54124 Θεσσαλονίκη. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, ΤΘ 122, 59200, Νάουσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "54124 Θεσσαλονίκη. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, ΤΘ 122, 59200, Νάουσα"

Transcript

1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ. Φανιάδης 1, Παυλίνα ρογούδη 2, Μ. Βασιλακάκης 1 1 Εργαστήριο ενδροκοµίας, Τµήµα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, ΤΘ 122, 59200, Νάουσα Περίληψη Σε καρπούς των ποικιλιών κερασιάς (Prunus avium L.) Bigarreau Burlat, Van, Τραγανά Εδέσσης και Μπακιρτζέικα, που συγκοµίστηκαν από πέντε πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, µελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών και άλλων ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Επίσης µελετήθηκαν οι µεταβολές των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια ωρίµανσης των καρπών στο δένδρο και της συντήρησής τους στο ψυγείο και στο ράφι. Η αντιοξειδωτική ικανότητα και η συγκέντρωση συνολικών φαινολών ήταν µεγαλύτερες (αύξηση 108 και 121 %, αντίστοιχα) στις ποικιλίες Τραγανά και Burlat σε σύγκριση µε τις Van και Μπακιρτζέικα. Η περιοχή προέλευσης των καρπών επηρέασε σηµαντικά τις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών στα κεράσια, εκτός από την ποικιλία Van, µε τις ορεινές τοποθεσίες να υπερτερούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση αυτών µε χαµηλότερο υψόµετρο. Κατά τη διάρκεια ωρίµανσης των κερασιών στο δένδρο, η αντιοξειδωτική ικανότητα µειώθηκε κατά την αλλαγή του χρώµατος από πράσινο σε λευκό και µετά ρόδινο και αυξήθηκε σηµαντικά στους κόκκινους καρπούς. Η συγκέντρωση φαινολών αυξήθηκε στο τελευταίο στάδιο ωρίµανσης µόνο στις ποικιλίες Van και Μπακιρτζέικα. Τέλος, βρέθηκαν αλλαγές στις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών στα κεράσια κατά τη διάρκεια συντήρησής τους στο ψυγείο και στο ράφι, που δεν ήταν ίδιες για όλες τις ποικιλίες. Εισαγωγή Επιδηµιολογικές µελέτες έδειξαν πως η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φαινολικές ουσίες σχετίζεται µε µείωση της εµφάνισης καρκίνου, αθηρογένεσης, καρδιακών παθήσεων κ.α. Τα κεράσια είναι καλή πηγή πρόσληψης φαινολικών ουσιών αφού έχουν καταταγεί πέµπτα, µε πρώτο τα κράνα ενώ ως προς την αντιοξειδωτική τους ικανότητα έχουν καταταγεί δεύτερα, µε πρώτο την φράουλα, µεταξύ 20 διαφορετικών φρούτων (Vinson et al., 2001). Είναι γνωστό πως οι ορεινές περιοχές παράγουν καλύτερης ποιότητας κεράσια σε σύγκριση µε τις πεδινές περιοχές. εν είχε όµως µέχρι τώρα µελετηθεί αν το περιβάλλον επηρεάζει τις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών που τους δίνουν θρεπτική αξία, κάτι που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για τη διαφήµιση των κερασιών από αυτές τις περιοχές. Επίσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυριότερης ελληνικής ποικιλίας - Τραγανά Εδέσσης - δεν είχαν έως τώρα µελετηθεί. Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη: α) της επίδρασης της ποικιλίας και του περιβάλλοντος στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών στα κεράσια, β) της επίδρασης της συντήρησης των κερασιών στην αντιοξειδωτική ικανότητα των κερασιών, και γ) της µεταβολής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κερασιών κατά τη διάρκεια της ωρί- µανσής τους στο δένδρο. 1

2 Υλικά και Μέθοδοι Συλλέχτηκαν ώριµοι καρποί κερασιάς των ποικιλιών Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, B. Burlat και Van από οπωρώνες των περιοχών Παλιάµπελα Κολινδρού, Μακροχώρι Βέροιας, Άρνισσα Εδέσσης και Γιαννακοχώρι και Ροδοχώρι Νάουσας. Μετρήθηκαν το βάρος, το χρώµα (χρωµατόµετρο Minolta), τα συνολικά διαλυτά στερεά (Σ Σ) και τα συνολικά οξέα (n= 30). Κεράσια στα οποία αφαιρέθηκε ο ποδίσκος και ο πυρήνας τοποθετήθηκαν στους -80 ºC για να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση της συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας και της συγκέντρωσης συνολικών φαινολών. Αµέσως µετά τη συγκοµιδή (ηµ. 0) καρποί συντηρήθηκαν σε σακούλες πολυαιθυλενίου στο ψυγείο (1-2 ºC) για δύο ηµέρες και µετά στο ράφι για µία ηµέρα (ηµ. 3) ή συντηρήθηκαν για τέσσερις ηµέρες στο ψυγείο και µία ηµέρα στο ράφι (ηµ. 5) και µετρήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους τις ηµ. 3 και 5. Επίσης, κατά τη διάρκεια ωρίµανσης των κερασιών στο δένδρο, συλλέχθηκαν πράσινα, άσπρα και ροζ χρώµατος κεράσια των οποίων µετρήθηκαν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Περίπου 1 g δείγµατος λειοτριβήθηκε µε 8 ml µεθανόλης 80% (v/v) και φυγοκεντρήθηκε στα g για 10 λεπτά στους 4 ºC. Στο υπερκείµενο µετρήθηκαν αµέσως η συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα, χρησιµοποιώντας την ελεύθερη ρίζα DPPH + και εκφράστηκε ως mg ισοδύναµης αντιοξειδωτικής ικανότητας ασκορβικού οξέος σύµφωνα µε τους Gil και συνεργάτες (2000), και η συγκέντρωση συνολικών φαινολών, χρησιµοποιώντας το Folin-Ciocalteu αντιδραστήριο. Οι αναλύσεις έγιναν σε τρεις επαναλήψεις για κάθε µεταχείριση και τρεις καρπούς για κάθε δείγµα. Έγιναν αναλύσεις παραλλακτικότητας (one way ANOVA) και απλής συσχέτισης χρησιµοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 12 (SPSS Inc., Chicago Illinois, USA). Αποτελέσµατα και Συζήτηση Βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ως προς τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων ποικιλιών όταν συγκοµίστηκαν από το Γιαννακοχώρι. Η αντιοξειδωτική ικανότητα και η συγκέντρωση συνολικών φαινολών ήταν µεγαλύτερες στις ποικιλίες Τραγανά και Burlat (108 και % περισσότερο, αντίστοιχα) σε σύγκριση µε τις Van και Μπακιρτζέικα (Πίν. 1). Οι ποικιλίες διέφεραν στο µέσο βάρος καρπού µε την ακόλουθη φθίνουσα σειρά Μπακιρτζέικα (11,4 g)>> Τραγανά (10,5 g)>> Burlat και Van (9,5 g) και τα Σ Σ µε την ακόλουθη σειρά Τραγανά (18,0 %) >> Μπακιρτζέικα και Van (15,6 %) >> Burlat (13,5 %). Επίσης τα κεράσια της ποικιλίας Burlat είχαν περισσότερο κόκκινο χρώµα (µεγαλύτερα L*, a* και b*) σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ποικιλίες. Οι τιµές συνολικών φαινολών που βρέθηκαν για τις ποικιλίες B. Burlat και Van συµφωνούν µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητών (Gonçalves et al., 2004ab; Gao and Mazza, 1995). Οι περιοχές συγκοµιδής των κερασιών µπορούν να χαρακτηριστούν σύµφωνα µε το υψόµετρό τους ως πεδινές (Κολινδρός, Μακροχώρι), ηµιορεινές (Γιαννακοχώρι) και ορεινές (Ροδοχώρι, Άρνισσα). Βρέθηκε πως σε όλες τις ποικιλίες, εκτός από τη Van, στις ορεινές τοποθεσίες τα κεράσια έχουν µεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα και φαινόλες σε σύγκριση µε αυτά από χαµηλότερο υψόµετρο (Πίνακας 1). Η έλλειψη διαφορών στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών στην ποικιλία Van µπορεί να οφείλεται σε χαρακτηριστικό της ποικιλίας ή/ και το ότι οι µελετούµενες περιοχές (Γιαννακοχώρι και Ροδοχώρι) είχαν σχετικά µικρή διαφορά ως προς το υψόµετρο. ιαφορές βρέθηκαν και στο βάρος, το χρώµα και Σ Σ των κερασιών µεταξύ των περιοχών κυρίως για τις ποικιλίες Τραγανά και Μπακιρτζέικα (Πίν. 1). Οι Gonçalves και συνεργάτες (2004a) βρήκαν µεγάλες διαφορές στη συγκέντρωση φαινολών και ανθοκυανών στα κεράσια που συγκοµίστηκαν δύο χρονιές, µε µεγαλύτερες τιµές φαινολών τη ποιο ζεστή χρονιά και το αντίστροφο όσο αφορά τις ανθοκυάνες. 2

3 Πίνακας 1: Βάρος (g), παράµετροι χρώµατος L*, a* και b*, διαλυτά στερεά συστατικά ( ΣΣ) (%), συνολικές φαινόλες (mg γαλλικού οξέος 100 g -1 φβ) και συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα (mg ασκορ. 100 g -1 φβ) στις ποικιλίες κερασιάς Bigarreau Burlat, Van, Τραγανά και Μπακιρτζέικα από τις περιοχές Κολινδρού, Γιαννακοχωρίου, Μακροχωρίου, Ροδοχωρίου και Άρνισσας. ιαφορετικό γράµµα υποδηλώνει στατιστικά σηµαντική (p < 0,005) διαφορά. Ποικιλίες Περιοχές Βάρος L* a* b*.σ.σ. Φαινόλες Αντιοξ.Ικαν. Big. Burlat Γιαν/χώρι 9,7 32,1 28,7-1,56 13,5 b 212,3 a 184,2 Κολινδρός 10,1 32,0 30,4-0,59 15,5 a 153,8 b 135,7 Van Γιαν/χώρι 9,2 29,1 24,1 a -4,17 a 15,6 b 91,7 65,0 Ροδοχώρι 8,8 28,7 17,3 b -6,76 b 19,7 a 103,1 79,3 Τραγανά Γιαν/χώρι 10,5 a 29,3 a 18,7 a -6,23 a 18,0 196,5 b 168,0 b Μακροχώρι 7,4 b 27,9 b 14,5 bc -7,64 bc 17,8 143,4 c 120,8 c Ροδοχώρι 9,9 a 27,7 b 15,0 b -7,22 b 17,1 265,4 a 209,3 a Άρνισσα 7,0 b 28,1 b 11,8 c -8,27 c 18,3 212,7 b 175,4 b Μπακιρτζέικα Γιαν/χώρι 11,4 a 28,5 b 20,6 b -4,95 15,5 104,2 b 93,5 b Ροδοχώρι 10,2 b 31,2 a 25,8 a -3,53 15,7 197,2 a 138,6 a Άρνισσα 7,9 c 30,2 a 20,9 b -5,47 15,7 179,7 a 145,5 a Πίνακας 2. Μεταβολές στη συγκέντρωση συνολικών φαινολών και συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας κατά τη διάρκεια ωρίµανσης των κερασιών. ιαφορετικό γράµµα υποδηλώνει στατιστικά σηµαντική (p< 0,005) διαφορά. Συνολικές φαινόλες (mg 100 g -1 φβ) Συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα (mg ασκ. 100 g -1 φβ Πράσινο Λευκό Ροζ Κόκκινο Πράσινο Λευκό Ροζ Κόκκινο Big. Burlat 253,8 263,3 209,0 212,3 169,8 165,3 146,7 184,2 Van 57,0 a 59,0 a 62,1 a 91,7 b 82,5 a 40,7 b 19,3 c 78,2 a Τραγανά 181,9 205,3 191,3 196,5 158,2 a 144,5 a 47,8 b 168,0 a Μπακιρτζέικα 74,8 a 68,6 a 70,7 a 104,2 b 84,1 ab 61,8 b 32,9 c 93,5 a 3

4 Κατά τη διάρκεια ωρίµανσης των κερασιών στο δένδρο βρέθηκαν µεταβολές στις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών (Πίν. 2). Η συγκέντρωση συνολικών φαινολών αυξήθηκε από τους ρόδινους στους κόκκινους- ώριµους καρπούς στις ποικιλίες Van και Μπακιρτζέικα, ενώ δεν βρέθηκαν σηµαντικές αλλαγές στις ποικιλίες Burlat και Τραγανά. Η αντιοξειδωτική ικανότητα µειώθηκε σηµαντικά κατά την αλλαγή του χρώµατος από πράσινο σε λευκό και µετά ρόδινο και αυξήθηκε σηµαντικά στους κόκκινους καρπούς. Οι αλλαγές ήταν πάλι λιγότερο έντονες στην Burlat. Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε τους Serrano και συνεργάτες (2005), οι οποίοι βρήκαν πως οι συνολικές φαινόλες και η αντιοξειδωτική ικανότητα µειώθηκαν κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης του κερασιού και µετά αυξήθηκαν εκθετικά µε την ωρίµανση του καρπού. Στην παρούσα εργασία βρέθηκε πως οι αλλαγές στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια ωρίµανσης των κερασιών ήταν µικρότερες στις ποικιλίες Burlat και Τραγανά, οι οποίες είχαν και τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Κατά τη διάρκεια συντήρησης των κερασιών στο ψυγείο για δύο ή τέσσερις ηµέρες και µετά µία ηµέρα στο ράφι βρέθηκαν µεταβολές στις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών που δεν ήταν ίδιες για όλες τις ποικιλίες. Οι συνολικές φαινόλες αυξήθηκαν στις ποικιλίες Τραγανά και Van την ηµ. 5 σε σύγκριση µε την ηµ. 3 και την ηµ. 0, στη Μπακιρτζέικα µειώθηκαν την ηµ. 5 και 3 σε σύγκριση µε την ηµ. 0, ενώ στη Burlat δεν επηρεάστηκαν από τη συντήρηση (δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). Όσον αφορά την αντιοξειδωτική ικανότητα, αυτή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της συντήρησης στη ποικιλία Burlat, µειώθηκε στην Τραγανά, ενώ δεν επηρεάστηκε στις Van και Μπακιρτζέικα (δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). Οι Gonçalves και συνεργάτες (2004b) βρήκαν επίσης διαφορετική επίδραση της συντήρησης στο ψυγείο για 30 ηµέρες µεταξύ διαφορετικών ποικιλιών. Για παράδειγµα, βρήκαν πως κατά τη διάρκεια της συντήρησης οι συνολικές φαινόλες αυξήθηκαν στις ποικιλίες B. Burla και Saco, ενώ µειώθηκαν στις ποικιλίες Van και Summit. Στην παρούσα εργασία, βρέθηκε καλή θετική συσχέτιση µεταξύ της αντιοξειδωτικής ικανότητας και της συγκέντρωσης φαινολών (r 2 = 0,943). Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και από τους Serrano και συνεργάτες (2005). Βιβλιογραφία Gao, L. and Mazza, G., Characterization, quantification and distribution of anthocyanins and colorless phenolics in sweet cherries. J. Agric. Food Chem. 43: Gil, M.I., Tomas-Barberan, F.A., Hess-Pierce, B., Holcroft, D.M. and Kader, A.A., Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing. J. Agr. Food Chem. 48: Gonçalves, B., Landbo, A., Knudsen, D., Silva, A.P., Moutinho-Pereira, J., Rosa, E. and Meyer, A., 2004a. Effect of ripeness and postharvest storage on the phenolic profiles of cherries (Prunus avium L.). J. Agric. Food Chem. 52: Gonçalves, B., Landbo, A.K., Let, M., Silva, A.P., Rosa, E. And Meyer, A.S., 2004b. Storage affects the phenolic profiles and antioxidant activities of cherries (Prunus avium L.) on human low-density lipoproteins. J. Sci. Food Agr. 84: Serrano, M., Guillen, F., Martinez-Romero, D., Castillo, S. and Valero, D., Chemical constituents and antioxidant activity of sweet cherry at different ripening stages. J. Agric. Food Chem. 53: Vinson, J.A., Su, X., Zubik, L. and Bose, P., Phenol antioxidant quantity and quality in foods: fruits. J. Agric. Food Chem. 49:

5 5

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ, ΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων 1) Επίδραση στην ποιότητα των καρπών Θ. Σωτηρόπουλος 1, Α. Πετρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2012 Νάουσα, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1. Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ. (Prunus avium L.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ. (Prunus avium L. Μεταπτυχιακή Διατριβή με Τίτλο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΥΜΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ (Prunus avium L.) Μεταπτυχιακή διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013 Νάουσα, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1. Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2011 Νάουσα, 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1. Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Α. Μοσχονά, Π. Νάτας και Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Β. Ανδρέου, Ζ. Αλεξανδράκης, Γ. Δημόπουλος, Γ.Κατσαρός,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [251]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [251] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [251] ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΠΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ροδιάς

Η καλλιέργεια της ροδιάς Η καλλιέργεια της ροδιάς Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Δρ Κωνσταντίνος Τσιπουρίδης & Σωτήρης Πανταζής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων, Νάουσα Η ροδιά καλλιεργείται κυρίως στις χώρες της Μεσογείου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ. Τίτλος: Στέλλα Χ. Γιωργουδέλλη. Γεωπόνος

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ. Τίτλος: Στέλλα Χ. Γιωργουδέλλη. Γεωπόνος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Τίτλος: «Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών κατα τη συντήρηση μούρων (Morus alba L.)» Στέλλα Χ. Γιωργουδέλλη Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό»

µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Επίδραση του NaOH στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό» Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Συγκριτική μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µορφολογικα και ποιοτικα χαρακτηριστικα γενοτυπων ροδιας που επιλεχθηκαν απο τον εντοπιο πληθυσµο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κατσούλη, Β. Πολυχνιάτου, Κ.Τζιά. Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, ΑΘΗΝΑ, 15780

Μ. Κατσούλη, Β. Πολυχνιάτου, Κ.Τζιά. Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, ΑΘΗΝΑ, 15780 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΕ W/O ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Μ. Κατσούλη, Β. Πολυχνιάτου,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του φυτοχηµικού περιεχοµένου και της βιοδραστικότητας των καρπών και προϊόντων (χυµοί) που παράγονται από το ρόδι (Punica granatum)

Προσδιορισµός του φυτοχηµικού περιεχοµένου και της βιοδραστικότητας των καρπών και προϊόντων (χυµοί) που παράγονται από το ρόδι (Punica granatum) Προσδιορισµός του φυτοχηµικού περιεχοµένου και της βιοδραστικότητας των καρπών και προϊόντων (χυµοί) που παράγονται από το ρόδι (Punica granatum) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΚΗ Ν. ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος 1, Α. Σιταρόπουλος 2, Ε.Η. Παπαϊωάννου 1, Α.Ι. Καράµπελας 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα επιστήµης και τεχνολογίας τροφίµων Τµήµα φυτικής παραγωγής ΠΜΣ Αµπελουργία - Οινολογία Ταυτοποίηση ζυµών και προσδιορισµός φαινολικών συστατικών κατά την ερυθρή οινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ» ΜΗΛΩΝ GOLDEN DELICIOUS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ» ΜΗΛΩΝ GOLDEN DELICIOUS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ» ΜΗΛΩΝ GOLDEN DELICIOUS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε. Γ. Χατζής 1, Ε. Μανωλοπούλου 2, Ε. Αραβαντινός-Καρλάτος 1, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΜΑ:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την ωρίμανση ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου cherry».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Προϊόντων σνακ Ζαγορίσιου Φύλλου Εμπλουτισμένων με Βιοδραστικές Φυτικές Πολυφαινόλες»

«Ανάπτυξη Προϊόντων σνακ Ζαγορίσιου Φύλλου Εμπλουτισμένων με Βιοδραστικές Φυτικές Πολυφαινόλες» «Ανάπτυξη Προϊόντων σνακ Ζαγορίσιου Φύλλου Εμπλουτισμένων με Βιοδραστικές Φυτικές Πολυφαινόλες» Αρ. Κουπονιού: 79148710 01 000106 DYNAMIC FOODS A.E. Βιομηχανία Ειδών Σφολιάτας & Γλυκισμάτων Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ

ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ ΣΧΊΣΙΜΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΕΡΑΣΙΆΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΟΥΣ Καζαντζής Κωνσταντίνος 1 & Χατζηχαρίσης Ιωάννης 2 1 ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη

Θέμα: Φαινολικό & αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο. Περίληψη φαινολικό και αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας ξινόμαυρο Μαρία Κυραλέου Yποψήφια Διδάκτωρ Οινολογίας Tμήμα Eπιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηλ. 215294719 mkyrleou@u.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Παπαδοσηφάκη Χριστίνα Κουνάδη Σταµατίνα Εισηγητές : Σπυριδάκη Ασπασία Χατζάκη Ειρήνη Ψιλινάκης Εµµανουήλ 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα