ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο πήμεο VIII Σν IMMUNATE 1000 IU δηαηίζεηαη σο θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα πνπ πεξηέρεη νλνκαζηηθά 1000 IU αλζξώπηλνπ παξάγνληα πήμεο VIII 1 θαη 750 IU παξάγνληα von Willebrand 2 αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο (VWF:RCo) αλά θηαιίδην. Σν πξντόλ πεξηέρεη πεξίπνπ 100 IU/ml παξάγνληα πήμεο VIII αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο θαη 75 IU/ml παξάγνληα von Willebrand αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο, όηαλ αλαζπζηαζεί κε 10 ml ζηείξνπ ύδαηνο γηα ελέζηκα. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ρξσκνγόλνπ δνθηκαζίαο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία. Ζ εηδηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ IMMUNATE είλαη 70 ± 30 IU FVIII/mg πξσηεΐλεο 3. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ VWF (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο δνθηκαζίαο ζπκπαξάγνληα ξηζηνζεηίλεο (VWF:RCo) όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία. Έθδνρα: 1 θηαιίδην πεξηέρεη 19,6 mg λαηξίνπ. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Θεξαπεία θαη πξνθύιαμε ησλ αηκνξξαγηώλ ζε αζζελείο κε ζπγγελή (αηκνξξνθηιία Α) ή επίθηεηε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII. Νόζνο ηνπ von Willebrand κε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλά ππό ηελ επίβιεςε ηαηξνύ κε εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε δηαηαξαρώλ πήμεο. Γνζνινγία ζηελ Αηκνξξνθηιία Α Ζ δνζνινγία θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο εμαξηώληαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο 1 H δξαζηηθόηεηα ηνπ FVIII πξνζδηνξίζηεθε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα πκππθλώκαηα FVIII. 2 Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ ζπκπαξάγνληα ξηζηνζεηίλεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα von Willebrand πξνζδηνξίζηεθε ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ην πκπύθλσκα ηνπ Παξάγνληα von Willebrand. 3 ρσξίο ζηαζεξνπνηεηή (ιεπθσκαηίλε). Ζ κέγηζηε εηδηθή δξαζηηθόηεηα ζε αλαινγία 1:1 ηεο δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII πξνο ην αληηγόλν ηνπ παξάγνληα von Willebrand είλαη 100 IU παξάγνληα VIII αλά mg πξσηεΐλεο. Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 1

2 αλεπάξθεηαο ζε παξάγνληα VIII, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ έθηαζε ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ θαη από ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο. Ο αξηζκόο ησλ κνλάδσλ παξάγνληα VIII πνπ ρνξεγείηαη, εθθξάδεηαη ζε Γηεζλείο Μνλάδεο (IU), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ηζρύνλ πξόηππν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηα πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ παξάγνληα VIII. Ζ δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα εθθξάδεηαη είηε σο πνζνζηό (ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθό αλζξώπηλν πιάζκα) είηε ζε Γηεζλείο Μνλάδεο (IU) (ζε ζρέζε κε έλα Γηεζλέο Πξόηππν γηα ζπκππθλώκαηα παξάγνληα VIII). Μία Γηεζλήο Μνλάδα (IU) δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ηζνδπλακεί κε ηελ πνζόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζε 1 ml θπζηνινγηθνύ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο. Ο ππνινγηζκόο ηεο απαηηνύκελεο δνζνινγίαο ηνπ παξάγνληα VIII, όπσο νξίδεηαη παξαθάησ, βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε όηη 1 IU παξάγνληα VIII αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο απμάλεη ηε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ηνπ πιάζκαηνο θαηά πεξίπνπ 2% ηεο θπζηνινγηθήο δξαζηηθόηεηαο. Ζ απαηηνύκελε δόζε πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: Απαηηνύκελεο κνλάδεο = ζσκαηηθό βάξνο (kg) x επηζπκεηή αύμεζε παξάγνληα VIII (%) x 0,5 Ζ ρνξεγεηέα πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη πάληνηε λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Αηκνξξαγίεο θαη Υεηξνπξγηθή ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ, ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII δελ πξέπεη λα κεηώλεηαη πέξαλ ηνπ δεδνκέλνπ επηπέδνπ δξαζηηθόηεηαο ζην πιάζκα (σο % ηνπ θπζηνινγηθνύ ή ζε IU/dl) ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Ο παξαθάησ πίλαθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δνζνινγίαο ζε αηκνξξαγηθά επεηζόδηα θαη ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο: Βαζκόο αηκνξξαγίαο / Δίδνο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Αηκνξξαγία Πξόζθαην αίκαξζξν, αηκνξξαγία κπόο ή αηκνξξαγία ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο Πεξηζζόηεξν εθηεηακέλν αίκαξζξν, αηκνξξαγία κπόο ή αηκάησκα Απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αηκνξξαγίεο Υεηξνπξγηθή επέκβαζε Ειάζζολες τεηροσργηθές επεκβάζεης ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμαγσγήο δνληηώλ Απαηηνύκελν επίπεδν δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII (% ηνπ θπζηνινγηθνύ) (IU/dl) πρλόηεηα ησλ δόζεσλ (ώξεο) / Γηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (εκέξεο) Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε ώξεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εκέξα, κέρξη ην αηκνξξαγηθό επεηζόδην, όπσο ππνδειώλεηαη από ηνλ πόλν, λα ππνρσξήζεη ή κέρξη λα επηηεπρζεί επνύισζε Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε ώξεο γηα 3-4 εκέξεο ή πεξηζζόηεξν, κέρξη λα ππνρσξήζνπλ ν πόλνο θαη ε νμεία αλαπεξία Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε 8-24 ώξεο, κέρξη λα παξέιζεη ν θίλδπλνο Κάζε 24 ώξεο, γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εκέξα, κέρξη λα επηηεπρζεί επνύισζε. Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 2

3 Μείδολες τεηροσργηθές επεκβάζεης (πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε) Δπαλαιάβεηε ηελ έγρπζε θάζε 8-24 ώξεο κέρξη επαξθνύο επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζεξαπεία γηα ηνπιάρηζηνλ άιιεο 7 εκέξεο, ώζηε λα δηαηεξεζεί ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην 30% κε 60% (IU/dl) Ζ ρνξεγεηέα πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηελ θιηληθή αληαπόθξηζε θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Κάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. παξνπζία αλαζηαιηή ρακεινύ ηίηινπ) είλαη δπλαηόλ λα απαηηνύληαη πςειόηεξεο δόζεηο από απηέο πνπ ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ζπληζηάηαη θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ επηπέδσλ ηνπ παξάγνληα VIII ώζηε λα θαζνξίδνληαη ε ρνξεγεηέα δνζνινγία θαη ε ζπρλόηεηα ησλ επαλαιακβαλόκελσλ εγρύζεσλ. Δηδηθόηεξα ζηηο κείδνλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο κέζσ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ηεο πήμεο (δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα). Ζ αληαπόθξηζε ζηνλ παξάγνληα VIII κπνξεί λα δηαθέξεη από αζζελή ζε αζζελή, επηηπγράλνληαο δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάθηεζεο in vivo θαη επηδεηθλύνληαο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο εκηδσήο. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πξντόληα ηνπ παξάγνληα VIII, θαζόηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα θιηληθά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελώλ. Μαθξνρξόληα πξνθύιαμε Γηα καθξνρξόληα πξνθύιαμε θαηά ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε ζνβαξή αηκνξξνθηιία Α, νη ζπλήζεηο δόζεηο είλαη 20 έσο 40 IU παξάγνληα VIII αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο αλά δηαζηήκαηα 2 έσο 3 εκεξώλ. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ηδίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα αζζελείο λεαξήο ειηθίαο, ελδέρεηαη λα απαηηνύληαη κηθξόηεξα δνζνινγηθά κεζνδηαζηήκαηα ή πςειόηεξεο δόζεηο. Αηκνξξνθηιηθνί κε αλαζηαιηή ηνπ παξάγνληα VIII Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη γηα αλάπηπμε αλαζηαιηώλ έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. Δάλ ηα αλακελόκελα επίπεδα δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα δελ επηηεπρζνύλ ή εάλ ε αηκνξξαγία δελ ειέγρεηαη κεηά από θαηάιιειε δνζνινγία, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί δνθηκαζία πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ πηζαλή παξνπζία αλαζηαιηή έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. ε αζζελείο κε πςειά επίπεδα αλαζηαιηή, ε ζεξαπεία κε παξάγνληα VIII κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε άιιεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο. Ζ επίβιεςε απηώλ ησλ αζζελώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηαηξνύο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε αηκνξξνθηιία. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.4. Νόζνο ηνπ von Willebrand κε αλεπάξθεηα ηνπ παξάγνληα VIII Σν IMMUNATE ελδείθλπηαη γηα ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο παξάγνληα VIII ζε αζζελείο κε λόζν ηνπ von Willebrand ζηνπο νπνίνπο ε δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα FVIII είλαη κεησκέλε. Ζ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε IMMUNATE γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνξξαγηώλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ αηκνξξαγηθώλ επεηζνδίσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο, αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ αηκνξξνθηιία Α. Σξόπνο ρνξήγεζεο Γηαιύζηε ην ζθεύαζκα, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.6. Σν IMMUNATE ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη αξγά κέζσ ηεο ελδνθιέβηαο νδνύ. Ο κέγηζηνο ξπζκόο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2 ml αλά ιεπηό. 4.3 Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα έθδνρα. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 3

4 Όπσο θαη κε νπνηνδήπνηε ελδνθιέβην πξσηετληθό πξντόλ, είλαη πηζαλό λα εκθαληζηνύλ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνύ ηύπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα πξώηκα ζπκπηώκαηα ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκό, ππόηαζε έσο αιιεξγηθή θαηαπιεμία. Δάλ απηά ηα ζπκπηώκαηα εκθαληζηνύλ, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη λα δηαθόπηνπλ ακέζσο ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο. ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη ηζρύνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηαπιεμίαο. Ο ζρεκαηηζκόο εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ (αλαζηαιηώλ) έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII είλαη κία γλσζηή επηπινθή ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε Αηκνξξνθηιία Α. Απηνί νη αλαζηαιηέο είλαη ζπλήζσο IgG αλνζνζθαηξίλεο, έλαληη ηεο πξνπεθηηθήο δξαζηηθόηεηαο ηνπ παξάγνληα VIII θαη πνπ ππνινγίδνληαη πνζνηηθά ζε Μνλάδεο Bethesda (BU) αλά ml πιάζκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκαζία. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο αλαζηαιηώλ ζπζρεηίδεηαη κε ην εύξνο ηεο έθζεζεο ζηνλ παξάγνληα πήμεο VIII, κε ηνλ θίλδπλν λα είλαη κεγαιύηεξνο κέζα ζηηο πξώηεο 20 εκέξεο έθζεζεο. παλίσο, κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ αλαζηαιηέο κεηά από ηηο πξώηεο 100 εκέξεο έθζεζεο. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξώπηλν παξάγνληα πήμεο VIII πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά, γηα ηελ αλάπηπμε αλαζηαιηώλ, κε θαηάιιειεο θιηληθέο παξαηεξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4.8. ε πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ αθνινπζνύλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε, ην ελδερόκελν ε πνζόηεηα ηνπ λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δόζε λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg,. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 6 εηώλ ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πξντόληα ηνπ παξάγνληα VIII, θαζόηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δηαζέζηκα θιηληθά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελώλ. ηα θαζηεξσκέλα κέηξα πξόιεςεο ησλ ινηκώμεσλ νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα πεξηιακβάλνληαη ε επηινγή δνηώλ, ν έιεγρνο ησλ αηνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ δεμακελώλ πιάζκαηνο γηα εηδηθνύο δείθηεο ινίκσμεο θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ παξαζθεπαζηηθώλ ζηαδίσλ αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηώλ. Παξ όια απηά, όηαλ ρνξεγνύληαη θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα, ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εληειώο. Σν ίδην επίζεο εθαξκόδεηαη θαη γηα άγλσζηνπο ή λενεκθαληδόκελνπο ηνύο θαη άιινπο παζνγόλνπο παξάγνληεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθόξνπο ηνύο, όπσο ν HIV, ν HΒV θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθόξν ηό HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθόξσλ ηώλ όπσο ν παξβντόο Β19. Ζ πξνθαινύκελε από παξβντό Β19 ινίκσμε ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί ζνβαξή γηα εγθύνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξύνπ) θαη γηα αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο ή ζε αζζελείο κε απμεκέλε παξαγσγή εξπζξνθπηηάξσλ (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνύ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή θαη επαλάιεςε, πξντόληα κε παξάγνληα VIII πξνεξρόκελα από αλζξώπηλν πιάζκα. πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη ην IMMUNATE ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία θαη ν αξηζκόο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο, ώζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντόληνο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ είλαη γλσζηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ παξάγνληα πήμεο VIII κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 4

5 Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε δώα κε ηνλ παξάγνληα VIII. Λόγσ ηεο ζπάληαο πεξίπησζεο εκθάληζεο ηεο Αηκνξξνθηιίαο Α ζε γπλαίθεο, δελ ππάξρεη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παξάγνληα VIII θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηεο γαινπρίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην IMMUNATE ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία κόλν εθόζνλ θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Σν IMMUNATE δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ζην ρεηξηζκό κεραλώλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κε πξντόληα αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο παξάγνληα πήμεο VIII: Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ή αιιεξγηθνύ ηύπνπ αληηδξάζεηο, πνπ πηζαλόλ λα πεξηιακβάλνπλ αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαύζνπ ή δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, ξίγε, εξύζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θεθαιαιγία, εμάλζεκα, ππόηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, κνύδηαζκα, έκεην θαη ζπξηγκό. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εμειηρζνύλ ζε ζνβαξή αλαθπιαμία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαπιεμίαο). Δάλ εθδεισζνύλ απηά ηα ζπκπηώκαηα (βι. παξάγξαθν 4.4), ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ ηαηξό ηνπο. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, έρεη αλαθεξζεί ππξεηόο. Αζζελείο πνπ πάζρνπλ από αηκνξξνθηιία A κπνξεί λα αλαπηύμνπλ εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα (αλαζηαιηέο) έλαληη ηνπ παξάγνληα VIII. Δάλ αλαπηπρζνύλ αλαζηαιηέο, ε θαηάζηαζε ζα εθδεισζεί σο αλεπαξθήο θιηληθή αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζπληζηάηαη ε επαθή κε εηδηθεπκέλν αηκνξξνθηιηθό θέληξν. Δλδέρεηαη λα εθδεισζεί αηκόιπζε κεηά από ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ ζε αζζελείο κε νκάδα αίκαηνο Α, Β ή ΑΒ. Γηα ηελ αζθάιεηα όζνλ αθνξά ζηνπο κεηαδηδόκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν 4.4. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο βαζηδόκελεο ζε αλαθνξέο από θιηληθέο κειέηεο θαη ζηελ εκπεηξία κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ IMMUNATE: Ζ ζπρλόηεηά ηνπο έρεη αμηνινγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα θξηηήξηα: πνιύ ζπρλή (>1/10), ζπρλή (>1/100, <1/10), αζπλήζηζηε (>1/1.000, <1/100), ζπάληα (>1/10.000, <1/1.000), πνιύ ζπάληα (<1/10.000) ), κε γλσζηή (ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα). Κιηληθέο κειέηεο Γηα ηηο αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο είλαη αζπλήζηζηε (>1/1,000, <1/100): Δηαηαρατές ηοσ αλοζοποηεηηθού ζσζηήκαηος Τπεξεπαηζζεζία Δκπεηξία Μεηά ηελ Έγθξηζε Οη παξαθάησ Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο αλαθέξζεθαλ σο απζόξκεηεο αλαθνξέο (ζπρλόηεηα κε γλσζηή). Δηαηαρατές ηοσ αηκοποηεηηθού θαη ηοσ ιεκθηθού ζσζηήκαηος Γηαηαξαρή ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο Αλαζηνιή ηνπ παξάγνληα VIII Δηαηαρατές ηοσ αλοζοποηεηηθού ζσζηήκαηος Τπεξεπαηζζεζία Δηαηαρατές ηοσ λεσρηθού ζσζηήκαηος Εάιε Κεθαιαιγία Οθζαικηθές δηαηαρατές Δπηπεθπθίηηδα Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 5

6 Καρδηαθές δηαηαρατές Αίζζεκα παικώλ Αγγεηαθές δηαηαρατές Τπόηαζε Δηαηαρατές ηοσ αλαπλεσζηηθού ζσζηήκαηος, ηοσ ζώραθα θαη ηοσ κεζοζωραθίοσ Βήραο Γύζπλνηα Δηαηαρατές ηοσ γαζηρεληερηθού ζσζηήκαηος Ναπηία Δηαηαρατές ηοσ δέρκαηος θαη ηοσ σποδόρηοσ ηζηού Δξύζεκα Δμάλζεκα Νεπξνδεξκαηίηηδα Κλεζκόο Δμάλζεκα εξπζεκαηώδεο Δμάλζεκα βιαηηδώδεο Κλίδσζε Δηαηαρατές ηοσ κσοζθειεηηθού ζσζηήκαηος, ηοσ ζσλδεηηθού ηζηού θαη ηωλ οζηώλ Μπαιγία Γεληθές δηαηαρατές θαη θαηαζηάζεης ζηο ζεκείο τορήγεζες Ρίγε Δξεζηζκόο ηεο ζέζεο έλεζεο Άιγνο Ππξεμία 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ έρεη αλαθεξζεί θακία πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: αληηαηκνξξαγηθνί παξάγνληεο: Παξάγνληαο von Willebrand θαη παξάγνληαο πήμεο VIII ζε ζπλδπαζκό. Κσδηθόο ATC: B02BD06. Σν ζύκπινθν παξάγνληαο VIII/παξάγνληαο von Willebrand απνηειείηαη από δύν κόξηα (Παξάγνληαο VIII θαη Παξάγνληαο von Willebrand) κε δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Όηαλ εγρπζεί ζε θάπνηνλ αηκνξξνθηιηθό αζζελή, ν παξάγνληαο VIII ζπλδέεηαη κε ηνλ παξάγνληα von Willebrand ζηελ θπθινθνξία ηνπ αζζελνύο. Ο ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο VIII δξα σο ζπκπαξάγνληαο ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ παξάγνληα IX, επηηαρύλνληαο ηε κεηαηξνπή ηνπ παξάγνληα X ζε ελεξγνπνηεκέλν παξάγνληα X. Ο ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο X κεηαηξέπεη ηελ πξνζξνκβίλε ζε ζξνκβίλε. ηε ζπλέρεηα, ε ζξνκβίλε κεηαηξέπεη ην ηλσδνγόλν ζε ηλώδεο θαη έηζη κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζξόκβνο. Ζ Αηκνξξνθηιία Α είλαη κία θπινζύλδεηε θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε ρακειά επίπεδα ηνπ παξάγνληα VIII:C θαη έρεη σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθή αηκνξξαγία ζηηο αξζξώζεηο, ζηνπο κύεο θαη ζηα εζσηεξηθά όξγαλα, είηε απζόξκεηα, είηε κεηά από ηπραίν ή ρεηξνπξγηθό ηξαύκα. Με ηε ζεξαπεία Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 6

7 ππνθαηάζηαζεο απμάλνληαη ηα επίπεδα ηνπ παξάγνληα VIII ζην πιάζκα, επηηξέπνληαο έηζη, κηα πξόζθαηξε δηόξζσζε ηεο έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα θαζώο θαη δηόξζσζε ηεο ηάζεο γηα αηκνξξαγία. Δπηπιένλ ηνπ ξόινπ ηνπ σο κηαο πξνζηαηεπηηθήο πξσηεΐλεο ηνπ Παξάγνληα VIII, ν Παξάγνληαο von Willebrand (VWF) κεζνιαβεί ζηε ζπγθόιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα ζεκεία αγγεηαθήο βιάβεο θαη παίδεη ξόιν ζηε ζπζζώξεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Όιεο νη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη γηα ην IMMUNATE κεηξήζεθαλ ζε άηνκα κε ζνβαξή Αηκνξξνθηιία Α (επίπεδν παξάγνληα VIII 1%). Ζ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πιάζκαηνο δηεμήρζε ζε έλα θεληξηθό εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε ρξσκνγόλν δνθηκαζία κέηξεζεο ηνπ FVIII. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη πνπ πξνέθπςαλ από κηα δηαζηαπξνύκελε κειέηε κε IMMUNATE ζε 18 αζζελείο, ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 12 εηώλ, πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ζεξαπεία, παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πεξίιεςε ησλ θαξκαθνθηλεηηθώλ παξακέηξσλ γηα ην IMMUNATE ζε 18 αζζελείο κε ζνβαξή Αηκνξξνθηιία Α (Γόζε = 50 IU/kg): Παξάκεηξνο Μέζνο ηαζεξή Γηάκεζε όξνο Απόθιηζε (SD) ηηκή 90% ΓΔ AUC 0- ([IUxh]/ml) 12,2 3,1 12,4 11,1 έσο 13,2 C max (IU/ml) 1,0 0,3 0,9 0,8 έσο 1,0 T max (h) 0,3 0,1 0,3 0,3 έσο 0,3 Σειηθόο ρξόλνο εκίζεηαο δσήο (h) 12,7 3,2 12,2 10,8 έσο 15,3 Κάζαξζε (ml/h) έσο 254 Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο (h) 15,3 3,6 15,3 12,1 έσο 17,2 V ss (ml) έσο 4034 ηαδηαθή αλάθηεζε ([IU/ml]/[IU/kg]) 0,020 0,006 0,019 0,016 έσο 0, Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο πήμεο αίκαηνο VIII ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζην IMMUNATE είλαη έλα θπζηνινγηθό ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο θαη δξα όπσο ν ελδνγελήο παξάγνληαο VIII. Με θιηληθά δεδνκέλα δελ απνθάιπςαλ θαλέλαλ εηδηθό θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν, βάζεη κειεηώλ θαξκαθνινγηθήο αζθάιεηαο, ηνμηθόηεηαο από επαλαιακβαλόκελε δόζε, ηνπηθήο αλνρήο θαη αλνζνγνληθόηεηαο. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κόλης: Αλζξώπηλε ιεπθσκαηίλε Γιπθίλε Υισξηνύρν λάηξην Κηηξηθό λάηξην Τδξνρισξηθή ιπζίλε Υισξηνύρν αζβέζηην Δηαιύηες: ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 7

8 Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα, πιελ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ ελόηεηα 6.6. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα ζεη έγρπζεο πνπ παξέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο λα απνηύρεη ε ζεξαπεία σο ζπλέπεηα ηεο πξνζξόθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα πήμεο VIII ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο νξηζκέλσλ κέζσλ έγρπζεο. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 2 ρξόληα Υεκηθή θαη θπζηθή θαηά ηε ρξήζε ζηαζεξόηεηα έρεη επηδεηρζεί γηα 3 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο θαη εθόζνλ ε κέζνδνο αλαζύζηαζεο δελ απνθιείεη ηνλ θίλδπλν κηθξνβηαθήο επηκόιπλζεο (ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο), ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Δάλ ην αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα, ν ρξόλνο θαη νη ζπλζήθεο θύιαμεο θαηά ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε. Σν αλαζπζηακέλν πξντόλ δελ πξέπεη λα επαλαηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν. Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ην πξντόλ κπνξεί λα θπιαρζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (έσο 25 C) γηα ζπλερόκελν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. Καηαγξάςηε ηελ πεξίνδν θύιαμεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο. ην ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ ην πξντόλ δελ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζην ςπγείν, αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα ή λα απνξξίπηεηαη. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε θαη κεηαθέξεηε ζε ςπγείν (2 C- 8 C). Μελ θαηαςύρεηε. Φπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο. Γηα ζπλζήθεο θύιαμεο ηνπ αλαζπζηακέλνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο βι. παξάγξαθν Φύζε θαη πεξηερόκελν ηνπ πεξηέθηε Σόζν ε θόληο όζν θαη ν δηαιύηεο δηαηίζεληαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα εθάπαμ δόζεο, ΔΡ (θόληο: πδξνιπηηθόο ηύπνο ΗΗ, δηαιύηεο: πδξνιπηηθόο ηύπνο Η), πνπ θιείλνπλ κε πώκαηα από βνπηπιηθό θόκκη, ΔΡ. Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη: 1 θηαιίδην IMMUNATE 1000 IU 1 θηαιίδην κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα (10 ml) 1 ζεη κεηαθνξάο/θίιηξνπ 1 ζύξηγγα κίαο ρξήζεο (10 ml) 1 βειόλα κίαο ρξήζεο 1 κηθξνζπζθεπή έγρπζεο (πεηαινύδα) Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο: 1 x 1000 IU 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνύ θαη απόξξηςε Γηα ηελ αλαζύζηαζε, ρξεζηκνπνηήζηε κόλν ην ζεη ρνξήγεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Σν IMMUNATE πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ακέζσο πξηλ από ηε ρνξήγεζε θαζώο, ην ζθεύαζκα δελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. Σν δηάιπκα πξέπεη λα είλαη δηαπγέο ή ειαθξώο ηξηδίδνλ. Γηαιύκαηα αλαζπζηακέλνπ πξντόληνο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζνιεξόηεηα ή έρνπλ ηδήκαηα, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη. πληζηάηαη λα εθπιέλεηε ηηο εκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο θιεβηθήο πξνζπέιαζεο κε ηζόηνλν δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ πξηλ θαη κεηά ηελ έγρπζε ηνπ IMMUNATE. Αλαζύζηαζε ηεο θόλεσο: Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή! Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 8

9 1. Φέξηε ην θιεηζηό θηαιίδην, πνπ πεξηέρεη ηνλ δηαιύηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα), ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (κέγηζηε 37 C). 2. Αθαηξέζηε ηα πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα από ηα θηαιίδηα ηεο θόληο θαη ηνπ δηαιύηε (ρ. Α) θαη θαζαξίζηε ηα ειαζηηθά πώκαηα θαη ησλ δύν θηαιηδίσλ. 3. Σνπνζεηήζηε θαη πηέζηε ην θπκαηνεηδέο ρείινο ηνπ ζεη κεηαθνξάο πάλσ ζην θηαιίδην ηνπ δηαιύηε (ρ. Β). 4. Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ην άιιν άθξν ηνπ ζεη κεηαθνξάο, πξνζέρνληαο λα κελ αγγίμεηε ην εθηεζεηκέλν άθξν. 5. Αλαζηξέςηε ην ζεη κεηαθνξάο κε ην πξνζαξηεκέλν θηαιίδην ηνπ δηαιύηε πάλσ από ην θηαιίδην ηεο θόλεσο θαη εηζάγεηε ηελ ειεύζεξε βειόλα κέζα από ην ειαζηηθό πώκα ηνπ θηαιηδίνπ ηεο θόλεσο (ρ. Γ). Σν θελό ζα ηξαβήμεη ηνλ δηαιύηε κέζα ζην θηαιίδην ηεο θόλεσο. 6. Μεηά από έλα πεξίπνπ ιεπηό, απνζπλδέζηε ηα δύν θηαιίδηα, αθαηξώληαο ην ζεη κεηαθνξάο κε ην πξνζαξηεκέλν θηαιίδην ηνπ δηαιύηε από ην θηαιίδην ηεο θόλεσο (ρ. Γ). Δπεηδή ην ζθεύαζκα δηαιύεηαη εύθνια, αλαθηλήζηε ειαθξά - θαη κόλνλ εάλ είλαη απαξαίηεην - ην θηαιίδην ηνπ ζπκππθλώκαηνο. ΜΖΝ ΑΝΑΚΗΝΖΔΣΔ ΓΤΝΑΣΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΗΑΛΗΓΗΟΤ. ΜΖΝ ΑΝΑΣΡΔΦΔΣΔ ΣΟ ΦΗΑΛΗΓΗΟ ΣΖ ΚΟΝΔΧ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΑΝ ΔΗΣΔ ΔΣΟΗΜΟΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ. 7. Μεηά ηελ αλαζύζηαζε, ην έηνηκν δηάιπκα πξέπεη λα ειεγρζεί νπηηθά γηα ύπαξμε ζσκαηηδίσλ θαη απνρξσκαηηζκνύ πξηλ από ηε ρνξήγεζε. Χζηόζν, αθόκα θαη εάλ έρεη ηεξεζεί ζρνιαζηηθά ε δηαδηθαζία αλαζύζηαζεο, ελδέρεηαη πεξηζηαζηαθά λα είλαη νξαηά κεξηθά κηθξά ζσκαηίδηα. Σν ζεη θίιηξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ζα απνκαθξύλεη ηα ζσκαηίδηα θαη ε αλαγξαθόκελε ζηελ εηηθέηα δξαζηηθόηεηα δελ ζα κεησζεί. Υνξήγεζε: Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή! 1. Γηα λα απνηξέςεηε ηε ρνξήγεζε, καδί κε ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ, ζσκαηηδίσλ ειαζηηθνύ πνπ πξνέξρνληαη από ην πώκα (θίλδπλνο κηθξνεκβνιήο), ρξεζηκνπνηήζηε ην ζεη θίιηξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Γηα λα αλαξξνθήζεηε ην δηαιπκέλν ζθεύαζκα, ζπλδέζηε ην ζεη θίιηξνπ ζηε ζύξηγγα κίαο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη εηζάγεηέ ην ζην θηαιίδην, κέζα από ην ειαζηηθό πώκα (ρ. Δ). 2. Απνζπλδέζηε ζηηγκηαία ηε ζύξηγγα από ην ζεη θίιηξνπ. Θα εηζέιζεη αέξαο ζην θηαιίδην ηεο θόλεσο θαη ηπρόλ αθξόο ζα δηαιπζεί. ηε ζπλέρεηα, ηξαβήμηε ην δηάιπκα κέζα ζηε ζύξηγγα κέζσ ηνπ ζεη θίιηξνπ (ρ. η). 3. Απνζπλδέζηε ηε ζύξηγγα από ην ζεη θίιηξνπ θαη ελέζεηε αξγά ην δηάιπκα ελδνθιεβίσο (κέγηζηνο ξπζκόο έγρπζεο: 2 ml αλά ιεπηό) κε ηε κηθξνζπζθεπή έγρπζεο (πεηαινύδα) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία (ή κε ηε βειόλα κίαο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία). ρ. Α ρ. Β ρ. Γ ρ. Γ ρ. Δ ρ. η Σπρόλ αρξεζηκνπνίεην πξντόλ ή άρξεζην πιηθό ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη θαηάιιεια ζύκθσλα κε ηνπο θαηά ηόπνπο ηζρύνληεο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 9

10 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ BAXTER (HELLAS) Δ.Π.Δ. Μεηζόβνπ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθή Σει.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν A. Papaetis Medical Co Ltd Λεσθ. Αζαιάζζαο 75, Μέγαξν CHAPO, Γξαθείν Λεπθσζία Σει.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Διιάδα: 68128/ Κύπξνο: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ Ζκεξνκελία πξώηεο έγθξηζεο ηελ Διιάδα: ηελ Κύπξν: Σειεπηαία εκεξνκελία αλαλέσζεο ηελ Διιάδα: ηελ Κύπξν: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Greece_SPC_Immunate 1000 IU_EL.doc 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα