Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1"

Transcript

1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε Α.Ε., ζηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ Δηαηεξεί ηελ πξνθνξηθή κνξθή πνπ, παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο κηαο αλαθνίλσζεο γηα ην επξύ θνηλό θαη ρσξίο ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ηππηθήο αθαδεκατθήο παξνπζίαζεο, έρεη, ηνπιάρηζηνλ, κηα θάπνηα ακεζόηεηα. Η πεξηγξαθή ηεο ύπαξμεο ζηνλ θόζκν πνπ επηρεηξνύκε ζηε ζπλέρεηα αθνξά απηό πνπ απνθαιείηαη κείδσλ θαηάζιηςε ή ελδνγελήο κειαγρνιία. Δελ αθνξά πξόζσπα κε αληηδξαζηηθή, λεπξσηηθή ή άιιεο θαηαζιίςεηο ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη όζν πην εκθαλή είλαη ηα πεξηγξαθόκελα γλσξίζκαηα ηεο ύπαξμεο ζηνλ θόζκν πξηλ ηελ κειαγρνιία ηεο ηόζν πην έληνλε ζα είλαη ε νδύλε ηεο κειαγρνιίαο. Επίζεο, θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε δηαθνξηθή δηάγλσζε, κόλνλ από ηα ζπκπηώκαηα, είλαη δύζθνιε, ε πεξηγξαθή καο κπνξεί λα βνεζήζεη όηαλ δελ ππάξρνπλ απηά ηα γλσξίζκαηα ηόηε δελ πξόθεηηαη γηα κείδνλα θαηάζιηςε, δελ πξόθεηηαη γηα κειαγρνιηθή ςύρσζε αιιά γηα θάηη άιιν. Τέινο, κνπ είλαη αδύλαην λα ππνζηεξίμσ ζεσξεηηθά ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εηζήγεζεο πνπ απνηειεί ηελ απαξρή κηαο θαληαζηαθήο θαηαλόεζεο.) Πξηλ έλα ρξόλν πεξίπνπ, θαη κεηά από 4 κειαγρνιηθνύο κήλεο, ε αζζελήο θαηλόηαλ θαη αηζζαλόηαλ ηειείσο θαιά. Δξρόηαλ από κηα γεηηνληθή πόιε, ηελ έβιεπα ηξεηο θνξέο ηνλ κήλα, ηεο είρα ρνξεγήζεη κηαλ επαξθή δόζε θαξκάθσλ θαη θάπνηε είρα, κάιινλ επίκνλα, πξνηείλεη ηε λνζειεία ηεο κε είρε ζνξπβήζεη ε αλαζηνιή ηεο, απηό πνπ ε ςπρηαηξηθή απνθαιεί αλεδνλία, νη ζθέςεηο αλαμηόηεηαο θαη ην γεγνλόο όηη κηα ζπγγελήο ηεο πξώηνπ βαζκνύ κόιηο απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη θαη ε αζζελήο, πνπ είλαη όρη απιά δεκέλε θαη ηαπηηζκέλε καδί ηεο αιιά ζα ιέγακε ππεξηαπηηζκέλε, αηζζαλόηαλ έλνρε όρη κόλνλ πνπ δελ ηε βνήζεζε αιιά θαη πνπ δελ θαηάιαβε ηε δύζθνιε ζέζε ηεο. Γελ αμίδεη λα δεη έλαο άλζξσπνο ζαλ θαη κέλα, έιεγε ηόηε. Σώξα ήηαλ θαιά. Με ξώηεζε αλ ζα μαλαξρόηαλ απηό ην αίζζεκα ηεο πιήξνπο αλππαξμίαο, απηή ε νδύλε αλππαξμίαο, ε νδύλε όρη απιά λα δεη κέζα ζηε ιύπε αιιά θπξίσο λα δεη ρσξίο αηζζήζεηο, ρσξίο γεύζε, ρσξίο αθή, λα δεη ρσξίο ραξά θαη ρσξίο ιύπε. Γηαηί ε ιύπε ηνπ κειαγρνιηθνύ είλαη θπξίσο ιύπε γηα ηε απώιεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηζζήζεσλ είλαη ιύπε γηα ηελ απώιεηα ηεο ιύπεο. Ση άλζξσπνο είκαη εγώ;, κε ξώηεζε θάπνηε. Γελ ιππάκαη γηα ό,ηη ιππόκνπλ παιηά, δελ ιππάκαη

2 πιένλ γηα ηίπνηα θη απηό είλαη πνπ κε ιππεί πεξηζζόηεξν. Μηα άιιε θνξά κνπ είπε, Γελ έρσ ζπλαίζζεκα, δελ έρσ απηό ην δεζηό πξάγκα. Γελ απάληεζα ζηελ εξώηεζή ηεο. Η αζζελήο πνπ πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ κειαγρνιία ηεο ήηαλ πνιύ όκνξθε, παληξεκέλε κε έλαλ εμαηξεηηθό ζύδπγν, απόθνηηε ηνπ παλεπηζηήκηνπ θαη δεκόζηα ππάιιεινο, πνπ όηαλ ήηαλ θαιά θαηαιάβαηλεο όηη είλαη παλέμππλε θαη κε ηδηαίηεξε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ, κε μαλαξώηεζε. Σεο είπα όηη ππάξρνπλ πξάγκαηα έξρνληαη θαη θεύγνπλ θαη πξάγκαηα πνπ δελ θεύγνπλ θαη δελ έξρνληαη είλαη πάληα εδώ. θνηείληαζε θαη κε ξώηεζε ηη ζέιεηε λα πείηε;. Σεο είπα όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε ηεο κειαγρνιίαο ε κειαγρνιία δελ ήξζε θαη δελ έθπγε, ήηαλ θαη είλαη εδώ. Φπζηθά δελ ζα έιεγα θάηη αλάινγν ζε θάπνηνλ πνπ δελ ζα ήηαλ θαιά. Αιιά όηαλ ν αζζελήο κπνξεί λα αληέμεη ηελ αιήζεηα ζα πξέπεη λα ηνπ ιέγεηαη ε αιήζεηα. Λίγν πξηλ από απηή ηε ζπδήηεζε, κνπ είρε πεη όηη ν πξνεγνύκελνο γηαηξόο ηεο ηήο είρε πεη όηη είρε έιιεηςε ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν θαη όηη απηό είλαη θάηη πνπ ην δεκηνπξγεί ν νξγαληζκόο. Δίρε ζνξπβεζεί ηόηε, πηζηεύνληαο πνιύ ινγηθά όηη είλαη θάηη ζσκαηηθό, ζαλ ηε ρνιεζηεξίλε, αο πνύκε, θαη, ζε αληηζηνηρία κε ηε ρνιεζηεξίλε πνπ θαλείο πξέπεη λα ηξώεη Μπεζέι θαη δηάθνξα ζθόξδα, κνπ είπε όηη ζηελ αξρή ηεο κειαγρνιίαο ηεο, όηαλ αθόκα είρε θάπνηεο δπλάκεηο θαη θάπνηα ειάρηζηε όξεμε, έηξσγε ζνθνιάηεο πγείαο, γηαηί είρε δηαβάζεη ζην Ίληεξλεη θαη είρε αθνύζεη ζηελ ηειεόξαζε όηη νη ζνθνιάηεο έρνπλ ζεξνηνλίλε, θαη κε ξώηεζε αλ ζεσξώ όηη πξέπεη λα ηξώεη ζην εθεμήο ζνθνιάηεο γηα πξνζηαζία. Παξαθξάδνληάο ην ιίγν, ηεο ζύκηζα ην ηξαγνύδη πνπ ππνζηεξίδεη όηη αλ ηατδεηο θαθάν ηελ αγειάδα είλαη κάιινλ απίζαλν λα αξκέγεηο ηζόθν κηιθ.. Σέηνην δώνλ είκαη, είπε, θάηη πνπ δελ κε βξήθε ζύκθσλν γηαηί ην δώνλ ηξώεη κόλν ζαλό θαη θέξεηαη ζαλ κνζράξη. Μάιινλ ήηαλ πνιύ εθπνιηηηζκέλε. Έλα από ηα πξνβιήκαηα ηεο κειαγρνιίαο πνπ ππάξρεη πξηλ θαη κεηά ηελ κειαγρνιία είλαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δελ θέξεηαη θαζόινπ ζαλ δώνλ. Πξηλ λα ην ζπδεηήζνπκε, κηα παξέλζεζε γηα λα κελ παξεμεγεζώ. Γελ αξλνύκαη όηη πξάγκαηη ππάξρεη πξόβιεκα ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν, απηό πνπ αξλνύκαη είλαη όηη κηα ηέηνηα απάληεζε κπνξεί λα εμεγήζεη απηό πνπ δεη ν αζζελήο. Γπζηπρώο έρσ αθνύζεη από πάξα πνιινύο αζζελείο θαη ζπγγελείο ηνπο όηη, π.ρ. ην πξόβιεκα, όπσο είπε ν γηαηξόο, είλαη πνιιή ληνπακίλε ζηνλ εγθέθαιν. Μπνξεί λα είλαη κηα απάληεζε ζσζηή αιιά είλαη αλεπαξθήο θαη αδύλακε λα εμεγήζεη ηα βηώκαηα θαη ηε δηαγσγή ηνπ αλζξώπνπ. Φαληαζηείηε λα πσ, γηα θάπνηνλ θύξην από ην αθξναηήξην πνπ ζεθώλεηαη ηώξα έμαιινο θαη πηάλεη από ηνλ ιαηκό ηνλ δηπιαλό ηνπ, όηη θέξεηαη έηζη γηαηί ηνπ αλέβεθε ε αδξελαιίλε ζην θεθάιη. Φπζηθά ηνπ αλέβεθε ε αδξελαιίλε ζην θεθάιη, αιιά ν δηπιαλόο έθαλε άζεκλεο ρεηξνλνκίεο, ή ηνπ έθιεςε ην πνξηνθόιη

3 απ ηελ ηζέπε ηνπ, ή ν ζπγθεθξηκέλνο θύξηνο, αλ είλαη παξαλντθόο, ζεώξεζε όηη ν άιινο ελνριεί ηε ζπλνδό ηνπ. Αο επηζηξέςνπκε ζηελ πξόηαζή καο όηη ν κειαγρνιηθόο πξηλ θαη κεηά ηελ κειαγρνιία ηνπ δελ θέξεηαη θαζόινπ ζαλ δώνλ, όηη είλαη ππεξβνιηθά εθπνιηηηζκέλνο. ρεηηθά κε ην εξώηεκά ηεο, είπα όηη δελ βιέπσ αηζηόδνμα ην κέιινλ ηεο γηαηί ζα πεξίκελα από έλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ ζπλαληώ ηαθηηθά, από έλαλ άλζξσπν πνπ επηθνηλσλεί ζπρλά καδί κνπ κε ην ηειέθσλν (ηεο είρα δώζεη απηήλ ηελ επρέξεηα γηαηί, ηνπιάρηζηνλ ηηο θξίζηκεο πεξηόδνπο, ήζεια λα ελεκεξώλνκαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο), θάπνηε λα κελ είλαη ζπλεπήο ζην ξαληεβνύ ηνπ, θάπνηε λα ζπκώζεη καδί κνπ, θάπνηε λα εθθξάζεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηαηί δελ ηνλ βνεζώ, θάπνηε, θαη δεδνκέλεο ηεο δύζθνιεο δσήο ηνπ, λα κελ έξζεη ληπκέλνο ζηελ ηξίρα θαη επηηέινπο θάπνηε λα κνπ κηιήζεη ζηνλ εληθό. Ίζσο απηά θαη άιια παξόκνηα, λα μελίζνπλ θάπνηνλ ςπρνζεξαπεπηή ή ςπραλαιπηή πνπ έρεη θόιιεκα κε ηε δηαηήξεζε, όπσο ιέγεηαη, ηνπ ηππηθνύ ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλάληεζεο. Αιιά απηό είλαη θπξίσο ην πξόβιεκα ηνπ κειαγρνιηθνύ πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε κειαγρνιία ηνπ: όηη ηεξεί κε επιάβεηα ην νπνηνδήπνηε ηππηθό, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηε ζεξαπεία θαη όπνπ αιινύ, θαη απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ κηα ηππηθή ςπρνζεξαπεία θαη ςπραλάιπζε δελ έρεη έλδεημε ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. Ο αζζελήο δελ ππάξρεη σο έλα πξόζσπν πνπ όηαλ είλαη απνγνεηεπκέλν ζα πεη ζηνλ γηαηξό, έζησ θαη άδηθα, δελ κε βνεζάηε ή πνπ, θάπνηε, ζα ηνπ ελαληησζεί ή επηηεζεί κ έλαλ ηξόπν, πνπ δελ ζα έξζεη ζε κηα ζπλάληεζε γηαηί κπνύρηηζε ηέινο πάλησλ, αιιά απηό πνπ ζέιεη θαη πξάηηεη είλαη απηό πνπ επηηάζζεη ν ξόινο ηνπ ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε ν ξόινο ηνπ αζζελή επηβάιιεη λα είζαη ζηελ ώξα ζνπ, λα είζαη θαινληπκέλνο, λα κηιάο ζηνλ πιεζπληηθό, λα κελ εθθξάδεηο ηε δπζαξέζθεηά ζνπ γηα ην γηαηξό ζνπ. Ο κειαγρνιηθόο αζζελήο, πξηλ θαη κεηά ηελ κειαγρνιία ηνπ, δελ αληηιακβάλεηαη θαη δελ δεη ηνλ εαπηό ηνπ σο πξόζσπν αιιά σο θνξέα ελόο ξόινπ. Λόγνπ ράξε, δελ είλαη θάπνηα Μαξία, έλα ηδηαίηεξν πξόζσπν πνπ είλαη κεηέξα, αιιά είλαη κόλν κεηέξα, κόλνλ ν ξόινο, θαη αηζζάλεηαη ζεκαληηθή θαη αγαπεηή κόλνλ γηαηί, θαη όηαλ, είλαη ηθαλή λα αθνπγθξάδεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ηεο, είλαη ζεκαληηθή θαη αγαπεηή γηαηί, όηαλ είλαη εξγαδόκελε, θαηαβάιιεη ηηο θαιύηεξεο πξνζπάζεηεο λα αληαπνθξηζεί ζην θαζήθνλ ηεο, λα είλαη ζηελ ώξα ηεο, λα είλαη θηιηθή θαη ζπκβηβαζηηθή, λα δηαηεξεί ηελ ηεξαξρία θαη λα ζπζηάδεη ην πξνζσπηθό ηεο ζπκθέξνλ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη απηά παξαηεξνύληαη ζε θάζε ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζρέζε. Δίλαη κηα ύπαξμε πνπ ηξνκνθξαηείηαη ζηελ ηδέα όηη ζα δπζαξεζηήζεη ηνλ άιινλ, ηνλ ζύδπγν, ην παηδί ηεο, ηνλ εξγνδόηε θαη ηνλ γηαηξό, θη όηαλ ε δσή ηα θέξεη λα ηνπο δπζαξεζηήζεη, γηαηί δελ κπνξεί παξά κνηξαία, θαη παξά ηε ζέιεζή ηεο λα ηνπο

4 δπζαξεζηήζεη, εκθαλίδνληαη ηα αηζζήκαηα ελνρήο θαη αλαμηόηεηαο. Δίκαη αλάμηα πνπ δελ θαηάιαβα ηελ αζζέλεηα ηεο ζπγγελνύο κνπ, ζα έιεγε απηή ε αζζελήο, ζαο είκαη αγλώκσλ θαη ζαο ληξέπνκαη, ζα έιεγε θάπνηνο άιινο αζζελήο πνπ, θαηά ηε γλώκε θαη ην βίσκά ηνπ, κνπ θέξζεθε ζθάξηα όηαλ, θαηά ηε δηθή κνπ γλώκε θαη πνιύ ινγηθά, επηζθέθζεθε, κε ηελ πξνηξνπή ησλ ζπγγελώλ ηνπ, έλαλ άιιν γηαηξό γηα λα ηνλ ζπκβνπιεπηεί επεηδή ην πξόβιεκα δελ ππνρσξνύζε. Γελ ακθηβάιισ όηη ε εθπιήξσζε 2 ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ θαη ζπκβάζεσλ απνηειεί έλα θαηόξζσκα, θαη αλ ζέιεηε απνηειεί κηα ζνθία ηνπ αλζξώπνπ πνπ εθπιεξώλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ξόινπ. ην θάησθάησ, βαζηθό πξόβιεκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη όηη απηνί νη αζζελείο, νη ζρηδνθξεληθνί, δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηνλ ξόιν, δελ κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ ζηξαηηώηεο, λα εξγαζηνύλ ή λα παληξεπηνύλ γηαηί απαηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο, αηζζήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο από έλαλ ζηξαηηώηε, εξγάηε ή ζύδπγν. Αιιά ζηε κειαγρνιία ε ππεξηξνθία απηήο ηεο ζνθίαο ζπλεπάγεηαη ηελ αηξνθία κηαο άιιεο, πνιύ πην ζεκειηώδνπο θαη αζύλεηδεο ζνθίαο: όηη θάηη είλαη ζεκαληηθό θαη αγαπεηό όρη θπξίσο γηαηί πξνζθέξεη θάηη ρεηξνπηαζηό θαη θάηη πνιηηηζκηθά ή θνηλσληθά ζεζκηζκέλν αιιά γηαηί απιά ππάξρεη. Η κάλα είλαη αγαπεηή θαη ζεκαληηθή όρη θπξίσο γηαηί κνπ πξνζθέξεη ηξνθή θαη αγάπε αιιά γηαηί ππάξρεη σο κάλα, ππάξρεη σο νξίδνληαο θαη πξσηαξρηθή θαηνηθία κνπ θαηνίθεζα έκβξπν ζηελ θνηιηά ηεο, ζηελ αγθαιηά ηεο ζαλ βξέθνο, ν νξίδνληάο κνπ ήηαλ ην πξόζσπό ηεο, θαηνίθεζα ζηηο ιέμεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ηεο. Δίλαη ζεκειησδώο ζεκαληηθή θαη αγαπεηή γηαηί απνηέιεζε ηελ πξώηε κνπ θαηνηθία θαη νη κεηέπεηηα θαηνηθίεο κνπ, ζηηο ζρέζεηο κνπ, ζην ζπίηη θαη ζηε δνπιεηά κνπ, ππήξμαλε γηαηί κπόξεζα λα έρσ ηελ εκπεηξία κηαο πξσηαξρηθήο θαηνηθίαο. Γελ ρξεηάδεηαη ινηπόλ λα θάλεη θάηη ην ηδηαίηεξν, θαη ηόηε δελ έθαλε θάηη ην ηδηαίηεξν, έγηλε θαηνηθία γηαηί ήηαλ ζηε θύζε ηεο λα είλαη, θη εγώ, από ηε κεξηά κνπ, απηό ην ζπίηη θαηνίθεζα γηαηί δελ γηλόηαλε δηαθνξεηηθά. Απηή ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ ελλννύζα όηαλ κίιαγα γηα εθπνιηηηζκό, θαη ε εθπιήξσζή ησλ ξόισλ από ηνπο κειαγρνιηθνύο αζζελείο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο θαη αζπλήζηζηεο εθθξάζεηο. Όηαλ ην επεηζόδην ππνρώξεζε θαη ε αζζελήο ήηαλ πιένλ θαιά έβγαηλε ζπλέρεηα έμσ, ζε θαθεηέξηεο θαη ηαβέξλεο, πξάγκα πνπ πνηέ δελ ηεο άξεζε θαη πνηέ δελ ην έθαλε. Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα ππνζέζεη όηη ήηαλ θάηη πνιύ θπζηθό αθνύ ε αζζελήο έρεη λα βγεη ηόζνπο κήλεο από ην ζπίηη, ή, αλ απηό ήηαλ ππεξβνιηθό, όηη ήηαλ ε απαξρή κηαο καληαθήο θάζεο. Σίπνηα από ηα δύν: ε αζζελήο έβγαηλε έμσ γηα λα ηε δνύλε, ε γεηηνληά, νη θίινη θαη όινο ν θόζκνο, λα δνύλε όηη είλαη θαιά γηαηί αιίκνλν αλ κηα γπλαίθα απηήο ηεο ειηθίαο, απηήο ηεο κόξθσζεο, απηνύ ηνπ ζπδύγνπ δελ ήηαλ θαιά. Η έμνδνο δελ ήηαλε δηαζθέδαζε αιιά ε πξαγκάησζε ελόο πξόζζεηνπ ξόινπ ηνπ ξόινπ είκαη θαιά.

5 Ο ππεξβνιηθόο εθπνιηηηζκόο ηνπ κειαγρνιηθνύ έρεη κηαλ όςε αθόκα, ζπκπιεξσκαηηθή εθείλεο ηνπ ξόινπ, ηελ όςε ηεο ηάμεο. Πνιιέο θνξέο ιέσ ζηνπο αζζελείο κνπ όηη ζε όινπο καο αξέζεη ε θύζε ζίγνπξα καο αξέζεη γηαηί είκαζηε αλέκεινη, αθνύκε πνπιάθηα θαη βιέπνπκε δέληξα αιιά καο αξέζεη επίζεο γηαηί δελ ππάξρεη ηάμε ζηε θύζε ηα δέληξα δελ θπηξώλνπλ ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο θαη ζε παξάηαμε, ηα πνπιάθηα δελ ηξαγνπδάλε ζε ρνξσδίεο, ηηο θνπξηέο θαη ηα θύιια δελ ηηο καδεύνπλ λεξάηδεο ην βξάδπ ηάμε θαη θαζαξηόηεηα ππάξρνπλ κόλνλ ζηα ζπίηηα, ζηηο πόιεηο θαη ηα κπαιά ησλ αλζξώπσλ. Η ηάμε ηνπ κειαγρνιηθνύ δελ ππάξρεη κόλν ζην ζπίηη θαη ζηε δνπιεηά ηνπ ζα πάζεηε πιάθα άκα δείηε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ κνπ, κνπ έιεγε έλαο αζζελήο. Η ηάμε αθνξά θπξίσο ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη, δεπηεξεπόλησο, ησλ άιισλ ζην κπαιό θαη ηνλ θόζκν ηνπ. Σαθηνπνηεί ζρνιαζηηθά ηα πξάγκαηα ζην ζπίηη θαη ζηε δνπιεηά ηνπ, ηηο εθθξεκόηεηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, όπσο ηαθηνπνηεί ζην κπαιό ηνπ ηνπο άιινπο ιόγνπ ράξε, ε θόξε κνπ ζηα 34 ηεο πξέπεη λα είλαη παληξεκέλε θαη κε κόληκε εξγαζία. Αλ θαη κηα ηέηνηα ηάμε καο θέξλεη ζην λνπ ηελ ηάμε ηνπ θαηαλαγθαζηηθνύ, δελ είλαη ην ίδην. Ο θαηαλαγθαζηηθόο πηνζεηεί κηαλ ηδηόηξνπε ηάμε πνπ εμππεξεηεί κόλνλ ηνλ παξάμελν εαπηό ηνπ, πξάγκα πνπ εμ άιινπ παξαδέρεηαη π.ρ. γηα λα θνηκεζεί ην βξάδπ πξέπεη ην καμηιάξη λα είλαη 4 δάρηπια από ηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ, λα πεη ηξεηο θνξέο ηελ πξνζεπρή ηνπ θαη πξώηα λα αθνπκπήζνπλ ηα ρέξηα ηνπ ζην ζηξώκα θαη κεηά ην θεθάιη. Η ηάμε ηνπ κειαγρνιηθνύ, ηνπιάρηζηνλ όπσο ην πηζηεύεη ν ίδηνο, είλαη αιηξνπηζηηθή, εμππεξεηεί ηνπο άιινπο, ην παηδί, ηνλ πειάηε, ηελ επηρείξεζε θαη ηελ θνηλσλία. απηό ην πιαίζην ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηελ ππξνδόηεζε θάπνησλ θάζεσλ ηεο κειαγρνιίαο όηαλ ε θόξε ρσξίζεη ή απνιπζεί δελ είλαη απηό θαζαπηό ην γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηελ κειαγρνιία, ζην θάησ-θάησ θαη άιιεο θόξεο άιισλ αλζξώπσλ ρσξίζαλε ή απνιπζήθαλε θαη δελ αλαδύζεθε ε κειαγρνιία, είλαη ε δηαζάιεπζε ηεο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ κόλν δηα κέζνπ ηεο κπνξεί λα ππάξμεη ειεύζεξνο ζπκπησκάησλ. Όηαλ, ιόγσ ειηθίαο, νη δπλάκεηο ηνπ ηνλ εγθαηαιείπνπλ, αλαδύεηαη ε κειαγρνιία γηαηί βηώλεη όηη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιά ζηα θαζήθνληα ηνπ εξγαδόκελνπ θάλεη ιάζε, δελ ζθέθηεηαη έμππλεο ιύζεηο όπσο παιηά, κε δπν ιόγηα δελ εθπιεξώλεηαη ε πξνζδνθία ηνπ ξόινπ ηνπ ηέιεηνπ εξγαδόκελνπ. Αληίζεηα, όηαλ ε θόξε παληξεπηεί (θάηη πνπ πξνζδνθνύζε αθνύ αλέθαζελ ζπκκνξθσλόηαλ κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο) ή όηαλ ν ίδηνο γίλεη δηεπζπληήο ζηε δνπιεηά ηνπ, όηαλ δειαδή ππάξρνπλ θαη γηα ηνλ ίδηνλ επράξηζηεο εμειίμεηο, θαη πάιη κπνξεί λα αξξσζηήζεη. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε ππεξηαύηηζε κε ηελ θόξε θαη ε ππεξαλάιεςε ηνπ ξόινπ ηεο κεηέξαο δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ελόο λένπ ξόινπ, ππάξρεη ζην θελό θαη ζην ηίπνηα, όπσο ππάξρεη ρσξίο γεύζε θη αθή. ηε δεύηεξε πεξίπησζε δηαηζζάλεηαη όηη σο απιόο ππάιιεινο

6 κπνξνύζε λα έρεη ηα πξνζόληα θαη ηηο δπλάκεηο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα αιιά δηεπζπληήο ζα κπνξέζεη; Καη όια απηά πέξα από ην γεγνλόο όηη ν κειαγρνιηθόο απνθεύγεη, όπσο ν δηάνινο ην ιηβάλη, ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο. θαη έλαο δηεπζπληήο κνηξαία θάπνηε ζα έξζεη ζε θάπνηα ζύγθξνπζε κε ηνπο κέρξη ρηεο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ ζα ηνπ πνύλε καο πνύιεζεο, όπσο πνύιεζε θαη κέλα ν αζζελήο κνπ. Γελ ππάξρεη ν ρξόλνο λα ζπδεηήζνπκε θαη άιια γλσξίζκαηα ηεο ύπαξμεο ηνπ κειαγρνιηθνύ ζηνλ θόζκν, γλσξίζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηά ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ξόινπ θαη ηεο ηάμεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ, νη Tellenbach θαη Kraus έρνπλ αλαιύζεη ιεπηνκεξώο ηελ ιεγόκελε ππεξλνκία ηνπο, ηελ δπζαλεμία ζηελ αληίιεςε ηνπ δηθνξνύκελνπ θαη ηελ εκπεηξία ηεο νθεηιήο ηνπ. Τπεξλνκία ελλννύκε ηε ηήξεζε ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ π.ρ. ζηελ ππνζεηηθή εξώηεζε αλ ζα πέξλαγαλ έλα θόθθηλν θαλάξη ζε έλαλ έξεκν δξόκν, ελώ βηάδνληαη θαη βιέπνπλ όηη δελ ππάξρεη άλζξσπνο θαη άιιν απηνθίλεην ζηνλ νξίδνληα, απαληνύλ όρη. Γπζαλεμία ζηελ αληίιεςε ηνπ δηθνξνύκελνπ ελλννύκε όηη δπζθνιεύνληαη λα θαηαιάβνπλ, θαη θπξίσο λα αλερηνύλ, αληηθαηηθά γλσξίζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ν ίδηνο άλζξσπνο γηαπηνύο δελ κπνξεί θάπνηνο θαιόο άλζξσπνο θάπνηε λα θέξεηαη άδηθα. Δκπεηξία ηεο νθεηιήο ελλννύκε όηη αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλνη γηα ν,ηηδήπνηε θαιό ηνπο γίλεηαη θαη πξέπεη λα ην μεπιεξώζνπλ. Δίλαη θαλόλαο ηέηνηνη αζζελείο όηαλ κε παίξλνπλ ηειέθσλν ή ηέινο πάλησλ όηαλ όλησο κε απαζρόιεζαλ παξαπάλσ, λα ζέινπλ λα ην μεπιεξώζνπλ πιεξώλνληαο πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από απηά πνπ δεηάσ αλ δελ ηα πάξεηο, κνπ ιέλε, δελ ζα ζε μαλαπάξσ ηειέθσλν, αλ ηα πάξεηο ζα αηζζάλνκαη πην άλεηα λα ηειεθσλώ. Καη θπζηθά δελ ππάξρεη ρξόλνο λα ζπδεηήζνπκε ηα δεηήκαηα ηεο βηνινγηθήο ζπγθξόηεζεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ π.ρ. ην δήηεκα ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Αο ην ζέζνπκε απιά ζαλ εξώηεκα: ηη θιεξνλνκείηαη ε πξνδηάζεζε λα εθδειώζεη θάπνηνο άλζξσπνο αζύλδεηα θαη κεκνλσκέλα ζπκπηώκαηα, όπσο πξσηλή αθύπληζε θαη ζθέςεηο απηνθηνλίαο, ή κηα πξνδηάζεζε, πνπ καδί κε ηηο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θάλεη ηνλ άλζξσπν λα δεη πεξηζζόηεξν σο ξόινο θαη ιηγόηεξν σο πξόζσπν θαη λα ζπγθξνηεί ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο σο θαηαζηάζεηο όπνπ ζα αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο ηνπ θαη ιηγόηεξν ην πξόζσπό ηνπ; Σειεηώλνληαο έρσ ηελ αίζζεζε όηη όια απηά δελ αξθνύλ γηα λα θαηαιάβνπκε θάπσο ηθαλνπνηεηηθά ηε δσή θαη ηελ εκπεηξία ελόο ηέηνηνπ αλζξώπνπ. Πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη απηά πνπ γξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα ςπρηαηξηθήο γηα ηα ζπκπηώκαηα, ηελ πνξεία ηεο λόζνπ θαη ηε ζεξαπεία ηεο, πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη θαη απηά πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ

7 κειαγρνιηθή ύπαξμε ζηνλ θόζκν, πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη θαη νη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο γηα ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, ηελ ελόξκεζε ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο δσήο, ηελ κεηαζηξνθή ηεο επηζεηηθόηεηαο ζηνλ εαπηό θαη ηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε. Αλ θαη ε θαηλνκελνινγία, απόςεηο ηεο νπνίαο παξνπζίαζα πξνεγνπκέλσο, θαη ε ςπραλάιπζε, απνκαθξύλνληαη σο ζεσξίεο θαη πξάμεηο από ηελ θιαζηθή ςπρηαηξηθή, αλ θαη θάπνηε, ρσξίο λα ηελ αξλνύληαη, ηελ ζπκπιεξώλνπλ, κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή, γηα εθείλν πνπ ιείπεη γηα κηα πιεξέζηεξε θαηαλόεζε, ζα έξζεη από αιινύ από ηε ζπνπδή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ θόζκνπ ηνπ πνπ γίλεηαη από ηε θηινζνθία, ηε ζενινγία θαη θάπνηα είδε ζνβαξήο ινγνηερλίαο. Αιιά κηα πξόζζεηε ζπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε κπνξεί λα έξζεη θαη πέξα από ηηο επηζηήκεο, είηε ηηο θπζηθέο, είηε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ. Μηα έλδεημε όηη κπνξεί λα ππάξρεη έλαο ρξήζηκνο δξόκνο πέξα από ηηο επηζηήκεο, έλαο δξόκνο πνπ είλαη πνιύ πην θνληά ζηε ζθέςε θαη ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε ιεγόκελε θαληαζηαθή θαηαλόεζε. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο ζθέθηνληαη ηε δσή ηνπο κε εκθαλείο αλαινγίεο θαη νκνηόηεηεο, αηζζάλνληαη κε εηθόλεο, επηθνηλσλνύλ κε κεηαθνξέο θαη παξνκνηώζεηο θαη θξίλνπλε δηαηζζεηηθά (δηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ ζώκαηνο) θαη όρη κε εξγαζηεξηαθά ηεθκήξηα, επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη άιια ηέηνηα θιηζέ. Έηζη, ν Romanyshyn ιέεη όηη ε ζιίςε είλαη ν ρεηκώλαο ηεο ςπρήο καο, θη όπσο παξαηήξεζε ν θ. Γεκελεηδήο, ζηε ζπλάληεζε ηεο Δ.Δ.Φ.Τ.Α.Ψ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ έλαλ ρξόλν ζηνλ ίδην ρώξν, ε ζιίςε πνπ δελ ππνρσξεί θαη γίλεηαη θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη ε επνρή ησλ παγεηώλσλ ηεο ςπρήο καο. Γλσξίδνπκε όηη γηα ηνλ κειαγρνιηθό όια είλαη άρξσκα, δειαδή δελ έρνπλ ηδηαίηεξε γεύζε θη αθή ( ό,ηη ηξώσ, είλαη ζαλ λα ηξώσ ραξηηά ), όηη θιείλεηαη ζην ζπίηη ηνπ θαη παξακέλεη θιηλήξεο. Καη ην ρεηκώλα νη άλζξσπνη θιείλνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπο, ζθεπάδνληαη ηηο θνπβέξηεο ηνπο, δελ ππάξρνπλε ρξώκαηα αθνύ εμαθαλίζηεθαλ ηα ινπινύδηα θαη είλαη ζησπή αθνύ απνδήκεζαλ ηα πνπιηά. Κάπνηε αλάβνπλε ηε θσηηά, απιώλνπλ κπξνζηά ηεο ηα ρέξηα ηνπο θαη νλεηξνπνινύλ κε ηηο ώξεο. Η θσηηά πνπ δεζηαίλεη ηνλ ζιηκκέλν άλζξσπν είλαη νη αλακλήζεηο ηνπ, θαη βέβαηα, όπσο θάζε θσηηά, κπνξεί λα δεζηάλεη ή θαη λα θάςεη. ηε κειαγρνιία νη κλήκεο γίλνληαη ηύςεηο, ε θσηηά θνπληώλεη θαη θάπνηε γεληθεύεηαη, θάπνηε θαηαθαίεη ηα ππάξρνληά ηνπ, ρξενθόπεζα, ηα παηδηά κνπ ζα πεζάλνπλ ηεο πείλαο, ιέεη ν κειαγρνιηθόο πνπ παξαιεξεί. Ο J.-P. Roussaux 3 ζπδεηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Binswanger όηη κέζα ζην θελό ηεο κειαγρνιίαο δελ κέλεη ηίπνηα άιιν παξά ε απηνθηνλία σο ην ηειεπηαίν θαύζηκν πιηθό. Αλ θαη ν κειαγρνιηθόο ζε αλαζηνιή κνηάδεη κε ηνλ ζρηδνθξεληθό ζε αλαζηνιή, δειαδή είλαη αθίλεηνο, κε ζθέςε ιηκλάδνπζα θαη ιόγν ςηζπξηζηό, ρσξίο κεηαβνιέο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, δελ είλαη θαζόινπ ελαληησηηθόο, είλαη ηδηαίηεξα πξόζπκνο - κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαηά παξαγγειία, λα θάηζεη,

8 αο πνύκε, ζε κηαλ άιιε θαξέθια. Δίλαη κηα πέηξα αιιά είλαη βέβαηα κηα μύιηλε πέηξα, πηζαλόλ έλα απξηαλό αλζξώπηλν θάξβνπλν. ε θάζε πεξίπησζε, νη εηδηθνί κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ θαιύηεξα ηα ζπκπηώκαηα θαη λα ζπληαγνγξαθνύλ ηηο θαιύηεξεο ζεξαπείεο, αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηελ νδύλε ηνπ ζπλαλζξώπνπ ηνπο. Πξνζσπηθά, ζαο νκνινγώ όηη δελ κπνξώ λα θαηαλνήζσ πώο αηζζάλεηαη έλαο άλζξσπνο πνπ ηα ξνύρα ηνπ πήξαλ θσηηά κέζα ζηελ παγσληά ηνπ ρεηκώλα ηεο Φιώξηλαο, ηη ζεκαίλεη επίζεο ην λα ιππάηαη πνπ δελ κπνξεί λα ιππάηαη. Γελ ην θαηαιαβαίλσ ίζσο γηαηί δελ ην έδεζα θαη κόλν ην άθνπζα, θαη δελ μέξσ πσο αληηκεησπίδεηαη πέξα από ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγώ Ο Γηάλλεο Δπζηαζηάδεο ζ έλα πνιύ κηθξό βηβιίν 4, κηιά γηα ηε δσή ηνπ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ παηδηνύ ηνπ: ζε κηα ιεπθή ζειίδα, κεηά ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, αλαθέξεη κηαλ εθηίκεζε ηνπ Antonio Porchia πνπ κε ειάρηζηεο ιέμεηο παξαπέκπεη ζε κηα πηζαλή ζηάζε απέλαληη ζ απηό ην θεληξηθό θαηλόκελν ηεο κειαγρνιίαο: Λππεκέλνο, είζαη ιηγόηεξν ιππεκέλνο. Μείλε ιππεκέλνο. ΗΜΔΙΩΔΙ 1. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν κειαγρνιία θαη όρη ηνλ ζύγρξνλν όξν θαηάζιηςε θπξίσο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ησλ επξύηεξσλ ζπλαθεηώλ πνπ παξέρεη ε ιέμε κειαγρνιία. Ο όξνο κειαγρνιία, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη, πξνθαλώο γηα πξώηε θνξά, ζηελ Ιππνθξαηηθή ζπιινγή, ππνλνεί ηελ πεξίζζεηα ηεο καύξεο ρνιήο θαη ζπλεπώο ηελ αληζνξξνπία ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ρπκώλ. Η αληζνξξνπία γεληθά, θαη ε δπζθξαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απνηεινύζε βαζηθό ιόγν δηαηαξαρήο ζε πξνζσπηθό, θνηλσληθό θαη θνζκηθό επίπεδν γηα ηελ ελλόεζε ησλ αξραίσλ πνπ ζεσξνύζε ην κέζνλ (ην κέηξν) θξηηήξην ηεο επξπζκίαο. Παξάιιεια, ε ελλόεζε ησλ αξραίσλ ππνλννύζε έλαλ κειαγρνιηθό ηύπν πνπ, όπσο ε ύπαξμε ζηνλ θόζκν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θείκελό καο, δελ ήηαλ απαξαίηεην λα λνζεί θαη λα εθδειώλεη ζπγθεθξηκέλα ζπκπηώκαηα ε ππεξβνιή κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε λόζν, αιιά ε δπλαηόηεηα κηαο ζείαο καλίαο, πνπ απνηεινύζε έλα πςειόηεξν είδνο αξκνλίαο κε ηνλ θόζκν, ήηαλ επίζεο πηζαλή εμ νπ θαη ε ζύλδεζε ηεο κειαγρνιίαο κε ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηα ραξηζκαηηθά πξόζσπα. Τέινο, ε κειαγρνιία, κέζσ ηεο καύξεο ρνιήο, καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ελόο αλνίγκαηνο ζηνλ θόζκν κέζσ ησλ παξαπνκπώλ θαη ησλ αλαινγηώλ κε επξύηεξα ζπκπαληηθά δεδνκέλα: ε καύξε ρνιή, ζε ζρέζε κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία (ηνπ Εκπεδνθιή πνπ ήηαλ επξύηεξα απνδεθηά από ηελ αξραία ζθέςε) ην λεξό, ηε θσηηά, ηνλ

9 αέξα θαη ηε γε -, αληηζηνηρνύζε ζηε γε, ζην πιένλ άθακπην ζηνηρείν, από ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ έηνπο αληηζηνηρνύζε ζηνλ Χεηκώλα (θαηά θάπνηνπο ζην Φζηλόπσξν), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ (ηεο γεο θαη ηνπ Χεηκώλα) είλαη θπξίσο ην θξύν θαη δεπηεξεπόλησο ε μεξόηεηά ηνπο θ.ν.θ. 2. Απηή ε εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ, όπσο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπδεηνύληαη ζηε ζπλέρεηα, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαζήισζεο (π.ρ. ζηνλ ξόιν). Με ηνλ όξν θαζήισζε δελ ελλννύκε κόλνλ κηαλ ππεξηαύηηζε, πόζνλ κάιινλ κηα, έζησ, ηδηαίηεξε θιίζε θαη πξνηίκεζε ζε θάπνηα πξάγκαηα ελλννύκε όηη ην πξόζσπν όηαλ δελ εθπιεξώλεη ξόινπο, όηαλ δελ ππάξρεη σο ππεξηαπηηζκέλν θ.ιπ. όρη κόλνλ δπζθνξεί αιιά απεηιείηαη θαη βξίζθεηαη ζε απόγλσζε. 3. J.-P. Roussaux, Θεκέιην θαη έλλνηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ζην έξγν ηνπ Ludwig Binswanger. Σην (ζπιινγηθό) Ψπρηαηξηθή θαη Σπνπδέο ηνπ Αλζξώπνπ, ηνκ. 4, Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε Α.Ε., Κνδάλε, Γηάλλεο Επζηαζηάδεο, Γξακκέλα Φηιηά, Ύςηινλ, Αζήλα, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kraus, A., The significance of phenomenology for diagnosis in psychiatry. ην: The Fourth Annual Symposium of Duquesne Phenomenology Center. Duquesne University, Pittsburgh, Kraus, A., Η ηαπηόηεηα θαη ε ςύρσζε ηνπ καληνθαηαζιηπηηθνύ. ην: (ζπιινγηθό) Διεπζεξία θαη ύκπησκα, Δληξνπία, Αζήλα, Romanyshyn, R., The Soul in Grief. North Atlantic, Berkeley, Stanghellini, G., Disembodied spirits and deanimated bodies. Oxford University Press, Oxford/New York, Tellenbach H., Melancholy. Duquesne University Press, Pittsburgh, (Πξώηε Γεξκ. έθδ. 1961)

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα