Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y = -2 Δύο εντολές σε μία γραμμή, χωρισμένες με κόμμα (εμφανίζονται και τα δύο αποτελέσματα). b Εμφανίζει την τιμή που έχουμε δώσει προηγουμένως: 3. clear b Σβήνει τη μεταβλητή b από τη μνήμη. b Μήνυμα λάθους, γιατί έχουμε σβήσει το b. clear Σβήνει όλες τις μεταβλητές από τη μνήμη. Εισαγωγή Πινάκων v = [7-2 5] v = [7,-2, 5] Δημιουργεί ένα διάνυσμα, αποτελούμενο από μία γραμμή. Ομοίως με προηγουμένως. w = [1; 2; 3] Δημιουργεί ένα διάνυσμα, αποτελούμενο από μία στήλη. Α = [4-2 5; ; 2 3 5] Εισαγωγή πίνακα 3x3. Α = [ ] Εισαγωγή του ίδιου πίνακα (πατάμε Enter στο τέλος της γραμμής). Βασικές Συναρτήσεις va = abs(v) Δημιουργεί το διάνυσμα va του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με την απόλυτη

2 sq = sqrt(v) τιμή του αντίστοιχου στοιχείου του ορίσματος v. Δημιουργεί το διάνυσμα sq του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με την τετραγωνική ρίζα του αντίστοιχου στοιχείου του ορίσματος v. Αν κάποιο στοιχείο είναι αρνητικό, το αντίστοιχο στοιχείου του sq θα είναι μιγαδικός. y = sin(pi/6) Επιστρέφει το ημίτονο του π/6. Όμοια για cos (συνημίτονο), tan (εφαπτομένη), asin (τόξο ημ.), acos (τόξο συν.), atan (τόξο εφ.). y = exp(4) Επιστρέφει το e 4, όπου e η βάση των νεπέριων λογαρίθμων. v' Επιστρέφει τον ανάστροφο του πίνακα v. C1 = eye(4) Δίνει το μοναδιαίο τετραγωνικό πίνακα με διάσταση 4. C2 = eye(5,3) Δίνει το μοναδιαίο πίνακα με 5 γραμμές και 3 στήλες. C3 = ones(3) Δίνει τον τετραγωνικό πίνακα με διάσταση 3 και όλα τα στοιχεία μονάδες. C4 = eye(2,3) Δίνει τον πίνακα με 5 γραμμές και 3 στήλες και όλα τα στοιχεία μονάδες. C5 = zeros(2) Δίνει τον τετραγωνικό πίνακα με διάσταση 2 και όλα τα στοιχεία μηδέν. Α1 = diag(v) Επιστρέφει το διαγώνιο (τετραγωνικό) πίνακα με στοιχεία διαγωνίου τα στοιχεία του v, αφού το όρισμα v είναι διάνυσμα. A2 = diag(v,k) Επιστρέφει τον πίνακα με όλα τα στοιχεία 0, εκτός αυτών που ανήκουν στην k-διαγώνιο και που θα παίρνουν τις τιμές από τα στοιχεία του διανύσματος v. Για k = 0 τα στοιχεία του v μπαίνουν στην κύρια διαγώνιο, για k = 1 μπαίνουν στη διαγώνιο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κύρια διαγώνιο, για k = -1 μπαίνουν στη διαγώνιο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κύρια διαγώνιο κοκ. Οι διαστάσεις του πίνακα θα είναι οι ελάχιστες δυνατές ώστε να χωρούν το διάνυσμα v. w = diag(a,k) Παίρνει τα στοιχεία της k-διαγωνίου του τετραγωνικού πίνακα Α και σχηματίζει με αυτά ένα διάνυσμα-στήλη. To k ορίζεται όπως πριν. Η συνάρτηση diag είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, απλώς συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τη μορφή του πρώτου ορίσματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι συναρτήσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά), όταν παίρνουν σαν όρισμα πίνακα αντί για αριθμό, επιστρέφουν ένα πίνακα με ίδιες διαστάσεις, του οποίου το κάθε στοιχείο ισούται με την τιμή της συνάρτησης του αντίστοιχου στοιχείου του αρχικού πίνακα. Ισχύει π.χ. για sqrt, abs, sin κτλ. Ακολουθίες Αριθμών u1 = [4:10] Δίνει το διάνυσμα με στοιχεία τους αριθμούς 4,5,6,7,8,9,10 (βήμα 1). v1 = [3:2:8] Δίνει το διάνυσμα με στοιχεία τους αριθμούς 3,5,7 (βήμα 2). t1 = [1:-1/2:-1] Δίνει το διάνυσμα με στοιχεία τους αριθμούς 1,1/2,0,-1/2,-1 (βήμα -½). u2 = linspace(4,10,7) Δίνει το διάνυσμα με τους 7 αριθμούς από το 4 έως και το 10 - δίνει

3 ό,τι και το u1. t1 = logspace(0,3,4) Δίνει την ακολουθία των 4 αριθμών από 10 0 έως Διαστάσεις και Δείκτες Στοιχείων n = length(t1) Επιστρέφει το μήκος του διανύσματος t1 ή για πίνακα τη μέγιστη διάστασή του. [nr,nc] = size(a) Εκχωρεί στο nr τις γραμμές του πίνακα Α και στο nc τις στήλες του Α. Α(1,2) Α(4,5) = 3 Επιστρέφει το στοιχείο που ανήκει στην πρώτη γραμμή και δεύτερη στήλη. Θέτει ως τιμή του στοιχείου 4,5 την τιμή 3 (αν υπολείπονται γραμμές έως την 4 η ή στήλες έως την 5 η, τα υπόλοιπα στοιχεία των επιπλέον γραμμών συμπληρώνονται με μηδενικά). Β = [1:5, 2:6] Δημιουργεί τον πίνακα [ ] Β = [1:5; 2:6] Δημιουργεί τον πίνακα Β(2,:) Επιστρέφει ως διάνυσμα γραμμή τη 2 η γραμμή του Β. Β(:,5) Επιστρέφει ως διάνυσμα στήλη τη 5 η στήλη του Β. Β(1:2, end-1:end) Επιστρέφει ένα πίνακα με τα 4 στοιχεία των 2 πρώτων γραμμών και 4 5 των 2 τελευταίων στηλών, δηλαδή τον πίνακα. 5 6 Β(:, 2:4) = [] Διαγράφει τη 2 η, 3 η και 4 η στήλη, εμφανίζει το νέο πίνακα. Παραγωγή Πινάκων με Τυχαία Στοιχεία v = rand(1,3) Σχηματίζει έναν πίνακα με 1 γραμμή και 3 στήλες και στοιχεία τυχαίας πραγματικής τιμής από το 0 έως και το 1. Α = rand(3) Β = rand(3) Σχηματίζει έναν τετραγωνικό πίνακα με διάσταση 3 και τυχαία στοιχεία. Σχηματίζει έναν πίνακα 3x3 με τυχαία στοιχεία (εν γένει διαφορετικά του Α). Πράξεις Πινάκων S = Α+Β P = Α*Β Χ1.*Χ2 X1./X2 Επιστρέφει το άθροισμα των Α και Β, που έχουν κοινές διαστάσεις. Εκτελεί το γινόμενο του Α(m x n) επί τον Β(n x t) και το εκχωρεί στον P(m x t). Για τους πίνακες Χ1 και Χ2, που έχουν κοινές διαστάσεις, δημιουργεί πίνακα του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το γινόμενο των αντίστοιχων των Χ1, Χ2. Παρόμοια με πριν, αλλά το κάθε στοιχείο προκύπτει με διαίρεση του

4 Α^3 Χ3 = Χ1.^3 αντίστοιχου του Χ1 δια του Χ2. Εκτελεί τον πολ/μό Α*Α*Α (ισχύει για τετραγωνικό μόνο). Δημιουργεί τον πίνακα Χ3 ίδιων διαστάσεων με τον Χ1 και κάθε στοιχείο του ισούται με την 3 η δύναμη του αντίστοιχου του Χ1. Χ4 = Χ1.^Χ2 Για τους πίνακες Χ1 και Χ2, που έχουν κοινές διαστάσεις, δημιουργεί πίνακα Χ4 του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το αντίστοιχο του Χ1 υψωμένο στο αντίστοιχο του Χ2. A^(-1) Επιστρέφει τον αντίστροφο πίνακα του Α. inv(a) Επίσης επιστρέφει τον αντίστροφο πίνακα του Α. A\B max(a) max(a,[],1) max(a,[],2) min(a) sum(a) sum(a,1) sum(a,2) prod(a) Αντίστροφη διαίρεση: εκτελεί την πράξη inv(a)*b, όπου ο Β δεν πρέπει απαραίτητα να είναι τετραγωνικός πίνακας, αρκεί όμως το πλήθος των γραμμών του να είναι ίσος με τη διάσταση του τετραγωνικού Α. Η αντίστροφη διαίρεση είναι χρήσιμη για την επίλυση του συστήματος Ax = b. Αν το Α είναι πίνακας, επιστρέφει το διάνυσμα-γραμμή του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το μέγιστο από τα στοιχεία της στήλης που ανήκει. Αν το Α είναι διάνυσμα (στήλη ή γραμμή), επιστρέφει το μέγιστο αριθμό. Αν το Α είναι πίνακας, επιστρέφει το διάνυσμα-γραμμή του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το μέγιστο από τα στοιχεία της στήλης που ανήκει. Αν το Α είναι πίνακας, επιστρέφει το διάνυσμα-στήλη του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το μέγιστο από τα στοιχεία της γραμμής που ανήκει. Ίδια σύνταξη με το max, αλλά επιστρέφει τα ελάχιστα. Αν το Α είναι πίνακας, επιστρέφει το διάνυσμα-γραμμή του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το άθροισμα των στοιχείων της στήλης που ανήκει. Αν το Α είναι διάνυσμα (στήλη ή γραμμή), επιστρέφει το άθροισμα όλων των στοιχείων. Αν το Α είναι πίνακας, επιστρέφει το διάνυσμα-γραμμή του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το άθροισμα των στοιχείων της στήλης που ανήκει. Αν το Α είναι πίνακας, επιστρέφει το διάνυσμα-στήλη του οποίου κάθε στοιχείο ισούται με το άθροισμα των στοιχείων της γραμμής που ανήκει. Ίδια σύνταξη με το sum, αλλά επιστρέφει τα γινόμενα. Μετατροπές Πινάκων C = reshape([1 2 3; 4 5 6; 7 8 9; ], 2,6) Ανασχηματίζει τον 4x3 πίνακα να έχει 2 γραμμές και στήλες δημιουργώντας τον C =, δηλαδή διαβάζει ανά στήλη τα στοιχεία.

5 Ε = C(:) Μετατρέπει τον πίνακα C σε διάνυσμα-στήλη. Μιγαδικοί Αριθμοί και Συναρτήσεις Μιγαδικών z1 = 1-2*i Μιγαδικός αριθμός με πραγματικό μέρος 1 και φανταστικό -2. z2 = 1-2j real(z1) imag(z1) angle(z1) Ο ίδιος με τον z1 (τα i και j να μη χρησιμοποιούνται σαν ακέραιοι). Επιστρέφει το πραγματικό μέρος. Επιστρέφει το φανταστικό μέρος. Επιστρέφει τη γωνία του διανύσματος που δημιουργείται στο σύστημα των μιγαδικών Συναρτήσεις Συμβολοσειρών s = 'A string example' Οτιδήποτε μέσα σε μονές αποστρόφους θεωρείται συμβολοσειρά. s = num2str(pi,3) n = str2num('2.34') Αποθηκεύει στο s την τιμή '3.142'. Μετατρέπει έναν αριθμό σε συμβολοσειρά με όσα σημαντικά ψηφία ζητάμε μέσω του 2 ου ορίσματος. Αποθηκεύει στο n την τιμή Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε αριθμό με όση ακρίβεια του έχουμε δώσει. Πολυώνυμα 3 polyval([ ], 1.5) Βρίσκει την τιμή του πολυωνύμου x 2x + 12 για x = 1.5. roots([ ]) poly([0-1 2]) Βρίσκει όλες τις ρίζες πραγματικές και μιγαδικές του πολυωνύμου. Επιστρέφει το πολυώνυμο με ρίζες τα στοιχεία του ορίσματος (το πολυώνυμο επιστρέφεται σε μορφή διανύσματος των συντελεστών). Γραφικές Παραστάσεις 2 Διαστάσεων t = [0: pi/20: 2*pi]; plot(t, cos(t)) Δημιουργούμε μια ακολουθία [ 0,2π ] grid on title('the Cos Function') xlabel('t'); ylabel('cos') t με βήμα π/20 και φτιάχνουμε το διάγραμμα του συνημίτονου. Εμφανίζει τη διαγράμμιση στην τελευταία γραφική παράσταση. Εμφανίζει τον τίτλο στο γράφημα. Εμφανίζει τα ονόματα των αξόνων x και y αντίστοιχα. axis([0 2*pi -1 1]) Θέτει τα όρια του γραφήματος για το t [ 0,2π ] και για τις συναρτήσεις y [ 1,1 ].

6 plot(t,cos(t),'k-', t,sin(t),'ro') Δημιουργεί στο ίδιο γράφημα τη γραφική παράσταση του συνημίτονου με συνεχή μαύρη γραμμή και του ημίτονου με κόκκινους κύκλους. legend('cos', 'Sin') Εμφανίζει το υπόμνημα του γραφήματος. Λογαριθμική Κλίμακα semilogy(t, abs(cos(t))) semilogx(t, abs(cos(t))) loglog(t, abs(cos(t))) Κάνει το διάγραμμα της απόλυτης τιμής του συνημίτονου, αλλά στον κατακόρυφο άξονα η κλίμακα είναι λογαριθμική. Παρόμοια με πριν, αλλά για τον οριζόντιο άξονα. Λογαριθμική κλίμακα και στους δύο άξονες. Πολλαπλά Γραφήματα subplot(2,2,1) Εμφανίζει σε ένα παράθυρο 4 (2 γραμμές x 2 στήλες) χώρους για γραφήματα και θέτει σαν ενεργό το 1 ο, όπου και θα εμφανιστεί το επόμενο γράφημα, όταν δοθεί εντολή τύπου plot, loglog κτλ. Γραφήματα 3 Διαστάσεων x = linspace(-20, 20, 80); y = linspace(-2*pi, 2*pi, 160); [Χ,Υ] = meshgrid(x,y) Από τα διανύσματα x και y δημιουργούνται τα X και Y που είναι διαστάσεων length(y) x length(x) και τα στοιχεία μιας στήλης του X είναι ίδια μεταξύ τους, όπως επίσης ίδια μεταξύ τους είναι και τα στοιχεία μιας γραμμής του Y. Δηλαδή ο πίνακας Χ είναι το διάνυσμα-γραμμή x επαναλαμβανόμενο 160 φορές κατακόρυφα και ο πίνακας Υ είναι το διάνυσμα-στήλη y' επαναλαμβανόμενο 80 φορές οριζόντια. surf(x, Y, X.^2.*cos(Y)) Δίνει το τρισδιάστατο γράφημα του x 2 cos( ) x [ 20,20] και y [ 2 π,2 π ]. y, για ΠΡΟΣΟΧΗ στη χρήση της τελείας. πριν από το σύμβολο μιας πράξης (.*./.^.\ κτλ.), όταν θέλουμε να δηλώσουμε πράξη στοιχείου προς στοιχείο. Άλλες Εντολές clc Σβήνει τις προηγούμενες εντολές και τα αποτελέσματά τους από το παράθυρο εντολών (command window), αλλά όχι τις μεταβλητές από

7 help exp lookfor exponential Συνδυασμοί πλήκτρων Ctrl+C ή Ctrl+Break τη μνήμη. Μας δίνει πληροφορίες για τη σύνταξη της συνάρτησης exp. Επιστρέφει μια λίστα από θέματα που περιέχουν τη λέξη exponential, τα οποία μπορούμε να κοιτάξουμε το καθένα ξεχωριστά με την εντολή help. Τερματισμός όποιας εντολής βρίσκεται σε εξέλιξη. Δημιουργία συνάρτησης File > New > M-file File > Open ή Ctrl+O Δημιουργία νέου m-file Άνοιγμα αρχείου Πατάμε F5 από τον m-file editor ή πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου χωρίς την κατάληξη στο παράθυρο εντολών (command window), για να τρέξουμε το m-file. Για να ορίσουμε ένα m-file ως συνάρτηση με όνομα namefun, ορίσματα in1,in2,in3 κτλ και αποτελέσματα out1,out2, στην πρώτη γραμμή του αρχείου γράφουμε function [out1,out2] = namefun(in1,in2,in3) ή function out = namefun(in1,in2,in3) αν η συνάρτηση επιστρέφει μόνο έναν αριθμό out. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνομα του m-file πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα που χρησιμοποιείται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή namefun.m Ό,τι υπάρχει δεξιά από το σύμβολο % θεωρείται σχόλιο. Οι γραμμές που είναι εξολοκλήρου σχόλιο και βρίσκονται στην αρχή του m-file ή αμέσως μετά τον ορισμό της συνάρτησης φαίνονται με την εντολή help. Παράδειγμα συνάρτησης %This function finds the sum and the product of two numbers function [sum1,prod1] = praxeis(a1,a2) sum1 = sum([a1,a2]); prod1 = prod([a1,a2]); Τα παραπάνω τα σώζουμε σε αρχείο με όνομα praxeis.m και μετά γράφουμε στη γραμμή εντολών [s,p] = praxeis(2,3) το οποίο καταχωρεί στη μεταβλητή s το άθροισμα δηλαδή 5 και στη μεταβλητή p το γινόμενο δηλαδή 6.

8 Βασικές εντολές x = input('enter a value for x') eps format long format short Μήνυμα για εξωτερική εισαγωγή μεταβλητής (δεν προτείνεται) Παράμετρος που δίνει το μέγιστο απόλυτο σφάλμα κάθε πράξης στη Matlab στο συγκεκριμένο υπολογιστή (π.χ e-016) Θέτει ως προεπιλεγμένο τρόπο εμφάνισης των αριθμών τα 15 δεκαδικά ψηφία. Όμοια, εμφανίζει 4 δεκαδικά ψηφία. Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχείο save('xyfile','x','y') Δημιουργεί το αρχείο xyfile.mat και αποθηκεύει τα x και y. load xyfile Φορτώνει στο workspace τις μεταβλητές που είναι αποθηκευμένες (x και y) στο xyfile.mat. save xyfile x y -ascii Δημιουργεί το αρχείο xyfile.txt και αποθηκεύει τα x και y σε μορφή κειμένου. D = load('xyfile.txt') Δημιουργεί από τα x και y, που είναι αποθηκευμένα στο xyfile.txt τον πίνακα D. Τα x και y όμως πρέπει να συμφωνούν σε διαστάσεις (ίδιο αριθμό στηλών). Γενικά δε συνίσταται το φόρτωμα από αρχείο τύπου -ascii. fnum = fopen('results.dat','wt') Ανοίγει το αρχείο results.dat για εγγραφή (δημιουργεί ένα νέο αρχείο είτε αυτό υπάρχει είτε όχι, σβήνοντας προηγούμενα δεδομένα) και καταχωρεί μια τιμή (θετική για επιτυχημένη δημιουργία, -1 για αποτυχημένη) στο fnum, που είναι και ο αριθμός αναγνώρισης του αρχείου. Η άδεια μπορεί να είναι 'wt', 'rt', όπου ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο για ανάγνωση ή 'at', όπου δημιουργεί το αρχείο, αν αυτό δεν υπάρχει ή προσθέτει στο τέλος του αρχείου τα νέα δεδομένα, αν υπάρχει ήδη. fprintf(fnum, 'Example %s:\n %7.4f %11.3e\n \t...\n', 'One', -100*pi, pi) Εκτυπώνει στο αρχείο με αριθμό αναγνώρισης fnum (ή αν έχει παραληφθεί, στο command window) τις μεταβλητές 'One' (string), - 100*pi και pi με format που δίνεται από το δεύτερο όρισμα. Το %s εμφανίζει την πρώτη μεταβλητή κατά σειρά σαν συμβολοσειρά. Το %7.4f σημαίνει ότι ο (δεύτερος) αριθμός θα εμφανίζεται με 4 δεκαδικά ψηφία και μαζί με τα ψηφία του ακέραιου μέρους, την τελεία και το πρόσημο θα καταλαμβάνει τουλάχιστον 7 θέσεις. Όμοια για το %11.3e με τη διαφορά ότι εμφανίζει τον αριθμό σε μορφή a 10 b. Το \t προσθέτει το χαρακτήρα tab και το \n αλλάζει γραμμή. Κάθε άλλος χαρακτήρας εμφανίζεται κανονικά. Οι δύο αριθμοί στοιχίζονται δεξιά

9 a = fgetl(fnum) στο χώρο που τους αναλογεί, επειδή ο πρώτος αριθμός μετά το % είναι θετικός. Αν ήταν αρνητικός, θα στοιχίζονταν αριστερά. Το αποτέλεσμα στο παράδειγμα είναι: Exapmle One: e Διαβάζει μια γραμμή από το αρχείο με αριθμό αναγνώρισης fnum και το καταχωρεί στη μεταβλητή a ως συμβολοσειρά. Για το προηγούμενο δίνει: a = Example One: b = fscanf(fnum,'%f %f',3) Διαβάζει 2 αριθμούς από το αρχείο με αριθμό αναγνώρισης fnum και τους αποθηκεύει στο διάνυσμα - στήλη b. Το τρίτο όρισμα 3 σημαίνει ότι θα διαβάσει το πολύ 3 αριθμούς (εδώ δεν επηρεάζει). Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το πλήθος των μεταβλητών που καλείται να διαβάσει μέσω του 2 ου ορίσματος, τότε επαναλαμβάνεται π.χ. ισοδύναμα θα μπορούσαμε να δώσουμε b = fscanf(fnum,'%f',2). Η εμφάνιση του αποτελέσματος επηρεάζεται από το προεπιλεγμένο format: b = fclose(fnum) Τόσο για την fgetl όσο και για την fscanf, η ανάγνωση αρχίζει από το σημείο που σταμάτησε τελευταία φορά η ανάγνωση και τελειώνει όταν έχει τελειώσει η γραμμή για την fgetl ή όταν έχει διαβάσει τις μεταβλητές για την fscanf. Τερματίζει την επικοινωνία του προγράμματος με το αρχείο που έχει αριθμό αναγνώρισης fnum και σώζει τα αποτελέσματα. type results.dat Εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου results.dat που βρίσκεται στον ενεργό κατάλογο στο command window. Σύγκριση τιμών μεταβλητών x=3<4, y=4>=5 Επιστρέφει x=1 και y=0. To 1 αντιπροσωπεύει το αληθές και το 0 το ψευδές. Τα 0 και 1 είναι τύπου logical και όχι double. Επίσης χρησιμοποιούμε == (ισότητα), ~ (αντίθετο), & (και), (ή). π.χ. το a = 3==3 & (4~=4 ~1) δίνει a=0.

10 Εντολές υπό συνθήκες if x>0 disp('positive') elseif x==0 disp('zero') elseif x<0 else end disp('negative') disp('error') Εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα, για θετικό, μηδενικό, αρνητικό και εσφαλμένο (μιγαδικό ή που δεν μπορεί να υπολογιστεί, π.χ. NaN Not a Number) αντίστοιχα. To disp εμφανίζει μήνυμα στο command window. switch sign(x) case 1 disp('positive') case 0 disp('zero') case -1 disp('negative') otherwise disp('error') end Ισοδύναμος κώδικας με τον προηγούμενο. Λιγότερο ευέλικτος, αφού οι τιμές που εξετάζονται πρέπει να είναι ακέραιοι, λογικά 0 και 1 ή συμβολοσειρές. Το sign επιστρέφει 1,0,-1 για θετικό, μηδενικό και αρνητικό όρισμα αντίστοιχα. Βρόχοι επανάληψης for k=1:10 fprintf('%3.0f',k) end Δίνει k = k=1; while k<=10 fprintf('%3.0f',k) k=k+1; end Δίνει ότι και πριν

11 Διάφορες εντολές break return y = [ ]; x = [ ]; z = y(x) zb = z>10 z(zb) zi = find(z>10) z(zi) z(z>10) all(zb) any(zb) nargin, nargout global V feval('cos',0) Άμεσος τερματισμός του βρόχου επανάληψης Άμεσος τερματισμός της συνάρτησης Επιστρέφει z = Το x λειτουργεί ως δείκτης. Επιστρέφει zb = To zb είναι logical array. Επιστρέφει To zb λειτουργεί ως δείκτης (λογικός). Αν δημιουργήσουμε εμείς ένα zb = [ ] και δώσουμε μετά z(zb), θα βγάλει σφάλμα, γιατί τα 0 και 1 δεν είναι λογικά αλλά ακέραιοι συμπεριλαμβανομένου του 0. Επιστρέφει 2 4, δηλαδή τους δείκτες (θέσεις) των στοιχείων που ικανοποιούν τη συνθήκη. Επιστρέφει Δίνει ότι και το z(zb). Εδώ δεν υπάρχει σφάλμα, γιατί οι ακέραιοι 2 και 4 είναι στα όρια 1 έως length(z) εδώ 5. Όμοια με πριν Επιστρέφει 0 (false). Επιστρέφει 1, όταν όλα τα στοιχεία είναι διάφορα του 0. Επιστρέφει 1 (true). Επιστρέφει 1, όταν κάποιο στοιχείο είναι διάφορο του 0. Επιστρέφουν τον αριθμό των εισαγόμενων και εξαγόμενων μεταβλητών σε μία συνάρτηση. Κάνει την παράμετρο V κοινή για όσες συναρτήσεις έχουν την εντολή αυτή (συμπεριλαμβανομένου και του workspace). Επιστρέφει 1, ό,τι δηλαδή θα έδινε και το cos(0). trig_fun = inline('cos(x)*sin(x)') Ορίζει τη συνάρτηση trig_fun που φαίνεται από το workspace και από κάθε συνάρτηση, ανεξάρτητα από το πού την έχουμε ορίσει.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE

Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE Χρίστος Ξενοφώντος & Γεώργιος Γεωργίου Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάϊος 2007 1. Εισαγωγή Η MAPLE είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό (interactive)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y) Λογικά Διανύσματα Τα λογικά διανύσματα του Matlab είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της tan(x) στο διάστημα από -3π/2 μέχρι 3π/2. >>x

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κίνηση στο Επίπεδο Στο κεφάλαιο αυτό θα επεκτείνουμε τη μελέτη του προηγούμενου κεφάλαιου στη μελέτη κίνησης σωματιδίου υπό την επίδραση δύναμης στο επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

UΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟ V98 1986/1999 TZΩΡΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

UΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟ V98 1986/1999 TZΩΡΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ UΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟ V98 1986/1999 TZΩΡΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟ V98 ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΡΑΦΟΥΜΕ V98

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα