Οδηγίες χρήζης για θερμανηικό ζώμα Carbon

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήζης για θερμανηικό ζώμα Carbon"

Transcript

1 Οδηγίες χρήζης για θερμανηικό ζώμα Carbon Μοντέλο R-8014 Επραξηζηνύκε γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο καο. Δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ από ηε ρξήζε. Φπιάμηε επηκειώο ηηο νδεγίεο.

2 I. Πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο Σν ζεξκαληηθό ζώκα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζσιήλα ζέξκαλζεο πςειήο πνηόηεηαο πνπ εθπέκπεη καθξά θύκαηα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ηαρεία άλνδν ζεξκνθξαζίαο θαη πςειή απόδνζε ζεξκνειεθηξηθήο κεηαηξνπήο. Σν ζεξκαληηθό ζώκα δηαζέηεη επηθάλεηα αλάθιαζεο κε θαζξέθηε, θαζώο θαη θπςεινεηδέο πιέγκα αθηηλνβνιίαο πνπ εμαζθαιίδεη γξήγνξε, νκνηόκνξθε θαη ήπηα εμάπισζε ηεο ζεξκόηεηαο. Υάξε ζηε ιεηηνπξγία ηαιάλησζεο, ην ζεξκαληηθό ζώκα εμαζθαιίδεη επξεία δηάρπζε ηεο ζεξκόηεηαο. Ο δηαθόπηεο αλαηξνπήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, εληζρύεη ηελ αζθάιεηα. II. Κύξηεο ηερληθέο παξάκεηξνη Μνληέιν Πξνζδηνξηζκόο Σάζε ξεύκαηνο πρλόηεηα Ολνκαζηηθή ηζρύο R-8014 σιήλαο αλζξαθνλεκάησλ (carbon) V 50/60Hz 1100W III. Γηάξζξσζε Handle Switch Reflect base Front net Heating element Front cover Base Γηαθόπηεο Βάζε αλάθιαζεο Δκπξόζζην πιέγκα Θεξκαληηθό ζηνηρείν Δκπξόζζην θάιπκκα Βάζε ζηήξημεο IV. ηεξέσζε ηνπ πιαηζίνπ Σημείωζη: εγθαηαζηήζηε ην πιαίζην πξηλ από ηε ρξήζε. Μέθοδος: μεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ηηο βίδεο ζηεξέσζεο (είλαη βηδσκέλεο όηαλ ην πξντόλ παξαδίδεηαη από ην εξγνζηάζην) πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ζηήξημεο, πεξάζηε ην θαιώδην

3 ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο κέζα από ηελ θεληξηθή ηξύπα θαη ζηεξεώζηε ην πιαίζην ζην ζεξκαληηθό ζώκα κε ηηο βίδεο ζηεξέσζεο πνπ είραηε αθαηξέζεη. ηε ζπλέρεηα ηεληώζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη θαηεπζύλεηέ ην κέζα από ηνλ θνξκό γηα λα ην ηξαβήμεηε έμσ. V. Σξόπνο ρξήζεο Σξόπνο ρξήζεο ηνπ κεραληθνύ ηύπνπ 1. Σν ζεξκαληηθό ζώκα έρεη ξπζκηζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξα επίπεδα ηζρύνο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ δηαθόπηε, έηζη ώζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ ην δεηνύκελν ζε θάζε πεξίπησζε. 2. Πηέζηε ηνλ δηαθόπηε ηαιάλησζεο θαη ην ζεξκαληηθό ζώκα ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηαιάλησζε πνπ ζα θαιύπηεη έσο θαη 75 κνίξεο. 3. Η θαηεύζπλζε ηεο ζεξκόηεηαο αιιάδεη εάλ ζεθώζεηε ειαθξά ηε ιαβή θαη πεξηζηξέςεηε ην πιαίζην, νπόηε ην ζεξκαληηθό ζώκα ζα αιιάμεη θαηεύζπλζε έσο θαη 60 κνηξώλ. VI. Ηιεθηξηθό δηάγξακκα (Μόλν ηα ηαιαληνύκελα πξντόληα δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία ηαιάλησζεο) Switch Tumbling switch Heating element Oscillating motor Γηαθόπηεο Γηαθόπηεο αλαθνπήο Θεξκαληηθό ζηνηρείν Κηλεηήξαο ηαιάλησζεο Οη ηερληθέο παξάκεηξνη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Όιεο νη εηθόλεο παξαηίζεληαη κόλνλ γηα ζθνπνύο απεηθόληζεο. VII. Πξνθπιάμεηο 1. Καηά ηελ πξώηε ρξήζε, ειέγμηε ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνύ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο, επηβεβαηώζηε όηη ε πξίδα είλαη θαιά γεησκέλε θαη ζεκεηώζηε όηη ε νλνκαζηηθή ηάζε ηνπ ξεύκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 15A. 2. Όηαλ ην ζεξκαληηθό ιεηηνπξγεί, δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θάησ από πξίδεο.

4 3. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ζε πεξηβάιινλ κε εύθιεθηα θαη εθξεθηηθά πιηθά. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε πεξηβάιινλ βεβαξεκέλν κε πςειή πνζόηεηα ζθόλεο θαη ξύπσλ πεηξειαίνπ νύηε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο άλσ ησλ 30 βαζκώλ Κειζίνπ. 4. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ζεξκαληηθό ζώκα θνληά ζε κπαληέξεο, ζπληξηβάληα ή πηζίλεο. 5. Σν ζεξκαληηθό ζώκα δελ πξέπεη λα θαιύπηεηαη νύηε λα ηνπνζεηείηαη θάησ από εζηίεο ςεζίκαηνο, ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο. 6. Πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζε, απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη πεξηκέλεηε λα θξπώζεη ηειείσο ε ζπζθεπή. 7. Όηαλ ε ζπζθεπή απελεξγνπνηεζεί, κείλεη αθύιαρηε ή πξόθεηηαη λα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν, θιείλεηε ηνλ δηαθόπηε ηζρύνο θαη απνζπλδέεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο. 8. Γηα λα απνθεπρζνύλ θίλδπλνη εάλ θνπεί ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, ε αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη από ην πξνζσπηθό πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ή από ηελ ππεξεζία επηζθεπώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη από ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 9. Σν ζεξκαληηθό ζώκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδα δάπεδα. 10. Όηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, κελ αγγίδεηε ην πιέγκα ηνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ελδερόκελα εγθαύκαηα ιόγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ηα παηδηά. 11. Γηα λα παξαηείλεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, κελ κεηαθηλείηε ην ζεξκαληηθό ζώκα όηαλ ιεηηνπξγεί θαη κελ πξνθαιείηε παύζε ή απνξξύζκηζε ηεο ηαιάλησζεο. 12. Εάλ ην ζεξκαληηθό ζώκα θαιπθζεί ή ηνπνζεηεζεί εζθαικέλα, ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο, γη απηό κελ παξεκβάιιεηε ρξνλνπξνγξακκαηηζηέο, ρξνλνκεηξεηέο ή άιιεο ζπζθεπέο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο ζηε ρξήζε ηνπ ζεξκαληηθνύ. 13. Μελ πηάλεηε ηνπο δηαθόπηεο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο θαη κελ απνζπλδέεηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα κε βξεγκέλα ρέξηα, ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 14. Η δηάηαμε αζθαιείαο δελ παξέρεη πιήξε πξνζηαζία ζε παηδηά ή άηνκα κε αλαπεξία. Υξεηάδεηαη επίβιεςε ησλ παηδηώλ ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 15. Σν ελ ιόγσ πξντόλ ελδείθλπηαη κόλν γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, όρη ζε εμσηεξηθνύο. 16. Μελ δηπιώλεηε, ζέξλεηε ή ζπζηξέθεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε. 17. Πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, κελ ζπλδέεηε ην κεράλεκα ζηελ πξίδα ρσξίο λα έρεηε ηειεηώζεη ηε ζπλαξκνιόγεζε. 18. Η ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο δελ ελδείθλπηαη γηα πξόζσπα κε ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή λνεηηθέο αλαπεξίεο ή κε έιιεηςε πείξαο θαη θνηλήο ινγηθήο, εθηόο εάλ ππάξρνπλ άιια πξόζσπα πνπ εγγπώληαη ηελ επνπηεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. 19. Εάλ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε ηε ζπζθεπή, πξώηα απνζπλδέζηε ην θαιώδην θαη πεξηκέλεηε σζόηνπ ε ζπζθεπή θξπώζεη εληειώο. Μεηαθηλεζείηε θαλνληθά θαη κελ ζέξλεηε ην ζεξκαληηθό ζώκα ηξαβώληαο ην θαιώδην. 20. Μελ ηνπνζεηείηε ην ζεξκαληηθό θνληά ζε θνπξηίλεο θαη έπηπια εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Φξνληίζηε λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν από ηνλ ηνίρν θαη ηα έπηπια θαη λα κελ ππάξρνπλ εκπόδηα ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ από ηελ θνξπθή ηνπ ώζηε λα αεξίδεηαη. 21. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε θαη κελ ην απνζεθεύεηε ζε ρώξνπο όπνπ θπξηαξρνύλ πγξαζία θαη ζθόλε, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ε δηάβξσζε θαη αηπρήκαηα όπσο ε δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ε ειεθηξνπιεμία ιόγσ ηεο πγξαζίαο.

5 22. Μελ απνζπλαξκνινγείηε απζαίξεηα ην ζεξκαληηθό. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην κεράλεκα ώζηε λα απνθεπρζνύλ θίλδπλνη. 23. Καηά ηε ζύλδεζε ηνπ κεραλήκαηνο είλαη θπζηθό λα αθνπζηεί έλαο ειαθξύο ήρνο. ΜΗΝ ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΦΑΜΑΣΑ Πξνεηδνπνίεζε: απαγνξεύεηαη λα θξεκάηε πθάζκαηα ζην ζεξκαληηθό, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε. VIII. πληήξεζε θαη θξνληίδα kerosene methylbenzene acid θεξνδίλε κεζπινβελδόιην νμύ 1. Πξηλ πξνβείηε ζε εμσηεξηθό θαζαξηζκό, θιείζηε ηνλ δηαθόπηε, απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη πεξηκέλεηε σζόηνπ θξπώζεη ηειείσο ην ζεξκαληηθό. 2. Γηα λα απνθύγεηε απνρξσκαηηζκό θαη παξακόξθσζε ηνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο, κελ ην ιεηηνπξγείηε ζε πεξηβάιινλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο νύηε θνληά ζε εζηία θιόγαο. 3. Σεξείηε ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο. 4. Αθνύ θαζαξίζεηε θαη επηκειεζείηε ηε ζπζθεπή, ζπζθεπάζηε θάζε κέξνο ηεο ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία κε ηελ αξρηθή ηνπ ζεηξά. 5. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ε ζπζθεπή πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ρώξν μεξό θαη επάεξν, ρσξίο θίλδπλν εμώζεζεο θαη ζύγθξνπζεο κε άιια αληηθείκελα. 6. Σν κεράλεκα απαηηεί κόλνλ εμσηεξηθό γεληθό θαζαξηζκό θαη ζπληήξεζε. Πξώηα ζθνππίδεηε κε καιαθό παλί εκπνηηζκέλν κε νπδέηεξν απνξξππαληηθό γηα λα απνκαθξύλεηε ηε ζθόλε πνπ έρεη θαηαθαζίζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζεξκαληηθνύ, έπεηηα ηξίβεηε κε ζηεγλό παλί. 7. Μελ μεπιέλεηε κε λεξό. 8. Μελ ρξεζηκνπνηείηε δηαιύηεο, ηνινπόιην, όμηλν δηάιπκα απνξξππαληηθνύ, θεξνδίλε ή ρεκηθό παλί θαζαξηζκνύ γηα λα ηξίςεηε ην ζεξκαληηθό, ώζηε λα απνθύγεηε ηνλ απνρξσκαηηζκό θαη ηηο θζνξέο.

6 ΗΜΔΙΩΗ: Η ελ ιόγσ ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από παηδηά θαη πξόζσπα κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, πνπ δελ δηαζέηνπλ πείξα θαη γλώζεηο, εθηόο εάλ ππάξρεη επνπηεία θαη έρνπλ ιάβεη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηεο από πξόζσπν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα επηβιέπνληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Εάλ έρεη ππνζηεί δεκία ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηελ ππεξεζία επηζθεπώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξόζσπα εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ επηζθεπή, ώζηε λα απνθεύγνληαη ηα αηπρήκαηα. ηηο νδεγίεο πξέπεη λα αλαθέξεηαη όηη ην ζεξκαληηθό ζώκα δελ ηνπνζεηείηαη απεπζείαο θάησ από πξίδεο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ζεξκαληηθό καδί κε ρξνλνπξνγξακκαηηζηέο, ρξνλνκεηξεηέο ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ ην ελεξγνπνηνύλ απηόκαηα, δηόηη ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο εάλ ην ζεξκαληηθό είλαη θαιπκκέλν ή ηνπνζεηεκέλν εζθαικέλα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ζεξκαληηθό ζώκα θνληά ζε κπαληέξεο, ληνπδηέξεο ή πηζίλεο. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Σν ζεξκαληηθό απηό δελ δηαζέηεη εμάξηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δσκαηίνπ. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε κηθξά δσκάηηα θαηνηθνύκελα από άηνκα πνπ δελ απηνεμππεξεηνύληαη γηα λα θύγνπλ από ην δσκάηην, εθηόο εάλ έρεη εμαζθαιηζηεί ζπλερήο επίβιεςε. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΓΗΓΙΑ 2002/96/ΔΚ ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο (ρσξηζηήο) ζπιινγήο πνπ νξίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη αθελόο ηελ απνθπγή πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε δηάζεζε θαη αθεηέξνπ ηελ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ από ηα νπνία απνηειείηαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ.

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ)

ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ) ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ Διεγκέλεο θαηά : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ INVERTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηόλ ηνλ Inverter Mitsubishi. Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν CD ROM γηα

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0311 A OI GT-1D ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ

Διαβάστε περισσότερα