Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο"

Transcript

1 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο Μεξόπε Τδνύθε Παηδίαηξνο - Παηδνλεπξνιόγνο Αλαπιεξώηξηα Θαζεγήηξηα Τνκέαο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ Ηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

2 Δηζαγσγή Δπίδξαζε ζηνλ αζζελή Δπίδξαζε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνύο Ρόινο ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο πκπεξάζκαηα

3 WHO: άλζξσπνη παγθνζκίσο κε κηθξή ή θαζόινπ πξόζβαζε ζηε ζεξαπεία πξνζβάιεη: 1/100, ζπλήζσο θπζηνινγηθήο λνεκνζύλεο αλζξώπνπο 2 ε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή κεηά ηελ εκηθξαλία ΓΔΛ είλαη κεηαδνηηθή θαη ΓΔΛ είλαη ςπρνινγηθή δηαηαξαρή :

4 Δπηιεςία ή Δπηιεπηηθή λόζνο: επαλάιεςε ζην ίδην άηνκν, απηόκαησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ, δηαθνξεηηθώλ αηηηνινγηώλ μια μοναδική επιληπηική κπίζη ή επανάλητη επιληπηικών κπίζευν ζηο πλαίζιο μιαρ οξείαρ εγκεθαλικήρ πάθηζηρ, δεν αποηελούν επιληπηική νόζο 50% ηυν αζθενών με μια ππώηη επιληπηική κπίζη, δεν θα ηην επαναλάβοςν Δπηιεπηηθή Θξίζε ζεκαίλεη Ομεία Δγθεθαιηθή Γηαηαξαρή, κε παξνμπζκηθέο θιηληθέο εθδειώζεηο θηλεηηθέο, αηζζεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή ςπρηθέο Σπλνδεύεηαη ή όρη από απώιεηα ζπλείδεζεο Δίλαη απνηέιεζκα αλώκαιεο, ππέξκεηξεο θαη ππεξζύγρξνλεο εθθόξηηζεο ελόο πεξηνξηζκέλνπ ή επξύηεξνπ πιεζπζκνύ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ

5 Δζηηαθέο θξίζεηο επεξεάδνπλ κόλν έλα κέξνο ηνπ εγθεθάινπ ζηελ έλαξμε ηνπο ραξαθηεξίδνληαη από εηεξόπιεπξε θιηληθή θαη ΖΔΓθηθή ζεκεηνινγία κπνξεί ή όρη λα αιιάδνπλ ην επίπεδν ζπλείδεζεο απιέο, ζύλζεηεο, δεπηεξνπαζώο γεληθεπόκελεο Γεληθεπκέλεο θξίζεηο ηαπηόρξνλε εμ αξρήο ζπκκεηνρή θαη ησλ δύν εκηζθαηξίσλ (ζύκθσλα κε θιηληθά θαη ΖΔΓθηθά ζηνηρεία), ρσξίο πξόδξνκα ζπκπηώκαηα πάληα πξνθαινύλ αηθλίδηα αιιαγή ή απώιεηα ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο αθαηξέζεηο, ηνληθνθινληθέο, ηνληθέο, αηνληθέο, κπνθινληθέο Αηαμηλόκεηεο ή αθαζνξίζηνπ κνξθήο θξίζεηο δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία ώζηε λα ηηο θαηαηάμνπκε ζε θάπνηα από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο (πρ θξίζεηο ησλ λενγλώλ, όπσο ξπζκηθέο θηλήζεηο νθζαικώλ,θ.α)

6 Οξηζκόο: ζηα γαιιηθά ην 1503 επιλαμβάνειν epilepsia epilepsie 26 Μαξηίνπ: Παγθόζκηα εκέξα ελεκέξσζεο γηα ηελ Δπηιεςία Γηάζεκνη επηιεπηηθνί Ινύιηνο Καίζαξαο Καιηγνύιαο Βιάληηκηξ Λέληλ Theodore Roosevelt Φίνληνξ Νηνζηνγέθζθπ Prince (Σσθξάηεο, Εαλ λη Άξθ, Αγία Θεξεζία Νη Άβια, Βίλζελη Βαλ Γθνγθ)

7 2000 πυ: Κεζνπνηακία γλσζηή σο αζζέλεηα ηεο πηώζεο ( the falling disease ) 1067πΥ, 1046πΥ: βαβπισληαθή & αζζπξηαθή πηλαθίδα (ηα αξραηόηεξα ηαηξηθά θείκελα γηα ηελ επηιεςία) 1000 πυ: Θίηξηλνο απηνθξάηνξαο ηεο Θίλαο θείκελν γηα ηα ζπκπηώκαηα ηεο επηιεςίαο Μηα πεξίπησζε επηιεςίαο κλεκνλεύεηαη ζηηο ζηήιεο έμσ από ην ηεξό ηεο Δπηδαύξνπ, όπνπ ζεξαπεύηεθε κε καγηθή κέζνδν (κε ηε ρξήζε ξάβδνπ) από ηνλ Αζθιεπηό. 400 πυ: Ηππνθξάηεο ηελ αλαθέξεη σο ηεξά λόζν, ηόληζε όηη ε επηιεςία είλαη λόζνο ζαλ ηηο άιιεο θαη όηη δελ είρε ηίπνηε ην ζετθό, ηίπνηε ην ηξνκαθηηθό θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. Ρσκατθή επνρή: επηιεπηηθή θξίζε ζε έλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλειεύζεηο ησλ δηθαζηώλ θόβνο αηώλεο ζθνηαδηζκνύ Βπδαληηλή πεξίνδνο: επηιεςία σο ζνβαξό ηαηξηθό πξόβιεκα, κε νξγαληθή παζνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη αθνινπζνύζαλ ηελ ηππνθξαηηθή αληίιεςε σο πξνο ηελ αηηηνινγία. Ζ δαηκνληθή θαηαγσγή ηεο απνηεινύζε πξνθαηάιεςε ησλ ακόξθσησλ αλζξώπσλ. Κεζαίσλαο: ζεσξνύληαλ δαηκνληθή επηθξάηεζε, ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, κάγηα, θάζεηο ηνπ θεγγαξηνύ, ρξήζε αλζξσπίλνπ αίκαηνο θαη νζηώλ, ζεμνπαιηθέο θαηαρξήζεηο θαη αλσκαιίεο, λεζηεία θαη πξνζεπρή

8 1770: η ππώηη επιζηημονική πποζέγγιζη ηηρ επιλητίαρ από ηον Tissot με ηο βιβλίο ηος Traité de l épilepsie 1815: Esquirol δηαρσξηζκόο Grand mal Petit mal 1824: Calmeil κειέηε status epilepticus κε θηλεηηθά θαηλόκελα 1857: Locock καθιέπυζη βπυμιούσυν υρ ππώηη αποηελεζμαηική θεπαπεία ηηρ επιλητίαρ 1876: Sampt κειέηε status epilepticus ρσξίο θηλεηηθά θαηλόκελα, νξηζκόο ηνπο σο ςπρηθά ηζνδύλακα 1886: Horsley η ππώηη σειποςπγική επέμβαζη ζε αζθενή με εζηιακέρ επιληπηικέρ κπίζειρ 1912: Hauptmann ανακάλςτη ηηρ ανηιεπιληπηικήρ δπάζηρ ηηρ θαινοβαπβιηάληρ (Luminal) 1920: Hans Berger ειζαγυγή ηηρ ηλεκηποεγκεθαλογπαθίαρ ζηη διαγνυζηική ηηρ επιλητίαρ 1938: Merritt & Putnam ανακάλςτη ανηιεπιληπηικήρ δπάζηρ θαινςηοΐνηρ 1970: Henri Gastaut & ζρνιή ηεο Μαζζαιίαο ε πξώηε δηεζλήο ηαμηλόκεζε ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ 1981: Henri Gastaut & ζρνιή ηεο Μαζζαιίαο ε δεύηεξε δηεζλήο ηαμηλόκεζε ησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ 1989: ηαξινόμηζη επιλητιών καηά ζύνδπομα

9 Δηζαγσγή ζηελ παξαθιηληθή αμηνιόγεζε: ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο Λέα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα 1993: Felbatol (felbamate) & Neurontin (gabapentin). 1994: Lamictal (lamotrigine) 1996: Topamax (topiramate) 1997: Gabitril (tiagabine) 1999: Keppra (levetiracetam) 2000: Trileptal (oxcarbazepine), Zonegran, Inovelon,Vimpat, Zebinix Έξεπλα ζηξέθεηαη πξνο: ηνπο λεπξνρεκηθνύο κεραληζκνύο ηε κνξηαθή γελεηηθή ηεο επηιεςίαο ηε ρεηξνπξγηθή ηεο επηιεςίαο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλλνζεξόηεηαο (πξνβιήκαηα ζθέςεο, ιόγνπ, πξνζνρήο, εγξήγνξζεο, κλήκεο, κάζεζεο, ζπκπεξηθνξάο θ.α)

10 Ζ επίπησζε ηεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο είλαη ζρεηηθώο ζηαζεξή ζε όινπο ηνπο πιεζπζκνύο πνπ κειεηήζεθαλ: / πιεζπζκνύ <15 εηώλ 5-7 λέεο πεξηπηώζεηο/ παηδηά/εηεζίσο 5/1000 παηδηά 2.5-7% έσο 18 εηώλ

11 Απμεκέλε επαηζζεζία ηνπ θπζηνινγηθνύ αλώξηκνπ εγθεθάινπ πξώίκε αλάπηπμε ηεο δηεγεξηηθήο ζπλαπηηθήο κεηαβίβαζεο θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ησλ αλαζηαιηηθώλ κεραληζκώλ ράζκαηα ζπλδέζεσλ/ δηαθιαδώζεσλ αλεπαξθήο κπειίλσζε θαζπζηεξεκέλε σξίκαλζε ελδνγελώλ ζπζηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξύζκηζε ησλ ζπαζκώλ π.ρ. ε κέιαηλα νπζία σο κέξνο ησλ δηθηύσλ ηνπ δηθηπσηνύ ζρεκαηηζκνύ (SNR neurons), αληιίεο NKCCI θ.α

12 1. Δζηιακέρ I. Ιδιοπαθείρ (ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία) i. Καινήζεο επηιεςία ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε ξνιάλδεηα εζηία ii. Καινήζεο επηιεςία ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε ηληαθή εζηία iii. Πξσηνπαζήο επηιεςία ηεο αλάγλσζεο II.Σςμπηυμαηικέρ i. Σύλδξνκν Kojewnikow ή ζπλερήο εζηηαθή επηιεςία ii. Σύλδξνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θξίζεηο κε specific modes of precipitation iii. Επηιεςία ηνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ iv. Επηιεςία ηνπ κεησπηαίνπ ινβνύ v. Επηιεςία ηνπ βξεγκαηηθνύ ινβνύ vi. Επηιεςία ηνπ ηληαθνύ ινβνύ III.Κπςπηογενείρ Υπνζέηνπκε όηη είλαη ζπκπησκαηηθέο αιιά ε αηηία παξακέλεη άγλσζηε. 2. Γενικεςμένερ I. Ιδιοπαθείρ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά i. Καινήζεηο νηθνγελείο λενγληθνί ζπαζκνί ii. Καινήζεηο λενγληθνί ζπαζκνί iii. Καινήζεο κπνθινληθή επηιεςία ηεο παηδηθήο ειηθίαο iv. Επηιεςία κε αθαηξέζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο v. Επηιεςία κε αθαηξέζεηο ηεο εθεβείαο vi. Νεαληθή κπνθινληθή επηιεςία vii. Επηιεςία κε θξίζεηο grand mal θαηά ηελ αθύπληζε viii. Επηιεςία κε θξίζεηο πνπ πξνθαινύληαη από νξηζκέλεο εηδηθέο θαηαζηάζεηο ix. Άιιεο επηιεςίεο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο ζαλ ηδηνπαζείο γεληθεπκέλεο II. Κπςπηογενείρ ή ζςμπηυμαηικέρ i. Βξεθηθνί ζπαζκνί (ζύλδξνκν West) ii. Σύλδξνκν Lennox-Gastaut iii. Επηιεςία κε κπνθινλν-αζηαηηθέο θξίζεηο iv. Επηιεςία κε κπνθινληθέο αθαηξέζεηο III.Σςμπηυμαηικέρ Χσξίο εηδηθή αηηηνινγία i. Πξώηκε κπνθινληθή εγθεθαινπάζεηα ii. Πξώηκε βξεθηθή εγθεθαινπάζεηα κε burstsuppression (ζύλδξνκν Othahara) iii. Άιιεο Εηδηθά ζύλδξνκα Πνιιά κεηαβνιηθά ή εθθπιηζηηθά αίηηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζ απηό ην πιαίζην 3. Ακαθόπιζηος σαπακηήπα I. Με ζςνδςαζμό γεληθεπκέλσλ θαη εζηηαθώλ θξίζεσλ i. Νενγληθέο θξίζεηο ii. Καθνήζεο κπνθινληθή επηιεςία (Dravet Synd.) iii. Επηιεςία κε ζπλερόκελα ζπκπιέγκαηα αηρκήοθύκαηνο θαηά ην ζηάδην ηνπ βξαδύ ύπλνπ iv. Επηιεςία κε επίθηεηε αθαζία (ζύλδξνκν Landau- Kleffner) v. Άιιεο II.Φυπίρ ζίγνπξν γεληθεπκέλν ή εζηηαθό ραξαθηήξα 4. Διδικά ζύνδπομα I. Ππξεηηθνί ζπαζκνί II. Κξίζεηο πνπ πξνθζινύληζη ζπνθιεηζηηθά από έλα ηνμηθό ή κεηαβνιηθό παξάγνληα III.Μεκνλσκέλεο θξίζεηο, κεκνλσκέλε επηιεπηηθή θαηάζηαζε

13 μη ιδιοπαθείς ιδιοπαθείς εστιακζς επιληψίες γενικευμζνες επιληψίες Πρωτοπαθήσ επιληψία τησ ανάγνωςησ 10 ετϊν Ε με αφαιρζςεισ τησ εφηβείασ Νεανική μυοκλονική επιληψία Εςτιακή παιδική επιληψία με ινιακή εςτία Εςτιακή παιδική επιληψία με ρολάνδεια εςτία 1 ζτουσ 1 μηνόσ ΚΟΝΣ Ε με αφαιρζςεισ τησ παιδικήσ ηλικίασ Καλοήθησ μυοκλονική επιληψία E με μυοκλονοαςτατικζσ κρίςεισ E με μυοκλονικζσ αφαιρζςεισ Ε με κρίςεισ grand mal κατά την αφφπνιςη ΚΝΣ Τοπογραφικά ςφνδρομα: επιληψίεσ κροταφικοφ, μετωπιαίου, βρεγματικοφ, ινιακοφ λοβοφ, ςυμπτωματικζσ, κρυπτογενείσ ΠΜΕ ΠΠΕ Σφνδρομο West Σφνδρομο Kojewnikow τφπου 2: εγκεφαλίτιδα του Rasmussen Σφνδρομο Lennox- Gastaut Σφνδρομο Kojewnikow τφπου 1 Σοβαρή μυοκλονική επιληψία Ε με ςυνεχή ςυμπλζγματα αιχμήσ κφματοσ ςτον φπνο Σφνδρομο Landau-Kleffner ΚΟΝΣ: καλοήθεισ οικογενείσ νοεγνικοί ςπαςμοί ΚΝΣ: καλοήθεισ νεογνικοί ςπαςμοί ΠΜΕ: πρϊιμη μυοκλονική εγκεφαλοπάθεια ΠΠΕ: πρϊιμη παιδική εγκεφαλοπάθεια

14 Δπίδξαζε ηεο επηιεςίαο ζηνλ παηδηαηξηθό αζζελή δηαθνξεηηθέο επηιεςίεο δηαθνξεηηθή πξόγλσζε? δηαθνξεηηθή πνηόηεηα δσήο?

15 Ση πεξηκέλνπκε; Ύθεζε ζην 70-80%, λενδηαγλσζκέλσλ παηδηώλ, πηζαλόλ ράξηο θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ αληηεπηιεπηηθώλ θαξκάθσλ. Ζ ύθεζε επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κέζα ζηα 5 πξώηα ρξόληα θαη έηζη ε επηιεςία γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ, δελ είλαη κηα ρξόληα θαηάζηαζε (Sander 1993,1995). Τπνηξνπή κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην 30% ησλ αζζελώλ.

16 Παξάγνληεο θαιήο πξόγλσζεο (κε ζεβαζκό ζην ππνθείκελν επηιεπηηθό ζύλδξνκν) ζεσξνύληαη : ε νκαιή λεπξνινγηθή θαη λνεηηθή ιεηηνπξγία ειηθία < 12 εηώλ ζπάληνη ή εύθνια ειεγρόκελνη ζπαζκνί Όινη παξόληεο, ύθεζε: ~ 80%, ζηα δύν πξώηα ρξόληα κεηά ηε δηάγλσζε & νη ηξεηο απόληεο, ύθεζεο : ~ 20%

17 Ζ εμέιημε ζε αλζεθηηθή κνξθή (αποηςσία ελέγσος ζπαζμών με > 2 ππώηηρ γπαμμήρ Α.Ε.Φ, με μέζο όπο ζπαζμών, πος ζςνοδεύονηαι από διαηαπασή ηος επίπεδος ζςνείδηζηρ > 1 ζπαζμό ηο μήνα, για μήνερ, από ηην έναπξη ηηρ νόζος) είλαη δύζθνιν λα πξνβιεθζεί θαη αθνξά ην 20-25% ησλ παηδηώλ. Μηα κεγάιε πνηθηιία παξαγόλησλ, έρεη ηζρπξώο ζπζρεηηζζεί κε ηελ εκθάληζε αλζεθηηθήο επηιεςίαο όπσο: ε ειηθία έλαξμεο (< 1 έηνπο), ν ηύπνο επηιεςίαο (εζηηαθέο επηιεςίεο νθεηιόκελεο ζε αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο ηνπ εγθεθαιηθνύ θινηνύ (ΓΝΜ, ΜΘΣ, θινηηθή δπζγέλεζε, ππνζαιακηθό ακάξησκα θιπ) ή θαηαζηξνθηθέο επηιεςίεο: ζύλδξνκν Othahara, ζνβαξή κπνθινληθή επηιεςία, ζύλδξνκν West, κπνθινληθή αζηαηηθή επηιεςία, ζύλδξνκν Lennox- Gastaut, εγθεθαιίηηδα Rasmussen), ε απνηπρία ζην 1 ν Α.Δ.Φ, ε αλώκαιε λεπξναλαπηπμηαθή θαηάζηαζε, ε ρξήζε πάλσ από δύν Α.Δ.Φ, ε καθξά δηάξθεηα ζεξαπείαο ρσξίο έιεγρν ηεο λόζνπ. Οη αζζελείο απηνί, είλαη εθείλνη πνπ ζα εκθαλίζνπλ: απμεκέλε λνζεξόηεηα (πνιπθαξκαθία, ζπαζκνί) ειαηησκέλε ηθαλόηεηα κάζεζεο θνηλσληθή απνκόλσζε θαη γεληθά ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο

18 Δίλαη εθείλνη πνπ ρξεηάδνληαη πξώηκε αλίρλεπζε, ώζηε λα εθαξκνζζνύλ πην επηζεηηθέο ζεξαπείεο (λεόηεξα Α.Δ.Φ, εηδηθέο δίαηηεο, αλνζνζεξαπείεο, θνξηηθνεηδή, αληηθιεγκνλώδεηο παξάγνληεο, λεπξνδηέγεξζε, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο) αθνύ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε αλζεθηηθή επηιεςία αλ ξπζκηζζεί γξήγνξα, κπνξεί λα κελ εμειηρζεί ζην πιήξεο ζύλδξνκν, κε όια ηα επαθόινπζα. ΘΔΣΟΓΟΛΟ ΓΗΑΗΣΑ (1920 JHH) όιεο νη θξίζεηο - 27% >90% ησλ θξίζεσλ - πνιιά ιηπαξά, ιίγεο πξσηεΐλεο, - θαζόινπ πδαηάλζξαθεο, ιίγν λεξό ΛΔΤΡΟΓΗΔΓΔΡΖ (MR,TSC,LG) Δλδνθξαληαθή: δηέγεξζε ζρεκαηηζκώλ (πξόζζηνο ζάιακνο) εξεζηζκόο επηιεπηνγόλνπ εζηίαο Δμσθξαληαθή: δηέγεξζε πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ (VNS) : 50% κείσζε ησλ θξίζεσλ θαη βειηίσζε QOL ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΖ ΔΠΗΙΖΦΗΑ - Δζηηαθή Δ Θξνηαθηθή ινβεθηνκή (70%) Δμσθξνηαθηθέο εθηνκέο (< 60%) Ζκηζθαηξεθηνκή Γηαηνκή κεζνινβίνπ

19 Ζ κνξθή ηεο ππνθείκελεο επηιεπηηθήο δηαηαξαρήο επίζεο επεξεάδεη ηελ έθβαζε, αλ θαη γηα ηα πεξηζζόηεξα εηδηθά επηιεπηηθά ζύλδξνκα, δελ ππάξρεη απνιύησο αθξηβήο πξόγλσζε. Θαινήζεηο (20-30%) : ζπρλά δελ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία, αθνύ ε απηόκαηε ύθεζε είλαη ν θαλόλαο (θαινήζεηο λενγληθνί ζπαζκνί, ζπαζκνί ηεο 5εο εκέξαο δσήο, θαινήζεηο εζηηαθέο επηιεςίεο, θαινήζεο κπνθινληθή βξεθηθή επηιεςία θαη ε ζαθώο θαινεζέζηεξε είλαη ε θαινήζεο ξνιάλδεηνο κε ηηο θεληξνθξνηαθηθέο αηρκέο. Υπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο, πνπ εγγπεκέλα δελ ζα πθεζνύλ θαη επηπιένλ ζα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή απνζύλζεζε ζηε λνεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη γη απηό νλνκάδνληαη θαηαζηξνθηθέο (20%), όπσο ην ζύλδξνκν Lennox-Gastaut, ην ζύλδξνκν Dravet (ζνβαξή κπνθινληθή βξεθηθή επηιεςία), ε κπνθινληθή αζηαηηθή επηιεςία, ην ζύλδξνκν Landau-Kleffner θαη ην ζύλδξνκν κε ζπλερείο αηρκέο- βξαδέα θύκαηα ζηνλ βξαδύ ύπλν. Οη πεξηζζόηεξεο πάλησο έρνπλ πξόγλσζε αλάκεζα ζηα δύν πξνεγνύκελα άθξα (30-40%) (π.ρ. νη αθαηξεηηθέο επηιεςίεο κπνξεί λα είλαη θαινήζεηο, ελ ηνύηνηο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό παηδηώλ κπνξεί λα έρεη επίκνλε επηιεςία, κε καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο).

20 Πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο: νη αζζελείο έρνπλ πςειόηεξo ( 5πιάζηo έσο 8πιάζηo) ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό: 6.1% ζλεζηκόηεηα κεηά 20 έηε v.s 0.88% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θίλδπλνο ζαλάηνπ ~18%, κεηά 25 έηε 7% πεζαίλνπλ από αηπρήκαηα (5% κε ηξαπκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ζπαζκνύ Παξάγνληεο θηλδύλνπ: ζνβαξή ππνθείκελε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή ηα λεπξνινγηθά πγηή παηδηά κε επηιεςία έρνπλ θίλδπλν ζαλάηνπ, παξόκνην κε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. ηα παηδηά όκσο κε ζπκπησκαηηθή επηιεςία είραλ 20πιάζην θίλδπλν ζαλάηνπ ή πνζνζηό ζαλάηνπ ζεκαληηθά πςειόηεξν ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ~ 25%, 20 έηε κεηά ηε δηάγλσζε (ε αηηία ζαλάηνπ ζρεηηδόηαλ κε ηελ ππνθείκελε λεπξνινγηθή λόζν). Αηθλίδηνο αλεμήγεηνο ζάλαηνο: ζηνπο ελήιηθεο επζύλεηαη γηα ην 18% ησλ ζαλάησλ ησλ επηιεπηηθώλ αζζελώλ, αιιά ζηα παηδηά παξ όηη ππάξρεη, ν θίλδπλνο είλαη πνιύ κηθξόο. 1 κόλνλ ζάλαηνο/ 692 αζζελείο /20 έηε (Nova Scotia, Camfield 2002). θαλέλαο ζάλαηνο/ 472 αζζελείο /5 έηε (Netherlands, Callenbach 2001).

21 V.Γηαθνπή αγσγήο: ππνηξνπή Από ηελ αλάιπζε πνιιώλ κειεηώλ πξνθύπηεη πνζνζηό ππνηξνπήο 31.2%. Όζν καθξόηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπαζκώλ κε Α.Δ.Φ, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε πξόγλσζε. Τα πνζνζηά ππνηξνπήο είλαη δηαθνξεηηθά, αθνύ εηδηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πνιύ πςειόηεξν πνζνζηό επηηπρνύο απνζεξαπείαο θαη κε εκθάληζεο ππνηξνπήο. Παξάγνληεο επηηπρνύο δηαθνπήο (60-90%, ρσξίο ππνηξνπή 2 έηε κεηά ηε δηαθνπή): θαινήζεο ξνιάλδεηνο επηιεςία ή αθαηξέζεηο απινί εζηηαθνί ή γεληθεπκέλνη ζπαζκνί πξώηκε έλαξμε < 10 έηε (& θπξίσο 3 7 εηώλ) ηδηνπαζήο αηηηνινγία Ζ.Δ.Γ πνπ νκαινπνηήζεθε κε ηελ αγσγή νκαιή λεπξνινγηθή εμέηαζε θαη IQ ρσξίο ζπαζκνύο γηα 2-5 έηε κε Α.Δ.Φ Παξάγνληεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ ππνηξνπήο κεηά ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο: λεαληθή κπνθινληθή επηιεςία καθξό ηζηνξηθό ζπαζκώλ πξν ηεο ύθεζεο ύπαξμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ηύπνπ ζπαζκώλ παξνπζία δνκηθήο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ αλώκαιε λεπξνινγηθή εηθόλα ή καζεζηαθέο δηαηαξαρέο πξνεγνύκελν ηζηνξηθό κε πθέζεηο θαη ππνηξνπέο ΖΔΓ κε βξαδπαξξπζκίεο ή ζαθείο παζνινγηθέο εθθνξηίζεηο

22 Φπρνθνηλσληθή εμέιημε θαη πξνζαξκνγή ηνπ αζζελνύο Θιίκαθα επίδξαζεο : ζρέζεηο, θνηλσληθή δσή, ζρνιείν, απηνπεπνίζεζε, απώιεηα αξρηθώλ πξνζδνθηώλ, νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνξεηηθέο επηιεςίεο δηαθνξεηηθή πξόγλσζε δηαθνξεηηθή πνηόηεηα δσήο?

23 Φπρνθνηλσληθή εμέιημε & πξνζαξκνγή παηδηώλ θαη εθήβσλ κε επηιεςία Turku, Finland: (100 αζζελείο κε επηιεςία/2 πιεζπζκνί θπζηνινγηθώλ καξηύξσλ): ην επίπεδν κόξθσζεο, επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ην πνζνζηό γάκσλ, ήηαλ ρακειόηεξα ζηνπο επηιεπηηθνύο αζζελείο. Oulu, Finland: (81 λεαξνί ελήιηθεο/211 κάξηπξεο): ην 20% ήηαλ αδύλαην λα ζπκπιεξώζεη 9 έηε εθπαίδεπζεο, πηζαλόλ ιόγσ ζνβαξώλ καζεζηαθώλ δηαηαξαρώλ ή λνεηηθήο πζηέξεζεο: νη ιόγνη απηνί ζεσξήζεθαλ ππεύζπλνη γηα ην πςειό πνζνζηό απνηπρίαο ζην γάκν θαη αλεξγίαο. Nova Scotia: (337 αζζελείο θπζηνινγηθήο λνεκνζύλεο, 7-28 εηώλ,7 έηε): 34% ζρνιηθή απνηπρία, 34% ρξήζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ, 22% ςπρηαηξηθή βνήζεηα, 5% ςπρνηξόπα θάξκαθα, 20% άλεξγνη, 27% θνηλσληθή απνκόλσζε, κε επηζπκεηή εγθπκνζύλε 12% θαη θαηαδίθε γηα έγθιεκα 2%. Παξάγνληεο θαθήο πξόγλσζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί: καζεζηαθέο δηαηαξαρέο θαη > 21 ζπαζκνί. Japan: 148 αζζελείο, νκαιήο λνεκνζύλεο, κε παηδηθήο έλαξμεο Δ θαη παξαθνινύζεζε > 20 έηε: 72% παξαθνινύζεζε θαλνληθέο ηάμεηο (ζπγθξηλόκελν κε ην 99% ησλ παηδηώλ ρσξίο επηιεςία), 67% εξγαδόηαλ (πξνο 95%), 66% πήγαηλαλ Γπκλάζην-Ιύθεην (πξνο 97%) θαη 23% ήηαλ παληξεκέλνη (πξνο 33%). ηελ ίδηα κειέηε νη 49 αζζελείο κε λνεηηθή πζηέξεζε είραλ ιηγόηεξν ηθαλνπνηεηηθή πξόνδν: 14% παξαθνινπζνύζε θαλνληθή ηάμε, 6% είρε κπεη ζην γπκλάζην, 20% εξγαδόηαλ θαη 2% ήηαλ παληξεκέλνη.

24 Θνηλσληθή έθβαζε επηιεπηηθώλ ζπλδξόκσλ ζπγθξηηηθά κε άιια ρξόληα λνζήκαηα Olsson & Campenshausen (58 παηδηά κε επίκνλε κνξθή αθαηξεηηθήο επηιεςίαο, ζε καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε, ζπλέληεπμε ζε ειηθία εηώλ): ήηαλ θαιά εληαγκέλνη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ εξγαζία, έθαλαλ όκσο εξγαζίεο θαηώηεξεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ήηαλ απνκνλσκέλνη ζηελ θνηλόηεηα - ζην 74% ε επηιεςία επεξέαδε κηα κείδνλα δξαζηεξηόηεηα: ζρνιείν, εξγαζία, ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο, θξνληίδα ηνπ ζπηηηνύ. Wirell (56 ελήιηθεο > 17 εηώλ κε παηδηθή αθαηξεηηθή επηιεςία, ζπγθξίζεθαλ κε 76 αζζελείο κε λεαληθή ρξόληα αξζξίηηδα, κε παξόκνηα πνζνζηά ζπκπησκάησλ, αλαγθώλ ζε θάξκαθα θαη πθέζεσλ: ειέγρζεθαλ 5 θαηεγνξίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο: αθαδεκαηθή-πξνζσπηθή, ζπκπεξηθεξηνινγηθή, εξγαζηαθή - δεκόζηα, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη θνηλσληθά - πξνζσπηθά πξνβιήκαηα) - νη αζζελείο κε ηελ αθαηξεηηθή επηιεςία είραλ ρεηξόηεξε έθβαζε από ηε λεαληθή ρξόληα αξζξίηηδα. 55% ήηαλ ζε ηειηθή ύθεζε, αιιά εθείλνη κε ηνπο επίκνλνπο ζπαζκνύο είραλ πεξηζζόηεξα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, από εθείλνπο ρσξίο ζπαζκνύο. Austin 1997: (117 παηδηά κε επηιεςία ζπγθξίζεθαλ κε 108 παηδηά κε άζζκα): ηα παηδηά κε επηιεςία είραλ αλεμαξηήησο ζνβαξόηεηαο λόζνπ, ρακειόηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζην ζρνιείν. Δπίζεο ρακειόηεξε απηνεθηίκεζε, πςειόηεξα πνζνζηά άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο, ηδηαίηεξα ηα αγόξηα κε ζνβαξνύο ζπαζκνύο.

25 Πηυσή ανηαπόκπιζη ηος παιδιού και ηηρ οικογένειαρ ζηη νόζο Αηηηνινγία θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο Θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο? Παπενέπγειερ ηυν ανηιεπιληπηικών θαπμάκυν Η ύπαπξη πποηγούμενηρ νεςπολογικήρ δςζλειηοςπγίαρ (πος ζςνοδεύεηαι με γνυζηικά, ζςμπεπιθεπιολογικά και άλλα πποβλήμαηα) Κοινυνικέρ πποκαηαλήτειρ

26 Σν θνηλσληθό ζηίγκα Παξά ηηο απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο, ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ κε επηιεςία, ππάξρεη ζεκαληηθό ζηίγκα πνπ ζπλδέεηαη κε απηή θαζαπηή ηε δηάγλσζε. Kale: «4000 ρξόληα άγλνηαο, πξνθαηάιεςεο θαη ζηίγκαηνο, πνπ ηα δηαδέρζεθαλ 100 ρξόληα γλώζεο, πξνθαηάιεςεο θαη ζηίγκαηνο» Gastaut: «δελ ππάξρεη άιιε πάζεζε εθηόο από ηελ επηιεςία γηα ηελ νπνία νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο λα είλαη πην ζνβαξέο, από ηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα»

27 Δξσηεκαηνιόγηα γλώκεο 19 ππνθαηεγνξηώλ,750 ελήιηθεο (Αζήλα, Πάηξα, Ησάλληλα) 1 ε ζρεηηθή δεκνζίεπζε Ο ειιεληθόο πιεζπζκόο είλαη πνιύ εμνηθεησκέλνο κε ηελ επηιεςία Δληνύηνηο ε γλώζε ηνπ είλαη ζπρλά ειιηπήο ή ιαλζαζκέλε (κόλνλ 15 % πηζηεύνπλ όηη ζεξαπεύεηαη, ην 52% πηζηεύεη όηη θιεξνλνκείηαη θιπ) Ζ ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ είλαη ζεηηθή απέλαληη ζηνλ επηιεπηηθό αζζελή, εθηόο από κεξηθά επαίζζεηα ζέκαηα (θαη ζε κηα θιίκαθα από 6-24, ν κέζνο όξνο θνηλσληθήο απόξξηςεο ήηαλ 10.7 ± 4.2 %, κε πςειά πνζνζηά απόξξηςεο, όζνλ αθνξά ζην γάκν θαη ζηελ πξόζιεςε γηα εξγαζία) Κηα θαηεπζπλόκελε θακπάληα ελεκέξσζεο γηα ηελ επηιεςία ζηελ Διιάδα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο άγλνηαο, ηνπ θόβνπ & ηεο πξνθαηάιεςεο

28 Δξσηεκαηνιόγηα ζε 300 εθπαηδεπηηθνύο): Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ είρε ηε ζσζηή άπνςε ζε ζρέζε κε ηε θύζε ηεο επηιεςίαο θαη ηελ βξαρπρξόληα πξόγλσζε ηεο - πηζηεύεη όηη κεξηθά επηιεπηηθά παηδηά κπνξεί λα έρνπλ λνεηηθά, καζεζηαθά θαη ζπκπεξηθεξηνινγηθά πξνβιήκαηα, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ είλαη ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηα αθαδεκατθά θαζήθνληα - αιιά ήηαλ πνιύ απαηζηόδνμε ζρεηηθά κε ηε καθξνρξόληα έθβαζε ηεο (νξηζηηθή ίαζε). Δπηπξόζζεην ελδηαθέξνλ εύξεκα ήηαλ ε αλαθεξόκελε αληθαλόηεηα ησλ πεξηζζόηεξσλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηελ ώξα ηεο εκθάληζεο ησλ ζπαζκώλ Υπάξρεη αλάγθε ελεκέξσζεο ησλ Ειιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ επηιεςία θαη εηδηθά ζην ζέκα ηεο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ. Κεξηθά παηδηά κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ θάπνην θάξκαθν ζην ζρνιείν ή λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζε νξηζκέλα ζέκαηα ή επηπιένλ ρξόλν ζε νξηζκέλεο εμεηάζεηο. Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο πνπ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη από ηνπο δαζθάινπο, εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ, ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαη ηε ζνβαξόηεηα ηεο επηιεςίαο ηνπ. Κεξηθά παηδηά κε επηιεςία αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο: ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη ζεκαληηθό λα γίλεηαη θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ θαη ηεο βαξύηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο, λα εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο αληηεπηιεπηηθήο αγσγήο ζηηο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα δεκηνπξγείηαη έλα εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα.

29 Δλζαξξύλνληαη Δπηηξέπνληαη Απνθεύγνληαη Απαγνξεύνληαη αζιήκαηα ζηίβνπ θαη γπκλαζηηθήο, νκαδηθά παηγλίδηα (πνδόζθαηξν, κπάζθεη, ηέληο βόιεπ θηι) ρνξόο πεδνπνξία νξεηβαζία πνδειαζία (κε θξάλνο θαη ζε κε πνιπζύρλαζηνπο δξόκνπο) ρηνλνδξνκία (θαιύηεξα κε ρξήζε θξάλνπο) ηνμνβνιία? ηζηηνζαλίδα ζαιάζζην ζθη ηππαζία παηίληα ελόξγαλε γπκλαζηηθή (παξάιιειεο κπάξεο) ζθνπνβνιή κε πηζηόιη θαηαδύζεηο θνιύκβεζε ζε βαζηά λεξά ή ζε πηζίλα ρσξίο επηηήξεζε αλαξξίρεζε ελαέξηεο δξαζηεξηόηεηεο (sky diving, flying, bungi jumping..) ππγκαρία? Σα παηδηά κπνξνύλ λα αζινύληαη ζηα πεξηζζόηεξα αζιήκαηα (νη απαγνξεύζεηο αθνξνύλ κεξηθέο κόλνλ δξαζηεξηόηεηεο παξνπζία αλζεθηηθώλ θξίζεσλ), όρη ζε δέζηε & κε θαιή ελπδάησζε, θαζώο έηζη πξνάγνληαη ε πγεία, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε & ε πνηόηεηα δσήο. Χζηόζν ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε ζπκβνπιή γηαηξνύ πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. ε αζιήκαηα επαθήο (boxing, hockey),κε θίλδπλν πηώζεο ή θάθσζεο ηεο θεθαιήο, λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε. Όρη απμεκέλν πνζνζηό θαθώζεσλ ζηελ άζιεζε (Special Olympics) & αλ ζπκβνύλ είλαη ήπηεο, κε βξαρύρξνλε απνθαηάζηαζε.

30 Δπηηξέπνληαη νη ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη θαηαζθελώζεηο (κε ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππεπζύλσλ) Αλ θξίζεηο θαη ζηελ εθεβηθή ειηθία: πξνζνρή ζηε ιήςε αιθνόι θαη νπζηώλ (ίζσο επαγσγή θξίζεσλ, ελίζρπζε επαηνηνμηθόηεηαο θαξκάθσλ) θαη ζηε ζηέξεζε ύπλνπ Eπίζεο πξέπεη λα κειεηάηαη ζνβαξά ε ζπκκεηνρή εθήβσλ ζε motor sports (motorcycling, auto racing, driving an all-terrain vehicle, snowmobiling, jet skiing) θαη γεληθά πξέπεη λα απνθεύγεηαη ζε αζζελείο κε ελεξγό επηιεςία (λόκνη ή θαλνληζκνί απαγνξεύνπλ ηε ζπκκεηνρή ή ηελ θαηνρή δηπιώκαηνο). Βηληενπαηρλίδηα = ζηα πεξηζζόηεξα παηδηά επηηξέπεηαη λα παίδνπλ, ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα - απαγνξεύνληαη κόλνλ ζε θσηνεπαίζζεηε «Δ» (σζηόζν απηό αθνξά κόλνλ ην 3% ησλ αζζελώλ κε επηιεςία)- ην stress, ε εμάληιεζε & ν ππεξαεξηζκόο κπνξνύλ λα ππξνδνηήζνπλ κηα Δ θξίζε, θαηά ηε δηάξθεηα ελόο βηληενπαηρληδηνύ.

31 Δθεβεία: νη αιιαγέο ζην ζώκα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ησλ εθήβσλ, ελώ νη νξκνληθέο κεηαβνιέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εκθάληζε επηιεπηηθώλ θξίζεσλ θαη ηελ αλάγθε γηα αληηεπηιεπηηθή αγσγή, ηδηαίηεξα ζηα θνξίηζηα. Θνηλσληθή δσή: Τν παηδί κπνξεί λα θαζνδεγεζεί λα πηζηέςεη ζηελ αμία ιίγσλ πηζηώλ θίισλ (αθνύ ε δηαθνξεηηθόηεηα εηδηθά ζε απηή ηελ ειηθία δελ γίλεηαη εύθνια απνδεθηή), πνπ καδί ηνπο λα ελζαξξύλεηαη λα ζπδεηήζεη γηα ηελ επηιεςία. Δίλαη πξνηηκόηεξν νη θίινη θαη ηα ξαληεβνύ ησλ εθήβσλ λα γλσξίδνπλ αθξηβώο ηη πεξηκέλνπλ (έζησ θαη αλ θάπνηνη επηιέμνπλ λα κελ βγνπλ καδί ηνπο).

32 Οδήγεζε: απαγνξεύεηαη αλ έρεη ζπκβεί κηα θξίζε κέζα ζηνπο πξνεγνύκελνπο 6 κήλεο, παίξλεη αληηεπηιεπηηθή αγσγή κε θάξκαθα πνπ πξνθαινύλ ππλειία ή κεησκέλν έιεγρν, δελ έρεη θαιή ζπκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία, θαηαλαιώλεη νηλνπλεπκαηώδε ζε ππεξβνιηθή πνζόηεηα Δπηινγή επαγγέικαηνο: ΟΥΗ αεξνπόξνο, ρεηξηζηήο βαξέσλ κεραλεκάησλ, νδεγόο, κέινο εηδηθώλ δπλάκεσλ, πινεγόο ζε ελαέξηεο δξαζηεξηόηεηεο ή ελαζρόιεζε κε exrteme sports θιπ

33 Θνηλσληθή έθβαζε: λεόηεξα δεδνκέλα Δλήιηθεο κε θαιά ξπζκηζκέλνπο ζπαζκνύο, ζπάληα αλαθέξνπλ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δλήιηθεο αζζελείο ζε ύθεζε (> 2 έηε): αλαθέξνπλ πνηόηεηα δσήο, παξόκνηα κε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Δλήιηθεο αζζελείο κε αλζεθηηθή θξνηαθηθή «Δ» πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θξνηαθηθή ινβεθηνκή, 3 έηε κεηά αλαθέξνπλ επίπεδα πνηόηεηαο δσήο, παξόκνηα κε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ (ESI-SS questionnaire -Mikati et al, Epilepsia 2006).

34 Δθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο (ΤΠΕ) παηδηώλ κε επηιεςία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηελ Ήπεηξν Δ.Κπόκπνξε, Γ.Ληάθαο, Η.Λάθνπ, Α.ηακνπνύινπ, Κ.Σδνύθε Γιάζηαζη Ομάδα επιλητίαρ (n=100) Μέζορ όπορ (SD) Ομάδα ελέγσος (n=100) Μέζορ όπορ (SD) SMD (95% CI) p-value Συμαηική εςεξία (10.48) (8.74) (-0.76, -0.19) Χςσολογική εςεξία (9.33) (8.09) (-0.43, 0.12) 0.26 Σσέζη με ηοςρ γονείρ & αςηονομία (11.63) (10.08) (-0.43, 0.12) 0.26 Σςνομήλικοι & κοινυνική ςποζηήπιξη (8.66) (7.57) (-0.39, 0.17) 0.45 Σσολικό πεπιβάλλον (8.84) (7.75) (-0.94, -0.37) <0.001

35 Γιάζηαζη Ομάδα Α (n=21) Μέζορ όπορ (SD) Ομάδα ελέγσος (n=100) Μέζορ όπορ (SD) SMD (95% CI) p-value Συμαηική εςεξία (8.38) (8.74) (-0.61, 0.33) Χςσολογική εςεξία (6.82) (8.10) 0.25 (-0.22, 0.72) Σσέζη με ηοςρ γονείρ & αςηονομία Σςνομήλικοι & κοινυνική ςποζηήπιξη (8.51) (10.08) 0.25 (-0.22, 0.72) (9.12) (7.57) 0.59 (0.12, 1.07) Σσολικό πεπιβάλλον (7.87) (7.75) (-0.48, 0.46) Ζ ηδηνπαζήο, θαιώο ειεγρόκελε κε κνλνζεξαπεία επηιεςία, ρσξίο γλσζηηθά θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ.

36 Γιάζηαζη Ομάδα Β (n=79) Μέζορ όπορ (SD) Ομάδα ελέγσος (n=100) Μέζορ όπορ (SD) SMD (95% CI) p-value Συμαηική εςεξία (10.84) (8.74) (-0.86, -0.26) <0.001 Χςσολογική εςεξία (9.74) (8.10) (-0.55, 0.04) Σσέζη με ηοςρ γονείρ & αςηονομία (12.14) (10.08) (-0.55, 0.04) Σςνομήλικοι & κοινυνική ςποζηήπιξη (7.96) (7.57) (-0.60, -0.01) Σσολικό πεπιβάλλον (8.58) (7.75) (-1.15, -0.54) < Ζ βαξύηεηα ηεο θιηληθήο εηθόλαο (αλζεθηηθή λόζνο, πνιπθαξκαθία, κεγάιε δηάξθεηα ζεξαπείαο), ηα ζπλππάξρνληα λεπξναλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα θαη ε ππνθείκελε παζνινγία ηνπ ΘΛ (ζπκπησκαηηθή λόζνο), είλαη εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά αξλεηηθά ηε ΤΠΕ παηδηώλ θαη εθήβσλ κε επηιεςία.

37 Οηθνγέλεηα θαη επηιεςία

38 Δπηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη επηιεςία Ζ επηιεςία πξνθαιεί πςειά πνζνζηά ςπρνθνηλσληθώλ δπζθνιηώλ, γηα όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηηγκαηηζκό, άγρνο, θαηάζιηςε, ζπκό, ελνρέο θαη ζπρλά επεηζόδηα ακεραλίαο & δηάςεπζεο ησλ ειπίδσλ. Δπίζεο νη νηθνγέλεηεο απηέο έρνπλ ρακειά πνζνζηά απηνεθηίκεζεο, ζπγθξηλόκελεο κε νηθνγέλεηεο παηδηώλ κε άζζκα, απμεκέλα πνζνζηά ςπρηαηξηθήο λνζεξόηεηαο, πξνβιεκάησλ γάκνπ θαη ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ησλ θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Tzoufi M, Mantas CH, Mavreas V, Siamopoulou A et al (Child: Care, Health and Development 2005): 52 νηθνγέλεηεο κε ΦΝΝ (37 κε επηιεςία) κειεηήζεθαλ κε δηάθνξεο θιίκαθεο (FES, νηθνγελεηαθήο επηβάξπλζεο, εξσηεκαηνιόγην γεληθήο πγείαο GHQ-28, εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθό κε ηηο γλώζεηο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ παηδηνύ ηνπο, ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο): νη νηθνγέλεηεο παξνπζηάζζεθαλ κε ζεκαληηθά κηθξόηεξε εθθξαζηηθόηεηα, πςειή επίδνζε ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ζύγθξνπζεο ζηε FES θαη κε ζεκαληηθά κεγαιύηεξε έκθαζε ζε εζηθά, ζξεζθεπηηθά ζέκαηα θαη αμίεο.

39 Οκάδα γνλέσλ παηδηώλ κε επηιεςίαο vs γνλείο νκάδαο ειέγρνπ: ΚΛΙΜΑΚΑ Ομάδα επιλητίαρ (n=100) Ομάδα ελέγσος (n=100) SMD (95% CI) P-value Μέζνο όξνο SD Μέζνο όξνο SD PCS (-0.28, 0.27) MCS (-0.94, -0.37) < Η. Οκάδα επηιεςίαο ρσξίο ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα (νκάδα Α) vs νκάδα ειέγρνπ: Οη γνλείο ησλ επηιεπηηθώλ παηδηώλ αλέθεξαλ ρεηξόηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, από ηνπο κάξηπξεο, αιιά ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή

40 ΗΗ. Οκάδα επηιεςίαο κε ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα (νκάδα Β) vs νκάδα ειέγρνπ: Ομάδα Β (n=79) Μέζνο όξνο Ομάδα ελέγσος (n=100) SD Μέζνο όξνο SD ΗΗΗ. Οκάδα επηιεςίαο κε ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα (νκάδα Β) vs ρσξίο ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα (νκάδα Α): SMD (95% CI) P-value PCS (-0.26, 0.33) MCS (-1.04, -0.43) <0.001 Οη γνλείο ησλ επηιεπηηθώλ παηδηώλ κε βαξύηεξε θιηληθή εηθόλα θαη ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα παξνπζίαζαλ θαιύηεξε ζσκαηηθή πγεία θαη ρεηξόηεξε ςπρηθή πγεία, αιιά ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

41 Δπηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη επηιεςία Κεηέξεο: Σν 20% πάζρεη - ζε πνιύ πςειόηεξν πνζνζηό από άιιεο ρξόληεο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνπλ ηζηνξηθό «ζπαζκέλσλ λεύξσλ» θαη ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ ππεξπξνζηαηεπηηθά (ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκόηεηα πάζρνληνο, ππεξεμάξηεζε από ηελ νηθνγέλεηα, απώιεηα θνηλσληθώλ δεμηόηεησλ θαη αληθαλόηεηα αλάπηπμεο νκαιώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο). Παηέξεο (ειάρηζηεο κειέηεο): απνξξηπηηθνί, πβξηζηηθνί, αληηθαηηθνί ή θαη ρσξίο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Αδέιθηα: ην ¼ απηώλ έρεη ζπκπεξηθεξηνινγηθή δηαηαξαρή (ιόγσ αηζζεκάησλ δήιεηαο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ απμεκέλε πξνζνρή ησλ γνλέσλ πξνο ηνλ πάζρνληα) - ζε λενδηαγλσζκέλνπο αζζελείο: ρσξίο απμεκέλα πνζνζηά ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ. Σν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό παξάγνληα κεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηε λόζν θαη ζηελ έθβαζε ηεο - κε ηαηξηθέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε κηθξέο νκάδεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο, βειηηώλνπλ ηελ θξνληίδα ηεο επηιεςίαο γηαηί απμάλεη ε γλώζε γηα ηελ επηιεςία θαη ειαηηώλνληαη νη επηζθέςεηο ζηα ηκήκαηα επεηγόλησλ.

42 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ (θνπδίλα & κπάλην) Φξήζε πιαζηηθώλ δνρείσλ απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ Με αλαθιέμηκα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα ζηηο ζεξκάζηξεο Όρη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θνληά ζηελ κπαληέξα Φακειή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ όηαλ ην παηδί θάλεη κπάλην Τξαγνύδη όηαλ θάλεη κπάλην Όρη θιεηδαξηά ζην κπάλην ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΚΔΣΑΘΗΛΖΔΗ Πάληα θξάλνο όηαλ νδεγεί πνδήιαην Σε ζηάζεηο θαη απνβάζξεο: πάληα ζε απόζηαζε από ηελ άθξε ηνπ δξόκνπ/απνβάζξαο

43 ΓΔΛΗΘΑ Βεβαίσζε ζσζηήο ιήςεο αγσγήο, κε ζύζηεκα ππελζύκηζεο Όρη απζαίξεηε αιιαγή δόζεσλ /ζπρλόηεηαο ιήςεο θαξκάθσλ. Δθπαίδεπζε & ηππσκέλν ζρεδηάγξακκα αληηκεηώπηζεο ζπαζκώλ (κηδαδνιάκε νπινπαξεηαθά, δηαδεπάκε PR). Δλεκέξσζε γηαηξώλ άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ην πξόβιεκα θαη γηα ηα θάξκαθα, θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Δλεκέξσζε νηθνγέλεηαο γηα ηελ θαηάζηαζε: ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζην ζπίηη κε μεθάζαξνπο θαλόλεο θαη όξηα, όπσο κε όια ηα ππόινηπα παηδηά. Έκθαζε ζε αζρνιίεο πνπ αξέζνπλ ζην παηδί. πδεηήζεηο θαη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηώλ. Παξόηξπλζε γηα ζπλερή δξαζηεξηνπνίεζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ (βειηίσζε απηνζεβαζκνύ, αλεμαξηεζίαο, κε εηιηθξίλεηα ζηηο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θαη άιιν θύιν).

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ Β. ίδη 1, Γ. Πεηρίδοσ 1. Παιδογκολογικό Σμήμα Ιπποκράηειο Νοζοκομείο Θεζζαλομίκης ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠO ΣΗΝ NARECHEM

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ;

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; 16 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΙΦΝΕ, Ναύπιην, Ινύληνο 2017 Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηξεληεξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα