ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW"

Transcript

1 ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει µετρήσεις ακόµη και στην καθηµερινή του ζωή. Με την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας ο ρόλος των µετρήσεων γίνεται συνέχεια πιο σηµαντικός. Σε µια φυσική διαδικασία η µέτρηση µιας ποσότητας είναι συνυφασµένη µε την απόκτηση πληροφορίας. Καθώς δε η σηµασία της πληροφορίας και οι δυνατότητες επεξεργασίας της αυξάνουν συνέχεια, αυξάνουν παράλληλα και οι απαιτήσεις που υπάρχουν για καλύτερες µεθόδους και διατάξεις µετρήσεων. Με την ευρεία χρήση συστηµάτων παρακολούθησης και ελέγχου που γίνεται σήµερα, έχει εξαπλωθεί σε µεγάλο βαθµό η χρήση µετρητικών στοιχείων. Σχεδόν για κάθε φυσική ποσότητα υπάρχει και ένα ή περισσότερα µετρητικά στοιχεία ενός ή διαφόρων τύπων. Σηµαντικό πλεονέκτηµα ενός µετρητικού στοιχείου είναι η εύκολη προσαρµογή ή σύνδεση του µε ηλεκτρονικά συστήµατα ή µικροϋπολογιστές. Η ανάπτυξη των µικροϋπολογιστών έχει δηµιουργήσει µεγάλες περιοχές εφαρµογής και έχει δώσει µια νέα διάσταση στους τόπους και την χρήση των µετρήσεων. Μετρητικά Σύστηµα Σύστηµα Σύστηµα στοιχεία προσαρµογής Μετάδοσης Επεξεργασίας Τα βασικά µέρη ενός συστήµατος µέτρησης είναι: - Μετρητικά στοιχεία. - Σύστηµα προσαρµογής. - Σύστηµα µετάδοσης. - Σύστηµα επεξεργασίας των µετρήσεων. Σαν παράδειγµα ενός συστήµατος µέτρησης αναφέρουµε το σύστηµα µέτρησης θερµοκρασιών σε διάφορα τµήµατα µιας µονάδας παραγωγής. Η θερµοκρασία µπορεί να µετριέται µε θερµοζεύγος για παράδειγµα. Τα θερµοζεύγη είναι σε αυτή την περίπτωση τα µετρητικά στοιχεία. Επειδή το σήµα του θερµοζεύγους είναι µικρό, χρειάζεται ενίσχυση µέσω ενισχυτικών βαθµίδων (τελεστικοί ενισχυτές, ενισχυτές αποµόνωσης κλπ). Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται και φιλτράρισµα για την αποµάκρυνση τυχόν θορύβων. Οι ενισχυτικές διατάξεις, φίλτρα κλπ. αποτελούν το σύστηµα επεξεργασίας της πληροφορίας των µετρήσεων. Το σύστηµα επεξεργασίας µπορεί να είναι από µια απλή διάταξη καταγραφής µέχρι ένας µεγάλος Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 1

2 υπολογιστής. Αν η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων γίνεται ψηφιακά, τότε πρέπει να γίνει µετατροπή του σήµατος (αποτέλεσµα της µέτρησης) από την αναλογική του µορφή σε ψηφιακή µορφή. ηλαδή απαιτείται ένας µετατροπέας που µετατρέπει ένα σήµα από την αναλογική του µορφή σε ψηφιακή. Οι µετατροπείς αυτοί λέγονται A/D (Analog to Digital converters). Σε περίπτωση που η µετάδοση του σήµατος γίνεται ψηφιακά, τότε η µετατροπή σε ψηφιακή µορφή πρέπει να γίνει πριν την βαθµίδα της µετάδοσης. Συχνά, η επεξεργασία των πληροφοριών, γίνεται ψηφιακά και το αποτέλεσµά της πρέπει να µετατραπεί σε αναλογική µορφή. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ένας µετατροπέας ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό σήµα. Οι µετατροπείς αυτοί λέγονται D/A (Digital to Analog converters). Πριν προχωρήσουµε πρέπει να εξηγήσουµε τι εννοούµε µε τον όρο «µετρητικό στοιχείο». Το µετρητικό στοιχείο είναι ένας «µετατροπέας» (transducer). Μετατροπέας λέγεται η διάταξη που απορροφά ενέργεια από ένα σύστηµα και την µεταφέρει, αφού συνήθως την µετατρέπει σε ενέργεια άλλης µορφής, σε ένα άλλο σύστηµα. Οι µετατροπείς που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις είναι οι λεγόµενοι µετατροπείς εισόδου ή µετατροπείς µέτρησης. ηλαδή διεγείρονται από κάποια φυσική ποσότητα (θέση, πίεση, θερµοκρασία κλπ) και δηµιουργούν ένα σήµα εξόδου, συνήθως ηλεκτρικό, το οποίο χρησιµοποιείται για την µέτρηση της αντίστοιχης φυσικής ποσότητας. Μετατροπείς εξόδου λέγονται οι µετατροπείς που µετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης µορφής, συνήθως µηχανική. Αυτοί οι µετατροπείς όταν χρησιµοποιούνται σε συστήµατα ελέγχου, λέγονται και ενεργοποιητές (όπως π.χ. κινητήρες, ηλεκτρικές βαλβίδες, σωληνοειδή κλπ). Μετατροπείς εξόδου είναι και τα µεγάφωνα, οι µετατροπείς υπερήχων κλπ. Οι αρχές λειτουργίας των διαφόρων µετατροπέων (αρχές µετατροπής), είναι πολλές και ποικίλες. Οι πιο διαδεδοµένοι τύποι µετατροπέων αναφέρονται παρακάτω. Ο κάθε ένας χαρακτηρίζεται από µια αρχή µετατροπής. 1. Ηλεκτροµηχανικός τύπος. 2. Τύπος ποτενσιόµετρου. 3. Τύπος διαφορικού µετασχηµατιστή. 4. Τύπος πιεζοαντίστασης (strain gage). 5. Φωτοηλεκτρικός τύπος. 6. Πιεζοηλεκτρικός τύπος. 7. Θερµοηλεκτρικός τύπος. 8. Τύπος µεταβλητής ηλεκτρικής αντίστασης. 9. Τύπος θερµοδιαστολής. Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 2

3 10.Ηµιαγωγικοί µετατροπείς θερµοκρασίας. 11.Χωρητικός τύπος. 12.Επαγωγικός τύπος. 13.Τύπος ταλαντωτή. 14.Τύπος Hall και µαγνητοαντίστασης. «Αισθητήριο» (sensor) λέγεται µια διάταξη που χρησιµοποιείται για την µέτρηση ή ανίχνευση ενός φυσικού µεγέθους.στη βιβλιογραφία οι όροι «µετατροπέας» και «αισθητήριο» χρησιµοποιούνται ελεύθερα και συχνά έχουν την ίδια σηµασία. Έτσι υπάρχει κάποια ασάφεια γύρω από αυτούς τους όρους. Ειδικά ο όρος «αισθητήριο» στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία (sensor) χρησιµοποιείται πολλές φορές για την περίπτωση ενός απλού µετρητικού στοιχείου. Πολλές φορές όµως χρησιµοποιείται και για σύνθετες διατάξεις µέτρησης. Για παράδειγµα, συχνά γίνεται αναφορά σε «αισθητήρια για µέτρηση στάθµης µε Laser» (Laser level sensors). Πρόκειται για διατάξεις που µετρούν την στάθµη ενός ρευστού σε µια δεξαµενή, εκπέµποντας µια δέσµη φωτός από ένα Laser. Η δέσµη ανακλάται στην επιφάνεια του ρευστού και επιστρέφει. Η ανακλώµενη δέσµη ανιχνεύεται από τη διάταξη µέτρησης και µετριέται ο χρόνος που µεσολαβεί από την εκποµπή µέχρι τη λήψη. Βάσει αυτού του χρόνου υπολογίζεται (µε χρήση µικροϋπολογιστού ή όχι) η απόσταση µεταξύ της διάταξης µέτρησης και της στάθµης του ρευστού. Επίσης γίνεται λόγος για αισθητήρια πίεσης (pressure sensors) τα οποία σε ολοκληρωµένες σειρές χρησιµοποιούνται σαν αισθητήρια αφής (tactile sensors). Τα αισθητήρια αφής βρίσκουν εφαρµογές στα ροµπότ. Τα αισθητήρια για µέτρηση στάθµης µε Laser είναι σύνθετες διατάξεις. Για να αντιδιαστείλουµε τη σύνθετη διάταξη µέτρησης από το απλό µετρητικό στοιχείο θα χρησιµοποιούµε τον όρο «µετρητής» για την πρώτη και «αισθητήριο» για την δεύτερο. Ο όρος «αισθητήριο» θα µπορούσε να αναφέρεται στο βασικό µετρητικό στοιχείο που αντιδρά στην µετρούµενη ποσότητα. Ενώ µετατροπέας να είναι πιο γενικός όρος. Για παράδειγµα, το θερµίστορ θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν αισθητήριο ενώ η γέφυρα στην οποία χρησιµοποιείται (ώστε η έξοδος να είναι τάση) θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν µετατροπέας. Βέβαια αν το αισθητήριο µετατρέπει ενέργεια, θα µπορούσε να ονοµασθεί και µετατροπέας. Πάντως στην βιβλιογραφία, οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται πολύ ελεύθερα. Για την εφαρµογή της διάταξης µέτρησης δυνάµεων έχουµε επιλέξει τον πιεζοηλεκτρικό τύπο (πιεζοκρύσταλλος) για την µέτρηση των συνιστωσών της δύναµης κοπής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η µετρητική διάταξη των δυνάµεων κοπής κατά το φραιζάρισµα. Απώτερος στόχος µας είναι να ελέγχουµε πλήρως την µετρητική διάταξη κάνοντας χρήση αποκλειστικά του Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 3

4 ηλεκτρονικού υπολογιστή. ιαδοχικά οι λειτουργίες που πραγµατοποιούνται φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. INPUT DATA ACQUISITION SIGNAL PROCESSING CONTROL (αριθµός και συχνότητα µετρήσεων) Για να πραγµατοποιήσουµε τις παραπάνω διαδικασίες ήρθαµε στο δίληµµα επιλογής του προγραµµατισµού LABVIEW ή της µονάδας επεξεργασίας δεδοµένων PLC. Γενικά παρατηρήσαµε ότι ο γραφικός προγραµµατισµός LABVIEW της NATIONAL INSTRUMENT (µε την αντίστοιχη µετροτεχνική διάταξη), δεν πλεονεκτεί µόνο ως προς το γεγονός του ότι είναι γραφικός, δηλαδή αποτελείται από εικονίδια που εκτελούν τις διάφορες εργασίες και κάνουν ευκολότερο τον προγραµµατισµό, αλλά πλεονεκτεί επειδή είναι ιδιαίτερα πρακτικός και παρέχει πολλές δυνατότητες επιλογής ως προς τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε εργασίες όπως DATA ACQUISITION, ANALYSIS, CONTROL, PRESENTATION και GENERATION, σε σχέση µε την Μονάδα Λογικού Προγραµµατισµου (PLC) η οποία είναι πολύ πιο δύσχρηστη. Tα πλεονεκτήµατα του περιβάλλοντος LABVIEW σε σχέση µε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού είναι ότι υπάρχει µία γκάµα από έτοιµα προγράµµατα (vi.s) που χρησιµοποιούνται ως υπορουτίνες για την δηµιουργία άλλων πιο σύνθετων προγραµµάτων. Μας δίνει επίσης την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε και δικές µας ρουτίνες τις (subvis) στις οποίες δίνουµε όνοµα και συγκεκριµένο σχήµα εικονιδίου καθορίζοντας τις εξόδους και εισόδους του και τις χρησιµοποιούµε για την δηµιουργία άλλων προγραµµάτων. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους επιλέξαµε το γραφικό περιβάλλον LABVIEW. Συνοπτικά λοιπόν µπορούµε να αναφέρουµε ότι το γραφικό περιβάλλον του LABVIEW µας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε προγράµµατα τα οποία µπορούν να αναλάβουν πλήρως τον έλεγχο και τους υπολογισµούς που απαιτούνται για το είδος µέτρησης που µας απασχολεί. Με σιγουριά όµως µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για µία εργασία η οποία δίνει ασφαλή αποτελέσµατα όταν βεβαίως ακολουθήσουµε πιστά τις οδηγίες χρήσης και λειτουργίας του κάθε προγράµµατος. Για τη µέτρηση των δυνάµεων κοπής χρησιµοποιήθηκε το µετρητικό σύστηµα που φαίνεται στην Εικόνα 1. Η µετροτεχνική διάταξη συνολικά περιλαµβάνει τη δυναµοµετρική τράπεζα της εταιρείας KISTLER (Εικόνα 3), τον ανορθωτή της εναλλασσόµενης τάσης (22OV), τον µετατροπέα ηλεκτρικού φορτίου σε volts (charge amplifier) KISTLER Type 5233A (Εικόνα Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 4

5 2), το κουτί καναλιών εισόδου και εξόδου (input, output, connector box), την κάρτα µετατροπής του αναλογικού σε ψηφιακό σήµα (analog/digital connector) και τέλος το γραφικό περιβάλλον LABVIEW (Εικόνα 5) που είναι εγκατεστηµένο µέσα στον υπολογιστή. Για να πραγµατοποιήσουµε τον σκοπό µας, δηλαδή την µέτρηση, ανάλυση, έλεγχο και παρουσίαση των σηµάτων της δύναµης είναι απαραίτητη η δηµιουργία κατάλληλων προγραµµάτων στο γραφικό περιβάλλον του LABVIEW. Οι βασικοί στόχοι που πετυχαίνουµε µε τον προγραµµατισµό LABVIEW και µε την συγκεκριµένη µετρητική διάταξη είναι οι εξής: "Data acquisition" και παρουσίαση σε "graph" (των συνιστωσών των δυνάµεων κοπής) Μέτρηση συχνότητας και περιόδου σήµατος δύναµης Μέτρηση µεγίστης δύναµης υνατότητα αποθήκευσης αρχείου µέτρησης δύναµης Έλεγχος της λειτουργίας του δοκιµαστηρίου µετρητικού συστήµατος (CONTROL) Εικόνα 1: το µετρητικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση, παρουσίαση και καταγραφή των δυνάµεων κοπής. Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 5

6 Η δυναµοµετρική τράπεζα έχει τρεις εισόδους, κάθε µία εκ των οποίων χρησιµοποιείται για τη µέτρηση µιας από τις βασικές συνιστώσες της δύναµης κοπής Fc, τις FX, Fy και FZ (Εικόνα 4). Οι µετρήσεις των δυνάµεων επιτυγχάνεται µε τη χρήση πιεζοκρυστάλλων. Ο βασικός ρόλος των πιεζοκρυστάλλων είναι η µετατροπή της δύναµης σε ηλεκτρικό φορτίο το οποίο στη συνέχεια εισέρχεται στην συσκευή charge amplifier και µετατρέπεται από φορτίο σε ηλεκτρικά volts ώστε να µπορεί να τα επεξεργαστεί η κάρτα του υπολογιστή. Οι πιεζοηλεκτρικοί µετατροπείς πίεσης χρησιµοποιούνται για την µέτρηση γρήγορα µεταβαλλόµενης πίεσης. Γενικά χρησιµοποιείται για δυναµικές µετρήσεις και όχι για στατικές. Στις δυναµικές µετρήσεις έχει πολύ καλή απόδοση δεδοµένου ότι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του φθάνει συνήθως µέχρι µερικές δεκάδες khz. Μπορεί όµως να φθάσει και µέχρι 500 khz. Επειδή αυτή οι µετατροπείς πίεσης συχνά χρησιµοποιούνται για πιέσεις που αυξάνονται απότοµα πολλοί κατασκευαστές δίνουν το χρόνο απόκρισης του µετατροπέα για µία συγκεκριµένη µεταβολή πίεσης. Υπάρχουν πιεζοηλεκτρικοί µετατροπείς που για µεταβολή πίεσης 55 Kp/cm^2 έχουν χρόνο απόκρισης µικρότερο από 1 µs. Συχνά χρησιµοποιούνται κρύσταλλοι σε µορφή δίσκου οι οποίοι τοποθετούνται ο ένας επάνω στον άλλο. Οι κρύσταλλοι συµπιέζονται από δύο µεταλλικές πλάκες. Η εξασκούµενη πίεση µεταβάλλει την συµπίεση των κρυστάλλων και έτσι παράγεται µία τάση εξόδου βάσει του πιεζοηλεκτρικού φαινοµένου. Συχνά υπάρχουν ενισχυτές µέσα στο περίβληµα του µετατροπέα κυρίως για να µειώσουν την αντίσταση εξόδου του αφού η αντίσταση του κρυστάλλου είναι πολύ µεγάλη. Ο µετατροπέας έχει την ικανότητα να φιλτράρει τους θορύβους, ώστε αυτοί να µην επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 6

7 Εικόνα 2: charge amplifier της εταιρείας KISTLER. Εικόνα 3: η δυναµοµετρική τράπεζα της εταιρείας KISTLER που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση των δυνάµεων κοπής. Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 7

8 To µετρητικό αυτό σύστηµα συνοδεύεται από κατάλληλο Software για τον προγραµµατισµό του, το οποίο ονοµάζεται Labview 7 Express (Εικόνα 5). Για να είναι δυνατή η λειτουργία του µετρητικού, πρέπει να εκπονηθεί κατάλληλο πρόγραµµα, που να αξιοποιεί τις µετρήσεις του, να τις παρουσιάζει on-line στην οθόνη του Η/Υ και να τις αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο, προκειµένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους, π.χ. παραγωγή διαγραµµάτων δυνάµεων χρόνου από την έναρξη του πειράµατος. Ve Vz Vx Fy Fx Fz Fa Fc Εικόνα 4: οι βασικές συνιστώσες της δύναµης κοπής F c, οι F X, F y και F Z. Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 8

9 Εικόνα 5: Software Labview 7 Express. Παραδοτέο Καθ. Μπαλουκτσή Αναστάσιου1, ΠΕ1γ, ΠΕ1δ και ΠΕ5στ 9

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται.

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Ακουστικά Βαρηκοΐας ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Οπισθωτιαία (Β.Τ.Ε.) που εφαρμόζονται πίσω από το αυτί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012

Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012 Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012 Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 1 Ευχαριστίε Η πτυχιακή αυτή εργασία, αναπτύχθηκε στο εργαστήριο ρομποτική στο τμήμα Μηχανολόγων του Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα