Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα"

Transcript

1 Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σήκεξα, κέζα ζην γεληθόηεξν δπζκελέο πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην, ην κέιινλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη αβέβαην. Παξόια απηά, από ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη πξνθύπηνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ππέξ ηνπ έξγνπ ηεο Π.Ε., όπσο απηή εθαξκόζηεθε ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Παξαηεξνύληαη ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ελώ ηα ΚΠΕ (Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο) θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Τα δεδνκέλα απηά ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο δηαπίζησζεο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ : Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, εθπαηδεπηηθή έξεπλα, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, πνιηηηθέο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε (Flogaitis & Alexopoulou 1991), (Katsakiori et al. 2008). Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη ίδηνη επηιέγνπλ πώο ζα εξγαζηεί ε πεξηβαιινληηθή νκάδα θαη αλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ή επίζθεςε, ελώ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ππνβάιινπλ έθζεζε, όπνπ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαζηεξώζεθε από ην 1991 ν ζεζκόο ηνπ ππεύζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκό θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ελώ ην 1993 ηδξύζεθε ην πξώην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κιεηηνξία Αραΐαο. Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ 41 Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ζε όιε ηε ρώξα θαη ε απνζηνιή ηνπο έρεη ηξία θύξηα κέξε: -ηελ ππνδνρή θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ

2 2 -ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζεκηλάξηα θαη εηδηθέο δξάζεηο. -ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο Ωο απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθώλ, ζηελ εηθνζαεηία ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ πεληαπιαζηάζηεθαλ 1. Εικόνα 1: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζε ιεηηνπξγία, Σεπηέκβξηνο 2012 (Γηαλλίξεο, Κ., 2011) ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Σηελ Διιάδα ε βηβιηνγξαθία γύξσ από ην ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθνί» είλαη ζρεηηθά θησρή θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ην λα αλαιάβνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ (Γνύπνο Θ., 2001), (Γηαλλαθάθε Σ., 1999), θαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Παπαλανύκ Ε., 1998), (Γεκεηξίνπ Α., 2002), ( Παπαδεκεηξίνπ Β., 1995). Δπίζεο δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΚΠΔ ζηε δηάδνζε θαη ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, αιιά θαη γηα ην βαζκό ζηνλ νπνίν πεηπραίλνπλ λα κεηαδώζνπλ ην πεξηβαιινληηθό κήλπκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σήκεξα βξηζθόκαζηε ζε έλα θνκβηθό ζεκείν, θαζώο επηρεηξείηαη ε αλαδόκεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πάλσ ζε κηα λέα θηινζνθία 2. Ζ παξνύζα έξεπλα ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηνλ απνινγηζκό 20 ρξόλσλ ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη αθελόο λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη αθεηέξνπ λα 1 πξόζβαζε ζηηο 27 Σεπηεκβξίνπ Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ππ αξηζκ.11941/ έγγξαθν ηνπ ΥΠΓΒΜΘ. 2

3 3 αμηνινγεζεί ην έξγν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 3. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ γξάθνληνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο θαζεγεηώλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Σθνξδνύιε Κσλζηαληίλνπ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζπάληα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ελόο πεπεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Οη ιόγνη αλάγνληαη, θπξίσο, ζηνλ πνιύ ρξόλν θαη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ. Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ζα ήηαλ επηζπκεηή, αιιά είλαη δύζθνιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαηά θαλόλα, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Τν ππνζύλνιν απηό νλνκάδεηαη «δείγκα» θαη αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο έλα πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ (π.ρ. 10%, 5%, 2% ή κηθξόηεξν). Σηελ παξνύζα έξεπλα εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, βάζε ηεο νπνίαο επηιέρζεθε δείγκα 50 ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 50 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα θηινδνμεί λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 0,1% ηνπ ζπλόινπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή αιιά θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε κε αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο. Δπηιέρζεθαλ νθηώ δεκόζηα Νεπηαγσγεία, ζαξάληα δεκόζηα Γεκνηηθά Σρνιεία, δύν ηδησηηθά Γεκνηηθά Σρνιεία, εηθνζηηέζζεξα δεκόζηα Γπκλάζηα, έλα ηδησηηθό Γπκλάζην, δεθαέμη δεκόζηα Λύθεηα, έλα ηδησηηθό Λύθεην θαη νθηώ δεκόζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα/ ΔΠΑΣ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ επηθαηξνπνηεκέλνη θαηάινγνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ εθπξνζώπεζε ζηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην καζεηηθό πιεζπζκό (ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο) θαη όρη ηνλ αξηζκό ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζρνιείσλ έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε RAND ζε θαηάινγν ζρνιείσλ πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί αιθαβεηηθά κε βάζε ηελ νδό ηεο ηαρπδξνκηθήο ηνπο δηεύζπλζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαμηλόκεζε επηιέρζεθε γηα λα απμήζεη ηελ ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο. Ζ θαηαλνκή ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δείγκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Πξαγκαηηθά, εθπξνζώπεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην δείγκα ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εηδηθνηήησλ ζην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ρώξαο (Yanniris, C., 2011). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηελ εηζαγσγηθή εξώηεζε «Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;», νη απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε έλα εληππσζηαθά πςειό επίπεδν, κε κέζν όξν 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Τν 10 είλαη ε δεκνθηιέζηεξε απάληεζε κε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 59%. Σπλεπώο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ 3 Γηα ην εγρείξεκα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αθηεξώζεθε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό αιιά θαη ζεκαληηθά θνλδύιηα. Δλδεηθηηθά, ηα έηε απνξξνθήζεθαλ από ηα 67 ΚΠΔ ηεο Διιάδαο επξώ ζε 15 κήλεο από εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, ζύκθσλα κε ηα ππ αξηζκ. 4546, 4550 θαη 4552/ έγγξαθα ηνπ ΥΠΔΠΘ. 3

4 4 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή. Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ [γξάθεκα 1]. Σε κηα ζεηξά από παιαηόηεξεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθό είλαη ζηαζεξό εύξεκα ε αύμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο κε ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (Van Liere, K. and Dunlap, R. E., 1980). Δπίζεο ζηαζεξό εύξεκα είλαη όηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο από ηνπο άλδξεο- αληίζεηα δελ ππάξρεη ζηαζεξή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Σπλεπώο, ην δείγκα αθνινπζεί ηα δηεζλή πξόηππα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε ό,ηη αθνξά ηελ παξάκεηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Αναγκαιόηηηα ΠΕ ανα θύλο και ανα μορθωηικό επίπεδο Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα; [Διαβαθμισμένες απαντήσεις με μέγιστο το 10] Γπλαίθεο Άλδξεο 10 9,5 9 8,5 Μεηαπηπρηαθό Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο 8 7,5 7 Φύιν Μνξθσηηθό επίπεδν Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλά θύιν θαη κνξθσηηθό επίπεδν Δπίζεο, ην 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξνύλ όηη ζα ηνπο ρξεζίκεπε αλ είραλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία., ελώ ην 64% πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή. Παξά ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα κεηνςεθία απ απηνύο έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 33% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. θάπνηα ζηηγκή ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζεηεία. Από απηνύο, ην 47% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ ην 53% δελ έρεη [γξάθεκα 2]. Από ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη πξόγξακκα ΠΔ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97%) ζπλάληεζε δπζθνιίεο [γξάθεκα 3]. Ωο ζπλεζέζηεξε δπζθνιία (53%) αλαθέξεηαη ε αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ δείρλεη όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δελ θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τν 50% ζπλάληεζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ην 48% αληηκεηώπηζε ηε δπζθνιία ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ (ππήξρε ε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ). 4

5 5 Σύλνιν εθπαηδεπηηθώλ Εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πεξηβ/θό πξόγξακκα 67% Δελ έρνπλ αλαιάβεη πεξηβ/θό πξόγξακκα 33% 'Ερνπλ αλαιάβεη πεξηβ/θό πξόγξακκα 47% Με επίζθεςε ζε ΚΠΕ Χσξίο επίζθεςε ζε ΚΠΕ 53% Γράφημα 2: Πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαη πνζνζηό επηζθέςεσλ ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Δσζκολίες καηά ηην σλοποίηζη προγράμμαηος περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης Αλειαζηηθόηεηα σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ Έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο Άιιεο δπζθνιίεο Απξνζπκία από ηνπο καζεηέο Απξνζπκία από ην ζύιινγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ Κακία δπζθνιία 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Γράφημα 3: Δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά νθέιε. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο [γξάθεκα 4]. 5

6 Σστνόηηηα απανηήζεων 6 Ωθέλειες περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία Καιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο Πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο Μείσζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν Μεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα Κακία αιιαγή Άιιεο σθέιεηεο Γράφημα 4: Παξαηεξνύκελεο αιιαγέο ζηνπο καζεηέο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Π.Ε. Όζνλ αθνξά ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ε γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Ζ γλώκε είλαη ζαθώο θαιύηεξε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10) [γξάθεκα 6]. Μέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο (21,8%) έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην πνπ έρεη νξγαλσζεί από θάπνην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Γηαλλίξεο, Κ., 2011). Τν πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΠΔ είλαη 58,3% κεηαμύ όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έλαληη 25,6% κεηαμύ όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί. Έλα ελδηαθέξνλ εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηα ΚΠΔ επεξεάδεηαη από ην πόζν θνληά βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο ζε απηά. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ έρνπλ βειηησκέλε γλώκε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνην ΚΠΔ: α) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ. β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ. γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ [γξάθεκα 7]. 6

7 7 Γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΠΕ) 8 7,5 7 6,5 6 6,0 6,4 7,1 7,2 5,5 5 4,5 4 γλσκε νζσλ δελ ερνπλ επηζθεθζεη ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξακκα ΠΕ ρσξίο επίζθεςε ζε ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλαξην ζε ΚΠΕ γλσκε όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνγξακκα ΠΕ κε επίζθεςε ζε ΚΠΕ Γράφημα 6: Η γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο είλαη θαιύηεξε κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα έρνπλ επηζθεθζεί. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζε ΚΠΕ Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΕ Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο) Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζε ΚΠΕ) Γξακκηθή (Πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΕ) Γξάθεκα 7: Πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ α) αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, β) έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ θαη γ) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο από ην πιεζηέζηεξν ΚΠΔ (Γξακκηθή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Τα ζεκαληηθόηεξα από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα, είλαη ηα εμήο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή (κέζνο όξνο 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα). Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ. 7

8 8 Σν 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηάεη πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Σν 64% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή. Παξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα κεηνςεθία απ απηνύο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 67% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ πξόγξακκα Π.Δ. Σν 97% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζπλαληνύλ δπζθνιίεο. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ ζέηεη κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο Π.Δ. από ό,ηη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ή ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ν ζπλεζέζηεξνο απνηξεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, θαζώο αλαθέξεηαη από ην 39% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλέιαβαλ πξόγξακκα Π.Δ. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όπσο απηέο ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. Τν πξόβιεκα απηό αθνξά ηε γεληθόηεξε νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο σθέιεηεο. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Πνιιέο από απηέο ηηο σθέιεηεο μεπεξλνύλ ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δξνπλ ζσξεπηηθά ζην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Η Π.Δ. κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά κέζν όξν βαζκνινγνύλ κε 6,9/10 ηελ ηζρύ ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Π.Δ. πηζηεύνπλ όηη ηνπο βνήζεζε αξθεηά ζηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 6,7/10. Σν 71% όζσλ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην επαλέιαβε πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. Ίζσο ην πςειό απηό πνζνζηό δηθαηνινγείηαη από ηηο δηαπηζησκέλεο σθέιεηεο ηεο Π.Δ. Σν 15% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Σν πνζνζηό απηό αληηζηνηρεί ζην 47% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. Η γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΚΠΔ πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Η γλώκε είλαη ζαθώο βειηησκέλε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ (58,3% έλαληη 25,6% όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί). Σα πξνεγνύκελα ζηνηρεία ζπλεγνξνύλ ζην γεγνλόο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 8

9 9 ζνλ αθνξά ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ: α) έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ. β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ. γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ ε) έρνπλ θαιύηεξε γλώκε γηα ηα ΚΠΔ από ην γεληθό κέζν όξν, ζπλεπώο ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, κεηά από 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ δείμεη όηη: επηθνπξνύλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ επηβάιιεηαη από ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο εμαζθαιίδνπλ όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηε θύζε θαη όρη ζε θιηκαηηδόκελεο αίζνπζεο ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό (Εαραξίνπ, Α., θαη Καδήο, Κ., 2008.) ζπληεινύλ ζηελ θαιή απνξξόθεζε επξσπατθώλ θνλδπιίσλ (ΔΣΠΑ), ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ θαηεπζύλεηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο Ωθεινύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, άκεζα από ην ξεύκα επηζθεπηώλ πξνο ηα ΚΠΔ θαη έκκεζα από επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ΠΡΟΣΑΔΙ Μηα ζεηξά από ιόγνη ζπλεγνξνύλ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Καηαγξάθνληαη πνιιαπιέο σθέιεηεο γηα ηνπο καζεηέο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ελώ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Π.Δ. πνιύ ζεκαληηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 98% δεηνύλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ Π.Δ. κσο κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 22% έρεη δερηεί αλάινγε επηκόξθσζε. Σπλεπώο ππάξρεη ράζκα κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί θαη απηώλ πνπ αλακέλνπλ. Δπίζεο, ην 28% αλαθέξνπλ σο απνθιεηζηηθό απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Π.Δ. ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα πώο ζα ην εθαξκόζνπλ. Απηή ε ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθώλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ Π.Δ., αιιά δε γλσξίδεη ηνλ ηξόπν. Δπηπξόζζεηα, ην 48% όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. αλαθέξεη σο δπζθνιία ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Πξνθαλώο, αλ είραλ επηκνξθσζεί, δε ζα αληηκεηώπηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ζα ελζαξξύλνληαλ λα ην επαλαιάβνπλ. Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη ζπλνιηθά ε αλάγθε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία αιιά θαη όζνλ αθνξά ηηο θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Δίλαη βάζηκν λα ππνζέζνπκε όηη, αλ επεθηείλνπκε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζηα ζρνιεία ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη ζα γίλνπλ καθξνβηόηεξα. Ήδε πνιιά ζρνιεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη παξάδνζε ζηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα εκβαζύλνπλ θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο. Τα ΚΠΔ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σζηόζν: 1) δελ επαξθνύλ πνζνηηθά γηα ηνλ επηκνξθσηηθό ηνπο ξόιν, όπσο θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ επηκνξθσζεί κε θάπνην ζεκηλάξην αλ θαη ην επηζπκνύλ θαη 2) ρξεηάδνληαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ώζηε λα ηπγράλνπλ κεγαιύηεξεο απνδνρήο από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Θα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζηνρεπκέλα ζεκηλάξηα 9

10 10 επηκόξθσζεο γηα ην ίδην ην πξνζσπηθό ησλ ΚΠΔ, θαζώο επίζεο θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ κε απζηεξόηεξα εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Πάλησο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ ήδε σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ΚΠΔ έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα πξόζβαζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Άιισζηε, έλα ζεκαληηθό κεξίδην ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξεη σο απνηξεπηηθό παξάγνληα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ηε κεγάιε απόζηαζε από θάπνην ΚΠΔ. Αλ δερηνύκε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κέξνο ηεο παηδείαο πνπ νθείιεη λα παξέρεη έλα θξάηνο ζηνπο πνιίηεο ηνπ, ηόηε νη καζεηέο από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζ απηή. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ΚΠΔ νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηελ επηθξάηεηα, κε έκθαζε ζε πεξηνρέο πνπ είλαη απνκνλσκέλεο ιόγσ λεζησηηθόηεηαο ή νξεηλώλ όγθσλ. Ο ζηόρνο απηόο πξνθαλώο δελ επηηπγράλεηαη όηαλ ηα ΚΠΔ θιείλνπλ, νδεγνύληαη ζε θιείζηκν ή απνζηεξνύληαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο (Ννδάξνο, Μ., 2010). πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, όπσο εθαξκόζηεθε ζηελ Διιάδα, εκθαλίδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πξσηνπνξηαθά ζε δηεζλέο επίπεδν, ελώ ηα ΚΠΔ ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό. Πξέπεη λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα λα πξνβιεζεί ε Π.Δ. σο θεθηεκέλν θαη λα εμαρζεί σο θαηλνηνκία ν ηξόπνο πνπ απηή εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα, ώζηε λα γίλεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη όρη ζηόρνο πεξηθνπώλ θαη απαμίσζεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηαλλαθάθε Σ. (1999), Πξνβιεκαηηζκνί ζηε δηδαθηηθή ηεο Π.Δ., Εθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα, η. 49, ζ Γνύπνο Θ. (2001), Αμηνιόγεζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ή ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζην ζρνιείν, Πεξηνδηθό ΠΕΕΚΠΕ: Γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, η. 21, ζει Γεκεηξίνπ Α., (2002), Δθπαηδεπηηθνί ηεο Πξνζρνιηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, Δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, η. 2, ζ Ννδάξνο, Μ. (2010), Λνπθέην ζηα πξάζηλα ζρνιεία», Ειεπζεξνηππία, Γεπηέξα 6 Σεπηεκβξίνπ Παπαδεκεηξίνπ Β., (1995) Δθπαηδεπηηθνί θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, η. 22, ζ Παπαλανύκ Ε. (1998), Πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε, Παηδαγσγηθή Επηζεώξεζε, η.28 ζ Flogaitis, E. and Alexopoulou, I. (1991). Environmental Education in Greece, European Journal of Education, Vol. 26, No. 4, pp Ham, S., & Sewing, D. R.(1987/88). Barriers to Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol. 19(2), p.p Katsakiori, M., Flogaitis, E. and Papadimitriou, V. (2008). Present condition of environmental education in Greece- Environmental Education Centres. Athens: EKEBY (in Greek) Ntarzanou, K., (2008), Environmental Education in the second grade. Unpublished diploma thesis, Harokopio University, Greece (in Greek) Samuel H., (1993). Impediments to Implementing Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol 25 No 1 p.p

11 11 Simmons, D. (1986). What students gain from the resident Environmental Education experience: The teacher's perspective, Environmental Education and Information. 5(4): UNESCO (1978), The Tbilisi Declaration Intergovernmental Conference on Environmental Education: October 14-26, 1977, UNESCO. Van Liere, K. and Dunlap, R. E. (1980), The Social Basis of Environmental Concern: A Review of Hypotheses, Explanations and Empirical Evidence, Public Opinion Quarterly, 44, Yanniris, C. (2011). Environmental education in Greece: Attitude of teachers towards environmental education and the role of science teachers. Unpublished postgraduate thesis, Hellenic Open University (in Greek) Zachariou, A. and Kadis, K. (2008). Environmental Education Centres and education for sustainability: The network of Environmental Education Centres in Cyprus, Proceedings of the 4 th Panhellenic Conference of PEEKPE, Nayplio, Greece. 11

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Χαξάιακπνο Μπαιήο 1, Γηώξγνο Καπνγηαλλόπνπινο 2, Νηθόιανο Σθίθνο 3, Μαξία Αγγειηθή Σηακνύιε

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων 1 Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων Χξπζνύια Λαιαδήζε Αξρηηέθησλ-Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σρνιηθή Σύκβνπινο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα