ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ"

Transcript

1 ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΣΑΟΗΙ. ΡΟΗΘΝΞΖ & ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 1 ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ 26 & ΞΑΙΑΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 2 ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 102 ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΟΑΙΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΛΔΑΞΝΙΖ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΛΗΑ ΓΑΒΟΝΙΗΚΛΖΠ ΣΑΛΗΑ ΓΑΒΟΝΙΗΚΛΖΠ ΔΖΛΝΣΥΟΗ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΔΠΠΝΙΝΓΓΗΝ ΞΑΞΑΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝ 64 ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΞΞΑΠ ΔΑΓΓ.-ΘΑΟΗΥΟΖΠ ΑΞΝΠΡ. ΞΙΑΡΑΛΗΡΖΠ ΑΛΡΗΟΟΗΝ ΛΑΞΑΘΡΝΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ ΞΚΑ ΑΘΡΗΝ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΑΘΡΗΝ ΞΝΛΡΑ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ Λ. ΘΗΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΔΔ ΞΚΑ ΑΟΓΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ 176 ΑΟΓΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΞΑΓΥΛΖΠ ΑΛΑΟΓΟΝΠ ΔΞ. Ν. ΘΟΑΛΗΓΗΝ - ΙΓΝΟΗΝ ΘΑΚΞΝΠ ΘΟΑΛΗΓΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΛΑΞΙΗΝ ΑΟΓΝΠ - ΛΑΞΙΗΝ 44 ΛΑΞΙΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΤΑΟΝΙΝΓΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΡΟΝΠ ΘΛΝΟΗΑΠ ΙΔΥΛΗΓΗΝΛ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΠΗΓΔΟΖ ΠΡΑΟΝΙΑ & ΠΗΑ ΝΔ 5 ΣΙΚ ΡΟΗΞΝΙΖΠ - ΞΟΓΝ ΡΟΗΞΝΙΖ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΡΟΗΞΝΙΖΠ ΛΑΞΙΗΝ 56 ΡΟΗΞΝΙΖ ΑΟΡΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΟΡΑ ΘΟΠΡΑΙΙΖ 154 ΑΟΡΑ ΑΛ.ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΛΥ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΑΛΑΟΓΟΥΛ ΑΛΓΟΔΑ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 41 Α. ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΘΘΖΟΗΥΛ 2 & ΗΥΛΗΑΠ 105 Α. ΘΑΙΑΚΑΘΗ ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΥΛ 40 ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΝΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ ΚΔΓ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 110 ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑ Ι.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖ 274 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ ΙΔΥΦ. ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 274 ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ 130 & ΖΟΑΠ ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΔΛΡΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 364 ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 523 ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 523 ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΝΙΓΑΠ 125 ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΙΔΛΝΟΚΑΛ ΙΔΛΝΟΚΑΛ ΑΘΖΛΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΣΑΟΛΥΛ 397 ΑΣΑΟΛΥΛ 397 ΑΘΖΛΑ ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΡΝ ΙΔΥΛΗΓΑ ΑΣΑΟΛΥΛ 340 ΑΘΖΛΑ ΚΖΘΚΛΖΠ ΚΖΘΚΛΖΠ 44 ΑΘΖΛΑ Ζ. ΖΙΗΝ 19 ΖΙΗΑ ΖΙΗΝ 19 ΑΘΖΛΑ ΚΔΡΠ ΗΝΙΖΠ 13 ΑΘΖΛΑ ΒΔΙΗΥΡΖ ΚΑΟΗΛΑ ΡΝ ΞΝΙΕΥΖ Ι. ΠΓΓΟΝ 62 ΑΘΖΛΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 187 ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΙΝΞΖΠ ΑΘΖΛΑ

2 ΑΗΓΑΙΔΥ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΝ 90 ΑΗΓΑΙΔΥ ΑΗΓΑΙΔΥ 1 ΖΟΑΘΙΔΗΡΝ 108 & Ι.ΑΘΖΛΥΛ ΑΗΓΑΙΔΥ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΗΚΝ ΙΔΥΦ. ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ 23 ΑΙΗΚΝΠ ΑΙΗΚΝ ΙΔΥΦ. ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ (ΔΝΡ ΑΙΗΚΝ) ΑΙΗΚΝΠ ΚΞΙΔΡΠΝΠ ΑΔ ΙΔΥΦ. ΦΙΖΠ 92 ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ ΚΞΙΔΡΠΝΠ ΑΔ ΙΔΥΦ. ΦΙΖΠ 77 ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ & ΠΗΑ ΔΔ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 89 DIMI GAS OIL STATION SERVICES ΚΝΛ/ΞΖ ΗΘΔ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΘΞΟΝ 39 & ΚΞΗΕΑΛΗΝ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 89 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ Γ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ, Ν.Ρ. 301 ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ο ΣΙΚ. ΔΝ ΑΘΖΛΥΛ- ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ΑΦΗΓΛΥΛ 27ο ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ - ΙΑΚΗΑΠ ΑΦΗΓΛΑΗ ΙΑΠΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 81 ΑΣΑΟΛΑΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΞΟΝ ΞΑΡΠΖ ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ 2 ΠΞΟΝ ΞΑΡΠΖ 36 & ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ 14 & ΚΖΡΟΝΞΝΙΝ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ 41 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΒΟΥΛΑ ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 132 ΒΟΥΛΑΠ ΣΔΗΚΑΟΑΠ ΒΟΥΛΑ ΣΔΗΚΑΟΑΠ 61 & ΘΑΙΙΗΞΝΙΔΥΠ ΒΟΥΛΑΠ Ι.ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗ Ι.ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΙΔΥΦ. ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗ ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΞΟΥΡΝΞΑΞΑΓΑΘΖ 1 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΠΟΝ ΓΑΙΑΡΠΗ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ172 ΓΔΟΑΘΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ 22 ΓΔΟΑΘΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΓΔΟΑΘΑ ΙΔΥΦ. ΠΞΑΡΥΛ 68 ΓΔΟΑΘΑΠ ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑΠ Α. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 141 ΓΙΦΑΓΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΕΔΞΞΝ ΕΔΞΞΝ 30 ΓΙΦΑΓΑ ΞΑΟΛΖΘΝΠ 130 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΞΑΟΛΖΘΝΠ ο ΣΙΚ. ΛΔΝ ΑΘΖΛΥΛ ΘΝΟΗΛΘΝ ΓΖΚΝΠ ΑΣΑΟΛΥΛ ΔΙΔΠΗΛΑ ΞΑΡΑΙΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 86 ΔΙΔΠΗΛΑ ΕΝΦΟΗΑΠ ΚΔΓ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ & ΘΔΡΗΓΝΠ ΕΝΦΟΗΑ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΚΑΟΗΛΝ ΑΛΡΞΑ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΔΘΑΒΖΠ 1 ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΘΞΟΗΥΛ ΖΟΥΥΛ 88 & 2 ΚΟΥΛΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 75 & ΖΟ.ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΥΛ/ΙΔΥΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΔΔ ΞΚΑ ΗΙΗΠΠΗΥΛ ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙΝ 101 & ΑΙΔΜ/ΔΥΠ ΗΙΗΠΗΑ ΑΘΖΛΑΠ 43 ΘΑΒΝΟΗ ΑΘΖΛΑΠ 43 ΘΑΒΝΟΗ ΙΗΒΑΛΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ (Ξ/ΚΑ) Ι. ΠΓΓΟΝ 232 ΘΑΙΙΗΘΔΑ

3 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 2 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΛΡΔΙΖΚΞΑΠΖ ΑΦΝΗ ΝΔ ΒΕΑΛΡΗΝ 2 ΘΑΙΝΓΟΔΕΑ ΘΑΟΔΙΗΥΡΖ ΑΦΝΗ ΝΔ ΘΑΙΒΗΑ ΘΑΙΒΗΑ ΘΑΟΔΙΗΥΡΖΠ Ξ. & Α. ΝΔ ΦΗΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΠΡΑΟΝ - ΙΑΟΗΝ Θ. ΞΑΙΑΚΑ 115 & ΞΑΞΑΦΙΔΠΠΑ ΘΑΙΒΗΑ ΘΑΚΑΡΔΟΝ , ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 11 ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΘΔΟΑΡΔΑΠ ΙΔΥΦ. ΠΝΛΗΝ 84 ΘΔΟΑΡΔΑ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΖΓ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 670 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΖΦΗΠΗΑΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 327 & ΓΔΙΡΑ ΘΖΦΗΠΗΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΝΟΥΞΗΝ 8ο ΣΙΚ. ΒΑΟΖΠ - ΘΝΟΥΞΗΝ ΘΝΟΥΞΗ ΔΝ ΙΑΟΗΝ- ΠΝΛΗΝ Δ.Ν. ΙΑΟΗΝ - ΠΝΛΗΝ ΙΑΟΗΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 3ο ΣΙΚ ΙΑΟΗΝ - ΠΝΛΗΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΕΑΣΝ ΔΙΔΛΖ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 121 ΚΑΟΝΠΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 156 ΚΑΟΝΠΗ ΚΔΜΗΑΠ ΗΔΟΝΘΔΝΠ & ΔΑΓΓΔΙΝΠ O.E. 41 ΣΙΚ Ξ.Δ.Ν. ΑΘΖΛΥΛ - ΘΝΟΗΛΘΝ ΚΔΓΑΟΑ ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 3 ΚΔΙΗΠΠΗΑ ΘΑΠΖ ΑΦΝΗ & ΠΗΑ ΔΔ ΡΑΡΝΗΝ 2 ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ Λ.ΔΟΘΟΑΗΑΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 60 & ΣΑΟ.ΡΟΗΘΝΞΖ Λ. ΔΟΘΟΑΗΑ Λ. ΙΔΥΦ. 442 Λ Ι. 407 ΙΔΥΦ. 407 Λ Λ. ΗΥΛΗΑΠ ΑΙΔΘ. ΞΑΛΑΓΝΙΖ 33 Λ. ΗΥΛΗΑ Ι. 157 ΙΔΥΦ. 157 Λ. ΗΥΛΗΑ Ι.ΣΑΠΗΑΠ ΙΔΥΦ. ΣΑΠΗΑΠ 125 Λ. ΙΗΝΠΗΑ Λ. ΚΑΘΟΖΠ ΙΔΥΦ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 126 Λ. ΚΑΘΟΖ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΔΥΠ 6-8 Λ. ΠΔΞΝΙΗΑ ΤΣΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 270 Λ. ΤΣΗΘΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΛΗΘΑΗΑΠ ΓΟ. ΙΑΚΞΟΑΘΖ 85 ΛΗΘΑΗΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ 61 Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ Ι. ΑΚΦΗΘΔΑΠ ΙΔΥΦ. ΑΚΦΗΘΔΑΠ 46 Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΗΑΛΗΑΠ 16ο ΣΙΚ. ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΟΗΝ ΞΑΗΑΛΗΑ ΞΑΗΑΛΗΑΠ ΙΔΥΦ. ΙΑΟΗΝ 143 ΞΑΗΑΛΗΑ ΞΑΙΙΖΛΖΠ ΙΔΥΦ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 11 ΞΑΙΙΖΛΖ ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ Γ & ΠΗΑ ΝΔ ΑΘΖΛΥΛ 52 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 75 ΑΘΖΛΥΛ - ΞΔΗΟΑΗΥΠ 75 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΙΑΚΖΓΗΝ ΞΑΙΑΚΖΓΗΝ & ΠΡΔΛΗΚΑΣΝ 3 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΙΑΠΘΝ ΑΦΝΗ & ΠΗΑ ΔΔ ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ 32 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ

4 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 1 ΔΘΛΑΟΣΝ ΚΑΘΑΟΗΝ 35 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΘΥΛΠΡ/ΙΔΥΠ 14 & ΙΔΘΡΟΥΛ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΙΔΝΛΡΗΓΖΠ ΘΥΛ. ΙΔΥΦ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 57 ΞΗΘΔΟΚΗ ΘΟΗΑΕΖΠ Α. & Η. ΝΔ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 178 ΞΝΙΓΟΝΠΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ , ΟΑΦΖΛΑΠ ΙΔΥΦ. ΦΙΔΚΗΛΓΘ ΟΑΦΖΛΑ ΟΑΦΖΛΑΠ 1 23ο ΣΙΚ. ΙΔΥΦ.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ ΟΑΦΖΛΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ ΙΔΥΦ. ΠΑΙΑΚΗΛΝΠ 232 ΠΑΙΑΚΗΛΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 2 ΙΔΥΦ. ΦΑΛΔΟΥΚΔΛΖΠ & ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ ΠΑΙΑΚΗΛΑ ΠΑΟΥΛΗΓΑΠ 45ο ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ - ΠΝΛΗΝ ΠΑΟΥΛΗΓΑ ΠΞΑΡΥΛ ΣΟΖΠΡΝ ΚΞΔΘΑ 30 ΠΞΑΡΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΝΓΝ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 234 ΡΑΟ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΔΟΝΙΗΚ. ΑΘΖΛΥΛ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ ΣΥΟΝΠ 42, ΔΚΞΝΟ ΞΔΟΗΝΣΖ, ΓΗΔΘΛΖ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΠΞΑΡΑ ΠΞΑΡΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 234 ΡΑΟΝΠ Ξ. ΟΑΙΙΖ Ξ. ΟΑΙΙΖ 16 & ΠΑΙΑΚΗΛΗΑΠ ΡΑΟΝΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΗΓΑΟΗΝ ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ (ΘΑΒΑΙΑΠ) 292 ΣΑΗΓΑΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 271 ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 271 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΕΑΛ ΚΥΟΔΑΠ ΘΑΗ ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΖ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΔΘΛ.ΑΛΡ.ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 41 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΔΘΛ.ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 17 ΔΘΛ. ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 17 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΘΖΦΗΠΗΑΠ & ΞΙΑΡΑΗΥΛ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 356 & ΞΙΑΡΑΗΥΛ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΡΔΣΑΘΖ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 142 & ΘΑΡΔΣΑΘΖ ΤΣΗΘΝ ΑΣΑΗΑΠ ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΛΗΘ ΞΙΑΠΡΖΟΑ 56 ΑΗΓΗΝ ΑΣΑΗΑΠ ΠΞΟΝΙΗΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΑKTAIO ΓHMOY ΟIOY ΑΘΡΑΗΝ ΑΣΑΗΑΠ ΚΞΟΑΘΑΡΠΔΙΝΠ Λ. ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑ ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 3 ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 5 ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΚΞΟΑΡΠΗΘΑ 1 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 5 ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 218 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑ 9 ΓΙΑΘΝ 76 (ΒΗΝΞΑ ΓΙΑΘΝ) ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 1 ΚΔΓ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 99 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ ΛΔΑ ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΑΡΟΥΛ - ΑΘΖΛΥΛ ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 3 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 101 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 4 ΝΘΥΛΝΠ ΑΚΑΙΗΑΠ 79 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΘΝΡΟΝΚΞΑΛΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 4 ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 7 ΛΝΡΑΟΑ & ΑΟΔΘΑ ΞΑΡΟΑ ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΑΡΟΥΛ - ΑΘΖΛΥΛ 20 ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ (ΘΔΠΖ ΒΑΙΡΝΠ) ΞΑΡΟΑ ΞΑΡΟΑ

5 ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 6 ΑΘΡΖ ΓΚΑΗΥΛ 108 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 8 ΛΔΝ ΞΑΡΟΥΛ-ΑΘΖΛΥΛ 160 ΞΑΡΟΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΠΡΟΝ 110o ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ- ΘΑΠΡΟΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1 1ο ΣΙΚ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ-ΙΑΚΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ 3ο τλμ Δ.Ν. ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ - ΙΑΚΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝ 1 2ο ΣΙΚ ΝΟΣΝΚΔΛΝ-ΘΑΠΡΟΝ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ Δ.Ν. ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΚΗΑΠ ΣΙΚ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ 1 ΘΔΠΖ 58 ΠΛ 600,ΓΗΝΓΗΑ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ ΔΞΑΟΣΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΞΟΝΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ 2 ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΙΗΓΝΠ ΘΔΠΖ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ ΓΟΑΚΑΠ ΓΟΑΚΑΠ ΞΖΓΑΓΗ ΗΑΡΟΝ 1ης ΗΝΙΗΝ 23 ΓΟΑΚΑ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΥ 9 ΣΙΚ ΔΞΑΟΣ. ΝΓ. ΘΥ- ΘΔΦΑΙΝ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΗΓΘΑΘΗ) ΘΥΠ ΘΔΠΖ ΑΦΝΠΑ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΝΓΝ ΑΠΡΟΑΙΗΑΠ 58 ΟΝΓΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΝΓΝ 1 ΙΔΥΦ. ΗΑΙΠΝ 22 ΟΝΓΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ 21ο ΣΙΚ. ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ ΟΝΓΝΠ ΔΒΟΝ ΔΒΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 1 ΙΔΥΦ. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 46 ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ ΙΔΥΦ. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 426 ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ ΔΒΟΝ ΠΝΦΙΗΝ ΘΝΟΛΝΦΥΙΗΑ ΠΝΦΙΗ ΔΒΟΝ ΔΒΝΗΑΠ ΑΚΑΟΛΘΝ ΑΚΑΟΛΘΝΠ ΑΚΑΟΛΘΝΠ ΔΒΝΗΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΑΙΗΓΝΠ ΘΔΠΖ ΘΝΛΡΗΡΑ ΒΑΘ ΑΙΗΓΝΠ ΔΒΝΗΑΠ ΙΗΑΛΖ ΑΚΚΝΠ ΘΔΠΖ ΛΡΑΚΑΟΗΑ, ΙΗΑΛΖ ΑΚΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑΠ ΚΡΗΘΑ ΚΡΗΘΑΠ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑΠ Λ.ΑΟΡΑΘΖ Λ. ΑΟΡΑΘΖ ΣΑΙΘΗΓΑ ΖΙΔΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΙΙΖΛΖΠ ΘΑΡΥ ΞΑΛΑΓΗΑ ΘΙΙΖΛΖ ΖΙΔΗΑΠ ΑΙΦΔΗΝ 36 ΑΙΦΔΗΝ 36 ΞΟΓΝΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΔΜΑΛΓΔΗΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 1 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ ΖΚΑΘΗΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 1ο ΣΙΚ. Ξ.Δ.Ν. ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ - ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ ΖΚΑΘΗΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΒΔΟΝΗΑΠ ΙΔΥΦ. ΠΡΟΑΡΝ 44 ΛΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΒΔΟΝΗΑΠ ΒΔΟΝΗΑ ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΔΘΛΗΘΖΠ 6 ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΔΠ ΓΝΒΥΛ 17 ΣΙΚ. ΛΔΝ - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ ΓΝΒΔΠ ΦΝΓΔΙΔ Δ.Ν. - ΟΔΘΚΛΝ ΓΖΚΝΠ ΓΑΕΗΝ (ΘΔΠΖ ΦΝΓΔΙΔ) ΚΑΣΖΠ ΘΟΖΡΖΠ ΚΑΣΖΠ ΘΟΖΡΖΠ & ΘΑΛΡΑΛΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ 1 ΗΘΑΟΝ ΓΑΕΗΝ ΘΔΠΖ «ΒΑΓΗΔΠ», ΓΖΚΝΠ ΓΑΕΗΝ ΣΟΗΠΡΝΚΗΣΑΙΖ ΜΙΝΟΖ ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖ ΞΔ.ΞΑ.Γ.Λ.Ζ Ι.ΘΛΥΠΝ 134 ΘΟΖΡΖΠ ΣΙΚ -ΒΗΑΛΛΝ ΘΔΠΖ ΘΔΦΑΙΑ ΘΝΛΑΒΥΛ

6 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΟΡΔΟΝ 5ο ΣΙΚ. - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΟΡΔΟΝΠ ΠΡΑΟΑΘΗΑ 13ο τλμ - ΚΝΗΟΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΑΟΑΘΗΥΛ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΓΟΑΗΘΝΣΥΟΗ ΓΟΑΗΘΝΣΥΟΗ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΡΔΟΚΑ ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ ΒΑΠΗΙΗΘΑ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΓΖΚΝ ΔΣΔΓΥΟΝ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 358 ΘΔΟΚΖΠ ΘΔΟΚΖΠ 1 25 ΚΑΟΡΗΝ- ΘΔΠ/ΛΗ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ 22 ΣΙΚ Δ.Ν.- ΞΝΙΓΟΝ 12o τλμ. Δ.Ν. - ΔΓΔΠΠΖΠ Α. ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΑΠΗΙΗΘΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΓΖΚΝΠ ΔΣΔΓΥΟΝ - ΠΗΛΓΝΠ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 358 ΔΝΠΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 55 & ΒΑΠ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 16οΣΙΚ - ΞΝΙΓΟΝ ΘΔΟΚΖ ΘΔΟΚΖ ΚΑΟΡΗΝ 84 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΡΝΚΞΑΠ ΓΟ. ΙΑΚΞΟΑΘΖ 51 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΑΟΘΝ ΚΞΝΡΠΑΟΖ 68 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 80 ΔΘΛ.ΑΛΡΗΠ.ΘΔΠ/ΛΗΘ ΙΑΓΘΑΓΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΔΡΕΗΘΗΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΚΖΓΔΛ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ ΞΝΛΡΝ 13 ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 37 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κ. ΚΞΝΡΠΑΟΖ 68-ΠΝΙΥΛΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 80 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 118 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ,5 τλμ ΝΓΝ ΙΑΓΘΑΓΑ- 4,5ο τλμ ΘΔΠ/ΘΖΠ - ΑΠΒΔΠΡΝΣΥΟΗΝ 18ο ΣΙΚ. - Λ. ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ ΑΓ ΗΥΑΛΛΖ ΞΝΛΡΝ & ΒΟΝΙΥΛ 44 ΟΔΡΕΗΘΗΝ ΞΔΟΑΗΑΠ 1 ΞΔΟΑΗΑΠ ΞΙΑΓΗΑΟΗ 4,5 τλμ - ΑΠΒΔΠΡΝΣΥΟΗΝ 20ο τλμ. Δ.Ν. - Λ. ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΘΥΛ - ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΞΔΟΑΗΑ ΞΔΟΑΗΑ ΚΗΑΝΙΖ 62 ΞΙΑΓΗΑΟΗ ΞΙΑΗΑΠ 1 ΚΑΟΗΛΝ ΑΛΡΞΑ 28 ΞΙΑΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΙΑΗΑΠ ΞΙΑΠΡΖΟΑ 46 ΞΙΑΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΞΙΑΗΑΠ Κ. ΑΛΡΞΑ ΞΙΑΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ ΘΔΠΠΑ ΙΑΓΘΑΓΑ 291 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ ΔΗΠΝΓΝΠ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ από Δ.Ν. - ΑΘΖΛΥΛ Γ.Ν. - ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ & ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1 ΘΥΛ/ΞΝΙΔΥΠ 8ΖΠ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ & ΔΞΗΘΡΖΡΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΔΙΔΝΠΑΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 2 7ο ΣΙΚ. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ- ΘΝΛΗΡΠΖΠ 8ο ΣΙΚ ΔΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΑΘΖΛΥΛ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΔΙΔΝΠΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 3 6 ΣΙΚ Δ.Ν. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ-ΑΟΡΑΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΑΚΔΟ. ΔΟΘΟΝ ΠΡΑΟΝ 212 ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΡΔΛΔΓΝ ΘΑΙΑΚΗΡΠΑ - ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ

7 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1 ΚΟΚΗΓΝΛΥΛ & ΓΑΟΓΗΘΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 3ο ΣΙΚ. ΔΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ- ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΗΠΞΖΙΗΝ ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1 ΓΟΑΚΚΝ 66 ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΘΔΟΘΟΑΠ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ 1 ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ 2 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ Δ.Ν. ΘΔΟΘΟΑΠ - ΞΑΙΑΗΝΘΑΠΡΟΗΡΠΑΠ EΞΑΟΣΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΘΔΟΘΟΑΠ - ΠΗΓΑΟΗΝ, ΘΔΠΖ "ΜΔΟΝΙΗΚΛΖ" ΘΔΠΖ "ΘΝΛΗΠΚΑ"- ΘΡΖΚ.ΞΔΟΗΝΣ.ΑΙΔΞΝ ΑΙΘΔΠ ΞΝΡΑΚΝ ΘΔΟΘΟΑΠ Άνω Θορακιάνα (Γήμοσ Φαιάκων) ΘΔΟΘΟΑ ΓΔΒΥΠΔΡΝ 3 ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ 21ης ΗΝΛΗΝ 1 ΘΗΙΘΗΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΞΑΛΑΓΝΙΝΞΝΙΝΠ Α. & ΠΗΑ ΝΔ ΞΑΡΟΥΛ 15 ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ ΘΝΟΗΛΘΝ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΑΘΖΛΥΛ 26 ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΘΝΟΗΛΘΝΠ 1 ΞΑΡΟΥΛ 66 ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ 203 ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΝ ΠΞΑΘΝΒΝΛΗΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ - ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ, ΣΗΙ. ΘΔΠΖ ΑΟΗΠΡΔΟΑ ΠΞΑΘΝΒΝΛΗ ΓΖΚΝ ΡΔΛΔΑΠ έως 509 ΘΘΙΑΓΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΟΝ ΠΡΑΟΝΠ ΡΑΙΑΛΡΥΛ, ΞΑΓΝΠ ΞΑΓΝΠ ΠΟΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΡΖΛΝ ΣΥΟΑ ΡΖΛΝ, ΘΔΠΖ ΘΝΘΘΗΛΑ ΡΖΛΝΠ ΘΘΙΑΓΥΛ ΡΖΛΝ 1 Ι. ΡΖΛΝ-ΡΟΗΞΝΡΑΚΝ,ΘΔΠΖ ΞΔΡΟΗΝ ΘΡΗΘΑΓΝ ΡΖΛΝΠ ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ ΓΑΚΑΟΗΥΛΑΠ ΛΑΜΝ ΣΑΙΘΔΗΝ ΛΑΜΝ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΠΞΑΟΡΖΠ ΛΔΑΞΝΙΖ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΚΘΙΔΠ ΠΞΑΟΡΖ 1 ΣΙΚ Δ.Ν. ΠΞΑΟΡΖΠ - ΡΟΗΞΝΙΖΠ Θέζη «Βροσλωπό», επί ηης επαρτιακής οδού Ππάρηης- Λεάπολης ΑΚΘΙΔΠ - 5o ΣΙΚ. Δ.Ν. ΠΞΑΟΡΖΠ-ΓΘΔΗΝ ΘΝΘΘΗΛΝΟΑΣΖ ΠΞΑΟΡΖΠ ΛΔΑΞΝΙΖ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΠΞΑΟΡΖ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 5ο ΣΙΚ. ΞΔΝ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΒΝΙΝ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 4 6 ΣΙΚ Ξ.Δ.Ν. ΙΑΟΗΠΑΠ - ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 6 ΑΓΗΑΠ 64 ΘΑΗ ΣΑΡΕΖΓΗΑΛΛΖ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 3 ΖΟ.ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 110 & ΣΟ.ΠΚΟΛΖΠ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 5 ΞΟΥΡΖΠ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ 2 ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 2 ΦΑΟΠΑΙΥΛ 140 ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ROYAL OIL Κ.Δ.Ξ.Δ ΒΝΙΝ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 1 5,6ο ΣΙΚ ΔΘΛ. ΝΓ. ΙΑΟΗΠΖΠ- ΘΔΠ/ΘΖΠ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 7 ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ 70 ΙΑΟΗΠΑ ο ΣΙΚ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ 1 4ο ΣΙΚ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΔΞΑΟΣ.ΝΓΝΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ-ΓΟΑ ΙΓΗΑΠ ΠΖΡΔΗΑΠ 1 ΣΙΚ ΠΖΡΔΗΑΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΙΔΠΒΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 24 ΙΔΠΒΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1 ΘΔΠΖ «ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖΠ ή ΦΝΗΛΗΘΑΠ»,Γ.Γ Ξύργων- Θέρμης, Γήμος Ιοσηροπόλεως ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑ(ΘΔΠΖ ΑΓ.ΞΛΔΚΑ) ΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΟΠ ΓΗΑΙΝΠ ΚΡΗΙΖΛΖ ΚΡΗΙΖΛΖ

8 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΒΝΙΝ ΙΑΟΗΠΖΠ 190 ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΒΝΙΝ 1 ΗΥΙΘΝ & ΗΑΡΟΗΓΖ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΔΑ ΑΟΦΑΟΥΛ ΒΔΟΓΑΠ 10ΣΙ ΞΔΟΗΦ.ΝΓ. ΠΘΗΑΘΝ- ΘΔΠΖ "ΑΚΚΝΓΗΑ" - ΘΝΘΝΛΑΟΗΥΛ ΠΘΗΑΘΝΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ- ΑΟΦΑΟΑ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΣΗΙ.ΘΔΠΖ 219 ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ - ΘΑΟΓΑΚΙΖΠ ΒΔΟΓΑ ΞΑΞΑΓΔΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΑΛΡΗΘΑΙΑΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ ΞΚΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 202 ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ ΞΚΑ ΓΖΚ. ΝΓΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ- ΓΖΚ.ΝΓ.ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ (2ο τλμ ΔΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΝΗΣΑΙΗΑΠ ΑΠΞΟΝΣΥΚΑΡΝΠ 2o ΣΙΚ Δ.Ν. ΡΠΑΘΥΛΑΠ-ΘΑΙΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ) ΛΔΟΝ ΝΗΣΑΙΗΑ ΞΔΙΙΖΠ 3ΣΙ ΔΓΔΠΠΑΠ- 3ο ΣΙΚ ΔΓΔΠΠΑΠ- ΘΔΠΠ ΔΓΔΠΠΑ ΞΗΔΟΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 1 55ο ΣΙΚ. ΛΔΝ - ΑΘΖΛΥΛ ΘΝΟΗΛΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 2 447ο ΣΙΚ.ΛΔΝ ΑΘΖΛΥΛ - ΘΝΟΗΛΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1 6ο ΣΙΚ ΞΝ ΞΟΔΒΔΕΖΠ- ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΙΔΥΦ. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 158 ΞΟΔΒΔΕΑ ΟΔΘΚΛΝ ΑΟΚΔΛΝΗ ΟΔΘΚΛΝ ΑΟΚΔΛΝΗ ΟΔΘΚΛΝ ΟΔΘΚΛΝ ΞΝΙΗΝΓΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΑΟΥΚΔΛΝΠ ΟΔΘΚΛΝ ΟΝΓΝΞΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 2o τλμ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΜΑΛΘΖΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝ ΘΔΚ.ΠΝΦΝΙΖ- Ν.Ρ. 12 ΘΑΟΙΝΒΑΠΗ ΠΑΚΝ ΠΔΟΟΥΛ ΠΔΟΟΥΛ 1 Κ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 32 ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΥΛ ΠΔΟΟΥΛ 3ο ΣΙΚ ΠΔΟΟΥΛ - ΠΔΟΟΔΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 50 ΡΟΗΘΑΙΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΚΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΑΚΑΛΑΠ ΘΑΙΒΗΑ ΙΑΚΗΑΠ ΞΑΟΑΞΙΔΟΖ ΝΓΝΠ Λ.Δ.Ν. ΑΘΖΛΥΛ - ΙΑΚΗΑΠ (180ο τλμ) 208ο ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΚΗΑΠ ΑΙΑΚΑΛΑ ΘΑΚΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ ΙΑΚΗΑ ΙΔΥΦ. ΘΑΙΒΗΥΛ 196 ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΙΑΚΗΑΠ 1 ΙΑΟΗΠΖΠ 77 ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΙΑΚΗΑΠ 3ο ΣΙΚ.ΙΑΚΗΑΠ-ΑΘΖΛΑΠ ΙΑΚΗΑ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 7ης ΛΝΔΚΒΟΗΝ 30 ΦΙΥΟΗΛΑ ΦΥΘΗΓΑΠ ΑΚΦΗΠΠΑΠ ΙΔΥΦ ΠΑΙΥΛΥΛ 43 ΑΚΦΗΠΠΑ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΚΑΚΑ 1ο ΣΙΚ ΝΓΝ ΚΝΓΑΛΗΥΛ - ΞΝΡΗΓΑΗΑΠ ΑΓ. ΚΑΚΑΠ ΣΑΛΗΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΛΗΥΛ ΔΗΠΝΓΝΠ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΣΑΛΗΥΛ ΑΘΟΥΡΖΟΗ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΑΘΖ 108 ΙΔΗΒΑΓΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΠΝΓΑ ΣΑΛΗΥΛ ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 6 ΠΝΓΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ ΙΔΥΦ. ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 91 ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΑΟΔΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΚΝΟΛΗΥΛ 25 ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ 2 ΘΗΠΠΑΚΝ 124 & ΚΞΝΡΠΑΟΖ ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΟΝΓΝΠΑΘΖΠ ΔΚΚ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ ΘΑΠΡΔΙΙΗ ΘΗΠΠΑΚΝ ΣΑΛΗΑ

9 ΣΑΛΗΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΛΗΥΛ 1 ΘΑΙΒΔΠ ΑΞΝΘΝΟΥΛΝ ΣΑΛΗΑ ΣΗΝ ΣΗΝ ΘΑΙΝΡΑ 16 ΣΗΝΠ ΣΗΝ ΣΗΝ 1 ΘΔΠΖ ΙΔΘΥΛΗΑ, ΘΚΗΑΛΑ ΣΗΝΠ ΣΗΝ ΣΗΝ 2 ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΣΗΝ - ΘΑΟΓΑΚΙΥΛ ΣΗΝΠ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ. 160556 Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 1 15 ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012 ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΡΙΟΤ 2012 100Α 1ο ΔΞΑΙ ΑΘΖΛΑΠ ΚΙΙΔΟΝ 2 ΘΑΗ ΑΣΗΙΙΔΩΠ 2105221158 2105203905 mail@1epalathin.att.sch.gr 201 - Γ/ΛΖ /ΘΚΗΑ ΔΘΠ/Ζ Α' ΑΘΖΛΑ 201Α 57ο ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΘΖΝΑ Αστραπόγιαννοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε- ΔΡΜΗ

ΘΔΜΑ: Αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε- ΔΡΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΘ & ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ Αζήλα, 10-Καίνπ - 2013 Αξηζκ. Πξση.: ΑΞ/Φ.19.7/1658 ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κϊδικασ Πλθροφορίεσ Σθλζφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ξιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2012 ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΡΙΟΤ 2012 Οι ςποτήθιοι με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ πος δήλυζαν ζηην αίηηζη ηοςρ όηι επιθςμούν να εξεηαζηούν ζηην Αθήνα 1ο ΔΞΑΙ ΑΘΖΛΑΠ ΚΙΙΔΟΝ 2 ΘΑΗ ΑΣΗΙΙΔΩΠ 2105221158 2105203905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 15 Υεβρουαρίου 2011 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 1254 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012

Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012 Σηοισεία Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ 2012 1. Ειζαγυγή Πηελ παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδνληαη όια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ην έηνο 2012 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα. Ζ εληνκνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ

24-5-2011. Παρουςίαςθ εταιρείασ 24-5-2011 Παρουςίαςθ εταιρείασ Περιεχόμενα H NEON ENERGY Η εταιρεία μασ Η φιλοςοφία μασ Οι ςτόχοι μασ Οι υπθρεςίεσ μασ θμεία διαφοροποίθςθσ Κυβερνθτικι πολιτικι Κυβερνθτικι πολιτικι για τισ Α.Π.Ε. τόχοσ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ

Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ Για πληρουορίες θα απεσθσνθείτε στον κ. τέλιο Θαλαντζόποσλο Αρτιτέκτονα Κητανικό Τπεύθσνο Περιοσσίας & Θτιρίων της Σράπεζας, τηλ. 210-69.75.389 ή στην κα Κωραϊτη Σιτίνα τηλ. 210-69.76.044 Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΗΑ ΞΝΓΔΗΝ ΞΔΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΖΠΗΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 18 /6/2015 Ι & ΙΙ

ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 18 /6/2015 Ι & ΙΙ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 18 /6/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/54753/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ)

1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΡΠΝΡΠΝΠ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΞΑΡΖΠΗΥΛ 235 ΞΙ. ΘΝΙΗΑΡΠΝ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: AΚΦΗΠΠΑ ΦΥΘΗΓΝΠ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: 15-10-1959 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.25 12:29:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓΚΡΗ-2ΕΖ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΓΔΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΘΟΗΠΖΠ ΛΝΡΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Ξ/Θ 2005 (ΙΗΝΠΗΑ 15-16/10/2016)

ΞΑΗΓΔΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΘΟΗΠΖΠ ΛΝΡΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Ξ/Θ 2005 (ΙΗΝΠΗΑ 15-16/10/2016) ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΝΘΟΗΠΖΠ ΛΝΡΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Ξ/Θ 2005 (ΙΗΝΠΗΑ 15-16/10/2016) ΞΑΗΓΔΠ 2005-33 1 ος ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΓ ΚΔΓΑΟΥΛ 2 ος ΕΔΞΞΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΠ ΤΖΙΑΛΡΖΠ 3 ος ΞΟΑΠΠΑΠ ΑΛΑΟΓΟΝΠ ΑΘ ΞΝΙΔΚΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΙΑΚΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012.

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία εριφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς.

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 15/5/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/41842/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

4. Ρο Ξ.Γ. 46 (ΦΔΘ 79/Α/31.03.2014) για ηον διοπιζμό ηος κ. Λικόλαος Ραγαπά ζηη θέζη ηος Αναπληπυηή ποςπγού ΞΔΘΑ.

4. Ρο Ξ.Γ. 46 (ΦΔΘ 79/Α/31.03.2014) για ηον διοπιζμό ηος κ. Λικόλαος Ραγαπά ζηη θέζη ηος Αναπληπυηή ποςπγού ΞΔΘΑ. ΔΙΙΖΛΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΑ ΞΝΓΔΝ ΞΔΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΑΠ & ΘΙΚΑΡΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΓΘΖ ΞΖΔΠΑ ΓΑΣΔΠΖΠ ΔΞΣΔΖΠΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΠΚΝ, ΑΜΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΥΛ Ρασ. Γ/νζη: Αεποπόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ergon iris Ανάπηςξη Πςζηημάηων Ξληποθοπικήρ Α.Δ.

ergon iris Ανάπηςξη Πςζηημάηων Ξληποθοπικήρ Α.Δ. Αζήλα 06/06/2012 Προς: SOPRAY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Τπόυη: κοσ Κ. Καπερώνη Αμηόηηκε θύξηε, Μεηά ηελ πξόζθαηε ζπλάλαληεζή καο, ζαο ζηέιλνπκε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Δπίζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΝΠ «ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ ΘΑΠΡΟΗΥΡΗΠΠΑ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ. Athanasios Diakos - Kastriotissa road - Fokida region Total studies (13,5km)

ΝΓΝΠ «ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ ΘΑΠΡΟΗΥΡΗΠΠΑ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ. Athanasios Diakos - Kastriotissa road - Fokida region Total studies (13,5km) ΝΓΝΠ «ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ ΘΑΠΡΟΗΥΡΗΠΠΑ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ Athanasios Diakos - Kastriotissa road - Fokida region Total studies (13,5km) ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ ΡΚΖΚΑ 6.0 «ΘΙΔΗΓΗ ΘΝΙΝΟΑ» ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. A2 Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΗ-ΒΤΨ. ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΗ-ΒΤΨ. ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Γεθεκβξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5041917 ΔΞ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Α. Γ/ΝΗ Δ.Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013

ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013 1 Γμωριμία με τις σχολές του μηχαμογραφικού ΔΠΑΛ ΦΟΛΔ ME ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ: εμδεικτικά παραδείγματα ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013 2 1. ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΛΕΤΚΩΙΑ - ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 95 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 95 STATION)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/38 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Φ.Ο.Α. - Βαθμολογία 2013 (βδ.45) - Κορίηζια U16 κηγρ # αα ΑΜ Ονομαηεπώνσμο Έηος ύλλογος ΔΝ Βαθμ Γιπλ g ΑΤΓΔΡΗ ΑΠΑΙΑ 1998

Δ.Φ.Ο.Α. - Βαθμολογία 2013 (βδ.45) - Κορίηζια U16 κηγρ # αα ΑΜ Ονομαηεπώνσμο Έηος ύλλογος ΔΝ Βαθμ Γιπλ g ΑΤΓΔΡΗ ΑΠΑΙΑ 1998 g16 1 1 24938 ΑΤΓΔΡΗ ΑΠΑΙΑ 1998 Α.Ν.Α.ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΗΑ 990,0 100,0 g16 2 2 24422 ΥΡΙΣΟΦΗ ΔΛΔΝΗ 1998 Α.Ν.Α.ΦΗΙΝΘΔΖΠ Ζ 870,0 100,0 g16 3 3 23650 ΡΔΝΣΟΤΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ 1997 Α.Ν.Α.ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΗΑ 680,0 60,0 g16 4 4 27381

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ Θσδ. Αξρ.: 290, 291.1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 2011

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ Θσδ. Αξρ.: 290, 291.1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ Θσδ. Αξρ.: 290, 291.1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Ξξση.:ΓΔΦΘ Α 5041538 ΔΜ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΞΟΝΠ ΓΛΖΡΗΘΑ ΩΦΔΙΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΞΟΝΠ ΓΛΖΡΗΘΑ ΩΦΔΙΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ Ζμεπομηνία: 17-2-2014 Απ. ππ. 12 ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΞΟΝΠ ΓΛΖΡΗΘΑ ΩΦΔΙΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ «ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΠΚΔΛΝ ΠΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/36 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ:14/2015

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ:14/2015 ΔΓΓΟΑΦΖ Π ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Θεπαηζίνι: 30/7/05 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ ---------- Απ. ππυη: 40686 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΚΖΚΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ηα Ξπακηικά ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο 2063 1,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία 1516 1,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε

Διαβάστε περισσότερα