ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΕΝΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΜΕΛΙΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΕΝΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΜΕΛΙΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΕΝΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΜΕΛΙΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ Παππϊσ Χρόςτοσ Φοιτθτισ Γεωπονίασ ΑΠΘ Ειςαγωγό Η προςφορά τθσ μζλιςςασ τόςο ςτο περιβάλλον όςο και ςτον ίδιο τον άνκρωπο είναι μεγάλθ. Σα βαςικά προϊόντα που παίρνει είναι το μζλι το οποίο είναι πολφ κρεπτικό, αλλά και βαςικό για τθν διατροφι του, θ γφρθ που είναι πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ, το βαςιλικό πολτό, ο οποίοσ είναι πολφ τονωτικόσ, κακϊσ και το δθλθτιριο που χρθςιμοποιείται ςτθ φαρμακοβιομθχανία. Επίςθσ, το κερί και θ πρόπολθ χρθςιμοποιοφνται τόςο ςε αλοιφζσ όςο και για άλλεσ χριςεισ. Εκτόσ, όμωσ, από τα προϊόντα θ μζλιςςα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επικονίαςθ διάφορων φυτϊν αλλά και ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Η μζλιςςα, όμωσ, όπωσ και οι περιςςότεροι οργανιςμοί, ζχει διάφορουσ εχκροφσ και πακογόνα που τθν προςβάλλουν. τθν εργαςία αυτι γίνεται αναφορά ςτουσ κυριότερου εχκροφσ τθσ μζλιςςασ (ζντομα, ακάρεα και κθλαςτικά) και ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ. Οι μζλιςςεσ ζχουν αναπτφξει μθχανιςμοφσ άμυνασ ςτουσ εχκροφσ τουσ. Αυτοί ζχουν να κάνουν με τθ βιολογία τθσ και, ςυγκεκριμζνα, το μελίςςι ωσ υπεροργανιςμόσ ανανεϊνει ςυνζχεια τον πλθκυςμό του και ζχει μεγάλο αναπαραγωγικό δυναμικό. Επίςθσ, οι ίδιεσ οι μζλιςςεσ απομακρφνουν άλλεσ άρρωςτεσ και κακαρίηουν τθ φωλιά τουσ από τα περιττϊματα (αυτό ζχει να κάνει κυρίωσ με τθν αντιμετϊπιςθ πακογόνων), κακϊσ και εμπλουτίηουν τα προϊόντα τουσ με αντιμικροβιακζσ ουςίεσ. Ζνα άλλο φυςικό μζτρο αντιμετϊπιςθσ είναι θ φυςικι ςμθνουργία (φυςικόσ πολλαπλαςιαςμόσ του μελιςςιοφ, κατά τον οποίο θ βαςίλιςςα παίρνει το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ και εγκακίςταται ςε νζα φωλιά, ενϊ ςτθν παλιά δθμιουργείται νζο μελίςςι). Σζλοσ, με το αμυντικό τθσ ςφςτθμα και, ςυγκεκριμζνα, το κεντρί, τισ φερομόνεσ άμυνασ και τθ φροφρθςθ τθσ ειςόδου από φρουροφσ-μζλιςςεσ αντιμετωπίηεται ςθμαντικά θ ειςβολι διαφόρων εχκρϊν.

2 Εχθρού του μελιςςιού Βαρρόα. Το ϊκαρι Varroa destructor θεωρεύται το πλϋον ςοβαρό πρόβλημα τησ ςύγχρονησ μελιςςοκομύασ. Τραχειακό ακαρύαςη. Η τραχειακό ακαρύαςη οφεύλεται ςτο ϊκαρι Acarapis woodi (εικόνα 1), το οπούο προςβϊλλει τισ ενόλικεσ μϋλιςςεσ. Οι μϋλιςςεσ δυςκολεύονται να πετϊξουν, εύναι νωθρϋσ και, τελικϊ, πεθαύνουν ϋξω από την εύςοδο τησ κυψϋλησ. Το ϊκαρι προςβϊλλει τισ αναπνευςτικϋσ τραχεύεσ του θώρακα ειςερχόμενο από το πρώτο θωρακικό ςτύγμα. Εκεύ αναπτύςςεται, γεννϊει τα αβγϊ του και αποφρϊςςει τισ τραχεύεσ. Γενικϊ δε θεωρεύται ςημαντικόσ εχθρόσ και η οικονομικό ζημιϊ δεν εύναι μεγϊλη. Για την καταπολϋμηςό του, επαρκούν τα μϋτρα που λαμβϊνονται για την βαρρόα. Κηρόςκοροσ. Με την κοινό ονομαςύα κηρόςκοροσ γύνεται αναφορϊ ςε δύο εύδη εντόμων τησ τϊξησ Λεπιδόπτερα και τησ οικογϋνειασ Pyralide, το Galleria mellonela και το Achroia grisella. Εϊν και δεν παραςιτούν αυτϊ καθαυτϊ τη μϋλιςςα, αποτελούν ςημαντικού εχθρού των κηρόθρων τόςο μϋςα ςτην κυψϋλη όςο και ςτην αποθόκη. Σφόκεσ. Οι ςφόκεσ αποτελούν και αυτϋσ ϋναν από τουσ πιο ςημαντικούσ εχθρούσ του μελιςςιού, ιδιαύτερα ςε περιοχϋσ όπου αναπτύςςουν μεγϊλουσ πληθυςμούσ, όπωσ τα ελληνικϊ νηςιϊ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

3 Μυρμόγκια. Τα μυρμόγκια εύναι μικρόςωμα ϋντομα τησ οικογϋνειασ Formicidae. Όπωσ και ςτισ μϋλιςςεσ, ϋτςι και ςτα μυρμόγκια εύναι αξιοθαύμαςτοσ ο τρόποσ λειτουργύασ και η δομό τησ κοινωνύασ τουσ. Αναπτύςςονται ςυνόθωσ ςε μεγϊλουσ πληθυςμούσ (υπϊρχουν και εξαιρϋςεισ μοναχικών μυρμηγκιών) και αρϋςκονται ςτο να τρώνε διϊφορα φυτικϊ μϋρη, ςπόρουσ και ϊλλεσ υγρϋσ τροφϋσ πλούςιεσ ςε πρωτεΐνεσ. Γι αυτό το λόγο μπορούν να αποτελϋςουν ϋνα ςημαντικό εχθρό των μελιςςιών. Μπορούν να καταναλώςουν τόςο το νϋκταρ όςο τη γύρη, τα οπούα εύναι αποθηκευμϋνα μϋςα ςτισ κυψϋλεσ, αλλϊ και μϋςα ςτην αποθόκη. Πολλϋσ φορϋσ ςκοτώνουν τισ μϋλιςςεσ και τισ μεταφϋρουν ςτη φωλιϊ τουσ (εικόνα 2). Η ϋντονη ύπαρξη μυρμηγκιών μϋςα ςτην κυψϋλη οδηγεύ ςτη λιποταξύα του μελιςςιού (εγκατϊλειψη κυψϋλησ). Σύνηθεσ φαινόμενο εύναι η ύπαρξη φωλιών κοντϊ ό μϋςα ςτα μελιςςοκομεύα. Παρϊ το ότι τα μυρμόγκια μπορεύ να αναπτύςςουν ιδιαύτερα μεγϊλουσ πληθυςμούσ, ελϊχιςτεσ εύναι οι περιπτώςεισ που δημιουργούν πρόβλημα. Οι ύδιεσ οι μϋλιςςεσ ϋχουν την ικανότητα να αντιμετωπύςουν τα μυρμόγκια. Οι περιπτώςεισ μυρμηγκιών μϋςα ςτην κυψϋλη εύναι ςπϊνιεσ και αφορούν κυρύωσ ςε αδύνατα, μικρϊ ό ϊρρωςτα μελύςςια. Ο μελιςςοκόμοσ ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ μπορεύ να βρύςκει και να καταςτρϋφει τισ φωλιϋσ τουσ εύτε κατϊλληλα εντομοκτόνα (πυρεθρύνεσ) εύτε μηχανικϊ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

4 Εικόνα 1: Μυρμήγκια μεταφζρουν μια νεκρή μζλιςςα ςτην φωλιά τουσ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

5 Αχερόντια. Η αχερόντια, Acherontia atropos (εικόνα 3α), εύναι ϋνα λεπιδόπτερο τησ οικογϋνειασ Sphingidae ςχετικϊ μεγϊλου μεγϋθουσ που αγγύζει τα 5,5 εκατοςτϊ με ϊνοιγμα φτερών 130 χιλιοςτϊ. Το όνομϊ τησ (γνωςτό ωσ νεκροκεφαλό) προϋρχεται από το ςχόμα και χρώμα που φϋρει ο θώρακϊσ τησ, ο οπούοσ φαύνεται να απεικονύζει μια νεκροκεφαλό. Η πεταλούδα αυτό ειςϋρχεται μϋςα ςτην κυψϋλη από την εύςοδό τησ, βρύςκει το αποθηκευμϋνο από τισ μϋλιςςεσ μϋλι και το καταναλώνει. Αξιοθαύμαςτοσ εύναι ο τρόποσ που ακινητοποιεύ τισ μϋλιςςεσ με την παραγωγό κατϊλληλων όχων: τραγουδϊ (παρϊγει υπόηχουσ) υπνωτύζοντασ τισ μϋλιςςεσ. Επιτύθεται ςτισ μϋλιςςεσ φρουρούσ και κινεύται μϋςα ςτην κυψϋλη μιμώντασ τισ οςμϋσ τησ μϋλιςςασ. Συνόθωσ, όμωσ, οι μϋλιςςεσ αντιλαμβϊνονται εγκαύρωσ την παρουςύα τησ και, αφού την θανατώςουν και πϊρουν πύςω το μϋλι από την κοιλιϊ τησ (εικόνα 3β), την «βαλςαμώνουν» με πρόπολη (λόγω μεγϊλου μεγϋθουσ αδυνατούν να την βγϊλουν ϋξω από την κυψϋλη). Γι αυτό το λόγο δεν ϋχει μεγϊλη μελιςςοκομικό ςημαςύα και το μόνο που χρειϊζεται να κϊνει ο μελιςςοκόμοσ εύναι να απομακρύνει τα νεκρϊ ϊτομα, ςε περύπτωςη που υπϊρχουν. Εικόνα 2:α) Acherontia atropos-ενήλικο θηλυκό β) Acherontia atropos θανατωμζνη από μζλιςςεσ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

6 Aethina tumida. Το Aethina tumida (εικόνα 4)εύναι ϋνα μικρό κολεόπτερο τησ οικογϋνειασ Nititulidae, το οπούο θεωρεύται το ςταδιακϊ αναπτυςςόμενο πρόβλημα τησ μελιςςοκομύασ. Ζει κυρύωσ ςε τροπικϊ και ημιτροπικϊ περιβϊλλοντα, αλλϊ τα τελευταύα χρόνια εξαπλώνεται ραγδαύα ςε όλο τον κόςμο (για την Ελλϊδα δεν υπϊρχουν ακόμα αναφορϋσ). Το ςκαθϊρι αυτό προςβϊλλει κυρύωσ μικρϊ μελύςςια και Εικόνα 3: Ενήλικο Aethina tumida οδηγεύ ςτη λιποταξύα τουσ. Πιςτεύεται πωσ ειςόλθε από τη Νότιο Αφρικό ςτην Αμερικό με τη μεταφορϊ φρούτων (προςβϊλλει διϊφορα φρούτα, όπωσ πεπόνια, ςταφύλια, ροδϊκινα κ.α.). Χαρακτηριςτικό γνώριςμα εύναι ο μεγϊλοσ αριθμόσ αβγών που γεννϊει ( ), καθώσ και οι πολλϋσ γενεϋσ. Η κύρια ζημιϊ γύνεται από τισ προνύμφεσ του εντόμου, οι οπούεσ τρώνε μϋλι, γύρη και κερύ μϋςα ςτην κυψϋλη. Αφού τραφούν, φεύγουν από αυτόν και νυμφώνονται μϋςα ςτο ϋδαφοσ. Όταν βγουν τα ενόλικα, ςυνεχύζουν την καταςτροφικό δουλειϊ των προνυμφών τρώγοντασ ακόμα και τα αβγϊ των μελιςςών και γεννώντασ τα δικϊ τουσ αβγϊ ςτη θϋςη αυτών. Για την καταπολϋμηςό του γύνεται μεγϊλη ϋρευνα και μϋχρι ςτιγμόσ ενδεύκνυται η ενύςχυςη του μελιςςιού με διϊφορουσ τρόπουσ (βλ. παρακϊτω), καθώσ και αποφυγό ελαφριών εδαφών. Καλϊ αποτελϋςματα ϋχει δώςει και το Checkmite (ςκεύαςμα ςε ταινύεσ με δραςτικό ουςύα το coumaphos), που χρηςιμοποιεύται για την αντιμετώπιςη τησ βαρρόασ. Άλλα ϋντομα τθ διεκνι βιβλιογραφία υπάρχουν πολλζσ αναφορζσ ςε άλλα ζντομα και ακάρεα που προςβάλλουν το μελίςςι, χωρίσ όμωσ να δθμιουργοφν αξιόλογα προβλιματα. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι το κολεόπτερο του γζνουσ Cetonia, όπωσ και κολεόπτερα τθσ οικογζνειασ Timidae. Επίςθσ, μερικά δίπτερα που ανικουν ςτισ οικογζνειεσ Asilidae και Sarcophagidae. Σζλοσ, ζνα αρπακτικό ζντομο κοινϊσ γνωςτό ωσ αλογάκι τθσ Παναγίασ, Mantis religiosa, ζχει παρατθρθκεί να ςκοτϊνει και να τρζφεται με μζλιςςεσ μπροςτά από τθν κυψζλθ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

7 Γενικϊ μϋτρα αντιμετώπιςησ εχθρών των μελιςςών Νϋεσ και καλϋσ βαςύλιςςεσ Η βάςθ του μελιςςιοφ είναι θ βαςίλιςςά του, κακϊσ αυτι κα δϊςει τα διάφορα χαρακτθριςτικά ςτο μελίςςι (επικετικότθτα, αποδοτικότθτα, αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν και εχκρϊν). Ζχοντασ μια νεαρι και καλι βαςίλιςςα μποροφν τα μελίςςια να αναπτφξουν μεγάλουσ πλθκυςμοφσ, να τουσ ανανεϊνουν ςυνζχεια, να ζχουν εξυγιαντικι ςυμπεριφορά και να μποροφν να αντιμετωπίςουν διάφορεσ πακιςεισ και εχκροφσ. Επιλογό μελιςςιών με ϋνςτικτο καθαριςμού Αυτό είναι μια προζκταςθ του προθγοφμενου μζτρου, κατά το οποίο ο μελιςςοκόμοσ πρζπει να επιλζγει μελίςςια που ζχουν υψθλι εξυγιαντικι ικανότθτα. Πρζπει να διαλζγει τα ςωςτά μελίςςια και να παράγει βαςίλιςςεσ από αυτά. Ζνασ τρόποσ επιλογισ τζτοιων μελιςςιϊν είναι ο εξισ: τθν άνοιξθ διαλζγονται 100 μελίςςια ίδιασ δυναμικότθτασ και τα οποία κα δεχκοφν τουσ ίδιουσ μελιςςοκομικοφσ χειριςμοφσ (τροφοδοςίεσ, φάρμακα για αςκζνειεσ, μεταφορά ςε ανκοφορίεσ). Από κάκε μελίςςι ςτο τζλοσ τθσ περιόδου διαλζγονται τα 10 καλφτερα ςε απόδοςθ και από αυτά κόβεται ζνα τμιμα του γόνου και τοποκετείται ςτθν κατάψυξθ για δφο θμζρεσ, ϊςπου να πεκάνουν οι προνφμφεσ. τθ ςυνζχεια, επανατοποκετοφνται ςτα μελίςςια, όπου κακαρίηονται από τισ μζλιςςεσ. Σα μελίςςια τα οποία απομάκρυναν πιο γριγορα τισ νεκρζσ προνφμφεσ (ςε λιγότερο από 48 ϊρεσ) κεωροφνται ότι ζχουν τθν καλφτερθ εξυγιαντικι ικανότθτα και επιλζγονται για βαςιλοτροφία. Τεχνητού αφεςμού Επιςθμαίνεται πωσ ο αφεςμόσ είναι ο φυςιολογικόσ τρόποσ πολλαπλαςιαςμοφ των μελιςςϊν. Όταν μια αποικία μεγαλϊςει ςε ζνα επίπεδο όπου θ αφκονία των διακζςιμων πόρων και χϊρου λιγοςτεφουν, θ βαςίλιςςα μαηί με τον μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ εγκαταλείπουν τθν κυψζλθ αφινοντασ πίςω μια νζα βαςίλιςςα με το υπόλοιπο του πλθκυςμοφ. Με αυτό τον τρόπο ο μελιςςοκόμοσ μιμείται τθ φφςθ και διαιρεί το μελίςςι ςε δφο ι περιςςότερα μζρθ. Αυτό βοθκάει κυρίωσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βαρρόασ, κακϊσ ο αρχικόσ πλθκυςμόσ τθσ μειϊνεται ςτα δφο (βλ. αντιμετϊπιςθ βαρρόασ). Ζτςι ο μελιςςοκόμοσ όχι μόνο καταπολεμάει τθ βαρρόα, αλλά αυξάνει και τον αρικμό των μελιςςοςμθνϊν. Μεταφορϊ μελιςςιών ςε διϊφορεσ ανθοφορύεσ Είναι ςθμαντικό για τθν ανάπτυξθ και τθν επιβίωςθ του μελιςςιοφ ο μελιςςοκόμοσ να μεταφζρει τα μελίςςια του ςε τοποκεςίεσ όπου το μελίςςι μπορεί να βρει τροφι (νζκταρ και γφρθ)( εικόνα 5). Πρζπει να ςυνδυάηει ανκοφορίεσ που να δίνουν τόςο νζκταρ(κυμάρι, τριφφλλια, βαμβάκι ) όςο και γφρθ(θλίανκοσ, καλαμπόκι, κουμαριά), ϊςτε Εικόνα 4: Μεταφορά μελιςςιϊν ςε ηλίανθο οι πλθκυςμοί να κρατιοφνται ςε υψθλά ποςοςτά. Γενικά, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ υπάρχουν αρκετζσ ανκοφορίεσ που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο μελιςςοκόμοσ, ακόμα και κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

8 Δυνατϊ μελύςςια Μελίςςια τα οποία ζχουν μεγάλουσ πλθκυςμοφσ είναι πιο ανκεκτικά τόςο ςτισ αςκζνειεσ όςο ςτουσ εχκροφσ. Ζτςι, πολλζσ φορζσ ενδείκνυται θ ζνωςθ μικρϊν ςε πλθκυςμό μελιςςιϊν, ιδίωσ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα. Ζνασ εφκολοσ τρόποσ ζνωςθσ είναι αυτόσ τθσ εφθμερίδασ. Επειδι τα μελίςςια ζχουν διαφορετικζσ οςμζσ, πρζπει πρϊτα το ζνα να ςυνθκίςει τθν οςμι του άλλου. Γι αυτό το λόγο, τοποκετείται το ζνα μελίςςι πάνω ςτο άλλο και ςτο ενδιάμεςό τουσ παρεμβάλλεται μια εφθμερίδα με μικρζσ οπζσ. Μζςα ςε τρεισ θμζρεσ οι μζλιςςεσ κα ζχουν απομακρφνει τθν εφθμερίδα και κα ζχουν ςυνενωκεί ςε ζνα μελίςςι. Περιοριςμόσ τησ ειςόδου τησ κυψϋλησ Σζλοσ, ο περιοριςμόσ τθσ ειςόδου τθσ κυψζλθσ (εικόνα 6), ιδίωσ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα όπου οι πλθκυςμοί είναι πιο χαμθλοί ι ςε περιόδουσ όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλθμα από διάφορουσ εχκροφσ, είναι ζνα ςθμαντικό μζτρο παρεμπόδιςθσ εχκρϊν μζςα ςτο μελίςςι. Εικόνα 5: Περιοριςμόσ ειςόδου ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

9 Βαρρόα Η βαρρόα αποτελεί το ςθμαντικότερο πρόβλθμα τθσ ςφγχρονθσ μελιςςοκομίασ τόςο για τισ επιπτϊςεισ ςτισ ίδιεσ τισ μζλιςςεσ όςο για το μεγάλο βακμό δυςκολίασ καταπολζμθςισ τθσ. Σο άκαρι Varroa destructor μεταφζρκθκε από τθν αςιατικι μζλιςςα Apis cerana ςτθ κοινι μζλιςςα Apis mellifera. Σο άκαρι αυτό ταξινομικά ανικει ςτθν οικογζνεια Varroidae. Παρουςιάηει φυλετικό διμορφιςμό. Σο κθλυκό είναι καςτανοφ κόκκινου χρϊματοσ και ςχιματοσ ελλειψοειδοφσ, πεπλατυςμζνο νωτοκοιλιακά (εικόνα 7) ζχοντασ μζγεκοσ 1-2 εκατοςτά και πλάτοσ 1,5-2 χιλιοςτά. Σο αρςενικό είναι μικρότερο από το κθλυκό, αναπτφςςεται μόνο μζςα ςτα ςφραγιςμζνα κελιά τθσ μζλιςςασ και ζχει χρϊμα λευκοκίτρινο. Σο άκαρι πολλαπλαςιάηεται μζςα ςτο γόνο του μελιςςιοφ. Σο ενιλικο κθλυκό ειςζρχεται μζςα ςτα κελιά λίγο πριν ςφραγιςτοφν ζχοντασ ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτα κθφθνοκελιά, όπου γεννά τα αβγά του (5-6 ςε εργατικά κελιά, 6-7 ςε κελιά κθφινα). Από τα εκκολαπτόμενα αβγά (ςυνικωσ δεν εκκολάπτονται όλα) το ζνα άκαρι είναι αρςενικό και τα υπόλοιπα κθλυκά. Μοναδικόσ ςκοπόσ του αρςενικοφ είναι θ ςφηευξθ των κθλυκϊν, γι αυτό και πεκαίνει μόλισ αυτό ςυμβεί. τθν αρχι τρζφονται από τον πολτό που είχανε βάλει οι μζλιςςεσ μζςα ςτο κελί για Εικόνα 6: Ενήλικα θηλυκά τησ βαρρόασ τθν προνφμφθ και ςτθ ςυνζχεια από τθν αιμολζμφο τθσ προνφμφθσ(εικόνα 8). Πριν τθν ενθλικίωςι τουσ υπάρχουν δφο προνυμφικά ςτάδια. Μετά από τισ δυο εκδφςεισ τα ενιλικα εξζρχονται μαηί με τθ μζλιςςα από το κελί και ςυνεχίηουν να τθν παραςιτοφν(εικόνα 9) ι μεταφζρονται ςε άλλεσ μζλιςςεσ (κυρίωσ εργάτριεσ, κακϊσ οι αναφορζσ για παρουςία βαρρόασ ςτθ βαςίλιςςα είναι ελάχιςτεσ). Όπωσ προαναφζρκθκε, θ βαρρόα από μελιςςοκομικισ άποψθσ είναι ο πιο καταςτροφικόσ εχκρόσ. Αυτό οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ δυςκολία καταπολζμθςισ τθσ λόγω του τρόπου ηωισ και τθσ βιολογίασ τθσ. υγκεκριμζνα, θ αναπαραγωγι τθσ μζςα ςτο γόνο προφυλάςςει τα ευαίςκθτα προνυμφικά ςτάδια από τα διάφορα φάρμακα και οι πολλζσ γενεζσ οδθγοφν πολλζσ φορζσ Εικόνα 7: Βαρρόα παραςιτεί ςε προνφμφη γριγορα ςτθν ανάπτυξθ ανκεκτικότθτασ. Οι επιπτϊςεισ που ζχει ςτθ μζλιςςα είναι πολφ ςοβαρζσ. Πρϊτα απ όλα, τρζφεται από τθν αιμολζμφο τθσ και, ςυνεπϊσ, τθν αποδυναμϊνει. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, τα μελίςςια αποδίδουν λιγότερο, είναι ευάλωτα ςε αςκζνειεσ και ζχουν μικρότερο προςδόκιμο ηωισ. Κατά δεφτερον, παρατθροφνται νωκρζσ Εικόνα 8: Βαρρόα παραςιτεί ςε ενήλικη μζλιςςα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

10 μζλιςςεσ με κομμζνα, παραμορφωμζνα φτερά και κοιλιζσ. Σρίτον, θ βαρρόα μεταφζρει διάφορουσ ιοφσ, όπωσ ο ιόσ τθσ οξείασ παράλυςθσ (APV) και τθσ χρόνιασ παράλυςθσ (CPV), και άλλα πακογόνα (βακτιρια, μφκθτεσ). Ζπειτα, δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που το μελίςςι λόγω τθσ ζντονθσ ενόχλθςθσ από τθ βαρρόα εγκαταλείπει τθ φωλιά του (λιποταξία). Σελικό αποτζλεςμα των παραπάνω είναι θ αποδυνάμωςθ του μελιςςιοφ και μζςα ςε λίγα χρόνια θ κατάρρευςθ και ο κάνατόσ του. Εικόνα 9: Βιολογικόσ κφκλοσ βαρρόασ Αντιμετϊπιςθ βαρρόασ Η χριςθ χθμικϊν ςκευαςμάτων εναντίον τθσ ιταν και κα είναι ζνασ από τουσ πιο αποτελεςματικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ. Όμωσ, τα υπολείμματα των διαφόρων δραςτικϊν ςτα προϊόντα τθσ μζλιςςασ όςο και οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ αυτϊν ςτθν ίδια τθ μζλιςςα, τον άνκρωπο και το περιβάλλον πολλζσ φορζσ δεν επιτρζπουν τθν χρθςιμοποίθςι τουσ. Ζτςι, γίνεται μια μεγάλθ προςπάκεια ςτροφισ προσ φιλικζσ για το περιβάλλον και τον άνκρωπο μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ. Πριν αναλυκοφν κάποιεσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ, πρζπει να τονιςτεί ότι το κλειδί για τθν αντιμετϊπιςθ του ακάρεωσ είναι θ παρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ του (όπωσ και όλων των εχκρϊν). Τπάρχουν αρκετοί τρόποι που μποροφν οι μελιςςοκόμοι να το κάνουν απλά και χωρίσ ιδιαίτερεσ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Εικόνα 10: Βάςη κυψζλησ με ςήτα και ςυρταράκι

11 γνϊςεισ. Ο πιο απλόσ είναι θ τοποκζτθςθ ενόσ ςυρταριοφ (varroa screen) ςτο κάτω μζροσ τ κυψζλθσ(εικόνα 11), πάνω ςτο οποίο κα πζφτουν τα ακάρεα και καταμετροφνται. Επιπλζον, είναι ςθμαντικό οι επεμβάςεισ οποιαςδιποτε μορφισ να γίνονται ςε περιόδουσ όπου υπάρχει ελάχιςτοσ ι κακόλου γόνοσ μζςα ςτο μελίςςι (αρχζσ άνοιξθσ, φκινόπωρο), ϊςτε θ βαρρόα να μθν μπορεί να βρει καταφφγιο. Φυςικϋσ βιοτεχνικϋσ μϋθοδοι Αρχικά ο μελιςςοκόμοσ πρζπει να εφαρμόηει όλα εκείνα τα γενικά μζτρα που αναφζρκθκαν ςτθν ειςαγωγι, δθλαδι να ζχει δυνατά μελίςςια και καλζσ βαςίλιςςεσ. Η ςωςτι επιλογι μελιςςιϊν με υψθλι ανκεκτικότθτα ςτθ βαρρόα είναι πολφ ςθμαντικι. Τπάρχουν μελίςςια με υψθλι εξυγιαντικι ικανότθτα, που μποροφν να αντιμετωπίςουν ςε μεγάλο βακμό και χωρίσ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ τθ βαρρόα. Ζνα άλλο βαςικό μζτρο που αναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγι είναι ο τεχνθτόσ αφεςμόσ. Ο μελιςςοκόμοσ χωρίηει το μελίςςι ςε δφο ι περιςςότερα μζρθ, με ςκοπό να μειϊςει τον αρχικό πλθκυςμό τθσ βαρρόασ και να τον μοιράςει ςε δφο ι περιςςότερα μζρθ. Επίςθσ, θ όλθ διαδικαςία κακυςτερεί τθν ανάπτυξθ των πλθκυςμϊν τθσ βαρρόασ, κακϊσ οι νεαρζσ βαςίλιςςεσ που κα ειςαχκοφν ςτα νζα μελίςςια χρειάηονται τουλάχιςτον ζνα μινα μζχρι να γονιμοποιθκοφν και να ξεκινιςουν να αποκζτουν αυγά. Ζτςι, το μελίςςι μζνει χωρίσ γόνο, ςτον οποίο κα αναπτφςςονταν οι πρϊτεσ γενεζσ βαρρόασ. Βζβαια, αυτό το μζτρο ίςωσ δεν είναι τόςο ελκυςτικό για τουσ μελιςςοκόμουσ, κακϊσ αργεί το μελίςςι να αναπτυχκεί και να δϊςει ικανοποιθτικζσ αποδόςεισ ςε μζλι. Ζνα άλλο μζτρο αρκετά αποτελεςματικό είναι θ παγίδευςθ ακάρεων μζςα ςε κθφθνόγονο (ι και εργατικό γόνο). Είναι γνωςτό ότι θ βαρρόα προτιμά να γεννά μζςα ςε κθφθνοκελιά. Εκμεταλλευόμενοσ αυτό ο μελιςςοκόμοσ μπορεί να τοποκετιςει τθν άνοιξθ μζςα ςτθν κυψζλθ φφλλα κθρικρασ κθφθνόγονου (βάςεισ εξαγϊνων ςε μζγεκοσ κθφθνοκζλιων, τα οποία είναι μεγαλφτερα από των εργατριϊν ), ϊςτε να χτίςουν οι μζλιςςεσ και να φτιάξουν κθφθνοκελιά. Ζτςι, θ βαρρόα Εικόνα 11: Αφαίρεςη κηφηνόγονου κα προτιμιςει να αποκζςει αυγά ςε αυτά τα κελιά. Αφοφ, λοιπόν, ςφραγιςτοφν τα πλαίςια, απομακρφνονται και καταςτρζφονται (εικόνα 12) μειϊνοντασ, ζτςι, κατά πολφ τον αρχικό πλθκυςμό τθσ βαρρόασ. Με δφο επαναλιψεισ αυτισ τθσ μεκόδου μπορεί να επιτευχκεί αποτελεςματικότθτα αντιμετϊπιςθσ μεγαλφτερθ από 70%. Γίνεται κατανοθτό ότι θ μζκοδοσ κα ζχει καλφτερθ αποτελεςματικότθτα, εάν εφαρμοςτεί ςε μελίςςια που δεν ζχουν γόνο. ε περίπτωςθ που ο μελιςςοκόμοσ δεν ζχει φφλλα κθρικρασ κθφθνόγονου, μπορεί να αφαιρζςει ιδθ υπάρχοντα κθφθνοκελιά ι ακόμθ και εργατικό γόνο. Είναι μια μζκοδοσ απλι και χωρίσ μεγάλο κόςτοσ. Η χριςθ κερμοφ αζρα και θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςτθν κυψζλθ είναι και αυτό ζνα αρκετά αποτελεςματικό μζτρο περιοριςμοφ τθσ βαρρόασ. τθν περίπτωςθ αυτι, μια ειδικά διαμορφωμζνθ μθχανι εγκακίςταται ςτθν κυψζλθ και ανεβάηει τθ κερμοκραςία ςε επίπεδα κανατθφόρα για το άκαρι (40-45 o C) ομοιόμορφα μζςα ςτθν κυψζλθ για 4-5 ϊρεσ. ε υψθλζσ, όμωσ, κερμοκραςίεσ εκτόσ από τα ακάρεα τθσ βαρρόασ παρατθρείται και κανάτωςθ ενόσ μζρουσ των προνυμφϊν των μελιςςϊν. Είναι, επίςθσ, αρκετά χρονοβόρα μζκοδοσ με αυξθμζνο κόςτοσ. τισ φυςικζσ μεκόδουσ εντάςςεται και θ χριςθ ηάχαρθσ άχνθσ, μζκοδοσ που ζχει αποτελεςματικότθτα μεγαλφτερθ του 90%. ε κάκε κυψζλθ γίνεται επίπαςθ ςτο επάνω μζροσ των πλαιςίων. Με μια βοφρτςα απλϊνεται θ ηάχαρθ ςε όλθ τθν επιφάνεια και πζφτει μζςα ςτθν κυψζλθ. Διευκρινίηεται πωσ θ βαρρόα δε κανατϊνεται από τθ ηάχαρθ, αλλά ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

12 γλιςτράει πάνω από το κϊρακα τθσ μζλιςςασ, όπου βρίςκεται, και πζφτει ςτον πάτο τθσ κυψζλθσ. Σότε, ο μελιςςοκόμοσ μπορεί είτε να τθν απομακρφνει ο ίδιοσ ι να χρθςιμοποιιςει βάςθ με ςιτα, ϊςτε τα ακάρεα να πζςουν ςτο ζδαφοσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ ανεβαίνουν ξανά ςτθν κυψζλθ και θ μζκοδοσ δεν ζχει καμία αποτελεςματικότθτα. Οργανικϊ οξϋα και αιθϋρια ϋλαια Σα τελευταία χρόνια οι μελιςςοκόμοι ςτθν προςπάκειά τουσ να αποφφγουν τθ χριςθ χθμικϊν κάνουν χριςθ διάφορων οργανικϊν οξζων και αικζριων ελαίων. Από τα πιο ςθμαντικά οργανικά οξζα είναι το γαλακτικό οξφ, το φορμικό οξφ και το οξαλικό οξφ, ενϊ από τα αικζρια ζλαια το πλζον χρθςιμοποιοφμενο είναι θ κυμόλθ. Η χριςθ των οργανικϊν οξζων πρζπει να γίνεται 2-3 φορζσ κάκε άνοιξθ και φκινόπωρο. Χρειάηεται μεγάλθ προςοχι, κακϊσ είναι επικίνδυνα για τθν υγεία του ανκρϊπου. Είναι ςθμαντικό για το μελιςςοκόμο να παίρνει τισ κατάλλθλεσ προφυλάξεισ, όπωσ γάντια, γυαλιά και μάςκα. Σο φορμικό οξφ κεωρείται πολφ επικίνδυνο και καυςτικό. Η χριςθ του πρζπει να γίνεται με μεγάλθ προςοχι. υνικωσ τοποκετείται μζςα ςτθν κυψζλθ ςε ειδικζσ ςυςκευζσ (εικόνα 13), απ όπου και εξατμίηεται (διάλυμα 50-70%). Η αποτελεςματικότθτά του είναι κυμαινόμενθ και εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ κερμοκραςία (15-25 o C), αλλά και θ παρουςία γόνου. θ αποτελεςματικότθτα μπορεί να ξεπεράςει το 90% (κανάτωςθ του 90% του πλθκυςμοφ του ακάρεοσ), όταν το μελίςςι δεν ζχει γόνο, αλλά πζφτει κάτω από 60%, όταν υπάρχει. Μπορεί να Εικόνα 12: Ειδική ςυςκευή εξάτμιςησ κανατϊςει τθ βαρρόα μζςα ςτο γόνο, αλλά πολλζσ του φορμικοφ οξζοσ φορζσ ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ίδια τθ μζλιςςα, όπωσ θ απϊλεια βαςιλιςςϊν. Σο οξαλικό οξφ χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βαρρόασ με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ εξάχνωςθ, ψεκαςμόσ και ςταγόνεσ. Η εφραμτογι με ψεκαςμό φαίνεται ότι ζχει τα καλφτερα αποτελζςματα αφοφ θ αποτελεςματικότθτα μπορεί να φτάςει μζχρι και 98%. Απαραίτθτθ, όμωσ, προχπόκεςθ είναι θ μθ φπαρξθ γόνου. Σο οξαλικό ςε μίγμα με νερό ψεκάηεται ςτα πλαίςια επάνω ι διαλφεται ςε ςιρόπι και ρίχνεται πάνω ςτισ μζλιςςεσ (μζκοδοσ ςταγόνασ). Θεωροφνται, όμωσ, αρκετά χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ πρόκλθςθσ εγκαυμάτων ςτον άνκρωπο. Ενδείκνυται για μελιςςοκόμουσ που ζχουν μικρό αρικμό μελιςςιϊν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

13 Εικόνα 13: Εφαρμογή Apiguard (αριςτερά) και Exomite Apis (δεξιά) Σα αικζρια ζλαια είναι φυςικά ζλαια από διάφορα φυτά. Είναι ςυνικωσ δευτερογενείσ μεταβολίτεσ, όπωσ διάφορα τερπενοειδι και φαινολικζσ ενϊςεισ, οι οποίεσ είναι τοξικζσ για τθ βαρρόα, αλλά όχι για τισ μζλιςςεσ. Ζχουν βρεκεί πάνω από 150 τζτοιεσ ουςίεσ που να ζχουν αυτι τθν ιδιότθτα. Ζτςι, αρκετζσ από αυτζσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο τθσ βαρρόασ είτε αυτοφςιεσ ωσ διάλυμα με κάποιο διαλφτθ είτε ςε διάφορα ςκευάςματα ωσ δραςτικζσ ουςίεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιων αικζριων ελαίων είναι θ κυμόλθ, θ οποία προζρχεται από το κυμάρι (Thymus spp). Τπάρχουν διάφορα ςκευάςματα με δραςτικι ουςία τθ κυμόλθ. Από τα πιο γνωςτά είναι το Apilife VAR, Exomite Pro, Apiguard. Η αποτελεςματικότθτά τουσ, όμωσ, διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα λόγω διάφορων παραγόντων, όπωσ θ κερμοκραςία και οι γενικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ. Για τθν Ελλάδα ςε ζρευνα που ζγινε ςτο εργαςτιριο Μελιςςοκομίασ και θροτροφίασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ για τα ςκευάςματα Exomite Pro και Apiguard θ αποτελεςματικότθτα κυμάνκθκε ςε μζτρια επίπεδα μθ ξεπερνϊντασ κατά μζςο όρο το 65%. Ασ ςθμειωκεί, όμωσ, ότι οι κερμοκραςίεσ ιταν οριακζσ, κακϊσ θ κυμόλθ ζχει βζλτιςτθ αποτελεςματικότθτα ςε κερμοκραςίεσ o C. Ζνα αρνθτικό που παρουςιάςτθκε κατά τθ διεξαγωγι του πειράματοσ ιταν θ αναταραχι που δθμιουργοφνταν ςτα μελίςςια κατά τθν εφαρμογι των ςκευαςμάτων, και κυρίωσ του Exomite Pro, κακϊσ και θ λιποταξία 6 μελιςςιϊν από τα 30 που δοκιμάςτθκαν. Χημικό αντιμετώπιςη Σο μεγαλφτερο ποςοςτό μελιςςοκόμων χρθςιμοποιεί χθμικά ςκευάςματα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βαρρόασ. Πάνω από 140 χθμικζσ ουςίεσ ζχουν βρεκεί αποτελεςματικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βαρρόασ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι το Tau-Fluvalinate, Flumethrin, Bromopropylate, Coumaphos και Amitraz. Σα ςκευάςματα τθσ αγοράσ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, τα εγκεκριμζνα και τα μθ. Η χριςθ τουσ ελζγχεται αυςτθρά από τθ νομοκεςία. Τπάρχουν, όμωσ, πολλά προβλιματα που δθμιουργοφνται γφρω από το κζμα και αφοροφν κυρίωσ ςτα υπολείμματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν δραςτικζσ που βρίςκονται και ςε εγκεκριμζνα και ςε μθ εγκεκριμζνα ςκευάςματα. Επίςθσ, υπάρχουν δραςτικζσ που εφαρμόηονται ςτον αγρό για άλλουσ ςκοποφσ και μετά ανιχνεφονται μζςα ςτθν κυψζλθ. Άρα, πολλζσ φορζσ είναι αδφνατοσ ο εντοπιςμόσ προζλευςισ τουσ. Σο κζμα δεν αφορά τθν παροφςα εργαςία, γι αυτό δε κα αναλυκεί περαιτζρω. Γενικά, τα χθμικά ςκευάςματα, εάν χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςεωσ που αναγράφει ο καταςκευαςτισ, αποτελοφν ζνα ςθμαντικό όπλο ενάντια ςτο άκαρι. Ζχουν υψθλι αποτελεςματικότθτα, που μπορεί να φτάςει το 98%, είναι εφκολα ςτθ χριςθ και αρκοφν για τον ζλεγχο τθσ βαρρόασ από μόνα τουσ (οι προθγοφμενεσ μζκοδοι που αναπτφχκθκαν ςυνικωσ ςυνδυάηονται μεταξφ τουσ). ε περίπτωςθ μθ ςωςτισ χριςθσ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

14 όμωσ, δθμιουργοφνται προβλιματα με υπολείμματα τόςο ςτο μζλι όςο και ςτα υπόλοιπα προϊόντα τθσ κυψζλθσ ζχοντασ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε μζλιςςα και άνκρωπο. Γενικϊ ςυμπερϊςματα Η αντιμετϊπιςθ τθσ βαρρόασ πρζπει να αποτελεί βαςικό μζλθμα του μελιςςοκόμου, κακϊσ είναι θ αρχι πολλϊν άλλων δεινϊν για το μελίςςι (ιϊςεισ, μείωςθ πλθκυςμοφ, μείωςθ ανκεκτικότθτα ςε άλλεσ πακιςεισ ). Μπορεί τα φυςικά και βιοτεχνικά εργαλεία όπωσ θ τεχνθτόσ αφεςμόσ, τα κθφθνοκζλια, ο κερμόσ αζρασ και θ ηάχαρθ άχνθ που αναφζρκθκαν πιο πάνω να μθν ζχουν ακόμα από μόνα τουσ υψθλι αποτελεςματικότθτα, αλλά μποροφν να μειϊςουν τθν προςβολι και τθ χριςθ χθμικϊν. Ο ςυνδυαςμόσ των διάφορων μεκόδων είναι το μυςτικό για τθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ. Κηρόςκοροσ Όπωσ προαναφζρκθκε, θ κοινι ονομαςία κθρόςκοροσ αναφζρεται ςε είδθ λεπιδοπτζρων τθσ οικογζνειασ Pyralidae και, ςυγκεκριμζνα, το Galleria mellonela (μεγάλοσ κθρόςκοροσ) και το Achroia grisella (μικρόσ κθρόςκοροσ). Είναι δφο από τουσ πιο ςθμαντικοφσ εχκροφσ των κθρυκρϊν των μελιςςιϊν τόςο ςτθν κυψζλθ όςο μζςα ςτθν αποκικθ. Ο μεγάλοσ κθρόςκοροσ (εικόνα 15) δραςτθριοποιείται κυρίωσ τισ βραδινζσ ϊρεσ. Πετάει αναηθτϊντασ διάφορεσ κζςεισ, για να γεννιςει τα αβγά του. Κυρίωσ αποκζτει ομάδεσ αβγϊν ( ) ςε απροςτάτευτεσ κθρικρεσ μζςα ςτθν κυψζλθ ι ςε κθρικρεσ ςτθν αποκικθ. Μπορεί, ακόμα, να γεννιςει και ςε χαραμάδεσ και κοιλότθτεσ τθσ κυψζλθσ. Σα αβγά είναι αρκετά μικρά χρϊματοσ άςπρου και κίτρινου. Εάν δεν απομακρυνκοφν Εικόνα 14: Μεγάλοσ κηρόςκοροσ από τισ μζλιςςεσ, εκκολάπτονται μζςα ςε 6-8 θμζρεσ και οι προνφμφεσ εξαπλϊνονται μζςα ςτθν κυψζλθ. Σο χρϊμα των προνυμφϊν είναι κεραμιδί-αςπριδερό και ςκουραίνει όςο μεγαλϊνουν, ενϊ το μζγεκόσ τουσ είναι περίπου 30 χιλιοςτά. Οι πορνφμφεσ τρζφονται κυρίωσ με ςκοφρο κερί (το ςκοφρο χρϊμα υποδθλϊνει ότι το κερί είναι αρκετά χρόνια μζςα ςτθν κυψζλθ), γιατί είναι πιο κρεπτικό διατροφικά, κακϊσ από τα χρόνια ζχει εμπλουτιςτεί με κρεπτικά ςτοιχεία, όπωσ πρωτεΐνεσ (από τισ εκδφςεισ των προνυμφϊν των μελιςςιϊν). Όμωσ, πολλζσ φορζσ καταναλϊνουν νζκταρ και γφρθ. Η ανάπτυξι τουσ εξαρτάται άμεςα από τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ χϊρου. ε ιδανικζσ ςυνκικεσ μποροφν να διπλαςιάςουν το βάροσ τουσ κάκε μζρα για τισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, όμωσ, όταν υπάρχει ζλλειψθ τροφισ, μποροφν να επεκτείνουν τθ διάρκεια ανάπτυξισ τουσ μζχρι 6 μινεσ. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ προςβολισ είναι τα μετάξινα νιματα που φτιάχνουν, αλλά και οι μεγάλεσ ςτοζσ ςτισ κθρφκρεσ(εικόνα 16α). Εάν οι πλθκυςμοί είναι μεγάλοι, θ ηθμιά που προκαλείται ςτθν κυψζλθ είναι τεράςτια, κακϊσ μποροφν να τθν καταςτρζψουν ςε θμζρεσ. Μετά από 19 θμζρεσ θ προνφμφθ δθμιουργεί ζνα μετάξινο κουκοφλι(βομβφκιο) και ειςζρχεται ςτο ςτάδιο τθσ νφμφθσ. Σο χρϊμα τθσ μζςα ςτο μετάξινο κουκοφλι είναι κίτρινο εϊσ κόκκινο και ζχει μζγεκοσ χιλιοςτά. Ο αρικμόσ τουσ μζςα ςτθν κυψζλθ μπορεί να φτάςει και τα 250(εικόνα 16β). ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

15 Περίπου ζνα μινα μετά το ενιλικο εξζρχεται από το βομβφκιο. Είναι ζνα ςκοφρο γκρι Εικόνα 15:α) Ζημίεσ απο κηρόςκορο β) Κουκοφλια από κηρόςκορο λεπιδόπτερο με καςτανζσ κθλίδεσ ςτα φτερά. Σα κθλυκά είναι ελαφρϊσ πιο ανοιχτόχρωμα και μεγαλφτερα από τα αρςενικά και, ςυγκεκριμζνα, με μικοσ ςϊματοσ 20 και 14 χιλιοςτά αντίςτοιχα. Σα ενιλικα μποροφν να ηιςουν από 3 θμζρεσ μζχρι ζνα μινα και δε χρειάηονται νερό και τροφι. Κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα είτε επιβιϊνουν μζςα ςτισ κυψζλεσ που ζχουν γόνο και θ κερμοκραςία είναι υψθλι είτε διαπαφουν ςτο ςτάδιο τθσ προνφμφθσ μζςα ςτο κουκοφλι. Ο μεγάλοσ κθρόςκοροσ ζχει αρκετζσ γενεζσ ανά ζτοσ φτάνοντασ και τισ ζξι. Ο μικρόσ κθρόςκοροσ (εικόνα 17) ζχει παρόμοια βιολογία με το μεγάλο, γεννάει, όμωσ, λιγότερα αβγά ( ), ενϊ ο βιολογικόσ του κφκλοσ διαρκεί 2-3 μινεσ. Επιπλζον, δθμιουργεί ζνα άλλο φαινόμενο μζςα ςτθν κυψζλθ, αυτό τθσ λεγόμενθσ «γκαλλερίαςθσ», κατά το οποίο οι ενιλικεσ μζλιςςεσ δεν μποροφν να βγουν από τα κελιά τουσ εξαιτίασ των μετάξινων ινϊν που υπάρχουν ςτθν ζξοδο των κελιϊν και φαίνονται ςαν πνιγμζνεσ. Εικόνα 16: Μικρόσ κηρόςκοροσ Ενήλικο Νυκτόβιο 1-3 εβδομάδεσ Δεν τρζφεται Αυγό μζρεσ Άςπρο-κοκκινο χρϊμα Νφμφη ε κουκοφλι 1-9 εβδομάδεσ Δεν τρζφεται Προνφμφη 8-10 ςτάδια 18 μζρεσ Άςπρο-κιτρινο χρϊμα Εικόνα 17: Βιολογικόσ κφκλοσ Galleria mellonela ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

16 Αντιμετώπιςη κηρόςκορου Η αντιμετϊπιςθ του κθρόςκορου (και για τα δφο είδθ) είναι μία από τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ ενόσ μελιςςοκόμου. Τπάρχουν αρκετοί μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ, θ αποτελεςματικότθτα των οποίων ποικίλει. Η κάκε μία ζχει τα δικά τθσ κετικά και αρνθτικά αποτελζςματα. Παρακάτω κα αναπτυχκοφν οι πιο ςθμαντικζσ. Χημικϊ μϋτρα αντιμετώπιςησ Η χθμικι αντιμετϊπιςθ είναι μία από τισ πιο αποτελεςματικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ του κθρόςκορου. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί αρκετζσ δραςτικζσ ουςίεσ, όπωσ το κειάφι, οξικό οξφ, φορμικό οξφ, ναφκαλζνιο, αλλά και παλιότερα το παραδιχλωροβενηόλιο (θ χριςθ του ςιμερα απαγορεφεται αυςτθρά). Σο κείο είναι αρκετά αποτελεςματικό και φκθνό ςτθν αγορά του, αλλά δεν ζχει καμία αποτελεςματικότθτα ςτο ςτάδιο του αβγοφ του κθρόςκορου. Διαβρϊνει τα ςφρματα τθσ κθρικρασ και απαιτεί αρκετζσ επαναλιψεισ εφαρμογισ του. Επίςθσ, είναι αρκετά τοξικό για τον άνκρωπο, επιφζροντασ κυρίωσ αναπνευςτικά προβλιματα. Σο οξικό οξφ είναι αρκετά αποτελεςματικό, δεν αφινει υπολείμματα ςτα προϊόντα τθσ μζλιςςασ και είναι τοξικό για όλα τα ςτάδια του κθρόςκορου. Παρόλ αυτά, διαβρϊνει και αυτό τα μζταλλα, άρα και τα ςφρματα ςτιριξθσ τθσ κθρικρασ. Χρειάηεται αρκετζσ επαναλιψεισ (1-2 τθν εβδομάδα) και είναι τοξικό για τον άνκρωπο.σα ίδια ιςχφουν και για το μυρμθγκικό οξφ. Εδϊ επιςθμαίνεται πωσ και άλλεσ ουςίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί, όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα, βρωμιοφχο αικυλζνιο και φωςφίνθ, αλλά γενικά δε χρθςιμοποιοφνται λόγω τθσ επικινδυνότθτασ για τον άνκρωπο, των υπολειμμάτων που αφινουν, αλλά και του υψθλοφ κόςτουσ τουσ. Βιολογικϊ μϋτρα αντιμετώπιςησ Επειδι όπωσ προαναφζρκθκε θ χθμικι καταπολζμθςθ ζχει πολλά μειονεκτιματα, αναπτφχκθκαν άλλεσ μθ χθμικζσ μζκοδοι όπωσ θ βιολογικι καταπολζμθςθ με τθ χριςθ του ςκευάςματοσ Β-401, το οποίο περιζχει τοξίνεσ και ςπόρια του βακτθρίου Bacillus thuriciensis. Σο ςκεφαςμα αυτό ζχει ικανοποιθτικι αποτελεςματικότθτα, κακϊσ ζχει υψθλι υπολειμματικι διάρκεια, δεν αφινει υπολείμματα και δεν είναι τοξικό για τον άνκρωπο. τα αρνθτικά του, όμωσ, ςυγκαταλζγονται θ αναποτελεςματικότθτα πολλζσ φορζσ του ςκευάςματοσ και θ ςυνεχισ εναςχόλθςθ και παρατιρθςθ από το μελιςςοκόμο. Γενικά, ενδείκνυται μόνο για μελιςςοκόμουσ που ζχουν μικρό αρικμό κυψελϊν. Φυςικϊ μϋτρα Όπωσ ζχει αναφερκεί ςτο γενικό μζροσ, ο μελιςςοκόμοσ πρζπει να διατθρεί δυνατά μελίςςια, τα οποία κα μποροφν να αντιμετωπίηουν μόνα τουσ διάφορουσ εχκροφσ. Ζτςι, πρζπει να κάνει ςωςτι επιλογι καλϊν βαςιλιςςϊν, αλλά και να αναηθτεί ανκοφορίεσ. Ζνα από τα πιο βαςικά μζτρα είναι θ απομάκρυνςθ των κθρικρων που δεν καλφπτονται από μζλιςςεσ μζςα από τθν κυψζλθ. Θα πρζπει να κακαρίηονται καλά οι βάσεις, όπου μπορεί να βρίςκονται διάφορεσ προνφμφεσ του κθρόςκορου ι αβγά, κακϊσ και να γίνεται Εικόνα 18: Κυψζλεσ ςτην αποθήκη ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

17 απολφμανςθ με φλόγιςτρο. Για να αποφφγει ο μελιςςοκόμοσ όλα αυτά, μπορεί να χρθςιμοποιεί βάςεισ με ςιτεσ. Επιπλζον, κα ιταν ςυνετό να καλφπτει (ςτοκάρει) τισ διάφορεσ ατζλειεσ τθσ κυψζλθσ (χαραμάδεσ, τρφπεσ καρφιϊν), ϊςτε να μειωκοφν οι διακζςιμεσ κζςεισ ωοτοκίασ του κθρόςκορου. Όςον αφορά ςτισ αποκθκευμζνεσ κθρικρεσ, βαςικό μζλθμα είναι θ αποκικευςι τουσ ςε μζρθ όπου δεν είναι προςιτζσ από ζντομα χρθςιμοποιϊντασ ςιτεσ. Ζνασ τρόποσ που χρθςιμοποιοφν οι μελιςςοκόμοι είναι να ςτοιβάηουν(εικόνα 19) τισ κυψζλεσ τθ μία πάνω ςτθν άλλθ και να κλείνουν τα ςθμεία επαφισ με μονωτικζσ ταινίεσ. Επίςθσ, πρζπει να επικρατοφν όςο δυνατόν χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Απαραίτθτο είναι να μθν αφινονται υπολείμματα κεριϊν ι ολόκλθρεσ κθρικρεσ απροςτάτευτεσ και εκτεκειμζνεσ ςτον κθρόςκορο, γιατί κα αποτελζςουν κζςθ αναπαραγωγισ του κθρόςκορου. Όποια κεριά (κυρίωσ μαφρα και παλιά) δε χρθςιμοποιοφνται και δε χρειάηονται καλό είναι να λιϊνονται. Ζνα άλλο μζτρο που κυρίωσ βρίςκει εφαρμογι είναι θ παγίδευςθ του κθρόςκορου. Τπάρχουν ςτο εμπόριο διάφορα είδθ παγίδων που μποροφν να βρουν οι μελιςςοκόμοι και να χρθςιμοποιιςουν. Από αυτζσ θ πιο γνωςτι είναι θ φερομονικι παγίδα τφπου δζλτα (εικόνα 20) θ οποία ςτο εςωτερικό τθσ ζχει κόλλα ϊςτε όταν ο κθρόςκοροσ περπατιςει επάνω να κολλιςει. Σζλοσ, ζνα αρκετά Εικόνα 19:Παγίδεσ κηρόςκορου αποτελεςματικό και πλζον κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενο μζτρο είναι θ ζκκεςθ των κθρικρων ςε κερμοκραςίεσ κανατθφόρεσ για τον κθρόςκορο. Τπάρχουν ειδικοί κερμοκάλαμοι όπου τοποκετοφνται τα πλαίςια για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να αυξθκεί θ κερμοκραςία τουσ. υγκεκριμζνα, θ παραμονι των πλαιςίων για 80 λεπτά ςτουσ 46 o C ι για 40 λεπτά ςτουσ 49 o C. Αυτοί οι χρόνοι για τισ ςυγκεκριμζνεσ κερμοκραςίεσ είναι αρκετοί, ϊςτε να υπάρξει κακολικι κανάτωςθ όλων των ςταδίων του κθρόςκορου. Παρόλ αυτά, χρειάηεται μεγάλθ προςοχι, διότι πολλζσ φορζσ οι κθρικρεσ λιϊνουν και κατ επζκταςθ αχρθςτεφονται. Εξίςου αποτελεςματικι είναι και θ μζκοδοσ ψφξθσ των κθρικρων. Σα πλαίςια τοποκετοφνται ςε κοινοφσ καταψφκτεσ ι καταψφκτεσ-καλάμουσ. Μια ϊρα ςτουσ -17 ι 4,5 ϊρεσ ςτουσ -7 o C είναι αρκετζσ, για να επιφζρουν το κάνατο ςε όλα τα ςτάδια του κθρόςκορου. θμαντικό είναι να τθρείται αυςτθρά το πρόγραμμα ψφξθσ. Μοναδικό αρνθτικό τθσ μεκόδου είναι το υψθλό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των καλάμων. Ζνασ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω μεκόδων είναι αρκετόσ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του κθρόςκορου. Οι μελιςςοκόμοι πρζπει να υιοκετιςουν αυτι τθν ιδεολογία των Εικόνα 20: Καταψφκτησ με κηρήθρεσ φυςικϊν μεκόδων και να ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

18 αποφεφγουν τθ χριςθ χθμικϊν ςκευαςμάτων αποφεφγοντασ, ζτςι, τισ δυςμενείσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον ςυνζπειζσ τουσ. Σφόκεσ Οι ςφικεσ ανικουν ςτα υμενόπτερα, όπωσ και οι μζλιςςεσ, και μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικό εχκρό τουσ, το ίδιο ςθμαντικό με τθ βαρρόα, ειδικά ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν ςε μεγάλουσ πλθκυςμοφσ. τθν Ελλάδα το μεγαλφτερο πρόβλθμα υπάρχει ςτισ νότιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και ςτα νθςιά. Οι κυριότεροι εχκροί ςφικεσ που απαςχολοφν τουσ Ζλλθνεσ μελιςςοκόμουσ ανικουν ςτθν οικογζνεια Vespidae και, ςυγκεκριμζνα, είναι θ Vespula vulgaris, Vespula germanica, Vespa orientalis, Vespa crabro (εικόνα 22)και δευτερογενϊσ οι ςφικεσ του γζνουσ Polister. Εικόνα 21: V. crabro (επάνω-αριςτερά), V. vulgaris (επάνω-δεξιά), V germanica(κάτω-αριςτερά), V orientalis (κάτω-δεξιά) Πολλοί είναι αυτοί που μπερδεφουν ςυνικωσ τισ ςφικεσ με τισ μζλιςςεσ. Παρόλ αυτά, υπάρχουν αρκετζσ διαφορζσ τόςο ςτθ μορφολογία όςο ςτθ βιολογία. Γενικά, οι μζλιςςεσ είναι πιο τριχωτζσ, ζχουν λείχοντα μαςθτικοφ τφπου ςτοματικά μόρια, κακϊσ και καλακάκι ςτα πίςω πόδια, για να μεταφζρουν τθ γφρθ. Αντίκετα, οι ςφικεσ δεν ζχουν πολλζσ τρίχεσ, τα πόδια τουσ είναι αρπακτικοφ τφπου και ζχουν δυνατά οδοντωτά ςαγόνια. Επιπλζον, ζχουν εντυπωςιακά ζντονα κίτρινα και άλλεσ κόκκινα χρϊματα. Όςον αφορά ςτθ βιολογία, οι ςφικεσ είναι θμικοινωνικά ζντομα. Σο φκινόπωρο εμφανίηονται τα αναπαραγωγικά άτομα, τα οποία ςυηευγνφονται. Σο αρςενικό πεκαίνει, ενϊ το κθλυκό (βαςίλιςςα) βρίςκει μια προφυλαγμζνθ κζςθ, όπου κα διαχειμάςει. Σθν άνοιξθ θ βαςίλιςςα, αφοφ εξζλκει από τθ διαχείμαςθ, αναηθτεί ζνα μζροσ, για να χτίςει τθ φωλιά τθσ Εικόνα 22:φωλιά ςφηκϊν ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

19 (εικόνα 23). Η τοποκεςία που διαλζγει είναι κυρίωσ διάφορεσ φυςικζσ κοιλότθτεσ ι προφυλαγμζνεσ κζςεισ, υπόγειεσ ι υπζργειεσ. Αποκζτει τα πρϊτα τθσ αβγά και φροντίηει για τθν τροφι των πρϊτων προνυμφϊν. Γενικϊσ, θ διατροφι τουσ αποτελείται από πρωτεϊνικισ κυρίωσ φφςεωσ τροφζσ. τθ ςυνζχεια, για τθ φροντίδα του γόνου και τθσ αποικίασ φροντίηουν οι πρϊτεσ εργάτριεσ που κα γεννθκοφν. Ο πλθκυςμόσ τουσ κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ αυξάνεται. Όταν ζρκει πάλι το φκινόπωρο, θ αποικία τουσ διαλφεται και τα ςυηευγμζνα κθλυκά αναηθτοφν κζςεισ για διαχείμαςθ. Φθινόπωρο Άναπαραγωγικα άτομα φηευξθ κθλυκοφ Χειμϊνασ Διαχείμανςθ Βαςςίλιςασ Καλοκαίρι Τψθλοί πλθκυςμοί καταςτροφζσ ςε μελίςςια Άνοιξθ Χτίςιμο φωλίασ Ζναρξθ αποικίασ Εικόνα 23:Εποχιακή ςυμπεριφορά ςφηκϊν Από μελιςςοκομικισ άποψθσ θ ηθμιά που προκαλοφν ςτισ μζλιςςεσ ζγκειται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι μειϊνεται ο αρικμόσ των μελιςςϊν ςτθν κυψζλθ. υνικωσ οι ςφικεσ ζρχονται, αρπάηουν μία-δυο μζλιςςεσ και φεφγουν προσ τθ φωλιά τουσ, όπου κα ταΐςουν τα μικρά τουσ. Η καταςτροφικι, όμωσ, μανία των ςφθκϊν δεν περιορίηεται ς αυτό. πολλζσ φορζσ ειςζρχονται μζςα ςτθν κυψζλθ, τθν λεθλατοφν τρϊγοντασ μζλι, γφρθ και προνφμφεσ μελιςςϊν (κυρίωσ το φκινόπωρο όπου θ βαςίλιςςα χρειάηεται πολλοφσ υδατάνκρακεσ, για να διαχειμάςει). Αντιμετώπιςη ςφηκών Η διατιρθςθ δυνατϊν και πολυπλθκϊν μελιςςιϊν, κακϊσ και θ μείωςθ του μεγζκουσ τθσ ειςόδου των κυψελϊν ςε περιοχζσ με μεγάλο πρόβλθμα, κεωροφνται αναγκαία μζτρα. Σα μελίςςια αυτά ζχοντασ πολλοφσ φρουροφσ ςτθν είςοδο μποροφν να αποκροφςουν κάκε ειςβολι ςφθκϊν. Από εκεί και πζρα ο μελιςςοκόμοσ, για να βοθκιςει ακόμα περιςςότερο τα μελίςςια, μπορεί να βρίςκει τισ φωλιζσ ςφθκϊν που βρίςκονται κοντά ςτο μελιςςοκομείο και να τισ καταςτρζφει. Αυτό μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ διάφορα χθμικά ςκευάςματα, όπωσ το κοινό Aerosol (πυρεκρίνεσ). Ακόμα, μπορεί να τισ παραχϊςει ι να τισ κάψει. Ζνα άλλο μζτρο είναι θ παγίδευςι τουσ. Τπάρχουν ςτο εμπόριο αρκετζσ παγίδεσ γι αυτό το ςκοπό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, βζβαια, που φτιάχνουν αυτοςχζδιεσ παγίδεσ. Η βαςικι ιδζα είναι ίδια: πρζπει να υπάρχει μια είςοδοσ για τθ ςφικα ςε ζνα κλειςμζνο χϊρο (μπουκάλι, κυψζλθ), μζςα ςτο οποίο κα υπάρχει κάποια τροφι που κα προςελκφςει τθ ςφικα (ςαρδζλεσ, κρζασ, κοτόπουλο, τόνοσ). Από το επάνω τμιμα πρζπει να μπαίνει φωσ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

20 χωρίσ, όμωσ, θ ςφικα να μπορεί να βγει. Ζτςι, τα ζντομα που ειςζρχονται, παγιδεφονται και δεν μποροφν να εξζλκουν. Είναι ςθμαντικό όλα τα παραπάνω μζτρα να λαμβάνονται αργά το φκινόπωρο ι νωρίσ τθν άνοιξθ. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ κανάτωςθ βαςιλιςςϊν, οι οποίεσ είτε ετοιμάηονται να ειςζλκουν ςτο ςτάδιο τθσ διαχείμαςθσ είτε να εξζλκουν από αυτό. Ζτςι, κα μειϊνεται δραςτικά ο αρικμόσ των φωλιϊν των ςφθκϊν και κατ επζκταςθ ο πλθκυςμόσ τουσ. Αυτό, όμωσ, δε ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να υπάρχουν παγίδεσ κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ. Σζλοσ ζνα αρκετά αποτελεςματικό μζτρο είναι θ ανάμειξθ ενόσ εντομοκτόνου με τροφζσ που προςελκφουν τισ ςφικεσ (βλζπε παραπάνω). Η αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου είναι ικανοποιθτικι κακϊσ κανατϊνεται όλθ θ αποικία των ςφθκϊν και όχι μόνο οι ςφικεσ που προςλαμβάνουν τθν τροφι. ε κάποια τοποκεςία κοντά ςτο μελιςςοκομείο (δζντρα, κάμνοι) τοποκετείται θ τροφι θ οποία είναι αναμειγμζνθ με εντομοκτόνο. Οι ςφικεσ βρίςκουν τθν τροφι-δόλωμα και τθν μεταφζρουν ςτθν φωλιά τουσ ϊςτε να ταΐςουν τισ προνφμφεσ, μεταφζροντασ ζτςι και το εντομοκτόνο. υνιςτάται ςτισ κζςεισ αυτζσ τα δολϊματα να τοποκετοφνται μια μζρα νωρίτερα χωρίσ εντομοκτόνο ϊςτε οι ςφικεσ να το ςυνθκίςουν. Επίςθσ είναι ςθμαντικό θ τροφι να μθν είναι προςιτι από άλλουσ οργανιςμοφσ. Ζνα αρκετά αποτελεςματικό αλλά και εκλεκτικό εντομοκτόνο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι το fipronil το οποίο πρόκειται να πάρει ζγκριςθ ςτουσ επόμενουσ μινεσ. Εικόνα 24: Παγίδεσ ςφηκϊν ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

21 Βιβλιογραφύα Άρθρα Aumeier, P., Rosenkranz, P., Scent or movement of Varroa destructor mites does not elicit hygienic behaviour by Africanized and Carniolan honey bees. Apidologie 32, Rosernkranz P., Aumeier P., Ziegelmann B., Biology and control of Varroa destructor. Journal of Invertebrate Pathology 103, Griffith D.A., Ritter W., World overview on the impact and management of Varroa jacobsoni on bee keeping. Apiacta 4. Le Conte Y., Ellis M., Ritter W., Varroa mites and honey bee health: can Varroa explain part of the colony losses?. Apidologie 41, Thompson H.M., Brown M.A., Ball R.F., Bew M.H., First report of Varroa destructor resistance to pyrethroids in the UK. Apidologie 33, Fakhimzadeh K., Effectiveness of confectioner sugar dusting to knock down Varroa destructor from adult honey bees in laboratory trials. Apidologie 32, Hood M., The small hive beetle, Aethina tumida: a review. Bee World 85, Aliano N.P., Ellis M.D., Oxalic acid: a prospective tool for reducing Varroa mite population in package bees. Exp Appl Acarol 48, Rosenkranz P., Rachinsky A., Strambi A., Strambi C., Röpstorf P., Juvenile hormone titer in capped worker brood of Apis mellifera and reproduction in the bee mite Varroa jacobsoni. General and comparative endocrinology 78, Charrière J.-D., Imdorf A., Protection of honey combs from moth damage. Swiss Bee Research Center. Vargas Sarmiento M.M., Essential oil treatments to control Varroa destructor Anderson and Trueman 2000 (formerly Varroa jacobsoni Oudemans 1904) (Mesostigmata: Varroidae) (Thesis) Hamida T.B.. Enemies of bees. Institute de la Recherche Veterinaire de Tunisie. Santas L.A., Lazarakis D.M., Using drone brood in the control of the Varroa disease of bees in Greece. Entomologia Hellenica 2, Marchetti S., Barbattini R., Comparative effectiveness of treatments used to control Varroa jacobsoni oud. Apidologie 15, Burges H.D., Bailey L. (1968). Control of the greater and lesser wax moths (Galleria mellonella and Achroia grisella) with Bacillus thuringiensis. Journal of Invertebrate Pathology 11, Imdorf A., Charrière J.-D., Alternative Varroa Control. Swiss Bee Research Centre. Moritz R.F.A., Kirchner W.H., Crewe R.M., Chemical Camouflage of the Death s Head Hawkmoth (Acherontia atropos L) in Honeybee colonies. Naturwissenshaften 78, Paula Sackmann, Mauricio Rabinovich and Juan Carlos Corley, 2001.Successful removal of German yellowjackets (Hymenoptera: Vespidae) by toxic baiting. Journal of economic entomology 94(4): ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

22 Βιβλία G.M.Wood, D.C.Hopkins and N.A.Schellhorn, Preference by Vespula germanica (Hymenoptera: Vespidae) for processed meats: Implications for toxic baiting. Journal of economic entomology 99(4): Robin Ed., Social Wasps: Their biology and control. Θραςυβοφλου Α.Θ., Πρακτική Μελισσοκομία. Θεςςαλονίκθ. Κωβαίοσ Δ.., Ακαρολογία. Ακινα. Τφαντίδθσ Μ.Χ., Παθήσεις του μελισσιοφ. Θεςςαλονίκθ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΑ, Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ. Κατερίνα Καρατάσου, κτηνίατρος Ο.Μ.Σ.Ε.

Η ΜΕΛΙΣΣΑ, Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ. Κατερίνα Καρατάσου, κτηνίατρος Ο.Μ.Σ.Ε. Η ΜΕΛΙΣΣΑ, Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ Κατερίνα Καρατάσου, κτηνίατρος Ο.Μ.Σ.Ε. Βλέπουμε συχνά μέλισσες στα λουλούδια Τι ξέρουμε γι αυτές; Ημέλισσα είναι έντομο Υπάρχει στη Γη εδώ και 30 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Ποσότητα γόνου & ακμαίων μελισσών Μεταχείριση του μελισσιού κατά τη διάρκεια του έτους Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Πληθυσμός Παραγωγική φάση Παράλληλη ανάπτυξη γόνος Μείωση γόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης Διαχείριση μιας απειλής

Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης Διαχείριση μιας απειλής Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης Διαχείριση μιας απειλής Αθήνα 13 Μαρτίου 2015 Τρόποι αντιμετώπισης του Aethina tumida Ουρεϊλίδης Κων/νος Κτηνίατρος MSc Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας Τηλ.: 2510-391865 chridbad@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Εισηγήτρια: Ειρήνη Τσάλου Κτηνίατρος Τα τελευταία χρόνια απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Το φαινόμενο του κερμοκθπίου Η κερμοκραςία τθσ Γθσ αυξάνεται για διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε.

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Προϊόντα κυψέλης και η σημασία τους για την υγεία του μελισσιού Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Κηρήθρα Επωαστικός - αποθηκευτικός χώρος εντός της κυψέλης Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα