Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (η οποία έχει συσταθεί ως Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης στην Ολλανδία και διατηρεί την καταστατική της έδρα στο Άµστερνταµ) Έκδοση Τίτλων 100% Προστατευµένου Κεφαλαίου αξίας µέχρι του ποσού των 10,000,000 ΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ µε λήξη τον εκέµβριο του 2012, συνδεοµένων µε τον είκτη Dow Jones Euro STOXX 50 (Price) µε την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (η οποία έχει συσταθεί στην Πολιτεία Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών) Το παρόν έγγραφο αποτελεί περιληπτικό σηµείωµα (το «Περιληπτικό Σηµείωµα») το οποίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους Τίτλους, όπως περιγράφονται στο παρόν, για τους σκοπούς του Άρθρου 5.3 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ περί Ενηµερωτικού δελτίου δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση (η «Οδηγία»). Το Περιληπτικό Σηµείωµα, το από 25 Οκτωβρίου 2007 σηµείωµα κινητών αξιών αναφορικά µε τους Τίτλους του παρόντος εγγράφου που έχει συνταχθεί από τον Εκδότη (το «Σηµείωµα Κινητών Αξιών») και το από 24 Ιουλίου 2007 έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς») αποτελούν το Ενηµερωτικό ελτίο (το «Ενηµερωτικό ελτίο»), για τους σκοπούς του Άρθρου 5.3 της Οδηγίας, σε σχέση µε τους Τίτλους, όπως περιγράφονται στο παρόν. Πλήρεις πληροφορίες για τον Εκδότη και την προσφορά των Τίτλων µπορούν να αντληθούν µόνο από τον συνδυασµό του Εγγράφου Αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων όλων των πληροφοριών που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο Έγγραφο Αναφοράς), του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών (συµπεριλαµβανοµένων όλων των πληροφοριών που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών) και του Περιληπτικού Σηµειώµατος. Το Έγγραφο Αναφοράς, το Σηµείωµα Κινητών Αξιών και το Περιληπτικό Σηµείωµα διατίθενται στα γραφεία της καταστατικής έδρας του Εκδότη, του ιαχειριστή Έκδοσης και του Αντιπροσώπου Πληρωµών µε έδρα την Ιρλανδία και αντίγραφα µπορούν να παραληφθούν από τον ιαχειριστή Έκδοσης και τον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ. ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΗ ΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ. Μετά την ενσωµάτωση των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας σε κάθε Κράτος- Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, αστική ευθύνη δεν µπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον Ενηµερωτικό ελτίο αποκλειστικά και µόνο βάσει του Περιληπτικού Σηµειώµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της µετάφρασής του, εκτός εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν συνάδουν οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό µε αυτές που περιλαµβάνονται στα λοιπά µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου Κράτους-Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του Κράτους-Μέλους στο οποίο εισάγεται η διαφορά, να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού δελτίου, ή µέρους αυτού, πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

2 Όροι που δεν έχουν προσδιορισθεί στο παρόν έχουν το ίδιο νόηµα µε τους όρους του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών ή του Εγγράφου Αναφοράς. Εκδότης: Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (εφεξής «LBTCBV») H LBTCBV έχει συσταθεί στην Ολλανδία ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (besloten vennootschap met beperkte aansprake lijkheid) και λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως χρηµατοδοτική εταιρεία, υποστηρίζοντας τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης διαφόρων, κυρίως Ευρωπαϊκών, θυγατρικών εταιριών της LBHI (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) Εγγυητής και εγγύηση: ιαχειριστής Έκδοσης: Κύριος ιαχειριστής Πληρωµών: ιαχειριστής Υπολογισµών : Ο είκτης: Τίτλοι: Η Lehman Brothers Holdings Inc. (εφεξής «LBΗΙ») σύµφωνα µε την από 24 Ιουλίου 2007 σύµβαση εγγύησης µεταξύ του Εκδότη και του Εγγυητή (όπως τροποποιείται, επαναδιατυπώνεται, ή συµπληρώνεται εκάστοτε, εφεξής η «Εγγύηση»). Η LBHI, εταιρεία µε έδρα την πολιτεία Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών, είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου Lehman Brothers. Η Lehman Brothers έχει ως κύριες δραστηριότητες την επενδυτική τραπεζική, τις κεφαλαιαγορές και την διαχείριση επενδύσεων. Σύµφωνα µε την Εγγύηση, η LBHI ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα εγγυάται ότι θα καταβάλλει όλα τα ποσά κεφαλαίου και τόκων (αν υπάρχουν) επί των Τίτλων, κατόπιν έγγραφης αίτησης των κατόχων των Τίτλων (ο «Κάτοχος των Τίτλων» ή οι «Κάτοχοι των Τίτλων»), σε περίπτωση που η LBTCBV αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων. Lehman Brothers International (Europe) Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Bank of New York, ενεργώντας µέσω του καταστήµατός της στο Λονδίνο) Lehman Brothers International (Europe) Ο είκτης Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) (Bloomberg: SX5E Index). Τίτλοι Προστατευµένου Κεφαλαίου αξίας µέχρι του ποσού των 10,000,000 ολαρίων ΗΠΑ µε λήξη τον εκέµβριο του 2012, συνδεδεµένοι µε τον είκτη Dow Jones Euro STOXX 50 (Price) (ο «είκτης»). Οι Τίτλοι καλυπτόµενοι εξ ολοκλήρου από τον Εκδότη έχουν τιµή έκδοσης 100 % µε ονοµαστική αξία («OA») 2,000 ολάρια ΗΠΑ ο καθένας. Τελικό Αποδοτέο Ποσό («ΤΑΠ») Με εξαίρεση την περίπτωση της πρόωρης ρευστοποίησης ή ακύρωσης των Τίτλων, ο Εκδότης θα πρέπει να αποδώσει στον κάτοχο των Τίτλων κατά την Ηµεροµηνία Λήξης των Τίτλων ένα ποσό για κάθε Τίτλο στο Καθορισµένο Νόµισµα, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από τον ιαχειριστή Υπολογισµών την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

3 ΤΑΠ = ΟΑ x (ΠΚ+Max[ΣΣ x( είκτης τελικός - είκτηςx 0 / είκτηςx 0 ); 23% ) Όπου: «ΠΚ» ή «Προστασία Κεφαλαίου» = 100% «είκτης τελικός» σηµαίνει την Τιµή Κλεισίµατος του είκτη την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, όπως αυτή υπολογίζεται από τον ιαχειριστή Υπολογισµών. " είκτηςx 0 " σηµαίνει την Τιµή Κλεισίµατος του είκτη κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Αρχικής Τιµής, όπως αυτή υπολογίζεται από τον ιαχειριστή Υπολογισµών. Max, σύµβολο ακολουθούµενο από σειρά αριθµών ή τύπους µέσα σε παρένθεση, σηµαίνει τον ανώτερο από τους αριθµούς ή το ανώτερο από τα αποτελέσµατα των τύπων που χωρίζονται από το σηµείο «;» µέσα στην παρένθεση. «ΣΣ» ή «Συντελεστής Συµµετοχής» = 50% ιανοµή/ ιάθεση: Σε σχέση µε την προσφορά και την πώληση των Τίτλων, ο ιαχειριστής Έκδοσης έχει αναθέσει την διάθεση των Τίτλων στην Citibank International plc, Κατάστηµα Ελλάδος, Όθωνος 8, (εφεξής ο «Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα»). Ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα θα αποκτήσει τους Τίτλους από τον ιαχειριστή Έκδοσης µε έκπτωση στην Τιµή Έκδοσης ή στην Τιµή Έκδοσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο ιαχειριστής Έκδοσης είναι δυνατόν να καταβάλει προµήθεια διάθεσης στον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε τέτοιο ποσό που λαµβάνει ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα µπορεί να είναι πρόσθετο στη συνήθη προµήθεια / έξοδα που επιβάλλει ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα. Κάθε αγοραστής των Τίτλων αναγνωρίζει ότι η παραπάνω προµήθεια διάθεσης µπορεί να παρακρατηθεί από τον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα έχει συµφωνήσει έναντι του Εκδότη, του Εγγυητή και του ιαχειριστή Έκδοσης (οι οποίοι αποκαλούνται από κοινού "Lehman Brothers") ότι η αρχική προµήθεια συµµετοχής που δύναται να χρεώσει δεν θα ξεπεράσει το 2.5 %. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήµατος. Με εξαίρεση των όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, η Lehman Brothers δεν έχει πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε οικονοµική συµφωνία ανάµεσα στον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα και τους πελάτες του. Η Lehman Brothers δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη οποιασδήποτε µορφής σε σχέση µε τις συµβατικές συµφωνίες µεταξύ του Αντιπροσώπου ιάθεσης στην Ελλάδα και των πελατών του.

4 Αποδοτέο Ποσό σε περίπτωση Πρόωρης Λήξης για φορολογικούς λόγους ή σε περίπτωση παράβασης υποχρέωσης: Σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης για φορολογικούς λόγους ή σε περίπτωση αθέτησης κάποιας υποχρέωσης (όπως περιγράφεται στο Στοιχείο 23 του Α Μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων), ο Εκδότης µπορεί να ακυρώσει τους Τίτλους και αν επιτρέπεται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία, να αποδώσει στον Κάτοχο κάθε Τίτλου το Ποσό Πρόωρης Λήξης. Το ποσό αυτό µπορεί να είναι µικρότερο από την Τιµή Έκδοσης των Τίτλων, ή µικρότερο του ποσού που κατέβαλε ο Κάτοχος των Τίτλων για την απόκτησή τους, ή ακόµα και µηδενικό. Προσαρµογές Αναταραχές: και Αναλυτικοί όροι που εξειδικεύουν τις αναπροσαρµογές που θα πραγµατοποιηθούν ως προς την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Αρχικής Τιµής και την Ηµεροµηνία Λήξης των Τίτλων, εφόσον αυτές αποτελούν είτε µη εργάσιµες ηµέρες είτε έκτακτες αργίες λόγω Αναταραχής της Αγοράς, περιέχονται στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών. Πιο αναλυτικοί όροι που συγκεκριµενοποιούν την αναπροσαρµογή που θα επέλθει στους όρους και προϋποθέσεις των Τίτλων σε περίπτωση που υπάρξει σηµαντική αναταραχή της αγοράς, ή γεγονός που επιβάλλει την αναπροσαρµογή του είκτη, και/ή άλλο παρόµοιο ή ασυνήθιστο γεγονός σε σχέση µε τον είκτη, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών. Γεγονότα τέτοιου είδους µπορεί να οδηγήσουν σε αναβολή ή/και υιοθέτηση εναλλακτικών προβλέψεων υπολογισµού της τιµής του είκτη και µπορεί να έχουν δυσµενές αντίκτυπο στην αξία των Τίτλων. Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου, Εισαγωγή σε Οργανωµένη Αγορά και Έγκριση διαπραγµάτευσης : Περίοδος Προσφοράς: Θα υποβληθεί αίτηση στο Χρηµατιστήριο της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange) για την εισαγωγή των Τίτλων στην Επίσηµη Λίστα (Official List) και την αποδοχή τους για διαπραγµάτευση στην οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου της Ιρλανδίας. Έχει υποβληθεί αίτηση στην Irish Financial Services Regulatory Authority (εφεξής «IFSRA»), η οποία είναι η αρµόδια αρχή της Ιρλανδίας για τους σκοπούς της Οδηγίας για την έγκριση του παρόντος Συνοπτικού Σηµειώµατος και του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών. Επιπλέον, ζητήθηκε από την IFSRA να παράσχει στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είναι η αντίστοιχη αρµόδια αρχή της Ελλάδας, για κάθε δηµόσια προσφορά Τίτλων στην Ελλάδα, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την Οδηγία, ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να επιβεβαιώνει ότι το Ενηµερωτικό ελτίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας, καθώς και ένα αντίγραφο του Ενηµερωτικού ελτίου µε τη µετάφραση του Περιληπτικού Σηµειώµατος στα Ελληνικά προκειµένου να γίνει δυνατή η δηµόσια προσφορά των Τίτλων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Οδηγία. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα θα µεταφραστεί στα Ελληνικά και θα καταχωρηθεί στην IFSRA. Οι Τίτλοι θα προσφέρονται δηµοσίως προς αγορά στην Ελλάδα. Η προσφορά των Τίτλων θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στις 31 Οκτωβρίου του 2007, ώρα 8.00 π.µ. και θα τελειώσει στις 30 Νοεµβρίου 2007, ώρα µ.µ ή στις προαναφερόµενες ώρες κάποιας άλλης προγενέστερης ηµεροµηνίας, µε απόφαση του ιαχειριστή Έκδοσης κατά την διακριτική ευχέρειά του, εφόσον έχει ήδη λάβει αιτήσεις για την απόκτηση του συνόλου των

5 Τίτλων ύψους 10,000,000 ολαρίων ΗΠΑ, ή µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς. Γνωστοποιήσεις: Φόροι: Νοµική Κατάσταση των Τίτλων και Εγγύηση, Μη παραχώρηση άλλης εξασφάλισης: Μορφή των Τίτλων: Κάθε γνωστοποίηση που θα δηµοσιεύεται αναφορικά µε τους Τίτλους θα είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου της Ιρλανδίας Irish Stock Exchange (http://www.ise.ie). Η πληρωµή του κεφαλαίου και της υπεραξίας των Τίτλων, αν υπάρχει, θα καταβάλλεται χωρίς καµία µείωση λόγω παρακράτησης φόρων στην Ολλανδία, στην περίπτωση πληρωµών που πραγµατοποιούνται από τον Εκδότη, ή στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην περίπτωση πληρωµών που πραγµατοποιούνται από τον Εγγυητή, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων και όπως ορίζει ο νόµος. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, και αναφορικά µε τους Έλληνες Κατόχους των Τίτλων για την πληρωτέα υπεραξία των Τίτλων θα παρακρατείται φόρος (ανερχόµενος σήµερα σε 10%), αν η υπεραξία καταβάλλεται από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να συµβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συµβούλους για τις φορολογικές συνέπειες της επένδυσης στους Τίτλους. Οι Τίτλοι και η Εγγύηση θα αποτελούν άµεσες, ανεπιφύλακτες και ανέγγυες υποχρεώσεις του Εκδότη και του Εγγυητή, αντίστοιχα, και θα κατατάσσονται pari passu (ισότιµα) µεταξύ τους, και ισότιµα µε όλες τις άλλες ανέγγυες (unsecured and unsubordinated) υποχρεώσεις του Εκδότη και του Εγγυητή, αντίστοιχα. Οι Τίτλοι και η Εγγύηση έχουν το όφελος της αρνητικής υποθήκης (negative pledge), υπό την έννοια ότι δεν µπορεί να παραχωρηθεί νέο εµπράγµατο δικαίωµα /εξασφάλιση επί της περιουσίας του Εκδότη και τον Εγγυητή, εκτός από αυτά που έχουν παραχωρηθεί µέχρι σήµερα. ικαιώµατα επί ενός προσωρινού Τίτλου στον κοµιστή, ο οποίος θα αντικατασταθεί µε ένα οριστικό Τίτλο στον κοµιστή. Όροι Προϋποθέσεις και Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Τίτλους είναι οι «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων», όπως παρατίθενται στο από 24 Ιουλίου 2007 Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο, όπως αυτό συµπληρώθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2007 και 15 Οκτωβρίου 2007, το οποίο έχει εκδοθεί αναφορικά µε το Πρόγραµµα Έκδοσης Τίτλων Μεσοπρόθεσµης ιάρκειας, ύψους 100,000,000,000 U.S.$ (Euro Medium-Term Note Program) των LBHI, LBTCBV και της Lehman Brothers Bankhaus AG (το "Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο"), όροι οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί κατά παραποµπή στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών, όπως και στο βαθµό που αυτοί συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν, και/ή αντικαταστάθηκαν στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών (οι «Όροι και οι Προϋποθέσεις»).

6 Περιορισµοί Πώλησης: Όπως εξειδικεύονται στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών που σχετίζεται µε τους Τίτλους και όπως παρατίθενται στην παράγραφο µε τίτλο «Εγγραφές και Πώληση» στις σελίδες του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου, το οποίο περιέχει περίληψη συγκεκριµένων περιορισµών πώλησης στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Αυστραλία και την Σιγκαπούρη, η οποία παράγραφος περιλήφθηκε κατά παραποµπή στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών. Εκτός από την αίτηση για έγκριση και το αίτηµα που έχει υποβληθεί στο IFSRA, όπως αναφέρεται παραπάνω, προκειµένου να γίνει δυνατή η δηµόσια προσφορά των Τίτλων στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, καµία ενέργεια δεν έχει γίνει ή θα γίνει σε κάποια άλλη χώρα ή δικαιοδοσία από τον Εκδότη, τον Εγγυητή ή τον ιαχειριστή Έκδοσης ώστε να επιτραπεί η δηµόσια προσφορά των Τίτλων ή η κατοχή ή διανοµή οποιουδήποτε σχετικού εντύπου προσφοράς σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, στην οποία απαιτείται ενέργεια για αυτό το σκοπό. Ο ιαχειριστής Έκδοσης και κάθε αγοραστής των Τίτλων πρέπει να τηρεί όλους τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία θα προσφέρει, πωλήσει ή θα παραδώσει Τίτλους ή θα διανείµει το Ενηµερωτικό ελτίο ή οποιοδήποτε έντυπο προσφοράς σχετικά µε τους Τίτλους. Εφαρµοστέο ίκαιο: Επενδυτικοί κίνδυνοι: Οι Τίτλοι θα διέπονται από το Αγγλικό ίκαιο. Η Εγγύηση θα διέπεται από τους νόµους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κίνδυνοι που αφορούν τον Εκδότη, τον Εγγυητή και τους Τίτλους στους οποίους περιλαµβάνονται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Οι κίνδυνοι που αφορούν τον Εκδότη και τον Εγγυητή αναφέρονται εκτός των άλλων και στο ότι η οικονοµική κατάσταση του Εκδότη και του Εγγυητή και τα αποτελέσµατα της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας µπορεί να επηρεαστούν από ασυνήθιστες και δυσµενείς οικονοµικές, νοµικές, αγοραίες και άλλες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες περιλαµβάνουν - όχι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά- τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο του ανταγωνισµού, τις µεταβολές στις αντιλήψεις των επενδυτών, τον κίνδυνο ρευστότητας, αλλαγές στη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, στις πιστωτικές υποχρεώσεις και τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και τον κίνδυνο νοµικής συµµόρφωσης. Οι κίνδυνοι αυτοί που αναφέρονται στον Εκδότη και στον Εγγυητή παρατίθενται πλήρως στο Έγγραφο Αναφοράς. Οι κίνδυνοι που αφορούν τους Τίτλους αναφέρονται εκτός των άλλων και στο ότι η αξία των Τίτλων µπορεί να µεταβάλλεται και ότι η Τιµή Έκδοσης των Τίτλων µπορεί να µην αντικατοπτρίζει επακριβώς την αξία τους στη δευτερογενή αγορά. Οι Τίτλοι δεν αποφέρουν τόκο. Το Τελικό Αποδοτέο Ποσό είναι µεταβλητό και εξαρτάται από την τιµή του είκτη την Ώρα Υπολογισµού Τιµής είκτη κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, σε σχέση µε την τιµή του είκτη την Ώρα Υπολογισµού Τιµής είκτη,

7 κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Αρχικής Τιµής. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι Τίτλοι µπορούν να ρευστοποιηθούν πριν την ηµεροµηνία λήξης τους για λόγους φορολογικούς ή σε περίπτωση αθέτησης κάποιας υποχρέωσης, όπως οι λόγοι αυτοί περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, το πρόωρα αποδοθέν ποσό µπορεί να είναι µικρότερο από το ποσό που είχε επενδύσει ο επενδυτής για τους Τίτλους και µπορεί να είναι ακόµα και µηδενικό. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι οι Τίτλοι θα διαπραγµατεύονται σε δευτερογενή αγορά, και αν υπάρχει µια τέτοια αγορά δεν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση σχετικά µε τη ρευστότητα των Τίτλων. Ο Εκδότης, ο Εγγυητής, ο ιαχειριστής Έκδοσης, ο ιαχειριστής Υπολογισµών και /ή οι αντίστοιχες θυγατρικές τους µπορεί να έχουν συµφέροντα που συγκρούονται µε τα συµφέροντα των Κατόχων των Τίτλων. Οι µελλοντικοί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ιαχειριστής Υπολογισµών µπορεί, µε τη διακριτική ευχέρεια που παρέχεται σε αυτόν, να επιφέρει τροποποιήσεις στους όρους των Τίτλων και να προβεί σε υπολογισµούς, οι οποίοι µπορεί να έχουν δυσµενείς συνέπειες στην αξία των Τίτλων. Οι µελλοντικοί επενδυτές πρέπει επίσης να κατανοούν τα χαρακτηριστικά του είκτη και τους επενδυτικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις µετοχές που απαρτίζουν τον είκτη. Ο είκτης είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις κατά την διακριτική ευχέρεια του ιαχειριστή Υπολογισµών. Οι µελλοντικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήµεροι ότι η εκάστοτε τιµή του είκτη ή οι τιµές των µετοχών που περιλαµβάνονται στον είκτη δεν έχουν ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη µεταβολή της αγοραίας αξίας των Τίτλων και ότι η επένδυση στους Τίτλους δεν λαµβάνει υπόψη τα πληρωτέα µερίσµατα επί των µετοχών που περιλαµβάνονται στον είκτη. Τέλος, οι επενδυτές θα πρέπει να στηρίζονται στις διαδικασίες των Euroclear και Clearstream, Λουξεµβούργο για την µεταφορά, πληρωµή και επικοινωνία µε τον Εκδότη. Αυτοί οι κίνδυνοι παρατίθενται αναλυτικότερα στην παράγραφο «Παράγοντες Κινδύνων» στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης φέρει την ευθύνη σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα και δηλώνει ότι κατέβαλε την προσήκουσα επιµέλεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Περιληπτικό Σηµείωµα είναι, από όσο είναι σε θέση να γνωρίζει, σύµφωνες µε τα πραγµατικά περιστατικά και δεν περιέχει καµία παράλειψη που είναι πιθανόν να επηρεάσει την σηµασία αυτών των πληροφοριών.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 που τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc.

Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Tελικοί όροι ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 της Citigroup Inc. Έκδοση Ανακλήσιμων Τίτλων Range Accrual μέχρι του ποσού των USD10.000.000με λήξη τον Νοέμβριο 2019 στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 25.000.000.000 ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR4.099.000 µε προστασία κεφαλαίου µε Σταθερή Προσαύξηση Εύρους µε λήξη τον Αύγουστο του 2016 Με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD11.702.000 με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR3.649.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 257 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3401 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σημειώματα αποτελούνται από απαιτήσεις γνωστοποίησης γνωστές ως "Στοιχεία (Elements)". Αυτά τα Στοιχεία (Elements) απαριθμούνται στις Ενότητες A-E (A.1 E.7). Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤOYN ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου ή των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα