Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012"

Transcript

1 Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012

2 1. Ειζαγυγή Πηελ παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδνληαη όια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ην έηνο 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα. Ζ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ) θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε από ην «Δηδηθό πξόγξακκα ειέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ εινλνζία ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΞΑ κέζσ ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Ρελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αλέιαβαλ ηξεηο αλάδνρεο εηαηξείεο: 1. Νηθν-αλάπηπμε 2. Βηνεθαξκνγέο 3. Axiven Απνιπκαληηθή Ζ εληνκνινγηθή επηηήξεζε άξρηζε ζηα κέζα Καΐνπ θαη νινθιεξώζεθε ην δεύηεξν δεθαήκεξν ηνπ Νθησβξίνπ. Ππλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 273 παγίδεο ζε 32 λνκνύο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο. Ζ θαηαλνκή ησλ παγίδσλ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ανάδοση εηαιπία Νηθν-αλάπηπμε Πίνακαρ 1. Θαηαλνκή ησλ παγίδσλ ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο παγίδυν πος ηοποθεηήθηκαν Πεπιοσή παγίδυν ανά παγίδυν νομό Ζκαζία (10) Θεζζαινλίθε (12) Θηιθίο (7) Θεληξηθή Καθεδνλία 60 Ξέιια (10) Ξηεξία (7) Πέξξεο (7) Σαιθηδηθή (7) Αλαηνιηθή Καθεδνλία - Θξάθε Βηνεθαξκνγέο Αηηηθή Έβξνο (5) Ονδόπε (7) Θαβάια (8) Μάλζε (5) - 2 -

3 Axiven - Απνιπκαληηθή Πηεξεά Διιάδα 30 Θεζζαιία 47 Ξεινπόλλεζνο 33 Ήπεηξνο 20 Αηησιναθαξλαλία (7) Φζηώηηδα (4) Δύβνηα (9) Βνησηία (9) Φσθίδα (1) Ρξίθαια (14) Θαξδίηζα (16) Ιάξηζα (11) Καγλεζία (6) Θνξηλζία (9) Αξθαδία (4) Αξγνιίδα (5) Αραΐα (3) Ιαθσλία (4) Κεζζελία (5) Ζιεία (3) Άξηα (5) Θεζπξσηία (5) Ησάλληλα (5) Ξξέβεδα (5) Πην Ξαξάξηεκα 1 δίλνληαη αλαιπηηθά νη ζέζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (π.ρ. απόζηαζε από θαηνηθεκέλε πεξηνρή, πεξηβάιινλ θά) πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη παγίδεο

4 2. Δεδομένα ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ Ζ εληνκνινγηθή επηηήξεζε εζηηάζηεθε ζε ηξία γέλε θνπλνππηώλ, spp., spp. θαη spp. θαζώο απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο δηαβηβαζηέο ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ θαη ηεο εινλνζίαο. Ππλνιηθά από όιεο ηηο επηηεξνύκελεο πεξηνρέο ζπιιέρζεθαλ ελήιηθα θνπλνύπηα ησλ νπνίσλ ε θαηαλνκή αλά είδνο δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίνακαρ 2. Αξηζκόο ελειίθσλ θνπλνππηώλ αλά γέλνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο Γένορ κοςνοςπιών πος ζςλλέσθηκαν ζε κοςνοςπιών όλερ ηιρ επιηηπούμενερ πεπιοσέρ spp spp spp Άιιν 3685 Σύνολο κοςνοςπιών Ρα πεξηζζόηεξα θνπλνύπηα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία «Άιιν» αλήθαλ ζην γέλνο Culiseta spp. Πην Ξαξάξηεκα 2 δίλνληαη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο όισλ ησλ επηηεξνύκελσλ πεξηνρώλ. Πηνπο πίλαθεο πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ αλά παγίδα ζε θάζε δεηγκαηνιεςία, ηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ αλά γέλνο θαη ην πνζνζηό κνιπζκαηηθόηεηαο από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ δεηγκάησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηάιζεθαλ ζην Κπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην γηα κνξθνινγηθή ηαπηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Δξγαζηήξην Γελεηηθήο, Δμειηθηηθήο θαη Ππγθξηηηθήο Βηνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα γελεηηθή ηαπηνπνίεζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζε δείγκαηα θνπλνππηώλ spp. ηεο Θάξιαο (Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ιάξηζαο) ηαπηνπνηήζεθε γελεηηθά γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ην είδνο labranchiae

5 3. Έλεγσορ ανθεκηικόηηηαρ κοςνοςπιών ζε εγκεκπιμένα ενηομοκηόνα Ξαξάιιεια κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε από ην Δξγαζηήξην Δληνκνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Εσνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο θαη Αγξνηηθνύ Ξεξηβάιινληνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έιεγρνο αλζεθηηθόηεηαο άγξησλ πιεζπζκώλ θνπλνππηώλ ζε εγθεθξηκέλα πξνλπκθνθηόλα. Ρα πξνλπκθνθηόλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: Vectobac 12 SC (Bacillus thurigiensis), Mozkill 120 SC (spinosad), Biopren BM 20 EC (S-methoprene), Du-Dim 15 SC (diflubenzuron) θαη Oprah 15 SC (diflubenzuron). Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη πξνηεηλόκελεο δόζεηο αθόκε θαη ην έλα ηξίην απηώλ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο ζηηο πξνλύκθεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο ησλ pipiens f. molestus θαη Ochlerotatus caspius. Απηό ίζρπε γηα όια ηα κειεηώκελα πξνλπκθνθηόλα εθηόο από ην Biopren. Ζ πξνηεηλόκελε δόζε ηνπ Biopren πξνθάιεζε ζλεζηκόηεηα 66 θαη 53 ζηηο πξνλύκθεο ηέηαξηεο ειηθίαο ησλ εηδώλ Ochlerotatus caspius θαη pipiens f. molestus, αληίζηνηρα, ελώ απέηπρε πιήξσο ν έιεγρνο ησλ πξνλπκθώλ ηξίηεο ειηθίαο ηνπ pipiens f. molestus (3.3 ζλεζηκόηεηα)

6 4. Ανάλςζη δεδομένυν ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ Ρα δεδνκέλα εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλαιύζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. Ζ αλάιπζε έγηλε αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνύλ: 1. ζηε ζπλνιηθή δηαθύκαλζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνπλνππηώλ θαζώο θαη ε πνζνζηηαία δηαθύκαλζε ησλ ηξηώλ γελώλ. 2. ζην κέζν όξν ησλ ελειίθσλ θνπλνππηώλ αλά δεηγκαηνιεςία θαη ην ηππηθό ζθάικα 3. ζηε ζεηηθόηεηα ησλ δεηγκάησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ εξγαζηεξηαθά γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθό Λείινπ. Πην Ξαξάξηεκα 3 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Ππκπεξαζκαηηθά, ηα spp. ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηνρώλ είλαη ην θπξίαξρν ζπιιερζέλ γέλνο αθνινπζνύκελν από ην spp. ελώ ην spp. παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή. Πε αξθεηά από ηα επηηεξνύκελα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα (π.ρ. Πηεξεά Διιάδα, Ξεινπόλλεζνο, Ήπεηξνο, Θεζζαιία) παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ spp. ην δεύηεπο δεκαήμεπο ηος Ιοςλίος θαζώο θαη ην 20ήμεπο μεηαξύ 20 Αςγούζηος 10 Σεπηεμβπίος. Αθόκε κεγάινο αξηζκόο δεηγκάησλ θνπλνππηώλ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ. Ζ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ έγηλε από ηνλ Ρνκέα Ξαξαζηηνινγίαο Δληνκνινγίαο θαη Ρξνπηθώλ Λόζσλ ηεο Δζληθήο Πρνιήο Γεκόζηαο γείαο (ΔΠΓ) θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κηθξνβηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Πύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΓ βξέζεθαλ ζεηηθά γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ δείγκαηα ζε πνιιά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο (π.ρ. Αηηηθή, Καθεδνλία, Θξάθε θά). Ρα πξώηα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνζηνύ κνιπζκαηηθόηεηαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, σζηόζν ε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ζπλερίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ MIR (minimum infection rate)

7 Πίνακαρ 3. Ξνζνζηό ζεηηθώλ δεηγκάησλ θνπλνππηώλ ζηα νπνία αληρλεύηεθε ηόο ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ Σύνολο ομάδυν (pools) κοςνοςπιών πος εξεηάζηηκαν 978 Ξνζνζηό Σύνολο θεηικών pools 97 9,92 Σύνολο θεηικών pools από spp. 92 9,41 Σύνολο θεηικών pools από spp. 3 0,31 Σύνολο θεηικών pools από spp. 2 0,20 Σύνολο θεηικών pools από άλλο είδορ 0 0,00-7 -

8 5. Φαπηογπάθηζη ενδιαιηημάηυν επιηηπούμενυν πεπιοσών Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο θαηαγξάθεθαλ θαη ηα ελδηαηηήκαηα αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ όισλ ησλ επηηεξνύκελσλ πεξηνρώλ. Ρν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ελδηαηηεκάησλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ είλαη ε ύπαξμε λεξώλ, νπόηε θαηά θύξην ιόγν έγηλε ραξηνγξάθεζε ησλ πδαηνζπιινγώλ ζε θάζε πεξηνρή πνπ απνηεινύλ ζεκεία αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ, όπσο ιίκλεο, αξδεπηηθά θαλάιηα, έιε, ζηάζηκα ύδαηα θά. Ρα ελδηαηηήκαηα δίλνληαη ζε ζπλδέζκνπο (links) αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα: 1. Αηηηθή (http://www.malwest.gr/yyka/attica.pdf) 2. Πηεξεά Διιάδα (http://www.malwest.gr/yyka/st_ellada.pdf) 3. Καθεδνλία (http://www.malwest.gr/yyka/macedonia.pdf) 4. Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε (http://www.malwest.gr/yyka/an_macedonia_thraki.pdf) 5. Θεζζαιία (http://www.malwest.gr/yyka/thessalia.pdf) 6. Ξεινπόλλεζνο (http://www.malwest.gr/yyka/peloponnese.pdf) 7. Ήπεηξνο (http://www.malwest.gr/yyka/ipeiros.pdf) - 8 -

9 6. Φπήζη γευγπαθικών πληποθοπιακών ζςζηημάηυν (GIS) και εκηίμηζη κινδύνος Πηα πιαίζηα ηνπ «Δηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ εινλνζία ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα», δεκηνπξγήζεθαλ ράξηεο απεηθόληζεο ησλ δεδνκέλσλ εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο ρξήζε γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (geographical information systems, GIS). Πηνλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ Δξγαζηήξηνπ γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο εγθαηαζηάζεθε ινγηζκηθό ArcGIS (εθδόζεηο Desktop θαη Server - Enterprise Edition) θαη Microsoft SQL. Ζ SQL αμηνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ην ArcGIS γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ραξηνγξαθηθήο απεηθόληζεο ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ. ρξήζε ησλ GIS δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαηηθνί ράξηεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρσξηθή θαη ζεκεηαθή απεηθόληζε ηόζν ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο όζν θαη ησλ πιεζπζκώλ ησλ ηξηώλ επηηεξνύκελσλ εηδώλ. Νη ράξηεο πνπ πξνέθπςαλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: Πην Ξαξάξηεκα 4 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο κε ηελ απεηθόληζε ησλ παγίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο. Ξαξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ πξόζζεηνη ζεκαηηθνί ράξηεο ζηνπο νπνίνπο ζπλδπάδνληαη ηα θξνύζκαηα ησλ δπν λνζεκάησλ, ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη εινλνζίαο, κε ηνπο θύξηνπο δηαβηβαζηέο ησλ λνζεκάησλ. Πην Ξαξάξηεκα 5 δίλνληαη νη ράξηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ κε ηα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο spp. θαη ηεο εινλνζίαο κε ηα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο spp., αληίζηνηρα. Γεκηνπξγήζεθαλ, επίζεο, ράξηεο ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δπν λνζεκάησλ βαζηζκέλνη ζηα θξνύζκαηα ηνπ 2011 θαη ηνπ Πην Ξαξάξηεκα 6 δίλνληαη ράξηεο ηόζν κε ην ρσξηθό κέζν ησλ θξνπζκάησλ θαη ησλ δπν λνζεκάησλ αλά έηνο όζν θαη κε ηελ έιιεηςε ηεο ηππηθήο απόζηαζεο θαη ησλ δπν λνζεκάησλ αλά - 9 -

10 έηνο. Πηνπο παξαπάλσ ράξηεο απεηθνλίδεηαη πξνο πνηα δηεύζπλζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θξνπζκάησλ ππάξρεη κεγαιύηεξε δηαζπνξά. Ππκπιεξσκαηηθά γηα ηελ εινλνζία, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη από ην ΘΔΔΙΞΛΝ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠΞΑ έρεη γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ ηεο Διιάδαο κε βάζε ηνλ εθηηκώκελν θίλδπλν εγρώξηαο κεηάδνζεο θαη επαλεγθαηάζηαζεο ηεο λόζνπ. Έηζη, έρνπλ πξνθύςεη ηέζζεξα επίπεδα επηθηλδπλόηεηαο: 0, 1, 2 θαη 3. Πην Ξαξάξηεκα 7 δίλεηαη ν ράξηεο κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ηεο ρώξαο αλάινγα κε ηα επίπεδα επηθηλδπλόηεηαο. Ρέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ από ην Δξγαζηήξην Ινηκσδώλ Λνζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο Θηεληαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έγηλε αλάιπζε κε ρξήζε GIS (ζηαηηζηηθήο ρσξηθήο απόζηαζεο) ζηελ νπνία ππνινγίζηεθε ην εύξνο ησλ ηηκώλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ (ζεξκνθξαζία, ππθλόηεηα πιεζπζκνύ, πςόκεηξν θαη ρξήζεηο γεο) πνπ εληνπίζηεθε ν ηόο ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ην εύξνο ηηκώλ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ ζε όιε ηελ Διιάδα ζε ρσξηθή θιίκαθα 1 ηεηξαγσληθνύ ρηιηνκέηξνπ. Ν ράξηεο πνπ πξνέθπςε αθνξά ζηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ γηα ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ γηα ην 2012 θαη δίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα 8. Ξαξόκνηνο ράξηεο ζα δεκηνπξγεζεί θαη γηα ην

11 Παπάπηημα 1. Ξαγίδεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαηά ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ηνπ 2012 Αηηική Κυδικόρ παγίδαρ 1 ΑΡΡΗΘΖ 2 ΑΡΡΗΘΖ 3 ΑΡΡΗΘΖ 4 ΑΡΡΗΘΖ 5 ΑΡΡΗΘΖ 6 ΑΡΡΗΘΖ 7 ΑΡΡΗΘΖ 8 ΑΡΡΗΘΖ 9 ΑΡΡΗΘΖ Τύπορ παγίδαρ Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Νηθηζκόο - Γεηηνληά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζ η από ζπίηια (m) Πεπιβάλλο ν Γευγπα θικό διαμέπιζμα Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΘΑΙΑ ΥΟΥΞΝ ΑΡΡΗΘΖ ΣΑΙΘΝΡΠΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΥΛΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΔΙΔΠΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΔΙΔΠΗΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΞΑΓΝ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΡΡΗΘΖ ΒΝΟΔΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΘΑΙΑ ΥΟΥΞΝ ΑΡΡΗΘΖ ΠΘΑΙΑ ΥΟΥΞΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΝΙΖ Δ.Ξ.Δ. 700 Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΒΑΙΡΝΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΠΣΝΗΛΗΑΠ ΔΙΝΠ - ΘΑΡΥ ΠΝΙΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΞΑΡΑ ΑΡΡΗΘΖ ΠΞΑΡΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΞΑΓΝ ΒΑΙΡΝΠ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΠΣΝΗΛΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΚΗΘΟΔΠ , ,5518 5

12 ΑΓΟΝΡΗΘΝ 10 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΡΡΗΘΖ 12 ΑΡΡΗΘΖ 13 ΑΡΡΗΘΖ 14 ΑΡΡΗΘΖ 15 ΑΡΡΗΘΖ 16 ΑΡΡΗΘΖ 17 ΑΡΡΗΘΖ 18 ΑΡΡΗΘΖ 19 ΑΡΡΗΘΖ 20 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ ΛΝΡΗΑ - ΑΛΑΡΝΙΗΘΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΡΡΗΘΖ ΛΝΡΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΟΑΦΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΟΑΦΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΓΔΙΡΑ ΦΑΙΖΟΝ Δ.Ξ.Δ. 200 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ, ΞΑΓΝ ΕΥΓΟΑΦΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ Δ.Ξ.Δ. 100 ΔΗΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΗΠΡΑ ΚΔΓΑΟΥΛ Δ.Ξ.Δ. 700 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΛΓΟΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΞΗΠΡΑ ΚΔΓΑΟΥΛ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , ,

13 21 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΡΡΗΘΖ 23 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΚΝΛΖ ΞΑΛΑΣΟΑΛΡΝ Δ.Ξ.Δ ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 100 ΑΠΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΙΠΝΠ/ΦΡ ΔΗΑ , , ΑΡΡΗΘΖ 25 ΑΡΡΗΘΖ 26 ΑΡΡΗΘΖ 27 ΑΡΡΗΘΖ 28 ΑΡΡΗΘΖ 29 ΑΡΡΗΘΖ 30 ΑΡΡΗΘΖ 31 ΑΡΡΗΘΖ 32 ΑΡΡΗΘΖ 33 ΑΡΡΗΘΖ 34 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΓ. ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΟΑΙΗΑ, ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΓΗΝΛΠΝΠ - ΓΟΝΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ ΓΗΝΛΠΝΠ - ΓΟΝΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΒΑΟΖ ΑΡΡΗΘΖ ΒΑΟΖ Δ.Ξ.Δ. 30 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΣΑΟΛΔΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΓΙΦΑΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΓΙΦΑΓΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΑΡΡΗΘΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , ,

14 35 ΑΡΡΗΘΖ 36 ΑΡΡΗΘΖ 37 ΑΡΡΗΘΖ 38 ΑΡΡΗΘΖ 39 ΑΡΡΗΘΖ 40 ΑΡΡΗΘΖ 41 ΑΡΡΗΘΖ 42 ΑΡΡΗΘΖ 43 ΑΡΡΗΘΖ 44 ΑΡΡΗΘΖ 45 ΑΡΡΗΘΖ 46 ΑΡΡΗΘΖ 47 ΑΡΡΗΘΖ 48 ΑΡΡΗΘΖ 49 ΑΡΡΗΘΖ 50 ΑΡΡΗΘΖ 51 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΘΔΛΡΟΝ ΗΞΞΑΠΗΑΠ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δ.Ξ.Δ. 250 ΘΔΛΡΟΝ ΗΞΞΑΠΗΑΠ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΓΔΙΡΑ ΦΑΙΖΟΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΒΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ ΒΝΙΑ Δ.Ξ.Δ. 40 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΗΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΗΚΝΠ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΑΚΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΑΚΑ Δ.Ξ.Δ. 10 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΑΟΥΛΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΠΑΟΥΛΗΓΑ Δ.Ξ.Δ. 10 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΔΘΛΗΘΝΠ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΘΖΞΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 80 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΔΘΛΗΘΝΠ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΘΖΞΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 4 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 5 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 6 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 7 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 8 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΑΘΗ 1 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΑΘΗ 2 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , ,

15 52 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΟΝΦ 1 (ΠΑΙΑΚΗΛΗΑΠ) Δ.Ξ.Δ. 400 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΑΡΡΗΘΖ 54 ΑΡΡΗΘΖ 55 ΑΡΡΗΘΖ 56 ΑΡΡΗΘΖ 57 ΑΡΡΗΘΖ 58 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΟΝΦ 2 (ΡΑΟΝΠ ΟΔΚΑ) Δ.Ξ.Δ. 200 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΘΔΛΡΟΝ ΘΔΛΡΟΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δ.Ξ.Δ. 200 ΗΞΞΑΠΗΑΠ ΗΞΞΑΠΗΑΠ , , ΓΑΠΥΓΖΠ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΟΝΦ 3 (ΣΔΟΠΝ 1) Δ.Ξ.Δ ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΟΝΦ 4 (ΣΔΟΠΝ 2) Δ.Ξ.Δ ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΟΝΦ 5 (ΣΔΟΠΝ 3) Δ.Ξ.Δ ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , ,

16 Σηεπεά Ελλάδα Κυδικόρ παγίδαρ 1 ΠΡΔΟΔΑ 2 ΠΡΔΟΔΑ Τύπορ παγίδαρ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ Πεπιοσή (Νηθηζκόο - Γεηηνληά) ΑΛΘΖΙΖ - ΘΑΚΞΝΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Δ.Ξ.Δ Δ.Ξ.Δ. 50 Πεπιβάλλον ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΙΔΗΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Πλάηορ Μήκορ Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Υτόμεηπο (m) ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 4 ΠΡΔΟΔΑ 5 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΛΔΝ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗ ΓΝΚΝΘΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΠΝΦΗΑΓΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΙΑΚΗΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΙΑΚΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 300 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΛΑΞΑΘΡΝΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ ΛΑΞΑΘΡΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΡΑΙΑΛΡΖ ΔΒΝΗΑ ΡΟΑΓΑΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΝΡΟΑ ΑΗΓΖΤΝ ΔΒΝΗΑ ΙΝΡΟΑ ΑΗΓΖΤΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΑΙΥΛΗΑ ΘΝΠΘΗΛΑ Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

17 10 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΑΡΝΣΖΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΙΔΗΚΥΛΑΠ/ΙΗΒΑΓΗ, ΒΑΙΡΝΠ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΒΝΠΘΝΡΝΞ ΝΠ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΗΠΡΗΑΗΑ ΔΒΝΗΑ ΘΑΛΑΡΑΓΗΘΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΞΝΟΡΝ ΚΞΝΦΑΙΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 14 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑ ΦΙΙΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑ ΦΑΟΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΝΗΛΝΦΡΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΝΗΛΝΦΡΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 18 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΘΖΒΑΗ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΠΡΗΘΝ, Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 20 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΗΡΔΑ ΦΥΘΗΓΑ ΗΡΔΑ Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑ ΘΝΟΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

18 22 ΠΡΔΟΔΑ 23 ΠΡΔΟΔΑ 24 ΠΡΔΟΔΑ 25 ΠΡΔΟΔΑ 26 ΠΡΔΟΔΑ 27 ΠΡΔΟΔΑ 28 ΠΡΔΟΔΑ 29 ΠΡΔΟΔΑ 30 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΠΡΑΟΝΠ ΠΡΔΟΔΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΔΙΙΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΛΑΛΗΑ ΑΗΡΥΙΗΘΝ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (ΘΚΖΠ - ΑΙΗΒΔΟΗΝ) ΑΙΚΟΝΞΝΡΑ ΚΝΠ (ΘΑΟΠΡΝ) ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΔΙΙΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΛΑΛΗΑ ΘΑΚΑΟΝΙΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΚΝΟΗΘΗ 1 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΚΝΟΗΘΗ 2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΞΑΟΑΙΗΚΛΖ ΠΡΔΟΔΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΔΙΙΑΓΑ ΡΑΛΑΓΟΑ ΛΑΛΗΑ ΑΓ. ΘΥΚΑΠ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 20 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 20 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 20 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

19 Κυδικόρ παγίδαρ Μακεδονία Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) AXST1900 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΑΓΓΔΙΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 520 ARST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΑΟΑΣΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 620 Πεπιβάλλον Πλάηορ Μήκορ Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Υτόμεηπο (m) ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KFTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΦΑΙΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KLST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΘΙΔΗΓΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , LTST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΙΝΡΟΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 950 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , MAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΚΑΘΟΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1000 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PSST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΞΑΙΑΗΝ ΠΘΙΙΗΡΠΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 690 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PTST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 380 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PLST0500 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΞΙΑΡ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , TKST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ATST0200 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΓΗΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 320 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ADST0500 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΓΔΛΓΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 480 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ANST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 340 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , BRST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΟΑΣΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KXFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 70 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

20 GFST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΡΥ ΓΔΦΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KYST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΝΦΑΙΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 360 ΞΡΖΛΝΡΟΝΦΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , LDTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΙΝΓΗΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 290 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , MGST1900 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΑΙΓΑΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , SIST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΠΗΛΓΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 900 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , CHST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 880 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XATR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 270 ΔΓΘΑΡΑΙΔΗΚΔΛΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , APST0300 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΑΓΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 770 ΘΑΛΑΙΗ, ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ, ΣΥΚΑΡΔΟΖ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , DRFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΓΟΝΠΑΡΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 60 ΟΔΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ KMST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΚΞΑΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 830 ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , NSTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΛΔΑ ΠΑΛΡΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 80 ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΚΗΘΟΔΠ , , NRST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΛΈΝ ΑΓΗΝΛΔΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΛΈΝ ΓΛΑΗΘΝΘΑΠΡΟ NGST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ Ν ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 280 PKST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΞΝΙΘΑΠΡΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 100 GAST0300 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΓΑΙΑΡΑΓΔΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 140 GNST0200 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1900 ESTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΔΠΥΒΑΙΡΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ, ΟΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

21 KATR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΘΑΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 100 KBST3100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΘΟΑ ΒΟΠΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 120 LPTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΙΗΞΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 160 ΑΟΓΔΡΗΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , METR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΚΔΙΗΠΠΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 30 ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΞΑΙΑΗΝΠ PMTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΚΙΝΡΝΞΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 400 ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PFTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΞΑΙΑΗΦΡΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 360 ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , SKTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΠΘΓΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 120 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , AAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΑΓΑΘΝΞΝΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 220 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , AIST0200 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΑΗΓΗΛΗΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , BAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΒΑΟΗΘΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , KSST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΘΑΡΑΣΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , PRFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΛΔΝΗ ΞΝΟΝΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 100 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , OAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΑΘΡΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 80 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , KTFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 700 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , AETR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 200 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KHST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΑΛΥ ΘΑΚΖΙΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΑΛΑΓΑ, ΘΑΛΑΙΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , BBTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1000 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KNST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΘΔΟΘΗΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , ,

22 LHFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΙΗΘΝΡΝΞΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 400 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , KDFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΛΔΑ ΘΔΟΓΙΙΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 450 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , POST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΞΝΛΡΗΠΚΔΛΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 900 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΑΛΑΓΑ, ΘΑΛΑΙΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , AMST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΑΓΗΝΠ ΚΑΚΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1900 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , BUTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΒΝΟΒΝΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , IERS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΗΔΟΗΠΠΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 250 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , PGTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΛΔΑ ΞΙΑΓΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 30 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΚΗΘΟΔΠ , , ORST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΝΟΚΙΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 660 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , PXTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΞΔΘΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 550 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΚΗΘΟΔΠ , , SNST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΠΑΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 790 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , ,

23 Αναηολική Μακεδονία Θπάκη Κυδικόρ παγίδαρ EBTR0100 Τύπορ παγίδαρ CO2 Γευγπαθικό διαμέπιζμα ΘΟΑΘΖ Πληζιέζηε πη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ηα ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πεπιβαλλονηικέ ρ επεμβάζειρ ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΞΑΟΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) DDST0100 ODTR0100 TXFS0100 FRTR0100 CO2 CO2 CO2 CO2 ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ, ΓΑΠΑΘΗ ΑΙΠΝΠ/ΦΡΔΗΑ , , ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 200 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΡΣΔΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 60 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΦΔΟΔΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 40 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , AVTR0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΑΒΓΖΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , DSFS0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΓΑΠΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 700 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ NKST0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΛΔΑ ΘΔΠΠΑΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 250 ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XNTR0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , LGTR0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΞΝΟΡΝ ΙΑΓΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 75 CAMPING ΚΗΘΟΔΠ , , IMTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- ΑΓΟΝΡΗΘΝ, CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΗΚΔΟΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 135 ΔΘΘΙΖΠΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KOTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΘΝΚΝΡΖΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΓΑΠΑΘΗ ΑΙΠΝΠ/ΦΡΔΗΑ , , KPTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΘΝΞΡΔΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , MRTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΚΑΟΥΛΔΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , SDTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΛΔΝ ΠΗΓΖΟΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 340 ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , ,

24 SLTR0100 FATR0100 CO2 CO2 ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΘΝΚΝΡΖ- ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΠΑΙΞΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΔΘΘΙΖΠΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΝΚΝΡΖ- ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΦΑΛΑΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 85 ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , AGTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΑΓΗΑΠΚΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 180 ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , KVTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , ΓΟΑΓΥΓΔΗΝ, KEFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΔΟΑΚΥΡΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 180 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , KRTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΛΔΑ ΘΑΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 300 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗΘΝ PETR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 700 ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XETR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΜΔΟΗΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 400 ΑΟΓΔΡΗΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΓΖΞΔΓΝ, PDFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΞΝΛΡΝΙΗΒΑΓΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 250 ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XRTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΣΟΠΝΞΝΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 450 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

25 Θεζζαλία Κυδικόρ παγίδαρ Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Νηθηζκόο - Γεηηνληά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πλάηορ Μήκορ Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Υτόμεηπο (m) 1 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΖΞΑΘΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΡΥ ΔΙΑΡΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΔΦΑΙΝΒΟΠΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΚΝΟΓΘΑΛΖ Δ.Ξ.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΦΑΟΘΑΓΝΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΚΔΓΑΙΑ ΘΑΙΒΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΠΑΟΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΚΔΓΑΙΝΣΥΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

26 10 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΙΔΘΖ Δ.Ξ.Δ. 120 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ 12 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΓΛΑΛΡΔΟΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ - ΠΡΑΟΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ 14 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 15 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΞΑΙΑΚΑΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΚΑΟΑΣΑΓΔΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΟΝΠΠΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 400 Δ.Ξ.Δ. 150 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΡΔΟΤΗΘΔΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΔΙΑΠΠΝΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΞΙΑΡΘΑΚΞΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΛΑΒΝΠ ΙΑΟΗΠΑ ΡΟΛΑΒΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΕΑΞΞΔΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

27 22 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΦΑΟΠΑΙΑ ΙΑΟΗΠΑ ΦΑΟΠΑΙΑ Δ.Ξ.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΝΣΔΟΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΙΑΚΑΘΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΘΟΝΘΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΚΑΘΟΣΥΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ 29 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 30 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 31 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 32 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 33 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 34 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΞΑΙΑΗΝΞΟΓΝΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΒΗΞΔ ΒΝΙΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΠΡΔΦΑΛΝΒΗΘΔΗΝ ΘΑΟΙΑΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 1 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 2 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 3 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 4 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , ,

28 35 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 36 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 37 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 38 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 39 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 40 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 41 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 42 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 43 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 44 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΑΜΗΑΟΣΔΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΑΦΠΠΝΠ 1 (ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΞΝΦΑΠ) ΑΦΠΠΝΠ 2 (ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΞΝΦΑΠ) ΑΦΠΠΝΠ 3 (ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΞΝΦΑΠ) ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΦΗΙΗΑ 1 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΦΗΙΗΑ 2 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΦΗΙΗΑ 3 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΓΑΠΝΣΥΟΗ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΚΞΔΙΝΠ Δ.Ξ.Δ. 50 Δ.Ξ.Δ. 50 Δ.Ξ.Δ. 20 Δ.Ξ.Δ. 50 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

29 45 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 46 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 47 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΛΥΓΔΗΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΙΝΡΟΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΔΓΟΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 500 Δ.Ξ.Δ. 20 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

30 Πελοπόννηζορ Κυδικόρ παγίδαρ Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) ARG1 ARG2 ARG3 ARG4 ARG5 ARG6 CORIN1 CORIN2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΛΔΑ ΘΗΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΚΙΝΗ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ, ΑΟΚΟΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΛΑΞΙΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΡΝΙΝ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΛΔΑ ΘΗΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΘΗΝΠΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΘΒΔΟΗ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΑΟΓΝΙΗΘΝΠ ΘΑΚΞΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΘΑΙΑΚΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΘΑΡΝΛΗΠΡΟΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ 50 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ, ΠΗΑ 100 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ, ΠΗΑ 10 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 20 ΓΑΠΥΓΖΠ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

31 CORIN3 CORIN4 CORIN5 CORIN6 CORIN7 CORIN9 CORIN10 ARK1 ARK2 ARK3 ARK4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΔΞΗΓΑΟΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ - ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΗΑΡΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΝΟΦΝ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΑΓ. ΘΝΠΚΑΠ ΔΜΑΚΗΙΗΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΙΑΚΗΑ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΗΠΑΟΗ ΘΑΡΥ ΒΔΟΒΔΛΑ ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΑΠΡΟΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΔΥΛΗΓΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑ ΙΔΥΛΗΓΗΝ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 5 ΓΔΙΙΖΠ & ΓΑΠΥΓΖΠ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΠΗΑ 500 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 150 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΠΗΑ 0 ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 10 ΓΔΙΙΖΠ & ΒΑΙΡΝΠ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΠΗΑ 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ

32 ARK5 ARK6 ARK7 ΑΣΑΦΑ 1 ΑΣΑΦΑ 2 ΑΣΑΦΑ 3 ΙΑΘΥΛΗΑ 1 ΙΑΘΥΛΗΑ 2 ΙΑΘΥΛΗΑ 3 ΙΑΘΥΛΗΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΣΔΟΝΛΖΠΗ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΦΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΑΡΥ ΑΣΑΦΑ ΑΣΑΦΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΗΓΗΝ ΑΣΑΦΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΠΘΑΙΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΔΙΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑ ΙΔΖΚΝΛΑΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΠΘΑΙΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΠΘΑΙΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΑΠΡΔΟΗ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΞΗΡΗΑ ΓΗΑΠΞΑΟΡΑ ΠΔ ΑΘΡΗΛΑ 100 ΚΔΡΟΥΛ ΡΝ ΘΑΘΔΛΑ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΒΑΙΡΝΠ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΠΗΑ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

33 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 1 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 2 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 3 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 4 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 5 ΖΙΔΗΑ 1 ΖΙΔΗΑ 2 ΖΙΔΗΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΘΑΦΔ ΝΑΠΗΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΙΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΡΟΗΦΙΙΗΑ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΘΖ ΚΑΛΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΓΝΘΑΗΛΑ ΖΙΔΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑ ΖΙΔΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΓΑΠΡΝΛΖ ΖΙΔΗΑ CAMPING ΔΟΥΓΗΝΠ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΔΙΗΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΒΑΙΡΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

34 Ήπειπορ Κυδικόρ παγίδαρ Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) ΑΟΡΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ - ΑΟΡΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΘΝΟΥΛΖΠΗΑ ΑΟΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΑΟΡΑΠ ΑΟΡΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΛΔΝΣΥΟΗ ΑΟΡΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΒΗΓΙΑ ΑΟΡΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΑΛΔΕΑ ΓΟΔΞΑΛΝ - ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΑΟΓΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΚΑΘΟΓΗΑΙΗ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΑΟΓΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΞΑΟΑΚΘΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΑΟΓΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΞΔΟΓΗΘΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΠΑΓΗΑΓΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΑΚΦΗΘΔΑ ΑΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΖΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΔΜΝΣΖ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 100 ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 50 ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 50 ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 100 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΠΡΗΘΝ

35 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΟΝΓΝΡΝΞΗ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΒΔΙΗΠΑΟΗΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ Λ. ΘΔΟΑΠΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΙΝΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΘΝ ΞΟΔΒΔΕΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΦΗΙΝΘΔΖ ΞΟΔΒΔΕΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΦΗΙΗΞΗΑΓΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

36 Παπάπηημα 2. Γεδνκέλα εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα γηα ην έηνο 2012 Αηηική (http://www.malwest.gr/yyka/attiki.xls) Σηεπεά Ελλάδα (http://www.malwest.gr/yyka/sterea_ellada.xls) Μακεδονία (http://www.malwest.gr/yyka/makedonia.xls) Αναηολική Μακεδονία Θπάκη (http://www.malwest.gr/yyka/an_makedonia_thraki.xls) Θεζζαλία (http://www.malwest.gr/yyka/thessalia.xls) Πελοπόννηζορ (http://www.malwest.gr/yyka/peloponnese.xls) Ήπειπορ (http://www.malwest.gr/yyka/ipiros.xls)

37 Παπάπηημα 3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα γηα ην έηνο 2012 Αηηική Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Καΐνπ , , , ,67 0 0, Καΐνπ , , , ,00 0 0, Ηνπλίνπ , , ,33 2 6,67 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , , ,33 0 0, Ηνπιίνπ , , ,76 1 2,94 0 0, Ηνπιίνπ , , ,00 1 2,50 0 0, Απγνύζηνπ , ,73 1 2,44 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , ,61 2 4,88 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , ,27 4 9,09 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,11 1 2,22 0 0, Πεπηεκβξίνπ , ,74 2 4,35 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , ,39 3 6,52 1 2,17 0 0,00 Παγίδερ άλλο

38 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Αηηική 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

39 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Καΐνπ ,97 24,83 13,20 4,39 30,17 24,91 0,33 0,14 0,00 0, Καΐνπ ,77 15,77 14,93 4,00 17,50 15,69 0,33 0,26 0,00 0, Ηνπλίνπ ,57 5,96 12,27 2,98 6,90 5,60 0,40 0,37 0,00 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ ,5 4,04 12,73 3,19 3,1 2,76 3,1 0,41 0,00 0, Ηνπιίνπ 231 6,79 1,96 6,61 1,94 0,15 0,07 0,03 0,03 0,00 0, Ηνπιίνπ 363 9,08 3,80 8,88 3,75 0,15 0,08 0,05 0,05 0,00 0, Απγνύζηνπ 300 7,32 1,49 7,29 1,49 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0, Απγνύζηνπ 188 4,58 1,32 4,53 1,32 0,04 0,03 0,04 0,00 0,00 0, Απγνύζηνπ ,00 5,15 9,88 5,16 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,16 5,09 9,98 5,09 0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ 339 7,37 1,96 7,17 1,94 0,19 0,17 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ 446 9,69 2,87 9,61 2,87 0,07 0,04 0,02 0,02 0,00 0,

40 Τςπικό ζθάλμα αηόμων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Αηηική 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

41 Δειγμαηολητία δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ Καΐνπ , ,14 0 0,00 0 0,00 0 0, Καΐνπ , ,33 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπλίνπ , ,65 1 5,88 0 0,00 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ , ,81 0 0,00 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ 0 #ΓΗΑΗΟ/0! 0 #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Απγνύζηνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ 0 #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! 1-15 Πεπηεκβξίνπ 0 #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Πεπηεκβξίνπ , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

42 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηην Αηηική Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ

43 Σηεπεά Ελλάδα Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Καΐνπ , , , ,00 0 0, Καΐνπ , , , ,00 0 0, Ηνπλίνπ , , , ,00 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , , ,18 0 0, Ηνπιίνπ , , , ,73 0 0, Ηνπιίνπ , , ,00 2 8,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , , ,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,10 1 4,76 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,09 1 4,35 0 0, Νθησβξίνπ , , ,86 0 0,00 0 0,00 Παγίδερ άλλο

44 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηη Σηεπεά Ελλάδα 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Μαΐος Μαΐος Ιοςλίος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) 1-20 Οκηωβπίος Σεπηεμβπίος Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

45 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Καΐνπ ,55 9,35 20,45 9,04 9,00 4,51 0,60 0,49 0,00 0, Καΐνπ ,15 43,23 61,95 34,82 19,00 10,35 0,20 0,16 0,00 0, Ηνπλίνπ ,65 53,94 63,80 17,05 30,95 18,58 2,90 1,90 0,00 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ ,05 23,36 52,73 20,62 5,41 1,97 2,63 1,27 0,00 0, Ηνπιίνπ ,27 7,48 23,45 7,59 1,81 1,59 1,00 0,55 0,00 0, Ηνπιίνπ ,48 10,54 28,52 10,17 4,44 4,04 0,52 0,44 0,00 0, Απγνύζηνπ ,70 6,11 21,60 5,92 1,80 0,79 0,30 0,30 0,00 0, Απγνύζηνπ ,26 5,30 17,79 5,32 1,05 0,74 0,42 0,42 0,00 0, Απγνύζηνπ ,90 5,53 12,85 5,37 0,80 0,42 0,25 0,16 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,33 8,08 18,14 7,08 5,09 4,35 0,09 0,09 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,48 4,69 10,52 3,53 4,74 2,39 0,09 0,09 0,00 0, Νθησβξίνπ ,09 18,87 5,57 1,71 25,52 19,04 0,00 0,00 0,00 0,

46 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηη Σηεπεά Ελλάδα 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

47 Μακεδονία Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο , , ,33 3 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 8, , , , ,35 3 8, , , , ,25 1 6, , , , ,33 1 8, , , , ,67 0 0, , , , ,14 0 0, , , ,00 0 0,00 0 0,

48 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηη Μακεδονία 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

49 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ ,08 27,49 114,03 18,95 54,12 21,53 0,05 0,03 0,00 0, ,88 126,08 255,85 46,35 116,82 39,79 0,37 0,14 0,00 0, ,83 99,63 400,10 64,37 195,16 72,14 2,15 1,37 0,00 0, ,15 107,91 577,07 100,92 115,75 34,16 2,25 0,73 0,00 0, ,57 98,70 493,02 89,56 75,87 17,39 3,57 1,74 0,00 0, ,23 89,93 537,22 84,03 54,30 15,12 8,43 2,91 0,00 0, ,42 92,77 450,58 68,03 69,88 29,86 29,05 14,46 0,00 0, ,18 248,64 823,00 203,32 73,75 30,94 50,15 25,40 0,00 0, ,60 117,42 508,13 112,35 28,37 6,75 25,95 9,82 0,15 0, ,62 94,97 494,13 78,01 43,00 13,73 57,22 25,77 0,27 0, ,45 88,26 513,58 83,79 39,40 12,80 39,92 14,48 0,35 0, ,33 49,10 270,98 44,47 13,40 3,26 32,28 11,86 0,67 0, ,48 52,08 255,42 44,13 29,76 17,79 27,94 18,72 0,37 0, ,03 65,02 250,71 59,74 73,21 31,54 9,82 6,92 0,29 0, ,69 51,24 209,13 51,19 6,19 3,42 3,31 1,64 0,06 0, ,58 32,75 137,27 32,66 9,75 3,94 2,50 1,17 0,08 0, ,08 67,31 147,50 65,15 4,75 2,28 0,83 0,67 0,00 0, ,86 149,36 129,00 33,77 180,43 163,52 2,43 1,07 0,00 0, ,75 66,57 86,00 64,98 20,75 6,57 0,00 0,00 0,00 0,

50 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ 300,00 ενηλίκων κοςνοςπιών ζηη Μακεδονία 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

51 Δειγμαηολητία δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,69 1 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,26 0 0,00 1 2,33 0 0, , ,79 1 1,75 0 0,00 0 0, , ,48 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 3 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,72 1 1,72 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,69 3 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0, ,65 2 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,55 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

52 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηη Μακεδονία 120,00 100,00 80,00 Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων 60,00 40,00 20,00 0,00 Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

53 Αναηολική Μακεδονία Θπάκη Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο , , ,00 2 8, , , , , , , , , ,00 2 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2 8, , , , ,00 1 4, , , ,00 0 0,00 0 0, , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,

54 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Αν. Μακεδονία και Θπάκη 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

55 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ ,08 112,03 39,29 9,32 274,79 107,16 0,13 0,09 0,20 0, ,96 131,79 108,63 22,27 158,38 40,54 0,46 0,30 0,00 0, ,04 191,73 162,20 48,19 394,28 165,02 0,48 0,35 0,00 0, ,72 179,88 164,88 46,94 398,88 148,79 1,68 1,17 0,00 0, ,00 81,26 131,24 40,09 118,04 45,63 0,64 0,39 0,00 0, ,08 49,71 133,32 31,13 94,12 24,39 0,56 0,33 0,00 0, ,19 29,20 83,65 18,28 64,88 29,68 0,23 0,13 3,40 1, ,32 27,36 61,16 14,22 39,52 21,07 0,60 0,27 0,00 0, ,00 24,94 32,29 8,23 72,67 21,78 1,13 0,51 1,28 1, ,83 53,20 52,79 18,61 49,58 28,28 3,17 2,87 0,00 0, ,33 73,91 47,67 25,20 51,00 47,00 2,00 2,00 0,00 0, ,56 8,19 18,04 4,83 10,96 4,73 0,40 0,18 0,12 0, ,88 4,58 12,75 2,89 6,88 3,01 0,17 0,09 0,08 0, ,75 3,17 11,50 2,63 3,25 1,65 0,00 0,00 0,00 0,

56 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων αηόμων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ 250,00 ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Αν. Μακεδονία και Θπάκη 200,00 150,00 100,00 50,00 Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

57 Δειγμαηολητία 1 2 δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,91 0 0,00 1 4,55 0 0, , ,05 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,11 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,67 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,83 0 0,00 0 0,00 0 0, ,52 2 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0, ,76 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

58 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηην Αν. Μακεδονία και Θπάκη 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ

59 Θεζζαλία Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο Καΐνπ , , ,33 0 0,00 0 0, Καΐνπ , , ,67 0 0,00 0 0, Ηνπλίνπ , , ,00 1 3,33 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , ,67 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ , , ,71 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ , , ,33 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,33 2 6,67 0 0, Απγνύζηνπ , , ,59 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,63 1 2,63 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,21 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,86 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , , ,09 0 0,00 0 0,

60 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηη Θεζζαλία 100,00 80,00 60,00 Σύνολο παγίδων Παγίδερ 40,00 20,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

61 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Καΐνπ ,30 6,41 27,57 6,23 1,73 0,63 0,00 0,00 0,00 0, Καΐνπ ,53 7,26 32,33 6,82 5,20 3,73 0,00 0,00 0,00 0, Ηνπλίνπ ,17 9,48 45,80 9,26 7,07 2,30 0,07 0,05 0,00 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ ,43 20,42 83,73 19,44 15,03 8,82 0,00 0,00 0,00 0, Ηνπιίνπ ,48 10,54 57,81 8,95 7,56 3,27 0,11 0,11 0,00 0, Ηνπιίνπ ,52 14,62 64,07 14,07 18,41 6,67 0,00 0,00 0,00 0, Απγνύζηνπ ,17 7,66 40,67 6,86 8,40 3,17 0,10 0,07 0,00 0, Απγνύζηνπ ,10 5,96 33,34 5,52 4,72 1,91 0,03 0,03 0,00 0, Απγνύζηνπ ,26 14,84 47,08 14,91 4,66 1,95 0,03 0,03 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,16 14,56 58,89 14,59 1,53 0,52 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,34 9,21 18,49 6,78 10,86 6,26 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ ,02 5,52 11,14 3,28 6,89 4,13 0,00 0,00 0,00 0,

62 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηη Θεζζαλία 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

63 Δειγμαηολητία δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμέν υν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμέν υν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ Καΐνπ , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Καΐνπ , , ,50 0 0,00 0 0, Ηνπλίνπ , ,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , ,29 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Ηνπιίνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! 1-10 Απγνύζηνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Απγνύζηνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Απγνύζηνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! 1-15 Πεπηεκβξίνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Πεπηεκβξίνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

64 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηη Θεζζαλία 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ

65 Πελοπόννηζορ Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο , , ,36 1 3,03 2 6, , , ,00 0 0,00 0 0, , , ,75 0 0,00 1 3, , , , ,81 0 0, , , ,00 2 8,00 0 0, , , ,00 1 5,00 0 0, , , ,50 1 6,25 1 6, , , ,00 0 0,00 0 0, , , ,67 0 0,00 0 0, , , , ,33 0 0, , , ,67 0 0,00 0 0,

66 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Πελοπόννηζο 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

67 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ ,91 4,92 13,52 4,79 1,21 0,53 0,09 0,09 0,06 0, ,25 3,87 10,59 3,91 0,56 0,22 0,00 0,00 0,00 0, ,56 1,82 6,66 1,91 0,88 0,23 0,00 0,00 0,03 0, ,77 7,16 13,68 6,36 1,52 0,97 0,58 0,21 0,00 0, ,08 30,06 4,00 2,93 6,88 3,96 0,20 0,16 0,00 0, ,40 0,68 1,15 0,53 1,20 0,53 0,05 0,05 0,00 0, ,63 0,31 0,50 0,16 1,00 0,22 0,06 0,06 0,06 0, ,13 0,41 0,33 0,21 1,80 0,37 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,78 0,80 0,34 3,67 0,79 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,43 1,20 0,48 2,53 0,42 0,13 0,09 0,00 0, ,00 0,24 0,40 0,16 0,60 0,19 0,00 0,00 0,00 0,

68 Τςπικό ζθάλμα αηόμων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Πελοπόννηζο 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

69 Ήπειπορ Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο Ηνπλίνπ , , ,42 0 0,00 0 0,00 25 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Ηνπιίνπ , , , ,00 0 0, Ηνπιίνπ , , , ,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,00 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ ,00 1 5, ,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , , ,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , , ,00 0 0,00 0 0,

70 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Ήπειπο 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Ιοςνίος 25 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-15 Οκηωβπίος Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

71 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Ηνπλίνπ 151 7,95 1,99 1,00 0,51 8,53 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ 95 4,75 0,81 1,45 0,53 3,25 0,92 0,05 0,05 0,00 0, Ηνπιίνπ 75 3,75 0,46 0,25 0,12 3,35 0,43 0,15 0,08 0,00 0, Ηνπιίνπ 37 1,85 0,41 0,30 0,13 0,65 0,17 0,90 0,29 0,00 0, Απγνύζηνπ 37 1,85 0,41 0,15 0,08 1,60 0,37 0,10 0,07 0,00 0, Απγνύζηνπ 16 0,80 0,20 0,25 0,12 0,50 0,15 0,05 0,05 0,00 0, Απγνύζηνπ 36 1,80 0,32 0,40 0,15 1,40 0,29 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ 63 3,15 0,36 0,50 0,15 2,65 0,29 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ 54 2,70 0,33 0,05 0,05 2,65 0,33 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ 73 3,64 0,32 0,20 0,12 3,45 0,26 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ 28 1,40 0,17 0,80 0,21 0,60 0,15 0,00 0,00 0,00 0,

72 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Ήπειπο 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Ιοςνίος 25 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-15 Οκηωβπίος Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

73 Παπάπηημα 4. Απεηθόληζε ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο παγίδσλ γηα ζπιινγή δεηγκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε Παγίδερ πος ηοποθεηήθηκαν καηά ηην ενηομολογική επιηήπηζηρ ηος 2012

74 Παπάπηημα 5. Ππλαξηήζεηο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο ησλ δπν λνζεκάησλ κε ηνπο θύξηνπο δηαβηβαζηέο Σςνάπηηζη συπικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν κποςζμάηυν ιού ηος Δςηικού Νείλος με ηον κύπιο διαβιβαζηή ( spp.)

75 Σςνάπηηζη συπικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν κποςζμάηυν ελονοζίαρ με ηον κύπιο διαβιβαζηή ( spp.)

76 Παπάπηημα 6. Απεηθόληζε δηεύζπλζεο θαηαλνκήο ησλ δπν λνζεκάησλ βαζηζκέλε ζε γεσζηαηηζηηθνύο δείθηεο Απεικόνιζη συπικού μέζος κποςζμάηυν ιού ηος Δςηικού Νείλος και έλλειτη ηςπικήρ απόζηαζηρ ανά έηορ

77 Απεικόνιζη συπικού μέζος κποςζμάηυν ελονοζίαρ και έλλειτη ηςπικήρ απόζηαζηρ ανά έηορ

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού

Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού Σμήμα Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Δηδίθεπζεο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού Ηάζσλ ηλαπιίδεο Μεηαπηπρηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο ηεο Κξήηεο, θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα