Επβηνηηθά (πξνβηνηηθά) Κιηληθέο εθαξκνγέο ζηηο παζήζεηο ηνπ πεπηηθνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επβηνηηθά (πξνβηνηηθά) Κιηληθέο εθαξκνγέο ζηηο παζήζεηο ηνπ πεπηηθνύ"

Transcript

1 Επβηνηηθά (πξνβηνηηθά) Κιηληθέο εθαξκνγέο ζηηο παζήζεηο ηνπ πεπηηθνύ Καραγκιόζογλοσ-Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαζηρενηερολόγος Καθηγήηρια Κλινικής Διαηροθής ΑΤΕΙΘ

2 επβηoηηθά (probiotics) Ζώληεο κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη κεηά ηελ από ηνπ ζηόκαηνο ιήςε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο αζθνύλ επεξγεηηθή δξάζε επί ηεο πγείαο ηνπ μεληζηνύ. Οξηζκόο νκνθσλίαο F. Guarner and G. Schaafsma, Probiotics. Int J Food Microbiol 39 (1998), pp

3 Κιηληθέο εθαξκνγέο ΠΡΟΛΗΨΗ Νεθξ. εληεξνθνιίηηδα Αιιεξγία Κνιίηηδα από αληηβηνηηθά Καξθίλνο παρ. εληέξνπ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ Ομεία δηάξξνηα Κνιίηηδα από αληηβηνηηθά Ψεπδνκεκβξαλώδεο θνιίηηο Διθ.θνιίηηο Ν. Crohn. επεξέζηζηνπ εληέξνπ

4 Πξόιεςε λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο ζε πξόσξα λενγλά Lin HC Pediatrics 2005 Χνξήγεζε πξνβηνηηθώλ ειάηησζε ηνλ θίλδπλν ζνβαξήο λεθξ. Δληεξνθνιίηηδαο θαη ηε ζλεηόηεηα ησλ πξόσξσλ λενγλώλ. Σα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα νδεγνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο ζε πξόσξα ΒΓ > 1000 g. AlFaleh K, Bassler D. Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1.

5 Πξόιεςε αιιεξγηθώλ εθδειώζεσλ ζε βξέθε

6 Πξόιεςε αιιεξγηθώλ εθδειώζεσλ ζε βξέθε

7 Πξόιεςε αιιεξγηθώλ εθδειώζεσλ ζε βξέθε

8 Πξόιεςε αιιεξγηθώλ εθδειώζεσλ ζε βξέθε Παξόιν πνπ ππήξμε ειάηησζε ηνπ βξεθηθνύ εθδέκαηνο ην εύξεκα απηό δελ είλαη ζηαζεξό ζ όιεο ηηο κειέηεο. Δπί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε γηα λα ζπζηεζεί πξνζζήθε πξνβηνηηθώλ ζηηο βξεθηθέο ηξνθέο κε ζηόρν ηελ πξόιεςε αιιεξγηθήο λόζνπ ή ηξνθηθήο αιιεξγίαο Osborn DA, Sinn JK. Probiotics in infants for prevention of allergic disease and food hypersensitivity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD DOI: Boyle RJ Probiotics for treating eczema. Cochrane Database Syst Rev Oct 8;(4):CD

9 Allen SJ, Okoko B, Martinez E, Gregorio G, Dans LF. Probiotics for treating infectious diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Ομεία Γηάξξνηα Σα πξνβηνηηθά είλαη έλα ρξήζηκν πξνζάξηεκα ζηελ ζεξαπεία επαλπδάησζεο, θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. Απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θαηαιιειόηεξσλ ζρεκάησλ γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο αζζελώλ

10 Ευβιοτικά (saccharomyces boullardii Lactobacillus GG ) αποδείχτηκαν χρήσιμα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της κολίτιδας από αντιβιοτικά σε παιδιά και ενήλικες όταν χορηγήθηκαν προληπτικά εκ παραλλήλου με το αντιβιοτικό. D Souza et al., BMJ 2002;324:1361

11 Ψεπδνκεκβξαλώδεο θνιίηηδα Γελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε γηα ηελ ρξήζε πξνβηνηηθώλ σο θύξηα ή ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία γηα θνιίηηδα από C. difficile. Pillai A, Nelson R. Probiotics for treatment of Clostridium difficile-associated colitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1.

12 Κνιίηηδα από αληηβηνηηθά Τα μέτρι ηώρα δεδομένα είναι ενθαρρσνηικά, αλλά θεφρείηαι πρώιμο να προηείνοσμε ηην ζσζηημαηική τρήζη προβιοηικών για ηην πρόληυη ηης Κνιίηηδαο από αληηβηνηηθά ζηελ παιδιαηρική. Johnston BC, Supina AL, Ospina M, Vohra S. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2.

13 Φιεγκνλώδεο λόζνο ηνπ εληέξνπ

14 ειθώδεο θνιίηηδα Γηα ηελ πξόιεςε ησλ ππνηξνπώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί: Nissle1917, Clostridium butyricum, και Lactococcus ποσ εκκρίνει IL-10. Επί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε γηα ηε ρξήζε ησλ επβηνηηθώλ σο αγσγή ζπληήξεζεο ζηελ ειθώδε θνιίηηδα. Οη κειέηεο πνπ δηαπηζηώλνπλ ηζνδπλακία κε ηε κεζαιακίλε έρνπλ παξόκνηα απνηειέζκαηα κε ηηο αληαπνθξίζεηο ζε placebo πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο κειέηεο.

15 ειθώδεο θνιίηηδα Δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο γηα ρνξήγεζε επβηνηηθώλ σο ζεξαπεία ελεξγνύ ειθώδνπο θνιίηηδαο θαη απηό είλαη ζεσξεηηθά δηθαηνινγεκέλν.

16 ειθώδεο θνιίηηδα πκβαηηθή ζεξαπεία πνπ ζπλδπάδεηαη κε πξνβηνηηθό δελ βειηηώλεη ηα πνζνζηά ύθεζεο ζε αζζελείο κε ήπηα ή κέηξηαο βαξύηεηαο ειθώδε θνιίηηδα. Παξόιαπηά, ππάξρνπλ ελδείμεηο πεξηνξηζκέλεοόηη κπνξεί λα παξέρνπλ θάπνηα επεξγεηηθή επίδξαζε ππό ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο ηεο ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ. Παξακέλεη άγλσζην αλ είλαη απνηειεζκαηηθά ζε αζζελείο κε ζνβαξόηεξεο κνξθέο λόζνπ θαη αλ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία πέξαλ ησλ γλσζηώλ ζρεκάησλ Mallon P, McKay D, Kirk S, Gardiner K. Probiotics for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

17 Pouchitis ρξόληα ππνηξνπηάδνπζα ιεθπζίηηδα ζηέιερνο VSL#3 ζε δόζε 3 g 2θ /Η από ηνπ ζηόκαηνο απνηειεζκαηηθό γηα ηελ ειάηησζε ησλ ππνηξνπώλ κεηά ηελ επίηεπμε ύθεζεο κε ηε βνήζεηα αληηβηνηηθώλ. Τν όθεινο από ηε ρξήζε ηνπ VSL#3 δηαξθεί κόλνλ θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπ.

18 Επβηνηηθά ζηε λόζν ηνπ Crohn ρξεζε Lactobacillus casei rhamnosus strain GG γηα ηελ πξνζηαζία από ππνηξνπέο ρεηξνπξγεζέλησλ αζζελώλ: αζθαιήο αιιά αλαπνηειεζκαηηθή Γελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε γηα επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ πξνβηνηηθώλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ύθεζεο ζηε λόζν ηνπ Crohn. Rolfe VE, Fortun PJ, Hawkey CJ, Bath-Hextall F. Probiotics for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. ε ρξήζε επβηνηηθώλ ζηελ λ. Crohn απαηηεί πεξαηηέξσ κειέηε γηα λα πξνζδηνξηζηνύλ ζαθέζηεξα: ζέκαηα αζθάιεηαο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληόπηζε ησλ βιαβώλ ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο

19 Επβηνηηθά ζηε λόζν ηνπ Crohn Έθβαζε «θιηληθήο ππνηξνπήο» Rahimi R 2008 Metaanalysis Έθβαζε «ελδνζθνπηθήο ππνηξνπήο»

20 Butterworth AD Επβηνηηθά ζηε λόζν ηνπ Crohn Δελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε γηα ηελ ρξήζε ησλ πξνβηνηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε ύθεζεο Butterworth et al Probiotics for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev Jul 16;(3):CD

21 ύλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ Απμαλόκελεο πιεξνθνξίεο γηα δηαηαξαγκέλε ρισξίδα ζε αζζελείο κο ΣΕΕ ( lactobacilli, bifidobacteria, Clostridium) ρνξήγεζε επβηνηηθώλ Lactobacillus plantarum 299v, Lactobacillus casei GG, VSL#3 ζε αζζελείο κε ΣΕΕ, ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο κάξηπξεο.

22

23 Καρκίνος παχέως εντέρου έρεη απνδεηρζεί όηη δηαθνξά ζηε ζύζηαζε ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο αηόκσλ κε πςειό θίλδπλν γηα αλάπηπμε θαξθίλνπ από εθείλνπο κε ρακειό θίλδπλν. επβηνηηθά κεηώλνπλ ζηα θόπξαλα ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ελδύκσλ πνπ είλαη γλσζηό όηη παξάγνπλ ελώζεηο πνπ ελέρνληαη ζηελ νγθνγέλεζε ζηνλ άλζξσπν.

24

25 Κιηληθέο εθαξκνγέο ΠΡΟΛΗΨΗ Νεθξ. εληεξνθνιίηηδα Αιιεξγία Κνιίηηδα από αληηβηνηηθά Καξθίλνο παρ. εληέξνπ

26 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Ομεία δηάξξνηα Κνιίηηδα από αληηβηνηηθά Ψεπδνκεκβξαλώδεο θνιίηηο Ειθ.θνιίηηο Ν. Crohn. επεξέζηζηνπ εληέξνπ

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ

Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Γξ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ, Υεηξνπξγηθό Σκήκα, Γ.Ν.ΑΜΦΙΑ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ(ΜΔ) ΠΑζΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Η παζνθπζηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ» ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειεπζεξία Ρώκα Γηαλλίθνπ Παηδίαηξνο - Γαζηξεληεξνιόγνο Οκ. Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Ειεπζεξία Ρώκα Γηαλλίθνπ Παηδίαηξνο - Γαζηξεληεξνιόγνο Οκ. Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ειεπζεξία Ρώκα Γηαλλίθνπ Παηδίαηξνο - Γαζηξεληεξνιόγνο Οκ. Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Δεν σπάρτει σύγκροσση σσμυερόντων με τορηγούς εταιρείες THE CELIAC ICEBERG θνηιηνθάθε Symptomatic Celiac Disease

Διαβάστε περισσότερα

Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή

Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή ΔΠΑΝΤΓΑΣΩΗ Δπαλαζίηηζε Βαζκόο % απώιεηα βάξνπο Κιηληθή εηθόλα Διιεηκα πγξώλ (ml/kg Β) Ειαθρός

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Μάγδα Σζνιάθε, MD, PhD Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Θενιόγνο, Καζεγήηξηα, ΑΠΘ Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο λόζνπ Alzheimer ύγθξηζε αηόκσλ άλσ ησλ 60+ ζηελ Δπξώπε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα