Wilo-Drain MTC 32 F 39-55

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Drain MTC 32 F 39-55"

Transcript

1 Wilo-Drain MTC 32 F D GB F GR TR S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma kılavuzu Monterings- och skötselanvisning PL Instrukcja montażu i obsługi CZ Návod k montáži a obsluze RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации RO Instrucţiuni de montaj şi exploatare FIN Asennus- ja käyttöohje N Monterings- og driftsveiledning Ed.01/ Wilo-EMU!

2 Fig.1: Fig.2: Laufradspalt = 0,7 Schneidspalt = max.0, Laufradspalt = 0,7 mm Schneidspalt = max.0,2mm Fig.3: Fig.4: 450 (MTC ) 525 (MTC ) " DIN 2440/ DIN EN (bauseits) min.20 2" (MTC ) 625 (MTC ) R ca xØ (MTC ) (MTC ) Schacht min (MTC ) 500 (MTC ) 540 (MTC ) 615 (MTC ) 635 (MTC ) - Schacht min (MTC ) - Schacht min.800

3 D Einbau- und Betriebsanleitung 5 GB Installation and operating instructions 12 F Notice de montage et de mise en service 19 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 26 TR Montaj ve kullanma kılavuzu 33 S Monterings- och skötselanvisning 40 PL Instrukcja montażu i obsługi 47 CZ Návod k montáži a obsluze 54 RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 61 RO Instrucţiuni de montaj şi exploatare 69 FIN Asennus- ja käyttöohje 76 N Monterings- og driftsveiledning 82

4

5 Ελληνικά 1 Γενικά Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν στοιχείο αυτού του προϊόντος. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιµες κοντά στο µηχάνηµα. Ηακριβής προσοχή και τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση και χειρισµό του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τρόπο κατασκευής του µηχανήµατος και στα πρότυπα των θεµελιωδών κανόνων τεχνικής ασφάλειας κατά το χρόνο έκδοσής των. 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεµελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι µόνο από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρµολόγηση ή τη θέση σε λειτουργία αλλά και από τον υπεύθυνο για το χειρισµό του µηχανήµατος. Προσοχή δεν πρέπει να δοθεί µόνο στις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και στις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας µε τα σύµβολα που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Γενικό σύµβολο κινδύνου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση Ο ΗΓΙΑ. Λέξεις επισήµανσης: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Επικίνδυνη κατάσταση. Η µη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυµατισµούς ατόµων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη «προειδοποίηση» υποδηλώνει ότι είναι πιθανοί βαρύτατοι τραυµατισµοί προσώπων εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη «προσοχή» σηµαίνει ότι είναι δυνατόν να προκληθούν ζηµιές ή βλάβες στην αντλία/ εγκατάσταση αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. Ο ΗΓΙΑ: Χρήσιµη οδηγία/υπόδειξη για τον χειρισµό του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες. 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται µε τη συναρµολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο και του µηχανήµατος/εγκατάστασης. Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία διεκδίκησης αποζηµίωσης/εγγύησης. Ειδικότερα η µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας µπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: ιακοπή της λειτουργίας ή σηµαντικών λειτουργιών της αντλίας ή της εγκατάστασης. ιακοπή των προδιαγεγραµµένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής, Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, µηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, Αντικειµενικές βλάβες. 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισµούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας ( ΕΗ). Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι από µηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι τοπικοί κανονισµοί και οι οδηγίες των εταιριών αποχέτευσης και στη Γερµανία της Ένωσης V. DWA - (Ύδρευσης, αποχέτευσης και απορριµµάτων). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης να πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένο και εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας. Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην αντλία / εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην αντλία/εγκατάσταση επιτρέπονται µόνο µετά από συνεννόηση µε τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Ηχρήση εξαρτηµάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόµενες συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της αντλίας / εγκατάστασης είναι εγγυηµένη µόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 4. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιµές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών του προϊόντος /2009

6 Ελληνικά 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Μόλις παραλάβετε το προϊόν, ελέγξτε το αµέσως για τυχόν ζηµιές λόγω της µεταφοράς. Εάν διαπιστωθούν ζηµιές, ξεκινήστε τις απαιτούµενες διαδικασίες µε τη µεταφορική εταιρεία µέσα στις αντίστοιχες προθεσµίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζηµιών! Η λανθασµένη µεταφορά και αποθήκευση µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά της αντλίας. Κατά τη µεταφορά, η αντλία πρέπει να αναρτάται και να συγκρατείται αποκλειστικά από τον κρίκο. Ποτέ από το καλώδιο! Η καθέλκυση της αντλίας σε βαθιά φρεάτια ή σκάµµατα πρέπει να εκτελείται µόνο µε τη βοήθεια συρµατόσχοινου ή αλυσίδας. Κατά τη µεταφορά και την ενδιάµεση αποθήκευση, προστατέψτε την αντλία από υγρασία, παγετό και µηχανικές ζηµιές. 4 Χρήση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η υποβρύχια αντλία ενδείκνυται για την άντληση λυµάτων από φρεάτια και δοχεία µε σωληνώσεις από DN 32 και πάνω! Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς MTC είναι κατάλληλες για την άντληση λυµάτων µε τις συνήθεις προσµίξεις (όπως καθορίζεται στο DIN 1986, Μέρος 3) από φρεάτια, σκάµµατα και αντλιοστάσια τα οποία δεν είναι συνδεδεµένα µε το δηµόσιο δίκτυο αποχέτευσης. Επιτρέπεται η χρήση τους για την άντληση λυµάτων από τουαλέτες και ουρητήρια µόνον όταν δεν απαιτείται προστασία τύπου Ex (εκρηκτική ατµόσφαιρα). Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς MTC...Ex είναι κατάλληλες για την άντληση λυµάτων µε περιττώµατα (χωρίς πέτρες) από αντλιοστάσια τα οποία είναι συνδεδεµένα µε το δηµόσιο δίκτυο αποχέτευσης. Αν σε περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης επικρατούν διαφορετικές συνθήκες θα πρέπει να ρωτήσετε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες, την πολεοδοµία ή τις κλαδικές ενώσεις! Η κατασκευή και η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων ρυθµίζεται στον «Κανονισµό σχετικά µε την ασφάλεια και την προστασία της υγείας κατά την διάθεση µέσων εργασίας και την χρήση τους κατά την εργασία, σχετικά µε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία εγκαταστάσεων που χρειάζονται επιτήρηση και σχετικά µε την οργάνωση της εργασιακής προστασίας, άρθρο 1 του Κανονισµού ασφάλειας εργασίας (BetrSichV)». Κατά την ξηρή αποθήκευση, η υποβρύχια αντλία είναι προστατευµένη από τον παγετό µέχρι τη θερµοκρασία των -20 C. Μετά την εγκατάσταση όµως, δεν επιτρέπεται το πάγωµα του υγρού στο οποίο είναι βυθισµένη. Η ένταση του παραγόµενου θορύβου είναι µικρότερη από 70 db(a). ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Θανάσιµος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας! Η αντλία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για την εκκένωση σε πισίνες / λίµνες κήπου ή ανάλογες δεξαµενές εάν υπάρχουν άνθρωποι µέσα στο νερό. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία! εν είναι κατάλληλη για την άντληση πόσιµου νερού, λόγω των χρησιµοποιούµενων υλικών κατασκευής! Τα ακάθαρτα λύµατα συνιστούν κίνδυνο για την υγεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζηµιές! Η παρουσία µη επιτρεπόµενων ουσιών µέσα στο υγρό µπορεί να προκαλέσει καταστροφή της αντλίας. Τα διαβρωτικά στερεά (π.χ. άµµος) αυξάνουν τη φθορά της αντλίας. Οι αντλίες χωρίς έγκριση για χρήση σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες (Ex) δεν ενδείκνυνται για τη χρήση σε τέτοιο περιβάλλον. Στον ορισµό της ενδεδειγµένης χρήσης συµπεριλαµβάνεται και η τήρηση των οδηγιών αυτών. Κάθε χρήση που παρεκκλίνει από τις καθοριζόµενες θεωρείται ως µη ενδεδειγµένη. 4.1 Προστασία από έκρηξη Η προστασία από έκρηξη υλοποιείται κατασκευαστικά σε προστασία ανάφλεξης µε «Ανθεκτικό στην πίεση περίβληµα». Συγκεκριµένα εφαρµόζονται τα παρακάτω πρότυπα: Ηλεκτρικός εξοπλισµός για περιοχές µε επικινδυνότητα έκρηξης: EN , Γενικές διατάξεις, EN , Ανθεκτικό στην πίεση περίβληµα «d» Σήµανση: Ex II 2 G Ex d IIB T4 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος έκρηξης! Η στάθµη του νερού επιτρέπεται να κατεβαίνει µόνο µέχρι την επάνω άκρη του περιβλήµατος αντλίας. Το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή απενεργοποίηση όταν η στάθµη πέφτει κάτω από την επιτρεπόµενη. Η µη τήρηση αυτόύ του κανόνα θα οδηγήσει σε απώλεια της προστασίας από έκρηξη. Εξουδετέρωση δυναµικού: Κατά το DIN EN και DIN EN σε περιοχές µε επικινδυνότητα έκρηξης και για εξοπλισµό µε προστατευτικούς αγωγούς πρέπει σε δίκτυα TN/TT να τοποθετείται ένα σύστηµα εξουδετέρωσης δυναµικού. Η επιλογή των διαστάσεων γίνεται σύµφωνα µε το VDE 0100 Μέρος 540. Τα κατασκευαστικά µήκη και πλάτη των διακένων στη συσκευή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τιµών που αναγράφονται στο πρότυπο EN Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain MTC 32 F

7 Ελληνικά 5 Στοιχεία για το προϊόν 5.1 Κωδικοποίηση τύπου Παράδειγµ MTC 32 F 49.17/66/ (Ex) MT Macerator Technology C Cast Iron (χυτοσίδηρος) 32 Ονοµαστικό πλάτος [mm] F Φτερωτή ελεύθερης ροής 49 Μέγ. µανοµετρικό ύψος [m] 17 Μέγ. παροχή [m³/h] 66 Ισχύς P 2 [kw] = τιµή/10 = 6,6 kw 3 Φάσεις 400 Τάση ηλεκτρ. δικτύου [V] 50 Συχνότητα ηλεκτρ. δικτύου [Hz] 2 Αριθµός πόλων Ex Προστασία από έκρηξη 5.2 Τεχνικά στοιχεία MTC 32 F 39.16/30/ (Ex) 49.17/66/ (Ex) 55.13/66/ (Ex) Βάρος, µε καλώδιο kg σύνδεσης 10 m Στόµιο κατάθλιψης PN 6 DN 32 DN 32 DN 32 Ελεύθερο πέρασµα mm στερεών Τρόπος λειτουργίας: σε S1 / S3-40% S1 / S3-30% S1 / S3-30% βύθιση Τρόπος λειτουργίας: σε ανάδυση Τρόπος λειτουργίας: S2 27 min. 27 min. 27 min. σύντοµη λειτουργία ιακοπτόµενη λειτουργία S3* 40% 30% 30% ελτίο ελέγχου PTB PTB 08 ATEX 1005 X PTB 08 ATEX 1006 X PTB 08 ATEX 1006 X Σήµανση Ex d IIB T4 Ex d IIB T4 Ex d IIB T4 Ισχύς κινητήρα P1 kw βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα Ηλ. τάση V βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα Συχνότητα Hz βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα Ονοµαστικό ρεύµα A βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα συν φ βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα βλέπε πινακίδα Ποσότητα λαδιού l 0,52 2,6 2,6 Τύπος λαδιού χρησιµοποιείτε λάδι µε ιξώδες από 22 έως 46 π.χ. Spinesso ή Nuto της εταιρίας ESSO ή παρόµοιο * Παράδειγµα: S3 30% = 3 min λειτουργίας + 7 min παύσης (διάρκεια κύκλου 10 min) 5.3 Προαιρετικός εξοπλισµός Τα προαιρετικά εξαρτήµατα παραγγέλνονται χωριστά (βλέπε κατάλογο) 28 01/2009

8 Ελληνικά 6 Περιγραφή της αντλίας 6.1 Περιγραφή της MTC 32 F 39 (σχ. 1) 6.2 Περιγραφή της MTC32 F 49 / MTC32 F 55 (σχ. 2) Θέση Περιγραφή εξαρτήµατος 1 Περίβληµα κινητήρα 2 Επάνω ρουλεµάν 3 Ρότορας 4 Στάτορας 5 Καλώδιο σύνδεσης κοµπλέ 6 Παρεµβύσµατα 7 Κάτω ρουλεµάν 8 Ακτινική τσιµούχα άξονα 9 Κέλυφος στεγανοποίησης 10 Στυπιοθλίπτης δακτυλίου 11 Φτερωτή 12 Περίβληµα αντλίας 13 Μηχανισµός κοπτήρων Θέση Περιγραφή εξαρτήµατος 1 Περίβληµα κινητήρα 2 Επάνω ρουλεµάν 3 Ρότορας 4 Στάτορας 5 Καλώδιο σύνδεσης κοµπλέ 6 Παρεµβύσµατα 7 Κάτω ρουλεµάν 8 Στυπιοθλίπτης δακτυλίου 9 Κέλυφος στεγανοποίησης 10 Στυπιοθλίπτης δακτυλίου 11 Φτερωτή 12 Περίβληµα αντλίας 13 Μηχανισµός κοπτήρων 7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Θανάσιµος κίνδυνος! Η λανθασµένη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση µπορεί να γίνει αιτία θανάσιµου κινδύνου. Αναθέστε την εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση µόνο σε ειδικευµένους τεχνικούς σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς! Προσέξτε τις οδηγίες για την πρόληψη ατυχηµάτων! 7.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζηµιές! Κίνδυνος ζηµιών από εσφαλµένους χειρισµούς. Αναρτήστε την αντλία µε τη βοήθεια µιας αλυσίδας ή ενός συρµατόσχοινου µόνο από τη χειρολαβή ή το έλασµα συγκράτησης, και ποτέ από το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο πλωτήρα ή τη σύνδεση άκαµπτου/εύκαµπτου σωλήνα. Η θέση τοποθέτησης ή το φρεάτιο της αντλίας δεν πρέπει να έχουν πάγο. Πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας, το φρεάτιο πρέπει να καθαριστεί από τυχόν ογκώδη στερεά αντικείµενα (π.χ. µπάζα). Ο σωλήνας κατάθλιψης θα πρέπει να έχει πλάτος ίσο µε το ονοµαστικό πλάτος της αντλίας (DN32) Μόνιµη υγρή εγκατάσταση (σχ. 3) Για µόνιµη υγρή εγκατάσταση αποτελεί η συναρµολόγηση σε έναν σωλήνα ολίσθησης έναν εύκολο και απλό στη συντήρηση τρόπο. Συναρµολόγηση: Τοποθετήστε τα ούπα στο δάπεδο του φρεατίου σύµφωνα µε το σχέδιο προαιρετικού εξοπλισµού και συναρµολογήστε το πόδι συνδέσµου µε σωλήνες ολίσθησης. Στη συνέχεια συναρµολογήστε το σωλήνα κατάθλιψης µαζί µε τα απαραίτητα συνδετικά εξαρτήµατα όπως βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα. Τοποθετήστε το πλαίσιο στεγανοποίησης στο άνοιγµα του φρεατίου, βάλτε την αντλία πάνω στο σωλήνα ολίσθησης µαζί µε το βιδωµένο όνυχα συνδέσµου και καταβάστε τη µε µία αλυσίδα που στερεώνεται στον κρίκο. Πάνω από το άνοιγµα φρεατίου πρέπει να υπάρχει ένα βαρούλκο Φορητή υγρή εγκατάσταση (σχ. 4) Για φορητή υγρή εγκατάσταση και για µετέπειτα εξοπλισµό µέσα σε υπάρχον σκάµµα αποτελεί η συναρµολόγηση σταθερού ποδιού έναν εύκολο και απλό στη συντήρηση τρόπο. Συναρµολόγηση: Εξοπλίστε την υποβρύχια αντλία από την πλευρά κατάθλιψης µε µία υποδοχή 90. Στη συνέχεια τοποθετήστε την µέσα στο σκάµµα µε τη βοήθεια αλυσίδας. Στην περίπτωση σύντοµης χρήσης µπορεί η αντλία να τεθεί σε λειτουργία µε ένα αντίστοιχο βύσµα ή µε µια συσκευή ελέγχου. Τοποθετείτε τον ανοδικό σωλήνα κατάθλιψης έτσι ώστε να προστατεύεται από παγετό! Το κάλυµµα του φρεατίου πρέπει να καθορίζεται ανάλογα µε τη χρήση και µε τις εργασίες που πρέπει να γίνονται. 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Θανάσιµος κίνδυνος! Σε περίπτωση λανθασµένης ηλεκτρικής σύνδεσης υπάρχει θανάσιµος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Αναθέστε την ηλεκτρική σύνδεση µόνο σε ηλεκτρολόγο εγκεκριµένο από την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισµού. Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας, της διάταξης ρύθµισης στάθµης και του λοιπού προαιρετικού εξοπλισµού! Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain MTC 32 F

9 Ελληνικά X Προετοιµασία της ηλεκτρικής σύνδεσης Βεβαιωθείτε ότι το είδος του ρεύµατος και η τάση της σύνδεσης δικτύου συµφωνούν µε τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου. Ασφαλίστε τη σύνδεση από την πλευρά του ηλεκτρ. δικτύου. Γειώστε την εγκατάσταση σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Για την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο χρησιµοποιήστε διάταξη αποσύνδεσης µε άνοιγµα επαφής τουλάχιστον 3 mm. Ως ασφάλειες για την αντλία πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά αδρανείς ή αυτόµατες ασφάλειες µε χαρακτηριστική καµπύλη K. Όταν διεγερθεί η προστατευτική διάταξη, θα πρέπει πριν από την επανενεργοποίηση να επιδιορθώσετε την αιτία της βλάβης Επαφές προστασίας στην περιέλιξη (WSK) Εκτός από το ρελέ υπερβολικού ρεύµατος ή αντίστοιχα προστασίας του µοτέρ υπάρχουν και οι ενσωµατωµένες προστατευτικές επαφές στην περιέλιξη του µοτέρ. Είναι κατάλληλες για 250 V και 1,2 A (cos.φ 0,6) και χαρακτηρίζονται για τη σύνδεση µε 30 και Σύνδεση των προστατευτικών επαφών περιέλιξης (WSK) Οι προστατευτικές επαφές περιέλιξης πρέπει να συνδέονται έτσι ώστε το µοτέρ να αποσυνδέεται µέσω του κυκλώµατος ρεύµατος ελέγχου µόλις προσεγγιστεί η θερµοκρασία διέγερσης. Η αυτό- µατη επανενεργοποίηση δεν επιτρέπεται να είναι δυνατή πριν από την ψύξη της περιέλιξης. Ηφραγή επανενεργοποίησης πρέπει να προβλέπει και τη «µηδενική τάση» δηλαδή να παραµένει επίσης και µετά από µια πτώση τάσεως (Οδηγία 94/9/EΚ Παράρτηµα II 1.5, EN Πιν. 1, B10) Σύνδεση αστέρα-τριγώνου MTC 32 F U1 1 U1 sw U2 2 U2 sw/ws V1 3 V1 rt X = Βυσµατική σύνδεση V2 4 V2 rt/ws W1 5 W1 ge W2 6 W2 ge/ws 40* 41* PE gn gn ; X Σύνδεση αστέρα MTC 32 F 39 U(L1) 1 sw U1 sw/ws U2 V(L2) * = Σήµανση για προστασία µοτέρ µε ψυχρούς αγωγούς Y = Συνθλιπτικοί σύνδεσµοι (όχι εργοστασιακά) X = Βυσµατική σύνδεση 2 rt V1 rt/ws V2 Y W(L3) 3 ge W1 ge/ws W2 40* 30 8 Θέση σε λειτουργίας ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Θανάσιµος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας! Η αντλία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για την εκκένωση σε πισίνες / λίµνες κήπου ή ανάλογες δεξαµενές εάν υπάρχουν άνθρωποι µέσα στο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζηµιές! Πριν από την έναρξη λειτουργίας, το φρεάτιο και οι αγωγοί τροφοδοσίας πρέπει να καθαρίζονται, ιδίως από στερεά σώµατα όπως π.χ. µπάζα. 8.1 Έλεγχος φοράς περιστροφής (µόνο για κινητήρες τριφασικού ρεύµατος) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυµατισµού! Κατά την ενεργοποίηση της αντλίας που είναι ελεύθερα αναρτηµένη δηµιουργείται ένα τράνταγµα. Εάν πέσει η αντλία, µπορεί να υπάρξουν τραυµατισµοί. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι αναρτηµένη µε ασφάλεια και δεν µπορεί να πέσει. Η περιστροφή της φτερωτής αποτελεί πηγή κινδύνου για τραυµατισµούς. Κατά τη λειτουργία της αντλίας, µην βάζετε το χέρι µέσα στο κέλυφος της αντλίας. Οι αντλίες είναι ελεγµένες και ρυθµισµένες στη σωστή φορά περιστροφής από το εργοστάσιο. Η σωστή φορά περιστροφής της αντλίας πρέπει να ελέγχεται πριν από τη βύθιση. Για τον σκοπό αυτό αναρτήστε την αντλία µε ασφάλεια σε ένα βαρούλκο. Ενεργοποιήστε για λίγο την αντλία χειροκίνητα. Θα πρέπει τότε να παρατηρήσετε µετακίνηση της αντλίας µε κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά περιστροφής. Εάν η φορά περιστροφής είναι λανθασµένη, εξετάστε τα εξής: Κατά τη χρήση µαζί µε ηλεκτρικούς πίνακες WIlo: Οι ηλεκτρικοί πίνακες Wilo είναι έτσι σχεδιασµένοι ώστε η συνδεόµενη αντλία να περιστρέφεται µε τη σωστή φορά. Σε περίπτωση λανθασµένης φοράς περιστροφής, θα 4 ws 30 41* 32 5 ws 32 PE ; 30 01/2009

10 Ελληνικά πρέπει να ανταλλαγούν 2 φάσεις/αγωγοί της τροφοδοσίας ρεύµατος δικτύου προς τον ηλεκτρικό πίνακα. Εάν ο ηλεκτρικός πίνακας έχει τοποθετηθεί από τον πελάτη: Στα µοτέρ άµεσης εκκίνησης, ανταλλάξτε 2 φάσεις τροφοδοσίας. Στα µοτέρ µε εκκίνηση αστέρα-τριγώνου, ανταλλάξτε τις συνδέσεις των δύο περιελίξεων, π.χ. τη U1 µε τη V1 και τη U2 µε τη V2. 9 Συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται µόνο από εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο προσωπικό! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος λοίµωξης! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λοίµωξης κατά τις εργασίες συντήρησης, να εργάζεστε πάντοτε φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό (γάντια). ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Θανάσιµος κίνδυνος! Αποφύγετε τους κινδύνους από τον ηλεκτρισµό Σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, η τάση στην αντλία πρέπει να διακόπτεται και να ασφαλίζεται από την ακούσια επανενεργοποίηση. Τυχόν βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης πρέπει να επιδιορθώνονται αποκλειστικά και µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων. Για λόγους ασφαλείας, οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά παρουσία ενός 2ου ατόµου. Πριν από κάθε εργασία: 1. ιακόψτε την παροχή ρεύµατος στην αντλία. 2. Ελέγξτε τους ελαστικούς αγωγούς για τυχόν µηχανικές και χηµικές φθορές. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυµατισµού! Εάν χρησιµοποιείτε αλυσίδα για την ανύψωση της αντλίας, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες αποφυγής ατυχηµάτων (π.χ των επαγγελµατικών ενώσεων µηχανολόγων και µεταλλουργών). Οι αλυσίδες πρέπει να ελέγχονται τακτικά από ειδικό. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Τα µοτέρ αυτής της σειράς ανταποκρίνονται στο βαθµό προστασίας από ανάφλεξη «ανθεκτικό σε πίεση περίβληµα». Οι εργασίες επισκευής που επηρεάζουν την αντιεκρηκτική προστασία επιτρέπεται να γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα συνεργεία ή από τον κατασκευαστή. Κατά τις επισκευές οι επιφάνειες περιορισµού διάκενου πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ζηµιές και αν χρειάζεται να αντικαθίστανται µε γνήσια εξαρτήµατα του κατασκευαστή. Για την ασφαλή λειτουργία, η πρώτη αλλαγή λαδιού πρέπει να πραγµατοποιηθεί µετά από 300 και οι επόµενες µετά από κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. Εάν οι ώρες λειτουργίας είναι λίγες, η πρώτη αλλαγή λαδιού και οι επόµενες θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον µία φορά κάθε χρόνο. Εάν ο ρυθµός ροής µειώνεται, ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται ή η λειτουργία κοπής ελαττώνεται (ενδείξεις απόφραξης της αντλίας), θα πρέπει να ελεγχθεί ο κοπτήρας και η φτερωτή για τυχόν φθορές, και να ρυθµιστούν, εάν χρειάζεται, ή να αντικατασταθούν από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. 9.1 Έλεγχος του κάρτερ λαδιού Το άνοιγµα πλήρωσης και εκκένωσης του κάρτερ στεγανοποιείται από έξω µε µια βιδωτή τάπα (Νο 13) (ένδειξη «Öl» στο περίβληµα). Για τον έλεγχο της στεγανότητας, το λάδι από το θάλαµο λαδιού µαζί µε την υπολειπόµενη ποσότητα (για λοξά τοποθετηµένες αντλίες) αφαιρείται και συλλέγεται σε καθαρό δοχείο µέτρησης. Εάν κατά τον οπτικό έλεγχο του λαδιού διαπιστωθεί ότι αυτό περιέχει νερό (είναι θολό), τότε το λάδι πρέπει να αλλαχθεί (βλ. αλλαγή λαδιού) και ο έλεγχος πρέπει να επαναληφθεί µετά από άλλες 300 ώρες λειτουργίας ή το αργότερο µετά από 6µήνες. Εάν το λάδι περιέχει νερό και ρύπους, τότε ο στυπιοθλίπτης δακτυλίου πρέπει να αντικατασταθεί. Για τον έλεγχο του θαλάµου λαδιού, µπορεί να τοποθετηθεί (ακόµα και εκ των υστέρων) το ηλεκτρόδιο της συσκευής ελέγχου στεγανότητας της εταιρείας µας στη θέση της βιδωτής τάπας στην επιγραφή περιβλήµατος. 9.2 Αλλαγή λαδιού ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυµατισµού! Οι αντλίες είναι βαριές και µπορεί να πέσουν. Σε περίπτωση πτώσης της αντλίας, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η αντλία έχει στερεωθεί καλά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυµατισµού! Στον χώρο στεγανότητας/θάλαµο διαχωρισµού µπορεί να επικρατεί υπερπίεση. Κατά το ξεβίδωµα της βίδας εκροής λαδιού µπορεί να διαρρεύσει θερµό λάδι υπό πίεση και να προκληθούν τραυµατισµοί ή εγκαύµατα. Πριν από την αλλαγή λαδιού φορέστε προστατευτικά γυαλιά και ξεβιδώστε προσεκτικά τη βίδα εκροής λαδιού. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για το περιβάλλον! Σε περίπτωση ζηµιάς ή αποσυναρµολόγησης της αντλίας, µπορεί να διαρρεύσει λάδι. Αυτό είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Αποφεύγετε τις ζηµιές και λάβετε κατάλληλα µέτρα για τη συλλογή του λαδιού. ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Σε κάθε αλλαγή λαδιού, το παλιό λάδι πρέπει να απορρίπτεται µε ειδικό τρόπο. Το λάδι δεν είναι βιολογικά διασπώµενο. Για να αναπλήρωση του λαδιού στο κάρτερ, χρησιµοποιήστε ορυκτέλαιο κατηγορίας ιξώδους 22 έως 46, π.χ. Spinesso ή Nuto της εταιρείας ESSO. Η ποσότητα πλήρωσης αναγράφεται στον πίνακα «Τεχνικά στοιχεία». ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζηµιές! Το κάρτερ πρέπει να πληρώνεται αποκλειστικά µε την καθορισµένη ποσότητα λαδιού. Η υπερπλήρωση θα προκαλέσει βλάβη της αντλίας. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain MTC 32 F

11 Ελληνικά 9.3 Έλεγχος του συστήµατος κοπτήρα Με κατάλληλο εργαλείο, π.χ. µετρητή διάκενου (φίλερ), µπορείτε να µετρήσετε το διάστηµα κοπής µεταξύ του ρότορα και της πλάκας κοπής. Αν το διάκενο κοπής είναι πάνω από 0,2 mm πρέπει να µειωθεί Ρύθµιση του διάκενου κοπής σε MTC 32 F Με έναν ξύλινο τάκο µπλοκάρετε το ρότορα κοπής και ξεβιδώστε τη βίδα Άλλεν µε κατάλληλο κλειδί Νο Αφαιρέστε το καπάκι, το δακτύλιο και το ρότορα κοπής. 3. Ρυθµίστε το µηχανισµό κοπής αφαιρώντας µία ροδέλα συναρµογής (µέγιστο διάκενο 0,2 mm). 4. Εφαρµόστε πάλι το ρότορα, το καπάκι και το δακτύλιο, µπλοκάρετε το ρότορα κοπής µε ένα ξύλινο τάκο και σφίξτε µε τη βίδα Άλλεν (ροπή σύσφιξης MA 8 Nm). 5. Ελέγξτε την ευκινησία του ρότορα κοπής και µετρήστε πάλι το διάκενο κοπής. Αν το διάκενο εξακολουθεί να είναι µεγάλο, επαναλάβετε τα βήµατα Ρύθµιση του διάκενου κοπής σε MTC 32 F 49 ή MTC 32 F Με έναν ξύλινο τάκο µπλοκάρετε το ρότορα κοπής και ξεβιδώστε το παξιµάδι M Αφαιρέστε τη ροδέλα και το ρότορα κοπής. 3. Ρυθµίστε το µηχανισµό κοπής αφαιρώντας µία ροδέλα συναρµογής (µέγιστο διάκενο 0,2 mm). 4. Εφαρµόστε πάλι το ρότορα και τη ροδέλα, προσθέστε κόλλα σπειρώµατος στο άκρο του άξονα, µπλοκάρετε το ρότορα µε έναν ξύλινο τάκο και σφίξτε µε το παξιµάδι (ροπή σύσφιξης MA 60 Nm). 5. Ελέγξτε την ευκινησία του ρότορα κοπής και µετρήστε πάλι το διάκενο κοπής. Αν το διάκενο εξακολουθεί να είναι µεγάλο, επαναλάβετε τα βήµατα 1-4. Κατά την αντικατάσταση της πλάκας κοπής θα πρέπει επίσης να περάσετε τις βίδες στερέωσης µε υγρή κόλλα σπειρώµατος. 10 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Βλάβη Αιτία Αντιµετώπιση Η αντλία δεν ξεκινά εν υπάρχει ηλεκτρ. τάση Ελέγξτε τα καλώδια και τις ασφάλειες και ενεργοποιήστε πάλι τον αυτόµατο µηχανισµό ασφάλειας στον διανοµέα Εµπλοκή ρότορα Καθαρίστε το κέλυφος και τη φτερωτή. Εάν η εµπλοκή παραµένει, αντικαταστήστε την αντλία Βλάβη ασφαλειών, πυκνωτή (1~) Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ή τον πυκνωτή ιακοπή καλωδίου Ελέγξτε την αντίσταση του καλωδίου. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε το καλώδιο. Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιο ειδικό καλώδιο! Οι διακόπτες ασφαλείας Νερό στον χώρο κινητήρα Καλέστε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών απενεργοποίησαν την αντλία. Ξένα σώµατα στην αντλία, ενεργοποιήθηκε η WSK ιακόψτε την τροφοδοσία τάσης στην εγκατάσταση και ασφαλίστε την έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης, ανασύρετε την αντλία από το φρεάτιο, αποµακρύνετε τα ξένα σώµατα Η αντλία δεν έχει απόδοση Η αντλία αναρροφά αέρα καθώς έχει µειωθεί πολύ η στάθµη του υγρού Ελέγξτε τη λειτουργία/ρύθµιση του συστήµατος ελέγχου στάθµης Σωλήνας κατάθλιψης φραγµένος Αποσυναρµολογήστε και καθαρίστε τον σωλήνα Εάν δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί η λειτουργική βλάβη, απευθυνθείτε σε ειδικούς ή στο κοντινότερο σηµείο εξυπηρέτησης πελατών ή στην αντιπροσωπία. 11 Ανταλλακτικά Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται µέσω των τοπικών ειδικών καταστηµάτων και/ή το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. Σετ παρεµβυσµάτων MTC 32 διατίθεται από το Wilo-Service Σετ µηχανισµού κοπής MTC 32 διατίθεται από το Wilo-Service Για να αποφεύγονται οι διευκρινίσεις και τα λάθη κατά την παραγγελία, σε κάθε παραγγελία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου. ιατηρούµε το δικαίωµα πραγµατοποίησης τεχνικών αλλαγών /2009

12 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MTC32F 39.16/30/ Herewith, we declare that this product: MTC32F 49.17/66/ Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : MTC32F 55.13/66/ in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directives CE relatives aux machines Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 98/37/EG 2006/95/EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Directive de produit de construction 93/68/EWG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN T5 Applied harmonized standards, in particular: EN ISO EN T1 Normes harmonisées, notamment: EN ISO EN EN EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany Document:

13 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE P FIN CZ GR Elektromagnetische compatibiliteit EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/EWG Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) Prohlášení o shod EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnicím EU strojní za ízení 98/37/EG Sm rnicím EU EMV Sm rnicím EU nízké nap tí 2006/95/EG Sm rnicím stavebních produkt 89/106/EWG ve sledu 93/68/EWG Použité harmoniza ní normy, zejména: 1) µ.. µ : EG µ µ 98/37/EG µ µ EG- µ EG 2006/95/EG 89/106/EWG 93/68/EWG µ µ µ µ, : 1) Compatibilità elettromagnetica Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar 93/68/EWG Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PL Deklaracja Zgodno ci CE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest zgdony z nast puj cymi dokumentami: EC dyrektywa dla przemys u maszynowego 98/37/EG Odpowiednio elektromagnetyczna Normie niskich napi 2006/95/EG Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian 93/68/EWG Wyroby s zgodne ze szczegó owymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Kısmen kullanılan standartlar: 1) Directiva sobre compatibilidad electromagnética Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 93/68/EWG Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) H EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 2006/95/EG Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) RUS, : EC 98/37/EG 2006/95/EG 89/106/EWG 93/68/EWG, : 1) 1) EN 809 EN EN ISO EN ISO EN EN EN T5 EN T1 Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany

14 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : MTC32F 39.16/30/ Ex in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directives CE relatives aux machines Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 98/37/EG 2006/95/EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Directive de produit de construction 93/68/EWG ATEX 94/9/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN /5 Applied harmonized standards, in particular: EN ISO EN Normes harmonisées, notamment: EN ISO EN EN /3 EN EN EN EN Kennzeichnung: Marking: Marquarge: 0044 II2 G Ex d IIB T4 PTB 08 ATEX 1113 X Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Document: Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany

15 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : MTC32F 49.17/66/ Ex MTC32F 55.13/66/ Ex in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state comply with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directives CE relatives aux machines Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 98/37/EG 2006/95/EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Directive de produit de construction 93/68/EWG ATEX 94/9/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN /5 Applied harmonized standards, in particular: EN ISO EN Normes harmonisées, notamment: EN ISO EN EN EN EN EN EN Kennzeichnung: Marking: Marquarge: 0044 II2 G Ex d IIB T4 PTB 08 ATEX 1113 X Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Document: Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany

16 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE Elektromagnetische compatibiliteit EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG zie vorige pagina Compatibilità elettromagnetica Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE vedi pagina precedente Directiva sobre compatibilidad electromagnética Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por 93/68/CEE P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/EWG S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar 93/68/EWG N véase página anterior EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 93/68/EWG FIN CZ ver página anterior CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG katso edellinen sivu Prohlášení o shod EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnicím EU strojní za ízení 98/37/EG Sm rnicím EU EMV Sm rnicím EU nízké nap tí 2006/95/EG Sm rnicím stavebních produkt 89/106/EWG ve sledu 93/68/EWG viz p edchozí strana se föregående sida DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG se forrige side PL Deklaracja Zgodno ci CE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest zgdony z nast puj cymi dokumentami: EC dyrektywa dla przemys u maszynowego 98/37/EG Odpowiednio elektromagnetyczna Normie niskich napi 2006/95/EG Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian 93/68/EWG se forrige side H EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 2006/95/EG Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG lásd az el z oldalt RUS, : EC 98/37/EG 2006/95/EG 89/106/EWG 93/68/EWG GR µ.. µ : EG µ µ 98/37/EG µ µ EG- µ EG 2006/95/EG 89/106/EWG 93/68/EWG µ patrz poprzednia strona TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG bkz. bir önceki sayfa. Nortkirchenstraße Dortmund Germany

17

18 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1270ABE Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T Vietnam Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T United Arab Emirates WILO ME - Dubai Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T USA WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T January 2009

19 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Sachsen/Thüringen Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Südwest Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Südost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Rhein-Main Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo Fr von 7 17 Uhr. Wochenende und feiertags 9 14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, USA * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Die Adressen finden Sie unter oder Stand Januar 2009

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!)

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Wilo-Stratos PICO GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Σχ. 1: Σχ. 2: Σχ. 3: Σχ. 4a: Σχ. 4b: PE N L Σχ. 4c: Σχ. 4d: Σχ. 4e: Σχ. 5: Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας www.wilo.com/automation Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E Σχ. 3:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol / - EK

Wilo-Fluidcontrol / - EK Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 D GB F NL E I H GR Montageanleitung Assembly Instructions Notice de montage Inbouw- en gebruikshandleiding Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485

Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485 Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485 2 105 388-Ed.-01/2009-12 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Σχ. 1: 3 4a 4b 4c 2 4d p nnung Attention Mains Voltage 1 Netzspannung Attention Mains

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.01 (GR-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet-WJ. Pioneering for You. de en fr nl es. it cs ru el tr

Wilo-Jet-WJ. Pioneering for You. de en fr nl es. it cs ru el tr Pioneering for You Wilo-Jet-WJ de en fr nl es Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve Kullanım GB Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργία F Notice de montage et de mise en service S

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. de en fr nl. es it el

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. de en fr nl. es it el Pioneering for You Wilo-Protect-Modul C de en fr nl Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften es it

Διαβάστε περισσότερα

Wilo DrainLift XL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo DrainLift XL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo DrainLift XL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32

Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 Wilo-Drain TM 32, TMW 32, TMR 32 D GB F NL GR TR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TS/TSW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

MHIE 1ph. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

MHIE 1ph. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας MHIE 1ph GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 090 996-Ed. 01/2008-07-GRD Σχ. 1: Σχ. 2: ή Σχ. 5: ή Σχ. 3: Σχ. 4: Σχ. 6: Σχ. 7: ή Σχ. 8: ή Σχ. 9: Σχ. 10: GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 3 1

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu Wilo-Star RS GB F NL I E S FIN H PL Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey es it pt Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Manual de Instalação e funcionamento el Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία πετρελαίου 60 l/min

Αντλία πετρελαίου 60 l/min Αντλία πετρελαίου 60 l/min 230 V AC Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Πεδίο χρήσης 1.4 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες.

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. 2 Απαιτήσεις και λύσεις Το τέλειο σύστημα: Το ευέλικτο σύστημα των σειρών Wilo- Rexa με βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift-S. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift-S. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift-S GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας E Instrucciones de

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού)

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού) Πίνακας περιεχομένων Απεικόνιση μηχανημάτων EL - 3 Γενικές υποδείξεις EL - 5 Υποδείξεις ασφαλείας EL - 6 Χειρισμός EL - 7 Φροντίδα, Συντήρηση EL - 8 Μεταφορά EL - 8 Αποθήκευση EL - 8 Δήλωση συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 1. Αποστολή και Συνθήκες Αποθήκευσης 1.1 Αποστολή Οι υποβρύχιες αντλίες STAIRS διατίθενται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία στην

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Helix V Wilo-Helix V FIRST

Wilo-Helix V Wilo-Helix V FIRST Pioneering for You Wilo-Helix V 22-36-52 Wilo-Helix V FIRST 22-36-52 de Einbau- und Betriebsanleitung en Installation and operating instructions fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en

Διαβάστε περισσότερα

Wilo DrainLift M/L. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo DrainLift M/L. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo DrainLift M/L GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS AS 0530-0841

Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS AS 0530-0841 15975045EL (02/2015) 1006-00 EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) 0530 0631 0830 0840 0630 0641 0831 0841 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα