Μεθοδολογία. Η Φιλοζοθία ηοσ Έργοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία. Η Φιλοζοθία ηοσ Έργοσ"

Transcript

1 Μεθοδολογία Η Φιλοζοθία ηοσ Έργοσ Η παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζε παξαηεηακέλε ύθεζε, σζώληαο ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο αθόκε θαη ηηο κέρξη πξόηηλνο πγηείο νηθνλνκηθά νκάδεο πιεζπζκνύ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, δεκηνπξγήζεθε ην Δθνικό Γίκησο Άμεζης Κοινφνικής Παρέμβαζης γηα ηελ εθαξκνγή ελόο ζπλόινπ ελεξγεηώλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο ζε παλειιαδηθό επίπεδν. Σθνπόο ηνπ ελ ιόγσ δηθηύνπ είλαη ε αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο κέζα από κηα νξηδόληηα δέζκε ελεξγεηώλ ςπρνθνηλσληθήο θαη πιηθήο ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο αηόκσλ επξηζθόκελσλ ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο ή απεηινύκελσλ από απηή. Σηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηθηύνπ, από ηνλ Γεθέκβξην, ζηνπο κεγαιύηεξνπο Γήκνπο όιεο ηεο ρώξαο ζα ιεηηνπξγήζνπλ Κοινφνικές Γομές Άμεζης Ανηιμεηώπιζης ηης Φηώτειας όπνπ ζα πξνζθέξνπλ κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκό ππνζηήξημε ζε όζνπο έρνπλ αλάγθε (άζηεγνπο, άλεξγνπο, εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο). Οη Κνηλσληθέο Γνκέο όπνπ ζα ιεηηνπξγνύλ ζηνπο Γήκνπο ζα είλαη Κνηλσληθό Παληνπσιείν, Αλνηθηό Κέληξν Ηκεξήζηαο Υπνδνρήο αζηέγσλ, Υπλσηήξην αζηέγσλ, Παξνρή ζπζζηηίσλ, Κνηλσληθό θαξκαθείν, Γεκνηηθόο Λαραλόθεπνο, Τξάπεδα ρξόλνπ & Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο. Δθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δνκώλ ζα ιεηηνπξγνύλ επίζεο. 1

2 Έλα εζληθό δεθαςήθην λνύκεξν επηθνηλσλίαο ηνπ call center όπνπ ζα θαηεπζύλεη πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ θαη πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε εηδηθά ζρεδηαζκέλνο ηζηόηνπνο όπνπ όινη ζα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ή λα δέρνληαη βνήζεηα. Σηόρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ε πνιύηηκε αμία θαη ζπγρξόλσο ε ηεξάζηηα αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλνπ ηεο θηώρεηαο. ησλ Γιαγφνιζμός-κοπός ηηλεοπηικών και ραδιοθφνικών ζποη Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαινύληαη λα εκπλεπζηνύλ από ηελ εζληθή απηή πξνζπάζεηα θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο δεκηνπξγώληαο έλα ηηλεοπηικό και ένα ραδιοθφνικό ζποη. Σηόρνο ησλ ζπνη είλαη ε επξεία ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε εζληθό θαη ζε ηνπηθό επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα γέθπξα πξνζθνξάο κεηαμύ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε. Διδικόηερα μέζφ ηφν ζποη πρέπει να επιηεστθεί η ενημέρφζη ηφν φθελούμενφν αλλά και ηοσ εσρύηεροσ κοινού για ηη λειηοσργία ηφν Κοινφνικών Γομών, ηοσ ειδικού ιζηόηοποσ (www.koinoniasos.gr) ποσ έτει αναπηστθεί καθώς και για ηο δεκαυήθιο νούμερο επικοινφνίας ηοσ call center ( ). 2

3 Σετνικές Προδιαγραθές Σετνικές Προδιαγραθές Σηλεοπηικού ποη: Γηάξθεηα έσο 30 δεπηεξόιεπηα Τα θείκελα ή νη θξάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη ζηα Διιεληθά Η κνξθή ηνπ παξαδνηένπ αξρείνπ, κπνξεί λα είλαη είηε ζε θαηάζηαζε Pre Production (δειαδή ζελάξην, storyboard θιπ.), είηε ζε κνξθή Post Production δειαδή ην ηειηθό βίληεν κε ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο θηλεκαηνγξαθηθώλ πιάλσλ, θσηνγξαθηώλ, 2D ή 3D animation, VR (virtual reality/ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα) θιπ Τα ηειενπηηθά ζπνη ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε ςεθηαθή κνξθή (DVD, VIDEO CD, αξρεία avi, mpeg, mpeg4.) Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειενπηηθνύ ζπνη ζα πξέπεη λα πξνβιεζεί ν ηζηόηνπνο θαζώο θαη ην δεθαςήθην λνύκεξν επηθνηλσλίαο ( ). Σετνικές Προδιαγραθές Ραδιοθφνικού ποη: Γηάξθεηα έσο 30 δεπηεξόιεπηα Τα θείκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη ζηα Διιεληθά Τα ξαδηνθσληθά ζπνη ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε κνξθή mp3 ή wav κέζα ζε έλα Audio CD ή Video CD. Τν ξαδηνθσληθνύ ζπνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηζηόηνπν θαζώο θαη ην δεθαςήθην λνύκεξν επηθνηλσλίαο ( ). 3

4 Βραβεία Γιαγφνιζμού Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα είλαη ε εμήο: Αθνύ αμηνινγεζνύλ νη ζπκκεηνρέο ηα 6 θαιύηεξα ηειενπηηθά ζπνη θαη ηα 6 θαιύηεξα ξαδηνθσληθά ζπνη ζα βξαβεπζνύλ κε ηηκεηηθή πιαθέηα ζπλεηζθνξάο ηνπο ζην όιν εγρείξεκα ζε εηδηθή εθδήισζε. Οι ζσμμεηοτές ποσ θα διακριθούν θα προβάλλονηαι καθ όλη ηη διάρκεια ηοσ έργοσ ζε ηηλεοπηικά κανάλια και ραδιοθφνικούς ζηαθμούς εθνικής εμβέλειας. Δπίζεο ηα νλόκαηα ησλ δηαθξηζέλησλ θαη ηα έξγα ηνπο ζα πξνβιεζνύλ κέζσ ηνπ site Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε πσο ν Δζληθόο Μεραληζκόο Δλεκέξσζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο έρεη θάζε δηθαίσκα παξεκβνιήο, επεμεξγαζίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ κελπκάησλ, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ ηα ζπνη λα θαιύπηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο, Σα ηηλεοπηικά και ραδιοθφνικά ζποη θα έτοσν πανελλαδική προβολή και δεν έτοσν κανένα εμπορικό και κερδοζκοπικό όθελος. 4

5 Ημερομηνία Καηάθεζης/Προθεζμίες: Οη ζπκκεηνρέο γηα λα ζεσξεζνύλ έγθπξεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ή λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά έσο θαη ηελ Παραζκεσή 21 Γεκεμβρίοσ 2012 ζηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο: Φεξώλ 16, Αζήλα Τ.Κ , ππόςε ηνπ θ. Ισάλλε Βαξνύηε. Σε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε εκεξνκελία απνζηνιήο. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην κε εζσηεξηθό αξηζκό 881, (θ. Ισάλλεο Βαξνύηεο). Γηα ηε δηθή ζαο δηεπθόιπλζε θαη βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ καο, ζαο παξνηξύλνπκε λα επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπό καο θαη λα αλαδεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 5