Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε ησλ Μειινληηθώλ (Αθηνπιντθώλ) Ναύισλ ηεο Cretan Lines 1 Ρέζπκλν Η κειέηε απηή έγηλε από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΓΙΔΠ, θαζεγεηή θύξην Γηθαίν Σζεξθέδν θαη είλαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο κηθξήο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαζηεξίνπ καο ζηελ ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Ρεζπκληαθνύ ιανύ γηα ην «Καξάβη ζην Ρέζπκλν». 1

2 Περίληυη-Ειζαγφγή Η κειέηε απηή έγηλε κέζα ζηα πιαίζηα ζηήξημεο ηεο ηδέαο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο, όπνπ ζα δημοπραηούνηαι θαη ζα διαπραγμαηεύονηαι κειινληηθέο ηηκέο λαύισλ, κηαο αθηνπιντθήο εηαηξείαο. Η κειέηε απηή κε δηάθνξεο ππνζέζεηο θαη ηελ βνήζεηα ησλ ηερληθώλ ζηνραζηηθώλ εμνκνηώζεσλ, απνδεηθλύεη όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρώξνο λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα Πιαηθόξκα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη ε άκεζε εθηακίεπζε θεθαιαίσλ ρσξίο ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε. Δπηπιένλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο ησλ ηηκώλ ησλ κειινληηθώλ λαύισλ θαη ε ζπλερήο ρξεκαηηζηεξηαθνύ ραξαθηήξα δηαπξαγκάηεπζε ησλ αγνξαζζέλησλ λαύισλ, ζα επέθεξε επηπιένλ έζνδα ζηελ εηαηξεία. Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ε εξγαζία απηή δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ δηαδηθαζία βησζηκόηεηαο ηεο αθηνπιντθήο εηαηξείαο. Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα επηπιένλ βήκα ζηελ απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγίαο. 2

3 Περιετόμενα 1. Οη Αθηνπιντθέο Δπηρεηξήζεηο ζει.4 2. Οη Δπελδπηέο Μειινληηθνί Δπηβάηεο.ζει.6 3. Οη Κεξδνζθόπνη ζει.7 4. Η Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο ζει Μεξηθά Σειηθά Απνηειέζκαηα.ζει.12 3

4 «Ο ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε ηεο Μειέηεο» Ι. Οη Αθηνπιντθέο Επηρεηξήζεηο. Οη Αθηνπιντθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο πξνγξακκαηίδνπλ καθξνρξόληεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζρεδηάδνπλ επελδπηηθά πξνγξάκκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο,ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θπξίσο ηελ δηακνξθνύκελε δήηεζε ππεξεζηώλ ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα ηελ εθκεηαιιεπζνύλ πξνο όθεινο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηόρσλ ηνπο. Βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ εζόδσλ ηνπο είλαη ν αξηζκόο ησλ λαύισλ θαη θπζηθά νη κειινληηθά δηακνξθνύκελεο ηηκέο ζε κηα αγνξά πνπ κέρξη ηώξα έρεη δνθηκαζζεί θαη έρεη δείμεη ραξαθηεξηζηηθά όηη κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή αιιά θαη κε πεξηπηώζεηο όπνπ δηάθνξα Καξηέι κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ. ε θάζε ζνβαξό καθξνρξόλην ζρεδηαζκό θάζε επηρείξεζεο ζεκαληηθό ξόιν απνηεινύλ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Η επηηπρία θάζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ είλαη πάληνηε επαίζζεηε ζηα πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα αιιά θαη ζηνλ ξεαιηζκό ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. Σα επελδπηηθά ζρέδηα ρξεηάδνληαη πόξνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ κε βάζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλόκελεο αγνξάο λα εθηακηεπζνύλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Μειινληηθή Σηκή ηνπ Πξνβιεπόκελνπ Ναύινπ (Υξνλν)Γηάγξακκα 1. Γηαρξνληθή Δμέιημε θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζίαο 2. (Τπνζεηηθά Γεδνκέλα). ηνπ πξνβιεπόκελνπ λαύινπ γηα ζπγθεθξηκέλε 2 Η παξερόκελε ππεξεζία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα θαζεκεξηλό εηζηηήξην 2 εο ζέζεο ζηελ γξακκή Αζήλα Υαληά κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ εκέξα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο ν λαύινο. 4

5 Σηκή ηνπ Πξνβιεπόκελνπ Ναύινπ Υξνλνδηάγξακκα 2. Γηαρξνληθή Δμέιημε θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζίαο. (Τπνζεηηθά Γεδνκέλα). ηνπ πξνβιεπόκελνπ λαύινπ γηα ζπγθεθξηκέλε Σηκή ηνπ Δεκνπξαηεκέλνπ Ναύινπ Υξνλνδηάγξακκα 3. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηνπ δεκνπξαηεκέλνπ λαύινπ γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζίαο. Σηα Χρονοδιαγράμμαηα 1-3 παροσζιάζοσμε γραθικά, σποθεηικά δεδομένα ποσ αθορούν ηις ηιμές ενός μελλονηικού ναύλοσ μέζα ζηα πλαίζια ηοσ Προγράμμαηος Δράζης ηης Επιτείρηζης. Υποθέηοσμε όηι ηο Πρόγραμμα Δράζης ηης Επιτείρηζης έτει ένα τρονικό ορίζονηα από ηο 20 έφς ηο 2040 και επιπλέον όηι οι ηρέτοσζες ηιμές ηοσ ναύλοσ θα ακολοσθούν μια ανοδική πορεία 3. Σηο 3 Πξόθεηηαη γηα κηα ππόζεζε πνπ ζα κπνξνύζε εύινγα λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο κειινληηθέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 5

6 Χρονοδιάγραμμα 3 σποθέηοσμε όηι η Επιτείρηζη διαθοροποιεί ηην προς δημοπράηηζη ηιμή ηοσ ναύλοσ ζε ζτεηικά συηλοηέρα επίπεδα. 2. Οη Επελδπηέο- Μειινληηθνί Επηβάηεο. Ο επελδπηήο-κειινληηθόο επηβάηεο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή πιαηθόξκα ηνπνζεηνύκελνο ζε θάπνην λαύιν ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα απνηειεί κέξνο πξνγξακκαηηζκέλσλ κειινληηθώλ θαηαλαισηηθώλ ελεξγεηώλ(π.ρ. ηαμίδηα γηα δηαθνπέοαλαςπρή θ.ι.π), εμαζθαιίδνληαο ηόζν ηελ ζέζε γηα ην ηαμίδη όζν θαη πνιύ πηζαλόλ θαη κηα θαιύηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ ζα πξνβιέπεη όηη ζα δηακνξθσζεί κειινληηθά. Σαπηόρξνλα εάλ ην επηζπκεί κεηά ηελ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο λαύινο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή πιαηθόξκα ζα δέρεηαη πξνζθνξέο γηα ηηκέο κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο ηεο ηηκήο όηαλ ζα έρεη ηνπνζεηεζεί. Δίλαη πιένλ ζέκα ηνπ επελδπηή αλ ζα δερζεί ηηο δηάθνξεο πξνζθνξέο πνπ ζα ηνπ γίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο πιαηθόξκαο. Έηζη ζα δηακνξθώλεηαη έλα πιαίζην ηηκώλ κε κηθξό θάζκα ηηκώλ δεδνκέλνπ όηη νη θαηαλαισηέο επελδπηέο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη traders. Δηακνξθνύκελε ηηκή ηνπ λαύινπ από ηνπο Επελδπηέο- Καηαλαισηέο (Υξνλν)Γηάγξακκα 4. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο ηνπ λαύινπ από ηνπο επελδπηέο- κειινληηθνί επηβάηεο. 6

7 (Υξνλν)Γηάγξακκα 5. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηηκήο ηνπ λαύινπ από ηνπο επελδπηέο-κειινληηθνί επηβάηεο. ηεο κεηαβνιήο (απόδνζεο) ηεο δηακνξθνύκελεο ην ρξνλνδηάγξακκα 4 παξνπζηάδνπκε ππνζεηηθέο ηηκέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηελ δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ησλ κειινληηθώλ λαύισλ ηελ πεξίνδν πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Επηρείξεζεο. Τπνζέηνπκε επίζεο όηη ηα έζνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ δεκνπξάηεζε ζα είλαη πςεινηέξα από ηα πξνβιεπόκελα έζνδα κε βάζε ην πξόγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο. Επηπιένλ ζην Υξνλνδηάγξακκα 5 παξνπζηάδνπκε γξαθηθά πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο εμέιημεο ησλ απνδόζεσλ ησλ δεκνπξαηεζέλησλ ηηκώλ ηνπ λαύινπ. Είλαη εκθαλέζηαηε κηα πςειή κεηαβιεηόηεηα ζηηο απνδόζεηο πνπ θαηά ηελ γλώκε καο ζα κπνξνύζε λα δηθαηνινγεζεί από ην όηη ε πξνηεηλνκέλε αγνξά όπσο θαη θάζε αγνξά πεξλάεη από δηάθνξα ζηάδηα κέρξη λα θαηαιήμεη ζε έλα ζηάδην σξηκόηεηαο. 3. Οη Κεξδνζθόπνη. Η νξγαλσκέλε Αγνξά κέζσ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο πιαηθόξκαο θαη γεληθόηεξα ε δπλακηθή ησλ αλακελόκελσλ εμειίμεσλ ζηνλ πνιιά ππνζρόκελα ρώξν ηεο Αθηνπινΐαο ζίγνπξα ζα πξνζειθύζεη πνιινύο θεξδνζθόπνπο αιιά θαη νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα θπξίσο ζηνλ ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ. Απηή ε νκάδα θεξδνζθόπσλ αλακέλεηαη όηη ζα δώζεη κηα άιιε δπλακηθή ζηνλ ηξόπν πνπ ζα ζπκπεξηθέξνληε νη ηηκέο ησλ λαύισλ θάλνληαο ηελ αγνξά αθόκε πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή εηζάγνληαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζρήκα πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηηο ηηκέο ηνπ λαύινπ ζα κπνξνύζε λα είλαη όπσο απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Υξνλνδηάγξακκα 6. 7

8 Σηκέο ηνπ Ναύινπ κεηά ηελ Δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ζηελ Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά (Υξνλν)Γηάγξακκα 6. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο ηνπ λαύινπ κεηά θαη ηελ ζπκκεηνρή θεξδνζθόπσλ ζηελ αγνξά (Υξνλν)Γηάγξακκα 7. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηεο κεηαβνιήο (Απόδνζεο) ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο ηνπ λαύινπ κεηά θαη ηελ ζπκκεηνρή θεξδνζθόπσλ ζηελ αγνξά. Σα απνηειέζκαηα από ηελ εηζαγσγή ησλ θεξδνζθόπσλ ζηελ πξνηεηλόκελε αγνξά είλαη εκθαλέζηαηα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 7 θαη 8. ην Υξνλνδηάγξακκα 7 είλαη εκθαλέζηαηε ε αύμεζε ηεο δηαθύκαλζεο ησλ απνδόζεσλ όπσο επίζεο είλαη θαη εκθαλέζηαηε ε ζρεηηθά βξαρπρξόληα κείσζε ηεο δηαθύκαλζεο ζε ζρέζε κε αλάινγα απνηειέζκαηα ζην Υξνλνδηάγξακκα 5.ηό Υξνλνδηάγξακκα 8 επαιεζεύεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ελώ ζην (Υξνλν)Γηάγξακκα 9 παξνπζηάδνπκε 8

9 ελαιιαθηηθέο ηηκέο ηνπ λαύινπ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηελ εμνκνίσζε ησλ πεηξακαηηζκώλ καο. 9

10 Σστνόηηηα ηων Σσνολικών Αποδόζεων ηης Διαπραγμάηεσζης ηοσ Ναύλοσ 7 6 FSMP NSMP 5 4 density s-rtn (ρε)γηάγξακκα 8. ύγθξηζε ησλ Καηαλνκώλ πρλνηήησλ ησλ Απνδόζεσλ ησλ ηηκώλ ησλ Ναύισλ θαη ηεο Καλνληθήο θαηαλνκήο.(απνηειέζκαηα ηνραζηηθήο Δμνκνίσζεο). Ελαιιαθηηθέο Δηαρξνληθέο Εμειίμεηο ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο ηνπ Ναύινπ (Υξνλν)Γηάγξακκα 9. Δλαιιαθηηθέο Γηαρξνληθέο Δμειίμεηο ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο ηνπ λαύινπ κεηά θαη ηελ ζπκκεηνρή θεξδνζθόπσλ ζηελ αγνξά..(απνηειέζκαηα Δμνκνίσζεο).

11 4. Η Εηαηξεία Δηαρείξηζεο ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο. Θα δεκηνπξγεζεί κηα Εηαηξεία Δηαρείξηζεο ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ όιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο πιαηθόξκαο ε νπνία ζα είλαη δηαδηθηπαθνύ ραξαθηήξα θαη ζα ιεηηνπξγεί κέζα ζην πιαίζην ησλ θαλόλσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ιεηηνπξγία ηδησηηθώλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ. Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ζα είλαη θαη αξρή έλα πνζνζηό επί ηεο αμίαο θάζε πξάμεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζα θαηαιήγνπλ ζε γεκάην πνζνζηό ηεο Αθηνπιντθήο εηαηξείαο. Η Ννκηθή κνξθή θαη γεληθόηεξα ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Εηαηξείαο Δηαρείξηζεο ηεο πξνηεηλόκελεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο είλαη κηα δηαδηθαζία ήδε πεξαησκέλε. 11

12 5. Μεξηθά Σειηθά Απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ εθαξκνγή καο ζεηξάο ζηνραζηηθώλ πεηξακαηηζκώλ ζηό Υξνλνδηάγξακκα παξνπζηάδνπκε κία ζύγθξηζε ησλ πλνιηθώλ Δζόδσλ από ηνλ λαύιν πξηλ θαη κεηά ηελ δεκνπξάηεζε θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζηελ πξνηεηλόκελε Υξεκαηηζηεξηαθή Πιαηθόξκα. Δίλαη εκθαλέο όηη ε Αθηνπιντθή Δηαηξεία πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ αγνξά πξνζθέξνληαο κέξνο ησλ κειινληηθώλ ηεο λαύισλ ζα είλαη ηξηπιά θεξδηζκέλε: Θα εθηακηεύζεη ρσξίο θακηά ηξαπεδηθή ππνρξέσζε έλα κεγάιν πνζό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ ηεο Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ επελδπηηθώλ κειινληηθώλ επηβαηώλ. Καη επηπιένλ ζα εθηακηεύζεη έλα επίζεο κεγάιν ζρεηηθά πνζό από ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λαύισλ ζηελ Υξεκαηηζηεξηαθή Πιαηθόξκα Συνολικά Έζοδα Με ηην Διαπραγμάηευζη Συνολικά Έζοδα Με ηην Δημοπράηηζη Συνολικά Προβλεπόμενα Έζοδα ρεδηάγξακκα. ύγθξηζε ησλ πλνιηθώλ Δζόδσλ από ηνλ Ναύιν πξηλ θαη κεηά ηελ δεκνπξάηεζε θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ Ναύινπ ζηελ πξνηεηλόκελε Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά.(Απνηειέζκαηα ηνραζηηθήο Δμνκνίσζεο). 12

13 13

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα