ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride. mmol/l: Na + : 154 Cl - : 154 Γηα έθδνρα: βιέπε ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε Δηαπγέο δηάιπκα, ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε ελδείθλπηαη γηα: Θεξαπεία ηζόηνλεο εμσθπηηαξηθήο αθπδάησζεο Θεξαπεία έιιεηςεο λαηξίνπ Φνξέαο ή δηαιύηεο ζπκβαηώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ γηα παξεληεξηθή ρνξήγεζε. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ελήιηθνη, Ηιηθησκέλνη θαη Παηδηά: Οη δόζεηο κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ζε meq ή mmol λαηξίνπ, κάδα λαηξίνπ ή κάδα άιαηνο λαηξίνπ (1 g NaCl = 394 mg, 17,1 meq ή 17,1 mmol Na θαη Cl). Η ζπγθέληξσζε θαη ε δoζνινγία ηνπ δηαιύκαηνο Sodium Chloride γηα ελδνθιέβηα ρξήζε πξνζδηνξίδεηαη από πνηθίινπο παξάγνληεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ε ειηθία, ην βάξνο θαη ε θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαη εηδηθόηεξα ε θαηάζηαζε πδάησζεο ηνπ αζζελνύο. Οη ζπγθεληξώζεηο ειεθηξνιπηώλ ηνπ νξνύ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά. Η ζπληζηώκελε δόζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηζνηνληθήο εμσθπηηαξηθήο αθπδάησζεο θαη ηεο έιιεηςεο λαηξίνπ είλαη: Γηα ελήιηθεο: 500 ml έσο 3 ιίηξα/24σξν Γηα βξέθε θαη παηδηά: 20 έσο 100 ml αλά 24σξν θαη αλά kg ζσκαηηθνύ βάξνπο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηε ζπλνιηθή ζσκαηηθή κάδα. Ο ξπζκόο έγρπζεο εμαξηάηαη από ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 1 από 7

2 Η ζπληζηώκελε δνζνινγία όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θνξέαο ή δηαιύηεο, θπκαίλεηαη από 50 έσο 250 ml αλά δόζε ρνξεγνύκελνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο. Όηαλ ην Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαιύηεο γηα ελέζηκεο κνξθέο άιισλ θαξκάθσλ, ε δνζνινγία θαη ν ξπζκόο έγρπζεο πξσηαξρηθά πξνζδηνξίδεηαη από ηε θύζε θαη ην δνζνινγηθό ζρήκα ηνπ ζπληαγνγξαθνύκελνπ θαξκάθνπ. Υνξήγεζε: Σν δηάιπκα πξννξίδεηαη γηα ρνξήγεζε κε ελδνθιέβηα έγρπζε. 4.3 Αληελδείμεηο Σν δηάιπκα αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ππεξλαηξηαηκία ή ππεξρισξαηκία. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη αληελδείμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζηηζέκελν θαξκαθεπηηθό πξντόλ. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Εηδηθή θιηληθή παξαθνινύζεζε απαηηείηαη θαηά ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε ελδνθιέβηαο έγρπζεο. Η ρνξήγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από ηαθηηθή θαη πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε. Οη θιηληθέο θαη βηνινγηθέο παξάκεηξνη, ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξνιπηώλ ηνπ νξνύ, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη. Σα βξέθε, πξόσξα θαη κε, κπνξεί λα θαηαθξαηήζνπλ πεξίζζεηα λαηξίνπ, ιόγσ ηεο αλώξηκεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Επνκέλσο, ζηα βξέθε πξόσξα θαη κε, επαλαιακβαλόκελεο εγρύζεηο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ ζα πξέπεη λα δίλνληαη, κόλν κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπέδσλ λαηξίνπ ηνπ νξνύ. Σν ρισξηνύρν λάηξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ππέξηαζε, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, πεξηθεξηθό ή πλεπκνληθό νίδεκα, κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία, πξνεθιακςία, αιδνζηεξνληζκό ή άιιεο θαηαζηάζεηο θαη ζεξαπείεο (π.ρ.θνξηηθνζηεξνεηδή), πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαθξάηεζε λαηξίνπ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξντόληνο θαη ησλ πξόζζεησλ, παξαθαινύκε αλαθεξζείηε ζηελ ελόηεηα Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Κακία γλσζηή 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηεο γαινπρίαο. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Κακία γλσζηή 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Δελ αλακέλνληαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηηο ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο ζεξαπείαο. Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 2 από 7

3 Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ρνξήγεζεο, κεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαη ππξεηηθέο αληηδξάζεηο, ινίκσμε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ηνπηθόο πόλνο ή αληίδξαζε, θιεβηθόο εξεζηζκόο, θιεβηθή ζξόκβσζε ή θιεβίηηδα επεθηεηλόκελε από ην ζεκείν ηεο έλεζεο, εμαγγείσζε αίκαηνο θαη ππεξνγθαηκία. Οη γεληθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηεο πεξίζζεηαο λαηξίνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα "Υπερδοζολογία". Όηαλ ην Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) ρξεζηκνπνηείηαη σο αξαησηηθό γηα ελέζηκα ζθεπάζκαηα άιισλ θαξκάθσλ, ε θύζε ησλ πξόζζεησλ θαξκάθσλ ζα θαζνξίζεη ηελ πηζαλόηεηα νπνησλδήπνηε άιισλ αλεπηζύκεησλ επηδξάζεσλ. Εάλ παξνπζηαζηεί θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ζρεηηδόκελε κε ην πξόζζεην θαξκαθεπηηθό πξντόλ, δηαθόςηε ηελ έγρπζε, εθηηκήζηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, εθαξκόζηε θαηάιιεια αληίκεηξα θαη θπιάμηε ην ελαπνκέλνλ πγξό γηα εμέηαζε, εάλ θξηζεί απαξαίηεην. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γεληθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πεξίζζεηαο λαηξίνπ ζην ζώκα πεξηιακβάλνπλ λαπηία, έκεην, δηάξξνηα, θνηιηαθέο θξάκπεο, δίςα, κεησκέλε έθθξηζε ζηέινπ θαη ξνή δαθξύσλ, εθίδξσζε, ππξεηό, ηαρπθαξδία, ππέξηαζε, λεθξηθή αλεπάξθεηα, πεξηθεξηθό θαη πλεπκνληθό νίδεκα, αλαπλεπζηηθή παύζε, θεθαιαιγία, δάιε, ππεξθηλεηηθόηεηα, επεξεζηζηόηεηα, αδπλακία, κπτθέο ζπζπάζεηο θαη αθακςία, ζπαζκνύο, θώκα θαη ζάλαην. Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε ρισξηνύρνπ λαηξίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξλαηξηαηκία θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί από εηδηθεπκέλν ηαηξό. Πεξίζζεηα ρισξίνπ ζην ζώκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη απώιεηα δηηηαλζξαθηθώλ κε απνηέιεζκα ηελ νμέσζε. Όηαλ ην Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) ρξεζηκνπνηείηαη σο αξαησηηθό γηα ελέζηκεο κνξθέο άιισλ θαξκάθσλ, ηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ππεξέγρπζεο ζα ζρεηίδνληαη κε ηε θύζε ηνπ πξόζζεηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε ηπραίαο ππεξέγρπζεο, ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επηηεξείηαη γηα γλσζηά ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ζρεηηδόκελα κε ην ρνξεγνύκελν θάξκαθν. Σα ζρεηηθά ζπκπησκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Άιια Πξόζζεηα Ελδνθιέβησλ Δηαιπκάησλ Κσδηθόο ATC: B05XX Σν Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε είλαη ηζόηνλν δηάιπκα, κε νζκσηηθόηεηα πεξίπνπ 308 mosm/l. Οη θαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ηνπ δηαιύκαηνο είλαη απηέο ησλ ηόλησλ λαηξίνπ θαη ρισξίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο πγξώλ θαη ειεθηξνιπηώλ. Ιόληα, όπσο ην λάηξην, θπθινθνξνύλ δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ρξεζηκνπνηώληαο πνηθίινπο κεραληζκνύο κεηαθνξάο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ε αληιία λαηξίνπ (Na-K-ATPάζε). Σν λάηξην παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε λεπξνκεηαβίβαζε θαη ηελ θαξδηαθή ειεθηξνθπζηνινγία, θαζώο θαη ζην λεθξηθό ηνπ κεηαβνιηζκό. Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 3 από 7

4 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Σν λάηξην απνβάιιεηαη θπξίσο από ηα λεθξά, αιιά ππάξρεη εθηεηακέλε λεθξηθή επαλαξξόθεζε. Μηθξέο πνζόηεηεο λαηξίνπ απνβάιινληαη κέζσ ησλ θνπξάλσλ θαη ηνπ ηδξώηα. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Η αζθάιεηα ηνπ ρισξηνύρνπ λαηξίνπ ζηα δώα είλαη ρσξίο θιηληθή ζεκαζία δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο ηνπ σο θαλνληθνύ ζπζηαηηθνύ ζην δσηθό θαη αλζξώπηλν πιάζκα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Water for Injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα παξεληεξηθά δηαιύκαηα, ε ζπκβαηόηεηα ησλ πξνζζέησλ θαξκάθσλ κε ην δηάιπκα ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη πξηλ από ηελ πξνζζήθε. Ο ηαηξόο ζα θξίλεη ηελ αζπκβαηόηεηα ελόο πξόζζεηνπ ζθεπάζκαηνο κε ην Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, ειέγρνληαο γηα ελδερόκελε αιιαγή ρξώκαηνο θαη/ή ελδερόκελε θαζίδεζε, αδηάιπηα ζπκπιέγκαηα ή εκθάληζε θξπζηάιισλ. πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα πξνζηεζεί. Πξηλ ηελ πξνζζήθε ελόο θαξκάθνπ, εμαθξηβώζηε: όηη είλαη δηαιπηό θαη ζηαζεξό ζε ύδσξ ζην ph ηνπ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Όηαλ πξνζηίζεηαη έλα ζπκβαηό ζθεύαζκα ζην Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, ην δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο. Σα πξόζζεηα θάξκαθα πνπ είλαη γλσζηό όηη δελ είλαη ζπκβαηά, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο Ηκεξνκελία ιήμεο όπσο ζπζθεπάζηεθε: άθνο ησλ 50 ml: 15 κήλεο άθνο ησλ 100 ml: 2 ρξόληα άθνο ησλ 250 ml θαη 500 ml: 2 ρξόληα άθνη ησλ 1000 ml: 3 ρξόληα Ηκεξνκελία ιήμεο θαηά ηε ρξήζε: Πξόζζεηα θάξκαθα Η ρεκηθή θαη θπζηθή ζηαζεξόηεηα νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ θαξκάθνπ ζην ph ηνπ Sodium Chloride 0,9% γηα ελδνθιέβηα έγρπζε ζηνλ πεξηέθηε Viaflo ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλνληαη πξηλ από ηε ρξήζε. Από κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο, ην αξαησκέλν πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, εθηόο εάλ ε αξαίσζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάησ από ειεγρόκελεο θαη ηεθκεξησκέλα άζεπηεο ζπλζήθεο. Εάλ δε ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο, ν ρξόλνο θύιαμεο θαη νη ζπλζήθεο πξηλ ηε ρξήζε απνηεινύλ επζύλε ηνπ ρξήζηε. Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 4 από 7

5 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο άθνη ησλ 50 θαη 100 ml: Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 30 C. άθνη ησλ 250, 500 θαη 1000 ml: Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ απαηηεί εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Μεγέζε ζάθνπ: 50, 100, 250, 500 ή 1000 ml (Μπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα όια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο). Οη ζάθνη πνπ είλαη γλσζηνί σο Viaflo απνηεινύληαη από ζπλεμνιθνύκελν πιαζηηθό από πνιπνιεθίλε/πνιπακίδε (PL-2442). Οη ζάθνη πεξηηπιίγνληαη κε έλα πξνζηαηεπηηθό πιαζηηθό επηζύιαθα από πνιπακίδην/πνιππξνππιέλην, γηα θπζηθή πξνζηαζία. Πεξηερόκελα εμσηεξηθνύ θηβσηίνπ: 50 ζάθνη ησλ 50 ml 50 ζάθνη ησλ 100 ml 30 ζάθνη ησλ 250 ml 20 ζάθνη ησλ 500 ml 10 ζάθνη ησλ 1000 ml 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Υξεζηκνπνηήζηε κόλν εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο ρσξίο νξαηά ζσκαηίδηα θαη εάλ ν πεξηέθηεο δελ έρεη ππνζηεί βιάβε. Υνξεγήζηε ακέζσο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζπζθεπήο έγρπζεο. Με ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ζε ελ ζεηξά ζπλδέζεηο. Σέηνηα ρξήζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, ιόγσ ηνπ ππνιεηπόκελνπ αέξα πνπ εμάγεηαη από ηνλ πξώην πεξηέθηε, πξηλ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηνπ πγξνύ από ηνλ δεύηεξν πεξηέθηε. Ελδνθιέβηα δηαιύκαηα ππό πίεζε πνπ πεξηέρνληαη ζε εύθακπηνπο πιαζηηθνύο πεξηέθηεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ξνήο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα εκβνιηζκό από αέξα, εάλ ν ππνιεηπόκελνο αέξαο ζηνλ πεξηέθηε δελ έρεη πιήξσο απνκαθξπλζεί πξηλ από ηε ρνξήγεζε. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε απνζηεηξσκέλα εξγαιεία, ρξεζηκνπνηώληαο άζεπηε ηερληθή. Σα εξγαιεία ζα πξέπεη λα επαιεηθζνύλ κε ην δηάιπκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αέξα ζην ζύζηεκα. Πξόζζεηα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ πξηλ ηελ έγρπζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο, κέζσ ηνπ ζεκείνπ ηεο έλεζεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πξόζζεην θάξκαθν, επηβεβαηώζηε ηελ ηζνηνληθόηεηα, πξηλ ηελ παξεληεξηθή ρνξήγεζε. Επηβάιιεηαη ε πιήξεο θαη πξνζεθηηθή αλάκεημε νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ ππό άζεπηεο ζπλζήθεο. Δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα θάξκαθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη άκεζα θαη λα κελ απνζεθεύνληαη. Η πξνζζήθε άιινπ ζθεπάζκαηνο ή ε ρξήζε ιαλζαζκέλεο ηερληθήο ρνξήγεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ππξεηηθώλ αληηδξάζεσλ, ιόγσ ηεο πηζαλήο εηζαγσγήο ππξεηνγόλσλ. ε πεξίπησζε αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ, ε έγρπζε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ακέζσο. Απνξξίςηε κεηά από ηελ πξώηε ρξήζε. Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 5 από 7

6 Απνξξίςηε νπνηαδήπνηε αρξεζηκνπνίεηε πνζόηεηα. Μελ επαλαζπλδέεηε κεξηθώο ρξεζηκνπνηεκέλνπο ζάθνπο. Μελ αθαηξείηε ηνλ ζάθν από ηνλ επηζύιαθα κέρξη λα είζηε έηνηκνη γηα ρξήζε. Ο εζσηεξηθόο ζάθνο δηαηεξεί ηε ζηεηξόηεηα ηνπ πξντόληνο. Άλνηγκα Αθαηξέζηε ηνλ πεξηέθηε Viaflo από ηνλ επηζύιαθά ηνπ αθξηβώο πξηλ ηε ρξήζε. Ειέγμηε γηα κηθξνδηαξξνέο πηέδνληαο ζηαζεξά ηνλ εζσηεξηθό ζάθν. Εάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή, απνξξίςηε ην δηάιπκα, θαζώο ε ζηεηξόηεηα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. Ειέγμηε ην δηάιπκα σο πξνο ηε δηαύγεηα θαη ηελ απνπζία μέλσλ ζσκαηηδίσλ. Εάλ ην δηάιπκα δελ είλαη δηαπγέο ή πεξηέρεη μέλα ζσκαηίδηα, απνξξίςηε ην δηάιπκα. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε Υξεζηκνπνηήζηε απνζηεηξσκέλα πιηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρνξήγεζε. Αλαξηήζηε ηνλ πεξηέθηε από ην εηδηθό ζηήξηγκα. Απνκαθξύλεηε ηελ πιαζηηθή αζθάιεηα από ηε ζπξίδα εμόδνπ ζηε βάζε ηνπ πεξηέθηε: - πηάζηε ην κηθξό πηεξύγην ζην ιαηκό ηεο ζπξίδαο κε ην έλα ρέξη, - πηάζηε ην κεγάιν πηεξύγην ζην πώκα κε ην άιιν ρέξη θαη ζηξίςηε, - ην πώκα ζα ηηλαρζεί. Εθαξκόζηε άζεπηε ηερληθή γηα ηε ξύζκηζε ηεο έγρπζεο. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο. πκβνπιεπζείηε ηηο πιήξεηο νδεγίεο ηεο ζπζθεπήο γηα ηε ζύλδεζε, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιύκαηνο. Σερληθέο γηα ηελ πξνζζήθε πξόζζεησλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ Προειδοποίηζη: Τα πρόζθεηα μπορεί να μην είναι ζσμβαηά. Για ηην προζθήκη θαρμακεσηικού ζκεσάζμαηος πριν ηη τορήγηζη Απνιπκάλεηε ηε ζέζε ρνξήγεζεο θαξκάθνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ζύξηγγα κε βειόλα 19 gauge (1,10 mm) έσο 22 gauge (0,70 mm), δηαηξήζαηε ηελ επαλαζθξαγηδόκελε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαη εκπινπηίζηε. Αλακείμηε ην δηάιπκα θαη ην θάξκαθν πνιύ θαιά. Γηα πςειήο ππθλόηεηαο θάξκαθα όπσο ην Potassium chloride, ρηππήζηε ειαθξά ηηο ζπξίδεο ρνξήγεζεο ελώ είλαη γπξηζκέλεο πξνο ηα πάλσ θαη αλακείμηε. Πξνζνρή: Μελ απνζεθεύεηε ζάθνπο πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα ζθεπάζκαηα. Για ηην προζθήκη θαρμακεσηικού ζκεσάζμαηος καηά ηη διάρκεια ηης τορήγηζης Κιείζηε ηε ζηξόθηγγα ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο. Απνιπκάλεηε ηε ζέζε πξνζζήθεο θαξκάθνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ζύξηγγα κε βειόλα 19 gauge (1,10 mm) έσο 22 gauge (0,70 mm), δηαηξήζαηε ηελ επαλαζθξαγηδόκελε ζπξίδα πξνζζήθεο θαξκάθνπ θαη εκπινπηίζηε. Απνκαθξύλεηε ηνλ πεξηέθηε από ηνλ πόιν αλάξηεζεο ελδνθιέβησλ θαη/ή γπξίζηε ηνλ ζηελ αλάπνδε ζέζε. Εθθελώζηε θαη ηηο δύν ζπξίδεο ρηππώληαο ειαθξά, ελώ ν ζάθνο είλαη ζηελ αλάπνδε ζέζε. Αλακείμηε ην δηάιπκα θαη ην θάξκαθν πάξα πνιύ θαιά. Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 6 από 7

7 Επαλαθέξαηε ηνλ πεξηέθηε ζηε ζέζε ρξήζεο, μαλαλνίμαηε ηνλ ζθηγθηήξα θαη ζπλερίζηε ηε ρνξήγεζε. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Ειιάδα & ζηελ Κύπξν Baxter Hellas ΕΠΕ Μεηζόβνπ Ν. Ηξάθιεην - Αηηηθή Σει.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζόο ΚΤΠΡΟ 8. ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Ειιάδα: 33671/ Κύπξνο: 20065/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Ειιάδα: 18/05/2007 ηελ Κύπξν: 14/04/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Greece_SPC_Sodium Chloride 0,9% Baxter_EL.doc ειίδα 7 από 7