ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο πήμεο VIII Σν IMMUNATE 1000 IU δηαηίζεηαη σο θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα πνπ πεξηέρεη νλνκαζηηθά 1000 IU αλζξώπηλνπ παξάγνληα πήμεο VIII 1 θαη 750 IU παξάγνληα von Willebrand 2 αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο (VWF:RCo) αλά θηαιίδην. Σν πξντόλ πεξηέρεη πεξίπνπ 100 IU/ml παξάγνληα πήμεο VIII αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο θαη 75 IU/ml παξάγνληα von Willebrand αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο, όηαλ αλαζπζηαζεί κε 10 ml ζηείξνπ ύδαηνο γηα ελέζηκα. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ρξσκνγόλνπ δνθηκαζίαο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία. Ζ εηδηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ IMMUNATE είλαη 70 ± 30 IU FVIII/mg πξσηεΐλεο 3. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ VWF (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο δνθηκαζίαο ζπκπαξάγνληα ξηζηνζεηίλεο (VWF:RCo) όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία. Έθδνρα: 1 θηαιίδην πεξηέρεη 19,6 mg λαηξίνπ. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Θεξαπεία θαη πξνθύιαμε ησλ αηκνξξαγηώλ ζε αζζελείο κε ζπγγελή (αηκνξξνθηιία Α) ή επίθηεηε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII. Νόζνο ηνπ von Willebrand κε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλά ππό ηελ επίβιεςε ηαηξνύ κε εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε δηαηαξαρώλ πήμεο. Γνζνινγία ζηελ Αηκνξξνθηιία Α Ζ δνζνινγία θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο εμαξηώληαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο 1 H δξαζηηθόηεηα ηνπ FVIII πξνζδηνξίζηεθε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα πκππθλώκαηα FVIII. 2 Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ ζπκπαξάγνληα ξηζηνζεηίλεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα von Willebrand πξνζδηνξίζηεθε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ην πκπύθλσκα ηνπ Παξάγνληα von Willebrand. 3 ρσξίο ζηαζεξνπνηεηή (ιεπθσκαηίλε). Ζ κέγηζηε εηδηθή δξαζηηθόηεηα ζε αλαινγία 1:1 ηεο δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII πξνο ην αληηγόλν ηνπ παξάγνληα von Willebrand είλαη 100 IU παξάγνληα VIII αλά mg πξσηεΐλεο. Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 1

2 αλεπάξθεηαο ζε παξάγνληα VIII, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ έθηαζε ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ θαη από ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο. Ο αξηζκόο ησλ κνλάδσλ παξάγνληα VIII πνπ ρνξεγείηαη, εθθξάδεηαη ζε Γηεζλείο Μνλάδεο (IU), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ηζρύνλ πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηα πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ παξάγνληα VIII. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα εθθξάδεηαη είηε σο πνζνζηό (ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθό αλζξώπηλν πιάζκα) είηε ζε Γηεζλείο Μνλάδεο (IU) (ζε ζρέζε κε έλα Γηεζλέο Πξόηππν γηα ζπκππθλώκαηα παξάγνληα VIII). Μία Γηεζλήο Μνλάδα (IU) δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ηζνδπλακεί κε ηελ πνζόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζε 1 ml θπζηνινγηθνύ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο. Ο ππνινγηζκόο ηεο απαηηνύκελεο δνζνινγίαο ηνπ παξάγνληα VIII, όπσο νξίδεηαη παξαθάησ, βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε όηη 1 IU παξάγνληα VIII αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο απμάλεη ηε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ηνπ πιάζκαηνο θαηά πεξίπνπ 2% ηεο θπζηνινγηθήο δξαζηηθόηεηαο. Ζ απαηηνύκελε δόζε πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: Απαηηνύκελεο κνλάδεο = ζσκαηηθό βάξνο (kg) x επηζπκεηή αύμεζε παξάγνληα VIII (%) x 0,5 Ζ ρνξεγεηέα πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη πάληνηε λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Αηκνξξαγίεο θαη Υεηξνπξγηθή ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ, ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII δελ πξέπεη λα κεηώλεηαη πέξαλ ηνπ δεδνκέλνπ επηπέδνπ δξαζηηθόηεηαο ζην πιάζκα (σο % ηνπ θπζηνινγηθνύ ή ζε IU/dl) ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Ο παξαθάησ πίλαθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δνζνινγίαο ζε αηκνξξαγηθά επεηζόδηα θαη ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο: Βαζκόο αηκνξξαγίαο / Δίδνο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Αηκνξξαγία Πξόζθαην αίκαξζξν, αηκνξξαγία κπόο ή αηκνξξαγία ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο Πεξηζζόηεξν εθηεηακέλν αίκαξζξν, αηκνξξαγία κπόο ή αηκάησκα Απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αηκνξξαγίεο Υεηξνπξγηθή επέκβαζε Ειάζζολες τεηροσργηθές επεκβάζεης ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμαγσγήο δνληηώλ Απαηηνύκελν επίπεδν δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII (% ηνπ θπζηνινγηθνύ) (IU/dl) πρλόηεηα ησλ δόζεσλ (ώξεο) / Γηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (εκέξεο) Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε ώξεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εκέξα, κέρξη ην αηκνξξαγηθό επεηζόδην, όπσο ππνδειώλεηαη από ηνλ πόλν, λα ππνρσξήζεη ή κέρξη λα επηηεπρζεί επνύισζε Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε ώξεο γηα 3-4 εκέξεο ή πεξηζζόηεξν, κέρξη λα ππνρσξήζνπλ ν πόλνο θαη ε νμεία αλαπεξία Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε 8-24 ώξεο, κέρξη λα παξέιζεη ν θίλδπλνο Κάζε 24 ώξεο, γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εκέξα, κέρξη λα επηηεπρζεί επνύισζε. Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 2

3 Μείδολες τεηροσργηθές επεκβάζεης (πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε) Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε 8-24 ώξεο κέρξη επαξθνύο επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζεξαπεία γηα ηνπιάρηζηνλ άιιεο 7 εκέξεο, ώζηε λα δηαηεξεζεί ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην 30% κε 60% (IU/dl) Ζ ρνξεγεηέα πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηελ θιηληθή αληαπόθξηζε θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Κάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. παξνπζία αλαζηαιηή ρακεινύ ηίηινπ) είλαη δπλαηόλ λα απαηηνύληαη πςειόηεξεο δόζεηο από απηέο πνπ ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ζπληζηάηαη θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ επηπέδσλ ηνπ παξάγνληα VIII ώζηε λα θαζνξίδνληαη ε ρνξεγεηέα δνζνινγία θαη ε ζπρλόηεηα ησλ επαλαιακβαλόκελσλ εγρύζεσλ. Δηδηθόηεξα ζηηο κείδνλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο κέζσ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ηεο πήμεο (δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα). Ζ αληαπόθξηζε ζηνλ παξάγνληα VIII κπνξεί λα δηαθέξεη από αζζελή ζε αζζελή, επηηπγράλνληαο δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάθηεζεο in vivo θαη επηδεηθλύνληαο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο εκηδσήο. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πξντόληα ηνπ παξάγνληα VIII, θαζόηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα θιηληθά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελώλ. Μαθξνρξόληα πξνθύιαμε Γηα καθξνρξόληα πξνθύιαμε θαηά ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε ζνβαξή αηκνξξνθηιία Α, νη ζπλήζεηο δόζεηο είλαη 20 έσο 40 IU παξάγνληα VIII αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο αλά δηαζηήκαηα 2 έσο 3 εκεξώλ. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ηδίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα αζζελείο λεαξήο ειηθίαο, ελδέρεηαη λα απαηηνύληαη κηθξόηεξα δνζνινγηθά κεζνδηαζηήκαηα ή πςειόηεξεο δόζεηο. Αηκνξξνθηιηθνί κε αλαζηαιηή ηνπ παξάγνληα VIII Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη γηα αλάπηπμε αλαζηαιηώλ έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. Δάλ ηα αλακελόκελα επίπεδα δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα δελ επηηεπρζνύλ ή εάλ ε αηκνξξαγία δελ ειέγρεηαη κεηά από θαηάιιειε δνζνινγία, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί δνθηκαζία πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ πηζαλή παξνπζία αλαζηαιηή έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. ε αζζελείο κε πςειά επίπεδα αλαζηαιηή, ε ζεξαπεία κε παξάγνληα VIII κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε άιιεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο. Ζ επίβιεςε απηώλ ησλ αζζελώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηαηξνύο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε αηκνξξνθηιία. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.4. Νόζνο ηνπ von Willebrand κε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII Σν IMMUNATE ελδείθλπηαη γηα ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο παξάγνληα VIII ζε αζζελείο κε λόζν ηνπ von Willebrand ζηνπο νπνίνπο ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα FVIII είλαη κεησκέλε. Ζ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε IMMUNATE γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνξξαγηώλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο, αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ αηκνξξνθηιία Α. Σξόπνο ρνξήγεζεο Γηαιύζηε ην ζθεύαζκα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.6. Σν IMMUNATE ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη αξγά κέζσ ηεο ελδνθιέβηαο νδνύ. Ο κέγηζηνο ξπζκόο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2 ml αλά ιεπηό. 4.3 Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα έθδνρα. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 3

4 Όπσο θαη κε νπνηνδήπνηε ελδνθιέβην πξσηετληθό πξντόλ, είλαη πηζαλό λα εκθαληζηνύλ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνύ ηύπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα πξώηκα ζπκπηώκαηα ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκό, ππόηαζε έσο αιιεξγηθή θαηαπιεμία. Δάλ απηά ηα ζπκπηώκαηα εκθαληζηνύλ, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη λα δηαθόπηνπλ ακέζσο ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο. ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη ηζρύνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηαπιεμίαο. Ο ζρεκαηηζκόο εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ (αλαζηαιηώλ) έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII είλαη κία γλσζηή επηπινθή ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε Αηκνξξνθηιία Α. Απηνί νη αλαζηαιηέο είλαη ζπλήζσο IgG αλνζνζθαηξίλεο, έλαληη ηεο πξνπεθηηθήο δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII θαη πνπ ππνινγίδνληαη πνζνηηθά ζε Μνλάδεο Bethesda (BU) αλά ml πιάζκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο αλαζηαιηώλ ζπζρεηίδεηαη κε ην εύξνο ηεο έθζεζεο ζηνλ παξάγνληα πήμεο VIII, κε ηνλ θίλδπλν λα είλαη κεγαιύηεξνο κέζα ζηηο πξώηεο 20 εκέξεο έθζεζεο. παλίσο, κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ αλαζηαιηέο κεηά από ηηο πξώηεο 100 εκέξεο έθζεζεο. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξώπηλν παξάγνληα πήμεο VIII πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά, γηα ηελ αλάπηπμε αλαζηαιηώλ, κε θαηάιιειεο θιηληθέο παξαηεξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.8. ε πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ αθνινπζνύλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε, ην ελδερόκελν ε πνζόηεηα ηνπ λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg,. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πξντόληα ηνπ παξάγνληα VIII, θαζόηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα θιηληθά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελώλ. ηα θαζηεξσκέλα κέηξα πξόιεςεο ησλ ινηκώμεσλ νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα πεξηιακβάλνληαη ε επηινγή δνηώλ, ν έιεγρνο ησλ αηνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ δεμακελώλ πιάζκαηνο γηα εηδηθνύο δείθηεο ινίκσμεο θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ παξαζθεπαζηηθώλ ζηαδίσλ αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηώλ. Παξ όια απηά, όηαλ ρνξεγνύληαη θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα, ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εληειώο. Σν ίδην επίζεο εθαξκόδεηαη θαη γηα άγλσζηνπο ή λενεκθαληδόκελνπο ηνύο θαη άιινπο παζνγόλνπο παξάγνληεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθόξνπο ηνύο, όπσο ν HIV, ν HΒV θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθόξν ηό HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθόξσλ ηώλ όπσο ν παξβντόο Β19. Ζ πξνθαινύκελε από παξβντό Β19 ινίκσμε ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί ζνβαξή γηα εγθύνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξύνπ) θαη γηα αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο ή ζε αζζελείο κε απμεκέλε παξαγσγή εξπζξνθπηηάξσλ (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνύ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή θαη επαλάιεςε, πξντόληα κε παξάγνληα VIII πξνεξρόκελα από αλζξώπηλν πιάζκα. πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη ην IMMUNATE ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία θαη ν αξηζκόο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο, ώζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντόληνο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ είλαη γλσζηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ παξάγνληα πήμεο VIII κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 4

5 Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε δώα κε ηνλ παξάγνληα VIII. Λόγσ ηεο ζπάληαο πεξίπησζεο εκθάληζεο ηεο Αηκνξξνθηιίαο Α ζε γπλαίθεο, δελ ππάξρεη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παξάγνληα VIII θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηεο γαινπρίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην IMMUNATE ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία κόλν εθόζνλ θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Σν IMMUNATE δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ζην ρεηξηζκό κεραλώλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κε πξντόληα αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο παξάγνληα πήμεο VIII: Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ή αιιεξγηθνύ ηύπνπ αληηδξάζεηο, πνπ πηζαλόλ λα πεξηιακβάλνπλ αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαύζνπ ή δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, ξίγε, εξύζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θεθαιαιγία, εμάλζεκα, ππόηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, κνύδηαζκα, έκεην θαη ζπξηγκό. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εμειηρζνύλ ζε ζνβαξή αλαθπιαμία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαπιεμίαο). Δάλ εθδεισζνύλ απηά ηα ζπκπηώκαηα (βι. παξάγξαθν 4.4), ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ ηαηξό ηνπο. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, έρεη αλαθεξζεί ππξεηόο. Αζζελείο πνπ πάζρνπλ από αηκνξξνθηιία A κπνξεί λα αλαπηύμνπλ εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα (αλαζηαιηέο) έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. Δάλ αλαπηπρζνύλ αλαζηαιηέο, ε θαηάζηαζε ζα εθδεισζεί σο αλεπαξθήο θιηληθή αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζπληζηάηαη ε επαθή κε εηδηθεπκέλν αηκνξξνθηιηθό θέληξν. Δλδέρεηαη λα εθδεισζεί αηκόιπζε κεηά από ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ ζε αζζελείο κε νκάδα αίκαηνο Α, Β ή ΑΒ. Γηα ηελ αζθάιεηα όζνλ αθνξά ζηνπο κεηαδηδόκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν 4.4. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο βαζηδόκελεο ζε αλαθνξέο από θιηληθέο κειέηεο θαη ζηελ εκπεηξία κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ IMMUNATE: Ζ ζπρλόηεηά ηνπο έρεη αμηνινγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα θξηηήξηα: πνιύ ζπρλή (>1/10), ζπρλή (>1/100, <1/10), αζπλήζηζηε (>1/1.000, <1/100), ζπάληα (>1/10.000, <1/1.000), πνιύ ζπάληα (<1/10.000) ), κε γλσζηή (ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα). Κιηληθέο κειέηεο Γηα ηηο αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο είλαη αζπλήζηζηε (>1/1,000, <1/100): Δηαηαρατές ηοσ αλοζοποηεηηθού ζσζηήκαηος Τπεξεπαηζζεζία Δκπεηξία Μεηά ηελ Έγθξηζε Οη παξαθάησ Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο αλαθέξζεθαλ σο απζόξκεηεο αλαθνξέο (ζπρλόηεηα κε γλσζηή). Δηαηαρατές ηοσ αηκοποηεηηθού θαη ηοσ ιεκθηθού ζσζηήκαηος Γηαηαξαρή ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο Αλαζηνιή ηνπ παξάγνληα VIII Δηαηαρατές ηοσ αλοζοποηεηηθού ζσζηήκαηος Τπεξεπαηζζεζία Δηαηαρατές ηοσ λεσρηθού ζσζηήκαηος Εάιε Κεθαιαιγία Οθζαικηθές δηαηαρατές Δπηπεθπθίηηδα Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 5

6 Καρδηαθές δηαηαρατές Αίζζεκα παικώλ Αγγεηαθές δηαηαρατές Τπόηαζε Δηαηαρατές ηοσ αλαπλεσζηηθού ζσζηήκαηος, ηοσ ζώραθα θαη ηοσ κεζοζωραθίοσ Βήραο Γύζπλνηα Δηαηαρατές ηοσ γαζηρεληερηθού ζσζηήκαηος Ναπηία Δηαηαρατές ηοσ δέρκαηος θαη ηοσ σποδόρηοσ ηζηού Δξύζεκα Δμάλζεκα Νεπξνδεξκαηίηηδα Κλεζκόο Δμάλζεκα εξπζεκαηώδεο Δμάλζεκα βιαηηδώδεο Κλίδσζε Δηαηαρατές ηοσ κσοζθειεηηθού ζσζηήκαηος, ηοσ ζσλδεηηθού ηζηού θαη ηωλ οζηώλ Μπαιγία Γεληθές δηαηαρατές θαη θαηαζηάζεης ζηο ζεκείο τορήγεζες Ρίγε Δξεζηζκόο ηεο ζέζεο έλεζεο Άιγνο Ππξεμία 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ έρεη αλαθεξζεί θακία πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: αληηαηκνξξαγηθνί παξάγνληεο: Παξάγνληαο von Willebrand θαη παξάγνληαο πήμεο VIII ζε ζπλδπαζκό. Κσδηθόο ATC: B02BD06. Σν ζύκπινθν παξάγνληαο VIII/παξάγνληαο von Willebrand απνηειείηαη από δύν κόξηα (Παξάγνληαο VIII θαη Παξάγνληαο von Willebrand) κε δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Όηαλ εγρπζεί ζε θάπνηνλ αηκνξξνθηιηθό αζζελή, ν παξάγνληαο VIII ζπλδέεηαη κε ηνλ παξάγνληα von Willebrand ζηελ θπθινθνξία ηνπ αζζελνύο. Ο ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο VIII δξα σο ζπκπαξάγνληαο ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ παξάγνληα IX, επηηαρύλνληαο ηε κεηαηξνπή ηνπ παξάγνληα X ζε ελεξγνπνηεκέλν παξάγνληα X. Ο ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο X κεηαηξέπεη ηελ πξνζξνκβίλε ζε ζξνκβίλε. ηε ζπλέρεηα, ε ζξνκβίλε κεηαηξέπεη ην ηλσδνγόλν ζε ηλώδεο θαη έηζη κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζξόκβνο. Ζ Αηκνξξνθηιία Α είλαη κία θπινζύλδεηε θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε ρακειά επίπεδα ηνπ παξάγνληα VIII:C θαη έρεη σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθή αηκνξξαγία ζηηο αξζξώζεηο, ζηνπο κύεο θαη ζηα εζσηεξηθά όξγαλα, είηε απζόξκεηα, είηε κεηά από ηπραίν ή ρεηξνπξγηθό ηξαύκα. Με ηε ζεξαπεία Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 6

7 ππνθαηάζηαζεο απμάλνληαη ηα επίπεδα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα, επηηξέπνληαο έηζη, κηα πξόζθαηξε δηόξζσζε ηεο έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα θαζώο θαη δηόξζσζε ηεο ηάζεο γηα αηκνξξαγία. Δπηπιένλ ηνπ ξόινπ ηνπ σο κηαο πξνζηαηεπηηθήο πξσηεΐλεο ηνπ Παξάγνληα VIII, ν Παξάγνληαο von Willebrand (VWF) κεζνιαβεί ζηε ζπγθόιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα ζεκεία αγγεηαθήο βιάβεο θαη παίδεη ξόιν ζηε ζπζζώξεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Όιεο νη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη γηα ην IMMUNATE κεηξήζεθαλ ζε άηνκα κε ζνβαξή Αηκνξξνθηιία Α (επίπεδν παξάγνληα VIII 1%). Ζ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πιάζκαηνο δηεμήρζε ζε έλα θεληξηθό εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε ρξσκνγόλν δνθηκαζία κέηξεζεο ηνπ FVIII. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη πνπ πξνέθπςαλ από κηα δηαζηαπξνύκελε κειέηε κε IMMUNATE ζε 18 αζζελείο, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 12 εηώλ, πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ζεξαπεία, παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πεξίιεςε ησλ θαξκαθνθηλεηηθώλ παξακέηξσλ γηα ην IMMUNATE ζε 18 αζζελείο κε ζνβαξή Αηκνξξνθηιία Α (Γόζε = 50 IU/kg): Παξάκεηξνο Μέζνο ηαζεξή Γηάκεζε όξνο Απόθιηζε (SD) ηηκή 90% ΓΔ AUC 0- ([IUxh]/ml) 12,2 3,1 12,4 11,1 έσο 13,2 C max (IU/ml) 1,0 0,3 0,9 0,8 έσο 1,0 T max (h) 0,3 0,1 0,3 0,3 έσο 0,3 Σειηθόο ρξόλνο εκίζεηαο δσήο (h) 12,7 3,2 12,2 10,8 έσο 15,3 Κάζαξζε (ml/h) έσο 254 Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο (h) 15,3 3,6 15,3 12,1 έσο 17,2 V ss (ml) έσο 4034 ηαδηαθή αλάθηεζε ([IU/ml]/[IU/kg]) 0,020 0,006 0,019 0,016 έσο 0, Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο πήμεο αίκαηνο VIII ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζην IMMUNATE είλαη έλα θπζηνινγηθό ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο θαη δξα όπσο ν ελδνγελήο παξάγνληαο VIII. Με θιηληθά δεδνκέλα δελ απνθάιπςαλ θαλέλαλ εηδηθό θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν, βάζεη κειεηώλ θαξκαθνινγηθήο αζθάιεηαο, ηνμηθόηεηαο από επαλαιακβαλόκελε δόζε, ηνπηθήο αλνρήο θαη αλνζνγνληθόηεηαο. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κόλης: Αλζξώπηλε ιεπθσκαηίλε Γιπθίλε Υισξηνύρν λάηξην Κηηξηθό λάηξην Τδξνρισξηθή ιπζίλε Υισξηνύρν αζβέζηην Δηαιύηες: ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 7

8 Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα, πιελ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ ελόηεηα 6.6. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα ζεη έγρπζεο πνπ παξέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο λα απνηύρεη ε ζεξαπεία σο ζπλέπεηα ηεο πξνζξόθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα πήμεο VIII ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο νξηζκέλσλ κέζσλ έγρπζεο. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 2 ρξόληα Υεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξόηεηα έρεη επηδεηρζεί γηα 3 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο θαη εθόζνλ ε κέζνδνο αλαζύζηαζεο δελ απνθιείεη ηνλ θίλδπλν κηθξνβηαθήο επηκόιπλζεο (ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο), ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ ην αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα, ν ρξόλνο θαη νη ζπλζήθεο θύιαμεο θαηά ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε. Σν αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ πξέπεη λα επαλαηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν. Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ην πξντόλ κπνξεί λα θπιαρζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (έσο 25 C) γηα ζπλερόκελν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. Καηαγξάςηε ηελ πεξίνδν θύιαμεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο. ην ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ ην πξντόλ δελ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζην ςπγείν, αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα ή λα απνξξίπηεηαη. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε θαη κεηαθέξεηε ζε ςπγείν (2 C- 8 C). Μελ θαηαςύρεηε. Φπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο. Γηα ζπλζήθεο θύιαμεο ηνπ αλαζπζηακέλνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο βι. παξάγξαθν Φύζε θαη πεξηερόκελν ηνπ πεξηέθηε Σόζν ε θόληο όζν θαη ν δηαιύηεο δηαηίζεληαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα εθάπαμ δόζεο, ΔΡ (θόληο: πδξνιπηηθόο ηύπνο ΗΗ, δηαιύηεο: πδξνιπηηθόο ηύπνο Η), πνπ θιείλνπλ κε πώκαηα από βνπηπιηθό θόκκη, ΔΡ. Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη: 1 θηαιίδην IMMUNATE 1000 IU 1 θηαιίδην κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα (10 ml) 1 ζεη κεηαθνξάο/θίιηξνπ 1 ζύξηγγα κίαο ρξήζεο (10 ml) 1 βειόλα κίαο ρξήζεο 1 κηθξνζπζθεπή έγρπζεο (πεηαινύδα) Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο: 1 x 1000 IU 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνύ θαη απόξξηςε Γηα ηελ αλαζύζηαζε, ρξεζηκνπνηήζηε κόλν ην ζεη ρνξήγεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Σν IMMUNATE πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ακέζσο πξηλ από ηε ρνξήγεζε θαζώο, ην ζθεύαζκα δελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. Σν δηάιπκα πξέπεη λα είλαη δηαπγέο ή ειαθξώο ηξηδίδνλ. Γηαιύκαηα αλαζπζηακέλνπ πξντόληνο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζνιεξόηεηα ή έρνπλ ηδήκαηα, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη. πληζηάηαη λα εθπιέλεηε ηηο εκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο θιεβηθήο πξνζπέιαζεο κε ηζόηνλν δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ πξηλ θαη κεηά ηελ έγρπζε ηνπ IMMUNATE. Αλαζύζηαζε ηεο θόλεσο: Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή! Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 8

9 1. Φέξηε ην θιεηζηό θηαιίδην, πνπ πεξηέρεη ηνλ δηαιύηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα), ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (κέγηζηε 37 C). 2. Αθαηξέζηε ηα πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα από ηα θηαιίδηα ηεο θόληο θαη ηνπ δηαιύηε (ρ. Α) θαη θαζαξίζηε ηα ειαζηηθά πώκαηα θαη ησλ δύν θηαιηδίσλ. 3. Σνπνζεηήζηε θαη πηέζηε ην θπκαηνεηδέο ρείινο ηνπ ζεη κεηαθνξάο πάλσ ζην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε (ρ. Β). 4. Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ην άιιν άθξν ηνπ ζεη κεηαθνξάο, πξνζέρνληαο λα κελ αγγίμεηε ην εθηεζεηκέλν άθξν. 5. Αλαζηξέςηε ην ζεη κεηαθνξάο κε ην πξνζαξηεκέλν θηαιίδην ηνπ δηαιύηε πάλσ από ην θηαιίδην ηεο θόλεσο θαη εηζάγεηε ηελ ειεύζεξε βειόλα κέζα από ην ειαζηηθό πώκα ηνπ θηαιηδίνπ ηεο θόλεσο (ρ. Γ). Σν θελό ζα ηξαβήμεη ηνλ δηαιύηε κέζα ζην θηαιίδην ηεο θόλεσο. 6. Μεηά από έλα πεξίπνπ ιεπηό, απνζπλδέζηε ηα δύν θηαιίδηα, αθαηξώληαο ην ζεη κεηαθνξάο κε ην πξνζαξηεκέλν θηαιίδην ηνπ δηαιύηε από ην θηαιίδην ηεο θόλεσο (ρ. Γ). Δπεηδή ην ζθεύαζκα δηαιύεηαη εύθνια, αλαθηλήζηε ειαθξά - θαη κόλνλ εάλ είλαη απαξαίηεην - ην θηαιίδην ηνπ ζπκππθλώκαηνο. ΜΖΝ ΑΝΑΚΗΝΖΔΣΔ ΓΤΝΑΣΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΗΑΛΗΓΗΟΤ. ΜΖΝ ΑΝΑΣΡΔΦΔΣΔ ΣΟ ΦΗΑΛΗΓΗΟ ΣΖ ΚΟΝΔΧ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΑΝ ΔΗΣΔ ΔΣΟΗΜΟΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ. 7. Μεηά ηελ αλαζύζηαζε, ην έηνηκν δηάιπκα πξέπεη λα ειεγρζεί νπηηθά γηα ύπαξμε ζσκαηηδίσλ θαη απνρξσκαηηζκνύ πξηλ από ηε ρνξήγεζε. Χζηόζν, αθόκα θαη εάλ έρεη ηεξεζεί ζρνιαζηηθά ε δηαδηθαζία αλαζύζηαζεο, ελδέρεηαη πεξηζηαζηαθά λα είλαη νξαηά κεξηθά κηθξά ζσκαηίδηα. Σν ζεη θίιηξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ζα απνκαθξύλεη ηα ζσκαηίδηα θαη ε αλαγξαθόκελε ζηελ εηηθέηα δξαζηηθόηεηα δελ ζα κεησζεί. Υνξήγεζε: Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή! 1. Γηα λα απνηξέςεηε ηε ρνξήγεζε, καδί κε ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ, ζσκαηηδίσλ ειαζηηθνύ πνπ πξνέξρνληαη από ην πώκα (θίλδπλνο κηθξνεκβνιήο), ρξεζηκνπνηήζηε ην ζεη θίιηξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Γηα λα αλαξξνθήζεηε ην δηαιπκέλν ζθεύαζκα, ζπλδέζηε ην ζεη θίιηξνπ ζηε ζύξηγγα κίαο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη εηζάγεηέ ην ζην θηαιίδην, κέζα από ην ειαζηηθό πώκα (ρ. Δ). 2. Απνζπλδέζηε ζηηγκηαία ηε ζύξηγγα από ην ζεη θίιηξνπ. Θα εηζέιζεη αέξαο ζην θηαιίδην ηεο θόλεσο θαη ηπρόλ αθξόο ζα δηαιπζεί. ηε ζπλέρεηα, ηξαβήμηε ην δηάιπκα κέζα ζηε ζύξηγγα κέζσ ηνπ ζεη θίιηξνπ (ρ. η). 3. Απνζπλδέζηε ηε ζύξηγγα από ην ζεη θίιηξνπ θαη ελέζεηε αξγά ην δηάιπκα ελδνθιεβίσο (κέγηζηνο ξπζκόο έγρπζεο: 2 ml αλά ιεπηό) κε ηε κηθξνζπζθεπή έγρπζεο (πεηαινύδα) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία (ή κε ηε βειόλα κίαο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία). ρ. Α ρ. Β ρ. Γ ρ. Γ ρ. Δ ρ. η Σπρόλ αρξεζηκνπνίεην πξντόλ ή άρξεζην πιηθό ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη θαηάιιεια ζύκθσλα κε ηνπο θαηά ηόπνπο ηζρύνληεο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 9

10 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ BAXTER (HELLAS) Δ.Π.Δ. Μεηζόβνπ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθή Σει.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν A. Papaetis Medical Co Ltd Λεσθ. Αζαιάζζαο 75, Μέγαξν CHAPO, Γξαθείν Λεπθσζία Σει.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Διιάδα: 68128/ Κύπξνο: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ Ζκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο ηελ Διιάδα: ηελ Κύπξν: Σειεπηαία εκεξνκελία αλαλέσζεο ηελ Διιάδα: ηελ Κύπξν: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 10

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα