Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα"

Transcript

1 Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σήκεξα, κέζα ζην γεληθόηεξν δπζκελέο πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην, ην κέιινλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη αβέβαην. Παξόια απηά, από ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη πξνθύπηνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ππέξ ηνπ έξγνπ ηεο Π.Ε., όπσο απηή εθαξκόζηεθε ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Παξαηεξνύληαη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ελώ ηα ΚΠΕ (Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο) θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Τα δεδνκέλα απηά ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο δηαπίζησζεο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ : Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, εθπαηδεπηηθή έξεπλα, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, πνιηηηθέο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε (Flogaitis & Alexopoulou 1991), (Katsakiori et al. 2008). Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη ίδηνη επηιέγνπλ πώο ζα εξγαζηεί ε πεξηβαιινληηθή νκάδα θαη αλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ή επίζθεςε, ελώ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ππνβάιινπλ έθζεζε, όπνπ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαζηεξώζεθε από ην 1991 ν ζεζκόο ηνπ ππεύζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκό θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ελώ ην 1993 ηδξύζεθε ην πξώην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κιεηηνξία Αραΐαο. Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ 41 Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ζε όιε ηε ρώξα θαη ε απνζηνιή ηνπο έρεη ηξία θύξηα κέξε: -ηελ ππνδνρή θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ

2 2 -ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζεκηλάξηα θαη εηδηθέο δξάζεηο. -ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο Ωο απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθώλ, ζηελ εηθνζαεηία ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ πεληαπιαζηάζηεθαλ 1. Εικόνα 1: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζε ιεηηνπξγία, Σεπηέκβξηνο 2012 (Γηαλλίξεο, Κ., 2011) ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Σηελ Διιάδα ε βηβιηνγξαθία γύξσ από ην ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθνί» είλαη ζρεηηθά θησρή θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ην λα αλαιάβνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ (Γνύπνο Θ., 2001), (Γηαλλαθάθε Σ., 1999), θαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Παπαλανύκ Ε., 1998), (Γεκεηξίνπ Α., 2002), ( Παπαδεκεηξίνπ Β., 1995). Δπίζεο δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΚΠΔ ζηε δηάδνζε θαη ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, αιιά θαη γηα ην βαζκό ζηνλ νπνίν πεηπραίλνπλ λα κεηαδώζνπλ ην πεξηβαιινληηθό κήλπκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σήκεξα βξηζθόκαζηε ζε έλα θνκβηθό ζεκείν, θαζώο επηρεηξείηαη ε αλαδόκεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πάλσ ζε κηα λέα θηινζνθία 2. Ζ παξνύζα έξεπλα ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηνλ απνινγηζκό 20 ρξόλσλ ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη αθελόο λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη αθεηέξνπ λα 1 πξόζβαζε ζηηο 27 Σεπηεκβξίνπ Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ππ αξηζκ.11941/ έγγξαθν ηνπ ΥΠΓΒΜΘ. 2

3 3 αμηνινγεζεί ην έξγν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 3. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ γξάθνληνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο θαζεγεηώλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Σθνξδνύιε Κσλζηαληίλνπ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζπάληα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ελόο πεπεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Οη ιόγνη αλάγνληαη, θπξίσο, ζηνλ πνιύ ρξόλν θαη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ. Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ζα ήηαλ επηζπκεηή, αιιά είλαη δύζθνιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαηά θαλόλα, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Τν ππνζύλνιν απηό νλνκάδεηαη «δείγκα» θαη αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο έλα πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ (π.ρ. 10%, 5%, 2% ή κηθξόηεξν). Σηελ παξνύζα έξεπλα εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, βάζε ηεο νπνίαο επηιέρζεθε δείγκα 50 ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 50 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα θηινδνμεί λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 0,1% ηνπ ζπλόινπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή αιιά θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε κε αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο. Δπηιέρζεθαλ νθηώ δεκόζηα Νεπηαγσγεία, ζαξάληα δεκόζηα Γεκνηηθά Σρνιεία, δύν ηδησηηθά Γεκνηηθά Σρνιεία, εηθνζηηέζζεξα δεκόζηα Γπκλάζηα, έλα ηδησηηθό Γπκλάζην, δεθαέμη δεκόζηα Λύθεηα, έλα ηδησηηθό Λύθεην θαη νθηώ δεκόζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα/ ΔΠΑΣ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ επηθαηξνπνηεκέλνη θαηάινγνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ εθπξνζώπεζε ζηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην καζεηηθό πιεζπζκό (ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο) θαη όρη ηνλ αξηζκό ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζρνιείσλ έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε RAND ζε θαηάινγν ζρνιείσλ πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί αιθαβεηηθά κε βάζε ηελ νδό ηεο ηαρπδξνκηθήο ηνπο δηεύζπλζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαμηλόκεζε επηιέρζεθε γηα λα απμήζεη ηελ ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Ζ θαηαλνκή ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δείγκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Πξαγκαηηθά, εθπξνζώπεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην δείγκα ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ρώξαο (Yanniris, C., 2011). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηελ εηζαγσγηθή εξώηεζε «Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;», νη απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε έλα εληππσζηαθά πςειό επίπεδν, κε κέζν όξν 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Τν 10 είλαη ε δεκνθηιέζηεξε απάληεζε κε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 59%. Σπλεπώο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ 3 Γηα ην εγρείξεκα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αθηεξώζεθε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό αιιά θαη ζεκαληηθά θνλδύιηα. Δλδεηθηηθά, ηα έηε απνξξνθήζεθαλ από ηα 67 ΚΠΔ ηεο Διιάδαο επξώ ζε 15 κήλεο από εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, ζύκθσλα κε ηα ππ αξηζκ. 4546, 4550 θαη 4552/ έγγξαθα ηνπ ΥΠΔΠΘ. 3

4 4 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή. Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ [γξάθεκα 1]. Σε κηα ζεηξά από παιαηόηεξεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθό είλαη ζηαζεξό εύξεκα ε αύμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο κε ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (Van Liere, K. and Dunlap, R. E., 1980). Δπίζεο ζηαζεξό εύξεκα είλαη όηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο από ηνπο άλδξεο- αληίζεηα δελ ππάξρεη ζηαζεξή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Σπλεπώο, ην δείγκα αθνινπζεί ηα δηεζλή πξόηππα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε ό,ηη αθνξά ηελ παξάκεηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Αναγκαιόηηηα ΠΕ ανα θύλο και ανα μορθωηικό επίπεδο Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα; [Διαβαθμισμένες απαντήσεις με μέγιστο το 10] Γπλαίθεο Άλδξεο 10 9,5 9 8,5 Μεηαπηπρηαθό Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο 8 7,5 7 Φύιν Μνξθσηηθό επίπεδν Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλά θύιν θαη κνξθσηηθό επίπεδν Δπίζεο, ην 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξνύλ όηη ζα ηνπο ρξεζίκεπε αλ είραλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία., ελώ ην 64% πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή. Παξά ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα κεηνςεθία απ απηνύο έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 33% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. θάπνηα ζηηγκή ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζεηεία. Από απηνύο, ην 47% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ ην 53% δελ έρεη [γξάθεκα 2]. Από ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη πξόγξακκα ΠΔ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97%) ζπλάληεζε δπζθνιίεο [γξάθεκα 3]. Ωο ζπλεζέζηεξε δπζθνιία (53%) αλαθέξεηαη ε αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ δείρλεη όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δελ θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τν 50% ζπλάληεζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ην 48% αληηκεηώπηζε ηε δπζθνιία ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ (ππήξρε ε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ). 4

5 5 Σύλνιν εθπαηδεπηηθώλ Εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πεξηβ/θό πξόγξακκα 67% Δελ έρνπλ αλαιάβεη πεξηβ/θό πξόγξακκα 33% 'Ερνπλ αλαιάβεη πεξηβ/θό πξόγξακκα 47% Με επίζθεςε ζε ΚΠΕ Χσξίο επίζθεςε ζε ΚΠΕ 53% Γράφημα 2: Πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαη πνζνζηό επηζθέςεσλ ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Δσζκολίες καηά ηην σλοποίηζη προγράμμαηος περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης Αλειαζηηθόηεηα σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ Έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο Άιιεο δπζθνιίεο Απξνζπκία από ηνπο καζεηέο Απξνζπκία από ην ζύιινγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ Κακία δπζθνιία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Γράφημα 3: Δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά νθέιε. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο [γξάθεκα 4]. 5

6 Σστνόηηηα απανηήζεων 6 Ωθέλειες περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία Καιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο Πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο Μείσζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν Μεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα Κακία αιιαγή Άιιεο σθέιεηεο Γράφημα 4: Παξαηεξνύκελεο αιιαγέο ζηνπο καζεηέο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Π.Ε. Όζνλ αθνξά ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ε γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Ζ γλώκε είλαη ζαθώο θαιύηεξε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10) [γξάθεκα 6]. Μέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο (21,8%) έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην πνπ έρεη νξγαλσζεί από θάπνην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Γηαλλίξεο, Κ., 2011). Τν πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΠΔ είλαη 58,3% κεηαμύ όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έλαληη 25,6% κεηαμύ όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί. Έλα ελδηαθέξνλ εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηα ΚΠΔ επεξεάδεηαη από ην πόζν θνληά βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο ζε απηά. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ έρνπλ βειηησκέλε γλώκε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνην ΚΠΔ: α) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ. β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ. γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ [γξάθεκα 7]. 6

7 7 Γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΠΕ) 8 7,5 7 6,5 6 6,0 6,4 7,1 7,2 5,5 5 4,5 4 γλσκε νζσλ δελ ερνπλ επηζθεθζεη ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξακκα ΠΕ ρσξίο επίζθεςε ζε ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλαξην ζε ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξακκα ΠΕ κε επίζθεςε ζε ΚΠΕ Γράφημα 6: Η γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο είλαη θαιύηεξε κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα έρνπλ επηζθεθζεί. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζε ΚΠΕ Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΕ Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο) Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζε ΚΠΕ) Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΕ) Γξάθεκα 7: Πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ α) αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, β) έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ θαη γ) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο από ην πιεζηέζηεξν ΚΠΔ (Γξακκηθή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Τα ζεκαληηθόηεξα από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα, είλαη ηα εμήο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή (κέζνο όξνο 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα). Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ. 7

8 8 Σν 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηάεη πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Σν 64% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή. Παξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα κεηνςεθία απ απηνύο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 67% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ πξόγξακκα Π.Δ. Σν 97% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζπλαληνύλ δπζθνιίεο. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ ζέηεη κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο Π.Δ. από ό,ηη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ή ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ν ζπλεζέζηεξνο απνηξεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, θαζώο αλαθέξεηαη από ην 39% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλέιαβαλ πξόγξακκα Π.Δ. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όπσο απηέο ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. Τν πξόβιεκα απηό αθνξά ηε γεληθόηεξε νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο σθέιεηεο. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Πνιιέο από απηέο ηηο σθέιεηεο μεπεξλνύλ ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δξνπλ ζσξεπηηθά ζην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Η Π.Δ. κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά κέζν όξν βαζκνινγνύλ κε 6,9/10 ηελ ηζρύ ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Π.Δ. πηζηεύνπλ όηη ηνπο βνήζεζε αξθεηά ζηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 6,7/10. Σν 71% όζσλ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην επαλέιαβε πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. Ίζσο ην πςειό απηό πνζνζηό δηθαηνινγείηαη από ηηο δηαπηζησκέλεο σθέιεηεο ηεο Π.Δ. Σν 15% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Σν πνζνζηό απηό αληηζηνηρεί ζην 47% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. Η γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΚΠΔ πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Η γλώκε είλαη ζαθώο βειηησκέλε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ (58,3% έλαληη 25,6% όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί). Σα πξνεγνύκελα ζηνηρεία ζπλεγνξνύλ ζην γεγνλόο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 8

9 9 ζνλ αθνξά ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ: α) έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ. β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ. γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ ε) έρνπλ θαιύηεξε γλώκε γηα ηα ΚΠΔ από ην γεληθό κέζν όξν, ζπλεπώο ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, κεηά από 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ δείμεη όηη: επηθνπξνύλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ επηβάιιεηαη από ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο εμαζθαιίδνπλ όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηε θύζε θαη όρη ζε θιηκαηηδόκελεο αίζνπζεο ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό (Εαραξίνπ, Α., θαη Καδήο, Κ., 2008.) ζπληεινύλ ζηελ θαιή απνξξόθεζε επξσπατθώλ θνλδπιίσλ (ΔΣΠΑ), ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ θαηεπζύλεηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο Ωθεινύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, άκεζα από ην ξεύκα επηζθεπηώλ πξνο ηα ΚΠΔ θαη έκκεζα από επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ΠΡΟΣΑΔΙ Μηα ζεηξά από ιόγνη ζπλεγνξνύλ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Καηαγξάθνληαη πνιιαπιέο σθέιεηεο γηα ηνπο καζεηέο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ελώ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Π.Δ. πνιύ ζεκαληηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 98% δεηνύλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ Π.Δ. κσο κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 22% έρεη δερηεί αλάινγε επηκόξθσζε. Σπλεπώο ππάξρεη ράζκα κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί θαη απηώλ πνπ αλακέλνπλ. Δπίζεο, ην 28% αλαθέξνπλ σο απνθιεηζηηθό απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Π.Δ. ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα πώο ζα ην εθαξκόζνπλ. Απηή ε ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθώλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ Π.Δ., αιιά δε γλσξίδεη ηνλ ηξόπν. Δπηπξόζζεηα, ην 48% όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. αλαθέξεη σο δπζθνιία ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Πξνθαλώο, αλ είραλ επηκνξθσζεί, δε ζα αληηκεηώπηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ζα ελζαξξύλνληαλ λα ην επαλαιάβνπλ. Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη ζπλνιηθά ε αλάγθε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία αιιά θαη όζνλ αθνξά ηηο θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Δίλαη βάζηκν λα ππνζέζνπκε όηη, αλ επεθηείλνπκε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζηα ζρνιεία ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη ζα γίλνπλ καθξνβηόηεξα. Ήδε πνιιά ζρνιεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη παξάδνζε ζηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα εκβαζύλνπλ θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο. Τα ΚΠΔ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σζηόζν: 1) δελ επαξθνύλ πνζνηηθά γηα ηνλ επηκνξθσηηθό ηνπο ξόιν, όπσο θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ επηκνξθσζεί κε θάπνην ζεκηλάξην αλ θαη ην επηζπκνύλ θαη 2) ρξεηάδνληαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ώζηε λα ηπγράλνπλ κεγαιύηεξεο απνδνρήο από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Θα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζηνρεπκέλα ζεκηλάξηα 9

10 10 επηκόξθσζεο γηα ην ίδην ην πξνζσπηθό ησλ ΚΠΔ, θαζώο επίζεο θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ κε απζηεξόηεξα εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Πάλησο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ ήδε σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ΚΠΔ έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα πξόζβαζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Άιισζηε, έλα ζεκαληηθό κεξίδην ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξεη σο απνηξεπηηθό παξάγνληα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ηε κεγάιε απόζηαζε από θάπνην ΚΠΔ. Αλ δερηνύκε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κέξνο ηεο παηδείαο πνπ νθείιεη λα παξέρεη έλα θξάηνο ζηνπο πνιίηεο ηνπ, ηόηε νη καζεηέο από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζ απηή. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ΚΠΔ νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηελ επηθξάηεηα, κε έκθαζε ζε πεξηνρέο πνπ είλαη απνκνλσκέλεο ιόγσ λεζησηηθόηεηαο ή νξεηλώλ όγθσλ. Ο ζηόρνο απηόο πξνθαλώο δελ επηηπγράλεηαη όηαλ ηα ΚΠΔ θιείλνπλ, νδεγνύληαη ζε θιείζηκν ή απνζηεξνύληαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο (Ννδάξνο, Μ., 2010). πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, όπσο εθαξκόζηεθε ζηελ Διιάδα, εκθαλίδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πξσηνπνξηαθά ζε δηεζλέο επίπεδν, ελώ ηα ΚΠΔ ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό. Πξέπεη λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα λα πξνβιεζεί ε Π.Δ. σο θεθηεκέλν θαη λα εμαρζεί σο θαηλνηνκία ν ηξόπνο πνπ απηή εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα, ώζηε λα γίλεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη όρη ζηόρνο πεξηθνπώλ θαη απαμίσζεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηαλλαθάθε Σ. (1999), Πξνβιεκαηηζκνί ζηε δηδαθηηθή ηεο Π.Δ., Εθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα, η. 49, ζ Γνύπνο Θ. (2001), Αμηνιόγεζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ή ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζην ζρνιείν, Πεξηνδηθό ΠΕΕΚΠΕ: Γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, η. 21, ζει Γεκεηξίνπ Α., (2002), Δθπαηδεπηηθνί ηεο Πξνζρνιηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, Δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, η. 2, ζ Ννδάξνο, Μ. (2010), Λνπθέην ζηα πξάζηλα ζρνιεία», Ειεπζεξνηππία, Γεπηέξα 6 Σεπηεκβξίνπ Παπαδεκεηξίνπ Β., (1995) Δθπαηδεπηηθνί θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, η. 22, ζ Παπαλανύκ Ε. (1998), Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε, Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, η.28 ζ Flogaitis, E. and Alexopoulou, I. (1991). Environmental Education in Greece, European Journal of Education, Vol. 26, No. 4, pp Ham, S., & Sewing, D. R.(1987/88). Barriers to Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol. 19(2), p.p Katsakiori, M., Flogaitis, E. and Papadimitriou, V. (2008). Present condition of environmental education in Greece- Environmental Education Centres. Athens: EKEBY (in Greek) Ntarzanou, K., (2008), Environmental Education in the second grade. Unpublished diploma thesis, Harokopio University, Greece (in Greek) Samuel H., (1993). Impediments to Implementing Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol 25 No 1 p.p

11 11 Simmons, D. (1986). What students gain from the resident Environmental Education experience: The teacher's perspective, Environmental Education and Information. 5(4): UNESCO (1978), The Tbilisi Declaration Intergovernmental Conference on Environmental Education: October 14-26, 1977, UNESCO. Van Liere, K. and Dunlap, R. E. (1980), The Social Basis of Environmental Concern: A Review of Hypotheses, Explanations and Empirical Evidence, Public Opinion Quarterly, 44, Yanniris, C. (2011). Environmental education in Greece: Attitude of teachers towards environmental education and the role of science teachers. Unpublished postgraduate thesis, Hellenic Open University (in Greek) Zachariou, A. and Kadis, K. (2008). Environmental Education Centres and education for sustainability: The network of Environmental Education Centres in Cyprus, Proceedings of the 4 th Panhellenic Conference of PEEKPE, Nayplio, Greece. 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα