Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο»."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ 1, Γξνζηά Σ.Κ ΗΧΑΝΝΗΝΑ Πιεξνθνξίεο: Πξακαληηψηεο Γ. Κνχξνπ Δ. ΣΖΛ FAX : Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 5/2011 Έρνληαο ππφςε: 1/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 24 ηνπ Ν.2198/94 (ΦΔΚ Α 43/ ) αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 2/ Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α 19/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» θαη Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α 247/ ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3/ Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α 66 / ), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/ / Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α 139/ ) 5/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/1997 (ΦΔΚ Α 178/ ) Πεξί Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ. 6/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ Α 256/ ) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 7/ Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ Α 138/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 8/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α 81/ ) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 9/ Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 202/ ) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν / Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 11/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ Α 134/ ) πεξί πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 12/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68/ ) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ Α 163/ ), άξζ. 46 γηα ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίεπζεο απφ ηνπο αλάδνρνπο πξνκεζεπηέο. 13/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ Α 66/ ) άξζ. 24, παξγ. 6 γηα ηελ παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο επί ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη αλαδφρσλ. 14/ Σελ αξηζ. 2/ (ζ. Δ.Ζ.Γ. 5 ν ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Η.Κ.Π. «Νενκ. Γεψξγηνο» Ησαλλίλσλ, πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΠΠΤΤ) έηνπο / Σελ αξηζ. 6588/ (ΦΔΚ 1650/2011 T.B ) απφθαζε ηνπ Τθ. Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο θαη ηνπ αλαπι. Τπ. Οηθνλνκηθψλ πεξί: «Έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 1 απφ 35

2 Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έηνπο 2011 θ.ι.π.». 16/ Σελ αξηζ. 7420/ (ΦΔΚ 2079/2011, Σ.Β ) απφθαζε ηεο Τπ. Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο πεξί: «Έγθξηζε θνξέα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έηνπο 2011», πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην 22334/ έγγξαθν ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. 17/ Σελ αξηζ. 8414/ απφθαζε ηνπ Τθ. Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο πεξί: «Οδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΠΠΤΤ) έηνπο 2011, πηζηψζεηο 2011 θ 2012». 18/ Σελ κε αξηζ. 17/ (ΔΖΓ. 13) Απφθαζε ηνπ Γ.. κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πληήξεζεο θαη Δπίβιεςεο ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα έλα (1) έηνο». ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Αλνηθηφ δεκφζην ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πληήξεζε θαη επίβιεςε ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (ΚΧΓΗΚΟ CPV: ), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ # ,00# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 0412 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ ΠΠΤΤ2011-Πηζηψζεηο 2011 θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα (1) έηνο θαη φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. Άξζξν 1 ν ΣΟΠΟ- ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Η.Κ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ π.κ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα αθφκε θαη Σερληθέο Δηαηξείεο - Σερληθά Γξαθεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ σο κφληκν ζηέιερνο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) Γηπισκαηνχρν Μεραλνιφγν Ζιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, κέινο ηνπ ΣΔΔ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Ζ έλσζε Πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη, ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέξε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Γ ηνπ ΗΚΠ «ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Άξζξν 2 ν ΥΡΟΝO ΚΑΗ ΣΡΟΠO ΤΠOΒOΛΖ ΠΡOΦOΡΧΝ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε, ήηνη κέρξη ηεο 7/11/2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 ζην Η.Κ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ. Οη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη επί ρεηξφο απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, κπνξνχλ φκσο θαη λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 2 απφ 35

3 παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ζηηο 7/11/2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 3 ν ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Π.Γ. 118/2007). Όια ηα έγγξαθα πoπ απαηηνχληαη γηα ηεv δηελέξγεηα ηoπ δηαγσληζκνχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζε απηφv, ζπληάζζνληαη ζηεv Διιεληθή γιψζζα. 2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Η.Κ.Π. «Νενκ. Γεψξγηνο» Ησαλλίλσλ, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη, κέρξη ηελ εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 π.κ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο, αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο, θαθέινπο (κε ηα αληίηππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο έθαζηνο). 3. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα (120) ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΖΜΔΡΔ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ (120) ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΖΜΔΡΧΝ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο, ε ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν 4. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: Η.Κ.Π. «Νενκάξηπο Γεψξγηνο» Ησαλλίλσλ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (05/11) θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (7/11/2011). Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax), θαζψο απηά απνηεινχλ ηα επίζεκα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ππνςεθίνπο. 5. Καη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη, πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο) 6. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο: ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ. Πεξηιακβάλεη: α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ αμίαο 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ., ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη 5 κήλεο (4+1) απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο. β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. ii. Να αλαγξάθεηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα, φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή, θαη φηη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. iii. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. - Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.Α.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ [πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07]. - Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3.Α.2. ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηάζεηο [πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07]. - Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.Α.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ [πεξίπησζε (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07]. - Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.Α.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ [πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 θαη ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07]. ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 3 απφ 35

4 - Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3.Γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηάζεηο [πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07]. iv. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξηπηψζεηο Α, Β, Γ, Γ, & Δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ [παξ. 2 ηνπ άζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07] θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/07 γ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν πξέπεη λα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ (α & β) ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. Πεξηιακβάλεη ππεχζπλε δήισζε, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, φηη «έιαβαλ γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηωλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ηνπ Ιδξύκαηνο πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, όηη απνδέρνληαη πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα ηα αλαγξαθόκελα ζην Παξάξηεκα Α ηεο «ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ», όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέωζε λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξνζόληα ηωλ ηερληθώλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην πξνζωπηθό, ήηνη ηηο απαηηνύκελεο από ην λόκν άδεηεο εξγαζίαο, βεβαηώζεηο εκπεηξίαο εξγαζίαο ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο θαη όηη άιιν απαηηεζεί». Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - επί πνηλή απφξξηςεο - ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε ηηκή ζα είλαη ζε ΔΤΡΧ. 7. Οη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 8. Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ παξαθάησ αξηζκφ αληηηχπσλ: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Έλα (1) Πξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Σερληθή Πξνζθνξά Έλα (1) Πξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Έλα (1) Πξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλν θάθειν. 9. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα έζησ θαη αλ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή έγθαηξα. Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 10. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 11. ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. 12. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ πξσηφηππνπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 13. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οπσζδήπνηε πξέπεη λ' απνθεπρζεί παξαπνκπή ζε γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο πσιήζεσο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 14. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο ζηηγκήο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 15. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζα ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. ε πεξίπησζε πνπ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 4 απφ 35

5 ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, λα αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. 16. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 17. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 18. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 19. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 20. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Άξζξν 4 ν ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Άξζξν 5 ν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 2. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 3. Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο. 4. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: Α ΣΑΓΗΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ην ηάδην απηφ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα πξψηε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνχο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ πξφζθιεζε. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο, ηελ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 5 απφ 35

6 πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ Πξνζθνξψλ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Β ΣΑΓΗΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ, κε ηειενκνηνηππία (fax) ή ηειεθσληθά. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ. Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ απφ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε δε ζρεηηθή ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Γηαθήξπμεο. Γ ΣΑΓΗΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ηεο παξνχζεο, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην Α ΣΑΓΗΟ ηεο παξνχζεο. ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 6 απφ 35

7 Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ νξηζηηθή αλάδεημε αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Ο δηαγσληδφκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο θαηαζέηνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο (10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα θαηαθπξσζεί ρσξίο ΦΠΑ), κε απεξηφξηζην ρξφλν ηζρχνο, δηαθνξεηηθά ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/ 07 «πεξί θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ». Όηαλ ν πξνζθέξσλ κε ηελ πιένλ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηεο παξνχζεο (άξζ. 6 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΠΓ. 118/07), ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θ.ν.θ Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ1 ηνπ άξζ.6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή φηαλ ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζ.6 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 α ηνπ ηδίνπ Π.Γ. Άξζξν 6 ν ΔΝΣΑΔΗ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 5.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 5.2 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ Η.Κ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ σο εμήο: Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Η.Κ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, πνπ δηελήξγεζε ην δηαγσληζκφ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηεv δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απoζθξάγηζεο ησv πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηoπ ίδηνπ ηoπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηεv επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δεv επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηoπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηo αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή θoηvoπoηείηαη ππνρξεσηηθά ζ απηφv θαηά ηνπ oπoίoπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηεv θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλv εκεξψλv, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε απηή εμεηάδεηαη απφ ηo Γ. ηνπ Η.Κ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (κεηά απφ εηζήγεζε- γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο) θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ηo αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησv ελζηάζεσλ Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο - αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 7 απφ 35

8 θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε απηή εμεηάδεηαη απo ηo ηo Γ. ηνπ Ηδξχκαηνο ( κεηά απφ εηζήγεζε- γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο) θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ηo αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηεv ιήμε ηεο παξαπάλσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 5.3 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 5.4 Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 5.5 Ο αλάδνρνο κπνξεί, θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ νηαζδήπνηε κνξθήο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ, λα ππνβάιιεη πξνζθπγή κέζα ζηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην βηβιίν πνπ ηεξείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Η.Κ.Π. «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 5.6 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 5.1 θαη 5.2, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005, απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ ζα είλαη ίζν κε ην 0,10% επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζπληήξεζεο. Σν χςνο ηνπ, φκσο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ θαη κεγαιχηεξν ησλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη δπλαηφηεηα έλδηθεο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2522/97. Άξζξν 6 ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 6.1 Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ επί πνηλή απφξξηςεο. 6.2 Ζ ηηκή ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 6.3 Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηηκήο ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 6.4 Πξνζθνξέο πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 6.5 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο ή απμνκείσζεο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 6.6 Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε επί πιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ, πέξαλ ηεο ηηκήο θαηαθχξσζεο. 6.7 ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, ην Ίδξπκα πξηλ απνξξίςεη απηέο, ζα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή (επαιήζεπζε πξνζθνξάο). Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο ζα αθνξνχλ ζηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ζηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Αλ θαη κεηά ηελ παξνρή ησλ δηεπθξηλίζεσλ απηψλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ ππεξβνιηθά ρακειέο, νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή, ιφγσ ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα, ε πξνζθνξά ζα απνξξηθζεί, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγήζεθε ζε λφκηκα πιαίζηα. Άξζξν 7 ν ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηα Ησάλληλα. Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν Άξζξν 8 ν ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 8 απφ 35

9 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ ζπληεξεηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπληεξεηή. Αλσηέξα βία ζπλίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο: Ππξθαγηά, Πιεκκχξα, εηζκφο, Πφιεκνο Ο ζπληεξεηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. Άξζξν 9 ν ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Άξζξν 10 ν ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη γηα δψδεθα (12) κήλεο, κε δηθαίσκα δίκελεο παξάηαζεο κνλνκεξψο απφ ην Ίδξπκα. Παξάηαζε πέξαλ απηνχ ηνπ ρξφλνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ θαη φηη ε παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη γηα θάζε εξγαδφκελν ζα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ: α. αληίγξαθν αλαγγειίαο πξφζιεςεο β. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γ. απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δ. φηη ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνζσπηθνχ ζα θαηαζέηεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Δπίζεο ζα θαηαζέηεη ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Ηδξχκαηνο, αληίγξαθν κεληαίαο θαηάζηαζεο πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαδφκελνπ θαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ηε δηακνξθψλνπλ (κηζζφο, ψξεο θιπ). Ζ ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ θαηάζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ην Ίδξπκα. Άξζξν 11 ν / ΚΡΑΣΖΔΗ Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ, ήηνη: α) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ.: 3% β) Σν αλαινγνχλ Υαξηφζεκν 2% ζηελ παξαπάλσ θξάηεζε. γ) ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% δ) Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% ζχκθσλα κε ην Ν.2198/1994. ε) Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίηνπ, παξαθξαηείηαη επί ηνπ πνζνχ ηνπ ηηκνινγίνπ πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο. Άξζξν 12 ν / ΠΛΖΡΧΜΖ Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ θαη έπεηηα απφ ην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα πνπ έπεηαη ηεο θαηάζεζεο ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη έπεηηα απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνο ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». Ζ πιεξσκή ζα αθνξά ην 1/12 ηνπ ηηκήκαηνο, αθνχ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζην Ίδξπκα ηα ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 9 απφ 35

10 παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1) Σηκνιφγην παξνρήο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ. 2) Βεβαίσζε απφ ην ΗΚΑ πεξί θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ή αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηπρφλ άιια αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ επηηεδεπκαηηψλ (ΣΔΒΔ, θιπ) γηα ην φηη είλαη ελήκεξνο κέρξη έλα κήλα πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ. 3) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 4) Πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαπίζησζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο φηη ν αλάδνρνο εθηέιεζε θαιψο ηηο εξγαζίεο γηα ην δηάζηεκα απηφ. 5) Πίλαθα σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλν απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 6) Αληίγξαθν κεληαίαο θαηάζηαζεο πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην παξψλ έξγν ζπληήξεζεο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ην κηζζφ ηνπ (κηζζφο, ψξεο θιπ) 7) Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη ζε νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή αμίσζε πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο. Άξζξν 13 ν ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 11.1 Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ Σα ηεχρε ησλ δηαθεξχμεσλ ζα δηαηίζεληαη απφ ην Ίδξπκα, έλαληη απφδεημεο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ #15,00# Δπξψ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) Πεξίιεςε ηεο παξoχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο Διιεληθέο εθεκεξίδεο: 1. «ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ» - ΑΘΖΝΧΝ 2. «ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ & ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ» - ΑΘΖΝΧΝ 3. «ΠΡΧΗΝΑ ΝΔΑ» - ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 11.4 ην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, γηα δεκνζίεπζε ζηηο 07/10/ Γηα αvάξηεζε ζηoπο πίvαθεο αvαθoηvψζεσv : 1. Βηoκεραvηθoχ & Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίoπ Αζεvψv 2. Βηoηερvηθoχ Δπηκειεηεξίoπ Αζεvψv 3. Σερvηθoχ Δπηκειεηεξίoπ Διιάδoο-Αζήvα 4. πvδέζκoπ Διιεvηθψv Βηoκεραvηψv-Αζήvα 5. Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο-Θεζζαινλίθε 6. ΔΟΜΜΔΥ-Αζήvα 7. Οκνζπνλδία Δ.Β.Δ. Ν. Ησαλλίλσλ -Iσάvvηvα. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνπο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ, ζχκθσλα κε ην άξζ. 46 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ Α 163/ ). Άξζξν 14 ν ΔΓΓΤΖΖ 12.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ, επί πνηλή ΑΠΟΡΡΗΦΖ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίδεηαη ζε επξψ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε, ήηνη 5 κήλεο (4+1) Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία παξακέλεη ζην Ίδξπκα κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζε απηήο Καηά ηα ινηπά, ζε φηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο δ/μεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Άξζξν 15 ν Α. ΓΔΝΗΚΑ 1) Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ξπζκίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη Ν.Π.Γ.Γ.) θαη άιιεο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 10 απφ 35

11 2) Ρεηά θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Ννκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ ηήξεζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ). 3) Σν Ίδξπκα δχλαηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν ησλ αλσηέξσ κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ φξσλ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζην Ίδξπκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Β. ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηεv ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φvoκά ηoπ θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απo απηήv,κε απφθαζε ηoπ αξκφδηνπ γηα ηεv δηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία o αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηε ζχκβαζε θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απ απηή, εθφζνλ δεv επηζθεχαζε ή ζπvηήξεζε ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απo ηεv ζχκβαζε, φηαλ: α. Ζ ζχκβαζε δεv ππoγξάθεθε κε επζχvε ηoπ Γεκνζίνπ. β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απo ηε ζχκβαζε κπνξεί vα ηoπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο κέρξη ηεv πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηoπ δηαγσληζκνχ πoπ γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαv ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε γίλεηαη δεθηή. ηov αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ ζχκθσλα θαη κε ηo άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη παξαθάησ θπξψζεηο: α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. β. Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε βάξνο ηoπ έθπησηoπ αλαδφρνπ είηε απφ ηoπο ππφιoηπoπο ζπκκεηέρνληεο ζηo δηαγσληζκφ ή απηνχο πνπ είραv θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηεvέξγεηα δηαγσvηζκoχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αv ζπληξέρνπλ oη πξoβιεπφκεvεο απo ηo vφκo πξoππoζέζεηο. Κάζε άκεζε ή έκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηoπ δεκνζίνπ πoπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξoο ηoπ εθπηψηoπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηεv πεξίπησζε πoπ δεv πξαγκαηνπνηείηαη vέα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηεv πεξίπησζε απηή o ππνινγηζκφο ηoπ θαηαινγηδφκελνπ πoζoχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηεv θξίζε ηoπ αξκφδηνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησv ζπλαιιαθηηθψλ εζψv. γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηoπ αλαδφρνπ απφ ηo ζχvoιo ή κέξνο ησv πξνκεζεηψλ ησv θoξέσv πoπ αλαθέξνληαη ζηo πεδίν εθαξκνγήο ηoπ Ν.2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε oπoηαδήπoηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφvo κε απφθαζε ηoπ Τπνπξγνχ Αvάπηπμεο. δ. Καηαιoγηζκφο ζηov αλάδνρν πoζoχ ίζoπ κε ηo 10% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ γηα ην oπoίν θεξχρζεθε έθπησηνο φηαv ηoπ δφζεθε ηo δηθαίσκα vα παξαδψζεη ην έξγν κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξνκελίαο δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάv ηειηθά έθαvε ή φρη ρξήζε ηoπ δηθαηψκαηνο απηoχ. ε. Ζ είζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφv πξνθαηαβνιήο πoπ ρoξεγήζεθε ζηov έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλαδφρνπ,είηε απo πνζφλ πoπ ηπρφλ δηθαηνχηαη vα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηoπ πoζoχ απo ηov ίδηo, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησv ηφθσv γίvεηαη απo ηεv εκεξoκεvία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απo ηov αλάδνρν κέρξη ηεv εκεξνκελία έθδoζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηoπ σο εθπηψηoπ, κε ηo ηζρχov θάζε θoξά αλψηαην φξην επηηoθίoπ γηα ηφθo απo δηθαηνπξαμία, απφ ηεv εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξoθήο ηεο, κε ηo ηζρχνλ θάζε θoξά επηηφθην γηα ηφθo ππεξεκεξίαο. πλεκκέλα: 1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. «ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ» 2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. «ΜΖΣΡΧΟ ΤΝΣΖΡΖΖ» 3. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ. «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ» 6. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ. «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ» Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΒΑΓΓΖ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 11 απφ 35

12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν» [ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΜΔ ΑΡΗΘ. 05/2011 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ] αξηζ. Γηαθ. 5/ ΓΔΝΗΚΑ θνπφο ηεο παξνχζεο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ε επίβιεςε ησλ γεληθφηεξσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 2. ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ απηά ή ηα ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 1. χκβαζε 2. Σερληθή Πξνζθνξά 3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 4. Γηαθήξπμε 5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 3. ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ Όπνπ ζηα θείκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ φξσλ ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο: - ΗΓΡΤΜΑ: Σν Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ησαλλίλσλ «Νενκάξηπο Γεψξγηνο». - ΔΡΓΟ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο. - ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Σν Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ησαλλίλσλ «Νενκάξηπο Γεψξγηνο». - ΑΝΑΓΟΥΟ: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη κε ηε ζχκβαζε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. - ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΑΡΥΖ: Σν Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ησαλλίλσλ «Νενκάξηπο Γεψξγηνο». - ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: Σν Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ησαλλίλσλ «Νενκάξηπο Γεψξγηνο». - ΤΜΒΑΖ: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. - ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ή ΔΠΗΒΛΔΦΖ: Ζ νξηδφκελε απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ επηηξνπή ειέγρνπ, επίβιεςεο θαη δηαπίζησζεο εξγαζηψλ σο αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο - ΔΡΓΑΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα. - ΤΝΣΖΡΖΖ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 11 θαησηέξσ. - Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ: Σν ζχλνιν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Ηδξχκαηνο είηε εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο είηε εθηφο απηψλ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ καγεηξείνπ & πιπληεξίσλ ξνπρηζκνχ. πλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο αθνινχζσο: Α) ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ: θπςέιε ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεσο, κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πεδία δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο ΓΔΖ & ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο. - ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ: Ζ/Ε θίλεζεο & θσηηζκνχ, κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, δει. πίλαθεο απηνκαηηζκψλ, δεμακελή πεηξειαίνπ θιπ. - ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ & ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ: πίλαθεο θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, πίλαθεο ΓΔΖ θαη αλάγθεο, απηνκαηηζκνί, θιπ. - ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ UPS: UPS ππνζηήξημεο data room θιπ. - ΓΗΚΣΤΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ: δεμακελέο, δίθηπα, κεηξεηέο ζηάζκεο θιπ. - ΤΓΡΔΤΖ: θεληξηθέο δεμακελέο, πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα (αληιίεο, αεξνζπκπηεζηέο, απηνκαηηζκνί), απνζθιεξπληέο, αληιίεο, θπθινθνξεηέο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, boilers λεξνχ ρξήζεο, βξχζεο, λεξνρχηεο θιπ. ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ειίδα 12 απφ 35