ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg Glucose (σο monohydrate) Πεξίπνπ 840 kj/l (ή 200 kcal/l) Γηα έθδνρα: βιέπε ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Δηαπγέο δηάιπκα, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Glucose 5%/Baxter (Viaflo) δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ειιείκκαηνο πδαηαλζξάθσλ θαη πγξώλ. Σν Glucose 5%/Baxter (Viaflo) ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο θνξέαο θαη δηαιύηεο γηα ζπκβαηά θαξκαθεπηηθά πξντόληα γηα παξεληεξηθή ρνξήγεζε. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ελήιηθνη, Ηιηθησκέλνη θαη Παηδηά: Η ζπγθέληξσζε θαη ε δνζνινγία ηνπ δηαιύκαηνο Glucose γηα ελδνθιέβηα ρξήζε πξνζδηνξίδνληαη από πνηθίινπο παξάγνληεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ειηθία, ην βάξνο θαη ε θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο. Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο γιπθόδεο ζηνλ νξό κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά. Η ζπληζηώκελε δόζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ειιείκκαηνο πδαηαλζξάθσλ θαη πγξώλ είλαη: γηα ελήιηθεο: 500 ml έσο 3 ιίηξα/24σξν γηα βξέθε θαη παηδηά: ζσκαηηθό βάξνο 0-10 kg: 100 ml/kg/24 h ζσκαηηθό βάξνο kg: 1000 ml + 50 ml/kg άλσ ησλ 10 kg/24 h ζσκαηηθό βάξνο > 20 kg: 1500 ml + 20 ml/kg άλσ ησλ 20 kg/24 h Ο ξπζκόο έγρπζεο εμαξηάηαη από ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Ο ξπζκόο έγρπζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δπλαηόηεηεο νμείδσζεο ηεο γιπθόδεο ηνπ αζζελή πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε ππεξγιπθαηκία. Επνκέλσο, ε κέγηζηε δόζε θπκαίλεηαη από 5 mg/kg/min γηα ελήιηθεο έσο mg/kg/min γηα βξέθε θαη παηδηά αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζώκαηνο. Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 1

2 Η ζπληζηώκελε δνζνινγία όηαλ ε Glucose 5% ρξεζηκνπνηείηαη σο θνξέαο ή σο δηαιύηεο θπκαίλεηαη από 50 έσο 250 ml αλά δόζε ρνξεγνύκελνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο. Όηαλ ε Glucose 5% ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαιύηεο γηα ελέζηκεο κνξθέο άιισλ θαξκάθσλ, ε δνζνινγία θαη ν ξπζκόο έγρπζεο πξσηαξρηθά ππαγνξεύνληαη από ηε θύζε θαη ην δνζνινγηθό ζρήκα ηνπ ζπληαγνγξαθνύκελνπ θαξκάθνπ. Υνξήγεζε: Σν δηάιπκα πξννξίδεηαη γηα ρνξήγεζε κε ελδνθιέβηα έγρπζε (ζε πεξηθεξηθή ή θεληξηθή θιέβα). Όηαλ ην δηάιπκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξαίσζε θαη κεηαθνξά πξόζζεησλ ζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ γηα ρνξήγεζε κε ελδνθιέβηα έγρπζε, ε ζρεηηθή νδεγία γηα ρξήζε κε πξόζζεηεο ζεξαπεπηηθέο νπζίεο ζα ππαγνξεύζεη ηνπο θαηάιιεινπο όγθνπο γηα θάζε ζεξαπεία. 4.3 Αληελδείμεηο Σν δηάιπκα αληελδείθλπηαη ζε πεξίπησζε κε ξπζκηζκέλνπ δηαβήηε, άιιεο γλσζηέο δπζαλεμίεο γιπθόδεο (όπσο θαηαζηάζεηο κεηαβνιηθνύ ζηξεο), ππεξνζκσηηθνύ θώκαηνο, ππεξγιπθαηκίαο θαη ππεξγαιαθηαηκίαο. 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Σν Glucose 5%/Baxter (Viaflo) δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε είλαη ηζόηνλν. Έγρπζε κεγάισλ όγθσλ πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από εηδηθή παξαθνινύζεζε ζε αζζελείο κε δειεηεξίαζε από λεξό, κε θαξδηαθή, πλεπκνληθή ή ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη/ή κε νιηγνπξία/αλνπξία. Η ρνξήγεζε δηαιύκαηνο Glucose 5% κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξγιπθαηκία. ηελ πεξίπησζε απηή, πξνηείλεηαη ε κε ρξεζηκνπνίεζε απηνύ ηνπ δηαιύκαηνο κεηά από νμέα ηζραηκηθά επεηζόδηα θαζώο ε ππεξγιπθαηκία έρεη ελνρνπνηεζεί όηη απμάλεη ηελ ηζραηκηθή εγθεθαιηθή βιάβε θαη επεξεάδεη δπζκελώο ηελ αλάξξσζε. Η έγρπζε δηαιύκαηνο γιπθόδεο ζα κπνξνύζε λα αληελδείθλπηαη θαηά ηηο πξώηεο 24 ώξεο από θξαληνεγθεθαιηθό ηξαπκαηηζκό θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ ελδνθξαληαθήο ππέξηαζεο. Εηδηθή θιηληθή παξαθνινύζεζε απαηηείηαη θαηά ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε ελδνθιέβηαο έγρπζεο. Η ρνξήγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από ηαθηηθή θαη πξνζεθηηθή επηηήξεζε. Οη θιηληθέο θαη βηνινγηθέο παξάκεηξνη, ηδηαίηεξα ε γιπθόδε αίκαηνο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη. Εάλ πξνθιεζεί ππεξγιπθαηκία, πξέπεη λα αλαπξνζαξκόδεηαη ν ξπζκόο ηεο έγρπζεο ή λα ρνξεγείηαη ηλζνπιίλε. Εάλ θξηζεί απαξαίηεην, ρνξεγήζηε παξεληεξηθά ζπκπιεξώκαηα θαιίνπ. Η αλνρή ζηε γιπθόδε κπνξεί λα είλαη κεησκέλε ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ζαθραξώδε δηαβήηε. Εάλ ρνξεγεζεί ζε δηαβεηηθνύο ή ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, απαηηείηαη ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο θαη νη απαηηήζεηο ζε ηλζνπιίλε θαη/ή ζε θάιην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ. Εθαξκόζηε αξγό ξπζκό έγρπζεο, ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο αλεπηζύκεηεο νζκσηηθήο δηνύξεζεο. Σν δηάιπκα γιπθόδεο δε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ ησλ ίδησλ ζπζθεπώλ έγρπζεο ηαπηόρξνλα κε, πξηλ ή κεηά από ρνξήγεζε αίκαηνο, θαζώο κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ αηκόιπζε θαη ζπγθόιιεζε. Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 2

3 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Κακία γλσζηή 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Δηαιύκαηα γιπθόδεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο σο πγξά ελπδάησζεο θαη σο θνξείο γηα ηε ρνξήγεζε άιισλ θαξκάθσλ (ηδηαίηεξα ηεο σθπηνθίλεο). Δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηνπο απόγνλνπο κε ηε ρξήζε Glucose 5% κε ελδνθιέβηα έγρπζε θαηά ηελ θύεζε, ηνλ ηνθεηό θαη ηε γαινπρία. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ Κακία γλσζηή 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Η ελδνθιέβηα έγρπζε γιπθόδεο 5% κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε δηαηαξαρώλ ειεθηξνιπηώλ θαη πγξώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππνθαιηαηκία, ππνκαγλεζηαηκία θαη ππνθσζθαηαηκία. Τπεξγιπθαηκία θαη αθπδάησζε έρεη πξνθύςεη από αθαηάιιειε παξεληεξηθή ρξήζε. Μπνξεί επίζεο λα παξνπζηαζηεί πνιπνπξία. Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ρνξήγεζεο, κεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαη ππξεηηθέο αληηδξάζεηο, ινίκσμε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ηνπηθόο πόλνο ή αληίδξαζε, θιεβηθόο εξεζηζκόο, θιεβηθή ζξόκβσζε ή θιεβίηηδα επεθηεηλόκελε από ην ζεκείν ηεο έλεζεο, εμαγγείσζε αίκαηνο θαη ππεξνγθαηκία. Η θύζε ηνπ πξόζζεηνπ πξντόληνο ζα θαζνξίζεη ηελ πηζαλόηεηα νπνησλδήπνηε άιισλ αλεπηζύκεησλ επηδξάζεσλ. Δηαθόςεηε ηε ρξήζε ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αλεπηζύκεηε ελέξγεηα. 4.9 Τπεξδνζνινγία Παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ή ηαρεία έγρπζε κεγάισλ όγθσλ δηαιύκαηνο γιπθόδεο 5%, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξσζκσηηθόηεηα, αθπδάησζε, ππεξγιπθαηκία, ππεξγιπθνδνπξία, νζκσηηθή δηνύξεζε (ιόγσ ηεο ππεξγιπθαηκίαο). Παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ή ηαρεία έγρπζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έθπηπμε ηνπ όγθνπ ησλ πγξώλ κε νίδεκα ή δειεηεξίαζε από λεξό (κε ππνλαηξηαηκία). Σα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ππεξέγρπζεο ζα ζρεηίδνληαη κε ηε θύζε ηνπ πξόζζεηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε ηπραίαο ππεξέγρπζεο, ε ζεξαπεία πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επηηεξείηαη γηα γλσζηά ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ζρεηηδόκελα κε ην ρνξεγνύκελν θάξκαθν. Σα ζρεηηθά ζπκπησκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Άιια Πξόζζεηα Ελδνθιέβησλ Δηαιπκάησλ Κσδηθόο ATC: B05XX Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 3

4 Οη θαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ δηαιύκαηνο είλαη απηέο ηεο γιπθόδεο, ε νπνία απνηειεί ηελ θύξηα πεγή ελέξγεηαο ζηνλ θπηηαξηθό κεηαβνιηζκό. Η γιπθόδε ρνξεγείηαη σο πεγή πδαηαλζξάθσλ ζηελ παξεληεξηθή δηαηξνθή. Σν δηάιπκα Glucose 5% παξέρεη ζεξκηδηθή πξόζιεςε 200 kcal/l. Επηπιένλ, απηό ην δηάιπκα γιπθόδεο γηα έγρπζε επηηξέπεη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ειιεηκκάησλ ζε λεξό ρσξίο αληίζηνηρε ζπκπιήξσζε ζε ηόληα. Σν Glucose 5%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε είλαη έλα ηζόηνλν δηάιπκα, κε σζκσηηθόηεηα πεξίπνπ 278 mosm/l. Οη θαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πξόζζεηνπ θαξκάθνπ ζα εμαξηεζνύλ από ηε θύζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Η γιπθόδε κεηαβνιίδεηαη κέζσ ηνπ ππξνζηαθπιηθνύ ή γαιαθηηθνύ νμένο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λεξό, κε ηαπηόρξνλε απειεπζέξσζε ελέξγεηαο. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πξόζζεηνπ θαξκάθνπ ζα εμαξηεζνύλ από ηε θύζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Η αζθάιεηα ηεο γιπθόδεο ζε δώα είλαη ρσξίο θιηληθή ζεκαζία, δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο ηεο σο θαλνληθνύ ζπζηαηηθνύ ζην δσηθό θαη αλζξώπηλν πιάζκα. Η αζθάιεηα ηνπ πξνζζέηνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί μερσξηζηά. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο κε ηα έθδνρα Water for Injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Όπσο ζε όια ηα παξεληεξηθά δηαιύκαηα, ε ζπκβαηόηεηα ησλ πξόζζεησλ θαξκάθσλ κε ην δηάιπκα ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη πξηλ από ηελ πξνζζήθε. Ο ηαηξόο ζα θξίλεη ηελ αζπκβαηόηεηα ελόο πξόζζεηνπ ζθεπάζκαηνο κε ην Glucose 5%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, ειέγρνληαο γηα ελδερόκελε αιιαγή ρξώκαηνο θαη/ή ελδερόκελε θαζίδεζε, αδηάιπηα ζπκπιέγκαηα ή εκθάληζε θξπζηάιισλ. πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα πξνζηεζεί. Πξηλ ηελ πξνζζήθε ελόο θαξκάθνπ, εμαθξηβώζηε όηη είλαη δηαιπηό θαη ζηαζεξό ζε ύδσξ ζην ph ηνπ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Όηαλ πξνζηίζεηαη έλα ζπκβαηό ζθεύαζκα ζην Glucose 5%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, ην δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο. Σα πξόζζεηα πνπ είλαη γλσζηό όηη δελ είλαη ζπκβαηά, δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο Ηκεξνκελία ιήμεο όπσο ζπζθεπάζηεθε: άθνο ησλ 50 ml: 15 κήλεο άθνο ησλ 100 ml: 2 ρξόληα Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 4

5 άθνη ησλ 250 θαη 500 ml: 2 ρξόληα άθνο ησλ 1000 ml: 3 ρξόληα Ηκεξνκελία ιήμεο θαηά ηε ρξήζε: Πξόζζεηα θάξκαθα Η ρεκηθή θαη θπζηθή ζηαζεξόηεηα νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ θαξκάθνπ ζην ph ηνπ Glucose 5% ζηνλ πεξηέθηε Viaflo ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλνληαη πξηλ από ηε ρξήζε. Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο, ην αξαησκέλν πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, εθηόο εάλ ε αξαίσζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάησ από ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο. Εάλ δε ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο, ν ρξόλνο θύιαμεο θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο άθνη ησλ 50 θαη 100 ml: Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 30 C. άθνη ησλ 250, 500 θαη 1000 ml: Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ απαηηεί εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Μεγέζε ζάθνπ: 50, 100, 250, 500 ή 1000 ml (Μπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα όια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο). Οη ζάθνη πνπ είλαη γλσζηνί σο Viaflo απνηεινύληαη από ζπλεμνιθνύκελν πιαζηηθό από πνιπνιεθίλε/πνιπακίδε (PL-2442). Οη ζάθνη πεξηηπιίγνληαη κε έλα πξνζηαηεπηηθό πιαζηηθό επηζύιαθα από πνιπακίδην/πνιππξνππιέλην, γηα θπζηθή πξνζηαζία. Πεξηερόκελα εμσηεξηθνύ θηβσηίνπ: 50 ζάθνη ησλ 100 ml 30 ζάθνη ησλ 250 ml 20 ζάθνη ησλ 500 ml 10 ζάθνη ησλ 1000 ml 50 ζάθνη ησλ 50 ml 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο / ρεηξηζκνύ Υξεζηκνπνηήζηε κόλν εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη εάλ ν πεξηέθηεο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. Υνξεγήζηε ακέζσο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Με ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ζε ελ ζεηξά ζπλδέζεηο. Σέηνηα ρξήζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, ιόγσ ηνπ ππνιεηπόκελνπ αέξα πνπ εμάγεηαη από ηνλ πξώην πεξηέθηε, πξηλ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηνπ πγξνύ από ηνλ δεύηεξν πεξηέθηε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε απνζηεηξσκέλα εξγαιεία, ρξεζηκνπνηώληαο άζεπηε ηερληθή. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα επαιεηθζνύλ κε ην δηάιπκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αέξα ζην ζύζηεκα. Πξόζζεηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ πξηλ ηελ έγρπζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο, κέζσ ηνπ ζεκείνπ ηεο έλεζεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πξόζζεην θάξκαθν, επηβεβαηώζηε ηελ ηζνηνληθόηεηα, πξηλ ηελ παξεληεξηθή ρνξήγεζε. Επηβάιιεηαη ε πιήξεο θαη πξνζεθηηθή αλάκεημε νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ ππό άζεπηεο ζπλζήθεο. Δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα θάξκαθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη άκεζα θαη λα κελ απνζεθεύνληαη. Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 5

6 Η πξνζζήθε άιινπ ζθεπάζκαηνο ή ε ρξήζε ιαλζαζκέλεο ηερληθήο ρνξήγεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ππξεηηθώλ αληηδξάζεσλ, ιόγσ ηεο πηζαλήο εηζαγσγήο ππξεηνγόλσλ. ε πεξίπησζε αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη, ακέζσο. Απνξξίςηε κεηά από ηελ πξώηε ρξήζε. Απνξξίςηε νπνηαδήπνηε αρξεζηκνπνίεηε πνζόηεηα. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. Μελ αθαηξείηε ηνλ ζάθν από ηνλ επηζύιαθα κέρξη λα είζηε έηνηκνη γηα ρξήζε. Ο εζσηεξηθόο ζάθνο δηαηεξεί ηε ζηεηξόηεηα ηνπ πξντόληνο. 1. Άλνηγκα α. Αθαηξέζηε ηνλ πεξηέθηε Viaflo από ηoλ επηζύιαθά ηνπ αθξηβώο πξηλ ηε ρξήζε. β. Ειέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθό ζάθν. Εάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή, απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζώο ε ζηεηξόηεηα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. γ. Ειέγμηε ην δηάιπκα σο πξνο ηε δηαύγεηα θαη ηελ απνπζία μέλσλ ζσκαηηδίσλ. Εάλ ην δηάιπκα δελ είλαη δηαπγέο ή πεξηέρεη μέλα ζσκαηίδηα, απνξξίςηε ην δηάιπκα. 2. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε απνζηεηξσκέλα πιηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρνξήγεζε. α. Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε από ην εηδηθό ζηήξηγκα. β. Απνκαθξύλεηε ηελ πιαζηηθή αζθάιεηα από ηε ζπξίδα εμόδνπ ζηε βάζε ηνπ πεξηέθηε: - πηάζηε ην κηθξό πηεξύγην ζην ιαηκό ηεο ζπξίδαο κε ην έλα ρέξη, - πηάζηε ην κεγάιν πηεξύγην ζην πώκα κε ην άιιν ρέξη θαη ζηξίςηε, - ην πώκα ζα ηηλαρζεί. γ. Εθαξκόζηε άζεπηε ηερληθή γηα ηε ξύζκηζε ηεο έγρπζεο. δ. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο. πκβνπιεπζείηε ηηο πιήξεηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηε ζύλδεζε, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιύκαηνο. 3. Σερληθέο γηα ηελ πξνζζήθε πξόζζεησλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ Προειδοποίηζη: Τα πρόζθεηα μπορεί να μην είναι ζσμβαηά. Για ηην προζθήκη θαρμακεσηικού ζκεσάζμαηος πριν ηη τορήγηζη α. Απνιπκάλεηε ηε ζέζε ρνξήγεζεο θαξκάθνπ. β. Υξεζηκνπνηώληαο ζύξηγγα κε βειόλα 19 gauge (1,10 mm) έσο 22 gauge (0,70 mm), δηαηξήζαηε ηελ επαλαζθξαγηδόκελε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαη εκπινπηίζηε. γ. Αλακείμηε ην δηάιπκα θαη ην θάξκαθν πνιύ θαιά. Γηα πςειήο ππθλόηεηαο θάξκαθα όπσο ην potassium chloride, ρηππήζηε ειαθξά ηηο ζπξίδεο ρνξήγεζεο ελώ είλαη γπξηζκέλεο πξνο ηα πάλσ θαη αλακείμηε. Πξνζνρή: Μελ απνζεθεύεηε ζάθνπο πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα ζθεπάζκαηα. Για ηην προζθήκη θαρμακεσηικού ζκεσάζμαηος καηά ηη διάρκεια ηης τορήγηζης α. Κιείζηε ηε ζηξόθηγγα ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο. β. Απνιπκάλεηε ηε ζέζε πξνζζήθεο θαξκάθνπ. γ. Υξεζηκνπνηώληαο ζύξηγγα κε βειόλα 19 gauge (1,10 mm) έσο 22 gauge (0,70 mm), δηαηξήζαηε ηελ επαλαζθξαγηδόκελε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαη εκπινπηίζηε. δ. Απνκαθξύλεηε ηνλ πεξηέθηε από ηνλ πόιν αλάξηεζεο ελδνθιέβησλ θαη/ή γπξίζηε ηνλ ζηελ αλάπνδε ζέζε. ε. Εθθελώζηε θαη ηηο δύν ζπξίδεο ρηππώληαο ειαθξά, ελώ ν ζάθνο είλαη ζηελ αλάπνδε ζέζε. ζη. Αλακείμηε ην δηάιπκα θαη ην θάξκαθν πάξα πνιύ θαιά. Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 6

7 δ. Επαλαθέξαηε ηνλ πεξηέθηε ζηε ζέζε ρξήζεο, μαλαλνίμαηε ηε ζηξόθηγγα θαη ζπλερίζηε ηε ρνξήγεζε. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Ειιάδα & Κύπξν Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε. Μεηζόβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή Σει.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζόο ΚΤΠΡΟ ΣΗΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ειιάδα: 33662/ Κύπξνο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Ειιάδα: / ηελ Κύπξν: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Greece_SPC_Glucose 5% Baxter_EL.doc 7