ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ"

Transcript

1 1 2

2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ἐσταματήσαμε οὔτε λεπτὸν νὰ ἀγωνιζώμεθα νυχθημερὸν διὰ τὴν συγκέντρωσιν ἀγαθῶν καὶ τὴν ἀποστολήν των εἰς τοὺς δεινοπαθοῦντας συναθρώπους μας. Ἐλάχιστοι φιλεύσπλαγχνοι συναντιλήπτορες συνέπασχον μαζί μας εἰς τὴν συγκέντρωσιν καὶ τακτοποίησιν τῶν πρὸς ἀποστολὴν ἀγαθῶν. Μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ σεβαστὸς φίλος τοῦ Συνδέσμου μας κ. ΚΟΝΤΑΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ἀπὸ τὸ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» & «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» ΓΕΡΑΚΑ, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πλούσια ὑλικὴ βοήθεια, ποὺ συγκεντρώνει διὰ τοὺς ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον δεινοπαθοῦντας συναθρώπους μας, μᾶς ἐξοπλίζει καὶ μὲ πνευματικὴν βοήθειαν, ὅπως τὸ κατωτέρω κείμενον. Ο ΕΧΘΡΟΣ Ὁ ἐχθρὸς εἶναι θρασύς, ἀδίστακτος, ἐπίμονος, ἐμπειροπόλεμος, ἔρχεται ὕπουλα, παριστάνει τὸν φίλο, ὅτι ἔρχεται γιὰ τὸ καλό μας, γιὰ τὴν χαρά μας, ἐξωραΐζει τὴν ἁμαρτίαν (ἔτσι κάνουν ὅλοι), μετασχηματίζεται σὲ ἄγγελο φωτός, ὑ ποβάλλει λογισμούς, ἀμφιβολίες, καὶ τὸ χειρότερο, ποτὲ δὲν κουράζεται καὶ δὲν ἀπογοητεύεται μέχρι νὰ νικήσῃ. Ἀντίθετα ἐμεῖς ἀπογοητευόμαστε, ἀπελπιζόμαστε καὶ κουραζόμαστε. Σημείωσις συντάξεως Τὸ ἀντίδοτον πρὸς αὐτὸν τὸν ἐχθρόν (τὸν ἀντικείμενον ἡμῶν διάβολον) εἶναι ἡ ἀκράδαντος ἀγάπη, πίστις καὶ ἐλπὶς εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ ἡ ρύθμισις τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μὲ τὸν 3 λόγον τοῦ Θεοῦ («...ἡ ἀγάπη οἰκοδομεῖ...» Α Κορ.8,1). ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Κάνομε ἐπίσης, ὅποτε μᾶς δίνεται ἡ δυνατότης, δηλαδὴ ὅποτε μᾶς τὸ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις μας καὶ αὐτό. Προσφάτως μᾶς ἐδωρήθη ἕνα ἀγαθὸν χρήσιμον ἀλλά πολὺ εὐπαθές: Τὸ βούτυρο. Πολλοὶ μαζικοὶ φορεῖς, εἰς τοὺς ὁποίους ἀπευθυνθήκαμε, ἐδήλωσαν ἀδυναμία νὰ τὸ παραλάβουν καὶ νὰ τὸ διανείμουν. Τὶ μᾶς ἀπέμεινε ; Νὰ κινηθοῦμε μόνοι μας πρός μεμονωμένους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ δραστηρίους κληρικούς, ποὺ ὀργανώνουν καὶ συντηροῦν στέγες ἀγάπης φιλόπτωχα Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἀποδεδειγμένως κάνουν τεράστιον φιλανθρωπικὸν ἔργον, καθὼς καὶ εἰς ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες. 4 Ὥρα 8.00 π.μ. ἂφιξις τῆς βοηθείας

3 Ὥρα 8.10 π.μ. ἤδη δύο οἰκογένειες πολυτέκνων ἐφόρτωσαν καί ἀναχωροῦν. Ἀκολούθησαν καὶ πολλὲς ἄλλες. 5 6

4 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ, μετὰ ἀπό τ ε ρ ά σ τ ι ε ς προσπάθειες καὶ ἀφοῦ «ἐκρούσαμε τὴν θύραν» πάρα πολλῶν φορέων, κατωρθώσαμε μετὰ χιλίων βασάνων, νὰ ἐξασφαλίσωμεν ἀρκετὲς θέσεις εἰς τὰς Κατασκηνώσεις τοῦ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, τῆς ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καὶ τοῦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ, τοὺς ὁποίους καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέσιν, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς. Οὕτω ἐφιλοξενήσαμε τὰ ὀρφανὰ πτωχὰ προσφυγόπουλα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, τὰ παιδάκια ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κοινότητες Οὐκρανίας καὶ τὰ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἑλληνόφωνα παιδιὰ ἀπὸ τὸν Σύλλογον «Τὸ Μάτι» ἐκ τοῦ Μοναστηρίου Σκοπίων μὲ τὸν διδάσκαλον των, τὸν κ. Ἀθανάσιον Στεργίου. Λίγοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐβοήθησαν εἰς τὴν φιλοξενίαν τῶν παιδιῶν, μεγάλη ἡ χαρὰ ποὺ ἐδώσαμε εἰς τὰ παιδιά, τεράστια ἡ ἠθικὴ ἱκανοποίησίς μας Παραλαβὴ παιδιῶν ἀπὸ τὴν Μαριούπολιν καὶ Ντόνιετσκ Οὐκρανίας εἰς τὸ Ἀεροδρόμιον. 7 8

5 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΥΡΙΝΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ «Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» ( Ματθ. ΚΔ, 8 ). Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ φανοῦμε ὅτι ἤμασταν προφῆτες. Κάθε λογικὸς ἄνθρωπος τὶς ἴδιες σκέψεις θὰ ἔκανε, ἁπλῶς ἐμεῖς τὶς περιγράψαμε εἰς ἀνύποπτον χρόνον εἰς τήν «ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ» λίαν περιληπτικῶς, ὡς π.χ. εἰς τὰ κάτωθι τεύχη: ἔδωσεν μεγάλην χαρὰν εἰς τὰ ὀρφανὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιον. 6 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2001), σελ , 20 (ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004), σελ , 28 (ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006), σελ. 22. Καὶ τώρα, ὅλα, ὅσα ἐγράφαμε τότε, βγαίνουν ἀληθινά Ἐπειδὴ δυστυχῶς, τὰ οἰκονομικὰ μας εἶναι πενιχρότατα καὶ ἔχομεν ὡς ἐκ τούτου μεγίστην στενότητα χώρου, δὲν θὰ δυνηθῶμεν καὶ τώρα νὰ ἐπεκταθῶμεν ἐκτενῶς. Ὅμως κατὰ τὴν περίοδον τοῦ παρόντος τεύχους, ἔχει καταστῆ ἡ λαίλαπα τῶν πυρκαϊῶν μέγιστον θέμα ἀπὸ οἰκολογικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς, ἀμυντικῆς καὶ ἐν γένει ἐθνικῆς συμφορᾶς. Διά τοῦτο εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀναφερθῶμεν ἐπιγραμματικῶς καί πρακτικῶς Τὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιον ἐπιστρέφοντα ἀπὸ τὴν ἐκδρομὴν εἰς τὴν Ἀκρόπολιν ἐφιλοξενήθησαν εἰς τούς χώρους μας. Ἡ αυλὴ μας γεμάτη κιβώτια μὲ ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν ποὺ θὰ φύγῃ σὲ λίγο. 9 Β. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 1. Πιστεύομεν ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν διὰ τὶς ἁμαρτίες ἡμῶν, διότι «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48,13). 10

6 Δηλαδή «ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἐπλάσθη κατ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ἔγινεν ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα ζῶα». Ἡ λαϊκὴ παροιμία λέγει:«ὅπως στρώνουμε, κοιμώμεθα» καί «ὅ,τι σπέρνομεν, θερίζομεν» Πρός τοῦτο ἀποκαλύπτεται αὐτὸ ποὺ προεῖδεν ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἐδῶ καὶ 20 αἰῶνες καὶ ἐγράφη εἰς τὸν στίχον 7 τοῦ Η Κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως: «Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε καὶ ἐγένετο χάλαζα καί πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν. Καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη». 2. Τὰ ΜΜΕ ἔχουν ἀμβλύνει τὴν συνείδησιν τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποπροσανατολίζεται, παραπληροφορεῖται καί «ἀποβλακώνεται» ἀπό τὰ «χαζοκούτια». 3. Οἱ λαϊκὲς μάζες γίνονται ἀντικείμενον ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴν ὀλιγαρχίαν καί, ἐνῷ ὁ πληθωρισμὸς εἶναι διψήφιος, οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες δίνουν ἐντολὴ νὰ τὸν παρουσιάζουν, ὄχι ὅπως εἶναι, ἀλλὰ ὅπως τοὺς βολεύει, ὅτι δῆθεν εἶναι γύρω εἰς τὸ 3%, ἐνῷ ἡ κάθε νοικοκυρὰ διαπιστώνει ὅτι εἶναι πολλαπλάσιος 4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία, ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον, δὲν ἀναδεικνύεται συνήθως εἰς τὰς ἀνωτάτας θέσεις διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναρριχήσεως μέσῳ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων καὶ τοῦ «ρουσφετιοῦ» 5. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, «φερέφωνον» τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων καὶ πολλάκις καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, κόπτεται νὰ προσφέρῃ εἰς τὸν λαόν ἀρκετὸ ψωμὶ καὶ ἀφθονώτατα θεάματα, διἀ νὰ τὸν ἐκμαυλίζῃ καὶ νὰ μὴ ἀναφωνῇ ὁ καθένας κάτω ὁ Α ἤ ὁ Β κυβερνήτης καὶ πολιτικός. Ἔτσι, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι σήμερον δὲν ἐκλέγουν αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν καὶ πιστεύουν, 11 ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ μισοῦν καὶ ἀηδιάζουν, ἀπὸ φόβον διὰ τοὺς ἄλλους 6. Τὸ ἄκρως ἀπογοητευτικὸν εἶναι, ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία δὲν ἐκήρυξεν «Νινευϊτικήν» μετάνοιαν καὶ δὲν ἐκάλεσεν τὸν λαὸν νὰ γίνουν λιτανεῖες καὶ νὰ σταματήσῃ ἡ ἀνυδρία τῶν τεσσάρων (4) μηνῶν καὶ νὰ δημιουργηθοῦν ἄνεμοι εὐνοϊκοί, διὰ νὰ σβήνωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως οἱ πολλαπλὲς σκόπιμες πυρκαϊές τῶν συγχρόνων εἰδεχθεστάτων «Νερώνων», ντόπιων καὶ ξένων 7. Τὸ παρήγορον εἶναι, ὅτι ὁ παντοιοτρόπως καταπροδομένος, ἀποπροσανατολισμένος, ἐκμαυλισμένος καὶ ἀφιονισμένος λαός, ἄρχισε νὰ ἀφυπνίζεται καί νὰ εὐαισθητοποιῆται καὶ νὰ ἀμύνεται, παρ ὅλον ποὺ εἶναι ἀνεκπαίδευτος καὶ δὲν ἔχει τὰ μέσα. Ἄν οἱ ἰθύνοντες εἶχαν συνειδητοποιήσει τὸ καθῆκον των καὶ τὶς εὐθύνες των, θὰ εἶχαν ἐκπαιδεύσει καὶ ἐξοπλίσει τὸν λαὀν, ὥστε νὰ δύναται νὰ ἀντιμετωπίζῃ φυσικὲς καταστροφὲς, ἐμπρησμοὺς κ.λπ. Παρ ὅλα ταῦτα, ὅπου οἱ χωρικοί μας ὠργανώθησαν καὶ ἀγωνίσθησαν γενναίως, ὄχι μόνον τὴν ζωήν των, τὰ σπίτια των καὶ τὴν περιουσίαν των κατώρθωσαν νὰ σώσουν, ἀλλὰ καὶ ἄλλες περιοχὲς. Ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ βραβευθοῦν ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν καὶ οἱ πεσόντες νὰ κηδευθοῦν ὡς ἥρωες, δημοσίᾳ δαπάνῃ. Χῆρες καὶ ὀρφανά νὰ λαμβάνουν ἰσόβιες συντάξεις ἤ ἔστω μέχρι τὸ πέρας τῶν σπουδῶν των. 12 Μάκεστο/Ζαχάρω

7 Ἀπὸ πολλοὺς φίλους λαμβάνομεν ἒπιστολὲς μὲ κείμενα καὶ ποιήματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν τῶν πυρκαϊῶν, πρὸς ἐμψύχωσιν τῶν Πανελλήνων, νὰ μετανοήσωμεν καὶ νὰ μὴ ἀποκάμωμεν, ἀλλὰ νὰ ἀγωνισθῶμεν παντοιοτρόπως, διά τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ κακοῦ καὶ τὴν προστασίαν τῆς φύσεως. Κατωτέρω ἀπόσπασμα ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ποιήματα, ποὺ μᾶς ἔστειλεν ἡ συνεργάτριά μας, θερμὴ φίλη τοῦ Συνδέσμου μας κυρία Χαρίκλεια Μητρούδη ἀπὸ τὴν Ἀναρράχη Κοζάνης. ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ Κάψαν τὴν Κρήτη, τὰ Νησιὰ Ἐμπρός, ξυπνῆστε, τρέξετε κάψαν τὴν Θεσσαλία, τ ἄρματα φορτωθῆτε, κάψαν Στερεὰ, Πελοπόννησο τὴν Φύση ἄν θὰ σώσουμε ἦρθαν Μακεδονία. καὶ τὴν ζωή μας σώζουμε Δέν τοὺς χαρίζουμε σταλιὰ Μπέστε στὴν μάχη πρόθυμα, ἀπό τὰ χώματά μας ἀγώνας κι ἀμυνθῆτε, τὰ πράσινα καὶ ζωντανὰ τίποτε ἄλλο, φτάνει πιά, ἀέρα, τὰ νερά μας. νὰ σώσουμε, βιαστῆτε Οἱ ἄφρονες ἰθύνοντες ἐνῷ διορίζουν ἑκατοντάδες χιλιάδες παρασίτων εἰς τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἔχουν ἐλάχιστους πυροφύλακας καὶ μάλιστα μόνον σὲ μίαν βάρδια. Ἔτσι οἱ ἐσωτερικοὶ καὶ οἱ ἐξωτερικοὶ ἐγκληματίες πυρομανεῖς γνωρίζουν, ὅτι ἄνετα καὶ ἀνενοχλήτως μετὰ τὴν 14 ην ὥραν δύνανται νὰ προκαλοῦν πυρκαϊὲς καὶ νὰ ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα ταὐτοχρόνως, διὰ νὰ μὴ γνωρίζουν οἱ πυροσβέστες, μὲ τὰ ἐλάχιστα μέσα ποὺ διαθέτομεν, ποῦθε νὰ ἀρχίσουν καὶ ποῦ νὰ καταλήξουν 9. Οἱ ἀνεγκέφαλοι «πολιτικάντηδες», διὰ νὰ εἶναι ἀρεστοί καὶ νὰ εἰσπράττουν ψήφους, ἁμίλλωνται εἰς τὸ ποιὸς θὰ μειώσῃ πιὸ 13 πολύ τὴν στρατιωτικὴν θητείαν καὶ προπαντός τὰς ἀσκήσεις καὶ σκληραγωγίας εἰς τὸν Στρατόν. Ἔτσι λοιπὸν μὲ τὸ μέγιστον δημογραφικὸν πρόβλημα ποὺ ἔχομεν, ἀντὶ νὰ αὐξάνεται ἡ στρατιωτικὴ θητεία, μειώνεται καὶ μάλιστα γίνεται λίαν ἀνέτως: ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέραν γονεῖς, παπποῦδες καὶ γιαγιάδες τρέχουν εἰς τὰ στρατιωτικὰ κέντρα νὰ δώσουν «πίτσες, φιλέτα» εἰς τοὺς «μπουλούκους τους». Οἱ κλαδικὲς πρὸς ἄγραν ψηφοφόρων μετέτρεψαν σερβιτόρες καὶ σερβιτόρους σέ «κέτερινγκ» καὶ τὶς καθαρίστριες σὲ συνεργεῖα καθαριότητος καὶ ἔτσι τὰ στρατευμένα νιᾶτα δὲν ὑποχρεοῦνται πλέον νὰ κάνουν «ἀγγαρίες» διὰ τὸ φαγητόν, καθαριότητα κ.λπ Ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ ἐπιστρατεύουν εἰς τὰ πυροφυλάκια στρατιῶτες, καθὼς καὶ «παράσιτα» δημοσίους ὑπαλλήλους, νὰ φυλάττουν καὶ νὰ περιπολοῦν εἰς τὰ πλέον ἐπικίνδυνα σημεῖα, ἰδίως ὅταν εἶναι οἱ καιρικὲς συνθῆκες λίαν εὐνοϊκὲς διὰ πυρκαϊἐς νὰ περιπολοῦν δέ, ὄχι μόνον ἀεροπλάνα καὶ ἑλικόπτερα τῆς πυροσβεστικῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ στρατοῦ. 10. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ ἰθύνοντες δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς προλήψεως (ὡς γνωστόν, ἕν γραμμάριον προλήψεως μᾶς σώζει ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπεία), ἀλλὰ οὔτε κἄν τῆς ἀμέσου καὶ ἀνέτου καταστολῆς (μιὰ φωτιά εἰς τὰ πρῶτα δευτερόλεπτα μπορεῖ νὰ σβήσῃ μὲ ἕνα ποτήρι νερό, εἰς τὰ πρῶτα λεπτὰ μὲ ἕνα «κουβά», τὴν πρώτη μισὴ ὥρα μὲ δύο λάστιχα ἤ μὲ μία «μάνικα» ἑνὸς βυτιοφόρου ἤ πυροσβεστικοῦ ὀχήματος καὶ τὶς ἑπόμενες ὧρες μὲ δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες εἶναι «ζήτω πού καήκαμε...»). Διὰ λόγους προλήψεως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν προμηθεύσει τοὺς Καποδιστριακοὺς Δήμους μὲ βυτιοφόρα πολλαπλῶν χρήσεων, ὡς π.χ: ἄλλοτε μὲν νὰ μεταφέρουν νερὸ καὶ νὰ ποτίζουν φυτά, πού ἐπιβάλλεται καὶ εἰς τὴν τελευταίαν σπιθαμὴν γῆς νὰ φυτεύωνται, ἄλλοτε διά τὴν ἔγκαιρον σβέσιν πυρκαϊῶν ἤ διὰ τὴν ἀπάντλησιν πλημμυρισμένων δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν κτιρίων. 14

8 Οἱ ἰθύνοντες δέ, ὄχι μόνον δὲν ἠγωνίσθησαν νὰ ἀποσπάσουν δισεκατομμύρια Εὐρώ ἀπὸ τὴν Ἑνωμένην Εὐρώπην, διὰ νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς καὶ προλήψεως καταστροφῶν ἀπὸ πυρκαϊές, πλημμύρες κ.λπ., ἀλλὰ οὔτε κἄν ἐνδιεφέρθησαν νὰ εἰσπράξουν τὰ Εὐρώ, πού μᾶς εἶχαν ἐγκριθῆ πρό πολλοῦ... Σημειωτέον, ὅτι μᾶς εἶχε παραχωρηθῆ εἰδικὸς δορυφόρος παρακολουθήσεως μετεωρολογικῶν φαινομένων διὰ τὴν πρόληψιν τῶν πυρκαϊῶν καὶ ἐμεῖς οὔτε κἄν ἐκάναμε χρῆσιν αὐτοῦ. Ὁ δορυφόρος αὐτὸς ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαπενταλέπτου ἐντοπίζει καὶ γνωστοποιεῖ τὶς φωτιές 11. Ἐπιπροσθέτως, εἶναι καὶ ἡ συμφορὰ ποὺ ἐπιφέρει ὁ ἐμπαθὴς συνδικαλισμός, ὁ ὁποῖος ἔχει διεισδύσει καὶ εἰς τὸ Πυροσβεστικὸν Σῶμα, Σώματα Ἀσφαλείας, μέχρι καὶ τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα. Ἔτσι δὲν ἀνέρχονται εἰς τὰ ἀνώτερα κλιμάκια οἱ γενναῖοι, ἱκανοί, φιλότιμοι καὶ εὐσυνείδητοι ἀλτρουϊστὲς, ἀλλὰ οἱ ἔχοντες συνδικαλιστικὴν ταὐτότητα. Καὶ ἄν ἀναδειχθοῦν καὶ μερικὰ ἱκανὰ στελέχη ἀπὸ μίαν πολιτικὴν παράταξιν εἰς μίαν ὑπηρεσίαν, οἱ τῆς ἄλλης πολιτικῆς παρατάξεως, ὄχι μόνον οὐσιαστικὰ δὲν συμπράττουν, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ κάνουν καὶ «σαμποτάζ» Σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπου ὑπάρχει πραγματικὴ ἀξιοκρατία καὶ δὲν ἀναρριχῶνται οἱ «σαλίγκαροι» τοῦ συνδικαλισμοῦ, ἔχουν πρόοδον καὶ λαμπρὰς ἐπιτυχίας οἱ διάφορες Κρατικὲς Ὑπηρεσίες καὶ ἑταιρεῖες. Π.χ. ἡ γερμανικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία Λουφτχάνζα συνεχίζει νὰ εἶναι ἐπικερδής, διότι ἐπὶ 37 ὁλόκληρα χρόνια ἦτο τὸ ἴδιον πρόσωπον Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς ἑταιρείας, ἕνα ἄξιον ἄτομον, ἀνεξαρτήτως, ἐὰν εἰς τὴν κυβέρνησιν ἦσαν χριστιανοδημοκράτες καί φιλελεύθεροι ἤ σοσιαλοδημοκράτες καί πράσινοι Οἱ «πολιτικάντηδες» ἐπίσης δὲν εἶχαν τὴν ἱκανότητα καὶ κυρίως τὴν βούλησιν νὰ βάλουν κάποιαν τάξιν καὶ νὰ ἔχουν ὀργανώσει πρὸ πολλοῦ τὸ Κτηματολόγιον καὶ τὸ Δασολόγιον, διὰ νὰ γνωρίζῃ κανεὶς τί καὶ ποῦ εἶναι οἱ ἰδιωτικὲς ἰδιοκτησίες καὶ τὶ καὶ ποῦ εἶναι τὰ κρατικὰ δάση. Ὅλα αὐτὰ παρέμειναν τόσα χρόνια σὲ ἐκκρεμότητα, διὰ νὰ γίνωνται κάθε φορά ἀντικείμενον ὑποσχέσεων ἐξυπηρετήσεων ἐκ μέρους τῶν «πολιτικάντηδων» ἔναντι τῶν ψηφοφόρων των, ποὺ θέλουν νὰ τοὺς ἔχουν αἰώνια ὁμήρους των. Μὲ ἄλλα λόγια, εἰς τὴν πράξιν οἱ «πολιτικάντηδες» ἀποδεικνύουν, ὅτι γιὰ αὐτοὺς ἰσχύει τὸ «στάχτη, μπαρούτι ὁ τόπος νὰ γίνῃ, ἀρκεῖ ἐγὼ νὰ βγαίνω Βουλευτὴς = Βολευτὴς» καὶ νὰ ἀνανεώνω τὶς ὑποσχέσεις διὰ βόλευμα καὶ νὰ διατηρῶ τοὺς ψηφοφόρους μου θερμοὺς μέχρι καὶ φανατικοὺς ἐναντίον τῶν ἄλλων Ἀντιθέτως, ἐὰν οἱ ἰθύνοντες ἔβαζαν κάποια τάξιν καὶ ὥριζαν ποῦ καὶ ποῦ θὰ ἐπεκτείνωνται τὰ ὅρια τῶν πόλεων καὶ ἐγένοντο προηγουμένως οἱ ἀπαιτούμενες ὑποδομές, μέ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, ὁδοὺς προσπελάσεων, πλατεῖες, σχολεῖα, Ἱεροὺς Ναούς, δημόσια καταστήματα κ.λπ., τότε θὰ ἀπεφεύγετο ἡ αὐθαίρετος δόμησις σὲ δασικὲς ἐκτάσεις, ρέματα κ.λπ. καὶ ὄχι μόνον οἱ πυρκαϊὲς θὰ ἀπεφεύγοντο, ἀλλὰ καὶ οἱ πλημμύρες καὶ λοιπὲς συμφορές. Τέλος, τὰ κτίρια θὰ ἐγένοντο σωστά, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι «ἅρπα κόλλα», πληρώνοντας διπλάσια καὶ πολλαπλάσια χρήματα σὲ «ἀλμπάνηδες» ἐργολάβους, καὶ δὲν θὰ ἐπλήρωνε ὁ κάθε «φουκαράς» διπλάσια ἡμεροκάματα εἰς τοὺς ἐργάτες (καί συνήθως οἱ κακοήθεις ἐργάτες ἐκβιάζουν μετὰ καὶ μὲ καταγγελίες πρὸς τὸ ΙΚΑ, παρ ὅλον ποὺ εἰσέπραξαν προηγουμένως καὶ τὰ ἀσφάλιστρά των). Διὰ τῆς νομιμότητος θὰ ἔλειπεν τὸ «παζάρευμα» καὶ ὁ ἐκβιασμός τῶν ἀστυφυλάκων νὰ εἰσπράξουν ὑπέρογκες «μίζες» διὰ νὰ κάνουν τά «στραβά μάτια» καὶ νὰ μὴ σταματήσουν τὴν παρόνομον οἰκοδόμησιν. Τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ὀργάνωσιν καὶ σωστὸν ἔλεγχον, καὶ 16

9 νὰ μὴ γίνεται ὁ κάθε πολίτης ἀντικείμενον ἐκβιασμοῦ τοῦ κάθε κακοήθους τεχνίτου καὶ ἐργάτου... Ὅπως, ὅμως, πορεύονται τώρα τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, οἱ εἰσπράξεις των σιγὰ σιγὰ δὲν θὰ φθάνουν οὔτε διὰ τὴν μισθοδοσίαν τοῦ συρφετοῦ ποὺ ἔχει διορισθῆ = βολευτῆ καὶ εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Ἀντιθέτως θὰ ἠδύναντο νὰ λειτουργοῦν σὰν ὡρολόγιον ἀκριβείας, ἐὰν εἶχαν μηχανογραφηθῆ καὶ ὀργανωθῆ σωστά, μὲ ἔχοντας ἦθος ἐργασίας ὑπαλλήλους, καὶ μάλιστα ὀλιγώτερους ἀπὸ τοὺς μισοὺς ὑπηρετοῦντες σήμερα. ΚΑΛΕΤΣΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14. Ἕνα ἄλλο μεγάλο λάθος=ἔγκλημα τῶν «ἀετονύχηδων» τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων, ποὺ οὐσιαστικὰ κυβερνοῦν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὅτι ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ καταργηθῇ ἡ ΜΟΜΑ, ποὺ κατεσκεύαζε γέφυρες καὶ δρόμους προσπελάσεως μὲ πολὺ καλὲς κατασκευὲς καὶ μὲ ἐλάχιστον κόστος. Ἔτσι τὰ ὠργανωμένα συμφέροντα κατασκευάζουν τώρα εὐτελέστατα δημόσια ἔργα μὲ πολλαπλάσιον κόστος καὶ τὰ τεράστια αὐτὰ ἐπιπλέον ποσά, τὰ ὁποῖα σπαταλῶνται διὰ δημόσια ἔργα, καταλήγουν εἰς τὶς «τσέπες» τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων καὶ τῶν «λαδωνομένων» ὑπαλλήλων καἰ ἰθυνόντων εἰς τὰ διάφορα «πόστα». Ἐὰν αὐτὲς οἱ «βδέλλες», οἱ λαίμαργες = τὰ ὠργανωμένα καὶ διαπλεκόμενα συμφέροντα δὲν εἶχαν καταργήσει τὴν ΜΟΜΑ, θὰ εἴχαμε σχεδὸν καὶ εἰς τὴν τελευταίαν κορυφογραμμὴν δρόμους προσπελάσεως, διὰ νὰ καθαρίζωνται τὰ δάση, νὰ προλαμβάνωνται πυρκαϊές, πλημ 17 μύρες κ.λπ. καὶ ἄν ἐγκληματικὰ στοιχεῖα (ντόπια καὶ ξένα) ἔβαζαν πυρκαϊές, θὰ μποροῦσαν νὰ σβήνωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ ἀποφεύγωνται οἱ Βιβλικὲς καταστροφές 15. Εἰς ἕνα ὠργανωμένον χρηστὸν Κράτος δικαίου δὲν θὰ μποροῦσαν καὶ δὲν θὰ εἶχαν συμφέρον οἱ σύγχρονοι ντόπιοι «Νέρωνες» νὰ προκαλοῦν πυρκαϊές, διότι δὲν θὰ ὠφελοῦντο τὸ παραμικρόν. Ἐπίσης, ἄν ἠλέγχοντο οἱ οἰκονομικοὶ μετανάστες καὶ οἱ τουρίστες, δὲν θὰ μποροῦσαν εὔκολα νὰ «καμουφλάρωνται» ὠργανωμένοι δολιοφθορεῖς ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Τώρα, ἕνας ἄριστα ἐκπαιδευμένος δολιοφθορεὺς μιᾶς «φίλης χώρας» = φίδι, μὲ μίαν πολυτελεστάτην ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ καὶ ἕνα «χανουμάκι» μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ ἑκατομμυριοπλάσιαν συμφορὰν καὶ ὄλεθρον ἀπὸ ὅ,τι 10 ἤ 100 ἐχθρικὲς στρατιὲς μὲ χιλιάδες τάνκς καὶ ἀεροπλάνα Τὸ 1996 ἕνας φίλος ἀπὸ τὴν Κὼ ἤθελε νὰ μᾶς στείλῃ κοτόπουλα, βούτυρα καὶ λοιπὰ φαγώσιμα, ποὺ θὰ ἔληγαν τοὺς ἑπομένους μῆνας, διὰ νὰ τὰ στείλωμεν εἰς τοὺς δεινοπαθούντας Σέρβους τῆς Βοσνίας. Ἐπειδὴ ἀπῃτεῖτο φορτηγὸν ψυγεῖον, ποὺ δὲν ἠδυνάμεθα ἐμεῖς νὰ μισθώσωμεν, ἀναγκάσθηκε τελικῶς ἐκεῖνος καὶ τὰ ἐφόρτωσεν εἰς τὸ φορτηγόν του καὶ τὰ ἐπῆγε καὶ τὰ ἐμοίραζε προσωπικῶς εἰς τὴν Βοσνίαν. Δὲν ἐχώρεσαν ὅλα καὶ ἔμειναν μερικὰ πίσω. Ἐπειδὴ ἄργησε νὰ ἐπιστρέψῃ καὶ οἱ πελάτες του ἐχάλαγαν τὸν κόσμον, ἔπεσε μὲ τὰ «μοῦτρα» εἰς τὴν δουλειὰ καὶ ἐν τῷ μεταξύ ἦρθεν ὁ ἔλεγχος καὶ τὸν ἐπῆγαν εἰς τὸ αὐτόφωρον, διότι δὲν εἶχε καταστρέψει ἐγκαίρως αὐτὰ ποὺ θὰ ἔληγαν. Εἰς τὸ αὐτόφωρον ἐδικάζετο καὶ μία ταγματάρχης ἰσχυρᾶς «φίλης» χώρας.τελικῶς ἡ δίκη τῆς ἐν λόγῳ ταγματάρχου δὲν ἔγινεν, ἀνεβλήθη καὶ τὴν ἑπομένην ἡμέραν τὴν ἀπήλασαν. Ἡ ἐν λόγῳ ταγματάρχης δολιοφθορεύς, εἶχε διεισδύσει σὲ ἑλληνικὸν κρουαζιερόπλοιον μὲ τουρίστας καὶ κατέστρεψεν τὸ 18

10 ἠλεκτρονικὸν σύστημα. Ὁ πλοίαρχος δὲν μποροῦσε νὰ στρίψῃ οὔτε δεξιὰ, οὔτε άριστερὰ τὸ κρουαζιερόπλοιον καί τὴν τελευταίαν στιγμὴν κατώρθωσεν καὶ ἔβαλεν τὴν ὄπισθεν, διαφορετικὰ θὰ συνετρίβετο τὸ κρουαζιερόπλοιον μὲ τοὺς τουρίστας καὶ θὰ ἦτο μία μεγίστη δυσφήμησις καὶ δολιοφθορὰ διὰ τὸν ἑλληνικὸν τουρισμὸν καὶ διὰ τὴν ὅλην ἑλληνικὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν ἀρίστην φήμην τῆς Ἑλλάδος. Τὸ περίεργον εἶναι ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ περιστατικὸν δὲν ἀνεφέρθη. Ποῖος τολμάει νά τὰ βάλῃ ἐναντίον ὅλων αὐτῶν τῶν «φίλων» χωρὶς τὴν ἔγκρισιν τῶν Πατρώνων ἐντολέων των;;; Φημολογεῖται, ὅτι συνελήφθη ὁ ὑπαρχηγός τῶν οὐτσεκάδων εἰς τὴν Ἠλείαν νὰ βάζῃ φωτιές. Τὰ ΜΜΕ δὲν ἀνέφεραν τὸ παραμικρόν, διότι οἱ ἰθύνοντες ἀποκρύπτουν τέτοια περιστατικά, ἄν καμιὰ φορὰ τὸ ἀδιοργάνωτον κράτος μπορέσῃ νὰ ἔχῃ τέτοιες ἐπιτυχίες Γ. ΕΚΛΟΓΕΣ 2007 Ἄς ἀρχίσωμε μὲ μία παροιμία τοῦ σοφοῦ λαοῦ μας: «Ὅσα γίνονται δὲν λέγονται καὶ ὅσα λέγονται δὲν γίνονται» Μήπως καὶ τώρα ἔχομε εἰς τὴν πραγματικότητα κάτι σχετικὸν μέ τοὺς δολιοφθορεῖς τοῦ 1996, δηλαδή σύλληψιν δολιοφθορέων ξένων δυνάμεων, καὶ διὰ τοῦτο ἐζητήθη ἡ ἐπίσπευσις τῶν ἐκλογῶν μὲ τὴν πρόφασιν, ὅτι γίνονται οἱ ἐκλογὲς διὰ τὴν κατάρτισιν καὶ ψήφισιν τοῦ ἑπομένου Προϋπολογισμοῦ. Ἡ ψήφισις τοῦ Προϋπολογισμοῦ δὲν ἀποτελεῖ ἐθνικὸν θέμα, ἀλλὰ εὔκολην ἤ λίαν δυσχερῆ οἰκονομικὴν πολιτικὴν τῆς Κυβερνήσεως... Ὅταν ὁ φίλος κ. Ὀδυσσέας Τηλιγάδας ἐπῆγεν τέλος Αὐγούστου εἰς τὴν Βουλὴν καὶ ἐζήτησεν ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, διὰ νὰ ἰδῇ διατὶ ἐπισπεύδονται οἱ ἐκλογές, τοῦ ἀρνήθηκε ἡ Γ. Γραμματεία τῆς Κυβερνήσεως, διὰ τοῦ κατωτέρω ὑπ ἀρ. πρ. 2517/ ἐγγράφου της, τὴν χορήγησιν τοῦ ἀντιγράφου. Άρεόπολις Εἶναι δὲ πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα νὰ ἀναμένωμεν νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ Ἀστυνομία καὶ οἱ ἄλλες δυνάμεις ἀσφαλείας τέτοιες ὠργανωμένες ἄκρως καταστρεπτικὲς δολιοφθορές, ὅταν εἰς τὰ ὄργανα τῆς τάξεως δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε κἄν νὰ ρίξουν εἰς τὰ πόδια ἤ εἰς τὰ λάστιχα τροχοφόρων διαφόρων δολιοφθορέων, διὰ νὰ τοὺς ἀκινητοποιήσουν καὶ νὰ τούς ἀνακρίνουν διὰ νὰ ἰδοῦμε ποῖα εἶναι αὐτὰ τὰ εἰδεχθέστατα ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ ἀπὸ ποῖα κίνητρα κινοῦνται 19 20

11 Χωρἰς νὰ καταχωρίσουν τὴν ὑπ ἀριθμ. 11/2007 πράξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου εἰς τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα ὑπ ἀριθμ. 154 (ΦΕΚ 196Α/ ) καὶ χωρὶς νὰ τὴν ἀναρτήσουν εἰς τὴν Βουλήν, ὡς εἴθισται, ἁπλῶς μνημονεύουν τὸν ἀριθμὸν 11/2007 εἰς τὸ ΦΕΚ, ἀναφέροντες ὅτι διαλύεται ἡ Βουλὴ καὶ προκηρύσσονται πρόωρες ἐκλογὲς διά τίς «...προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ ἀναφερόμενα εἰς αὐτήν, ἐξαιρετικῆς σημασίας ἐθνικὰ θέματα...». Πρὸς τοῦτο κατετέθη ἡ ὑπ ἀριθ / προσφυγὴ ἐναντίον τῶν πρόωρων ἐκλογῶν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἐθνικός Λαϊκός Σχηματισμός, ἡ ὁποία ἐξεδικάσθη τὴν 11 ην Σεπτεμβρίου Αὔτη ἀπερρίφθη μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ αἰτῶν δὲν ἔχει ἔνομον συμφέρον Ζαχάρω Ἐπιπλέον, δεκάδες, χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχασαν ἅπαντα τὰ ὑπάρχοντά των μέχρι καὶ ταυτότητες κ.λπ. καὶ ἐπάνω εἰς αὐτὸν τὸν ὅλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν πηγαίνομεν εἰς προώρους ἐκλογάς. Τὸ περίεργον εἶναι ὅτι μέχρι στιγμῆς κανένα κόμμα δὲν ἔχει ζητήσει τὴν ὑπ ἀριθμ. 11/2007 πρᾶξιν τοῦ τελευταίου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου Καὶ ἄς κλείσωμε μὲ μία ἄλλη παροιμία τοῦ θυμόσοφου λαοῦ μας: «Ἐσύ ψηφίζεις, ὅμως ἄλλοι ἀποφασίζουν...» 21 Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ Ἕστω καὶ τώρα, λοιπόν, ἄς συνειδητοποιήσωμεν τὴν ἐλεεινότητα τοῦ χαρακτῆρος μας καὶ ἄς κάνωμεν «Νινευϊτικὴν» μετάνοιαν καὶ μεταβολὴν 180 μοιρῶν ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὶς ἀνομίες μας καὶ ἄς ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, μήπως προληφθοῦν οἱ, λίαν ἐπίφοβες μετὰ τίς πυρκαϊές, κατολισθήσεις καὶ ἀπερίγραπτες πλημμύρες, ὁπότε θὰ ὅλοκληρωθῇ τὸ κακὸν, ἐφαρμοζομένου τοῦ ρητοῦ τῶν Ἀρχαίων προγόνων μας: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται.» Πράγματι! Μετά τὶς πυρκαϊές καί τὶς βέβαιες πλημμύρες, κατολισθήσεις καὶ λοιπὲς ἐπαπειλούμενες θεομηνίες, θά κινδυνεύωμεν ὥς Ἔθνος καὶ ἀπὸ τὴν διόγκωσιν τῆς ἀστυφιλίας, ἡ ὁποία θὰ αὐξηθῇ ἐπικινδύνως, ἀφοῦ μετὰ τὶς καταστροφὲς εἰς τὴν ὕπαιθρον δ ὲ ν θὰ ὑπάρχουν ἀγροτικὲς ἐργασίες. Ἡ ἀνεργία εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα θὰ «φουντώνῃ», τὸ στεγαστικὸν πρόβλημα κ.λπ., θὰ ὀξύνωνται καὶ ἡ ἔκκλυσις τῶν ἠθῶν καὶ ἡ ἐγκληματικότης θὰ πολλαπλασιάζωνται... Τά νόστιμα καὶ ὑγιεινὰ ἀγροτικὰ καὶ κτηνοτροφικὰ ἑλληνικὰ προϊόντα θὰ σπανίζουν καὶ θὰ αἱμορραγοῦμε οἰκονομικῶς μὲ τὴν εἰσαγωγὴν καὶ τῶν περισσοτέρων εἰδῶν διατροφῆς Ἡ φρίκη, τὀ πένθος, ἡ τραγικότης τῶν ὅσων διεδραματίσθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξ αἰτίας τῶν πυρκαϊῶν τὸ ἐφετινὸ καλοκαίρι, σχεδὸν εἲς ὅλην τὴν Χώραν, δὲν περιγράφεται. Τὰ λόγια εἶναι πτωχά Οἱ δεκάδες καί ἑκατοντάδες καθημερινὲς πυρκαϊὲς ταυτοχρόνως εἰς τὶς κρίσιμες ἀκραῖες καιρικὲς συνθῆκες δὲν ἔλειψαν σχεδὸν οὔτε μίαν ἡμέραν, ἄλλοτε μικρὲς καὶ ἄλλοτε μεγάλες ἕως πολὺ μεγάλες καὶ κατέστρεψαν τὶς ὡραιότερες καὶ πανοραμικὲς περιοχές τῆς Πατρίδος μας. Ὅπου περνοῦσαν οἱ πυρκαϊές, τὰ πάντα κατεστρέφοντο. Συμφορά Βιβλικὴ Καταστροφή! 22

12 Εἰς 3 ἡμέρας ( ) ἡ πυρκαϊά ἄφησε ὀπίσω της 65 ἀνθρώπους νεκρούς, ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκην ἀμέσου βοηθείας, κατέστρεψε σπίτια, καὶ χάθηκαν αἰγοπρόβατα, ἀνυπολόγιστος καταστροφή τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος. Στὶς πυρκαϊές τῶν θερινῶν μηνῶν τοῦ 2007 κάηκαν στρέμματα γῆς μὲχρι τὰ τέλη τοῦ Αὐγούστου Ζαχάρω Ἀκόμη καὶ ἡ πανίσχυρος Ὀθωμανικὴ Αύτοκρατορία μὲ τοὺς Αἰγυπτίους Μωαμεθανοὺς τοῦ Ἰμπραήμ, δὲν κατώρθωσεν τέτοιον ὄλεθρον καὶ τέτοια συμφορά, ὅπως οἱ σημερινοὶ ἐγκληματικοὶ «Νέρωνες» ντόπιων καὶ ξένων δολιοφθορέων Μήπως ὅσα δὲν ἐπρόλαβε νὰ καταστρέψῃ ἐπιπλέον ὁ Ἰμπραήμ τὰ ὼργάνωσαν ταγματάρχες καὶ συνταγματάρχες δολιοφθορεῖς ἀπόγονοί του; ;; Ἤ μήπως εἶναι καὶ ἔργον «πλασιέ» κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν ἀεροπλάνων, ἑλικοπτέρων κ.λπ. πυροσβεστικῶν ὀχημάτων; ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ! ΝΑ ΟΠΛΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ. ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ; Νὰ πονᾶς, ἀλλὰ νὰ μὴ καταβάλλεσαι. Νὰ πονᾶς, ἀλλὰ νὰ μὴ παραφέρεσαι. Νά πονᾶς, ἀλλά νὰ μὴ μεμψιμοιρῇς. Νά πονᾶς, ἀλλά νά μή γκρινιάζῃς. Νά πονᾶς, ἀλλά νά μή γίνεσαι ἀντικοινωνικός. Νά πονᾶς, ἀλλά νά μή γίνεσαι πρόβλημα στό περιβάλλον σου. Νά πονᾶς, ἀλλά νά μένῃς ὁλόρθος. Νά πονᾶς, άλλά νά χαμογελᾶς. Νά πονᾶς, ἀλλά νά δοξολογῇς. Νά πονᾶς, ἀλλά νά προσφέρῃς. Νά πονᾶς, ἀλλά νά προσεύχεσαι ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΑ ΤΕΛΗ... Κάποτε ρώτησαν τὸν Στρατηγὸ Ἐπαμεινώνδα, ποιὸν θεωρεῖ ἀνώτερον τὸν Χαβρίαν, τὸν Ἰφικράτην ἤ τὸν ἑαυτόν του. Καὶ ὁ Στρατηγὸς ἀπήντησεν : Περιμένετε νὰ δῆτε πῶς θὰ πεθάνουν ὅλοι αὐτοὶ καὶ μετὰ νὰ κρίνετε. Πράγματι κανένα νὰ μὴ μακαρίζωμε πρὶν ἀκόμη δοῦμε τὸ τέλος του (Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε, Σόλων πρός Βασιλέα Κροῖσον). Καὶ ἡ εὐχή τῶν παλαιοτέρων «καλὰ ὑστερνά», εἶναι μία εὐχὴ ποὺ πρέπει ὅλοι νὰ ἐνθυμούμεθα. Αὐτὸ εὔχεται καὶ ἡ Ἐκκλησία μας «Χριστιανά τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν»... Φιλικὴ προσφορὰ Νικολάου Σηφακάκη

13 ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ Η ΕΝΔΟΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙHΣ ΕΣΧΕ ΜΑΘΗΣΙΝ, Εὐριπίδης) Ὅπως ἐκτενέστατα εἰς τοὺς προλόγους καὶ τὸν ἐπίλογον τοῦ βιβλίου, ποὺ ἐξέδωσεν ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (1998) «Ἱστορικὴ ἀλήθεια διὰ τὸ Μακεδονικὸν (στοιχεῖα Ἐθνολογικά, Θρησκευτικά, γλωσσικά, ἀρχαιολογικά, πολιτιστικὰ καὶ βιολογικά)» τοῦ συγγραφέως, φίλου τοῦ Συνδέσμου μας, θεολόγου Ἠλία Κ. Μάρκου ἀναφέρεται, ὅλα τὰ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ γεγονότα κονιορτοποιοῦν τὰ ὠργανωμένα συστηματικὰ ἐκπορευόμενα φληναφήματα τῆς πολιτικῆς ρᾳδιουργίας περὶ τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας. Προκαλοῦμεν ὅλους αὐτοὺς τοὺς διὰ λόγους ἰδιοτέλειας ἤ ἀνιστόρητους «ἱστορικούς» παραχαράκτας τῆς ἱστορίας, ποὺ ὑποστηρίζουν παιδαριωδῶς τὰ ἀντίθετα, ἂν δύνανται καὶ τολμοῦν, νὰ ἀντιπροσαγάγουν συγκεκριμένα σαφῆ ἐπιχειρήματα, θεμελιωμένα ἐπὶ ἀδιαμφισβητήτων δεδομένων καὶ ἐπὶ τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας.κατωτέρω δημοσιεύομεν τὸν γεωγραφικὸν χάρτην τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας (σελ. 37) κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἀκμῆς τοῦ ἀρχαίου Μακεδονικοῦ Βασιλείου, ποὺ περιελάμβανε τὰς ἑξῆς 17 ἐπαρχίας : Ἀλμωπίαν, Βισαλτίαν, Βοττιαίαν, Ἐλιμίαν ἤ Ἐλιμιώτιδα, Ἑορδαίαν, Ἠδωνίδα, Ἠμαθίαν, Κρηστωνίαν, Λύγκον ἤ Λυγκηστίδα, Μυγδονίαν, Ὀδομαντικήν, Ὀρεστίδα, Παιονίαν, Πελαγονίαν, Πιερίαν, Σιντικὴν καὶ Χαλκιδικήν. 25 ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.Αὐταί, αἱ ὁποῖαι ἀκόμη καὶ σήμερον καθορίζουν τὰ ὅρια τῆς Μακεδονίας, ἔχουν ὡς ἀνωτέρω. Λόγῳ ὅμως μεγίστης στενότητος χώρου καὶ τῶν ἐλαχιστοτάτων οἰκονομικῶν μας, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἀναφερθῶμεν περιληπτικῶς μόνον εἰς πέντε (5), ἐκ τῶν ὁποίων Μακεδονικῶν αὐτῶν ἱστορικῶν ἐπαρχιῶν, δυστυχῶς, μόνον μέρος ἀνήκει σήμερον εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν. Αὐταί περιελάμβανον: Α. Ὀδομαντικὴ. Τὸ τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἐνδιαμέσως τοῦ Στρυμόνος καὶ τῆς Ροδόπης, βορείως τῆς Ἡδωνίδος. Τὸ βορειοανατολικὸν τμῆμα της κατέχεται σήμερον ὑπὸ τῆς Βουλγαρίας, ἐνῷ τὸ ὑπόλοιπον ἀποτελεῖ τοὺς νομοὺς Δράμας καὶ Σερρῶν. Κυριώτεραι πόλεις της ἦσαν ἡ Σκοποῦσσα καὶ αἱ Σίρραι (Σέρραι), ὅπου κατώκουν οἱ Συρριοπαίονες. Β. Σιντικὴ. Ἀνῆκεν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν μεταξὺ Δυσώρου, Κερκίνης, Μεσσαπίου καὶ Ὀρδύλου, ὅπου διαρρέει ὁ ποταμός Στρυμών. Τὸ νότιον μέρος της ἀνήκει σήμερον εἰς τὸν Νομὸν Σερρῶν καὶ δυστυχῶς τὸ βόρειον τὸ κατέχουν ἡ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια. Γ. Παιονία. Τὸ νότιον τμῆμα της ἀνῆκεν εἰς τὸ Βασίλειον τῶν Μακεδόνων καὶ τὸ βόρειον ἐτέλει ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχίαν τοῦ Μακεδονικοῦ Βασιλείου. Σήμερον, σχεδὸν ὁλόκληρος ἡ Παιονία κατέχεται δυστυχῶς ὑπὸ τῶν Σκοπιανῶν. Σπουδαιότεραι πόλεις τῆς Παιονίας ἦσαν ἡ Δόβηρος, τὸ Ἄστραῖον, τὰ Στενἀ, ἡ Ἀντιγόνεια. Δ. Πελαγονία. Περιελάμβανε τὸ βορειοδυτικὸν ἄκρον τῆς Μακεδονίας καὶ συνώρευεν πρὸς δυσμὰς καὶ ἐπιμέρους πρὸς βορρᾶν μὲ τὴν Ἰλλυρίαν, πρὸς νότον μὲ τὴν Λιγκηστίδα καὶ πρὸς ἀνατολὰς μὲ τὴν Παιονίαν. Τὰ πρὸς βορρᾶν 26

14 ὅρια ὡρίζοντο, κατὰ τὴν πρὸ τοῦ Φιλίππου ἐποχὴν, ὑπὸ τοῦ Ἰλλυρικοῦ ὄρους. Ὡς τμῆμα αὐτῆς, ὅμως, ἐθεωρεῖτο καὶ μεγάλη περιοχὴ βορείως τῆς Ἰλλυρικῆς χώρας, ἀπὸ ὅπου οἱ Πελαγόνες εἶχαν ἐξωσθῇ παλαιότερα ὑπὸ τῶν Παιόνων. Σπουδαιότερες πόλεις της ἦσαν οἱ Σπόδοι, τὸ Πισσαῖον, αἱ Ἀλαλκομεναί, τὰ Στύβαρα, τὸ Βρυάνιον. Σήμερον δυστυχῶς ὁλόκληρος ἡ Πελαγονία κατέχεται ὑπὸ τῶν Σκοπίων. Ε. Λυγκηστίς. Ἀποτελοῦσεν τμῆμα τῆς δυτικῆς Μακεδονίας μεταξὺ τῆς Λυχνίτιδος Λίμνης (Ἀχρίδος) καὶ τοῦ ὄρους Βόρα. Πρὸς βορρᾶν συνώρευεν μὲ τὴν Πελαγονίαν καὶ πρὸς Νότον μὲ τὴν Ὀρεστίδα καὶ Ἑορδαἰαν. Ἐδῶ περιελαμβάνοντο καὶ αἱ λίμναι Μικρὰ καὶ Μεγάλη Πρέσπα. Πρὶν νὰ ὑ παχθῇ ἡ Λυγκηστὶς εἰς τὸ Βασίλειον τῶν Μακεδόνων, ἦτο ἀνεξάρτητος ἐπικράτεια καὶ κατὰ τὸν Στράβωνα ἀνῆκεν εἰς τοὺς Βακχιάδας τῆς Κορίνθου.Σπουδαιοτέρα πόλις της ἦτο ἡ Ἡράκλεια, κτισθεῖσα ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Σήμερον τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς Λυγκηστίδος ἀποτελεῖ τὸν νομὸν Φλωρίνης καὶ τὸ βόρειον τμῆμα αὐτῆς τὸ κατέχουν τὰ Σκόπια. 2. Περιληπτικῶς δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι τὸ 52,4 % τῆς ἐκτάσεως τῆς Μακεδονίας μὲ 52,9 % τοῦ πληθυσμοῦ ἀνήκει εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν, τὸ 38% τὸ κατέχουν οἱ Σκοπιανοὶ καὶ τὸ 10%, τὴν περιοχὴ τοῦ Μπλαγκόεβγκραντ, οἱ Βούλγαροι, ποὺ θρασύτατα τὴν ὀνομάζουν «Μακεδονία τοῦ Πίριν». 3. Τὰ βόρεια σύνορα τοῦ τμήματος τῆς Μακεδονίας, ποὺ ἀνήκει σήμερα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν ἔχουν μῆκος 244 χιλιόμετρα πρὸς τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων καὶ σχεδὸν ἄλλα τόσα πρὸς τὴν Βουλγαρίαν. 27 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΣ 1. Τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων ἀποτελεῖ τὴν νότιον Γιουγκοσλαβίαν (νότιον Σλαβίαν).Ἡ ἴδια μάλιστα ἡ Γιουγκοσλαβία ἀποκαλοῦσε τὴν νότιον Σλαβίαν ὡς Vardarska, ὅπως τὸ ἀπό τό 1939 γραμματόσημον τῆς Γιουγκοσλαβίας : 2. Ὅπως ἐκτενέστατα ἔχομεν γράψει εἰς τὸ ἀναφερθὲν βιβλίον μας «Ἱστορικὴ Ἀλήθεια διὰ τὸ Μακεδονικὸν», ὁ μαῦρος φασίστας, πού ἦτο παπικὸς καὶ μετέπειτα ἄθεος Κροάτηςκόκκινος φασίστας Στρατάρχης Τίτο, δὲν εἶχε ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὰ residual τοῦ φανατικοῦ παπικοῦ καὶ διὰ νὰ τιμωρήσῃ τὴν ὀρθόδοξον Σερβίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, ὠνόσεν, διὰ πρώτην φοράν, τὴν 29 ην Νοεμβρίου τοῦ 1943 εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ «Ἀντιφασιστικοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Γιουγκοσλαβίας» εἰς τό Jajce τῆς Βοσνίας, τὴν Vardarska (περιοχὴ ὅπου ρέει ὁ Βαρδάρης ποταμός, ἀλύτρωτην περιοχὴν τῆς Μακεδονίας) ὡς «Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Αὐτὴν τὴν ὀνομασίαν διέδωσαν οἱ φασίστες τοῦ Χίτλερ, παντοῦ, διὰ νὰ διευκολύνουν τοὺς συμμάχους τους Βουλγάρους περιορίζοντες τὴν Ἑλλάδα μέχρι πρὸ τῆς Καβάλας, δίδοντες πρόσβασιν τῆς Βουλγαρίας εἰς τὸ Αἰγαῖον. 28

15 3. Εἰς τὸ φετινόν βιβλίον τῆς Γ Λυκείου ὑπάρχουν, ὡς γνωστόν, διάφορα «μαργαριτάρια» = ἀνθελληνικαὶ ἀπόψεις (ὑποβαθμίσεις Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων Μικρᾶς Ἀσίας, Πόντου, Ἀρμενίων κ.λπ. «ὡραιοποιήσεις»*). Ἐπίσης περιέχεται καὶ πληθώρα ἄλλων ἀνθελληνικῶν διατυπώσεων, ποὺ ὁδηγοῦν εἰς ἐγκληματικὰς ἱστορικὰς πλάνας. Π. χ. εἰς τὰς σελίδας γράφει τὰ ἑξῆς : «...Ὁ σκληρὸς ἀγώνας στὴ Μακεδονία καὶ γιὰ τὴν Μακεδονία δοκίμασε ἐπὶ πέντε σχεδὸν χρόνια ( ) τὴν ἀντοχὴ τῶν γηγενῶν, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐπιλέξουν στρατόπεδο...». Αὐτό, ὡς γνωστόν, συνέβαινε εἰς τὴν Βουλγαρίαν, ὅπου οἱ Ἕλληνες διὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ σφαγίασμα καὶ τοὺς διωγμούς ἀπὸ τοὺς κομιτατζῆδες διετείνοντο, ὅταν ἠρωτῶντο μὲ ποίους εἶναι, ὅτι δὲν γνωρίζουν, ἄν εἶναι μὲ τοὺς Ἕλληνες ἤ μὲ τοὺς Βουλγάρους. Χαρακτηριστικῶς, πρὸ ἐτῶν εἰς μίαν ἐκπομπὴν τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ καλλιτέχνης Διονύσης Σαββόπουλος ἀνέφερεν, ὅτι ἡ γιαγιά του, ποὺ ἦτο ἑλληνίδα εἰς τὴν Βουλγαρίαν, ὅταν τῆς ἔκαναν οἱ Βούλγαροι αὐτὴν τὴν ἐρώτησιν, ἀπήντησε «...Τὶ μέ ρωτᾶς, παιδάκι μου. Τὸ μόνο ποὺ ξέρω εἶναι, ὅτι εἶμαι μὲ τὸν Χριστό...». *Τόσον ἡ Ἐπιτροπὴ συγγραφῆς τοῦ βιβλίου Ἱστορίας Γ Λυκείου ὅσον καὶ οἱ ἄλλοι ἐξωμότες καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου Ἱστορίας ΣΤ Δημοτικοῦ, ἐάν εἶχον ἴχνος ἐρευνητικῆς συνειδήσεως, θὰ ἐδιδάσκοντο ἀπὸ πληθώραν ἀντικειμενικῶν πηγῶν, ὡς π.χ. τό βιβλίον Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας τοῦ G.Horton (1926), ποὺ ἀναφέρει τὰ εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα τῶν Τούρκων εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἀρμενίων Χριστιανῶν, ἀλλά καὶ τὴν προκλητικὴν ἄμεσον ἤ ἔμμεσον συνεργίαν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων χάριν τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων των καὶ δὲν θὰ ἐτολμοῦσαν νὰ διαστρευλώνουν τόσον βαναύσως τὴν Ἱστορίαν, χάριν τῆς μεγίστης ἰδιοτελείας ποὺ ἀπολαμβάνουν Ὑπάρχει ὅμως εἰς τὸ ἒν λόγῳ βιβλίον καὶ χάρτης τῶν φασιστῶν τοῦ Χίτλερ, ὁ ὁποῖος δείχνει τὴν Βουλγαρία νὰ περιλαμβάνῃ τὴν ἀνατολική Μακεδονία καὶ νὰ βγαίνῃ εἰς τὸ Αἰγαῖον. 5. Συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου τῆς Ἱστορίας τῆς Γ Λυκείου εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς συγγραφικῆς ὁμάδος Ἀκαδημαϊκὸς κος Σβωλόπουλος, ποὺ εἶναι Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Νέας Δημοκρατίας «Κων/νος Καραμανλής» καὶ ὁ οὐσιαστικὸς βιογράφος τοῦ Κων/νου Καραμανλῆ αὐτὴν δέ τὴν ἀνάθεσιν, δὲν τοῦ τὴν ἔκανε ὁ κ. Εὐθυμίου, ὅπως τὸ βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ Δημοτικοῦ, ἀλλὰ ἡ Ὑπ. Παιδείας κα Μ. Γιαννάκου καὶ ἀξιολογητὴς τοῦ ἐν λόγῳ ἐκτρώματος εἶναι ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Παιδείας κος Ἂθανάσιος Βερέμης, ἐπίλεκτος τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως καὶ ὄχι τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βλέποντες τὴν χλιαρὰν ἀντίδρασιν τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἐφαρμόζουν οἱ ἰθύνοντες τὴν πολιτικήν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων: «ἀγάλι ἀγάλι τῆς ἀγουρίδας τό ζουμὶ γίνεται μέλι» Κανονικὰ ὁ συγγραφεύς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναγράψῃ μὲ ζωηρὰ γράμματα τὴν πραγματικότητα, ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς εἶναι ὁ ἀνθελληνικὸς χάρτης τῶν φασιστῶν Τίτο καὶ Ναζί (ἄν δὲν ἔκανεν τὸ λάθος ἀπὸ ἰδιοτέλειαν, διὰ νὰ τοῦ ἀναθέσῃ ἡ Ἐπιτροπή, ποὺ ἐσχηματίσθη μετὰ τοὺς ζεϊμπέκικους χοροὺς τοῦ Ismael Cem καὶ τοῦ Ἕλληνος Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, τὴν συγγραφὴν καὶ τὴν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου του). Ἐπί τοῦ προκειμένου ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸ 1996 εἶχε προπαρασκευάσει ἡ Margaret Παπανδρέου τὴν ὁδὸν μὲ τὴν δημοσιογράφον τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδος «Turkish Times» κα Zeynep Oral ἱδρύοντας τὸ 1997 τὴν ὀργάνωσιν WinPeace, ἀπὸ τὸ Α συνέδριον τῆς ὁποίας τό 1998 ἐτέθησαν 30

16 οἱ βάσεις τοῦ ἀνοσιουργήματος, δηλαδή ὁ προγραμματισμὸς τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν σχολικῶν βιβλίων καὶ τῶν δημοσίων φυλλαδίων. Ἡ Ἐπιτροπὴ τελικῶς ἐσχηματίσθη βάσει τοῦ Νόμου 2929/ (ΦΕΚ Α 142/ ), τὸν ὁποῖον μᾶς ἀπέκρυψαν τὸ κυβερνῶν Κόμμα καὶ λοιπὰ κόμματα, καὶ ὅπου εἰς τὸ ἄρθρον 1 (1) προβλέπεται: «1) Θὰ συνεργάζωνται εἰς τὴν παρουσίασιν τῆς ἱστορίας, τῆς γεωγραφίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομίας τῆς ἄλλης χώρας, ἰδιαίτερα εἰς τὰ σχολικὰ βιβλία. Μὲ αὐτὸν τὸν στόχον, θὰ συστήσουν μίαν μικτὴν ἐπιτροπὴν ἐμπειρογνωμόνων, ἡ ὁποία θὰ ἀνταλλάξῃ καὶ θὰ μελετήσῃ τὰ σχολικὰ βιβλία, διὰ νὰ προτείνῃ τὴν διόρθωσιν τῶν ἀνακριβειῶν». 6. Ἔτσι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιον τοῦ Σιωνιστοῦ George Soros, ὁ ὁποῖος διαθέτει τεράστια ποσὰ διὰ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἱστορίας τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν. Ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸ τεῦχος 30 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» εἰς τὸ Κεφάλαιον «Δυνάμεις ἀντιστάσεως εἰς τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως καὶ τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῶν Ἑλλήνων» (σελ. 15) : «...1. Ἡ ἐν λόγῳ σατανικὴ προσπάθεια εἶναι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ «Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe», μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκη, καἰ τοῦ «Open Society Institute & Soros Foundations Network». 2. Χορηγοὶ εἶναι: ἡ COCA COLA, οἱ ἑλληνικὲς Τράπεζες ALPHA BANK καὶ ΕΘΝΙΚΗ, ὁ Δῆμος Θεσσαλονίκης, τὰ τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Μεγάλης Βρετανίας...», καθὠς καὶ πληθώρα ἄλλων φανερῶν καὶ ἀφανῶν χορηγῶν, ὅλα ἔμμεσα ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ 31 μπορεῖ νὰ ἰδῇ κανένας εἰς τὰς ἠλεκτονικὰς διευθύνσεις καί 7. Χιλιάδες ἄλλοι χάρτες ὑπάρχουν διὰ νὰ τοποθετήσῃ κανεὶς ποῦ καὶ ποῦ εἶχαν ἐγκατασταθῆ καὶ εἶχαν δράσει τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα καὶ ὁ κ. «Ἀκαδημαϊκὸς» δὲν θὰ ἔ πρεπε νὰ εἶναι τόσον ἐπιπόλαιος καὶ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸν ναζιστικὸν χάρτην, διότι ὡς γνωστὸν «μία εἰκόνα ἤ ἕνας χάρτης διδάσκουν καὶ πείθουν πολλαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι ἕνα ὁλόκληρον κείμενον». Ἤδη εἰς τὴν κοινωνίαν μας βασιλεύει ἡ ἡμιμάθεια καὶ ὑπάρχουν χιλιάδες διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι τὸ παίζουν ὡς μελετητὲς καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ὑπ. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖον ἐξανεμίζει καὶ αὐτὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐκδίδονται σατανικὰ βιβλία ἀποπροσανατολίζοντα τοὺς ἑλληνόπαιδας ἀπὸ τὴν ἀτράνταχτην ἱστορίαν τῶν προγόνων των καὶ τῆς φυλῆς μας... Διατὶ ἐπῆρε ὁ δύσμοιρος κ. Ἀκαδημαϊκὸς τὸν χάρτην τῶν ναζιστῶν;;; Ἤ ἔστω διατὶ δὲν ἔβαζε μίαν ὑποσημείωσιν: ἰδοὺ τί σχεδίαζαν οἱ ναζιστικὲς κατοχικὲς δυνάμεις, νὰ μᾶς διαμελίσουν τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν τὴν ἀπαίσιαν πολιτικἠν των 8. Ἀκόμη καὶ χάρτες τοῦ ἰδίου τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ κράτους ὑπάρχουν. Εἰς τὸ διαδίκτυον δύναται ὁ καθεὶς νὰ ἀνεύρῃ ἑκατοντάδες ἐπισήμους χάρτες, εἰς ὅλες τὶς γλῶσσες, ὅπου ἀναφέρονται οἱ ἐννέα (9) Διοικητικὲς Περιφέρειες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ποὺ ἔχουν λάβει τὶς ὀνομασίες συνήθως ἀπὸ τοὺς ποταμοὺς ποὺ τὶς διαρρέουν, ὡς καὶ τὰ Σκόπια ὠνομάζοντο Vardarska banovina (διοίκησις τοῦ Βαρδάρη, ἀπὸ τὸν ποταμὸν Βαρδάρη ποὺ τὴν διασχίζει). 32

17 Κατωτέρω ὁ ἐν λόγῳ χάρτης : (Πηγή Banovine Kraljevine Jugoslavije ugoslavije) k Μήπως ἔχει δόσιν ἀληθείας ἡ διαπίστωσις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι, διὰ νὰ ἀνέβῃ κανεὶς ἐπάνω εἰς τὶς ἀνώτερες θέσεις καὶ ἀξιώματα, πρέπει νὰ ἔχῃ λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ νὰ ἑλίσσεται εἰς τὶς ἀρχὲς τῆς παγκοσμοιοποιήσεως, τῆς νέας ἐποχῆς καὶ ἐν γένει τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικὰ ἀποφασίζουν, ὄχι μόνον διὰ τὶς διάφορες θέσεις κλειδιὰ τῆς Διοικήσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπάτης ἐξουσίας, ποὺ εἶναι ἡ νομοθετική, κυβερνητική; 9. Ἤδη ὁ Ὑπουργὸς τοῦ «ρετσινόλαδου», ὁ ἀείμνηστος Μανιαδάκης, ὡς γνωστὸν ἐδῶ καὶ 50 χρόνια εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» ἔλεγεν : «εἰς τὰς Ἀθήνας ὑπάρχει μία ὑπερκομματικὴ καὶ διακομματικὴ κλίκα, ὁρατὴ εἰς τοὺς ὀλίγους καὶ ἀόρατη εἰς τοὺς πολλούς. Αὐτὴ ἀνεβάζει ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις.» Ὡς γνωστὸν, ἦτο ὑποψήφιος εἰς τὴν Κορινθίαν καὶ παρ ὅλον ποὺ ἔπαιρνε τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν εἰς τὰ Βλαχοχώρια, δὲν ἐξελέγετο, διότι ἐξελέγοντο οἱ κ.κ. Παπακωνσταντίνου καὶ Παπαληγούρας, οἱ ὁποῖοι εἰς τὰς πόλεις 33 ἔπαιρναν πολλὲς χιλιάδες σταυρῶν.ἐξεβίαζεν, λοιπόν, τότε τὸν ἀείμνηστον Κων/νον Καραμανλῆν, διὰ νὰ τὸν τοποθετήσῃ βουλευτὴν εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ νὰ ἔβγαινε μὲ τὰς ψήφους τῶν ὑπηρετούντων εἰς τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτῶν, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Τοιουτοτρόπως, δὲν μᾶς εἶπε ὁ ἀείμνηστος Μανιαδάκης τὰ πράγματα ξεκάθαρα μὲ τὸ ὄνομά τους, διότι αὐτὸς σὰν Ὑπουργὸς τοῦ «ρετσινόλαδου» ἐγνώριζεν τὰ πάντα 10. Κατὰ συνέπειαν, δὲν ἰσχύει τὸ σύνθημα:«ἐσὺ ψηφίζεις, ἐσὺ ἀποφασίζεις», ἀλλὰ ἀντιθέτως: «ἐσὺ ψηφίζεις, ἄλλοι ἀποφασίζουν, τὰ διαπλεκόμενα συμφέροντα τῶν ντόπιων ἀετονύχηδων, τῆς νέας ἐποχῆς καὶ τῆς παγκοσμοιοποιήσεως καὶ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις» 11.Ὀφείλομε νὰ εἴμεθα πάντοτε λίαν προσεκτικοί, ἰδιαιτέρως δὲ, ὅταν πρόκειται διὰ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι κυρίως ἡ Θρησκεία, ἡ Οἰκογένεια καὶ ἡ Πατρὶς καὶ ποτὲ νὰ μὴ ἐνεργῶμεν ἐν θερμῷ ἐπάνω εἰς τὸν ἐνθουσιασμόν μας ἤ τὸν φανατισμόν μας, διότι τέτοιες ἐπιπολαιότητες μπορεῖ νὰ μᾶς κοστίσουν πάρα πολὺ καὶ ὅταν τὸ καταλάβωμε ἴσως νὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά Δυστυχῶς ἀκόμη καὶ φίλοι συνεργάτες μας, ἐπάνω εἰς τὸν ἐνθουσιασμόν των ἤ τὴν καταπογοήτευσίν των ἀπὸ τὴν ἀδρανῆ στάσιν τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων καὶ τὴν ἐχθρικὴν στάσιν τῶν «φίλων» συμμάχων μας καὶ ἑταίρων μας, μᾶς ἀποστέλλουν κείμενα πρὸς δημοσίευσιν, ὅπου ἀναφέρεται, ὅτι δῆθεν τὰ βόρεια σύνορα τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας καὶ τῆς σημερινῆς Μακεδονίας τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας εἶναι «κατὰ μία φοβερὴ συγκυρία ἤ σύμπτωσιν» τὰ ἴδια μὲ τὰ νότια σύνορα τοῦ μορφώματος «Μακεδονία τῶν Σκοπίων»! 34

18 Τοῦτο εἶναι μεγίστη πλάνη καὶ εἰς βάρος τῶν ἀτράνταχτων ἱστορικῶν ἀληθειῶν, ὅπως σαφέστατα εἰς τὸ ὀπισθόφυλλον αὐτοῦ τοῦ τεύχους φαίνεται, εἰς τὸν δημοσιευόμενον σχολικὸν ἄτλαντα τοῦ Βελιγραδίου 1988, ὅπου μὲ κίτρινον χρῶμα περιγράφονται οἱ Δωριεῖς. Δηλαδή, ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Μακεδονίας, ποὺ ἀνήκει εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν, εἶναι δωρικῆς καταγωγῆς καὶ δὲν συμπεριλαμβάνει τοὺς κατοίκους τοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐθνολογικῶς εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γκλιγκόρωφ, ὅταν εἶχεν ἐρωτηθῆ ἀπὸ τὸν Ἕλληνα δημοσιογράφον ἰδιωτικῆς τηλεοράσεως κ. Παναγιωτόπουλον, ἐὰν ὁ ἴδιος καὶ οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, δηλαδὴ τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων, ἀπήντησε κατηγορηματικῶς καὶ μὲ πλήρη γνῶσιν, ὅτι δὲν ἔχει καμίαν σχέσιν μὲ τούς «Μακεδόνες», ἀλλὰ ἀντιθέτως ὁ ἴδιος καὶ οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι σλαβικὴ φυλὴ ἡ ὁποία κατέβηκε τὸν 6ον μ.χ. αἰῶνα. 13. Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀξιοποιοῦν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὅλα τὰ στοιχεῖα, ὅπως π.χ. καὶ τὴν ἀνωτέρω δήλωσιν τοῦ Γκλιγκόρωφ ὅπως καὶ ἄλλην δήλωσίν του, ὅτι εἰς τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων διαβιοῦν Ἕλληνες (ἐμεῖς πιστεύομεν, ὅτι εἶναι ὑπερδιπλάσιοι οἱ διαβιοῦντες Ἕλληνες εἰς τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων). Ἐπίσης οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες οὔτε κἄν ἐνδιεφέρθησαν νὰ καταγραφῇ ἐπισήμως τὸ ποσοστὸν τῶν διαβιούντων Ἑλλήνων εἰς τὰ Σκόπια! Ἀντιθέτως, ἡ Τουρκία ἐπέτυχε νὰ ἀναγραφῇ ἐπισήμως ἡ ἐθνικότης τῶν «Τουρκογύφτων» Ἔτσι ἐπισήμως οἱ σκοπιανοὶ ἀναφέρουν ὅτι ὑπάρχουν μόνον 422 Ἕλληνες εἰς τὰ Σκόπια. 35 Τὀ Συμβούλιον Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ ὁ συγγραφεὺς ἐρευνητής, εἰδικὸς ἐπιστήμων Κων/νος Χολέβας εἰς διάφορες ἀναφορές των ὁμιλοῦν διὰ ἑλληνικὴν μειονότητα εἰς τὰ Σκόπια. Σύμφωνα μὲ τὸν Victor Roudometof εἰς τὸ National and Identity Politics in the Balkans: Greece and the Macedonian Question (http://www.gate.net/~mango/jhs1.htm#foot29), ὁ Βα καλόπουλος (1994) ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχει Βλάχικη μειονό τητα ἀτόμων. Ὁ Roudometof ὑποστηρίζει ὅτι ἱστορικῶς οἱ Βλάχοι τῶν νοτίων Βαλκανίων αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ἕλληνες. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν οἱ ἀποθρασυνθέντες Σκοπιανοὶ εἰς τὸ Σύνταγμά των ἀναφέρουν ὅτι ὑπάρχουν σλαβομακεδόνες εἰς Ἀλβανίαν, Βουλγαρίαν, Ἑλλάδα καὶ Σερβίαν καὶ προβλέπουν τὴν ἀπελευθέρωσίν των. Ἐτυμολογία τοῦ ὀνόματος. 1. Κατὰ τὴν ἑλληνικὴν μυθολογίαν καὶ τὰ κείμενα τῶν Ὁμήρου, Ἡροδότου καὶ Ἠσιόδου τὸ ὄνομα Μακεδονία προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἡγεμόνος, τοῦ Μακεδόνος, ἐγγονοῦ τοῦ Δευκαλίωνος, ποὺ κατὰ τὴν ἐποχὴν του ἔγινεν κατακλυσμὸς καὶ οἱ Δωριεῖς τῶν παραλίων κατέφυγον εἰς τὰ ὄρη τῆς Μακεδονίας. Ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως ἔχει τὴν δωρικὴν ρίζαν «μάκ», ἀπὸ τὴν ὁποίαν παράγονται οἱ λέξεις Μάκεδνος (Ὀδύσσεια Η 106 = εὐμήκης, ὑψηλός, μάκεδνα, μακεδνανός, μηνεδανός, μάκαρ, μακρύς, δηλαδὴ ὑψηλὸς σὲ ἀνάστημα, ὀρεσίβιος). Εἰς τὴν δωρικὴν μάκος = μακρύς. Οἱ Μακεδόνες, ὡς μὴ διαβιοῦντες εἰς τὰ παράλια, δὲν εἶχαν ναυτικὸν καὶ διὰ τοῦτο ὁ Ὅμηρος ἀγνοεῖ τὴν Μακεδο 36

19 νίαν καὶ τοὺς Μακεδόνας τὴν δὲ περιοχὴν ὀνομάζει Παιονίαν καὶ τοὺς κατοίκους της Παίονας (Ἰλιάδα Β 848, Π 287, Φ 152). 2.Θεμελιωτὴς τοῦ Μακεδονικοῦ κράτους κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Ἡροδότου (Ἠ 137 καὶ ἐφεξῆς), ποὺ εἶναι καὶ ἡ πλέον ἐπικρατοῦσα, ἦτο ὁ ἐξ Ἄργους Ἡρακλείδης Περδίκκας ἀπόγονος τοῦ Τημένου. Σαφεῖς καὶ οἱ περὶ αὐτοῦ μαρτυρίες τοῦ Θουκυδίδη (ΙΙ, 99 καὶ V, 80). Ὡς γνωστόν, εἰς τὴν ἀρχαιότητα οἱ χῶρες ἔπαιρναν τὸ ὄνομα τῶν κατοίκων των καὶ οἱ κάτοικοι ἀπὸ τὸν ἱδρυτὴν ἤ τὸν γενάρχην τοῦ ἔθνους των. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ τοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων καὶ ἡ Μακεδονία 1. Ὡς ἀνωτέρω ἀνεφέραμεν, εἰς τὴν σελίδα 25, ἡ Vardarska Banovina καὶ οἱ κατοικοί της, οἱ νότιοι Γιουγκοσλάβοι, μέχρι τὸ 1943 οὐδέποτε εἶχαν μιλήσει διὰ Μακεδονίαν καὶ Μακεδόνες.Τοῦτο ἔγινε διὰ πρώτην φορά τὴν εἰς τὸ Συνέδριον ὑπὸ τοῦ Τίτο, διὰ νὰ συγκρατήση εἰς τὴν Γιουγκοσλαβικὴν Ὁμοσπονδίαν τό νότιον τμῆμα, ὅπου οἱ Βούλγαροι εἶχαν ἐξαναγκάσει τοὺς κατοίκους νὰ ἀποκτήσουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον βουλγαρικὴν συνείδησιν.τὴν ὠνόμασεν «Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας», διὰ νὰ ἔχῃ ἀπὸ ἐκεῖ ὁρμητήριον καὶ διὰ τὴν κατάκτησιν καὶ τῶν ἄλλων περιφερειῶν τῆς Μακεδονίας, ποὺ ἀνῆκον εἰς τὴν Βουλγαρίαν καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τελικῶς νὰ ἔχῃ πρόσβασιν εἰς τὸ Αἰγαῖον.Πρὸς τοῦτο, τοὺς ἔδιδεν ἄφθονα μέσα νὰ δημιουργήσουν καὶ μίαν ἑνιαίαν γλῶσσαν, τὴν δῆθεν Μακεδονικήν διότι, μέχρι τότε, οἱ κάτοικοι τῶν Σκοπίων ὡμιλοῦσαν βουλγαρικά, ἑλληνικά, ἀλβανικὰ καὶ σέρβικα.ἔκανε δὲ τὸ πᾶν, νὰ ἀποσπάση καὶ τὴν Ὀρθόδοξον 37 Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Βελιγραδίου καὶ νὰ τὴν ὀνομάσῃ «Αὐτοκέφαλον Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν». Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας, παρὰ τὴν πίεσιν ποὺ ὑφίστατο, ἀπεφάσισεν τὴν νὰ διακόψῃ τὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Σκοπίων, ὡς σχισματικήν, ἡ ὁποία ἀπεκλείσθη καὶ ἀπὸ τἰς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. 2. Τὸ ἀπὸ ψηφισθὲν νέον Σύνταγμα τῶν Σκοπίων ἄρθρα 3 68 καὶ 74, ἰδίως ἡ παράγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 49, ρητῶς ἀναφέρει : «ἡ δημοκρατία μεριμνᾷ διὰ τὴν κατάστασιν καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Μακεδονικοῦ λαοῦ εἰς τὶς γειτονικὲς χῶρες», δηλαδή, ὅτι δῆθεν οἱ κάτοικοι τῆς Ἀλβανίας, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Σερβίας εἶναι μακεδονικὴ μειονότης τῶν Σκοπιανῶν., 3. Τὴν ἐπίεσεν ἡ Γερμανία νὰ ἀναγνωρίσουν αἱ χῶραι τῆς ΕΟΚ τὸ δικαίωμα ἀνεξαρτητοποιήσεως τῶν χωρῶν τῆς Ο. Δ. τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἰδίως Σλοβενίας καὶ Κροατίας. Αὐτὸ ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους. 4. Τὴν ἡ ἐπιτροπὴ Bandanter ἐπίεσεν μὲ τὴν ὑπ ἀρ. 6 γνωμοδότησιν, νὰ ἀναγνωρισθῇ ἡ Σοσιαλιστικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ μὲ ἑλιγμοὺς τὰ Σκόπια δῆθεν συμφωνοῦσαν. Εἰς τὰ μεγάλα ὅμως συλαλλητήρια εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Θεσσαλονίκην ἀπαιτοῦσαν οἱ Ἕλληνες νὰ μὴ εἶναι ἐνδοτικοί. Τὴν εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον προτείνει ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ 12 τὰ Σκόπια μὲ διπλὴν ὀνομασίαν. Δηλαδὴ Δημοκρατία τοῦ Βαρδάρη διὰ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ διὰ τὸ ἐσωτερικὸν, ὅπως θέλουν. 38

20 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ Α) Τὸ 695 μ.χ. ἦλθαν οἱ Σλάβοι. Β) Τὸ κατελήφθη ἀπὸ τὸν Τσάρον Σαμουὴλ τῆς Βουλγαρίας. Γ) Τὸ 1282 ἐπανακατεκτήθη ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς. Δ) Τὸ 1392 κατελήφθη ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ε) Τὸ 1689 κατεστράφη ὑπὸ τῶν Αὐστριακῶν δυνάμεων. ΣΤ) Τὸ 1912 τὴν κατέλαβαν οἱ Σερβικὲς δυνάμεις. Πηγαί τοῦ ἄρθρου: 1. ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΛΙΟΥ, Τόμος 12, σελ. 785 καί ἐφεξῆς. 2. BROCKHAUS ENZYKLOPAIDIE, Ἔκδοσις 1971, Τόμος 12, σελ. 27 καί ἐφεξῆς, 218 καί ἐφεξῆς. καί Τόμος 17, σελ. 362 καί ἐφεξῆς, 493 καί ἐφεξῆς

21 Tὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς Λισσαβῶνος τήν δέχεται τὰς ἑλληνικὰς ἀπόψεις, ἡ ἀναγνώρισις νὰ μὴ περιέχῃ τὸ ὄνομα Μακεδονία, ὅμως ἡ προεδρία τῆς Βρετανίας ἐπιμένει εἰς τὴν σύνθετην ὀνομασίαν μὲ τούς ὅρους Πινέιρο. 5. Τὴν ἡ Ρωσσία μὲ ἐπιστολὴν τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν Βιτάλι Τσούρκιν πρὸς τὸν Γκλιγκόροφ ἀναγνωρίζει ἐπισήμως τὰ Σκόπια μὲ τὸ ὄνομα Μακεδονία. Τὴν τὰ Σκόπια ἐπιλέγουν σημαίαν των μὲ τὸ ἀστέρι τῆς Βεργίνας. 6. Τὴν , μὲ τὴν ὑπ ἀριθμ. 817 ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, τὰ Σκόπια γίνονται δεκτὰ μὲ τὸ προσωρινὸν ὄνομα FYROM, ἄνευ δικαιώματος ἀναρτήσεως σημαίας καὶ ξεκινοῦν διαπραγματεύσεις μὲ μεσολάβησιν τῶν Βὰνς καὶ Ὄουεν, οἱ ὁποῖοι ἐπρότειναν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ ὄνομα «Νέα Μακεδονία» ἡ Ἀθήνα ἀντιπροτείνει «Σλαβομακεδονία», τὰ Σκόπια ἀρνοῦνται. Δεκέμβριον 1993 μέχρι Ἰανουάριον 1994 ἀναγνωρίζονται τὰ Σκόπια ἀπὸ ΗΠΑ, Αὐστραλίαν κ. λπ. κράτη ὡς FYROM. 7. Τὴν ἡ Ἑλλὰς ἀποφασίζει τὸν οἰκονομικὸν ἀποκλεισμὸν τῶν Σκοπίων, ὁπότε ἡ Ἑλλὰς παραπέμπεται εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον. Τὴν ἀναγκάζεται ἡ Ἑλλὰς νὰ ἄρῃ τὸ ἐμπάρκο, ὑποχρεωμένη νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰ Σκόπια ὡς FYROM καὶ τὰ Σκόπια ὑποσχέθηκαν νὰ ἀλλάξουν τὸ σύμβολον τῆς σημαίας των καὶ ὅτι δὲν θὰ ἑρμηνεύουν τὰ Ἄρθρα τοῦ Συντάγματός των νὰ ἀπελευθερώσουν τοὺς ἄλλους «Μακεδόνας». 8. Συνεχίζεται ἡ ἴδια ἀδιάλλακτος τακτικὴ τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι μὲ τὸν καιρὸν τὰ κερδίζουν ὅλα 9.Παρ ὅλον ὅτι ἄνω τῶν 200 Ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων μετέφεραν τὴν παραγωγὴν των εἰς τὰ Σκόπια, ἡ ἀνεργία κε περβαίνει τ 40% ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ὁ Ὦξος εἶναι μεγάλος ποταμός τῆς Ἀσίας (σημερινή του ὀνομασία Ἀμού Ντάρια), ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπό τὸ ὄρος Παμὶρ καὶ ἐκβάλλει εἰς τὴν λίμνην Ἀράλην. Ἡ περιοχὴ γύρω ἀπό τὸν Ὦξον (σημερινὸν Ἀφγανιστὰν) εἶχε κατά τὴν Ἀρχαιότητα τὴν ὀνομασία Βακτριανή. Ἐκυβερνήθη κατά τὰ ἔτη π. Χ. ἀπὸ Ἕλληνας βασιλεῖς, τοὺς Σελευκίδας, διαδόχους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μία ἐπιγραφὴ ἀπό τὴν Ἀρχαιότητα εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν ἀναγράφει εἰς τὴν ἑλληνικήν τὶς ἑξῆς σοφὲς προτροπές: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΗΣ: 1. Πλοῦτον χωρὶς μόχθον 2. Πολιτικὴν χωρὶς ἀρχὲς 3. Ἀπόλαυσιν χωρὶς συναίσθημα 4. Γνώσιν χωρὶς χαρακτῆρα 5. Ἐμπόριον χωρὶς ἦθος 6. Ἐπιστήμην χωρὶς ἀνθρωπιὰν 7. Ἀγάπην χωρὶς θυσίαν καὶ Στὴν παιδική σου ἡλικία, νὰ μαθαίνῃς καλοὺς τρόπους. Στὰ νιάτα σου, νὰ κυριαρχῇς τῶν παθῶν σου. Στὴν ὥριμη ἡλικία σου, νὰ εἶσαι δίκαιος. Κὶ ὅταν γερνᾶς, μάθαινε νὰ δίνῃς σοφὲς συμβουλὲς καὶ νὰ μὴ θλίβεσαι γιά τὸν θάνατον ποὺ σὲ πλησιάζει.

22 Ἀκόμη καὶ σήμερον κατοικοῦν ἐκεῖ ἄνθρωποι μὲ ἑλληνικὴν φυσιογνωμίαν καὶ συνήθειες, ἀκόμη καὶ ἑλληνικὲς λέξεις χρησιμοποιοῦν εἰς τὸ λεξιλόγιόν των καί εἶναι ὑπερήφανοι διότι εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ Ἀκρόπολις τῆς πόλεως Ηerat εἰς τὀ Ἀφγανιστὰν, ἡ ὁποία ἐκτίσθη ἀπό τούς Ἕλληνες κατά τήν ἐποχήν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Δυστυχῶς, ὅμως, ἀκολούθησαν εἰσβολὲς βαρβάρων φυλῶν ἀπό τὰ βάθη τῆς Ἀσίας, ἰδίως Μογγόλοι, ποὺ ἠσπάσθησαν τὸν ἰσλαμισμόν (κυρίως σιίτες). Αὐτοὶ οἱ φανατικοὶ Μωαμεθανοὶ ἐφήρμοσαν αὐστηρῶς τὸ Κοράνιον.Ἐν συνεχείᾳ, ἐξτρεμιστικὲς κατοχικὲς δυνάμεις τῶν Ἄγγλων, ποὺ ἐφαρμόζουν πάντα τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» κυριάρχησαν ἐκεῖ καὶ ἐξαθλίωσαν τὸν λαὸν τόσον, ποὺ ὡδηγήθη ἀπό τὸ ἕν ἄκρον (BURGAS κ. λπ.) εἰς τὸ ἄλλον. Τώρα φθάνουν νὰ ἐπιβιώνουν καλλιεργοῦντες ἰνδικὴν κάναβιν (χασίς) καὶ ὄπιον (τό 93 % τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς καὶ διακινήσεως ὀπίου προέρχεται ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν, παρὰ τὴν ἀμερικανονατοϊκὴν κατοχήν) Τὸ ἀνωτέρω ἄρθρον ἐγράφη μὲ ἀφορμήν τὴν προσφοράν τοῦ κειμένου τῆς ἐπιγραφῆς ἀπό τὸν συνεργάτην μας κ. Χρῖστον Λεβέντην, φιλόλογον, θεολόγον, ἱεροψάλτην ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Νέα σχολικὴ χρονιὰ μὲ ὄνειρα καὶ ἐλπίδες. Ὅμως ποία διαφορά! Σήμερον τὰ παιδιὰ εἰς τὴν ὑπέρ καταναλωτικὴν κοινωνίαν τῶν προηγμένων χωρῶν ἔχουν ὅλες τὶς ἀνέσεις των. Π.χ. καταπιέζονται ἀπὸ γονεῖς καὶ γιαγιάδες νὰ τρώγουν καί «τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα», νὰ τὰ παίρνῃ καὶ νὰ τὰ φέρνῃ τὸ «σχολικὸν» ἀπὸ τὴν πόρταν τοῦ σπιτιοῦ ἤ νὰ τὰ πηγαίνῃ τὸ ἀναπαυτικό «ἁμάξι» τοῦ μπαμπὰ ἤ τῆς μαμᾶς ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σχολείου. Παρόλον ποὺ ἔχουν ὅλες τὶς διευκολύνσεις ἤ νὰ διαβάζουν ὅλην τὴν ἡμέραν εἰς τὸ σχολεῖον ἤ νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὴν οἰκίαν των, ἐν τούτοις, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἡ ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν, τό «χαζοκούτι», ἡ ἀπόλαυσις τῶν πολλῶν ἐδεσμάτων, ποτῶν, παιχνιδιῶν καὶ λοιπῶν, δὲν τὰ διευκολύνουν εἰς τὴν μάθησιν καὶ οἱ γονεῖς εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ τὰ στέλνουν εἰς τὰ φροντιστήρια διὰ νὰ μάθουν κάτι. Ἡ μαλθακότης καὶ ἡ εὐδαιμονία δημιουργοῦν ἀνίσχυρους χαρακτήρας, καχεκτικότητα, ἀνευθυνότητα καὶ ψυχικὰς διαταραχάς. Ἕτσι, συμβαίνει παιδιὰ σήμερον νὰ μὴ ἔχουν τὸ σθένος, ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον, νὰ ἀγωνισθοῦν ἐπιτυχῶς, νὰ γίνουν ἐποικοδομητικὰ στελέχη τῆς κοινωνίας καὶ νὰ δημιουργήσουν εὐτυχισμένας οἰκογενείας καὶ νὰ εὐημερήσουν χωρὶς τὰ δεκανίκια τῶν γονέων, παππούδων καὶ γιαγιάδων... Ἀντιθέτως, πρὸ 50 καὶ 60 ἐτῶν τὰ παιδιὰ ἠναγκάζοντο, διὰ νὰ μεταβοῦν εἰς τὸ Σχολεῖον των, νὰ διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια, μὲ χιονοθύελλες, ραγδαῖες βροχές, ἀφόρητον ψύχος ἤ ζέστη. Νὰ τρώγουν πενιχρὰ καὶ εὐτελῆ ἀλλὰ ὑγιεινὰ προϊόντα, ἕνα «ξεροκόμματο κομμάτι μπομπότα» καὶ λίγο τυρὶ ἤ κρεμμύδι διὰ νὰ ἀντέξουν εἰς τὰς λίαν ἀντιξόους συνθήκας.

23 Τότε ὅμως καὶ οἱ δάσκαλοι εἶχον συνείδησιν τοῦ λειτουργήματός των, ἐδίδασκον μὲ μεθοδικότητα τὰ πάντα καὶ οἱ μαθηταὶ ἐμάθαιναν πραγματικὰ γράμματα καὶ δὲν ἐτελείωναν ἡμιμαθεῖς. Αὐτὴ ἡ σκληραγώγησις ἐδημιουργοῦσε τὴν ἔφεσιν πρὸς τὰ γράμματα, τὴν καρτερίαν καὶ τὴν τόλμην, νὰ παλέψουν εἰς τὴν ζωήν οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαθητἀς, παρόλας τὰς ἀντιξοότητας καὶ κακουχίας, ἔγιναν ἄριστοι ἐπιστήμονες, ἐδημιούργησαν εὐτυχισμένες οἰκογένειες, ἐπιχειρήσεις καὶ ἐν γένει ἔγιναν λίαν ἐποικοδομητικὰ μέλη τῆς κοινωνίας. Οἱ Δάσκαλοι, οἱ λειτουργοὶ τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καὶ οἱ καθηγηταὶ τῶν Ἀνωτάτων Ἱδρυμάτων ἤξεραν οἱ ἴδιοι γράμματα καὶ πάσχιζαν νὰ μάθουν ὅλοι οἱ μαθηταί των σωστὰ τὴν γλώσσαν των, νὰ δημιουργήσουν ἀλώβητον ὀρθόδοξον πίστιν καὶ νὰ διαμορφώσουν ἀκραιφνῆ ἐθνικήν συνείδησιν. Τότε δὲν ὑπῆρχαν, ὄχι μόνον εἰς τὰ δημοτικὰ καὶ γυμνάσια, ἀλλὰ οὔτε κάν εἰς τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα συνδικαλισμοί. Οἱ μαθηταί, ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον, ἀποκτοῦσαν εὐπρεπές ἦθος καὶ ἀκέραιον χαρακτήρα. Δὲν ὑπῆρχαν τά «χαζοκούτια» νὰ ἐκμαυλίζουν τοὺς μαθητὰς καὶ τὶς μαθήτριες καὶ νὰ τὰ ἐκκολάπτουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ 11 καὶ 12 ἐτῶν εἰς ἐν δυνάμει πόρνες καὶ ἐν δυνάμει κλεφτρόνια καὶ ἐν γένει κακοποιὰ στοιχεῖα Παρόλα ταῦτα, ἡ εὐφυΐα τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἔφεσις πρὸς μάθησιν εἶναι τόσον ἰσχυρὰ, ποὺ ἀρκετοὶ μαθηταὶ καὶ φοιτηταί, ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἔχουν σωστοὺς δασκάλους καὶ καθηγητάς, κατορθώνουν νὰ ἀριστεύουν καὶ νὰ μετεκπαιδεύωνται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ νὰ διαπρέπουν. Ὅλους αὐτούς, ποὺ διαπρέπουν, τοὺς ἐπιστρατεύουν ξένα πανεπιστημιακὰ καὶ ἐρευνητικὰ ἱδρύματα καὶ τοὺς ἀξιοποιοῦν καταλλήλως καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἄριστα πνευματικὰ ἀναστήματα, ἔχοντα ὑπόψιν των τὸ χάος, ποὺ ἐπικρατεῖ εἰς τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ Πανεπιστήμια καὶ μὴ ὑπαρχόντων πολλῶν καὶ ἀξιόλογων 45 πανεπιστημιακῶν καὶ ἐρευνητικῶν ἱδρυμάτων εἰς τὴν Μητέρα Πατρίδα, ἀναγκάζονται δυστυχῶς νὰ ριζώσουν εἰς τὰς ξένας χώρας Πέραν τῆς χαώδους καταστάσεως, ποὺ ἐπικρατεῖ διὰ τῶν καθοδηγουμένων καὶ ὑποδαυλιζομένων καταλήψεων καὶ ἀπεργιῶν εἰς τὰ σχολεῖα καὶ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, μία ἄλλη σπουδαία αἰτία τῆς κακοδαιμονίας εἶναι, ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν θέλουν δυστυχῶς νὰ κάνουν πλέον διάφορες τεχνικὲς καὶ χειρωνακτικὲς ἐργασίες, τὶς ὁποῖες θεωροῦν ὅτι εἶναι διὰ Ἀλβανούς, Πακιστανοὺς καὶ ἐν γένει οἰκονομικοὺς μετανάστας... Πρὸς τοῦτο, πασχίζει ἡ πλειοψηφία τῶν ἡμιμαθῶν μαθητῶν νὰ σπουδάσῃ εἰς κάποιαν Ἀνωτέραν ἤ Ἀνωτάτην Σχολήν. Τὸ σύστημα ὅμως τῆς εἰσαγωγῆς ἀναγκάζει τοὺς περισσοτέρους φοιτητὰς νὰ ἐγγράφωνται σὲ κάποια σχολήν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπιθυμοῦν, ὡς π.χ. εἰς τὴν Θεολογικήν, ἐπειδὴ δὲν ἐπέτυχαν εἰς τὴν Νομικὴν ἤ τὴν Φιλοσοφικὴν ἤ εἰς τὴν Ἀστυνομικὴν Ἀκαδημίαν, ἐπειδή δὲν ἐπέτυχαν εἰς ἄλλες σχολὲς τῆς ἀρεσκείας των. Τοιουτρόπως, ἡ ἡμιμάθεια ὁλοκληρώνεται καὶ ἔχομεν π.χ. Θεολόγους, ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ πιστεύουν καθόλου εἰς τὸν Θεὸν καί τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας ἤ Ἀστυνομικοὺς, ποὺ εἶναι «ἄνανδροι» καὶ τρέμουν καὶ τὸ τελευταῖον «κλεφτρόνι» ἤ συνεργοῦν εἰς τὴν παρανομίαν δεχόμενοι «λαδώματα»... Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν εἶχαν ἐπιβληθῇ τόσον πολὺ εἰς τοὺς ἰθύνοντες, διὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὴν πολιτικήν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων: «θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος, διάφθειρέ του τὴν γλῶσσαν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα», διότι εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν εἶχαν ἀμβλυνθῇ οἱ συνειδήσεις, οἱ ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες γύρω ἀπὸ τὴν Θρησκείαν, τὴν Οἰκογένειαν καὶ τὸ Ἔθνος καὶ ὑπῆρχαν ἀντιστάσεις τόσον τῆς πνευματικῆς ὅσον καὶ τῆς θρησκευτικῆς 46

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ d) Τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ Σκόπια Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ^*^*^*^ (a) Ἐπιστολὴ 30.3.1993 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ια) Τ Ο Κ Α Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ἑλληνικῶν ἀξιώσεων Ἐπιστολὴ 1 ης Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25 ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1 2 3 4 ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (συντονισμὸς προβληματισμῶν ὑπὸ Ι.Κ.Α) ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ J) 5.11.2004 : Αἱ Η.Π.Α. μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1489/2015 Ἡ Ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η) ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985 3. ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ἄρθρον ἀπάντησις εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξιν (10.6.2008 17.2.2008) ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Μέ ἰδιαίτερη ἀνησυχία παρατηροῦµε κατά τίς τελευταῖες ἑβδοµάδες νά γίνεται λόγος γιά ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»*

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»* 19η Μαΐου Ημέρα Μνήμης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας (1914-1923) Αʹ. Φάνης Μαλκίδης Η διεκδικουμένη περιοχὴ τοῦ Πόντου, ὡς Αὐτονόμου Ελληνικοῦ Ποντιακοῦ Κράτους (1918-1922). «Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ ^*^*^*^ (b) Ἡ ἐναντίον τῆς Μακεδονίας ἐπιβουλή ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Α Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Α Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Α Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ. ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα