ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν πιάζκα θεθαζαξκέλε κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα πνληηθηνχ. Σν CEPROTIN 500 IU* παξαζθεπάδεηαη ζε κνξθή θφλεσο πνπ πεξηέρεη νλνκαζηηθά 500 IU αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C αλά θηαιίδην. Μεηά ηελ αλαζχζηαζή ηνπ κε 5 ml ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα, ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά πξνζέγγηζε 100 IU/ml αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C. Η δξαζηηθφηεηα (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε κίαο κεζφδνπ ρξσκνγφλνπ ππνζηξψκαηνο έλαληη ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO). Έθδνρα: Υισξηνχρν λάηξην Κηηξηθφ λάηξην 2Η 2 Ο Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. *1 Γηεζλήο Μνλάδα (IU) πξσηεΐλεο C αληηζηνηρεί ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ε νπνία κεηξάηαη ακηδνιπηηθά ζε 1 ml θπζηνινγηθνχ πιάζκαηνο. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Κφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα. Λεπθή ή ππφιεπθνπ ρξψκαηνο θφληο ή εχζξππηε ζηεξεά κνξθή. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα έρεη ph κεηαμχ 6,7 θαη 7,3 θαη σζκσηηθφηεηα φρη ιηγφηεξε απφ 240 mosmol/kg. 4. ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν CEPROTIN ελδείθλπηαη ζηελ θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη ζηελ λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο επαγφκελε απφ θνπκαξίλε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Δπίζεο ην CEPROTIN ελδείθλπηαη ζηελ βξαρππξφζεζκε πξνθχιαμε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C, αλ ηζρχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: επηθείκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή επεκβαηηθή ζεξαπεία θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε θνπκαξίλε φηαλ ε ζεξαπεία κφλν κε θνπκαξίλε δελ είλαη επαξθήο φηαλ ε ζεξαπεία κε θνπκαξίλε δελ είλαη εθηθηή. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Η ζεξαπεία κε ην CEPROTIN ζα πξέπεη λα αξρίζεη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο ηαηξνχ κε εκπεηξία ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε παξάγνληεο πήμεο/αλαζηαιηέο, φπνπ ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο είλαη εθηθηή. Η δφζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ εξγαζηεξηαθή εθηίκεζε γηα θάζε εμαηνκηθεπκέλε πεξίπησζε. Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα επίπεδν δξαζηηθφηεηαο πξσηεΐλεο C ηεο ηάμεσο ηνπ 100% ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάλσ απφ 25% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 2

3 Πξνηείλεηαη κηα αξρηθή δφζε ησλ 60 έσο 80 IU/kg γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάθηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο. πληζηάηαη ε κέηξεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο C κε ηελ ρξήζε ρξσκνγφλσλ ππνζηξσκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα ησλ αζζελψλ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην CEPROTIN. Η δνζνινγία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο C. ε πεξίπησζε νμένο ζξνκβσηηθνχ επεηζνδίνπ νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θάζε 6 ψξεο κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη ζηε ζπλέρεηα δπν θνξέο ηελ εκέξα θαη πάληα ακέζσο πξηλ ηελ επφκελε έλεζε. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη ν ρξφλνο εκηδσήο ηεο πξσηεΐλεο C κπνξεί λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε θάπνηεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο φπσο νμεία ζξφκβσζε κε θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη λέθξσζε δέξκαηνο. Αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε ζεξαπεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπο, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πνιχ κηθξφηεξεο απμήζεηο ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C. Η κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ αληαπφθξηζε θάζε αηφκνπ ππνδειψλεη φηη νη επηδξάζεηο ηνπ CEPROTIN ζηηο παξακέηξνπο πήμεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε. Αζζελείο κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά. (βι. παξάγξαθν 4.4) Βάζεη πεξηνξηζκέλεο θιηληθήο εκπεηξίαο ζε παηδηά πξνεξρφκελε απφ αλαθνξέο θαη κειέηεο ζε 83 αζζελείο, νη δνζνινγηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενγλψλ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ (βι. παξάγξαθν 5.1). ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε. Δάλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε κφληκε πξνθπιαθηηθή αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε πξσηεΐλε C πξέπεη λα δηαθφπηεηαη κφλν φηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ζηαζεξφ αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα (βι. 4.5). Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ έλαξμε αληηπεθηηθήο ζεξαπείαο απφ ην ζηφκα ζπληζηάηαη ε ζεξαπεία λα μεθηλήζεη κε κία ρακειή δφζε θαη λα ξπζκηζηεί απμαλφκελε ζηαδηαθά, παξά λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ζηαζεξή δφζε ρνξήγεζεο. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε πξσηεΐλεο C, δηθαηνινγνχληαη πςειφηεξεο ηηκέο ηεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο ζξφκβσζεο (φπσο ινίκσμε, ηξαχκα, ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε). ε αζζελείο κε ζπλδπαζκέλε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C θαη αληνρή ζηελ APC ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα θιηληθά ζηνηρεία γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CEPROTIN. Σν CEPROTIN ρνξεγείηαη κε ελδνθιέβηα έλεζε κεηά απφ αλαζχζηαζε ηεο θφλεσο γηα ελέζηκν δηάιπκα κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα. Σν CEPROTIN πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε κέγηζην ξπζκφ έλεζεο κέρξη 2 ml αλά ιεπηφ εθηφο ησλ παηδηψλ κε ζσκαηηθφ βάξνο 10 kg, φπνπ ν ξπζκφο έλεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,2 ml/kg/ιεπηφ. Όπσο κε θάζε πξντφλ πξσηεΐλεο γηα ελδνθιέβηα ρξήζε, είλαη δπλαηέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία είλαη νμείαο θχζεο θαη απεηιεηηθά γηα ηελ δσή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθά κέζα επείγνπζαο αλάλεςεο. 4.3 Αληελδείμεηο 3

4 Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα, ζε πξσηεΐλε πνληηθηψλ ή επαξίλε, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην θάξκαθν ρνξεγείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζξνκβσηηθψλ επηπινθψλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Δπεηδή ν θίλδπλνο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θλίδσζε, γεληθεπκέλν εμάλζεκα, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκφ, ππφηαζε θαη αλαθπιαμία. Αλ ηα ζπκπηψκαηα απηά ζπκβνχλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν ζεξάπσλ ηαηξφο. πληζηάηαη άκεζε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ηζρχνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαπιεμίαο. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εκπεηξία ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη επνκέλσο, ζπληζηάηαη ηέηνηνη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά. Σα θαζηεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα πεξηιακβάλνπλ επηινγή δνηψλ, έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ θαη ησλ δεμακελψλ πιάζκαηνο γηα εηδηθνχο δείθηεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξ φια απηά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηεί εληειψο ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ. Σν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα άγλσζηνπο ή πξσηνεκθαληδφκελνπο ηνχο θαη άιια παζνγφλα. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθφξνπο ηνχο, φπσο ν HIV, ν HΒV θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθφξν ηφ HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθφξσλ ηψλ φπσο ν παξβντφο Β19. Η ινίκσμε ηνπ παξβντνχ Β19 ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξή γηα εγθχνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ) θαη γηα άηνκα κε αλνζναλεπάξθεηα ή απμεκέλε εξπζξνπνίεζε (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνχ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή επαλεηιεκκέλα, πξντφληα Πξσηεΐλεο C πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλν πιάζκα. πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη CEPROTIN ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία θαη ν αξηζκφο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντφληνο. To CEPROTIN κπνξεί λα πεξηέρεη ηρλνπνζφηεηεο επαξίλεο. Δλδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο επαγφκελεο απφ επαξίλε, πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ κία ηαρεία κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ, (ζξνκβνθπηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε [HIT]). ηνπο αζζελείο κε HIT, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα φπσο αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε, δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε (DIC), πνξθχξα, πεηέρεηεο θαη γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία (κέιαηλα). Αλ ππάξρεη ππνςία γηα HIT, ν αξηζκφο ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ακέζσο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ε ζεξαπεία κε ην CEPROTIN πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Η αλαγλψξηζε ηεο HIT πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί ήδε λα έρνπλ εκθαληζηεί ζε αζζελείο ζε νμεία θάζε κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Αζζελείο κε HIT ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ επαξίλε. ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο έρνπλ παξαηεξεζεί νξηζκέλα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα. Σαπηφρξνλε αληηπεθηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή (φπσο επαξίλε) κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα απηά ηα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα. Παξ φια απηά, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί εληειψο ε πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηνπ CEPROTIN ζε απηά ηα αηκνξξαγηθά πεξηζηαηηθά. 4

5 Η πνζφηεηα λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg. Απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ αζζελείο πνπ αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ είλαη γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. ε αζζελείο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηπεθηηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αληαγσληζηψλ ηεο βηηακίλεο Κ (π.ρ. βαξθαξίλε), είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί κία παξνδηθή θαηάζηαζε ππεξπεθηηθφηεηαο πξηλ εθδεισζεί ε επηζπκεηή αληηπεθηηθή δξάζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξσηεΐλε C, νχζα ε ίδηα κία πξσηεΐλε πιάζκαηνο εμαξηψκελε απφ ηε βηηακίλε Κ, έρεη ζπληνκφηεξν ρξφλν εκηδσήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε βηηακίλε Κ (φπσο παξάγνληεο ΙΙ, ΙΥ, θαη X). Δπνκέλσο, ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ζεξαπείαο, ε δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C αλαζηέιιεηαη ηαρχηεξα ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ πξνπεθηηθψλ παξαγφλησλ. Γη απηφ ην ιφγν, αλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο πξσηεΐλεο C πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα. Αλ θαη ε επαγφκελε απφ ηε βαξθαξίλε λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε αζζελή θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, νη αζζελείο κε ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν (βι. 4.2). 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Αλ θαη ην CEPROTIN έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζε έγθπεο γπλαίθεο κε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C, ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ αλζξψπηλε θχεζε δελ έρεη απνδεηρζεί ζε ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθθξηζε ηεο πξσηεΐλεο C ζην κεηξηθφ γάια. Δπνκέλσο, ηα σθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ CEPROTIN θαηά ηελ θχεζε θαη γαινπρία ζα πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαη ζα πξέπεη ην πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ είλαη ζαθψο απαξαίηεην. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Σν CEPROTIN δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα ελδνθιέβηα πξντφληα, είλαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξψηκεο ελδείμεηο ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαχζνπ θαη δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ξίγε, εξπζξφηεηα, εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θεθαιαιγία, ππφηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, κνχδηαζκα, έκεην θαη ζπξηγκφ. Δάλ εκθαληζηνχλ απηά ηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνλ αζζελή λα ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξφ ηνπ (βι. παξάγξαθν 4.4). Καηά ηε δηάξθεηα θιηληθψλ κειεηψλ κε CEPROTIN, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 6 κε ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζε 3 απφ 225 αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο. πλνιηθά, έρνπλ δνζεί ρνξεγήζεηο CEPROTIN. Η θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ είλαη σο αθνινχζσο: κία αλαθνξά γηα ππξεμία θαη κία αλαθνξά γηα απμεκέλε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε ζε έλα άηνκν, κία πεξίπησζε θλίδσζεο ζε έλα άηνκν, κία αλαθνξά γηα θλεζκφ, κία αλαθνξά γηα εμάλζεκα θαη κία αλαθνξά γηα δάιε ζε έλα άηνκν. Με έλαλ ππνινγηζκέλν ξπζκφ αλεπηζχκεηεο εκπεηξίαο (αλά αξηζκφ ρνξεγήζεσλ) 0,005%, ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο πνιχ ζπάληαο. ηελ απζφξκεηε βάζε δεδνκέλσλ κεηά ηελ θπθινθνξία, έρνπλ γίλεη αλαθνξέο αλεζπρίαο, αηκνζψξαθα, ππεξεθίδξσζεο, απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ζε θαηερνιακίλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (επί ιέμεη φξνο: απμεκέλε αλάγθε γηα θαηερνιακίλεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 5

6 Αλ ην ηδηνζθεχαζκα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C, κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ αληηζψκαηα αλαζηαιηέο ηεο πξσηεΐλεο C. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηψκαηα ππέξβαζεο δφζεο κε ην CEPROTIN. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: θαηεγνξία αληηζξνκβσηηθφ. Κσδηθφο ATC: B01AD12. Η πξσηεΐλε C είλαη κία αληηπεθηηθή γιπθνπξσηεΐλε εμαξηψκελε απφ ηελ βηηακίλε Κ ε νπνία ζπληίζεηαη ζην ήπαξ. Μεηαηξέπεηαη ζε ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C (APC) απφ ην ζχκπινθν ζξνκβίλεο/ζξνκβνκνδνπιίλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελδνζειίνπ. H APC είλαη κία πξσηεάζε ηεο ζεξίλεο κε ηζρπξή αληηπεθηηθή δξάζε, ηδηαίηεξα παξνπζία ηνπ ζπκπαξάγνληά ηεο, πξσηεΐλε S. Η APC αζθεί ηελ δξάζε ηεο κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ κνξθψλ ησλ παξαγφλησλ V θαη VIIΙ, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζξνκβίλεο. H APC έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη έρεη πξντλσδνγνλνιπηηθά απνηειέζκαηα. Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ CEPROTIN παξέρεη κία άκεζε αιιά παξνδηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα. Η ππνθαηάζηαζε πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο κε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C αλακέλεηαη λα ειέγμεη ή - φηαλ ρνξεγείηαη πξνθπιαθηηθά - λα εκπνδίζεη ζξνκβσηηθέο επηπινθέο. Γψδεθα ζεξαπεπηηθνί θχθινη βξαρππξφζεζκεο πξνθχιαμεο πξηλ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ηελ επεκβαηηθή ζεξαπεία θαη 7 ζεξαπεπηηθνί θχθινη καθξνπξφζεζκεο πξνθχιαμεο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο αλαιχζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γελ έρεη δηεμαρζεί πνηέ νπνηαδήπνηε επίζεκε θιηληθή κειέηε ζε πιεζπζκφ είηε παηδηαηξηθφ είηε λενγλψλ κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Όκσο, αξθεηέο κηθξέο αλαδξνκηθέο θαη πξννπηηθέο κειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχζαλ άιινπο ηνκείο θιηληθήο εθαξκνγήο, έρνπλ δεκνζηεπζεί ζ απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Η έλδεημε ήηαλ ε πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο θεξαπλνβφινπ πνξθχξαο θαη ηεο ζξνκβσηηθήο λφζνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 14 ππνθεηκέλσλ ειηθίαο 2 εκεξψλ έσο θαη ηελ εθεβεία. Άιιε εκπεηξία κε CEPROTIN θαιχπηεη αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ θαη κία θιηληθή κειέηε ζε ζπλνιηθά 69 παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε επίθηεηε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Η κειέηε είλαη κία ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή-ηπθιή, δνζνινγηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε κε ειεγρφκελν εηθνληθφ θάξκαθν, ζηελ έλδεημε ηεο επίθηεηεο αλεπάξθεηαο ζε πξσηεΐλε C ιφγσ ζεςαηκίαο απφ κεληγγηηηδφθνθθν (IMAG 112). Οη αλαθνξέο ππνδειψλνπλ φηη ην CEPROTIN είλαη θαιά αλεθηφ ζε παηδηά θαη κηθξά λήπηα. Οη δνζνινγίεο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 83 αζζελείο, δείρλνπλ φηη νη δνζνινγηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη επίζεο έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενγλψλ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ. ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο 21 αζπκπησκαηηθά άηνκα κε νκνδπγσηηθή ή δηπιή εηεξνδπγσηηθή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα. Η δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα κεηξήζεθε κε ηε ρξσκνγφλν κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ. Οη εμαηνκηθεπκέλνη ρξφλνη εκηδσήο θπκαίλνληαλ απφ 4,4 έσο 15,8 ψξεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν θαη απφ 4,9 έσο 14,7 ρξεζηκνπνηψληαο ην κε δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν. Η εμαηνκηθεπκέλε απμεηηθή αλάθηεζε 6

7 θπκαηλφηαλ απφ0,50 έσο 1,76 [(IU/dL)/(IU/kg)]. Οη αζζελείο δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ ειηθία, ην βάξνο ζψκαηνο θαη ηνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο. ε αζζελείο κε νμεία ζξνκβσηηθή λφζν, ε απμεηηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα θαζψο θαη ν ρξφλνο εκηδσήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνη. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Η πξσηεΐλε C πνπ πεξηέρεηαη ζην CEPROTIN είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ αλζξσπίλνπ πιάζκαηνο θαη δξα φπσο ε ελδνγελήο πξσηεΐλε C. Δπνκέλσο, πεηξακαηηθέο κειέηεο πάλσ ζηηο νγθνγελλεηηθέο θαη κεηαιιαμηνγφλεο επηδξάζεηο ηεο - εηδηθά ζε εηεξφινγα είδε - δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. Γνθηκαζίεο ηνμηθφηεηαο κίαο δφζεο έδεημαλ φηη αθφκα θαη δφζεηο αξθεηέο θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηε ζπληζηψκελε δνζνινγία ζηνλ άλζξσπν αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο (10πιάζηεο) δελ πξνθάιεζαλ ηνμηθέο επηδξάζεηο ζε ηξσθηηθά. To CEPROTIN απνδείρζεθε φηη δελ έρεη κεηαιιαμηνγφλν επίδξαζε θαηά ηελ δνθηκαζία Ames πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Μειέηεο ηνμηθφηεηαο κεηά απφ επαλεηιεκέλε ρνξήγεζε δελ έιαβαλ ρψξα επεηδή, πξνεγνχκελε εκπεηξία κε παξαζθεπάζκαηα πήμεο είρε δείμεη φηη ηέηνηεο κειέηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηα είδε απνδέθηεο θαη ζηελ αλζξψπηλε πξσηεΐλε C ζα έρεη σο ζίγνπξν απνηέιεζκα ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε κε ζρεκαηηζκφ αληηζσκάησλ. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κφληο Αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε Υισξηνχρν λάηξην Κηηξηθφ λάηξην 2Η 2 Ο Γηαιχηεο ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Διιείςεη κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα, ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 3 ρξφληα. Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. 6.4 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C - 8 C). Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ην θηαιίδην ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε 500 IU θαη 1000 IU: Η θφληο CEPROTIN δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν γπαιί είηε πδξνιπηηθνχ ηχπνπ I (500 IU) ή πδξνιπηηθνχ ηχπνπ II (1000 IU). Ο δηαιχηεο δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν γπαιί πδξνιπηηθνχ ηχπνπ I. Σα θηαιίδηα ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ δηαιχηε δηαζέηνπλ πψκα απφ ειαζηηθφ βνπηπιίνπ. 7

8 Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη επίζεο: κία βειφλα κεηαθνξάο κία βειφλα κε θίιηξν Μπνξεί λα κε θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί Η ιπνθηιηνπνηεκέλε θφληο γηα ελέζηκν δηάιπκα ηνπ CEPROTIN αλαζπζηάηαη κε ηνλ παξερφκελν δηαιχηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα) ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηείξα βειφλα κεηαθνξάο. Σν θηαιίδην πεξηζηξέθεηαη ήπηα κέρξη λα δηαιπζεί φιε ε θφληο. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα είλαη άρξσκν έσο ειαθξψο ππνθίηξηλν θαη δηαπγέο έσο ειαθξψο ηξηδίδνλ θαη νπζηαζηηθά, ειεχζεξν απφ νξαηά ζσκαηίδηα. Σν δηάιπκα, κέζσ ηεο ζηείξαο βειφλαο κε θίιηξν, ζα ηξαβερζεί κέζα ζηε ζηείξα ζχξηγγα κηαο ρξήζεο. Μία μερσξηζηή κε ρξεζηκνπνηεκέλε βειφλα κε θίιηξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξαβερζεί θάζε θηαιίδην αλαζπζηακέλνπ CEPROTIN. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη εάλ παξαηεξεζνχλ νξαηά ζσκαηίδηα. Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο κε ελδνθιέβηα έλεζε. Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ BAXTER AG Industriestrasse 67 A-1220 Βηέλλε Απζηξία 8. ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/01/190/ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ / ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ Ηκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: 16 Ινπιίνπ 2001 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο: 16 Ινπιίνπ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 8

9 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 1000 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν πιάζκα θεθαζαξκέλε κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα πνληηθηνχ. Σν CEPROTIN 1000 IU* παξαζθεπάδεηαη ζε κνξθή θφλεσο πνπ πεξηέρεη νλνκαζηηθά 1000 IU αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C αλά θηαιίδην. Μεηά ηελ αλαζχζηαζή ηνπ κε 10 ml ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα, ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά πξνζέγγηζε 100 IU/ml αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C. Η δξαζηηθφηεηα (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε κίαο κεζφδνπ ρξσκνγφλνπ ππνζηξψκαηνο έλαληη ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO). Έθδνρα: Υισξηνχρν λάηξην Κηηξηθφ λάηξην 2Η 2 Ο Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. *1 Γηεζλήο Μνλάδα (IU) πξσηεΐλεο C αληηζηνηρεί ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ε νπνία κεηξάηαη ακηδνιπηηθά ζε 1 ml θπζηνινγηθνχ πιάζκαηνο. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Κφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα. Λεπθή ή ππφιεπθνπ ρξψκαηνο θφληο ή εχζξππηε ζηεξεά κνξθή. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα έρεη ph κεηαμχ 6,7 θαη 7,3 θαη σζκσηηθφηεηα φρη ιηγφηεξε απφ 240 mosmol/kg. 4. ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν CEPROTIN ελδείθλπηαη ζηελ θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη ζηελ λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο επαγφκελε απφ θνπκαξίλε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Δπίζεο ην CEPROTIN ελδείθλπηαη ζηελ βξαρππξφζεζκε πξνθχιαμε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C, αλ ηζρχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: επηθείκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή επεκβαηηθή ζεξαπεία θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε θνπκαξίλε φηαλ ε ζεξαπεία κφλν κε θνπκαξίλε δελ είλαη επαξθήο φηαλ ε ζεξαπεία κε θνπκαξίλε δελ είλαη εθηθηή. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Η ζεξαπεία κε ην CEPROTIN ζα πξέπεη λα αξρίζεη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο ηαηξνχ κε εκπεηξία ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε παξάγνληεο πήμεο/αλαζηαιηέο, φπνπ ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο είλαη εθηθηή. Η δφζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ εξγαζηεξηαθή εθηίκεζε γηα θάζε εμαηνκηθεπκέλε πεξίπησζε. Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα επίπεδν δξαζηηθφηεηαο πξσηεΐλεο C ηεο ηάμεσο ηνπ 100% ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάλσ απφ 25% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 9

10 Πξνηείλεηαη κηα αξρηθή δφζε ησλ 60 έσο 80 IU/kg γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάθηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο. πληζηάηαη ε κέηξεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο C κε ηελ ρξήζε ρξσκνγφλσλ ππνζηξσκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα ησλ αζζελψλ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην CEPROTIN. Η δνζνινγία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο C. ε πεξίπησζε νμένο ζξνκβσηηθνχ επεηζνδίνπ νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θάζε 6 ψξεο κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη ζηε ζπλέρεηα δπν θνξέο ηελ εκέξα θαη πάληα ακέζσο πξηλ ηελ επφκελε έλεζε. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη ν ρξφλνο εκηδσήο ηεο πξσηεΐλεο C κπνξεί λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε θάπνηεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο φπσο νμεία ζξφκβσζε κε θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη λέθξσζε δέξκαηνο. Αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε ζεξαπεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπο, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πνιχ κηθξφηεξεο απμήζεηο ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C. Η κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ αληαπφθξηζε θάζε αηφκνπ ππνδειψλεη φηη νη επηδξάζεηο ηνπ CEPROTIN ζηηο παξακέηξνπο πήμεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε. Αζζελείο κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά. (βι. παξάγξαθν 4.4) Βάζεη πεξηνξηζκέλεο θιηληθήο εκπεηξίαο ζε παηδηά πξνεξρφκελε απφ αλαθνξέο θαη κειέηεο ζε 83 αζζελείο, νη δνζνινγηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενγλψλ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ (βι. παξάγξαθν 5.1). ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε. Δάλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε κφληκε πξνθπιαθηηθή αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε πξσηεΐλε C πξέπεη λα δηαθφπηεηαη κφλν φηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ζηαζεξφ αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα (βι. 4.5). Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ έλαξμε αληηπεθηηθήο ζεξαπείαο απφ ην ζηφκα ζπληζηάηαη ε ζεξαπεία λα μεθηλήζεη κε κία ρακειή δφζε θαη λα ξπζκηζηεί απμαλφκελε ζηαδηαθά, παξά λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ζηαζεξή δφζε ρνξήγεζεο. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε πξσηεΐλεο C, δηθαηνινγνχληαη πςειφηεξεο ηηκέο ηεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο ζξφκβσζεο (φπσο ινίκσμε, ηξαχκα, ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε). ε αζζελείο κε ζπλδπαζκέλε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C θαη αληνρή ζηελ APC ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα θιηληθά ζηνηρεία γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CEPROTIN. Σν CEPROTIN ρνξεγείηαη κε ελδνθιέβηα έλεζε κεηά απφ αλαζχζηαζε ηεο θφλεσο γηα ελέζηκν δηάιπκα κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα. Σν CEPROTIN πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε κέγηζην ξπζκφ έλεζεο κέρξη 2 ml αλά ιεπηφ εθηφο ησλ παηδηψλ κε ζσκαηηθφ βάξνο 10 kg, φπνπ ν ξπζκφο έλεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,2 ml/kg/ιεπηφ. Όπσο κε θάζε πξντφλ πξσηεΐλεο γηα ελδνθιέβηα ρξήζε, είλαη δπλαηέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία είλαη νμείαο θχζεο θαη απεηιεηηθά γηα ηελ δσή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθά κέζα επείγνπζαο αλάλεςεο. 10

11 4.3 Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα, ζε πξσηεΐλε πνληηθηψλ ή επαξίλε, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην θάξκαθν ρνξεγείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζξνκβσηηθψλ επηπινθψλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Δπεηδή ν θίλδπλνο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θλίδσζε, γεληθεπκέλν εμάλζεκα, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκφ, ππφηαζε θαη αλαθπιαμία. Αλ ηα ζπκπηψκαηα απηά ζπκβνχλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν ζεξάπσλ ηαηξφο. πληζηάηαη άκεζε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ηζρχνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαπιεμίαο. Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εκπεηξία ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη επνκέλσο, ζπληζηάηαη ηέηνηνη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά. Σα θαζηεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα πεξηιακβάλνπλ επηινγή δνηψλ, έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ θαη ησλ δεμακελψλ πιάζκαηνο γηα εηδηθνχο δείθηεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξ φια απηά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηεί εληειψο ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ. Σν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα άγλσζηνπο ή πξσηνεκθαληδφκελνπο ηνχο θαη άιια παζνγφλα. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθφξνπο ηνχο, φπσο ν HIV, ν HΒV θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθφξν ηφ HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθφξσλ ηψλ φπσο ν παξβντφο Β19. Η ινίκσμε ηνπ παξβντνχ Β19 ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξή γηα εγθχνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ) θαη γηα άηνκα κε αλνζναλεπάξθεηα ή απμεκέλε εξπζξνπνίεζε (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία). Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνχ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή επαλεηιεκκέλα, πξντφληα Πξσηεΐλεο C πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλν πιάζκα. πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη CEPROTIN ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία θαη ν αξηζκφο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντφληνο. To CEPROTIN κπνξεί λα πεξηέρεη ηρλνπνζφηεηεο επαξίλεο. Δλδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο επαγφκελεο απφ επαξίλε, πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ κία ηαρεία κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ, (ζξνκβνθπηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε, [HIT]). ηνπο αζζελείο κε HIT, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα φπσο αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε, δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε, πνξθχξα, πεηέρεηεο θαη γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία (κέιαηλα). Αλ ππάξρεη ππνςία γηα HIT, ν αξηζκφο ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ακέζσο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ε ζεξαπεία κε ην CEPROTIN πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Η αλαγλψξηζε ηεο HIT πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί ήδε λα έρνπλ εκθαληζηεί ζε αζζελείο ζε νμεία θάζε κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Αζζελείο κε HIT ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ επαξίλε. ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο έρνπλ παξαηεξεζεί νξηζκέλα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα. Σαπηφρξνλε αληηπεθηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή (φπσο επαξίλε) κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα απηά ηα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα. Παξ φια απηά, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί εληειψο ε πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηνπ CEPROTIN ζε απηά ηα αηκνξξαγηθά πεξηζηαηηθά. 11

12 Η πνζφηεηα λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg. Απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ αζζελείο πνπ αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ είλαη γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. ε αζζελείο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηπεθηηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αληαγσληζηψλ ηεο βηηακίλεο Κ (π.ρ. βαξθαξίλε), είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί κία παξνδηθή θαηάζηαζε ππεξπεθηηθφηεηαο πξηλ εθδεισζεί ε επηζπκεηή αληηπεθηηθή δξάζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξσηεΐλε C, νχζα ε ίδηα κία πξσηεΐλε πιάζκαηνο εμαξηψκελε απφ ηε βηηακίλε Κ, έρεη ζπληνκφηεξν ρξφλν εκηδσήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε βηηακίλε Κ (φπσο παξάγνληεο ΙΙ, ΙΥ, θαη X). Δπνκέλσο, ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ζεξαπείαο, ε δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C αλαζηέιιεηαη ηαρχηεξα ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ πξνπεθηηθψλ παξαγφλησλ. Γη απηφ ην ιφγν, αλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο πξσηεΐλεο C πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα. Αλ θαη ε επαγφκελε απφ ηε βαξθαξίλε λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε αζζελή θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, νη αζζελείο κε ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν (βι. 4.2). 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία Αλ θαη ην CEPROTIN έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζε έγθπεο γπλαίθεο κε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C, ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ αλζξψπηλε θχεζε δελ έρεη απνδεηρζεί ζε ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθθξηζε ηεο πξσηεΐλεο C ζην κεηξηθφ γάια. Δπνκέλσο, ηα σθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ CEPROTIN θαηά ηελ θχεζε θαη γαινπρία ζα πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαη ζα πξέπεη ην πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ είλαη ζαθψο απαξαίηεην. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Σν CEPROTIN δελ έρεη θακηά επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα ελδνθιέβηα πξντφληα, είλαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξψηκεο ελδείμεηο ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαχζνπ θαη δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ξίγε, εξπζξφηεηα, εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θεθαιαιγία, ππφηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, κνχδηαζκα, έκεην θαη ζπξηγκφ. Δάλ εκθαληζηνχλ απηά ηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνλ αζζελή λα ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξφ ηνπ (βι. παξάγξαθν 4.4). Καηά ηε δηάξθεηα θιηληθψλ κειεηψλ κε CEPROTIN, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 6 κε ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζε 3 απφ 225 αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο. πλνιηθά, έρνπλ δνζεί ρνξεγήζεηο CEPROTIN. Η θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ είλαη σο αθνινχζσο: κία αλαθνξά γηα ππξεμία θαη κία αλαθνξά γηα απμεκέλε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε ζε έλα άηνκν, κία πεξίπησζε θλίδσζεο ζε έλα άηνκν, κία αλαθνξά γηα θλεζκφ, κία αλαθνξά γηα εμάλζεκα θαη κία αλαθνξά γηα δάιε ζε έλα άηνκν. Με έλαλ ππνινγηζκέλν ξπζκφ αλεπηζχκεηεο εκπεηξίαο (αλά αξηζκφ ρνξεγήζεσλ) 0,005%, ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο πνιχ ζπάληαο. ηελ απζφξκεηε βάζε δεδνκέλσλ κεηά ηελ θπθινθνξία, έρνπλ γίλεη αλαθνξέο αλεζπρίαο, αηκνζψξαθα, ππεξεθίδξσζεο, απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ζε 12

13 θαηερνιακίλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (επί ιέμεη φξνο: απμεκέλε αλάγθε γηα θαηερνιακίλεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Αλ ην ηδηνζθεχαζκα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C, κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ αληηζψκαηα αλαζηαιηέο ηεο πξσηεΐλεο C. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηψκαηα ππέξβαζεο δφζεο κε ην CEPROTIN. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: θαηεγνξία αληηζξνκβσηηθφ. Κσδηθφο ATC: B01AD12. Η πξσηεΐλε C είλαη κία αληηπεθηηθή γιπθνπξσηεΐλε εμαξηψκελε απφ ηελ βηηακίλε Κ ε νπνία ζπληίζεηαη ζην ήπαξ. Μεηαηξέπεηαη ζε ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C (APC) απφ ην ζχκπινθν ζξνκβίλεο /ζξνκβνκνδνπιίλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελδνζειίνπ. H APC είλαη κία πξσηεάζε ηεο ζεξίλεο κε ηζρπξή αληηπεθηηθή δξάζε, ηδηαίηεξα παξνπζία ηνπ ζπκπαξάγνληά ηεο, πξσηεΐλε S. Η APC αζθεί ηελ δξάζε ηεο κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ κνξθψλ ησλ παξαγφλησλ V θαη VIIΙ, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζξνκβίλεο. H APC έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη έρεη πξντλσδνγνλνιπηηθά απνηειέζκαηα. Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ CEPROTIN παξέρεη κία άκεζε αιιά παξνδηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα. Η ππνθαηάζηαζε πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο κε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C αλακέλεηαη λα ειέγμεη ή - φηαλ ρνξεγείηαη πξνθπιαθηηθά - λα εκπνδίζεη ζξνκβσηηθέο επηπινθέο. Γψδεθα ζεξαπεπηηθνί θχθινη βξαρππξφζεζκεο πξνθχιαμεο πξηλ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ηελ επεκβαηηθή ζεξαπεία θαη 7 ζεξαπεπηηθνί θχθινη καθξνπξφζεζκεο πξνθχιαμεο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο αλαιχζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γελ έρεη δηεμαρζεί πνηέ νπνηαδήπνηε επίζεκε θιηληθή κειέηε ζε πιεζπζκφ είηε παηδηαηξηθφ είηε λενγλψλ κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Όκσο, αξθεηέο κηθξέο αλαδξνκηθέο θαη πξννπηηθέο κειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχζαλ άιινπο ηνκείο θιηληθήο εθαξκνγήο, έρνπλ δεκνζηεπζεί ζ απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Η έλδεημε ήηαλ ε πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο θεξαπλνβφινπ πνξθχξαο θαη ηεο ζξνκβσηηθήο λφζνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 14 ππνθεηκέλσλ ειηθίαο 2 εκεξψλ έσο θαη ηελ εθεβεία. Άιιε εκπεηξία κε CEPROTIN θαιχπηεη αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ θαη κία θιηληθή κειέηε ζε ζπλνιηθά 69 παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε επίθηεηε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Η κειέηε είλαη κία ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή-ηπθιή, δνζνινγηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε κε ειεγρφκελν εηθνληθφ θάξκαθν, ζηελ έλδεημε ηεο επίθηεηεο αλεπάξθεηαο ζε πξσηεΐλε C ιφγσ ζεςαηκίαο απφ κεληγγηηηδφθνθθν (IMAG 112). Οη αλαθνξέο ππνδειψλνπλ φηη ην CEPROTIN είλαη θαιά αλεθηφ ζε παηδηά θαη κηθξά λήπηα. Οη δνζνινγίεο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 83 αζζελείο, δείρλνπλ φηη νη δνζνινγηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη επίζεο έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενγλψλ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ. ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο 21 αζπκπησκαηηθά άηνκα κε νκνδπγσηηθή ή δηπιή εηεξνδπγσηηθή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα. Η δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα κεηξήζεθε κε ρξσκνγφλν ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ. Οη εμαηνκηθεπκέλνη ρξφλνη εκηδσήο θπκαίλνληαλ απφ 4,4 έσο 15,8 ψξεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν θαη απφ 4,9 έσο 13

14 14,7 ρξεζηκνπνηψληαο ην κε δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν. Η εμαηνκηθεπκέλε απμεηηθή αλάθηεζε θπκαηλφηαλ απφ0,50 έσο 1,76 [(IU/dL)/(IU/kg)]. Οη αζζελείο δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ ειηθία, ην βάξνο ζψκαηνο θαη ηνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο. ε αζζελείο κε νμεία ζξνκβσηηθή λφζν, ε απμεηηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα θαζψο θαη ν ρξφλνο εκηδσήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνη. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Η πξσηεΐλε C πνπ πεξηέρεηαη ζην CEPROTIN είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ αλζξσπίλνπ πιάζκαηνο θαη δξα φπσο ε ελδνγελήο πξσηεΐλε C. Δπνκέλσο, πεηξακαηηθέο κειέηεο πάλσ ζηηο νγθνγελλεηηθέο θαη κεηαιιαμηνγφλεο επηδξάζεηο ηεο - εηδηθά ζε εηεξφινγα είδε - δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. Γνθηκαζίεο ηνμηθφηεηαο κίαο δφζεο έδεημαλ φηη αθφκα θαη δφζεηο αξθεηέο θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηε ζπληζηψκελε δνζνινγία ζηνλ άλζξσπν αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο (10πιάζηεο) δελ πξνθάιεζαλ ηνμηθέο επηδξάζεηο ζε ηξσθηηθά. To CEPROTIN απνδείρζεθε φηη δελ έρεη κεηαιιαμηνγφλν επίδξαζε θαηά ηελ δνθηκαζία Ames πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Μειέηεο ηνμηθφηεηαο κεηά απφ επαλεηιεκέλε ρνξήγεζε δελ έιαβαλ ρψξα επεηδή, πξνεγνχκελε εκπεηξία κε παξαζθεπάζκαηα πήμεο είρε δείμεη φηη ηέηνηεο κειέηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηα είδε απνδέθηεο θαη ζηελ αλζξψπηλε πξσηεΐλε C ζα έρεη σο ζίγνπξν απνηέιεζκα ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε κε ζρεκαηηζκφ αληηζσκάησλ. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Κφληο Αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε Υισξηνχρν λάηξην Κηηξηθφ λάηξην 2Η 2 Ο Γηαιχηεο ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Διιείςεη κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα, ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 3 ρξφληα. Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. 6.4 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C - 8 C). Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ην θηαιίδην ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε 500 IU θαη 1000 IU: Η θφληο CEPROTIN δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν γπαιί είηε πδξνιπηηθνχ ηχπνπ I (500 IU) ή πδξνιπηηθνχ ηχπνπ II (1000 IU). Ο δηαιχηεο δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν 14

15 γπαιί πδξνιπηηθνχ ηχπνπ I. Σα θηαιίδηα ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ δηαιχηε δηαζέηνπλ πψκα απφ ειαζηηθφ βνπηπιίνπ. Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη επίζεο: κία βειφλα κεηαθνξάο κία βειφλα κε θίιηξν Μπνξεί λα κε θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί Η ιπνθηιηνπνηεκέλε θφληο γηα ελέζηκν δηάιπκα ηνπ CEPROTIN αλαζπζηάηαη, κε ηνλ παξερφκελν δηαιχηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα) ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηείξα βειφλα κεηαθνξάο. Σν θηαιίδην πεξηζηξέθεηαη ήπηα κέρξη λα δηαιπζεί φιε ε θφληο. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα είλαη άρξσκν έσο ειαθξψο ππνθίηξηλν θαη δηαπγέο έσο ειαθξψο ηξηδίδνλ θαη νπζηαζηηθά, ειεχζεξν απφ νξαηά ζσκαηίδηα. Σν δηάιπκα, κέζσ ηεο ζηείξαο βειφλαο κε θίιηξν, ζα ηξαβερζεί κέζα ζηε ζηείξα ζχξηγγα κηαο ρξήζεο. Μία μερσξηζηή κε ρξεζηκνπνηεκέλε βειφλα κε θίιηξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξαβερζεί θάζε θηαιίδην αλαζπζηακέλνπ CEPROTIN. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη εάλ παξαηεξεζνχλ νξαηά ζσκαηίδηα. Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο κε ελδνθιέβηα έλεζε. Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ BAXTER AG Industriestrasse 67 A-1220 Βηέλλε Απζηξία 8. ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ EU/1/01/190/ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ/ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ Ηκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: 16 Ινπιίνπ 2001 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο: 16 Ινπιίνπ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 15

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα