مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک"

Transcript

1 فصل 6 نیرو و حرکت II مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حمیدرضا طهماسبی

2 ویژگی های اصطکاک. 1 روی کف یکی از واگن های قطار جعبه هایی قرار دارد. اگر ضریب اصطکاک ایستای جعبه ها با کف واگن 0.25 باشد و این قطار با سرعت اولیه ی 48 km/h حرکت کند در چه فاصله ای می تواند متوقف شد بدون این که جعبه ها بلغزند.2 یک دانش آموز جعبه ای به جرم 3.5 kg ر ا 0.90 m روی کف راهرو با نیروی افقی 25 هل N می دهد. اگر سرعت اولیه صفر و سرعت نهایی کتاب 1.60 m/s باشد ضریب اصطکاک جنبشی بین کتاب و کف راهرو چقدر است 3. یک کمد لباس به وزن 45 kg در اتاق خواب قرار دارد الف( اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین کمد و کف اتاق 0.45 باشد کمینه ی نیروی الزم برای به حرکت در آمدن کمد چقدر است ب( اگر جرم لباس های درون کمد 17 kg باشد و قبل از اینکه کمد را هل بدهیم لباس ها را از آن خارج کنیم در این صورت کمینه ی نیروی الزم برای به حرکت در آمدن کمد چقدر است 7. مردی با نیروی افقی 220 N یک جعبه به جرم 55 kg را روی سطح افقی حرکت می دهد. ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جعبه 0.32 است. الف( بزرگی نیروی اصطکاک و ب( بزرگی شتاب جعبه را تعیین کنید. 8. در دره ی مرگ در کالیفرنیا گاهی اوقات سنگ ها ردی از خود به جای می گذارند به گونه ای که گمان می شود مهاجرت کرده اند. برای سال ها حس کنجکاوی افراد برای پی بردن به چگونگی حرکت این سنگ ها برانگیخته شد. یک توضیح برای این پدیده این است که باد های شدید در حین طوفان های همراه با باران سنگ ها را روی زمین نرم شده توسط باران به حرکت در می آورد و هنگامی که بیابان خشک می شود رد پشت سنگ ها بر جای می ماند. طبق اندازه گیری ها ضریب اصطکاک جنبشی بین سنگ ها و زمین خیس بیابان 0.80 است بر این اساس اگر یک سنگ 20.0 kg توسط یک تند باد ناگهانی به شروع به حرکت کند نیروی افقی الزم برای تداوم حرکت آن چقدر است. 4 اگر زمان سر خوردن یک خوک در سراشیبی 35 به طرف پایین دو برابر زمان سرخوردن آن از همان سراشیبی اما بدون اصطکاک باشد ضریب اصطکاک جنبشی بین خوک و سراشیبی را پیدا کنید. 5. یک جسم 2.5 kg روی یک سطح افقی در حالت سکون قرار دارد نیروی افقی F به بزرگی 6.0 N و نیروی عمودی P مطابق شکل زیر به جسم وارد می شود ضرایب اصطکاک بین سطح و جسم برابر = 0.40 μs μk و = 0.25 است. بزرگی نیروی اصطکاک وارد شده به جسم را تعیین کنید اگر بزرگی نیروی P: الف( 8.0 N ب( 10 N و پ( 12 N باشد. 9. جسمی به جرم 3.5 kg مطابق شکل زیر توسط نیروی F به بزرگی 15 N و زاویه ی = 40 θ روی یک سطح افقی کشیده می شود. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح 0.25 باشد محاسبه کنید: الف( بزرگی نیروی اصطکاک وارد شده از طرف سطح به جسم و ب( بزرگی شتاب جسم. 6. یک بازیکن بیسبال به جرم m = 79 kg روی بیس دوم سر می خورد و حرکتش با نیرویی به بزرگی 470 N کند می شود. ضریب اصطکاک جنبشی بین بازیکن و زمین چقدر است 1

3 11. شکل زیر جسمی به جرم m را نشان می دهد که در ابتدا ساکن است. 13. یک کارگر جعبه ای به جرم 35 kg را با نیروی به بزرگی 110 N نیرویی به بزرگی mg در زاویه ی = 20 θ به طرف باال به آن وارد می شود. بزرگی شتاب جسم را محاسبه کنید اگر ضرایب اصطکاک برابر: الف( = μs و = μk و ب( = μs μk = باشد. و. 11 جعبه ای به جرم 68 kg توسط طنابی که به آن متصل است و در زاویه 15 باالی خط افق قرار دارد روی یک سطح افقی کشیده می شود. الف( اگر ضریب اصطکاک ایستایی 0.50 باشد کمینه ی نیروی کشش طناب برای شروع حرکت چقدر است ب( اگر = 0.35 μk بزرگی شتاب اولیه ی جعبه چقدر است 12. در سال 1915 هنری سینکاسکی از فیالدلفیا خودش را مطابق شکل زیر با گرفتن تیر شیروانی به گونه ای که شسست او در یک طرف و چهار انگشت دیگر او در طرف دیگر تیر باشد آویزان کرد. اگر جرم سینکانسکی 79 kg و ضریب اصطکاک ایستایی بین دست و تیر 0.70 بوده باشد کمترین نیروی عمودی سطح وارد شده از طرف تیر به هر شصت یا انگشتان به صورت افقی هل می دهد. اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین جعبه و سطح 0.37 باشد الف( مقدار fs,max چقدر است ب( آیا جعبه حرکت می کند پ( نیروی اصطکاک بین جعبه و سطح چقدر است ت( فرض کنید کارگر دوم برای کمک به کارگر اول نیرویی روبه باال وارد می کند. کمترین نیروی رو به باالی الزم برای این که کارگر اول بتواند با همان نیروی افقی 110 N جعبه را به حرکت درآورد چقدر است ث( اگر کارگ ر دوم نیرو را به صورت افقی برای کمک به کارگر اول وارد کند حداقل نیروی الزم برای به حرکت درآوردن جعبه چقدر است 14. شکل زیر قسمتی از یک جاده را نشان می دهد که از کنار کوه برش داده شده است. خط AAʹ بیانگر الیه ای سست از خاک است که احتمال لغزش دارد. توده ی B باالی بزرگراه قرار دارد و از صخره ی باالیی جدا شده است )توسط یک شکاف( طوری که فقط اصطکاک بین توده و سطح زیرین از لغزش آن جلوگیری می کند. جرم توده kg = 24 θ و ضریب اصطکاک ایستایی بین توده و سطح زیرین 0.63 است. الف( نشان دهید که توده تحت این شرایط به پایین نمی لغزد. ب( آبی که در شکاف نفوذ کرده است با یخ زدن منبسط می شود و نیروی F موازی با AAʹ را به توده وارد می کند کمینه ی نیروی F برای شروع لغزش توده چقدر است او چه بزرگی داشته است ضریب اصطکاک ایستایی بین تفلن و تخم مرغ نیمرو حدود 0.04 است. کوچکترین زاویه نسبت به افق که باعث می شود تخم مرغ به طرف پایین ظرف تفلن بلغزد چقدر است 16. مطابق شکل زیر پنگونی که درون سورتمه قرار دارد روی سطح شیب داری با زاویه ی = 20 θ قرار دارد. وزن سورتمه و پنگوئن 80 N است و ضریب اصطکاک ایستای بین سورتمه و سطح 0.25 و ضریب اصطکاک جنبشی 0.15 است. پیدا کنید: الف( کمترین نیروی الزم F )موازی با سطح

4 ابتدا ساکن است الف( آیا جسم حرکت می کند ب( بردار نیروی وارد شده از طرف دیوار به جسم را تعیین کنید. شیب دار( برای جلوگیری ازلغزش سورتمه به پایین. ب( کمینه ی نیروی الزم برای شروع حرکت سورتمه به طرف باالی سطح شیب دار و پ( مقدار F مورد نیاز برای حرکت سورتمه به طرف باال با سرعت ثابت. 17. در شکل زیر نیروی P به جسم 45 N وارد می شود. جسم ابتدا در حالت سکون قرار دارد و زاویه ی سطح شیب دار 15 = θ است. اگر جهت مثبت محور x را به طرف باالی سطح شیب دار درنظر بگیریم و ضرایب اصطکاک بین سطح و جسم به ترتیب = 0.50 μk μs و = 0.34 باشد بردار نیروی اصطکاک وارد شده به جسم را تعیین کنید هنگامی که P برابر 21. در شکل زیر جعبه ی C به جرم = 1.0 kg جرم = 3.0 kg mc mw و جعبه ی W به توسط نیروی افقی F که به جعبه ی C وارد می شود شتاب می گیرند. بزرگی نیروی اصطکاک وارد شده به جعبه ی C برابر 4.0 N برابر W و بزرگی نیروی اصطکاک وارد شده به جعبه ی 2.0 N است. اگر بزرگی F برابر 12 N باشد بزرگی نیروی وارد شده به جعبه ی W از طرف جعبه ی C چقدر است با: الف( ( 5.0 N)i ب( ( 8.0 N)i و پ( ( 15 N)i باشد. 21. جعبه ای پر از ماسه روی سطح افقی قرار دارد )ساکن( و توسط کابلی 18. شما به عنوان شاهد کارشناس برای تصادف خوردوی A به عقب خودروی B که پشت چراغ قرمز در پایین سراشیبی ایستاده است به دادگاه فراخوانده شده اید. شما متوجه می شوید که شیب تپه 12.0 = θ هنگامی که خودروی A شروع به لغزش می کند فاصله ی خودروها d = 24.0 m و سرعت خوردوی A در لحظه ی ترمز = 18.0 m/s بوده است. با v0 چه سرعتی خودروی A به خودروی B برخورد می کند اگر ضریب اصطکاک جنبشی برابر: الف( 0.60 )جاده خشک( و ب( 0.10 )جاده خیس( باشد که نمی تواند نیروی کششی بیش از 1100 N را تحمل کند کشیده می شود. ضریب اصطکاک ایستایی بین جعبه و سطح 0.35 است. الف( زاویه ی بین کابل و افق چقدر باید باشد تا بیشترین مقدار ممکن ماسه حرکت داده شود ب( در این حالت وزن ماسه و جعبه چقدر است 22. در شکل مسئله ی 16 یک سورتمه توسط یک طناب روی سطح شیب دار نگه داشته شده است به گونه ای که سورتمه در آستانه ی )نزدیکی( حرکت رو به باال قرار دارد. در شکل زیر بزرگی نیروی F مورد نیاز برای طناب بر حسب مقدار ضریب اصطکاک ایستایی بین سورتمه و سطح نشان داده شده است که در آن: = 5.0 N F1 = 2.0 N F2 و است. با این شرایط زاویه ی سطح شیب دار را پیدا کنید. μ2 = نیروی افقی F به بزرگی 12 N مطابق شکل زیر جسمی به وزن 5.0 N را به دیوار می فشارد. ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و دیوار 0.60 و ضریب اصطکاک جنبشی 0.40 است. فرض کنید که جسم در 3

5 23. هنگامی که سه جسم مطابق شکل زیر از حالت سکون رها می شوند شتابشان برابر m/s 2 خواهد بود. اگر جرم جسم 1 برابر M جرم جسم 2 برابر 2M و جرم جسم 3 برابر 2M باشد ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم 2 و میز چقدر است 26. شکل زیر سه صندوق را نشان می دهد که توسط نیروی افقی F به 440 N بزرگی = 10.0 kg m1 = 30.0 kg هل داده می شوند. جرم صندوق ها به ترتیب برابر m2 و = 20.0 kg و ضریب m3 اصطکاک جنبشی بین سطح و هر صندوق است. الف( بزرگی نیروی F32 که صندوق 2 به صندوق 3 وارد می کند را تعیین کنید. ب( اگر جعبه ها شروع به حرکت کنند ضریب اصطکاک جنبشی کمتر از خواهد بود در این صورت بزرگی نیروی F32 بزرگتر کوچکتر یا برابر با مقدار محاسبه شده در حالت قبل خواهد بود 27. در شکل زیر وزن جسم 102 N A و وزن جسم 32 N B است. 24. جسمی به جرم 4.10 kg با نیروی ثابت و افقی به بزرگی 40.0 N هل داده می شود. شکل زیر نمودار سرعت جسم بر حسب زمان را در راستای محور x نشان می دهد که در آن = 5.0 m/s اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح چقدر است است. ضریب vs ضرایب اصطکاک بین جسم A و سطح شیب دار به ترتیب = 0.56 μs = 0.25 و μk و زاویه سطح شیب دار 40 = θ است. ما جهت مثبت محور x را به طرف باالی سطح شیب دار درنظر می گیریم در این صورت بردار شتاب A را پیدا کنید اگر A در ابتدا: الف( در حالت سکون باشد ب( به طرف باال سطح شیب دار در حال حرکت باشد و پ( به طرف پایین سطح شیب دار در حال حرکت باشد. 25. در شکل زیر وزن جسم B برابر 711 N ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و میز 0.25 و = 30 θ است. فرض کنید ریسمان بین جسم B و گره به صورت افقی قرار گرفته است. بیشترین وزن ممکن برای جسم A را پیدا کنید که با آن سیستم ساکن باقی بماند. 28. در شکل مسئله ی قبل جرم جسم 10 kg A ضریب اصطکاک 4 جنبشی بین جسم A و سطح شیب دار 0.20 و زاویه ی = 30 θ است. جسم A با سرعت ثابت به طرف پایین می لغزد در این صورت جرم جسم B چقدر است 29. در شکل زیر جسم A و جسم B به ترتیب وزن هایی برابر با 44 N و 22 N دارند. الف( کمینه ی وزن جسم C را به گونه ای تعیین کنید که جسم A روی میز نلغزد اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم A و میز

6 μk3 μk2 و = 0.40 در آن a1 = 3.0 m/s = چقدر است است. زاویه θ 0.20 باشد. ب( جسم C ناگهان بر داشته می شود در این صورت شتاب جسم A را تعیین کنید اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین میز و جسم A 0.15 باشد..31 یک جعبه ی اسباب بازی و محتویاتش در مجموع وزنی برابر با 180 N دارد و ضریب اصطکاک ایستایی بین جعبه و کف اتاق 0.42 است. کودکی مطابق شکل زیر تالش می کند تا جعبه را توسط طناب متصل به آن حرکت دهد. الف( اگر = 42 θ باشد بزرگی نیروی F وارد شده به طناب چقدر باید باشد تا جسم در آستانه ی حرکت قرار داشته باشد ب( عبارتی برای بزرگی F بر حسب θ برای آستانه ی حرکت جعبه بنویسید تعیین کنید: پ( مقدار θ را برای این که F کمینه شود و ت( بزرگی این کمینه را تعیین کنید. 33. قایقی به جرم 1000 kg با سرعت 90 km/h در حال حرکت ناگهان موتورهای آن خاموش می شود. بزرگی نیروی اصطکاک قایق با آب به سرعت قایق بستگی دارد و از رابطه ی = 70v fk پیروی می کند )v برحسب متر بر ثانیه و fk برحسب نیوتون(. زمان الزم برای رسیدن سرعت قایق به 45 km/h را محاسبه کنید. 34 در شکل زیر یک تخته سنگ به جرم m1 = 40 kg روی سطح بدون اصطکاکی قرار دارد و جسمی به جرم = 10 kg m2 روی آن قرار داده شده است. ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و تخته سنگ 0.60 و ضریب اصطکاک جنبشی 0.40 است. نیروی افقی F به بزرگی 100 N مطابق شکل به جسم وارد می شود. الف( بردار شتاب جسم و ب( بردار شتاب تخته سنگ را پیدا کنید. 35. دو جسم kg( mو = 16 M( = 88 kg نشان داده شده در شکل زیر به یکدیگر نچسبیده اند. ضریب اصطکاک ایستایی بین دو جسم برابر μs = دو جسم به وزن های 3.6 N و 7.2 N توسط یک ریسمان بدون جرم به هم متصل شده و از روی یک سطح شیب دار با زاویه ی 30 به پایین می لغزند. ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم سبکتر 0.10 و بین سطح و جسم سنگینتر 0.20 است. فرض کنید که جسم سبکتر در جلو قرار دارد پیدا کنید: الف( بزرگی شتاب دو جسم و ب( کشش طناب. است اما جسم بزرگتر روی سطح بدون اصطکاکی قرار دارد. کمترین نیروی افقی F مورد نیاز برای اینکه جسم کوچکتر به طرف پایین نلغزد چقدر است 32. جسمی توسط نیروی ثابت که با افق زاویه ی رو به پایین θ می سازد روی کف اتاق کشیده می شود )شکل مسئله ی 9(. نمودار شتاب این جسم بر حسب ضریب اصطکاک جنبشی در شکل زیر نشان داده شده است که 5

7 41. در مسابقات اسکی سرعت یک اسکی باز توسط نیروی دراگ هوا وارد vt نیروی دراگ و سرعت حد 36. سرعت نهایی ورزشکاری که سقوط آزاد انجام می دهد درحالتی که دست ها و پاهایش از هم باز است 160 km/h و در حالتی که شیرجه می زند 310 km/h است. فرض کنید ضریب دراگ C از یک حالت به حالت دیگر تغییری نمی کند نسبت سطح مقطع موثر برای حالت آهسته تر به حالت سریعتر را پیدا کنید 37. ادامه ی مسئله ی 8. حاال فرض کنید که بزرگی نیروی دراگ هوا روی سنگ 20 kg توسط معادله ی D = (1/2)CρAv 2 داده می شود. اگر مساحت سطح مقطع عمودی سنگ که در معرض باد قرار می گیرد ضریب دراگ برابر 0.80 چگالی هوا برابر 1.21 kg/m3 و ضریب اصطکاک جنبشی 0.80 باشد الف( برای اینکه حرکت سنگ تداوم داشته باشد سرعت باد در سطح زمین را بر حسب کیلومتر بر ساعت تعیین کنید. چون سرعت باد در سطح زمین توسط زمین کند می شود معموال سرعت باد گزارش شده در ارتفاع 10 m اندازه گیری می شود. فرض کنید سرعت باد 2.00 برابر سرعت باد در سطح زمین است ب( برای جواب قسمت )الف( سرعت باد گزارش شده چقدر است پ( آیا این نتیجه برای یک باد سرعت - باال منطقی است 38. فرض کنید نیروی دراگ وارد بر یک خلبان هنگامی که از هواپیما به بیرون پرتاب می شود )ایجکت( توسط معادله ی D = (1/2)CρAv 2 داده می شود. همچنین فرض کنید هواپیما با سرعت افقی 1300 km/h در حال حرکت است جرم صندلی پرتاب برابر با جرم خلبان است. با یک انتخاب منطقی برای جرم خلبان و انتخاب سرعت حد برابر = 60 m/s تخمین بزنید: الف( بزرگی نیروی دراگ وارد بر خلبان + بر بدنش و نیروی اصطکاک وارد بر چوب اسکی هایش کند می شود. فرض کنید شیب تپه برابر 40.0 = θ ضریب اصطکاک جنبشی جرم اسکی باز با تجهیزاتش m = 85.0 kg مساحت سطح مقطع اسکی باز A = 1.30 m 2 ضریب دراگ = C و چگالی هوا 1.20 kg/m 3 است. الف( سرعت حد اسکی باز چقدر است ب( اگر اسکی باز بتواند C را با تنظیم مکان دست هایش به اندازه ی dc تغییر دهد تغییر سرعت نهایی او چقدر خواهد بود حرکت دایره ای یکنواخت 41. گربه ای روی یک چرخ فلک )چرخ گردون( در شعاع 5.4 m از مرکز آن خوابیده است. متصدی دستگاه چرخ فلک را روش می کند وسرعتش را طوری تنظیم می کند تا در هر 6.0 s یک دور را کامل کند. حداقل ضریب اصطکاک ایستایی الزم برای این که گربه سرجایش باقی بماند چقدر است 42. فرض کنید ضریب اصطکاک ایستایی بین جاده و تایرهای خوردو 0.60 است. خودرو با چه سرعتی می تواند پیچ تختی با شعاع 30.5 m را در آستانه ی لغزش طی کند 43. کوچکترین شعاع پیچ تختی که یک دوچرخه سوار با سرعت 29 km/h و ضریب اصطکاک ایستایی 0.32 بین جاده و تایر های دوچرخه می تواند بدون سرخوردن طی کند چقدر است 44. در طی مسابقات سورتمه سواری المپیک تیم جامایکا پیچی به شعاع g طی کرد. شتاب آن ها را بر حسب 96.6 km/h را با سرعت 7.6 m تعیین کنید. 45. دانش آموزی به وزن 667 N سوار بر چرخ فلکی شده که به صورت یکنواخت دوران می کند. در باالترین نقطه بزرگی نیروی عمودی سطح FN وارد بر دانش آموز از طرف صندلی 556 N است. الف( در این نقطه دانش آموز احساس سبکی یا سنگینی می کند ب( بزرگی FN در پایین ترین نقطه چقدر است پ( اگر سرعت دوران دو برابر شود بزرگی FN در الف( باالترین نقطه و ب( پایین ترین نقطه چقدر است صندلی ب( شتاب افقی خلبان + صندلی بر حسب. g 39. نسبت نیروی دراگ وارد بر یک هواپیمای جت که با سرعت 1000 km/h در ارتفاع 10 km در حال حرکت است به نیروی دراگ وارد بر هواپیمای باربری که در نیمی از ارتفاع و با نصف سرعت آن حرکت می کند چقدر است چگالی هوا در ارتفاع 10 km برابر 0.38 kg/m 3 و در ارتفاع 5.0 km برابر 0.67 kg.m 3 و مساحت سطح مقطع هر دو هواپیما یکسان است. 6

8 46. یک افسر پلیس در جریان یک تعقیب با سرعت ثابت 80.0 km/h پیچ دایره ای به شعاع 300 m را طی می کند. جرم افسر 55.0 kg است. الف( بزرگی و ب( زاویه ی )نسبت به عمود( نیروی خالص وارد شده از طرف افسر به صندلی را تعیین کنید. )هر دو نیروی عمودی و افقی را درنظر بگیرید(. 47. مردی به جرم 80 kg سوار بر چرخ فلکی به شعاع 10 m شده که با سرعت ثابت 6.1 m/s در حال چرخش است. الف( دوره ی حرکت را تعیین کنید. بزرگی نیروی عمودی سطح وارد شده به مرد از طرف صندلی در ب( باالترین نقطه و پ( پایین ترین نقطه چقدر است 48. یک واگن رولر کاستر هنگامی که پر از مسافر است جرمی برابر با 1200 kg دارد. هنگامی که واگن به باالی مسیر تپه ای شکل خود به شعاع 18 m می رسد سرعتش تغییر نمی کند. در باالی تپه: الف( بزرگی FN و ب( جهت )باال یا پایین( نیروی عمودی سطح وارد شده به واگن از طرف ریل ها را تعیین کنید اگر سرعت واگن برابر v = 11 m/s باشد. اگر v = 14 m/s باشد پ( بزرگی FN و ت( جهت FN را تعیین کنید. 49. در شکل زیر خودرویی با سرعت ثابت روی یک تپه و سپس درون یک دره با شعاع یکسان حرکت می کند. در باالی تپه نیروی عمودی سطح وارد شده به راننده از طرف صندلی ماشین صفر است. اگر جرم راننده 70.0 kg باشد هنگامی که خودرو از پایین دره عبور می کند نیروی عمودی سطح وارد شده به راننده را محاسبه کنید. 51. مسافری به جرم 85.0 kg در یک مسیر دایره ای به شعاع r = 3.50 m حرکت دایره ای یکنواخت انجام می دهد. شکل a نمودار نیروی مرکزگرا را برحسب سرعت مسافر نشان می دهد. الف( شیب نمودار در v = 8.30 m/s چقدر است ب( شکل b نمودار F برحسب دوره T را نشان می دهد شیب نمودار در T = 2.50 s چقدر است. 51 هواپیمایی مطابق شکل زیر با سرعت 480 km/h در یک مسیر دایره ای افقی پرواز می کند. اگر بال های هواپیما با زاویه ی = 40 θ نسبت به افق متمایل شده باشند شعاع دایره ای که هواپیما در آن پرواز می کند چقدر است فرض کنید نیروی مورد نیاز توسط نیروی باالبرنده ی آیرودینامیکی که بر سطح باالها عمود است فراهم می شود. 52. یک پارک تفریحی دارای واگنی است که در انتهای یک میله ی صلب )بدون جرم( قرار دارد و در یک مسیر دایره ای عمودی حرکت می کند. مجموع جرم واگن و مسافران 5.0 kn و شعاع مسیر دایره ای 10 m است. اگر سرعت واگن در باالی مسیر v = 5.0 m/s باشد الف( بزرگی نیروی وارد شده از طرف میله به واگن FB و ب( جهت آن را تعیین کنید. اگر v = 12 m/s باشد پ( FB و ت( جهت آن چگونه خواهد بود.53 یک تراموای شهری پچی تختی به شعاع 9.1 m را با سرعت 16 km/h طی می کند. تسمه رکاب های دستی )برای گرفتن با دست( که از سقف ترانوا آویزان شده اند در چه زاویه ای نسبت به عمود قرار می گیرند 54. در طراحی مسیرهای دایره ای برای پارک های تفریحی مهندسان مکانیک باید درنظر داشته باشند که چگونگی تغییرات کوچک در بعضی پارامترهای خاص می تواند نیروی خالص وارد بر مسافران را تغییر دهد. 7

9 مسافری به جرم m را درنظر بگیرید که در یک مسیر دایره ای افقی به شعاع r با سرعت v در حال حرکت است. تغییر df در بزرگی نیروی خالص وارد بر مسافر را برای حالت های زیر محاسبه کنید الف( یک تغییر dr در شعاع در حالی که v ثابت است ب( یک تغییر dv در سرعت در حالی که r ثابت است و پ( یک تغییر dt در دوره در حالی که r ثابت است. 58. ترمز یا گردش شکل زیر مسیر حرکت خوردوی را نشان می دهد که 55. پیچی درون انتهای یک میله ی نازک پیچیده شده است و میله به صورت افقی حول انتهای دیگرش دوران می کند. یک مهندس می تواند این حرکت را توسط هشت المپ چشمک زنی که در شکل زیر نشان داده شده است و با هر بار حرکت میله و پیچ از روی آن ها چشمک می زنند بررسی کند. اگر آهنگ چشمک زدن 2000 بار بر ثانیه جرم پیچ 30 g و شعاع 3.5 cm باشد بزرگی نیروی وارد بر پیچ از طرف میله چقدر است 56. قسمتی از مسیر یک بزرگراه دایره به شعاع 200 m با شیبی به طرف داخل است که برای حرکت اتومبیل ها با سرعت 60 km/h طراحی شده است. اتومبیل ها در یک روز بارانی با سرعت 40 km/h در این مسیر حرکت می کنند. کمترین ضریب اصطکاک بین تایرها و جاده چقدر باشد تا به اتومبیل ها اجازه دهد بدون لغزش این مسیر را طی کنند 57. مطابق شکل زیر یک گوی به جرم m = 1.50 kg در یک مسیر دایره ای به شعاع r = 20.0 cm روی سطح یک میز بدون اصطکاک می لغزد در حالی که توسط یک ریسمان که از سوراخ میز عبور کرده به یک استوانه به جرم M = 2.50 kg متصل است. سرعت گوی چقدر باشد تا استوانه ساکن باقی بماند به طرف دیوار در حال حرکت است )دید از باال(. فرض کنید که راننده هنگامی که در فاصله ی d = 107 m از دیوار قرار دارد شروع به ترمز گیری می کند و جرم خوردو = 1400 kg m سرعتش برابر v0 = 35 m/s و ضریب اصطکاک ایستایی 0.50 است. همچنین فرض کنید که در حین ترمز گیری وزن خودرو به طور مساوی روی هر چهار چرخ توزیع شده است. الف( بزرگی اصطکاک ایستایی )بین تایرها و جاده( مورد نیاز تا اتومبیل درست قبل از برخورد با دیوار متوقف شود چقدر است ب( بیشینه ی ممکن برای اصطکاک ایستایی fs,max چقدر است پ( اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین تایرها و جاده 0.40 باشد خودرو با چه سرعتی به دیوار برخورد می کند برای اجتناب از تصادف راننده می تواند مطابق شکل به طرف چپ خود بپیچد ت( بزرگی نیروی اصطکاک مورد نیاز برای اینکه خودرو را با سرعت v0 در مسیر دایره ای به شعاع d نگاه دارد به گونه ای که خودرو در یک چهارم دایره و موازی با دیوار حرکت کند چقدر است ث( آیا این نیرو از fs,max کمتر است به گونه ای که مسیر دایره ای ممکن باشد 59. در شکل زیر توپی به جرم 1.34 kg توسط دو رسیمان بدون جرم به طول L = 1.70 m به یک میله ی دورا عمودی متصل شده است. دو 8

10 ریسمان در فاصله ی d = 1.70 m از یکدیگر به میله بسته شده و هر دو کشیده هستند. اگر کشش ریسمان باالیی 35 N باشد الف( کشش ریسمان پایینی چقدر است ب( نیروی خالص Fnet وارد بر توپ را محاسبه کنید. پ( سرعت توپ چقدر است ت( جهت Fnet را تعیین کنید. 9

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

مرکز دایرۀ مسیر حرکت را مبدأ مختصات در نظر میگیریم دراین صورت اگر زاویۀ بردار مکان در. r r cte اما تابعی از زمان می باشد

مرکز دایرۀ مسیر حرکت را مبدأ مختصات در نظر میگیریم دراین صورت اگر زاویۀ بردار مکان در. r r cte اما تابعی از زمان می باشد حرکت بر مسیر دایرهای نمونهای از حرکت در صفحه )حرکت دوبعدی( میباشد. حرکتهای بهدور زمین حرکت زمینی بهدور خورشید حرکت ماهوارهها به دور زمین و... با تقریب بسیار خوبی حرکت دایرهای میباشد. از آنجا که تحلیل یک

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد

مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد گاما شماره ی ٢٣ تابستان ١٣٨٩ مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد امیر آقامحمدی چ یده مسي لهی نردبان که کنار دیوار لیز م خورد بدون و با در نظر گرفتن اصط اک بررس شده است. م خواهیم حرکت نردبان

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها 90 حل تمرین ها تمرین صفحه 91 کدام روش جمع آوری داده ها برای موارد زیر مناسب است یک دلیل برای انتخاب خود ذکر کنید. 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها پاسخ: پرسش نامه:

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است تستهای آموزشی گرما - - دما چیست ( کمیتی است که انرژی درونی اجسام را با یکدیگر مقایسه میکند. ( در واقع همان گرما است که با دما نشان داده میشود. ترموکوپل چیست ( وسیلهای برای سنجش رسانایی حرارتی اجسام است.

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

فصل 4 تحلیل های هندسی و حرکتی قطعات مکانیکی

فصل 4 تحلیل های هندسی و حرکتی قطعات مکانیکی فصل 4 دینامیک ماشین ها هدف کلی تحلیل های هندسی و حرکتی قطعات مکانیکی 65 هنرجو پس از آموزش این فصل قادر خواهد بود: ١ سرعت د و رانی را تعریف کند. ٢ سرعت زاویه ای را تعریف کند. ٣ سرعت دورانی را به زوایهای

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2.

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2. تکانه زاویه ای اهداف فصل: در این فصل سعی میکنیم تا مساله شرودینگر را در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار دهیم. مهمترین نکته فصل این است که ما در انجا فقط پتانسیل های شعاعی را در نظر می گیریم. یعنی پتانسیل

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 3 حالت های ماده منجر به کاربردهای فراوانی در فناوری صنعت و زندگی روزمره شده است. شاره ها )واژه ای که برای

فصل 3 حالت های ماده منجر به کاربردهای فراوانی در فناوری صنعت و زندگی روزمره شده است. شاره ها )واژه ای که برای فصل 3 ویژگی های فیزیکی مواد چرا آب روی گلبرگ ها و برگ های نیلوفر آبی )نیلوفرهایی که در آب رشد می کنند( به صورت قطره های ریز و درشتی درمی آید آشنایی با ویژگی های فیزیکی مواد در تمام شاخه های علوم مهندسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن 4 فصل : 9 سیستم مدار بسته خطی : عنصر اندازه گیری مثل ترموکوپل - Set point + فرآیند عنصرکنترل نهایی کنترل کننده load بار i proce خطوط انتقال مقدار مطلوب m عنصر اندازه گیری مقدار مقرر تعریف : et point عبارت

Διαβάστε περισσότερα

دانستنی های ضروری الكتريستيه ساكن

دانستنی های ضروری الكتريستيه ساكن دانستنی های ضروری فصل ٢ الكتريستيه ساكن 17 چاپگرهای جوهر افشان 1٨ اشباح 19 میدان الکتریکی ٢0 دو قطبی الکتریکی ٢1 اندازه گیری بار الکترون ( e ) ٢٢ فروریزش الکتریکی و جرقه زنی ٢٣ رساناها و عایق ها ٢4 آلودگی

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

en fr fa ar صفحه نمایش و کلیدها 1 صفحه 1 نمايش ) صفحه 4( 1 میکروفون 12 برای استفاده از هندزفری LED

en fr fa ar صفحه نمایش و کلیدها 1 صفحه 1 نمايش ) صفحه 4( 1 میکروفون 12 برای استفاده از هندزفری LED گوشی در یک نگاه Gigaset DA6 2 3 4 5 6 7 8 9 2 کلیدهای تنظیم صدای گوشی بلندگو و صدای زنگ میکروفون 2 برای استفاده از هندزفری LED @ کلید هندزفری _ _هنگام درفت تماس چشمک می زند _ _در صورتی که تماس تلفنی به

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα