ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΩΝ"

Transcript

1 1-1.5 mm mm ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΩΝ Ζ παξαζθεπή ηρζπνηξνθώλ είλαη ε βηνκεραληθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπό: 1. λα επεμεξγαζηεί πξώηεο ύιεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζηηεξέζην, θαη λα ηηο θάλεη θαηάιιειεο γηα ηελ ηδηνκνξθία πέςεσο ηνπ ππό δηαηξνθή ςαξηνύ 2. λα πεξηνξίζεη ηε ζπαηάιε ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηξνθέο 3. λα βειηηώζεη ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο ςαξνηξνθήο ώζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εθηξεθόκελσλ ςαξηώλ 4. λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο γεύζεο, ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο ελ γέλεη πνηόηεηαο ησλ ςαξηώλ θαη ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ 5. λα δηαηεξήζεη θαζαξό θαη αθέξαην ην πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο εθηξνθήο. Απνηειείηαη από κηα ζεηξά επηκέξνπο εξγαζίεο: α) ηελ άιεζε ησλ αδξνκεξώλ πξώησλ πιώλ (ηρζπάιεπξα, ζνγηάιεπξν θιπ) β) ηελ δύγηζε θαη ηελ αλάκημε ησλ πξώησλ πιώλ (ηρζπάιεπξν, ηρζπέιαην, ιεθηζίλε) ζε απόιπηα θαζνξηζκέλεο αλαινγίεο γ) ηελ πγξνζεξκηθή θαηεξγαζία ηνπ ηειηθνύ κίγκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ κνξθνπνίεζε ηνπ ζε ζύκπεθηα κε θαηάιιειν ζρήκα. δ) ηελ μήξαλζε, ηελ ψύμε θαη ηελ ελζάθθηζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Ππώηερ ύλερ Υποδοσή Αδπομεπή άλεζη Λεπηή άλεζη 400μm Ζύγιζη Πποζθήκη ςγπών Ανάμιξη Πποζθεηικά Conditioning-επεξεπγαζία (>30 δεςη., 90ºC) αημόρ 20-22% νεπό Πελεηοποίηζη(ø2.5*40 mm) Πελεη 2,5 mm Χύξη (ξήπανζη) Θπςμμαηιζμόρ Κόζκινα Ανακύκλωζη και επανεπεξεπγαζία λεπηών ζωμαηιδίων (<0,6mm) 0,6-1 mm Σςζκεςαζία-Διανομή Δηθόλα 1.1 : Γηαδηθαζία παξαγσγήο γαξηδνηξνθήο 1

2 Ππώηερ ύλερ Φοάνη Υποδοσήρ Άλεζη Ζύγιζη Πποζθήκη ςγπών Ανάμιξη Σςμπλήπωμα βιηαμινών & ισνοζηοισείων Conditioning-ενςδάηωζη αημόρ Εxtrusion- εξώθηζη 20-22% νεπό Ξήπανζη Λίπανζη Χύξη Θπςμμαηιζμόρ Ανακύκλωζη και επανεπεξεπγαζία λεπηών ζωμαηιδίων (<0,6mm) Ταξινόμηζη καηά μέγεθορ Πελεη από extruder Σςζκεςαζία Δηθόλα 1.2 : Γηαδηθαζία παξαγσγήο γηα επηπιένπζεο ηξνθέο extruded 2

3 1.1. ΤΝΗΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΊΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΩΝ Άιεζε Ζ άιεζε (ζπλήζσο κε βηνκεραληθνύο ζθπξόκπινπο) κεηώλεη ηε θνθθνκεηξία ησλ ζηεξεώλ πξώησλ πιώλ θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε ιεπηόθνθθα νκνηνγελή πιηθά. Τν ιεπηόθνθθν άιεπξν πνπ πξνθύπηεη αλαθπθιώλεηαη πεξλώληαο κέζα από θόζθηλν ή θόζθηλα αλάινγεο δηακέηξνπ (mesh) έηζη ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ επηζπκεηή πθή. Όζν κηθξόηεξεο νη νπέο ηνπ θόζθηλνπ θαη όζν κεγαιύηεξε ε ηαρύηεηα ηνπ ζθπξόκπινπ, ηόζν ιεπηόηεξν ην άιεπξν. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο πξώηεο ύιεο ζε πγξαζία θαη ιίπνο είλαη πςειή. Σπλήζσο ε θνθθνκεηξία ηνπ αιεύξνπ δελ μεπεξλά ην 1/3 ηεο δηακέηξνπ ησλ νπώλ ηεο κήηξαο όπνπ ζα πειεηνπνηεζεί ε ηξνθή. Τα 0,5 mm είλαη ην κέγεζνο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ςαξνηξνθέο. Μηθξόηεξα κεγέζε, 0,18-0,25 mm ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηξνθέο γηα λεαξά ηρζύδηα θαη γαξίδεο θαη αθόκε κηθξόηεξα κεγέζε <50 κm (δηπιή άιεζε) γηα ηξνθέο γηα ιάξβεο. Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο πξώηεο ύιεο θαη ηνπ αιεύξνπ, ρξεζηκνπνηνύληαη επηπιένλ θόζθηλα γηα λα θαηαθξαηήζνπλ ζξαύζκαηα, π.ρ. από αλζεθηηθά ςαξνθόθαια, ηα νπνία πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκθξάμεηο ζηε κήηξα ηεο πξέζαο. Ζ νκνηόκνξθε θνθθνκεηξία ηνπ αιεύξνπ επηηξέπεη : 1. Να πξνιεθζεί ε πηζαλή απνδηνξγάλσζε ηνπ κίγκαηνο κέρξη ηελ θαηεξγαζία ηνπ. 2. Να γίλεη επθνιόηεξν θαη ηαρύηεξν ην καγείξεκα ηνπ κίγκαηνο (θαιύηεξε δειαηηλνπνίεζε ηνπ ακύινπ) 3. Nα γίλεη ειθπζηηθόηεξε ε εκθάληζε ηεο ςαξνηξνθήο (ιηγόηεξε ζθόλε, απμεκέλε ζηαζεξόηεηα ζην λεξό, ρακειόηεξν εηδηθό βάξνο, θαιύηεξε πεπηηθόηεηα, θαιύηεξε απνξξόθεζε ιαδηνύ) Δηθόλα 1.3. Γηάγξακκα ζθπξόκπινπ 3

4 1.1.2 Ζύγηζε - Αλάκημε Ζ δύγηζε γίλεηαη κε δπγνύο αθξηβείαο κε πεξηζώξην ζθάικαηνο ±1. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα κηθξνζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αθξηβά θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξέο πνζόηεηεο. Φξεζηκνπνηνύληαη ειεθηξνληθνί δπγνί αληίζηνηρεο αθξίβεηαο θαη επαηζζεζίαο αλάινγα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ πιηθώλ. Αθνινπζεί θαιή αλάκημε ησλ αιεζκέλσλ πξώησλ πιώλ θαη επηδηώθεηαη ε νκνηνγελήο πθή ηνπ κίγκαηνο. Απηή εμαξηάηαη από: 1. ηελ αθξίβεηα δπγίζεσο 2. ηελ επηκέιεηα θαη ηνλ ρξόλν αλάκημεο 3. ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππό αλάκημε πξώησλ πιώλ Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη νξηδόληηνη αλακίθηεο κε ρσξεηηθόηεηα θηιώλ θαη ηθαλόηεηα αλακίμεσο 1: θαη ειάρηζηνλ. Τν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγσλ ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ κίγκαηνο. Δπίζεο ζεκαζία έρνπλ ην εηδηθό βάξνο θαη ε πγξνζθνπηθόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ θαζόηη είλαη δπλαηό λα ζρεκαηηζηνύλ ζπζζσκαηώκαηα. Ο ρξόλνο αλάκημεο ζπλήζσο είλαη 4-5 ιεπηά θαη κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ αλακίθηε, ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ππό αλάκημε πιηθά. Τα πξνκίγκαηα ησλ απαξαίηεησλ πξνζζεηηθώλ, ελζσκαηώλνληαη ζην ηειηθό ζηάδην αλάκημεο ζε πνζνζηό 1-4%. 1.2 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΗ Ζ αιεζκέλε θαη νκνγελνπνηεκέλε ηρζπνηξνθή κπνξεί λα δνζεί είηε λσπή κε πξνζζήθε λεξνύ ζε ςάξηα όπσο ηα ρέιηα (πνιηώδεο ζηηεξέζην) είηε ζπλεζέζηεξα λα επεμεξγαζζεί πγξνζεξκηθά θαη λα μεξαζεί (ζηεξεή ηξνθή). Τα πξντόλ ζπκπηέδεηαη λα πεξάζεη κέζα από ηηο νπέο θαηάιιεισλ κεηξώλ θαη θαηόπηλ μεξαίλεηαη ζε ζύκπεθηα (pellets ή extruded). 4

5 Δηθόλα 1.4. Λεηηνπξγία κήηξαο Πελετοποίηση Σπλήζσο κεηά ηελ αλάκημε ην νκνηνγελέο κίγκα πξνσζείηαη ζε έλα νξηδόληην θπιηλδξηθό βαξέιη (conditioner), όπνπ εθεί κε ηε πξνζζήθε θαηάιιειεο πνζόηεηαο θεθνξεζκέλνπ αηκνύ θαη άιισλ πγξώλ πιηθώλ, αλαδεύεηαη κε πεξηζηξεθόκελα πηεξύγηα γηα έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαζηηθό δπκάξη. 5

6 Ζ πιαζηηθή απηή πγξή δύκε κεηά ην conditioner ζπκπηέδεηαη λα πεξάζεη κέζα από ηηο νπέο ηεο κήηξαο κε ηε βνήζεηα ησλ θπιίλδξσλ ηεο πξέζαο πνπ πεξηζηξέθνληαη. Μεηαηξέπεηαη ζε ζπκπαγέο καθαξόλη ην νπνίν απνθόπηεηαη θαηά ηελ έμνδν ηνπ από ηε κήηξα κε θαηάιιεια καραίξηα. Ζ δηάκεηξνο ηνπ pellet είλαη ζπλήζσο 2-5 mm θαη ην κήθνο ηνπ δηπιάζην ηεο δηακέηξνπ. Ζ δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο πειιεηνπνίεζεο εμαξηάηαη πνιύ από : 1. ηε ζύλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη ηε πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 2. ηελ πγξαζία θαη ηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξώησλ πιώλ 3. ηε ρξήζε ή όρη ζπγθνιιεηηθώλ θαη πξνζζεηηθώλ 4. ηε πεξηεθηηθόηεηα ηεο ςαξνηξνθήο ζε ιίπνο Αλάινγα κε ηελ επί ηεο % ζπκκεηνρή ηεο πξώηεο ύιεο ζην ζηηεξέζην αιιά θαη ην είδνο ηεο (θπηηθή, δσηθή, ςάξη), αιιάδεη ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε αλζεθηηθόηεηα ηνπ πέιεη. Απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηρζπάιεπξν θαη ρακειή ζε ζνγηάιεπξν, θάλνπλ ηε ςαξνηξνθή πην εύζξππηε. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλδεηηθέο ύιεο (binders), όπσο Lignobond, δειαηηλνπνηεκέλν άκπιν, άγαξ, CMC, δειαηίλε θιπ. Υπάξρνπλ ζπγθνιιεηηθά (Pelltech) ηα νπνία δξώληαο παξάιιεια ζαλ ιηπαληηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πειεηνπνίεζεο ή ηνπ extrusion, επηηαρύλνπλ ηελ σξηαία απόδνζε ηεο πξέζαο, κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηηο απώιεηεο ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθώλ (βηηακηλώλ, ελδύκσλ θιπ), θαζώο θαη ηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε πειεηνπνίεζε ή ην extrusion ζε ζύληνκν ρξόλν θαη πςειή ζεξκνθξαζία, παξάγεη ηξνθέο κε θαιύηεξα βηνινγηθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Τα ςάξηα θαηαλαιώλνληαο πην εύπεπηεο ηξνθέο έρνπλ ηαρύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο θαη θαιύηεξε κεηαηξεςηκόηεηα ηεο ηξνθήο ζε κπτθό ηζηό. Δπηπιένλ πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά ηα ζηεξεά απόβιεηα θαη νη ξύπνη ζην λεξό. Οη ηξνθέο απηέο παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ζην λεξό, ην ιαδη δελ δηαρσξίδεηαη θαη δελ ζπζζσξεύεηε ζην ζηνκάρη ησλ ςαξηώλ θαη ε βηνδηαζεζηκόηεηα ησλ πνιύηηκσλ ακηλνμέσλ (π.ρ. ιπζίλε) είλαη πςειόηεξε. Γεληθόηεξα επηδηώθεηαη ην πειεη λα είλαη αλζεθηηθό, ρσξίο ζθόλε θαηά ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ζηα ςάξηα θαη λα έρεη θαιή πθή θαη ειθπζηηθόηεηα. Οη πειιεηηέξεο θαηαλαιώλνπλ ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο (30-50 θηινβαηώξεο αλά ηόλν παξαγόκελεο ηξνθήο) θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε θαηάιιειεο κεραλνινγηθέο θαη δηαηξνθηθέο ξπζκίζεηο. Ζ πξνζζήθε ιηγλνζνπιθνληθσλ κεησλεη ζεκαληηθα ηελ σξηαηα θαηαλαισζε ελεξγεηαο θαζνηη ε πειιεηηεξα δνπιεπεη ζε ρακεισηεξα Amber. Εξώθηση Απνηειεί εμέιημε ηεο πειεηνπνίεζεο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ κίγκαηνο θάησ από πςειή πίεζε ( bars ), πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία ( ºC) γηα κηθξό ρξόλν( 30 ) θαη ζπκπίεζε ηεο ηξνθήο ώζηε πεξλώληαο κέζα από ηηο νπέο κηαο ή πεξηζζόηεξσλ κεηξώλ, λα κνξθνπνηεζεί ζε θαηάιιειν ζρήκα. To άιεπξν θάησ από ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ή δύν θνριίεο ελζσκαησκέλνπο ζε θύιηλδξν (κνλόο ή δηπιόο extruder) απνθηά κνξθή ππθλόξξεπζηεο δύκεο κε πςειό ημώδεο θαη ρακειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα δπκαξηνύ 6

7 Οη ξπζκηζεηο θαη ν ηππνο ηνπ extruder ειέγρνπλ αλαινγα ηελ ηαρύηεηα ξνήο ηεο δύκεο θαη ηελ αληηζηνηρε θαηεξγαζηα ηεο.καηά ηελ έμνδν ηεο ςαξνηξνθήο από ηνλ extruder, ην λεξό πνπ πεξηέρεηαη ππν πηεζε, εμαηκίδεηαη δεκηνπξγώληαο ηελ θπςειηδσηή επηθάλεηα ηεο extruded ηξνθήο. Όηαλ ε δύκε παξακέλεη γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην conditioner (60 ) ε εμώζεζε ιέγεηαη πγξή. Φξεζηκνπνηείηαη όηαλ απμάλνληαη ηα πνζνζηά ηνπ ιαδηνύ ηεο ηξνθήο. Αλάινγα κε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ιαδηνύ θαη ηνπ ακύινπ ζηε ςαξνηξνθή, ξπζκίδεηαη ην εηδηθό ηεο βάξνο, ε αλζεθηηθόηεηα ηεο, ν ξπζκόο ελπδάησζεο θαη ε ηαρύηεηα βύζηζεο ηεο ηξνθήο, θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ ςαξνηξνθή ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζηαζεξή ζην λεξό όζν ρξόλν απαηηείηαη γηα λα θαηαλαισζεί από ην είδνο ηνπ ςαξηνύ(10 ιεπηά). Χαξνηξνθή πνπ δελ θαηαλαιώλεηαη, ράλεηαη ζηε ζάιαζζα θαη απνηειεί αθελόο κελ νηθνλνκηθή ζπαηάιε, αθεηέξνπ δε ξύπν ζην πεξηβάιινλ. Οη επηπιένπζεο ηξνθέο είλαη νξαηέο από ηνλ ηρζπνθαιιηεξγεηή θαη απνηεινύλ θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηεο ηξνθήο αιιά θαη ηεο δσεξόηεηαο θαη πγείαο ησλ ςαξηώλ ηα νπνία ηξέθνληαη κε απηήλ. Δηθόλα 1.5. Γηάγξακκα κνλνύ extruder Οη extruders είλαη κηα πςειή επέλδπζε πνπ θαηαλαιώλνπλ ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο ( θηινβαηώξεο αλά ηόλν παξαγόκελεο ηξνθήο) θαη απαηηνύλ ηθαλή εκπεηξία θαη ηερλε γηα νηθνλνκηθή παξαγσγή άξηζηνπ πξντόληνο. Απνηεινπλ ζήκεξα ηε πξώηε επηινγή γηα παξαζθεπή ηρζπνηξνθώλ ιόγσ ηεο κεγάιεο επειημίαο ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαβάζκηζεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ πξώησλ πιώλ ρακεινύ θόζηνπο όπσο ην πγξό ελζίξσκα ησλ ςαξηώλ (ππνπξντόληα θηιεηνπνηίαο) θαη ην ζνγηαιεπξν. Γεληθόηεξα επηδηώθεηαη ην ήπην καγείξεκα ηεο ηξνθήο (πςειή ζεξκνθξαζία- 125 έσο 130 C γηα πνιύ κηθξό ρξόλν 20 κε 30 ) θαζόηη ν ζπλδπαζκόο απηόο δίλεη 7

8 ηα θαιύηεξα δηαηξνθηθά απνηειέζκαηα( ζε κεγαιπηεξνπο ρξνλνπο δεζκεύνληαη θαη απνδνκνύληαη ηα ακηλνμέα θαη θαηαζηξέθνληαη νη βηηακίλεο). Σηηο ζεξκνθξαζηεο θαη ζηνπο ρξνλνπο απηνπο αδξαλνπνηεη ηνπο αληηζξεπηηθνύο παξάγνληεο ηνπ ζνγηάιεπξνπ θαη άιισλ θζελώλ θπηηθώλ πξσηετλώλ θαη επηηξέπεη πςειόηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ηειηθό ζηηεξέζην. Όκσο νη ζεξκνεπαίζζεηεο βηηακίλεο όπσο νη Α, Δ, C, Β 1 θαη ην θπιιηθό νμύ, θαηαζηξέθνληαη ζε πνζνζηό 20-60% θαη γη απηό είηε ρξεζηκνπνηνύληαη νη πξνζηαηεπκέλεο κνξθέο ηνπο ή ππεξδνζνινγνύληαη αλάινγα Σπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο Ξήξαλζε-Ψύμε Ζ ςύμε γίλεηαη ζε ςύθηεο νξηδόληηνπ ηύπνπ όπνπ ε πγξή,δεζηή ςαξνηξνθή θπιάεη απισκέλε πάλσ ζε 2 πεξηζηξεθόκελνπο ηκάληεο από όπνπ δηέξρεηαη έλα ςπρξό ξεύκα αέξα. Ζ μήξαλζε απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πγξαζίαο ηεο ηξνθήο ζην 10 % πεξίπνπ έηζη ώζηε λα κεγαιώζεη ε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηεο θαη λα δνζνύλ ηα επηζπκεηά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξνθήο. Τξνθέο κε πςειά πνζνζηά πγξαζίαο θαη ελεξγνύ λεξνύ αλάβνπλ θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κπθήησλ-κνύριαο κε όιεο ηηο παξελέξγεηεο ησλ κπθνηνμηλώλ. Πξνιεπηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη γαιαθηνκαηνπνηεηέο θαη κπθνζηαηηθά. Τξνθέο κε κπθεηνινγηθή πξνζβνιή θαη απμεκέλε απνξξνή-ηάγγηζε ιαδηνύ, ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη Θξπκκαηηζκόο - Crumbling Μεηά ηελ μήξαλζε θαη ςύμε ηνπ πξντόληνο (extruded ή pelleted), ε ηξνθή κπνξεί λα ζξπκκαηηζηεί πεξαηηέξσ αλ πξννξίδεηαη γηα κηθξόηεξα ςάξηα. Τν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ηξνθήο πξνζαξκόδεηαη ζην κέγεζνο ηνπ ηρζπδίνπ. Ζ ζξαύζε γίλεηαη πάλσ ζε πεξηζηξεθόκελνπο ξαβδσηνύο θπιίλδξνπο κε κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο (3mm πεξίπνπ) απ όπνπ δηέξρεηαη ε ηξνθή θαη ζξπκκαηίδεηαη.. Γηα ηελ παξαγσγή ηξηκκάησλ θαιήο πνηόηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη αλζεθηηθά γεξά πειεηο απαιιαγκέλα από ζθόλε ζε ζπλερή θαη νκαιή ηξνθνδνζία ηνπ θξάκπιεξ Επέλδπζε - Coating Οη ςαξνηξνθέο ςεθάδνληαη κεηά ηελ εμώζεζε ή ηε πειεηνπνίεζε ζπλήζσο κε ηρζπέιαηα ή άιια ιάδηα. Κάπνηεο θνξέο ςεθάδνληαη κε ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο ή γαιαθηώκαηα πδξνδηαιπηώλ βηηακηλώλ ή έλδπκσλ. Αθνκα γηα ηε βειηίσζε ηεο όςεο ηεο ηξνθήο(ζηηιπλνηεηα) θαη ηελ πξόιεςε απνξξνήο ιαδηνύ, ρξεζηκνπνηνύληαη πδξόθνβα πξντόληα όπσο ηα δηαιύκαηα ιηγλίλεο γηα ην 8

9 ζρεκαηηζκό ελόο αλζεθηηθνύ θηικ πνπ εκπνδηδεη ηελ απνξξνή ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην λεξό. Ο ςεθαζκόο ηνπ ιαδηνύ θαη ησλ άιισλ πγξώλ ζπζηαηηθώλ γίλεηαη κεηά ηε ςύμε θαη μήξαλζε ηεο ηξνθήο κε εηδηθό κεραλνινγηθό εμνπιηζκό επέλδπζεο (κε θνριίεο ή κε ηύκπαλν). Με ηνλ ηξόπν απηό ην ιάδη εηζδύεη ζηνπο πόξνπο ηεο ηξνθήο. Ζ ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ιαδηνύ ζηηο extruded ηξνθέο αλέξρεηαη ζε πςειά πνζνζηά >10% ελώ ζηηο πειεηνπνηεκέλεο είλαη 3-4%. 1.3 Φσζικά ταρακηηριζηικά και μέθοδοι προζδιοριζμού ηοσς Ζ αλζεθηηθόηεηα (durability) κεηξηέηαη δπγίδνληαο 100 γξ πέιεηο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηαπνλνύληαη κέζα ζηε ζπζθεπή Holmen από κηα ηερλεηή δίλε αέξα γηα έλα ιεπηό. Επγίδεηαη ην βάξνο ησλ γεξώλ πέιεηο πνπ απνκέλνπλ θαη κεηξηέηαη ην απνηέιεζκα ζε πνζνζηό %. Ζ ζθιεξόηεηα (hardness) κεηξηέηαη κε θνριία ν νπνίνο βηδώλνληαο ζπκπηέδεη ην πειεη. Όηαλ ην πειεη ζπάζεη, θαηαγξάθεηαη ε δύλακε κε ηελ νπνία έζπαζε ζε θαηάιιειν απηνγξαθηθό ζύζηεκα. Μεηξηέηαη ζε Nt/cm 2 Τν εηδηθό βάξνο (specific weight) εθθξάδεηαη ζε βάξνο/όγθν ή γξακκ/θπβ.εθαη. θαη θαζνξίδεη ηελ ππθλόηεηα ηεο ηειηθήο ηξνθήο θαη ηελ θαηαλάισζε ηεο από ην ςάξη. Απνηειεί επηπιένλ ζηνηρείν εκπνξεπζηκόηεηαο ηεο ηξνθήο (πόζν γεκάην ή άδεην δείρλεη έλα ζαθί κε δεδνκέλν βάξνο) Τν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ (feed size) ηνπ crumbler πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή κηθξώλ ηρζπδίσλ ειέγρεηαη κε αλαιπηηθό θνζθίληζκα. Τν δείγκα καο, 100 γξακκαξίσλ πεξίπνπ, πεξλά από δηαδνρηθά θνζθηλίζκαηα όπνπ ε δηάκεηξνο ησλ νπώλ κεηώλεηαη θαηά γεσκεηξηθή πξόνδν. Μεηά ην ηέινο ηνπ θνζθηλίζκαηνο (15 ), δπγίδεηαη ην βάξνο ησλ ηξηκκάησλ πνπ θαηαθξαηείηαη ζε θάζε θόζθηλν θαη εθθξάδνληαη ζε % πνζνζηά Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά Ηθαλόηεηα ελπδάησζεο: Σπλήζσο κεηξηέηαη ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ απνξξνθάηαη ζε δεδνκέλε δηάξθεηα ρξόλνπ (8-15 ). Ζ κέζνδνο απηή πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ην ζθάικα πνπ πξνθύπηεη ζε ζρέζε κε πηζαλή απνξξνή-μέπιπκα. Σηαζεξόηεηα ζην λεξό: Μεηξηέηαη ε απνζάζξσζε ηεο ηξνθήο κεηά ηελ είζνδν ηεο ζην λεξό. Δίλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ςάξηα όπσο ε γιώζζα ή νη γαξίδεο πνπ ηξέθνληαη ζην βπζό. Ζ απνξξνή ζην λεξό (μέπιπκα-leaching) κεηξηέηαη νπηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ρξόλνπ κε ηελ βύζηζε ηεο ηξνθήο ζε λεξό θαη ηελ παξαηήξεζε πνπ αθνξά ηε δηόγθσζή ηεο. Σπκπιεξσκαηηθά ε πγξακέλε ηξνθή θνζθηλίδεηαη θαη δπγίδεηαη ην ππόιεηκκα ηεο ην νπνίν μεξαίλεηαη. 9

10 Τν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε θόζθηλν θαη ππόθεηηαη ζε δπλαηό ξεύκα λεξνύ ην νπνίν μεπιέλεη θαη απνζαξζξώλεη ηε ηξνθή. Μεηξηέηαη ε ζνιόηεηα ηνπ λεξνύ κε έλα λεθειόκεηξν. Ζ κέζνδνο έρεη ην πιενλέθηεκα λα κελ ρξεηάδεηαη μήξαλζε ηεο ηξνθήο αιιά θαη ην κεηνλέθηεκα ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο ηεο ζνιόηεηαο ηνπ λεξνύ. Αποθήκεσζη Οη ηξνθέο πξεπεη λα απνζεθεύνληαη, λα κεηαθέξνληαη, θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά, δειαδή ζε μεξό, δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν πεξηβάιινλ. Τα ζηηεξέζηα ζπλζέηνληαη από θζαξηά βηνινγηθά πιηθά ηα νπνία αιινηώλνληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε. Γηα απηό ην ιόγν είλαη πξνηηκόηεξν λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξόλνο απνζήθεπζεο. Οη αιινηώζεηο πξνθαινύληαη από: Ομείδσζε Μηθξνβηαθό θνξηίν Έληνκα ή/θαη ηξσθηηθά Άιιεο ρεκηθέο αιινηώζεηο Γηα ηε πεξίπησζε ηεο ρώξαο καο όπνπ επηθξαηνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηξνθή κε εκεξνκελία παξαγσγήο κεγαιύηεξε ησλ 2 κελώλ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη πξνζεθηηθά πξνηνύ ηατζηεί. Nutrient requirements and feeding of finfish for aquaculture- C.D.Websterc.e.Lim Cabi publications 2002 Nutrition and feeding of fish and crustaceans J.Guillaume,S.Kaushik, P.bergot,R.Metailler Springer publications 1999 Handbook on Ingredients for Aquaculture Feeds- Joachim W. Hertrampf, Felicitas Piedad-Pascual, Kluwer Academic Publishers publications Εθηρμοζμένη διαηροθή αγροηικών ζωών. Περικλής Καλαιζάκης Αθήναι 1982 The Pelleting Handbook- Jhon Payne, Ted Smith, Glenn Deasley-Borregaard Lignotech 2000 International Aquafeed magazine: selected articles January 2002-June

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ

PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Σρεδηαζκνύ & Τερλνινγίαο Ξύινπ & Επίπινπ Μάζεκα: «Ξξντόληα Σεκηθήο Ρερλνινγίαο Μύινπ» PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ Θαζ. Γεσξγίνπ Καληάλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών»

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» 1 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκυν: κ. ιγάλαρ «ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» Μςζηηπίδος Δμμανοςέλα (ΑΜ 861) Παπαζκεςή 15 Οκηυβπίος 2010 Πεπίλητη Οξηζκέλεο από ηηο κεζόδνπο

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ Γ. Γαξαηδηώηεο Μησανικόρ ΓομικώνΈπγων Τμήμα Πποζθέηων Σκςποδέμαηορ, ΒΑSF C.C.ΔΛΛΑΣ Α.Δ. Μ. Corradi ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R. Khurana ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα