Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1"

Transcript

1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε Α.Ε., ζηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ Δηαηεξεί ηελ πξνθνξηθή κνξθή πνπ, παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο κηαο αλαθνίλσζεο γηα ην επξύ θνηλό θαη ρσξίο ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ηππηθήο αθαδεκατθήο παξνπζίαζεο, έρεη, ηνπιάρηζηνλ, κηα θάπνηα ακεζόηεηα. Η πεξηγξαθή ηεο ύπαξμεο ζηνλ θόζκν πνπ επηρεηξνύκε ζηε ζπλέρεηα αθνξά απηό πνπ απνθαιείηαη κείδσλ θαηάζιηςε ή ελδνγελήο κειαγρνιία. Δελ αθνξά πξόζσπα κε αληηδξαζηηθή, λεπξσηηθή ή άιιεο θαηαζιίςεηο ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη όζν πην εκθαλή είλαη ηα πεξηγξαθόκελα γλσξίζκαηα ηεο ύπαξμεο ζηνλ θόζκν πξηλ ηελ κειαγρνιία ηεο ηόζν πην έληνλε ζα είλαη ε νδύλε ηεο κειαγρνιίαο. Επίζεο, θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε δηαθνξηθή δηάγλσζε, κόλνλ από ηα ζπκπηώκαηα, είλαη δύζθνιε, ε πεξηγξαθή καο κπνξεί λα βνεζήζεη όηαλ δελ ππάξρνπλ απηά ηα γλσξίζκαηα ηόηε δελ πξόθεηηαη γηα κείδνλα θαηάζιηςε, δελ πξόθεηηαη γηα κειαγρνιηθή ςύρσζε αιιά γηα θάηη άιιν. Τέινο, κνπ είλαη αδύλαην λα ππνζηεξίμσ ζεσξεηηθά ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εηζήγεζεο πνπ απνηειεί ηελ απαξρή κηαο θαληαζηαθήο θαηαλόεζεο.) Πξηλ έλα ρξόλν πεξίπνπ, θαη κεηά από 4 κειαγρνιηθνύο κήλεο, ε αζζελήο θαηλόηαλ θαη αηζζαλόηαλ ηειείσο θαιά. Δξρόηαλ από κηα γεηηνληθή πόιε, ηελ έβιεπα ηξεηο θνξέο ηνλ κήλα, ηεο είρα ρνξεγήζεη κηαλ επαξθή δόζε θαξκάθσλ θαη θάπνηε είρα, κάιινλ επίκνλα, πξνηείλεη ηε λνζειεία ηεο κε είρε ζνξπβήζεη ε αλαζηνιή ηεο, απηό πνπ ε ςπρηαηξηθή απνθαιεί αλεδνλία, νη ζθέςεηο αλαμηόηεηαο θαη ην γεγνλόο όηη κηα ζπγγελήο ηεο πξώηνπ βαζκνύ κόιηο απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη θαη ε αζζελήο, πνπ είλαη όρη απιά δεκέλε θαη ηαπηηζκέλε καδί ηεο αιιά ζα ιέγακε ππεξηαπηηζκέλε, αηζζαλόηαλ έλνρε όρη κόλνλ πνπ δελ ηε βνήζεζε αιιά θαη πνπ δελ θαηάιαβε ηε δύζθνιε ζέζε ηεο. Γελ αμίδεη λα δεη έλαο άλζξσπνο ζαλ θαη κέλα, έιεγε ηόηε. Σώξα ήηαλ θαιά. Με ξώηεζε αλ ζα μαλαξρόηαλ απηό ην αίζζεκα ηεο πιήξνπο αλππαξμίαο, απηή ε νδύλε αλππαξμίαο, ε νδύλε όρη απιά λα δεη κέζα ζηε ιύπε αιιά θπξίσο λα δεη ρσξίο αηζζήζεηο, ρσξίο γεύζε, ρσξίο αθή, λα δεη ρσξίο ραξά θαη ρσξίο ιύπε. Γηαηί ε ιύπε ηνπ κειαγρνιηθνύ είλαη θπξίσο ιύπε γηα ηε απώιεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηζζήζεσλ είλαη ιύπε γηα ηελ απώιεηα ηεο ιύπεο. Ση άλζξσπνο είκαη εγώ;, κε ξώηεζε θάπνηε. Γελ ιππάκαη γηα ό,ηη ιππόκνπλ παιηά, δελ ιππάκαη

2 πιένλ γηα ηίπνηα θη απηό είλαη πνπ κε ιππεί πεξηζζόηεξν. Μηα άιιε θνξά κνπ είπε, Γελ έρσ ζπλαίζζεκα, δελ έρσ απηό ην δεζηό πξάγκα. Γελ απάληεζα ζηελ εξώηεζή ηεο. Η αζζελήο πνπ πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ κειαγρνιία ηεο ήηαλ πνιύ όκνξθε, παληξεκέλε κε έλαλ εμαηξεηηθό ζύδπγν, απόθνηηε ηνπ παλεπηζηήκηνπ θαη δεκόζηα ππάιιεινο, πνπ όηαλ ήηαλ θαιά θαηαιάβαηλεο όηη είλαη παλέμππλε θαη κε ηδηαίηεξε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ, κε μαλαξώηεζε. Σεο είπα όηη ππάξρνπλ πξάγκαηα έξρνληαη θαη θεύγνπλ θαη πξάγκαηα πνπ δελ θεύγνπλ θαη δελ έξρνληαη είλαη πάληα εδώ. θνηείληαζε θαη κε ξώηεζε ηη ζέιεηε λα πείηε;. Σεο είπα όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε ηεο κειαγρνιίαο ε κειαγρνιία δελ ήξζε θαη δελ έθπγε, ήηαλ θαη είλαη εδώ. Φπζηθά δελ ζα έιεγα θάηη αλάινγν ζε θάπνηνλ πνπ δελ ζα ήηαλ θαιά. Αιιά όηαλ ν αζζελήο κπνξεί λα αληέμεη ηελ αιήζεηα ζα πξέπεη λα ηνπ ιέγεηαη ε αιήζεηα. Λίγν πξηλ από απηή ηε ζπδήηεζε, κνπ είρε πεη όηη ν πξνεγνύκελνο γηαηξόο ηεο ηήο είρε πεη όηη είρε έιιεηςε ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν θαη όηη απηό είλαη θάηη πνπ ην δεκηνπξγεί ν νξγαληζκόο. Δίρε ζνξπβεζεί ηόηε, πηζηεύνληαο πνιύ ινγηθά όηη είλαη θάηη ζσκαηηθό, ζαλ ηε ρνιεζηεξίλε, αο πνύκε, θαη, ζε αληηζηνηρία κε ηε ρνιεζηεξίλε πνπ θαλείο πξέπεη λα ηξώεη Μπεζέι θαη δηάθνξα ζθόξδα, κνπ είπε όηη ζηελ αξρή ηεο κειαγρνιίαο ηεο, όηαλ αθόκα είρε θάπνηεο δπλάκεηο θαη θάπνηα ειάρηζηε όξεμε, έηξσγε ζνθνιάηεο πγείαο, γηαηί είρε δηαβάζεη ζην Ίληεξλεη θαη είρε αθνύζεη ζηελ ηειεόξαζε όηη νη ζνθνιάηεο έρνπλ ζεξνηνλίλε, θαη κε ξώηεζε αλ ζεσξώ όηη πξέπεη λα ηξώεη ζην εθεμήο ζνθνιάηεο γηα πξνζηαζία. Παξαθξάδνληάο ην ιίγν, ηεο ζύκηζα ην ηξαγνύδη πνπ ππνζηεξίδεη όηη αλ ηατδεηο θαθάν ηελ αγειάδα είλαη κάιινλ απίζαλν λα αξκέγεηο ηζόθν κηιθ.. Σέηνην δώνλ είκαη, είπε, θάηη πνπ δελ κε βξήθε ζύκθσλν γηαηί ην δώνλ ηξώεη κόλν ζαλό θαη θέξεηαη ζαλ κνζράξη. Μάιινλ ήηαλ πνιύ εθπνιηηηζκέλε. Έλα από ηα πξνβιήκαηα ηεο κειαγρνιίαο πνπ ππάξρεη πξηλ θαη κεηά ηελ κειαγρνιία είλαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δελ θέξεηαη θαζόινπ ζαλ δώνλ. Πξηλ λα ην ζπδεηήζνπκε, κηα παξέλζεζε γηα λα κελ παξεμεγεζώ. Γελ αξλνύκαη όηη πξάγκαηη ππάξρεη πξόβιεκα ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν, απηό πνπ αξλνύκαη είλαη όηη κηα ηέηνηα απάληεζε κπνξεί λα εμεγήζεη απηό πνπ δεη ν αζζελήο. Γπζηπρώο έρσ αθνύζεη από πάξα πνιινύο αζζελείο θαη ζπγγελείο ηνπο όηη, π.ρ. ην πξόβιεκα, όπσο είπε ν γηαηξόο, είλαη πνιιή ληνπακίλε ζηνλ εγθέθαιν. Μπνξεί λα είλαη κηα απάληεζε ζσζηή αιιά είλαη αλεπαξθήο θαη αδύλακε λα εμεγήζεη ηα βηώκαηα θαη ηε δηαγσγή ηνπ αλζξώπνπ. Φαληαζηείηε λα πσ, γηα θάπνηνλ θύξην από ην αθξναηήξην πνπ ζεθώλεηαη ηώξα έμαιινο θαη πηάλεη από ηνλ ιαηκό ηνλ δηπιαλό ηνπ, όηη θέξεηαη έηζη γηαηί ηνπ αλέβεθε ε αδξελαιίλε ζην θεθάιη. Φπζηθά ηνπ αλέβεθε ε αδξελαιίλε ζην θεθάιη, αιιά ν δηπιαλόο έθαλε άζεκλεο ρεηξνλνκίεο, ή ηνπ έθιεςε ην πνξηνθόιη

3 απ ηελ ηζέπε ηνπ, ή ν ζπγθεθξηκέλνο θύξηνο, αλ είλαη παξαλντθόο, ζεώξεζε όηη ν άιινο ελνριεί ηε ζπλνδό ηνπ. Αο επηζηξέςνπκε ζηελ πξόηαζή καο όηη ν κειαγρνιηθόο πξηλ θαη κεηά ηελ κειαγρνιία ηνπ δελ θέξεηαη θαζόινπ ζαλ δώνλ, όηη είλαη ππεξβνιηθά εθπνιηηηζκέλνο. ρεηηθά κε ην εξώηεκά ηεο, είπα όηη δελ βιέπσ αηζηόδνμα ην κέιινλ ηεο γηαηί ζα πεξίκελα από έλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ ζπλαληώ ηαθηηθά, από έλαλ άλζξσπν πνπ επηθνηλσλεί ζπρλά καδί κνπ κε ην ηειέθσλν (ηεο είρα δώζεη απηήλ ηελ επρέξεηα γηαηί, ηνπιάρηζηνλ ηηο θξίζηκεο πεξηόδνπο, ήζεια λα ελεκεξώλνκαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο), θάπνηε λα κελ είλαη ζπλεπήο ζην ξαληεβνύ ηνπ, θάπνηε λα ζπκώζεη καδί κνπ, θάπνηε λα εθθξάζεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηαηί δελ ηνλ βνεζώ, θάπνηε, θαη δεδνκέλεο ηεο δύζθνιεο δσήο ηνπ, λα κελ έξζεη ληπκέλνο ζηελ ηξίρα θαη επηηέινπο θάπνηε λα κνπ κηιήζεη ζηνλ εληθό. Ίζσο απηά θαη άιια παξόκνηα, λα μελίζνπλ θάπνηνλ ςπρνζεξαπεπηή ή ςπραλαιπηή πνπ έρεη θόιιεκα κε ηε δηαηήξεζε, όπσο ιέγεηαη, ηνπ ηππηθνύ ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλάληεζεο. Αιιά απηό είλαη θπξίσο ην πξόβιεκα ηνπ κειαγρνιηθνύ πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε κειαγρνιία ηνπ: όηη ηεξεί κε επιάβεηα ην νπνηνδήπνηε ηππηθό, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηε ζεξαπεία θαη όπνπ αιινύ, θαη απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ κηα ηππηθή ςπρνζεξαπεία θαη ςπραλάιπζε δελ έρεη έλδεημε ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. Ο αζζελήο δελ ππάξρεη σο έλα πξόζσπν πνπ όηαλ είλαη απνγνεηεπκέλν ζα πεη ζηνλ γηαηξό, έζησ θαη άδηθα, δελ κε βνεζάηε ή πνπ, θάπνηε, ζα ηνπ ελαληησζεί ή επηηεζεί κ έλαλ ηξόπν, πνπ δελ ζα έξζεη ζε κηα ζπλάληεζε γηαηί κπνύρηηζε ηέινο πάλησλ, αιιά απηό πνπ ζέιεη θαη πξάηηεη είλαη απηό πνπ επηηάζζεη ν ξόινο ηνπ ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε ν ξόινο ηνπ αζζελή επηβάιιεη λα είζαη ζηελ ώξα ζνπ, λα είζαη θαινληπκέλνο, λα κηιάο ζηνλ πιεζπληηθό, λα κελ εθθξάδεηο ηε δπζαξέζθεηά ζνπ γηα ην γηαηξό ζνπ. Ο κειαγρνιηθόο αζζελήο, πξηλ θαη κεηά ηελ κειαγρνιία ηνπ, δελ αληηιακβάλεηαη θαη δελ δεη ηνλ εαπηό ηνπ σο πξόζσπν αιιά σο θνξέα ελόο ξόινπ. Λόγνπ ράξε, δελ είλαη θάπνηα Μαξία, έλα ηδηαίηεξν πξόζσπν πνπ είλαη κεηέξα, αιιά είλαη κόλν κεηέξα, κόλνλ ν ξόινο, θαη αηζζάλεηαη ζεκαληηθή θαη αγαπεηή κόλνλ γηαηί, θαη όηαλ, είλαη ηθαλή λα αθνπγθξάδεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ηεο, είλαη ζεκαληηθή θαη αγαπεηή γηαηί, όηαλ είλαη εξγαδόκελε, θαηαβάιιεη ηηο θαιύηεξεο πξνζπάζεηεο λα αληαπνθξηζεί ζην θαζήθνλ ηεο, λα είλαη ζηελ ώξα ηεο, λα είλαη θηιηθή θαη ζπκβηβαζηηθή, λα δηαηεξεί ηελ ηεξαξρία θαη λα ζπζηάδεη ην πξνζσπηθό ηεο ζπκθέξνλ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη απηά παξαηεξνύληαη ζε θάζε ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζρέζε. Δίλαη κηα ύπαξμε πνπ ηξνκνθξαηείηαη ζηελ ηδέα όηη ζα δπζαξεζηήζεη ηνλ άιινλ, ηνλ ζύδπγν, ην παηδί ηεο, ηνλ εξγνδόηε θαη ηνλ γηαηξό, θη όηαλ ε δσή ηα θέξεη λα ηνπο δπζαξεζηήζεη, γηαηί δελ κπνξεί παξά κνηξαία, θαη παξά ηε ζέιεζή ηεο λα ηνπο

4 δπζαξεζηήζεη, εκθαλίδνληαη ηα αηζζήκαηα ελνρήο θαη αλαμηόηεηαο. Δίκαη αλάμηα πνπ δελ θαηάιαβα ηελ αζζέλεηα ηεο ζπγγελνύο κνπ, ζα έιεγε απηή ε αζζελήο, ζαο είκαη αγλώκσλ θαη ζαο ληξέπνκαη, ζα έιεγε θάπνηνο άιινο αζζελήο πνπ, θαηά ηε γλώκε θαη ην βίσκά ηνπ, κνπ θέξζεθε ζθάξηα όηαλ, θαηά ηε δηθή κνπ γλώκε θαη πνιύ ινγηθά, επηζθέθζεθε, κε ηελ πξνηξνπή ησλ ζπγγελώλ ηνπ, έλαλ άιιν γηαηξό γηα λα ηνλ ζπκβνπιεπηεί επεηδή ην πξόβιεκα δελ ππνρσξνύζε. Γελ ακθηβάιισ όηη ε εθπιήξσζε 2 ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ θαη ζπκβάζεσλ απνηειεί έλα θαηόξζσκα, θαη αλ ζέιεηε απνηειεί κηα ζνθία ηνπ αλζξώπνπ πνπ εθπιεξώλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ξόινπ. ην θάησθάησ, βαζηθό πξόβιεκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη όηη απηνί νη αζζελείο, νη ζρηδνθξεληθνί, δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηνλ ξόιν, δελ κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ ζηξαηηώηεο, λα εξγαζηνύλ ή λα παληξεπηνύλ γηαηί απαηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο, αηζζήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο από έλαλ ζηξαηηώηε, εξγάηε ή ζύδπγν. Αιιά ζηε κειαγρνιία ε ππεξηξνθία απηήο ηεο ζνθίαο ζπλεπάγεηαη ηελ αηξνθία κηαο άιιεο, πνιύ πην ζεκειηώδνπο θαη αζύλεηδεο ζνθίαο: όηη θάηη είλαη ζεκαληηθό θαη αγαπεηό όρη θπξίσο γηαηί πξνζθέξεη θάηη ρεηξνπηαζηό θαη θάηη πνιηηηζκηθά ή θνηλσληθά ζεζκηζκέλν αιιά γηαηί απιά ππάξρεη. Η κάλα είλαη αγαπεηή θαη ζεκαληηθή όρη θπξίσο γηαηί κνπ πξνζθέξεη ηξνθή θαη αγάπε αιιά γηαηί ππάξρεη σο κάλα, ππάξρεη σο νξίδνληαο θαη πξσηαξρηθή θαηνηθία κνπ θαηνίθεζα έκβξπν ζηελ θνηιηά ηεο, ζηελ αγθαιηά ηεο ζαλ βξέθνο, ν νξίδνληάο κνπ ήηαλ ην πξόζσπό ηεο, θαηνίθεζα ζηηο ιέμεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ηεο. Δίλαη ζεκειησδώο ζεκαληηθή θαη αγαπεηή γηαηί απνηέιεζε ηελ πξώηε κνπ θαηνηθία θαη νη κεηέπεηηα θαηνηθίεο κνπ, ζηηο ζρέζεηο κνπ, ζην ζπίηη θαη ζηε δνπιεηά κνπ, ππήξμαλε γηαηί κπόξεζα λα έρσ ηελ εκπεηξία κηαο πξσηαξρηθήο θαηνηθίαο. Γελ ρξεηάδεηαη ινηπόλ λα θάλεη θάηη ην ηδηαίηεξν, θαη ηόηε δελ έθαλε θάηη ην ηδηαίηεξν, έγηλε θαηνηθία γηαηί ήηαλ ζηε θύζε ηεο λα είλαη, θη εγώ, από ηε κεξηά κνπ, απηό ην ζπίηη θαηνίθεζα γηαηί δελ γηλόηαλε δηαθνξεηηθά. Απηή ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ ελλννύζα όηαλ κίιαγα γηα εθπνιηηηζκό, θαη ε εθπιήξσζή ησλ ξόισλ από ηνπο κειαγρνιηθνύο αζζελείο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο θαη αζπλήζηζηεο εθθξάζεηο. Όηαλ ην επεηζόδην ππνρώξεζε θαη ε αζζελήο ήηαλ πιένλ θαιά έβγαηλε ζπλέρεηα έμσ, ζε θαθεηέξηεο θαη ηαβέξλεο, πξάγκα πνπ πνηέ δελ ηεο άξεζε θαη πνηέ δελ ην έθαλε. Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα ππνζέζεη όηη ήηαλ θάηη πνιύ θπζηθό αθνύ ε αζζελήο έρεη λα βγεη ηόζνπο κήλεο από ην ζπίηη, ή, αλ απηό ήηαλ ππεξβνιηθό, όηη ήηαλ ε απαξρή κηαο καληαθήο θάζεο. Σίπνηα από ηα δύν: ε αζζελήο έβγαηλε έμσ γηα λα ηε δνύλε, ε γεηηνληά, νη θίινη θαη όινο ν θόζκνο, λα δνύλε όηη είλαη θαιά γηαηί αιίκνλν αλ κηα γπλαίθα απηήο ηεο ειηθίαο, απηήο ηεο κόξθσζεο, απηνύ ηνπ ζπδύγνπ δελ ήηαλ θαιά. Η έμνδνο δελ ήηαλε δηαζθέδαζε αιιά ε πξαγκάησζε ελόο πξόζζεηνπ ξόινπ ηνπ ξόινπ είκαη θαιά.

5 Ο ππεξβνιηθόο εθπνιηηηζκόο ηνπ κειαγρνιηθνύ έρεη κηαλ όςε αθόκα, ζπκπιεξσκαηηθή εθείλεο ηνπ ξόινπ, ηελ όςε ηεο ηάμεο. Πνιιέο θνξέο ιέσ ζηνπο αζζελείο κνπ όηη ζε όινπο καο αξέζεη ε θύζε ζίγνπξα καο αξέζεη γηαηί είκαζηε αλέκεινη, αθνύκε πνπιάθηα θαη βιέπνπκε δέληξα αιιά καο αξέζεη επίζεο γηαηί δελ ππάξρεη ηάμε ζηε θύζε ηα δέληξα δελ θπηξώλνπλ ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο θαη ζε παξάηαμε, ηα πνπιάθηα δελ ηξαγνπδάλε ζε ρνξσδίεο, ηηο θνπξηέο θαη ηα θύιια δελ ηηο καδεύνπλ λεξάηδεο ην βξάδπ ηάμε θαη θαζαξηόηεηα ππάξρνπλ κόλνλ ζηα ζπίηηα, ζηηο πόιεηο θαη ηα κπαιά ησλ αλζξώπσλ. Η ηάμε ηνπ κειαγρνιηθνύ δελ ππάξρεη κόλν ζην ζπίηη θαη ζηε δνπιεηά ηνπ ζα πάζεηε πιάθα άκα δείηε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ κνπ, κνπ έιεγε έλαο αζζελήο. Η ηάμε αθνξά θπξίσο ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη, δεπηεξεπόλησο, ησλ άιισλ ζην κπαιό θαη ηνλ θόζκν ηνπ. Σαθηνπνηεί ζρνιαζηηθά ηα πξάγκαηα ζην ζπίηη θαη ζηε δνπιεηά ηνπ, ηηο εθθξεκόηεηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, όπσο ηαθηνπνηεί ζην κπαιό ηνπ ηνπο άιινπο ιόγνπ ράξε, ε θόξε κνπ ζηα 34 ηεο πξέπεη λα είλαη παληξεκέλε θαη κε κόληκε εξγαζία. Αλ θαη κηα ηέηνηα ηάμε καο θέξλεη ζην λνπ ηελ ηάμε ηνπ θαηαλαγθαζηηθνύ, δελ είλαη ην ίδην. Ο θαηαλαγθαζηηθόο πηνζεηεί κηαλ ηδηόηξνπε ηάμε πνπ εμππεξεηεί κόλνλ ηνλ παξάμελν εαπηό ηνπ, πξάγκα πνπ εμ άιινπ παξαδέρεηαη π.ρ. γηα λα θνηκεζεί ην βξάδπ πξέπεη ην καμηιάξη λα είλαη 4 δάρηπια από ηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ, λα πεη ηξεηο θνξέο ηελ πξνζεπρή ηνπ θαη πξώηα λα αθνπκπήζνπλ ηα ρέξηα ηνπ ζην ζηξώκα θαη κεηά ην θεθάιη. Η ηάμε ηνπ κειαγρνιηθνύ, ηνπιάρηζηνλ όπσο ην πηζηεύεη ν ίδηνο, είλαη αιηξνπηζηηθή, εμππεξεηεί ηνπο άιινπο, ην παηδί, ηνλ πειάηε, ηελ επηρείξεζε θαη ηελ θνηλσλία. απηό ην πιαίζην ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηελ ππξνδόηεζε θάπνησλ θάζεσλ ηεο κειαγρνιίαο όηαλ ε θόξε ρσξίζεη ή απνιπζεί δελ είλαη απηό θαζαπηό ην γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηελ κειαγρνιία, ζην θάησ-θάησ θαη άιιεο θόξεο άιισλ αλζξώπσλ ρσξίζαλε ή απνιπζήθαλε θαη δελ αλαδύζεθε ε κειαγρνιία, είλαη ε δηαζάιεπζε ηεο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ κόλν δηα κέζνπ ηεο κπνξεί λα ππάξμεη ειεύζεξνο ζπκπησκάησλ. Όηαλ, ιόγσ ειηθίαο, νη δπλάκεηο ηνπ ηνλ εγθαηαιείπνπλ, αλαδύεηαη ε κειαγρνιία γηαηί βηώλεη όηη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιά ζηα θαζήθνληα ηνπ εξγαδόκελνπ θάλεη ιάζε, δελ ζθέθηεηαη έμππλεο ιύζεηο όπσο παιηά, κε δπν ιόγηα δελ εθπιεξώλεηαη ε πξνζδνθία ηνπ ξόινπ ηνπ ηέιεηνπ εξγαδόκελνπ. Αληίζεηα, όηαλ ε θόξε παληξεπηεί (θάηη πνπ πξνζδνθνύζε αθνύ αλέθαζελ ζπκκνξθσλόηαλ κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο) ή όηαλ ν ίδηνο γίλεη δηεπζπληήο ζηε δνπιεηά ηνπ, όηαλ δειαδή ππάξρνπλ θαη γηα ηνλ ίδηνλ επράξηζηεο εμειίμεηο, θαη πάιη κπνξεί λα αξξσζηήζεη. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε ππεξηαύηηζε κε ηελ θόξε θαη ε ππεξαλάιεςε ηνπ ξόινπ ηεο κεηέξαο δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ελόο λένπ ξόινπ, ππάξρεη ζην θελό θαη ζην ηίπνηα, όπσο ππάξρεη ρσξίο γεύζε θη αθή. ηε δεύηεξε πεξίπησζε δηαηζζάλεηαη όηη σο απιόο ππάιιεινο

6 κπνξνύζε λα έρεη ηα πξνζόληα θαη ηηο δπλάκεηο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα αιιά δηεπζπληήο ζα κπνξέζεη; Καη όια απηά πέξα από ην γεγνλόο όηη ν κειαγρνιηθόο απνθεύγεη, όπσο ν δηάνινο ην ιηβάλη, ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο. θαη έλαο δηεπζπληήο κνηξαία θάπνηε ζα έξζεη ζε θάπνηα ζύγθξνπζε κε ηνπο κέρξη ρηεο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ ζα ηνπ πνύλε καο πνύιεζεο, όπσο πνύιεζε θαη κέλα ν αζζελήο κνπ. Γελ ππάξρεη ν ρξόλνο λα ζπδεηήζνπκε θαη άιια γλσξίζκαηα ηεο ύπαξμεο ηνπ κειαγρνιηθνύ ζηνλ θόζκν, γλσξίζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηά ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ξόινπ θαη ηεο ηάμεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ, νη Tellenbach θαη Kraus έρνπλ αλαιύζεη ιεπηνκεξώο ηελ ιεγόκελε ππεξλνκία ηνπο, ηελ δπζαλεμία ζηελ αληίιεςε ηνπ δηθνξνύκελνπ θαη ηελ εκπεηξία ηεο νθεηιήο ηνπ. Τπεξλνκία ελλννύκε ηε ηήξεζε ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ π.ρ. ζηελ ππνζεηηθή εξώηεζε αλ ζα πέξλαγαλ έλα θόθθηλν θαλάξη ζε έλαλ έξεκν δξόκν, ελώ βηάδνληαη θαη βιέπνπλ όηη δελ ππάξρεη άλζξσπνο θαη άιιν απηνθίλεην ζηνλ νξίδνληα, απαληνύλ όρη. Γπζαλεμία ζηελ αληίιεςε ηνπ δηθνξνύκελνπ ελλννύκε όηη δπζθνιεύνληαη λα θαηαιάβνπλ, θαη θπξίσο λα αλερηνύλ, αληηθαηηθά γλσξίζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ν ίδηνο άλζξσπνο γηαπηνύο δελ κπνξεί θάπνηνο θαιόο άλζξσπνο θάπνηε λα θέξεηαη άδηθα. Δκπεηξία ηεο νθεηιήο ελλννύκε όηη αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλνη γηα ν,ηηδήπνηε θαιό ηνπο γίλεηαη θαη πξέπεη λα ην μεπιεξώζνπλ. Δίλαη θαλόλαο ηέηνηνη αζζελείο όηαλ κε παίξλνπλ ηειέθσλν ή ηέινο πάλησλ όηαλ όλησο κε απαζρόιεζαλ παξαπάλσ, λα ζέινπλ λα ην μεπιεξώζνπλ πιεξώλνληαο πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από απηά πνπ δεηάσ αλ δελ ηα πάξεηο, κνπ ιέλε, δελ ζα ζε μαλαπάξσ ηειέθσλν, αλ ηα πάξεηο ζα αηζζάλνκαη πην άλεηα λα ηειεθσλώ. Καη θπζηθά δελ ππάξρεη ρξόλνο λα ζπδεηήζνπκε ηα δεηήκαηα ηεο βηνινγηθήο ζπγθξόηεζεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ π.ρ. ην δήηεκα ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Αο ην ζέζνπκε απιά ζαλ εξώηεκα: ηη θιεξνλνκείηαη ε πξνδηάζεζε λα εθδειώζεη θάπνηνο άλζξσπνο αζύλδεηα θαη κεκνλσκέλα ζπκπηώκαηα, όπσο πξσηλή αθύπληζε θαη ζθέςεηο απηνθηνλίαο, ή κηα πξνδηάζεζε, πνπ καδί κε ηηο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θάλεη ηνλ άλζξσπν λα δεη πεξηζζόηεξν σο ξόινο θαη ιηγόηεξν σο πξόζσπν θαη λα ζπγθξνηεί ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο σο θαηαζηάζεηο όπνπ ζα αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο ηνπ θαη ιηγόηεξν ην πξόζσπό ηνπ; Σειεηώλνληαο έρσ ηελ αίζζεζε όηη όια απηά δελ αξθνύλ γηα λα θαηαιάβνπκε θάπσο ηθαλνπνηεηηθά ηε δσή θαη ηελ εκπεηξία ελόο ηέηνηνπ αλζξώπνπ. Πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη απηά πνπ γξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα ςπρηαηξηθήο γηα ηα ζπκπηώκαηα, ηελ πνξεία ηεο λόζνπ θαη ηε ζεξαπεία ηεο, πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη θαη απηά πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ

7 κειαγρνιηθή ύπαξμε ζηνλ θόζκν, πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη θαη νη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο γηα ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, ηελ ελόξκεζε ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο δσήο, ηελ κεηαζηξνθή ηεο επηζεηηθόηεηαο ζηνλ εαπηό θαη ηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε. Αλ θαη ε θαηλνκελνινγία, απόςεηο ηεο νπνίαο παξνπζίαζα πξνεγνπκέλσο, θαη ε ςπραλάιπζε, απνκαθξύλνληαη σο ζεσξίεο θαη πξάμεηο από ηελ θιαζηθή ςπρηαηξηθή, αλ θαη θάπνηε, ρσξίο λα ηελ αξλνύληαη, ηελ ζπκπιεξώλνπλ, κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή, γηα εθείλν πνπ ιείπεη γηα κηα πιεξέζηεξε θαηαλόεζε, ζα έξζεη από αιινύ από ηε ζπνπδή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ θόζκνπ ηνπ πνπ γίλεηαη από ηε θηινζνθία, ηε ζενινγία θαη θάπνηα είδε ζνβαξήο ινγνηερλίαο. Αιιά κηα πξόζζεηε ζπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε κπνξεί λα έξζεη θαη πέξα από ηηο επηζηήκεο, είηε ηηο θπζηθέο, είηε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ. Μηα έλδεημε όηη κπνξεί λα ππάξρεη έλαο ρξήζηκνο δξόκνο πέξα από ηηο επηζηήκεο, έλαο δξόκνο πνπ είλαη πνιύ πην θνληά ζηε ζθέςε θαη ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε ιεγόκελε θαληαζηαθή θαηαλόεζε. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο ζθέθηνληαη ηε δσή ηνπο κε εκθαλείο αλαινγίεο θαη νκνηόηεηεο, αηζζάλνληαη κε εηθόλεο, επηθνηλσλνύλ κε κεηαθνξέο θαη παξνκνηώζεηο θαη θξίλνπλε δηαηζζεηηθά (δηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ ζώκαηνο) θαη όρη κε εξγαζηεξηαθά ηεθκήξηα, επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη άιια ηέηνηα θιηζέ. Έηζη, ν Romanyshyn ιέεη όηη ε ζιίςε είλαη ν ρεηκώλαο ηεο ςπρήο καο, θη όπσο παξαηήξεζε ν θ. Γεκελεηδήο, ζηε ζπλάληεζε ηεο Δ.Δ.Φ.Τ.Α.Ψ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ έλαλ ρξόλν ζηνλ ίδην ρώξν, ε ζιίςε πνπ δελ ππνρσξεί θαη γίλεηαη θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη ε επνρή ησλ παγεηώλσλ ηεο ςπρήο καο. Γλσξίδνπκε όηη γηα ηνλ κειαγρνιηθό όια είλαη άρξσκα, δειαδή δελ έρνπλ ηδηαίηεξε γεύζε θη αθή ( ό,ηη ηξώσ, είλαη ζαλ λα ηξώσ ραξηηά ), όηη θιείλεηαη ζην ζπίηη ηνπ θαη παξακέλεη θιηλήξεο. Καη ην ρεηκώλα νη άλζξσπνη θιείλνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπο, ζθεπάδνληαη ηηο θνπβέξηεο ηνπο, δελ ππάξρνπλε ρξώκαηα αθνύ εμαθαλίζηεθαλ ηα ινπινύδηα θαη είλαη ζησπή αθνύ απνδήκεζαλ ηα πνπιηά. Κάπνηε αλάβνπλε ηε θσηηά, απιώλνπλ κπξνζηά ηεο ηα ρέξηα ηνπο θαη νλεηξνπνινύλ κε ηηο ώξεο. Η θσηηά πνπ δεζηαίλεη ηνλ ζιηκκέλν άλζξσπν είλαη νη αλακλήζεηο ηνπ, θαη βέβαηα, όπσο θάζε θσηηά, κπνξεί λα δεζηάλεη ή θαη λα θάςεη. ηε κειαγρνιία νη κλήκεο γίλνληαη ηύςεηο, ε θσηηά θνπληώλεη θαη θάπνηε γεληθεύεηαη, θάπνηε θαηαθαίεη ηα ππάξρνληά ηνπ, ρξενθόπεζα, ηα παηδηά κνπ ζα πεζάλνπλ ηεο πείλαο, ιέεη ν κειαγρνιηθόο πνπ παξαιεξεί. Ο J.-P. Roussaux 3 ζπδεηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Binswanger όηη κέζα ζην θελό ηεο κειαγρνιίαο δελ κέλεη ηίπνηα άιιν παξά ε απηνθηνλία σο ην ηειεπηαίν θαύζηκν πιηθό. Αλ θαη ν κειαγρνιηθόο ζε αλαζηνιή κνηάδεη κε ηνλ ζρηδνθξεληθό ζε αλαζηνιή, δειαδή είλαη αθίλεηνο, κε ζθέςε ιηκλάδνπζα θαη ιόγν ςηζπξηζηό, ρσξίο κεηαβνιέο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, δελ είλαη θαζόινπ ελαληησηηθόο, είλαη ηδηαίηεξα πξόζπκνο - κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαηά παξαγγειία, λα θάηζεη,

8 αο πνύκε, ζε κηαλ άιιε θαξέθια. Δίλαη κηα πέηξα αιιά είλαη βέβαηα κηα μύιηλε πέηξα, πηζαλόλ έλα απξηαλό αλζξώπηλν θάξβνπλν. ε θάζε πεξίπησζε, νη εηδηθνί κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ θαιύηεξα ηα ζπκπηώκαηα θαη λα ζπληαγνγξαθνύλ ηηο θαιύηεξεο ζεξαπείεο, αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηελ νδύλε ηνπ ζπλαλζξώπνπ ηνπο. Πξνζσπηθά, ζαο νκνινγώ όηη δελ κπνξώ λα θαηαλνήζσ πώο αηζζάλεηαη έλαο άλζξσπνο πνπ ηα ξνύρα ηνπ πήξαλ θσηηά κέζα ζηελ παγσληά ηνπ ρεηκώλα ηεο Φιώξηλαο, ηη ζεκαίλεη επίζεο ην λα ιππάηαη πνπ δελ κπνξεί λα ιππάηαη. Γελ ην θαηαιαβαίλσ ίζσο γηαηί δελ ην έδεζα θαη κόλν ην άθνπζα, θαη δελ μέξσ πσο αληηκεησπίδεηαη πέξα από ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγώ Ο Γηάλλεο Δπζηαζηάδεο ζ έλα πνιύ κηθξό βηβιίν 4, κηιά γηα ηε δσή ηνπ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ παηδηνύ ηνπ: ζε κηα ιεπθή ζειίδα, κεηά ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, αλαθέξεη κηαλ εθηίκεζε ηνπ Antonio Porchia πνπ κε ειάρηζηεο ιέμεηο παξαπέκπεη ζε κηα πηζαλή ζηάζε απέλαληη ζ απηό ην θεληξηθό θαηλόκελν ηεο κειαγρνιίαο: Λππεκέλνο, είζαη ιηγόηεξν ιππεκέλνο. Μείλε ιππεκέλνο. ΗΜΔΙΩΔΙ 1. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν κειαγρνιία θαη όρη ηνλ ζύγρξνλν όξν θαηάζιηςε θπξίσο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ησλ επξύηεξσλ ζπλαθεηώλ πνπ παξέρεη ε ιέμε κειαγρνιία. Ο όξνο κειαγρνιία, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη, πξνθαλώο γηα πξώηε θνξά, ζηελ Ιππνθξαηηθή ζπιινγή, ππνλνεί ηελ πεξίζζεηα ηεο καύξεο ρνιήο θαη ζπλεπώο ηελ αληζνξξνπία ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ρπκώλ. Η αληζνξξνπία γεληθά, θαη ε δπζθξαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απνηεινύζε βαζηθό ιόγν δηαηαξαρήο ζε πξνζσπηθό, θνηλσληθό θαη θνζκηθό επίπεδν γηα ηελ ελλόεζε ησλ αξραίσλ πνπ ζεσξνύζε ην κέζνλ (ην κέηξν) θξηηήξην ηεο επξπζκίαο. Παξάιιεια, ε ελλόεζε ησλ αξραίσλ ππνλννύζε έλαλ κειαγρνιηθό ηύπν πνπ, όπσο ε ύπαξμε ζηνλ θόζκν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θείκελό καο, δελ ήηαλ απαξαίηεην λα λνζεί θαη λα εθδειώλεη ζπγθεθξηκέλα ζπκπηώκαηα ε ππεξβνιή κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε λόζν, αιιά ε δπλαηόηεηα κηαο ζείαο καλίαο, πνπ απνηεινύζε έλα πςειόηεξν είδνο αξκνλίαο κε ηνλ θόζκν, ήηαλ επίζεο πηζαλή εμ νπ θαη ε ζύλδεζε ηεο κειαγρνιίαο κε ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηα ραξηζκαηηθά πξόζσπα. Τέινο, ε κειαγρνιία, κέζσ ηεο καύξεο ρνιήο, καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ελόο αλνίγκαηνο ζηνλ θόζκν κέζσ ησλ παξαπνκπώλ θαη ησλ αλαινγηώλ κε επξύηεξα ζπκπαληηθά δεδνκέλα: ε καύξε ρνιή, ζε ζρέζε κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία (ηνπ Εκπεδνθιή πνπ ήηαλ επξύηεξα απνδεθηά από ηελ αξραία ζθέςε) ην λεξό, ηε θσηηά, ηνλ

9 αέξα θαη ηε γε -, αληηζηνηρνύζε ζηε γε, ζην πιένλ άθακπην ζηνηρείν, από ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ έηνπο αληηζηνηρνύζε ζηνλ Χεηκώλα (θαηά θάπνηνπο ζην Φζηλόπσξν), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ (ηεο γεο θαη ηνπ Χεηκώλα) είλαη θπξίσο ην θξύν θαη δεπηεξεπόλησο ε μεξόηεηά ηνπο θ.ν.θ. 2. Απηή ε εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ, όπσο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπδεηνύληαη ζηε ζπλέρεηα, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαζήισζεο (π.ρ. ζηνλ ξόιν). Με ηνλ όξν θαζήισζε δελ ελλννύκε κόλνλ κηαλ ππεξηαύηηζε, πόζνλ κάιινλ κηα, έζησ, ηδηαίηεξε θιίζε θαη πξνηίκεζε ζε θάπνηα πξάγκαηα ελλννύκε όηη ην πξόζσπν όηαλ δελ εθπιεξώλεη ξόινπο, όηαλ δελ ππάξρεη σο ππεξηαπηηζκέλν θ.ιπ. όρη κόλνλ δπζθνξεί αιιά απεηιείηαη θαη βξίζθεηαη ζε απόγλσζε. 3. J.-P. Roussaux, Θεκέιην θαη έλλνηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ζην έξγν ηνπ Ludwig Binswanger. Σην (ζπιινγηθό) Ψπρηαηξηθή θαη Σπνπδέο ηνπ Αλζξώπνπ, ηνκ. 4, Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε Α.Ε., Κνδάλε, Γηάλλεο Επζηαζηάδεο, Γξακκέλα Φηιηά, Ύςηινλ, Αζήλα, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kraus, A., The significance of phenomenology for diagnosis in psychiatry. ην: The Fourth Annual Symposium of Duquesne Phenomenology Center. Duquesne University, Pittsburgh, Kraus, A., Η ηαπηόηεηα θαη ε ςύρσζε ηνπ καληνθαηαζιηπηηθνύ. ην: (ζπιινγηθό) Διεπζεξία θαη ύκπησκα, Δληξνπία, Αζήλα, Romanyshyn, R., The Soul in Grief. North Atlantic, Berkeley, Stanghellini, G., Disembodied spirits and deanimated bodies. Oxford University Press, Oxford/New York, Tellenbach H., Melancholy. Duquesne University Press, Pittsburgh, (Πξώηε Γεξκ. έθδ. 1961)

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα