ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ"

Transcript

1 ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΣΑΟΗΙ. ΡΟΗΘΝΞΖ & ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 1 ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ 26 & ΞΑΙΑΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 2 ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 102 ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΟΑΙΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΛΔΑΞΝΙΖ ΑΓΟΗΛΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΛΗΑ ΓΑΒΟΝΙΗΚΛΖΠ ΣΑΛΗΑ ΓΑΒΟΝΙΗΚΛΖΠ ΔΖΛΝΣΥΟΗ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΔΠΠΝΙΝΓΓΗΝ ΞΑΞΑΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝ 64 ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΞΞΑΠ ΔΑΓΓ.-ΘΑΟΗΥΟΖΠ ΑΞΝΠΡ. ΞΙΑΡΑΛΗΡΖΠ ΑΛΡΗΟΟΗΝ ΛΑΞΑΘΡΝΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ ΞΚΑ ΑΘΡΗΝ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΑΘΡΗΝ ΞΝΛΡΑ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ Λ. ΘΗΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΔΔ ΞΚΑ ΑΟΓΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ 176 ΑΟΓΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΞΑΓΥΛΖΠ ΑΛΑΟΓΟΝΠ ΔΞ. Ν. ΘΟΑΛΗΓΗΝ - ΙΓΝΟΗΝ ΘΑΚΞΝΠ ΘΟΑΛΗΓΗΝ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΛΑΞΙΗΝ ΑΟΓΝΠ - ΛΑΞΙΗΝ 44 ΛΑΞΙΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΤΑΟΝΙΝΓΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΡΟΝΠ ΘΛΝΟΗΑΠ ΙΔΥΛΗΓΗΝΛ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΠΗΓΔΟΖ ΠΡΑΟΝΙΑ & ΠΗΑ ΝΔ 5 ΣΙΚ ΡΟΗΞΝΙΖΠ - ΞΟΓΝ ΡΟΗΞΝΙΖ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΡΟΗΞΝΙΖΠ ΛΑΞΙΗΝ 56 ΡΟΗΞΝΙΖ ΑΟΡΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΟΡΑ ΘΟΠΡΑΙΙΖ 154 ΑΟΡΑ ΑΛ.ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΛΥ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΑΛΑΟΓΟΥΛ ΑΛΓΟΔΑ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 41 Α. ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΘΘΖΟΗΥΛ 2 & ΗΥΛΗΑΠ 105 Α. ΘΑΙΑΚΑΘΗ ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΥΛ 40 ΑΓ. ΑΛΑΟΓΟΝΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ ΚΔΓ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 110 ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑ Ι.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖ 274 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ ΙΔΥΦ. ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 274 ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ 130 & ΖΟΑΠ ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖΠ ΟΔΛΡΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 364 ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 523 ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 523 ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΝΙΓΑΠ 125 ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΙΔΛΝΟΚΑΛ ΙΔΛΝΟΚΑΛ ΑΘΖΛΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΣΑΟΛΥΛ 397 ΑΣΑΟΛΥΛ 397 ΑΘΖΛΑ ΚΗΣΑΙΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΡΝ ΙΔΥΛΗΓΑ ΑΣΑΟΛΥΛ 340 ΑΘΖΛΑ ΚΖΘΚΛΖΠ ΚΖΘΚΛΖΠ 44 ΑΘΖΛΑ Ζ. ΖΙΗΝ 19 ΖΙΗΑ ΖΙΗΝ 19 ΑΘΖΛΑ ΚΔΡΠ ΗΝΙΖΠ 13 ΑΘΖΛΑ ΒΔΙΗΥΡΖ ΚΑΟΗΛΑ ΡΝ ΞΝΙΕΥΖ Ι. ΠΓΓΟΝ 62 ΑΘΖΛΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 187 ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΙΝΞΖΠ ΑΘΖΛΑ

2 ΑΗΓΑΙΔΥ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΝ 90 ΑΗΓΑΙΔΥ ΑΗΓΑΙΔΥ 1 ΖΟΑΘΙΔΗΡΝ 108 & Ι.ΑΘΖΛΥΛ ΑΗΓΑΙΔΥ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΗΚΝ ΙΔΥΦ. ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ 23 ΑΙΗΚΝΠ ΑΙΗΚΝ ΙΔΥΦ. ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ (ΔΝΡ ΑΙΗΚΝ) ΑΙΗΚΝΠ ΚΞΙΔΡΠΝΠ ΑΔ ΙΔΥΦ. ΦΙΖΠ 92 ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ ΚΞΙΔΡΠΝΠ ΑΔ ΙΔΥΦ. ΦΙΖΠ 77 ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ & ΠΗΑ ΔΔ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 89 DIMI GAS OIL STATION SERVICES ΚΝΛ/ΞΖ ΗΘΔ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΘΞΟΝ 39 & ΚΞΗΕΑΛΗΝ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 89 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ Γ. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ, Ν.Ρ. 301 ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ο ΣΙΚ. ΔΝ ΑΘΖΛΥΛ- ΘΝΟΗΛΘΝ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ΑΦΗΓΛΥΛ 27ο ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ - ΙΑΚΗΑΠ ΑΦΗΓΛΑΗ ΙΑΠΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 81 ΑΣΑΟΛΑΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΞΟΝ ΞΑΡΠΖ ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ 2 ΠΞΟΝ ΞΑΡΠΖ 36 & ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ 14 & ΚΖΡΟΝΞΝΙΝ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ 41 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΒΟΥΛΑ ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 132 ΒΟΥΛΑΠ ΣΔΗΚΑΟΑΠ ΒΟΥΛΑ ΣΔΗΚΑΟΑΠ 61 & ΘΑΙΙΗΞΝΙΔΥΠ ΒΟΥΛΑΠ Ι.ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗ Ι.ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΙΔΥΦ. ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΓΑΙΑΡΠΗ ΓΑΙΑΡΠΗΝ ΞΟΥΡΝΞΑΞΑΓΑΘΖ 1 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΠΟΝ ΓΑΙΑΡΠΗ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ172 ΓΔΟΑΘΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ ΘΙΔΗΠΘΔΛΝΠ 22 ΓΔΟΑΘΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΓΔΟΑΘΑ ΙΔΥΦ. ΠΞΑΡΥΛ 68 ΓΔΟΑΘΑΠ ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑΠ Α. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 141 ΓΙΦΑΓΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΕΔΞΞΝ ΕΔΞΞΝ 30 ΓΙΦΑΓΑ ΞΑΟΛΖΘΝΠ 130 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΞΑΟΛΖΘΝΠ ο ΣΙΚ. ΛΔΝ ΑΘΖΛΥΛ ΘΝΟΗΛΘΝ ΓΖΚΝΠ ΑΣΑΟΛΥΛ ΔΙΔΠΗΛΑ ΞΑΡΑΙΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 86 ΔΙΔΠΗΛΑ ΕΝΦΟΗΑΠ ΚΔΓ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ & ΘΔΡΗΓΝΠ ΕΝΦΟΗΑ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΚΑΟΗΛΝ ΑΛΡΞΑ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΔΘΑΒΖΠ 1 ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ ΘΞΟΗΥΛ ΖΟΥΥΛ 88 & 2 ΚΟΥΛΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 75 & ΖΟ.ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΥΛ/ΙΔΥΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΔΔ ΞΚΑ ΗΙΗΠΠΗΥΛ ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙΝ 101 & ΑΙΔΜ/ΔΥΠ ΗΙΗΠΗΑ ΑΘΖΛΑΠ 43 ΘΑΒΝΟΗ ΑΘΖΛΑΠ 43 ΘΑΒΝΟΗ ΙΗΒΑΛΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ (Ξ/ΚΑ) Ι. ΠΓΓΟΝ 232 ΘΑΙΙΗΘΔΑ

3 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 2 ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΛΡΔΙΖΚΞΑΠΖ ΑΦΝΗ ΝΔ ΒΕΑΛΡΗΝ 2 ΘΑΙΝΓΟΔΕΑ ΘΑΟΔΙΗΥΡΖ ΑΦΝΗ ΝΔ ΘΑΙΒΗΑ ΘΑΙΒΗΑ ΘΑΟΔΙΗΥΡΖΠ Ξ. & Α. ΝΔ ΦΗΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΠΡΑΟΝ - ΙΑΟΗΝ Θ. ΞΑΙΑΚΑ 115 & ΞΑΞΑΦΙΔΠΠΑ ΘΑΙΒΗΑ ΘΑΚΑΡΔΟΝ , ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 11 ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΘΔΟΑΡΔΑΠ ΙΔΥΦ. ΠΝΛΗΝ 84 ΘΔΟΑΡΔΑ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ ΓΟΖΓ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 670 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΖΦΗΠΗΑΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 327 & ΓΔΙΡΑ ΘΖΦΗΠΗΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΝΟΥΞΗΝ 8ο ΣΙΚ. ΒΑΟΖΠ - ΘΝΟΥΞΗΝ ΘΝΟΥΞΗ ΔΝ ΙΑΟΗΝ- ΠΝΛΗΝ Δ.Ν. ΙΑΟΗΝ - ΠΝΛΗΝ ΙΑΟΗΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 3ο ΣΙΚ ΙΑΟΗΝ - ΠΝΛΗΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΕΑΣΝ ΔΙΔΛΖ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 121 ΚΑΟΝΠΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 156 ΚΑΟΝΠΗ ΚΔΜΗΑΠ ΗΔΟΝΘΔΝΠ & ΔΑΓΓΔΙΝΠ O.E. 41 ΣΙΚ Ξ.Δ.Ν. ΑΘΖΛΥΛ - ΘΝΟΗΛΘΝ ΚΔΓΑΟΑ ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 3 ΚΔΙΗΠΠΗΑ ΘΑΠΖ ΑΦΝΗ & ΠΗΑ ΔΔ ΡΑΡΝΗΝ 2 ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ Λ.ΔΟΘΟΑΗΑΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 60 & ΣΑΟ.ΡΟΗΘΝΞΖ Λ. ΔΟΘΟΑΗΑ Λ. ΙΔΥΦ. 442 Λ Ι. 407 ΙΔΥΦ. 407 Λ Λ. ΗΥΛΗΑΠ ΑΙΔΘ. ΞΑΛΑΓΝΙΖ 33 Λ. ΗΥΛΗΑ Ι. 157 ΙΔΥΦ. 157 Λ. ΗΥΛΗΑ Ι.ΣΑΠΗΑΠ ΙΔΥΦ. ΣΑΠΗΑΠ 125 Λ. ΙΗΝΠΗΑ Λ. ΚΑΘΟΖΠ ΙΔΥΦ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 126 Λ. ΚΑΘΟΖ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΔΥΠ 6-8 Λ. ΠΔΞΝΙΗΑ ΤΣΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 270 Λ. ΤΣΗΘΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΛΗΘΑΗΑΠ ΓΟ. ΙΑΚΞΟΑΘΖ 85 ΛΗΘΑΗΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΑΓ. ΒΑΟΒΑΟΑΠ 61 Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ Ι. ΑΚΦΗΘΔΑΠ ΙΔΥΦ. ΑΚΦΗΘΔΑΠ 46 Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΗΑΛΗΑΠ 16ο ΣΙΚ. ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΟΗΝ ΞΑΗΑΛΗΑ ΞΑΗΑΛΗΑΠ ΙΔΥΦ. ΙΑΟΗΝ 143 ΞΑΗΑΛΗΑ ΞΑΙΙΖΛΖΠ ΙΔΥΦ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 11 ΞΑΙΙΖΛΖ ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ Γ & ΠΗΑ ΝΔ ΑΘΖΛΥΛ 52 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 75 ΑΘΖΛΥΛ - ΞΔΗΟΑΗΥΠ 75 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΙΑΚΖΓΗΝ ΞΑΙΑΚΖΓΗΝ & ΠΡΔΛΗΚΑΣΝ 3 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΙΑΠΘΝ ΑΦΝΗ & ΠΗΑ ΔΔ ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ 32 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ

4 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 1 ΔΘΛΑΟΣΝ ΚΑΘΑΟΗΝ 35 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΘΥΛΠΡ/ΙΔΥΠ 14 & ΙΔΘΡΟΥΛ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ ΙΔΝΛΡΗΓΖΠ ΘΥΛ. ΙΔΥΦ. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 57 ΞΗΘΔΟΚΗ ΘΟΗΑΕΖΠ Α. & Η. ΝΔ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 178 ΞΝΙΓΟΝΠΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ , ΟΑΦΖΛΑΠ ΙΔΥΦ. ΦΙΔΚΗΛΓΘ ΟΑΦΖΛΑ ΟΑΦΖΛΑΠ 1 23ο ΣΙΚ. ΙΔΥΦ.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ ΟΑΦΖΛΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ ΙΔΥΦ. ΠΑΙΑΚΗΛΝΠ 232 ΠΑΙΑΚΗΛΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 2 ΙΔΥΦ. ΦΑΛΔΟΥΚΔΛΖΠ & ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ ΠΑΙΑΚΗΛΑ ΠΑΟΥΛΗΓΑΠ 45ο ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ - ΠΝΛΗΝ ΠΑΟΥΛΗΓΑ ΠΞΑΡΥΛ ΣΟΖΠΡΝ ΚΞΔΘΑ 30 ΠΞΑΡΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΝΓΝ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 234 ΡΑΟ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΔΟΝΙΗΚ. ΑΘΖΛΥΛ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ ΣΥΟΝΠ 42, ΔΚΞΝΟ ΞΔΟΗΝΣΖ, ΓΗΔΘΛΖ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΠΞΑΡΑ ΠΞΑΡΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 234 ΡΑΟΝΠ Ξ. ΟΑΙΙΖ Ξ. ΟΑΙΙΖ 16 & ΠΑΙΑΚΗΛΗΑΠ ΡΑΟΝΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΗΓΑΟΗΝ ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ (ΘΑΒΑΙΑΠ) 292 ΣΑΗΓΑΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 271 ΙΔΥΦ. ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 271 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΕΑΛ ΚΥΟΔΑΠ ΘΑΗ ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΖ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΔΘΛ.ΑΛΡ.ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 41 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΔΘΛ.ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 17 ΔΘΛ. ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 17 ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΘΖΦΗΠΗΑΠ & ΞΙΑΡΑΗΥΛ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 356 & ΞΙΑΡΑΗΥΛ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΡΔΣΑΘΖ ΙΔΥΦ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 142 & ΘΑΡΔΣΑΘΖ ΤΣΗΘΝ ΑΣΑΗΑΠ ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΛΗΘ ΞΙΑΠΡΖΟΑ 56 ΑΗΓΗΝ ΑΣΑΗΑΠ ΠΞΟΝΙΗΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΑKTAIO ΓHMOY ΟIOY ΑΘΡΑΗΝ ΑΣΑΗΑΠ ΚΞΟΑΘΑΡΠΔΙΝΠ Λ. ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑ ΘΑΡΥ ΑΣΑΗΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 3 ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 5 ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΚΞΟΑΡΠΗΘΑ 1 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 5 ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 218 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑ 9 ΓΙΑΘΝ 76 (ΒΗΝΞΑ ΓΙΑΘΝ) ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 1 ΚΔΓ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 99 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ ΛΔΑ ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΑΡΟΥΛ - ΑΘΖΛΥΛ ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 3 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 101 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΑΡΟΑΠ 4 ΝΘΥΛΝΠ ΑΚΑΙΗΑΠ 79 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΘΝΡΟΝΚΞΑΛΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 4 ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 7 ΛΝΡΑΟΑ & ΑΟΔΘΑ ΞΑΡΟΑ ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΑΡΟΥΛ - ΑΘΖΛΥΛ 20 ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝ (ΘΔΠΖ ΒΑΙΡΝΠ) ΞΑΡΟΑ ΞΑΡΟΑ

5 ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 6 ΑΘΡΖ ΓΚΑΗΥΛ 108 ΞΑΡΟΑ ΑΣΑΗΑΠ ΞΑΡΟΑΠ 8 ΛΔΝ ΞΑΡΟΥΛ-ΑΘΖΛΥΛ 160 ΞΑΡΟΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΠΡΟΝ 110o ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ- ΘΑΠΡΟΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 1 1ο ΣΙΚ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ-ΙΑΚΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΙΔΗΒΑΓΗΑΠ 3ο τλμ Δ.Ν. ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ - ΙΑΚΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΝΟΣΝΚΔΛΝ 1 2ο ΣΙΚ ΝΟΣΝΚΔΛΝ-ΘΑΠΡΟΝ ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ Δ.Ν. ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΚΗΑΠ ΣΙΚ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ 1 ΘΔΠΖ 58 ΠΛ 600,ΓΗΝΓΗΑ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ ΔΞΑΟΣΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΞΟΝΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ 2 ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΙΗΓΝΠ ΘΔΠΖ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ ΓΟΑΚΑΠ ΓΟΑΚΑΠ ΞΖΓΑΓΗ ΗΑΡΟΝ 1ης ΗΝΙΗΝ 23 ΓΟΑΚΑ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΘΥ 9 ΣΙΚ ΔΞΑΟΣ. ΝΓ. ΘΥ- ΘΔΦΑΙΝ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΗΓΘΑΘΗ) ΘΥΠ ΘΔΠΖ ΑΦΝΠΑ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΝΓΝ ΑΠΡΟΑΙΗΑΠ 58 ΟΝΓΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΝΓΝ 1 ΙΔΥΦ. ΗΑΙΠΝ 22 ΟΝΓΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ 21ο ΣΙΚ. ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ ΟΝΓΝΠ ΔΒΟΝ ΔΒΟΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 1 ΙΔΥΦ. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 46 ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ ΙΔΥΦ. ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 426 ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ ΔΒΟΝ ΠΝΦΙΗΝ ΘΝΟΛΝΦΥΙΗΑ ΠΝΦΙΗ ΔΒΟΝ ΔΒΝΗΑΠ ΑΚΑΟΛΘΝ ΑΚΑΟΛΘΝΠ ΑΚΑΟΛΘΝΠ ΔΒΝΗΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΑΙΗΓΝΠ ΘΔΠΖ ΘΝΛΡΗΡΑ ΒΑΘ ΑΙΗΓΝΠ ΔΒΝΗΑΠ ΙΗΑΛΖ ΑΚΚΝΠ ΘΔΠΖ ΛΡΑΚΑΟΗΑ, ΙΗΑΛΖ ΑΚΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑΠ ΚΡΗΘΑ ΚΡΗΘΑΠ ΣΑΙΘΗΓΑ ΔΒΝΗΑΠ Λ.ΑΟΡΑΘΖ Λ. ΑΟΡΑΘΖ ΣΑΙΘΗΓΑ ΖΙΔΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΙΙΖΛΖΠ ΘΑΡΥ ΞΑΛΑΓΗΑ ΘΙΙΖΛΖ ΖΙΔΗΑΠ ΑΙΦΔΗΝ 36 ΑΙΦΔΗΝ 36 ΞΟΓΝΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΔΜΑΛΓΔΗΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 1 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ ΖΚΑΘΗΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 1ο ΣΙΚ. Ξ.Δ.Ν. ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ - ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ ΖΚΑΘΗΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΒΔΟΝΗΑΠ ΙΔΥΦ. ΠΡΟΑΡΝ 44 ΛΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΒΔΟΝΗΑΠ ΒΔΟΝΗΑ ΙΔΥΦΝΟΝΠ ΔΘΛΗΘΖΠ 6 ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΔΠ ΓΝΒΥΛ 17 ΣΙΚ. ΛΔΝ - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ ΓΝΒΔΠ ΦΝΓΔΙΔ Δ.Ν. - ΟΔΘΚΛΝ ΓΖΚΝΠ ΓΑΕΗΝ (ΘΔΠΖ ΦΝΓΔΙΔ) ΚΑΣΖΠ ΘΟΖΡΖΠ ΚΑΣΖΠ ΘΟΖΡΖΠ & ΘΑΛΡΑΛΝ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ 1 ΗΘΑΟΝ ΓΑΕΗΝ ΘΔΠΖ «ΒΑΓΗΔΠ», ΓΖΚΝΠ ΓΑΕΗΝ ΣΟΗΠΡΝΚΗΣΑΙΖ ΜΙΝΟΖ ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖ ΞΔ.ΞΑ.Γ.Λ.Ζ Ι.ΘΛΥΠΝ 134 ΘΟΖΡΖΠ ΣΙΚ -ΒΗΑΛΛΝ ΘΔΠΖ ΘΔΦΑΙΑ ΘΝΛΑΒΥΛ

6 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΟΡΔΟΝ 5ο ΣΙΚ. - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΟΡΔΟΝΠ ΠΡΑΟΑΘΗΑ 13ο τλμ - ΚΝΗΟΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΑΟΑΘΗΥΛ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ ΓΟΑΗΘΝΣΥΟΗ ΓΟΑΗΘΝΣΥΟΗ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΡΔΟΚΑ ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ ΒΑΠΗΙΗΘΑ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΓΖΚΝ ΔΣΔΓΥΟΝ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 358 ΘΔΟΚΖΠ ΘΔΟΚΖΠ 1 25 ΚΑΟΡΗΝ- ΘΔΠ/ΛΗ ΞΟΝΔΘΡΑΠΖ ΚΑΘΟΓΗΑΛΛΖ 22 ΣΙΚ Δ.Ν.- ΞΝΙΓΟΝ 12o τλμ. Δ.Ν. - ΔΓΔΠΠΖΠ Α. ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΑΠΗΙΗΘΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΓΖΚΝΠ ΔΣΔΓΥΟΝ - ΠΗΛΓΝΠ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 358 ΔΝΠΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 55 & ΒΑΠ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 16οΣΙΚ - ΞΝΙΓΟΝ ΘΔΟΚΖ ΘΔΟΚΖ ΚΑΟΡΗΝ 84 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΡΝΚΞΑΠ ΓΟ. ΙΑΚΞΟΑΘΖ 51 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΚΑΟΘΝ ΚΞΝΡΠΑΟΖ 68 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 80 ΔΘΛ.ΑΛΡΗΠ.ΘΔΠ/ΛΗΘ ΙΑΓΘΑΓΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΟΔΡΕΗΘΗΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΚΖΓΔΛ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ ΞΝΛΡΝ 13 ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 37 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Κ. ΚΞΝΡΠΑΟΖ 68-ΠΝΙΥΛΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ 80 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 118 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ,5 τλμ ΝΓΝ ΙΑΓΘΑΓΑ- 4,5ο τλμ ΘΔΠ/ΘΖΠ - ΑΠΒΔΠΡΝΣΥΟΗΝ 18ο ΣΙΚ. - Λ. ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ ΑΓ ΗΥΑΛΛΖ ΞΝΛΡΝ & ΒΟΝΙΥΛ 44 ΟΔΡΕΗΘΗΝ ΞΔΟΑΗΑΠ 1 ΞΔΟΑΗΑΠ ΞΙΑΓΗΑΟΗ 4,5 τλμ - ΑΠΒΔΠΡΝΣΥΟΗΝ 20ο τλμ. Δ.Ν. - Λ. ΚΖΣΑΛΗΥΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΘΥΛ - ΘΔΠ/ΛΗΘΖ ΞΔΟΑΗΑ ΞΔΟΑΗΑ ΚΗΑΝΙΖ 62 ΞΙΑΓΗΑΟΗ ΞΙΑΗΑΠ 1 ΚΑΟΗΛΝ ΑΛΡΞΑ 28 ΞΙΑΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΙΑΗΑΠ ΞΙΑΠΡΖΟΑ 46 ΞΙΑΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΞΙΑΗΑΠ Κ. ΑΛΡΞΑ ΞΙΑΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ ΘΔΠΠΑ ΙΑΓΘΑΓΑ 291 ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ ΔΗΠΝΓΝΠ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ από Δ.Ν. - ΑΘΖΛΥΛ Γ.Ν. - ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ & ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1 ΘΥΛ/ΞΝΙΔΥΠ 8ΖΠ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ & ΔΞΗΘΡΖΡΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΔΙΔΝΠΑΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 2 7ο ΣΙΚ. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ- ΘΝΛΗΡΠΖΠ 8ο ΣΙΚ ΔΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΑΘΖΛΥΛ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΔΙΔΝΠΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 3 6 ΣΙΚ Δ.Ν. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ-ΑΟΡΑΠ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΑΚΔΟ. ΔΟΘΟΝ ΠΡΑΟΝ 212 ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΡΔΛΔΓΝ ΘΑΙΑΚΗΡΠΑ - ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ

7 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1 ΚΟΚΗΓΝΛΥΛ & ΓΑΟΓΗΘΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 3ο ΣΙΚ. ΔΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ- ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΓΗΠΞΖΙΗΝ ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1 ΓΟΑΚΚΝ 66 ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΘΔΟΘΟΑΠ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ 1 ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ 2 ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ Δ.Ν. ΘΔΟΘΟΑΠ - ΞΑΙΑΗΝΘΑΠΡΟΗΡΠΑΠ EΞΑΟΣΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΘΔΟΘΟΑΠ - ΠΗΓΑΟΗΝ, ΘΔΠΖ "ΜΔΟΝΙΗΚΛΖ" ΘΔΠΖ "ΘΝΛΗΠΚΑ"- ΘΡΖΚ.ΞΔΟΗΝΣ.ΑΙΔΞΝ ΑΙΘΔΠ ΞΝΡΑΚΝ ΘΔΟΘΟΑΠ Άνω Θορακιάνα (Γήμοσ Φαιάκων) ΘΔΟΘΟΑ ΓΔΒΥΠΔΡΝ 3 ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΘΗΙΘΗΠ ΘΗΙΘΗΠ 21ης ΗΝΛΗΝ 1 ΘΗΙΘΗΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ ΞΑΛΑΓΝΙΝΞΝΙΝΠ Α. & ΠΗΑ ΝΔ ΞΑΡΟΥΛ 15 ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ ΘΝΟΗΛΘΝ ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΑΘΖΛΥΛ 26 ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΘΝΟΗΛΘΝΠ 1 ΞΑΡΟΥΛ 66 ΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ 203 ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΝΟΗΛΘΝ ΠΞΑΘΝΒΝΛΗΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ - ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ, ΣΗΙ. ΘΔΠΖ ΑΟΗΠΡΔΟΑ ΠΞΑΘΝΒΝΛΗ ΓΖΚΝ ΡΔΛΔΑΠ έως 509 ΘΘΙΑΓΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΠΟΝ ΠΡΑΟΝΠ ΡΑΙΑΛΡΥΛ, ΞΑΓΝΠ ΞΑΓΝΠ ΠΟΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΡΖΛΝ ΣΥΟΑ ΡΖΛΝ, ΘΔΠΖ ΘΝΘΘΗΛΑ ΡΖΛΝΠ ΘΘΙΑΓΥΛ ΡΖΛΝ 1 Ι. ΡΖΛΝ-ΡΟΗΞΝΡΑΚΝ,ΘΔΠΖ ΞΔΡΟΗΝ ΘΡΗΘΑΓΝ ΡΖΛΝΠ ΘΘΙΑΓΥΛ ΛΑΜΝ ΓΑΚΑΟΗΥΛΑΠ ΛΑΜΝ ΣΑΙΘΔΗΝ ΛΑΜΝ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΠΞΑΟΡΖΠ ΛΔΑΞΝΙΖ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΚΘΙΔΠ ΠΞΑΟΡΖ 1 ΣΙΚ Δ.Ν. ΠΞΑΟΡΖΠ - ΡΟΗΞΝΙΖΠ Θέζη «Βροσλωπό», επί ηης επαρτιακής οδού Ππάρηης- Λεάπολης ΑΚΘΙΔΠ - 5o ΣΙΚ. Δ.Ν. ΠΞΑΟΡΖΠ-ΓΘΔΗΝ ΘΝΘΘΗΛΝΟΑΣΖ ΠΞΑΟΡΖΠ ΛΔΑΞΝΙΖ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΠΞΑΟΡΖ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 5ο ΣΙΚ. ΞΔΝ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΒΝΙΝ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 4 6 ΣΙΚ Ξ.Δ.Ν. ΙΑΟΗΠΑΠ - ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 6 ΑΓΗΑΠ 64 ΘΑΗ ΣΑΡΕΖΓΗΑΛΛΖ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 3 ΖΟ.ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 110 & ΣΟ.ΠΚΟΛΖΠ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 5 ΞΟΥΡΖΠ ΚΔΟΑΟΣΗΑΠ 2 ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 2 ΦΑΟΠΑΙΥΛ 140 ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ROYAL OIL Κ.Δ.Ξ.Δ ΒΝΙΝ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 1 5,6ο ΣΙΚ ΔΘΛ. ΝΓ. ΙΑΟΗΠΖΠ- ΘΔΠ/ΘΖΠ ΙΑΟΗΠΑ ΙΑΟΗΠΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 7 ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ 70 ΙΑΟΗΠΑ ο ΣΙΚ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ 1 4ο ΣΙΚ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ - ΑΓ.ΛΗΘΝΙΑΝ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΔΞΑΟΣ.ΝΓΝΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ-ΓΟΑ ΙΓΗΑΠ ΠΖΡΔΗΑΠ 1 ΣΙΚ ΠΖΡΔΗΑΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΙΔΠΒΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 24 ΙΔΠΒΝ ΚΡΗΙΖΛΖΠ 1 ΘΔΠΖ «ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖΠ ή ΦΝΗΛΗΘΑΠ»,Γ.Γ Ξύργων- Θέρμης, Γήμος Ιοσηροπόλεως ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΗΔΟΑΞΔΡΟΑ(ΘΔΠΖ ΑΓ.ΞΛΔΚΑ) ΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΟΠ ΓΗΑΙΝΠ ΚΡΗΙΖΛΖ ΚΡΗΙΖΛΖ

8 ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΒΝΙΝ ΙΑΟΗΠΖΠ 190 ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΒΝΙΝ 1 ΗΥΙΘΝ & ΗΑΡΟΗΓΖ ΒΝΙΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΔΑ ΑΟΦΑΟΥΛ ΒΔΟΓΑΠ 10ΣΙ ΞΔΟΗΦ.ΝΓ. ΠΘΗΑΘΝ- ΘΔΠΖ "ΑΚΚΝΓΗΑ" - ΘΝΘΝΛΑΟΗΥΛ ΠΘΗΑΘΝΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΝ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ- ΑΟΦΑΟΑ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΣΗΙ.ΘΔΠΖ 219 ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ - ΘΑΟΓΑΚΙΖΠ ΒΔΟΓΑ ΞΑΞΑΓΔΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΑΛΡΗΘΑΙΑΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ ΞΚΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 202 ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ ΞΚΑ ΓΖΚ. ΝΓΝΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ- ΓΖΚ.ΝΓ.ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ (2ο τλμ ΔΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΝΗΣΑΙΗΑΠ ΑΠΞΟΝΣΥΚΑΡΝΠ 2o ΣΙΚ Δ.Ν. ΡΠΑΘΥΛΑΠ-ΘΑΙΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ) ΛΔΟΝ ΝΗΣΑΙΗΑ ΞΔΙΙΖΠ 3ΣΙ ΔΓΔΠΠΑΠ- 3ο ΣΙΚ ΔΓΔΠΠΑΠ- ΘΔΠΠ ΔΓΔΠΠΑ ΞΗΔΟΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 1 55ο ΣΙΚ. ΛΔΝ - ΑΘΖΛΥΛ ΘΝΟΗΛΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 2 447ο ΣΙΚ.ΛΔΝ ΑΘΖΛΥΛ - ΘΝΟΗΛΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 1 6ο ΣΙΚ ΞΝ ΞΟΔΒΔΕΖΠ- ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ ΞΟΔΒΔΕΑ ΞΟΔΒΔΕΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΙΔΥΦ. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 158 ΞΟΔΒΔΕΑ ΟΔΘΚΛΝ ΑΟΚΔΛΝΗ ΟΔΘΚΛΝ ΑΟΚΔΛΝΗ ΟΔΘΚΛΝ ΟΔΘΚΛΝ ΞΝΙΗΝΓΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΡΑΟΥΚΔΛΝΠ ΟΔΘΚΛΝ ΟΝΓΝΞΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 2o τλμ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΜΑΛΘΖΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝ ΘΔΚ.ΠΝΦΝΙΖ- Ν.Ρ. 12 ΘΑΟΙΝΒΑΠΗ ΠΑΚΝ ΠΔΟΟΥΛ ΠΔΟΟΥΛ 1 Κ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 32 ΠΔΟΟΔΠ ΠΔΟΟΥΛ ΠΔΟΟΥΛ 3ο ΣΙΚ ΠΔΟΟΥΛ - ΠΔΟΟΔΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 50 ΡΟΗΘΑΙΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΚΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΙΑΚΑΛΑΠ ΘΑΙΒΗΑ ΙΑΚΗΑΠ ΞΑΟΑΞΙΔΟΖ ΝΓΝΠ Λ.Δ.Ν. ΑΘΖΛΥΛ - ΙΑΚΗΑΠ (180ο τλμ) 208ο ΣΙΚ ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΚΗΑΠ ΑΙΑΚΑΛΑ ΘΑΚΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ ΙΑΚΗΑ ΙΔΥΦ. ΘΑΙΒΗΥΛ 196 ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΙΑΚΗΑΠ 1 ΙΑΟΗΠΖΠ 77 ΙΑΚΗΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΙΑΚΗΑΠ 3ο ΣΙΚ.ΙΑΚΗΑΠ-ΑΘΖΛΑΠ ΙΑΚΗΑ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 7ης ΛΝΔΚΒΟΗΝ 30 ΦΙΥΟΗΛΑ ΦΥΘΗΓΑΠ ΑΚΦΗΠΠΑΠ ΙΔΥΦ ΠΑΙΥΛΥΛ 43 ΑΚΦΗΠΠΑ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΑΓ.ΚΑΚΑ 1ο ΣΙΚ ΝΓΝ ΚΝΓΑΛΗΥΛ - ΞΝΡΗΓΑΗΑΠ ΑΓ. ΚΑΚΑΠ ΣΑΛΗΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΛΗΥΛ ΔΗΠΝΓΝΠ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΣΑΛΗΥΛ ΑΘΟΥΡΖΟΗ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΑΘΖ 108 ΙΔΗΒΑΓΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΠΝΓΑ ΣΑΛΗΥΛ ΑΘΟΥΡΖΟΗΝ 6 ΠΝΓΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ ΔΟΚΖΠ ΑΔΚΚΔ Ξ/ΚΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ ΙΔΥΦ. ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 91 ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΑΟΔΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΚΝΟΛΗΥΛ 25 ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΣΑΛΗΥΛ 2 ΘΗΠΠΑΚΝ 124 & ΚΞΝΡΠΑΟΖ ΣΑΛΗΑ ΣΑΛΗΥΛ ΟΝΓΝΠΑΘΖΠ ΔΚΚ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ ΘΑΠΡΔΙΙΗ ΘΗΠΠΑΚΝ ΣΑΛΗΑ

9 ΣΑΛΗΥΛ ΚΟΡΔΑ ΑΔ Ξ/ΚΑ ΣΑΛΗΥΛ 1 ΘΑΙΒΔΠ ΑΞΝΘΝΟΥΛΝ ΣΑΛΗΑ ΣΗΝ ΣΗΝ ΘΑΙΝΡΑ 16 ΣΗΝΠ ΣΗΝ ΣΗΝ 1 ΘΔΠΖ ΙΔΘΥΛΗΑ, ΘΚΗΑΛΑ ΣΗΝΠ ΣΗΝ ΣΗΝ 2 ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΣΗΝ - ΘΑΟΓΑΚΙΥΛ ΣΗΝΠ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς.

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 15/5/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/41842/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα