3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου να γίνει σωστά ο χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός ενός έργου, θα πρέπει απαραίτητα να χωριστεί το έργο σε δραστηριότητες, και για κάθε δραστηριότητα να προσδιοριστεί η διάρκεια και το κόστος, που θα αντανακλούν µία συγκεκριµένη µέθοδο εκτέλεσης. Ο στόχος είναι για κάθε δραστηριότητα να επιλεγεί η µέθοδος που θα αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος για το έργο, δηλαδή, για κάθε δραστηριότητα να αναπτυχθεί η Καµπύλη Κόστους-Χρόνου. Τόσο η διάρκεια όσο και το κόστος µίας δραστηριότητας εξαρτώνται άµεσα από το µέγεθος και την παραγωγικότητα. Συνεπώς, το πρώτο βήµα για την εκτίµηση διάρκειας και κόστους, είναι η εκτίµηση του µεγέθους της δραστηριότητας και του ρυθµού προόδου των εργασιών. 3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΩΝ (ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ) Η εκτίµηση διαρκειών για κάθε δραστηριότητα γίνεται ξεχωριστά χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν πιθανές συγκρούσεις στην κατανοµή των συντελεστών παραγωγής. Στους διάφορους τρόπους εκτέλεσης γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχουν αρκετά χρήµατα για τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό ώστε να ληφθούν υπόψη οι τρόποι που θα ήταν δυνατοί αν υπήρχαν τα χρήµατα. Στις εκτιµήσεις αυτές, οι επιπτώσεις των διαρκειών πάνω στη διάρκεια του όλου έργου δεν λαµβάνονται υπόψιν. Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ίδιες µονάδες χρόνου για όλες τις δραστηριότητες και να υπάρχει συνέπεια σχετικά µε τη χρήση ηµερολογιακών ή εργασίµων ηµερών. Εξάλλου, εάν υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης λόγω απροσδόκητων γεγονότων, τότε πρέπει να δίνεται χάρη στη συνολική διάρκεια της οµάδας των δραστηριοτήτων που επηρεάζονται. Τέλος, πρέπει πάντα να ζητείται η γνώµη κάποιου που έχει µία εµπειρία µε τη δραστηριότητα.

2 3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Το κόστος µίας δραστηριότητας διακρίνεται σε άµεσο και έµµεσο. Το άµεσο κόστος αφορά: Κόστος υλικών Κόστος ανθρώπινου δυναµικού Κόστος χρησιµοποίησης µηχανικού εξοπλισµού Το έµµεσο κόστος αφορά Κόστος για διεύθυνση και οργάνωση της τεχνικής εταιρείας Κόστος για την επίβλεψη και οργάνωση των εργοταξίων καθώς και για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις Ποινικές ρήτρες, ασφάλειες, πρόστιµα, κλπ. Τόκους για τυχόν δάνεια για χρηµατοδότηση της κατασκευής Γενική διαδικασία εκτίµησης κόστους δραστηριότητας Η γενική διαδικασία εκτίµησης κόστους αποτελείται από τα εξής στάδια: Καταµερισµός του έργου σε εργασίες (ή δραστηριότητες) συγκεκριµένου µεγέθους, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια Για κάθε εργασία χωριστά, εκτίµηση των ποσοτήτων κάθε είδους υλικών, ανθρώπινου δυναµικού, και κάθε είδους µηχανών απαραίτητων για την εκτέλεση της εργασίας Εκτίµηση της παραγωγικότητας του κάθε συνεργείου σε κάθε δραστηριότητα

3 Εκτίµηση διάρκειας κάθε δραστηριότητας χωριστά και στη συνέχεια του όλου έργου Εκτίµηση του κόστους κάθε δραστηριότητας και στη συνέχεια του συνολικού άµεσου και έµµεσου κόστους του έργου Λεπτοµερής Εκτίµηση Κόστους Για τη λεπτοµερή εκτίµηση του κόστους χρησιµοποιούνται συνήθως οι ακόλουθες µέθοδοι: Μέθοδος της Μοναδιαίας Ποσότητας Εργασίας: Για κάθε είδος δραστηριοτήτων, εκτιµάται το συνολικό κόστος εκτέλεσης µίας µονάδας και το κόστος αυτό πολλαπλασιάζεται µε το συνολικό αριθµό µονάδων αυτού του είδους δραστηριοτήτων στο έργο. Μέθοδος της Συνολικής Ποσότητας: Εκτιµούνται πρώτα οι συνολικές ποσότητες υλικών, ανθρωποωρών, και µηχανοωρών κάθε είδους, για όλο το έργο. Στη συνέχεια, η κάθε ποσότητα πολλαπλασιάζεται µε το αντίστοιχο κόστος ανά µονάδα ποσότητας και αθροίζονται τα γινόµενα. Εκτιµάται το άµεσο κόστος κάθε δραστηριότητας του έργου χωριστά - είτε λεπτοµερώς ή προσεγγιστικά, και χρησιµοποιείται παράλληλα µε τη µέθοδο δικτυωτής ανάλυσης για το χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό του έργου ιαµόρφωση - Υπολογισµός Συνολικού Κόστους Για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους, γίνεται ο ακόλουθος επιµερισµός: Άµεσο Κόστος Εκτέλεσης Ανθρώπινο υναµικό L Άµεσο (µισθός, αµοιβή) L Έµµεσο κόστος εργατικών (ασφάλεια, φορολογία, επιδόµατα, κλπ.)

4 Υλικά L Έξοδα µεταφοράς, ξεφόρτωµα, αποθήκευση, ποιοτικός έλεγχος, κλπ. Μηχανικός Εξοπλισµός Έµµεσο Κόστος (Γενικά Έξοδα) Γενικά Έξοδα Εταιρείας (ενοίκια, εξοπλισµός, τηλέφωνο, κλπ.) Γενικά Έξοδα Εργοταξίου Εν γένει ισχύει η ακόλουθη σχέση: ΣΚΕ={ΑΚΕ}+{ΓΕΕΡ+ΓΕΕ}=Σ(ΚΥ+ΚΕ+ΚΜ)i+{ΓΕΕΡ+ΓΕΕ} = Σ(ΑΚ)i+{ΓΕΕΡ+ΓΕΕ} Καµπύλη Συσχέτισης Άµεσου Κόστους µε ιαθέσιµο Χρόνο Το άµεσο κόστος µίας δραστηριότητας σε σχέση µε το διαθέσιµο χρόνο, εκφράζεται από την καµπύλη που απεικονίζεται στο Σχήµα 3-1. Άµεσο Κόστος, E ( ) K A B Γ 2 1 Ζ: Κανονική Εκτέλεση Β: Εντατική Εκτέλεση Ζ E 3 2 K ιαθέσιµος Χρόνος Σχήµα 3 1: Καµπύλη άµεσου κόστους-διάρκειας.

5 Το Κi είναι το ελάχιστο δυνατό κόστος που είναι απαραίτητο για να εκτελεστεί η δραστηριότητα i µέσα σε χρόνο δi. Η καµπύλη Κi(δi) χωρίζει την περιοχή των συνδυασµών (Κi,δi) σε δύο περιοχές: Πάνω από την καµπύλη είναι όλοι οι τεχνολογικά δυνατοί αλλά όχι αποδοτικοί συνδυασµοί. Κάτω από την καµπύλη είναι όλοι οι τεχνολογικά αδύνατοι συνδυασµοί. Επάνω ακριβώς στην καµπύλη είναι οι δυνατοί και αποδοτικοί συνδυασµοί. Εάν δα>δβ, τότε Κα<=Κβ, δηλαδή εάν δοθεί παραπάνω χρόνος για µία δραστηριότητα δεν µπορεί να προκύψει µεγαλύτερο κόστος εκτέλεσής της. Άρα το Κi είναι µη αυξανόµενη συνάρτηση της δi. Υπάρχουν δύο φυσικά ή τεχνολογικά όρια: Ο χρόνος εκτέλεσης δεν µπορεί να συµπιεστεί κάτω από ένα όριο, E (διάρκεια εντατικοποίησης) όσο δυναµικό και αν διατεθεί. Το κόστος δεν µπορεί να µειώνεται συνεχώς αν δίνεται παράταση στη διάρκεια. Η µέγιστη αυτή διάρκεια δi K ονοµάζεται κανονική και αναφέρεται στη φθηνότερη εκτέλεση. Η καµπύλη Κi(δi) σχεδόν ποτέ δεν είναι συνεχής. Τα σηµεία των ευθυγράµµων τµηµάτων µεταξύ των τεσσάρων σηµείων Β, Γ,, Ζ δεν έχουν νόηµα αν δεν αντανακλούν δυνατούς τρόπους εκτέλεσης της δραστηριότητας.

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση κατασκευαστικού έργου. Αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Linear Programming) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Το πρόβλημα των περιορισμένων πόρων Κάθε επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά «Έργο είναι μία μοναδική δέσμη συντονισμένων δραστηριοτήτων με σαφές σημείο έναρξης και λήξης, οι οποίες αναλαμβάνονται από ένα άτομο ή οργανισμό προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η εργασία υποβάλλεται για την µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο την απόκτηση του διπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Η τιμή είναι το ποσό που αποδέχεται να καταβάλλει για την απόκτηση ενός είδους. Η τιμή που αποδέχεται να καταβάλλει ο αγοραστής εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΛΕΙΒΑ ΙΩΤΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Χρήση Εξομάλυνσης Πόρων ως Βασικό Εργαλείο Κατανομής Πόρων σε Κατασκευαστική Εταιρία Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2008 Οι επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DERARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ 2: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ 2: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΓΟΥΡΑ ΖΩΗ ΣΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΓΟΥΡΑ ΖΩΗ ΣΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τομέας Διάθεσης Δωματίων (Rooms Division)- κρατήσεις, πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η βασική ιεραρχία διοίκησης ενός τυπικού συστήµατος παραγωγής έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1 και συγκεκριµένα στο Σχήµα 1.2. Στα προηγούµενα Κεφάλαια (2 4)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισηγητής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Σπουδαστής : ΔΑΒΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα