ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ"

Transcript

1 ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο Γηαηάμεηο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ην αζθάιηζκα, ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε Ννζνθνκείν ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο. Σν πνζφ ηνπ αζθαιίζκαηνο γηα θάζε είδνπο επέκβαζεο αλαγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα, είλαη αλεμάξηεην απφ ην χςνο ησλ ρεηξνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ απνδεκίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ιάβεη ν αζθαιηζκέλνο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Δάλ γίλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εγρεηξήζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ην κεγαιχηεξν αληίζηνηρν πνζφ. Δάλ ην είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Δπεκβάζεσλ ε Δηαηξία θαηαβάιιεη πνζφ ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αληίζηνηρεο ζνβαξφηεηαο. Γηαδνρηθέο επεκβάζεηο κε αηηία ηελ ίδηα αζζέλεηα ή αηχρεκα θαζψο θαη νη επηπινθέο απηψλ, ππνινγίδνληαη σο κία θαη κφλε, φηαλ ε επφκελε γίλεη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία. Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 8 ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο, ε αζθάιηζε ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη ελελήληα (90) ζπλερείο εκέξεο αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο θάιπςεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. Δηδηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ιφγσ θαηζαξηθήο ηνκήο απαηηείηαη πεξίνδνο ηξηαθνζίσλ (300) εκεξψλ ζπλερνχο αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο θάιπςεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. Άρθρο 2. Πληρφμή τφν ασυαλίστρφν Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο απμάλνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, κε πνζνζηφ αχμεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 65 εηψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην πνζνζηφ αχμεζεο δηακνξθψλεηαη ζε 4% εηεζίσο. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο, έρνπλ εθαξκνγή νη Γεληθνί Όξνη Αζθάιηζεο Εσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ, πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην αζθαιηζηήξην. Άρθρο 3. Γιάρκεια ιστύος της κάλσυης Ζ θάιπςε ηζρχεη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 65 εηψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ ηζρχο ηεο κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ ιήμε ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αζθαιηζηήξην ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία, πξηλ ηελ 65 ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ και ΠΟΩΝ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 1 Κξαληνηνκή Τπνθπζεθηνκή Δπέκβαζε γηα αλεχξπζκα ή αξηεξηνθιεβψδε δπζπιαζία Δθηνκή αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο Υεηξνπξγηθή δεκηνπξγία αλαζηφκσζεο Δγρείξηζε θνηιηνπεξηηνλαηθήο παξνρέηεπζεο Οζθπηθή πεηαιεθηνκή Θσξαθηθή ή Απρεληθή πεηαιεθηνκή ή Πεηαινηνκή Δθππξήληζε δίζθνπ πνλδπινζεζία ηχπνπ Isula πνλδπινζεζία ηχπνπ VSP Γηεξεχλεζε ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ ΜΑΣΙΩΝ 13 Αθαίξεζε θαηαξξάθηε Αθαίξεζε θαηαξξάθηε & Μεηακφζρεπζε θαθνχ Αθαίξεζε Ηξηδαο / Ηξηδεθηνκία Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο (ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε) Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο (απνθαηάζηαζε κε LASER)) Ταινεηδεθηνκή Μεηακφζρεπζε Κεξαηνεηδνχο Δπέκβαζε απνθαηάζηαζεο Γιαπθψκαηνο Γηφξζσζε ζηξαβηζκνχ Αθαίξεζε πηεξπγίνπ Γηφξζσζε εθηξνπίνπ ή εληξνπίνπ Απνθαηάζηαζε Ακθηβιεζηξνεηδνχο ή Κεξαηνεηδνχο κε LASER Δθππξήληζε νθζαικηθνχ βνιβνχ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ (ΑΤΣΙΩΝ ΜΤΣΗ - ΛΑΙΜΟΤ) 26 Γηφξζσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο Κνγρεθηνκία Δπέκβαζε ξηληθήο πνιππνδίαζεο Ρηλνθαξπγγνζθφπεζε θαη βηνςία Αδελνεηδεθηνκή Γισζζεθηνκή Ακπγδαιεθηνκή Δπέκβαζε "Τπληθήο Άπλνηαο" Λαξπγγνζθφπεζε & Καηαζηξνθή ιαξπγγηθήο βιάβεο Οιηθή ιαξπγγεθηνκή Σξαρεηνζηνκία Μπξηγγεθηνκή Σπκπαλνπιαζηηθή Σπκπαλνπιαζηηθή 2, Αλαβνιεθηνκή Μαζηνηδεθηνκή Δπεκβάζεηο θφιπσλ Οιηθή ζπξενεηδεθηνκή Παξαζπξενεηδεθηνκή 2.700

3 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ και ΠΟΩΝ 45 Δθηνκή ζηεινγφλσλ αδέλσλ Δθηνκή Παξσηίδαο Ρηδηθφ ηξαρειηθφο θαζαξηζκφο Ζκί ή Τθνιηθή ζπξνεηδεθηνκή ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟΤ 49 Γηαζηνιή Οηζνθάγνπ Απνθαηάζηαζε Οηζνθάγνπ Δμαίξεζε φγθνπ ή εθθνιπψκαηνο ηνπ νηζνθάγνπ Οηζνθαγεθηνκή Γαζηξνζηνκία Οιηθή ή κεξηθή γαζηξεθηνκή Βαγνηνκή & Ππισξνπιαζηηθή Τπεξεθιεθηηθή βαγνηνκή Γαζηξνδσδεθαδαθηπινζηνκηθή ή Γαζηξνλεζηηδηθή αλαζηφκσζε ή 57 Γαζηξνεληεξναλαζηφκσζε Γαζηξνζθφπεζε & αθαίξεζε πνιχπνδα ε ζεξαπεία κε LASER Ραθή αηκνξξαγνχληνο έιθνπο Αθαίξεζε ιεπηνχ εληέξνπ Δηιενζηνκία Οιηθή ή κεξηθή θνιεθηνκή Κνινζηνκία χγθιηζε θνινζηνκίαο Κνινλνζθνπηθή πνιππνδεθηνκή θσιεθνεηδεθηνκή Γηαζηνιή Πξσθηνχ Δπέκβαζε αηκνξξνίδσλ Άιιεο επεκβάζεηο ηνπ πξσθηνχ (ζπξίγγην, ξαγάδα) Δθηνκή ηνπ νξζνχ Δθηνκή φγθνπ ηνπ νξζνχ Πξφπησζε νξζνχ Κνηιηνπεξηλετθή εθηνκή Δπέκβαζε Miles Γηεξεπλεηηθή ιαπαξνηνκή Λαπαξνζθφπεζε Οιηθή ή κεξηθή παγθξεαηεθηνκή Ρηδηθή παλθξεαηνδσδεθαδαθηπιεθηνκή (Δπέκβαζε Whipple) Υνιπθπζηεθηνκή & ρνιεδνρνηνκή Λαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή E.R.C.P. & παπηιινηνκή E.R.C.P. & παπηιινηνκή & εηζαγσγή Stent Υνινθπζηεθηνκή πιελεθηνκή Αλνηρηή βηνςία ήπαηνο Μεξηθή ινβεθηνκή ήπαηνο Μεηακφζρεπζε ήπαηνο

4 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ και ΠΟΩΝ ΚΗΛΗ 88 Δπέκβαζε δηαθξαγκαηνθήιεο Απνθαηάζηαζε βνπβσλνθήιεο ή κεξνθήιεο Απνθαηάζηαζε ακθνηεξφπιεπξεο βνπβσλνθήιεο ή κεξνθήιεο Απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο ή θήιεο ιεπθήο γξακκήο (επιγαστρικής) Απνθαηάζηαζε άιισλ εηδψλ θήιεο θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ΜΑΣΟ 93 Βηνςία καζηνχ Αθαίξεζε ςειαθεηήο κάδαο καζηνχ Απιή καζηεθηνκή Μαζηεθηνκή & αθαίξεζε καζραιηαίσλ ιεκθαδέλσλ Μαζηεθηνκή & άκεζε αλαθαηαζθεπή Αλαθαηαζθεπή ηνπ καζηνχ ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 99 Αθαίξεζε θηξζψλ θάησ άθξνπ (ελφο άθξνπ) Αθαίξεζε θηξζψλ θάησ άθξνπ (άκθσ) Αξηεξηαθή παξάθακςε by pass (εμαηξείηαη C.A.B.G.) Καξσηηδηθφ by pass Ανξηνκεξηαία, Μεξνθλεκηαία, Μαζραιηαία-Μεξηαία παξάθακςε, αλεχξπζκα 103 ανξηήο ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟ ΚΑΡΓΙΑ 104 Ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε (by pass) Γηαδεξκηθή δηαπιηθή ζηεθαληαία αγγεηνπιαζηηθή PTCA επηπιένλ ζηεθαληαίαο αξηεξίαο Καξδηαθφο & ηεθαληαίνο θαζεηεξηαζκφο Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο/σλ Βαιβηδνπιαζηηθή Κιεηζηή βαιβηδνηνκία Δθηνκή θαξδηαθνχ αλεπξχζκαηνο Σνπνζέηεζε κφληκνπ βεκαηνδφηε (πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηηκή ηνπ βεκαηνδφηε) Απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο ζσξαθηθήο ανξηήο Μεηακφζρεπζε θαξδίαο Μεηακφζρεπζε θαξδίαο & πλεπκφλσλ Λνβεθηνκή ή πλεπκνλεθηνκή Αθαίξεζε κεζνζσξαθηθνχ φγθνπ Θσξαθνπιαζηηθή Θεξαπεπηηθή βξνγρνζθφπεζε ή κεζνζσξαθνζθφπεζε 700 ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ ΟΤΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 120 Μεξηθή ή νιηθή λεθξεθηνκή Ππεινιηζνηνκία Οπξεηεξνιηζνηνκία 2.500

5 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ και ΠΟΩΝ 123 Δμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία Ππεινπιαζηηθή Νεθξνζηνκία ή νπξεζξνζηνκία Μεξηθή θπζηεθηνκή Οιηθή θπζηεθηνκή κεηά νπξεηεξνεληεξηθήο αλαζηφκσζεο Γηνπξεζξηθή αθαίξεζε φγθσλ νπξνδφρνπ θχζηεο Απνθαηάζηαζε νπξήζξαο, νπξεζξνηνκία Υεηξνπξγηθή δηάλνημε ζηνκίνπ νπξήζξαο Οξρεθηνκή, επηδηδπκεθηνκία Απνθαηάζηαζε πδξνθήιεο Απνιίλσζε πξνζαγσγψλ αγγείσλ Απνιίλσζε ζπεξκαηηθήο θιέβαο Οξρενπεμία Πξνζηαηεθηνκή Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή Μεηακφζρεπζε λεθξνχ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ 139 Ωνζεθεθηνκή (εηεξφπιεπξε ή ακθνηεξφπιεπξε) Αθαίξεζε θχζεο σνζπιαθίνπ αιπηγγεθηνκή αιπηγγνπιαζηηθή Οιηθή πζηεξεθηνκή (θνηιηαθή ή δηαθνιπηθή) Ηλνκπνκαζηεθηνκή Τζηεξεθηνκή + Ωνζεθεθηνκή Ρηδηθή πζηεξεθηνκή Κνιπνξαθή Απνθαηάζηαζε θπζηενθήιεο ή αθξάηεηαο νχξσλ Θεξαπεπηηθή ιαπαξνζθφπεζε Καηζαξηθή ηνκή Δθηνπή (εμσκήηξηνο) θχεζεο Κσλνεηδήο εθηνκή ηξαρήινπ Σξαρειηθφ, θνιπηθφ, αηδνητθφ Δπέκβαζε βαξζνιίληαο θχζηεο Γηαγλσζηηθή απφμεζε Απνβνιή 2νπ ηξηκήλνπ Απνθαηάζηαζε θφιπνπ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ ΓΔΡΜΑΣΟ 158 Αθαίξεζε ιηπψκαηνο ή βαζηθνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο Δπξεία εμαίξεζε κειαλψκαηνο θαη κεηακφζρεπζε δέξκαηνο Δμαίξεζε κειαλψκαηνο θαη ιεκθαδέλσλ Αθαίξεζε γηγαληηαίνπ ιηπψκαηνο Αθαίξεζε ζκηγκαηνγφλνπ θχζηεο Δθηνκή βιεθάξσλ Δπέκβαζε δαθξπτθνχ αδέλνο Βηνςία ιεκθαδέλνο Ρηδηθή ιεκθαδελεθηνκή 1.800

6 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ και ΠΟΩΝ 167 Μεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΔ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ 168 Οιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ Οιηθή αξζξνπιαζηηθή γφλαηνο Οιηθή αξζξνπιαζηηθή αγθψλνο Αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ Αξζξνπιαζηηθή γφλαηνο Αξζξνπιαζηηθή αγθψλνο Αξζξνπιαζηηθή ψκνπ Δθηνκή εληνπηζκέλσλ νζηηθψλ βιαβψλ Βιαηζνδαθηπιία κεγάινπ δαθηχινπ πνδφο (εηεξφπιεπξε) Βιαηζνδαθηπιία κεγάινπ δαθηχινπ πνδφο (ακθνηεξφπιεπξε) Αξζξνδεζία Ζισζε νζηψλ Αθαίξεζε ήισλ Θεξαπεπηηθή αξζξνζθφπεζε Αξζξνζθνπηθή αθαίξεζε κελίζθνπ Αθξσηεξηαζκφο θάησ άθξνπ Απνζπκπίεζε ζε ζ. θαξπηαίνπ ζσιήλα Δπέκβαζε ζε εθηηλαζζφκελν δάθηπιν Μεξηθή εθηνκή παιακηαίαο απνλεπξψζεσο Δπέκβαζε γηα επηθνλδπιίηηδα αγθψλνο Απνθαηάζηαζε ηέλνληα Δπέκβαζε ζε κπ ή/θαη ζε πεξηηνλία ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ ΔΓΥΔΙΡΗΔΙ 190 Ππισξνκπνηνκία Σνπνζέηεζε θαζεηήξα Hickman ή Tenckhoff Παξνρέηεπζε απνζηήκαηνο Απνθαηάζηαζε θήιεο ζε παηδηά Τπνζπαδίαο 1.300

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα