ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ - Κσδηθφο είδνπο : - Πεξηγξαθή είδνπο : Γηπινθάκπηλα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα άκεζεο επέκβαζεο - Πνζφηεηα : 30 - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνχ : Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο - Κξηηήξην θαηαθχξσζεο:.π. - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απφθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζφλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο απφ ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ; 4. ΥΟΛΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Ζκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή : 0

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΜΖΜΑ 2ν ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνχδε 4, ΑΘΖΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ Τδξνθφξσλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηαζσζηηθψλ Ορεκάησλ (4Υ2) άκεζεο επέκβαζεο Α. ΚΟΠΟ θνπφο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πξνκήζεηα Ππξνζβεζηηθψλ Γηαζσζηηθψλ Ορεκάησλ (4Υ2) άκεζεο επέκβαζεο εμνπιηζκέλα κε δεμακελέο λεξνχ θαη αθξνχ ρσξεηηθφηεηαο 1000 L θαη 50 L, αληίζηνηρα. Β. ΔΙΑΓΩΓΗ Σα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε θχξην έξγν ηελ θαηαπνιέκεζε αζηηθψλ ππξθαγηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα παξέρνπλ κεγάιε επειημία γηα ηελ θίλεζή ηνπο γηα ηελ ηαρεία επέκβαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηάζβεζε ππξθαγηάο ή ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ζπκβάλησλ ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ δηαζσζηηθφ θαη άιιν πξφζζεην θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα επεκβαίλνπλ ζε ζπκβάληα δηάζσζεο απεγθισβηζκνχ ζε ηξνραία αηπρήκαηα θαη ζε άιια ζπκβάληα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Γ. ΟΡΙΜΟΙ Οη νξηζκνί ησλ ηερληθψλ θαη γεληθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο πεξηγξάθνληαη ζην ΔΝ :1998, ζην EN : 2009 θαη ζην EN :2002. Ζ έλδεημε "πεξίπνπ" αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ± 5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνχκελεο ηηκήο. Γ. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ Σα ππφ πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα πξνζδηνξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην ΔΝ θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: ΑΝΣΛΗΟΦΟΡΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ EN /L / / Σα νρήκαηα λα θέξνπλ ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε "CE". Δ. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ Σα παξαθάησ βνεζήκαηα έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: 1

3 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN :1998 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN : 2009 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN :2002 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN : 2002 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN : 2002 Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν EN13204:2004 Πιεξνθνξίεο απφ ην εκπφξην Σ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 1. ΓΔΝΙΚΑ Σα πξνζθεξφκελα νρήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο απφ ην έηνο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αμηνπηζηία ζε ηθαλφ βάζνο ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη Πλαίσιο Σα πιαίζηα (θνξείο) ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Ο πξνζθεξφκελνο ηχπνο πιαηζίνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη Πυροσβεστικό Συγκρότημα Σα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα (αληιία, αλακηθηήξαο αθξνχ, ζχζηεκα πξνπιήξσζεο θιπ.) ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα αληαιιαθηηθψλ Υπερκατασκευή Ζ ελ γέλεη θαηαζθεπή ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ λα είλαη εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη εηδηθή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ παξεκθεξνχο ηχπνπ κε ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα έρεη ζπλεξγαζία κε άιινλ έκπεηξν θαηαζθεπαζηή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε θαηαζθεπήο ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ. 2. ΔΠΙΓΟΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Οη επηδφζεηο : Σειηθήο ηαρχηεηαο Δπηηάρπλζεο απφ 0-65 km/h Δπηηάρπλζεο απφ m 2

4 Γπλαηφηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν (ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο) λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ EN πνπ αθνξνχλ νρήκαηα ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηχπνπ ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο. 3. ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο λα δηαηεξεζνχλ φζν είλαη πξαθηηθά δπλαηφ πεξηνξηζκέλεο ψζηε λα θαζηζηνχλ ην φρεκα επέιηθην: 3.1. Οιηθφ κήθνο κέρξη 6000 mm (ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο θιίκαθαο αλαξξίρεζεο ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο) Οιηθφ πιάηνο φρη κεγαιχηεξν απφ 2300 mm Οιηθφ χςνο φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν Κχθινο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνίρν ζε ηνίρν (turning circle between walls) κέρξη 14 m. Οη παξαθάησ δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ EN πνπ αθνξνχλ νρήκαηα ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηχπνπ ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο, ειαθξηάο θιάζεο (L), θαηεγνξίαο έλα (1): 3.5. Γσλία πξνζέγγηζεο (approach angle) 3.6. Γσλία απνρψξεζεο (departure angle) 3.7. Δδαθηθή αλνρή (ground clearance) 3.8. Δδαθηθή αλνρή θάησ απφ ηνπο άμνλεο (ground clearance under axle) 3.9. Γσλία αλαηξνπήο (static tilt angle) 4. ΒΑΡΗ ΟΥΗΜΑΣΟ 4.1. Ζ κηθηή έκθνξηε κάδα (GLM gross laden mass) ηνπ νρήκαηνο λα βξίζθεηαη ζηα νξηδφκελα ζην ΔΝ φξηα πξνθεηκέλνπ ε θιάζε ηαμηλφκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζε νρήκαηα ειαθξηάο θιάζεο (L). Σν κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο (PTLM permissible total laden mass ή GVWR gross vehicle weight rating) λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηε κηθηή έκθνξηε κάδα (GLM) ηνπ νρήκαηνο Ζ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ νρήκαηνο λα θαζηζηά ηνλ νπίζζην άμνλα βαξχηεξν, ελψ ν εκπξφζζηνο λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην απαηηνχκελν θνξηίν ψζηε ην φρεκα λα δηαηεξεί ηελ αζθαιή νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ (δειαδή λα κε ράλεη ηηκφλη). Ζ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ νρήκαηνο λα δειψλεηαη κε ηηο πξνζθνξέο Ζ δηαθνξά ησλ θνξηίσλ κεηαμχ ησλ ηξνρψλ θάζε άμνλα λα κελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θνξηίσλ ησλ ηξνρψλ ηνπ άμνλα Ζ ελ γέλεη θφξηηζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ EN ΚΙΝΗΣΗΡΑ Τδξφςπθηνο, ηεηξάρξνλνο πεηξειαηνθηλεηήξαο ν νπνίνο ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο επηδφζεηο ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ.: 5.1. Ηζρχο κεγαιχηεξε ή ίζε απφ 110 kw Ρνπή θαηάιιειε γηα ηελ απφδνζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. δει. πξνδηαγξαθήο ΔURO-5 ή λεψηεξεο. 3

5 5.4. Να θέξεη ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο κέζσ ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο κε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα φηαλ ην φρεκα παξέρεη πνιχσξν ππξνζβεζηηθφ έξγν ζε ζηάζε. Να πεξηγξάθεηαη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο θαη λα δειψλεηαη ε απφδνζή ηνπ Να θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε (ειεθηξηθή αληίζηαζε) γηα ηελ πξνζέξκαλζε ηνπ ςπθηηθνχ ηνπ απφ εμσηεξηθή πεγή 220 VAC θαη θαηάιιειν ζχλδεζκν ηαρείαο απειεπζέξσζεο. 6. ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΚΑΤΙΜΟΤ 6.1. Υσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 90 L Ζ ζέζε ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ζην φρεκα θαζψο θαη νη ζσιελψζεηο θαπζίκνπ, ην ζηφκην πιήξσζεο πνπ απαξαηηήησο λα θέξεη θαηάιιειν θίιηξν, ην πψκα θαζψο θαη ε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην EN Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ λα δηαζέηεη πξφθηιηξν κε δηαρσξηζηή λεξνχ (λεξνπαγίδα). 7. ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΣΜΙΗ Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. Ζ απφιεμή ηεο λα βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ζάιακν νδήγεζεο ζην άλσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ε εκθαλήο δηαδξνκή ηεο λα πξνζηαηεχεηαη κε θαηάιιειν πξνθπιαθηήξα γηα απνθπγή επαθήο θαη εγθαχκαηνο. 8. ΚΙΒΩΣΙΟ ΣΑΥΤΣΗΣΩΝ 8.1. Μεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζρέζε νπηζζνπνξείαο Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ελδηακέζσλ ηξηβέσλ, δπγνζηαζκηζκέλσλ αμφλσλ θαη γξαλαδηψλ, απνθιεηφκελεο ηεο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε πδξνζηαηηθφ ζχζηεκα (πδξαπιηθή αληιία θαη πδξαπιηθφο θηλεηήξαο). 9. ΓΤΝΑΜΟΛΗΠΣΗ (ΡΣΟ) Να ππάξρεη θαηάιιεινο δπλακνιήπηεο (ΡΣΟ) πξνζαξκνζκέλνο ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο γηα λα δίλεη θίλεζε ζηελ ππξνζβεζηηθή αληιία φηαλ ην φρεκα βξίζθεηαη ζε ζηάζε, θαζψο θαη ζε θίλεζε κε αλψηαηε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 8 km/h. 10. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Θέζε ηηκνληνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο Μεραληζκφο ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθφο. 11. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Οδεγία 71/320/ΔΟΚ θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο λα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. 4

6 11.3. Ζ πέδε ζηάζκεπζεο λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ABS) θαη θαηά πξνηίκεζε ζχζηεκα επζηάζεηαο (ESP). 12. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο λα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ζπλερνχο θφξηηζεο ηνπ νρήκαηνο θαη θίλεζήο ηνπ. Να πεξηιακβάλεη αληηζηξεπηηθέο δνθνχο θαζψο θαη πδξαπιηθά, ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ ακνξηηζέξ. 13. ΑΞΟΝΔ Σν φρεκα λα θέξεη δχν (2) άμνλεο Ο εκπξφζζηνο άμνλαο λα είλαη ν δηεπζπληήξηνο θαη ν νπίζζηνο άμνλαο ν θηλεηήξηνο(φρεκα 4Υ2). 14. ΣΡΟΥΟΙ ΔΛΑΣΙΚΑ Σν φρεκα λα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο ζηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη δηδχκνπο πίζσ κε ειαζηηθά επίζσηξα θαηάιιεια γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Όινη νη ηξνρνί θαη ηα ειαζηηθά λα είλαη ησλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ. Ζ κνξθή ηνπ ακαμψκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δεθανρηάκελνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνχξγηα, φρη απφ αλαγφκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO Να ππάξρεη έλαο (1) πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο, ζε θαηάιιειε βάζε ζηήξημεο πάλσ ζην φρεκα. Να ππάξρεη κεραληζκφο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αθαίξεζή ηνπ ή ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. Ζ ζέζε ηνπ εθεδξηθνχ ηξνρνχ λα κελ επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ, λα πξνζηαηεχεηαη κε θαηάιιειν θάιπκκα ηνπο ζφινπο ησλ ηξνρψλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθψλ Να δειψλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν ηχπνο, ν δείθηεο ηαρχηεηαο, ν δείθηεο θνξηίνπ, θαζψο θαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηηκψκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ. 15. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΛΞΗ - ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ Οη δηαηάμεηο έιμεο θαη ξπκνχιθεζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 94/20/ΔΟΚ θαη ζην EN Σν φρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά θαηάιιειν πείξν γηα ηελ ξπκνχιθεζή ηνπ απφ άιια νρήκαηα θαζψο θαη δχν (2) δαθηπιίνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηξηγσληθήο δηάηαμεο ξπκνχιθεζεο Σν φρεκα λα θέξεη ζηελ νπίζζηα πιεπξά θαηάιιειν άγθηζηξν κε θσιηά ηχπνπ ROCKINGER ή αληίζηνηρν θαη πείξν γηα ηελ ξπκνχιθεζε άιισλ νρεκάησλ Όιεο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο έιμεο ξπκνχιθεζεο λα είλαη επαξθνχο αληνρήο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο ζε δξφκν ζηελ επηηξεπφκελε ζπλνιηθή έκθνξηε κάδα ηνπ. 5

7 15.5. ηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο, πιεζίνλ ηεο δηάηαμεο ξπκνχιθεζεο λα ππάξρνπλ αλακνλέο γηα ζχλδεζε ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο. 16. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θαη ε αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Ζ παξνρή ηνπ ελαιιαθηήξα (ALTΔRNATOR) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Ζ ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ε βάζε ζηήξημεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε γεληθφ δηαθφπηε απνκφλσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο (κε εμαίξεζε πηζαλψλ θαηαλαιψζεσλ πνπ απαηηνχλ κφληκε ζχλδεζε), θαζψο θαη κε δηάηαμε γηα ηελ θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ απφ εμσηεξηθή πεγή 24 VDC Δγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε αζπξκάηνπ θαη θεξαίαο αζπξκάηνπ. Δπηπιένλ, εγθαηάζηαζε κεγαθψλνπ αθξφαζεο εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ αζπξκάηνπ θαζψο θαη δεχηεξνπ κηθξφθσλνπ ρεηξφο κε Ρ.Σ.Σ. ζην εξκάξην ηεο αληιίαο Ο θσηηζκφο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ Γχν (2) πξνβνιείο νκίριεο κε ιπρλίεο αινγφλνπ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο Φσηεηλφ θαη ερεηηθφ ζχζηεκα νπηζζνπνξείαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ / Έλαλ (1) πξνβνιέα εξγαζίαο ζην κέζν ηεο άλσ νπίζζηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο, πνπ δχλαηαη λα είλαη είηε ρσλεπηφο είηε ηνπνζεηεκέλνο επί ζηαζεξήο βάζεο, θαηάιιειν γηα ην θσηηζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πίζσ απφ ην φρεκα. Να δηαζέηεη ιπρλία ηχπνπ HID (High Intensity Discharge) ή εθηφλσζεο αεξίνπ άλεπ εζσηεξηθήο αληίζηαζεο (Gas Discharge), αεξίνπ Xenon, High Pressure Sodium ή άιιν αληίζηνηρν, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 70W θαη δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο κε ξεχκα 12 ή 24V. Ζ έληαζε θσηεηλφηεηαο ηεο ιπρλίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6000 Lumens. Ο πξνβνιέαο λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο, ειεγρφκελνο απφ θαηάιιειν δηαθφπηε ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο δέζκεο πάλσ-θάησ θαη λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55 ή αλψηεξν Πεπιγπαθή πομποδέκηη (Π/Γ) Να είλαη θαηλνχξηνο, επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ακεηαρείξηζηνο πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο. Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεινο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ρψξν δηαζηάζεσλ ξαδηνθαζεηφθσλνπ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο, λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ MHz θαη νπσζδήπνηε απφ MHz Ηζρχο εμφδνπ πνκπνχ 25 Watt/50 Ω ξπζκηδφκελε (παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο Αξηζκφο πξνγξακκαηηδφκελσλ δηαχισλ ηνπιάρηζηνλ Σξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε Ζ/Τ Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνχ θαη δέθηε 25 ΚΖΕ ηαζεξφηεηα ζπρλφηεηαο +/- 5 ppm Σχπνο δηακφξθσζεο 16 F3 (+/- 5 ΚΖΕ ) 6

8 Δπαηζζεζία δέθηε 0,35 κv γηα 12 db SINAD γηα φιε ηε δψλε ζπρλνηήησλ Φίκσζε εμφδνπ δέθηε ξπζκηδφκελε εζσηεξηθά, ή απηφκαηα, ή κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηψθιη 0,3 κv, ή θαη κηθξφηεξε Ηζρχο αθνπζηηθήο εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 4 Watt Απφθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο ζχκθσλα κε CEPT Δλδνδηακφξθσζε 60 db. Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο. Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βχζκα ζχλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Αλεμάξηεηε έμνδν ήρνπ δέθηε Έμνδνο γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο Έμνδνο γηα ηελ ιήςε ππφηνλνπ (CTCSS) Δίζνδνο αθνπζηηθνχ ζήκαηνο πνκπνχ Δίζνδνο ΡΣΣ Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή 12 V DC κε κεηαβνιή απφ 11 έσο 15 VOLT Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ απφ ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ ζπζζσξεπηή Ζ θαηαλάισζε ζηα 12 V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ηα 0,5 Α, ζηε ιήςε ηα 15 Α θαη ζηελ εθπνκπή ηα 10 Α Όξηα ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ν Π/Γ: Θεξκνθξαζία απφ -20 έσο +55 ν C ρεηηθή πγξαζία απφ 15 έσο 95% ηελ πξφζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη ην βχζκα κηθξνθψλνπ, ην κεγάθσλν, ε έλδεημε ηνπ δηαχινπ θαζψο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π/Γ. Πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ: Πξνγξακκαηηζκφο ππφηνλνπ (CTCSS) encode - decode αλά θαλάιη Πξνγξακκαηηζκφο ρξφλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο (Σ.Ο.Σ.) Πξνγξακκαηηζκφο ζάξσζεο (SCAN) δχν νκάδσλ θαλαιηψλ. Παξειθφκελα Πνκπνδέθηε Μεηαηξνπέαο ηάζεο απφ 24 V ζε 13,8 V ζηαζεξνπνηεκέλν ηνπιάρηζηνλ 10 Α ζπλερνχο παξνρήο κε πξνζηαζία έλαληη ππέξηαζεο ζηελ έμνδν (Γηαθνπή ηεο παξνρήο, γηα έμνδν άλσ ησλ 16 V) Μηθξφθσλν ρεηξφο κε Ρ.Σ.Σ. Σεκάρηα δχν (2) έλα ζην ζάιακν νδήγεζεο θαη έλα ζην εξκάξην ηεο αληιίαο Ζ θεξαία λα είλαη ηχπνπ καζηηγίνπ ιυ4 απφ αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο, κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζχζηεκα ζηήξημεο απηήο Λνγηζκηθφ θαη εμαξηήκαηα απαηηνχκελα γηα ηελ δηαζχλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. (έλα ζεη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα Π/Γ) Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηφηππν (SERVICE MANUAL) κε φια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ Π/Γ (έλα ζεη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα Π/Γ). Δηδηθνί φξνη Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πνκπνδεθηψλ λα είλαη ζχκθσλα θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ CEPT ή ETSI. Δπί ησλ ζπζθεπψλ λα αλαγξάθνληαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκφο παξηίδαο θαη / ή ν αξηζκφο 7

9 ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε απηή, ην θσδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο ηεο θιάζεο 2 (alert sign) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ απφ 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ) Γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο πνκπνδέθηεο λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Declaration of Conformity - DoC ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ, Ν 2867 / 2000 θαη ηελ ππ αξίζκ Κ.Τ.Α. Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ απφ 3 / 1 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 47 / Β / ). ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999 / 5 / ΔΚ απαηηείηαη θαη γλσζηνπνίεζε (Notification), απηή λα αλαθέξεηαη επαθξηβψο ζηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν πνκπνδέθηε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 44 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 44 / Α / ) Σα ειάρηζηα φξηα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβψο απφ ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ αξίζκ πξφηππν E.T.S. ή αληίζηνηρν Οη αθξηβείο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Οη Π/Γ ζα παξαδίδνληαη πξνγξακκαηηζκέλνη, έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία. 17. ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΗΓΗΗ Ο ζάιακνο νδήγεζεο λα είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ ζε ζεηξά παξαγσγήο. Σκήκαηα ηνπ ζαιάκνπ δχλαηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ (G.R.P.), απνθιεηφκελεο φκσο ηεο εμ νινθιήξνπ πιαζηηθήο θαηαζθεπήο θαη επέλδπζεο ηνπ ζαιάκνπ. Ο εκπξφζζηνο πξνθπιαθηήξαο λα είλαη κεηαιιηθφο Ζ αλάθιηζε ηνπ ζαιάκνπ λα γίλεηαη κε εχρξεζην κεραληζκφ Να θέξεη ηέζζεξηο (4) ζχξεο (δχν ζε θάζε πιεπξά) κε αλνηγφκελα παξάζπξα Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαζψο θαη κε ηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή επέλδπζε Να δηαζέηεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (AIR CONDITION) εγθαηεζηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Όια ηα θξχζηαιια ηνπ ζαιάκνπ (αλεκνζψξαθαο, ζχξεο) λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ Οδεγία 92/22/EOK Να θέξεη έμη (6) ζπλνιηθά ζέζεηο πιεξψκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ. Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ λα είλαη αλεμάξηεην θαη ξπζκηδφκελν. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο ε θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο 77/541/ΔΟΚ θαη 76/115/ΔΟΚ ηελ νπίζζηα ζεηξά θαζηζκάησλ λα θέξεη ζέζεηο γηα ηξία (3) κέιε πιεξψκαηνο. Πίζσ απφ ηελ πιάηε ησλ νπίζζησλ θαζηζκάησλ λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ηξηψλ (3) αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (Βι. παξ. Δμνπιηζκνχ). Ζ πιάηε ησλ νπηζζίσλ θαζηζκάησλ λα είλαη αλαθιηλφκελε κε θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ηελ επρεξή αλάξηεζή ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. 8

10 17.9. Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηζρπξφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζχζηεκα εθηφμεπζεο λεξνχ ζηνλ αλεκνζψξαθα. Να θέξεη αιεμήιηα, εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο θαζψο θαη θπξηφ θαζξέπηε "ξάκπαο" ζηελ άλσ πιεπξά ηεο δεμηάο ζχξαο Σα φξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη εξγνλνκηθά δηεπζεηεκέλα θαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην ηα παξαθάησ φξγαλα: Δλδείθηε ηαρχηεηαο (km/h) θαη θαηαγξαθηθφ δηαλπζείζαο απφζηαζεο (km). ηξνθφκεηξν θηλεηήξα. Καηαγξαθεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο θηλεηήξα. Μαλφκεηξν πίεζεο ιαδηνχ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ θηλεηήξα. Ακπεξφκεηξν είηε βνιηφκεηξν ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ. Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πέδεζεο. Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο. Ππμίδα κε επαλάγλσζηεο ελδείμεηο Να ππάξρεη αληίζηνηρνο πίλαθαο πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη ρεηξηζηήξηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Ο πίλαθαο λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα αθφινπζα: Γηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο ζπζηήκαηνο απηνπξνζηαζίαο. Υεηξηζηήξηα ειέγρνπ νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο. Δλδεηθηηθή ιπρλία θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε χπαξμεο αλνηθηνχ ξνινχ θαη βαηήξα ππεξθαηαζθεπήο. Γηαθφπηεο πξνβνιέα εξγαζίαο. Γηαθφπηε πξνζζαθαηξνχκελνπ πξνβνιέα. Γηαθφπηε επηινγήο πνζνζηνχ πξφζκημεο αθξνγφλνπ 3% θαη 6% ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο (είηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο είηε ζην εμσηεξηθφ εκπξφζζην δεμηφ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο) λα ππάξρεη θαηάιιεινο πηπζζφκελνο ηζηφο απφ θξάκα αινπκηλίνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη ζχλδεζε ηνπ πξνζζαθαηξνχκελνπ πξνβνιέα ηεο παξ Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηνπ θαη ην κέγηζην χςνο ζε πιήξε αλάπηπμε (ρσξίο ηνλ πξνβνιέα) λα είλαη ηφζν ψζηε λα εμέρεη ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαηά 500 mm ηνπιάρηζηνλ ηελ εκπξφζζηα δεμηά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη επίζεο ξεπκαηνδφηεο 24VDC γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ πξνζζαθαηξνχκελνπ πξνβνιέα ηεο παξ ε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ψζηε λα είλαη επαλάγλσζηε, λα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ λα πεξηέρεη θαη ειάρηζηνλ: Σε κηθηή έκθνξηε κάδα ηνπ νρήκαηνο Σν κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο Σηο κέγηζηεο δπλαηφηεηεο θφξηηζεο ησλ αμφλσλ Γηαζηάζεηο θαη πηέζεηο ειαζηηθψλ Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ Να θέξεη ζχζηεκα πινήγεζεο GPS κε Οζφλε αθήο LCD-TFT 5 ηνπιάρηζηνλ, κε θαηάιιειε βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηξνθνδνζία απφ ην 9

11 ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο, επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, εγθαηεζηεκέλν πξφγξακκα πινήγεζεο, ελζσκαησκέλν ράξηε κε πιήξε θάιπςε φιεο ηεο Διιάδαο θαη δσξεάλ αλαβαζκίζεηο απηνχ, ειιεληθφ κελνχ κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο, πξφζζεηε εμσηεξηθή θεξαία, θνξηηζηή ξεχκαηνο, θαιψδην ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο Να θέξεη πιήξεο ερνζχζηεκα (Ράδην CD) ηνπνζεηεκέλν. 18. ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΥΗΣΙΚΗ ΗΜΑΝΗ Ζρεηηθή ζήκαλζε Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη απφ εληζρπηή - κηθξφθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο (WAIL-YELP-HI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θφξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δεκφζηαο αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ήρσλ απφ ηελ θφξλα ηνπ νρήκαηνο Ζ ηζρχο εμφδνπ ηεο ζεηξήλαο λα είλαη 100 W, θαη ε ηζρχο ηνπ κεγαθψλνπ αλάινγε Ζ ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 120 db ηνπιάρηζηνλ ζε απφζηαζε 3 m. Ζ ζπρλφηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη απφ 500 έσο 1800 Hz πεξίπνπ Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, θαηάιιεινπ ηχπνπ ρακεινχ βάζνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειε ζέζε θάησ απφ ηνλ αλεκνζψξαθα θαη πάλσ απφ ηνλ πξνθπιαθηήξα. Οπηηθή ζήκαλζε Ζ νπηηθή ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ ζα απνηειείηαη απφ κπάξα θσηηζκνχ θαη πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα. Ζ κπάξα θσηηζκνχ θαη ηα πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιεια κεηαιιηθά πιέγκαηα Μπάξα θσηηζκνχ Ζ κπάξα θσηηζκνχ λα είλαη αεξνδπλακηθήο κνξθήο, ρακειήο αληίζηαζεο ζηνλ αέξα. Ζ βάζε ηεο λα είλαη απφ ειαθξφ κέηαιιν αλζεθηηθφ ζε νμείδσζε Δληφο ηεο κπάξαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα δέθα (10) θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED Ζ δηάηαμε ησλ δέθα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη ε αθφινπζε: Έμη (6) ζηελ εκπξφζζηα φςε ηεο κπάξαο θαη αλά δχν (2) ζε θάζε πιεπξά ππφ γσλία σο πξνο ην δηακήθε άμνλα ηεο κπάξαο 45 ν θαη 135 ν αληίζηνηρα, ψζηε λα παξέρεηαη νπηηθφ πεδίν θάιπςεο 270 ν Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κνηίβα αλαιακπψλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπψλ ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ επαλάιεςεο Δπηπιένλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεο κπάξαο θαη ζηελ εκπξφζζηα φςε ηεο, δχν (2) πξνβνιείο κε ιπρλία αινγφλνπ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 35W έθαζηε, ελαιιάμ ιεηηνπξγίαο, παξάγνληαο ηνπιάρηζηνλ 90 αλαιακπέο αλά ιεπηφ (flasher). Απνθιείεηαη ε επηθφιιεζε ησλ πξνβνιέσλ αινγφλνπ επί ηνπ θαιχκκαηνο ηεο κπάξαο (γηα ιφγνπο αληνρήο ηνπ θαιχκκαηνο). Οη πξνβνιείο πξέπεη λα απνηεινχλ 10

12 αλεμάξηεηα ζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθή ζέζε εληφο ηεο κπάξαο φπσο ηα ζψκαηα ηχπνπ LED θαζψο θαη λα θέξνπλ θάηνπηξν Ζ κπάξα θσηηζκνχ ζα θέξεη κνλνθφκκαην ή ηκεκαηηθφ θάιπκκα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ πιαζηηθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθφηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ πεξηθεξεηαθή επηθάλεηα ηεο κπάξαο. Σκήκα ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο κπάξαο δχλαηαη λα είλαη απφ ειαθξχ κέηαιιν Σν κήθνο ηεο κπάξαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1600 mm θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κελ αθήλεη θελφ θαηά πιάηνο ηεο νξνθήο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο κεγαιχηεξν απφ 100 mm ζε θάζε πιεπξά. Σν χςνο (ρσξίο ηα ζηεξίγκαηα) λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ 120 mm. Σν κηθξφηεξν χςνο ζα αμηνινγεζεί σο πιενλεθηηθφηεξν ζηελ βαζκνιφγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο Πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED σο εμήο: Γχν (2) θψηα ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε θαηάιιειν χςνο ψζηε ε θσηεηλή δέζκε ηνπο λα είλαη νξαηή απφ ηνλ θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ, δχν (2) θψηα ζην άλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο πιεπξάο ζε θαηάιιειν χςνο θαη απφ έλα (1) θσο ζηηο πιατλέο πιεπξέο ζε θαηάιιειν χςνο πάλσ απφ ηε κέζε Κάζε θσο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κνηίβα αλαιακπψλ (flash pattern), κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. Να αλαθέξεηαη ε νλνκαζία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κνηίβνπ. Να επηζπλαθζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά δηάγξακκα αλαιακπψλ ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ κνηίβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ επαλάιεςεο Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη θάιπκκα απφ πιαζηηθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθφηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Σν θάιπκκα λα αθαηξείηαη κε εχθνιν ηξφπν γηα ηελ αιιαγή ηνπ ιακπηήξα. Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα (πεξηκεηξηθή θιάληδα) ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ρξσκέ (chrome plated) Σα θσηηζηηθά ζψκαηα λα έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, κε επηθάλεηα θσηηζκνχ (ρσξίο ηε θιάληδα) ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 100cm Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηεο κπάξαο θσηηζκνχ (κε εμαίξεζε ηνπο πξνβνιείο αινγφλνπ) θαη ηα πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ηχπνπ LED απαξαίηεηα Generation III ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ λα παξάγνπλ δέζκεο θσηφο εξπζξνχ ρξψκαηνο, κε θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ηεο νπηηθήο δέζκεο Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ππνρξεσηηθά λα απνηεινχληαη απφ ιπρλίεο ηχπνπ LED πεξηβαιιφκελεο απφ πεξηθεξεηαθά θάηνπηξα, ηα νπνία δηαρένπλ ηελ νπηηθή δέζκε ζε κεγάιεο γσλίεο. Ο ιφγνο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ LED αλά 10 cm 2 θσηηζηηθήο επηθάλεηαο λα είλαη κέρξη 1, Να ππάξρεη πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο ηερλνινγίαο LED (ηερλνινγία δηάρπζεο, αξηζκφο LED, θαηαλάισζε ξεχκαηνο, ηζρχνο θιπ.). 11

13 Πηζηνπνίεζε Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ (EEC type-approval certificate) ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 95/54/ΔΔ πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο γηα νρήκαηα (EMC Directive 95/54/EC). Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζήκαλζεο. 19. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ππξνζβεζηηθή αληιία ε νπνία λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο κέζα ζε εξκάξην. Ζ αληιία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΝ θαη EN Ζ αληιία λα παίξλεη θίλεζε απφ ηνλ δπλακνιήπηε (ΡΣΟ) ηνπ νρήκαηνο κέζσ ελδηακέζσλ ηξηβέσλ, δπγνζηαζκηζκέλσλ αμφλσλ θαη ζηαπξψλ ηχπνπ CARDAN. Να ππάξρεη θαηάιιειν ζχζηεκα ειέγρνπ ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ην νπνίν λα κελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζε πεξηζζφηεξεο ζηξνθέο απφ ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο Να είλαη θπγνθεληξηθή, πνιπβάζκηα, θαηάιιειε γηα κέζε θαη πςειή πίεζε. Γηα ην ιφγν απηφ λα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, έλα γηα κέζε πίεζε θαη έλα γηα πςειή Ζ αληιία λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αιιά θαη αλεμάξηεηεο παξνρήο κέζεο θαη πςειήο πίεζεο θαηά βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή ζε φιν ην θάζκα ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ρσξίο ηελ αλάγθε άιινπ ρεηξηζκνχ εθηφο ηεο επηινγήο ησλ βαλψλ εθηφμεπζεο Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο (θέιπθνο, ζηξνθεία) λα είλαη θξάκα ειαθξνχ κεηάιινπ ή νξείραιθνο θαη ν άμνλάο ηεο αλνμείδσηνο ράιπβαο Ζ πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ αληιία φηαλ απηή ιεηηνπξγεί ζηηο νλνκαζηηθέο ηεο ζηξνθέο (φπνπ απηή απνδίδεη ηηο αηηνχκελεο επηδφζεηο) θαη φινη νη θξνπλνί θαηάζιηςεο είλαη θιεηζηνί, λα κελ ππεξβαίλεη ηα κέγηζηα νξηδφκελα φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο. Σνχην λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε πξφζζεησλ εμσηεξηθψλ κεραληζκψλ (π.ρ. αλαθνπθηζηηθέο βαιβίδεο, βαιβίδεο επηζηξνθήο ζηελ πδαηνδεμακελή θιπ.) Δπηδφζεηο Οη επηδφζεηο ηεο αληιίαο γηα άληιεζε απφ βάζνο 3m κε ζσιήλα δηακ. 110 mm λα είλαη νη αθφινπζεο: Μέζε πίεζε: Διάρηζηε παξνρή 1500 l/min ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 10 bar. Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ΔΝ : FPN Τςειή πίεζε: Διάρηζηε παξνρή 250 l/min ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 40 bar. Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ΔΝ : FPH ηφκηα αλαξξφθεζεο / θαηάζιηςεο Γχν (2) ζηφκηα παξνρήο κέζεο πίεζεο κε δηαθφπηεο θαη ηαρπζπλδέζκνπο STORZ-65 κε ζηεγαλά πψκαηα βακκέλα θφθθηλα Έλα (1) ζηφκην παξνρήο πςειήο πίεζεο κε δηαθφπηε, κφληκα ζπλδεδεκέλν ζηνλ ηπιηθηήξα ζσιήλα Τ.Π ηφκηα απνζηξάγγηζεο ηεο αληιίαο κε δηαθφπηεο. 12

14 Έλα ζηφκην αλαξξφθεζεο απφ εμσηεξηθή πεγή κε ηαρπζχλδεζκν STORZ- 110, πξνζζαθαηξνχκελν αλνμείδσην θίιηξν θαη ζηεγαλφ πψκα βακκέλν κπιε Έλα ζηφκην αλαξξφθεζεο απφ ηελ πδαηνδεμακελή φπνπ ε αληιία είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλε κέζσ δηαθφπηνπ θαη αλνμείδσηνπ θίιηξνπ Έλα ζηφκην πιήξσζεο ηεο πδαηνδεμακελήο κέζσ ηεο αληιίαο κε δηαθφπηε Πίλαθαο αληιίαο Ζ αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε πίλαθα ρεηξηζκνχ πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρεηξηζηήξηα θαη δηαθφπηεο, θαη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: ζιηβνθελφκεηξν (-1/0/25) bar καλφκεηξν κέζεο πίεζεο (0-25 bar) καλφκεηξν πςειήο πίεζεο (0-100 bar) θαηαγξαθεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο αληιίαο ξπζκηζηή πνζνζηνχ πξφζκημεο αθξνχ 3%, θαη 6% Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ειαίνπ θηλεηήξα Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο θπθιψκαηνο αθξνχ Υεηξηζηήξην ειέγρνπ ζηξνθψλ θηλεηήξα (ρεηξφγθαδν) Όξγαλν έλδεημεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ πδαηνδεμακελήο Όξγαλα έλδεημεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ δεμακελήο αθξνγφλνπ. Γηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθήο αληιίαο πιήξσζεο δεμακελήο αθξνγφλνπ χζηεκα πξνπιήξσζεο Ζ θπγνθεληξηθή αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε κία αλεμάξηεηε αληιία θελνχ (primer) ε νπνία λα πξνπιεξψλεη ηελ θπγνθεληξηθή αληιία ζε ρξφλν φρη κεγαιχηεξν απφ 32 sec απφ βάζνο άληιεζεο 7 m θαη ζσιήλα δηακέηξνπ 110 mm. Μέγηζην βάζνο αλαξξφθεζεο 8 m Ζ αληιία πξνπιήξσζεο λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ θελνχ. Καηά ηελ έλαξμε ηεο αλαξξφθεζεο, λα κελ απαηηείηαη ε πιήξσζε κε λεξφ ηεο αληιίαο ή ηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ρεηξνθίλεηα χζηεκα πξφζκημεο αθξνγφλνπ Ζ αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε αλακηθηήξα αθξνγφλνπ, ξπζκηδφκελν ρεηξνθίλεηα γηα αθξνδηάιπκα 3% θαη 6% (A.F.F.F.) Ζ πξφζκημε ηνπ επηιεγκέλνπ πνζνζηνχ πξφζκημεο (3% θαη 6%) λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε (κε απφθιηζε ±20% ζηελ Τ.Π. θαη ±10% ζηελ Υ.Π.) αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε παξνρή θαη πίεζε ηεο αληιίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη απνιχησο θαλέλαο πξφζζεηνο ρεηξηζκφο ξχζκηζεο. Ζ ξχζκηζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηαθφπηε πνπ λα βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηεο αληιίαο, ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηνπ απινχ νξνθήο θαζψο θαη ζην ζάιακν νδήγεζεο Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα άληιεζεο αθξνγφλνπ θαη απφ δνρεία ηνπνζεηεκέλα ζην έδαθνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ λα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ λα θαηαιήγεη ζε ηαρπζχλδεζκν STORZ Σειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο Σν δίθηπν ηεο αληιίαο λα πεξηιακβάλεη θαηάιιεινπο ηειερεηξηδφκελνπο δηαθφπηεο (βάλεο) πνπ λα ιεηηνπξγνχλ πλεπκαηηθά ή ειεθηξνπλεπκαηηθά θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ρξήζε ηνπο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηεο αληιίαο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Σν 13

15 ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ησλ βαλψλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο πεπηεζκέλνπ αέξα ή ειεθηξηθήο ηάζεο χζηεκα απηνπξνζηαζίαο νρήκαηνο Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο κε ςεθαζκφ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε θαη πξνζηαζία ησλ δχν πιατλψλ θαη ηεο εκπξφζζηαο πιεπξάο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο, ην νπνίν λα απνηειείηαη απφ θαηάιιειν αξηζκφ αθξνθπζίσλ Σν ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο λα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ ππξνζβεζηηθή αληιία ηνπ νρήκαηνο θαη ε παξνρή ζηα αθξνθχζηα λα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο εθεδξείαο λεξνχ (ξεδέξβαο) κέζσ δηαθφπηε ρσξεηηθφηεηαο 100 ιίηξσλ απφ ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ 1000 ιίηξσλ Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ νδεγνχ κε ειεθηξνπλεπκαηηθφ ζχζηεκα. Να ππάξρεη γεληθφο δηαθφπηεο παξνρήο λεξνχ θαη αέξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ θαη ηελ επρεξή επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί πιήξεο πεξηγξαθή θαη κειέηε θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνπξνζηαζίαο Ππξνζβεζηηθφ δίθηπν Σν θχθισκα ηεο αληιίαο λα επηηξέπεη ηνπο παξαθάησ ρεηξηζκνχο: Αλαξξφθεζε απφ εμσηεξηθή πεγή θαη πιήξσζε ηεο πδαηνδεμακελήο Αλαξξφθεζε απφ εμσηεξηθή πεγή θαη ηαπηφρξνλε εθηφμεπζε ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε ηεο πδαηνδεμακελήο Αλαξξφθεζε απφ ηελ πδαηνδεμακελή θαη εθηφμεπζε Να κελ ππάξρεη απψιεηα λεξνχ ζε πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή βάλα ηεο πδαηνδεμακελήο είλαη αλνηθηή θαη ε αληιία δελ ιεηηνπξγεί. 20. ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ Ζ ππεξθαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο λα είλαη εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα εξκάξηα εμνπιηζκνχ, ηελ δεμακελή λεξνχ, ηε δεμακελή αθξνχ θαζψο θαη ην εξκάξην ηεο αληιίαο. Να είλαη εμνπιηζκέλε δεμηά θαη αξηζηεξά, θαζ φιν ην κήθνο ησλ πιατλψλ ζπξψλ ησλ εξκαξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο ησλ ηξνρψλ, κε αλαδηπινχκελνπο κεηαιιηθνχο βαηήξεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 30 cm, αλνμείδσηνπο ή γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ, κε αληηνιηζζεηηθή ζράξα, ψζηε λα παξέρεηαη εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηα ςειφηεξα ζεκεία ηνπ ακαμψκαηνο. ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ησλ βαηήξσλ λα ηνπνζεηεζνχλ απηνθφιιεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ρξψκαηνο ιεπθνχ ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm ψζηε λα θαζίζηαηαη νη βαηήξεο νξαηνί ζηελ αλνηθηή ηνπο ζέζε ηε λχρηα. Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν ζηηο δχν πιατλέο πιεπξέο θαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά κε θαηάιιεινπο κεηαιιηθνχο πξνθπιαθηήξεο εάλ θαη φπνπ απαηηείηαη Ζ ζηήξημε ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζην πιαίζην λα γίλεη ππνρξεσηηθά κέζσ ππνπιαηζίνπ απνηεινχκελνπ απφ ραιχβδηλνπο δνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αληνρήο θαη ηνπνζεηεκέλνπ επί ηνπ πιαηζίνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα ηελ 14

16 πξνζηαηεχεη απφ ηελ κεηαθνξά ηάζεσλ θαη ζηξέςεσλ ησλ δνθψλ ηνπ πιαηζίνπ φηαλ ην φρεκα θηλείηαη ζε αλψκαιν έδαθνο. Να δειψλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ε πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ράιπβα, ην είδνο, δηάζηαζε, πάρνο ηεο δηαηνκήο (πξνθίι), νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνπιαηζίνπ, ε δηαδηθαζία ηεο αληηζθσξηαθήο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο ηνπ ππνπιαηζίνπ ζην πιαίζην. Σν πιηθφ, ε θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ππνπιαηζίνπ ζην πιαίζην, θαζψο θαη ε ζηήξημε γεληθά ηεο ππεξθαηαζθεπήο λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ Δπέλδπζε Ζ επέλδπζε ηνπ ακαμψκαηνο λα γίλεη κε επίπεδα θχιια αινπκηλίνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm ή απφ επίπεδα θχιια αλνμείδσηεο ιακαξίλαο ειάρηζηνπ πάρνπο 1 mm. Σα ξάθηα θαη ηα δάπεδα ησλ εξκαξίσλ λα θαιχπηνληαη κε επίπεδα θχιια αινπκηλίνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm θαη 3 mm, αληίζηνηρα ή απφ επίπεδα θχιια αλνμείδσηεο ιακαξίλαο ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm. Ζ νξνθή λα θαιχπηεηαη κε θχιια αλνδεησκέλνπ ή ειεθηξνζηαηηθά ρξσκαηηζκέλνπ αινπκηλίνπ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm (ρσξίο ην αληηνιηζζεηηθφ λεχξν). Σα δάπεδα ησλ εξκαξίσλ λα έρνπλ κηα κηθξή θαζνδηθή θιίζε πξνο ηα έμσ γηα θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ θαηά ην πιχζηκν ησλ εξκαξίσλ Οξνθή Ζ νξνθή ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη βαηή, πιεπξηθά λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm ην νπνίν λα απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειε ζρεδίαζε γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ Ζ πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα γίλεηαη απφ κία θιίκαθα ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε ζην ακάμσκα. Οη βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο θαζψο θαη ε επηθάλεηα ηνπ ακαμψκαηνο θάησ απφ ηελ θιίκαθα λα είλαη επελδεδπκέλα κε θχιια αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα λα κελ θζείξνληαη θαηά ηελ αλάβαζε / θαηάβαζε. Ζ θιίκαθα λα είλαη κεηαιιηθή κε κεηαιιηθνχο κεραληζκνχο αλαδίπισζεο θαη ζηήξημεο Να ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ εχθνιε θαη αζθαιή αλαξξίρεζε ζηελ νξνθή Δπί ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Δμνπιηζκνχ. ηα ζεκεία επαθήο ησλ βάζεσλ κε ηελ θιίκαθα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά είλαη κεηαιιηθά, λα ππάξρεη θαηάιιειν πιαζηηθφ ή ειαζηηθφ παξέκβπζκα γηα ηε κείσζε θζνξάο ηνπ πιηθνχ ηεο θιίκαθαο ιφγσ ηξηβψλ θαη θξαδαζκψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηεο επί ηνπ νρήκαηνο Δξκάξην Δμνπιηζκνχ Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα ή πεξηζζφηεξα εξκάξηα γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κεηαθέξεη Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ λα αζθαιίδνπλ κε εηδηθά ξνιά απφ πξνθίι αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ πνπ παξακέλνπλ αλνηθηά ζε νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ χςνο, ελψ θιείλνπλ ζηεγαλά απνθιείνληαο ηελ είζνδν λεξνχ, ζθφλεο ή ιάζπεο ζην εζσηεξηθφ ησλ εξκαξίσλ. Σν νξαηφ χςνο ηεο θάζε γξίιηαο, εθηφο εθείλεο πνπ θέξεη ηελ ρεηξνιαβή, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35mm θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο αινπκηλίνπ ηνπ πξνθίι λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1mm, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο γξίιηαο ηεο ρεηξνιαβήο, ην νπνίν λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν. 15

17 Κάζε ξνιφ λα είλαη εμνπιηζκέλν ρεηξνιαβή ηχπνπ κπάξαο θαη θιεηδαξηά πνπ θιεηδψλεη Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ (ησλ) εξκαξίσλ λα θέξεη επαξθή θσηηζκφ πνπ ιεηηνπξγεί απηφκαηα κε ην άλνηγκα θάπνηνπ ξνινχ θαη λα ππάξρεη θαηάιιειε ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε πνπ λα επηζεκαίλεη ζηνλ νδεγφ φηη θάπνην απφ απηά είλαη αλνηθηφ Δξκάξην Αληιίαο ηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο λα ππάξρεη εξκάξην πνπ πεξηθιείεη ηελ αληιία, ηνλ ηπιηθηήξα ζσιήλα, θαζψο θαη κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νρήκαηνο. Σν εξκάξην λα θέξεη κία νπίζζηα ζχξα θαζψο θαη κία ζε θάζε πιεπξά. ηελ θάησ πιεπξά ηνπ εξκαξίνπ λα ππάξρεη θαηάιιειν πξνζζαθαηξνχκελν δάπεδν πνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ αληιία απφ ηελ είζνδν ζθφλεο ή ιάζπεο Οη ζχξεο ηνπ εξκαξίνπ λα αζθαιίδνπλ κε εηδηθά ξνιά απφ πξνθίι αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ πνπ παξακέλνπλ αλνηθηά ζε νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ χςνο, ελψ θιείλνπλ ζηεγαλά απνθιείνληαο ηελ είζνδν λεξνχ, ζθφλεο ή ιάζπεο ζην εζσηεξηθφ ησλ εξκαξίσλ. Σν νξαηφ χςνο ηεο θάζε γξίιηαο, εθηφο εθείλεο πνπ θέξεη ηελ ρεηξνιαβή, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35mm θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο αινπκηλίνπ ηνπ πξνθίι λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1mm, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο γξίιηαο ηεο ρεηξνιαβήο, ην νπνίν λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν Κάζε ξνιφ λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ρεηξνιαβή ηχπνπ κπάξαο θαη θιεηδαξηά πνπ θιεηδψλεη Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ εξκαξίνπ λα θέξεη επαξθή θσηηζκφ πνπ ιεηηνπξγεί απηφκαηα κε ην άλνηγκα θάπνηνπ ξνινχ θαη λα ππάξρεη θαηάιιειε ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε πνπ λα επηζεκαίλεη ζηνλ νδεγφ φηη θάπνην απφ απηά είλαη αλνηθηφ Σπιηθηήξαο σιήλα Τςειήο Πίεζεο ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ νπίζζηνπ εξκαξίνπ θαη κέζα ζε απηφ λα ππάξρεη έλαο ηπιηθηήξαο ζσιήλα Τ.Π. αμνληθήο ηξνθνδνζίαο Ο ηπιηθηήξαο λα θέξεη ειεθηξηθφ κεραληζκφ πεξηέιημεο ηνπ ζσιήλα αιιά λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. Ο κεραληζκφο (γξαλάδηα, αιπζίδεο θιπ.) λα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα Ο δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ πεξηέιημεο λα είλαη ζηεγαλφο θαη λα βξίζθεηαη ζε εππξφζηην ζεκείν θνληά ζηνλ ηπιηθηήξα. Να ππάξρεη γεληθφο δηαθφπηεο απνκφλσζεο ηεο παξνρήο ζε πξνζηηή ζέζε θνληά ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ νρήκαηνο Ο ηπιηθηήξαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θπιίλδξνπο - νδεγνχο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πεξηέιημε θαη εθηχιημε ηνπ ζσιήλα ρσξίο λα θζείξνπλ ην ακάμσκα θαη ηνπο ζσιήλεο Ο ηπιηθηήξαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειαζηηθφ ζσιήλα κήθνπο 60 m, δηακέηξνπ 25 mm θαηάιιειν γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 40 bar θαη κε φξην ζξαχζεο ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 160 bar, θαηαζθεπαζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1947:2002+Α1:2007 Καηεγνξίαο ΗΗ, Σχπνπ C, Κιάζεο 1 (ΗΗ/C/1). Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε νξεηράιθηλν ηαρπζχλδεζκν STORZ-38 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ απινχ Τ.Π Απιφο Τςειήο Πίεζεο 16

18 Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ (1) απιφ πςειήο πίεζεο ηχπνπ πηζηνιηνχ θαηάιιειν γηα ζπκπαγή βνιή λεξνχ θαη δηαζπαξκέλε βνιή πξνπεηάζκαηνο Ο απιφο λα είλαη θαηάιιεινο γηα ειάρηζηε παξνρή 200 l/min ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε απφ 40 bar Ο απιφο λα θαηαιήγεη ζε νξεηράιθηλν ηαρπζχλδεζκν STORZ-38 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ ηπιηθηήξα ζσιήλα Τ.Π Ο απιφο Τ.Π. λα θέξεη πξνζζαθαηξνχκελν απιφ παξαγσγήο αεξαθξνχ ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεηαη εχθνια κε εηδηθή εγθνπή ή άιιν εχρξεζην ηξφπν Γεμακελή Νεξνχ Να είλαη νξζνγσληθήο κνξθήο, κε ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 1000 L Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο λα είλαη: αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI-316L ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο χαινπ (GRP) ή πνιππξνππιέλην ειάρηζηνπ πάρνπο 10 mm ηελ νξνθή ηεο λα θέξεη θαηάιιεινπο θξίθνπο πξφζδεζεο γηα ηπρφλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε Οη θάζεηεο επηθάλεηεο ηεο δεμακελήο (εθφζνλ απηή είλαη κεηαιιηθή) λα είλαη εληζρπκέλεο κε θαηάιιειεο λεπξψζεηο ηνπ ηδίνπ ειάζκαηνο αλά 400 mm ηνπιάρηζηνλ θάζε επηθάλεηαο. Σπρφλ ξαθέο επέθηαζεο ησλ ειαζκάησλ (ζφθνξν) λα γίλνπλ κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ άθξσλ ("ξαθή κε ρείιηα" DIN-1912) Ζ δεμακελή λα θέξεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηθαλφ αξηζκφ πξνζζαθαηξνχκελσλ δηακεθψλ θαη εγθαξζίσλ δηαρσξηζηηθψλ δηαθξαγκάησλ (πνπ λα θαιχπηνπλ ηα 3/4 ηνπιάρηζηνλ ηνπ εζσηεξηθνχ χςνπο ηεο) έηζη ψζηε θακία εζσηεξηθή δηάζηαζε ηεο δεμακελήο (δηακήθε ή εγθάξζηα) λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1000 mm Ζ ζρεδίαζή ηεο λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηελ νξνθή ηεο λα θέξεη κία (1) αλζξσπνζπξίδα ειάρηζηεο δηακέηξνπ 450 mm κε ηαρχθιεηζην ζηεγαλφ θάιπκκα γηα ηελ είζνδν ηερληθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Να θέξεη δηάηαμε απνζηξάγγηζεο ζην θαηψηεξν ζεκείν απηήο, θαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά λα ππάξρεη ζηφκην πιεξψζεψο ηεο απφ πδξνζηφκηα κε δηαθφπηε, πξνζζαθαηξνχκελν θίιηξν θαη ηαρπζχλδεζκν STORZ-65 κε ζηεγαλφ πψκα βακκέλν κπιε Να είλαη εμνπιηζκέλε κε δηάηαμε αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ππεξρείιηζεο πνπ θαηαιήγεη πίζσ απφ ηνλ νπίζζην άμνλα ηνπ νρήκαηνο Ζ ζχλδεζε ηεο πδαηνδεμακελήο κε ηελ αληιία λα είλαη ειαζηηθή Δπηπιένλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο έλδεημεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ λεξνχ, λα ππάξρεη εμσηεξηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο αληιίαο, δηάθαλνο πιαζηηθφο ζσιήλαο έλδεημεο ηεο ζηάζκεο πεξηερνκέλνπ ην πίζσ θαη θάησ κέξνο ηνπ εξκαξίνπ λα ππάξρεη παξνρή λεξνχ κε δηθιείδα κηζήο ίληζαο πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ απ επζείαο απφ ηελ δεμακελή λεξνχ Γεμακελή Αθξνγφλνπ Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε κία δεμακελή αθξνχ νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 50 L πνπ λα είλαη εχθνια αθαηξεηή γηα ηπρφλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε. 17

19 Ζ δεμακελή αθξνγφλνπ λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε απφ ηε δεμακελή λεξνχ θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αθαίξεζήο ηεο απφ ην φρεκα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε αθαίξεζε ηεο δεμακελήο λεξνχ Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη : αλνμείδσηνο ράιπβαο ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο χαινπ (GRP) ή πνιππξνππιέλην ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm Ζ ζρεδίαζή ηεο λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. ηελ νξνθή λα θέξεη ζηφκην κε ηαρχθιεηζην θάιπκκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ πιήξσζή ηεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο ειεθηξηθήο αληιίαο Να ππάξρεη νπηηθή έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο απφ δηάθαλν ζσιήλα, εκθαλήο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηεο δεμακελήο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο Να ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε απνζηξάγγηζεο, δηάηαμε αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ππεξρείιηζεο Να ππάξρεη εηδηθή ειεθηξηθή αληιία ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ λα είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε ζην δηακέξηζκα ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο. Να ππάξρεη θαηάιιειν δίθηπν πνπ λα επηηξέπεη κε ηελ βνήζεηα ηεο ειεθηξηθήο αληιίαο ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο αθξνγφλνπ απφ εμσηεξηθά δνρεία κε ηαρπζχλδεζκν STORZ-25, νξεηράιθηλν Υξσκαηηζκφο Σν θχξην κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ νρήκαηνο λα είλαη βακκέλν θφθθηλν (RAL-3000) κε δηπιή αθξπιηθή βαθή αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζάιακν βαθήο Σκήκαηα ηνπ νρήκαηνο κπνξνχλ λα βαθνχλ ιεπθά (RAL-9003), φπσο ηα θηεξά, ν εκπξφζζηνο πξνθπιαθηήξαο, δηαθνζκεηηθή ισξίδα θιπ., κε πξνυπφζεζε φηη απηά δελ ζα αιινηψλνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο Σν φρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα αλαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ελαέξηα κέζα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ ηνπ Α.Π Οη επηθάλεηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο πξνο ην έδαθνο λα ππνζηνχλ εηδηθή αληηζθσξηαθή επεμεξγαζία Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θνηινδνθψλ ηνπ νρήκαηνο (εάλ ππάξρνπλ) λα θαιπθζνχλ κε εηδηθά αληηζθσξηαθά πιηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ήκαλζε (χκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξψκαηα απηήο amendment 1 θαη amendment 2 ). Σν φρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ρξψκαηνο λεςκού, ζηα αθφινπζα ζεκεία (γξακκηθή ζήκαλζε line marking): Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηψλ θαηά κήθνο ησλ δχν πιατλψλ πιεπξψλ θαη ηεο πίζσ πιεπξάο ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ζε θαηάιιειν χςνο θαηά πξνηίκεζε ζην θάησ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 18

20 Δηδηθφηεξα γηα ηε ισξίδα ηεο πίζσ πιεπξάο, απηή ζα είλαη ρξψκαηνο θφθθηλνπ αληί ιεπθνχ Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ειάρηζηνπ πάρνπο 5 εθαηνζηψλ ζην νξηδφληην θάησ ηκήκα ησλ δχν πιατλψλ πιεπξψλ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο Οη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο νπηζζναλαθιαζηηθφηεηαο R [Cd/(Lux*m2)], ζχκθσλα κε ηε CIE Publication No. 54, 1982, κε ρξήζε πξφηππνπ θσηηζηηθνχ Α ηεο CIE ζα είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 (TABLE 1) ηνπ παξαξηήκαηνο 7 (ANNEX 7) ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε φπσο νξίδεηε ζηελ παξάγξαθν 5, ηεο νδεγίαο E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Σν φρεκα λα θέξεη επίζεο δχν απηνθφιιεηα εκβιήκαηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δηαζηάζεσλ 30Υ35 cm πεξίπνπ θαη αλάινγεο επηγξαθέο Κάζε φρεκα λα θέξεη επίζεο κία εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαίεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θείκελν πνπ ζα πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηηθέηαο ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ ηνπ Α.Π.. Δμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο απφ θάζε θαηαζθεπαζηή, ε απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνπιάρηζηνλ κία επηγξαθή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ν νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ νπηζζναληαλαθιαζηηθψλ ισξίδσλ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ. 21. ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σν φρεκα λα θέξεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζα είλαη εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλνο ζε θαηάιιειεο ηαρπ-απαζθαιηδφκελεο βάζεηο ζηήξημεο. Σα εξκάξηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα δηαζέηνπλ θαηά πξνηίκεζε ζπξηάξηα ή/θαη αλνηγφκελεο ζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ψζηε λα παξέρεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επρέξεηα πξφζβαζεο ζηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο λα ππάξρνπλ εηηθέηεο απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ κε αλάγιπθε επηγξαθή γηα ηε ζήκαλζε ηεο ζέζεο θάζε είδνπο εληφο ησλ εξκαξίσλ. Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ είδε: Γχν (2) απινχο εθηφμεπζεο λεξνχ κε πεξηζηξεθφκελν πξνζηφκην ξπζκηδφκελεο παξνρήο l/min ζε πίεζε 5 bar θαη ηαρπζπλδέζκνπο STORZ-45. Να έρνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε γηα εχθνιε ζπγθξάηεζε θαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βάξνο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαηά ην θαηαζβεζηηθφ έξγν Γχν (2) απινχο εθηφμεπζεο λεξνχ κε πεξηζηξεθφκελν πξνζηφκην ξπζκηδφκελεο παξνρήο l/min ζε πίεζε 5 bar θαη ηαρπζπλδέζκνπο STORZ-65. Να έρνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε γηα εχθνιε ζπγθξάηεζε θαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βάξνο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαηά ην θαηαζβεζηηθφ έξγν Έλα (1) απιφ ππνγείσλ θαηαζθεπαζκέλν απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν, κε πεξηζηξεθφκελε θεθαιή θαη νπέο (αθξνθχζηα) εθηφμεπζεο, κε ηαρπζχλδεζκν STORZ-45 mm. 19

S Ειαζηηθά 165/60 R15

S Ειαζηηθά 165/60 R15 PARK 1,0lt L MINU 1,0lt L 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT 14'' 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.480 8.980 10.160 10.750 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΩΗ 7.580 8.080 8.960 9.550

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 85.054,50 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 85.054,50 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΤΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Πξνκήζεηα θάδσλ θαη δνρείσλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά» Αριθ. Τεύχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πηερσγιοθόρων ογκομεηρικών ανηλιών VP Οδηγίες Χρήζης - σνηήρηζης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Πηζηνπνηεηηθφ Δγγχεζεο... 5 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ... 6 2. ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΑΤΛΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΝΑΜΛΗ ΘΔΟΦΙΛΟ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΥΑΑΠΗ ΘΩΜΑ ΑΔΜ 4502

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ

[1] ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ ΚΔΙΔΣΖ > ΔΘΘΔΖ ΘΟΠΗΚΟΣΖΣΑ > ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ > ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο

Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο Άζθεζε 11 11.1. θνπόο Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο ηελ άζθεζε απηή ζα κεηξεζεί ην καγλεηηθφ πεδίν ελφο ζσιελνεηδνχο (θπιηλδξηθνχ πελίνπ). Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δνθηκαζηηθφ πελίν, ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα