Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32"

Transcript

1 Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 D GB F NL GR TR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma kılavuzu S Monterings- och skötselanvisning DK Monterings- og driftsvejledning H Beépítési és üzemeltetési utasítás PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации Ed.04/ Wilo

2 Fig. 1: TM 32 / TMR 32 TMW 32 Fig. 2: Fig. 3: 1~230 V, 50 Hz h1 L Hmin h2 h 1 D 2 B min

3 D Einbau- und Betriebsanleitung 3 GB Installation and operating instructions 9 F Notice de montage et de mise en service 15 NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften 23 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 29 TR Montaj ve kullanma kılavuzu 37 S Monterings- och skötselanvisning 43 DK Monterings- og driftsvejledning 49 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 55 PL Instrukcja montażu i obsługi 61 RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 69

4

5 Ελληνικα Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης και λειτουργίας Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γαλλική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτε λούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Θα πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε κοντά στο προϊόν. Η λεπτομερής τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης χρήσης και του σωστού χειρισμού του προϊόντος. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντι στοιχούν στον τύπο του προϊόντος στο τεχνολογικό επίπεδο βάσει του οποίου διαμορφώνονται τα πρότυπα ασφαλείας κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών λειτουργίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερό μενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της. 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας, τόσο από τον εγκαταστάτη, όσο και από τον υπεύθυνο χρήστη. Εκτός από τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα («Ασφάλεια»), πρέπει να τηρούνται επίσης και οι ειδικές υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στις παρακάτω βασικές ενότητες και οι οποίες επισημαίνονται με σύμβολα κινδύνου. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Σύμβολα: Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης ΧΡΗΣΙΜΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ. Λέξεις-σύμβολα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Το σύμβολο «Προειδοποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχά νημα ή την εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη τήρησης των υποδείξεων. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μια χρήσιμη υπόδειξη για το χειρισμό του προϊόντος. Εφιστά την προσοχή και σχετικά με τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμε τωπίσετε. 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό συναρμολόγησης πρέπει να δια θέτει την αντίστοιχη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως συνέπεια την πρόκληση τραυματι σμών, καθώς και την πρόκληση βλαβών στο προϊόν ή την εγκατάσταση. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια κάθε αξίωσης αποζημίωσης/εγγύησης. Αναλυτικά, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τους εξής κινδύνους: Βλάβη σημαντικών λειτουργιών του προϊόντος/ της εγκατάστασης. Αποτυχία στη διεξαγωγή προβλεπόμενων διαδι κασιών συντήρησης και επισκευής. Κινδύνους για τα άτομα από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις. Υλικές ζημιές. 2.4 Υπποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Οι υπάρχοντες κανονισμοί πρόληψης ατυχημά των πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να αποκλείονται κίνδυνοι που προέρχο νται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή γενικών κανονισμών [π.χ. IEC, VDE κ.τ.λ.], καθώς και οι οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι είται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν εμπειρία ή σχετικές γνώσεις (ούτε από παιδιά). Εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή. 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Ο χρήστης οφείλει να φροντίζει, ώστε όλες οι εργασίες επιθεώρησης και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο έχει κατανοήσει επακριβώς τις οδηγίες λειτουργίας. Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW/TMR 29

6 Ελληνικα τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία θέσης εκτός λειτουργίας του μηχανήματος/της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Η διεξαγωγή μετατροπών στο προϊόν επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και ο πρόσθετος εξο πλισμός που φέρει έγκριση από τον κατασκευα στή διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να αναιρέσει την εγγύηση για ζημιές που προκύ πτουν από τη χρήση αυτών των εξαρτημάτων. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος διασφαλίζεται μόνον εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μια απόκλιση από τις οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο στοιχείων του προϊ όντος. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος: Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ζημιών από τη μεταφορά, πρέπει να εκτελούνται οι αναγκαίες διαδικασίες εντός των αντίστοιχων προθεσμιών απέναντι στη μεταφορική εταιρεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών! Η εσφαλμένη μεταφορά και η εσφαλμένη προσωρινή αποθήκευση μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές στο προϊόν. Για τη μεταφορά της, η αντλία πρέπει να αναρτάται/στερεώνεται μόνον από την ειδική λαβή. Ποτέ από το καλώδιο! Προστατεύετε την αντλία κατά τη μεταφορά και ενδιάμεση αποθήκευση από υγρασία, παγετό και μηχανικές ζημιές. 4 Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Οι υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης και ακαθάρτων υδάτων της κατασκευαστικής σειράς Drain TM χρησιμοποιούνται για την αυτόματη εκκένωση λάκκων και φρεατίων αποστράγγισης, για τη διατήρηση σε στεγνή κατάσταση προαυλίων και κελαριών που κινδυνεύουν από υπερχείλιση, για τη μείωση της στάθμης των επιφανειακών νερών, εφόσον δεν είναι δυνατή η απορροή των ακάθαρτων νερών μέσω μιας φυσικής κλίσης προς το δίκτυο αποχέτευσης. Οι αντλίες ενδείκνυνται για την άντληση ελαφρώς ακάθαρτων νερών, βρόχινων νερών, νερών αποστράγγισης και νερών έκπλυσης. Οι αντλίες τύπου TMR συνιστώνται για κινητή χρήση και είναι κατάλληλες για την άντληση ελαφρά βρόμικου νερού έως μια υπολοιπόμενη στάθμη 2 mm πάνω από το έδαφος. Οι αντλίες τοποθετούνται κατά κανόνα σε θέση υπερχείλισης (βυθισμένες) και μπορούν να εγκατασταθούν μόνο κατακόρυφα σταθερά ή με δυνατότητα μετακίνησης. Χάρη στο μανδύα ψύξης οι αντλίες μπορούν να λειτουργούν και εκτός νερού. Οι υποβρύχιες αντλίες με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μικρότερο από 10 m είναι εγκεκριμένες (κατά EN 60335) για χρήση μόνο μέσα σε κτίρια, και συνεπώς όχι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Οι αντλίες που προορίζονται για χρήση σε λίμνες κήπων και παρόμοιους τόπους πρέπει να έχουν καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, το οποίο να μην είναι ελαφρύτερο από τους λαστιχένιους σωλήνες με τη σήμανση H07 RN-F (245 IEC 66) σύμφωνα με το EN ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας! Η αντλία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την εκκένωση πισινών / λιμνών κήπου ή παρόμοιων χώρων, εάν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο νερό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία! Λόγω των χρησιμοποιούμενων υλικών κατασκευής δεν είναι κατάλληλη για την άντληση πόσιμου νερού! Από τα ακάθαρτα νερά / λύματα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών! Η άντληση μη επιτρεπόμενων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές στο προϊόν. Οι αντλίες δεν ενδείκνυνται για νερά με χοντρούς ρύπους όπως άμμος, ίνες ή εύφλεκτα, καυστικά υγρά, ούτε και για τη χρήση σε περιοχές με επικινδυνότητα έκρηξης. Στην προβλεπόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τήρηση αυτών των οδηγιών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν από τις αναφερόμενες θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. 5 Στοιχεία για το προϊόν 5.1 Κωδικοποίηση τύπου Παράδειγμα: TM 32/8-10M TMW 32/11 HD TM Υποβρύχια αντλία W W =με διάταξη στροβιλισμού (λειτουργία TWISTER) R = ελάχιστη στάθμη υπόλοιπου νερού 32 Ονομαστικό εύρος σύνδεσης κατάθλιψης [mm]: 32 = Rp 1¼ /8 Μέγιστο μανομετρικό ύψος [m] σε Q = 0m³/h HD Για διαβρωτικά υγρά (υλικό (AISI316L)) 10M Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης [m]: /2009

7 Ελληνικα 5.2 Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρική τάση: 1~230 V, ± 10 % Συχνότητα ηλ. ρεύματος: 50 Hz Βαθμός προστασίας: IP 68 Κατηγορία μόνωσης: 155 Ονομαστική ταχύτητα (50 Hz): 2900 ¹/min (50 Hz) Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: βλέπε πινακίδα τύπου Κατανάλωση ισχύος P 1 : βλέπε πινακίδα τύπου Μέγιστη παροχή: βλέπε πινακίδα τύπου Μέγιστο μανομετρικό ύψος: βλέπε πινακίδα τύπου Τρόπος λειτουργίας S1: 200 ώρες λειτουργίας ανά έτος Τρόπος λειτουργίας S3 (βέλτιστος): Διακοπτόμενη λειτουργία, 25 % (2,5 λεπτά λειτουργία, 7,5 λεπτά παύση). Προτεινόμενη συχνότητα εκκινήσεων: 20/h Μέγιστη συχνότητα εκκινήσεων: 50/h Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 10 mm (τύπος TMR: 2 mm) Ονομαστικό εύρος του στομίου κατάθλι ψης: 32 mm (Rp 1¼), σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα 35 mm στο περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης της TM32/7 και της TM32/8-10M Επιτρ. θερμοκρασία μέσου άντλησης: για μικρό διάστημα 3 λεπτών: +3 έως 35 C 90 C Μέγιστο βάθος βύθισης: 3 m Ελάχιστη στάθμη εκκένωσης έως: 14 mm (τύπος TMR: 2 mm) Μέγιστη πυκνότητα αντλούμενου υγρού: 1060 kg/m Περιεχόμενο παράδοσης Αντλία με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης 3 m με ρευματολήπτη (τύπος TM 10M: 10 m) συνδεδεμένο πλωτηροδιακόπτη (όχι στον τύπο TM32/8-10M) διάταξη στροβιλισμού (λειτουργία TWISTER) στον τύπο TMW σύνδεση κατάθλιψης Rp 1¼ (τύπος TM32/7 και TM32/8-10M: Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα 35 mm) βαλβίδα αντεπιστροφής (όχι στους τύπους TM32/7 και TM32/8-10M) οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 5.4 Προαιρετικός εξοπλισμός Τα εξαρτήματα πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά (βλέπε κατάλογο): Ηλεκτρικός πίνακας για λειτουργία 1 ή 2 αντλιών Ηλεκτρικός πίνακας συναγερμού AlarmControl με μίνι πλωτηροδιακόπτη και αρσενικό βύσμα Εξωτερικές διατάξεις επιτήρησης / συσκευές διέγερσης Σύστημα ελέγχου στάθμης (π.χ. πλωτηροδιακόπτης) Εξαρτήματα για κινητή υγρή εγκατάσταση εντός φρεατίου (π.χ. σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων, εύκαμπτοι σωλήνες κ.τ.λ.) Εξαρτήματα για στατική υγρή εγκατάσταση εντός φρεατίου (π.χ. βαλβίδες απομόνωσης, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.τ.λ.) Συνιστάται η χρήση καινούριου προαιρετικού εξοπλισμού. Θέση 6 Περιγραφή και λειτουργία 6.1 Περιγραφή της αντλίας (σχ. 1) Περιγραφή εξαρτήματος Θέση Περιγραφή εξαρτήματος 1 Καλώδιο 13 Βίδα 2 Βίδα 14 Διαχυτής 3 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 15 Φίλτρο αναρρόφησης 4 Κέλυφος κινητήρα 16 Στυπιοθλίπτης δακτυλίου 5 Βίδα 17 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 6 Κέλυφος 18 Στεγανοποιητικός δακτύλιος άξονα 7 Πλωτηροδιακόπτης 19 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 8 Βίδα 20 Βαλβίδα αντεπιστροφής 9 Βίδα 21 Σύνδεση κατάθλιψης Rp 1¼ 10 Παξιμάδι 22 Λαβή 11 Πτερωτή 23 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα 12 Διάταξη στροβιλισμού (λειτουργία TWISTER) Η αντλία μπορεί να βυθιστεί πλήρως μέσα στο αντλούμενο υγρό. Το κέλυφος της υποβρύχιας αντλίας αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να προστατεύεται ως προς το χώρο αντλίας με δακτύλιο στεγανοποίησης άξονα για τη στεγανοποίηση του κινητήρα απέναντι στο χώρο του λαδιού και με στυπιοθλίπτη δακτυλίου για τη στεγανοποίηση του χώρου Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW/TMR 31

8 Ελληνικα λαδιού απέναντι στο αντλούμενο υγρό. Για να λιπαίνεται και να ψύχεται ο στυπιοθλίπτης δακτυλίου κατά την ξηρή λειτουργία, ο θάλαμος του στυπιοθλίπτη πληρώνεται με ιατρικό λευκό λάδι. Ένας επιπλέον δακτύλιος στεγανοποίησης άξονα προστατεύει το στυπιοθλίπτη που βρίσκεται προς την πλευρά του υγρού. Ο κινητήρας ψύχεται από το αντλούμενο υγρό που τον περιβάλλει. Η αντλία τοποθετείται στο δάπεδο ενός φρεατίου αποστράγγισης. Κατά την σταθερή τοποθέτηση βιδώνεται σε έναν σταθερό σωλήνα κατάθλιψης, ενώ κατά την κινητή τοποθέτηση βιδώνεται σε μια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα. Οι αντλίες τίθενται σε λειτουργία με τη σύνδεση του ρευματολήπτη σούκο. Λειτουργούν αυτόματα, καθώς ο πλωτηροδιακόπτης ενεργοποιεί την αντλία πάνω από μια συγκεκριμένη στάθμη νερού «h» (σχ. 2) και την απενεργοποιεί σε μια ελάχιστη στάθμη νερού «h1». Οι κινητήρες διαθέτουν μια θερμική προστασία κινητήρα, η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα σε περίπτωση υπερβολικής θέρμανσης και τον ενεργοποιεί ξανά αφού ψυχθεί. Ο συμπυκνωτής είναι ενσωματωμένος στον μονοφασικό κινητήρα. Τύπος με διάταξη στροβιλισμού (λειτουργία TWISTER) Για ακάθαρτα νερά με βυθιζόμενα και αιωρούμενα στερεά η υποβρύχια αντλία εξοπλίζεται με διάταξη στροβιλισμού στην κεφαλή αναρρόφη σης. Οι ρύποι επικάθισης στροβιλίζονται συνεχώς στην αντλία και αντλούνται μαζί με το νερό. Έτσι αποτρέπεται σε μεγάλο βαθμό η συσσώ ρευση ιλύος στο φρεάτιο αντλίας και οι δυσμενείς συνέπειες, όπως η έμφραξη της αντλίας και οι δυσάρεστες οσμές. Εάν η αποχέτευση ακάθαρτων νερών δεν μπορεί να διακοπεί, τότε μια δεύτερη αντλία (αυτόματη εφεδρική αντλία) σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο ηλεκτρικό πίνακα (προαιρετικό εξάρτημα) αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης της πρώτης αντλίας. 7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου! Η λανθασμένη εγκατάσταση και η λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να οδηγήσουν σε θανάσιμο τραυματισμό. Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξάγονται μόνον από εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι σμούς! Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων! 7.1 Εγκατάσταση Η αντλία προβλέπεται για στατική ή κινητή τοποθέτηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών! Κίνδυνος ζημιών από εσφαλμένους χειρισμούς. Αναρτήστε την αντλία με τη βοήθεια μίας αλυσίδας ή ενός σχοινιού μόνο στη λαβή μεταφοράς, ποτέ από το καλώδιο τροφοδοσίας /πλωτήρα ή τη σύνδεση άκαμπτου / εύκαμπτου σωλήνα. Η θέση τοποθέτησης ή το φρεάτιο της αντλίας δεν επιτρέπεται να έχουν πάγους. Πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας, το φρεάτιο πρέπει να καθαριστεί από τυχόν ογκώδη στερεά αντικείμενα (π.χ. μπάζα). Η κατασκευή του φρεατίου αποστράγγισης πρέπει να διασφαλίζει οπωσδήποτε την ανεμπόδιστη κίνηση του πλωτηροδιακόπτη. Διαστάσεις τοποθέτησης / Διαστάσεις φρεατίου (βλέπε επίσης σχ. 2) Αντλία Υ min Π min Μ Δ [mm] TM 32/ x TM 32/ x TM 32/ x Αντλία h max h1 min h2 min [mm] TM 32/ TM 32/ TM 32/ Εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου έμφραξης και των μεγάλων απωλειών πίεσης, η διάμετρος του σωλήνα κατάθλιψης (σύνδεση άκαμπτου/εύκαμπτου σωλήνα) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη σύνδεση κατάθλιψης της αντλίας. Για την αποτροπή απωλειών πίεσης συνιστάται η σύν δεση σωλήνα να είναι ένα νούμερο μεγαλύτερη. Στατική υγρή εγκατάσταση εντός φρεατίου Κατά τη στατική υγρή εγκατάσταση εντός φρεα τίου των αντλιών με σταθερό σωλήνα κατάθλι ψης, η αντλία πρέπει να τοποθετείται και να στερεώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε: Η σύνδεση σωλήνα κατάθλιψης να μην συγκρατεί το βάρος της αντλίας. Η καταπόνηση από τον σωλήνα κατάθλιψης να μην επιδρά στο στόμιο σύνδεσης. Η αντλία να είναι τοποθετημένη σε θέση χωρίς μηχανικές τάσεις. Για προστασία από τυχόν επιστροφή από τη δημοτική αποχεύτεση, ο σωλήνας κατάθλιψης πρέπει να οδηγείται σε μία καμπύλη πάνω από το τοπικά καθορισμένο επίπεδο ανάρροιας (συνήθως το επίπεδο του δρόμου). Μια βαλβίδα αντεπιστροφής δεν αποτελεί εγγυημένη απόφραξη ανάρροιας. Κατά τη σταθερή εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να εγκαθίσταται η συνοδευτική βαλβίδα αντεπι στροφής. Στεγανοποιήστε τις συνδέσεις σωλήνων προς το στόμιο κατάθλιψης με ταινία Teflon. ΟΔΗΓΙΑ: Μια μόνιμη διαρροή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της βαλ βίδας αντεπιστροφής και του ρακόρ /2009

9 Ελληνικα Κινητή υγρή εγκατάσταση Στην κινητή υγρή εγκατάσταση εντός φρεατίου με σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα, η αντλία πρέπει να ασφαλίζεται στο φρεάτιο έναντι πτώσης και μετατόπισης. (Π.χ. στερέωση με αλυσίδα / συρματόσχοινο με ελαφρά προένταση). ΟΔΗΓΙΑ: Σε περίπτωση χρήσης σε φρεάτια χωρίς συμπαγές δάπεδο, η αντλία πρέπει να τοποθετείται σε βάση επαρκών διαστάσεων ή να αναρτάται σε κατάλληλη θέση σε ένα συρματόσχοινο ή μια αλυσίδα. 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου! Σε περίπτωση λανθασμένης ηλεκτρικής σύνδε σης υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτρο πληξία. Αναθέστε την ηλεκτρική σύνδεση μόνο σε ηλε κτρολόγο εγκεκριμένο από την τοπική επιχεί ρηση ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς. Ο τύπος ρεύματος και η τάση της ηλεκτρικής σύν δεσης πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία της πινακίδας, ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου: 10 A, αδρανής, πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη γείωση της εγκατάστασης, συνιστάται η εγκατάσταση από τον εγκαταστάτη ενός συνοδευτικού διακόπτη διαρροής για ρεύμα διέγερσης 30 ma (κανονισμός για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο!). Η αντλία είναι έτοιμη για σύνδεση. Για τη σύνδεση της αντλίας σε έναν ηλεκτρικό πίνακα αποσυνδέεστε το φις σούκο και συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ως εξής (βλ. οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα): 3-κλωνο καλώδιο σύνδεσης: 3 x 1,0 mm² Κλώνος Ακροδέκτης καφέ L1 μπλε N πράσινο/κίτρινο PE Η πρίζα και ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να εγκα θίστανται σε ένα στεγνό σημείο και χωρίς κίνδυνο υπερχείλισης. 8 Θέση σε λειτουργία ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Η αντλία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την εκκένωση πισινών / λιμνών κήπων ή παρόμοιων χώρων, εάν υπάρχουν άνθρωποι στο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών! Ο στυπιοθλίπτης δεν επιτρέπεται να λειτουργεί στεγνός! Η ξηρά λειτουργία μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και του στυπιοθλίπτη. Σε περίπτωση ζημιάς του στυπιοθλίπτη μπορεί να διαρρεύσει λάδι σε μικρές ποσότητες μέσα στο αντλούμενο υγρό ρυπαίνοντάς το. Κατά την πλήρωση του φρεατίου αποστράγγισης ή τη βύθιση της αντλίας στον λάκκο, πρέπει να δίνεται προσοχή στη δυνατότητα ελεύθερης κίνησης του πλωτηροδιακόπτη. Ο διακόπτης πρέπει να απενεργοποιεί την αντλία, προτού τα ανοίγματα αναρρόφησης της αντλίας να μπορούν να τραβήξουν αέρα. Μετά την πλήρωση του φρεατίου αποστράγγισης και το άνοιγμα της βαλβίδας αποκοπής στην κατάθλιψη (εάν υπάρχει), η αντλία εκκινείται αυτόματα όταν επιτευχθεί η στάθμη ενεργοποίησης «h» και απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί η στάθμη απενεργοποίησης «h1». Μην στρέφετε ποτέ την ακτίνα νερού για το γέμι σμα του φρεατίου πάνω στην κεφαλή αναρρόφησης. Ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία της αντλίας, αν το άνοιγμα εξαερισμού του κελύφους εμφραχθεί. Η μέγιστη εισερχόμενη ποσότητα νερού στο φρε άτιο αποστράγγισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ άντλησης της αντλίας. Κατά τη διάρκεια θέσης σε λειτουργία πρέπει το φρεάτιο απο στράγγισης να βρίσκεται υπό παρακολούθηση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μέσω μιας επικλινούς βύθισης στο υγρό ή μιας ελαφρώς λοξής θέσης βελτιώνεται η εξαέρωση της αντλίας κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία. Ρύθμιση της στάθμης ενεργοποίησης του πλω τηροδιακόπτη Η απρόσκοπτη λειτουργία του αυτόματου ελέγ χου στάθμης διασφαλίζεται εφόσον τηρούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τον πίνακα 7.1 και το σχ. 2. Η στάθμη ζεύξης (σημείο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης) μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια του ελεύθερου καλωδίου του πλωτηροδιακόπτη. Μετακινήστε γι' αυτό το σκοπό το καλώδιο μέσα στο στήριγμά του στη λαβή της αντλίας. Δώστε προσοχή στη στάθμη «h2 min» (βλέπε σχ. 2). Για να επιτευχθεί στον τύπο TMR η πιο βαθιά στάθμη αναρρόφησης, ο πλωτηροδιακόπτης πρέπει να ανασηκωθεί με το χέρι. Μια μικρή έξοδος νερού (από την πλευρική σχισμή μεταξύ της κεφαλής αναρρόφησης και του κελύφους) κατά την επίτευξη της στάθμης «h2» είναι κανονική και απαραίτητη για την ασφάλεια λειτουργίας της αντλίας. Μην στρέφεται ποτέ την ακτίνα νερού για το γέμισμα του φρεατίου πάνω στην κεφαλή αναρρόφησης. Ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία της αντλίας, αν το άνοιγμα εξαερισμού του κελύφους εμφραχθεί. Η μέγιστη ποσότητα νερού στο φρεάτιο δεν επι τρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ άντλησης της αντλίας. Κατά τη διάρκεια θέσης σε λειτουργία πρέπει το φρεάτιο αποστράγγισης να βρίσκεται υπό επιτήρηση. Για την αύξηση της απαιτούμενης απόδοσης της αντλίας (κατά περίπου 16% του μανομετρικού Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW/TMR 33

10 Ελληνικα ύψους), μπορεί να απενεργοποιηθεί η διάταξη στροβιλισμού της αντλίας TMW ως εξής (σχ. 3): Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας Βγάλτε την αντλία έξω από το φρεάτιο Λύστε τις τέσσερις βίδες (θέση 2) κάτω από την κεφαλή αναρρόφησης Αφαιρέστε τη διάταξη στροβιλισμού (θέση 1), στρέψτε κατά 180 και ξανασφίξτε τις τέσσερις βίδες. Κατεβάστε την αντλία μέσα στο φρεάτιο και θέστε την ξανά σε λειτουργία 9 Συντήρηση Εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου! Κατά τις εργασίες σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπλη ξία. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επι σκευών πρέπει η αντλία να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τάση και να ασφαλίζεται έναντι μη εξουσιοδοτημένης επανενεργοποίησης. Τυχόν βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης πρέπει να επιδιορθώνονται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων. Κατά τον έλεγχο λειτουργίας λόγω μακρόχρο νων διαστημάτων ακινητοποίησης, αποφύγετε την επαφή με το αντλούμενο υγρό. Για να αποτρέπεται ένα μπλοκάρισμα της αντλίας εξαιτίας μακρόχρονων διαστημάτων ακινητοποί ησης, θα πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα λειτουργίας της σε τακτικά χρονικά διαστήματα (κάθε 2 μήνες) με χειροκίνητο ανέβασμα του πλωτηροδιακόπτη ή απευθείας ενεργοποίηση και ολιγόχρονη εκκίνησή της. Μια μικρή φθορά του δακτύλιου στεγανοποίησης άξονα και του στυπιοθλίπτη δακτυλίου μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση του υγρού εξαιτίας διαρ ροής λαδιού από τον θάλαμο λαδιού. Γι' αυτό συνιστούμε, μετά από περίπου 2000 ώρες λειτουργίας, να αναθέσετε τη συντήρηση της αντλίας σε έναν ειδικό ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo. Κατά τη συντήρηση πρέπει να ελεγχθούν κατά κύριο λόγο τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης. Το άνοιγμα του θωρακισμένου κινητήρα επιτρέ πεται να εκτελείται μόνον από εξειδικευμένα συνεργεία ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελα τών της Wilo. Καθαρισμός της αντλίας Ανάλογα με τη χρήση της αντλίας μπορεί να επι καθίσουν ρύποι εντός της κεφαλής αναρρόφησης και της πτερωτής. Η αντλία πρέπει να εκπλένεται μετά τη χρήση με τρεχούμενο νερό. 1 Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος. Αποσυνδέστε το φις σύνδεσης! 2 Εκκενώστε την αντλία TMW: 3 Η διάταξη στροβιλισμού είναι βιδωμένη στην κεφαλή αναρρόφησης (σχ. 3). Λύστε τις 4 βίδες ( 3,5 x 14). Αφαιρέστε τη διάταξη στροβιλισμού. 4 Η κεφαλή αναρρόφησης είναι βιδωμένη στο κέλυφος της αντλίας. Λύστε τις 4 βίδες ( 4 x 60). Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης, και προσέξτε να μη γίνει ζημιά στο στεγανοποιητικό δακτύλιο ( 155 x 2) ανάμεσα στην κεφαλή αναρρόφησης και το κέλυφος της αντλίας και στο στεγανοποιητικό δακτύλιο ( 14 x 2) στην οπή παράκαμψης (απαιτείται για τη λειτουργία στροβιλισμού). TM/TMR: 4 Η κεφαλή αναρρόφησης είναι βιδωμένη στο κέλυφος της αντλίας. Λύστε τις 4 βίδες ( 4 x 60). Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης, και προσέξτε να μη γίνει ζημιά στο στεγανοποιητικό δακτύλιο ( 155 x 2) ανάμεσα στην κεφαλή αναρρόφησης και το κέλυφος της αντλίας. 5 Καθαρίστε την πτερωτή και το κέλυφος της αντλίας κάτω από τρεχούμενο νερό. Η πτερωτή πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα. 6 Αντικαταστήστε τα χαλασμένα ή φθαρμένα μέρη με γνήσια ανταλλακτικά. 7 Συναρμολογήστε ξανά την αντλία με την αντίθετη σειρά /2009

11 Ελληνικα 10 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Αναθέστε την αντιμετώπιση βλαβών μόνο σε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στην ενότητα 9, «Συντήρηση». Βλάβες Αιτίες Αντιμετώπιση Η αντλία δεν εκκινείται ή σταμα τάει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Διακεκομμένη τροφοδοσία ρεύματος Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις ηλεκτρικές συνδέσεις Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης προστασίας κινητήρα Αφήστε την αντλία να κρυώσει, θα επανεκκινηθεί αυτόματα Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού πολύ Αφήστε να κρυώσει υψηλή Η αντλία έχει άμμο ή είναι μπλοκαρισμένη Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο και βγάλτε την από το φρεάτιο απο στράγγισης. Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή αναρρόφησης, εκπλύνετε την κεφαλή αναρρόφησης / την πτερωτή κάτω από τρεχούμενο νερό. Η αντλία δεν ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται Ο πλωτηροδιακόπτης μπλοκάρει ή δεν κινείται ελεύθερα Ελέγξτε τον πλωτηροδιακόπτη και διασφα λίστε την κινητικότητά του Η αντλία δεν εκτελεί άντληση Η απόδοση άντλησης υποχωρεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Δεν μπορεί να διαφύγει ο αέρας από την εγκατάσταση Στάθμη νερού κάτω από το άνοιγμα αναρ ρόφησης Διάμετρος σωλήνα κατάθλιψης/εύκαμπτου σωλήνα πολύ μικρή (πολύ υψηλές απώλειες) Η βαλβίδα αντεπιστροφής κολλάει στο στόμιο κατάθλιψης Εύκαμπτος σωλήνας κυρτωμένος / βαλβίδα αποκοπής κλειστή Κεφαλή αναρρόφησης φραγμένη / η πτερωτή μπλοκάρει Θέστε για λίγο την αντλία στο νερό σε λοξή θέση, ώσπου να διαφύγει ο αέρας Εξαερώστε την εγκατάσταση / ενδεχομένως εκκενώστε την Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης / διάταξη στροβιλισμού, εκπλύνετε την κεφαλή αναρρόφησης / τη σχισμή εξαερισμού κάτω από τρεχούμενο νερό. Ελέγξτε το επίπεδο απενεργοποίησης «h1» Εάν είναι δυνατό, βυθίστε πιο κάτω την αντλία (προσέξτε τη στάθμη απενεργοποίησης) Επιλογή μεγαλύτερων διαστάσεων της δια μέτρου σωλήνα κατάθλιψης/εύκαμπτου σωλήνα Ελέγξτε τη λειτουργία Ελευθερώστε το σημείο κύρτωσης στον εύκαμπτο σωλήνα / ανοίξτε τη βαλβίδα αποκοπής Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο και βγάλτε την από το φρεάτιο απο στράγγισης. Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή αναρρόφησης, εκπλύνετε την κεφαλή αναρρόφησης / την πτερωτή κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η λειτουργική βλάβη, απευθυνθείτε σε ειδικούς ή στο κοντινότερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo ή την αντιπροσωπία. 11 Ανταλλακτικά Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται μέσω των τοπικών ειδικών καταστημάτων ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo. Για να αποφεύγονται οι διευκρινίσεις και τα λάθη κατά την παραγγελία, σε κάθε παραγγελία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών αλλαγών! Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW/TMR 35

12 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : TM/TMW/TMR Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: Normes harmonisées, notamment: Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany Document:

13 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : TM/TMW Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Directive de produit de construction 93/68/EWG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany Document:

14 NL I E EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por 93/68/CEE en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior P S N Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 93/68/EWG aditamentos seguintes 93/68/EWG 93/68/EWG e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: ver página anterior se föregående sida se forrige side FIN DK H CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Építési termékek irányelv 89/106/EGK és az azt kiváltó 93/68/EGK irányelv ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z oldalt CZ PL RUS Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno ci WE Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:, : Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE 2004/108/EG Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES dyrektyw niskonapi ciow 2006/95/WE 2006/95/EG Sm rnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve zn ní 93/68/EHS dyrektyw w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w brzmieniu 93/68/EWG 89/106/EWG 93/68/EWG a p íslušným národním p edpis m oraz odpowiednimi d przepisami ustawodawstwa krajowego použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:, : viz p edchozí strana patrz poprzednia strona. GR TR RO CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate : Bu cihaz n teslim edildi i ekliyle a a daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG E 2006/95/E Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG 89/106/E 93/68/E Ürün imalat yönetmeli i 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Directiva privind produsele pentru construc ii 89/106/EWG cu amendamentele ulterioare 93/68/EWG ve söz konusu ulusal yasalara. i legisla ia na ional respectiv, : k smen kullan lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent EST LV LT EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: direktiividele: noteikumiem: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Žemos tampos direktyv 2006/95/EB Ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ, muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ Direkt va par b vizstr d jumiem 89/106/EK p c labojumiem Statybos produkt direktyvos 89/106/EB patais 93/68/EEB 93/68/EES ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilstošai nacion lajai likumdošanai bei atitinkamamiems šalies statymams kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent: vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK SLO BG ES vyhlásenie o zhode ES izjava o skladnosti E - Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im, : vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: zadevnim dolo ilom: Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E 2004/108/E Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES 2006/95/E Stavebné materiály - smernica 89/106/ES pozmenená 93/68/EHP Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS 89/106/ 93/68/ a zodpovedajúca vnútroštátna legislatíva in ustrezno nacionalnim zakonom používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: : pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran. M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Vulta baxx - Direttiva 2006/95/KE Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata bid-direttiva 93/68/KEE kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le i lazzjoni nazzjonali b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

15 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T wilo.tj Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T wilo.com.mx Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T November 2009

16 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand November 2009

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TS/TSW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας www.wilo.com/automation Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E Σχ. 3:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!)

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Wilo-Stratos PICO GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Σχ. 1: Σχ. 2: Σχ. 3: Σχ. 4a: Σχ. 4b: PE N L Σχ. 4c: Σχ. 4d: Σχ. 4e: Σχ. 5: Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol / - EK

Wilo-Fluidcontrol / - EK Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 D GB F NL E I H GR Montageanleitung Assembly Instructions Notice de montage Inbouw- en gebruikshandleiding Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu Wilo-Star RS GB F NL I E S FIN H PL Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 D GB F GR TR S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας E Instrucciones de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve Kullanım GB Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργία F Notice de montage et de mise en service S

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού)

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού) Πίνακας περιεχομένων Απεικόνιση μηχανημάτων EL - 3 Γενικές υποδείξεις EL - 5 Υποδείξεις ασφαλείας EL - 6 Χειρισμός EL - 7 Φροντίδα, Συντήρηση EL - 8 Μεταφορά EL - 8 Αποθήκευση EL - 8 Δήλωση συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control EC-Drain 2x4,0

Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 D Einbau- und Betriebsanleitung I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GB Installation and operating instructions P Manual de instalação e funcionamento F Notice de montage

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.01 (GR-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo DrainLift XL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo DrainLift XL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo DrainLift XL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift-S. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift-S. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift-S GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Installation and Operating Instructions Version 08.2004

Installation and Operating Instructions Version 08.2004 Ρυθμιστής χαμηλής 1.5 kg/h τύπος CN 61-DS/-DS.2 Ρυθμιστής με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής για εγκαταστάσεις υγραερίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο χαμηλής τύπος CN 61-DS διατηρεί σταθερή την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230EL (04/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Αντλία αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα