Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ ΦΔΣΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΗ ΠΗΛΙΟΤ 3-10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2014 Κπξηαθή 3 Απγνύζηνπ 2014 Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο από άπαληεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθεγεηέο "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!" Αθήγεζε γηα ελήιηθν θνηλό: Νένη αθεγεηέο "Παξακύζηα απ' ηα παιηά... ζην ζήκεξα ηαμίδηα" Νένη Αθεγεηέο: Α. Καθθέ, Γ. Κίηζηνο, Π. Κόθνξεο,. ηκνπνύινπ, Β. ηακπνιάθε Αθεγήζεηο ιατθώλ παξακπζηώλ θαη ηζηνξηώλ από λένπο εθθνιαπηόκελνπο αθεγεηέο θαη αθεγήηξηεο Δγθαίληα Παξάιιεισλ Καιιηηερληθώλ Δθζέζεσλ Υώξνο: Φνπαγηέ ηνπ Βαθεηάδεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γηάξθεηα: 3-10 Απγνύζηνπ Απνζηνιία Καξαγηάλλε (Λίλα Σαπνπλνδεκηνπξγίεο): "Σαπνύληα γηα ηηο όκνξθεο, ηηο πεληάκνξθεο θαη ηηο βαζηινπνύιεο" Μαξία Καξαζαλάζε-Λπρλαξά: "Από ηελ Αξγώ θαη ηηο ηξηήξεηο ζηνπο Πνδειάηεο". Γεκηνπξγίεο από κέηαιιν ηαπξνύια Μαζηξνγηάλλε: "Μηθξέο Ηζηνξίεο κε ηνλ Ηάθσβν". Δλα βηβιίν γξακκέλν γηα παηδηά... από παηδηά. Όηαλ ε πνιπηξνπηθόηεηα θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζπλαληνύλ ηε κπζνπιαζία Βαγγέιεο Παηζέαο: "Αθεγήζεηο πιαζκέλεο από πειό" (Κεξακηθά)

2 Αιεμάλδξα Σδαθέζηα: "Τεο ηέρλεο ηα θακώκαηα, ηνπ θόζκνπ παξακύζηα" (Νηεθνππάδ-Εσγξαθηθή) Γήκεηξα Φπρνγπηνύ: "Σαξάληα δεπγάξηα παπνύηζηα ζα ιηώζεηο γηα λα κε βξεηο..." (Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο) Σόπνο : Άλσ Γαηδέα Υώξνο: Μνπζείν Διηάο θαη Λαδηνύ (πιεζίνλ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ) ηαπξνύια Μαζηξνγηάλλε: «Τξεηο κηθξέο ηζηνξίεο»: Απηνζρεδηαζκνί κε θνύθιεο θαη κνπζηθή Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο από ην Δξγαζηήξη Κνπθινζέαηξνπ ηνπ Πνξθπξνγέλεηνπ Ηδξύκαηνο Αγξηάο Δγθαίληα: 8.30 κκ Ώξεο ιεηηνπξγίαο: κκ & κκ... Γεπηέξα 4 Απγνύζηνπ 2014 Αθήγεζε γηα παηδηά: "Τθάληξεο ησλ παξακπζηώλ" (Μ. Απεηξαλζίηνπ, Α. Γηάλθνπ, Λ. νπγηά) "Οη Κέληαπξνη καο είπαλε δπν-ηξία παξακύζηα!" Υώξνο: Πνιπρώξνο "ΡΑΥΗ" Πξνβνιή ηαηλίαο "Πέξαζα θη εγώ από θεη θη είρα παπνύηζηα από ραξηί" (115, 2013) ηνπ Βαζίιε Λνπιέ θαη ζπδήηεζε κε ηνλ ζθελνζέηε...

3 Σξίηε 5 Απγνύζηνπ 2014 Υώξνο: Απιή παξαδνζηαθήο νηθίαο (1750) Γ. Σξηαληαθύιινπ Αθήγεζε γηα κεγάια παηδηά (9+) θαη ελειίθνπο: "Ολεηξεπηέο ηζηνξηώλ" (Γ. Καιακέληνο, Α. Κνπθνπδέιε, Α. Σδαθέζηα) ''Παξακύζηα ηεο Μάλαο Μηθξαζίαο" Ιζηνξίεο όιν κλήκεο θαη ζνθία από ηα ρώκαηα ησλ αιεζκόλεησλ παηξίδσλ Ξελάγεζε ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηεο νηθίαο Βξάδπ 9.30 κκ Υώξνο: Αλνηρηό Θέαηξν Αιώλη Αθήγεζε γηα ελειίθνπο: "Ιπηάκελν Υαιί" (Β. Αηζώπνπ, Υ. Πνξίρε, Μ. ηηαξνπνύινπ, Λ. Σξηαληάξε) "Δηπσκέλα ζηελ αγθαιηά ηνπ νπξαλνύ: Μύζνη θαη παξακύζηα ησλ αζηεξηζκώλ θαη ηνπ θεγγαξηνύ" Αζηξνπαξαηήξεζε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο Βόινπ Σεηάξηε 6 Απγνύζηνπ 2014 Σόπνο: Άλσ Λερώληα "Η Ημέρα των παραμυθιών στο τραίνο" Πξσί: πκ Δθθίλεζε από ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Άλσ Λερσλίσλ κε επηζηξνθή Υώξνο: ηνπο ζηαζκνύο ησλ δηαιεηκκάησλ ηεο πξσηλήο δηαδξνκήο Λερώληα-Μειηέο ηνπ ηξαίλνπ (Άλσ Γαηδέα & Μειηέο) Αθήγεζε: Γεκήηξεο Β. Πξνύζαιεο-

4 "η' απάγθεηα ηνπ Μνπληδνύξε αληερνύλε παξακύζηα..." Απόγεπκα: 5.30 κκ Δθθίλεζε από ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Άλσ Λερσλίσλ κε επηζηξνθή Υώξνο: ηνπο ζηαζκνύο ηνπ ηξαίλνπ ηεο δηαδξνκήο Λερώληα-Μειηέο "Ιζηνξίεο ηνπ θόζκνπ πηάλνπλε ζηαζκό..." Άλσ Γαηδέα-Αθήγεζε: Καιιηξξόε Μνπιιά Μειηέο-Αθήγεζε: Γεκήηξεο Μάιιεο Σπκκεηέρεη ην «Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηδεξνδξνκηθώλ Μαγλεζίαο» κε μελάγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο εληόο ησλ βαγνληώλ Δηδηθή έθπησζε ζην εηζηηήξην κε επηζηξνθή (Άλσ Λερώληα-Μειηέο) ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπ Μνπληδνύξε ζην Φεζηηβάι Αθήγεζεο Λόγσ πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ απαξαίηεηε ε πξναγνξά εηζηηεξίσλ εκείν Πώιεζεο: Γξαθείν ΣΡΑΙΝΟΔ Γεκεηξηάδνο 186 & Μαπξνθνξδάηνπ Σει Πέκπηε 7 Απγνύζηνπ 2014 Απόγεπκα: 7.00 κκ Υώξνο: Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Γεσξγίνπ

5 Θεξηλό ρνιείν Παξακπζηώλ Άλλα Αγγεινπνύινπ (Αλζξσπνιόγνο θαη Φπραλαιύηξηα, Παλεπηζηήκην Paris III, Sorbonne Nouvelle): "Η θόξε πνπ έγηλε άληξαο θαη ε θόξε πνπ ληύζεθε ζηξαηηώηεο (ATU 514/ATU 884) Μαξία Γθαζνύθα (Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φύινπ & Λανγξαθίαο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ): "Νεξάηδεο, κάγηζζεο θαη ιάκηεο. Ο Θειπθόο κεηαθπζηθόο θόζκνο ηεο ιατθήο παξάδνζεο" Γηώξγνο Καηζαδώξνο (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Λανγξαθίαο Παλ/κίνπ Αηγαίνπ): "Ο Αίζσπνο θαη ηα δηαρξνληθά κελύκαηα ησλ κύζσλ ηνπ" Αξηζηνθάλεο Υνπξδάθεο (Δξεπλεηήο, ζπγγξαθέαο): "Σν θξεηηθό παξακύζη" Υώξνο: Πξναύιην Ι. Ν Αγίνπ Γεσξγίνπ Σηκεηηθή εθδήισζε: Βξάβεπζε ηνπ Αξηζηνθάλε Υνπξδάθε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ειιεληθό θαη θξεηηθό παξακύζη Αθήγεζε: Αξηζηνθάλεο Υνπξδάθεο "Παξακύζηα ζηε γιώζζα ηνπ Ρσηόθξηηνπ" Βξάδπ: πκ

6 Υώξνο: Απιή Σαβέξλαο "Σν θνπηνύθη ηεο Υξύζαο" Αθήγεζε: Γεκήηξεο Β. Πξνύζαιεο "Άζεκλα, μεηζίπσηα θαη απαγνξεπκέλα παξακύζηα" (Απζηεξά γηα ελήιηθν θνηλό 18+) Παξαζθεπή 8 Απγνύζηνπ 2014 Υώξνο: Βξύζε Φ'κελ Αθήγεζε γηα παηδηά (5+): Αγλή ηξνπκπνύιε "Σν θνπληνπλάθη θαη άιια παξακύζηα" Βξάδπ: 9.30κκ Αθήγεζε γηα ελειίθνπο: Νίθνο Βαξαιήο, κνλαρέο ηεο Ι. Μ. Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ Αγίνπ Γεσξγίνπ Νειείαο «Ιζηνξίεο θαη Θξύινη ησλ πλαμαξηώλ» Άγλσζηεο θαη κε ηζηνξίεο από ηνπο Βίνπο Αγίσλ θαη Οζηνκαξηύξσλ ηνπ θόζκνπ ησλ καξηπξνινγίσλ ηεο Πίζηεο Βξάδπ κκ Πξνβνιή 30' απνζπαζκάησλ ηεο ηαηλίαο "Πέξαζα θη εγώ από θεη θη είρα παπνύηζηα από ραξηί", παξνπζία ηνπ ζθελνζέηε Βαζίιε Λνπιέ...

7 άββαην 9 Απγνύζηνπ 2014 Σόπνο: Αγία Σξηάδα Υώξνο: Καιληεξίκη Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Ι. Ν. Αγίνπ Ισάλλε Αθήγεζε γηα παηδηά (6+): Λίιε Λακπξέιιε "Θα πνύκε ςέκαηα ζα πνύκε ηελ αιήζεηα". Παξακύζηα από έλαλ άιιν θόζκν πνπ 'ρε ζηελ θαξδηά ηνπ έλαλ ζεζαπξό, έλαλ ηλδηάλν πνληηθό θη έλαλ ιππεκέλν παπαγάιν Μνπζηθή: Γηάλλεο Φαξηώηεο Σόπνο: Άλσ Γαηδέα Υώξνο: Μνπζείν Διηάο θαη Λαδηνύ (πιεζίνλ πιαηείαο ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ) Αθήγεζε γηα ελειίθνπο: Αγλή ηξνπκπνύιε "Σεο Διηάο ην δάθξπ θαη άιια ιαδσκέλα θαη κε παξακύζηα"... Κπξηαθή 10 Απγνύζηνπ 2014 Υώξνο: Βξύζε ηεο Ράρεο (Μνπξνγηάλλε) Αθήγεζε γηα ελειίθνπο: Λίιε Λακπξέιιε "Παξακύζηα εξσηηθά, πξηλ πέζεη ην ζθνηάδη" Τέζζεξα παξακύζηα εξσηηθήο ζρέζεο απ' ηνλ Παγσκέλν Βνξξά σο ηηο ρίιηεο θαη κηα λύρηεο ηεο Αλαηνιήο, ηδσκέλα από ηε κεξηά ηεο γπλαίθαο Μνπζηθή: Γηάλλεο Φαξηώηεο Υώξνο: Απιή Ξελώλα Βνγηαηδόπνπινπ

8 Σηκεηηθή Δθδήισζε: ( ) 20 ρξόληα παξακύζηα" εθδόζεηο ΑΠΟΠΔΙΡΑ ζεηξάο "Σνπ θόζκνπ ηα Αθήγεζε γηα ελειίθνπο: "Ιπηάκελν Υαιί" (Β. Αηζώπνπ, Υ. Πνξίρε, Μ. ηηαξνπνύινπ, Λ. Σξηαληάξε) "Παξακύζηα γηα ηεο Αγάπεο ην γηλάηη..." Η είζνδνο ζηηο αθεγήζεηο, ην Θεξηλό ρνιείν Παξακπζηώλ, ηηο πξνβνιέο θαη ηηο ηηκεηηθέο εθδειώζεηο είλαη ειεύζεξε Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηηο εθδειώζεηο γίλεηαη κε πξνζσπηθή ηνπ επζύλε Οη αθεγήζεηο γηα παηδηά επηβάιινπλ ηελ επίβιεςή ηνπο από ηνπο γνλείο & θεδεκόλεο ηνπο. Πιεξνθνξίεο-θξαηήζεηο γηα ηα εξγαζηήξηα: Γεκήηξεο Β. Πξνύζαιεο ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Τόποσ: Άγιοσ Γεώργιοσ Πρωί: Χώροσ: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Παραςκευή 8 Αυγοφςτου 2014 Εργαςτήρι Αφήγηςησ: Δημήτρησ Β. Προφςαλησ «Με τα μάτια ανοιχτά και τ' αυτιά ςου τεντωμένα": Εικόνα και λόγοσ ςτην αφήγηςη του λαϊκοφ παραμυθιοφ. Ειςαγωγικό βιωματικό εργαςτήριο μυθοπλαςίασ με τη δημιουργία εικόνων και λόγου ςτα λαϊκά παραμφθια.

9 άββατο 9 Αυγοφςτου 2014 Δξγαζηήξη Αθήγεζεο: Αγλή ηξνπκπνύιε «Αζάλαην λεξό ή ιηκλάδνπζα πεγή ην ιατθό παξακύζη;» Παηρλίδηα εμνηθείσζεο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ςηιάθηζε ηνπ ππξήλα ηεο αθήγεζεο ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ.. Κπξηαθή 10 Απγνύζηνπ 2014 Δξγαζηήξη Αθήγεζεο: Λίιε Λακπξέιιε "Πξνζέγγηζε ζηελ Σέρλε ηεο Αθήγεζεο θαη ηελ αζέαηε πιεπξά ησλ παξακπζηώλ" Έλα ηεηξάσξν εηζαγσγηθό εξγαζηήξη εθ' όιεο ηεο ύιεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ παξακπζηώλ θαη ησλ παξακπζάδσλ θαη ηε ζπκβνιηθή εξκελεία ηνπ παξακπζηνύ "Ζ άηπρε" (Τν Γεζπνηλί).. Δξγαζηήξη θηλεκαηνγξάθνπ: Βαζίιεο Λνπιέο "Πέξαζα θη εγώ από θεη θη είρα ηελ θάκεξα αλνηρηή!" Σόπνο: Άλσ Γαηδέα Υώξνο: Μνπζείν Διηάο θαη Λαδηνύ (πιεζίνλ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ) Γηάξθεηα: 4-9 Απγνύζηνπ Πξσί:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ ΑΚΟΤΣΕ: ΧΩΜΑ ΠΟΤ ΠΕΡΠΑΣΗΑ (τ.χιώτης) - https://www.youtube.com/watch?v=dp-3jjo8_sy...όχι, δζν πρόκειται γιά ζνα ακόμα αγώνα τησ Ανόρθωςησ ή τησ Νζασ αλαμίνασ. Πρόκειται γιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6, 7κκ ύλνξα - FRONTEX - Γνπβιίλν ΙΙ (Υώξνο 4) Παξνπζίαζε No Border Camp ηεο Βνπιγαξίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Πρόησπο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Εκπαιδεσηικό σλικό για ηη διδαζκαλία ηης Θζηορίας ηης Μοσζικής ζηην Γ Γσμναζίοσ Σηίτοι - κείμενα: Ζωή Τζιλίκη Τραγούδι:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα