Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 796/1968 Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ' όψει : 1) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25-8/ Β. /τος «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων». 2) Τας διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3239/1955, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3755/57. 3) Τας διατάξεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Β. /τος 868/1960 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας» 4) Γνωµοδότησιν του Εθν. Γνωµοδ. Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής,εξενεχθείσαν κατά την συνεδρίασιν αυτού της ) Την υπ' αριθ. 1651/ γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου (µετονοµασθέντος ούτω διά των διατάξεων του άρθρου 10 του από 22/ /τος κυρωθέντος διά του Ν.. της 10/ και τούτου, διά του Νόµου 3714/ ) Την υπ' αριθµ. 495/1968 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Καθιερούνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας, των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. Άρθρον 1 1. Πάντα τα κτίρια τα χρησιµοποιούµενα ως αποθήκαι ακατεργάστων δερµάτων δέον να ευρίσκωνται εκτός των πόλεων και χωρίων και µακράν πάσης κατωκηµένης περιοχής, ο καταλαµβανόµενος δε υπό των αποθηκών τούτων χώρος, δέον να είναι περικεκλεισµένος διά συνεχούς εξωτερικού περιτειχίσµατος, τα διάφορα δε διαµερίσµατα των αποθηκών, δέον όπως αερίζωνται επαρκώς και είναι εστεγασµένα. Απαγορεύεται απολύτως η διαµονή οικογενειών εντός των χώρων αποθηκεύσεως και αποξηράνσεως ακατεργάστων δερµάτων. Άρθρον 2 άπεδα Τα δάπεδα των αποθηκών δέον όπως είναι οµαλά, άνευ ρωγµών και αντιολισθηρά εξ αδιαποτίστου υλικού, να έχουν διάταξιν και κλίσιν επαρκή εις τρόπον ώστε να πλένωνται και να καθαρίζωνται ευκόλως και να µη λιµνάζουν τα επ' αυτών πίπτοντα ύδατα, αλλά και να υπάγωνται ταύτα ευκόλως. Τα επί των δαπέδων οιαδήποτε ανοίγµατα, αύλακες, οχετοί κλπ. να είναι συνεχώς κεκαλυµµένα διά στερεού και αµετακινήτου καλύµµατος πλήρους ή ραβδωτού και εις την αυτήν µετά του δαπέδου επίπεδον επιφάνειαν, εις τρόπον ώστε να αποκλείεται η πρόκλησις ατυχήµατος, είτε εκ πτώσεως εντός αυτών ή προσκρούσεως επ' αυτών. Άρθρον 3 Τοίχοι Οι τοίχοι να είναι λείοι και επικεκαλυµµένοι εξ αδιαποτίστου υλικού µέχρις ύψους ενός και ογδοήκοντα εκατοστών του µέτρου (1.80) τουλάχιστον από της επιφανείας του δαπέδου και να µη σχηµατίζουν µετ' αυτού ορθήν γωνίαν, αλλά κυλινδρικήν επιφάνειαν (λούκι). Οι τοίχοι και η οροφή των αποθηκών να είναι ασβεστοχρισµένοι, η δε ασβεστόχρισις να εκτελήται δις τουλάχιστον κατ' έτος, εκτός εάν εµφανισθή µόλυνσις εξ άνθρακος ή άλλης τινός νόσου των ζώων, οπότε µετά την σχετικήν απολύµανσιν, µερίµνη της αρµοδίας Υγειονοµικής Αρχής δέον να επακολουθή και νέα ασβεστόχρισις. Άρθρον 4 Φωτισµός

2 Ο φυσικός φωτισµός των διαφόρων διαµερισµάτων να είναι επαρκής, ώστε η εργασία να εκτελήται ευχερώς, όπου δε ο φυσικός φωτισµός δεν είναι επαρκής συµπληρούται διά τεχνητού τοιούτου, η διάταξις δε του τεχνητού φωτισµού να είναι οµοιόµορφος και της αυτής εντάσεως καθ' όλην την έκτασιν του φωτιζόµενου χώρου. Η ηλεκτρική εγκατάστασις να πληροί απολύτως τους ειδικούς όρους των Κανονισµών κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Βιοµηχανίας και των τοιούτων της.ε.η. Να είναι πλήρως γειωµένη και να επιθεωρήται τακτικώς παρ' ειδικού υπευθύνου ηλεκτροτεχνίτου, όστις και θα προβαίνη εις την άµεσον αντικατάστασιν παντός εφθαρµένου στοιχείου τηρών προς τούτο ειδικόν βιβλίον όπερ θα είναι εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον κρατικών οργάνων. Φορηταί λυχνίαι δύνανται να χρησιµοποιηθώσι µόνον εφ' όσον λειτουργούν υπό τάσιν 42 VOLT και πληρούν τους υπό του Κανονισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας προβλεποµένους όρους κατασκευής. Το καλώδιον ρευµατοληψίας δέον όπως είναι ανθεκτικόν άνευ συνδέσεων και επιδιορθώσεων και µήκους ουχί µείζονος των τριών (3) µέτρων. Άρθρον 5 Περίβολος Το έδαφος του περιβόλου των αποθηκών δέον όπως είναι στερεόν και οµαλόν και να µη αποβαίνη βορβορώδες κατά την διαβροχήν του, προς δε να τηρήται επιµελώς διαρκής καθαριότης αυτού. Άρθρον 6 Καθαριότης Οι εργοδόται υποχρεούνται να τηρούν διαρκή και πλήρη καθαριότητα των αποθηκών και να χρησιµοποιούν πάντα τα ενδεικνυόµενα µέσα προς καταπολέµησιν του πολλαπλασιασµού των µυϊών, ήτοι ψεκασµούς δι' εντοµοκτόνων, συσκευάς θανατώσεως ή αιχµαλωτίσεως εντόµων κλπ. Άρθρον 7 Απορρίµµατα Τα απορρίµµατα να συλλέγωνται τακτικώς και επιµελώς και να εναποτίθενται εντός στεγανών δοχείων φερόντων µόνιµον και καλώς εφαρµόζον κάλυµµα. Τα δοχεία ταύτα να αποµακρύνωνται καθ' εκάστην, µεταφερόµενα διά κλειστών τροχοφόρων, εις τόπους απορρίψεως καθωρισµένους προς τούτο παρά των Υγειονοµικών Κέντρων ή να καίωνται εντός ειδικών προς τούτο κλιβάνων. Άρθρον 8 Πόσιµον ύδωρ Εντός των τόπων τούτων εργασίας να υπάρχη πόσιµον ύδωρ επαρκές διά τας ανάγκας των εργαζοµένων και να προέρχηται απ' ευθείας εκ του υδραγωγείου της πόλεως. Η πόσις γίνεται εξ αναβρυτηρίων ή εν ελλείψει τοιούτων εκ κρουνών επαρκών εις αριθµόν, δι' ατοµικών κυπέλλων χορηγουµένων µερίµνη και δαπάναις του εργοδότου. Συνιστώνται τα χάρτινα ή εκ πλαστικής ύλης κύπελλα, άτινα να απορρίπτωνται µεθ' εκάστην πόσιν. Το ύδωρ δέον να είναι δροσερόν, συνιστάται δε η εγκατάστασις ηλεκτρικού ψύκτου ή ψυγείου πάγου κατά τους θερινούς µήνας. Όπου η διανοµή ύδατος εκ του υδραγωγείου της πόλεως δεν είναι συνεχής ή δεν υφίσταται δίκτυον υδρεύσεως, το προς πόσιν ύδωρ αποθηκεύεται εντός υδαταποθηκών καλώς κεκαλυµµένων και ευρισκοµένων µακράν των τόπων εργασίας και προφυλαγµένων από την υπερθέρµανσιν κατά τους θερινούς µήνας. Αι ανωτέρω υδαταποθήκαι καθαρίζονται τακτικώς και αποστειρούνται, λαµβάνεται δε ιδιαιτέρα πρόνοια αποφυγής µολύνσεως αυτών εκ µικροβίων ή δηλητηρίων. Συνιστάται η περιοδική χλωρίωσις του ύδατος των υδαταποθηκών. Το χρησιµοποιούµενον προς πόσιν ύδωρ υποβάλλεται εις έλεγχον παρ' ειδικού επιστήµονος, κατά πόσον τούτο είναι κατάλληλον προς πόσιν.

3 Άρθρον 9 Εργασία νεαρών προσώπων Απαγορεύεται η εις τας αποθήκας απασχόλησις προσώπων µη συµπληρωσάντων το 16ον έτος της ηλικίας των. Οι κατά την διάρκειαν της ηµέρας απασχολούµενοι εργάται δεν επιτρέπεται επ' ουδενί λόγω να χρησιµοποιώνται και ως νυκτοφύλακες. Άρθρον 10 ιαβροχή δερµάτων δι' αρσενικού Απαγορεύεται απολύτως η διαβροχή των δερµάτων διά διαλύσεως αρσενικού προς συντήρησιν αυτών. Άρθρον 11 Ανάρτησις δερµάτων εις υψηλά µέρη ιά την ανάρτησιν των προς αποξήρανσιν δερµάτων εις µέρη ευρισκόµενα εις ύψος να διατίθηται φορητή κλίµαξ τετρασκελής καλώς στηριζοµένη επί του εδάφους ή δισκελής τοιαύτη πληρούσα τους όρους ασφαλείας τους οριζοµένους υπό των οικείων διατάξεων του από Π.. «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων κλπ.» και αποκλείουσα την εξ αυτής πτώσιν. Άρθρον 12 Μεταφορά δερµάτων ιά την µεταφοράν των δερµάτων εντός της αποθήκης να χρησιµοποιήται χειραµάξιον ή κατάλληλος φορείον. Οσάκις παρίσταται ανάγκη όπως οι εργάται µεταφέρωσι δέρµατα επί των ώµων αυτών, δέον να φέρωσιν ούτοι αδιάβροχον καλύπτραν του αυχένος, ώστε τα δέρµατα ταύτα να µη έρχωνται εις άµεσον επαφήν προς τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος αυτών. Άρθρον 13 Ένδυµα εργασίας Προς προφύλαξιν από µολύνσεως εξ άνθρακος και των άλλων νόσων των ζώων, οι εργάται κατά την διάρκειαν της εργασίας των να φέρωσιν: α) Ειδικά ενδύµατα εργασίας (φόρµες) κλείοντα καλώς περί τον τράχηλον και περισφιγγόµενον περί τους καρπούς,. β) Υψηλά υποδήµατα καλώς κλειόµενα περι τα σφυρά και άνωθεν τούτων επιδέσµους (µπάντες) στερεώς περιτυλισσοµένους περί τας κνήµας µέχρι των γονάτων ή κατάλληλα περισφύρια, ίνα προφυλάσσωνται από των κροτώνων (τσιµπούρια). γ) Χειρόκτια δερµάτινα ή τοιαύτα εξ ελαστικού περισφιγγόµενα περί τους καρπούς. δ) Πηλήκιον ή σκούφον καλώς καλύπτοντα την κεφαλήν, και ε) Περιζώµατα (εµπροσθέλλες) αδιάβροχα, κρεµόµενα από του τραχήλου και καλύπτοντα τας κνήµας µέχρι των γονάτων. Τα ως άνω ενδύµατα, υποδήµατα κλπ. είδη παρέχονται εις τους εργάτας υπό του εργοδότου δωρεάν, αντικαθίστανται δε ευθύς ως παρουσιάσουν σχισµάς ή φθοράν εις βαθµόν µη εκπληρούντα τον προστατευτικόν των σκοπόν. Απαγορεύεται απολύτως εις τους εργάτας να περιφέρωνται εντός των αποθηκών και του περιβόλου ή να ενεργούν το αλάτισµα των δερµατίνων ανυπόδητοι. Άρθρον 14 Ιµατιοφυλάκια

4 Πάσα αποθήκη δέον να διαθέτη ιµατιοφυλάκιον καλώς αεριζόµενον, µετά κρεµαστών αραιώς τοποθετηµένων, επί των οποίων να αναρτώνται τα υπό των εργατών χρησιµοποιούµενα ενδύµατα εργασίας των. Οµοίως δέον να διαθέτη ατοµικά ερµάρια διά την φύλαξιν των ενδυµάτων άτινα φέρουσιν οι εργάται εκτός της εργασίας των. Απαγορεύεται εις τους εργάτας να µεταφέρωσιν τα ενδύµατα και υποδήµατα εργασίας εις τας οικίας αυτών, αλλά ταύτα θα φυλάσσωνται εις τας αποθήκας και εντός των προς τούτο ιµατιοφυλακίων και θα πλέκωνται άπαξ τουλάχιστον της εβδοµάδος, δαπάναις του εργοδότου. Τα τµήµατα αποθέσεως ενδυµάτων κατά την διάρκειαν του χειµώνος να έχωσιν εγκατάστασιν θερµάνσεως µε θερµοκρασίαν ανεκτήν υπό των εργαζοµένων. Άρθρον 15 Νιπτήρες -Ατοµική καθαριότης Αι αποθήκαι ακατεργάστων δερµάτων δέον να διαθέτωσι πάντα τα ενδεικνυόµενα µέσα ατοµικής καθαριότητος των εργατών ήτοι επαρκείς νιπτήρας (ανά πέντε εργάτας ένα), σάπωνα, µέσα αποσπογγίσεως κλπ. ίνα οι εργαζόµενοι µετά το πέρας της εργασίας των, ως και προ πάσης λήψεως τροφής ή προ του καπνίσµατος προβαίνουσιν εις ανάλογον επιµελή καθαρισµόν των χειρών, του προσώπου και τραχήλου. Τα χειρόµακτρα και προσόψια να αντικαθίστανται τακτικώς διά καθαρών τοιούτων, προτιµωµένων των χαρτίνων, χορηγούνται δε δαπάναις και µερίµνη του εργοδότου. Άρθρον 16 Αποχωρητήρια Εις πάσαν αποθήκην ακατεργάστων δερµάτων να υπάρχη επαρκής αριθµός αποχωρητηρίων και ανάλογος αριθµός ουρητηρίων, εφ' όσον δε απασχολείται και θήλυ προσωπικόν να διατίθενται κεχωρισµένα αποχωρητήρια διά τους άνδρες και διά τας γυναίκας. Τα αποχωρητήρια να µη συγκοινωνούν αµέσως µετά των περικλείστων χώρων όπου παραµένουν οι εργαζόµενοι, είτε προς εργασίαν, είτε προς ανάπαυσιν κατά την διάρκειαν της διακοπής της εργασίας των. Τα αποχωρητήρια δέον όπως αερίζωνται καλώς, να φωτίζωνται επαρκώς, να είναι δε διευθετηµένα κατά τρόπον ώστε να µην αναδίδουν δυσοσµίαν και να καθαρίζωνται δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως (καζανάκι) µεθ' εκάστην επίσκεψιν. Το δάπεδον και οι τοίχοι των αποχωρητηρίων εις ύψος ενός και ηµίσεος µέτρου από του εδάφους δέον όπως είναι κατασκευασµένοι εξ υλικού αδιαποτίστου, επί πλέον δε οι τοίχοι να ασβεστοχρίωνται τακτικώς διά λευκού υδροχρώµατος. Άρθρον 17 Εστιατόριον ιά την εστίασιν των εργαζοµένων να διατίθηται ιδιαίτερον διαµέρισµα µετά τραπέζης και των απαραιτήτων καθισµάτων, να διατηρήται καθαρόν και να αερίζηται καλώς απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως τούτου δι' άλλην αιτίαν. Απαγορεύεται η λήψις τροφής εντός των τόπων της εργασίας ή εις το ύπαιθρον και προ της πλύσεως των χειρών και του προσώπου διά σάπωνος, ως και αφθόνου ύδατος. Οµοίως απαγορεύεται το κάπνισµα εντός των χώρων εργασίας και προ της πλύσεως των χειρών διά σάπωνος. Άρθρον 18 Κτηνιατρική τοποίησις Τα δέρµατα εκ του εσωτερικού εισαγόµενα εις τας αποθήκας δέον να συνοδεύωνται υπό κτηνιατρικής πιστοποιήσεως του επιθεωρήσαντος τα σφάγια κτηνιάτρου, εις ην να βεβαιούται η µη προσβολή του ζώου εξ ασθενείας επικινδύνου εις την υγείαν των εργατών. Απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή εις τα όρια του Κράτους και η χρησιµοποίησις ακατεργάστων δερµάτων νωπών, προερχοµένων εκ της αλλοδαπής, ένθα υπάρχει πανώλης των βοών ή άνθραξ

5 συµφώνως τω άρθρω 33 του Β.. της «περί µέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των µεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων». Άρθρον 19 Μολυνσεις εξ άνθρακος 1. Πάσα εµφάνισις µολύνσεως εξ άνθρακος δέον να αναγγέληται αµέσως υπό του εργοδότου εις τας τοπικάς υγειονοµικάς και Αστυνοµικάς Αρχάς, ως και εις την Επιθεώρησιν Εργασίας της περιφερείας εις ην ανήκει η αποθήκη. 2. Εν περιπτώσει διαπιστώσεως µολύνσεως εξ άνθρακος εργάτου τινός ο εργοδότης οφείλει: α) να προβή εις άµεσον αποµάκρυνσιν του εργάτου τούτου εκ της εργασίας, β) να διακόψη τας εργασίας της αποθήκης και να προβή εις επιµελή απολύµανσιν αυτής, ως και των εν αυτή ευρισκοµένων δερµάτων και γ) να εµβολιάση επ' ευθύνη του άπαν το προσωπικόν της αποθήκης. 3) Επί διαπιστωθείσης µολύνσεως εξ άνθρακος, η εργασία εν τη αποθήκη δεν δύναται να επαναληφθή άνευ αδείας των τοπικών οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και των αρµοδίων Υγειονοµικών Αρχών επί τη υποβολή αιτήσεως εκ µέρους του εργοδότου και αφού πρότερον διαπιστώσουν ότι ελήφθησαν άπαντα τα υποδειχθέντα παρ' αυτών µέτρα υγιεινής και εγένετο η ενδεδειγµένη απολύµανσις. 4. Ο θεράπων ιατρός ή το Θεραπευτικόν Ίδρυµα δέον να αναγράφωσιν εις το βιβλιάριον υγείας του παρόντος το είδος και την έδραν της µολύνσεως εξ ης έπαθεν ο µισθωτός, εις περίπτωσιν δε άνθρακος ο εργοδότης δέον να σηµειώση εις το αυτό βιβλιάριον τον τόπον προελεύσεως των µολυσµένων εξ άνθρακος δερµάτων. 5. Εις ειδικόν βιβλίον τηρούµενον υπό του εργοδότου,θα αναγράφωνται το όνοµα και η ηλικία του εργάτου, η ηµεροµηνία και η εργασία εις ην ησχολείτο ούτος όταν έπαθε την µόλυνσιν, ως και τον τόπον προελεύσεως των µολυσµένων δερµάτων εξ άνθρακος, το βιβλίον δε τούτο θα τίθεται εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και των αρµοδίων Υγειονοµικών Αρχών οσάκις ήθελε ζητηθή παρ' αυτών. 6. Πλην του εργοδότου, υποχρέωσιν προς άµεσον αναγγελίαν της εξ άνθρακος µολύνσεως υπέχωσι και οι περιθάλποντες τον παθόντα ιατροί και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. Άρθρον 20 Εµβολιασµός- Τραυµατισµοί Οι εργαζόµενοι εις αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων υποβάλλονται υποχρεωτικώς εις αντιτετανικόν εµβολιασµόν, ως και τοιούτον κατά του άνθρακος. Προ της αναλήψεως εργασίας δέον όπως επιδεικνύουν πιστοποιητικόν της αρµοδίας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ήτις εξετέλεσεν τον εµβολιασµόν. Εργάτης υποστάς τραυµατισµόν ή αµυχάς του δέρµατος µετά την επί τόπου παροχήν πρώτων βοηθειών, παραπέµπεται αµέσως εις ιατρόν τη µερίµνη και ευθύνη του εργοδότου προς περιποίησιν του τραύµατός του. Απαγορεύεται η εργασία εις εργάτας φέροντας τραύµατα ή και απλάς αµυχάς µέχρι της πλήρους ιάσεως εξ αυτών, αποδεικνυοµένης διά πιστοποιήσεως ιατρού Ευθύς ως ο εργοδότης ή ο διευθυντής ή οι αναπληρούντες αυτούς πληροφορηθώσιν ότι εργάτης τις του εργοστασίου φέρει δοθιήνα, βλάβην τινά ή και απλήν λύσιν της συνεχείας του δέρµατος (εγκοπή, εκδορά, ραγάδα κλπ.), ήτις δεν εθεραπεύθη µετά την επίδεσιν εν τω εργοστασίω και την πρόχειρον τριήµερον περίθαλψιν υπό του ιατρού, υποχρεούται να αποστείλωσι τούτον εις Νοσοκοµείον, ή εις ειδικόν ιατρόν διά την περαιτέρω ενδεικνυοµένην περίθαλψιν και έρευναν της φύσεως της µολύνσεως. Άρθρον 21 Φαρµακείον Εις εκάστην αποθήκην δέον να υπάρχη εις προσιτήν θέσιν µικρόν Φαρµακείον Πρώτων Βοηθειών υπό την επίβλεψιν ειδικώς εντεταλµένου προς τούτο προσώπου, περιέχον τα ακόλουθα; 1. έκα (10) πακέτα επιθεµάτων γάζης αποστειρωµένης. 2. έκα (10) επιδέσµους γάζης των 5 εκατοστών. 3. έκα (10) επιδέσµους γάζης των 10 εκατοστών.

6 4. Μία αιµοστατική ελαστική ταινία γραµµάρια υδροφίλου βάµβακος. 6. Εν φιαλίδιον αποστειρωµένης κόνεως σουλφαµίδος. 7. Εν φιαλίδιον 100 γραµµ. Μερκουροχρώµ των 3%'' 8. Πέντε κυτία Λευκοπλάστ, των 5 εκατ. 9. Εν κυτίον δισκίων ασπιρίνης. 10. Εν φιαλίδιον ΟΚΤΙΝΟΥΜ εις σταγόνας (τρις της ηµέρας επί 15 σταγόνας). 11. Εν σωληνάριον οφθαλµικής αλοιφής χλωροµυκητίνης. 12. Εν φιαλίδιον δισκίων αντισταµινικών. 13. Εν σωληνάριον αλοιφής αντισταµινικών εξωτ. χρήσεως. 14. Εν σωληνάριον αλοιφής προς προστασίαν εκ των εγκαυµάτων. 15. Μία φιάλη οξυγονούχου ύδατος (οξυζενέ). Τα τυχόν αναλισκόµενα εκ των ανωτέρω ειδών συµπληρούνται αυθηµερόν µερίµνη του ως άνω εντεταλµένου προσώπου και ευθύνη του εργοδότου. Άρθρον 22 Πυροσβεστικά µέσα ιά την πρόληψιν πυρκαϊάς αι αποθήκαι να είναι εφωδιασµέναι διά πυροσβεστικών µέσων δυναµένων να χρησιµοποιηθώσιν αµέσως. Ως πυροσβεστικά µέσα νοούνται οι αυτόµατοι πυροσβεστήρες, κάδοι πλήρεις άµµου µετά πτύων, σωλήνες εκτοξεύσεως ύδατος µετά ακροφυσίου κλπ. Οδηγίαι περί του τρόπου χρησιµοποιήσεως των πυροσβεστικών µέσων αναρτώνται µερίµνη του εργοδότου εις εµφανές µέρος και πλησίον των πυροσβεστικών µέσων, ώστε να λαµβάνουν γνώσιν αυτών πάντες οι εργαζόµενοι. Άρθρον 23 Βιβλίον ατυχηµάτων Εις εκάστην αποθήκην τηρείται υποχρεωτικώς βιβλίον ατυχηµάτων, εις ο αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθµόν: α) το ονοµατεπώνυµον και η ηλικία του υποστάντος ατύχηµα µισθωτού, β) η ηµεροµηνία και η ώρα καθ' ην έλαβε χώραν το ατύχηµα, γ) σύντοµος περιγραφή του τρόπου, της θέσεως και της φύσεως του ατυχήµατος, δ) ηµεροµηνία αναλήψεως εκ νέου εργασίας υπό του παθόντος ως και η καταλειφθείσα τυχόν ανικανότης, εις το αυτό δε βιβλίον αναγράφονται κατά τ' ανωτέρω και οι τυχόν προσβληθέντες εξ επαγγελµατικής τινός νόσου. Το βιβλίον τούτο τίθεται εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας, αντίγραφον δε των σελίδων αυτού κατ' έτος υποχρεούται ο εργοδότης, όπως υποβάλη εντός του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους εις την οικείαν Επιθεώρησιν Εργασίας της περιφερείας εις ην ευρίσκεται η αποθήκη Άρθρον 24 Συµπληρωµατικά µέσα προστασίας Τα αρµόδια όργανα της Επιθεωρήσεως Εργασίας δύνανται να υποδεικνύωσιν εις τας επιχειρήσεις και επιβάλλωσι την λήψιν και άλλων συµπληρωµατικών µέτρων προστασίας των εργαζοµένων πλην των διά του παρόντος οριζοµένων ιδία εις ειδικάς περιπτώσεις και εφ' όσον ταύτα είναι αναγκαία διά την υπό του εντελλοµένου Νόµου επιδιωκοµένην προστασίαν. Άρθρον 25 Ανάρτησις Κανονισµού Οδηγιών εις εµφανές µέρος Οι εργοδόται υποχρεούνται να αναρτήσωσιν εντός των τόπων εργασίας εις µέρος εµφανές και προσιτόν διά τους εργαζοµένους, υαλόφρακτον πινακίδα εγκλείουσαν: α) το κείµενον του παρόντος Κανονισµού.

7 β) εντύπους υποδείξεις επί των κινδύνων των εξ άνθρακος µολύνσεων και των ατοµικών προφυλάξεων, ας δέον να λαµβάνωσιν οι εργάται προς αποφυγήν τούτων συµφώνως προς σχετικόν υπόδειγµα (εντύπου υποδείξεως) εκδοθησόµενον υπό της Γενικής Επιθεωρήσεως Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, και γ) το Νοσοκοµείον ως και το όνοµα και την διεύθυνσιν του ιατρού του οριζοµένου υπό του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισµού ή του εργοδότου, διά την περίθαλψιν των εξ άνθρακος και των συναφών προς την εργασίαν ταύτην λοιπών µολύνσεων, άµα τη εµφανίσει των. Άρθρον 26 Ποινικαί Κυρώσεις Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Β.. τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Νόµου Γ Λ /1911 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κλπ.», ως ούτος εκωδικοποιήθη µεταγενεστέρως διά του από 25-8/ Β. /τος. Τελικαί διατάξεις Έναρξις ισχύος του παρόντος. 1. Η ισχύς του παρόντος άρχεται εξ (6) µήνας µετά την δηµοσίευσίν του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Το από 7/16 εκεµβρίου 1937 Β. /γµα καταργείται. Εις τον αυτόν επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος ιατάγµατος. Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1968 Εν ονόµατι του Βασιλέως Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

(Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938)

(Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938) ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 3-12-1938 Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας (Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938) Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 7 του Νόµου ΓπΛ ' περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 362/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας" (Φ.Ε.Κ. 117/Α/ , όπως

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 362/1968 Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας (Φ.Ε.Κ. 117/Α/ , όπως ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 362/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας" (Φ.Ε.Κ. 117/Α/27-5-1968, όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 136/Α/20-6-1968) Έχοντες υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 117/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 117/Α/ ) ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 362/1968 Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας Έχοντες υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 117/Α/27-5-1968) 1) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1349/81 Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία. (ΦΕΚ 336/Α/21-12-81) Έχοντες υπ όψιν: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 32 παραγ. 1 και 2, 36 παραγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3 Ενδιαιτήµατα ζώων Ενδιαίτηµα ζώων: νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή µη τροφή, κατοικία, περιποίησης και παρακολούθησης, εις υγιή ή εν ανναρώσει ζώα. 1. ια την χορήγηση της εν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: 95/78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Έχοντες υπ' όψει: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζοµένων. (ΦΕΚ 199/Α/ )

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζοµένων. (ΦΕΚ 199/Α/ ) ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 590/1968 Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζοµένων. (ΦΕΚ 199/Α/11-9-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1 Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 1 Γενικαί διατάξεις ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ : 152/78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι' εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους. (ΦΕΚ 31/Α/25-2-78). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 153/Α/12-7-1968)

(Φ.Ε.Κ. 153/Α/12-7-1968) ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 464/1968 Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώςεργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας, είτε λειτουργούντων ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 464/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 464/1968 Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 464/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας, είτε λειτουργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 407/66 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Β. /των από 13.2.1936 «περί συµπληρώσεως ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από

Διαβάστε περισσότερα

Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας

Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 50603/1959 Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις: 1) του

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/24.7.81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων Έχοντες υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/B/1974) α) Τον Α.Ν. 2520/40 "περί Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίηση ποδιών χεριών Εργαστήριο δερματοστιξία ) Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13.1 Εισαγωγή Συνήθως, ένας ΧΥΤΑ απομονώνεται από την γύρω περιοχή με φράκτες και άλλα εμπόδια, όπως τάφρους, δάση και μεγάλες αχρησιμοποίητες

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. 178 'Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 115. Συμφώνως των προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. Ι 15, οί ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. Κωδικός Επιχείρησης Είδος δραστηριότητας.. Υγειονομικά Υπεύθυνος Δυναμικότητα α) ημερήσιος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115.

'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. 126 'Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 115. Συμφώνώς τών προνοιών τοϋ άρθρου 12 τοϋ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 910 'Αριθμός 665 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 12 του περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιωτικών Νερών) Νόμου, Κεφ. 115, οί ακόλουθοι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ ) ΝΟΜΟΣ 492/1976 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθµόν 136 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον (Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-1976)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 821 Κ.Δ.Π.-Ι7Ι/82 Αρ. 1780,

E.E. Παρ. Ill (I) 821 Κ.Δ.Π.-Ι7Ι/82 Αρ. 1780, E.E. Παρ. Ill (I) 821 Κ.Δ.Π.-Ι7Ι/82 Αρ. 1780, 28.5.82 'Αριθμός 171 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 10 ΤΟΥ 1975, 40 ΤΟΥ 1976 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1981)( ( Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1150/49 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθµ. 6422 του 1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθµ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον. (ΦΕΚ 132/Α/ )

Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον. (ΦΕΚ 132/Α/ ) ΝΟΜΟΣ : 61/75 Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον. (ΦΕΚ 132/Α/7-7-1975) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 15.7.77 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου 'Εχοντες υπ' όψει : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 7 του Ν. 716/1977 "περί µητρώου µελετητών καιαναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115.

'Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115. 645 Κανονισμός 13. Ούχι βραδύτερον της Ι ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, ή 'Επιτροπή Υδάτων θα τοιχοκολλά ή θά φροντίζη νά τόιχοκολλάται εις δύο περίοπτα μέρη τοΰ χωρίου γνωστοποίησις υπογραφομένη ύπό τοϋ Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. (ΦΕΚ 112/Α/22-3-34)

Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. (ΦΕΚ 112/Α/22-3-34) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 14 Μαρτίου 1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. (ΦΕΚ 112/Α/22-3-34) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατρική περίθαλψις Άρθρο 31

«Ιατρική περίθαλψις Άρθρο 31 Aναγκ.Νόμος 1846 (ΦΕΚ Α 179/21.6.1951) Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων --------------------------------------------------------------------------- «Ιατρική περίθαλψις Άρθρο 31 1. Στους ασφαλισμένους και στα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 27 Ιουνίου 1932 Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εχοντες υπ όψει το άρθρον 2 του νόµου Γ παρ. Λ «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ 1. Τοποθεσία - Περίφραξη 1.1 Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική και ασφαλής εξωτερική περίφραξη

Διαβάστε περισσότερα

(γ), δι' οιανδήποτε άττοζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχου ν χρή ματα εις την διάθεσιν του Ταμίου ή της 'Επιτροπείας

(γ), δι' οιανδήποτε άττοζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχου ν χρή ματα εις την διάθεσιν του Ταμίου ή της 'Επιτροπείας 488 του Νόμου τούτου, εν σχέσει προς οιαδήποτε φράγματα ή αυλάκια τα όποια χρησιμοποιούνται άπό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, την διατήρησιν τούτων καΐ τήν

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: `Αρθρον 10 Πόροι της Επιχειρήσεως

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: `Αρθρον 10 Πόροι της Επιχειρήσεως ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 12 Ιανουαρίου 1934 Περί κανονισµού προβλέψεως ατυχηµάτων εις υπαιθρίους εργασίας. (ΦΕΚ 20/Α/17-1-34) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 7 του Νόµου ΓΠΛ (υπ αριθ. 3934)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973 Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπόψη: α) Τον ΑΝ 7/1967 «περί συγχωνεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937. Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937. Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937 Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ. 405/Α/14-10-1937) Άρθρον 1 Οι εργοστασιάρχαι και εν γένει οι εργολήπται των

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις υπ αριθμ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος

Σύμβασις υπ αριθμ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος [ όπως κυρώθηκε με το Ν. 4204/1961 «Περί κυρώσεως της υπ αριθμ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Έργο: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ" ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ: 2012Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επίσηµες τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3- 1996)

Διαβάστε περισσότερα