Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (η οποία έχει συσταθεί ως Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης στην Ολλανδία και διατηρεί την καταστατική της έδρα στο Άµστερνταµ) Έκδοση Τίτλων 100% Προστατευµένου Κεφαλαίου αξίας µέχρι του ποσού των 10,000,000 ΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ µε λήξη τον εκέµβριο του 2012, συνδεοµένων µε τον είκτη Dow Jones Euro STOXX 50 (Price) µε την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (η οποία έχει συσταθεί στην Πολιτεία Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών) Το παρόν έγγραφο αποτελεί περιληπτικό σηµείωµα (το «Περιληπτικό Σηµείωµα») το οποίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους Τίτλους, όπως περιγράφονται στο παρόν, για τους σκοπούς του Άρθρου 5.3 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ περί Ενηµερωτικού δελτίου δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση (η «Οδηγία»). Το Περιληπτικό Σηµείωµα, το από 25 Οκτωβρίου 2007 σηµείωµα κινητών αξιών αναφορικά µε τους Τίτλους του παρόντος εγγράφου που έχει συνταχθεί από τον Εκδότη (το «Σηµείωµα Κινητών Αξιών») και το από 24 Ιουλίου 2007 έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς») αποτελούν το Ενηµερωτικό ελτίο (το «Ενηµερωτικό ελτίο»), για τους σκοπούς του Άρθρου 5.3 της Οδηγίας, σε σχέση µε τους Τίτλους, όπως περιγράφονται στο παρόν. Πλήρεις πληροφορίες για τον Εκδότη και την προσφορά των Τίτλων µπορούν να αντληθούν µόνο από τον συνδυασµό του Εγγράφου Αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων όλων των πληροφοριών που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο Έγγραφο Αναφοράς), του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών (συµπεριλαµβανοµένων όλων των πληροφοριών που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών) και του Περιληπτικού Σηµειώµατος. Το Έγγραφο Αναφοράς, το Σηµείωµα Κινητών Αξιών και το Περιληπτικό Σηµείωµα διατίθενται στα γραφεία της καταστατικής έδρας του Εκδότη, του ιαχειριστή Έκδοσης και του Αντιπροσώπου Πληρωµών µε έδρα την Ιρλανδία και αντίγραφα µπορούν να παραληφθούν από τον ιαχειριστή Έκδοσης και τον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ. ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΗ ΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ. Μετά την ενσωµάτωση των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας σε κάθε Κράτος- Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, αστική ευθύνη δεν µπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον Ενηµερωτικό ελτίο αποκλειστικά και µόνο βάσει του Περιληπτικού Σηµειώµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της µετάφρασής του, εκτός εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν συνάδουν οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό µε αυτές που περιλαµβάνονται στα λοιπά µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου Κράτους-Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του Κράτους-Μέλους στο οποίο εισάγεται η διαφορά, να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού δελτίου, ή µέρους αυτού, πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

2 Όροι που δεν έχουν προσδιορισθεί στο παρόν έχουν το ίδιο νόηµα µε τους όρους του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών ή του Εγγράφου Αναφοράς. Εκδότης: Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (εφεξής «LBTCBV») H LBTCBV έχει συσταθεί στην Ολλανδία ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (besloten vennootschap met beperkte aansprake lijkheid) και λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως χρηµατοδοτική εταιρεία, υποστηρίζοντας τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης διαφόρων, κυρίως Ευρωπαϊκών, θυγατρικών εταιριών της LBHI (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) Εγγυητής και εγγύηση: ιαχειριστής Έκδοσης: Κύριος ιαχειριστής Πληρωµών: ιαχειριστής Υπολογισµών : Ο είκτης: Τίτλοι: Η Lehman Brothers Holdings Inc. (εφεξής «LBΗΙ») σύµφωνα µε την από 24 Ιουλίου 2007 σύµβαση εγγύησης µεταξύ του Εκδότη και του Εγγυητή (όπως τροποποιείται, επαναδιατυπώνεται, ή συµπληρώνεται εκάστοτε, εφεξής η «Εγγύηση»). Η LBHI, εταιρεία µε έδρα την πολιτεία Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών, είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου Lehman Brothers. Η Lehman Brothers έχει ως κύριες δραστηριότητες την επενδυτική τραπεζική, τις κεφαλαιαγορές και την διαχείριση επενδύσεων. Σύµφωνα µε την Εγγύηση, η LBHI ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα εγγυάται ότι θα καταβάλλει όλα τα ποσά κεφαλαίου και τόκων (αν υπάρχουν) επί των Τίτλων, κατόπιν έγγραφης αίτησης των κατόχων των Τίτλων (ο «Κάτοχος των Τίτλων» ή οι «Κάτοχοι των Τίτλων»), σε περίπτωση που η LBTCBV αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων. Lehman Brothers International (Europe) Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Bank of New York, ενεργώντας µέσω του καταστήµατός της στο Λονδίνο) Lehman Brothers International (Europe) Ο είκτης Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) (Bloomberg: SX5E Index). Τίτλοι Προστατευµένου Κεφαλαίου αξίας µέχρι του ποσού των 10,000,000 ολαρίων ΗΠΑ µε λήξη τον εκέµβριο του 2012, συνδεδεµένοι µε τον είκτη Dow Jones Euro STOXX 50 (Price) (ο «είκτης»). Οι Τίτλοι καλυπτόµενοι εξ ολοκλήρου από τον Εκδότη έχουν τιµή έκδοσης 100 % µε ονοµαστική αξία («OA») 2,000 ολάρια ΗΠΑ ο καθένας. Τελικό Αποδοτέο Ποσό («ΤΑΠ») Με εξαίρεση την περίπτωση της πρόωρης ρευστοποίησης ή ακύρωσης των Τίτλων, ο Εκδότης θα πρέπει να αποδώσει στον κάτοχο των Τίτλων κατά την Ηµεροµηνία Λήξης των Τίτλων ένα ποσό για κάθε Τίτλο στο Καθορισµένο Νόµισµα, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από τον ιαχειριστή Υπολογισµών την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

3 ΤΑΠ = ΟΑ x (ΠΚ+Max[ΣΣ x( είκτης τελικός - είκτηςx 0 / είκτηςx 0 ); 23% ) Όπου: «ΠΚ» ή «Προστασία Κεφαλαίου» = 100% «είκτης τελικός» σηµαίνει την Τιµή Κλεισίµατος του είκτη την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, όπως αυτή υπολογίζεται από τον ιαχειριστή Υπολογισµών. " είκτηςx 0 " σηµαίνει την Τιµή Κλεισίµατος του είκτη κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Αρχικής Τιµής, όπως αυτή υπολογίζεται από τον ιαχειριστή Υπολογισµών. Max, σύµβολο ακολουθούµενο από σειρά αριθµών ή τύπους µέσα σε παρένθεση, σηµαίνει τον ανώτερο από τους αριθµούς ή το ανώτερο από τα αποτελέσµατα των τύπων που χωρίζονται από το σηµείο «;» µέσα στην παρένθεση. «ΣΣ» ή «Συντελεστής Συµµετοχής» = 50% ιανοµή/ ιάθεση: Σε σχέση µε την προσφορά και την πώληση των Τίτλων, ο ιαχειριστής Έκδοσης έχει αναθέσει την διάθεση των Τίτλων στην Citibank International plc, Κατάστηµα Ελλάδος, Όθωνος 8, (εφεξής ο «Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα»). Ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα θα αποκτήσει τους Τίτλους από τον ιαχειριστή Έκδοσης µε έκπτωση στην Τιµή Έκδοσης ή στην Τιµή Έκδοσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο ιαχειριστής Έκδοσης είναι δυνατόν να καταβάλει προµήθεια διάθεσης στον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε τέτοιο ποσό που λαµβάνει ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα µπορεί να είναι πρόσθετο στη συνήθη προµήθεια / έξοδα που επιβάλλει ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα. Κάθε αγοραστής των Τίτλων αναγνωρίζει ότι η παραπάνω προµήθεια διάθεσης µπορεί να παρακρατηθεί από τον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Αντιπρόσωπος ιάθεσης στην Ελλάδα έχει συµφωνήσει έναντι του Εκδότη, του Εγγυητή και του ιαχειριστή Έκδοσης (οι οποίοι αποκαλούνται από κοινού "Lehman Brothers") ότι η αρχική προµήθεια συµµετοχής που δύναται να χρεώσει δεν θα ξεπεράσει το 2.5 %. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήµατος. Με εξαίρεση των όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, η Lehman Brothers δεν έχει πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε οικονοµική συµφωνία ανάµεσα στον Αντιπρόσωπο ιάθεσης στην Ελλάδα και τους πελάτες του. Η Lehman Brothers δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη οποιασδήποτε µορφής σε σχέση µε τις συµβατικές συµφωνίες µεταξύ του Αντιπροσώπου ιάθεσης στην Ελλάδα και των πελατών του.

4 Αποδοτέο Ποσό σε περίπτωση Πρόωρης Λήξης για φορολογικούς λόγους ή σε περίπτωση παράβασης υποχρέωσης: Σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης για φορολογικούς λόγους ή σε περίπτωση αθέτησης κάποιας υποχρέωσης (όπως περιγράφεται στο Στοιχείο 23 του Α Μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων), ο Εκδότης µπορεί να ακυρώσει τους Τίτλους και αν επιτρέπεται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία, να αποδώσει στον Κάτοχο κάθε Τίτλου το Ποσό Πρόωρης Λήξης. Το ποσό αυτό µπορεί να είναι µικρότερο από την Τιµή Έκδοσης των Τίτλων, ή µικρότερο του ποσού που κατέβαλε ο Κάτοχος των Τίτλων για την απόκτησή τους, ή ακόµα και µηδενικό. Προσαρµογές Αναταραχές: και Αναλυτικοί όροι που εξειδικεύουν τις αναπροσαρµογές που θα πραγµατοποιηθούν ως προς την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Αρχικής Τιµής και την Ηµεροµηνία Λήξης των Τίτλων, εφόσον αυτές αποτελούν είτε µη εργάσιµες ηµέρες είτε έκτακτες αργίες λόγω Αναταραχής της Αγοράς, περιέχονται στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών. Πιο αναλυτικοί όροι που συγκεκριµενοποιούν την αναπροσαρµογή που θα επέλθει στους όρους και προϋποθέσεις των Τίτλων σε περίπτωση που υπάρξει σηµαντική αναταραχή της αγοράς, ή γεγονός που επιβάλλει την αναπροσαρµογή του είκτη, και/ή άλλο παρόµοιο ή ασυνήθιστο γεγονός σε σχέση µε τον είκτη, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών. Γεγονότα τέτοιου είδους µπορεί να οδηγήσουν σε αναβολή ή/και υιοθέτηση εναλλακτικών προβλέψεων υπολογισµού της τιµής του είκτη και µπορεί να έχουν δυσµενές αντίκτυπο στην αξία των Τίτλων. Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου, Εισαγωγή σε Οργανωµένη Αγορά και Έγκριση διαπραγµάτευσης : Περίοδος Προσφοράς: Θα υποβληθεί αίτηση στο Χρηµατιστήριο της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange) για την εισαγωγή των Τίτλων στην Επίσηµη Λίστα (Official List) και την αποδοχή τους για διαπραγµάτευση στην οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου της Ιρλανδίας. Έχει υποβληθεί αίτηση στην Irish Financial Services Regulatory Authority (εφεξής «IFSRA»), η οποία είναι η αρµόδια αρχή της Ιρλανδίας για τους σκοπούς της Οδηγίας για την έγκριση του παρόντος Συνοπτικού Σηµειώµατος και του Σηµειώµατος Κινητών Αξιών. Επιπλέον, ζητήθηκε από την IFSRA να παράσχει στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είναι η αντίστοιχη αρµόδια αρχή της Ελλάδας, για κάθε δηµόσια προσφορά Τίτλων στην Ελλάδα, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την Οδηγία, ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να επιβεβαιώνει ότι το Ενηµερωτικό ελτίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας, καθώς και ένα αντίγραφο του Ενηµερωτικού ελτίου µε τη µετάφραση του Περιληπτικού Σηµειώµατος στα Ελληνικά προκειµένου να γίνει δυνατή η δηµόσια προσφορά των Τίτλων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Οδηγία. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα θα µεταφραστεί στα Ελληνικά και θα καταχωρηθεί στην IFSRA. Οι Τίτλοι θα προσφέρονται δηµοσίως προς αγορά στην Ελλάδα. Η προσφορά των Τίτλων θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στις 31 Οκτωβρίου του 2007, ώρα 8.00 π.µ. και θα τελειώσει στις 30 Νοεµβρίου 2007, ώρα µ.µ ή στις προαναφερόµενες ώρες κάποιας άλλης προγενέστερης ηµεροµηνίας, µε απόφαση του ιαχειριστή Έκδοσης κατά την διακριτική ευχέρειά του, εφόσον έχει ήδη λάβει αιτήσεις για την απόκτηση του συνόλου των

5 Τίτλων ύψους 10,000,000 ολαρίων ΗΠΑ, ή µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς. Γνωστοποιήσεις: Φόροι: Νοµική Κατάσταση των Τίτλων και Εγγύηση, Μη παραχώρηση άλλης εξασφάλισης: Μορφή των Τίτλων: Κάθε γνωστοποίηση που θα δηµοσιεύεται αναφορικά µε τους Τίτλους θα είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου της Ιρλανδίας Irish Stock Exchange (http://www.ise.ie). Η πληρωµή του κεφαλαίου και της υπεραξίας των Τίτλων, αν υπάρχει, θα καταβάλλεται χωρίς καµία µείωση λόγω παρακράτησης φόρων στην Ολλανδία, στην περίπτωση πληρωµών που πραγµατοποιούνται από τον Εκδότη, ή στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην περίπτωση πληρωµών που πραγµατοποιούνται από τον Εγγυητή, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων και όπως ορίζει ο νόµος. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, και αναφορικά µε τους Έλληνες Κατόχους των Τίτλων για την πληρωτέα υπεραξία των Τίτλων θα παρακρατείται φόρος (ανερχόµενος σήµερα σε 10%), αν η υπεραξία καταβάλλεται από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να συµβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συµβούλους για τις φορολογικές συνέπειες της επένδυσης στους Τίτλους. Οι Τίτλοι και η Εγγύηση θα αποτελούν άµεσες, ανεπιφύλακτες και ανέγγυες υποχρεώσεις του Εκδότη και του Εγγυητή, αντίστοιχα, και θα κατατάσσονται pari passu (ισότιµα) µεταξύ τους, και ισότιµα µε όλες τις άλλες ανέγγυες (unsecured and unsubordinated) υποχρεώσεις του Εκδότη και του Εγγυητή, αντίστοιχα. Οι Τίτλοι και η Εγγύηση έχουν το όφελος της αρνητικής υποθήκης (negative pledge), υπό την έννοια ότι δεν µπορεί να παραχωρηθεί νέο εµπράγµατο δικαίωµα /εξασφάλιση επί της περιουσίας του Εκδότη και τον Εγγυητή, εκτός από αυτά που έχουν παραχωρηθεί µέχρι σήµερα. ικαιώµατα επί ενός προσωρινού Τίτλου στον κοµιστή, ο οποίος θα αντικατασταθεί µε ένα οριστικό Τίτλο στον κοµιστή. Όροι Προϋποθέσεις και Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Τίτλους είναι οι «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων», όπως παρατίθενται στο από 24 Ιουλίου 2007 Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο, όπως αυτό συµπληρώθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2007 και 15 Οκτωβρίου 2007, το οποίο έχει εκδοθεί αναφορικά µε το Πρόγραµµα Έκδοσης Τίτλων Μεσοπρόθεσµης ιάρκειας, ύψους 100,000,000,000 U.S.$ (Euro Medium-Term Note Program) των LBHI, LBTCBV και της Lehman Brothers Bankhaus AG (το "Βασικό Ενηµερωτικό ελτίο"), όροι οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί κατά παραποµπή στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών, όπως και στο βαθµό που αυτοί συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν, και/ή αντικαταστάθηκαν στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών (οι «Όροι και οι Προϋποθέσεις»).

6 Περιορισµοί Πώλησης: Όπως εξειδικεύονται στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών που σχετίζεται µε τους Τίτλους και όπως παρατίθενται στην παράγραφο µε τίτλο «Εγγραφές και Πώληση» στις σελίδες του Βασικού Ενηµερωτικού ελτίου, το οποίο περιέχει περίληψη συγκεκριµένων περιορισµών πώλησης στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Αυστραλία και την Σιγκαπούρη, η οποία παράγραφος περιλήφθηκε κατά παραποµπή στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών. Εκτός από την αίτηση για έγκριση και το αίτηµα που έχει υποβληθεί στο IFSRA, όπως αναφέρεται παραπάνω, προκειµένου να γίνει δυνατή η δηµόσια προσφορά των Τίτλων στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, καµία ενέργεια δεν έχει γίνει ή θα γίνει σε κάποια άλλη χώρα ή δικαιοδοσία από τον Εκδότη, τον Εγγυητή ή τον ιαχειριστή Έκδοσης ώστε να επιτραπεί η δηµόσια προσφορά των Τίτλων ή η κατοχή ή διανοµή οποιουδήποτε σχετικού εντύπου προσφοράς σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, στην οποία απαιτείται ενέργεια για αυτό το σκοπό. Ο ιαχειριστής Έκδοσης και κάθε αγοραστής των Τίτλων πρέπει να τηρεί όλους τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία θα προσφέρει, πωλήσει ή θα παραδώσει Τίτλους ή θα διανείµει το Ενηµερωτικό ελτίο ή οποιοδήποτε έντυπο προσφοράς σχετικά µε τους Τίτλους. Εφαρµοστέο ίκαιο: Επενδυτικοί κίνδυνοι: Οι Τίτλοι θα διέπονται από το Αγγλικό ίκαιο. Η Εγγύηση θα διέπεται από τους νόµους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κίνδυνοι που αφορούν τον Εκδότη, τον Εγγυητή και τους Τίτλους στους οποίους περιλαµβάνονται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Οι κίνδυνοι που αφορούν τον Εκδότη και τον Εγγυητή αναφέρονται εκτός των άλλων και στο ότι η οικονοµική κατάσταση του Εκδότη και του Εγγυητή και τα αποτελέσµατα της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας µπορεί να επηρεαστούν από ασυνήθιστες και δυσµενείς οικονοµικές, νοµικές, αγοραίες και άλλες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες περιλαµβάνουν - όχι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά- τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο του ανταγωνισµού, τις µεταβολές στις αντιλήψεις των επενδυτών, τον κίνδυνο ρευστότητας, αλλαγές στη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, στις πιστωτικές υποχρεώσεις και τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και τον κίνδυνο νοµικής συµµόρφωσης. Οι κίνδυνοι αυτοί που αναφέρονται στον Εκδότη και στον Εγγυητή παρατίθενται πλήρως στο Έγγραφο Αναφοράς. Οι κίνδυνοι που αφορούν τους Τίτλους αναφέρονται εκτός των άλλων και στο ότι η αξία των Τίτλων µπορεί να µεταβάλλεται και ότι η Τιµή Έκδοσης των Τίτλων µπορεί να µην αντικατοπτρίζει επακριβώς την αξία τους στη δευτερογενή αγορά. Οι Τίτλοι δεν αποφέρουν τόκο. Το Τελικό Αποδοτέο Ποσό είναι µεταβλητό και εξαρτάται από την τιµή του είκτη την Ώρα Υπολογισµού Τιµής είκτη κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Τελικής Τιµής, σε σχέση µε την τιµή του είκτη την Ώρα Υπολογισµού Τιµής είκτη,

7 κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Αρχικής Τιµής. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι Τίτλοι µπορούν να ρευστοποιηθούν πριν την ηµεροµηνία λήξης τους για λόγους φορολογικούς ή σε περίπτωση αθέτησης κάποιας υποχρέωσης, όπως οι λόγοι αυτοί περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, το πρόωρα αποδοθέν ποσό µπορεί να είναι µικρότερο από το ποσό που είχε επενδύσει ο επενδυτής για τους Τίτλους και µπορεί να είναι ακόµα και µηδενικό. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι οι Τίτλοι θα διαπραγµατεύονται σε δευτερογενή αγορά, και αν υπάρχει µια τέτοια αγορά δεν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση σχετικά µε τη ρευστότητα των Τίτλων. Ο Εκδότης, ο Εγγυητής, ο ιαχειριστής Έκδοσης, ο ιαχειριστής Υπολογισµών και /ή οι αντίστοιχες θυγατρικές τους µπορεί να έχουν συµφέροντα που συγκρούονται µε τα συµφέροντα των Κατόχων των Τίτλων. Οι µελλοντικοί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ιαχειριστής Υπολογισµών µπορεί, µε τη διακριτική ευχέρεια που παρέχεται σε αυτόν, να επιφέρει τροποποιήσεις στους όρους των Τίτλων και να προβεί σε υπολογισµούς, οι οποίοι µπορεί να έχουν δυσµενείς συνέπειες στην αξία των Τίτλων. Οι µελλοντικοί επενδυτές πρέπει επίσης να κατανοούν τα χαρακτηριστικά του είκτη και τους επενδυτικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις µετοχές που απαρτίζουν τον είκτη. Ο είκτης είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις κατά την διακριτική ευχέρεια του ιαχειριστή Υπολογισµών. Οι µελλοντικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήµεροι ότι η εκάστοτε τιµή του είκτη ή οι τιµές των µετοχών που περιλαµβάνονται στον είκτη δεν έχουν ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη µεταβολή της αγοραίας αξίας των Τίτλων και ότι η επένδυση στους Τίτλους δεν λαµβάνει υπόψη τα πληρωτέα µερίσµατα επί των µετοχών που περιλαµβάνονται στον είκτη. Τέλος, οι επενδυτές θα πρέπει να στηρίζονται στις διαδικασίες των Euroclear και Clearstream, Λουξεµβούργο για την µεταφορά, πληρωµή και επικοινωνία µε τον Εκδότη. Αυτοί οι κίνδυνοι παρατίθενται αναλυτικότερα στην παράγραφο «Παράγοντες Κινδύνων» στο Σηµείωµα Κινητών Αξιών. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης φέρει την ευθύνη σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα και δηλώνει ότι κατέβαλε την προσήκουσα επιµέλεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Περιληπτικό Σηµείωµα είναι, από όσο είναι σε θέση να γνωρίζει, σύµφωνες µε τα πραγµατικά περιστατικά και δεν περιέχει καµία παράλειψη που είναι πιθανόν να επηρεάσει την σηµασία αυτών των πληροφοριών.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE.

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1 ε. 2στ. AUTOHELLAS ATEE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( STOCK OPTIONS PLAN) Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 257 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3401 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,88 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 43 έκλεισαν µε κέρδη, 104 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 675,10 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,87%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 33,92 εκατ. εκ των οποίων 3,56 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 691,40 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,93%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,16 εκατ. εκ των οποίων 12,54 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα