Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα"

Transcript

1 Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σήκεξα, κέζα ζην γεληθόηεξν δπζκελέο πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην, ην κέιινλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη αβέβαην. Παξόια απηά, από ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη πξνθύπηνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ππέξ ηνπ έξγνπ ηεο Π.Ε., όπσο απηή εθαξκόζηεθε ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Παξαηεξνύληαη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ελώ ηα ΚΠΕ (Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο) θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Τα δεδνκέλα απηά ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο δηαπίζησζεο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ : Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, εθπαηδεπηηθή έξεπλα, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, πνιηηηθέο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε (Flogaitis & Alexopoulou 1991), (Katsakiori et al. 2008). Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη ίδηνη επηιέγνπλ πώο ζα εξγαζηεί ε πεξηβαιινληηθή νκάδα θαη αλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ή επίζθεςε, ελώ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ππνβάιινπλ έθζεζε, όπνπ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαζηεξώζεθε από ην 1991 ν ζεζκόο ηνπ ππεύζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκό θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ελώ ην 1993 ηδξύζεθε ην πξώην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κιεηηνξία Αραΐαο. Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ 41 Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ζε όιε ηε ρώξα θαη ε απνζηνιή ηνπο έρεη ηξία θύξηα κέξε: -ηελ ππνδνρή θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ

2 2 -ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζεκηλάξηα θαη εηδηθέο δξάζεηο. -ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο Ωο απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθώλ, ζηελ εηθνζαεηία ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ πεληαπιαζηάζηεθαλ 1. Εικόνα 1: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζε ιεηηνπξγία, Σεπηέκβξηνο 2012 (Γηαλλίξεο, Κ., 2011) ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Σηελ Διιάδα ε βηβιηνγξαθία γύξσ από ην ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθνί» είλαη ζρεηηθά θησρή θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ην λα αλαιάβνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ (Γνύπνο Θ., 2001), (Γηαλλαθάθε Σ., 1999), θαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Παπαλανύκ Ε., 1998), (Γεκεηξίνπ Α., 2002), ( Παπαδεκεηξίνπ Β., 1995). Δπίζεο δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΚΠΔ ζηε δηάδνζε θαη ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, αιιά θαη γηα ην βαζκό ζηνλ νπνίν πεηπραίλνπλ λα κεηαδώζνπλ ην πεξηβαιινληηθό κήλπκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σήκεξα βξηζθόκαζηε ζε έλα θνκβηθό ζεκείν, θαζώο επηρεηξείηαη ε αλαδόκεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πάλσ ζε κηα λέα θηινζνθία 2. Ζ παξνύζα έξεπλα ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηνλ απνινγηζκό 20 ρξόλσλ ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη αθελόο λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη αθεηέξνπ λα 1 πξόζβαζε ζηηο 27 Σεπηεκβξίνπ Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ππ αξηζκ.11941/ έγγξαθν ηνπ ΥΠΓΒΜΘ. 2

3 3 αμηνινγεζεί ην έξγν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 3. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ γξάθνληνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο θαζεγεηώλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Σθνξδνύιε Κσλζηαληίλνπ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζπάληα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ελόο πεπεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Οη ιόγνη αλάγνληαη, θπξίσο, ζηνλ πνιύ ρξόλν θαη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ. Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ζα ήηαλ επηζπκεηή, αιιά είλαη δύζθνιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαηά θαλόλα, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Τν ππνζύλνιν απηό νλνκάδεηαη «δείγκα» θαη αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο έλα πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ (π.ρ. 10%, 5%, 2% ή κηθξόηεξν). Σηελ παξνύζα έξεπλα εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, βάζε ηεο νπνίαο επηιέρζεθε δείγκα 50 ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 50 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα θηινδνμεί λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 0,1% ηνπ ζπλόινπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή αιιά θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε κε αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο. Δπηιέρζεθαλ νθηώ δεκόζηα Νεπηαγσγεία, ζαξάληα δεκόζηα Γεκνηηθά Σρνιεία, δύν ηδησηηθά Γεκνηηθά Σρνιεία, εηθνζηηέζζεξα δεκόζηα Γπκλάζηα, έλα ηδησηηθό Γπκλάζην, δεθαέμη δεκόζηα Λύθεηα, έλα ηδησηηθό Λύθεην θαη νθηώ δεκόζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα/ ΔΠΑΣ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ επηθαηξνπνηεκέλνη θαηάινγνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ εθπξνζώπεζε ζηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην καζεηηθό πιεζπζκό (ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο) θαη όρη ηνλ αξηζκό ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζρνιείσλ έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε RAND ζε θαηάινγν ζρνιείσλ πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί αιθαβεηηθά κε βάζε ηελ νδό ηεο ηαρπδξνκηθήο ηνπο δηεύζπλζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαμηλόκεζε επηιέρζεθε γηα λα απμήζεη ηελ ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Ζ θαηαλνκή ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δείγκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Πξαγκαηηθά, εθπξνζώπεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην δείγκα ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ρώξαο (Yanniris, C., 2011). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηελ εηζαγσγηθή εξώηεζε «Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;», νη απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε έλα εληππσζηαθά πςειό επίπεδν, κε κέζν όξν 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Τν 10 είλαη ε δεκνθηιέζηεξε απάληεζε κε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 59%. Σπλεπώο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ 3 Γηα ην εγρείξεκα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αθηεξώζεθε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό αιιά θαη ζεκαληηθά θνλδύιηα. Δλδεηθηηθά, ηα έηε απνξξνθήζεθαλ από ηα 67 ΚΠΔ ηεο Διιάδαο επξώ ζε 15 κήλεο από εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, ζύκθσλα κε ηα ππ αξηζκ. 4546, 4550 θαη 4552/ έγγξαθα ηνπ ΥΠΔΠΘ. 3

4 4 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή. Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ [γξάθεκα 1]. Σε κηα ζεηξά από παιαηόηεξεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθό είλαη ζηαζεξό εύξεκα ε αύμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο κε ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (Van Liere, K. and Dunlap, R. E., 1980). Δπίζεο ζηαζεξό εύξεκα είλαη όηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο από ηνπο άλδξεο- αληίζεηα δελ ππάξρεη ζηαζεξή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Σπλεπώο, ην δείγκα αθνινπζεί ηα δηεζλή πξόηππα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε ό,ηη αθνξά ηελ παξάκεηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Αναγκαιόηηηα ΠΕ ανα θύλο και ανα μορθωηικό επίπεδο Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα; [Διαβαθμισμένες απαντήσεις με μέγιστο το 10] Γπλαίθεο Άλδξεο 10 9,5 9 8,5 Μεηαπηπρηαθό Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο 8 7,5 7 Φύιν Μνξθσηηθό επίπεδν Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλά θύιν θαη κνξθσηηθό επίπεδν Δπίζεο, ην 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξνύλ όηη ζα ηνπο ρξεζίκεπε αλ είραλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία., ελώ ην 64% πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή. Παξά ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα κεηνςεθία απ απηνύο έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 33% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. θάπνηα ζηηγκή ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζεηεία. Από απηνύο, ην 47% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ ην 53% δελ έρεη [γξάθεκα 2]. Από ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη πξόγξακκα ΠΔ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97%) ζπλάληεζε δπζθνιίεο [γξάθεκα 3]. Ωο ζπλεζέζηεξε δπζθνιία (53%) αλαθέξεηαη ε αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ δείρλεη όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δελ θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τν 50% ζπλάληεζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ην 48% αληηκεηώπηζε ηε δπζθνιία ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ (ππήξρε ε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ). 4

5 5 Σύλνιν εθπαηδεπηηθώλ Εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πεξηβ/θό πξόγξακκα 67% Δελ έρνπλ αλαιάβεη πεξηβ/θό πξόγξακκα 33% 'Ερνπλ αλαιάβεη πεξηβ/θό πξόγξακκα 47% Με επίζθεςε ζε ΚΠΕ Χσξίο επίζθεςε ζε ΚΠΕ 53% Γράφημα 2: Πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαη πνζνζηό επηζθέςεσλ ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Δσζκολίες καηά ηην σλοποίηζη προγράμμαηος περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης Αλειαζηηθόηεηα σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ Έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο Άιιεο δπζθνιίεο Απξνζπκία από ηνπο καζεηέο Απξνζπκία από ην ζύιινγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ Κακία δπζθνιία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Γράφημα 3: Δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά νθέιε. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο [γξάθεκα 4]. 5

6 Σστνόηηηα απανηήζεων 6 Ωθέλειες περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία Καιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο Πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο Μείσζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν Μεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα Κακία αιιαγή Άιιεο σθέιεηεο Γράφημα 4: Παξαηεξνύκελεο αιιαγέο ζηνπο καζεηέο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Π.Ε. Όζνλ αθνξά ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ε γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Ζ γλώκε είλαη ζαθώο θαιύηεξε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10) [γξάθεκα 6]. Μέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο (21,8%) έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην πνπ έρεη νξγαλσζεί από θάπνην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Γηαλλίξεο, Κ., 2011). Τν πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΠΔ είλαη 58,3% κεηαμύ όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έλαληη 25,6% κεηαμύ όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί. Έλα ελδηαθέξνλ εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηα ΚΠΔ επεξεάδεηαη από ην πόζν θνληά βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο ζε απηά. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ έρνπλ βειηησκέλε γλώκε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνην ΚΠΔ: α) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ. β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ. γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ [γξάθεκα 7]. 6

7 7 Γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΠΕ) 8 7,5 7 6,5 6 6,0 6,4 7,1 7,2 5,5 5 4,5 4 γλσκε νζσλ δελ ερνπλ επηζθεθζεη ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξακκα ΠΕ ρσξίο επίζθεςε ζε ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλαξην ζε ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξακκα ΠΕ κε επίζθεςε ζε ΚΠΕ Γράφημα 6: Η γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο είλαη θαιύηεξε κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα έρνπλ επηζθεθζεί. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζε ΚΠΕ Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΕ Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο) Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζε ΚΠΕ) Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΕ) Γξάθεκα 7: Πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ α) αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, β) έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ θαη γ) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο από ην πιεζηέζηεξν ΚΠΔ (Γξακκηθή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Τα ζεκαληηθόηεξα από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα, είλαη ηα εμήο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή (κέζνο όξνο 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα). Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ. 7

8 8 Σν 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηάεη πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Σν 64% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή. Παξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα κεηνςεθία απ απηνύο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 67% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ πξόγξακκα Π.Δ. Σν 97% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζπλαληνύλ δπζθνιίεο. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ ζέηεη κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο Π.Δ. από ό,ηη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ή ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ν ζπλεζέζηεξνο απνηξεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, θαζώο αλαθέξεηαη από ην 39% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλέιαβαλ πξόγξακκα Π.Δ. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όπσο απηέο ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. Τν πξόβιεκα απηό αθνξά ηε γεληθόηεξε νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο σθέιεηεο. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Πνιιέο από απηέο ηηο σθέιεηεο μεπεξλνύλ ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δξνπλ ζσξεπηηθά ζην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Η Π.Δ. κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά κέζν όξν βαζκνινγνύλ κε 6,9/10 ηελ ηζρύ ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Π.Δ. πηζηεύνπλ όηη ηνπο βνήζεζε αξθεηά ζηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 6,7/10. Σν 71% όζσλ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην επαλέιαβε πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. Ίζσο ην πςειό απηό πνζνζηό δηθαηνινγείηαη από ηηο δηαπηζησκέλεο σθέιεηεο ηεο Π.Δ. Σν 15% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Σν πνζνζηό απηό αληηζηνηρεί ζην 47% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. Η γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΚΠΔ πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Η γλώκε είλαη ζαθώο βειηησκέλε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ (58,3% έλαληη 25,6% όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί). Σα πξνεγνύκελα ζηνηρεία ζπλεγνξνύλ ζην γεγνλόο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 8

9 9 ζνλ αθνξά ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ: α) έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ. β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ. γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ ε) έρνπλ θαιύηεξε γλώκε γηα ηα ΚΠΔ από ην γεληθό κέζν όξν, ζπλεπώο ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, κεηά από 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ δείμεη όηη: επηθνπξνύλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ επηβάιιεηαη από ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο εμαζθαιίδνπλ όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηε θύζε θαη όρη ζε θιηκαηηδόκελεο αίζνπζεο ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό (Εαραξίνπ, Α., θαη Καδήο, Κ., 2008.) ζπληεινύλ ζηελ θαιή απνξξόθεζε επξσπατθώλ θνλδπιίσλ (ΔΣΠΑ), ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ θαηεπζύλεηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο Ωθεινύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, άκεζα από ην ξεύκα επηζθεπηώλ πξνο ηα ΚΠΔ θαη έκκεζα από επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ΠΡΟΣΑΔΙ Μηα ζεηξά από ιόγνη ζπλεγνξνύλ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Καηαγξάθνληαη πνιιαπιέο σθέιεηεο γηα ηνπο καζεηέο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ελώ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Π.Δ. πνιύ ζεκαληηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 98% δεηνύλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ Π.Δ. κσο κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 22% έρεη δερηεί αλάινγε επηκόξθσζε. Σπλεπώο ππάξρεη ράζκα κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί θαη απηώλ πνπ αλακέλνπλ. Δπίζεο, ην 28% αλαθέξνπλ σο απνθιεηζηηθό απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Π.Δ. ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα πώο ζα ην εθαξκόζνπλ. Απηή ε ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθώλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ Π.Δ., αιιά δε γλσξίδεη ηνλ ηξόπν. Δπηπξόζζεηα, ην 48% όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. αλαθέξεη σο δπζθνιία ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Πξνθαλώο, αλ είραλ επηκνξθσζεί, δε ζα αληηκεηώπηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ζα ελζαξξύλνληαλ λα ην επαλαιάβνπλ. Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη ζπλνιηθά ε αλάγθε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία αιιά θαη όζνλ αθνξά ηηο θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Δίλαη βάζηκν λα ππνζέζνπκε όηη, αλ επεθηείλνπκε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζηα ζρνιεία ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη ζα γίλνπλ καθξνβηόηεξα. Ήδε πνιιά ζρνιεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη παξάδνζε ζηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα εκβαζύλνπλ θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο. Τα ΚΠΔ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σζηόζν: 1) δελ επαξθνύλ πνζνηηθά γηα ηνλ επηκνξθσηηθό ηνπο ξόιν, όπσο θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ επηκνξθσζεί κε θάπνην ζεκηλάξην αλ θαη ην επηζπκνύλ θαη 2) ρξεηάδνληαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ώζηε λα ηπγράλνπλ κεγαιύηεξεο απνδνρήο από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Θα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζηνρεπκέλα ζεκηλάξηα 9

10 10 επηκόξθσζεο γηα ην ίδην ην πξνζσπηθό ησλ ΚΠΔ, θαζώο επίζεο θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ κε απζηεξόηεξα εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Πάλησο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ ήδε σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ΚΠΔ έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα πξόζβαζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Άιισζηε, έλα ζεκαληηθό κεξίδην ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξεη σο απνηξεπηηθό παξάγνληα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ηε κεγάιε απόζηαζε από θάπνην ΚΠΔ. Αλ δερηνύκε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κέξνο ηεο παηδείαο πνπ νθείιεη λα παξέρεη έλα θξάηνο ζηνπο πνιίηεο ηνπ, ηόηε νη καζεηέο από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζ απηή. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ΚΠΔ νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηελ επηθξάηεηα, κε έκθαζε ζε πεξηνρέο πνπ είλαη απνκνλσκέλεο ιόγσ λεζησηηθόηεηαο ή νξεηλώλ όγθσλ. Ο ζηόρνο απηόο πξνθαλώο δελ επηηπγράλεηαη όηαλ ηα ΚΠΔ θιείλνπλ, νδεγνύληαη ζε θιείζηκν ή απνζηεξνύληαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο (Ννδάξνο, Μ., 2010). πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, όπσο εθαξκόζηεθε ζηελ Διιάδα, εκθαλίδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πξσηνπνξηαθά ζε δηεζλέο επίπεδν, ελώ ηα ΚΠΔ ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό. Πξέπεη λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα λα πξνβιεζεί ε Π.Δ. σο θεθηεκέλν θαη λα εμαρζεί σο θαηλνηνκία ν ηξόπνο πνπ απηή εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα, ώζηε λα γίλεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη όρη ζηόρνο πεξηθνπώλ θαη απαμίσζεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηαλλαθάθε Σ. (1999), Πξνβιεκαηηζκνί ζηε δηδαθηηθή ηεο Π.Δ., Εθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα, η. 49, ζ Γνύπνο Θ. (2001), Αμηνιόγεζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ή ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζην ζρνιείν, Πεξηνδηθό ΠΕΕΚΠΕ: Γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, η. 21, ζει Γεκεηξίνπ Α., (2002), Δθπαηδεπηηθνί ηεο Πξνζρνιηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, Δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, η. 2, ζ Ννδάξνο, Μ. (2010), Λνπθέην ζηα πξάζηλα ζρνιεία», Ειεπζεξνηππία, Γεπηέξα 6 Σεπηεκβξίνπ Παπαδεκεηξίνπ Β., (1995) Δθπαηδεπηηθνί θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, η. 22, ζ Παπαλανύκ Ε. (1998), Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε, Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, η.28 ζ Flogaitis, E. and Alexopoulou, I. (1991). Environmental Education in Greece, European Journal of Education, Vol. 26, No. 4, pp Ham, S., & Sewing, D. R.(1987/88). Barriers to Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol. 19(2), p.p Katsakiori, M., Flogaitis, E. and Papadimitriou, V. (2008). Present condition of environmental education in Greece- Environmental Education Centres. Athens: EKEBY (in Greek) Ntarzanou, K., (2008), Environmental Education in the second grade. Unpublished diploma thesis, Harokopio University, Greece (in Greek) Samuel H., (1993). Impediments to Implementing Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol 25 No 1 p.p

11 11 Simmons, D. (1986). What students gain from the resident Environmental Education experience: The teacher's perspective, Environmental Education and Information. 5(4): UNESCO (1978), The Tbilisi Declaration Intergovernmental Conference on Environmental Education: October 14-26, 1977, UNESCO. Van Liere, K. and Dunlap, R. E. (1980), The Social Basis of Environmental Concern: A Review of Hypotheses, Explanations and Empirical Evidence, Public Opinion Quarterly, 44, Yanniris, C. (2011). Environmental education in Greece: Attitude of teachers towards environmental education and the role of science teachers. Unpublished postgraduate thesis, Hellenic Open University (in Greek) Zachariou, A. and Kadis, K. (2008). Environmental Education Centres and education for sustainability: The network of Environmental Education Centres in Cyprus, Proceedings of the 4 th Panhellenic Conference of PEEKPE, Nayplio, Greece. 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα