ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ - Κσδηθφο είδνπο : - Πεξηγξαθή είδνπο : Γηπινθάκπηλα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα άκεζεο επέκβαζεο - Πνζφηεηα : 30 - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνχ : Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο - Κξηηήξην θαηαθχξσζεο:.π. - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απφθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζφλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο απφ ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ; 4. ΥΟΛΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Ζκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή : 0

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΜΖΜΑ 2ν ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνχδε 4, ΑΘΖΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ Τδξνθφξσλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηαζσζηηθψλ Ορεκάησλ (4Υ2) άκεζεο επέκβαζεο Α. ΚΟΠΟ θνπφο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πξνκήζεηα Ππξνζβεζηηθψλ Γηαζσζηηθψλ Ορεκάησλ (4Υ2) άκεζεο επέκβαζεο εμνπιηζκέλα κε δεμακελέο λεξνχ θαη αθξνχ ρσξεηηθφηεηαο 1000 L θαη 50 L, αληίζηνηρα. Β. ΔΙΑΓΩΓΗ Σα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε θχξην έξγν ηελ θαηαπνιέκεζε αζηηθψλ ππξθαγηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα παξέρνπλ κεγάιε επειημία γηα ηελ θίλεζή ηνπο γηα ηελ ηαρεία επέκβαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηάζβεζε ππξθαγηάο ή ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ζπκβάλησλ ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ δηαζσζηηθφ θαη άιιν πξφζζεην θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα επεκβαίλνπλ ζε ζπκβάληα δηάζσζεο απεγθισβηζκνχ ζε ηξνραία αηπρήκαηα θαη ζε άιια ζπκβάληα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Γ. ΟΡΙΜΟΙ Οη νξηζκνί ησλ ηερληθψλ θαη γεληθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο πεξηγξάθνληαη ζην ΔΝ :1998, ζην EN : 2009 θαη ζην EN :2002. Ζ έλδεημε "πεξίπνπ" αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ± 5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνχκελεο ηηκήο. Γ. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ Σα ππφ πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα πξνζδηνξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην ΔΝ θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: ΑΝΣΛΗΟΦΟΡΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ EN /L / / Σα νρήκαηα λα θέξνπλ ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε "CE". Δ. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ Σα παξαθάησ βνεζήκαηα έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: 1

3 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN :1998 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN : 2009 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN :2002 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN : 2002 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN : 2002 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN13204:2004 Πιεξνθνξίεο απφ ην εκπφξην Σ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 1. ΓΔΝΙΚΑ Σα πξνζθεξφκελα νρήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο απφ ην έηνο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αμηνπηζηία ζε ηθαλφ βάζνο ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη Πλαίσιο Σα πιαίζηα (θνξείο) ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Ο πξνζθεξφκελνο ηχπνο πιαηζίνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη Πυροσβεστικό Συγκρότημα Σα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα (αληιία, αλακηθηήξαο αθξνχ, ζχζηεκα πξνπιήξσζεο θιπ.) ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα αληαιιαθηηθψλ Υπερκατασκευή Ζ ελ γέλεη θαηαζθεπή ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ λα είλαη εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη εηδηθή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ παξεκθεξνχο ηχπνπ κε ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα έρεη ζπλεξγαζία κε άιινλ έκπεηξν θαηαζθεπαζηή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε θαηαζθεπήο ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ. 2. ΔΠΙΓΟΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Οη επηδφζεηο : Σειηθήο ηαρχηεηαο Δπηηάρπλζεο απφ 0-65 km/h Δπηηάρπλζεο απφ m 2

4 Γπλαηφηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν (ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο) λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ EN πνπ αθνξνχλ νρήκαηα ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηχπνπ ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο. 3. ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο λα δηαηεξεζνχλ φζν είλαη πξαθηηθά δπλαηφ πεξηνξηζκέλεο ψζηε λα θαζηζηνχλ ην φρεκα επέιηθην: 3.1. Οιηθφ κήθνο κέρξη 6000 mm (ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο θιίκαθαο αλαξξίρεζεο ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο) Οιηθφ πιάηνο φρη κεγαιχηεξν απφ 2300 mm Οιηθφ χςνο φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν Κχθινο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνίρν ζε ηνίρν (turning circle between walls) κέρξη 14 m. Οη παξαθάησ δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ EN πνπ αθνξνχλ νρήκαηα ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηχπνπ ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο, ειαθξηάο θιάζεο (L), θαηεγνξίαο έλα (1): 3.5. Γσλία πξνζέγγηζεο (approach angle) 3.6. Γσλία απνρψξεζεο (departure angle) 3.7. Δδαθηθή αλνρή (ground clearance) 3.8. Δδαθηθή αλνρή θάησ απφ ηνπο άμνλεο (ground clearance under axle) 3.9. Γσλία αλαηξνπήο (static tilt angle) 4. ΒΑΡΗ ΟΥΗΜΑΣΟ 4.1. Ζ κηθηή έκθνξηε κάδα (GLM gross laden mass) ηνπ νρήκαηνο λα βξίζθεηαη ζηα νξηδφκελα ζην ΔΝ φξηα πξνθεηκέλνπ ε θιάζε ηαμηλφκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζε νρήκαηα ειαθξηάο θιάζεο (L). Σν κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο (PTLM permissible total laden mass ή GVWR gross vehicle weight rating) λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηε κηθηή έκθνξηε κάδα (GLM) ηνπ νρήκαηνο Ζ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ νρήκαηνο λα θαζηζηά ηνλ νπίζζην άμνλα βαξχηεξν, ελψ ν εκπξφζζηνο λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην απαηηνχκελν θνξηίν ψζηε ην φρεκα λα δηαηεξεί ηελ αζθαιή νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ (δειαδή λα κε ράλεη ηηκφλη). Ζ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ νρήκαηνο λα δειψλεηαη κε ηηο πξνζθνξέο Ζ δηαθνξά ησλ θνξηίσλ κεηαμχ ησλ ηξνρψλ θάζε άμνλα λα κελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θνξηίσλ ησλ ηξνρψλ ηνπ άμνλα Ζ ελ γέλεη θφξηηζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ EN ΚΙΝΗΣΗΡΑ Τδξφςπθηνο, ηεηξάρξνλνο πεηξειαηνθηλεηήξαο ν νπνίνο ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο επηδφζεηο ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ.: 5.1. Ηζρχο κεγαιχηεξε ή ίζε απφ 110 kw Ρνπή θαηάιιειε γηα ηελ απφδνζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. δει. πξνδηαγξαθήο ΔURO-5 ή λεψηεξεο. 3

5 5.4. Να θέξεη ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο κέζσ ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο κε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα φηαλ ην φρεκα παξέρεη πνιχσξν ππξνζβεζηηθφ έξγν ζε ζηάζε. Να πεξηγξάθεηαη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο θαη λα δειψλεηαη ε απφδνζή ηνπ Να θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε (ειεθηξηθή αληίζηαζε) γηα ηελ πξνζέξκαλζε ηνπ ςπθηηθνχ ηνπ απφ εμσηεξηθή πεγή 220 VAC θαη θαηάιιειν ζχλδεζκν ηαρείαο απειεπζέξσζεο. 6. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΚΑΤΙΜΟΤ 6.1. Υσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 90 L Ζ ζέζε ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ζην φρεκα θαζψο θαη νη ζσιελψζεηο θαπζίκνπ, ην ζηφκην πιήξσζεο πνπ απαξαηηήησο λα θέξεη θαηάιιειν θίιηξν, ην πψκα θαζψο θαη ε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην EN Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ λα δηαζέηεη πξφθηιηξν κε δηαρσξηζηή λεξνχ (λεξνπαγίδα). 7. ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΣΜΙΗ Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. Ζ απφιεμή ηεο λα βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ζάιακν νδήγεζεο ζην άλσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ε εκθαλήο δηαδξνκή ηεο λα πξνζηαηεχεηαη κε θαηάιιειν πξνθπιαθηήξα γηα απνθπγή επαθήο θαη εγθαχκαηνο. 8. ΚΙΒΩΣΙΟ ΣΑΥΤΣΗΣΩΝ 8.1. Μεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζρέζε νπηζζνπνξείαο Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ελδηακέζσλ ηξηβέσλ, δπγνζηαζκηζκέλσλ αμφλσλ θαη γξαλαδηψλ, απνθιεηφκελεο ηεο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε πδξνζηαηηθφ ζχζηεκα (πδξαπιηθή αληιία θαη πδξαπιηθφο θηλεηήξαο). 9. ΓΤΝΑΜΟΛΗΠΣΗ (ΡΣΟ) Να ππάξρεη θαηάιιεινο δπλακνιήπηεο (ΡΣΟ) πξνζαξκνζκέλνο ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο γηα λα δίλεη θίλεζε ζηελ ππξνζβεζηηθή αληιία φηαλ ην φρεκα βξίζθεηαη ζε ζηάζε, θαζψο θαη ζε θίλεζε κε αλψηαηε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 8 km/h. 10. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Θέζε ηηκνληνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο Μεραληζκφο ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθφο. 11. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Οδεγία 71/320/ΔΟΚ θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο λα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. 4

6 11.3. Ζ πέδε ζηάζκεπζεο λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ABS) θαη θαηά πξνηίκεζε ζχζηεκα επζηάζεηαο (ESP). 12. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο λα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ζπλερνχο θφξηηζεο ηνπ νρήκαηνο θαη θίλεζήο ηνπ. Να πεξηιακβάλεη αληηζηξεπηηθέο δνθνχο θαζψο θαη πδξαπιηθά, ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ ακνξηηζέξ. 13. ΑΞΟΝΔ Σν φρεκα λα θέξεη δχν (2) άμνλεο Ο εκπξφζζηνο άμνλαο λα είλαη ν δηεπζπληήξηνο θαη ν νπίζζηνο άμνλαο ν θηλεηήξηνο(φρεκα 4Υ2). 14. ΣΡΟΥΟΙ ΔΛΑΣΙΚΑ Σν φρεκα λα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο ζηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη δηδχκνπο πίζσ κε ειαζηηθά επίζσηξα θαηάιιεια γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Όινη νη ηξνρνί θαη ηα ειαζηηθά λα είλαη ησλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ. Ζ κνξθή ηνπ ακαμψκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δεθανρηάκελνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνχξγηα, φρη απφ αλαγφκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO Να ππάξρεη έλαο (1) πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο, ζε θαηάιιειε βάζε ζηήξημεο πάλσ ζην φρεκα. Να ππάξρεη κεραληζκφο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αθαίξεζή ηνπ ή ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. Ζ ζέζε ηνπ εθεδξηθνχ ηξνρνχ λα κελ επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ, λα πξνζηαηεχεηαη κε θαηάιιειν θάιπκκα ηνπο ζφινπο ησλ ηξνρψλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθψλ Να δειψλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν ηχπνο, ν δείθηεο ηαρχηεηαο, ν δείθηεο θνξηίνπ, θαζψο θαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ. 15. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΛΞΗ - ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ Οη δηαηάμεηο έιμεο θαη ξπκνχιθεζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 94/20/ΔΟΚ θαη ζην EN Σν φρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά θαηάιιειν πείξν γηα ηελ ξπκνχιθεζή ηνπ απφ άιια νρήκαηα θαζψο θαη δχν (2) δαθηπιίνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηξηγσληθήο δηάηαμεο ξπκνχιθεζεο Σν φρεκα λα θέξεη ζηελ νπίζζηα πιεπξά θαηάιιειν άγθηζηξν κε θσιηά ηχπνπ ROCKINGER ή αληίζηνηρν θαη πείξν γηα ηελ ξπκνχιθεζε άιισλ νρεκάησλ Όιεο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο έιμεο ξπκνχιθεζεο λα είλαη επαξθνχο αληνρήο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο ζε δξφκν ζηελ επηηξεπφκελε ζπλνιηθή έκθνξηε κάδα ηνπ. 5

7 15.5. ηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο, πιεζίνλ ηεο δηάηαμεο ξπκνχιθεζεο λα ππάξρνπλ αλακνλέο γηα ζχλδεζε ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο. 16. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θαη ε αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Ζ παξνρή ηνπ ελαιιαθηήξα (ALTΔRNATOR) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Ζ ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ε βάζε ζηήξημεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε γεληθφ δηαθφπηε απνκφλσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο (κε εμαίξεζε πηζαλψλ θαηαλαιψζεσλ πνπ απαηηνχλ κφληκε ζχλδεζε), θαζψο θαη κε δηάηαμε γηα ηελ θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ απφ εμσηεξηθή πεγή 24 VDC Δγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε αζπξκάηνπ θαη θεξαίαο αζπξκάηνπ. Δπηπιένλ, εγθαηάζηαζε κεγαθψλνπ αθξφαζεο εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ αζπξκάηνπ θαζψο θαη δεχηεξνπ κηθξφθσλνπ ρεηξφο κε Ρ.Σ.Σ. ζην εξκάξην ηεο αληιίαο Ο θσηηζκφο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ Γχν (2) πξνβνιείο νκίριεο κε ιπρλίεο αινγφλνπ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο Φσηεηλφ θαη ερεηηθφ ζχζηεκα νπηζζνπνξείαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ / Έλαλ (1) πξνβνιέα εξγαζίαο ζην κέζν ηεο άλσ νπίζζηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο, πνπ δχλαηαη λα είλαη είηε ρσλεπηφο είηε ηνπνζεηεκέλνο επί ζηαζεξήο βάζεο, θαηάιιειν γηα ην θσηηζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πίζσ απφ ην φρεκα. Να δηαζέηεη ιπρλία ηχπνπ HID (High Intensity Discharge) ή εθηφλσζεο αεξίνπ άλεπ εζσηεξηθήο αληίζηαζεο (Gas Discharge), αεξίνπ Xenon, High Pressure Sodium ή άιιν αληίζηνηρν, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 70W θαη δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο κε ξεχκα 12 ή 24V. Ζ έληαζε θσηεηλφηεηαο ηεο ιπρλίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6000 Lumens. Ο πξνβνιέαο λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο, ειεγρφκελνο απφ θαηάιιειν δηαθφπηε ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο δέζκεο πάλσ-θάησ θαη λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55 ή αλψηεξν Πεπιγπαθή πομποδέκηη (Π/Γ) Να είλαη θαηλνχξηνο, επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ακεηαρείξηζηνο πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο. Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεινο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ρψξν δηαζηάζεσλ ξαδηνθαζεηφθσλνπ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ MHz θαη νπσζδήπνηε απφ MHz Ηζρχο εμφδνπ πνκπνχ 25 Watt/50 Ω ξπζκηδφκελε (παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο Αξηζκφο πξνγξακκαηηδφκελσλ δηαχισλ ηνπιάρηζηνλ Σξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε Ζ/Τ Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνχ θαη δέθηε 25 ΚΖΕ ηαζεξφηεηα ζπρλφηεηαο +/- 5 ppm Σχπνο δηακφξθσζεο 16 F3 (+/- 5 ΚΖΕ ) 6

8 Δπαηζζεζία δέθηε 0,35 κv γηα 12 db SINAD γηα φιε ηε δψλε ζπρλνηήησλ Φίκσζε εμφδνπ δέθηε ξπζκηδφκελε εζσηεξηθά, ή απηφκαηα, ή κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηψθιη 0,3 κv, ή θαη κηθξφηεξε Ηζρχο αθνπζηηθήο εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 4 Watt Απφθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο ζχκθσλα κε CEPT Δλδνδηακφξθσζε 60 db. Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο. Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βχζκα ζχλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Αλεμάξηεηε έμνδν ήρνπ δέθηε Έμνδνο γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο Έμνδνο γηα ηελ ιήςε ππφηνλνπ (CTCSS) Δίζνδνο αθνπζηηθνχ ζήκαηνο πνκπνχ Δίζνδνο ΡΣΣ Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή 12 V DC κε κεηαβνιή απφ 11 έσο 15 VOLT Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ απφ ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή Ζ θαηαλάισζε ζηα 12 V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ηα 0,5 Α, ζηε ιήςε ηα 15 Α θαη ζηελ εθπνκπή ηα 10 Α Όξηα ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν Π/Γ: Θεξκνθξαζία απφ -20 έσο +55 ν C ρεηηθή πγξαζία απφ 15 έσο 95% ηελ πξφζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη ην βχζκα κηθξνθψλνπ, ην κεγάθσλν, ε έλδεημε ηνπ δηαχινπ θαζψο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π/Γ. Πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ: Πξνγξακκαηηζκφο ππφηνλνπ (CTCSS) encode - decode αλά θαλάιη Πξνγξακκαηηζκφο ρξφλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο (Σ.Ο.Σ.) Πξνγξακκαηηζκφο ζάξσζεο (SCAN) δχν νκάδσλ θαλαιηψλ. Παξειθφκελα Πνκπνδέθηε Μεηαηξνπέαο ηάζεο απφ 24 V ζε 13,8 V ζηαζεξνπνηεκέλν ηνπιάρηζηνλ 10 Α ζπλερνχο παξνρήο κε πξνζηαζία έλαληη ππέξηαζεο ζηελ έμνδν (Γηαθνπή ηεο παξνρήο, γηα έμνδν άλσ ησλ 16 V) Μηθξφθσλν ρεηξφο κε Ρ.Σ.Σ. Σεκάρηα δχν (2) έλα ζην ζάιακν νδήγεζεο θαη έλα ζην εξκάξην ηεο αληιίαο Ζ θεξαία λα είλαη ηχπνπ καζηηγίνπ ιυ4 απφ αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο, κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζχζηεκα ζηήξημεο απηήο Λνγηζκηθφ θαη εμαξηήκαηα απαηηνχκελα γηα ηελ δηαζχλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. (έλα ζεη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα Π/Γ) Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηφηππν (SERVICE MANUAL) κε φια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ Π/Γ (έλα ζεη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα Π/Γ). Δηδηθνί φξνη Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πνκπνδεθηψλ λα είλαη ζχκθσλα θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ CEPT ή ETSI. Δπί ησλ ζπζθεπψλ λα αλαγξάθνληαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκφο παξηίδαο θαη / ή ν αξηζκφο 7

9 ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε απηή, ην θσδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο ηεο θιάζεο 2 (alert sign) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ απφ 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ) Γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο πνκπνδέθηεο λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Declaration of Conformity - DoC ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ, Ν 2867 / 2000 θαη ηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ απφ 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ). ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ απαηηείηαη θαη γλσζηνπνίεζε (Notification), απηή λα αλαθέξεηαη επαθξηβψο ζηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν πνκπνδέθηε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 44 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 44 / Α / ) Σα ειάρηζηα φξηα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβψο απφ ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ αξίζκ πξφηππν E.T.S. ή αληίζηνηρν Οη αθξηβείο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Οη Π/Γ ζα παξαδίδνληαη πξνγξακκαηηζκέλνη, έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία. 17. ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΗΓΗΗ Ο ζάιακνο νδήγεζεο λα είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ ζε ζεηξά παξαγσγήο. Σκήκαηα ηνπ ζαιάκνπ δχλαηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ (G.R.P.), απνθιεηφκελεο φκσο ηεο εμ νινθιήξνπ πιαζηηθήο θαηαζθεπήο θαη επέλδπζεο ηνπ ζαιάκνπ. Ο εκπξφζζηνο πξνθπιαθηήξαο λα είλαη κεηαιιηθφο Ζ αλάθιηζε ηνπ ζαιάκνπ λα γίλεηαη κε εχρξεζην κεραληζκφ Να θέξεη ηέζζεξηο (4) ζχξεο (δχν ζε θάζε πιεπξά) κε αλνηγφκελα παξάζπξα Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαζψο θαη κε ηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή επέλδπζε Να δηαζέηεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (AIR CONDITION) εγθαηεζηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Όια ηα θξχζηαιια ηνπ ζαιάκνπ (αλεκνζψξαθαο, ζχξεο) λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ Οδεγία 92/22/EOK Να θέξεη έμη (6) ζπλνιηθά ζέζεηο πιεξψκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ. Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ λα είλαη αλεμάξηεην θαη ξπζκηδφκελν. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο ε θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο 77/541/ΔΟΚ θαη 76/115/ΔΟΚ ηελ νπίζζηα ζεηξά θαζηζκάησλ λα θέξεη ζέζεηο γηα ηξία (3) κέιε πιεξψκαηνο. Πίζσ απφ ηελ πιάηε ησλ νπίζζησλ θαζηζκάησλ λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ηξηψλ (3) αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (Βι. παξ. Δμνπιηζκνχ). Ζ πιάηε ησλ νπηζζίσλ θαζηζκάησλ λα είλαη αλαθιηλφκελε κε θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ηελ επρεξή αλάξηεζή ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. 8

10 17.9. Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηζρπξφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζχζηεκα εθηφμεπζεο λεξνχ ζηνλ αλεκνζψξαθα. Να θέξεη αιεμήιηα, εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο θαζψο θαη θπξηφ θαζξέπηε "ξάκπαο" ζηελ άλσ πιεπξά ηεο δεμηάο ζχξαο Σα φξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη εξγνλνκηθά δηεπζεηεκέλα θαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην ηα παξαθάησ φξγαλα: Δλδείθηε ηαρχηεηαο (km/h) θαη θαηαγξαθηθφ δηαλπζείζαο απφζηαζεο (km). ηξνθφκεηξν θηλεηήξα. Καηαγξαθεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο θηλεηήξα. Μαλφκεηξν πίεζεο ιαδηνχ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ θηλεηήξα. Ακπεξφκεηξν είηε βνιηφκεηξν ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πέδεζεο. Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο. Ππμίδα κε επαλάγλσζηεο ελδείμεηο Να ππάξρεη αληίζηνηρνο πίλαθαο πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη ρεηξηζηήξηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Ο πίλαθαο λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα αθφινπζα: Γηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο ζπζηήκαηνο απηνπξνζηαζίαο. Υεηξηζηήξηα ειέγρνπ νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο. Δλδεηθηηθή ιπρλία θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε χπαξμεο αλνηθηνχ ξνινχ θαη βαηήξα ππεξθαηαζθεπήο. Γηαθφπηεο πξνβνιέα εξγαζίαο. Γηαθφπηε πξνζζαθαηξνχκελνπ πξνβνιέα. Γηαθφπηε επηινγήο πνζνζηνχ πξφζκημεο αθξνγφλνπ 3% θαη 6% ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο (είηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο είηε ζην εμσηεξηθφ εκπξφζζην δεμηφ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο) λα ππάξρεη θαηάιιεινο πηπζζφκελνο ηζηφο απφ θξάκα αινπκηλίνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη ζχλδεζε ηνπ πξνζζαθαηξνχκελνπ πξνβνιέα ηεο παξ Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηνπ θαη ην κέγηζην χςνο ζε πιήξε αλάπηπμε (ρσξίο ηνλ πξνβνιέα) λα είλαη ηφζν ψζηε λα εμέρεη ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαηά 500 mm ηνπιάρηζηνλ ηελ εκπξφζζηα δεμηά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη επίζεο ξεπκαηνδφηεο 24VDC γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ πξνζζαθαηξνχκελνπ πξνβνιέα ηεο παξ ε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ψζηε λα είλαη επαλάγλσζηε, λα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ λα πεξηέρεη θαη ειάρηζηνλ: Σε κηθηή έκθνξηε κάδα ηνπ νρήκαηνο Σν κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο Σηο κέγηζηεο δπλαηφηεηεο θφξηηζεο ησλ αμφλσλ Γηαζηάζεηο θαη πηέζεηο ειαζηηθψλ Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ Να θέξεη ζχζηεκα πινήγεζεο GPS κε Οζφλε αθήο LCD-TFT 5 ηνπιάρηζηνλ, κε θαηάιιειε βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηξνθνδνζία απφ ην 9

11 ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο, επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, εγθαηεζηεκέλν πξφγξακκα πινήγεζεο, ελζσκαησκέλν ράξηε κε πιήξε θάιπςε φιεο ηεο Διιάδαο θαη δσξεάλ αλαβαζκίζεηο απηνχ, ειιεληθφ κελνχ κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, πξφζζεηε εμσηεξηθή θεξαία, θνξηηζηή ξεχκαηνο, θαιψδην ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο Να θέξεη πιήξεο ερνζχζηεκα (Ράδην CD) ηνπνζεηεκέλν. 18. ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΥΗΣΙΚΗ ΗΜΑΝΗ Ζρεηηθή ζήκαλζε Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη απφ εληζρπηή - κηθξφθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο (WAIL-YELP-HI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θφξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δεκφζηαο αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ήρσλ απφ ηελ θφξλα ηνπ νρήκαηνο Ζ ηζρχο εμφδνπ ηεο ζεηξήλαο λα είλαη 100 W, θαη ε ηζρχο ηνπ κεγαθψλνπ αλάινγε Ζ ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 120 db ηνπιάρηζηνλ ζε απφζηαζε 3 m. Ζ ζπρλφηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη απφ 500 έσο 1800 Hz πεξίπνπ Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινπ ηχπνπ ρακεινχ βάζνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειε ζέζε θάησ απφ ηνλ αλεκνζψξαθα θαη πάλσ απφ ηνλ πξνθπιαθηήξα. Οπηηθή ζήκαλζε Ζ νπηηθή ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ ζα απνηειείηαη απφ κπάξα θσηηζκνχ θαη πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα. Ζ κπάξα θσηηζκνχ θαη ηα πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιεια κεηαιιηθά πιέγκαηα Μπάξα θσηηζκνχ Ζ κπάξα θσηηζκνχ λα είλαη αεξνδπλακηθήο κνξθήο, ρακειήο αληίζηαζεο ζηνλ αέξα. Ζ βάζε ηεο λα είλαη απφ ειαθξφ κέηαιιν αλζεθηηθφ ζε νμείδσζε Δληφο ηεο κπάξαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα δέθα (10) θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED Ζ δηάηαμε ησλ δέθα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη ε αθφινπζε: Έμη (6) ζηελ εκπξφζζηα φςε ηεο κπάξαο θαη αλά δχν (2) ζε θάζε πιεπξά ππφ γσλία σο πξνο ην δηακήθε άμνλα ηεο κπάξαο 45 ν θαη 135 ν αληίζηνηρα, ψζηε λα παξέρεηαη νπηηθφ πεδίν θάιπςεο 270 ν Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κνηίβα αλαιακπψλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπψλ ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ επαλάιεςεο Δπηπιένλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεο κπάξαο θαη ζηελ εκπξφζζηα φςε ηεο, δχν (2) πξνβνιείο κε ιπρλία αινγφλνπ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 35W έθαζηε, ελαιιάμ ιεηηνπξγίαο, παξάγνληαο ηνπιάρηζηνλ 90 αλαιακπέο αλά ιεπηφ (flasher). Απνθιείεηαη ε επηθφιιεζε ησλ πξνβνιέσλ αινγφλνπ επί ηνπ θαιχκκαηνο ηεο κπάξαο (γηα ιφγνπο αληνρήο ηνπ θαιχκκαηνο). Οη πξνβνιείο πξέπεη λα απνηεινχλ 10

12 αλεμάξηεηα ζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθή ζέζε εληφο ηεο κπάξαο φπσο ηα ζψκαηα ηχπνπ LED θαζψο θαη λα θέξνπλ θάηνπηξν Ζ κπάξα θσηηζκνχ ζα θέξεη κνλνθφκκαην ή ηκεκαηηθφ θάιπκκα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ πιαζηηθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθφηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ πεξηθεξεηαθή επηθάλεηα ηεο κπάξαο. Σκήκα ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο κπάξαο δχλαηαη λα είλαη απφ ειαθξχ κέηαιιν Σν κήθνο ηεο κπάξαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1600 mm θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κελ αθήλεη θελφ θαηά πιάηνο ηεο νξνθήο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο κεγαιχηεξν απφ 100 mm ζε θάζε πιεπξά. Σν χςνο (ρσξίο ηα ζηεξίγκαηα) λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ 120 mm. Σν κηθξφηεξν χςνο ζα αμηνινγεζεί σο πιενλεθηηθφηεξν ζηελ βαζκνιφγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο Πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED σο εμήο: Γχν (2) θψηα ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειν χςνο ψζηε ε θσηεηλή δέζκε ηνπο λα είλαη νξαηή απφ ηνλ θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ, δχν (2) θψηα ζην άλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο πιεπξάο ζε θαηάιιειν χςνο θαη απφ έλα (1) θσο ζηηο πιατλέο πιεπξέο ζε θαηάιιειν χςνο πάλσ απφ ηε κέζε Κάζε θσο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κνηίβα αλαιακπψλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπψλ ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ επαλάιεςεο Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη θάιπκκα απφ πιαζηηθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθφηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα λα αθαηξείηαη κε εχθνιν ηξφπν γηα ηελ αιιαγή ηνπ ιακπηήξα. Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα (πεξηκεηξηθή θιάληδα) ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ρξσκέ (chrome plated) Σα θσηηζηηθά ζψκαηα λα έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, κε επηθάλεηα θσηηζκνχ (ρσξίο ηε θιάληδα) ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 100cm Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηεο κπάξαο θσηηζκνχ (κε εμαίξεζε ηνπο πξνβνιείο αινγφλνπ) θαη ηα πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ηχπνπ LED απαξαίηεηα Generation III ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ λα παξάγνπλ δέζκεο θσηφο εξπζξνχ ρξψκαηνο, κε θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο νπηηθήο δέζκεο Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ππνρξεσηηθά λα απνηεινχληαη απφ ιπρλίεο ηχπνπ LED πεξηβαιιφκελεο απφ πεξηθεξεηαθά θάηνπηξα, ηα νπνία δηαρένπλ ηελ νπηηθή δέζκε ζε κεγάιεο γσλίεο. Ο ιφγνο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ LED αλά 10 cm 2 θσηηζηηθήο επηθάλεηαο λα είλαη κέρξη 1, Να ππάξρεη πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο ηερλνινγίαο LED (ηερλνινγία δηάρπζεο, αξηζκφο LED, θαηαλάισζε ξεχκαηνο, ηζρχνο θιπ.). 11

13 Πηζηνπνίεζε Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ (EEC type-approval certificate) ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 95/54/ΔΔ πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο γηα νρήκαηα (EMC Directive 95/54/EC). Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζήκαλζεο. 19. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ππξνζβεζηηθή αληιία ε νπνία λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο κέζα ζε εξκάξην. Ζ αληιία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΝ θαη EN Ζ αληιία λα παίξλεη θίλεζε απφ ηνλ δπλακνιήπηε (ΡΣΟ) ηνπ νρήκαηνο κέζσ ελδηακέζσλ ηξηβέσλ, δπγνζηαζκηζκέλσλ αμφλσλ θαη ζηαπξψλ ηχπνπ CARDAN. Να ππάξρεη θαηάιιειν ζχζηεκα ειέγρνπ ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ην νπνίν λα κελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζε πεξηζζφηεξεο ζηξνθέο απφ ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο Να είλαη θπγνθεληξηθή, πνιπβάζκηα, θαηάιιειε γηα κέζε θαη πςειή πίεζε. Γηα ην ιφγν απηφ λα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, έλα γηα κέζε πίεζε θαη έλα γηα πςειή Ζ αληιία λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αιιά θαη αλεμάξηεηεο παξνρήο κέζεο θαη πςειήο πίεζεο θαηά βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή ζε φιν ην θάζκα ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ρσξίο ηελ αλάγθε άιινπ ρεηξηζκνχ εθηφο ηεο επηινγήο ησλ βαλψλ εθηφμεπζεο Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο (θέιπθνο, ζηξνθεία) λα είλαη θξάκα ειαθξνχ κεηάιινπ ή νξείραιθνο θαη ν άμνλάο ηεο αλνμείδσηνο ράιπβαο Ζ πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ αληιία φηαλ απηή ιεηηνπξγεί ζηηο νλνκαζηηθέο ηεο ζηξνθέο (φπνπ απηή απνδίδεη ηηο αηηνχκελεο επηδφζεηο) θαη φινη νη θξνπλνί θαηάζιηςεο είλαη θιεηζηνί, λα κελ ππεξβαίλεη ηα κέγηζηα νξηδφκελα φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο. Σνχην λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε πξφζζεησλ εμσηεξηθψλ κεραληζκψλ (π.ρ. αλαθνπθηζηηθέο βαιβίδεο, βαιβίδεο επηζηξνθήο ζηελ πδαηνδεμακελή θιπ.) Δπηδφζεηο Οη επηδφζεηο ηεο αληιίαο γηα άληιεζε απφ βάζνο 3m κε ζσιήλα δηακ. 110 mm λα είλαη νη αθφινπζεο: Μέζε πίεζε: Διάρηζηε παξνρή 1500 l/min ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 10 bar. Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ΔΝ : FPN Τςειή πίεζε: Διάρηζηε παξνρή 250 l/min ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 40 bar. Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ΔΝ : FPH ηφκηα αλαξξφθεζεο / θαηάζιηςεο Γχν (2) ζηφκηα παξνρήο κέζεο πίεζεο κε δηαθφπηεο θαη ηαρπζπλδέζκνπο STORZ-65 κε ζηεγαλά πψκαηα βακκέλα θφθθηλα Έλα (1) ζηφκην παξνρήο πςειήο πίεζεο κε δηαθφπηε, κφληκα ζπλδεδεκέλν ζηνλ ηπιηθηήξα ζσιήλα Τ.Π ηφκηα απνζηξάγγηζεο ηεο αληιίαο κε δηαθφπηεο. 12

14 Έλα ζηφκην αλαξξφθεζεο απφ εμσηεξηθή πεγή κε ηαρπζχλδεζκν STORZ- 110, πξνζζαθαηξνχκελν αλνμείδσην θίιηξν θαη ζηεγαλφ πψκα βακκέλν κπιε Έλα ζηφκην αλαξξφθεζεο απφ ηελ πδαηνδεμακελή φπνπ ε αληιία είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλε κέζσ δηαθφπηνπ θαη αλνμείδσηνπ θίιηξνπ Έλα ζηφκην πιήξσζεο ηεο πδαηνδεμακελήο κέζσ ηεο αληιίαο κε δηαθφπηε Πίλαθαο αληιίαο Ζ αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε πίλαθα ρεηξηζκνχ πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρεηξηζηήξηα θαη δηαθφπηεο, θαη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: ζιηβνθελφκεηξν (-1/0/25) bar καλφκεηξν κέζεο πίεζεο (0-25 bar) καλφκεηξν πςειήο πίεζεο (0-100 bar) θαηαγξαθεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο αληιίαο ξπζκηζηή πνζνζηνχ πξφζκημεο αθξνχ 3%, θαη 6% Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ειαίνπ θηλεηήξα Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο θπθιψκαηνο αθξνχ Υεηξηζηήξην ειέγρνπ ζηξνθψλ θηλεηήξα (ρεηξφγθαδν) Όξγαλν έλδεημεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ πδαηνδεμακελήο Όξγαλα έλδεημεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ δεμακελήο αθξνγφλνπ. Γηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθήο αληιίαο πιήξσζεο δεμακελήο αθξνγφλνπ χζηεκα πξνπιήξσζεο Ζ θπγνθεληξηθή αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε κία αλεμάξηεηε αληιία θελνχ (primer) ε νπνία λα πξνπιεξψλεη ηελ θπγνθεληξηθή αληιία ζε ρξφλν φρη κεγαιχηεξν απφ 32 sec απφ βάζνο άληιεζεο 7 m θαη ζσιήλα δηακέηξνπ 110 mm. Μέγηζην βάζνο αλαξξφθεζεο 8 m Ζ αληιία πξνπιήξσζεο λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ θελνχ. Καηά ηελ έλαξμε ηεο αλαξξφθεζεο, λα κελ απαηηείηαη ε πιήξσζε κε λεξφ ηεο αληιίαο ή ηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ρεηξνθίλεηα χζηεκα πξφζκημεο αθξνγφλνπ Ζ αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε αλακηθηήξα αθξνγφλνπ, ξπζκηδφκελν ρεηξνθίλεηα γηα αθξνδηάιπκα 3% θαη 6% (A.F.F.F.) Ζ πξφζκημε ηνπ επηιεγκέλνπ πνζνζηνχ πξφζκημεο (3% θαη 6%) λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε (κε απφθιηζε ±20% ζηελ Τ.Π. θαη ±10% ζηελ Υ.Π.) αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε παξνρή θαη πίεζε ηεο αληιίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη απνιχησο θαλέλαο πξφζζεηνο ρεηξηζκφο ξχζκηζεο. Ζ ξχζκηζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηαθφπηε πνπ λα βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηεο αληιίαο, ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηνπ απινχ νξνθήο θαζψο θαη ζην ζάιακν νδήγεζεο Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα άληιεζεο αθξνγφλνπ θαη απφ δνρεία ηνπνζεηεκέλα ζην έδαθνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ λα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ λα θαηαιήγεη ζε ηαρπζχλδεζκν STORZ Σειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο Σν δίθηπν ηεο αληιίαο λα πεξηιακβάλεη θαηάιιεινπο ηειερεηξηδφκελνπο δηαθφπηεο (βάλεο) πνπ λα ιεηηνπξγνχλ πλεπκαηηθά ή ειεθηξνπλεπκαηηθά θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ρξήζε ηνπο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηεο αληιίαο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Σν 13

15 ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ησλ βαλψλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο πεπηεζκέλνπ αέξα ή ειεθηξηθήο ηάζεο χζηεκα απηνπξνζηαζίαο νρήκαηνο Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο κε ςεθαζκφ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε θαη πξνζηαζία ησλ δχν πιατλψλ θαη ηεο εκπξφζζηαο πιεπξάο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο, ην νπνίν λα απνηειείηαη απφ θαηάιιειν αξηζκφ αθξνθπζίσλ Σν ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο λα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ ππξνζβεζηηθή αληιία ηνπ νρήκαηνο θαη ε παξνρή ζηα αθξνθχζηα λα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο εθεδξείαο λεξνχ (ξεδέξβαο) κέζσ δηαθφπηε ρσξεηηθφηεηαο 100 ιίηξσλ απφ ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ 1000 ιίηξσλ Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ νδεγνχ κε ειεθηξνπλεπκαηηθφ ζχζηεκα. Να ππάξρεη γεληθφο δηαθφπηεο παξνρήο λεξνχ θαη αέξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ θαη ηελ επρεξή επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί πιήξεο πεξηγξαθή θαη κειέηε θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνπξνζηαζίαο Ππξνζβεζηηθφ δίθηπν Σν θχθισκα ηεο αληιίαο λα επηηξέπεη ηνπο παξαθάησ ρεηξηζκνχο: Αλαξξφθεζε απφ εμσηεξηθή πεγή θαη πιήξσζε ηεο πδαηνδεμακελήο Αλαξξφθεζε απφ εμσηεξηθή πεγή θαη ηαπηφρξνλε εθηφμεπζε ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε ηεο πδαηνδεμακελήο Αλαξξφθεζε απφ ηελ πδαηνδεμακελή θαη εθηφμεπζε Να κελ ππάξρεη απψιεηα λεξνχ ζε πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή βάλα ηεο πδαηνδεμακελήο είλαη αλνηθηή θαη ε αληιία δελ ιεηηνπξγεί. 20. ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ Ζ ππεξθαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο λα είλαη εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα εξκάξηα εμνπιηζκνχ, ηελ δεμακελή λεξνχ, ηε δεμακελή αθξνχ θαζψο θαη ην εξκάξην ηεο αληιίαο. Να είλαη εμνπιηζκέλε δεμηά θαη αξηζηεξά, θαζ φιν ην κήθνο ησλ πιατλψλ ζπξψλ ησλ εξκαξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο ησλ ηξνρψλ, κε αλαδηπινχκελνπο κεηαιιηθνχο βαηήξεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 30 cm, αλνμείδσηνπο ή γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ, κε αληηνιηζζεηηθή ζράξα, ψζηε λα παξέρεηαη εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηα ςειφηεξα ζεκεία ηνπ ακαμψκαηνο. ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ησλ βαηήξσλ λα ηνπνζεηεζνχλ απηνθφιιεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ρξψκαηνο ιεπθνχ ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm ψζηε λα θαζίζηαηαη νη βαηήξεο νξαηνί ζηελ αλνηθηή ηνπο ζέζε ηε λχρηα. Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν ζηηο δχν πιατλέο πιεπξέο θαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά κε θαηάιιεινπο κεηαιιηθνχο πξνθπιαθηήξεο εάλ θαη φπνπ απαηηείηαη Ζ ζηήξημε ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζην πιαίζην λα γίλεη ππνρξεσηηθά κέζσ ππνπιαηζίνπ απνηεινχκελνπ απφ ραιχβδηλνπο δνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αληνρήο θαη ηνπνζεηεκέλνπ επί ηνπ πιαηζίνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα ηελ 14

16 πξνζηαηεχεη απφ ηελ κεηαθνξά ηάζεσλ θαη ζηξέςεσλ ησλ δνθψλ ηνπ πιαηζίνπ φηαλ ην φρεκα θηλείηαη ζε αλψκαιν έδαθνο. Να δειψλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ε πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ράιπβα, ην είδνο, δηάζηαζε, πάρνο ηεο δηαηνκήο (πξνθίι), νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνπιαηζίνπ, ε δηαδηθαζία ηεο αληηζθσξηαθήο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο ηνπ ππνπιαηζίνπ ζην πιαίζην. Σν πιηθφ, ε θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ππνπιαηζίνπ ζην πιαίζην, θαζψο θαη ε ζηήξημε γεληθά ηεο ππεξθαηαζθεπήο λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Δπέλδπζε Ζ επέλδπζε ηνπ ακαμψκαηνο λα γίλεη κε επίπεδα θχιια αινπκηλίνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm ή απφ επίπεδα θχιια αλνμείδσηεο ιακαξίλαο ειάρηζηνπ πάρνπο 1 mm. Σα ξάθηα θαη ηα δάπεδα ησλ εξκαξίσλ λα θαιχπηνληαη κε επίπεδα θχιια αινπκηλίνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm θαη 3 mm, αληίζηνηρα ή απφ επίπεδα θχιια αλνμείδσηεο ιακαξίλαο ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm. Ζ νξνθή λα θαιχπηεηαη κε θχιια αλνδεησκέλνπ ή ειεθηξνζηαηηθά ρξσκαηηζκέλνπ αινπκηλίνπ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm (ρσξίο ην αληηνιηζζεηηθφ λεχξν). Σα δάπεδα ησλ εξκαξίσλ λα έρνπλ κηα κηθξή θαζνδηθή θιίζε πξνο ηα έμσ γηα θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ θαηά ην πιχζηκν ησλ εξκαξίσλ Οξνθή Ζ νξνθή ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη βαηή, πιεπξηθά λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm ην νπνίν λα απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειε ζρεδίαζε γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ Ζ πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα γίλεηαη απφ κία θιίκαθα ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε ζην ακάμσκα. Οη βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο θαζψο θαη ε επηθάλεηα ηνπ ακαμψκαηνο θάησ απφ ηελ θιίκαθα λα είλαη επελδεδπκέλα κε θχιια αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα λα κελ θζείξνληαη θαηά ηελ αλάβαζε / θαηάβαζε. Ζ θιίκαθα λα είλαη κεηαιιηθή κε κεηαιιηθνχο κεραληζκνχο αλαδίπισζεο θαη ζηήξημεο Να ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ εχθνιε θαη αζθαιή αλαξξίρεζε ζηελ νξνθή Δπί ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Δμνπιηζκνχ. ηα ζεκεία επαθήο ησλ βάζεσλ κε ηελ θιίκαθα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά είλαη κεηαιιηθά, λα ππάξρεη θαηάιιειν πιαζηηθφ ή ειαζηηθφ παξέκβπζκα γηα ηε κείσζε θζνξάο ηνπ πιηθνχ ηεο θιίκαθαο ιφγσ ηξηβψλ θαη θξαδαζκψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηεο επί ηνπ νρήκαηνο Δξκάξην Δμνπιηζκνχ Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα ή πεξηζζφηεξα εξκάξηα γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κεηαθέξεη Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ λα αζθαιίδνπλ κε εηδηθά ξνιά απφ πξνθίι αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ πνπ παξακέλνπλ αλνηθηά ζε νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ χςνο, ελψ θιείλνπλ ζηεγαλά απνθιείνληαο ηελ είζνδν λεξνχ, ζθφλεο ή ιάζπεο ζην εζσηεξηθφ ησλ εξκαξίσλ. Σν νξαηφ χςνο ηεο θάζε γξίιηαο, εθηφο εθείλεο πνπ θέξεη ηελ ρεηξνιαβή, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35mm θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο αινπκηλίνπ ηνπ πξνθίι λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1mm, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο γξίιηαο ηεο ρεηξνιαβήο, ην νπνίν λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν. 15

17 Κάζε ξνιφ λα είλαη εμνπιηζκέλν ρεηξνιαβή ηχπνπ κπάξαο θαη θιεηδαξηά πνπ θιεηδψλεη Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ (ησλ) εξκαξίσλ λα θέξεη επαξθή θσηηζκφ πνπ ιεηηνπξγεί απηφκαηα κε ην άλνηγκα θάπνηνπ ξνινχ θαη λα ππάξρεη θαηάιιειε ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε πνπ λα επηζεκαίλεη ζηνλ νδεγφ φηη θάπνην απφ απηά είλαη αλνηθηφ Δξκάξην Αληιίαο ηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη εξκάξην πνπ πεξηθιείεη ηελ αληιία, ηνλ ηπιηθηήξα ζσιήλα, θαζψο θαη κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νρήκαηνο. Σν εξκάξην λα θέξεη κία νπίζζηα ζχξα θαζψο θαη κία ζε θάζε πιεπξά. ηελ θάησ πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ λα ππάξρεη θαηάιιειν πξνζζαθαηξνχκελν δάπεδν πνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ αληιία απφ ηελ είζνδν ζθφλεο ή ιάζπεο Οη ζχξεο ηνπ εξκαξίνπ λα αζθαιίδνπλ κε εηδηθά ξνιά απφ πξνθίι αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ πνπ παξακέλνπλ αλνηθηά ζε νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ χςνο, ελψ θιείλνπλ ζηεγαλά απνθιείνληαο ηελ είζνδν λεξνχ, ζθφλεο ή ιάζπεο ζην εζσηεξηθφ ησλ εξκαξίσλ. Σν νξαηφ χςνο ηεο θάζε γξίιηαο, εθηφο εθείλεο πνπ θέξεη ηελ ρεηξνιαβή, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35mm θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο αινπκηλίνπ ηνπ πξνθίι λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1mm, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο γξίιηαο ηεο ρεηξνιαβήο, ην νπνίν λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν Κάζε ξνιφ λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ρεηξνιαβή ηχπνπ κπάξαο θαη θιεηδαξηά πνπ θιεηδψλεη Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ εξκαξίνπ λα θέξεη επαξθή θσηηζκφ πνπ ιεηηνπξγεί απηφκαηα κε ην άλνηγκα θάπνηνπ ξνινχ θαη λα ππάξρεη θαηάιιειε ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε πνπ λα επηζεκαίλεη ζηνλ νδεγφ φηη θάπνην απφ απηά είλαη αλνηθηφ Σπιηθηήξαο σιήλα Τςειήο Πίεζεο ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ νπίζζηνπ εξκαξίνπ θαη κέζα ζε απηφ λα ππάξρεη έλαο ηπιηθηήξαο ζσιήλα Τ.Π. αμνληθήο ηξνθνδνζίαο Ο ηπιηθηήξαο λα θέξεη ειεθηξηθφ κεραληζκφ πεξηέιημεο ηνπ ζσιήλα αιιά λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. Ο κεραληζκφο (γξαλάδηα, αιπζίδεο θιπ.) λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα Ο δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ πεξηέιημεο λα είλαη ζηεγαλφο θαη λα βξίζθεηαη ζε εππξφζηην ζεκείν θνληά ζηνλ ηπιηθηήξα. Να ππάξρεη γεληθφο δηαθφπηεο απνκφλσζεο ηεο παξνρήο ζε πξνζηηή ζέζε θνληά ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ νρήκαηνο Ο ηπιηθηήξαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θπιίλδξνπο - νδεγνχο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πεξηέιημε θαη εθηχιημε ηνπ ζσιήλα ρσξίο λα θζείξνπλ ην ακάμσκα θαη ηνπο ζσιήλεο Ο ηπιηθηήξαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειαζηηθφ ζσιήλα κήθνπο 60 m, δηακέηξνπ 25 mm θαηάιιειν γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 40 bar θαη κε φξην ζξαχζεο ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 160 bar, θαηαζθεπαζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1947:2002+Α1:2007 Καηεγνξίαο ΗΗ, Σχπνπ C, Κιάζεο 1 (ΗΗ/C/1). Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε νξεηράιθηλν ηαρπζχλδεζκν STORZ-38 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ απινχ Τ.Π Απιφο Τςειήο Πίεζεο 16

18 Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ (1) απιφ πςειήο πίεζεο ηχπνπ πηζηνιηνχ θαηάιιειν γηα ζπκπαγή βνιή λεξνχ θαη δηαζπαξκέλε βνιή πξνπεηάζκαηνο Ο απιφο λα είλαη θαηάιιεινο γηα ειάρηζηε παξνρή 200 l/min ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 40 bar Ο απιφο λα θαηαιήγεη ζε νξεηράιθηλν ηαρπζχλδεζκν STORZ-38 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ ηπιηθηήξα ζσιήλα Τ.Π Ο απιφο Τ.Π. λα θέξεη πξνζζαθαηξνχκελν απιφ παξαγσγήο αεξαθξνχ ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεηαη εχθνια κε εηδηθή εγθνπή ή άιιν εχρξεζην ηξφπν Γεμακελή Νεξνχ Να είλαη νξζνγσληθήο κνξθήο, κε ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 1000 L Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο λα είλαη: αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI-316L ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο χαινπ (GRP) ή πνιππξνππιέλην ειάρηζηνπ πάρνπο 10 mm ηελ νξνθή ηεο λα θέξεη θαηάιιεινπο θξίθνπο πξφζδεζεο γηα ηπρφλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε Οη θάζεηεο επηθάλεηεο ηεο δεμακελήο (εθφζνλ απηή είλαη κεηαιιηθή) λα είλαη εληζρπκέλεο κε θαηάιιειεο λεπξψζεηο ηνπ ηδίνπ ειάζκαηνο αλά 400 mm ηνπιάρηζηνλ θάζε επηθάλεηαο. Σπρφλ ξαθέο επέθηαζεο ησλ ειαζκάησλ (ζφθνξν) λα γίλνπλ κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ ("ξαθή κε ρείιηα" DIN-1912) Ζ δεμακελή λα θέξεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηθαλφ αξηζκφ πξνζζαθαηξνχκελσλ δηακεθψλ θαη εγθαξζίσλ δηαρσξηζηηθψλ δηαθξαγκάησλ (πνπ λα θαιχπηνπλ ηα 3/4 ηνπιάρηζηνλ ηνπ εζσηεξηθνχ χςνπο ηεο) έηζη ψζηε θακία εζσηεξηθή δηάζηαζε ηεο δεμακελήο (δηακήθε ή εγθάξζηα) λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1000 mm Ζ ζρεδίαζή ηεο λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηελ νξνθή ηεο λα θέξεη κία (1) αλζξσπνζπξίδα ειάρηζηεο δηακέηξνπ 450 mm κε ηαρχθιεηζην ζηεγαλφ θάιπκκα γηα ηελ είζνδν ηερληθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Να θέξεη δηάηαμε απνζηξάγγηζεο ζην θαηψηεξν ζεκείν απηήο, θαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά λα ππάξρεη ζηφκην πιεξψζεψο ηεο απφ πδξνζηφκηα κε δηαθφπηε, πξνζζαθαηξνχκελν θίιηξν θαη ηαρπζχλδεζκν STORZ-65 κε ζηεγαλφ πψκα βακκέλν κπιε Να είλαη εμνπιηζκέλε κε δηάηαμε αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ππεξρείιηζεο πνπ θαηαιήγεη πίζσ απφ ηνλ νπίζζην άμνλα ηνπ νρήκαηνο Ζ ζχλδεζε ηεο πδαηνδεμακελήο κε ηελ αληιία λα είλαη ειαζηηθή Δπηπιένλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο έλδεημεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ λεξνχ, λα ππάξρεη εμσηεξηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο αληιίαο, δηάθαλνο πιαζηηθφο ζσιήλαο έλδεημεο ηεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ ην πίζσ θαη θάησ κέξνο ηνπ εξκαξίνπ λα ππάξρεη παξνρή λεξνχ κε δηθιείδα κηζήο ίληζαο πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ απ επζείαο απφ ηελ δεμακελή λεξνχ Γεμακελή Αθξνγφλνπ Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε κία δεμακελή αθξνχ νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 50 L πνπ λα είλαη εχθνια αθαηξεηή γηα ηπρφλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε. 17

19 Ζ δεμακελή αθξνγφλνπ λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε απφ ηε δεμακελή λεξνχ θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αθαίξεζήο ηεο απφ ην φρεκα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε αθαίξεζε ηεο δεμακελήο λεξνχ Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη : αλνμείδσηνο ράιπβαο ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο χαινπ (GRP) ή πνιππξνππιέλην ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm Ζ ζρεδίαζή ηεο λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. ηελ νξνθή λα θέξεη ζηφκην κε ηαρχθιεηζην θάιπκκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ πιήξσζή ηεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο ειεθηξηθήο αληιίαο Να ππάξρεη νπηηθή έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο απφ δηάθαλν ζσιήλα, εκθαλήο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηεο δεμακελήο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο Να ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε απνζηξάγγηζεο, δηάηαμε αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ππεξρείιηζεο Να ππάξρεη εηδηθή ειεθηξηθή αληιία ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ λα είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε ζην δηακέξηζκα ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο. Να ππάξρεη θαηάιιειν δίθηπν πνπ λα επηηξέπεη κε ηελ βνήζεηα ηεο ειεθηξηθήο αληιίαο ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο αθξνγφλνπ απφ εμσηεξηθά δνρεία κε ηαρπζχλδεζκν STORZ-25, νξεηράιθηλν Υξσκαηηζκφο Σν θχξην κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ νρήκαηνο λα είλαη βακκέλν θφθθηλν (RAL-3000) κε δηπιή αθξπιηθή βαθή αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζάιακν βαθήο Σκήκαηα ηνπ νρήκαηνο κπνξνχλ λα βαθνχλ ιεπθά (RAL-9003), φπσο ηα θηεξά, ν εκπξφζζηνο πξνθπιαθηήξαο, δηαθνζκεηηθή ισξίδα θιπ., κε πξνυπφζεζε φηη απηά δελ ζα αιινηψλνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο Σν φρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα αλαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ελαέξηα κέζα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ ηνπ Α.Π Οη επηθάλεηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο πξνο ην έδαθνο λα ππνζηνχλ εηδηθή αληηζθσξηαθή επεμεξγαζία Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θνηινδνθψλ ηνπ νρήκαηνο (εάλ ππάξρνπλ) λα θαιπθζνχλ κε εηδηθά αληηζθσξηαθά πιηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ήκαλζε (χκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξψκαηα απηήο amendment 1 θαη amendment 2 ). Σν φρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ρξψκαηνο λεςκού, ζηα αθφινπζα ζεκεία (γξακκηθή ζήκαλζε line marking): Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηψλ θαηά κήθνο ησλ δχν πιατλψλ πιεπξψλ θαη ηεο πίζσ πιεπξάο ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ζε θαηάιιειν χςνο θαηά πξνηίκεζε ζην θάησ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 18

20 Δηδηθφηεξα γηα ηε ισξίδα ηεο πίζσ πιεπξάο, απηή ζα είλαη ρξψκαηνο θφθθηλνπ αληί ιεπθνχ Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηψλ ζην νξηδφληην θάησ ηκήκα ησλ δχν πιατλψλ πιεπξψλ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο νπηζζναλαθιαζηηθφηεηαο R [Cd/(Lux*m2)], ζχκθσλα κε ηε CIE Publication No. 54, 1982, κε ρξήζε πξφηππνπ θσηηζηηθνχ Α ηεο CIE ζα είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (TABLE 1) ηνπ παξαξηήκαηνο 7 (ANNEX 7) ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε φπσο νξίδεηε ζηελ παξάγξαθν 5, ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Σν φρεκα λα θέξεη επίζεο δχν απηνθφιιεηα εκβιήκαηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δηαζηάζεσλ 30Υ35 cm πεξίπνπ θαη αλάινγεο επηγξαθέο Κάζε φρεκα λα θέξεη επίζεο κία εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαίεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θείκελν πνπ ζα πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηηθέηαο ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ ηνπ Α.Π.. Δμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο απφ θάζε θαηαζθεπαζηή, ε απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνπιάρηζηνλ κία επηγξαθή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ν νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ νπηζζναληαλαθιαζηηθψλ ισξίδσλ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ. 21. ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σν φρεκα λα θέξεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζα είλαη εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλνο ζε θαηάιιειεο ηαρπ-απαζθαιηδφκελεο βάζεηο ζηήξημεο. Σα εξκάξηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα δηαζέηνπλ θαηά πξνηίκεζε ζπξηάξηα ή/θαη αλνηγφκελεο ζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ψζηε λα παξέρεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επρέξεηα πξφζβαζεο ζηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο λα ππάξρνπλ εηηθέηεο απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ κε αλάγιπθε επηγξαθή γηα ηε ζήκαλζε ηεο ζέζεο θάζε είδνπο εληφο ησλ εξκαξίσλ. Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ είδε: Γχν (2) απινχο εθηφμεπζεο λεξνχ κε πεξηζηξεθφκελν πξνζηφκην ξπζκηδφκελεο παξνρήο l/min ζε πίεζε 5 bar θαη ηαρπζπλδέζκνπο STORZ-45. Να έρνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε γηα εχθνιε ζπγθξάηεζε θαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βάξνο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαηά ην θαηαζβεζηηθφ έξγν Γχν (2) απινχο εθηφμεπζεο λεξνχ κε πεξηζηξεθφκελν πξνζηφκην ξπζκηδφκελεο παξνρήο l/min ζε πίεζε 5 bar θαη ηαρπζπλδέζκνπο STORZ-65. Να έρνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε γηα εχθνιε ζπγθξάηεζε θαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βάξνο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαηά ην θαηαζβεζηηθφ έξγν Έλα (1) απιφ ππνγείσλ θαηαζθεπαζκέλν απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν, κε πεξηζηξεθφκελε θεθαιή θαη νπέο (αθξνθχζηα) εθηφμεπζεο, κε ηαρπζχλδεζκν STORZ-45 mm. 19

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα