ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010. Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010. Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010 Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις , και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ , εφεξής Νόµος) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου Το σχέδιο Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ που υποβλήθηκε από τον ΕΣΦΑ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ µε το υπ αριθµόν πρωτοκόλλου ΕΣΦΑ Α.Ε (ΡΑΕ Ι-79586/ ) έγγραφο. 3. Την επιστολή της ΡΑΕ προς το ΕΣΦΑ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-31790/ Το σχέδιο Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ που υποβλήθηκε από τον ΕΣΦΑ στη ΡΑΕ µε το υπ αριθµόν πρωτοκόλλου ΕΣΦΑ Α.Ε (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο. 5. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Ε.Σ.Φ.Α., όπως αυτός εγκρίθηκε µε την απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. µε στοιχεία 1/Α/5346 (ΦΕΚ 407 Β / ), κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόµου. 6. Το µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11048/ έγγραφο του ΕΣΦΑ (αρ. πρωτ. ΕΣΦΑ: Π /92) µε το οποίο υποβλήθηκε νέο σχέδιο Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Σκέφτηκε ως εξής : Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Νόµου: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται ο Κανονισµός Μετρήσεων που καταρτίζεται από το.ε.σ.φ.α. Α.Ε. κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.. Στον Κανονισµό αυτόν περιλαµβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των µετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι µέθοδοι και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την µέτρηση Φυσικού Αερίου.»

2 Επειδή ο ΕΣΦΑ µε το υπ αριθµόν πρωτοκόλλου ΕΣΦΑ Α.Ε (ΡΑΕ Ι-79586/ ) έγγραφό του, υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ, προκειµένου να διαµορφώσει τη γνώµη της κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 9 του Νόµου Επειδή η ΡΑΕ, αφού έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το κείµενο, απέστειλε προς τον ΕΣΦΑ την µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ (Ο-31790/ ) επιστολή της, στην οποία κατέγραφε τις απόψεις της σχετικά µε τη δοµή και το περιεχόµενο του υποβληθέντος Κανονισµού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, καθώς και διαβαθµισµένη, ως προς την σκοπιµότητα ενσωµάτωσής τους στα τελικά κείµενα, σύνοψη των σχετικών παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από τους συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση. Επειδή ο ΕΣΦΑ µε το αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφό του (αρ. πρωτ. ΕΣΦΑ: ) υπέβαλε νέο σχέδιο Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ., στο οποίο, όπως αναφέρει, ενσωµάτωσε υποδείξεις της ΡΑΕ και σχόλια των συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση. Επειδή, παρότι ο ΕΣΦΑ, µε το τελευταίο ως άνω σχέδιο που υπέβαλε, δεν προέβη σε τροποποίηση της δοµής αυτού, παρά τη σχετική εισήγηση της ΡΑΕ, πλην όµως, συµπλήρωσε και αναδιάταξε το αρχικό σχέδιο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει ο Νόµος και ιδίως κατά τρόπο που περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους Χρήστες του ΕΣΦΑ. Επειδή ειδικότερα, εκ της µελέτης του µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11048/ νέου σχεδίου Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ (αρ. πρωτ. ΕΣΦΑ: Π /92) διαπιστώνονται τα ακόλουθα, ιδίως σε σχέση µε τις αντίστοιχες υποδείξεις της Αρχής: (α) Έχουν πλέον εισαχθεί οι απαραίτητοι ορισµοί στην Ενότητα 1. (β) Οι κανόνες και οι µέθοδοι µέτρησης έχουν συµπληρωθεί µε την εισαγωγή των Πινάκων Ι V. (Έλεγχος µετρητικού εξοπλισµού, διαδικασίες βαθµονόµησης, πρότυπα). (γ) Οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των µετρητικών διατάξεων καταγράφονται επαρκώς στο άρθρο 5, τον Πίνακα IV και το Παράρτηµα 1. (δ) ιατηρείται ο διαχωρισµός του Κανονισµού Μετρήσεων σε δύο αυτοτελή κείµενα, για το ΕΣΜΦΑ και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, καθώς ο ιαχειριστής εκτιµά ότι ο διαχωρισµός αυτός καθιστά το κείµενο πιο εύχρηστο. Επειδή συνεπεία των ανωτέρω, κρίνεται ότι το υποβληθέν σχέδιο Κανονισµού Μετρήσεων είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Γνωµοδοτεί Α. Θετικά προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για την έγκριση του µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11048/ σχεδίου Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ (αρ. πρωτ. ΕΣΦΑ: Π /92), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο σώµα της παρούσας υπό το «Παράρτηµα Α». Β. Συστήνει στον ΕΣΦΑ, όπως το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από τη θέση του Κανονισµού Μετρήσεων σε ισχύ, υποβάλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά µε πιθανά προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή του. Κρίνεται σκόπιµο όπως, αντικείµενο της εν λόγω έκθεσης αποτελούν και προτάσεις για την τροποποίηση του Κανονισµού Μετρήσεων, ιδίως προκειµένου να διατυπώνονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια και µε ενιαίο τρόπο τα ακόλουθα: 1. Οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των µετρητικών διατάξεων και η αβεβαιότητα των µετρούµενων και υπολογιζόµενων µεγεθών (Άρθρα 5, 8, 9). 2. Οι διαδικασίες και η συχνότητα εκτέλεσης προγραµµατισµένων: i. Λειτουργικών ελέγχων ii. οκιµών ακρίβειας -2 -

3 iii. Εργασιών βαθµονόµησης στις µετρητικές διατάξεις (Άρθρα 8,26,27,28). 3. Οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση έκτακτων δοκιµών ακρίβειας και εργασιών βαθµονόµησης στις µετρητικές διατάξεις, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται. Αθήνα, 9 Απριλίου 2010 Ο Πρόεδρος Ν. Βασιλάκος -3 -

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 /

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ε.Σ.Μ.Φ.Α 6 Άρθρο1.Ορισµοί-Αντικείµενο...7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 2. Εξοπλισµός Μέτρησης Μετρητικό ρεύµα Άρθρο 3. Πιστοποιητικά και Έλεγχος του Εξοπλισµού Μέτρησης-Αρµοδιότητες ιαχειριστή...9 Άρθρο 4. Υποχρέωση του ιαχειριστή για Αποκατάσταση του Εξοπλισµού Μέτρησης...10 Άρθρο 5. Ακρίβεια και Αβεβαιότητα των µετρήσεων Άρθρο 6. Υποστηρικτικός Εξοπλισµός Αποθήκευσης Μετρήσεων ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 7. Μετρούµενα Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης. 11 Άρθρο 8. Έλεγχοι Λειτουργικότητας οκιµές Ακριβείας Άρθρο 9. Προσαρµογή Μετρούµενου Μεγέθους 12 Άρθρο 10. Έλλειψη Αξιόπιστων Στοιχείων Άρθρο 11. Τήρηση Αρχείου Πληροφοριών Άρθρο 12. Πρόσβαση Χρήστη στον Εξοπλισµό Μέτρησης Άρθρο 13. ιαχείριση των Μετρήσεων. 14 Άρθρο 14. Πρωτόκολλα Μετρήσεων 15 Άρθρο 15. Πιστοποιήσεις Ποσοτήτων Φ.Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο 16. Πρότυπα Μέτρησης. 18 Άρθρο 17. Πρότυπα Ανάλυσης (Ποιότητα Αερίου) Άρθρο 18. Πρότυπα ειγµατοληψίας 19 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Άρθρο 19. Όργανα Μέτρησης. 19 Άρθρο 20. Μετρήσεις & Υπολογισµοί Άρθρο 21. Μέθοδοι ιόρθωσης. 21 Άρθρο 22. Μέθοδοι Υπολογισµού. 21 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 23. Εξοπλισµός Μέτρησης Σταθµών ΕΣΜΦΑ.. 24 Άρθρο 24. Αντικείµενο των ιαδικασιών Μέτρησης 25 Άρθρο 25. Μετρητικοί Σταθµοί Σηµείων Εξόδου.25 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Άρθρο 26. Εξοπλισµός Βαθµονόµησης. 26 Άρθρο 27. Συχνότητα Βαθµονόµησης του Εξοπλισµού Μέτρησης Rev.1 /

6 Άρθρο 28. ιαδικασίες Βαθµονόµησης του Εξοπλισµού Μέτρησης. 27 Άρθρο 29. Ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα του ιαχειριστή-αλλαγές και Αναθεωρήσεις 28 ΠΙΝΑΚΕΣ. 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ακρίβεια και Αβεβαιότητα των µετρήσεων 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Σταθµών 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Πρωτόκολλα-Έντυπα.. 78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Όργανα Μέτρησης-Καταγραφικά-Αθροιστές 85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Πρότυπα Όργανα Βαθµονόµησης Rev.1 /

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ.94 1.Αντικείµενο Κανονισµού Μετρήσεων Εγκατάστασης ΥΦΑ Εξοπλισµός µέτρησης και ποιοτικής ανάλυσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ιαδικασίες και µέθοδοι για τον έλεγχο και τη βαθµονόµηση του εξοπλισµού µέτρησης και ποιοτικής ανάλυσης στην εγκατάσταση ΥΦΑ ιαδικασίες επέµβασης στον εξοπλισµό µέτρησης και όροι επίλυσης ιαφορών Αρµοδιότητες ιαχειριστή Πρόσβαση Χρήστη στον εξοπλισµό µέτρησης Έλλειψη αξιόπιστων µετρήσεων Επίλυση διαφορών Έντυπα µετρήσεων και υπολογισµών Έντυπα µετρήσεων έγχυσης ΥΦΑ και πιστοποιητικό ποσότητας ΥΦΑ Έντυπο παραλαβής φορτίου ΥΦΑ Μηνιαίο έντυπο αποθεµάτων ενέργειας Έγχυση ΥΦΑ από πλοίο µεταφοράς σε εγκατάσταση ΥΦΑ Γενικά Μετρήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλοίο µεταφοράς ΥΦΑ Ογκοµετρικοί πίνακες και πίνακες διόρθωσης των δεξαµενών ΥΦΑ Μετρητές στάθµης δεξαµενών Μέτρηση της Θερµοκρασίας ΥΦΑ και αερίων στις δεξαµενές του πλοίου µεταφοράς ΥΦΑ Μέτρηση της πίεσης των δεξαµενών του πλοίου µεταφοράς Υπολογισµός του όγκου εγχυνόµενου ΥΦΑ ειγµατοληψία και αναλύσεις που πραγµατοποιούνται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κατά την έγχυση ΥΦΑ Rev.1 /

8 6.3.1 ειγµατοληψία εγχυνόµενου Υ.Φ.Α. και αερίου επιστροφής Ανάλυση αερίου Υπολογισµός πυκνότητας εγχυνόµενου ΥΦΑ Υπολογισµός ποιοτικών χαρακτηριστικών του εγχυνόµενου ΥΦΑ και του αερίου επιστροφής Υπολογισµός της ενέργειας του αερίου επιστροφής Υπολογισµός της ενέργειας εγχυνόµενου ΥΦΑ Μετρήσεις, αναλύσεις και υπολογισµοί που πραγµατοποιούνται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Πίνακες ογκοµέτρησης των δεξαµενών ΥΦΑ Μέτρηση στάθµης δεξαµενών ΥΦΑ Υπολογισµός όγκου αποθηκευµένου ΥΦΑ Μέτρηση της θερµοκρασίας του αποθηκευµένου ΥΦΑ και αερίων (boil off) στις δεξαµενές ΥΦΑ Μέτρηση της πίεσης των δεξαµενών ΥΦΑ Μέτρηση των αερίων που επαναυγροποιούνται ειγµατοληψία, ανάλυση και υπολογισµοί στην εγκατάσταση ΥΦΑ Υπολογισµός του όγκου ΥΦΑ που κατεργάζεται κάθε ηµέρα D (Κατεργασθέν ΥΦΑ) Υπολογισµός της ενέργειας αποθηκευµένου Φ.Α. (απόθεµα ενέργειας) Κατεργασθέν ΥΦΑ, σε m Υπολογισµός της ποσότητας εγχυνόµενου Φ.Α. στο ΕΣΜΦΑ Απώλειες εγκατάστασης ΥΦΑ Πρότυπα µέτρησης, ποιοτικής ανάλυσης και υπολογισµών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Γενική Περιγραφή Εγκατάστασης ΥΦΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Όργανα του εξοπλισµού µέτρησης και δειγµατοληψίας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Πρότυπα Όργανα Βαθµονόµησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Έντυπα Rev.1 /

9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. Rev.1 /

10 Ορισµοί Άρθρο 1 Ορισµοί-Αντικείµενο Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313) (Νόµος), και οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: Εξοπλισµός Μέτρησης : Τα όργανα µέτρησης και ανάλυσης που χρησιµοποιούνται από το ιαχειριστή για τον καθορισµό της ποσότητας και την ανάλυση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου ή ΥΦΑ που παραδίδεται στο ή παραλαµβάνεται από το Ε.Σ.Φ.Α. Ηµέρα : Χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την 8 π.µ. µίας ηµερoλoγιακής ηµέρας και λήγει την 8 π.µ. της επόµενης ηµερoλoγιακής ηµέρας Κατανοµή Ποσοτήτων Φ.Α.: Η ποσότητα Φ.Α. που κατανέµεται από το ιαχειριστή στους Χρήστες Μεταφοράς σε ένα Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου σύµφωνα µε τη διαδικασία κατανοµής που περιγράφεται στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ. Λανθάνουσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου: είναι ποσότητες που αφορούν ιορθώσεις Μετρούµενων Μεγεθών λόγω βαθµονόµησης εξοπλισµού ή/και λανθασµένων ενδείξεων. Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης Σηµείου Εισόδου: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία δύναται να παραδοθεί σε Σηµείο Εισόδου ανά Ηµέρα (MWh/Ηµέρα). Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής Σηµείου Εξόδου: Η µέγιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία δύναται να παραληφθεί από Σηµείο Εξόδου ανά Ηµέρα (MWh/Ηµέρα). Μετρήσεις και οκιµές : Οι διαδικασίες και οι µέθοδοι µε τις οποίες γίνεται η δειγµατοληψία, η ανάλυση, ο υπολογισµός και η µέτρηση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ καθώς και οι διαδικασίες βαθµονόµησης και ελέγχου του Εξοπλισµού Μέτρησης Μετρητικός Σταθµός : Η εγκατάσταση µέτρησης ή µέτρησης/ρύθµισης µέσω της οποίας παραδίδεται ή παραλαµβάνεται Φυσικό Αέριο από τους Χρήστες Μεταφοράς στα Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ αντίστοιχα. Μετρούµενο Μέγεθος : Ο όγκος, η πίεση, η θερµοκρασία, η θερµογόνος δύναµη, ή άλλο µέγεθος ή χαρακτηριστικό που αφορά στο Φυσικό Αέριο που παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου, παραλαµβάνεται από Σηµείο Εξόδου ή είναι αποθηκευµένο σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης ή στο ΥΦΑ που παραδίδεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Μήνας : Χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την 8 π.µ. της πρώτης ηµέρας ενός ηµερολογιακού µήνα και λήγει την 8 π.µ. της πρώτης ηµέρας του επόµενου ηµερολογιακού µήνα Παροχή : Η ποσότητα Φυσικού Αερίου που διέρχεται από Σηµείο του ΕΣΜΦΑ ανά ώρα (MWh / ώρα) Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου : Οι προδιαγραφές ποιότητας του Φυσικού Αερίου που διακινείται µέσω του ΕΣΦΑ, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα [I] του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ. Σηµείο Εισόδου : Η είσοδος µετρητικής διάταξης µέσω της οποίας εγχύεται Φυσικό Αέριο στο Σύστηµα Μεταφοράς Σηµείο Εισόδου ΥΦΑ: Το Σηµείο Εισόδου µέσω του οποίου παραδίδεται στο Σύστηµα Μεταφοράς αεριοποιηµένο ΥΦΑ από Εγκατάσταση ΥΦΑ Rev.1 /

11 Σηµείο Εξόδου : Η έξοδος κάθε µετρητικής διάταξης µέσω της οποίας εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Ε.Σ.Μ.Φ.Α. σε Συνδεδεµένο Σύστηµα ή σε Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου. GIIGNL: Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquefie (International Group of Liquified Natural Gas Importers). NBS: National Bureau of Standards (USA). Κ.Σ. (Κανονικές Συνθήκες): Ως Κανονικές Συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας στις εγκαταστάσεις ΕΣΜΦΑ και ΥΦΑ θεωρούνται, 1,01325bar και 0 o C αντίστοιχα. Rev.1 /

12 Αντικείµενο Ο Κανονισµός Μετρήσεων περιλαµβάνει: τις διαδικασίες µέτρησης και πιστοποίησης ποσοτήτων Φυσικού Αερίου και ενεργειακού περιεχοµένου σε αυτές, συνοπτικά τις διαδικασίες και τις µεθόδους που ακολουθούνται για τον έλεγχο και τη βαθµονόµηση του µετρητικού εξοπλισµού καθώς και τα σχετικά πρότυπα ακριβείας, τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο όγκος, η θερµογόνος δύναµη, η ποσότητα ή/και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε σηµείο σε Σηµείο Εισόδου ή παραλαµβάνεται σε Σηµείο Εξόδου από τους Χρήστες, καθορίζονται σε περίπτωση αστοχίας ή αδυναµίας παροχής µετρήσεων από τον µετρητικό εξοπλισµό, διαδικασίες και όρους επίλυσης διαφορών µεταξύ του ιαχειριστή και των Χρηστών, σε θέµατα που αφορούν µετρήσεις ποσότητας, υπολογισµούς Θερµογόνου υνάµεως και ποιότητας παρεληφθέντος ή / και παραδοθέντος Αερίου, την τήρηση αρχείων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια (π.χ. τύπος και προδιαγραφές επιµέρους οργάνων του µετρητικού εξοπλισµού) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 2 Εξοπλισµός Μέτρησης Μετρητικό ρεύµα Ο Εξοπλισµός Μέτρησης περιλαµβάνει όλα τα όργανα µέτρησης και ανάλυσης που χρησιµοποιούνται από τον ιαχειριστή για τον καθορισµό της ποσότητας και την ανάλυση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου και παραλαµβάνεται από Σηµείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. Το Μετρητικό ρεύµα περιλαµβάνει το Μετρητικό Εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση µέτρησης παροχής (ροής αδιόρθωτου όγκου ή µάζας) και κατά περίπτωση εισαγωγή στοιχείων ανάλυσης ποιότητας του Φυσικού Αερίου (σύσταση) για τον υπολογισµό ενέργειας. Άρθρο 3 Πιστοποιητικά και Έλεγχος του Εξοπλισµού Μέτρησης-Αρµοδιότητες ιαχειριστή 1. Κάθε νέο στοιχείο του Εξοπλισµού Μέτρησης υποβάλλεται στις προβλεπόµενες δοκιµές ακριβείας και ελέγχους λειτουργικότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 8 του παρόντος Κανονισµού Μετρήσεων. 2. Όργανα του Εξοπλισµού Μέτρησης τα οποία τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης πιστοποιούνται εκ νέου πριν επανασυνδεθούν για χρήση. Η πιστοποίηση του Εξοπλισµού βεβαιώνεται µε έκδοση υπογεγραµµένου πρωτοκόλλου από αρµόδιο προσωπικό του ΕΣΦΑ. 3. Ο ιαχειριστής πραγµατοποιεί τακτικούς ελέγχους στον Εξοπλισµό Μέτρησης µε περιοδικότητα που ορίζεται στον Πίνακα Ι. 4. Κάθε έλεγχος του Εξοπλισµού Μέτρησης διεξάγεται από το ιαχειριστή ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Οι Χρήστες (οι οποίοι έχουν έννοµο συµφέρον βάσει της Σύµβασης Μεταφοράς που έχουν συνάψει) έχουν δικαίωµα να παρίστανται στον έλεγχο του Εξοπλισµού Μέτρησης εφόσον το ζητήσουν µε γραπτή αίτησή τους. Οι Χρήστες µπορεί να αναφέρουν στο ιαχειριστή τις παρατηρήσεις 9 Rev.1 /

13 τους ως προς τον Έλεγχο του Εξοπλισµού Μέτρησης. Οι Χρήστες σε καµία περίπτωση δεν έχουν δικαίωµα επέµβασης στον Εξοπλισµό Μέτρησης µε οιονδήποτε τρόπο. 5. Εφόσον ο Εξοπλισµός Μέτρησης πληροί τις προδιαγραφές στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV και V του παρόντος Κανονισµού Μετρήσεων, ο ιαχειριστής εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου που καθορίζεται στον Πίνακα Ι. Το πιστοποιητικό ελέγχου κοινοποιείται στους Χρήστες. 6. Οι Χρήστες εντός (5) πέντε ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση υποβάλλουν στο ιαχειριστή τυχόν αντιρρήσεις για την ορθότητα των στοιχείων του πιστοποιητικού, οι οποίες εξετάζονται σύµφωνα µε τους όρους επίλυσης διαφορών του παρόντος Κανονισµού Μετρήσεων. 7. Κάθε Χρήστης, πέραν των τακτικών ελέγχων, µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το ιαχειριστή τον έλεγχο Εξοπλισµού Μέτρησης σε κάθε µετρητικό σταθµό Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου που περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει. Ο έλεγχος διενεργείται από το ιαχειριστή µετά από έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση του Χρήστη που ζήτησε τον έλεγχο, ο οποίος έχει δικαίωµα να παρίσταται. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Εξοπλισµός λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων ακριβείας, ο Χρήστης που ζήτησε τον έλεγχο χρεώνεται µε το κόστος του ελέγχου, σε αντίθετη περίπτωση το κόστος ελέγχου του εξοπλισµού βαρύνει το ιαχειριστή. Ο ιαχειριστής είναι αρµόδιος για την προµήθεια, εγκατάσταση, πραγµατοποίηση δοκιµών, συντήρηση, έλεγχο και πιστοποίηση της συµβατότητας του Εξοπλισµού Μέτρησης µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV και V του παρόντος Κανονισµού Μετρήσεων. Άρθρο 4 Υποχρέωση του ιαχειριστή για Αποκατάσταση του Εξοπλισµού Μέτρησης Ο ιαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει άµεσα στη ρύθµιση, επισκευή ή αντικατάσταση κάθε οργάνου ή άλλου στοιχείου του Εξοπλισµού Μέτρησης το οποίο καταστράφηκε ή υπέστη βλάβη ή έπαψε να λειτουργεί, κατά τρόπο ώστε ο Εξοπλισµός Μέτρησης να είναι συµβατός µε τις ανωτέρω προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV και V του παρόντος Κανονισµού Μετρήσεων. Άρθρο 5 Ακρίβεια και Αβεβαιότητα των µετρήσεων Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο τα µετρούµενα µεγέθη (πίεση, διαφορική πίεση, θερµοκρασία, παροχή (ροή όγκου), ανωτέρα θερµογόνος δύναµη, ενέργεια, κ.λπ.) θεωρούνται αποδεκτά όταν οι ενδείξεις των µετρήσεων βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων σφάλµατος του µετρούµενου µεγέθους σύµφωνα µε την σχετική µελέτη αβεβαιότητας ή τα δεδοµένα ακρίβειας του µετρητικού εξοπλισµού που έχουν ανακοινωθεί από την κατασκευάστρια εταιρία. Σε περίπτωση που οι ενδείξεις των µετρήσεων βρίσκονται εκτός των επιτρεπτών ορίων σφάλµατος, τότε γίνεται αναπροσαρµογή του µετρούµενου µεγέθους όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9 «Προσαρµογή Μετρούµενου Μεγέθους». Οι µελέτες αβεβαιότητας αναθεωρούνται όταν αντικαθίσταται και τροποποιείται µέρος του υπάρχοντος εξοπλισµού ή προστίθεται καινούριος µετρητικός εξοπλισµός ή αναθεωρούνται ριζικά τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στη µεθοδολογία υπολογισµών τους. Στο Παράρτηµα 2 του παρόντος Κανονισµού παρατίθενται τα επιτρεπτά όρια ακριβείας για τον µετρητικό εξοπλισµό, όπως προκύπτουν από τις σχετικές µελέτες αβεβαιότητας. Η αναθεώρηση µελέτης ή µελετών αβεβαιότητας δε συνιστά µεταβολή για την οποία απαιτείται τροποποίηση / αναθεώρηση του Κανονισµού Μετρήσεων. Ο ιαχειριστής υποχρεούται να δηµοσιοποιεί στο διαδίκτυο, σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του τις ισχύουσες τιµές των επιτρεπτών ορίων αβεβαιότητας (όποτε αναθεωρούνται) και να ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφερόµενους Χρήστες σε περίπτωση µεταβολής τους. Rev.1 /

14 Άρθρο 6 Υποστηρικτικός Εξοπλισµός Αποθήκευσης Μετρήσεων Τα µετρούµενα και υπολογιζόµενα (ποιοτικά και ποσοτικά) από τον Εξοπλισµό Μέτρησης, µεγέθη αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική µορφή σε υποστηρικτικό εξοπλισµό αποθήκευσης. Τέτοιες µονάδες αποθήκευσης βρίσκονται είτε στους επιβλέποντες υπολογιστές είτε στους διορθωτές όγκου (PTZ) των µετρητικών σταθµών. Τα παραγόµενα αρχεία µετρήσεων φυλάσσονται στον υποστηρικτικό εξοπλισµό τουλάχιστον µέχρι την υπογραφή του αντίστοιχου µηνιαίου πρωτοκόλλου. Τα αρχεία φυλάσσονται στον υποστηρικτικό εξοπλισµό τουλάχιστο για σαράντα ηµέρες. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 7 Μετρούµενα Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης Στους µετρητικούς σταθµούς των Σηµείων Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ λαµβάνονται συνεχώς µετρήσεις για µεγέθη, που αφορούν στην παραδιδόµενη και παραλαµβανόµενη, αντιστοίχως, ποσότητα Φυσικού Αερίου (µάζα, όγκο, πυκνότητα, πίεση, διαφορική πίεση, θερµοκρασία), ενώ κατά κανόνα πραγµατοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δειγµατοληπτικές µετρήσεις ή/και αναλύσεις µεγεθών που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αερίου. Όπου τούτο δεν εφαρµόζεται, λαµβάνονται στοιχεία που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αερίου από γειτονικούς µετρητικούς σταθµούς του ΕΣΜΦΑ. Κριτήρια για την µεθοδολογία για την χρήση ποιοτικών χαρακτηριστικών αερίου από γειτονικούς µετρητικούς σταθµούς είναι η εκάστοτε φορά της ροής αερίου στο ίκτυο και η συνεκτίµηση στοιχείων από απολογιστική προσοµοίωση του ικτύου. Η σχετική πληροφόρηση θα δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο και σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του ιαχειριστή. Στον Πίνακα IV έχουν καταχωρηθεί όλα τα µετρούµενα ή υπολογιζόµενα µεγέθη και έχουν αντιστοιχηθεί όργανα µέτρησης (custody transfer), διεθνή πρότυπα, η ακρίβεια των µετρήσεων καθώς και οι µονάδες µέτρησης των µεγεθών αυτών. Ορισµοί των µονάδων µέτρησης αναφέρονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα, στο Ν.3428/2005 (ΦΕΚ 313/ ). Για κάθε µετρητικό σταθµό Σηµείου Εισόδου / Εξόδου τηρούνται τουλάχιστον ηµερήσια και µηνιαία στοιχεία µετρήσεων. Όπου είναι δυνατόν µετρήσεις που αφορούν προδιαγραφές αερίου (σύσταση) µπορεί να τηρούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα. Άρθρο 8 Έλεγχοι Λειτουργικότητας οκιµές Ακριβείας Ο Εξοπλισµός Μέτρησης υποβάλλεται τόσο σε ελέγχους λειτουργικότητας όσο και σε δοκιµές ακριβείας. Οι έλεγχοι λειτουργικότητας είναι όλοι εκείνοι οι έλεγχοι που το προσωπικό του ιαχειριστή διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό την ικανοποιητική λειτουργία του Εξοπλισµού Μέτρησης και του εν γένει υποστηρικτικού εξοπλισµού των µετρητικών σταθµών. Σηµάνσεις συναγερµού που λαµβάνονται στο Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής εδοµένων (SCADA) του ιαχειριστή και οφείλονται σε µη κανονικές καταστάσεις του Εξοπλισµού Μέτρησης ή / και του µετρητικού σταθµού, είναι λόγος διενέργειας (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) έκτακτων ελέγχων λειτουργικότητας. οκιµές Ακριβείας είναι οι έλεγχοι που διενεργεί εξειδικευµένο προσωπικό του ιαχειριστή µετά από ενηµέρωση των εµπλεκοµένων Χρηστών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως αυτά προβλέπονται στον Κανονισµό Μετρήσεων ή στις οδηγίες των κατασκευαστών. Rev.1 /

15 οκιµές Aκριβείας διενεργούνται εκτάκτως µετά από βλάβη ή υποψία βλάβης του Εξοπλισµού Μέτρησης. Οι Χρήστες έχουν δικαίωµα να παρίστανται κατά τη διενέργεια των οκιµών Ακριβείας του Εξοπλισµού Μέτρησης. Τα στοιχεία των αναφορών όλων των ελέγχων και δοκιµών τηρούνται από το ιαχειριστή για τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο Άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. Στο Παράρτηµα 2 και σε σχετικούς πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο κείµενο του Κανονισµού και δηµοσιεύονται επικαιροποιηµένοι ανά χρονικά διαστήµατα στο διαδίκτυο, σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του ιαχειριστή, έχουν καταχωρηθεί όλα τα στοιχεία του Εξοπλισµού Μέτρησης των µετρητικών σταθµών του ΕΣΜΦΑ. Μεταξύ άλλων έχει γίνει ταξινόµηση των µετρητικών σταθµών σε Σηµεία Εισόδου και Σηµεία Εξόδου και αναφέρεται η αναµενόµενη ακρίβεια για τη µέτρηση Ενέργειας σε κάθε σταθµό, όπως έχει υπολογισθεί από σχετικές µελέτες αβεβαιότητας, που λαµβάνουν υπόψη τις λεπτοµέρειες της εγκατάστασης και τα καταχωρηµένα επιτρεπτά όρια των επί µέρους οργάνων (συνολικό πιθανό σφάλµα). Στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Κανονισµού αναφέρεται ενδεικτικά η µεθοδολογία τέτοιων υπολογισµών. Οι συνολικές αβεβαιότητες του Εξοπλισµού Μέτρησης σε συνδυασµό µε την αβεβαιότητα των προτύπων αναφοράς (εργασίας) καθορίζουν τα όρια πάνω από τα οποία θα γίνονται υποχρεωτικά ρυθµίσεις ή αντικαταστάσεις οργάνων κατά την βαθµονόµηση του Εξοπλισµού Μέτρησης που θα διενεργείται µετά από τις οκιµές Ακριβείας. Οι κατά περίπτωση τιµές αβεβαιότητας αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος 2 ενώ τα όρια ακριβείας των επιµέρους οργάνων στον Πίνακα IV του Κανονισµού. Οι αναφερόµενες τιµές αβεβαιότητας ισχύουν για τιµές παροχής όγκου µεγαλύτερες από 5% της µέγιστης επιτρεπτής ροής. Η µέγιστη επιτρεπτή ροή είναι το άνω όριο του εύρους λειτουργίας του Μετρητή, µέχρι το οποίο ο Μετρητής λειτουργεί χωρίς χρονικούς περιορισµούς και χωρίς επιδείνωση της δηλωµένης αβεβαιότητας. Άρθρο 9 Προσαρµογή Μετρούµενου Μεγέθους 1. Σε περίπτωση όπου, µετά από έλεγχο, η ακρίβεια του Εξοπλισµού Μέτρησης σε µετρητικό σταθµό Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου βρεθεί εκτός των επιτρεπτών ορίων σφάλµατος, η τιµή του αντίστοιχου Μετρούµενου Μεγέθους, όπως αυτή µετρήθηκε θα προσαρµόζεται µε χρήση λογισµικών, οι αλγόριθµοι των οποίων βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (Πίνακας V), ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλµα της αντίστοιχης µέτρησης του Εξοπλισµού Μέτρησης. 2. Σε περίπτωση ισχύος της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, οι εσφαλµένες τιµές του Μετρούµενου Μεγέθους για όλη την περίοδο κατά την οποία αποδεδειγµένα η ακρίβεια του Εξοπλισµού Μέτρησης βρισκόταν εκτός των επιτρεπτών ορίων, αντικαθίστανται από τις διορθωµένες τιµές. 3. Εάν δεν εξακριβωθεί µε βεβαιότητα η ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, θα θεωρηθεί ως τέτοια η πρώτη ηµέρα του δεύτερου ηµίσεως της περιόδου που µεσολάβησε από την ηµεροµηνία του τελευταίου ελέγχου του Εξοπλισµού Μέτρησης, στον οποίο συµµετείχε και ο Χρήστης ή οι Χρήστες που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο αντίστοιχο Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου, ή την ηµεροµηνία της τελευταίας αποδεκτής µέτρησης, ή την ηµεροµηνία του τελευταίου αποδεκτού πρωτοκόλλου ή την ηµεροµηνία της τελευταίας καταγεγραµµένης δοκιµής ακριβείας. Κριτήριο της επιλογής θα είναι η ηµεροµηνία εκείνη µε αφετηρία την οποία θα είναι µικρότερο το χρονικό διάστηµα που θα χρειαστεί να αναπροσαρµοστούν οι τιµές των µετρήσεων που είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων. Rev.1 / Άρθρο 10 Έλλειψη Αξιόπιστων Στοιχείων Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης αξιόπιστων µετρήσεων ή στην περίπτωση περιστασιακής διακοπής λειτουργίας του Εξοπλισµού Μέτρησης σε µετρητικό σταθµό Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου, ο ιαχειριστής 12

16 δύναται κατόπιν σύντοµης διαβούλευσης µε τους Χρήστες, για τους οποίους το συγκεκριµένο Σηµείο αποτελεί Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου σύµφωνα µε την ισχύουσα Σύµβαση Μεταφοράς τους, να προβεί σε κατ εκτίµηση υπολογισµό της ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται ή παραλαµβάνεται µέσω αυτού του Εξοπλισµού Μέτρησης. Για τον υπολογισµό αυτό χρησιµοποιούνται, ιδίως, αξιόπιστες µετρήσεις που ελήφθησαν από τον Εξοπλισµό Μέτρησης του συγκεκριµένου Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου υπό παρόµοιες συνθήκες κατά τη διάρκεια αντίστοιχων χρονικών περιόδων στο παρελθόν. Άλλως χρησιµοποιούνται συνεκτιµώντας το αµέσως προηγούµενο ή επόµενο της βλάβης διάστηµα κατά σειρά προτεραιότητας λύσεις που αξιοποιούν: ιαθέσιµα µεγέθη για τα οποία η µέτρηση είναι δυνατή Μετρούµενα µεγέθη γειτονικών Μετρητικών Σταθµών εν λειτουργία (πχ σύσταση και συµπιεστότητα) Στοιχεία κατανάλωσης από τυχόν µετρητικά συστήµατα Τρίτων (πχ Ηλεκτροπαραγωγοί) Ύψος παραγωγής Ηλεκτροπαραγωγού σε συνδυασµό µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Άρθρο 11 Τήρηση Αρχείου Πληροφοριών Ο ιαχειριστής τηρεί αρχεία σχετικά µε όλες τις πληροφορίες µετρήσεων που αφορούν στον Εξοπλισµό Μέτρησης για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την πραγµατοποίησή τους. Ο ιαχειριστής επίσης τηρεί αρχεία σχετικά µε όλες τις πληροφορίες δοκιµών και βαθµονοµήσεων που αφορούν στον Εξοπλισµό Μέτρησης για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά την πραγµατοποίησή τους. Άρθρο 12 Πρόσβαση Χρήστη στον Εξοπλισµό Μέτρησης 1. Κάθε Χρήστης ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του που έχει έννοµο συµφέρον έχει δικαίωµα πρόσβασης στον Εξοπλισµό Μέτρησης κάθε µετρητικού σταθµού Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο έχει δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα, υποβάλλοντας εγγράφως στο ιαχειριστή αίτηση, τουλάχιστον 3 εργάσιµες µέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία επίσκεψης. Στην αίτησή του ο Χρήστης οφείλει να αναφέρει την ηµεροµηνία που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την επίσκεψή του, την εκτιµώµενη διάρκεια της επίσκεψης, τον αριθµό επισκεπτών, καθώς και το λόγο για τον οποίον αιτείται την εν λόγω επίσκεψη. 2. Ο ιαχειριστής δύναται να απορρίψει, εντός δύο εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του, το σχετικό αίτηµα του Χρήστη, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την πραγµατοποίηση της επίσκεψης κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο αίτηµα του Χρήστη. Σε αυτή τη περίπτωση, κατόπιν συνεννόησης µε τον Χρήστη ο ιαχειριστής ορίζει νέα ηµεροµηνία επίσκεψης. Ο ιαχειριστής οφείλει να ορίσει νέα ηµεροµηνία, η οποία δεν απέχει χρονικά πάνω από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης του Χρήστη. 3. Η επίσκεψη του Χρήστη θα πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση ειδικευµένου προσωπικού του ιαχειριστή. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στον εξοπλισµό, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του ιαχειριστή. 4. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το προσωπικό και τους εκπροσώπους του που συµµετέχουν στην επίσκεψη. Το προσωπικό του ιαχειριστή δικαιούται να αρνηθεί την είσοδο ή να ζητήσει την αποχώρηση από το χώρο του Εξοπλισµού Μέτρησης για το σύνολο ή µέρος των επισκεπτών, Rev.1 /

17 σε περίπτωση που κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ατόµων ή του εξοπλισµού που βρίσκονται στον συγκεκριµένο χώρο. Άρθρο 13 ιαχείριση των Μετρήσεων 1. Τα Μετρούµενα Μεγέθη συγκεντρώνονται από τον Εξοπλισµό Μέτρησης και διαχειρίζονται από το Σύστηµα ιαχείρισης Μετρήσεων (Σ Μ), όπου είναι διαθέσιµο. Σηµειώνεται ότι το Σ Μ δεν είναι διαθέσιµο κατά κανόνα στα σηµεία εξόδου Τύπου Β. Η ταξινόµηση των µετρητικών σταθµών Σηµείων Εξόδου του ΕΣΜΦΑ σε Τύπου Α και Τύπου Β γίνεται µε κριτήριο που αναφέρεται στο άρθρο 25 του παρόντος Κανονισµού και λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους Πίνακες VI και VII οι οποίοι δηµοσιεύονται, επικαιροποιηµένοι, στο διαδίκτυο σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του ιαχειριστή. Ο ιαχειριστής έχει την υποχρέωση της ενηµέρωσης των Χρηστών σε περίπτωση µεταβολής τους. Ένα Σ Μ εγκατεστηµένο σε Σηµείο Εξόδου ή Σηµείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ εκτελεί τυπικά τις ακόλουθες λειτουργίες (όπου αυτές είναι διαθέσιµες) : Αθροίζει τις αντίστοιχες ποσότητες (ενέργεια, όγκος ή µάζα) όλων των µετρητικών ρευµάτων. Ελέγχει και µεταβιβάζει την κατάλληλη ποιοτική ανάλυση χηµικής σύστασης προς τον υπολογιστή ροής Υπολογίζει τις απαιτούµενες για τα πρωτόκολλα ποσότητες (σε συνθήκες λειτουργίας και συνθήκες αναφοράς) και παράγει αναφορές σε ηµερήσιο (ωριαία ανάλυση) και µηνιαίο (ηµερήσια ανάλυση) επίπεδο. Αποθηκεύει τα µετρούµενα και υπολογιζόµενα (ποιοτικά και ποσοτικά) µεγέθη σε αρχεία µέχρι τουλάχιστον την υπογραφή των αντίστοιχων µηνιαίων πρωτοκόλλων. ιασφαλίζει την ακεραιότητα των παραπάνω αρχείων και καταγράφει οποιαδήποτε αλλαγή τους. Παρέχει µηχανισµό ασφαλούς πρόσβασης στην δυνατότητα αλλαγής παραµέτρων µέτρησης του σταθµού Επικοινωνεί µε το Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής εδοµένων του ιαχειριστή (SCADA) µεταβιβάζοντας στοιχεία µετρήσεων και καταστάσεων ή δέχεται εντολές όπως προβλέπεται από το βασικό σχεδιασµό του Συστήµατος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής εδοµένων καθώς από το βασικό σχεδιασµό των Μετρητικών Σταθµών του ΕΣΜΦΑ. Τα παραγόµενα από το Σ Μ αρχεία χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής των πρωτοκόλλων ως έχουν ή µετά από µετατροπή στις απαιτούµενες από αυτά µονάδες αναφοράς κατά περίπτωση. Όπου απαιτείται µετατροπή µονάδων αναφοράς αυτή γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO6976 και τους ορισµούς των µονάδων µέτρησης. 2. Η αξιόπιστη λειτουργία του Σ Μ ελέγχεται περιοδικά ή όταν απαιτηθεί από το Χρήστη µε ευθύνη του ιαχειριστή και παρουσία του Χρήστη ή εκπροσώπου του. Ενδεικτικά ελέγχονται: Η ορθή καταγραφή και διαχείριση των µετρούµενων µεγεθών Η ακρίβεια των υπολογιζόµενων µεγεθών Η πληρότητα και ακρίβεια των παραγόµενων αναφορών 3. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφο των αναφορών µετρήσεων που αφορούν κάθε Σηµείο στο οποίο παραλαµβάνει ή παραδίδει Φυσικό Αέριο, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει. Η παραγωγή αντιγράφων γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό του ιαχειριστή, που Rev.1 /

18 λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στον εξοπλισµό και στο αρχείο µετρήσεων. Άρθρο 14 Πρωτόκολλα Μετρήσεων Τα Μετρούµενα Μεγέθη που λαµβάνονται από τον Εξοπλισµό Μέτρησης σε κάθε µετρητικό σταθµό Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου χρησιµοποιούνται για να συνταχθούν τα Πρωτόκολλα Μετρήσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµο Σύστηµα ιαχείρισης Μετρήσεων ή αυτό έχει υποστεί βλάβη, τα εν λόγω πρωτόκολλα συντάσσονται βάσει των ενδείξεων ή αναφορών του Εξοπλισµού Μέτρησης. Τα Πρωτόκολλα Μετρήσεων συντάσσονται από το ιαχειριστή για κάθε µετρητικό σταθµό Σηµείου Εισόδου και Εξόδου. Οι Χρήστες οι οποίοι χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο Σηµείο δύνανται να παρευρίσκονται στην διαδικασία σύνταξης των πρωτοκόλλων. Με βάση τα Πρωτόκολλα Μετρήσεων καθορίζονται η Ποσότητα και τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σηµείο Εισόδου ή παραλαµβάνεται σε Σηµείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. Σε κάθε Σηµείο Εξόδου η Ποσότητα αφορά το άθροισµα των ποσοτήτων των επιµέρους Μετρητικών Σταθµών ενώ τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά αφορούν το µέσο όρο των Ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιµέρους Μετρητικών Σταθµών. Λεπτοµέρειες για τη µορφή, τα περιεχόµενα και τον τρόπο σύνταξης των Πρωτοκόλλων Σηµείων Εισόδου ή Εξόδου καθώς και του Πρωτοκόλλου Λανθανουσών Ποσοτήτων Φ.Α. προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 15 Πιστοποιήσεις Ποσοτήτων Φ.Α Σύνταξη Πρωτοκόλλων. 1. Τα Μηνιαία Πρωτόκολλα µετρητικού σταθµού Σηµείου Εισόδου συντάσσονται κάθε Μήνα από το ιαχειριστή και κοινοποιούνται στους Χρήστες για τους οποίους το δεδοµένο Σηµείο Εισόδου αποτελεί δηλωµένο Σηµείο Εισόδου δηλαδή Σηµείο Εισόδου µε δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας από τον Χρήστη το αργότερο έως την πέµπτη (5) ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα και έως την 12η ώρα (12:00). 2. Τα Μηνιαία Πρωτόκολλα καθώς και τα Πρωτόκολλα Λανθανουσών Ποσοτήτων µετρητικού σταθµού Σηµείου Εξόδου συντάσσονται κάθε Μήνα από το ιαχειριστή και κοινοποιούνται στους Χρήστες για τους οποίους το δεδοµένο Σηµείο Εξόδου αποτελεί δηλωµένο Σηµείο Εξόδου δηλαδή Σηµείο Εξόδου µε δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας από τον Χρήστη το αργότερο έως την πέµπτη (5) ηµέρα κάθε ηµερολογιακού µήνα και έως την 12η ώρα (12:00). 3. Σε περίπτωση διαφωνίας οποιουδήποτε από τους Συµβαλλοµένους Χρήστες σχετικά µε το περιεχόµενο των Πρωτοκόλλων Μετρήσεων, ενεργοποιείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 15.2 διαδικασία επίλυσης διαφορών και το Πρωτόκολλο θεωρείται προσωρινό έως την οριστική επίλυση της διαφοράς. 4. Για οιαδήποτε διαφορά τυχόν υπάρξει σχετικά µε τα µετρούµενα µεγέθη του Φ.Α. ο Χρήστης ή ο ιαχειριστής που θεωρεί ότι θίγεται, ενηµερώνει εγγράφως τα υπόλοιπα Μέρη, που έχουν έννοµο συµφέρον στο Σηµείο που αφορά η διαφορά. Η αντίρρηση που τυχόν φέρει οιοσδήποτε εκ των προαναφερθέντων δεν απαλλάσσει τον ίδιο ούτε τα υπόλοιπα Μέρη από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ και τις Συµβάσεις Μεταφοράς που έχουν συνάψει. Rev.1 /

19 5. Απουσία Χρήστη ή Χρηστών, που έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριµένο Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου, κατά τη διαδικασία σύνταξης Πρωτοκόλλου Μετρήσεων ή Πρωτοκόλλου Λανθανουσών Ποσοτήτων που αφορούν στο Σηµείο αυτό δεν αποτελεί λόγο αναβολής έκδοσης ή µη αποδοχής των ανωτέρω Πρωτοκόλλων. 6. Τυχόν αναθεωρήσεις στις Πιστοποιήσεις των Ποσοτήτων, που προέκυψαν κατόπιν εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, θα επηρεάζουν µόνο τις τιµές των µεγεθών που υπολογίστηκαν βάσει των αναθεωρηµένων τιµών των εν λόγω Πρωτοκόλλων. Σε αυτή την περίπτωση η εκκαθάριση για όλα τα αναθεωρηµένα µεγέθη θα πραγµατοποιείται στο τέλος έκαστου ηµερολογιακού Μήνα και θα εξοφλείται µε το αµέσως επόµενο τιµολόγιο Επίλυση ιαφορών-εµπειρογνώµονας 1. Σε περίπτωση διαφωνιών που ανακύπτουν σε θέµατα µετρήσεων µετρητικού σταθµού Σηµείου Εισόδου ή Εξόδου, o (οι) Χρήστης (ες) που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο αυτό και ο ιαχειριστής αναλαµβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική διευθέτηση διαφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ και τη Σύµβαση Μεταφοράς που έχουν συνάψει. Εάν η διαδικασία φιλικής διευθέτησης διαφοράς δεν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση, τότε τα εµπλεκόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν την παραποµπή των προς επίλυση διαφωνιών που ανακύπτουν σε θέµατα µετρήσεων σε Εµπειρογνώµονα κοινής αποδοχής. 2. Η διαδικασία διορισµού Εµπειρογνώµονα είναι η ακόλουθη: α. Χρήστης ο οποίος επιθυµεί το διορισµό Εµπειρογνώµονα, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στο ιαχειριστή παρέχοντας λεπτοµέρειες του ζητήµατος το οποίο προτείνει να διευθετηθεί από τον Εµπειρογνώµονα. β. Ο ιαχειριστής γνωστοποιεί την πρόθεσή του ή την πρόθεση Χρήστη, κατά τα ανωτέρω, για διορισµό Εµπειρογνώµονα, στους Χρήστες που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο αφορά η διαφωνία. Οι προαναφερόµενοι Χρήστες συναντώνται µε το ιαχειριστή προκειµένου να επέλθει συµφωνία ως προς το ζήτηµα που χρήζει διευθέτησης και ως προς το πρόσωπο το οποίο θα διορισθεί Εµπειρογνώµονας. γ. Σε περίπτωση που εντός προθεσµίας είκοσι µίας (21) Ηµερών από την επίδοση της αρχικής γνωστοποίησης, οι Χρήστες και ο ιαχειριστής δεν έχουν επιτύχει να συµφωνήσουν στο πρόσωπο που θα διορισθεί Εµπειρογνώµονας, παραπέµπουν πάραυτα το ζήτηµα στο NETHERLANDS METROLOGY INSTITUTE (N.M.I), από το οποίο θα διορίζεται ο αρµόδιος Εµπειρογνώµονας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω ινστιτούτου είναι τα ακόλουθα: Nederlands Meetinstituut Postbus AJ Dordrecht (NL) Hugo de Grootplein 1 BG Dordrecht Τηλ: Fax δ. Εφόσον συµφωνηθεί από κοινού γνωστοποιείται, µε ευθύνη του ιαχειριστή, πάραυτα στον Εµπειρογνώµονα ο διορισµός του και του ζητείται να επιβεβαιώσει εντός προθεσµίας επτά (7) Ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης, κατά πόσον επιθυµεί και δύναται να αποδεχθεί το διορισµό του, υπό όρους οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τους όρους της παραγράφου 4ε 16 Rev.1 /

20 κατωτέρω. Σε περίπτωση που ο ιαχειριστής δε γνωστοποιήσει στον Εµπειρογνώµονα το διορισµό του, εντός δεκατεσσάρων (14) Ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας που αναφέρεται στη παράγραφο 4γ, οποιοσδήποτε εκ των Χρηστών που έχουν δεσµεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο αφορά η διαφωνία, δύναται να επιδώσει την γνωστοποίηση διορισµού στον Εµπειρογνώµονα, µε κοινοποίησή της στα υπόλοιπα µέρη (συµπεριλαµβανοµένου του ιαχειριστή). ε. Εφόσον ο Εµπειρογνώµονας δεν επιθυµεί ή δεν δύναται να αποδεχθεί τον διορισµό του ή δεν έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή του εντός είκοσι µίας (21) Ηµερών από την γνωστοποίηση, τότε, εκτός εάν οι Χρήστες και ο ιαχειριστής συµφωνήσουν στο διορισµό άλλου Εµπειρογνώµονα, το ζήτηµα δύναται να παραπεµφθεί από οποιοδήποτε µέρος στο NETHERLANDS METROLOGY INSTITUTE (N.M.I), από το οποίο θα ζητηθεί να προβεί σε νέο διορισµό και η διαδικασία θα επαναλαµβάνεται έως ότου προκύψει Εµπειρογνώµονας ο οποίος αποδέχεται τον διορισµό του. στ. Οι Χρήστες και ο ιαχειριστής οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους προκειµένου να συµφωνήσουν στο πρόσωπο του Εµπειρογνώµονα και, περαιτέρω, να διαπραγµατευθούν και να συµφωνήσουν τους όρους και την εκτέλεση της συµφωνίας διορισµού του Εµπειρογνώµονα, η οποία θα υπογράφεται και από τα εµπλεκόµενα µέρη. η. Απαγορεύεται να διορισθεί ως Εµπειρογνώµονας πρόσωπο το οποίο: (i) δεν έχει τα προσόντα βάσει της εκπαίδευσης και της εµπειρίας του να γνωµατεύσει επί του ζητήµατος ή/ και (ii) κατά το χρόνο του διορισµού του (ή εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών πριν από αυτόν), το ίδιο ή συγγενής αυτού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, σε πλάγια ή σε ευθεία γραµµή και µέχρι του β βαθµού περιλαµβανοµένου, είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου, στέλεχος ή υπάλληλος ενός εκ των Χρηστών ή του ιαχειριστή ή Συνδεδεµένης µε αυτούς Επιχείρησης, ή/και (iii) κατά τον χρόνο του διορισµού του, το ίδιο ή συγγενής αυτού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, σε πλάγια ή σε ευθεία γραµµή και µέχρι του β βαθµού περιλαµβανοµένου, έχει προσληφθεί άµεσα ή έµµεσα ως σύµβουλος ενός εκ των Χρηστών ή του ιαχειριστή ή Συνδεδεµένης µε αυτούς Επιχείρησης. 3. Η αµοιβή του Εµπειρογνώµονα θα συµφωνείται από τους Χρήστες και το ιαχειριστή και θα καταβάλλεται από το µέρος (το Χρήστη ή τους Χρήστες που ζήτησαν το διορισµό του Εµπειρογνώµονα ή το ιαχειριστή), το οποίο θα αποδειχθεί, σύµφωνα µε την έκθεση του Εµπειρογνώµονα, ότι έχει άδικο. Σε περίπτωση που και δύο ή περισσότερα µέρη αποδειχθεί ότι έχουν άδικο, τότε η αµοιβή του Εµπειρογνώµονα θα καταβάλλεται εξίσου από αυτά. 4. Στις συµβάσεις διορισµού Εµπειρογνώµονα θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν τα ακόλουθα: α. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδοµένα και τα έγγραφα που κοινοποιούνται ή παραδίδονται από το ιαχειριστή ή / και το Χρήστη ή τους Χρήστες στον Εµπειρογνώµονα, συνεπεία ή σε σχέση µε το διορισµό του, θεωρούνται εµπιστευτικά και ο Εµπειρογνώµονας πρέπει να τα επιστρέψει στο µέρος που τα προσκόµισε µετά το πέρας της διαδικασίας. Ο Εµπειρογνώµονας µπορεί να κοινοποιήσει οποιαδήποτε από τις ως άνω πληροφορίες, δεδοµένα ή έγγραφα σε υπαλλήλους του ή Συνδεδεµένες µε αυτόν Επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον Εµπειρογνώµονα και σε περίπτωση παραβίασής τους ευθύνονται έναντι του ζηµιωθέντος µέρους εις ολόκληρο µε αυτόν. β. Η διαδικασία ενώπιον του Εµπειρογνώµονα είναι η ακόλουθη: (i) ο Εµπειρογνώµονας θα πρέπει το αργότερο µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες µετά το διορισµό του να καλέσει τα εµπλεκόµενα µέρη σε συνάντηση, στην οποία θα θέσει όλα τα ζητήµατα για τα οποία απαιτούνται διευκρινίσεις, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες που θα εφαρµοσθούν, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε συµφωνία µε τους όρους του παρόντος άρθρου, Rev.1 /

21 (ii) τα εµπλεκόµενα µέρη θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες και να υποβάλλουν τους ισχυρισµούς τους στον Εµπειρογνώµονα, (iii) τα εµπλεκόµενα µέρη υποχρεούνται να παράσχουν τα στοιχεία, πληροφορίες και να υποβάλουν τους ισχυρισµούς τους όσο το δυνατόν συντοµότερα και οπωσδήποτε εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από το διορισµό του Εµπειρογνώµονα. Ο Εµπειρογνώµονας δεν θα λαµβάνει υπόψη του στοιχεία, πληροφορίες και ισχυρισµούς που υποβλήθηκαν µετά την προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών, εκτός εάν αυτά υποβλήθηκαν ως απάντηση σε συγκεκριµένα αιτήµατα του Εµπειρογνώµονα, (iv) κάθε εµπλεκόµενο µέρος θα φέρει το βάρος των δαπανών που απαιτούνται για τη χορήγηση όλων των στοιχείων, πληροφοριών και ισχυρισµών που θα δίδονται από αυτό, καθώς επίσης και όλων των δαπανών και εξόδων όλων των µαρτύρων και προσώπων διορίζονται από αυτό, (v) όλες οι επικοινωνίες µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών και του Εµπειρογνώµονα πρέπει να γίνονται εγγράφως και να δίδονται αντίγραφα στα άλλα µέρη. Καµία συνάντηση µεταξύ του Εµπειρογνώµονα και οποιουδήποτε από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν θα λαµβάνει χώρα αν δεν έχουν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη κληθεί εγκαίρως, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν, να παρευρεθούν στη συνάντηση αυτή, (vi) η απόφαση του Εµπειρογνώµονα θα πρέπει να είναι έγγραφη, λεπτοµερώς και πλήρως αιτιολογηµένη και θα πρέπει να εκδοθεί εντός τριών (3) µηνών από το διορισµό του, εκτός αν άλλως συµφωνήσουν τα εµπλεκόµενα µέρη. γ. Αν ο Εµπειρογνώµονας δεν εκδώσει την απόφασή του στα χρονικά όρια που τίθενται ανωτέρω, τότε οποιοδήποτε από τα εµπλεκόµενα µέρη, µε δήλωσή του, δύναται να τάξει προθεσµία όχι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών, εντός της οποίας ο Εµπειρογνώµονας πρέπει να εκδώσει την απόφασή του, άλλως παύει να έχει οποιαδήποτε αρµοδιότητα και υποχρεούται να επιστρέψει τη ληφθείσα αµοιβή. Η απόφαση του Εµπειρογνώµονα, που τυχόν θα εκδοθεί µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών, ουδεµία ισχύ ή κύρος θα έχει. δ. Ο Εµπειρογνώµονας δεν θα θεωρείται διαιτητής, αλλά θα εκδίδει την απαιτούµενη απόφαση ως Εµπειρογνώµονας και δεν θα εφαρµόζονται σε αυτόν, στην απόφασή του, ή στην απαιτούµενη διαδικασία για την έκδοση της απόφασης, οι διατάξεις περί διαιτησίας. ε. Η απόφαση του Εµπειρογνώµονα θα είναι τελεσίδικη και δεσµευτική για τα εµπλεκόµενα µέρη, τα οποία δεν δεσµεύονται από την απόφαση του Εµπειρογνώµονα, µόνο στην περίπτωση που ήθελε κριθεί από τη ιαιτησία ότι η απόφαση ήταν προϊόν απάτης ή ουσιώδους πλάνης όσον αφορά τα πραγµατικά περιστατικά, άλλως η απόφαση του Εµπειρογνώµονα αποτελεί αµάχητο τεκµήριο για τα κριθέντα µε την απόφαση αυτή. 5. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διαδικασίας τα εµπλεκόµενα µέρη οφείλουν να συνεχίζουν πάντοτε να συµµορφώνονται µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, ασχέτως της φύσης της διαφοράς και παρ όλο που η διαφορά έχει παραπεµφθεί προς επίλυση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο Rev.1 /

22 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο 16 Πρότυπα Μέτρησης Τα Πρότυπα Μέτρησης που αναγράφονται στους Πίνακες ΙV και V του παρόντος Κανονισµού καθορίζουν µεταξύ άλλων : 1. τη µεθοδολογία µέτρησης του όγκου ή της µάζας Φυσικού Αερίου καθορισµένης σύστασης, πίεσης και θερµοκρασίας από κατάλληλο µετρητή 2. τις διαστάσεις, τη µεθοδολογία κατασκευής και εγκατάστασης και τις συνθήκες λειτουργίας του Μετρητικού Εξοπλισµού 3. την µεθοδολογία και τους απαιτούµενους υπολογισµούς για το καθορισµό του όγκου και της Θερµογόνου υνάµεως της µετρούµενης ποσότητας Φυσικού Αερίου 4. το εύρος και την ακρίβεια της εκάστοτε µέτρησης και τον τρόπο διακρίβωσης των µετρητών 5. τη µεθοδολογία που ακολουθείται για τις απαιτούµενες δοκιµές κάθε στοιχείου του Μετρητικού Εξοπλισµού Άρθρο 17 Πρότυπα Ανάλυσης (Ποιότητα Αερίου) Τα Πρότυπα Ανάλυσης που αναγράφονται στους Πίνακες ΙV και V του παρόντος Κανονισµού καθορίζουν µεταξύ άλλων την διαδικασία ανάλυσης δείγµατος Φυσικού Αερίου µε την αρχή της Αέριας Χρωµατογραφίας. Συγκεκριµένα καθορίζουν τη µέθοδο δειγµατοληψίας Φυσικού Αερίου, τις µεθόδους µέτρησης, τα συστατικά του δείγµατος προς ανάλυση καθώς και τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του, το εύρος µέτρησης για κάθε συστατικό, την ακρίβεια της µέτρησης και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων µέτρησης καθώς και την ιχνηλασιµότητα της ανάλυσης. Η ανάλυση δείγµατος Φυσικού Αερίου µε την αρχή της αέριας χρωµατογραφίας αφορά στα συστατικά άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, κορεσµένους υδρογονάνθρακες µέχρι έξι άτοµα άνθρακα. Εάν απαιτείται ο προσδιορισµός καθορισµένων θειούχων ενώσεων γίνεται χρήση ξεχωριστού χρωµατογράφου. Επίσης το Φυσικό Αέριο µπορεί να περιέχει και άλλα συστατικά όπως οξυγόνο, µεθανόλη, υδρογονάνθρακες µεγαλύτερου αριθµού ατόµων άνθρακα, νερό κ.α. σε τέτοιες µικρές ποσότητες ώστε να µην επηρεάζουν την ακρίβεια της µεθόδου. Άρθρο 18 Πρότυπα ειγµατοληψίας Τα πρότυπο ISO παρέχει οδηγίες για τη συλλογή, διατήρηση και διαχείριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων Φυσικού Αερίου συνεχούς ροής. Επίσης παρέχει οδηγίες για τη στρατηγική δειγµατοληψίας, τη θέση του αισθητήρα λήψης δείγµατος και το σχεδιασµό του εξοπλισµού δειγµατοληψίας. Rev.1 /

23 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Άρθρο 19 Όργανα Μέτρησης Τα όργανα µέτρησης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην λειτουργία των συστηµάτων που ενσωµατώνονται στο δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου. Μεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία και η ροή του αερίου είναι σηµαντικές παράµετροι στις διεργασίες που διενεργούνται σε όλο το δίκτυο. Τα µεγέθη αυτά µετρώνται από ειδικά όργανα, τα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα στους µετρητικούς σταθµούς, καθώς και σε άλλα σηµεία του ΕΣΜΦΑ. Η όλη εποπτεία λειτουργίας, ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος µε έγκυρο και αποτελεσµατικό τρόπο είτε τοπικά είτε ακόµη και τηλεµετρικά του Συστήµατος, αξιοποιεί την αποτύπωση των µετρήσεων αυτών των µεγεθών. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα Όργανα Μέτρησης του ΕΣΜΦΑ αναφέρονται στο Παράρτηµα 4. Άρθρο 20 Μετρήσεις & Υπολογισµοί 20.1 Μέτρηση ογκοµετρικής ροής Είναι η συνεχής µέτρηση των ποσοτήτων του αερίου που περνούν µέσα από µια διατοµή του αγωγού ροής για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα Μέτρηση ταχύτητας Είναι ο προσδιορισµός της ταχύτητας του αερίου σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της διατοµής του αγωγού ροής. Χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της διακύµανσης της ροής. Το σηµείο που προσδιορίζεται η µέση ταχύτητα ροής χρησιµοποιείται από µετρητές όγκου Μέτρηση µάζας Πραγµατοποιείται µε τις εξής µεθόδους: (α) µε προσδιορισµό της ύναµης Coriolis (β) µε προσδιορισµό της ογκοµετρικής ροής και της πυκνότητας (γ) µε προσδιορισµό της ογκοµετρικής ροής, της πίεσης και της θερµοκρασίας (δ) µε ζύγιση (ασυνεχής µέθοδος) Υπολογισµός Ανωτέρας Θερµογόνου ύναµης Γίνεται µε προσδιορισµό της ποσοτικής ανάλυσης δείγµατος Αερίου από το χρωµατογράφηµα αναλυτή Αέριας χρωµατογραφίας σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 22.1 του παρόντος Κανονισµού. Όταν το χρωµατογράφηµα αντιπροσωπεύει όλα τα συστατικά του δείγµατος, τα αποτελέσµατα κανονικοποιούνται, δεχόµενοι ότι το κλάσµα του ολικού εµβαδού κάθε κορυφής είναι το ίδιο µε την εκατοστιαία αναλογία του συστατικού στο δείγµα. Rev.1 /

24 20.5 Υπολογισµός Ενέργειας Ο υπολογισµός της ενέργειας του διερχόµενου αερίου (MWh) πραγµατοποιείται µε βάση την υπολογιζόµενη Ανωτέρα Θερµογόνο ύναµη του αερίου και τον όγκο του. Άρθρο 21 Μέθοδοι ιόρθωσης Με τις µεθόδους αυτές είναι δυνατόν να αντισταθµίζονται τα συστηµατικά σφάλµατα για µετρητές που συνδέονται µε υπολογιστές ροής. Τούτο επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τα πιστοποιητικά βαθµονόµησης των µετρητών σε παρόµοιες συνθήκες µε αυτές της λειτουργίας τους. Άρθρο 22 Μέθοδοι Υπολογισµού 22.1 Αέριος Χρωµατογράφος Ο αέριος χρωµατογράφος προσδιορίζει την σύσταση του αερίου. Τα συστατικά του αερίου που προσδιορίζονται είναι: Μεθάνιο C1 Αιθάνιο C2 Προπάνιο C3 Ισο βουτάνιο i C4 Κανονικό βουτάνιο n C4 Ισο πεντάνιο i C5 Κανονικό πεντάνιο n C5 Εξάνιο και βαρύτεροι υδρογονάνθρακες C6+ Άζωτο N2 ιοξείδιο του άνθρακα CO 2 Σε κάθε ανάλυση πραγµατοποιούνται από τον αέριο χρωµατογράφο οι ακόλουθοι υπολογισµοί, σύµφωνα µε το ISO 6976 (Πίνακες IV και V): Ανωτέρα Θερµογόνος ύναµη σε συνθήκες αναφοράς. Σχετική πυκνότητα είκτης Wobbe Πυκνότητα σε συνθήκες αναφοράς Ο χρωµατογράφος περιοδικά πραγµατοποιεί είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα ανάλυση αερίου βαθµονόµησης. Ελέγχονται οι συντελεστές απόκρισης για κάθε συστατικό µεταξύ δύο διαδοχικών αναλύσεων βαθµονόµησης. Οι αποκλίσεις αυτών πρέπει να είναι µέσα στα όρια που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο ISO 6974 (Πίνακες IV και V). Rev.1 /

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 1 από 101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Μ.Φ.Α.... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1. Μετρούμενα Μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 16 Μαρτίου 2004 2 Συµφωνία για τη ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 6 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/7754 Κανονισμός Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ AΠ Ο Φ Α Σ Η 02/2010 ΔΥΝΑΜΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ιαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013. Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013. Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013 Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα