Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια"

Transcript

1 Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια

2 Ο αζζελήο κε Χ.Α.Π. παξνπζηάδεη απώιεηα βάξνπο Σπρλόηεξα ζε εκθπζεκαηηθνύο αζζελείο 43% Βξνγρηηηδηθνί αζζελείο 3%

3 Αίηηα ππνζξεςίαο 1. Η ειαηησκέλε πξόζιεςε ηξνθήο εμαηηίαο ηεο δύζπλνηαο 2. Η απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 3. Τν απμεκέλν θόζηνο ηνπ έξγνπ αλαπλνήο 4. Τα βξνγρνδηαζηαιηηθά θάξκαθα 5. Οξκνληθνί παξάγνληεο 6. Φιεγκνλή

4 Δπίδξαζε ηεο απώιεηαο βάξνπο ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία Μπτθή αηξνθία ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ Άκεζε ζπλέπεηα είλαη ε ειάηησζε ηεο κπτθήο ηζρύνο θαη ηεο ζπζηαιηηθόηεηαο ησλ κπτθώλ ηλώλ

5 Δθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ζξέςεο 1. Από ην θιηληθό ηζηνξηθό (πξόζθαηε λόζν, παξνπζία ππξεηνύ, πξνβιήκαηα κε ην ζηνκάρη, ηα δόληηα, ςπρηθή λόζν θ.ι.π.) 2. Από ην δηαηηεηηθό ηζηνξηθό (ηνλ ηύπν, ηε ζύζηαζε, ηελ πνηόηεηα ηεο πξνζιακβαλόκελεο ηξνθήο), αιιαγέο ζην βάξνο, απώιεηα όξεμεο, παξνπζία λαπηηώλ, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 3. Από ηε θπζηθή εμέηαζε ( ηξηρσηό θεθαιήο, πξόζσπν,κάηηα, λύρηα, νύια θ.ι.π.)

6 4. Από ηα αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία όπσο: α) ην ζσκαηηθό βάξνο (ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ππνινγίδνπκε ηνλ δείθηε κπτθήο κάδαο) β) ην πάρνο ηεο δεξκαηηθήο πηπρήο ηνπ ηξηθέθαινπ (δείθηεο εθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ιίπνπο) γ) ε πεξηθέξεηα κπώλ ηνπ βξαρίνλα (δείθηεο κάδαο ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ) 5. Εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ( πξσηεΐλεο, ν απόιπηνο αξηζκόο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, θαζπζηεξεκέλε δεξκαηηθή αληίδξαζε ζε θνηλά αληηγόλα)

7 Ελεξγεηαθέο αλάγθεο Βαζηθόο κεηαβνιηζκόο νξίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη θαηαθεθιηκέλν ζε πιήξε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή εξεκία θαη κεηά από απνρή 12 σξώλ από ηε ιήςε ηξνθήο (Basal Metabolic Rate)BMR= 66,47+(13,7.Β)+(5.Υ)+(6,76.Η) (άλδξεο) BMR= 65,51+(9,65.Β)+(1,7.Υ)+(4,68.Η) (γπλαίθεο) Μεηαβνιηθέο αλάγθεο αλαπλεπζηηθώλ αξξώζησλ=bmr x 1,2(παξάγνληαο stress)

8 Θεξκηδηθέο αλάγθεο Αζζελώλ κε Φ.Α.Π. πξσηεΐλεο 20% ιίπε 20-30% πδαηάλζξαθεο 60-70% Φπζηνινγηθνύ αηόκνπ πξσηεΐλεο 10% ιίπε 30% πδαηάλζξαθεο 60%

9 Γηαηηεηηθή ππνζηήξημε 1. Δληεξηθή δηαηξνθή ζηόρν έρεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνιπηηθώλ δηαηαξαρώλ, ρνξήγεζε πξσηετλώλ θαη πδαηαλζξάθσλ 2. Παξεληεξηθή ζίηηζε ( κεησκέλνπο πδαηάλζξαθεο ζε άηνκα πνπ δελ απνβάιινπλ CO 2 γηαηί έρνπκε αύμεζε ηνπ CO 2 άξα ππεξθαπλία θαη αλαπλεπζηηθή νμέσζε) 3. Γηαηηεηηθά ζπκπιεξώκαηα (θησρά ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε θαλνληθέο ηξνθέο ή άιια δηαιύκαηα) είλαη ππεξπξσηεηηληθά ή ππεξζεξκηδηθά

10 Γηαηξνθηθά πξνβιήκαηα αζζελώλ κε Φ.Α.Π. 1. Γύζπλνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ Sat O 2 (ρνξήγεζε Ο 2 κε ξηληθό θαζεηήξα) 2. Απώιεηα όξεμεο πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε παξαγσγή βιέλλεο ην βήρα ηελ θαηάζιηςε ηα θάξκαθα θαη ηνλ θάκαην 3. Αδπλακία κάζεζεο δηόηη θαηαλαιώλεη ηελ ελέξγεηα γηα λα αλαπλεύζεη

11 4. Η ιήςε ηξνθήο πξνθαιεί ζπρλά θξίζε βήρα θαη δύζπλνηαο 5. Η θαθή γεύζε ηνπ ζηόκαηνο θαη ε δπζνζκία από ηηο εθθξίζεηο κεηώλνπλ ηελ όξεμε (θξνληίδα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο) 6. Απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ γεύζεο θαη όζθξεζεο 7. Όρη ηξνθέο πνπ πξνθαινύλ αέξηα γηαηί πηέδνπλ ην δηάθξαγκα θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλαπλνή 8. Καιή ελπδάησζε ησλ αζζελώλ

12 9. Γπζθνηιηόηεηα ρνξήγεζε ηξνθώλ κε ππαθηηθή ελέξγεηα ελζάξξπλζε γηα άζθεζε κέζα ζε επηηξεπηά όξηα ελζάξξπλζε γηα ιήςε πγξώλ γηα δηέγεξζε ηεο πεξίζηαιζεο θαη γηα ελπδάησζε ησλ θνπξάλσλ δηαηήξεζε θαζηζηήο ζέζεο θαηά ηελ αθόδεπζε Αλ ηα κέηξα απηά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά γίλεηαη ιήςε άιισλ κέηξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ γηαηξό

13 Η λνζειεπηηθή θξνληίδα επηδηώθεη ηα εμήο: 1. Μείσζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ έξγνπ κε ειάηησζε ησλ κεηαβνιηθώλ αλαγθώλ 2. Κάιπςε ησλ βαζηθώλ κεηαβνιηθώλ αλαγθώλ κε δηαηήξεζε αλάπαπζεο θαη δξαζηεξηόηεηαο κείσζε πξνζπάζεηαο αλαπλνήο δηαηήξεζε ηεο ζξέςεο θαη ηεο ελπδάησζεο δηαηήξεζε επρεξνύο θέλσζεο

14 1. Ννζειεπηηθό πξόβιεκα Γηαηαξαρή ηνπ ζξεπηηθνύ ηζνδπγίνπ-λήςε αλεπαξθώλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηαβνιηθώλ αλαγθώλ Α) Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο 1. Απμεκέλεο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο ιόγνπ αύμεζεο ηνπ έξγνπ αλαπλνήο 2. Απώιεηα όξεμεο ιόγνπ ππξεηνύ, δύζπλνηαο θαη θάκαηνπ

15 Β) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία Σσκαηηθό βάξνο < ή = ηνπ 20% ηνπ ηδαληθνύ Αδηαθνξία γηα θαγεηό Αλεπαξθήο πξόζιεςε ζεξκίδσλ Απώιεηα κπτθήο κάδαο Με θπζηνινγηθέο εξγαζηεξηαθέο ηηκέο

16 Γ) Ννζειεπηηθόο ζηόρνο Ο αζζελήο λα έρεη άξηζηε θαηάζηαζε ζξέςεο θαη επαξθή πξόζιεςε ζεξκίδσλ Τν ζσκαηηθό βάξνο λα δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα Η αηκνζθαηξίλε θαη ε αιβνπκίλε ζε θπζηνινγηθά επίπεδα (αληαλαθινύλ ηα επίπεδα πξνζιακβαλόκελεο πξσηεΐλεο) Η πξόζιεςε ζεξκίδσλ λα είλαη επαξθήο

17 Γ) Παξεκβάζεηο ζπλερηδόκελεο εθηίκεζεο Σηόρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ θαζεκεξηλώλ πξνζιακβαλόκελσλ ζεξκίδσλ 1. Παξαθνινύζεζε ηνπ βάξνο 2. Σπλεξγαζία κε δηαηηνιόγν 3. Αμηνιόγεζε πηζαλώλ αηηηώλ κεησκέλεο όξεμεο 4. Πιεξνθνξεζείηε γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη αγαπεκέλα θαγεηά ηνπ αζζελή

18 Θεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 1. Φξνληίδα ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο(βήραο θαη πηύεια επεξεάδνπλ ηελ όξεμε) 2. Σπκβνπιεύεηε ηνλ αζζελή λα ηξώεη κηθξά, ζπρλά γεύκαηα πςειήο πξσηετληθήο θαη ζεξκηδηθήο αμίαο 3. Σπζηήλεηε ζηνλ αζζελή λα απνθεύγεη ηξνθέο πνπ παξάγνπλ αέξηα(θαζόιηα,θξεκκύδηα,κπξόθνια,ιάραλα) 4. Σπζηήλεηε ζηνλ αζζελή ηα ππεξζεξκηδηθά ζπκπιεξώκαηα λα είλαη ζε πγξή κνξθή(πνιιέο ζεξκίδεο ιίγνο όγθνο) 5. Σπκβνπιεύεηε ηνπο ππνμπγνλαηκηθνύο αζζελείο λα παίξλνπλ Ο 2 κε ξηληθό θαζεηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο 6. Πξνηείλεηε κεζόδνπο γηα ηελ εύθνιε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνύ 7. Παξαθνινύζεζε ηνπ πξνζιακβαλόκελνπ θαγεηνύ,ηνπ βάξνπο θαη ηα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο θαη αιβνπλίλεο(αληαλάθιαζε ηεο πξνζιακβαλνκέλεο πξσηεΐλεο)

19 2. Ννζειεπηηθό πξόβιεκα Γηαηαξαρή ηνπ ζξεπηηθνύ ηζνδπγίνπ-λήςε κεγαιύηεξήο πνζόηεηαο ηξνθήο από ηελ απαηηνύκελε Α) Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο Αύμεζε ηεο πξνζιακβαλόκελεο ελέξγεηαο Μείσζε ηεο δαπαλνύκελεο ελέξγεηαο Σαθραξώδεο δηαβήηεο, θαθή ζξέςε Β) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία Βάξνο ζώκαηνο > 10% ηνπ ηδαληθνύ Γείθηεο κπτθήο κάδαο (ΒΜΙ) < 20Kgr/m 2 Με θπζηνινγηθέο εξγαζηεξηαθέο ηηκέο

20 Γ) Ννζειεπηηθόο ζηόρνο Ο αζζελήο λα έρεη άξηζηε θαηάζηαζε ζξέςεο θαη κείσζε ησλ ρνξεγνύκελσλ ζεξκίδσλ κε δίαηηα δειαδή: Τν βάξνο λα δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα Η πξόζιεςή ζεξκίδσλ λα κεησζεί Γ) παξεκβάζεηο ζπλερηδόκελεο εθηίκεζεο 1. Παξαθνινύζεζε βάξνπο θαη εξγαζηεξηαθώλ ηηκώλ 2. Σπλεξγαζία κε δηαηηνιόγν 3. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

21 Δ) Θεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο Αλ ππάξρεη ππεξθαπλία ζπλίζηαηαη: 1. Γίαηηα αλάινγα κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο 2. Αύμεζε θαηαλάισζεο ιίπνπο θαη κείσζε ιήςεο πδαηαλζξάθσλ 3. Απνθπγή απμεκέλεο ρξήζεο πξσηετλώλ θαη αλ είλαη ππέξβαξνο ή παρύζαξθνο ζπλίζηαηαη: 1. Σσκαηηθή άζθεζε 2. Χπρνζεξαπεία γηα ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο

22 Δθπαίδεπζε αζζελνύο Ο λνζειεπηήο δηδάζθεη ηνλ αζζελή κε Φ.Α.Π. λα: 1. Φξεζηκνπνηεί θνύξλν κηθξνθπκάησλ(κείσζε ρξόλνπ πξνεηνηκαζίαο =εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο) 2. Κάζεηαη ζην ηξαπέδη ππνζηεξίδνληαο ζηνπο αγθώλεο(εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο) 3. Πξνγξακκαηίδεη πεξηόδνπο αλάπαπζεο 30 ιεπηώλ πξηλ ην θαγεηό(κείσζε ηεο δύζπλνηαο) 4. Απνθεύγεη λα θάλεη αζθήζεηο ηνπιάρηζηνλ κηα ώξα πξηλ ην θαγεηό

23 5. Απνθεύγεη ηα κεγάια γεύκαηα θαη ηα θαγεηά πνπ πξνθαινύλ αέξηα 6. Πξόζιεςε πγξώλ 3lit/24σξν(εθηόο αλ ππάξρεη αληέλδεημή) ή επαξθή ελπδάησζε κε 8-10 πνηήξηα λεξνύ/24σξν 7. Μνηξάδεη νκνηόκνξθα ηελ πξόζιεςε ησλ πγξώλ κεηαμύ ησλ γεπκάησλ γηα λα εκπνδίζεη ηελ θνηιηαθή δηάηαζε 8. Γηαηεξεί ην ηδαληθό βάξνο ή ειαθξόο ρακειόηεξν 9. Μνηξάδνπλ ζε κηθξά ζπρλά γεύκαηα όζνη ρξεηάδνληαη δίαηηα πςειήο ζεξκηδηθήο θαη πξσηετληθήο αμίαο

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α. Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.Τ Χξόληα,ππνηξνπηάδνπζα,λεπξνρεκηθή πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα