ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη θαηαρώξεζή ηεο ζηα ηεξνύκελα βηβιία ΘΔΜΑ: Απνξξόθεζε ΑΔ από άιιε ΑΔ. Μεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηα βηβιία ηεο απνξξνθώκελεο ζηα βηβιία ηεο απνξξνθώζαο... 3 ΘΔΜΑ: Τεθκαξηό ελνίθην από ηδηνρξεζηκνπνίεζε αθηλήησλ. Καηαρώξεζεζηα βηβιία Γ θαηεγνξίαο

2 ΑΡΘΡΟ 7 - Βιβλία ηρίηης καηηγορίας /215/0015/ ΘΕΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη επιτορήγηζης ποσ ειζπράηηει επιτείρηζη από ηον ΕΟΜΜΕΥ για πραγμαηοποίηζη επενδύζεων και καηατώρηζή ηης ζηα ηηρούμενα βιβλία. Σε απάληεζε ηεο από αίηεζήο ζαο, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΒΣ (π.δ.186/1992) ν επηηεδεπκαηίαο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ ηεξεί βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ, ηνλ αύμνληα αξηζκό θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ, θαζώο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδόηε ησλ ζηνηρείσλ αγνξώλ θαη εμόδσλ, β) ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ πώιεζε εκπνξεπκάησλ, πξντόλησλ, πξώησλ πιώλ, από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη από ινηπέο πξάμεηο, γ) ηηο δαπάλεο γηα αγνξά αγαζώλ, δηαθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπο γηα κεηαπώιεζε ή παξαγσγή πξντόλησλ, ηηο δαπάλεο ιήςεο ππεξεζηώλ, ηα γεληθά έμνδα θαη ινηπέο πξάμεηο, δ) ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηώζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξν ζηνηρείν επί ησλ πην πάλσ πξάμεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνύληαη αθαηξεηηθά από ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο, ε) ην Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πην πάλσ πξάμεηο. 2. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΚΒΣ ν επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθό ζύζηεκα ζύκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη εθαξκόδεη ππνρξεσηηθά ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην (π.δ.1123/1980, ΦΔΚ Α' 283) κόλν σο πξνο ηε δνκή, ηελ νλνκαηνινγία θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξσηνβάζκησλ, δεπηεξνβάζκησλ θαη ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ηξηηνβάζκησλ ινγαξηαζκώλ, κε εμαίξεζε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο νκάδαο 9 νη νπνίνη δελ ηεξνύληαη. 3. Σην από 17 Μαΐνπ 2006 ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο αλαθέξνληαη ηα εμήο: «1. Όπσο έρεη γίλεη πάγηα δεθηό από ηε Γηνίθεζε, ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ επηδνηήζεσλ ή επηρνξεγήζεσλ γεληθά πνπ θαηαβάιινληαη από ην Γεκόζην ζε: α) επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ, γηα επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ αγνξά πάγησλ ζηνηρείσλ, δελ ζεσξνύληαη πξνζζεηηθά ζηνηρεία ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ, δειαδή δελ πξνζαπμάλνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο αιιά απνηεινύλ κεησηηθά ζηνηρεία ηνπ θόζηνπο ησλ παγίσλ απηώλ ζηνηρείσλ θαη νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο ησλ παγίσλ, αθνύ αθαηξεζνύλ ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ (ζρεη /1159/Α0012/ΠΟΛ1176/ θαη /10238/Β0012/ΠΟΛ1093/ εγθύθιην), β) επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθόξσλ δαπαλώλ (π.ρ. δηαθήκηζε, έξεπλα αγνξάο, επηζθεπέο - ζπληήξεζε θηηξίσλ) απνηεινύλ κεησηηθό ζηνηρείν ησλ δαπαλώλ απηώλ (ζρεη. ην /220/Α0012/ έγγξαθν). 2. Αλαθνξηθά κε ηηο επηρνξεγήζεηο γηα αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ ηζρύνπλ όζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ /10238/ΠΟΛ1093/ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ λ.1892/1990, κε ηελ νπνία δόζεθαλ, κεηαμύ ησλ άιισλ, νδεγίεο γηα ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο, βάζεη αλαπηπμηαθώλ λόκσλ (π.ρ. λ.1262/1982, λ.1892/1990). Σύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ εγθύθιην κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ - 2 -

3 Δ.Γ.Λ.Σ., ηα πην πάλσ πνζά δελ ζα θέξνληαη σο κεησηηθό ζηνηρείν ηνπ θόζηνπο, ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ επηρνξεγήζεθαλ, αιιά κε ηα εηζπξαηηόκελα θάζε θνξά πνζά επηρνξεγήζεσλ πηζηώλεηαη ν ινγαξηαζκόο «Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ», κε ρξέσζε ησλ δηαζεζίκσλ θ.ιπ. Σην ηέινο θάζε ρξήζεο κεηαθέξεηαη από ην ινγαξηαζκό κε ρξέσζε απηνύ, ζηνλ απνηειεζκαηηθό ινγαξηαζκό «Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα» κε ηελ εηδηθόηεξε δηάθξηζε «Αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ», πνζό ίζν κε ηηο ηαθηηθέο θαη πξόζζεηεο απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηνπο ζρεηηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηελ αμία ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, είλαη όηη νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη επί ηνπ ηκήκαηνο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ δελ επηρνξεγήζεθε. 3. Η σο άλσ θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε εθαξκόδεηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο επηρνξήγεζεο από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ επηρεηξήζεσλ κε βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ.» 4. Από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν πξνθύπηεη όηη ε επηρνξήγεζε πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ (ελίζρπζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, δξάζε ) ζηνπο επηηεδεπκαηίεο γηα έμνδα δηαθεκίζεσο θαη γηα ακνηβέο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ ζπληζηά αθαηξεηηθό ζηνηρείν ησλ δαπαλώλ απηώλ θαη ζπλεπώο θαηαρσξείηαη από κελ ηνπο επηηεδεπκαηίεο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ σο αθαηξεηηθό ζηνηρείν ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ, από δε ηνπο επηηεδεπκαηίεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο αθαηξεηηθά ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο εμόδσλ. Δπηπιένλ πξνθύπηεη όηη θαη ηα εηζπξαηηόκελα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα αγνξά παγίσλ από ηνπο επηηεδεπκαηίεο, επίζεο δελ ζεσξνύληαη πξνζζεηηθό ζηνηρείν ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ, δειαδή δελ πξνζαπμάλνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, αιιά απνηεινύλ κεησηηθό ζηνηρείν ηνπ θόζηνπο ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ λέσλ επελδύζεσλ θαη ζπλεπώο νη κελ επηηεδεπκαηίεο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο θαηαρσξνύλ απηά ζην βηβιίν εζόδσλ εμόδσλ αθαηξεηηθά από ηελ αμία αγνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ ζην ρξόλν πνπ ιακβάλεηαη ε επηρνξήγεζε, νη δε επηηεδεπκαηίεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ελεξγνύλ ηνπο ινγηζηηθνύο ρεηξηζκνύο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν /358/0015/ ΘΕΜΑ: Απορρόθηζη ΑΕ από άλλη ΑΕ. Μεηαθορά δεδομένων από ηα βιβλία ηης απορροθώμενης ζηα βιβλία ηης απορροθώζας Με ηελ από 3/6/2008 αίηεζή ζαο καο γλσξίδεηε όηη ε εηαηξεία ζαο ε νπνία έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο ΑΔ θαη αληηθείκελν εξγαζηώλ ηελ παξαζθεπή θαη εκπνξία θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε πνπ πάξζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, πξόθεηηαη λα απνξξνθήζεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2166/1993 άιιε εκεδαπή ΑΔ κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηώλ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε εάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξόθεζεο λα κεηαθεξζνύλ κε κία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή αλά ινγαξηαζκό ζηα βηβιία ηεο απνξξνθώζαο, ηα δεδνκέλα ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ απνξξνθώκελε γηα ινγαξηαζκό ηεο απνξξνθώζαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο απηνύ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνξξόθεζεο. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Β.Σ. (Π.Γ.186/1992) νξίδεηαη όηη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ πξόθεηηαη λα ηεξήζεη γηα πξώηε θνξά ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληάζζεη απνγξαθή έλαξμεο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κώδηθα απηνύ. Όηαλ δελ ππάξρνπλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απνζέκαηα, αληί ηεο ζύληαμεο απνγξαθήο έλαξμεο, - 3 -

4 θαηαρσξνύληαη αλαιπηηθά ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ζηελ εγγξαθή αλνίγκαηνο ησλ βηβιίσλ. 2. Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 2 ηεο εγθπθιίνπ /10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/ κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 αλαθνξηθά κε ην κεηαζρεκαηηζκό επηρεηξήζεσλ αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ όηη ζε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνύ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο, κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο πνπ απνθάζηζαλ λα ζπγρσλεπζνύλ ή λα κεηαηξαπνύλ λα πξνβνύλ ζε απνγξαθή ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ. θαη ζηε ζύληαμε ηζνινγηζκνύ κε εκεξνκελία ην ρξόλν πνπ απνθάζηζαλ ηα αξκόδηα όξγαλα ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο ηζνινγηζκόο απηόο ζπληάζζεηαη εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγρώλεπζεο ή κεηαηξνπήο θαη ηα ζηνηρεία απηνύ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θλ 2190/1920 θαη λ.3190/1955, ζα κεηαθεξζνύλ απηνύζηα σο ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ έλαξμεο ηεο πξνεξρόκελεο από ηε κεηαηξνπή ή ζπγρώλεπζε εηαηξείαο. Η κεηαηξεπόκελε ή ζπγρσλεπόκελε επηρείξεζε κεηά ηε ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε θαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο επ νλόκαηί ηεο θαη λα εθδίδεη ηα πξνβιεπόκελα ζηνηρεία από ην Κ.Β.Σ. θαη λα ηα θαηαρσξεί ζηα ηεξνύκελα από απηή βηβιία. Όιεο όκσο νη πξάμεηο απηέο πνπ γίλνληαη κεηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ (ζύζηαζε ηεο λέαο εηαηξείαο) ζεσξνύληαη όηη δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο λέαο εηαηξείαο θαη θαηά ζπλέπεηα όιεο νη πξάμεηο απηέο ζα κεηαθεξζνύλ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο λέαο εηαηξείαο, ακέζσο κεηά ηε ζύζηαζε απηήο. 3. Μεηά ηα πξναλαθεξόκελα θαη δεδνκέλνπ όηη επί απνξξόθεζεο επηρείξεζεο (απνξξνθώκελε) από άιιε επηρείξεζε (απνξξνθώζα) δελ δεκηνπξγείηαη λέν πξόζσπν, δελ πξνθύπηεη γηα ηελ απνξξνθώζα ππνρξέσζε θαηάξηηζεο απνγξαθήο έλαξμεο. Καηά ζπλέπεηα ηα δεδνκέλα ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ απνξξνθώκελε κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζύληαμεο απηνύ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξόθεζεο θαη νη νπνίεο ζεσξνύληαη όηη δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο απνξξνθώζαο, κπνξεί λα κεηαθεξζνύλ ζηα βηβιία ηεο απνξξνθώζαο κε κία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή αλά ινγαξηαζκό θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απνξξόθεζεο ρσξίο λα ζπληξέρεη ππνρξέσζε κεηαθνξάο ηνπο κε δύν εγγξαθέο δηαθεθξηκέλα όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο /461/0015/ ΘΕΜΑ: Σεκμαρηό ενοίκιο από ιδιοτρηζιμοποίηζη ακινήηων. Καηατώρηζηζηα βιβλία Γ καηηγορίας Απαληώληαο ζηελ από 15/5/2008 αίηεζή ζαο, ε νπνία πεξηήιζε ζηε Γ/λζή καο από ηε Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθό ηεο, αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο καο ζαο πιεξνθνξνύκε ηα αθόινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΚΒΣ νξίδεηαη όηη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ γεληθνύ θαη ησλ αλαιπηηθώλ θαζνιηθώλ, πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαρσξήζεσλ, ώζηε λα είλαη επρεξήο ε πιεξνθόξεζε ή ε επαιήζεπζε από ην θνξνινγηθό έιεγρν, γηα ηηο αλάγθεο όισλ ησλ θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ. 2. Σην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο αλαθέξεηαη όηη δελ είλαη δπλαηή ε εθκίζζσζε αθηλήησλ κεηαμύ θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ππνθαηαζηήκαηνο δεδνκέλνπ όηη θεληξηθό θαη ππνθαηάζηεκα είλαη ην ίδην λνκηθό πξόζσπν θαη ζπλεπώο, ε εηαηξεία ζαο απνθηά ηεθκαξηό εηζόδεκα από ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηεο θαη ηαπηόρξνλα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ην αθαηξέζεη σο έμνδν από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο

5 3. Πεξαηηέξσ κε ην /202/Α0012/ έγγξαθν δηεπθξηλίζηεθε όηη ην ηεθκαξηό ελνίθην αθηλήηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από αηνκηθή επηρείξεζε πνπ ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο, γηα λα εθπέζεη σο δαπάλε, πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνύκελα θνξνινγηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Η αλσηέξσ θαηαρώξεζε κπνξεί λα δηελεξγεζεί σο ινγηζηηθή εγγξαθή ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ζην εκεξνιόγην εγγξαθώλ ηζνινγηζκνύ. 4. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ην ηεθκαξηό ελνίθην πνπ πξνθύπηεη από ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε από ηελ εηαηξεία ζαο, ε νπνία έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Δ.Δ. θαη ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο, ησλ ηδηόθηεησλ αθηλήησλ ηεο, δύλαηαη λα εθπέζεη σο δαπάλε ηεο επηρείξεζεο εθόζνλ θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνύκελα βηβιία ηεο. Η θαηαρώξεζε απηή κπνξεί λα δηελεξγεζεί σο ινγηζηηθή εγγξαθή ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ζην εκεξνιόγην εγγξαθώλ ηζνινγηζκνύ. 5. Τέινο, όζνλ αθνξά ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό (ινγαξηαζκνί ΔΓΛΣ) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλσηέξσ θαηαρώξεζε αξκόδην λα απαληήζεη είλαη ην ΣΛΟΤ ζην νπνίν δηαβηβάδεηαη ην παξόλ κε θσηνηππία ηεο αηηήζεώο ζαο

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542

ΒΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Μ. 7542 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ (ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Ελεξγνπνίεζε ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Πεξίνδνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛ. 1009

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα