AΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα: 15 /9/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. Γ3γ/65273 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ: Γ Σαρ. Γηεχζπλζε : Αξηζηνηέινπο 17 ΠΡΟ: Σαρ. Κψδηθαο: ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ Σει.: Δ-mail: AΠΟΦΑΖ Θέμα: Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζ. Γ3γ/νηθ.96176/ (ΦΔΚ 3040/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Μέηξα Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σελ παξάγξαθν 1, πεξ. Γ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4262/2014 (ΦΔΚ 114/Α ), «Απινχζηεπζε ηεο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 (Δθαξκνγή κεραληζκνχ απηφκαηεο επηζηξνθήο) ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167/Α'/2013), κε ζέκα: «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012, ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο Σ, πεξ. 3 ηνπ λ.4336/2015 (ΦΔΚ 94/Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α') «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005, άξζξν 90 (ΦΔΚ 98/Α ) «Κψδηθαο Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 106/2014 (ΦΔΚ 173/Α ) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο». 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 65/2015 (ΦΔΚ 106/Α ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 1

2 7. Σελ κε αξηζ. Τ9α/νηθ 62558/ (ΦΔΚ 2111/Β / ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δπηηξεπφκελα φξηα δαπαλψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηηο πξνο απηφλ παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο, αλά θαηεγνξία παξερφκελεο ππεξεζίαο». 8. Σελ κε αξηζ. Γ3γ/νηθ.96176/ (ΦΔΚ 3040/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μέηξα Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ». 9. Σελ κε αξηζ. 533/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ζρεδίνπ ζπκβάζεσο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ ηδησηηθέο γεληθέο θιηληθέο. 10. Σν απφ κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο απφ ηε Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 11. Σν ππ αξηζ. ΓΒ3/νηθ.31169/ έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ζπλεκκέλε ηελ ππ αξηζ. 618/ Απφθαζε ηεο 237 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ. 12. Σελ κε αξηζ. Β1α/61503/ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 13. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νχηε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ: Σξνπνπνηνχκε ηελ κε αξηζ. Γ3γ/νηθ.96176/ (ΦΔΚ 3040/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε, σο εμήο: Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2014 ησλ γεληθψλ, κηθηψλ θιηληθψλ θαη εηδηθψλ θιηληθψλ, πιελ ησλ ςπρηαηξηθψλ, νξίδεηαη ζηα Δπξψ. Γηα θάζε έλα ρσξηζηά απφ ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο θαζνξίδεηαη θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο θαη ε ππέξβαζε αλαδεηείηαη κε claw back κε βάζε ηνπο δείθηεο θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο: 1. Τπνινγίδεηαη ην κεξίδην θάζε θιηληθήο ζηνλ θιάδν (A), κε βάζε ην κέζν φξν ησλ κεληαίσλ απαηηήζεσλ/ππνβνιψλ δαπάλεο ηεο θιηληθήο δηα ηνπ ζπλφινπ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαηηήζεσλ/ππνβνιψλ δαπάλεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηληθψλ ην 2014, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάησζη ιφγν: Α. Γείθηεο Μεξηδίνπ Κιηληθήο = κεληαίνο κέζνο φξνο ππνβνιψλ Κιηληθήο ζχλνιν κεληαίσλ κέζσλ φξσλ ππνβνιψλ Κιάδνπ 2

3 2. Τπνινγίδεηαη ν δείθηεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθνχ έξγνπ (B) θιηληθήο κε βάζε ην πνζνζηφ επαλεηζαγσγψλ γηα ην 2014 ζε ζρέζε κε ην κέζν αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ θιάδνπ. Σν πνζνζηφ ππνινγίδεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη αθνξά εηζαγσγέο πνπ γίλνληαη εληφο 40 εκεξψλ απφ ηελ αξρηθή λνζειεία θαη έρνπλ δηάξθεηα λνζειείαο < 3 εκέξεο. Δμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε νη θπήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ, ιηζνηξηςίεο, αηκνθαζάξζεηο θαη εκεξήζηεο λνζειείεο αηκνθαζαξνκέλσλ, λνζειείεο γηα ρεκεηνζεξαπείεο θαη ινηπέο εκεξήζηεο λνζειείεο. Β. Γείθηεο Πνηφηεηαο Ννζειεπηηθνχ Έξγνπ = Αξηζκφο Δπαλεηζαγσγψλ Κιάδνπ/Αξηζκφο πλνιηθψλ Δηζαγσγψλ Κιάδνπ Αξηζκφο Δπαλεηζαγσγψλ Κιηληθήο/Αξηζκφο πλνιηθψλ Δηζαγσγψλ Κιηληθήο 3. Τπνινγίδεηαη o δείθηεο βαξχηεηαο πεξηζηαηηθψλ (Γ) θιηληθήο κε βάζε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ λνζειεχζεθαλ ην 2014 ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο δείθηεο βαξχηεηαο ησλ ΚΔΝ, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ΚΔΤ, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζην παξάξηεκα Α. Ο ππνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηηο ππνβαιιφκελεο απαηηήζεηο δαπάλεο ησλ παξφρσλ θαη δελ αθνξά εηζαγσγέο πνπ γίλνληαη εληφο 40 εκεξψλ απφ ηελ αξρηθή λνζειεία θαη έρνπλ δηάξθεηα λνζειείαο < 3 εκέξεο θαη εκεξήζηεο λνζειείεο παληφο είδνπο. Γ. Γείθηεο Πεξηζηαηηθψλ (2014) = Άζξνηζκα πληειεζηψλ ΚΔΝ Κιηληθήο/Αξηζκφο Ννζειεπνκέλσλ Πεξηζηαηηθψλ Κιηληθήο Άζξνηζκα πληειεζηψλ ΚΔΝ Κιάδνπ/Αξηζκφο Ννζειεπνκέλσλ Πεξηζηαηηθψλ Κιάδνπ 4. Τπνινγίδεηαη ν δείθηεο ππνδνκψλ απμεκέλεο θξνληίδαο (Γ) θιηληθήο κε βάζε ηελ αλαινγία ησλ θιηλψλ ΜΔΘ θαη ΜΔΝ γηα ην 2014 ηεο θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. Δθφζνλ θιηληθή δελ δηαζέηεη θιίλεο ΜΔΝ ή ΜΔΘ, ιακβάλεη 0 ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε. Κξεβάηηα ΜΔΝ ινγίδνληαη κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο θιηληθψλ κε γπλαηθνινγηθφ-καηεπηηθφ ηκήκα. Γ. Γείθηεο Απμεκέλεο Φξνληίδαο (2013) = χλνιν Δλεξγψλ Κιηλψλ ΜΔΘ ή / θαη ΜΔΝ Κιηληθήο/χλνιν Κιηλψλ Κιηληθήο χλνιν Δλεξγψλ Κιηλψλ ΜΔΘ ή / θαη ΜΔΝ Κιάδνπ/χλνιν Κιηλψλ Κιάδνπ 3

4 5. Καζνξίδεηαη γηα θάζε θιηληθή δείθηεο ππνδνκψλ θαη νξγάλσζεο (Δ). Ο δείθηεο ιακβάλεη ηηκή 1 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θιηληθή έρεη ιάβεη άδεηα κε βάζε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 517 ή πνπ έρεη δηαπίζηεπζε ή πηζηνπνίεζε ζην ζχλνιν ησλ θιηληθψλ θαη ηκεκάησλ, απφ δηεζλνχο θχξνπο θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα (π.ρ. JCI, TUV, Bureau Veritas, DQS, IQNER ή άιιν θνξέα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν), πνπ ζα εγθξηζεί θαη ζα αλαγλσξηζηεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Όηαλ δελ ηζρχνπλ νη παξαπάλσ ζπλζήθεο ν δείθηεο ιακβάλεη ηηκή Γηα θάζε θιηληθή ππνινγίδεηαη ν δείθηεο πνηνηηθήο ζηάζκηζεο (Σ) σο αθνινχζσο: Σ. Γείθηεο ηάζκηζεο = 40% * Β + 30% * Γ + 20% * Γ + 10% * Δ 7. ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα πνηνηηθψο ζηαζκηζκέλα κεξίδηα αγνξάο αλά θιηληθή (Ε) σο αθνινχζσο: Ε. ηαζκηζκέλα Μεξίδηα Αγνξάο ) = Σ * Α 8. ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα πξνζαξκνζκέλα κεξίδηα αγνξάο αλά θιηληθή (Ζ) σο αθνινχζσο: Ζ. Πξνζαξκνζκέλα Μεξίδηα Αγνξά ) = Σ * Α χλνιν (Σ * Α) ηελ ζπλέρεηα πξνθχπηεη ην αλψηαην εηήζην φξην δαπάλεο σο αθνινχζσο: Θ. αλψηαην εηήζην φξην δαπάλεο Κιηληθήο = Ζ * χλνιν Πξνυπνινγηζκνχ Έηνπο Σν νπνίν δηαηξνχκελν κε ην 12 δίλεη ην κεληαίν αλψηαην φξην δαπάλεο ηεο θιηληθήο έηνπο Κάζε ππέξβαζε ηεο ππνβαιιφκελεο κεληαίαο δαπάλεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ επηζηξνθψλ (rebates) έλαληη ηνπ αλψηαηνπ κεληαίνπ νξίνπ δαπάλεο ηεο θιηληθήο ππφθεηηαη ζε απηφκαηε επηζηξνθή (clawback). 9. Πιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο πνηλέο ζηνπο παξφρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ αλά θαηεγνξία παξάβαζεο. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα θαηαινγίδνληαη κεηά ην Rebate θαη Claw back πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξφρνπο: Α) ζηνπο παξφρνπο πνπ ρξέσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο πξάμεηο αλνηρηήο πεξίζαιςεο αθαηξείηαη απφ ηηο ηηκνινγήζεηο ηεο θιεηζηήο λνζειείαο πνζφ δηπιάζην ησλ ζπληαγνγξαθήζεσλ αλνηρηήο πεξίζαιςεο. 4

5 Β) ζηνπο παξφρνπο πνπ ρξεψλνπλ ηνλ ΔΟΠΤΤ κε εηθνληθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, θαηαινγίδεηαη πνζφ δηπιάζην ησλ ηηκνινγήζεσλ ησλ εηθνληθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη αθαηξείηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παξφρσλ. Γ) ζηνπο παξφρνπο πνπ ρξεψλνπλ ηνλ ΔΟΠΤΤ κε πεξηζηαηηθά πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θιηληθήο, θαηαινγίδεηαη πνζφ δηπιάζην ησλ ηηκνινγήζεσλ ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ θαη αθαηξείηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παξφρσλ. Γ) ζηνπο παξφρνπο πνπ ρξεψλνπλ ηνλ ΔΟΠΤΤ κε ππεξβνιηθέο παξαηάζεηο λνζειείαο πιένλ ηνπ ΚΔΝ, κε αδηθαηνιφγεηεο ρξεψζεηο δηπιψλ ΚΔΝ θαη κε αλαίηηεο επαλεηζαγσγέο ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 40 εκεξψλ, θαηαινγίδνληαη πνζά δηπιάζηα ησλ ηηκνινγήζεσλ ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ θαη αθαηξνχληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παξφρσλ. ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ησλ νπνίσλ νη παξαβάζεηο ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ αηηνχκελσλ πνζψλ, επηβάιιεηαη πξφζζεηε πνηλή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ελφο κελφο γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ παξαβάζεηο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ππνηξφπνπο επηβάιιεηαη ειάρηζηε πνηλή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ έμη κελψλ. Ζ παξνχζα απφθαζε έρεη ηζρχ απφ έσο Σν παξάξηεκα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 5

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ΚΧΓΗΚ. ΚΔΝ (*) Α12Μ Βξνγρνζθφπεζε ζε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Α12Υ Βξνγρνζθφπεζε ζε παζήζεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλέπεηεο Α20Μ Κπζηηθή ίλσζε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 3.81 Α20Υ Κπζηηθή ίλσζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Α22Υ Λνηκψμεηο/θιεγκνλέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Υξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Α25Μ ζπλππάξρνπζεο 1.82 Α25Υ Υξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.98 Α26Υ Μείδνλ ηξαχκα ζψξαθνο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.63 Α28Μ Πλεπκνζψξαθαο κε ζπλππάξρνπζεο 1.42 Α28Υ Πλεπκνζψξαθαο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.64 Α33Υ Πιεπξηηηθή ζπιινγή ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.63 Α34Μα Γηάκεζε πλεπκνλνπάζεηα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.04 Α34Μβ Γηάκεζε πλεπκνλνπάζεηα κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο 1.44 Α34Υ Γηάκεζε πλεπκνλνπάζεηα ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.66 Άιιεο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο Α35Μα (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.61 Άιιεο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο Α35Μβ βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο 1.00 Α36Α Φπκαηίσζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 2.49 Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Β02Μ ζπλππάξρνπζεο 2.08 Β02Υ Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.07 Β03Μ Δπεκβάζεηο Πένπο κε ρξήζε πξνζζεηηθψλ 2.50 Β04Α Δπεκβάζεηο φξρεσλ (π.ρ. θηξζνθήιε, πδξνθήιε, νξρεθηνκή) 0.62 Γ04Υ Τζηεξεθηνκή γηα κε θαθνήζεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.53 Γ05Μ Χνζεθεθηνκή θαη ζχλζεηεο επεκβάζεηο ζαιπίγγσλ γηα κε θαθνήζεηα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.32 Γ05Υ Χνζεθεθηνκή θαη ζχλζεηεο επεκβάζεηο ζαιπίγγσλ γηα κε θαθνήζεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.31 Γ06Μ Δπαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.65 Γ06Υ Δπαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.15 Γ07Α Άιιεο επεκβάζεηο κήηξαο θαη εμαξηεκάησλ γηα κε θαθνήζεηα 0.68 Γ01Υ Μεηαθνξά κηθξναγγεηαθνχ ηζηνχ γηα παζήζεηο - ειιείκκαηα δέξκαηνο, ππνδνξίνπ ηζηνχ θαη καζηνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 4.89 Γ07Α Διάζζνλεο επεκβάζεηο γηα παζήζεηο καζηνχ 0.55 Γ08Υ Άιιεο επεκβάζεηο γηα δεξκαηηθφ κφζρεπκα θαη/ή ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.75 Άιιεο επεκβάζεηο γηα δεξκαηηθφ κφζρεπκα θαη/ή ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ κε Γ08Μ ζπλππάξρνπζεο

7 ΚΔΝ (*) Γ12Υβ Γ13Μ Γ13Υ Δπεκβάζεηο ζηα θάησ άθξα κε έιθνο/θπηηαξίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο ρσξίο απνθαηάζηαζε κε δεξκαηηθφ κφζρεπκα/θξεκλφ Δπεκβάζεηο ζηα θάησ άθξα ρσξίο έιθνο/θπηηαξίηηδα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο ή κε (απνθαηάζηαζε κε δεξκαηηθφ κφζρεπκα/θξεκλφ) Δπεκβάζεηο ζηα θάησ άθξα ρσξίο έιθνο/θπηηαξίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο, ρσξίο (απνθαηάζηαζε κε δεξκαηηθφ κφζρεπκα/θξεκλφ) Γ14Α Μείδσλ πιαζηηθή απνθαηάζηαζε καζηνχ 3.83 Γ20Μ Γεξκαηηθά έιθε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Γ23Μ Με-θαθνήζεηο παζήζεηο ηνπ καζηνχ κε ζπλππάξρνπζεο 1.00 Γ23Υ Με-θαθνήζεηο παζήζεηο ηνπ καζηνχ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Γ24Υ Κπηηαξίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Σξαχκα ζην δέξκα, ππνδφξην ηζηφ θαη καζηφ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Γ25Μ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.14 Γ25Υ Σξαχκα ζην δέξκα, ππνδφξην ηζηφ θαη καζηφ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.36 Μείδνλεο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Γ28Μα ζπλππάξρνπζεο 1.57 Μείδνλεο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο Γ28Μβ παζήζεηο - καθξάο δηάξθεηαο 3.67 Γ28Υ Μείδνλεο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.00 Δ12Α Δηζαγσγή ζπζθεπήο λεπξνδηέγεξζεο 2.99 Ε02Υ Άιια εγθαχκαηα κε δεξκαηηθφ κφζρεπκα ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 2.04 Ε03Α Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα άιια εγθαχκαηα 1.49 Ε22Υ Άιια εγθαχκαηα ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.41 Ζ05Υ Γηαγλσζηηθέο επαηνρνιηθέο επεκβάζεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.06 Ζ07Υ Αλνηθηή ρνινθπζηεθηνκή ρσξίο θιεηζηφ ρνιεδφρν πφξν ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.25 Λαπαξαζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή κε θιεηζηφ ρνιεδφρν πφξν ή κε θαηαζηξνθηθέο Ζ08Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.33 Ζ08Υ Λαπαξαζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή ρσξίο θιεηζηφ ρνιεδφρν πφξν ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.90 Ζ23Υ Δλδνζθνπηθή παιίλδξνκε ρνιαγγεηνπαγθξεαηνγξαθία ζε παζήζεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλέπεηεο Ζ40Υ Κίξξσζε θαη αιθννιηθή επαηίηηδα ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.25 Γηαηαξαρέο ήπαηνο εθηφο απφ θαθνήζεηα, θίξξσζε, αιθννιηθή επαηίηηδα κε Ζ43Μ θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.40 Ζ43Υ Γηαηαξαρέο ήπαηνο εθηφο απφ θαθνήζεηα, θίξξσζε, αιθννιηθή επαηίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.43 Ζ44Μ Γηαηαξαρέο ησλ ρνιεθφξσλ κε ζπλππάξρνπζεο 0.73 Ζ44Υ Γηαηαξαρέο ησλ ρνιεθφξσλ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.33 Θ07Α Δπεκβάζεηο γηα ηελ παρπζαξθία 1.37 Θ08Α Δπεκβάζεηο ζπξενγισζζηθνχ πφξνπ

8 ΚΔΝ (*) Θ09Υ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ελδνθξηλνινγηθέο, δηαηξνθηθέο θαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο Δλδνζθνπηθή ή δηεξεπλεηηθή επέκβαζε γηα κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο κε Θ10Μ θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 3.58 Θ10Υ Δλδνζθνπηθή ή δηεξεπλεηηθή επέκβαζε γηα κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.32 Θ21Α νβαξή δηαηξνθηθή δηαηαξαρή 2.68 Θ23Μ πγγελείο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Θ23Υ πγγελείο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Η22Μ Γηαηαξαρή απφ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ θαη εμάξηεζε 0.94 Η22Υ Γηαηαξαρή απφ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ θαη εμάξηεζε, εκεξήζηα λνζειεία 0.38 Η23Α Γηαηαξαρή απφ ρξήζε νπηνεηδψλ θαη εμάξηεζε 0.59 Η24Α Γηαηαξαρή απφ ρξήζε άιισλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ (λαξθσηηθψλ) θαη 0.62 εμάξηεζε Κ01Υ Δκθχηεπζε απηφκαηνπ εκθπηεχζηκνπ θαξδηαθνχ απηληδσηή, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ02Α Άιιεο επεκβάζεηο ζρεηηδφκελεο κε απηφκαην εκθπηεχζηκν θαξδηαθφ απηληδσηή 1.90 Κ12Υ Δκθχηεπζε βεκαηνδφηε, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ14Υ Αγγεηαθέο επεκβάζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηδφλσλ επαλνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ, ρσξίο εμσζσκαηηθή θπθινθνξία, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 1.12 Κ15Μ Γηαδεξκηθέο επεκβάζεηο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ρσξίο ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) κε εκθχηεπζε ελδνπξφζεζεο (stent) κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ15Υ Γηαδεξκηθέο επεκβάζεηο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ρσξίο ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) κε εκθχηεπζε ελδνπξφζεζεο (stent) ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ16Μ Γηαδεξκηθέο επεκβάζεηο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ρσξίο ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) ρσξίο εκθχηεπζε ελδνπξφζεζεο (stent) κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ16Υ Γηαδεξκηθέο επεκβάζεηο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ρσξίο ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) ρσξίο εκθχηεπζε ελδνπξφζεζεο (stent) ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αληηθαηάζηαζε βεκαηνδνηηθήο πεγήο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Κ17Μ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ18Μ Άιιεο επεκβάζεηο γηα βεκαηνδφηε κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ19Α Γηαδεξκηθέο ελδναγγεηαθέο θαξδηαθέο επεκβάζεηο 2.07 Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε Κ21Μ θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ21Υ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ31Υ Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) κε επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ32Μ Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνχ ρσξίο ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) κε επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Φιεβηθή ζξφκβσζε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Κ33Μ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ33Α Πάζεζε ηνπ θπθινθνξηθνχ κε κε επεκβαηηθφ αεξηζκφ

9 ΚΔΝ (*) Γεξκαηηθά έιθε ζε δηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο Κ34Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Κ35Μ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αζεξσκάησζε ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Κ36Μ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ38Α πγγελήο θαξδηνπάζεηα κε πεξίπινθε ζεξαπεία πνιπαλζεθηηθψλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, αζζελεηψλ θαη παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 2.92 Κ38Μ πγγελήο θαξδηνπάζεηα κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ39Μ Βαιβηδνπάζεηεο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.31 παζήζεηο- Κ40Μ Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) ρσξίο επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ50Α Καηάιπζε λεπξηθνχ πιέγκαηνο λεθξηθήο αξηεξίαο 4.17 Κ52Υ Δκθχηεπζε ακθηθνηιηαθνχ απηληδσηή, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο Κ53Υ Αληηθαηάζηαζε ακθηθνηιηαθνχ απηληδσηή, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο Κ54Υ Δκθχηεπζε ακθηθνηιηαθνχ βεκαηνδφηε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο 3.75 Κ55Υ Αληηθαηάζηαζε ακθηθνηιηαθνχ βεκαηνδφηε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο 3.75 Λ01Υ Σνθεηφο κε θαηζαξηθή ηνκή ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.59 Κνιπηθφο ηνθεηφο κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Λ02Μ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.80 Λ02Υ Κνιπηθφο ηνθεηφο κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.21 Λ20Α Κνιπηθφο ηνθεηφο (θπζηνινγηθφο) 0.90 Λ26Α Πξνγελλεηηθή θαη άιιε καηεπηηθή εηζαγσγή 0.26 Μ07Α Αθξσηεξηαζκφο 5.74 Μ09Μγ Μ10Υγ Μ10Υδ Δμεηδηθεπκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ρσξίο επείγνπζεο παξεκβάζεηο, ρσξίο ζπνλδπιηθή παξακφξθσζε, ρσξίο ζπνλδπινδεζία, ρσξίο θπθνπιαζηηθή, κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή εθηφο απφ παξα/ηεηξαπιεγία Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή, ή έιμε κέζσ Halo κε ζχλζεηεο επεκβάζεηο Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή, ή έιμε κέζσ Halo ρσξίο ζχλζεηεο επεκβάζεηο Μ11Α Δπεκβάζεηο δηαηαηηθήο επηκήθπλζεο άθξνπ 2.47 Λνίκσμε/θιεγκνλή νζηνχ θαη άξζξσζεο κε δηάθνξεο κπνζθειεηηθέο επεκβάζεηο Μ12Υ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 1.65 Δπεκβάζεηο βξαρηνλίνπ, θλήκεο, πεξφλεο θαη αζηξαγάινπ ρσξίο Μ13Υ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μ15Α Κξαληνπξνζσπηθέο επεκβάζεηο 3.04 Μ16Α Άιιεο επεκβάζεηο ψκνπ 1.14 Μ17Υ Γλαζνπξνζσπηθέο επεκβάζεηο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο

10 ΚΔΝ (*) Μ18Α Άιιεο επεκβάζεηο γφλαηνο 0.63 Μ19Μ Άιιεο επεκβάζεηο αγθψλνο θαη αληηβξαρίνπ κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μ19Υ Άιιεο επεκβάζεηο αγθψλνο θαη αληηβξαρίνπ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μ20Α Άιιεο επεκβάζεηο άθξνπ πνδφο 1.08 Μ21Α Σνπηθή εθηνκή θαη αθαίξεζε πιηθψλ εζσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο ηζρίνπ θαη 0.94 κεξηαίνπ Σνπηθή εθηνκή θαη αθαίξεζε πιηθψλ εζσηεξηθήο νζηενζχλζεζεο εμαηξνπκέλσλ Μ23Α ηνπ ηζρίνπ θαη κεξηαίνπ 0.52 Γηαγλσζηηθέο επεκβάζεηο νζηψλ θαη αξζξψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Μ25Μ βηνςίαο κε ζπλππάξρνπζεο 2.96 Μ27Υ Δπεκβάζεηο καιαθψλ κνξίσλ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.82 Μ28Υ Άιιεο επεκβάζεηο κπνζθειεηηθνχ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 1.08 Μ30Α Δπεκβάζεηο άθξαο ρεηξφο 0.71 Γηαζηξέκκαηα, δηαηάζεηο θαη εμαξζξήκαηα ηζρίνπ, ππέινπ θαη κεξνχ κε Μ63Μ ζπλππάξρνπζεο 1.24 Φιεγκνλψδεηο παζήζεηο κπνζθειεηηθνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Μ66Υ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.41 πληεξεηηθή αληηκεηψπηζε παζήζεσλ θαη θαθψζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε λνζειεία άλσ ηεο κηάο εκέξαο ειηθία > 55 εηψλ, είηε κε ζπλππάξρνπζεο Μ68Μα θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή, ή κε παξα/ηεηξαπιεγία, κε δηζθίηηδα ή θιεγκνλψδε ζπνλδπιναξζξνπάζεηα 2.58 πληεξεηηθή αληηκεηψπηζε παζήζεσλ θαη θαθψζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο Μ68Υ ζηήιεο,λνζειία άλσ ηεο κίαο εκέξαο, ειηθία <56 εηψλ, ρσξίο παξα / ηεηξαπιεγία, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ή 0.75 Παζήζεηο ησλ νζηψλ θαη αξζξνπάζεηεο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Μ69Υ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.44 Άιιεο παζήζεηο κπψλ-ηελφλησλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Μ71Υ ζπλππάξρνπζεο 0.42 Δηδηθέο παζήζεηο κπψλ - ηελφλησλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Μ72Μ ζπλππάξρνπζεο 1.73 Άιιεο παζήζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Μ76Μ ζπλππάξρνπζεο 1.33 Αλαζεψξεζε (επαλεπέκβαζε) θνηιηαθήο παξνρέηεπζεο κε θαηαζηξνθηθέο Ν01Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.69 Δπεκβάζεηο γηα εγθεθαιηθή παξάιπζε, κπτθή δπζηξνθία, λεπξνπάζεηα ρσξίο Ν06Υ ζπλππάξρνπζεο 0.88 Δπεκβάζεηο ζε πεξηθεξηθά λεχξα θαη εγθεθαιηθέο ζπδπγίεο θαη άιιεο επεκβάζεηο Ν07Μ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπλππάξρνπζεο 2.76 Ομεία εκθάληζε παξαπιεγίαο/ηεηξαπιεγίαο κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Ν20Υ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.66 Ν21Υ Παζήζεηο λσηηαίνπ κπεινχ κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.88 Delirium (Παξαιήξεκα /Γηέγεξζε) κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Ν24Μ ζπλππάξρνπζεο 2.47 Δθθπιηζηηθά λνζήκαηα-δηαηαξαρέο λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε κέηξηαο βαξχηεηαο Ν27Μβ ζπλππάξρνπζεο 1.35 Ν29Υ Παξνδηθφ ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη απφθξαμε πξνεγθεθαιηθψλ αγγείσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο

11 ΚΔΝ (*) Ν31Μ Ν36Υ Γηαηαξαρέο εγθεθαιηθψλ ζπδπγηψλ θαη πεξηθεξηθψλ λεχξσλ κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δπηιεπηηθνί ζπαζκνί ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.50 Ν38Υ Ν39Υ Ν41Μ Δλδνθξαληαθή (θξαληνεγθεθαιηθή) θάθσζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.91 Καηάγκαηα θξαλίνπ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.55 Άιιεο δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.90 Ν42Μα Ν42Μβ Υξφληα θαη κε θαζνξηζκέλε παξαπιεγία/ ηεηξαπιεγία κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Υξφληα θαη κε θαζνξηζκέλε παξαπιεγία/ ηεηξαπιεγία κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.65 Ξ01Α πιελεθηνκή 3.20 Ξ02Υ Άιιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αίκαηνο θαη αηκνπνηεηηθψλ νξγάλσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.88 Ο01Α Δπεκβάζεηο γηα δηαηηηξαίλνλ ηξαχκα νθζαικνχ 1.53 Ο02Α Δμφξπμε νθζαικνχ θαη επεκβάζεηο νθζαικηθνχ θφγρνπ 1.61 Ο04Α Μείδνλεο επεκβάζεηο θεξαηνεηδνχο, ζθιεξνχ θαη επηπεθπθφηα 1.24 Ο20Μ Ομείεο θαη κείδνλεο νθζαικηθέο ινηκψμεηο κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Ο20Υ Ομείεο θαη κείδνλεο νθζαικηθέο ινηκψμεηο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Ο21Μ Νεπξνινγηθέο θαη αγγεηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ νθζαικνχ κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Π04Μα Π04Μβ Λχζε πεξηηνλατθψλ ζπκθχζεσλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Λχζε πεξηηνλατθψλ ζπκθχζεσλ κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Π05Υ Διάζζνλεο επεκβάζεηο ιεπηνχ θαη παρένο εληέξνπ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 1.42 Π06Α Δπέκβαζε ππισξνκπνηνκήο 1.42 Π07Υ θσιεθνεηδεθηνκή ρσξίο θαθνήζεηα ή πεξηηνλίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.05 Π10Μ Δπεκβάζεηο θήιεο (βνπβσλνθήιεο, νκθαινθήιεο θηι) κε ζπλππάξρνπζεο Π10Υ Δπεκβάζεηο θήιεο (βνπβσλνθήιεο, νκθαινθήιεο θηι) ρσξίο ζπλππάξρνπζεο

12 Π12Μβ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο 2.21 Π12Υ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 1.12 Π26Μ Π26Υ χλζεηε ελδνζθφπεζε αλψηεξνπ πεπηηθνχ ζε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 3.44 χλζεηε ελδνζθφπεζε αλψηεξνπ πεπηηθνχ ζε παζήζεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλέπεηεο Π27Α Άιιεο ελδνζθνπήζεηο αλψηεξνπ πεπηηθνχ, εκεξήζηα λνζειεία 0.26 Π27Μ Άιιεο ελδνζθνπήζεηο αλψηεξνπ πεπηηθνχ ζε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο

13 ΚΔΝ (*) Π27Υ Άιιεο ελδνζθνπήζεηο αλψηεξνπ πεπηηθνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλέπεηεο Δλδνζθφπεζε θαηψηεξνπ πεπηηθνχ ζε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Π28Μ ζπλππάξρνπζεο 2.13 Π28Υ Δλδνζθφπεζε θαηψηεξνπ πεπηηθνχ ζε παζήζεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλέπεηεο Π44Υ Φιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ εληέξνπ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.56 Ρ05Υ Αζζέλεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ HIV ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.21 Ρ10Υ Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 1.69 Ρ21Υ Μεηεγρεηξεηηθέο θαη κεηαηξαπκαηηθέο ινηκψμεηο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.80 Ρ22Μ Δκπχξεην αγλψζηνπ πξνέιεπζεο κε ζπλππάξρνπζεο 1.14 Ρ22Υ Δκπχξεην αγλψζηνπ πξνέιεπζεο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.46 Άιια ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο Ρ24Μβ ζπλππάξρνπζεο Α Λέκθσκα θαη κε-νμεία ιεπραηκία, εκεξήζηα λνζειεία 0.20 Σ06Υ εκαληηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε λενγλφ κε βάξνο εηζαγσγήο >2499 gr ρσξίο πνιιαπιά κείδνλα πξνβιήκαηα 4.58 Νενγλφ κε βάξνο εηζαγσγήο gr ρσξίο ζεκαληηθή ρεηξνπξγηθή Σ26Μγ επέκβαζε κε άιιν πξφβιεκα 2.04 Σ27Μγ Νενγλφ κε βάξνο εηζαγσγήο >2499 gr ρσξίο ζεκαληηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 0.95 κε άιιν πξφβιεκα Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Τ05Μ ζπλππάξρνπζεο 2.94 Τ05Υ Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.08 Διάζζνλεο επεκβάζεηο νπξνδφρνπ θχζηεο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Τ06Μ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.46 Τ07Μ Γηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο εθηφο ηεο πξνζηαηεθηνκήο κε ζπλππάξρνπζεο 1.45 Τ07Υ Γηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο εθηφο ηεο πξνζηαηεθηνκήο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.64 Τ08Μ Δπεκβάζεηο νπξήζξαο κε ζπλππάξρνπζεο 1.43 Τ08Υ Δπεκβάζεηο νπξήζξαο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.62 Τ09Υ Άιιεο επεκβάζεηο γηα παζήζεηο ησλ λεθξψλ θαη ηεο νπξνπνηεηηθήο νδνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.86 Τ20Υ Νεθξηθή αλεπάξθεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.60 Λνηκψμεηο ησλ λεθξψλ θαη ηεο νπξνπνηεηηθήο νδνχ κε θαηαζηξνθηθέο Τ23Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.61 Τ23Υ Λνηκψμεηο ησλ λεθξψλ θαη ηεο νπξνπνηεηηθήο νδνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.58 πκπηψκαηα θαη ζεκεία ησλ λεθξψλ θαη ηεο νπξνπνηεηηθήο νδνχ κε Τ25Μ θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.16 Άιιεο παζήζεηο ησλ λεθξψλ θαη ηεο νπξνπνηεηηθήο νδνχ κε θαηαζηξνθηθέο Τ27Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.73 Τ28Α Πεξηηνλατθή θάζαξζε 0.18 Τ29Α Αηκνθάζαξζε 0.11 Φ11Υ Πνιιαπιά ηξαχκαηα ρσξίο ζεκαληηθέο επεκβάζεηο θαη ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο

14 ΚΔΝ (*) Άιιεο επεκβάζεηο γηα ηξαπκαηηζκνχο θάησ άθξνπ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο Φ24Υ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο Φ25Μ Άιιεο επεκβάζεηο γηα ηξαπκαηηζκνχο ηεο άθξαο ρεηξφο κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ή Φ25Υ Φ26Μ Φ27Υ Φ60Υ Άιιεο επεκβάζεηο γηα ηξαπκαηηζκνχο ηεο άθξαο ρεηξφο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ή 0.65 Άιιεο επεκβάζεηο γηα άιινπο ηξαπκαηηζκνχο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.68 Γεξκαηηθφ κφζρεπκα γηα ηξαπκαηηζκνχο εμαηξνπκέλεο ηεο άθξαο ρεηξφο ρσξίο κεηαθνξά κηθξναγγεηαθνχ ηζηνχ ρσξίο (θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο ) 1.81 Σξαπκαηηζκνί ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Φ61Α Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο 0.29 Φ63Υ Φ64Υ Υ01Μ Υ20Μ Υ23Μ Γεπηεξνγελείο ζεξαπείαο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.52 Άιινο ηξαπκαηηζκφο, δειεηεξίαζε θαη ηνμηθή επίδξαζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.31 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα δηαγλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Φπζηθή ηαηξηθή απνθαηάζηαζε, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Άιιν follow up κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηαηξηθή θξνληίδα, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Υ24Μ Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 0.64 Υ25Α πγγελείο αλσκαιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηε λενγληθή πεξίνδν 0.90 Φ20Α Θεξαπεία ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ κε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, εκεξήζηα λνζειεία Φ43Α Μείδνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο Φ44Α Άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο Φ48Α Φπρηθέο δηαηαξαρέο παηδηθήο ειηθίαο Χ04Μ Γλαζνρεηξνπξγηθή κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Χ10Α Δπεκβάζεηο ξηληθέο 0.71 Χ11Α Ακπγδαιεθηνκή θαη/ή αδελνεηδεθηνκή 0.54 Χ12Α Άιιεο ΧΡΛ επεκβάζεηο θαη επεκβάζεηο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο 0.84 Χ14Α Δπεκβάζεηο ζηφκαηνο θαη ζηαινγφλσλ αδέλσλ 0.71 Χ34Α Λαξπγγνηξαρεηΐηηδα - επηγισηηίηηδα - ηξαρεηνβξνρίηηδα

15 Χ36Μ Άιιεο ΧΡΛ παζήζεηο θαη παζήζεηο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Χ36Υ Α01Μ Α01Υ Άιιεο ΧΡΛ παζήζεηο θαη παζήζεηο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μείδνλεο επεκβάζεηο ζψξαθνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μείδνλεο επεκβάζεηο ζψξαθνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Α02Μα Α02Μβ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο

16 ΚΔΝ (*) Α10Μ Πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 5.24 Α10Υ Πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 4.01 Α11Υ Πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε κε επεκβαηηθφ αεξηζκφ 3.94 Α21Μ Πλεπκνληθή εκβνιή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Α21Υ Πλεπκνληθή εκβνιή ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.07 Λνηκψμεηο/θιεγκνλέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Α22Μα ζπλππάξρνπζεο 2.00 Λνηκψμεηο/θιεγκνλέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο Α22Μβ ζπλππάξρνπζεο 1.18 Πλεπκνληθφ νίδεκα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κε θαηαζηξνθηθέο Α24Μ (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.88 Α24Υ Πλεπκνληθφ νίδεκα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.98 Α26Μα Μείδνλ ηξαχκα ζψξαθνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.55 Α26Μβ Μείδνλ ηξαχκα ζψξαθνο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο 1.21 Νενπιάζκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Α31Μ ζπλππάξρνπζεο 1.85 Α31Υ Νενπιάζκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.94 Α33Μα Πιεπξηηηθή ζπιινγή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Α33Μβ Πιεπξηηηθή ζπιινγή κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μείδνλεο επεκβάζεηο ππέινπ ζε άξξελεο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή Β01Μ ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 3.49 Β01Υ Μείδνλεο επεκβάζεηο ππέινπ ζε άξξελεο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.49 Καθνήζεηα ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο Β20Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.37 Β20Υ Καθνήζεηα ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.40 Γ01Α Ππειηθή εμεληέξσζε θαη ξηδηθή αηδνηεθηνκή 3.03 Γ04Μ Τζηεξεθηνκή γηα κε θαθνήζεηα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.20 Γ12Μ Δπεκβάζεηο κήηξαο θαη εμαξηεκάησλ γηα θαθνήζεηα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 3.84 Γ12Υ Δπεκβάζεηο κήηξαο θαη εμαξηεκάησλ γηα θαθνήζεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.04 Γ20Μ Καθνήζεηα γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.03 Γ20Υ Καθνήζεηα γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.78 Γ01Μ Μεηαθνξά κηθξναγγεηαθνχ ηζηνχ γηα παζήζεηο - ειιείκκαηα δέξκαηνο, ππνδνξίνπ ηζηνχ θαη καζηνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 7.69 Γ06Α Μείδνλεο επεκβάζεηο γηα παζήζεηο καζηνχ

17 ΚΔΝ (*) Γ12Υα Δπεκβάζεηο ζηα θάησ άθξα κε έιθνο/θπηηαξίηηδα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο κε απνθαηάζηαζε κε δεξκαηηθφ κφζρεπκα/θξεκλφ Δπεκβάζεηο ζηα θάησ άθξα κε έιθνο/θπηηαξίηηδα, κε θαηαζηξνθηθέο Γ12Μ (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 5.03 Γ22Μ Καθνήζεηο παζήζεηο ηνπ καζηνχ κε ζπλππάξρνπζεο 1.00 Γ22Υ Καθνήζεηο παζήζεηο ηνπ καζηνχ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 0.43 Γ24Μ Κπηηαξίηηδα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.67 Γ29Μ Καθνήζεηα ηνπ δέξκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.24 Δ01Α Μεηακφζρεπζε ήπαηνο Δ03Α Μεηακφζρεπζε θαξδηάο-πλεπκφλσλ Δ04Α Μεηακφζρεπζε πλεπκφλσλ Δ05Α Μεηακφζρεπζε Καξδηάο Δ06Μ Σξαρεηνζηνκία κε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο > 95 ψξεο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο- Σξαρεηνζηνκία κε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο > 95 ψξεο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο- ή Δ06Υα ηξαρεηνζηνκία/(ή)κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο > 95 ψξεο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δ06Υβ Μεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο > 95 ψξεο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δ06Υγ Σξαρεηνζηνκία ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 7.55 Δ07Α Αιινγελήο κεηακφζρεπζε κπεινχ νζηψλ Απηφινγε κεηακφζρεπζε κπεινχ νζηψλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Δ08Μ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δ08Υ Απηφινγε κεηακφζρεπζε κπεινχ νζηψλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δ09Α Μεηακφζρεπζε παγθξέαηνο Δ09Μ Μεηακφζρεπζε λεθξνχ κε κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο #REF! Δ09Υ Μεηακφζρεπζε λεθξνχ ρσξίο κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο #REF! Δ10Α Δκθχηεπζε ζπζθεπψλ θνηιηαθήο ππνβνήζεζεο Δηζαγσγή εκθπηεχζηκεο ζπζθεπήο έγρπζεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κε Δ11Μ θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δ11Υ Δηζαγσγή εκθπηεχζηκεο ζπζθεπήο έγρπζεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Ε01Α Μεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο ζε εγθαχκαηα θαη ζνβαξά νιηθνχ πάρνπο εγθαχκαηα Ε02Μ Άιια εγθαχκαηα κε δεξκαηηθφ κφζρεπκα κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Ε21Α νβαξά εγθαχκαηα 0.88 Ε22Μ Άιια εγθαχκαηα κε ζπλππάξρνπζεο 1.20 Δπεκβάζεηο παγθξέαηνο, ήπαηνο θαη αλαζηφκσζε κε θαηαζηξνθηθέο Ζ01Μ (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 4.41 Δπεκβάζεηο παγθξέαηνο, ήπαηνο θαη αλαζηφκσζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο Ζ01Υ (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.60 Μείδνλεο επεκβάζεηο ησλ ρνιεθφξσλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Ζ02Μα ζπλππάξρνπζεο 3.87 Ζ02Μβ Μείδνλεο επεκβάζεηο ησλ ρνιεθφξσλ κε ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο - 17

18 ΚΔΝ (*) Ζ02Υ Μείδνλεο επεκβάζεηο ησλ ρνιεθφξσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.58 Ζ05Μ Γηαγλσζηηθέο επαηνρνιηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 3.43 Ζ06Μ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επαηνρνιηθέο επεκβάζεηο θαη επεκβάζεηο παγθξέαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.97 Ζ06Υ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επαηνρνιηθέο επεκβάζεηο θαη επεκβάζεηο παγθξέαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.72 Ζ07Μ Αλνηθηή ρνινθπζηεθηνκή κε θιεηζηφ ρνιεδφρν πφξν ή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 3.26 Ζ20Μ Δλδνζθνπηθέο επεκβάζεηο γηα αηκνξξαγία νηζνθαγηθψλ θηξζψλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.70 Ζ20Υ Δλδνζθνπηθέο επεκβάζεηο γηα αηκνξξαγία νηζνθαγηθψλ θηξζψλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.99 Ζ23Μ Δλδνζθνπηθή παιίλδξνκε ρνιαγγεηνπαγθξεαηνγξαθία ζε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.50 Κίξξσζε θαη αιθννιηθή επαηίηηδα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) Ζ40Μα ζπλππάξρνπζεο 1.42 Κίξξσζε θαη αιθννιηθή επαηίηηδα κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο Ζ40Μβ ζπλππάξρνπζεο 0.60 Ζ41Μ Καθνήζεηα ηνπ επαηνρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παγθξέαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 1.46 Ζ41Υ Καθνήζεηα ηνπ επαηνρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παγθξέαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 0.66 Ζ42Μ Γηαηαξαρέο παγθξέαηνο εθηφο απφ θαθνήζεηα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.01 Ζ42Υ Γηαηαξαρέο παγθξέαηνο - παγθξεαηίηηδα ρσξίο θαθνήζεηα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 0.37 Θ01Μ Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηνπ δηαβήηε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 6.40 Θ01Υ Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηνπ δηαβήηε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.89 Θ02Μ Δπεκβάζεηο ππφθπζεο κε ζπλππάξρνπζεο 4.76 Θ02Υ Δπεκβάζεηο ππφθπζεο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο 3.01 Θ03Α Δπεκβάζεηο επηλεθξηδίσλ 3.08 Θ04Μ Μείδνλεο επεκβάζεηο γηα ηελ παρπζαξθία κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Θ04Υ Μείδνλεο επεκβάζεηο γηα ηελ παρπζαξθία ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Θ05Μ Δπεκβάζεηο παξαζπξενεηδψλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.74 Θ05Υ Δπεκβάζεηο παξαζπξενεηδψλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.08 Θ06Μ Δπεκβάζεηο ζπξενεηδνχο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.39 Θ06Υ Δπεκβάζεηο ζπξενεηδνχο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 1.37 Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ελδνθξηλνινγηθέο, δηαηξνθηθέο θαη Θ09Μα κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 4.08 Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ελδνθξηλνινγηθέο, δηαηξνθηθέο θαη Θ09Μβ κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο

19 ΚΔΝ (*) Θ20Μ Γηαβήηεο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δλδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Θ24Μ ζπλππάξρνπζεο 1.89 Η20Α Σνμίθσζε απφ νηλνπλεπκαηψδε θαη θαηάζηαζε απφζπξζεο (ζχλδξνκν ζηέξεζεο) Η21Α Σνμίθσζε απφ ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο (λαξθσηηθά) θαη θαηάζηαζε απφζπξζεο (ζχλδξνκν ζηέξεζεο) Κ01Μ Δκθχηεπζε απηφκαηνπ εκθπηεχζηκνπ θαξδηαθνχ απηληδσηή, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ03Μ Δπεκβάζεηο θαξδηαθψλ βαιβίδσλ κε ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο κε επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Δπεκβάζεηο θαξδηαθψλ βαιβίδσλ κε ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο κε Κ03Υ επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 7.47 Κ04Μ Δπεκβάζεηο θαξδηαθψλ βαιβίδσλ κε ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ρσξίο επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 8.91 Κ04Υ Δπεκβάζεηο θαξδηαθψλ βαιβίδσλ κε ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ρσξίο επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 5.82 ηεθαληαία παξάθακςε κε επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ κε επαλεπέκβαζε Κ05Μ ή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ05Υ ηεθαληαία παξάθακςε κε επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ ρσξίο επαλεπέκβαζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 6.49 Κ06Μ ηεθαληαία παξάθακςε ρσξίο επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ κε επαλεπέκβαζε ή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ06Υ ηεθαληαία παξάθακςε ρσξίο επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ ρσξίο επαλεπέκβαζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Άιιεο θαξδην-ζσξαθνρεηξνπξγηθέο /αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ρξήζε Κ07Μα εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Άιιεο θαξδην-ζσξαθνρεηξνπξγηθέο /αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ρξήζε Κ07Μβ εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ07Υ Άιιεο θαξδην-ζσξαθνρεηξνπξγηθέο /αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ08Μ Μείδνλεο επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο αγγείσλ ρσξίο ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 7.21 Κ08Υ Μείδνλεο επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο αγγείσλ ρσξίο ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 3.69 Άιιεο θαξδηνζσξαθηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο ρξήζε εμσζσκαηηθήο Κ09Μα θπθινθνξίαο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 5.13 Άιιεο θαξδηνζσξαθηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο ρξήζε εμσζσκαηηθήο Κ09Μβ θπθινθνξίαο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 3.16 Κ09Υ Άιιεο θαξδηνζσξαθηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο ρξήζε εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ10Μ Γηαδεξκηθέο επεκβάζεηο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 3.35 Κ10Υ Γηαδεξκηθέο επεκβάζεηο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο

20 ΚΔΝ (*) Κ11Μ Κ11Υ Αθξσηεξηαζκφο ιφγσ παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ άλσ άθξνπ θαη δαθηχισλ άθξνπ πνδφο, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο- Αθξσηεξηαζκφο ιφγσ παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ άλσ άθξνπ θαη δαθηχισλ άθξνπ πνδφο, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ12Μ Κ13Μ Κ13Υ Δκθχηεπζε βεκαηνδφηε, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αθξσηεξηαζκφο άλσ άθξνπ θαη δαθηχισλ άθξνπ πνδφο ιφγσ δηαηαξαρψλ ηνπ θπθινθνξηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αθξσηεξηαζκφο άλσ άθξνπ ή δαθηχισλ άθξνπ πνδφο ιφγσ παζήζεσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ14Μα Κ14Μβ Αγγεηαθέο επεκβάζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηδφλσλ επαλνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ, ρσξίο εμσζσκαηηθή θπθινθνξία, κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αγγεηαθέο επεκβάζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηδφλσλ επαλνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ, ρσξίο εμσζσκαηηθή θπθινθνξία, κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ22Α Ανξηηθά βαιβηδνθφξα κνζρεχκαηα 8.00 Κ30Μ Κ30Υ Κ31Μ Πάζεζε ηνπ θπθινθνξηθνχ κε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Πάζεζε ηνπ θπθινθνξηθνχ κε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε ΟΔΜ (νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) κε επεκβαηηθφ θαξδηαθφ θαζεηεξηαζκφ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ41Μ Λνηκψδεο ελδνθαξδίηηδα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ41Υ Κ42Μ Κ42Υ Κ43Μ Κ43Υ Λνηκψδεο ελδνθαξδίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Καξδηαθή αλεπάξθεηα θαη θαηαπιεμία κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Καξδηαθή αλεπάξθεηα θαη θαηαπιεμία ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο πγθνπή θαη collapsus κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο πγθνπή θαη collapsus ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ45Μα Άιιεο παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ46Μ Κ46Υ Αξξπζκία, θαξδηαθή αλαθνπή θαη δηαηαξαρέο αγσγηκφηεηαο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αξξπζκία, θαξδηαθή αλαθνπή θαη δηαηαξαρέο αγσγηκφηεηαο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο

21 Κ47Μ Κ47Υ Αζηαζήο ζηεζάγρε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Αζηαζήο ζηεζάγρε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ52Μ Δκθχηεπζε ακθηθνηιηαθνχ απηληδσηή, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο

22 ΚΔΝ (*) Κ53Μ Αληηθαηάζηαζε ακθηθνηιηαθνχ απηληδσηή, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο Δκθχηεπζε ακθηθνηιηαθνχ βεκαηνδφηε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κε Κ54Μ θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο 4.17 Αληηθαηάζηαζε ακθηθνηιηαθνχ βεκαηνδφηε, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κε Κ55Μ θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο 4.17 Κ56Μ Γηαθαζεηεξηαθή ηνπνζέηεζε θαξδηαθήο βαιβίδαο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ56Υ Γηαθαζεηεξηαθή ηνπνζέηεζε θαξδηαθήο βαιβίδαο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ57Μ Γηαθνξπθαία δηα-ανξηηθή ηνπνζέηεζε θαξδηαθήο βαιβίδαο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ57Υ Γηαθνξπθαία δηα-ανξηηθή ηνπνζέηεζε θαξδηαθήο βαιβίδαο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Γηαθαζεηεξηαθή βαιβηδνπιαζηηθή θαξδηαθήο βαιβίδαο κε θαηαζηξνθηθέο Κ58Μ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ58Υ Γηαθαζεηεξηαθή βαιβηδνπιαζηηθή θαξδηαθήο βαιβίδαο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ59Α Γηαθαζεηεξηαθή αληηθαηάζηαζε ή δηφξζσζε θαξδηαθψλ βαιβίδσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο 4.58 Κ60Α Γηαθαζεηεξηαθή αληηκεηψπηζε κπνθαξδηνπάζεηαο, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο/ 5.42 Κ61Α Γηαδεξκηθή - δηαθαζεηεξηαθή ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ ζε θαξδηαθή θνηιφηεηα ή ζχγθιεηζε θαξδηαθψλ ηξεκάησλ Κ62Α Δπεκβαηηθή ζχγθιεηζε κεζνθνιπηθνχ ή κεζνθνηιηαθνχ ειιείκκαηνο ζε αζζελή <18 εηψλ Κ63Α Δπεκβαηηθή ζχγθιεηζε αξηεξηαθνχ πφξνπ ζε αζζελή <18 εηψλ 7.50 Κ64Α Δπεκβαηηθή ζχγθιεηζε ανξηνπλεπκνληθνχ παξάπιεπξνπ ζε αζζελή <18 εηψλ 3.33 Κ65Α Δπεκβαηηθή δηάλνημε κεζνθνιπηθήο επηθνηλσλίαο ζε αζζελή <18 εηψλ 1.67 Βαιβηδνπιαζηηθή ή αγγεηνπιαζηηθή γηα ζπγγελή θαξδηνπάζεηα ζε αζζελή <18 Κ66Μ εηψλ κε θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ66Υ Βαιβηδνπιαζηηθή ή αγγεηνπιαζηηθή γηα ζπγγελή θαξδηνπάζεηα ζε αζζελή <18 εηψλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Κ67Α Σνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο (stent) ζε πλεπκνληθή αξηεξία ή ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζζκνχ ζε αζζελή <18 εηψλ 2.92 Σνθεηφο κε θαηζαξηθή ηνκή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο Λ01Μ ζπλππάξρνπζεο 2.24 Λ03Μ Δθηνπε θχεζε κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Καηαζηάζεηο κεηά ηνλ ηνθεηφ ή κεηά ηελ άκβισζε κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε Λ04Μ θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.04 Ακθνηεξφπιεπξεο/πνιιαπιέο επεκβάζεηο ησλ κεγάισλ αξζξψζεσλ θάησ Μ01Μ άθξσλ κε αλαζεψξεζε ή κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 8.65 Μ01Υ Ακθνηεξφπιεπξεο/πνιιαπιέο επεκβάζεηο ησλ κεγάισλ αξζξψζεσλ θάησ άθξσλ ρσξίο αλαζεψξεζε ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 4.58 Μεηαθνξά κηθξναγγεηαθνχ ηζηνχ ή (δεξκαηηθνχ κνζρεχκαηνο κε θαηαζηξνθηθέο Μ02Μ (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο ), εμαηξνπκέλεο ηεο άθξαο ρείξαο 8.95 Μ03Μ Αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο

23 ΚΔΝ (*) Μ03Υ Μ04Μ Μ04Υ Μ05Μ Μ05Υ Μ06Α Μ06Μα Μ06Μβ Μ06Μγ Μ06Υ Μ08Μ Μ08Υ Μ09Μα Μ09Μβ Μ09Υ Μ09Υα Μ09Υβ Μ10Μα Μ10Μβ Αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 3.42 Αξζξνπιαζηηθή γφλαηνο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλππάξρνπζεο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 3.82 Αξζξνπιαζηηθή γφλαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 3.27 Αξζξνπιαζηηθή άιισλ αξζξψζεσλ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 4.40 Αξζξνπιαζηηθή άιισλ αξζξψζεσλ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 2.94 νβαξέο επεκβάζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ηληναπρεληθήο κνίξαο 9.37 ειηθία <19 εηψλ νβαξέο επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε είηε επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζσξαθηθψλ παξακνξθψζεσλ, ειηθία < 16 εηψλ, ή παξα/ηεηξαπιεγία κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο, ή επείγνπζεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ή επεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θιεγκνλήο ζηελ πεξηνρή Μεγάιεο βαξχηεηαο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, κε αληηθαηάζηαζε ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο είηε γηα ζνβαξή θιεγκνλψδε λφζν, είηε γηά θαθνήζε λενπιαζία θαη ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή, πάλσ απφ 6 επίπεδα Δπεκβάζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ηληναπρεληθή κνίξα, ρσξίο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο, ρσξίο ζνβαξή θιεγκνλψδε λφζν ή θαθνήζεηα, κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή νβαξέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ηληναπρεληθή κνίξα, ρσξίο ηδηαίηεξα πνιχπινθα ή πνιχ ζχλζεηε ιεηηνπξγία, ρσξίο ζπνλδπιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, ρσξίο ζνβαξή θιεγκνλψδε λφζν ή θαθφεζεο λεφπιαζκα, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή Άιιεο επεκβάζεηο ηζρίνπ θαη κεξηαίνπ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 4.64 Άιιεο επεκβάζεηο ηζρίνπ θαη κεξηαίνπ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 2.76 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κε εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε θαη ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο ή δηνξζσηηθή νπίζζηα ζπνλδπινδεζία ή αληηθαηάζηαζε ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο κε εκθχηεπκα 5.89 Δμεηδηθεπκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε θαη ζνβαξέο ζπλνδέο ρεηξνπξγηθέο ή αιινγελέο νζηηθφ κφζρεπκα ή επεκβάζεηο θπθνπιαζηηθήο ζε > 2 επίπεδα ή ζε 2 επίπεδα κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο πνλδπινδεζία ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο - έσο θαη 3 επίπεδα 4.70 Δμεηδηθεπκέλεο ρεηξνπξγηθέοεπεκβάζεηο ζε παξακνξθσηηθέοπαζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ή πνιχπινθεο ζπνλδπινδεζίεο ή επεκβάζεηο θπθνπιαζηηθήο ρσξίο αληηθαηάζηαζε ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο κε εκθχηεπκα, ρσξίο νπίζζηα ζπνλδπινδεζία 5.04 Δμεηδηθεπκέλεο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κε εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε κε ρξήζε κεζνζπνλδχιησλ θισβψλ ή θπθνπιαζηηθή ζε 2 επίπεδα ρσξίο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή ή κε αληηθαηάζηαζε ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο ή πάξα/ηεηξαπιεγία Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή ή κε πνιχπινθεο επεκκβάζεηο Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή ρσξίο πνιχπινθεο επεκκβάζεηο

24 ΚΔΝ (*) Μ10Υα Μ10Υβ Μ12Μα Μ12Μβ Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή, κε ζχλζεηεο επεκβάζεηο ή έιμε 2.16 κέζσ Halo, κε ζπνλδπιηθφ θάηαγκα, κε πάξα/ηεηξαπιεγία Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ρσξίο ζπλππάξρνπζεο θαηαζηξνθηθέο ή ζνβαξέο παζήζεηο ή, κε ζχλζεηεο επεκβάζεηο ή έιμε κέζσ Halo, ρσξίο ζπνλδπιηθφ θάηαγκα, εθηφο απφ πάξα/ηεηξαπιεγία 1.81 Λνίκσμε/θιεγκνλή νζηνχ θαη άξζξσζεο κε δηάθνξεο κπνζθειεηηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 5.65 Λνίκσμε/θιεγκνλή νζηνχ θαη άξζξσζεο κε δηάθνξεο κπνζθειεηηθέο επεκβάζεηο κε ζνβαξέο ή κέηξηαο βαξχηεηαο ζπλππάξρνπζεο 3.35 Μ13Μ Δπεκβάζεηο βξαρηνλίνπ, θλήκεο, πεξφλεο θαη αζηξαγάινπ κε ζπλππάξρνπζεο 3.53 Μ17Μ Γλαζνπξνζσπηθέο επεκβάζεηο κε ζπλππάξρνπζεο 2.06 Μ27Μ Δπεκβάζεηο καιαθψλ κνξίσλ κε ζπλππάξρνπζεο 2.59 Μ28Μ Άιιεο επεκβάζεηο κπνζθειεηηθνχ κε ζπλππάξρνπζεο 2.92 Μ29Α Δπαλνξζσηηθή επέκβαζε γφλαηνο ή αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθήο γφλαηνο 1.28 Μ31Μ Μ31Υ Αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 8.03 Αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 4.81 Μ32Μα Αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθήο γφλαηνο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 9.07 Μ32Μβ Αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθήο γφλαηνο κε ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μ32Υ Αλαζεψξεζε αξζξνπιαζηηθήο γφλαηνο ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 4.62 Μ60Α Καηάγκαηα δηάθπζεο κεξηαίνπ 1.77 Μ61Μ Καηάγκαηα άπσ (θαηψηεξνπ) ηκήκαηνο κεξηαίνπ νζηνχ κε ζπλππάξρνπζεο 2.28 Μ61Υ Μ64Μ Μ64Υ Μ65Μ Μ65Υ Καηάγκαηα άπσ (θαηψηεξνπ) ηκήκαηνο κεξηαίνπ νζηνχ ρσξίο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Οζηενκπειίηηδα κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Οζηενκπειίηηδα ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Καθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Καθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνχ ρσξίο θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο Μ66Μ Φιεγκνλψδεηο παζήζεηο κπνζθειεηηθνχ κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 2006 Α. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.0 ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ Γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε γηα ην ίδην άηνκν ζα πξνζθνκίδεηαη μερσξηζηή απφδεημε ηνπ γηαηξνχ, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 14 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΚΛΗΝΗΚΔ ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ» ύγκριζη ηετνικών για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ ΣΟ ΚΤΛΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΣΑ: ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΕΗΟΠΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΠΑΘΖΔΗ ΣΟΤ ΠΔΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΑΚΡΟΠΟΘΗΑ ΣΟΝ ΚΤΛΟ : ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΠΑΘΖΔΗ ΣΟΤ ΠΔΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΑΚΡΟΠΟΘΗΑ ΣΟΝ ΚΤΛΟ : ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΠΑΘΖΔΗ ΣΟΤ ΠΔΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΑΚΡΟΠΟΘΗΑ ΣΟΝ ΚΤΛΟ : ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Υπιζηίνα Παπσαπίδος Κηηνίαηπορ Μεηαπηςσιακή θοιηήηπια ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ Α.Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΣΑΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 11726 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ 11620 ΜΑΝΓΑΛΙΓΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα