ΚΩΣΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΝΑΜΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΣΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΝΑΜΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ."

Transcript

1 ΚΩΣΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΝΑΜΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ. Πεξίιεςε: Η θξίζε δελ είλαη κφλνλ ειιεληθή. Πεξηνξηζκνί ζηνπο ηνκείο ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο, αιιαγέο ζηνπο θνξείο παξνρήο παξαηεξνχληαη θαη ζε άιιεο ρψξεο. Πψο θαη πφζν επεξεάδεη ε θξίζε ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ φξνπ θνηλσληθή πνιηηηθή ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο; Οη πεξηνξηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα κε έκθαζε ίζσο ζηελ πξψηκε λεσηεξηθφηεηα θαη ηα ρξφληα ηήο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Νέεο κνξθέο αιιαγψλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είηε ζηελ Διιάδα ηνχ κλεκνλίνπ είηε ζηελ Βξεηαλία κε ηελ κεγάιε θνηλσλία big society-. Έλαο λένο νξηζκφο ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ λα ζπλδπάδεη ζηφρνπο θαη αμίεο ηήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλχπαξμεο κε ηελ δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ησλ ηξερνπζψλ αιιαγψλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε επίζεζε πνπ πθίζηαηαη ε ξχζκηζε ηψλ ρξπζψλ ρξφλσλ είλαη αλαγθαία. Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθή πνιηηηθή, απφπεηξα νξηζκνχ, θξίζε, κεγάιε θνηλσλία.

2 ΚΩΣΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΝΑΜΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ. Όηαλ βξίζθεζαη ζε ακεραλία γηα ην πψο λα μεθηλήζεηο κία εηζήγεζε, είζηζηαη ε θξάζε κηα παιηά θηλέδηθε παξνηκία ιέεη.. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα μεθηλήζσ κε θάηη παξφκνην. Μφλν πνπ παξά ηα φζα λνκίδνπκε ε παξνηκία κάιινλ δελ είλαη νχηε παιαηά, νχηε θηλέδηθε, πιελ φκσο είλαη πνιχ γλσζηή, αλ θαη είλαη επίζεο θάπσο αζαθέο αλ πξφθεηηαη πεξί επρήο ή θαηάξαο. «Δίζε λα δήο ζε ελδηαθέξνληεο θαηξνχο» (http://www.phrases.org.uk/meanings/may-you-live-ininteresting-times.html), αλ θαη απηφ ην νπνίν ίζσο είλαη πξάγκαηη θηλέδηθε παξνηκία ιέεη «θαιχηεξα ζθχινο ζε πεξίνδν εηξήλεο, παξά άλζξσπνο ζε πεξίνδν ράνπο» (http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers0702/rs/ers07020.pdf). Οη θαηξνί ζηνπο νπνίνπο δνχκε είλαη νπσζδήπνηε ελδηαθέξνληεο θαη ίζσο θαη ηαξαγκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ρψξν ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη φρη κφλνλ ζηελ κλεκνληαθή Διιάδα. Πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο θαη παξεκβάζεηο ζηηο δνκέο είλαη έλα επξχηαην θαηλφκελν. Οπφηε, είλαη επρή ή θαηάξα ην λα δήο ζε ελδηαθέξνληεο θαη έληνλνπο θαηξνχο; Γηα ηνλ παξαηεξεηή, ηνλ ζρνιηαζηή ίζσο είλαη θαη επρή. Έρεη αληηθείκελα λα εμεηάζεη, λα αλαιχζεη. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ιίγν πξηλ νη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε ρψξα ζε ζρεδφλ παγθφζκην επίπεδν. ηηο δνκέο, ζηνπο θνξείο παξνρήο, ζηηο δαπάλεο. Σξαλφ παξάδεηγκα ε ζπδήηεζε γηα ηελ Μεγάιε Κνηλσλία ζηελ Βξεηαλία. Η θξίζε φπσο είλαη θπζηθφ έρεη ελδηαθέξνλ θαη γηα εκάο, ελψ παξάιιεια ην λνηψζνπκε φινη είλαη θαηάξα λα ην δήο σο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ, σο πνιίηεο γεληθφηεξα. Ση κάο δίλεη ε ηξέρνπζα, παξνχζα θαη πεξηξξένπζα θξίζε; Σελ επθαηξία θαη ηελ αλάγθε λα επαλαδηαηππψζνπκε θάπνηνπο φξνπο. Η εηζήγεζή κνπ επηζπκεί λα απνηειέζεη κηα απφπεηξα επαλαδηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζηηο πεξηγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κία θξηηηθά θαη αμηαθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνζέγγηζε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ηελ αλαγθαία ζήκεξα παξέκβαζε ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.

3 Όινη γλσξίδνπκε ηελ δηηηή έλλνηα ηνπ φξνπ θνηλσληθή πνιηηηθή ηφζν σο γλσζηηθφ αληηθείκελν, φζν θαη σο ζεηξά δξάζεσλ απφ δεκφζηνπο θπξίσο θνξείο. Σίζεηαη έλα δήηεκα: Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν, εηδηθά κέζα ζηελ θξίζε; Δίλαη ηφζν επηζηεκνληθά φζν θαη θξηηηθά επαξθήο έλαο νξηζκφο ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηφζν σο αληηθείκελν δξάζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο (πρ Παηδεία, Τγεία, Αζθάιεηα, Αζθάιηζε) ή κε βάζε ηηο νκάδεο ζηφρνπ (πρ Παηδηά, Ηιηθησκέλνη, Μεηαλάζηεο, Υξνλίσο Πάζρνληεο θιπ) ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηήο παξέκβαζεο; Απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ν θαζνξηζκφο ηνχ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο ηήο παξέκβαζεο (πρ κείσζε αληζνηήησλ, εμάιεηςε ζηηγκαηηζκνχ, παξνρή δπλαηνηήησλ), ή κπνξνχκε λα ζεσξνχκε σο θνηλσληθή πνιηηηθή φια ηα κέηξα θνηλσληθήο παξέκβαζεο φηαλ απνζθνπνχλ απιψο ζηελ ζπληήξεζε ππαξρνπζψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη αληζνθαηαλνκψλ, ρσξίο ηελ επηζπκία πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο, θαη πέξαλ ελφο αμηαθνχ πιαηζίνπ πηζαλφλ φπσο απηφ κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηηο έλλνηεο ηεο επεκεξίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αμηνπξέπεηαο θιπ; Μία πξφζζεηε θαη ελ παξελζέζεη παξάκεηξνο αθνξά ηελ ζρέζε πξφζεζεο θαη απνηειέζκαηνο ζηελ ιήςε ησλ κέηξσλ. Η έληαμή απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη απφ ηελ πξφζεζε ηνχ λνκνζέηε, ή απφ ην απνηέιεζκα πνπ επέθεξαλ (πρ ην εθθιεζηαζηηθφλ θαη ην δηθαζηηθφλ ζηελ αξραία Αζήλα απνζθνπνχζαλ ζηελ επίηεπμε απαξηίαο ζηα φξγαλα ηήο πνιηηείαο αιιά ίζσο βνεζνχζαλ ηνπο ελδεείο, ηα κέηξα ζην αλαγελλεζηαθφ Παξίζη θαη ηελ Σπδσξηαλή Αγγιία ζηελ πεηζάξρεζε ζηελ λέα κνξθή εξγαζίαο, αιιά ίζσο θάιππηαλ αλάγθεο ησλ άμησλ θαη ληξνπαιψλ πησρψλ θιπ.). ην ζεκείν απηφ λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ παξάκεηξν ηήο εθθνζκίθεπζεο θαη πνιηηηθνπνίεζεο ηήο παξέκβαζεο ζηα θνηλσληθά πξάγκαηα (θαη θπξίσο ζηελ θηψρεηα θαη ηελ αζζέλεηα) έλαληη ηήο εθθιεζηαζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο (θπξίσο θαζνιηθήο) θηιαλζξσπίαο. Δηδηθά φηαλ θάπνηα απφ ηα βνεζήκαηα ζπλδπάδνληαη κε εηδηθέο ζηνιέο θαη ζηηγκαηηζκφ, ή αθφκε θαη κε ηνλ θίλδπλν απνπνκπήο θαη καζηίγσζεο. Πεηζάξρεζε, έληαμε ζε νξηζκέλεο κνξθέο εξγαζίαο (αιιά θαη κία κνξθή βνήζεηαο κηα θαη φπσο αλαθέξεη θαη ν Fraser 2003 ην επίπεδν δηαβίσζεο εθεί ίζσο ήηαλ ιίγν θαιχηεξν απφ φ,ηη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο), παξνπζηάδεηαη θαη ζηα πησρνθάηεξγα ζηελ Βηθησξηαλή Μεγάιε Βξεηαλία, ηα νπνία έκεηλαλ φκσο γλσζηά θαη σο ρψξνη ηνπ αίζρνπο, ιφγσ ζηηγκαηηζκνχ θαη ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο. Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα κέηξα εμεηάδνληαη ζε βηβιία θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηζηνξίαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ρσξίο

4 λα είλαη ζαθέο αλ αλαθεξφκαζηε ζηελ πξφζεζε, ην απνηέιεζκα, ηηο αμίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε, ηελ νκάδα ζηφρνπ, ηνλ θνξέα εθπφλεζεο ησλ δξάζεσλ, ην θάζκα ησλ δξάζεσλ θιπ. Μήπσο ε θξίζε, είηε κε ηελ κνξθή ησλ πεξηθνπψλ ζηελ Διιάδα, είηε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ Μεγάιε Κνηλσλία ζηελ Βξεηαλία, (ή θαη ηηο αιιαγέο ζε άιιεο ρψξεο) κάο βνεζάεη λα μαλαζθεθζνχκε θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχκε; Δλ άιινηο: Πψο θαη πφζν επεξεάδεηαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν θαη αληηθείκελν θνηλσληθή πνιηηηθή απφ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ κάο πεξηβάιεη; Καη πψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Βάζεη πνίαο κεζνδνινγίαο νξηζκνχ ηνχ αληηθεηκέλνπ κειέηεο; Αλ γηα ηνλ νξηζκφ καο πξνρσξήζνπκε κε βάζε ηελ Α/ Γξάζε κφλν πεξηγξαθή έρνπκε: Α1> θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο Α2> νκάδσλ ζηφρνπ ησλ δξάζεσλ Α3> δξάζεσλ ηνπο Β/ ηφρνπο έρνπκε Β1> αμίεο, εζηθή δέζκεπζε θιπ Β2> αλαπαξαγσγή παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο Β3> αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηζνξξνπηψλ. Αλ δερζνχκε ην Β1, ηφηε ηνπνζεηνχκεζα αμηαθά έλαληη ηήο θνηλσλίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά δεδνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ ελ κέζσ θξίζεσο (θαη φρη κφλνλ ζηελ Διιάδα), ηίλη ηξφπσ δελ έρνπκε επηζηεκνληθφ αληηθείκελν!!! Πξνζπαζνχκε εμ νξηζκνχ λα κειεηήζνπκε ηελ άξλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καο. Δίλαη ινηπφλ ε θνηλσληθή παξέκβαζε κε αμηαθνχο ζηφρνπο (θαη φρη απιψο κε ζηφρνπο ηελ δηαηήξεζε ηήο επηαμίαο θαη παξνχζαο θνηλσληθήο δνκήο) ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηήο επηζηήκεο ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο (θαηά κείδνλα ιφγν) θξαηηθήο δξάζεο; ε γεληθέο γξακκέο γλσξίδνπκε φηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ελλνηνινγηθά αληηθαηνπηξίδεη ηδενινγηθέο επηινγέο κίαο θνηλσλίαο, ίζσο αθφκε-αθφκε θαη αμίεο (κε ηελ έλλνηα ησλ δεζκεπηηθψλ εζηθψλ ζηφρσλ, φπσο ε αιιειεγγχε θαη ε θνηλσληθή

5 δηθαηνζχλε, ε επεκεξία, φζν αζαθείο θη αλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη έλλνηεο απηέο κέζα θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία). Η απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ ζπλήζσο εθιακβάλεηαη σο θνηλσληθφ πξφβιεκα, ελψ παξάιιεια, γηα ηελ επίηεπμή ηεο πξνυπνηίζεηαη κηα αλαδηαλνκή πφξσλ. Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φκσο φηη νη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλήζσο αλαπαξάγνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη πθηζηάκελεο ζρέζεηο θαη δνκέο. (αθειιαξφπνπινο θαη Βεληέξεο (2004), Γ. Βεληέξεο θαη Υ. Παπαζενδψξνπ (2003), J. Hills 2003, V. George 2010, Γηθαίνο 2010). Σειηθά πνχ ζα βάινπκε ην βάξνο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαη νξίζνπκε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, εηδηθά ζε πεξίνδν θξίζεο; Έγηλαλ λσξίηεξα αλαθνξέο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε κνξθψλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία εληάζζνληαη ζην αληηθείκελν θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηζηνξία θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θάηη ην νπνίν απνηειεί θαη κέξνο ηνχ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ κνπ, θαη κε βαζαλίδεη απφ φηαλ έγξαθα θαη έθαλα ηελ επηκέιεηα ηνχ βηβιίνπ γηα ηελ Ιζηνξία ηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζην νπνίν έρσ αλαθεξζεί ζπρλά λσξίηεξα. ήκεξα βηψλνπκε πεξηθνπέο ζηελ Διιάδα, αιιά φρη κφλν. ηελ Ιηαιία βνπιεπηέο πξνρψξεζαλ ζε ακνηβαίεο αληαιιαγέο ρεηξνδηθηψλ εληφο θνηλνβνπιίνπ (πξνθαλψο δε θαη ιφγνη εξξφζνπλ αιιήινηο θαθνί φπσο ζα έιεγε θαη ν θχιαθαο ζηελ νθφθιεην Αληηγφλε), γηα ηηο αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ, εληάζεηο θαη πεξηθνπέο παξαηεξνχκε ζηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιζπαλία θιπ. Αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα ε βξεηαληθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ζηξέθεηαη ε ζπλέρεηα ηεο εηζήγεζεο, αληιψληαο απφ ηα δχν πξφζθαηα ζπλέδξηα ηεο Βξεηαληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Καη ηα δχν απηά ζπλέδξηα ην 2010 θαη ην 2011 είραλ αλαθνξέο ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Καηά παξάδνμν θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν ην πλέδξην ηνχ 2010 ην νπνίν πξνθεξχρζεθε, νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξίνδν ηήο κεηάβαζεο απφ ηελ δηαθπβέξλεζε ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ πληεξεηηθψλ-φηιειεχζεξσλ Γεκνθξαηηθψλ αλέθεξε ζηελ ζεκαηνινγία ηνπ ηνλ φξν change, θαη πεξηειάκβαλε (θαη) εηζεγήζεηο κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηελ ηδενινγία θαη ηελ εθαξκνγή ηήο ηδενινγίαο ησλ θπξίσλ θνκκάησλ εμνπζίαο (κε κηθξέο αλαθνξέο θαη ζηνπο Φηιειεχζεξνπο Γεκνθξάηεο ιφγσ θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ), θαζψο θαη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ κία δηαθπβέξλεζε ζηελ

6 άιιε θα ηηο πξννπηηθέο θαη θφβνπο πεξαηηέξσ αιιαγψλ θαη πεξηθνπψλ, φπσο θαη πεξάζκαηνο ζηελ Big Society (C. Bochel, ). Σν ζπλέδξην ηνπ 2011 απφ ηελ κεξηά ηνπ αζρνιήζεθε εληνλφηεξα κε ηηο εμειίμεηο θαη πεξηθνπέο κεηά ηνλ Μάην Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηα δχν ζπλέδξηα έγηλαλ αλαθνξέο ζηηο πεξηθνπέο θαη αλαδηαξζξψζεηο κε ζπρλέο αλαθνξέο ζην θνκκαηηθφ πιαίζην. Δηδηθά, ζην πιένλ πξφζθαην (Ινχιηνο 2011). Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ε ζπδήηεζε γηα ηηο αιιαγέο ζηελ βξεηαληθή θνηλσληθή πνιηηηθή ηα ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γχξσ απφ ηνλ φξν ηήο Μεγάιεο Κνηλσλίαο ( Big Society ), πνπ θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ηήο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο πξηλ ην πλέδξην ηνπ 2011 ηνπ νπνίνπ θα απεηέιεζε ζέκα, φπσο θαη ηεο θαηνπηλήο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο. Έλαλ φξν πνπ ζεκαληηθφο αξηζκφο βξεηαλψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ (κε κφλε ίζσο θαη θσηεηλή εμαίξεζε ηνλ πξσζππνπξγφ θαη γελλήηνξά ηεο θχξην David Cameron) ζεσξνχλ εμαηξεηηθά αζαθή θαη ζνιφ. αθήλεηα βξίζθεη θπξίσο ν ίδηνο θαζψο ηελ έρεη νξίζεη ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαη ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα σο ελίζρπζε, ζπκκεηνρή, ειεπζεξία, ξφιν θνηλνηήησλ, απηφ-ππεπζπλφηεηα, απνθέληξσζε, εζεινληηζκφ θιπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε κία κείσζε ηνχ ξφινπ θαη ηήο ηζρχνο ηήο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Οη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πνιηηηθή ηδέα ή αθφκε θαη πνιηηηθφ ηδενιφγεκα πεξί Big Society θάλνπλ αλαθνξέο ζηελ πξνζπάζεηα πξνπεηάζκαηνο ψζηε λα επηηεπρζνχλ πεξηθνπέο θνηλσληθψλ δαπαλψλ, λα κπνχλ λέεο δπλάκεηο θαη θνξείο θπξίσο ηνπηθνί κε-θεξδνζθνπηθνί έηζη ψζηε λα απμεζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα κεησζνχλ νη δαπάλεο, κε έλα άπισκα ηήο θνηλσλίαο πξνο ηα εκπξφο (ην νπνίν θαη αο κελ δειψλεηαη ξεηά, ππνλνεί κία αλαδίπισζε ηνχ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θαη πξνλνηαθνχ θξάηνπο, ηήο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ). Οη αλαθνξέο ζπλδπάδνληαη κε ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, ηελ αληίζεζε ζηνλ λένθευλζηαληζκφ, πεξηθνπέο θαη ηδησηηθνπνηήζεηο θιπ χγθξηζε γίλεηαη ζηελ ζρεηηθή αξζξνγξαθία ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη κε ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο Thatcher (θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ Major) θαη ηελ ηφηε πξνζπάζεηα θαη ηδενινγία γηα ηελ αλαδίπισζε ηνχ θξάηνπο (rolling back the state) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ citizen s charter ησλ θπβεξλήζεσλ Major, ελψ δελ δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο θαη ε ηδενινγηθή 1 Τπάξρνπλ θαη αξθεηέο αθφκε ζρεηηθέο εηζεγήζεηο, νη νπνίεο φκσο είηε δελ αλαξηήζεθαλ θαηφπηλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλεδξίνπ, είηε αλαξηήζεθαλ σο πξνζσξηλά ππφ δηακφξθσζε θείκελα κε παξάθιεζε κε-αλαθνξάο. Βι. ζρεηηθή ηζηνζέζε,

7 δηάζηαζε ηήο αηνκηθήο έλαληη ηεο θνηλσληθήο θαη θξαηηθήο επζχλεο. Γίλεηαη αλάιπζε γηα ηελ ηδενινγηθή ζρέζε Thatcher-Cameron θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνχ δεχηεξνπ λα δψζεη κία εηθφλα απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηηο πιένλ αθξαίεο κνξθέο ηδενινγηψλ θαη εθαξκνγήο ηδενινγηψλ ηήο πξνθαηφρνπ ηνπ ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ πληεξεηηθψλ, αλ θαη ζπρλά δηαθαίλεηαη κία ζπκθσλία ζε νπζηαζηηθέο πξνθείκελεο. (Taylor-Gooby and Stoker, 2011; Mycock and Tonge, 2011; Taylor-Gooby, 2011; Taylor-Gooby, 2011b; Evans, 2010). Δηδηθφηεξα ζην πλέδξην παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεηο γηα ηηο ηδενινγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ πληεξεηηθψλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηνλ αθξαίν λένθηιειεπζεξηζκφ ηήο πεξηφδνπ βιέπε πρ Fred Powell (2011), ή σο κία κέζσ αληηθάζεσλ λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο (άξα θξαηηθήο ηζρχνο), θαη ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ εζεινληηθψλ κε-θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ (ζα πξνζέζεηα κε νκνηφηεηεο αιιά θαη ζεζκηθή ζπλέρεηα κε θάπνηεο ηεο Βηθησξηαλήο πεξηφδνπ), ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη θπξίσο δαπαλψλ ελ κέζσ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνβιεκάησλ θαη ζην φξην κίαο νηνλεί ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, έηζη ψζηε (ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ζέιεζε ηνπ λνκνζέηε) λα κελ γίλεηαη κείσζε πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, αιιά αιιαγή ηνχ θνξέα παξνρήο (Teasdale and Alcock, 2011). ελψ ππήξμαλ εηζεγήζεηο θαη γηα κείσζε δαπαλψλ, αιιαγή θνξέσλ παξνρήο, ελίζρπζε αηνκηθήο επζχλεο έλαληη θξαηηθήο πξνζηαζίαο ζε θνηλσληθά δεηήκαηα αλάγθεο θαη θηλδχλνπο, νηνλεί έσο πξαγκαηηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη αιιαγέο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο, αιιά δηαθνξεηηθήο πθήο απφ εθείλεο ηνχ ζρεδίνπ Beveridge (Taylor-Gooby, 2011b). Οη ζπδεηήζεηο απηέο είλαη παξνχζεο θαη ζην Social Policy Review 23 (Hoden, Kilkey, Rameia, eds, Policy Press), κε αλαθνξέο ζηηο εζσηεξηθέο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο ησλ πληεξεηηθψλ, ηνλ ξφιν θαη ηελ ζπκκεηνρή νκάδσλ ζε γεηηνληέο, ηηο ζρέζεηο κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θιπ. Γηα γεληθφηεξα ζηνηρεία κπνξεί θάπνηνο λα αλαηξέμεη ζηελ ηζηνζέζε ηνχ πλεδξίνπ Μνιαηαχηα, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αξθεηά θείκελα εηζεγήζεσλ είηε δελ έρνπλ αλαξηεζεί είηε δελ ζεσξνχληαη έηνηκα πξνο αλαθνξά απφ άιινπο εξεπλεηέο απφ ηελ πιεπξά ηψλ ζπγγξαθέσλ ηνπο.

8 πλνιηθά ηφζν ζηηο εηζεγήζεηο ηνχ πλεδξίνπ, φπσο θαη θπξίσο ζηελ ζρεηηθή επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία πνπ πξνεγήζεθε αιιά θαη αθφκε πεξηζζφηεξν αθνινχζεζε έγηλαλ θαη γίλνληαη εθηελείο ζπδεηήζεηο γηα ηελ έλλνηα ηήο Big Society. Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη θξίζε (κε δηαθνξεηηθή έζησ κνξθή) είλαη ζε εμέιημε θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Καη φηη ε θξίζε απηή ζπδεηείηαη θαη ζηα εθεί επηζηεκνληθά θφξα, φπσο θαη ζην δηθφ καο πλέδξην. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ε νπνία δηεμάγεηαη ελ κέζσ θξίζεσο ζε κία ρψξα πνπ ζην ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ απεηέιεζε θνηηίδα θαη ίζσο θαη ππφδεηγκα κνξθψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελψ ζην απψηεξν παξειζφλ παξνπζίαδε αξλεηηθά ζηνηρεία, απηή (ε ζπδήηεζε) επηθεληξψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα, ηηο πξνθείκελεο θαη αίηηα ηήο θξίζεο, φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Παξ φια απηά φκσο νη ζπδεηήζεηο ειάρηζηα έσο θαζφινπ ππεηζέξρνλαηη ζε έλαλ αλαζηνραζκφ γηα ηηο ζπληζηψζεο ηνχ ίδηνπ ηνχ πνιηηηθνχ-θνηλσληθνχ, αιιά θαη ηνχ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ θνηλσληθή πνιηηηθή. Απηή ε έιιεηςε κάο πξνμελεί θελά ζεσξεηηθψλ ζεκειηψζεσλ. Σίζεηαη ινηπφλ μαλά ην εξψηεκα: πψο νξίδεηαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ελ θξίζεη θαη ελ ζπξξηθλψζεη; Ση κπνξνχλ λα κάο πξνζθέξνπλ σο γλψζε, εκπεηξία, αιιά θαη σο πιηθφ ζπγθξφηεζεο ηνχ φξνπ θαη επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο πεξίνδνη κε πεξηνξηζκέλν θάζκα κνξθψλ παξέκβαζεο πνπ δελ νδεγνχζε πάληα (θαη δελ απνζθνπνχζε) ζηελ κείσζε αληζνηήησλ, ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα ή ηελ αμία ηήο ειεπζεξίαο, αμηνπξέπεηαο θιπ; Σφζν σο πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη σο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν; Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν (δξάζε θαη επηζηεκνληθφ αληηθείκελν) ηφζν ζήκεξα φζν θαη κέζα ζηνλ ρξφλν; Αλαθέξζεθε λσξίηεξα φηη αλ παξακείλνπκε ζε έλαλ αμηαθφ νξηζκφ σο πρ θάιπςε αλαγθψλ θαη επίηεπμε ειεπζεξίαο απφ εμσγελείο ζπλζήθεο θαη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απηφβνπιε δξάζε θαη ηελ πξαγκάησζε ειπίδσλ θαη επηδηψμεσλ, φπσο θαη ηελ πξνζηαζία ηήο (αλζξψπηλεο) αμηνπξέπεηαο, ηφηε θηλδπλεχνκε λα βξεζνχκε ρσξίο αληηθείκελν είηε κέζα ζηελ παξειζνληηθή ηζηνξία είηε κέζα ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πεξηθνπψλ. ρεδφλ ην ίδην φκσο θαη γηα ηνπο πεξηγξαθηθνχο νξηζκνχο φηαλ βξηζθφκαζηε ελψπηνη πεξηθνπψλ (φηαλ καο

9 ελδηαθέξνπλ ηα αληηθείκελα δξάζεο), αιιαγψλ ζηνπο παξφρνπο (φηαλ επηθεληξψλνπκε ζηνπο θνξείο), απνθιεηζκψλ νκάδσλ ζηφρνπ θιπ. Μπνξνχκε λα κειεηήζνπκε (θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα νξίζνπκε σο επηζηεκνληθφ καο αληηθείκελν) θάηη πνπ δελ ππάξρεη; Σφζν ε ηζηνξία, φζν θαη ε ηξέρνπζα ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θξίζε, κάο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε ην εξψηεκα. Σν νπνίν ζε ηειηθή αλάιπζε εθηφο απφ επηζηεκνληθφ είλαη θαη βαζχηαηα πνιηηηθφ. Πψο ζα ππεξαζπηζηνχκε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θπξίσο ζηελ κνξθή ηνχ κεηαπνιεκηθνχ Keynes-ηαλνχ θξάηνπο πξφλνηαο ησλ ρξπζψλ ρξφλσλ; Μία ιχζε είλαη λα πξνζπαζήζνπκε αλ ζπγθεξάζνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ σο ηψξα ζεσξνχκε αζχκβαηνπο, ίζσο δε θαη αληηηηζέκελνπο. Σελ άμηαθή κε ηελ εκπεηξηθή θαη πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε. Να ζεσξήζνπκε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή σο ηελ επηζπκία απφ πιεπξάο ηήο αξηζηνηειηθήο πφιεσο ηήο επίηεπμεο ηψλ ζηφρσλ ηήο επεκεξίαο, αζθάιεηαο, αμηνπξέπεηαο, (ζεηηθήο) ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θιπ, ζε ηειηθή αλάιπζε ηνχ επ δήλ. Να ηνλίζνπκε φηη απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη ζην άκεζν παξειζφλ (σο ηα ηέιε ηήο δεθαεηίαο ηνχ 1970 ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηήο Δπξψπεο) επεηεχρζεζαλ κέζσ παξεκβάζεσλ πνπ ήζαλ θπξίσο δεκφζηεο θαη θξαηηθά εθπνξεπφκελεο ζε έλα επξχηαην θάζκα δξάζεσλ, θαη απνζθνπνχζαλ ηφζν ζηελ ζπλνιηθή θνηλσλία φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππ φςηλ θαη ηνλ ζηφρν ηήο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο (εηδηθά κέζα ζε έλα αλαδηαλεκεηηθφ πιαίζην). Καη έρνληαο έλαλ ηέηνην ζπλδπαζηηθφ νξηζκφ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηγξάθνληαο θαη αμηνινγψληαο ηελ γχξσ καο πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα εμεγήζνπκε πσο, πψο θαη γηαηί ε παξνχζα θαηάζηαζε θαη νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο απνηεινχλ παξάβαζε θαη άξζε ζηφρσλ ζπγθξφηεζεο ηήο αλζξψπηλεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη κίαο ηζηνξηθήο πξνζπάζεηαο πνπ κε άικαηα θαη πηζσγπξίζκαηα μεθίλεζε απφ ην εθθιεζηαζηηθφλ, ην δηθαζηηθφλ ην ππέξ αδπλάησλ βνήζεκα θαη ηελ δησβειία αλ φρη απφ αθφκε παιαηφηεξα κε ηηο πξψηεο ξπζκίζεηο εκεξνκηζζίσλ θαη ακνηβψλ ζηελ Μεζνπνηακία ηνχ 1800 πυ. Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή καο θξάζε, είλαη επρή γηα ηνλ επηζηήκνλα λα δή ζε ηαξαγκέλνπο θαηξνχο. Οθείιεη λα αλαδεηήζεη ιχζεηο, απαληήζεηο, δηεμφδνπο θαη ηηο

10 βάζεηο ηνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ. Πξάγκαηα θαη παξάγνληεο απαξαίηεηνπο γηα λα κελ θαηαζηεί ε δσή ζε ηαξαγκέλνπο θαηξνχο θαηάξα γηα φινπο καο. Η ππεξάζπηζε ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο ζε πεξίνδν θξίζεο θαη ζπξξίθλσζεο -κέζσ ηήο εθαξκνγήο θαη κειέηεο ηνχ επηζηεκνληθνχ καο πεδίνπ θαη αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηήο επαλα-αλαδήηεζεο νξηζκψλ-, είλαη έλα επηζηεκνληθφ θαη εζηθφ θαζήθνλ καο, κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο καο σο θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ. Παξαπνκπέο. published18/5/2010, visited 23/05/11 Abel-Smith, Brian Κοινωνική Αζθάιεηα ζην Ραθαήι Μάξηνο (2001) Κοινωνική Προζηαζία και Κοινωνική Διοίκηζη Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια Αζήλα- Κνκνηελή. Βεληέξεο Γεκήηξεο (1998), Ειζαγωγή ζηην Κοινωνική Πολιηική Γαθηπινγξαθεκέλεο ζεκεηψζεηο ΓΠΘ, Ξάλζε Βεληέξεο Γεκήηξεο θαη Παπαζενδψξνπ Υξίζηνο (2003) Τι Είναι Κοινωνικό και ηι Πολιηικό ζηην Κοινωνική Πολιηική Σήμερα; ην Βεληέξεο Γεκήηξεο θαη Παπαζενδψξνπ Υξίζηνο (επηκ) Η Κοινωνική Πολιηική ζηην Ελλάδα Σήμερα Διιεληθά Γξάκκαηα Αζήλα Γηθαίνο Κ. (επ) 2010 Ιζηορία Κοινωνικής Πολιηικής Αζήλα, Gutenberg (*) αθειιαξφπνπινο θαη Βεληέξεο (2004) αθειιαξφπνπινο Θφδσξνο θαη Βεληέξεο Γεκήηξεο (2004): Πρόλογος ζην Spicker Paul Το Κράηος Πρόνοιας μία γενική θεωρία Δθδφζεηο Γηφληθνο, Αζήλα Bochel, C. (2010) Evans S. (2010): Mother s Boy: David Cameron and Margaret Thatcher, The British Journal of Politics and International Relations Vol. 12 (3) pp

11 Fraser D. (2003): The Evolution of the British Welfare State, Palgrave MacMillan, Houndmills. George V., (2010) Major Thinkers is Welfare: Contemporary issues in historical perspective, Bristol, Policy Press. Hills John (2003): The Distribution of Welfare ζην Alcock Pete, Erskine Angus and May Margaret (eds) The Student»s Companion to Social Policy, Blackwell Publishing, Oxford Hoden, Kilkey, Rameia, eds, 2011 Social Policy Review 23 Analysis and Debate in Social Policy, Policy Press, Bristol (*) Mycock A., & Tonge J.: A big Idea for the Big Soiety? The Advent of National Citizen Service, the Political Quarterly Vol. 82 No.1, pp 56-66, January-March Powell Fred (2011) Big Society ζην Taylor-Gooby P. (2011): Does Risk Society Erode Welfare State Solidarity? Policy & Politics vol 39 no 2 pp Taylor-Gooby P. & Stoker G.(2011): The Coalition Programme: A new vision for Britain or Politics as Usual?, the Political Quarterly Vol. 82 No.1, pp 4-15 January- March Taylor-Gooby 2011b: Gooby%20P4.pdf Teasdale and Alcock, 2011: (*) Γηα ηνπο ζπιινγηθνχο ηφκνπο νη αλαθνξέο θαιχπηνπλ ζπλεηζθνξέο κε ηελ κνξθή δηαθνξεηηθψλ θεθαιαίσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ»

ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ» ΜΔΣΑΒΟΛΔ + ΑΝΑΗΜΑΙΟΓΟΣΗΔΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βφινο, 1-3 Ννεκβξίνπ 2013 ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ» ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Η/ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Φηινζνθίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Γηπισκαηηθή εξγαζία Θέκα Δξγαζίαο Σν εζηθφ, ην λφκηκν, ην πνιηηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα