τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ τὴν ἔζησα τουλάχιστον τρεῖς φορές: τὴν πρώτη σὰν αὐτόπτης μάρτυς, τὸ , τὴν δεύτερη σὰν συγγραφεὺς καὶ ἱστορικὸς τὸ καὶ σήμερα, γιὰ τρίτη φορά, διαβάζοντας τὸ βιβλίο του. Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς ἐμπειρίες μου εἶχε τὴν δική της ἀξία. Σὰν αὐτόπτης μάρτυς εἶδα κι ἄκουσα ἕνα μικρὸ μόνο μέρος τῶν ὅσων συνέβησαν στὴν Ἀθήνα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κινήματος τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ Μερικὰ γεγονότα μεγίστης σημασίας ὅπως τὸ συλλαλητήριο στὴν πλατεῖα Συντάγματος, τὴν 3η Δεκεμβρίου, ποὺ ἀπετέλεσε τὴν θρυαλλίδα σκληρῶν μαχῶν μοῦ ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση μιᾶς σειρᾶς, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀσχέτων μεταξύ τους, συγκρούσεων ἐναλλασσομένων μὲ περιόδους ἡσυχίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων τίποτα δὲν συνέβαινε, τουλάχιστον ἀπὸ ὅ,τι μποροῦσα νὰ ξέρω. Σὲ παρόμοιες στιγμὲς κρίσεως τὰ συνήθη μέσα ἐπικοινωνίας ἀχρηστεύονται καὶ ἕνας αὐτόπτης μάρτυς, ἂν ἀναλογισθῆ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν, θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ἐλάχιστα πράγματα ἀντιλαμβάνεται γιὰ τὸ τί συμβαίνει γύρω του. Ἀλλὰ στὴν ἴδια περίπου θέση βρίσκονται ὅλοι σχεδόν, ἀκόμη καὶ ἀνώτεροι στρατιωτικοὶ διοικητές. Κι αὐτὸ διότι, κι ἂν ἀκόμη μιὰ διοίκηση καὶ τὰ μέσα ἐπικοινωνίας ποὺ διαθέτει λειτουργοῦν ὁμαλά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι λειτουργοῦν μὲ τὰ συνηθισμένα κανάλια ἐπικοινωνίας ποὺ συνδέουν τὶς διοικήσεις καὶ τὰ τμήματά τους κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονος τῆς ἱεραρχίας. Ἡ σύγχυση, ὅμως, ποὺ ἐπικρατεῖ «ἐκεῖ πέρα», ὅπου ὠργιejegersi001s018.indd 9 10/1/13 10:23:50 AM

2 σμένες, τρομαγμένες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις καταφεύγουν σὲ πράξεις ἀπελπισίας, ἐκεῖ ὅπου μεμονωμένα ἄτομα ἢ ὠργανωμένες ὁμάδες καταφεύγουν στὴν χρήση τῶν ὅπλων «παρακινούμενες ἀπὸ τὸν φόβο ἢ τὴν ὀργή», ἐκεῖ ὅπου ἀπομεμονωμένοι ἐκπρόσωποι τῆς ἐξουσίας ἀστυνομικοί, φρουροὶ ἢ δημόσιοι ὑπάλληλοι ἐγκαταλείπουν τὴν θέση τους χωρὶς νὰ ἐνημερώσουν τὴν ἀνώτερή τους ἀρχή, αὐτὸ τὸ «ἐκεῖ πέρα», ὅπου συμβαίνουν ὅλα τὰ ἀπροσδόκητα, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀπροσπέλαστο σὲ ὁποιοδήποτε σύστημα συλλογῆς πληροφοριῶν. Ἀκόμη καὶ ἂν ὑπάρχουν παντοῦ πράκτορες (κάτι ποὺ εἶναι ἀπίθανο νὰ συμβῆ), δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδώσουν τὶς πληροφορίες τους παρὰ μόνον ἀφοῦ συμβοῦν τὰ γεγονότα, ὁπότε καὶ ἂν ἀκόμη οἱ πληροφο ρίες αὐτὲς εἶναι ἀκριβεῖς (κάτι ἐπίσης ἀπίθανο) δὲν χρησιμεύουν παρὰ μόνον γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῆ, ἐκ τῶν ὑστέρων, ἡ εἰκόνα τῶν γεγονότων. Ἔτσι ἡ ἐμπειρία μου σὰν αὐτόπτου μάρτυρος, ἂν κι ἄφησε ζωηρὲς εἰκόνες χαραγμένες βαθειὰ μέσα στὴν μνήμη μου, συνέβαλε στὴν δημιουργία μιᾶς χαώδους ἀντιλήψεως γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη. Ἡ σύγχυση αὐτή, ἡ ἀβεβαιότης ποὺ γνώρισαν πολλοὶ αὐτόπτες παρατηρητὲς τοὺς ὡδήγησε στὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐπίσημης γραμμῆς τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης προπαγάνδας. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πιστέψη ὅτι οἱ Ἕλληνες κομμουνισταὶ ὠργάνωσαν τὸ κίνημα εὐθὺς ὡς διεπίστωσαν πόσον μικρὸς ἦταν ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμαχικῶν στρατευμάτων ποὺ εἶχαν ἀποβιβασθῆ στὴν Ἑλλάδα ἢ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ΕΑΜ ὅτι οἱ Βρεταννοὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες μοναρχοφασίστες συνωμοτοῦσαν γιὰ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν μαχητῶν τοῦ ΕΛΑΣ, θέλοντας νὰ ἐγκαθιδρύσουν ἕνα ἀντιδημοκρατικὸ καθεστώς. Ἀλλὰ κανεὶς δὲν εἶχε τὶς πληροφορίες ἐκεῖνες ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἀποδείξη τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον ἰσχυρισμό. Ἡ πίστη καὶ ὁ φανατισμὸς ἔπαιρναν τὴν θέση τῆς ἀλήθειας, ποὺ κατὰ μιὰ δραματικὴ συγκυρία εἶναι τὸ πρῶτο θῦμα κάθε πολέμου. Ἡ δεύτερη ἐμπειρία μου ἐπάνω στὰ γεγονότα αὐτὰ προέκυψε ὅταν προσπάθησα νὰ δώσω μιὰ πιὸ ὡλοκληρωμένη εἰκόνα, συγκεντρώνοντας ντοκουμέντα, καὶ μιλώντας μὲ ἄτομα ποὺ εἶχαν διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. Μπόρεσα ἔτσι νὰ ἀναπαραστήσω τὴν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων καὶ τὴν ἐξέλιξή τους. Ἦταν μιὰ προσπάθεια ποὺ ἀνέλαβα τὸ 1946, ὅταν ἔγραψα τὸ πρῶτο βιβλίο μου, «Τὸ ἑλληνικὸ δίλημμα: ὁ πόλεμος καὶ οἱ συνέπειες». Γράφοντας τὸ βιβλίο μου ἐκεῖνο, ἀντελήφθηκα σαφῶς ἕνα πρᾶγμα: ὅτι οὔτε οἱ κομμουνισταὶ οὔτε οἱ Βρεταννοὶ εἶχαν προσχεδιάσει τὶς μάχες τοῦ Δεκεμβρίου. Ἡ στοιχειώδης ἀντίληψη τὸ πόσον ἀπροετοίμαστες ἦταν κι οἱ δυὸ παρατάξεις γιὰ τὶς ἐχθροπραξίες ποὺ ἐπηκολούθησαν ἐφαίνετο σὰν ἐπαρκὴς ἀπόδειξις. Ἐργάσθηκα 10 ejegersi001s018.indd 10

3 11 πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, συνθέτοντας τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχα, συγκρίνοντάς τα μὲ τὶς προσωπικὲς ἐμπειρίες μου ἀπὸ τὴν δραματικὴ ἐκείνη περίοδο καὶ τοποθετώντας τα μέσα στὸ εὐρύχωρο πλαίσιο τῶν γεγονότων, πρᾶγμα ποὺ μοῦ ἔδωσε μιὰ καινούργια ἐμπειρία, τὸ ἴδιο ἔντονη ἂν καὶ διαφορετικὴ στὴν φύση της μὲ ἐκείνη ποὺ εἶχα ἀποκτήσει σὰν αὐτόπτης μάρτυρας. Ἐν τούτοις σημαντικὲς διαστάσεις τοῦ προβλήματος μοῦ ἦταν ἀκόμη ἄγνωστες τὸ Ἰδιαίτερα δὲν ἐγνώριζα τὴν συμφωνία ποὺ εἶχαν κλείσει οἱ Τσῶρτσιλ καὶ Στάλιν, στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 1944, στὴν Μόσχα, μιὰ συμφωνία ποὺ τοποθετοῦσε τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀγγλικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς. Μόνον ὅταν ἐπληροφορήθηκα τοὺς ὅρους τῆς συμφωνίας ἐκείνης μπόρεσα νὰ ἐξηγήσω τὰ αἴτια τῆς παθητικῆς στάσης τῶν Ρώσων καὶ τὴν ἐπιθετικότητα τῶν Βρεταννῶν. Στὰ χρόνια ποὺ ἐπακολούθησαν ἦρθαν στὴν δημοσιότητα καὶ ἄλλα στοιχεῖα, γρήγορα ὅμως ἐγκατέλειψα κάθε προσπάθεια συστηματικῆς συγκεντρώσεώς τους καὶ δὲν ηὗρα ποτὲ τὸν καιρὸ νὰ ἐλέγξω τὶς προηγούμενες διαπιστώσεις μου. Ἄρχισα, λοιπόν, νὰ διαβάζω τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰατρίδη μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον κι ἀνυπομονησία γιὰ νὰ πληροφορηθῶ τὰ καινούργια στοιχεῖα ποὺ εἶχαν προκύψει, στοιχεῖα ποὺ ὁ συγγραφεὺς μὲ ἐπίμοχθη μεθοδικότητα συνεδύασε μὲ τὰ ἤδη γνωστά, γιὰ νὰ δώση μιὰ ἀντικειμενικὴ καὶ ὡλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν γεγονότων. Ἀποσπάσματα διαταγῶν καὶ μηνυμάτων, ποὺ βρέθηκαν στὰ κομμουνιστικὰ ἀρχεῖα, ἀποδεικνύουν πόσον διστακτικοὶ καὶ ἀβέβαιοι ἦταν οἱ ἡγέτες τοῦ κόμματος βλέποντας τὴν κρίσι νὰ πλησιάζη. Ἀλλὰ σήμερα, μετὰ τὴν δημοσίευση ζωτικῆς σημασίας μηνυμάτων ποὺ εἶχε ἀποστείλει τότε ὁ Τσῶρτσιλ, καθὼς καὶ τῶν ἀπομνημονευμάτων τῶν Μακμίλλαν, Ἦντεν, καὶ Λῆπερ, εἶναι δυνατὸν νὰ δῆ κανεὶς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ σκοπιά. Γενικά, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν νέων στοιχείων ποὺ προέκυψαν εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ συμπεράσματος στὸ ὁποῖον εἶχα καταλήξει πολλὰ χρόνια πρίν: ὅτι καμμία ἀπὸ τὶς δύο παρατάξεις δὲν περίμενε, οὔτε ἦταν προετοιμασμένη γιὰ τὴν σύρραξη ποὺ ἐπηκολούθησε. Ἡ ἀποκάλυψη στοιχείων γιὰ τὴν ὑποστήριξη συμπερασμάτων ποὺ ἔχουν συναχθῆ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ τρόπον ὑποθετικὸ εἶναι, πάντοτε, κάτι ποὺ προκαλεῖ ἱκανοποίηση. Μιὰ τέτοια ἱκανοποίηση μοῦ ἔδωσε τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰατρίδη, ἱκανοποίηση τὸ ἴδιο ἔντονη, ἂν καὶ διαφορετικὴ στὴν φύση της, μὲ τὰ συναισθήματα ποὺ μοῦ εἶχαν προκαλέσει οἱ δύο προηγούμενες ἐμπειρίες μου ἐπάνω στὰ ἴδια γεγονότα. Ἄλλοι ἀναγνῶστες δὲν θὰ ἔχουν, βεβαίως, τὴν ἴδια σχέση μὲ τὴν ἐργασία τοῦ κ. Ἰατρίδη. Θὰ εὕρουν, ἐν τούτοις, μιὰ προσεκτικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ μελέτη ἑνὸς ἐπεισοδίου τῆς σύγχρονης ἱστορίας, περιωρισμένου αὐτοῦ καθ ἑαυτοῦ, χαρακτηριστιejegersi001s018.indd 11

4 κοῦ, ὅμως, τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον ἀμοιβαῖες παρανοήσεις καὶ κακοὶ ὑπολογισμοὶ ὁδηγοῦν σὲ καταστάσεις ποὺ κανεὶς δὲν ἤθελε καὶ κανεὶς δὲν εἶχε προβλέψει. Ἡ πολιτική, καὶ ἡ ζωὴ γενικώτερα, εἶναι κάπως ἔτσι. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα τέτοιο παράδειγμα γραμμένο προσεκτικὰ καὶ μὲ ἀνάλυση σὲ βάθος. Ἐκεῖνος ποὺ θὰ θελήση νὰ πληροφορηθῆ τί συνέβη στὴν Ἀθήνα τὸ φθινόπωρο τοῦ 1944 μπορεῖ νὰ τὸ εὕρη στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν ὄχι τὰ πάντα, βεβαίως, ἀλλὰ τὶς πολιτικοδιπλωματικὲς ἐνέργειες καὶ ἀντενέργειες, καὶ τὰ κίνητρα, καθὼς καὶ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν περισσοτέρων ἀπὸ τοὺς κυρίους πρωταγωνιστὲς τῶν γεγονότων, ὅπως μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ γνωρίζουμε τὰ ντοκουμέντα ποὺ εἶναι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στὴν διάθεσή μας. Ὡρισμένα σημαντικὰ στοιχεῖα παραμένουν μυστηριώδη. Ὁ ρόλος, ἂν ὑπῆρξε κάτι τέτοιο, τοῦ Τίτο καὶ τῶν Γιουγκοσλάβων ἀνταρτῶν πρέπει νὰ παρακαμφθῆ. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, μετὰ τὴν 3η Δεκεμβρίου τοῦ 1944, δὲν εἶναι σαφῶς γνωστές. Τὸ ἴδιο οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν διαφόρων πολιτικῶν ὁμάδων ποὺ συναποτελοῦσαν τὸν συνασπισμὸ τοῦ ΕΑΜ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπαρασταθοῦν ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ φέρνει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅμως, εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ μελετήση τὸ προσωπικὸ καὶ ἐπίσημο ἀρχεῖο τοῦ Μακβῆ, πρεσβευτοῦ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν Ἑλλάδα. Συνεπῶς, τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ εἰσφορὰ στὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα, ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν στοὺς ἱστορικοὺς νὰ ἀνασυνθέσουν τὰ γεγονότα τῆς ταραχώδους ἐκείνης ἐποχῆς. Βεβαίως, ἀπὸ τὰ ἔγγραφα τοῦ Μακβῆ δὲν προκύπτουν νέες ἐκπληκτικὲς ἀποκαλύψεις, εἶναι ἐν τούτοις ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέροντα ἰδίως ἔχοντας ὑπ ὄψιν τοῦ τί συνέβη ἀργότερα, ὅπως ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς συνιστοῦσε, ἀπὸ τότε, στὴν Οὐάσιγκτων νὰ ἀναλάβη πιὸ ἐνεργὸ ρόλο στὶς ἑλληνικὲς ὑποθέσεις. Μιὰ τέτοια εἰσήγηση κάτω ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθήκες ὡδήγησε, σὲ διάστημα μικρότερο ἀπὸ δυὸ χρόνια, στὴν πρώτη προσπάθεια τῆς Ἀμερικῆς νὰ «ἐξοστρακίση» τὸν κομμουνισμὸ μὲ τὴν ἀποστολὴ βοηθείας στὴν Ἑλλάδα, σὲ κλίμακα ποὺ θὰ φαινότανε ἀδια νόητη τὸ Ἔτσι, τὸ 1947, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνέλαβαν τὸν ρόλο ποὺ εἶχε δια δραματίσει ἡ Μεγάλη Βρεταννία τὸ Ἀποκαλύπτοντας τὶς πρῶτες παρορμήσεις ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἐναλλαγὴ αὐτὴ τῶν ρόλων, τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰατρίδη συμβάλλει κατὰ τρόπον ἀξιοθαύμαστο στὰ ὅσα εἶναι γνωστὰ καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκτιμηθοῦν γιὰ τὸ κίνημα στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν εὐρύτερη ἱστορικὴ σημασία. 28 Σεπτεμβρίου Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ 12 ejegersi001s018.indd 12

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τὶς πρῶτες ἑσπερινὲς ὧρες τῆς 17ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 μιὰ ἐντυπωσιακὴ σὲ ὄγκο ἀρμάδα συμμαχικῶν πολεμικῶν, ποὺ συγκεντρωνότανε ἐπὶ ἡμέρες ἀνοικτά του Πόρου, κατέπλεε ὑπερήφανα στὸν Φαληρικὸ ὅρμο. Μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση μερικὲς δύσκολες στιγμὲς κατὰ τὸν διάπλουν μεταξὺ τῶν ἐχθρικῶν ναρκοπεδίων, ἡ ἐπιχείρηση «Μάννα» ἡ ἐπιστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως στὴν Ἀθήνα ἐπραγματοποιήθηκε χωρὶς ἐπεισόδια. Στὸ ἔνδοξο καταδρομικὸ «Ἀβέρωφ» ὁ πρωθυπουργὸς Γεώργιος Παπανδρέου καὶ τὰ μέλη τῆς κυβερνήσεώς του, ποὺ εἶχε σχηματισθῆ πρόσφατα, περίμεναν μὲ ἀγωνία τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἔσμιγαν μὲ τοὺς ταλαιπωρημένους ἀπ τὰ δεινὰ τῆς κατοχῆς ἀλλὰ κι ἐνθουσιώδεις συμπατριῶτες τους, γιὰ νὰ πανηγυρίσουν τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας τους καὶ τὴν νίκη τῶν συμμάχων. Τὸ θέαμα τῆς Ἀκροπόλεως, μέσα στὸ ἡμίφως τοῦ δειλινοῦ, ἔσβησε γιὰ λίγο τὶς τρομερὲς ἀναμνήσεις τοῦ πολέμου καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὸ μέλλον. Κι ὅμως, παρὰ τὴν ἀνυπομονησία ποὺ ἔνοιωθαν, καὶ τὴν λαχτάρα τους νὰ ἀποβιβασθοῦν, ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ δώσουν τὴν ἐπίσημη ἀπελευθέρωση στὴν ἀρχαία πρωτεύουσα, κάτω ἀπὸ τὶς πιὸ εὐοίωνες προϋποθέσεις, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν παληὲς προλήψεις, ριζωμένες στὴν ἱστορία τῆς φυλῆς, νὰ ἐπισκιάσουν τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἔτσι, ἡ ἀποβίβαση, ποὺ εἶχε ὁρισθῆ ἀπὸ τὶς ἀγγλικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν Τρίτη, 17 Ὀκτωβρίου, καθυστέρησε μέχρι τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης: Οἱ Ἕλληνες ὑπουργοὶ δὲν λησμονοῦσαν πὼς μιὰ Τρίτη ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε πέσει στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν. Παρ ὅλα ὅμως τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἐλήφθησαν, καὶ τὸν προσεκτικὸ προγραμματισμό, ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου ἐπρόκειτο νὰ ἀντιμετωπίση προβλήματα τόσο συγκλονιστικά, ποὺ μέσα σὲ ἓξ ἑβδομάδες ἐπρόκειτο νὰ μεταβάλουν τὴν Ἀθήνα σὲ πεδίο σκληρῶν μαχῶν. Ὁ «Δεύτερος Γῦρος», ὅπως ἔχουν ἀποκληθῆ τὰ γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944, συνεκλόνισαν τόσο βαθειὰ τὴν κιόλας κατερειπωμένη, ἀπὸ τὸν πόλεμο, χώρα, ποὺ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθῆ μαζί του. Σκοπὸς τῆς μελέτης αὐτῆς εἶναι νὰ μελετηθοῦν τὰ ἄμεσα αἴτια αὐτοῦ του «Δευτέρου Γύρου» καὶ 13 ejegersi001s018.indd 13

6 14 νὰ ἀναλυθοῦν αἱ ἀντιδράσεις τῶν συμμάχων ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κρίση κάτω ἀπὸ τὸ φῶς ντοκουμενταρισμένων στοιχείων ποὺ ἦρθαν πρόσφατα στὴν δημοσιότητα. Τὸ ὑλικὸ τῶν ἑλληνικῶν ἀρχείων, γιὰ τὴν περίοδο , εἶναι, εὐνόητα, πενιχρό, διασκορπισμένο καὶ γενικὰ ἀπροσπέλαστο. Ἡ μελέτη, κατόπιν εἰδικῆς ἀδείας, τῶν ἀρχείων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἔρριξε λιγοστὸ φῶς στὴν τόσο ἐπώδυνη μεταβατικὴ περίοδο ἀπὸ τὴν κατοχὴ καὶ τὴν ἐξορία στὴν ἀπελευθέρωση. Μιὰ μακροσκελὴς μελέτη τῶν παρασκηνίων τῆς δεκεμβριανῆς κρίσης, ποὺ ἐδημοσίευσε τὸ 1968 σὲ συνέχειες στὸν «Ἐλεύθερο Κόσμο» ὁ Κ. Βοβολίνης, τότε ὑφυπουργὸς στὴν κυβέρνηση τοῦ συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδοπούλου, ἐπιτρέπει μιὰ φευγαλέα μόνον ματιὰ στὰ ἀρχεῖα τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ποὺ εἶναι ἀπλησίαστα κατ ἄλλον τρόπο. Τὰ πολυάριθμα δημοσιεύματα τοῦ ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιστάσεως Κομνηνοῦ Πυρομάγλου συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν ἀνάλυση τῆς πολιτικῆς πραγματικότητας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς καὶ βοηθοῦν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως στὴν ἑρμηνεία τῶν αἰτίων ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἄνοδο τῆς δημοκρατικῆς ἀριστερᾶς. Τὰ τηλεγραφήματα, ἐπίσης, τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, τῶν τελευταίων ἑβδομάδων πρὸ τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944, ποὺ περιῆλθαν στὴν Βρεταννικὴ Ὑπηρεσία Ἀντικατασκοπείας εἶναι πολὺ πιὸ ἀποκαλυπτικὰ πάνω στὸ ἐπίμαχο θέμα τῶν διαθέσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν κομμουνιστῶν στὶς παραμονὲς τῆς συρράξεως. Ἀλλὰ καὶ ὁ «Ριζοσπάστης», τὸ ἐπίσημο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ κόμματος, ἀξίζει νὰ μελετηθῆ μὲ περισσότερη προσοχὴ ἀπὸ ὅ,τι μέχρι σήμερα. Ἀλλὰ ἐνῶ τὰ ἑλληνικὰ ἀρχεῖα ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι πλήρη, ἄλλες δυτικὲς πηγὲς ἔρχονται, σήμερα, νὰ συμπληρώσουν, κατὰ μέγα μέρος, τὰ κενά. Μεταξὺ αὐτῶν θὰ πρέπη νὰ ἀναφερθοῦν τὰ ἀρχεῖα τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ, δημοσιευμένα καὶ μή, τὰ ἔγγραφα τοῦ Προέδρου Φραγκλίνου Ροῦσβελτ καὶ τοῦ Χάρρυ Χόπκινς, ποὺ συμπεριλαμβάνουν μακροσκελεῖς ἀναφορὲς διπλωματῶν καὶ διαφόρων κατηγοριῶν πρακτόρων, πολὺ καλύτερα πληροφορημένων καὶ πολὺ λιγώτερο ἀφελῶν, ἀπ ὅ,τι γενικὰ ἐπιστεύετο, σχετικὰ μὲ τὰ βαλκανικὰ προβλήματα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαίτερα προκειμένου γιὰ τὰ πολυάριθμα τηλεγραφήματα καὶ ἀναφορὲς τοῦ πρεσβευτοῦ Μακβῆ καὶ τὶς ἐπιστολές του πρὸς τὸν Πρόεδρο. Τὸ ἀδημοσίευτο ἡμερολόγιο τοῦ Μακβῆ, γιὰ τὴν κρίσιμη περίοδο , εἶναι ἕνα πραγματικὸ χρυσωρυχεῖο πληροφοριῶν καὶ σχολίων γιὰ ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἤθελε νὰ μελετήση τὰ ἑλληνικὰ ζητήματα, τὶς ἑλληνοαμερικανικὲς σχέσεις, τὴν ἀγγλοαμερικανικὴ συνεργασία κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἀμερικανικὴ διπλωματία. Τὸ ἀρχεῖο του δίνει τὶς προοπτικὲς ἑνός, ἐπισήμως οὐδετέρου ἂν καὶ ἰδιαίτερα ἐνδιαφερομένου, παρατηρητῆ μὲ ἐξαιρετικὰ ἀνεπτυγμένον αἰσθητήριο στὰ ποejegersi001s018.indd 14

7 15 λιτικὰ ζητήματα, ποὺ ἔμαθε νὰ γνωρίζη τὴν Ἑλλάδα τόσο καλὰ ὅσο ἐλάχιστοι ξένοι. Ἀκόμη, ἐφ ὅσον τὰ ἀσφαλῶς ἀποκαλυπτικὰ ἀρχεῖα τοῦ Φόρεϊν Ὄφφις δὲν ἔχουν ἀκόμη δημοσιευθῆ, ἡ ἀμερικανικὴ διπλωματικὴ ἀλληλογραφία καὶ μιὰ κριτικὴ ἀνάλυση τῆς βρεταννικῆς πολιτικῆς ἐπιτρέπουν μιὰ πολὺ χρήσιμη ἂν καὶ ὄχι πάντοτε ἔγκυρη διείσδυση στοὺς σκοποὺς καὶ στὴν τακτικὴ τῶν Ἄγγλων στὴν Ἑλλάδα. Τὰ ὀγκώδη ἀρχεῖα τοῦ Γραφείου Στρατηγικῶν Ὑπηρεσιῶν περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὶς συνθῆκες καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις στὴν Ἑλλάδα, ἂν καὶ οἱ κανονισμοὶ ποὺ ἀφοροῦν τὴν χρησιμοποίηση τοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ δημιουργοῦν ὡρισμένα προβλήματα γιὰ τὸν ἐρευνητή. Ἡ βρεταννικὴ ἄποψη βρίσκεται, κυρίως, στὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Ἄντονυ Ἦντεν καὶ τοῦ Χάρολντ Μακμίλλαν καί, μαζὶ μὲ τὶς ἀφηγήσεις τοῦ πρεσβευτοῦ Ρέτζιναλντ Λῆπερ, καὶ τῶν μελῶν τῆς βρεταννικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς Κρὶς Γουντχάουζ καὶ Ε. Μάγιερς, δίνουν πολύτιμες λεπτομέρειες καὶ μιὰ σὲ βάθος ἀνάλυση τοῦ βρεταννικοῦ ρόλου στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος κατὰ τὴν πολεμικὴ καὶ μεταπολεμικὴ περίοδο. Συμπληρώνουν καί, σὲ μερικὰ σημεῖα ἀμφισβητοῦν, τὴν τόσο γνωστὴ ἐξιστόρηση τῆς περιόδου ἐκείνης ἀπὸ τὸν Οὐίνστον Τσῶρτσιλ. Ἐπίσης, «Ἡ βρεταννικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κατὰ τὸν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο», τὸ γνωστὸ ἀξιόλογο ἔργο τοῦ Λιούελιν Γούντγουαρντ, περιέχει μιὰ χρήσιμη σύνοψη τῆς στάσεως τῶν Ἄγγλων κατὰ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου ἐκείνης. Τέλος, ἂν καὶ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Κρεμλίνου ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν τὸ ἀνεκπλήρωτο ὄνειρο κάθε ἐρευνητοῦ, οἱ ἑρμηνεῖες τῆς σοβιετικῆς πολιτικῆς κατὰ τὸ φαίνεται νὰ ἔχουν ἀναθεωρηθῆ σοβαρὰ σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πλέον παγερῶν ἡμερῶν τοῦ ψυχροῦ πολέμου, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβάλλει μιὰ ἐπανεκτίμηση τῶν ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάμειξη τῆς Μόσχας στὴν ἑλληνικὴ σκηνή. Σὰν μιὰ κρίσιμη περίοδος τῆς πρόσφατης ἑλληνικῆς ἱστορίας, ὁ Δεύτερος Γῦρος ἐπιβάλλει μιὰ ντοκουμενταρισμένη καὶ πλήρη ἀνάλυση, ἐὰν θέλουμε τὰ προβλήματα τῶν πρώτων μεταπολεμικῶν ἐτῶν νὰ ἑρμηνευθοῦν ἀντικειμενικά, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται σὰν πυρομαχικὰ στὴν διαιώνιση πολιτικῶν διενέξεων. Ἐν τούτοις, ἡ σημασία τῶν αἱματηρῶν γεγονότων ἐκτείνεται πολὺ πέραν τῶν λίγων ἑβδομάδων τοῦ χειμῶνα τοῦ ποὺ συνεκλόνισαν τὴν Ἀθήνα. Οἱ τρομερὲς συγκρούσεις στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, ἡ μοναδικὴ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποίαν μία ἀντιστασιακὴ δύναμη ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ συμμαχικὰ στρατεύματα, κατέδειξαν τὴν ἀπόφαση τῶν Βρεταννῶν νὰ κρατήσουν τὸ νοτιώτατο, τουλάχιστον, ἄκρο τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἔξω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς μαχητικῆς ἀριστερᾶς καί, κατ ἐπέκταση, ἐκτὸς τῆς μεταπολεμικῆς σοβιετικῆς σφαίρας ἐπικυριαρχίας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση εἶχε τὴν τάση νὰ ἀντιμετωπίζη τὶς φιλοδοξίες τῶν δύο κυριωτέejegersi001s018.indd 15

8 ρων συμμάχων της μὲ τὸν ἴδιο, σχεδόν, βαθμὸ ἀποδοκιμασίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπετέλεσε, ἀναμφισβήτητα, σημαντικὸ ἂν καὶ συμπληρωματικό παράγοντα, στὸν «Τρίτο Γῦρο», τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ ἐπὶ 4 χρόνια ( ) ἀπειλοῦσε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος, μεταβάλλοντας τὴν μικρὴ αὐτὴ χώρα σὲ κύριο θέμα τῆς ἐντεινομένης, τότε, διενέξεως μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Ἡ δύσκολη θέση τῆς Ἑλλάδος, ποὺ κατετρύχετο ἀπὸ ἕναν ἔντονο φατριασμὸ μὲ διεθνεῖς προεκτάσεις, χρησίμευε σὰν ἰσχυρὸ διεγερτικὸ μιᾶς πολύπλοκης διαδικασίας ἀποφάσεων στὴν Ἀμερική, ποὺ τελικὰ κατέληξε σὲ μιὰ φιλόδοξη καὶ μακρόπνοη ἀπάντηση, μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Δόγματος Τροῦμαν. Ἔτσι, ἡ τελείως διαφορετικὴ στάση τῆς Ἀμερικῆς στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δύο ἑλληνικῶν «γύρων» δίνει ἔμφαση καὶ δραματικότητα στὶς ἐπαναστατικὲς μεταβολὲς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀντίληψη καὶ ἐκτίμηση τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸ 1944 μέχρι τὸ Πέραν αὐτῶν, ὅμως, ἡ μεταπελευθερωτικὴ κρίσις τῆς Ἑλλάδος καταδεικνύει τὴν ἀδυναμία πολλῶν χωρῶν νὰ ἐπιστρέψουν στὰ ἴδια πολιτικά, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ θεσμικὰ πλαίσια ποὺ εἶχαν ἐπιβιώσει πρὶν γνωρίσουν, οἱ λαοί τους, τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες τοῦ πολέμου καὶ τῆς μακρόχρονης ἐχθρικῆς κατοχῆς. Γιὰ τὶς χῶρες αὐτὲς δὲν ὑπῆρχε ἐπιστροφὴ στοὺς παληούς, δοκιμασμένους τρόπους ζωῆς. Κι αὐτὸ γιατὶ μιὰ βαθειὰ πολιτικὴ ἀλλαγή, ἂν ὄχι μιὰ κοινωνικὴ ἐπανάσταση, ἀποτελοῦσε ἤδη γεγονὸς τὴν στιγμὴ τῆς ἀπελευθερώσεως. Οἱ δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς ἀπεφάσισαν νὰ καταλάβουν τὸ κέντρο τῆς σκηνῆς παραμερίζοντας τὰ συντρίμματα τῆς παληᾶς κοινωνικῆς τάξεως. Ἡ διαπίστωση τῆς ἐκτάσεως τῆς ἐπικειμένης ἀλλαγῆς ἐξηγεῖ τὴν ἀποφασιστικότητα ποὺ ἐπέδειξε ὁ Τσῶρτσιλ θέλοντας νὰ ἀποτρέψη τὴν καταπόντιση καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἐν τούτοις, ἂν καὶ ἐπεσημάνθη ἡ ἀπειλὴ τῆς ἀλλαγῆς, ὁ βαθμὸς ἐξοντώσεως, ὑλικῆς καὶ ψυχολογικῆς, τῆς παληᾶς κοινωνίας, καθὼς καὶ ἡ μαχητικότητα τῶν νέων δυνάμεων δὲν ἐξετιμήθησαν ἀμέσως καὶ πλήρως. Ὁ «ἀσθενής», ὅπως ἐχαρακτήριζαν ὡρισμένοι Ἄγγλοι διπλωμάτες τὴν Ἑλλάδα, διεπιστώθη ὅτι ἦταν πολὺ πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ ὅσο εἶχαν, ἀρχικά, πιστέψει. Πράγματι, ὁ ἀσθενὴς ἦταν, ὅπως ἀπεδείχθη, ἐπιρρεπὴς σὲ πολλὲς σοβαρὲς ἐπιπλοκές, καὶ οἱ προσπά θειες τοῦ Τσῶρτσιλ νὰ ρίχνη ὅλες τὶς εὐθύνες στὴν ἐπιδίωξη τῶν κομμουνιστῶν νὰ καταλάβουν τὴν ἀρχὴ κατόπιν ἐντολῶν τῆς Μόσχας καθόλου δὲν συνέβαλαν στὴν ἀποσαφήνιση τῆς καταστάσεως. Κι ἀκόμη, ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ ἀμερικανικὲς ἐπικρίσεις γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον διεχειρίζοντο οἱ Ἄγγλοι τὰ ἑλληνικὰ προβλήματα, ὑπῆρχαν σοβαρὲς διαφωνίες ὡς πρὸς τὴν θεραπεία στὴν ὁποίαν ἔπρεπε νὰ ὑποβληθῆ ὁ ἀσθενής. Μιὰ ἐξέταση, χωρὶς πάθη καὶ προκαταλήψεις, τοῦ «Δευτέρου Γύρου» θὰ μποροῦσε νὰ ἐνισχύση τὴν ἄποψη ὅτι ἐνίοτε οἱ ἐπαναστάσεις καθίστανται ἀναπόφευκτες ὄχι τόσο γιατὶ ἔχουν ἐπιδιωχθῆ σκόπιμα, ἀλλὰ διότι οἱ παράγοντες σταθερότητος 16 ejegersi001s018.indd 16

9 καὶ ἰσορροπίας εἶναι πολὺ ἐξασθενημένοι καί, ταυτόχρονα, πολὺ ἀνελαστικοὶ γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς αὐξανόμενες πιέσεις γιὰ ἀλλαγή. Κάτω ἀπὸ τέτοιες εὔθραυστες συνθῆκες, συγκρούσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἀλλοιῶς, νὰ διευθετηθοῦν εὔκολα, προσλαμβάνουν τρομακτικὴ συμβολικὴ σημασία, χωρὶς νὰ ἀφήνουν περιθώρια γιὰ εἰλικρινεῖς διαπραγματεύσεις καὶ συμβιβασμούς. Μὲ λίγα λόγια, ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία, ποὺ ἐξετάζεται στὶς σελίδες αὐτές, ἀποτελεῖ μιὰ πολύτιμη μελέτη τῶν αἰτίων τῆς μεγάλης συγκρούσεως ποὺ εἶναι, γενικά, γνωστὴ σὰν ψυχρὸς πόλεμος. Ἀσφαλῶς, ἡ ἱστορία τοῦ «Δευτέρου Γύρου» μπορεῖ νὰ γραφῆ πολὺ λεπτομερέστερα ἀπὸ ὅσο ἐπιχειρεῖται μὲ τὸ βιβλίο αὐτό. Οἱ τρομακτικὲς συμφορὲς τοῦ λαοῦ τῆς Ἀθήνας ποὺ στὴν πλειοψηφία του στάθηκε ἀθῶος κι ἀμέτοχος παρατηρητὴς ἑνὸς ἀγρίου ἀγῶνος γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ἀγωνία ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους, ἐξαντλημένου ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν ἐχθρικὴ κατοχή, μποροῦν νὰ ξεπηδήσουν μόνον μέσα ἀπὸ προσωπικὲς ἀναμνήσεις καὶ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα. Μόνον ἔτσι οἱ διπλωματικὲς ἐκθέσεις μποροῦν νὰ προσλάβουν τὴν ἀνθρώπινη διάσταση τὴν ὁποία τόσο συχνὰ στεροῦνται. Ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας τὴν στιγμὴ τῆς ἀπελευθερώσεως, καθὼς καὶ οἱ κοινωνικοψυχολογικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ καθεστῶτος τοῦ Μεταξᾶ, καὶ τῶν ἐτῶν τοῦ πολέμου, εἶναι θέματα ποὺ περιμένουν ἀκόμη τὸν ἱστορικὸ ὁ ὁποῖος θὰ τὰ ἐρευνήση. Τὰ κύρια πρόσωπα τοῦ δράματος , ὅπως ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ὁ Βασιλεὺς Γεώρ γιος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ὁ καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Σβῶλος, ὁ Γεώργιος Σιάντος καὶ πολλοὶ ἄλλοι, Ἕλληνες καὶ μή, θὰ πρέπη νὰ μελετηθοῦν μὲ πολὺ μεγαλύτερη προσοχή. Τὸ ἴδιο θὰ πρέπη νὰ λεχθῆ καὶ γιὰ διάφορους ἄλλους παράγοντες, ὅπως ἡ βρεταννικὴ στρατηγικὴ στὰ Βαλκάνια, τὸ κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου, τὰ συμμαχικὰ προγράμματα βοηθείας, τὶς διαθέσεις τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς μοναρχίας, τὴν φύση καὶ τὴν συνοχὴ τοῦ συνασπισμοῦ τοῦ ΕΑΜ, τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν τακτική του Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, καὶ τὴν πειθαρχία, καθὼς καὶ τὸν πολιτικὸ δογματισμὸ τοῦ ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ καὶ τῆς Ὀρεινῆς Ταξιαρχίας. Ὁ στόχος τοῦ ἔργου αὐτοῦ περιορίζεται στὴν πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ ἄποψη τῆς κρίσεως, μὲ σύντομες μόνον ἀναφορὲς στὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἀνεφέρθησαν. Ἐὰν εἶναι ὀρθό, ὅπως ἔγραψε ὁ Τζὼρτζ Κένναν, ὅτι ἡ διπλωματία, γιὰ νὰ γίνη ἀπόλυτα κατανοητή, πρέπει νὰ ἐξετάζεται καὶ στὴν παραμικρὴ λεπτομέρειά της, εἶναι ἐξ ἴσου ὀρθὸ ὅτι γιὰ τὸν ἴδιο λόγο τὰ λόγια καὶ οἱ σκέψεις τῶν κυρίων πρωταγωνιστῶν πρέπει νὰ καταγράφωνται ὅσο τὸ δυνατὸν ἀκριβέστερα. Κατὰ συνέ πειαν θεώρησα ἀπαραίτητο, στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν, νὰ χρησιμοποιήσω ἐκτεταμένα ἀποσπάσματα διαλόγων καὶ δηλώσεων, ἐλπίζοντας τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ κερδίση σὲ ἀκρίβεια ὅ,τι ἀσφαλῶς θὰ χάση σὲ ἀφηγηματικὸ στύλ. 17 ejegersi001s018.indd 17

10 ejegersi001s018.indd 18

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (1912-1918), πρὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τοῦ 1922 τοῦ Γιώργου Λεκάκη Συγγραφέως - Λαογράφου www.lekakis.com Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ!

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί Τοῦ Γιώργου Λεκάκη www.lekakis.com T ὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς περάσει στὴν Ἱστορία ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς eutypon26-27 2012/3/7 12:49 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 26-27 Ὀκτώβριος/October 2011 29 Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap dot flppou at

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «Ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης Ἑλληνίδας μητέρας» m «Ἡ καταλυτικὴ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα» m «Ἄνθρωπος καὶ τέχνη» m «Β Παγκόσμιος Πόλεμος. 70 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 748 Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς κβαντομηχανικῆς «Νενικήμεθα». Ἡ ὁμολογία ἤττας τῶν τελευταίων ἐθνικῶν Τὸ νέο

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Λευκωσία 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ...3 Β. Ο ΤΟΠΟΣ...5 Γ. ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα