Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012"

Transcript

1 Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012

2 1. Ειζαγυγή Πηελ παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδνληαη όια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ην έηνο 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα. Ζ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ) θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε από ην «Δηδηθό πξόγξακκα ειέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ εινλνζία ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΞΑ κέζσ ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Ρελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αλέιαβαλ ηξεηο αλάδνρεο εηαηξείεο: 1. Νηθν-αλάπηπμε 2. Βηνεθαξκνγέο 3. Axiven Απνιπκαληηθή Ζ εληνκνινγηθή επηηήξεζε άξρηζε ζηα κέζα Καΐνπ θαη νινθιεξώζεθε ην δεύηεξν δεθαήκεξν ηνπ Νθησβξίνπ. Ππλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 273 παγίδεο ζε 32 λνκνύο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο. Ζ θαηαλνκή ησλ παγίδσλ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ανάδοση εηαιπία Νηθν-αλάπηπμε Πίνακαρ 1. Θαηαλνκή ησλ παγίδσλ ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο παγίδυν πος ηοποθεηήθηκαν Πεπιοσή παγίδυν ανά παγίδυν νομό Ζκαζία (10) Θεζζαινλίθε (12) Θηιθίο (7) Θεληξηθή Καθεδνλία 60 Ξέιια (10) Ξηεξία (7) Πέξξεο (7) Σαιθηδηθή (7) Αλαηνιηθή Καθεδνλία - Θξάθε Βηνεθαξκνγέο Αηηηθή Έβξνο (5) Ονδόπε (7) Θαβάια (8) Μάλζε (5) - 2 -

3 Axiven - Απνιπκαληηθή Πηεξεά Διιάδα 30 Θεζζαιία 47 Ξεινπόλλεζνο 33 Ήπεηξνο 20 Αηησιναθαξλαλία (7) Φζηώηηδα (4) Δύβνηα (9) Βνησηία (9) Φσθίδα (1) Ρξίθαια (14) Θαξδίηζα (16) Ιάξηζα (11) Καγλεζία (6) Θνξηλζία (9) Αξθαδία (4) Αξγνιίδα (5) Αραΐα (3) Ιαθσλία (4) Κεζζελία (5) Ζιεία (3) Άξηα (5) Θεζπξσηία (5) Ησάλληλα (5) Ξξέβεδα (5) Πην Ξαξάξηεκα 1 δίλνληαη αλαιπηηθά νη ζέζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (π.ρ. απόζηαζε από θαηνηθεκέλε πεξηνρή, πεξηβάιινλ θά) πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη παγίδεο

4 2. Δεδομένα ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ Ζ εληνκνινγηθή επηηήξεζε εζηηάζηεθε ζε ηξία γέλε θνπλνππηώλ, spp., spp. θαη spp. θαζώο απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο δηαβηβαζηέο ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ θαη ηεο εινλνζίαο. Ππλνιηθά από όιεο ηηο επηηεξνύκελεο πεξηνρέο ζπιιέρζεθαλ ελήιηθα θνπλνύπηα ησλ νπνίσλ ε θαηαλνκή αλά είδνο δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίνακαρ 2. Αξηζκόο ελειίθσλ θνπλνππηώλ αλά γέλνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο Γένορ κοςνοςπιών πος ζςλλέσθηκαν ζε κοςνοςπιών όλερ ηιρ επιηηπούμενερ πεπιοσέρ spp spp spp Άιιν 3685 Σύνολο κοςνοςπιών Ρα πεξηζζόηεξα θνπλνύπηα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία «Άιιν» αλήθαλ ζην γέλνο Culiseta spp. Πην Ξαξάξηεκα 2 δίλνληαη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο όισλ ησλ επηηεξνύκελσλ πεξηνρώλ. Πηνπο πίλαθεο πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ αλά παγίδα ζε θάζε δεηγκαηνιεςία, ηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ αλά γέλνο θαη ην πνζνζηό κνιπζκαηηθόηεηαο από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ δεηγκάησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηάιζεθαλ ζην Κπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην γηα κνξθνινγηθή ηαπηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Δξγαζηήξην Γελεηηθήο, Δμειηθηηθήο θαη Ππγθξηηηθήο Βηνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα γελεηηθή ηαπηνπνίεζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζε δείγκαηα θνπλνππηώλ spp. ηεο Θάξιαο (Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ιάξηζαο) ηαπηνπνηήζεθε γελεηηθά γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ην είδνο labranchiae

5 3. Έλεγσορ ανθεκηικόηηηαρ κοςνοςπιών ζε εγκεκπιμένα ενηομοκηόνα Ξαξάιιεια κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε από ην Δξγαζηήξην Δληνκνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Εσνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο θαη Αγξνηηθνύ Ξεξηβάιινληνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έιεγρνο αλζεθηηθόηεηαο άγξησλ πιεζπζκώλ θνπλνππηώλ ζε εγθεθξηκέλα πξνλπκθνθηόλα. Ρα πξνλπκθνθηόλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: Vectobac 12 SC (Bacillus thurigiensis), Mozkill 120 SC (spinosad), Biopren BM 20 EC (S-methoprene), Du-Dim 15 SC (diflubenzuron) θαη Oprah 15 SC (diflubenzuron). Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη πξνηεηλόκελεο δόζεηο αθόκε θαη ην έλα ηξίην απηώλ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο ζηηο πξνλύκθεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο ησλ pipiens f. molestus θαη Ochlerotatus caspius. Απηό ίζρπε γηα όια ηα κειεηώκελα πξνλπκθνθηόλα εθηόο από ην Biopren. Ζ πξνηεηλόκελε δόζε ηνπ Biopren πξνθάιεζε ζλεζηκόηεηα 66 θαη 53 ζηηο πξνλύκθεο ηέηαξηεο ειηθίαο ησλ εηδώλ Ochlerotatus caspius θαη pipiens f. molestus, αληίζηνηρα, ελώ απέηπρε πιήξσο ν έιεγρνο ησλ πξνλπκθώλ ηξίηεο ειηθίαο ηνπ pipiens f. molestus (3.3 ζλεζηκόηεηα)

6 4. Ανάλςζη δεδομένυν ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ Ρα δεδνκέλα εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλαιύζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. Ζ αλάιπζε έγηλε αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνύλ: 1. ζηε ζπλνιηθή δηαθύκαλζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνπλνππηώλ θαζώο θαη ε πνζνζηηαία δηαθύκαλζε ησλ ηξηώλ γελώλ. 2. ζην κέζν όξν ησλ ελειίθσλ θνπλνππηώλ αλά δεηγκαηνιεςία θαη ην ηππηθό ζθάικα 3. ζηε ζεηηθόηεηα ησλ δεηγκάησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ εξγαζηεξηαθά γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθό Λείινπ. Πην Ξαξάξηεκα 3 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Ππκπεξαζκαηηθά, ηα spp. ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηνρώλ είλαη ην θπξίαξρν ζπιιερζέλ γέλνο αθνινπζνύκελν από ην spp. ελώ ην spp. παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή. Πε αξθεηά από ηα επηηεξνύκελα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα (π.ρ. Πηεξεά Διιάδα, Ξεινπόλλεζνο, Ήπεηξνο, Θεζζαιία) παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ spp. ην δεύηεπο δεκαήμεπο ηος Ιοςλίος θαζώο θαη ην 20ήμεπο μεηαξύ 20 Αςγούζηος 10 Σεπηεμβπίος. Αθόκε κεγάινο αξηζκόο δεηγκάησλ θνπλνππηώλ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ. Ζ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ έγηλε από ηνλ Ρνκέα Ξαξαζηηνινγίαο Δληνκνινγίαο θαη Ρξνπηθώλ Λόζσλ ηεο Δζληθήο Πρνιήο Γεκόζηαο γείαο (ΔΠΓ) θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κηθξνβηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Πύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΓ βξέζεθαλ ζεηηθά γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ δείγκαηα ζε πνιιά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο (π.ρ. Αηηηθή, Καθεδνλία, Θξάθε θά). Ρα πξώηα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνζηνύ κνιπζκαηηθόηεηαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, σζηόζν ε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ζπλερίδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ MIR (minimum infection rate)

7 Πίνακαρ 3. Ξνζνζηό ζεηηθώλ δεηγκάησλ θνπλνππηώλ ζηα νπνία αληρλεύηεθε ηόο ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ Σύνολο ομάδυν (pools) κοςνοςπιών πος εξεηάζηηκαν 978 Ξνζνζηό Σύνολο θεηικών pools 97 9,92 Σύνολο θεηικών pools από spp. 92 9,41 Σύνολο θεηικών pools από spp. 3 0,31 Σύνολο θεηικών pools από spp. 2 0,20 Σύνολο θεηικών pools από άλλο είδορ 0 0,00-7 -

8 5. Φαπηογπάθηζη ενδιαιηημάηυν επιηηπούμενυν πεπιοσών Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο θαηαγξάθεθαλ θαη ηα ελδηαηηήκαηα αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ όισλ ησλ επηηεξνύκελσλ πεξηνρώλ. Ρν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ελδηαηηεκάησλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ είλαη ε ύπαξμε λεξώλ, νπόηε θαηά θύξην ιόγν έγηλε ραξηνγξάθεζε ησλ πδαηνζπιινγώλ ζε θάζε πεξηνρή πνπ απνηεινύλ ζεκεία αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ, όπσο ιίκλεο, αξδεπηηθά θαλάιηα, έιε, ζηάζηκα ύδαηα θά. Ρα ελδηαηηήκαηα δίλνληαη ζε ζπλδέζκνπο (links) αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα: 1. Αηηηθή (http://www.malwest.gr/yyka/attica.pdf) 2. Πηεξεά Διιάδα (http://www.malwest.gr/yyka/st_ellada.pdf) 3. Καθεδνλία (http://www.malwest.gr/yyka/macedonia.pdf) 4. Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε (http://www.malwest.gr/yyka/an_macedonia_thraki.pdf) 5. Θεζζαιία (http://www.malwest.gr/yyka/thessalia.pdf) 6. Ξεινπόλλεζνο (http://www.malwest.gr/yyka/peloponnese.pdf) 7. Ήπεηξνο (http://www.malwest.gr/yyka/ipeiros.pdf) - 8 -

9 6. Φπήζη γευγπαθικών πληποθοπιακών ζςζηημάηυν (GIS) και εκηίμηζη κινδύνος Πηα πιαίζηα ηνπ «Δηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ εινλνζία ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα», δεκηνπξγήζεθαλ ράξηεο απεηθόληζεο ησλ δεδνκέλσλ εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο ρξήζε γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (geographical information systems, GIS). Πηνλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ Δξγαζηήξηνπ γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο εγθαηαζηάζεθε ινγηζκηθό ArcGIS (εθδόζεηο Desktop θαη Server - Enterprise Edition) θαη Microsoft SQL. Ζ SQL αμηνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ην ArcGIS γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ραξηνγξαθηθήο απεηθόληζεο ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ. ρξήζε ησλ GIS δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαηηθνί ράξηεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρσξηθή θαη ζεκεηαθή απεηθόληζε ηόζν ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο όζν θαη ησλ πιεζπζκώλ ησλ ηξηώλ επηηεξνύκελσλ εηδώλ. Νη ράξηεο πνπ πξνέθπςαλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: Πην Ξαξάξηεκα 4 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο κε ηελ απεηθόληζε ησλ παγίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο. Ξαξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ πξόζζεηνη ζεκαηηθνί ράξηεο ζηνπο νπνίνπο ζπλδπάδνληαη ηα θξνύζκαηα ησλ δπν λνζεκάησλ, ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη εινλνζίαο, κε ηνπο θύξηνπο δηαβηβαζηέο ησλ λνζεκάησλ. Πην Ξαξάξηεκα 5 δίλνληαη νη ράξηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ κε ηα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο spp. θαη ηεο εινλνζίαο κε ηα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο spp., αληίζηνηρα. Γεκηνπξγήζεθαλ, επίζεο, ράξηεο ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δπν λνζεκάησλ βαζηζκέλνη ζηα θξνύζκαηα ηνπ 2011 θαη ηνπ Πην Ξαξάξηεκα 6 δίλνληαη ράξηεο ηόζν κε ην ρσξηθό κέζν ησλ θξνπζκάησλ θαη ησλ δπν λνζεκάησλ αλά έηνο όζν θαη κε ηελ έιιεηςε ηεο ηππηθήο απόζηαζεο θαη ησλ δπν λνζεκάησλ αλά - 9 -

10 έηνο. Πηνπο παξαπάλσ ράξηεο απεηθνλίδεηαη πξνο πνηα δηεύζπλζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θξνπζκάησλ ππάξρεη κεγαιύηεξε δηαζπνξά. Ππκπιεξσκαηηθά γηα ηελ εινλνζία, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη από ην ΘΔΔΙΞΛΝ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠΞΑ έρεη γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ ηεο Διιάδαο κε βάζε ηνλ εθηηκώκελν θίλδπλν εγρώξηαο κεηάδνζεο θαη επαλεγθαηάζηαζεο ηεο λόζνπ. Έηζη, έρνπλ πξνθύςεη ηέζζεξα επίπεδα επηθηλδπλόηεηαο: 0, 1, 2 θαη 3. Πην Ξαξάξηεκα 7 δίλεηαη ν ράξηεο κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ηεο ρώξαο αλάινγα κε ηα επίπεδα επηθηλδπλόηεηαο. Ρέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ από ην Δξγαζηήξην Ινηκσδώλ Λνζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο Θηεληαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έγηλε αλάιπζε κε ρξήζε GIS (ζηαηηζηηθήο ρσξηθήο απόζηαζεο) ζηελ νπνία ππνινγίζηεθε ην εύξνο ησλ ηηκώλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ (ζεξκνθξαζία, ππθλόηεηα πιεζπζκνύ, πςόκεηξν θαη ρξήζεηο γεο) πνπ εληνπίζηεθε ν ηόο ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ην εύξνο ηηκώλ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ ζε όιε ηελ Διιάδα ζε ρσξηθή θιίκαθα 1 ηεηξαγσληθνύ ρηιηνκέηξνπ. Ν ράξηεο πνπ πξνέθπςε αθνξά ζηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ γηα ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ γηα ην 2012 θαη δίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα 8. Ξαξόκνηνο ράξηεο ζα δεκηνπξγεζεί θαη γηα ην

11 Παπάπηημα 1. Ξαγίδεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαηά ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ηνπ 2012 Αηηική Κυδικόρ παγίδαρ 1 ΑΡΡΗΘΖ 2 ΑΡΡΗΘΖ 3 ΑΡΡΗΘΖ 4 ΑΡΡΗΘΖ 5 ΑΡΡΗΘΖ 6 ΑΡΡΗΘΖ 7 ΑΡΡΗΘΖ 8 ΑΡΡΗΘΖ 9 ΑΡΡΗΘΖ Τύπορ παγίδαρ Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Νηθηζκόο - Γεηηνληά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζ η από ζπίηια (m) Πεπιβάλλο ν Γευγπα θικό διαμέπιζμα Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΘΑΙΑ ΥΟΥΞΝ ΑΡΡΗΘΖ ΣΑΙΘΝΡΠΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΥΛΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΔΙΔΠΗΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΔΙΔΠΗΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΞΑΓΝ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΡΡΗΘΖ ΒΝΟΔΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΘΑΙΑ ΥΟΥΞΝ ΑΡΡΗΘΖ ΠΘΑΙΑ ΥΟΥΞΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΝΙΖ Δ.Ξ.Δ. 700 Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΒΑΙΡΝΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΠΣΝΗΛΗΑΠ ΔΙΝΠ - ΘΑΡΥ ΠΝΙΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΞΑΡΑ ΑΡΡΗΘΖ ΠΞΑΡΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΞΑΓΝ ΒΑΙΡΝΠ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΠΣΝΗΛΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΚΗΘΟΔΠ , ,5518 5

12 ΑΓΟΝΡΗΘΝ 10 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΡΡΗΘΖ 12 ΑΡΡΗΘΖ 13 ΑΡΡΗΘΖ 14 ΑΡΡΗΘΖ 15 ΑΡΡΗΘΖ 16 ΑΡΡΗΘΖ 17 ΑΡΡΗΘΖ 18 ΑΡΡΗΘΖ 19 ΑΡΡΗΘΖ 20 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΡΔΚΗΓΑ ΛΝΡΗΑ - ΑΛΑΡΝΙΗΘΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΡΡΗΘΖ ΛΝΡΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΟΑΦΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΟΑΦΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΓΔΙΡΑ ΦΑΙΖΟΝ Δ.Ξ.Δ. 200 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ, ΞΑΓΝ ΕΥΓΟΑΦΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ Δ.Ξ.Δ. 100 ΔΗΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΗΠΡΑ ΚΔΓΑΟΥΛ Δ.Ξ.Δ. 700 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΛΓΟΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΞΗΠΡΑ ΚΔΓΑΟΥΛ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , ,

13 21 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΡΡΗΘΖ 23 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΔΓΑΟΑ ΑΡΡΗΘΖ ΚΝΛΖ ΞΑΛΑΣΟΑΛΡΝ Δ.Ξ.Δ ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 100 ΑΠΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΙΠΝΠ/ΦΡ ΔΗΑ , , ΑΡΡΗΘΖ 25 ΑΡΡΗΘΖ 26 ΑΡΡΗΘΖ 27 ΑΡΡΗΘΖ 28 ΑΡΡΗΘΖ 29 ΑΡΡΗΘΖ 30 ΑΡΡΗΘΖ 31 ΑΡΡΗΘΖ 32 ΑΡΡΗΘΖ 33 ΑΡΡΗΘΖ 34 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΑΘΥΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΓ. ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΟΑΙΗΑ, ΞΑΓΝ ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΓΗΝΛΠΝΠ - ΓΟΝΠΗΑ ΑΡΡΗΘΖ ΓΗΝΛΠΝΠ - ΓΟΝΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΓΑΠΥΓΖ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΒΑΟΖ ΑΡΡΗΘΖ ΒΑΟΖ Δ.Ξ.Δ. 30 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΣΑΟΛΔΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΓΙΦΑΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΓΙΦΑΓΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ ΑΡΡΗΘΖ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΑΡΡΗΘΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , ,

14 35 ΑΡΡΗΘΖ 36 ΑΡΡΗΘΖ 37 ΑΡΡΗΘΖ 38 ΑΡΡΗΘΖ 39 ΑΡΡΗΘΖ 40 ΑΡΡΗΘΖ 41 ΑΡΡΗΘΖ 42 ΑΡΡΗΘΖ 43 ΑΡΡΗΘΖ 44 ΑΡΡΗΘΖ 45 ΑΡΡΗΘΖ 46 ΑΡΡΗΘΖ 47 ΑΡΡΗΘΖ 48 ΑΡΡΗΘΖ 49 ΑΡΡΗΘΖ 50 ΑΡΡΗΘΖ 51 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΘΔΛΡΟΝ ΗΞΞΑΠΗΑΠ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δ.Ξ.Δ. 250 ΘΔΛΡΟΝ ΗΞΞΑΠΗΑΠ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ ΓΔΙΡΑ ΦΑΙΖΟΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΒΝΙΑ ΑΡΡΗΘΖ ΒΝΙΑ Δ.Ξ.Δ. 40 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΗΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΗΚΝΠ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΑΚΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΔΟΑΚΑ Δ.Ξ.Δ. 10 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΠΑΟΥΛΗΓΑ ΑΡΡΗΘΖ ΠΑΟΥΛΗΓΑ Δ.Ξ.Δ. 10 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΔΘΛΗΘΝΠ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΘΖΞΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 80 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ ΔΘΛΗΘΝΠ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΘΖΞΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 4 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 5 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 6 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 7 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 8 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΑΘΗ 1 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ ΑΡΡΗΘΖ ΑΙΑΘΗ 2 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , ,

15 52 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΟΝΦ 1 (ΠΑΙΑΚΗΛΗΑΠ) Δ.Ξ.Δ. 400 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΑΡΡΗΘΖ 54 ΑΡΡΗΘΖ 55 ΑΡΡΗΘΖ 56 ΑΡΡΗΘΖ 57 ΑΡΡΗΘΖ 58 ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΞΑΓΝ CO2 ΑΡΡΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΑΡΡΗΘΖ ΟΝΦ 2 (ΡΑΟΝΠ ΟΔΚΑ) Δ.Ξ.Δ. 200 ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΘΔΛΡΟΝ ΘΔΛΡΟΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Δ.Ξ.Δ. 200 ΗΞΞΑΠΗΑΠ ΗΞΞΑΠΗΑΠ , , ΓΑΠΥΓΖΠ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΟΝΦ 3 (ΣΔΟΠΝ 1) Δ.Ξ.Δ ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΟΝΦ 4 (ΣΔΟΠΝ 2) Δ.Ξ.Δ ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , , ΟΝΦ 5 (ΣΔΟΠΝ 3) Δ.Ξ.Δ ΑΠΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ , ,

16 Σηεπεά Ελλάδα Κυδικόρ παγίδαρ 1 ΠΡΔΟΔΑ 2 ΠΡΔΟΔΑ Τύπορ παγίδαρ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ Πεπιοσή (Νηθηζκόο - Γεηηνληά) ΑΛΘΖΙΖ - ΘΑΚΞΝΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Δ.Ξ.Δ Δ.Ξ.Δ. 50 Πεπιβάλλον ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΙΔΗΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Πλάηορ Μήκορ Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Υτόμεηπο (m) ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 4 ΠΡΔΟΔΑ 5 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΛΔΝ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗ ΓΝΚΝΘΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΠΝΦΗΑΓΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΙΑΚΗΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΙΑΚΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 300 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΛΑΞΑΘΡΝΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ ΛΑΞΑΘΡΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΡΑΙΑΛΡΖ ΔΒΝΗΑ ΡΟΑΓΑΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΝΡΟΑ ΑΗΓΖΤΝ ΔΒΝΗΑ ΙΝΡΟΑ ΑΗΓΖΤΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΑΙΥΛΗΑ ΘΝΠΘΗΛΑ Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

17 10 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΛΑΛΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΑΡΝΣΖΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΙΔΗΚΥΛΑΠ/ΙΗΒΑΓΗ, ΒΑΙΡΝΠ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΒΝΠΘΝΡΝΞ ΝΠ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΗΠΡΗΑΗΑ ΔΒΝΗΑ ΘΑΛΑΡΑΓΗΘΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΞΝΟΡΝ ΚΞΝΦΑΙΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΚΛΥΓΔΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 14 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑ ΦΙΙΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑ ΦΑΟΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΝΗΛΝΦΡΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΝΗΛΝΦΡΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΔΛΡΝΛΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 18 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΘΖΒΑΗ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΠΡΗΘΝ, Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΠΡΔΟΔΑ 20 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΗΡΔΑ ΦΥΘΗΓΑ ΗΡΔΑ Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑ ΘΝΟΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

18 22 ΠΡΔΟΔΑ 23 ΠΡΔΟΔΑ 24 ΠΡΔΟΔΑ 25 ΠΡΔΟΔΑ 26 ΠΡΔΟΔΑ 27 ΠΡΔΟΔΑ 28 ΠΡΔΟΔΑ 29 ΠΡΔΟΔΑ 30 ΠΡΔΟΔΑ ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΞΑΓΝ CO2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑ ΠΡΑΟΝΠ ΠΡΔΟΔΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΔΙΙΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΛΑΛΗΑ ΑΗΡΥΙΗΘΝ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (ΘΚΖΠ - ΑΙΗΒΔΟΗΝ) ΑΙΚΟΝΞΝΡΑ ΚΝΠ (ΘΑΟΠΡΝ) ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑ ΠΡΔΟΔΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΔΙΙΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΛΑΛΗΑ ΘΑΚΑΟΝΙΑ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΚΝΟΗΘΗ 1 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΚΝΟΗΘΗ 2 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΘΖΒΑ ΒΝΗΥΡΗΑ ΞΑΟΑΙΗΚΛΖ ΠΡΔΟΔΑ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟ- ΔΙΙΑΓΑ ΡΑΛΑΓΟΑ ΛΑΛΗΑ ΑΓ. ΘΥΚΑΠ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 20 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 20 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 20 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

19 Κυδικόρ παγίδαρ Μακεδονία Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) AXST1900 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΑΓΓΔΙΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 520 ARST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΑΟΑΣΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 620 Πεπιβάλλον Πλάηορ Μήκορ Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Υτόμεηπο (m) ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KFTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΦΑΙΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KLST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΘΙΔΗΓΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , LTST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΙΝΡΟΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 950 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , MAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΚΑΘΟΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1000 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PSST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΞΑΙΑΗΝ ΠΘΙΙΗΡΠΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 690 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PTST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 380 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PLST0500 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΞΙΑΡ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , TKST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΒΔΟΝΗΑ ΖΚΑΘΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ATST0200 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΓΗΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 320 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ADST0500 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΓΔΛΓΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 480 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ANST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 340 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , BRST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΟΑΣΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KXFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 70 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

20 GFST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΡΥ ΓΔΦΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KYST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΝΦΑΙΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 360 ΞΡΖΛΝΡΟΝΦΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , LDTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΙΝΓΗΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 290 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , MGST1900 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΑΙΓΑΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , SIST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΠΗΛΓΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 900 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , CHST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 880 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XATR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 270 ΔΓΘΑΡΑΙΔΗΚΔΛΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , APST0300 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΑΓΗΝΠ ΞΔΡΟΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 770 ΘΑΛΑΙΗ, ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ, ΣΥΚΑΡΔΟΖ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , DRFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΓΟΝΠΑΡΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 60 ΟΔΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ KMST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΚΞΑΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 830 ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , NSTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΛΔΑ ΠΑΛΡΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 80 ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΚΗΘΟΔΠ , , NRST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΛΈΝ ΑΓΗΝΛΔΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΛΈΝ ΓΛΑΗΘΝΘΑΠΡΟ NGST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ Ν ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 280 PKST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ ΞΝΙΘΑΠΡΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 100 GAST0300 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΓΑΙΑΡΑΓΔΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 140 GNST0200 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1900 ESTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΔΠΥΒΑΙΡΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ, ΟΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

21 KATR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΘΑΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 100 KBST3100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΘΟΑ ΒΟΠΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 120 LPTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΙΗΞΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 160 ΑΟΓΔΡΗΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , METR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΚΔΙΗΠΠΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 30 ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΞΑΙΑΗΝΠ PMTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΚΙΝΡΝΞΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 400 ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , PFTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΞΑΙΑΗΦΡΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 360 ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , SKTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΔΓΔΠΠΑ ΞΔΙΙΑ ΠΘΓΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 120 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , AAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΑΓΑΘΝΞΝΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 220 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , AIST0200 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΑΗΓΗΛΗΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , BAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΒΑΟΗΘΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , KSST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΘΑΡΑΣΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , PRFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΛΔΝΗ ΞΝΟΝΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 100 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , OAST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΑΘΡΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 80 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , KTFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΗΔΟΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 700 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , AETR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 200 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KHST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΑΛΥ ΘΑΚΖΙΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΑΛΑΓΑ, ΘΑΛΑΙΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , BBTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1000 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KNST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΘΔΟΘΗΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1300 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , ,

22 LHFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΙΗΘΝΡΝΞΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 400 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , KDFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΛΔΑ ΘΔΟΓΙΙΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 450 ΦΠΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΗΘΟΔΠ , , POST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΔΠ ΞΝΛΡΗΠΚΔΛΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 900 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΑΛΑΓΑ, ΘΑΛΑΙΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , AMST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΑΓΗΝΠ ΚΑΚΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 1900 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , BUTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΒΝΟΒΝΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , IERS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΗΔΟΗΠΠΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 250 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , PGTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΛΔΑ ΞΙΑΓΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 30 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΚΗΘΟΔΠ , , ORST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΝΟΚΙΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 660 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , , PXTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΞΔΘΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 550 ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗ ΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΚΗΘΟΔΠ , , SNST0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΞΝΙΓΟΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ ΠΑΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 790 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΗΘΟΔΠ , ,

23 Αναηολική Μακεδονία Θπάκη Κυδικόρ παγίδαρ EBTR0100 Τύπορ παγίδαρ CO2 Γευγπαθικό διαμέπιζμα ΘΟΑΘΖ Πληζιέζηε πη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ηα ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πεπιβαλλονηικέ ρ επεμβάζειρ ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΞΑΟΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) DDST0100 ODTR0100 TXFS0100 FRTR0100 CO2 CO2 CO2 CO2 ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 50 ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ, ΓΑΠΑΘΗ ΑΙΠΝΠ/ΦΡΔΗΑ , , ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 200 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΡΣΔΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 60 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΑΙΔΜΑΛ- ΓΟΝΞΝΙΖ ΔΒΟΝΠ ΦΔΟΔΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 40 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , AVTR0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΑΒΓΖΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , DSFS0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΓΑΠΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 700 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ NKST0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΛΔΑ ΘΔΠΠΑΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 250 ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XNTR0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , LGTR0100 CO2 ΘΟΑΘΖ ΜΑΛΘΖ ΜΑΛΘΖ ΞΝΟΡΝ ΙΑΓΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 75 CAMPING ΚΗΘΟΔΠ , , IMTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- ΑΓΟΝΡΗΘΝ, CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΗΚΔΟΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 135 ΔΘΘΙΖΠΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , KOTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΘΝΚΝΡΖΛΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΓΑΠΑΘΗ ΑΙΠΝΠ/ΦΡΔΗΑ , , KPTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΘΝΞΡΔΟΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , MRTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΚΑΟΥΛΔΗΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 500 ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , SDTR0100 ΘΝΚΝΡΖ- ΑΠΡΗΘΝ, CO2 ΘΟΑΘΖ ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΛΔΝ ΠΗΓΖΟΝΣΥΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 340 ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , ,

24 SLTR0100 FATR0100 CO2 CO2 ΘΟΑΘΖ ΘΟΑΘΖ ΘΝΚΝΡΖ- ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΠΑΙΞΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ, ΔΘΘΙΖΠΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΝΚΝΡΖ- ΛΖ ΟΝΓΝΞΖ ΦΑΛΑΟΗ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 85 ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , AGTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΑΓΗΑΠΚΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 180 ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , KVTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 600 ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΗΘΟΔΠ , , ΓΟΑΓΥΓΔΗΝ, KEFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΔΟΑΚΥΡΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 180 ΦΠΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , KRTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΛΔΑ ΘΑΟΑ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 300 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΞΝΠΡΟΑΓΓΗΠΡΗΘΝ PETR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 700 ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XETR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΜΔΟΗΑΠ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 400 ΑΟΓΔΡΗΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΓΖΞΔΓΝ, PDFS0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΞΝΛΡΝΙΗΒΑΓΝ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 250 ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , XRTR0100 CO2 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΣΟΠΝΞΝΙΖ ΝΗΘΝΑΛΑΞΡΜΖ 450 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

25 Θεζζαλία Κυδικόρ παγίδαρ Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Νηθηζκόο - Γεηηνληά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πλάηορ Μήκορ Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Υτόμεηπο (m) 1 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΖΞΑΘΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΡΥ ΔΙΑΡΖ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΔΦΑΙΝΒΟΠΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΚΝΟΓΘΑΛΖ Δ.Ξ.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΦΑΟΘΑΓΝΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΚΔΓΑΙΑ ΘΑΙΒΗΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΠΑΟΑΘΖΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΚΔΓΑΙΝΣΥΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

26 10 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΙΔΘΖ Δ.Ξ.Δ. 120 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ 12 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΓΛΑΛΡΔΟΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ - ΠΡΑΟΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ 14 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 15 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΞΑΙΑΚΑΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΚΑΟΑΣΑΓΔΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΟΝΠΠΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 400 Δ.Ξ.Δ. 150 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΡΔΟΤΗΘΔΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΔΙΑΠΠΝΛΑ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΞΙΑΡΘΑΚΞΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΛΑΒΝΠ ΙΑΟΗΠΑ ΡΟΛΑΒΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΕΑΞΞΔΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

27 22 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΦΑΟΠΑΙΑ ΙΑΟΗΠΑ ΦΑΟΠΑΙΑ Δ.Ξ.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΝΣΔΟΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΙΑΚΑΘΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΘΟΝΘΗΝ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ Δ.Ξ.Δ. 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΚΑΘΟΣΥΟΗ Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΘΔΠΠΑΙΗΑ 29 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 30 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 31 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 32 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 33 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 34 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΞΑΙΑΗΝΞΟΓΝΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΒΗΞΔ ΒΝΙΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΠΡΔΦΑΛΝΒΗΘΔΗΝ ΘΑΟΙΑΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 1 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 2 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 3 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ 4 Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ Δ.Ξ.Δ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , , Δ.Ξ.Δ. 0 ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ , ,

28 35 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 36 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 37 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 38 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 39 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 40 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 41 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 42 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 43 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 44 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΑΜΗΑΟΣΔΠ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑ ΑΦΠΠΝΠ 1 (ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΞΝΦΑΠ) ΑΦΠΠΝΠ 2 (ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΞΝΦΑΠ) ΑΦΠΠΝΠ 3 (ΞΑΟΑΙΗΑ ΚΞΝΦΑΠ) ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΦΗΙΗΑ 1 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΦΗΙΗΑ 2 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΦΗΙΗΑ 3 ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΓΑΠΝΣΥΟΗ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΚΞΔΙΝΠ Δ.Ξ.Δ. 50 Δ.Ξ.Δ. 50 Δ.Ξ.Δ. 20 Δ.Ξ.Δ. 50 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 0 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

29 45 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 46 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 47 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΛΥΓΔΗΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΙΝΡΟΝ ΞΑΓΝ CO2 ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΔΓΟΝΠ Δ.Ξ.Δ. 0 Δ.Ξ.Δ. 500 Δ.Ξ.Δ. 20 ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚ ΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , , ΑΓΟΝΡΗΘΝ , ,

30 Πελοπόννηζορ Κυδικόρ παγίδαρ Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πεπιβαλλονηικέρ επεμβάζειρ Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) ARG1 ARG2 ARG3 ARG4 ARG5 ARG6 CORIN1 CORIN2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΛΔΑ ΘΗΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΚΙΝΗ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ, ΑΟΚΟΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΛΑΞΙΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΡΝΙΝ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΛΔΑ ΘΗΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΘΗΝΠΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΘΒΔΟΗ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΓΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΑΟΓΝΙΗΘΝΠ ΘΑΚΞΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΘΑΙΑΚΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΘΑΡΝΛΗΠΡΟΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ 50 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΒΑΙΡΝΠ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ, ΠΗΑ 100 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ, ΠΗΑ 10 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 20 ΓΑΠΥΓΖΠ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

31 CORIN3 CORIN4 CORIN5 CORIN6 CORIN7 CORIN9 CORIN10 ARK1 ARK2 ARK3 ARK4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΔΞΗΓΑΟΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ - ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΗΑΡΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΝΟΦΝ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΞΑΟΑΙΗΑΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΑΓ. ΘΝΠΚΑΠ ΔΜΑΚΗΙΗΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΙΑΚΗΑ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΗΠΑΟΗ ΘΑΡΥ ΒΔΟΒΔΛΑ ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΑΠΡΟΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΔΥΛΗΓΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑ ΙΔΥΛΗΓΗΝ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 5 ΓΔΙΙΖΠ & ΓΑΠΥΓΖΠ ΔΘΡΑΠΖ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΑΚΥΛΑΠ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΠΗΑ 500 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 150 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΠΗΑ 0 ΑΓΟΝΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 10 ΓΔΙΙΖΠ & ΒΑΙΡΝΠ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ 0 ΞΑΟΑΙΗΑ, ΑΠΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΠΗΑ 0 ΑΠΡΗΘΝ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ

32 ARK5 ARK6 ARK7 ΑΣΑΦΑ 1 ΑΣΑΦΑ 2 ΑΣΑΦΑ 3 ΙΑΘΥΛΗΑ 1 ΙΑΘΥΛΗΑ 2 ΙΑΘΥΛΗΑ 3 ΙΑΘΥΛΗΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΙΗΝ ΑΠΡΟΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑ ΣΔΟΝΛΖΠΗ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΦΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΑΡΥ ΑΣΑΦΑ ΑΣΑΦΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΗΓΗΝ ΑΣΑΦΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΠΘΑΙΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΔΙΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑ ΙΔΖΚΝΛΑΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΠΘΑΙΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΠΘΑΙΑ ΙΑΘΥΛΗΑ ΑΠΡΔΟΗ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 0 ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΞΗΡΗΑ ΓΗΑΠΞΑΟΡΑ ΠΔ ΑΘΡΗΛΑ 100 ΚΔΡΟΥΛ ΡΝ ΘΑΘΔΛΑ ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΒΑΙΡΝΠ, ΑΙΑΡΝΣΑ ΔΓΑΦΖ, ΞΑΟΑΙΗΑ, ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ, ΘΑΙΑΚΗΥΛΑΠ, ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΚΗΘΟΔΠ ΠΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΠΗΑ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

33 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 1 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 2 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 3 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 4 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 5 ΖΙΔΗΑ 1 ΖΙΔΗΑ 2 ΖΙΔΗΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΘΑΦΔ ΝΑΠΗΠ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΞΙΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΡΟΗΦΙΙΗΑ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΘΖ ΚΑΛΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΓΝΘΑΗΛΑ ΖΙΔΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑ ΖΙΔΗΑ ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΓΑΠΡΝΛΖ ΖΙΔΗΑ CAMPING ΔΟΥΓΗΝΠ ΞΑΟΑΙΗΑ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΔΙΗΔΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΒΑΙΡΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

34 Ήπειπορ Κυδικόρ παγίδαρ Τύπορ παγίδαρ Γευγπαθικό διαμέπιζμα Πληζιέζηεπη πόλη Νομόρ Πεπιοσή (Οικιζμόρ - Γειηονιά) Σςλλέκηηρ/ Οπγανιζμόρ Απόζηαζη από ζπίηια (m) Πεπιβάλλον Πλάηορ Μήκορ Υτόμεηπο (m) ΑΟΡΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ - ΑΟΡΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΘΝΟΥΛΖΠΗΑ ΑΟΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΑΟΡΑΠ ΑΟΡΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΛΔΝΣΥΟΗ ΑΟΡΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΒΗΓΙΑ ΑΟΡΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΑΟΡΑ ΑΟΡΑ ΑΛΔΕΑ ΓΟΔΞΑΛΝ - ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΑΟΓΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΚΑΘΟΓΗΑΙΗ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΑΟΓΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΞΑΟΑΚΘΗΑ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΑΟΓΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΞΔΟΓΗΘΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ ΠΑΓΗΑΓΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΑΚΦΗΘΔΑ ΑΓΗΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΖΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΔΜΝΣΖ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 100 ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 50 ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 50 ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 100 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ 50 ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΠΡΗΘΝ

35 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΟΝΓΝΡΝΞΗ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΒΔΙΗΠΑΟΗΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ 1 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ Λ. ΘΔΟΑΠΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ 2 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΙΝΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ 3 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΘΔΠΞΟΥΡΗΘΝ ΞΟΔΒΔΕΑ 4 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΦΗΙΝΘΔΖ ΞΟΔΒΔΕΑ 5 ΞΑΓΗΓΑ ΦΥΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΑ ΦΗΙΗΞΗΑΓΑ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝΠ ΑΓΟΝΠ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΓΔΙΙΖΠ & ΠΗΑ ΑΓΟΝΡΗΘΝ

36 Παπάπηημα 2. Γεδνκέλα εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα γηα ην έηνο 2012 Αηηική (http://www.malwest.gr/yyka/attiki.xls) Σηεπεά Ελλάδα (http://www.malwest.gr/yyka/sterea_ellada.xls) Μακεδονία (http://www.malwest.gr/yyka/makedonia.xls) Αναηολική Μακεδονία Θπάκη (http://www.malwest.gr/yyka/an_makedonia_thraki.xls) Θεζζαλία (http://www.malwest.gr/yyka/thessalia.xls) Πελοπόννηζορ (http://www.malwest.gr/yyka/peloponnese.xls) Ήπειπορ (http://www.malwest.gr/yyka/ipiros.xls)

37 Παπάπηημα 3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα γηα ην έηνο 2012 Αηηική Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Καΐνπ , , , ,67 0 0, Καΐνπ , , , ,00 0 0, Ηνπλίνπ , , ,33 2 6,67 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , , ,33 0 0, Ηνπιίνπ , , ,76 1 2,94 0 0, Ηνπιίνπ , , ,00 1 2,50 0 0, Απγνύζηνπ , ,73 1 2,44 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , ,61 2 4,88 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , ,27 4 9,09 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,11 1 2,22 0 0, Πεπηεκβξίνπ , ,74 2 4,35 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , ,39 3 6,52 1 2,17 0 0,00 Παγίδερ άλλο

38 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Αηηική 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

39 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Καΐνπ ,97 24,83 13,20 4,39 30,17 24,91 0,33 0,14 0,00 0, Καΐνπ ,77 15,77 14,93 4,00 17,50 15,69 0,33 0,26 0,00 0, Ηνπλίνπ ,57 5,96 12,27 2,98 6,90 5,60 0,40 0,37 0,00 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ ,5 4,04 12,73 3,19 3,1 2,76 3,1 0,41 0,00 0, Ηνπιίνπ 231 6,79 1,96 6,61 1,94 0,15 0,07 0,03 0,03 0,00 0, Ηνπιίνπ 363 9,08 3,80 8,88 3,75 0,15 0,08 0,05 0,05 0,00 0, Απγνύζηνπ 300 7,32 1,49 7,29 1,49 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0, Απγνύζηνπ 188 4,58 1,32 4,53 1,32 0,04 0,03 0,04 0,00 0,00 0, Απγνύζηνπ ,00 5,15 9,88 5,16 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,16 5,09 9,98 5,09 0,16 0,07 0,02 0,02 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ 339 7,37 1,96 7,17 1,94 0,19 0,17 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ 446 9,69 2,87 9,61 2,87 0,07 0,04 0,02 0,02 0,00 0,

40 Τςπικό ζθάλμα αηόμων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Αηηική 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

41 Δειγμαηολητία δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ Καΐνπ , ,14 0 0,00 0 0,00 0 0, Καΐνπ , ,33 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπλίνπ , ,65 1 5,88 0 0,00 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ , ,81 0 0,00 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ 0 #ΓΗΑΗΟ/0! 0 #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Απγνύζηνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ 0 #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! 1-15 Πεπηεκβξίνπ 0 #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Πεπηεκβξίνπ , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

42 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηην Αηηική Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ

43 Σηεπεά Ελλάδα Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Καΐνπ , , , ,00 0 0, Καΐνπ , , , ,00 0 0, Ηνπλίνπ , , , ,00 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , , ,18 0 0, Ηνπιίνπ , , , ,73 0 0, Ηνπιίνπ , , ,00 2 8,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , , ,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,10 1 4,76 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,09 1 4,35 0 0, Νθησβξίνπ , , ,86 0 0,00 0 0,00 Παγίδερ άλλο

44 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηη Σηεπεά Ελλάδα 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Μαΐος Μαΐος Ιοςλίος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) 1-20 Οκηωβπίος Σεπηεμβπίος Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

45 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Καΐνπ ,55 9,35 20,45 9,04 9,00 4,51 0,60 0,49 0,00 0, Καΐνπ ,15 43,23 61,95 34,82 19,00 10,35 0,20 0,16 0,00 0, Ηνπλίνπ ,65 53,94 63,80 17,05 30,95 18,58 2,90 1,90 0,00 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ ,05 23,36 52,73 20,62 5,41 1,97 2,63 1,27 0,00 0, Ηνπιίνπ ,27 7,48 23,45 7,59 1,81 1,59 1,00 0,55 0,00 0, Ηνπιίνπ ,48 10,54 28,52 10,17 4,44 4,04 0,52 0,44 0,00 0, Απγνύζηνπ ,70 6,11 21,60 5,92 1,80 0,79 0,30 0,30 0,00 0, Απγνύζηνπ ,26 5,30 17,79 5,32 1,05 0,74 0,42 0,42 0,00 0, Απγνύζηνπ ,90 5,53 12,85 5,37 0,80 0,42 0,25 0,16 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,33 8,08 18,14 7,08 5,09 4,35 0,09 0,09 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,48 4,69 10,52 3,53 4,74 2,39 0,09 0,09 0,00 0, Νθησβξίνπ ,09 18,87 5,57 1,71 25,52 19,04 0,00 0,00 0,00 0,

46 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηη Σηεπεά Ελλάδα 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

47 Μακεδονία Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο , , ,33 3 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 8, , , , ,35 3 8, , , , ,25 1 6, , , , ,33 1 8, , , , ,67 0 0, , , , ,14 0 0, , , ,00 0 0,00 0 0,

48 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηη Μακεδονία 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

49 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ ,08 27,49 114,03 18,95 54,12 21,53 0,05 0,03 0,00 0, ,88 126,08 255,85 46,35 116,82 39,79 0,37 0,14 0,00 0, ,83 99,63 400,10 64,37 195,16 72,14 2,15 1,37 0,00 0, ,15 107,91 577,07 100,92 115,75 34,16 2,25 0,73 0,00 0, ,57 98,70 493,02 89,56 75,87 17,39 3,57 1,74 0,00 0, ,23 89,93 537,22 84,03 54,30 15,12 8,43 2,91 0,00 0, ,42 92,77 450,58 68,03 69,88 29,86 29,05 14,46 0,00 0, ,18 248,64 823,00 203,32 73,75 30,94 50,15 25,40 0,00 0, ,60 117,42 508,13 112,35 28,37 6,75 25,95 9,82 0,15 0, ,62 94,97 494,13 78,01 43,00 13,73 57,22 25,77 0,27 0, ,45 88,26 513,58 83,79 39,40 12,80 39,92 14,48 0,35 0, ,33 49,10 270,98 44,47 13,40 3,26 32,28 11,86 0,67 0, ,48 52,08 255,42 44,13 29,76 17,79 27,94 18,72 0,37 0, ,03 65,02 250,71 59,74 73,21 31,54 9,82 6,92 0,29 0, ,69 51,24 209,13 51,19 6,19 3,42 3,31 1,64 0,06 0, ,58 32,75 137,27 32,66 9,75 3,94 2,50 1,17 0,08 0, ,08 67,31 147,50 65,15 4,75 2,28 0,83 0,67 0,00 0, ,86 149,36 129,00 33,77 180,43 163,52 2,43 1,07 0,00 0, ,75 66,57 86,00 64,98 20,75 6,57 0,00 0,00 0,00 0,

50 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ 300,00 ενηλίκων κοςνοςπιών ζηη Μακεδονία 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

51 Δειγμαηολητία δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,69 1 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,26 0 0,00 1 2,33 0 0, , ,79 1 1,75 0 0,00 0 0, , ,48 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 3 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,72 1 1,72 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,69 3 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0, ,65 2 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,55 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

52 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηη Μακεδονία 120,00 100,00 80,00 Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων 60,00 40,00 20,00 0,00 Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

53 Αναηολική Μακεδονία Θπάκη Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο , , ,00 2 8, , , , , , , , , ,00 2 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2 8, , , , ,00 1 4, , , ,00 0 0,00 0 0, , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,

54 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Αν. Μακεδονία και Θπάκη 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

55 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ ,08 112,03 39,29 9,32 274,79 107,16 0,13 0,09 0,20 0, ,96 131,79 108,63 22,27 158,38 40,54 0,46 0,30 0,00 0, ,04 191,73 162,20 48,19 394,28 165,02 0,48 0,35 0,00 0, ,72 179,88 164,88 46,94 398,88 148,79 1,68 1,17 0,00 0, ,00 81,26 131,24 40,09 118,04 45,63 0,64 0,39 0,00 0, ,08 49,71 133,32 31,13 94,12 24,39 0,56 0,33 0,00 0, ,19 29,20 83,65 18,28 64,88 29,68 0,23 0,13 3,40 1, ,32 27,36 61,16 14,22 39,52 21,07 0,60 0,27 0,00 0, ,00 24,94 32,29 8,23 72,67 21,78 1,13 0,51 1,28 1, ,83 53,20 52,79 18,61 49,58 28,28 3,17 2,87 0,00 0, ,33 73,91 47,67 25,20 51,00 47,00 2,00 2,00 0,00 0, ,56 8,19 18,04 4,83 10,96 4,73 0,40 0,18 0,12 0, ,88 4,58 12,75 2,89 6,88 3,01 0,17 0,09 0,08 0, ,75 3,17 11,50 2,63 3,25 1,65 0,00 0,00 0,00 0,

56 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων αηόμων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ 250,00 ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Αν. Μακεδονία και Θπάκη 200,00 150,00 100,00 50,00 Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

57 Δειγμαηολητία 1 2 δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,91 0 0,00 1 4,55 0 0, , ,05 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,11 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,67 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,83 0 0,00 0 0,00 0 0, ,52 2 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0, ,76 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

58 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηην Αν. Μακεδονία και Θπάκη 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ

59 Θεζζαλία Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο Καΐνπ , , ,33 0 0,00 0 0, Καΐνπ , , ,67 0 0,00 0 0, Ηνπλίνπ , , ,00 1 3,33 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , ,67 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ , , ,71 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ , , ,33 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,33 2 6,67 0 0, Απγνύζηνπ , , ,59 0 0,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,63 1 2,63 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,21 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,86 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , , ,09 0 0,00 0 0,

60 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηη Θεζζαλία 100,00 80,00 60,00 Σύνολο παγίδων Παγίδερ 40,00 20,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

61 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Καΐνπ ,30 6,41 27,57 6,23 1,73 0,63 0,00 0,00 0,00 0, Καΐνπ ,53 7,26 32,33 6,82 5,20 3,73 0,00 0,00 0,00 0, Ηνπλίνπ ,17 9,48 45,80 9,26 7,07 2,30 0,07 0,05 0,00 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ ,43 20,42 83,73 19,44 15,03 8,82 0,00 0,00 0,00 0, Ηνπιίνπ ,48 10,54 57,81 8,95 7,56 3,27 0,11 0,11 0,00 0, Ηνπιίνπ ,52 14,62 64,07 14,07 18,41 6,67 0,00 0,00 0,00 0, Απγνύζηνπ ,17 7,66 40,67 6,86 8,40 3,17 0,10 0,07 0,00 0, Απγνύζηνπ ,10 5,96 33,34 5,52 4,72 1,91 0,03 0,03 0,00 0, Απγνύζηνπ ,26 14,84 47,08 14,91 4,66 1,95 0,03 0,03 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,16 14,56 58,89 14,59 1,53 0,52 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ ,34 9,21 18,49 6,78 10,86 6,26 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ ,02 5,52 11,14 3,28 6,89 4,13 0,00 0,00 0,00 0,

62 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηη Θεζζαλία 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

63 Δειγμαηολητία δειγμάηυν πος εξεηάζηηκαν Σςνολικόρ απιθμόρ θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηυν παγίδυν πος εξεηάζηηκαν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμέν υν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμέν υν θεηικών δειγμάηυν Μολςζμένυν θεηικών δειγμάηυν άλλος είδοςρ Μολςζμένυν κοςνοςπιών άλλος είδοςρ Καΐνπ , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Καΐνπ , , ,50 0 0,00 0 0, Ηνπλίνπ , ,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , ,29 0 0,00 0 0,00 0 0, Ηνπιίνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Ηνπιίνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! 1-10 Απγνύζηνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Απγνύζηνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Απγνύζηνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! 1-15 Πεπηεκβξίνπ #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! #ΓΗΑΗΟ/0! Πεπηεκβξίνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Σύνολο

64 Ποζοζηό μολςζμένων κςονοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν ζηη Θεζζαλία 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Μαΐος Μαΐος 1-20 Ιοςνίος 21 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-20 Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Μολςζμένων κοςνοςπιών ζηο ζύνολο ηων παγίδων πος εξεηάζηηκαν Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων Μολςζμένων κοςνοςπιών άλλος είδοςρ

65 Πελοπόννηζορ Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο , , ,36 1 3,03 2 6, , , ,00 0 0,00 0 0, , , ,75 0 0,00 1 3, , , , ,81 0 0, , , ,00 2 8,00 0 0, , , ,00 1 5,00 0 0, , , ,50 1 6,25 1 6, , , ,00 0 0,00 0 0, , , ,67 0 0,00 0 0, , , , ,33 0 0, , , ,67 0 0,00 0 0,

66 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Πελοπόννηζο 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

67 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ ,91 4,92 13,52 4,79 1,21 0,53 0,09 0,09 0,06 0, ,25 3,87 10,59 3,91 0,56 0,22 0,00 0,00 0,00 0, ,56 1,82 6,66 1,91 0,88 0,23 0,00 0,00 0,03 0, ,77 7,16 13,68 6,36 1,52 0,97 0,58 0,21 0,00 0, ,08 30,06 4,00 2,93 6,88 3,96 0,20 0,16 0,00 0, ,40 0,68 1,15 0,53 1,20 0,53 0,05 0,05 0,00 0, ,63 0,31 0,50 0,16 1,00 0,22 0,06 0,06 0,06 0, ,13 0,41 0,33 0,21 1,80 0,37 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,78 0,80 0,34 3,67 0,79 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,43 1,20 0,48 2,53 0,42 0,13 0,09 0,00 0, ,00 0,24 0,40 0,16 0,60 0,19 0,00 0,00 0,00 0,

68 Τςπικό ζθάλμα αηόμων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Πελοπόννηζο 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία)

69 Ήπειπορ Δειγμαηολητία Σύνολο παγίδυν πος σπηζιμοποιήθηκαν παγίδυν πος ζςνέλεξαν κοςνούπια Σύνολο παγίδυν παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν Παγίδερ παγίδυν πος ζςνέλεξαν άλλο είδορ Παγίδερ άλλο Ηνπλίνπ , , ,42 0 0,00 0 0,00 25 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Ηνπιίνπ , , , ,00 0 0, Ηνπιίνπ , , , ,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 1 5,00 0 0, Απγνύζηνπ , , ,00 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ , , ,00 0 0,00 0 0, Πεπηεκβξίνπ ,00 1 5, ,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , , ,00 0 0,00 0 0, Νθησβξίνπ , , ,00 0 0,00 0 0,

70 Ποζοζηό Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ Ποζοζηό παγίδων πος ζςλλαμβάνοςν κοςνούπια ζηην Ήπειπο 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Ιοςνίος 25 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-15 Οκηωβπίος Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Σύνολο παγίδων Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ Παγίδερ άλλο

71 Δειγμαηολητία Σςνολικόρ απιθμόρ MO Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO Standard error για ηο απιθμό MO άλλος είδοςρ Standard error για ηο απιθμό άλλος είδοςρ Ηνπλίνπ 151 7,95 1,99 1,00 0,51 8,53 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Ηνπλίνπ - 10 Ηνπιίνπ 95 4,75 0,81 1,45 0,53 3,25 0,92 0,05 0,05 0,00 0, Ηνπιίνπ 75 3,75 0,46 0,25 0,12 3,35 0,43 0,15 0,08 0,00 0, Ηνπιίνπ 37 1,85 0,41 0,30 0,13 0,65 0,17 0,90 0,29 0,00 0, Απγνύζηνπ 37 1,85 0,41 0,15 0,08 1,60 0,37 0,10 0,07 0,00 0, Απγνύζηνπ 16 0,80 0,20 0,25 0,12 0,50 0,15 0,05 0,05 0,00 0, Απγνύζηνπ 36 1,80 0,32 0,40 0,15 1,40 0,29 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ 63 3,15 0,36 0,50 0,15 2,65 0,29 0,00 0,00 0,00 0, Πεπηεκβξίνπ 54 2,70 0,33 0,05 0,05 2,65 0,33 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ 73 3,64 0,32 0,20 0,12 3,45 0,26 0,00 0,00 0,00 0, Νθησβξίνπ 28 1,40 0,17 0,80 0,21 0,60 0,15 0,00 0,00 0,00 0,

72 Τςπικό ζθάλμα ενηλίκων κοςνοςπιών Δηδηθό Ξξόγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Λείινπ θαη ηελ ενηλίκων κοςνοςπιών ζηην Ήπειπο 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Ιοςνίος 25 Ιοςνίος - 10 Ιοςλίος Ιοςλίος Ιοςλίος 1-10 Αςγούζηος Αςγούζηος Αςγούζηος 1-15 Σεπηεμβπίος Σεπηεμβπίος 1-15 Οκηωβπίος Οκηωβπίος Δειγμαηοληψία (ημεπομηνία) Standard error για ηο ζςνολικό απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων Standard error για ηο απιθμό ακμαίων άλλος είδοςρ

73 Παπάπηημα 4. Απεηθόληζε ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο παγίδσλ γηα ζπιινγή δεηγκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε Παγίδερ πος ηοποθεηήθηκαν καηά ηην ενηομολογική επιηήπηζηρ ηος 2012

74 Παπάπηημα 5. Ππλαξηήζεηο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο ησλ δπν λνζεκάησλ κε ηνπο θύξηνπο δηαβηβαζηέο Σςνάπηηζη συπικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν κποςζμάηυν ιού ηος Δςηικού Νείλος με ηον κύπιο διαβιβαζηή ( spp.)

75 Σςνάπηηζη συπικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν κποςζμάηυν ελονοζίαρ με ηον κύπιο διαβιβαζηή ( spp.)

76 Παπάπηημα 6. Απεηθόληζε δηεύζπλζεο θαηαλνκήο ησλ δπν λνζεκάησλ βαζηζκέλε ζε γεσζηαηηζηηθνύο δείθηεο Απεικόνιζη συπικού μέζος κποςζμάηυν ιού ηος Δςηικού Νείλος και έλλειτη ηςπικήρ απόζηαζηρ ανά έηορ

77 Απεικόνιζη συπικού μέζος κποςζμάηυν ελονοζίαρ και έλλειτη ηςπικήρ απόζηαζηρ ανά έηορ

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα