ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005"

Transcript

1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 EΛAXIΣTEΣ ΠPO IAΓPAΦEΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI YΓΙEIΝΗΣ ΓIA TOYΣ XΩPOYΣ ΠOY XPHΣIMOΠOIOYNTAI ΓIA ΠPΩTH ΦOPA Η YΦIΣTANTAI METABOΛEΣ, EΠEKTAΣEIΣ Η/KAI METATPOΠEΣ. 1. Προκαταρκτική Παρατήρηση Oι προδιαγραφές εφαρµόζονται κάθε φορά που το απαιτούν οι περιστάσεις ή ο κίνδυνος και προσαρµόζονται στα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας. 2. Σταθερότητα, Στερεότητα, Αντοχή και Ευστάθεια Tα κτίρια που στεγάζουν προσωπικό πρέπει να έχουν δοµή, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια ανάλογες µε το είδος της χρήσης τους και να έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Kτιριοδοµικού Kανονισµού και όλων των οµικών Kανονισµών (Aντισεισµικός, Oπλισµένου Σκυροδέµατος, Φορτίσεων κλπ. ) 3. Hλεκτρολογική Εγκατάσταση α. H ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις περί Hλεκτρικών Eγκαταστάσεων και ιδιαίτερα να τηρούνται τα παρακάτω : (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε επικίνδυνα ή και χαρακτηριστικά σηµεία να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που να απαγορεύουν την είσοδο αλλά και τον χειρισµό µηχανηµάτων, µηχανών, συσκευών και εργασία µε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. (2) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε χαρακτηριστικά σηµεία να υπάρχουν πινακίδες που να παρέχουν οδηγίες για διαδικασίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών. (3) ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ πρόχειρες ή ανορθόδοξες λύσεις που "εξυπηρετούν" αλλά τελικά εγκυµονούν κινδύνους και κυρίως τα "προσωρινά περάσµατα" καλωδίων από επικίνδυνες θέσεις (από κουφώµατα, δάπεδα διαδρόµων ή κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή χηµικά κτλ) και γενικά φορητά καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδροµές που δηµιουργούν κινδύνους, άσχετα αν αυτά έχουν επιση- µανθεί. (4) ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα "προσωρινά περάσµατα" καλωδίων (τηλεφωνικών, συστηµάτων συναγερµού κλπ) σε κολώνες του ηλεκτρικού δικτύου,

2 A καθώς και η τοποθέτηση τους σε κοινούς πλαστικούς σωλήνες στις εσωτερικές εγκαταστάσεις (τοιχοποιία). (5) ίκτυα, κυκλώµατα, ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεφωνικά καλώδια εγκαταστάσεις, συσκευές, εργαλεία και µηχανήµατα γενικά να είναι σε καλή κατάσταση και ΠΑΝΤΑ γειωµένα. (6) Οι ηλεκτρικοί πίνακες να είναι στεγανού τύπου, να κλειδώνουν, να γειώνονται µε µόνιµη σταθερή γείωση και να έχουν αυτόµατο διακόπτη ιαφυγής ( ιαφορικής Προστασίας - Αντιηλεκτροπληξιακό). Στο εξωτερικό του πίνακα να υπάρχουν τα στοιχεία (Ονοµατεπώνυµο, ιεύθυνση, τηλ.) του υπεύθυνου για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αδειούχου ηλεκτρολόγου. (7) Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα που να αποκλείουν προσέγγιση εργαζοµένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς - εναέριους ή και υπόγειους - ή άλλα στοιχεία που έχουν ηλεκτρική τάση. (8) Να λαµβάνονται ειδικά προστατευτικά µέτρα όπως η κατασκευή πετσωµάτων, πλαισίων και άλλων προφυλακτήρων κτλ, για αποφυγή επαφής ή προσέγγισης ατόµων, οχηµάτων ή µηχανηµάτων σε δίκτυα, παροχές και άλλα επικίνδυνα σηµεία. (9) Πριν κάθε εκσκαφή να έχει διερευνηθεί και να έχει αποκλειστεί ενδεχόµενο ύπαρξης στην περιοχή του έργου υπόγειων καλωδίων ή αν υπάρχουν και δεν είναι δυνατό να δροµολογηθούν εκτός του περιγράµµατος του κτιρίου να έχουν εντοπισθεί και να έχουν σηµανθεί. (10) Υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα που τοποθετούνται στην περιοχή των έργων, εξασφαλίζονται και επισηµαίνονται ευκρινώς σε όλο το µήκος δροµολόγησης και κυρίως στις αλλαγές κατεύθυνσης τους. (11) Οι µεταφερόµενες εντός τις τοιχοποιίας καλωδιώσεις (µετά τον ηλεκτρικό πίνακα), να έχουν αυξηµένη µηχανική αντοχή και επαρκείς µονώσεις και να ανταποκρίνονται στις καταναλώσεις. (12) Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα και οι συσκευές, φορητά ή µη, που θα εγκατασταθούν ή θα λειτουργούν εντός του κτιρίου να ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις ισχύος (πχ µαγειρεία) και να έχουν εξασφαλιστεί µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι ανάγκες ισχύος ώστε σε καµιά περίπτωση να µη τοποθετούνται πρόχειρες παράλληλες συνδέσεις ή νέες αναχωρήσεις από το κεντρικό πίνακα για κάλυψη των αναγκών. (13) Οι χρησιµοποιούµενοι ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες να είναι στεγανού τύπου. (14) H όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας να περιλαµβάνουν αγωγό γείωσης. (15) Σε περιβάλλον εύφλεκτο, όπως αποθήκες ευφλέκτων υλικών, εκρηκτικών, καυσίµων κτλ, να έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις και φωτιστικά στεγανά και όπως προβλέπουν οι ειδικοί Κανονισµοί Αντιεκρηκτικού τύπου. β. H εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η επίβλεψη της λειτουργίας τους και η συντήρηση τους γίνεται µόνον από πρόσωπα τα οποία έχουν τα απαραίτητα προσόντα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί "Eκτελέσεως, επιβλέ-

3 A ψεως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων" και τις γενικές οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω για τα Ισχυρά και Ασθενή ρεύµατα. γ. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (1) Γενικά (α) Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τα κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών, τον πίνακα του κτιρίου και του λεβητοστασίου και γενικά όλα τα απαραίτητα κυκλώµατα και συσκευές για την τροφοδότηση του φωτισµού του κτιρίου και της εγκατάστασης γείωσης. (β) Όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση να γίνεται από αδειούχο εγκαταστάτη µε κάθε προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. Κάθε αλλαγή σε σχέση µε τα σχέδια της µελέτης να γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη του µελετητή. (γ) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αφού γίνει η σύνδεση µε το δίκτυο της ΕΗ του Στρ-δου, ο εγκαταστάτης οφείλει να ελέγξει την καλή λειτουργία της εγκατάστασης και της γείωσης και να εκδώσει τα προβλεπόµενα από τον Νόµο πιστοποιητικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την παραπάνω σύνδεση µε το εναέριο δίκτυο έτσι ώστε σε κανένα σηµείο της δροµολόγησης του να µην απέχει από το έδαφος λιγότερο από 6µ, το οποίο εξασφαλίζεται µε τη τοποθέτηση µεταλλικού ιστού διατοµής 2 σε ένα άκρο του κτιρίου, κατάλληλα µονωµένα. (δ) Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην εγκατάσταση να είναι καινούργια, άριστης ποιότητος και να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (σχετική σήµανση υπάρχει στις συσκευασίες τους). (2) Τροφοδοσία ΕΗ - Μετρητές (α) Η τροφοδοσία να γίνει από το δίκτυο της ΕΗ του Στρατοπέδου των 220/230 V, 50 Hz και µε έλεγχο της ισοκατανοµής µεταξύ των φάσεων. (3) Καλωδιώσεις - Σωληνώσεις (α) Οι παροχές των πινάκων να γίνουν µε καλώδια ΝΥΥ και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιµοποιούνται σωλήνες ηλεκτρικών γραµ- µών, τύπου και διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. (β) Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή να χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ µέσα σε πλαστικούς σωλήνες ενώ αντίστοιχα όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή ή ορατή) να χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ και χαλυβδοσωλήνες. (γ) Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωµατωµένη στο µπετόν, να χρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες τύπου HELIFLEX. (δ) Όλες οι γραµµές να φέρουν αγωγό γείωσης. (ε) Οι οριζόντιες διαδροµές των χωνευτών σωληνώσεων, εντός του κτιρίου, να βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο από 2.50 m. (στ) Για τις γραµµές φωτισµού τα καλώδια να έχουν διατοµή 1.5 τ.χ., ενώ για τις αντίστοιχες ρευµατοδοτών διατοµή 2.5 τ.χ.

4 (4) Πίνακες διανοµής A Οι πίνακες διανοµής να είναι µεταλλικοί, γενικά πίνακες προστασίας, τριφασικοί και τυποποιηµένοι. Κάθε πίνακας να φέρει ξεχωριστές µπάρες φάσεων, ουδετέρου και γείωσης και µεταξύ των άλλων ο κάθε πίνακας να περιλαµβάνει γενικές συντηκτικές ασφάλειες, γενικό διακόπτη, ηλεκτρονόµο διαφυγής 30 ma και αναχωρήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια πινάκων της µελέτης. (5) Φωτισµός - Ρευµατοδότες (α) Να γίνεται πρόβλεψη για τα απαιτούµενα φωτιστικά ση- µεία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι διακόπτες και τα µπουτόν φωτισµού να είναι από λευκό ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλοι για ονοµαστικές εντάσεις τουλάχιστον 10 Α και να τοποθετηθούν εντοιχισµένοι, εκτός από Λεβητοστάσια και τον χώρο δεξαµενής πετρελαίου, όπου να τοποθετηθούν επίτοιχοι και να είναι στεγανοί. Τα µπουτόν για τον φωτισµό νύχτας ή ασφαλείας, να έχουν και ειδικό λαµπτήρα αίγλης. (β) Οι ρευµατοδότες 16 Α να είναι τύπου σούκο όµοιοι εµφάνισης και µάρκας µε τους διακόπτες. Να είναι εντοιχισµένοι κοινοί (µη στεγανοί), εκτός από τους ρευµατοδότες λεβητοστασίου, δεξαµενής καυσίµων και µηχανοστασίου, που να είναι ορατοί στεγανοί. (6) Γενικές Παρατηρήσεις (α) Οι ρευµατοδότες να φέρουν αγωγό γείωσης και να τοποθετηθούν σε ύψος 50 cm από το τελικό δάπεδο. (β) Οι διακόπτες να τοποθετηθούν σε ύψος 1 m από το δάπεδο. (γ) Οι θέσεις φωτιστικών σηµείων να είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. (δ) Όταν σε κάποιο χώρο, η εγκατάσταση είναι στεγανή, α- ντίστοιχα στεγανοί θα είναι και οι ρευµατοδότες και τα φωτιστικά σώµατα. (7) Πρόσθετα Στοιχεία Προστασίας Εκτός από τα στοιχεία που περιγράφηκαν πιο πάνω, προβλέπεται γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των µεταλλικών παροχών ύ- δρευσης µε την γείωση. (8) οκιµές Εγκαταστάσεως Μεταξύ των προβλεποµένων δοκιµών από τον Κανονισµό ε- πισηµαίνεται η δοκιµή αντίστασης µόνωσης, όπου η τιµή θα πρέπει να υπερβαίνει τα 250 ΜΩ και οι δοκιµές γειώσεων. δ. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (1) Γενικά

5 A Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων του κτιρίου περιλαµβάνουν τα κουδούνια εισόδου, τα θυροτηλέφωνα, το δίκτυο κεντρικής κεραίας R-TV, και την τηλεφωνική εγκατάσταση. (2) Κουδούνια Όπου θα εγκατασταθεί µπουτόν κουδουνιού να έχει φωτεινή ένδειξη και να είναι συνδεδεµένο µέσω αγωγών ΥR Φ 0,8 τ.χ. µε την συσκευή κουδουνιού που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου και να λειτουργεί µε τάση µικρότερη των 45V. (3) Εγκατάσταση Θυροτηλεφώνων Όπου θα εγκατασταθεί σύστηµα θυροτηλεφώνων και ηλεκτρικής κλειδαριάς να περιλαµβάνει, κεντρική µονάδα, µετασχηµατιστή, εξωτερικό στοιχείο µε πλάκα, κουτί χωνευτό, µικρόφωνο και µεγάφωνο, αντίστοιχα µπουτόν οµιλίας και µπουτόν µε φωτεινή ένδειξη και όπου απαιτείται ηλεκτρική κλειδαριά. (4) Κεντρική κεραία R-TV (α) Όπου θα εγκατασταθεί κεντρική κεραία R-TV, η οποία να τροφοδοτεί τους κεραιοδότες R-TV του κτιρίου µε σήµα από όλους τους σταθµούς VHF και UHF, που λαµβάνονται στην περιοχή. (β) Η τροφοδοσία των λήψεων γίνεται µε θωρακισµένο οµοαξονικό καλώδιο 75 Ω σε σύστηµα οµπρέλλας µε κεραιοδότες διελεύσεως και τερµατικούς, σύµφωνα µε την διάρθρωση του δικτύου. (γ) Να τοποθετηθεί κατάλληλος ενισχυτής στην κεραία, ώ- στε η στάθµη του σήµατος να είναι ικανοποιητική για όλα τα κανάλια και στον πιο α- ποµεµακρυσµένο κεραιοδότη. (δ) Η εγκατάσταση πριν από την παράδοσή της να δοκιµασθεί µε συσκευή που θα φέρει ο εγκαταστάτης ιδιώτης και να την συνδέσει δοκιµαστικά στον πιο αποµεµακρυσµένο κεραιοδότη του κτιρίου, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι τυχόν απαιτούµενες διορθωτικές παρεµβάσεις. (ε) Για την αντικεραυνική προστασία της κεραίας και της ό- λης εγκατάστασης, αυτή να συνδεθεί προς την γη, µε την χρήση χαλκίνων επινικελωµένων περιλαιµίων ενός σηµείου για την σύνδεση των σωλήνων της κεραίας και χάλκινου αγωγού γειώσεως 50 mm2. Οι συνδέσεις των χαλκίνων αγωγών θα γίνουν µε χαλκίνους σφιγκτήρες στρογγυλού αγωγού δύο σηµείων κατά DIN Β. (5) Εγκατάσταση Τηλεφώνων (α) Για την εγκατάσταση τηλεφώνων κτιρίου να εφαρµοσθεί ο Κανονισµός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών. (β) Ο κεντρικός κατανεµητής του κτιρίου, θα τοποθετηθεί στο Ισόγειο του κτιρίου στη θέση που θα φαίνεται στο σχέδιο Κάτοψης. Ο κατανεµη-

6 A τής περιλαµβάνει τις απαραίτητες οριολωρίδες για την σύνδεση των ζευγών και θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο του ΟΤΕ του Στρατοπέδου. (γ) Ο τρόπος άφιξης του κεντρικού καλωδίου καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία (διατοµή, σωλήνας κλπ) θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια και θα είναι πάντα σε ξεχωριστή δροµολόγηση και οπωσδήποτε ΠΟΤΕ µαζί µε το δίκτυο Υψηλής Τάσης στις ίδιες κολώνες. (δ) Η εσωτερική τηλεφωνική εγκατάσταση θα είναι χωνευτή µε καλώδια τύπου και αριθµού ζευγών που σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια και οπωσδήποτε ΠΟΤΕ µαζί µε το δίκτυο 220 V ή µε άλλα συστήµατα. (ε) Σε κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει καλώδιο τριών ζευγών και θα συνδέεται µε εντοιχισµένο ρευµατοδότη τηλεφώνου για βύσµα Αµερικανικού τύπου, αντίστοιχο µε αυτό που έχει το καλώδιο των τηλεφωνικών του συσκευών ο ΟΤΕ. (6) Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Συναγερµού (α) Ο τρόπος άφιξης του κεντρικού καλωδίου καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία (διατοµή, σωλήνας κλπ) θα σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια και θα είναι πάντα σε ξεχωριστή δροµολόγηση και οπωσδήποτε ΠΟΤΕ µαζί µε το δίκτυο Υψηλής Τάσης στις ίδιες κολώνες ή µε το τηλεφωνικό δίκτυο. (β) Η εσωτερική εγκατάσταση θα είναι µε καλώδια τύπου και αριθµού ζευγών που σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια του κατασκευαστή και ο- πωσδήποτε ΠΟΤΕ µαζί µε το δίκτυο 220 V ή το τηλεφωνικό δίκτυο. 4. Oδοί ιαφυγής και Έξοδοι Κινδύνου α. Για τις οδούς διαφυγής και εξόδους κινδύνου να εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν γενικά οδούς διαφυγής, εξόδους κινδύνου ή προστατευόµενες διαβάσεις και περιέχονται στα διατάγµατα περί ειδικών κτιρίων ή περί κατεδαφίσεων καθώς και στους Kανονισµούς Πυρασφαλείας, στον Kτιριοδοµικό Kανονισµό κ.λ.π. β. Eπιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα : (1) Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες και να οδηγούν από το συντοµότερο δρόµο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή. (2) Σε περίπτωση κινδύνου όλα τα κτίρια εργασίας πρέπει να µπορούν να εκκενώνονται από το προσωπικό γρήγορα και µε συνθήκες πλήρους ασφάλειας. (3) O αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις των χώρων καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορεί να βρίσκονται στους χώρους αυτούς. (4) Oι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και δεν πρέπει να είναι κλειστές µε τρόπο που να µη µπορεί να τις ανοίξει εύκολα αµέσως

7 A κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί τυχόν να τις χρησιµοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης. (5) Aπαγορεύεται να προορίζονται ειδικά σαν θύρες κινδύνου οι συρόµενες και οι περιστρεφόµενες θύρες. (6) Oι ειδικές οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει επίσης να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» και η σήµανση πρέπει να είναι διαρκής και να τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεία. (7) Oι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται. Oι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδροµοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σε αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείµενα, ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεµπόδιστα ανά πάσα στιγµή. (8) Σε περίπτωση βλάβης του φωτισµού, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισµό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης. 5. Πυρανίχνευση και Πυρόσβεση α. Aνάλογα µε τις διαστάσεις και τη χρήση των κτιρίων, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιουµένων ουσιών καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορούν να βρίσκονται εκεί, οι χώροι διαµονής/εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο και επαρκή εξοπλισµό κατάσβεσης της πυρκαγιάς και εφόσον χρειάζεται µε πυρανιχνευτές και συστήµατα συναγερµού. β. O µη αυτόµατος (χειροκίνητος) εξοπλισµός πυρόσβεσης να είναι ευπρόσιτος, εύχρηστος και εγγύς ή εντός της εγκατάστασης. γ. Να σηµαίνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β». H σήµανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεία και να είναι διαρκής. δ. Ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες ασφαλείας έναντι πυρκαγιάς στους χώρους διαµονής προσωπικού, αποθήκες πυροµαχικών και υλικών. 6. Eξαερισµός Κλειστών Χώρων Εργασίας α. Στους κλειστούς χώρους διαµονής/εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας, λαµβανοµένων ιδιαίτερα υπόψη των µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την οποία καταβάλει το προσωπικό. Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται ενδεικτικά οι ανάγκες σε παροχή νωπού αέρα, ανά άτοµο και ώρα συναρτήσει του είδους της εργασίας. Eίδος Eργασίας Aέρας σε m 3 / ώρα ανά άτοµο Επί το πλείστον καθιστική 20 έως 40 Επί το πλείστον ελαφριά 40 έως 60 Επί το πλείστον βαριά Πάνω από 60

8 της υγιεινής. A β. H ποιότητα του αέρα πρέπει να διασφαλίζεται µε βάση τις αρχές γ. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται µε τεχνητά µέσα ή συστήµατα (εξαερισµός, κλιµατισµός) τότε αυτά πρέπει: (1) Nα λειτουργούν συνεχώς. (2) Nα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. (3) Kάθε βλάβη του συστήµατος να επισηµαίνεται κατάλληλα από αυτόµατη διάταξη ενσωµατωµένη στο σύστηµα ή το µέσο. (4) Eάν χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις κλιµατισµού ή µηχανικού εξαερισµού πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του προσωπικού σε ενοχλητικά ρεύµατα. (5) Aποθέσεις και ρύποι στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού ή µηχανικού εξαερισµού που ενδέχεται να επιφέρουν κίνδυνο για την υγεία του προσωπικού, λόγω µόλυνσης του εισπνεοµένου αέρα, πρέπει να περιορίζονται άµεσα. 7. Aπαγωγή Παραγόντων α. Οι σκόνες, καπνοί, ατµοί και τα αέρια που δηµιουργούνται στους χώρους διαµονής/εργασίας πρέπει κατά περίπτωση να παρακρατούνται ή να απάγονται στο σηµείο παραγωγής τους µε τα κατάλληλα προς τούτο µέσα, συστήµατα και εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. β. Oι επιβλαβείς παράγοντες πριν εκδιωχθούν στην εξωτερική ατµόσφαιρα, πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική, ανάλογα µε την περίπτωση, επεξεργασία (συµπύκνωση, κατακρήµνιση, εξουδετέρωση, µεταποίηση δια πυρός, κλπ.), ώστε να καθίστανται αβλαβείς για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. 8. Θερµοκρασία των Χώρων α. Oι χώροι διαµονής/εργασίας σε όλη την διάρκεια του χρόνου χρησιµοποίησης τους πρέπει να έχουν θερµοκρασία ανάλογη µε τη χρήση τη φύση της εργασίας και τη σωµατική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαµβανοµένων πάντα υπόψη και των κλιµατολογικών συνθηκών των εποχών του έ- τους. Περιοχές που βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών θερµοκρασιών που εκλύονται από τις εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται µέχρι µια ανεκτή θερµοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό. β. H θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, υγιεινής, εστιατορίων, παροχής πρώτων βοηθειών και των φυλακίων πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισµό των χώρων αυτών. γ. Στους χώρους εργασίας που υπάρχουν παράθυρα και γυάλινα τοιχώµατα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός ηλιασµός λαµβανοµένου υπόψη τού είδους της δραστηριότητας και της φύσης του χώρου.

9 A δ. Σε περίπτωση καύσωνα εφαρµόζονται τα ειδικά µέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διαταγές, αυτές που κατά περίπτωση εκδίδονται και τις εγκυκλίους οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας. 9. Φωτισµός α. Oι χώροι διαµονής, εργασίας, διαλείµµατος και πρώτων βοηθειών πρέπει να έχουν άµεση οπτική επαφή µε εξωτερικό χώρο. β. Oι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων διαµονής, εργασίας και διαδρόµων κυκλοφορίας κατασκευάζονται ή διευθετούνται µε τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία. γ. Eιδικότερα ο τεχνητός φωτισµός πρέπει : (1) Nα είναι ανάλογος µε τη χρήση του χώρου. (2) Nα έχει χαρακτηριστικά φάσµατος παραπλήσια µε του φυσικού φωτισµού. (3) Nα ελαχιστοποιεί τη θάµβωση. (4) Nα µη δηµιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας. (5) Nα διαχέεται, κατευθύνεται και κατανέµεται σωστά. (6) Oι ανάγκες σε φωτισµό γενικό ή τοπικό ή συνδυασµένο γενικό και τοπικό, καθώς και η ένταση του φωτισµού εξαρτώνται από το είδος και τη φύση της δραστηριότητας και την οπτική προσπάθεια που απαιτεί. (7) Aν από το είδος απασχόλησης και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι ατυχήµατος από απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισµού, πρέπει να υπάρχει εφεδρικός φωτισµός ασφαλείας. H ένταση του εφεδρικού φωτισµού είναι το 1/100 της έντασης του γενικού και οπωσδήποτε όχι µικρότερη από το 1 λουξ (LUX). (8) Oι διακόπτες του τεχνητού φωτισµού πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί ακόµα και στο σκοτάδι και να είναι τοποθετηµένοι κοντά στις εισόδους και εξόδους, καθώς και κατά µήκος των διαδρόµων κυκλοφορίας και των θυρίδων προσπέλασης. 10. άπεδα, Τοίχοι, Οροφές και Στέγες α. Oι χώροι στους οποίους λαµβάνει χώρα οποιαδήποτε δραστηριότητα πρέπει να διαθέτουν επαρκή θερµοµόνωση ανάλογα µε τη σωµατική δραστηριότητα του προσωπικού στο χώρο αυτό. β. Oι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών πρέπει να µπορούν να υφίστανται συνήθη και εις βάθος καθαρισµό προκειµένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

10 A γ. Tά δάπεδα των υπόψη χώρων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω γενικούς όρους: (1) Nα είναι σταθερά και στέρεα. (2) Nα µην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις. (3) Nα µην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήµατος. (4) Nα είναι οµαλά και ελεύθερα προσκρούσεων. (5) Nα είναι επαρκούς αντοχής στις κρούσεις, στις τριβές και στα δυναµικά ή στατικά φορτία που δέχονται. (6) Nα µην δηµιουργούν σκόνη λόγω φθοράς. (7) Nα έχουν την δυνατότητα εύκολου καθαρισµού και συντήρησης. δ. Aνάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους που παρουσιάζονται στις εγκαταστάσεις, στη χρήση τους και στην αποθήκευση υλικών, τα δάπεδα των χώρων πρέπει να πληρούν και τους παρακάτω όρους: (1) Να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης (π.χ. κλίση, φρεάτια, κανάλια κλπ.), εφόσον πρέπει να πλένονται µε άφθονο νερό ή υπάρχουν νερά λόγω παραγωγικής διαδικασίας. (2) Nα έχουν επαρκή αντοχή όπου υπάρχει κίνδυνος από καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες. (3) Nα είναι αδιαπότιστα όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής. (4) Nα είναι πυράντοχα όπου υπάρχει κίνδυνος λόγω δηµιουργίας σπινθήρων ή χρήση φλόγας. (5) Nα είναι κατασκευασµένα από υλικά που δεν επιτρέπουν την δηµιουργία σπινθήρων (αντιστατικά) στους χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή σε αυτούς που είναι δυνατό να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα λόγω συγκέντρωσης σκόνης, ατµών, αερίων κλπ. (6) Nα συµβάλουν στην απόσβεση των κραδασµών και όσο είναι δυνατό στην απόσβεση των θορύβων. (7) Nα είναι ηλεκτροµονωτικά σε µεµονωµένες θέσεις µε αυξηµένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας (π.χ ΚΕΠΙΚ). (8) Tο µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο στά δάπεδα χώρων κάτω από τους οποίους υπάρχουν άλλοι χώροι και όπου πρέπει να τοποθετούνται υλικά ή άλλα βάρη πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε πίνακες στις εισόδους και σε άλλα εµφανή και προσιτά σηµεία των υπόψη χώρων. Tα στοιχεία της πινακίδας βεβαιώνονται από πολιτικό µηχανικό. (9) Tα δάπεδα των σταθερών θέσεων εργασίας πρέπει λαµβάνοντας υπόψη το είδος και της σωµατικής ενασχόλησης του προσωπικού να έχουν επαρκή θερµοµόνωση και να διατηρούνται κατά το δυνατό στεγνά.

11 A (10) Tα καλύµµατα των ανοιγµάτων των δαπέδων (κανάλια, φρεάτια, καταπακτές κλπ) πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και να µην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήµατος ή πρόσκρουσης. (11) Όταν τα καλύµµατα ανοιγµάτων των δαπέδων αφαιρούνται προσωρινά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής πρέπει να διασφαλίζεται το προσωπικό από κίνδυνο πτώσης. (12) Tα δάπεδα όλων των χώρων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εµποδίων. Zηµιές, ανωµαλίες, παραµορφώσεις, ρυπάνσεις, ακάλυπτα ανοίγµατα πρέπει να αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση. ε. H επιφάνεια των τοίχων και των διαχωριστικών στοιχείων των χώρων πρέπει να µπορεί να καθαρίζεται και να συντηρείται µε ευχέρεια και ασφάλεια. στ. Tα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώµατα, και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά τοιχώµατα, εφόσον βρίσκονται µέσα στους χώρους διαµονής/εργασίας και σε διαδρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασµένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις και τους διαδρόµους κυκλοφορίας ούτως ώστε το προσωπικό να µην έρχεται σε επαφή µε τα τοιχώµατα αυτά, ούτε να τραυµατίζεται σε περίπτωση θραύσεως από θραύσµατα τους. ζ. Oι τοίχοι πρέπει να είναι λείοι και αδιαπότιστοι µέχρι ύψους τουλάχιστον 1.50 µέτρα από το δάπεδο, όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια, λουτρά) ή όπου λόγω της χρήσης τους πρέπει να πλένονται (π.χ. µαγειρεία). η. Σε χώρους µε άµεσο κίνδυνο φωτιάς λόγω δηµιουργίας σπινθήρων ή χρήση φλόγας οι τοίχοι και τα διαχωριστικά στοιχεία πρέπει να είναι πυράντοχα. θ. Oι οροφές όλων των χώρων πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται µε ευχέρεια και ασφάλεια. ι. Oι στέγες και οι οροφές πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα και επαρκή αντοχή σε στατικά και δυναµικά φορτία (χιόνι, ανεµοπίεση, µηχανήµατα, ανηρτηµένα φορτία, κλπ.) ια. H ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης των ορόφων επιτρέπεται µόνον εφ' όσον τα στοιχεία αυτά είναι υπολογισµένα στα προβλεπόµενα φορτία. Σε περίπτωση ανάρτησης φορτίων από ξύλινα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται συχνά ως προς την επάρκεια της αντοχής τους και να αντικαθίστανται αν τυχόν η αντοχή τους έχει µειωθεί, άλλως απαγορεύεται η ανάρτηση. ιβ. H πρόσβαση σε στέγες κατασκευασµένες από υλικά ανεπαρκούς αντοχής καθώς και σε στέγες που δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί για να είναι βατές (π.χ. κεκλιµένες στέγες κλπ) επιτρέπεται µόνον εφόσον υφίστανται εγκαταστάσεις ή παρέχεται εξοπλισµός που προστατεύουν τους εργαζοµένους από τον κίνδυνο πτώσης. ιγ. Yαλόφρακτα τµήµατα σε οροφές ή σε στέγες πρέπει να φέρουν µέτρα για την προστασία του προσωπικού κάτωθεν αυτών από τυχόν θραύση τους. ιδ. Eφόσον υφίστανται ιδιαίτερα προβλήµατα από την ηλιακή θερµότητα ή το ψύχος που ευνοούνται από την κατασκευή και τα υλικά επικάλυψης της στέγης, οι στέγες πρέπει να θερµοµονώνονται.

12 A ιε. Tα υαλόφρακτα τµήµατα των στεγών πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να προστατεύουν από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 11. Παράθυρα και Φεγγίτες των Χώρων α. Tα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα άλλα συστήµατα φυσικού φωτισµού ή αερισµού πρέπει να µπορούν να ανοίγονται, να ρυθµίζονται και να στερεώνονται από το προσωπικό µε ασφάλεια και ευκολία. β. Όταν είναι ανοιχτά δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για το προσωπικό, να παρεµποδίζουν την ελευθερία κίνησής του ή να περιορίζουν το ελάχιστο πλάτος των διαδρόµων κυκλοφορίας. γ. Παράθυρα που δεν ανοίγουν επιτρέπονται µόνον εφόσον εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός. δ. Tα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να είναι σχεδιασµένα σε σχέση µε τον εξοπλισµό ή εφοδιασµένα µε κατάλληλα συστήµατα έτσι ώστε να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για το προσωπικό που εκτελεί την εργασία αυτή. 12. Θύρες και Πύλες α. H θέση, ο αριθµός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των πυλών καθορίζονται µε βάση τη φύση και τη χρήση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. β. Πρέπει να τοποθετείται σήµανση, σε ύψος οφθαλµών, στις θύρες που είναι διαφανείς. γ. Θύρες και πύλες που ανοίγονται και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς ή να διαθέτουν άλλο τρόπο που να µην παρεµποδίζεται η οπτική επαφή. δ. Eφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι κατασκευασµένες από υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του προσωπικού από θραύσµατα, οι παραπάνω επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τις κρούσεις. ε. Tο δάπεδο εκατέρωθεν των θυρών και των πυλών πρέπει να είναι οµαλό, χωρίς αναβαθµούς και εµπόδια. στ. Oι συρόµενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας, το οποίο να τις εµποδίζει να βγαίνουν από τις τροχιές τους και να πέφτουν. ζ. Θύρες και πύλες απ' όπου διέρχεται προσωπικό πρέπει να µπορούν να ανοίγονται και κλείνουν από αυτό µε ευκολία και ασφάλεια. η. Oι θύρες και πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα ασφαλείας, το οποίο να τις εµποδίζει να πέφτουν. θ. Oι θύρες και πύλες που βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει και να επισηµαίνονται κατάλληλα και να µπορούν να ανοιχτούν κάθε στιγµή από το εσωτερικό χωρίς ειδική βοήθεια.

13 A ι. Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία οχηµάτων πρέπει να υπάρχουν θύρες κυκλοφορίας πεζών, που πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες. ια. Oι µηχανοκίνητες θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχηµάτων για το προσωπικό. Πρέπει, αν είναι εφοδιασµένες µε συστήµατα επείγουσας ακινητοποίησης, αυτά να εντοπίζονται εύκολα, να είναι εύκολα προσιτά και να µπορούν επίσης να ανοίγουν µε το χέρι, εκτός εάν ανοίγουν αυτόµατα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. 13. ιάδροµοι Κυκλοφορίας α. Oι διάδροµοι κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαµβάνονται και τα κλιµακοστάσια, οι µόνιµες σκάλες και οι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης, πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διαρρυθµίζονται και διατηρούνται έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήµατα να µπορούν να τις χρησιµοποιούν εύκολα µε πλήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε τον προορισµό τους. β. Aπό την χρήση των διαδρόµων κυκλοφορίας δεν πρέπει να δηµιουργείται κίνδυνος για το προσωπικό που απασχολείται κοντά σ' αυτούς. γ. O υπολογισµός των διαστάσεων των διαδρόµων κυκλοφορίας προσώπων ή και εµπορευµάτων πρέπει να γίνεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό χρηστών. Eφόσον χρησιµοποιούνται µεταφορικά µέσα (καρότσια, παλετοφόρα) σ' αυτούς τους διαδρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπεται επαρκής χώρος ασφαλείας για τους πεζούς. δ. Oι οδοί κυκλοφορίας που προορίζονται για οχήµατα πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόµους και κλιµακοστάσια. ε. Για την εξασφάλιση της προστασίας του προσωπικού, πρέπει να τοποθετείται, σε εµφανές σηµείο, το σχεδιάγραµµα των διαδρόµων κυκλοφορίας. 14. Προστασία από Πτώσεις και Πτώση Αντικειµένων - Zώνες Κινδύνου α. Θέσεις εργασίας, διάδροµοι, εξέδρες, πλατύσκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιµένα επίπεδα και κάθε άλλο δάπεδο που έχει πρόσβαση το προσωπικό και που βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο του 0.75 µέτρα πρέπει να έχει σε κάθε ελεύθερη πλευρά προστατευτικό έναντι πτώσης προπέτασµα. Tο προστατευτικό προπέτασµα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1.00 µέτρο από το δάπεδο, να είναι συµπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωµα µε χειρολισθήρα (κουπαστή), θωράκιο (σοβατεπί) ύψους τουλάχιστον 0.15 µέτρα και ράβδο µεσοδιαστήµατος ή αντ' αυτής να έχει πλέγµα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να µην επιτρέπει την διαµέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση. β. Προστατευτικό προπέτασµα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 14α απαιτείται επίσης και στις παρακάτω περιπτώσεις : (1) Σε ανοίγµατα δαπέδων και οριζοντίων γενικά επιφανειών (τάφροι, καταπακτές, κανάλια κλπ) όταν δεν διαθέτουν κάλυµµα ή άλλο σύστηµα που να αποκλείει την πτώση προσωπικού µέσα σε αυτά, σε περίπτωσεις που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί προστατευτικό προπέτασµα (ράµπες οµάδων ιµοιριών Συντη-

14 A ρήσεως), τα ανοίγµατα να καλύπτονται µετά το πέρας της εργασίας µε καλύµµατα ξύλινα ή µεταλλικά προκαθορισµένης αντοχής. (2) Σε δοχεία ή δεξαµενές µε θερµά, καυστικά, διαβρωτικά ή δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους ή δεξαµενές µε µηχανισµό ανάµιξης ή ανάδευσης όταν τα χείλη τους βρίσκονται στο δάπεδο ή σε ύψος µικρότερο από 1.00 µέτρο από το δάπεδο και δεν διαθέτουν κάλυµµα ή άλλο σύστηµα που να αποκλείει την πτώση. (3) Σε ανοίγµατα τοίχων και κατακορύφων γενικά επιφανειών. (4) Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (µεταφορικές ταινίες, κινούµενα µέρη µηχανηµάτων, δεξαµενές κλπ). γ. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση αντικειµένων (π.χ. από υπερκείµενες θέσεις εργασίας, στοιβαγµένα υλικά κλπ.) πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα για την αποτροπή του κινδύνου τραυµατισµού. δ. Eφόσον χώροι περιέχουν επικίνδυνες ζώνες που οφείλονται στην φύση της χρήσης τους και παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης του προσωπικού ή κίνδυνο από την πτώση αντικειµένων, οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι, στο µέτρο του δυνατού, µε σύστηµα που να εµποδίζει την είσοδο προσωπικού, που δεν έχουν εξουσιοδότηση, στις ζώνες αυτές. ε. Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία του προσωπικού που είναι εξουσιοδοτηµένο να εισέρχεται στις επικίνδυνες ζώνες. στ. Oι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς. 15. Eιδικά Μέτρα για τις Κυλιόµενες Σκάλες και τους Κυλιόµενους ιαδρόµους Oι κυλιόµενες σκάλες και οι κυλιόµενοι διάδροµοι πρέπει: α. Nα λειτουργούν µε ασφάλεια. β. Nα είναι εξοπλισµένα µε τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας. γ. Nα είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι ευπρόσιτα. 16. Aποβάθρες και Εξέδρες Φόρτωσης α. Oι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να είναι κατάλληλες για τις διαστάσεις των µεταφεροµένων φορτίων, και να έχουν πλάτος τουλάχιστον 80 εκατοστά. β. Oι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, προστατευτικό έναντι της βροχής προστέγασµα επαρκών διαστάσεων. γ. Oι αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν µία τουλάχιστον έξοδο και εφόσον το µήκος τους είναι µεγαλύτερο από 20 µέτρα πρέπει να έχουν µία έξοδο για κάθε άκρο. Oι έξοδοι αυτές µπορεί να είναι

15 A µόνιµες κλίµακες ή κεκλιµένα επίπεδα. Eιδικότερα εφόσον το ύψος των εξεδρών είναι µεγαλύτερο από 0.75 µέτρου πρέπει να υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις από πτώση. Tέτοιες διατάξεις πρέπει να υπάρχουν και στις θέσεις φόρτωσης εκφόρτωσης οι οποίες όµως θα έχουν την δυνατότητα εύκολης αποµάκρυνσης και επανατοποθέτησης (π.χ. συρόµενα ή πτυσσόµενα κιγκλιδώµατα). 17. ιαστάσεις και Όγκος Αέρα των Χώρων - Xώρος για την Ελευθερία Κινήσεων α. Οι χώροι διαµονής/εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια, ύψος και όγκο αέρα που να επιτρέπουν στο προσωπικό να διαµένει και να εκτελεί την εργασία του χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία του. β. Oι διαστάσεις των χώρων πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργασιών κανονικής λειτουργίας, ρύθµισης, λίπανσης, συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης, συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των µηχανηµάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες κυκλοφορίας ανθρώπων και µηχανικών µέσων, διακίνησης των υλικών και συντήρησης και καθαρισµού των ιδίων χώρων. γ. Oι διαστάσεις της ελεύθερης µη κατειληµµένης από έπιπλα ή εξοπλισµό επιφάνειας σε οποιοδήποτε χώρο πρέπει να υπολογίζεται έτσι ώστε το προσωπικό να έχει αρκετή ελευθερία κίνησης για τις δραστηριότητές του. δ. H ελάχιστη απαιτούµενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης σε θέση εργασίας είναι 1.50 τετραγωνικά µέτρα. Tο πλάτος της ελεύθερης αυτής επιφάνειας δεν πρέπει σε κανένα σηµείο να είναι µικρότερο των 0.70 µέτρου. ε. Στους χώρους εργασίας πρέπει για κάθε διαρκώς παρευρισκόµενο εργαζόµενο να υπάρχει ελάχιστος χώρος, ως εξής: (1) 12 κυβικά µέτρα για ως επί το πλείστον καθιστική απασχόληση. (2) 15 κυβικά µέτρα για ως επί το πλείστον ελαφριά σωµατική απασχόληση. (3) 18 κυβικά µέτρα για ως επί το πλείστον βαριά σωµατική απασχόληση. στ. O παραπάνω όγκος προσαυξάνεται ανάλογα στις περιπτώσεις που παράλληλα µε τους µόνιµα απασχολούµενους παραµένουν και άλλα άτοµα. Στην εκτίµηση του κυβισµού αυτού δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το διάστηµα το ευρισκόµενο σε ύψος άνω των 4.00 µέτρων. 18. Xώροι Aνάπαυσης α. Eφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 ή αν η ασφάλεια ή η υγεία του, ιδίως λόγω του είδους της ασκούµενης δραστηριότητας, το επιβάλλουν, πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα χώρο ανάπαυσης εύκολα προσπελάσιµο. Aυτή η διάταξη δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που το προσωπικό εργάζεται σε γραφεία ή σε παρόµοιους χώρους εργασίας, οι οποίοι προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες ανάπαυσης στη διάρκεια του διαλείµµατος.

16 A β. Oι χώροι ανάπαυσης (ΚΨΜ) πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια και καθίσµατα µε ράχη σε αριθµό ανάλογο µε το προσωπικό. γ. Στους χώρους ανάπαυσης πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των µη καπνιστών από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διαταγές. δ. Oι χώροι ανάπαυσης πρέπει να έχουν οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον και πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς. ε. Oι χώροι ανάπαυσης πρέπει, ανάλογα µε τον αριθµό των ανδρών που είναι δυνατό να παρευρίσκονται ταυτόχρονα σ' αυτούς, να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια που να καθαρίζονται εύκολα, καρέκλες µε πλάτη, δοχεία απορριµµάτων, κρεµάστρες ρούχων και µέσα για θέρµανση, ψύξη και συντήρηση τροφίµων και ποτών. Eπίσης πρέπει να διατίθεται πόσιµο νερό (ψύκτη). στ. Xώρος ανάπαυσης µπορεί να θεωρηθεί σε ειδικές περιπτώσεις και το εστιατόριο. 19. Eξοπλισµός Yγιεινής α. Aποδυτήρια και Ιµατιοφυλάκια για τα Ενδύµατα (1) Το προσωπικό που φορεί ειδικά ρούχα εργασίας, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί από αυτό για λόγους υγιεινής ή ευπρέπειας να αλλάζει σε άλλο χώρο αλλά πρέπει να τίθεται στην διάθεση του κατάλληλος χώρος αποδυτηρίων ξεχωριστός για άνδρες και γυναίκες. (2) Στην παραπάνω περίπτωση δεν περιλαµβάνεται το προσωπικό που εργάζεται σε εργασία γραφείου. (3) H πρόσβαση στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ευχερής και να είναι ο χώρος τους επαρκής και εφοδιασµένος µε καθίσµατα. (4) Tα αποδυτήρια πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων και να διαθέτουν ατοµικά ερµάρια τα οποία να επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να κλειδώνει τα ενδύµατα του κατά την διάρκεια της εργασίας του. (5) Eάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά ερµάρια για τον ιµατισµό εργασίας και για την σε χρήση περιβολή του προσωπικού. (6) Eφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κάθε άνδρας πρέπει να έχει στη διάθεσή του µέσα για την εναπόθεση των ενδυµάτων του (πχ κρεµάστρες). β. Λουτρά (ντους), Νιπτήρες (1) Eφόσον επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή, πρέπει να υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα λουτρά (ντους) στη διάθεση του προσωπικού, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες.

17 A (2) Tα λουτρά πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις ώστε κάθε χρήστης να µπορεί να πλένεται ανεµπόδιστα κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και να διαθέτουν τρεχούµενο νερό, ζεστό και κρύο. (3) Eφόσον δεν απαιτούνται λουτρά κατά την έννοια της παραγράφου 19β(2), πρέπει να τοποθετείται κοντά στις θέσεις εργασίας και στα αποδυτήρια επαρκής αριθµός κατάλληλων νιπτήρων µε τρεχούµενο νερό (ζεστό αν χρειάζεται). (4) Πρέπει να υπάρχουν χωριστοί νιπτήρες για τους άνδρες και τις γυναίκες, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους ευπρέπειας. (5) Aν οι αίθουσες λουτρών ή οι νιπτήρες και τα αποδυτήρια είναι χωριστά, οι χώροι αυτοί πρέπει να επικοινωνούν ευχερώς µεταξύ τους. (6) Στους χώρους των Λουτρών να υπάρχουν πάγκοι κρεµάστρες, επαρκής φωτισµός και αντιολισθητικά δάπεδα (πατάκια) εντός των λουτήρων. γ. Aποχωρητήρια και Νιπτήρες Το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεσή του, κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στα λουτρά ή στους νιπτήρες, ξεχωριστούς χώρους εφοδιασµένους µε επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων και νιπτήρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 20. Xώροι Πρώτων Βοηθειών α. Σε χώρους που ο αριθµός του προσωπικού υπερβαίνει τους 100, πρέπει να προβλέπεται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. Xώρος πρώτων βοηθειών πρέπει επίσης να προβλέπεται και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος της δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί και η συχνότητα των ατυχηµάτων το απαιτούν. β. Oι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούµενο νερό, να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα εντεταλµένα και ειδικά εκπαιδευµένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτοµα και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυµατιοφορέων και φορείων. γ. Tα ελάχιστα απαιτούµενα υλικά πρώτων βοηθειών και οι ποσότητες των ειδών καθορίζονται από τον γιατρό της Μονάδος. δ. Yλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται επίσης, σε όλους τους χώρους όπου αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας. ε. Πίνακας µε οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόµενες κατά το δυνατόν και µε αντίστοιχα σχήµατα και εικόνες πρέπει να α- ναρτάται σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας. 21. Eργαζόµενοι Επισκέπτες µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) α. O σχεδιασµός των κτιρίων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε σε περίπτωση που υπάρχει εργαζόµενο πολιτικό προσωπικό ή επισκέπτες µε ειδικές ανάγκες να κινείται και να εργάζεται ανεµπόδιστα.

18

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασικό νοµοθέτηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Π.. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996, ΦΕΚ 212/Α/96

Π.. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996, ΦΕΚ 212/Α/96 Άρθρο Νοµοθεσίας Π.. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 305/1996, ΦΕΚ 212/Α/96 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) (Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) (Εγκύκλιος 130159/7-5-97 Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/Αρ. Φύλλου 16/14/01/2003) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και της παραγράφου 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32441. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κος ΜΑΛΑ ΤΕΣΤ ΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32441. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κος ΜΑΛΑ ΤΕΣΤ ΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤ ΑΞΙΑ>> ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κος ΜΑΛΑ ΤΕΣΤ ΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32441 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα