ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ ΜΑΘΘΣΡΙΑ: Γεϊργιου Σαρλικιϊτθ Ελζνθ ΕΞΑΜΘΝΟ: 10 ο ΦΛΩΡΙΝΑ 2014

2 Plexi glass Για το μάκθμα τθσ τεχνολογίασ υλικϊν επζλεξα να αςχολθκϊ με το Pleχi glass ζνα δθμοφιλζσ υλικό το οποίο προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ κατά τθν επεξεργαςία του και ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ

3 Βαςικζσ ιδιότητεσ: Θχομονωτικό και κερμομονωτικό Αντζχει ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ Υψθλι αντοχι ςτθν κροφςθ Είναι ελαφρφ και 50% πιο ελαφρφ από το γυαλί Ευπροςάρμοςτο υλικό, κόβεται ςε διάφορα ςχιματα, Μπορεί να δεχτεί προςκικθ ειδικισ βαφισ ςτο επικυμθτό χρϊμα Αντοχι ςε πολλά χθμικά Αντίςταςθ ςε εξωτερικι πίεςθ και ςπάςιμο

4 Επιλογή του υλικοφ Επζλεξα το plexi glass γιατί είναι ζνα υλικό που μπορεί να δουλευτεί εφκολα, να κερμανκεί, να κοπεί εφκολά ςτα ςχιματα που επικυμοφμε με μθχάνθμα κοπισ ι με ςζγα χειρόσ μιασ και το πάχοσ του είναι μικρό. Μπορεί να ςυνδυαςτεί με πλθκϊρα υλικϊν όπωσ μζταλλα, ξφλο, ςφρμα κ.λ.π. Επίςθσ ζχει διαφάνεια μια ιδιότθτα που προςφζρει ιδιαίτερα αποτελζςματα όταν δουλεφετε μόνο του ι με άλλα υλικά

5 Ζρευνα ςτισ ιδιότθτεσ του plexi glass Κατεργαςία του Πλεξιγκλάσ (Plexiglass) Κόβεται με πολλοφσ τρόπουσ ειδικά κοπίδιά Με θλεκτρικά εργαλεία κοπισ Με CO 2 lasers Κολλήςεισ με plexi glass Γενικά το plexi glass μπορεί να κολλθκεί με όλα τα υλικά (ξφλο, μζταλλα, υφάςματα, γυαλί, δζρμα, πζτρα, μάρμαρο..) με εποξικι κόλλα. Το plexiglass μπορεί να κολλθκεί ακόμα χρθςιμοποιϊντασ κυανοακρυλικι κόλλα (τθ γνωςτι κόλλα ςτιγμισ), με ηζςταμα ςε κερμοκραςία γφρω ςτουσ C, κατά το οποίο θ προσ κόλλθςθ επιφάνειεσ λιϊνουν και ενϊνονται μεταξφ τουσ ι χρθςιμοποιϊντασ διαλφτεσ όπωσ δι- ι τριχλωρομεκάνιο για να διαλυκοφν τα πλαςτικά κατά μικοσ τθσ ακμισ επαφισ, να ενωκοφν και μετά να ςτερεοποιθκεί θ ζνωςθ δθμιουργϊντασ μια ςχεδόν αόρατθ κόλλθςθ.

6 Plexi glass και θερμότητα Κακϊσ το υλικό κερμαίνετε θ επιφάνεια του αρχίηει να μαλακϊνει και να καμπυλϊνει. Όςθ περιςςότερθ ϊρα καίγετε ςτθν επιφάνειά του δθμιουργοφνται μικρζσ φυςαλίδεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ του μπορεί να δουλευτεί, να το λυγίςουμε ςε διάφορα ςχιματα

7 Plexi glass και χάραξη Το plexi glass χαράςςεται εφκολα με διάφορα εργαλεία κοπισ. Κοπίδια χαρακτικισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και θλεκτρικά μθχανιματα. Επίςθσ τα μθχανιματα αυτά επιτρζπουν εφκολα τθν διάτρθςθ του υλικοφ ι οποία όμωσ επιβάλλετε να γίνετε μζςα ςε δοχείο νεροφ ϊςτε να μθ ραγίςει το ακρυλικό και να αποφφγουμε και τθν καταςτροφι τθσ μφτθσ του μθχανιματοσ. Για τθν δθμιουργία μιτρασ ςτθ χαρακτικι χαράςςουμε το ςχζδιο ςτθν επιφάνεια του plexi glass,απλϊνουμε το μελάνι, κακαρίηουμε και το τυπϊνουμε ςε χαρτί τθσ επιλογισ μασ. Plexi glass- φινίριςμα Σε πολλζσ περιπτϊςεισ επικυμοφμε να επεξεργαςτοφμε και να τελειοποιιςουμε το υλικό μασ. Μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν επεξεργαςία του με ζναν ςκλθρό τροχό και να ςυνεχίςουμε με μαλακότερο. Στθ ςυνζχεια για καλφτερθ ποιότθτα κατεργαςίασ μποροφμε να το να γυαλίςουμε με λφμεσ, γυαλόχαρτα διαφορετικοφ πάχουσ ανάλογα με το αποτζλεςμα που επικυμοφμε κακϊσ και με θλεκτρικό μθχάνθμα φινιρίςματοσ. Προςοχι χρειάηεται κατά το φινίριςμα μιασ και το ακρυλικό κερμαίνετε εφκολα. Οι γρατηουνιζσ (κάτι από το οποίο πάςχει το plexiglass) διορκϊνονται με γυάλιςμα ι με ηζςταμα τθσ επιφάνειασ του.

8 Ηωγραφική ςε plexi glass επιφάνειεσ Plexi glass και ακρυλικά, πλαςτικά Τα ακρυλικά κακϊσ και τα πλαςτικά λόγο τθσ παχφρευςτθσ υφισ τουσ παραμζνουν πάνω ςτθν επιφάνεια του χωρίσ να απορροφϊνται. Ζτςι μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε για να βάψουμε και να ηωγραφίςουμε τα plexi glass. E.Sarli, plexi glass,ακρυλικά,26x25cm,2014

9 Plexi glass και μελάνι, ακουαρζλα Το μελάνι αντικζτωσ πάνω ςτο πλαςτικό δεν απορροφάται κακόλου. Αυτό του δίνει τθν δυνατότθτα να δθμιουργεί ςυγκεκριμζνεσ ηωγραφικζσ ποιότθτεσ. Όςο λιγότερο διαλφεται με νερό τόςο πιο πθχτό μζνει όμωσ αφαιρείτε εφκολα με νερό ι οινόπνευμα. Καλφτερα αποτελζςματα δίνουν τα μελάνια χαρακτικισ μιασ και ςυγκρατοφνται καλφτερα πάνω ςτθν επιφάνειά του. E.Sarli, Plexi glass,μελάνι, πενάκι,28x

10 Plexi glass:ζνωςη με άλλα υλικά Όπωσ αναφζραμε πολλοί καλλιτζχνεσ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ χρθςιμοποίθςαν το plexi glass ςυνταιριάηοντασ το με άλλα υλικά ακόμα και αςφμβατα προσ αυτό για τθν δθμιουργία γλυπτϊν και καταςκευϊν. Νήμα και φρμα Τα δφο αυτά υλικά μποροφν να ςυνδυαςτοφν με το Plexi glass εάν το τρυπιςουμε και τα περάςουμε μζςα από τισ εγκοπζσ του κάνοντασ τα δεςίματα που επικυμοφμε. Θ διαφορά τουσ είναι ότι το ςφρμα μπορεί να κερμανκεί μαηί με το plexi glass και να δουλευτεί ενϊ θ κλωςτι όχι. Υφαςμα και ξφλο, μζταλλα, δζρμα Μποροφν να ανοιχτοφν τρφπεσ και να γίνουν ενϊςεισ ι να κολλθκοφν με ειδικζσ κόλλεσ.

11 Plexi Glass κόςμημα Το plexi glass ενδείκνυται και για τθν καταςκευι κοςμθμάτων μιασ και είναι ζνα ςχετικά φκθνό υλικό. Μπορεί να κοπεί ςε μικρά κομμάτια, δεν κρυμματίηεται και δεν ςπάει εφκολα όπωσ το γυαλί. Δουλεφεται με ςζγα χειρόσ θ οποία λόγω τθσ ςκλθρότθτασ του υλικοφ χρειάηεται να αλείφετε με κερί και νερό κατά τθν διάρκεια τθσ κοπισ. E.Sarli, κομμάτι plexi glass για τθν καταςκευι κόςμθματοσ Plexi glass, μπροφτηοσ, χϊμα από κεραμίδι, δζρμα,2014

12 Ζγκλειςτα υλικά ανάμεςα ςε plexi glass πλάκεσ Λόγο τθσ διαφάνειάσ του το plexi glass μπορεί να δουλευτεί ανά ςτρϊςεισ οι οποίεσ κα μαρτυροφν το υλικό που βρίςκετε πίςω τουσ. Μποροφμε ζτςι με αλλεπάλλθλεσ ηωγραφικζσ ποιότθτεσ ανάμεςα ςτισ πλάκεσ του να δθμιουργιςουμε τθν αίςκθςθ του βάκουσ και τθσ ψευδαίςκθςθσ. Επίςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν υλικά ανάμεςα ςε πλάκεσ plexi glass όπωσ μζταλλο, δζρμα, ξφλο κ.λπ. τα οποία με τζλειο φινίριςμα να αποδϊςουν τθν αίςκθςθ ενόσ εξολοκλιρου νζου, διαμπεροφσ υλικοφ. Το ίδιο μπορεί να ςυμβεί και με οργανικά υλικά όπωσ χϊμα, φφλλα, μπαχαρικά, ςπόρουσ. Τα ζγκλειςτα αυτά ςτοιχεία δίνουν μία τελείωσ διαφορετικι αίςκθςθ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ποιότθτα του plexi glass.

13 Ζργο από plexi glass Ζργο από plexi glass Θ αρχικι μου ςκζψθ για τθ δθμιουργία του ζργου ιταν να θ καταςκευι ενόσ αντικείμενου ςτο οποίο κα αναδεικνφονται οι ιδιότθτζσ του υλικοφ (διαφάνεια, μετατροπι λόγο κερμότθτασ) και ςυνάμα αυτό το αντικείμενογλυπτό το οποίο είναι φτιαγμζνο από Plexi glass να μετατρζπετε ςε ζνα φαινομενικά νζο υλικό. Κάκε υλικό προςφζρει κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ, φόρμεσ και χαρακτθριςτικά τα οποία δεν γίνονται να τα αμελοφμε ςτθν περάτωςθ κάποιου ζργου. Ο Tatlin είχε αναπτφξει τθν αρχι του «πνεφματοσ των υλικών» ι τθσ «αλήθειασ των υλικών» κατά τθν οποία κάκε υλικό, ανάλογα με τα δομικά του χαρακτθριςτικά, υπαγορεφει ςυγκεκριμζνεσ φόρμεσ, όπωσ το ξφλο τθν επίπεδθ επιφάνεια, το γυαλί τθν κυρτι και το μζταλλο τον κφλινδρο ι κϊνο για να ζχει ουςιαςτικό περιεχόμενο ζνα ζργο τζχνθσ. Θ αρχι αυτι πρζπει να γίνει ςεβαςτι τόςο κατά τθν ςφλλθψθ όςο και κατά τθν εκτζλεςθ του κάκε ζργου, και ζτςι να ενςωματϊνει τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ

14 Εικόνεσ των υλικών που θα χρηςιμοποιήςουμε:

15 Καταςκευή ζργου Πρϊτο βιμα ιταν θ κοπι των κομματιϊν του Plexi glass ςτα επικυμθτά ςχιματα. Επζλεξα ζνα δυναμικό, τριγωνικό ςχιμα. Ζκοψα 8 όμοιεσ πλάκεσ τισ οποίεσ τισ κόλλθςα ςτθ ςειρά και όλεσ ταυτόχρονα με υλικά ανάμεςα τουσ. Κατά τον ίδιο τρόπο είχα δουλζψει κοςμιματα ςε μικρότερεσ διαςτάςεισ ςτα οποία πειραματίςτθκα με διάφορα υλικά ανάμεςα ςτισ πλάκεσ. Θ κόλλθςθ ζγινε με εποξικι κόλλα. Δοφλεψα ανά ςτρϊςεισ. Σε μερικζσ εργάςτθκα με μελάνια ςε μπλε, μαφρο, καφζ και ϊχρα. Σε άλλεσ τοποκζτθςα αςθμι χαρτοταινία και ςτθν τελικι πλάκα μπαχαρικά και ηάχαρθ τθν οποία τθν ζκαψα για λίγθ ϊρα (πριν καμπυλϊςει το υλικό) πάνω ςτθν επιφάνεια του plexi glass και ςτθ ςυνζχεια ζγινε θ κόλλθςθ. Το τελικό αποτζλεςμα μετά από καλό φινίριςμα ιταν ζνα ομοιογενζσ υλικό. Στθ ςυνζχεια άρχιςα να το φινίρω από όλεσ τισ πλευρζσ με διάφορουσ τροχοφσ και ςτθ ςυνζχεια με γυαλόχαρτα διαφορετικοφ πάχουσ κόκκων. Στο τελικό ςτάδιο το ζκαψα ελαφρϊσ με φλόγιςτρο από απόςταςθ και λίγθ ϊρα για να γυαλίςει. Το ςυνολικό ζργο δίνει μια γιινθ κακϊσ και υδάτινθ αίςκθςθ λόγο τον ηωγραφικϊν του ποιοτιτων οι οποίοι είναι ςτισ αποχρϊςεισ του μπλε, του πράςινου και του καφζ. Είναι ζνα ςφμβολο τθσ φφςθσ, ζνα νζο ορυκτό, ζνα πζτρωμα. Επόμενο Βιμα Στα επόμενα ζργα μου του ίδιου φφουσ κα περιζχονται ζγκλειςτα περιςςότερα οργανικά υλικά (φφλλα, άμμοσ, ςπόροι..), ζργα που κα διαφυλάςςουν μζςα τουσ μια ςτιγμι του φυςικοφ κόςμου..

16 Φωτογραφίεσ Ζργου

17 Λεπτομζριεσ ζργου:

18

19

20 Προβλιματα κατά τθν καταςκευι Οι πλάκεσ plexi glass που χρθςιμοποίθςα είναι λεπτζσ(3mm) και ιταν δφςκολο να κολλθκοφν αρκετζσ μαηί ϊςτε να προςδϊςουν όγκο ςτο νζο υλικό. Άλλο ζνα πρόβλθμα ιταν θ κόλλθςθ των πλακϊν μεταξφ τουσ θ οποία ζπρεπε να είναι ακριβισ και δυνατι ϊςτε να μθν ξεκολλιςουν κατά τθν μετζπειτα κατεργαςία και το φινίριςμα. Επίςθσ απαιτείτε αρκετόσ χρόνοσ για να κολλιςουν τα κομμάτια ακρυλικοφ μεταξφ τουσ( για πολφ δυνατι κόλλθςθ με εποξικι κόλλα χρειάςτθκε 1 μζρα). Κάποιεσ κολλιςεισ καταςτράφθκαν κατά το φινίριςμα ι κατά τθ κζρμανςθ και ιταν ανάγκθ οι πλάκεσ να ξανακολλθκοφν και να ξαναφινιριςτοφν ϊςτε να εξαφανιςτοφν οι κόλλεσ. Υπιρξε Πρόβλθμα τοποκζτθςθσ ςε βάςθ λόγο διαφάνειάσ κακϊσ και πρόβλθμα ςτακερισ ιςορροπίασ του. Το υλικό τθσ βάςθσ ζπρεπε να ταιριάηει με το ακρυλικό αντικείμενο. Ζφτιαξα τθ βάςθ του αντικειμζνου από γφψο. Το λευκό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ ηωγραφικζσ επιφάνειεσ και ςυνομιλεί ταυτόχρονα με τθν διαφάνεια. Από τθν κερμότθτα του φλόγιςτρου ςτο τελικό ςτάδιο φινιρίςματοσ κάποιεσ πλάκεσ κάμπωςαν ςε κάποια ςθμεία.

21 Γεωργίου Σαρλικιϊτθ Ελζνθ

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ χεδιαςμόσ υςκευήσ για Καλλιζργεια Κυττάρων Μζςα ςε Μήτρεσ Από Κολλαγόνο Ονοματεπϊνυμο: Πρζηα Ιωάννα Α.Ε.Μ: 02109711 Τπεφκυνοσ κακθγθτισ: Αλεξόπουλοσ Λεωνίδασ ΕΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Μια ειςαγωγή ςτα διαδραςτικά ςυςτήματα ε ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο κόςμο, θ υιοκζτθςθ ενόσ διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ ςχολικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008

Organic 3D. Logo Design & Branding Trends 2008 Logo Design & Branding Trends 2008 Organic 3D Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνοτροπία αποτελεί κάτι νζο ςτο ςχεδιαςμό λογοτφπου. Οι 3D παρεμβάςεισ τονϊνουν τθν λαχτάρα του κεατι για μια νζα, φρζςκια ματιά. Ασ πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Author Name : George Tsamis Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Masters of Science degree in Computer Science University of Crete

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα