Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ"

Transcript

1 Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο Α Λπθείνπ Νηνύλεο Θεόθηινο 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ TMHMΑ: ΑΣ2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο Λέθθαο Λεσλίδαο Σελίδα 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ζει 3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ζει 3 ΔΙΑΓΧΓΗ ζει 3 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ζει 4 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ζει 8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ ζει 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΔΙΑ ζει 10 Σελίδα 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θύξηνπ Λέθθα Λεσλίδα θαη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο ηεο Α ιπθείνπ ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Κνξσπίνπ. ηελ Δηζαγσγή αλαθέξνληαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, νη κεηαβιεηέο, πξνβιέςεηο απνηειεζκάησλ, ζθνπόο θαη θνηλσληθέο σθέιεηεο ηεο έξεπλαο. Σν Θεσξεηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζέκα θαη από πνπ πξνήιζαλ. Σν Δξεπλεηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ππνινγηζκνύο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ππόζεζεο. Γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θύξην Λέθθα 2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ Με έλα πηεζόκεηξν κέηξεζα ηηο ηηκέο ηεο πίεζεο,ηεο ειηθησκέλεο γηαγηάο κνπ,ηεο κεηέξαο κνπ,ηνπ παηέξα κνπ,ηνπ αδειθνύ κνπ θαη ηεο αδειθήο κνπ. Μεηά ζύγθξηλα ηηο ηηκέο ηεο πίεζεο απηώλ ησλ αηόκσλ. 3. ΔΙΑΓΧΓΗ 3.1 Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο Οξηνζέηεζε Δξεπλήζεθαλ κόλν νη ηηκέο ηεο ππέξηαζεο θαη ηεο ππόηαζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θύιν. Μεηαβιεηέο Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: Η ειηθία Δπίπεδα Γηαγηά Μεηέξα Παηέξαο Αδειθόο Αδειθή Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: ε ηηκή ηεο ππέξηαζεο θαη ηεο ππόηαζεο 3.2 Τπόζεζε ηεο έξεπλαο Σελίδα 3

4 Δάλ ε πίεζε εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηόηε ε γηαγηά κνπ πνπ είλαη κεγαιύηεξε ζα έρεη απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε. 3.3 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Πξώηα από όια επέιεμα ην ζέκα. Μεηά κέηξεζα κε ην πηεζόκεηξν ηελ αξηεξηαθή πίεζε αηόκσλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο. Έπεηηα ζύγθξηλα ηηο ηηκέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο όισλ ησλ αηόκσλ. Σαπηόρξνλα έγξαθα ηελ εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή. 3.4 θνπόο ηεο έξεπλαο Η έξεπλα απηή έρεη ζθνπό λα δνύκε ζε πνηα ειηθία νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο αλάινγα κε ην θύιν. Η έξεπλα είλαη πεηξακαηηθή θαη είλαη ρξήζηκε ζηελ θνηλσλία. 3.5 Παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο Διεγρόκελεο κεηαβιεηέο Σα άηνκα δελ είραλ θιεξνλνκηθόηεηα ώζηε λα επεξεάδεηαη ε πίεζε ηνπο. Σε πίεζε ηελ έπαηξλα θάζε απόγεπκα ζηηο πέληε ε ώξα ζε όινπο. Η πίεζε ηεο ειηθησκέλεο γηαγηάο επεξεάδεηαη από ηελ ρξήζε θαξκάθσλ. 3.6 Όξηα ηεο έξεπλαο Μειεηήζεθε ε ηηκή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε άηνκα δηαθόξσλ ειηθηώλ.πηζηεύσ πσο αλ ήηαλ κεγαιύηεξν ην δείγκα ησλ πηέζεσλ ζα είρακε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 4. Θεσξεηηθό κέξνο 4.1 Γεληθά ζηνηρεία Αξηεξηαθή πίεζε είλαη ε δύλακε κε ηελ νπνία ην αίκα πηέδεη ηα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ κέζα ζηηο νπνίεο θπθινθνξεί. Η πίεζε δελ παξακέλεη πνηέ ζηαζεξή αιιά έρεη δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Όηαλ νη ηηκέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο παξακέλνπλ πςειέο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζεκαίλεη όηη ν νξγαληζκόο πάζρεη από πςειή Α.Π. Η αξηεξηαθή πίεζε θαηαγξάθεηαη κε δύν αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ: α) ζηε ζπζηνιηθή πίεζε (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο ηεο θαξδηάο), β) ηε δηαζηνιηθή πίεζε (θαηά ηελ δηαζηνιή ηεο θαξδηάο). ηηο κεηξήζεηο γξάθεηαη πξώηα ε ζπζηνιηθή θαη κεηά ε δηαζηνιηθή πίεζε, π.ρ. 120/80 θαη κεηξάηαη ζε ρηιηνζηά ζηήιεο πδξαξγύξνπ ( mmhg ). Φπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε Η θπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε είλαη: ζπζηνιηθή κηθξόηεξε από 120 mmhg δηαζηνιηθή κηθξόηεξε από 80 mmhg ΤΦΗΛΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Σελίδα 4

5 Η πςειή αξηεξηαθή πίεζε ή ππέξηαζε απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζεηε ζηεθαληαία λόζν (θαξδηαθό λόζεκα), παζήζεηο ησλ λεθξώλ θαη εγθεθαιηθό επεηζόδην. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εθδειώζεη ππέξηαζε αλεμαξηήησο ειηθίαο, θύινπ ή θπιήο. Δθηηκάηαη όηη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ελήιηθεο έρνπλ ππέξηαζε. Όηαλ ε ππέξηαζε εθδεισζεί, ζπλήζσο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε δσή ηνπ αζζελνύο. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ή αθόκα θαη λα απνηξέςεηε ηελ ππέξηαζε παίξλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο θαηαηάζζεηαη ζε κία από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ ην Μάην ηνπ 2003 από ην Δζληθό Ιλζηηηνύην Τγείαο ( NIH ) ησλ ΗΠΑ. ΓΙΑΣΙ ΔΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΗ Η ΤΠΔΡΣΑΗ; Η απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε είλαη επηθίλδπλε γηαηί: ππνβάιιεη ηελ θαξδηά ζε ππεξιεηηνπξγία θάλεη ηα αγγεία λα ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπο απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαθά θαη άιια λνζήκαηα ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Παξάγνληεο θηλδύλνπ κηαο αζζέλεηαο είλαη νη "θαηαζηάζεηο" πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο απηήο ηεο αζζέλεηαο. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ - κεηαβιεζνύλ είλαη: Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε (ππέξηαζε) Τπεξρνιεζηεξηλαηκία (απμεκέλε ρνιεζηεξίλε) Κάπληζκα αθραξώδεο δηαβήηεο Παρπζαξθία Έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο Οη παξάγνληεο ρσξίο ηε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο είλαη: Ηιηθία (? 55 εηώλ γηα ηνπο άληξεο θαη? 65 εηώλ γηα ηηο γπλαίθεο) Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό κε ζηεθαληαία λόζν ζε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 65 εηώλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη κηθξόηεξε ησλ 55 εηώλ γηα ηνπο άληξεο. Σελίδα 5

6 ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Η αξηεξηαθή ππέξηαζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηα παξαθάησ ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο: Δγθέθαινο Καξδηά Οθζαικνί Αξηεξίεο Νεθξνί Υακειή πίεζε: Αηηίεο, ζπκπηώκαηα θαη αληηκεηώπηζε Όηαλ ε αξηεξηαθή πίεζε ζε έλα άηνκν είλαη πνιύ πην ρακειή από όηη ζπλήζσο, πξνθαινύληαη ζπκπηώκαηα όπσο δαιάδα, πνλνθέθαινο, αδπλακία, αζηάζεηα, θνύξαζε, ζπζθόηηζε όξαζεο θαη ιηπνζπκία. Όηαλ ε πίεζε είλαη πνιύ ρακειή (ππόηαζε), ε ξνή αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν, ηελ θαξδία θαη άιια δσηηθά όξγαλα κεηώλεηαη. Όηαλ ε πίεζε πέθηεη απόηνκα, ηόηε ηα ζπκπηώκαηα είλαη πην έληνλα. Η αξηεξηαθή πίεζε είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ από ην αίκα πνπ απνζηέιιεη ε θαξδία. ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ε αξηεξηαθή πίεζε βξίζθεηαη κεηαμύ 130/80 mmhg θαη 90/60 mmhg. ηελ ππόηαζε ππάξρεη κηα ζρεηηθόηεηα. Μηα κέηξεζε κπνξεί λα είλαη ρακειή θαη παζνινγηθή γηα έλα άηνκν ελώ γηα έλα άιιν ε ελ ιόγσ κέηξεζε κπνξεί λα είλαη ε θπζηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Η ρακειή πίεζε είλαη πξόβιεκα όηαλ έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηνλ αζζελή. Οη αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ρακειή πίεζε είλαη πνιιέο: 1. Η νξζνζηαηηθή ππόηαζε: Όηαλ ν αζζελήο ζεθώλεηαη όξζηνο από θαζηζηή ή ύπηηα ζέζε, ηόηε ηα αηκνθόξα αγγεία πξνζαξκόδνληαη θαη ζπζηέιινληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαλνληθή αξηεξηαθή πίεζε. Δάλ ν κεραληζκόο απηόο δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ηόηε ε κεηάβαζε ζηελ όξζηα ζέζε ζπλνδεύεηαη από μαθληθή θαη ζεκαληηθή πηώζε ηεο πίεζεο. Η νξζνζηαηηθή ππόηαζε παξαηεξείηαη κεηά από παξαηεηακέλε παξακνλή ζην θξεβάηη, ζε θαηαζηάζεηο αθπδάησζεο, λεπξνπαζεηώλ, θαξδηαθώλ αξξπζκηώλ. Μπνξεί επίζεο λα κελ αλαγλσξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία πνπ πξνθαιεί ηελ νξζνζηαηηθή ππόηαζε. 2. Απώιεηα αίκαηνο: Η κείσζε ηνπ όγθνπ αίκαηνο νδεγεί ζε ππόηαζε. Η ζνβαξόηεηα ηεο ππόηαζεο ζηελ απώιεηα αίκαηνο εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα πνπ ράλεηαη θαη από ην ξπζκό εγθαηάζηαζεο ηεο ελ ιόγσ απώιεηαο. Οη ρξόληεο κηθξέο απώιεηεο γίλνληαη θαιύηεξα αλεθηέο παξά νη μαθληθέο κεγαιύηεξεο απώιεηεο. Απώιεηα αίκαηνο κπνξεί λα πξνθιεζεί από δηάθνξεο θαηαζηάζεηο: Σξαπκαηηζκνί ζε νδηθά δπζηπρήκαηα ή άιιεο αηηηνινγίαο, εζσηεξηθή αηκνξξαγία ιόγσ ξήμεο Σελίδα 6

7 αγγείνπ ή έιθνπο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, αηκνδνζία. 3. Αθπδάησζε: Η αθπδάησζε κεηώλεη ηνλ όγθν αίκαηνο ιόγσ απώιεηαο πγξώλ ηνπ ζώκαηνο θαη κε επαξθνύο ελπδάησζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Η ππεξβνιηθή δέζηε, ε αλεπάξθεηα ιήςεο πγξώλ πξνθαινύλ ρακειή πίεζε ιόγσ αθπδάησζεο. 4. Φάξκαθα: Σα θάξκαθα πνπ δίλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ςειήο πίεζεο, ηα δηνπξεηηθά, ηα αληηθαηαζιηπηηθά, λαξθσηηθά αλαιγεηηθά, νξηζκέλα θάξκαθα γηα ηελ θαξδία είλαη αηηίεο ππόηαζεο. 5. Αιιεξγία: Οη ζνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα, αιιεξγηνγόλα, ρεκηθέο νπζίεο θαη άιια, κπνξνύλ λα είλαη αηηία αλαθπιαθηηθνύ ζνθ κε ζνβαξή ππόηαζε. 6. Καξδηνπάζεηεο: Η θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ε θαξδηαθή πξνζβνιή, νη αξξπζκίεο, κεηώλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο απνζηνιήο αίκαηνο από ηελ θαξδία πξνο ηελ πεξηθέξεηα κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη πηώζε ηεο πίεζεο. 7. Μόιπλζε: Οη ζνβαξέο κνιύλζεηο, νη ζεςαηκηθέο θαηαζηάζεηο, ην ηνμηθό ζνθ είλαη αηηίεο ζνβαξήο ππόηαζεο. 8. Δγθπκνζύλε 9. Αζζέλεηα Addison's: ηελ πάζεζε απηή, ηα επηλεθξίδηα δελ παξάγνπλ ηηο νξκόλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε κηαο θαλνληθήο πίεζεο. 10. Νεπξηθέο παζήζεηο: Αζζέλεηα Parkinson's, δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα. Σελίδα 7

8 5. Δξεπλεηηθό κέξνο 5.1 Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ Δ Β Γ Ο Μ Α Γ Δ Δ Ρ Γ Α Ι Δ ΔΚΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΟ 2 ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 3 ΤΛΛΟΓΗ ΤΛΙΚΧΝ 4 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 5 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 6 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 8 ΤΓΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 9 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 5.2 Καηάινγνο πιηθώλ θαη κέζσλ. Υξεηάζηεθα κόλν έλα πηεζόκεηξν, έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ην ηληεξλέη, ηα άηνκα από ηα νπνία πήξα ηελ πίεζε θαη έλα USB. 5.3 Δθηέιεζε ηεο έξεπλαο Αξρηθά επέιεμα ην ζέκα κε ην νπνίν ήζεια λα αζρνιεζώ. Έπεηηα κε έλα πηεζόκεηξν κέηξεζα ηελ πίεζε 5 αηόκσλ δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ. Μεηά ζύγθξηλα ηηο ηηκέο ηεο ππέξηαζεο θαη ηεο ππόηαζεο όισλ ησλ αηόκσλ ώζηε λα απνξξίςσ ή λα επηβεβαηώζσ ηελ αξρηθή κνπ ππόζεζε. 5.4 Πίλαθαο κεηξήζεσλ Ηιηθία Μηθξή Μεγάιε Γηαγηά Μεηέξα Παηέξαο Αδειθόο Αδειθή Σελίδα 8

9 Τίτλοσ άξονα Η πίεςη ανάλογα με την ηλικία και το φύλο Γιαγιά Μητζρα Πατζρασ Αδελφόσ Αδελφή Ηλικία Μικρή Μεγάλη Φσηνγξαθίεο Σελίδα 9

10 6. πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο 6.1 Καηάινγνο ζπκπεξαζκάησλ Όπσο θαίλεηαη από ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη όηη ν παηέξαο έρεη κεγαιύηεξε πίεζε από όηη ηα ππόινηπα άηνκα, ελώ κηθξόηεξε έρεη ε αδειθή. 6.2 Απνδνρή ή απόξξηςε ηεο αξρηθήο ππόζεζεο. Σειηθά απνξξίπησ ηελ αξρηθή ππόζεζε γηαηί ν παηέξαο κνπ έρεη κεγαιύηεξε πίεζε θαη όρη ε γηαγηά κνπ, δηόηη παίξλεη θάξκαθα. 6.3 Υξήζηκεο πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ζπκπεξάζκαηα. Σειηθά παίδεη ξόιν ε ειηθία αιιά θαη ε ρξήζε θαξκάθσλ. 6.4 Πξνηάζεηο γηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα Α) Η επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζηελ πίεζε. Β) Η επίδξαζε ησλ θαξκάθσλ ζηελ πίεζε. 7.Βηβιηνγξαθία. Σελίδα 10

11 Σελίδα 11

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΑΣ2 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΛΔΚΚΑ ΛΔΧΝΙΓΑ - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο «Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από ηην ασηό-παραηήρηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα