Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμ: Η Χυχιική Μεύθμισ σν Εάδ-χεδισμό, υπίσ, νάυσ συμμεόχων. Η πείπωσ ων πών υπεσιών Χυχική Τεί κι ων ικενειών υ. Επιβέπυσ Κνκάκ Άνν πυδάσι: Κζνζή Πυξέν-Μί ΑΘΗΝΑ

2 Πείψ Αθείκεν ε πξνχζ εξζί εί ε κειέε θ ε εθξκνή επζεκνθψ κεζφδσ άιπζε ζπκκεφσ (stakeholder analysis) ζν πιίζν ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ, εζάδν ζε πεξίπσζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ (νκάδ ζφν), θ ε πξφζε νπ πιέν θάιιεινπ ξφπνπ επθνσί κδί νπ ψζε δκνξθψζνπ ζεθή ζάζε σ πξν θχξε ππέ ε Φπξθή Μεξξχζκζε. Αξθά πξνπζάδε ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ, πνπ πινπνεί κέζ πφ ν Πξφξκκ «Φπξψ», πνειέζκά ε έσ ζήκεξ, ν ζεδζκφ ε έσ ν 2015 θ πξνβιήκ πνπ κεσπίδε., Δ ζπεεί πξνπζάδε ε κέζνδν άιπζε ζπκκεφσ θζψ θ δάθνξε εθέ πεθφζε σ πνειεζκάσ ε άιπζε, Ζ άιπζε ζπκκεφσ εί κί δδθζί ζπζεκθή ζπιινή θ άιπζε ξήζκσ πιεξνθνξψ ψζε ενπζνχ εθείν ν κένν (stakeholders) ζπκθέξν σ νπνίσ πξέπε ιεθζνχ ππφε θά ν ζεδζκφ θ ε πινπνίεζε εφ έξνπ. Αθνινπζεί ε εθξκνή ε κεζφδνπ άιπζε ζπκκεφσ ζε πεξίπσζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ (νκάδ ζφν). πθεθξκέ δεμήζε έξεπ κε ε ξήζε δχν εδψ εξσεκνινίσ. Σν έ είδν πήζεθε πφ νπ experts νπ «Φπξψ» θ ν άιιν πφ ε νκάδ ζφν. Σ ζπκπεξάζκ ε έξεπ έδεμ φ ε νκάδ ζφν πίδε ζεκθφ ξφιν ζε εππί ε πινπνίεζε ε Φπξθή Μεξξχζκζε, ππνζεξίδνά ε εεξά, φ φκσ άεπ φξσ. Σέιν ίν πξνάζε ζεδζκνχ ε επθνσί πξν ε νκάδ ζφν, βάζε σ ζπκπεξζκάσ ε έξεπ Λέξει-Κειδιά Φπξθή Μεξξχζκζε, Φπθή Τεί, ίκ, πενξί, Φπξψ, Αάιπζε πκκένσ, Σεθέ Απεθφζε, πειεζέ νπ Φπξψ, Οκάδ ζφν, Λήπε ππεξεζψ Φπθή Τεί, Οθνέεε ιεπψ. 1

3 Abstract The purpose of this final project is, within the framework of Mental Reform in Greece, to study and implement scientific methods of stakeholder analysis in the case of persons affected by mental illness and their families (target group). This project also aims to propose the best way of communication with target group so as to increase their support for the Reform. First of all, are discussed, the Mental Reform in Greece (which is carried out through Program «Psycargos»), its results till today, its planning scheme till 2015 and the problems that it faces. Secondly, are introduced, the method of stakeholder analysis and several presentation techniques of its results. Stakeholder analysis is a process of systematically gathering and analyzing qualitative information to determine whose interests should be taken into account when developing and/or implementing a policy or program. After that, follows the implementation of stakeholder analysis in the target group. Particularly it has been conducted a research using two types of questionnaires, one type concerned «Psycargos» experts and the other the target group. Research s conclusions denoted that target group plays a significant role in the successful implementation of the Reform. Persons affected by mental illness and their families support the Reform but under certain conditions. In the end, based on research s results, is proposed the best way of communication with target group. Key-Words Mental Reform, Mental Health, Stigma, Advocacy, Psycargos, Stakeholder Analysis, Presentation Techniques, «Psycargos» experts, Target Group, Persons affected by mental illness, Families of Persons affected by mental illness, 2

4 Ευχισίε Δπξζώ ζεξκά ζπεεύμε πνπ κνπ πξεώξεζ θ ε ζπκβνιή νπ ζε δκόξθσζε νπ εξσεκνινίνπ πνπ δόζεθε πξν ζπκπιήξσζε ζνπ ιήπε σ ππεξεζώ Φπθή Τεί θ νθνέεέ νπ, ν θύξν Γνπιάν Πέξν εκπεπζή νπ «Φπξώ», ν θύξν Γθσάθε Νίθν επζεκνθά ππεύζπν νπ Κέξνπ Ζκέξ κεάζε Ββέι, ν θύξν Θενδσξνπιάθε Μεέιν όκκν εθπξόζσπν νπ Γθύνπ ε Φπνθνσθή Απνθάζζε θ ε Φπθή Τεί "ΑΡΓΧ" θ ν θύξν Κνππίδε σήξν ζέιεν νπ Οξζκνύ Τεί θ Κνσθή Αιιειεύε νπ Γήκνπ Αζείσ. Δπίζε, επξζώ ν θύξν Γθάθε Πώε εθπξόζσπν νπ ζσκείνπ ιεπώ ππεξεζώ Φπθή Τεί Απνεθπξνζώπεζε, ε ζπκβνιή νπ ζε πξνύζ εξζί, θζώ κε έθεξε ζε επθή κε πιεζώξ ζσκείσ ιεπώ ππεξεζώ Φπθή Τεί θ ζπιιόσ νθνεεώ. Αθόκ ν επξζώ ε ζπκπιήξσζε νπ εξσεκνινίνπ πό ν ίδν, ε πνζνιή νπ ζ κέιε νπ ζσκείνπ πνπ εθπξνζσπεί θ ν ενό ό κνπ πέζειε πίζσ ζπκπιεξσκέ κέξ ε ζπκπεθσεκέε εκεξνκεί. Αθόκ έ κεάιν επξζώ, ζε θπξί Βζιάθε Νάζ θ ζε θπξί Κξδνάε Αζεά εθπξνζώπνπ νπ ζσκείνπ ιεπώ ππεξεζώ Φπθή Τεί Γ.Τ.Φ.Α θ ζν θύξν Κζε Θάζε εθπξόζσπν νπ ζσκείνπ ιεπώ ππεξεζώ Φπθή Τεί Αιθπνίδε, ε ζπκπιήξσζε νπ εξσεκνινίνπ. Δππιέν, επξζώ ν θύξν Ππβιζόπνπινπ Θάζε θ ε θπξί Κξύδε πό ν Κν..Π.Δ. ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ζε Κέξθπξ θζώ θ ε θπξί Μπόζε πό ν Κν..Π.Δ. «ΔΤ ΕΖΝ» ζν Αάιεσ, ν νπνίν έδσζ εξσεκνιό ζ κέιε νπ θ κνπ πέζει πίζσ ζπκπιεξσκέ κέξ ε ζπκπεθσεκέε εκεξνκεί.. Θ ήζει επίζε επξζήζσ ε θπξί Ννκίδνπ Διέε Πξόεδξν ε Πειιή Οκνζπνδί πιιόσ Οθνεεώ ε Φπθή Τεί (Π.Ο..Ο.Φ.Τ.) θ νπ.ο.φ.τ. εξξώ, ε θπξί Αζθνύε-ξνύκπνπ Αιεμάδξ, Απξόεδξν ε Π.Ο..Ο.Φ.Τ. θ ν θύξν Αδξόθν Πέξν Πξόεδξν νπ.ο.φ.τ Αζή ε ζπκπιήξσζε νπ εξσεκνινίνπ. Σέιν, επξζώ ε επβιέπνπζ θζεήξά κνπ θπξί Κθάθε Ά ε άζεζε νπ ζέκν θ ε πνιύκε θζνδήεζή ε ζε εθπόεζε ε πξνύζ εξζί. 3

5 Πίνκ Πειεχόμενων Πειεχόμεν ε. 1. Δζσθέ Πξεξήζε χξνε ζπδήεζε θνπφ θ ζφν ε εξζί Μεζνδνινί θ δνκή ε εξζί 9 2. Γεζέ Πιίζν ε Φπθή Τεί & Απνζθήζε Δνψ Πθφζκ θνξά πεί 2001, Νέ Κφεζε, Νέ Διπίδ Πξάζε Βίβιν ε Φπθή Τεί Φήθζκ νπ Δπξσπθνχ Κννβνπιίνπ ε 19ε Φεβξνπξίνπ νπ Σν ίκ ε πθή φζνπ πενξί ε Φπθή Τεί Ζ Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ Σν Πξφξκκ «Φπξψ» Ζ πξψε θάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» θ πνειέζκά ε Γεθεέ ζέδν «Φπξψ» Σνκενπνίεζε σ ππεξεζώ Φπθή Τεί Βειίσζε σ ζπζεθώ δβίσζε σ ζζεώ θ νινθιεξσκέε πξνενκζί εμόδνπ νπ ζε θνόε Αάππμε θννθώ δνκώ θ πξνξκκάσ θ β βάζκ θξνίδ Φπθή Τεί - Γζύδεζε σ ππεξεζώ ζε νινθιεξσκέ 25 δίθπ ζν πιίζν σ Σνκέσ Φπθή Τεί Γζθάιζε ε ζπέε ε θξνίδ νπ πιεζπζκνύ ζόνπ ζν επίπεδν ε θνόε Πξνσή ε πξόιεε - Αάππμε εεξεώ πνπ πξνσζνύ ε θνσθή ιιειεύε θ εζύνπ δξάζε επέμε σ πθά 27 ζζεώ ζε νξά εξζί 4

6 Πίνκ Πειεχόμενων Πειεχόμεν ε. 3.4 Πξνπζίζε σ κέξ ψξ πνειεζκάσ νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» Απνειέζκ νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» έσ ν Οθώβξν νπ Απνειέζκ νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» έσ ζήκεξ Πξνπζίζε νπ ζεδζκνχ ε πνιθή ε Φπθή Τεί» ε πεξίνδν έσ ν εδζκό ΔΠΑ : Δπεξεζθό Πξόξκκ «Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ» Πξνβιήκ νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» Πξνπζίζε ε Μεζφδνπ Αάιπζε πκκεφσ Οξζκφ θ ξεζκφε ε Αάιπζε πκκεφσ Πξνπζίζε Σεθψ Απεθφζε ε Αάιπζε πκκεφσ Ζ Σεθή ε Μήξ (Stakeholder Matrix) Ζ Σεθή πεθόζε σ stakeholders βάζε Ηζύν θ Δδθέξνν Ζ Σεθή πεθόζε βάζε νπ Πξνζδνξζκνύ σ stakeholders Ζ Σεθή Απεθόζε σ stakeholders βάζε Ηζύν, Ννκκόε θ Πίεζε Υξόνπ Ζ Σεθή νπ Κύθινπ Ζ Σεθή νπ Γξάκκν Γθύνπ (Network Diagram) Δθξκνή ε Μεζφδνπ Αάιπζε πκκεφσ ζε Πεξίπσζε σ Λεπψ Τπεξεζψ Φπθή Τεί θ σ Οθνεεψ Απφ ε Θεσξί ζε Πξάμε Stakeholders ε Φπξθή Μεξξύζκζε Αάιπζε Οκάδ πκκεόσ - Ζ Πεξίπσζε σ ιεπώ θ σ νθνεεώ νπ 54 5

7 Πίνκ Πειεχόμενων Πειεχόμεν ε. 5.2 Πξνπζίζε σ πνειεζκάσ ε έξεπ-δμσή ζπκπεξζκάσ εδζκφ ε Δπθνσί κε ε νκάδ ζφν Απεθόζε ε νκάδ ζόνπ Πνζνθνπνεκέε άιπζε επθνσθώ ζόσ Κεπζύζε ν ζεδζκό ε επθνσί Αί Δπιφνπ Ββινξθί Πξάξεκ Δξσεκνιφ νεί σ experts (πεεχμε) Φνξεί σ νπνίσ κέιε ζπκκεεί ζε έξεπ Αάιπζε σ δξάζεσ νπ «Φπξψ» 109 6

8 1. Εισωικέ Πήσει 1.1 ύχν συζήσ Μέσπι ν πάμε ν επενύμε μέπ, "κύπ" κι ν ζπέμε βέμμ πό "πεπιζικό" ζν άνθπυπ, ζν κινυνική όά κι όσι ζ μικό ζίμ, θ είμζε όε κι όι «ζθενεί» Με ε ιιή νπ ψ, πνπ ζεκδεχε πφ ε επνή ε πθνζκνπνίεζε, ε ψξ κπήθε ζν δξφκν σ κεξξπζκίζεσ. Ζ θί πνξεί κεξξπζκίζεσ ζε πεί, ζνπ δνθεθνχ ζεζκνχ θ ιινχ μεθεχε πφ «εζθά πιίζ» θ πίξε δζάζε νθνπκεθφε. Ζ κεβθή πή πεξίνδν κέε θέξε πνιιέ θάμε θ πνιιπιέ θξίζε ζ φινπ νπ νκεί ιιά εδενκέσ νίμε ν δξφκν κ έ δσή νπ ζεκεξνχ ζξψπνπ (Λνδάθε 2000). Ο ξδίε ιιέ νπ θνσθνχ, νθννκθνχ θ πνιζκθνχ πξνχπνπ θ έ επδεκνινθά δεδνκέ ζν νκέ ε Φπθή Τεί θέζεζ θίν ν εθζπξνζκφ ε πνιθή ζν νκέ πφ. Ο εθζπξνζκφ πφ έε πξνβιεθζεί θ έε ήδε ξίζε πινπνεί πφ ε Φπξθή Μεξξχζκζε (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Χ Φπξθή Μεξξύζκζε, ζχκθσ κε ν Τπνπξείν Τεί θ Κνσθή Αιιειεχε, νξίδε ν ζύνιν σ πξεκβάζεσ πνπ επξέπνπ ζν πθά ζζεή πξκείε εεξό πνιίε κέζ ζε θνόε, κέζ ζν νθνεεθό νπ πεξβάιιν, κε πννκί, νθννκθή δξάζε θ θνσθή έμε, δίν νπ ε δπόε έε κί εειώ δθνξεθή δσή πό εθείε πνπ ζ είε έ κθξνξό έθιεζν ζν Φπξείν (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Θεκειθή δενινθή θεεξί ε Φπξθή Μεξξχζκζε πνειεί ε δπίζσζε φ ε θνσί δζέε κ κνδθή θφε δσννεί θ πν δχκ κέιε ε θ θζζά εεξά κέζ πφ κεζκνχ θνσθή ιιειεχε. πεπψ, ε εππί ε Φπξθή Μεξξχζκζε εμξά πφ ε 7

9 ιιή ε ννξνπί νπ θνσθνχ ζπφινπ πνπ ζ νδεήζε ζε θπνιέκεζε νπ ζίκν θ ζε πνδνή νπ πθά ζζενχ σ ζφκνπ κέινπ ε θνσί (Φσάδνπ θ ζπ. 2005). H ιιή πή, πεί ζεδζκέε θ θιά ζνεπκέε πξέκβζε ζε φι εκπιεθφκε επίπεδ θ πεδί, ζε φινπ νπ ζπκκέννπ θ ζπειεζέ ε κεξξχζκζε. 1.2 κπό κι σόχι εσί θνπφ ε πξνχζ εξζί εί κειεήζε θ εθξκφζε επζεκνθέ κεζφδνπ άιπζε ζπκκεφσ (stakeholder analysis) ζν πιίζν ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ (Πξφξκκ «Φπξψ»), εζάδν ζε πεξίπσζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ, θ πξνείε ν πιέν θάιιειφ ξφπν επθνσί κδί νπ ψζε δκνξθψζνπ ζεθή ζάζε σ πξν θχξε ππέ νπ Πξνξάκκν. Δδθφεξν ζφν ε εξζί εί: ε θξθή θ πξνπζίζε νπ ππάξνν δεζνχ πιζίνπ ε Φπθή Τεί θ ε πνζθήζε σ ενψ νπ ζίκν θ ε ζπενξί, ε πξνπζίζε ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ πνπ πινπνεί κέζσ νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» θ σ μφσ δξάζε νπ ε πεξίνδν , ε θξθή σ κέξ ψξ πνειεζκάσ νπ «Φπξψ» θ ε πξνπζίζε νπ ζεδζκνχ ε πεξίνδν έσ ν 2015, ε θξθή σ πξνβιεκάσ πνπ κεσπίδε ζήκεξ ν «Φπξψ», ε πξνπζίζε ε κεζφδνπ άιπζε ζπκκεφσ θ σ εθψ πεθφζή ε, ε εθξκνή ε κεζφδνπ άιπζε ζπκκεφσ ζε πεξίπσζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ (νκάδ ζφν), ε πξνπζίζε σ πνειεζκάσ ε άιπζε ζπκκεφσ θ έιν ε εμσή ξήζκσ ζπκπεξζκάσ θ πξνάζεσ ζεδζκνχ ε επθνσί πξν ε νκάδ ζφν, πνπ κειεήζεθε. 8

10 1.3 Μεθδί κι δμή εσί Μεζνδνινί Γ ε εθπφεζε ε πξνχζ εξζί μνπνήζεθ ββινξθθέ θ δδθπθέ πεέ, κε δίεξε έκθζε ζνπ ζνφπνπ νπ Τπνπξείνπ Τεί θ Κνσθή Αιιειεχε (ΤΤΚΑ) θ ε Δδθή Τπεξεζί νπ Σνκέ Τεί θ Κνσθή Αιιειεχε. Αθφκε ιεζήθ πιεξνθνξίε θπξίσ πφ νπ ζνφπνπ ε Πειιή Οκνζπνδί πιιφσ Οθνεεψ ε Φπθή Τεί (Π.Ο..Ο.Φ.Τ.), νπ Γθχνπ Γθψκ θ πξβάζε ζν ψξν ε Φπθή Τεί (Αί-ίκ) θζψ θ πφ ν blog νπ Γθχνπ ε πνθνσθή πνθάζζε θ ε Φπθή Τεί "ΑΡΓΧ". Σν πιθφ ε κεζνδνινί ε άιπζε ζπκκεφσ θ σ εθψ πεθφζή ε ιήζεθε θπξίσ πφ ν Οδεφ Project Cycle Management. Δππιέν, εθξκφζεθε ε εξεπεθή κεζνδνινί ζπιινή πξσνενχ πιθνχ κέζσ ε ξήζε δνκεκέσ εξσεκνινίσ θ εκδνκεκέσ ζπεεύμεσ. Χ νδεφ ε δεμσή σ ζπεεχμεσ ξεζκνπνήζεθε ε κέζνδν πνπ πξνείε πφ ν Πεπζήκν ε Αξδφ (Dapzury/Pallavi 2002). Σ εξσεκνιφ πνπ δεκνπξήζεθ εί δύν εδώ θ πεξικβάνπ φζν νέ φζν θ θιεζέ εξσήζε. Σ έ είδν πεπζχε ζνπ experts νπ «Φπξψ» θ ν άιιν ζνπ ιήπε ππεξεζψ Φπθή Τεί θ ζ νθνέεέ σ ιεπψ (νκάδ ζφν). Δκπεξένπ θ δχν πεξίπνπ ίδε εξσήζε, δππσκέε φκσ δθνξεθά, ψζε θζίζ δπή ε κεμχ νπ ζχθξζε θ ε εμσή ξήζκσ ζπκπεξζκάσ ( εξσεκνιφ πξίζε ζν Πξάξεκ 8.1 θ ζνεί σ experts ζν Πξάξεκ 8.2). Αιπθφεξ: ) δεεξεζήθ πξνζσπθέ ζπεεύμε κε έζζεξ experts ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε ψξ θ β) δφζεθ εξσεκνιό πξν ζπκπιήξσζε ζε νκάδ ζφν. Ν ζεκεσζεί φ ε έμε σ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ σ ιεπψ ζε κί νκάδ (νκάδ ζφν), έε θζψ ζεσξήζεθε φ ζπκθέξνά νπ πίδν. Γ ζπεεύμε, ε επινή έε κε ζφν ε πξνζσπεπθφεξε θάιπε σ ζπειεζψ ε κεξξχζκζε θ φισ σ θάζεσ ε δάξθε ε. Ο ζπεεχμε επιέζεθε εί εκδνκεκέε δφ, κε πφ ν ξφπν 9

11 δζθιίζεθε ε ζπιινή σ ίδσ πιεξνθνξψ πφ φινπ νπ experts θ πξάιιει νπ δφζεθε πεξζψξν πεξέξσ έθθξζε (ν πφε σ experts θξάθεθ θ εί δζέζκε πεξέξσ επεμεξζί, δε πέξζ φκσ φιε ζ ζπκπεξάζκ ε πξνχζε εξζί). χκθσ κε κειεεέ ζε Διιάδ νπ ζήκεξ, κε νπ πν κέξνπ ππνινζκνχ, άζξσπν ππνθέξνπ πφ ζνβξή πθή δξή. Πξάιιει επεξεάδν άκεζ ή έκκεζ θ ν νθνέεε νπ, κε ζπέπε ν κέεζν νπ πιεζπζκνύ πνπ πιήε πιεζάδε ν ε πφ ν ζεκείν πξέπε ζεκεσζεί φ ιφσ νπ πεξνξζκένπ δζέζκνπ ξφνπ ε πξάδνζε ε ζπθεθξκέε εξζί δε θέζε δπφ κειεεζεί φιν ν θάζκ σ ιεπψ σ ππεξεζψ πθή πεί πξά κφν ν ζπιθνί ζζεεί πνπ ιφσ ε πνζπινπνίεζε πιέν δβνχ ζε θννθέ δνκέ θ ν ζζεεί κε πξνβιήκ Φπθή Τεί πνπ δβνχ ζε θνφε θ δε ένπ πνέ νζειεπεί ζε πξείν. Γ ε δεμσή ε έξεπ, εδφζεζ πξν ζπκπιήξσζε 60 εξσεκνιό ζε πιεζψξ ζσκείσ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ ζπιιφσ νθνεεψ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί θζψ θ ζε Κν..Π.Δ ζε φιε ε Διιάδ. Σν δείκ φκσ θζνξίζεθε πφ εξσεκνιφ πνπ εζάιεζ πίζσ ζπκπιεξσκέ έσ ε Πέκπε 13/05/2010, ζπεπψ πξφθε πίν δείκ ( ζνεί σ ζσκείσ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί, σ ζπιιφσ νθνεεψ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί θζψ θ σ Κν..Π.Δ πνπ πέζει πίζσ ζπκπιεξσκέ εξσεκνιφ πξίζε ζν Πξάξεκ 8.3). πνιθά ζπκπιεξψζεθ 32 εξσεκνιό 1 πφ ε νκάδ ζφν. Ο ιφν πνπ επιέζεθε εξσεκνιφ ζπκπιεξσζνχ πφ ιήπε ππεξεζψ Φπθή Τεί θ νθνέεε πνπ εί νξσκέν ζε ζσκεί θ ζπιιφνπ, θ φ πφ εθείνπ πνπ δε εθθξάδν ζπιινθά, εί δφ ν πξψν ένπ ε δχκε επεξεάζνπ κέζσ ε ζπιινθή δξάζε πνπ πχζζνπ ε Φπξθή Μεξξχζκζε εψ ν δεχεξν φ. Σέιν πξέπε ζεκεσζεί φ ε ζχμε σ εξσεκνινίσ έε θφπ πινθή δνθκή θ βειίσζε ππφ ε θζνδήεζε ε επβιέπνπζ θζεήξ. 1 Σξί εθ σ νπνίσ κε πξνζσπθή επθή κε νπ εθπξνζψπνπ ξψ ζσκείσ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί. 10

12 Γνκή Σ εζσθέ πξεξήζε νπ πξφν θεθιίνπ θνινπζεί ζν δεχεξν θεθάιν ε πξνπζίζε νπ δεζνχ πιζίνπ ε Φπθή Τεί θ ε πνζθήζε σ ενψ νπ ζίκν θ ε ζπενξί. ν ξίν θεθάιν πξνπζάδε ν Πξφξκκ «Φπξψ», ίε κ πξνζπάζε θξθή σ κέξ ζήκεξ πνειεζκάσ νπ, νπ ζεδζκνχ ε πεξίνδν έσ ν 2015 θ σ πξνβιεκάσ πνπ κεσπίδε. ν έξν θεθάιν πξνπζάδε ε κεζνδνινί άιπζε ζπκκεφσ θ ν εθέ πεθφζή ε εψ ζν πέκπν θεθάιν ίε εθξκνή ε κεζφδνπ άιπζε ζπκκεφσ ζε πεξίπσζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ (νκάδ ζφν), πξνπζάδν πνειέζκά ε θ ππνβάιιν πξνάζε ζεδζκνχ ε επθνσί πξν ε νκάδ- ζφν. Σέιν, ζν έθν, έβδνκν θ φδνν θεθάιν πξίζε ν επίινν, ε ββινξθί θ ν πξάξεκ ίζν. 11

13 2. Διεθνέ Πίσι ι Χυχική Τεί & Απσφήνισ Εννιών 2.1 Πκόσμι νφά υεί 2001, Νέ Κνόσ, Νέ Επίδ Ζ Φπξθή Μεξξχζκζε πξκνπνεί πφ ν 1960 ζε φιε πξνεκέε ψξε, κε θνή πφθζε νπ ΟΖΔ, νπ Πθνζκίνπ Οξζκνχ Τεί (ΠΟΤ), νπ πκβνπιίνπ ε Δπξψπε θ ε Δξεί Φπνθνσθή Απνθάζζε (ΦΚΑ). Ζ εξεί ΦΚΑ ζε ζπεξζί κε ε ΠΟΤ εμέδσζε ζπεθή δθήξπμε, κέζ πφ ε νπνί φι άνκ δθνχ κε κεσπίδνπ ν ζίκ θ πνθιεζκφ, ένπ ίζε επθξίε θ πνικβάνπ σ ζξσπίσ δθσκάσ νπ (Φσάδνπ θ ζπ. 2005). Ο ΠΟΤ ειεπί ξφ εξάδε πξν ε θεχζπζε ε πξνσή σ ππεξεζψ νπ νκέ ε Φπθή Τεί θ θιεί θξάε-κέιε πνζεήζνπ πξνάζε πνπ ζπκπεξικβάν ζε Πθόζκ Αθνξά Τεί 2001, Νέ Κόεζε, Νέ Διπίδ, ε νπνί θεξψε ζε Φπθή Τεί (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», ε θνξά ππνξκκίδε ε άθε πξνσή ε πξνζζί σ ζξσπίσ δθσκάσ σ φκσ κε πξνβιήκ Φπθή Τεί (πθέ δξέ, ζδνθξέε, νεθή πζέξεζε πδψ θ εθήβσ, εμάξεζε πφ ιθνφι θ ξθσθά, Αιζάκεξ, επιεί) (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Ζ θνξά ζνιεί κε ε πνειεζκθφε ε πξφιεε, κεζφδνπ ζεξπεί, ν ξφπν πξνή ππεξεζψ Φπθή Τεί θ κε ν ζεδζκφ σ ππεξεζψ πψ θ ππνξκκίδε πνιθέ πνπ ξεάδν ψζε εμζθιζεί ν εξκζκφ νπ ζκζκνχ θ ε δάθξζε σ πθά ζζεψ θζψ θ ε άθε άππμε θ ξεκνδφεζε δνκψ ε πνειεζκθή πξφιεε θ ζεξπεί σ πθψ ζζεεψ (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Δππξνζζέσ ν ΠΟΤ πξθεί θξάε κέιε νπ επεδχζνπ πεξζζφεξνπ πφξνπ ζν νκέ ε Φπθή Τεί, φζν κέζ ζ ίδ νπ θξάε φζν θ ζν 12

14 πιίζν δκεξψ θ πνιπκεξψ ζπεξζψ (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Όζν θνξά ζε Φπθή Τεί, ν επεξνχκεν κνέιν πνζεεί έ πξφξκκ εθζπξνζκνχ ε νξάσζε σ ππεξεζψ πθή πεί ν νπνίν ππφθε ζε ζπέ ζεσξήζε έζ ψζε εζσκψν ζε πφ ν ιιέ πνπ δεκνπξνχ ν εμειίμε ζν επξχεξν πεξβάιιν ε Φπθή Τεί (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», 2.2 Πάσιν Βίβ ι Χυχική Τεί Ζ Δ.Δ., δίε δίεξε ζεκζί ζν δήεκ ε βειίσζε ε Φπθή Τεί σ πνιψ ε θ ζπεζθέξε ζπά ζ εζθέ πνιθέ πεί σ θξψ-κειψ ε κέζσ ε πινπνίεζε κί ζεξά πξνξκκάσ ζεθψ κε ε Φπθή Τεί. Σν 2005, ε Δ.Δ. εμέδσζε κ Πξάζε Βίβιν ε Φπθή Τεί, φπνπ πξνείν ν θφινπζν βζθνί άμνε (Δπξνπή Δπξσπθώ Κννήσ, 2005) ζε βάζε σ νπνίσ ζ επεξεζεί ε άππμε κ θνή πνιθή: Πξνσή ε Φπθή Τεί φινπ Ακεψπζε ε θθή Φπθή Τεί κέζσ πξνιεπθή δξάζε Αβάζκζε ε πνφε δσή σ φκσ κε θθή Φπθή Τεί κέζσ ε θνσθή έμε θ ε πξνζζί σ δθσκάσ θ ε μνπξέπεά νπ Αάππμε εφ ζπζήκν εεκέξσζε, έξεπ, θ επκφξθσζε ζεθά κε ε Φπθή Τεί ε Δ.Δ. 2.3 Χήφισμ υ Ευωπϊκύ Κινβυίυ 19 Υεβυίυ υ Φεβξνπξίνπ νπ 2009, ν Δπξσπθφ Κννβνχιν εμέδσζε ήθζκ ζεθά κε ε Φπθή Τεί, ικβάν ππφε κί ζεξά πφ θζάζε, ν ζεκθφεξε πφ νπνίε θέξν θνινχζσ (Δπξσπθό Κννβνύιν, 2009): 13

15 ε Φπθή Τεί θ ε επεκεξί βξίζθν ζν ππξή ε πνφε δσή σ φκσ θ ε θνσί θ πνεινχ θζνξζθφ πξάν ε επίεπμε σ ζφσ ε ΔΔ, έ ζ έζζεξ άνκ ζε Δπξψπε εθδειψνπ πξνβιήκ Φπθή Τεί νπιάζν κί θνξά θά ε δάξθε ε δσή νπ, ν πνθνίε πξκένπ ζεκθή ί πξφσξνπ ζάνπ ζε Δπξψπε, ε θάζιε πνειεί κ πφ πν ζπέ θ ζνβξέ δξέ ιιά ε θπνιέκεζή ε ζπά πξκέε επξθή θ ιί κφν θξάε κέιε ένπ εθξκφζε πξνξάκκ πξφιεε, ν δθξίζε θ ν θνσθφ πνθιεζκφ πνπ βψνπ άνκ κε πξνβιήκ Φπθή Τεί θ ν νθνέεέ νπ, πνεινχ ζπέπεε φ κφν σ πθψ δξψ ιιά θ νπ ζκζκνχ, ε πφξξε θ ε θνσθή πεξζσξνπνίεζε σ πξνζψπσ πψ θ εί πξάνε θδχνπ πνπ ζένπ εκπφδ ζε δήεζε βνήζε θ ε ζεξπεί. Αμνινψ πξνθεξζείζε θζάζε, ν Δπξσπθφ Κννβνχιν εθκά φ ζ πξέπε δνζεί έκθζε ζε πξφιεε ε θθή Φπθή Τεί κέζσ θνσθψ πξεκβάζεσ, πφ θ θιεί θξάε κέιε πχμνπ δξάζε : ε πξφιεε ε θάζιε θ ε πνθνί ε πξνσή ε Φπθή Τεί ζνπ ένπ θ ε εθπίδεπζε ε πξνσή ε Φπθή Τεί ζν εξζθφ ψξν ε πξνσή ε Φπθή Τεί ζνπ ειθσκένπ ε θπνιέκεζε νπ ζίκν θ νπ θνσθνχ πνθιεζκνχ. Αθνξθά κε ε θπνιέκεζε νπ ζίκν θ νπ θνσθνχ πνθιεζκνχ, ν Δπξσπθφ Κννβνχιν θιεί θξάε κέιε ππνζεξίμνπ θ εζξξχνπ ε εδπάκσζε σ θνξέσ πνπ εθπξνζσπνχ νπ ιήπε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ νπ θξνζέ νπ, δεπθνιχν έζ ε ζπκκενή νπ ζ δδθζίε άξμε θ εθξκνή πνιθή θζψ θ ζε φιε θάζε ε έξεπ ε Φπθή Τεί. 14

16 2.4 Σ ίμ ψυχική νόσυ Σν ζίκ νξίδε σ έ ζεκάδ ξνπή θ κθζβήεζε πνχ ζέε έ άνκν σξζά πφ νχ άιινπ, ππννκεχν ξδθά ε θνσθή ζέζε νπ ζέζε (Πιή 2004). ε πεξίπσζε ε πθή φζνπ, ν ζκζκφ πνξξέε πφ ν ενφ φ ε θνσί νπ ζήκεξ, εμθνινπζεί δθέε πφ ζεξενππθέ ιήε πνχ θνξνχ θπξίσ ζε επθδπφε, ζε θφε, ζε πζεθφε θ ζε δπκί σ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί (Read 1999 ; Byrne, 2000, θέξν ζν Κπνθνιό θ ζπ. 2008). χκθσ κε έξεπε πνπ ένπ ίε ε θνσί εμθνινπζεί ζεσξεί επθίδπε ε πθή δξή, ξεί ε πξνή ππεξεζψ πφ έ ιήπε ππεξεζψ Φπθή Τεί θ κε νπ πξέε εχθνι εξζί ή ζέε (Melissa et al, 2006,, θέξε ζν Κπνθνιό θ ζπ. 2008). Σν θνσθφ πφ ζίκ ε πθή φζνπ νδεεί ζε πξνθάιεε θ ζ ζπεπθφινπζε ξεθέ ζπζζεκθέ δξάζε, π.. θφβν, νξή θζψ επίζε ζπά θφκ θ ζν πνζκζκφ σ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί. Ζ πνδνή σ ξεθψ ζεξενππθψ πεπνζήζεσ, κεθξάδε ζε ξεθέ ζπζζεκθέ δξάζε φπσ κειή πνεθίκεζε. Ζ πξνθάιεε πή θιήε ζε δάθξζε κε πνέιεζκ ε δπκί πξνζξκνή ζν νθνεεθφ, εξζθφ θ επξχεξν θνσθφ πεξβάιιν (Corrigan & Watson, 2002,, θέξν ζν Κπνθνιό θ ζπ. 2008). Δνχν, ε πξνζπάζε εμάιεε νπ θνσθνχ ζίκν, φπσ ππνζεξίδε πφ ε πξθή, επθεξψε πεξζζφεξν ζν πνζκζκφ ε ιήε θξκάθσ θ ειάζ ζν πνζκζκφ ε ίδ ε πθή ζζέε. Πξάιιει, ε ειεπζεξί νπ «ζζεή» επιέμε, δξάζε, ιεθζεί ν επφ νπ, θζίζ πφ ε ζπκπσκθή ή θ πνιιέ θνξέ θζιθή νξήεζε θξκάθσ. Ο πίξν ζε πξνζπάζε νπ εμιείε ζπκπψκ, πνκθξχε πφ ε άθε πξνζπζήζε θνήζε ε ζξψπε ζπκπεξθνξά κέζ ζν πξκθφ ε πιίζν πνχ εί φζν ε ζεξπεπθή ζέζε φζν θ ε εθφεξε ζπκπεξθνξά θ δξάζε νπ ζζενχ ζε νθνεεθφ θ θνσθφ επίπεδν. 15

17 Γ νπ πξπάσ ιφνπ θξίε θί ε εζσκάσζε νινθιεξσκέσ πξεκβάζεσ εφ νπ εθφεξνπ εθπδεπθνχ πξνξάκκν ε πξθή εδθφεν., έζ ψζε ν πίξν θθέξε κεψζε ε πφζζε, ιφσ πξνθιήεσ, ζε ζεξπεπθή ζέζε, πνειέζε ε πεή πνκπζνπνίεζε ε ξέι θ δψζε ν έπζκ ε θπνιέκεζε νπ ζίκν (Κπνθνιό θ ζπ. 2008). χκθσ κε ν Δπξσπθφ Κννβνχιν ν πνζκζκφ ε πθή ζζέε πξνυπνζέε ε πξνψζεζε θ ππνζήξμε σ δξζεξνήσ πνινθή θ θνσθή πνθάζζε πνπ πξκνπννχ πφ κθξά δεκφζ, δσθά ή δεκφζ-δσθά θέξ δκνή νπνί πξένπ ππεξεζίε ζε εκεξήζ βάζε ζπεψ θ πξνζνκνάδνπ πφ πιεπξά κεέζνπ θ ξθήξ κε ε νθνέε. Σ θέξ πά βξίζθν ζε ζθφ πεξβάιιν, έζ ψζε πξνσζεί ε θνσθή εζσκάσζε σ ενίθσ νπ. Σν ζίκ κπνξεί θπνιεκεζεί κε ε πινπνίεζε σ πξθάσ δξάζεσ (Πιή 2004): Δθπίδεπζε νπ θννχ ζεθά κε πθέ δξέ. Κάξζε σ εθπδεπθψ θ σ εξδνκέσ ζε πεί ψζε κεσπίδνπ ν ζίκ. Δδπάκσζε σ νξψζεσ σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ. Βειίσζε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί. Φήθζε Νφκσ δθψκ σ φκσ κε πθέ δξέ. Δπκφξθσζε φκσ πνπ εξάδν ζ ΜΜΔ, κε ζθνπφ ιιάμνπ ζεξεφππ θ ν πξεμεήζε πνπ θνξνχ πθέ δξέ. 2.5 υνί ι ν Χυχική Τεί Ζ έν ε ζπενξί (advocacy) ε Φπθή Τεί, ε νπνί εί ζεθψ έ, πχζεθε κε ζθνπφ ειψζε ν ζίκ θ δθξίζε θ θνπξψζε ζξψπ δθψκ σ φκσ κε πθέ δξέ. ε έν ε ζπενξί εάζζε κ πιεζψξ δξζεξνήσ, ν νπνίε ένπ ζθνπφ άξνπ θχξ δξζξσθά εκπφδ, θζψ θ πά πνπ νθείιν ζ 16

18 θνσθέ ζάζε, ζε πνξεί πξν κ θιχεξε Φπθή Τεί σ πιεζπζκψ (Π.Ο.Τ., 2003). Ο δξάζε πνπ ξθεξίδνπ ε ζπενξί πεξικβάνπ (Π.Ο.Τ., 2003): ε χμεζε ε ζπεδενπνίεζε, ε δάπζε σ πιεξνθνξψ, ε εθπίδεπζε, ε θάξζε, ε κνβί βνήζε, ζπκβνπιεπθέ πξεκβάζε, ε δκεζνιάβεζε, ε ππεξάζπζε θ ε θειί. Σ ειεπί ξά ξφ, ν άθε θ δθψκ σ φκσ κε ζνβξέ πθέ δξέ έξν ζν πξνζθήν φιν θ πεξζζφεξν. Ο νθνέεε, θ θνινχζσ ν ιήπε σ ππεξεζψ, δεκνχξεζ νξψζε, κέζσ σ νπνίσ πξνψζεζ πφε νπ. ν ππξή πφ πξνζέζεθ νξψζε δθφξσ εδψ, πνιινί εξδφκεν ζν νκέ ε Φπθή Τεί θ ν επζεκνθέ επεικθέ νξψζε νπ θζψ θ κεξθέ θπβεξήζε ((Πιή 2004). Ζ ζπενξί ζεσξεί κ πφ έεθ δξάζε πνπ πξίδνπ κ νινθιεξσκέε πνιθή ε Φπθή Τεί. Λφσ νπ νθέινπ πνπ πξνζθνκίδε ζνπ πάζνε θ νθνέεε, ν θίεκ ε ζπενξί έε επεξεάζε ζεκθά ε πνιθή θ ε νκνζεζί ζν νκέ ε Φπθή Τεί ζε κεξθέ ψξε θ ζεσξεί, επίζε, φ επέθεξε ε βειίσζε σ ππεξεζψ ζε άιιε. Δππιέν, ζε ζπενξί πνδίδε ε πμεκέε ζπεδενπνίεζε, ζε ξθεέ ψξε, νπ ξφινπ πνπ έε ε 'Φπθή Τεί ζε πνφε δσή σ πιεζπζκψ (Πιή 2004). Ο ξόιν σ ιεπώ ππεξεζώ Φπθή Τεί θ σ νθνεεώ νπ ζε ζπενξί Ο νξψζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί ένπ πνθίιε δξάζε ζε ζπενξί, ε νπνί εθείε πφ ε άζθεζε επξξνή σ πξν ε πνιθή θ ε νκνζεζί πνπ πνζεεί, έσ ε πξνή βνήζε ζε άνκ κε πθέ δξέ. Ο νξψζε πέ ένπ θείιε κεξθέ ζεξπείε πνπ πζεχνπ φ ε επίπσζή νπ εί ξεθή θ ένπ κεσπίζε ζέκ φπσ ε θθή πξνζθνξά ππεξεζψ, ε δχζθνιε πξνζπέιζε ζε θξνίδ, ε θνχζ ζεξπεί θι. 17

19 Ο ιήπε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί σίδν, επίζε ε βειίσζε σ νκθψ δθσκάσ νπ θ ε πξνζζί σ ήδε ππξφσ (Π.Ο.Τ., 2003). Ο πξεκβάζε ζπενξί σ νθνεεψ, επθιχπνπ νπ πεξζζφεξνπ πφ νπ ίζννπ νκεί σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί πνπ πξνθέξζεθ. Πξφι πά, ν νθνέεε ένπ ν δθφ νπ μεσξζφ ξφιν φζν θνξά ζε θξνίδ σ φκσ κε πθέ δξέ. ε πνιιά κέξε ε θξνίδ πξέε θπξίσ πφ νθνέεε θ ν νξψζε νπ πνεινχ δίθπ ππνζήξμε ζεκειψδνπ ζεκζί (Π.Ο.Τ., 2003). Πώ κπνξνύ Τπνπξεί Τεί ζεξίμνπ ε ζπενξί χκθσ κε ν Π.Ο.Τ. έ Τπνπξείν Τεί κπνξεί ζπεζθέξε πνιιά ζε ζπενξί. Μπνξεί πινπνήζε ν ίδν ζπενξεθέ πξεκβάζε, ψζε βεισζεί ε Φπθή Τεί νπ πιεζπζκνχ θ ίνπ ζεβζά δθψκ σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί. Μπνξεί φκσ θ δξζεξνπνεζεί θ έκκεζ πξέν ζ νξψζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ ε δνθεθή, νκθή θ θνσθν-ξθή ππνζήξμε πνπ πεί ψζε ππζνχ θ εδπκσζνχ. Απή ε ππνζήξμε δε πξέπε ζπνδεχε πφ πξνυπνζέζε πνπ ίζσ ζ πέξεπ ε θξθή ε εθάζνε θπβέξεζε,. Ζ εδπάκσζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ ζεκίε φ νπ κεββάδε ζχ, δθνδνζίε θ κί ίζζεζε φ κπνξνχ πξεκβίνπ πνειεζκθά ζε δεήκ πνπ νπ πζνινχ. Σ Τπνπξεί Τεί, ππνζεξίμνπ νκάδε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ πξέπε θνινπζήζνπ θάσζ βήκ (Π.Ο.Τ., 2003): 1 ν βήκ: πιινή πιεξνθνξψ πέ νκάδε ε δεκνπξί βάζε δεδνκέσ θ θζέξσζε θθή θ κθίδξνκε επθνσί κδί νπ. 2 ν βήκ: Πξφζθιεζε πξνζψπσ νπ ζπκκεάζνπ ζε δξάζε θνξθά κε δεήκ πνπ νπ πζνινχ φπσ π.. δεκνπξί θ μνιφεζε πνιθψ, πξεκβάζε ζ ΜΜΔ, νξάσζε εθδειψζεσ ε χμεζε ε ζπεδενπνίεζε. 3 ν βήκ: ήξμε ε άππμε σ νκάδσ πψ κε ε πξνή εθή ππνζήξμε θ επδνήζεσ θ εδπάκσζή νπ κε ε πξνψζεζε ε δεκνπξί ζπκκψ κεμχ φζσ ζθνχ ζπενξεθέ δξζεξφεε. 18

20 4 ν βήκ: Δθπίδεπζε σ εξδνκέσ ζε Γεθή θ Φπθή Τεί ψζε ζπεξάδν ξκνθά κε νκάδε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ θ πξνσζνχ ε ζπενξί. Βεβίσ, ν Π.Ο.Τ. ππνξκκίδε φ δε εμξψ φι κφν πφ ν Τπνπξείν Τεί ιιά θ πφ ζπθεθξκέ θνσθά, πνιζκθά θ πνιζθά ξθεξζθά ε θάζε ψξ. Ζ ζπκκενή νπ εθειεζθνχ, νκνζεθνχ θ δθζθνχ θιάδνπ ζε ζπενξί πνειεί πξνυπφζεζε ε σξίκζε σ ζπζεθψ εθείσ πνπ ζ νδεήζνπ ζν δνζεί ε πξέπνπζ πξνζνή ζε Φπθή Τεί θ βζκζεί σ πξν ε πξνεξφε ε ζε ζέζε κε άιιε θπβεξεθέ πνιθέ (Π.Ο.Τ., 2003). 19

21 3. Η Χυχιική Μεύθμισ σν Εάδ 3.1 Σ Πόμμ «Χυχώ» Ζ εθξκνή ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ μεθίεζε βζζκέε ζν φκν ν Δζθφ χζεκ Τεί (Ν.1397/83), ζν πιίζν νπ Κνζκνχ 815/84, ν νπνίν θ έζεζε ζεκέι ε Φπξθή Μεξξχζκζε. Ο φκν νπ 1983 δεπξχζεθε κε ν Ν.2071/92 θ πψζεθε κε ν Ν.2716/99 «Αάππμε θ Δθζπξνζκφ σ Τπεξεζψ Τεί θ άιιε δάμε (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Ζ Φπξθή Μεξξχζκζε πινπνεί κέζ πφ θφινπζε δξάζε (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», «Απνζπινπνίεζε θ θνσθν-νθννκθή (επ)έμε πθά ζζεψ». «Αάππμε-πκπιήξσζε-Δπέθζε δνκψ ζε θνφε, ε νινθιεξσκέε εθξκνή ε πξθή κεξξχζκζε». «Δέξεε πξφιεε, είζπζε ε θνσθή ιιειεχε θ θνσθννθννκθή (επ)έμε». «Κάξζε νπ πξνζσπθνχ ε ζήξμε ε πνζπινπνίεζε, ε θνσθννθννκθή επέμε θ ε ζπενχ ππνζήξμε σ πθά ζζεψ». ν πιίζν ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ ιενπξεί ν Δζθό Πξόξκκ Γξάζε «Φπξώ». Ζ ννκζί νπ πξνέξε πφ ε κπζνινθή "Αξψ" θ ε επζξνθή νπ ξπζφκιινπ δέξν. Ο ζπκβνιζκφ πξπέκπε ζε "επζξνθή" σ πθά ζζεψ ζε θνφε πνπ επθέξε ε Φπξθή Μεξξχζκζε (Φσάδνπ θ ζπ. 2005). Σν «Φπξψ» δκνξθψζεθε ν 1997 ε πεξίνδν θ ζεσξήζεθε πξψε θφξ ε πεξίνδν Ζ Αζεψξεζε έε επθξνπνεζνχ ζνεί θ δεδνκέ, ψζε δκνξθσζεί κε κειχεξε θξίβε ν ξνθφ πξνξκκζκφ, ίε επεξάξεζε σ πξνεξνήσ 20

22 ά πεξθέξε θ νκέ θ εζσκσζνχ ν θίε ιιέ (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Ζ πεξίνδν πνέιεζε ε Α θάζε πινπνίεζε νπ πξνξάκκν θ ε πεξίνδν ε Β θάζε πινπνίεζε νπ, ζν έιν ε νπνί είε πξνξκκζεί πξκνπνεζεί ε δεχεξε Αζεψξεζε νπ πξνξάκκν ( ε πεξίνδν ) (Φσάδνπ θ ζπ. 2005). 3.2 Η πώ φάσ υ Πάμμ «Χυχώ» κι πεέσμά Ζ πξψε θάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» ( ) εάζεθε ζν Δπεξεζθφ Πξφξκκ (ΔΠ): «Κπνιέκεζε νπ πνθιεζκνχ πφ ε νξά εξζί» σ εδθφ πξφξκκ ε θνσθννθννκθή έμε φκσ κε πθά θ νεθά πξνβιήκ. Σν ΔΠ ξεκνδνήζεθε πφ ν Δπξσπθφ Κνσθφ Σκείν ζε πνζνζφ 75% θ πφ ν Διιεθφ Γεκφζν ζε πνζνζφ 25% (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Ο πινπνεζείζε εέξεε ζε Α θάζε ή ν εμή (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», - βειίσζε δνκψ (εθπίδεπζε εθπδεπψ), - βειίσζε ππνδνκψ (βάζκζε θξίσ, εμνπιζκφ), - άππμε θ βειίσζε δεμνήσ σ ιεπψ (πξνθάξζε, θάξζε, πζφιεζε). Μέξ ν έιν νπ 2001, ν κειχεξν βάξν νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» δφζεθε ζε πνζπινπνίεζε ζζεψ. Ζ εθθίεζε έε κε ε ιενπξί 15 μεψσ θ 120 πξνζεπνκέσ δκεξζκάσ ε πνζπινπνίεζε 470 πθά ζζεψ. ν έιν νπ 2001 εί ήδε δεκνπξεζεί (Γνκέ θ Γξάζε ε Τεί, 92 μεψε, 14 νθνξνθεί θ 94 πξνζεπφκε δκεξίζκ, 1 νθνξνθείν πζθά άνκ, 1 μεψ πξφζθπε πθά ζζεεί, 21

23 75 εξζήξ θάξζε πθά ζζεψ, 1 Κέξν Ζκέξ πθά ζζεεί, 1 Κέξν Ζκέξ πξφζθπε πθά ζζεεί, 1 Κέξν Ζκέξ πθά ζζεεί κνπζνπικθνχ ζξεζθεχκν θ 6 έ Φπξθά Σκήκ ζε έ θίξ Γεθψ Ννζνθνκείσ. Πξάιιει ζν έσ ν έιν νπ 2001 είε ίε (Γνκέ θ Γξάζε ε Τεί, πξνθάξζε, θ θάξζε 973 ζζεψ, πνπ δέκε ζε Φπξθά Ννζνθνκεί, πνδξπκζκφ, δκνή ζε εμσνζνθνκεθέ δνκέ (Ξεψε, Οθνξνθεί) 769 ζζεψ, πξφζιεε 1200 φκσ ε ζειέσζε σ δνκψ πνπ θξίζεθ κέζσ εδθψ πξνξκκάσ εθπίδεπζε. 3.3 Δεκεέ σχέδι «Χυχώ» Ζ πεεί θέξε σ Β θάζε νπ ζεσξεκένπ πξνξάκκν «Φπξψ», ν νπνίν εάζεθε ζν Δ.Π. «Τεί-Πξφν » θ ζπξεκνδνήζεθε πφ ε Δπξσπθή Έσζε, κέζσ νπ Γ Κννθνχ Πιζίνπ ήξμε. Γ ε πεξίνδν νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» πξνβιέθζεθε ε άππμε δνκψ θ ππνδνκψ κε βάζε ξέ ε νκενπνίεζε θ ε θννθή πξθή, ψζε εμζθιίδε ε ζπέε ε πξθή θξνίδ. Γφζεθε έκθζε θεφ ζε πνδξπκνπνίεζε, ε πνθνσθή πνθάζζε θ ε θνσθή επέμε ζζεψ κε κθξά πξκνή ζ Φπξθά Ννζνθνκεί ε ψξ θ θεέξνπ ζε πξσνβάζκ θξνίδ, εμσνζνθνκεθή πεξίζιε, ιιά θ ε νζνθνκεθή πεξίζιε ζν πιίζν νπ Γεθνχ Ννζνθνκείνπ (Γνκέ θ Γξάζε ε Τεί, Σν ζχνιν σ ππεξεζψ Φπθή Τεί πνπ πχζζν ζν πιίζν νπ Πξνξάκκν Φπξψ εί δεκνζίνπ ξθήξ θ δξζξψν, πχζζν θ ιενπξνχ κε βάζε ξέ (Δθεκεξίδ ε ππεξεζί, - ε θννθή πξθή, - ε νκενπνίεζε, 22

24 - ε πξνεξφε ζε πξσνβάζκ θξνίδ, - ε εμσνζνθνκεθή πεξίζιε, - νπ πνδξπκζκνχ, - ε πνθνσθή πνθάζζε θ θνσθή (επ)έμε, - ε εμνκθεπκέε πξνζέζε, - ε δζθάιζε νπ ζπενχ ε θξνίδ, - ε πξνζβζκφε, θ - νπ ζεβζκνχ σ νκθψ θ θνσθψ δθσκάσ φισ εμξέσ. Ο άμνε δξάζε νπ Πξνξάκκν ε πεξίνδν εί (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Ζ νκενπνίεζε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί. Ζ βειίσζε σ ζπζεθψ δβίσζε σ ζζεψ σ Φπξθψ Ννζνθνκείσ θ ε νινθιεξσκέε πξνενκζί ε εμφδνπ νπ ζε θνφε (θπξίσ νπ Φπξθνχ Ννζνθνκείνπ Αθή). Ζ άππμε θννθψ δνκψ θ πξνξκκάσ πξσνβάζκ θ δεπεξνβάζκ θξνίδ Φπθή Τεί θ ε δζχδεζε σ ππεξεζψ ζε νινθιεξσκέ δίθπ ζν πιίζν σ νκέσ Φπθή Τεί. Ζ δζθάιζε ε ζπέε ε θξνίδ νπ πιεζπζκνχ ζφνπ ζν επίπεδν ε θνφε. Ζ πξνσή ε πξφιεε θ ε άππμε εεξεψ πνπ πξνσζνχ ε θνσθή ιιειεχε θ εζχνπ δξάζε επέμε σ πθά ζζεψ ζφσ ζε νξά εξζί Σμεπίσ ων υπεσιών Χυχική Τεί Ζ άππμε εφ πνειεζκθνχ θ νκενπνεκένπ δθχνπ κνάδσ Φπθή Τεί ζε θννθφ επίπεδν (Κέξ Φπθή Τεί, Κέξ Ζκέξ, Μνάδε Δπεικθή Δπέμε, Κεέ Μνάδε, Δδθέ Μνάδε ν πζκφ, Κνσθνί πεξζκνί Πεξνξζκέε Δπζχε θιπ.) ζπειεί ζε πξφιεε, ζε άκεζε πξέκβζε, ε πξνή θξνίδ θ ππνζήξμε ζνπ πθά ζζεεί θζψ θ ζε άππμε δξάζεσ θ πξνξκκάσ ζε νπθφ επίπεδν πνπ δεπθνιχνπ ε ζδθή θνσθννθννκθή επέμε σ ζζεψ (έδν 23

25 Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Απξίεε πξνυπφζεζε ε εππί ε φιε πξνζπάζε ε Φπξθή Μεξξχζκζε θζίζ ε άππμε δνκψ πνζπινπνίεζε θ πξνή ππεξεζψ Φπθή Τεί ά Τεννκθή Πεξθέξε. Ο Τεννκθέ Πεξθέξεε ένπ δξεζεί ζε Σνκεί Φπθή Τεί (Σν.Φ.Τ.) κε θξήξ εσξθθά θ πιεζπζκθά. Αιπθφεξ ένπ ζπζζεί Σνκεί Φπθή Τεί ζε θάζε νκφ ή ζε επξχεξε πεξνή, εψ ε Αθή θ ν νκφ Θεζζινίθε ένπ ζπζζεί πεξζζφεξν πφ έ Σνκεί θζψ θ Σνκεί Φπθή Τεί Πδψ θ Δθήβσ (Σν.Φ.Τ.Π.Δ) (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Βείωσ ων συνθκών διβίωσ ων σθενών κι κωμέν πειμσί εξόδυ υ σν κινό. Γ ε πεξίνδν , πξνβιέθζεθε ε δεκνπξί εππξφζζεσ ζεζθψ δνκψ έ ζεκθφ ξζκφ ζζεψ πνπ βξίζθν ζε Φπξεί ή νζειεχν ζε Φπξθά Σκήκ Γεθψ Ννζνθνκείσ θ ξεάδν ππνζεξδφκεε δβίσζε ζε θνφε έ ξνθφ δάζεκ (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Πξφθε ππεξεζίε πνπ δζθιίδνπ ν βζθφ δθίσκ νπ θάζε ζξψπνπ ζε μνπξεπή δβίσζε ζε θνφε. Ο δνκέ δκνή δθξίν, άιν κε άθε θ δπφεε σ φκσ πνπ θινμενχ ζε πέ, ζε Ξεψε, Οθνξνθεί θ Πξνζεπκέ Γκεξίζκ.. Αιπθφεξ (Γνκέ θ Γξάζε ε Τεί, Ο Ξεψ θινμεεί άνκ κε πθέ δξέ θ ζνβξά πνθνσθά πξνβιήκ δβίσζε, ζεξπεί θ ππνζήξμε κε ζθνπφ ε επίεπμε θνπνεθνχ βζκνχ εμάξεε ιενπξί νπ ζε θνφε. έ μεψ θινμενχ άνκ πνπ δε ένπ νθνεεθφ πεξβάιιν ή άνκ νπνί θξίε φ εί ζεξπεπθή ε πξνζσξή πνκάθξπζή νπ πφ ν πεξβάιιν ε νθνέεά νπ ή πνπ ξεάδν κ πεξίνδν 24

26 πξνζξκνή θ επεθπίδεπζε ε δσή ζε θνφε. Ζ δπκθφε εφ μεψ δε κπνξεί ππεξβίε 15 άνκ. Σ Οθνξνθεί θινμενχ δβίσζε ππνζήξμε θ ζεξπεί άνκ κε πθέ δξέ κε ζθνπφ δζθιζεί ε πξκνή νπ ζε θνφε θ ε ζπέζε σ ζέζεσ πψ σ φκσ κε ε δσή θ ε δξάζε ε νπθή θνσί. Ο ξζκφ σ φκσ πνπ θινμενχ ζε έ Οθνξνθείν δε κπνξεί μεπεξά 25 θ κπνξνχ εί είε άνκ πνπ ξεάδν πνεξξθή θξνίδ είε άνκ κε νεθή πζέξεζε θ δεπεξνεεί πθέ δξέ είε, έιν, άνκ πνπ κπνξνχ δνπ ζε θνφε ιιά επεδή ένπ κειφ βζκφ πνδπκί ένπ άθε πφ κ ζεζθή δνκή πειή πξνζζί. Σ Πξνζεπφκε Γκεξίζκ εί ψξν ζέζε - ζε πνιπθνθίε ή κννθνθίε - φκσ κε πθέ δξέ ή νεθή πζέξεζε κε δεπεξνεεί πθέ δξέ νπνί ένπ πμεκέε ιιά φ πιήξε θφεε πνθξνίδ θ πνεμππεξέεζε. ε έ πξνζεπφκεν δκέξζκ δε κπνξνχ δκένπ πεξζζφεξ πφ έμ άνκ. Ζ πνθνσθή θξνίδ πνπ πξέε ζε πά άνκ έε ζθνπφ ε επίεπμε ε κειχεξε δπή εμξεζί, πννκί θ πνειεζκθφεά νπ, ψζε ιενπξήζνπ ζε θνφε κε εππί θ ζφν ε πιήξε πφνκε δβίσζε Ανάπυξ κινικών δμών κι πμμάων κι β βάθμι φνίδ Χυχική Τεί - Δισύνδεσ ων υπεσιών σε κωμέν δίκυ σ πίσι ων Σμέων Χυχική Τεί Ο ζπθεθξκέν άμν δξάζε πεξικβάε ε άππμε (Γνκέ θ Γξάζε ε Τεί, ( ε άιπζε σ δξάζεσ βι Πξάξεκ 8.4): Οινθιεξσκέσ Φπξθψ Σκεκάσ ζε Γεθά Ννζνθνκεί θζψ θ νινθιεξσκέσ Πδνπξθψ Σκεκάσ ζε Γεθά Ννζνθνκεί. Ξεψσ πεινχ ή κέζνπ βζκνχ ππνζήξμε θ βξεί ή κέζε δάξθε πξκνή, ν νπνίν δζπδέν κε Οινθιεξσκέ Φπξθά Σκήκ. Κέξσ Φπθή Τεή εήιθε. 25

27 Ηξνπδσθψ Κέξσ πδά θ εθήβνπ. Μνάδσ άκεζε πξέκβζε ζε θξίζε άνκ εμξεκέ ζε ξήζε ξθσθψ νπζψ ζε Γεθά Ννζνθνκεί. Μνάδσ ζσκθή πεμάξεζε θ πνινθή ππνζήξμε ιθννιθνχ. Ξεψσ, Οθνξνθείσ θ Πξνζεπφκεσ Γκεξζκάσ άνκ κε δξέ πζθνχ χπνπ. Οινθιεξσκέσ Μνάδσ άνκ κε δξέ πζθνχ χπνπ πνπ πεξικβάνπ Κέξν Ζκέξ, Κέξν Πξέκβζε ζε Κξίζε, Κέξν Δθπίδεπζε θ Έξεπ. Δδθψ Μνάδσ πξνή ππεξεζψ πξν ε νθνέε. Κέξσ κεψπζε ε φζνπ νπ Αιζάκεξ. Κεψ Μνάδσ Φπθή Τεί πεξνέ κε δίεξ πξνβιήκ πξφζβζε (θπξίσ εζά θ πνκθξπζκέε νξεέ πεξνέ. Κέξσ εκέξ εήιθε θ πδά ή εθήβνπ. Μνάδσ Δπεικθή Δπέμε. Κνσθψ πεξζκψ Πεξνξζκέε Δπζχε (Κν..Π.Δ.), ζάξζκσ σ Σνκέσ Φπθή Τεί. Ξεψσ θ πξνζεπφκεσ δκεξζκάσ ζε ζπνθίε ν πιεζπζκφ εθείσ σ ζζεψ πνπ θξίε φ κπνξνχ ιενπξνχ πνειψ κέζ ζν θνσθφ ζχνιν Δισφάισ συνέχει φνίδ ι υ πθυσμύ σόχυ σ επίπεδ κινό. ν πιίζν ε δζθάιζε ε ζπέε ε θξνίδ νπ πιεζπζκνχ ζφνπ ζν επίπεδν ε θνφε πξνβιέπε (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Ζ άππμε κ δπκθή δδθζί πνθάζζε θ θνσθννθννκθή (επ)έμε σ ξφσ ζζεψ πνπ πνζπινπννχ θζψ θ σ πθά ζζεψ πνπ δβνχ ζε θνφε. Ζ δδθζί πή ππνζεξίδε ε εξζθή θ θνσθή έμε νπ πιεζπζκνχ ζφνπ. Πεξικβάν ζε δδθζί πή εέξεε 26

28 επεικθή θάξζε θ εθξκφδν πνιθέ πνπ δεκνπξνχ έε πεε πζφιεζε. Ζ εθξκνή εεξεψ ζήξμε ε ζπεξζθή δξζεξφε σ Κν..Π.Δ Πωή πόψ - Ανάπυξ ενεειών πυ πωθύν ν κινωνική εύ κι ενισχύυν ι δάσει επνένξ ων ψυχικά σθενών σν ά εσί Ζ πξνσή ε πξφιεε εζχε πφ ε άππμε, δίεξ πξσνβάζκσ ππεξεζψ Φπθή Τεί, φπσ πέ κνπ πξνθέξζεθ, ψζε ιενπξήζνπ σ ζπίδ πξνζζί φζν νπ πθά ζζεεί θ φζν θ ε θνφε ζπνιθά (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», Δππξνζζέσ, πξίεε πξνυπφζεζε ε εππί ε πξθή κεξξχζκζε εί ε άππμε εεξεψ πνπ επζζενπννχ ν εθφ πιεζπζκφ θ πξνσζνχ ε θνσθή ιιειεχε θπνιεκψ ν ζίκ. φν πψ σ εεξεψ εί (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», πεξζινχ ν πζέ θνσθέ δξάζε, θπνιεκεζεί ν ζίκ θ ν θνσθφ πνθιεζκφ κέζ πφ θκπάε anti-stigma, πμεζεί ε ψζε θ ε επζζενπνίεζε ε θνσί ζε ζέκ πθψ δξψ, ιιάμε ε ζάζε / ζπκπεξθνξά σ επεικψ πεί σ δθζθψ θ σ ζπνκθψ σ πξν ε κεψπζε σ πθά ζζεψ θνσθή εζσκάσζε σ ζξψπσ κε πξνβιήκ Φπθή Τεί. βεισζνχ ν κεζκνί θνσθή πνδνή θ θνσθή εζσκάσζε σ ζξψπσ κε πξνβιήκ Φπθή Τεί εζπζεί ε Απνεθπξνζψπεζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ. Ο ζπθεθξκέε εέξεε εί εεκεξσθνχ θ εθπδεπθνχ ξθήξ.. Ο ξεζκνπννχκεν δίπιν επθνσί εί θπξίσ Μ.Μ.Δ. ιιά θ 27

29 ειιθθά κέζ (θεέ κνάδε, θεζβάι, πξνβνιέ, πξνπζάζε). Δππιέν επεξνχ πξεκβάζε ζε εδθέ νκάδε νπ πιεζπζκνχ, ν νπνίε θένπ πνθζζθφ ή εδάκεζν ξφιν κεμχ ε εθή θνσί θ πθά ζζεψ (π.. νπθή πνδνίθεζε, εθπδεπθνί, εξνδφε, opinion leaders θ..ι.) (έδν Γξάζε ε Μεξξύζκζε νπ Σνκέ ε Φπθή Τεί «Φπξώ», 3.4 Πυσίσ ων μέχι ώ πεεσμάων υ Πάμμ «Χυχώ» Απεέσμ υ Πάμμ «Χυχώ» έω ν Οκώβι υ 2005 ε Β θάζε νπ πξνξάκκν «Φπξψ», είε ζεδζεί επεπζνχ ν θφινπζν ζφν - δείθε πνειεζκάσ (Ζ εμέιμε ε Β Φάζε νπ Πξνξάκκν ΦΤΥΑΡΓΧ, Λενπξί 220 δνκψ πνζπινπνίεζε δπκθφε ζζεψ Απνζπινπνίεζε 1500 ξφσ πθά ζζεψ Αχμεζε θά 200 θιίε ε δπκθφε σ Φπξθψ Σκεκάσ σ Γεθψ Ννζνθνκείσ Γεκνπξί 50 εμσνζνθνκεθψ δνκψ Φπθή Τεί Γεκνπξί 5 Κνσθψ πεξζκψ (Κν..Π.Δ.) Κάξζε 3000 εξδνκέσ ζν νκέ ε Φπθή Τεί Μέξ ν Οθψβξν νπ 2005 εί δεκνπξεζεί 146 κνάδε πνθνσθή πνθάζζε ε πνζπινπνίεζε ξνίσ ζπιθψ ζζεψ πφ Φπξεί. Σν πξνζσπθφ πψ σ κνάδσ (επεικίε Φπθή Τεί) εξφ ζ άνκ. Σ επεχκ νπ πξνξάκκν ζν νκέ ε πνζπινπνίεζε έσ ν Οθψβξν νπ 2005 πξνπζάδν ζν Πίθ 1, πνπ θνινπζεί (Ζ εμέιμε ε Β Φάζε νπ Πξνξάκκν ΦΤΥΑΡΓΧ, 28

30 Πίθ 1 Τύπ Γμή Πήθ Ένικι Ππζυπικό Ξεψε Οθνξνθεί Πξνζεπκέ Γκεξίζκ * Σύν * Τπνζεξίδν πό ν πξνζσπθό άιισ δνκώ Πεή: Ηζόνπν Ξεώ Υξπή, 2007, ζύκθσ κε Τπνπξείν Τεί & Κνσθή Αιιειεύε, Γεύζπζε Φπθή Τεί θ Μνάδ Τπνζήξμε & Πξθνινύζεζε "Φπξώ - Β θάζε", Βάζε Γεδνκέσ Έξσ, πίθ ειθξώ ξνπνπνεκέν Απφ ν ζχνιν σ δνκψ πνζπινπνίεζε πνπ ιενπξνχζ έσ ν Οθψβξν νπ 2005 ν 39% είε ζπζζεί θ ιενπξνχζε πφ Με Κπβεξεθέ Οξψζε (Ν.Π.Η.Γ.), πζνπνεκέε ζν νκέ ε Φπθή Τεί θ ν 61% είε ζπζζεί θ ιενπξνχζε πφ θνξεί νπ δεκνζίνπ (Φπξθά θ Γεθά Ννζνθνκεί). Αιπθφεξ έσ ν Οθψβξν νπ 2005 εί ζπζζεί θ ιενπξνχζ (Ζ εμέιμε ε Β Φάζε νπ Πξνξάκκν ΦΤΥΑΡΓΧ, 7 Οθνξνθεί πφ Φπξθά Ννζνθνκεί 9 Ξεψε πφ Φπξθά Ννζνθνκεί 45 Πξνζεπφκε Γκεξίζκ πφ Φπξθά Ννζνθνκεί 28 Πξνζεπφκε Γκεξίζκ πφ Γεθά Ννζνθνκεί 56 Οθνξνθεί πφ Ν.Π.Η.Γ. 1 Ξεψ πφ Ν.Π.Η.Γ T επεχκ νπ πξνξάκκν ζν νκέ ε άππμε κνάδσ Φπθή Τεί ζε θνφε έσ ν Οθψβξν νπ 2005 πξνπζάδν ζν Πίθ 2, πνπ θνινπζεί (Ζ εμέιμε ε Β Φάζε νπ Πξνξάκκν ΦΤΥΑΡΓΧ, 29

31 Πίθ 2 Τύπ Γμή Πήθ Ππζυπικό Φπξθά Σκήκ ζε Γεθά Ννζνθνκεί 2 21 Πδνπξθά Σκήκ ζε Γεθά Ννζνθνκεί 1 11 Μενζνθνκεθνί Ξεψε Βξεί Πξκνή 1 17 Κέξ Φπθή Τεί 4 44 Κέξ Ζκέξ Μνάδε κεψπζε Νφζνπ Alzheimer 2 71 Ξεψε άνκ κε Απζκφ 1 22 Οινθιεξσκέν Κέξν κεψπζε Απζκνχ 1 40 Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί 3 34 Σύν Πεή: Ηζόνπν Ξεώ Υξπή, 2007, ζύκθσ κε Τπνπξείν Τεί & Κνσθή Αιιειεύε, Γεύζπζε Φπθή Τεί θ Μνάδ Τπνζήξμε & Πξθνινύζεζε "Φπξώ - Β θάζε", Βάζε Γεδνκέσ Έξσ, πίθ ειθξώ ξνπνπνεκέν Απεέσμ υ Πάμμ «Χυχώ» έω σήμε Πιέν έε νινθιεξσζεί ε άξζε σ ζπιθψ κεκάσ ζε 5 Φπξθά Ννζνθνκεί ε ψξ. πθεθξκέ θξήζεθ άζπι σ Φπξθψ Ννζνθνκείσ (Απνειέζκ, Φπθή Τεί, - Πέξ Οιχκπνπ - Κξήε - Κέξθπξ - Σξίπνιε - Πίδσ Αθή Αθνξθά κε ε άππμε δνκψ ζε θνφε είε πξνξκκζεί ιενπξήζνπ, κέξ ν έιν ε Γ πξνξκκθή πεξφδνπ, ν δνκέ πνπ πξνπζάδν ζν Πίθ 3 (Ζ εμέιμε ε Β Φάζε νπ Πξνξάκκν ΦΤΥΑΡΓΧ, 30

32 Πίθ 3 Γμέ Ψσική Υεί, π είσε πππμμιζεί ν ειπήζν έυ 2007 Τύπ Γμή Πήθ Ππζυπικό Φπξθά Σκήκ ζε Γεθά Ννζνθνκεί Πδνπξθά Σκήκ ζε Γεθά Ννζνθνκεί 4 91 Φπξθά Σκήκ Δθήβσ ζε Γεθά Ννζνθνκεί Μενζνθνκεθνί Ξεψε Βξεί Πξκνή Κέξ Φπθή Τεί Ηξνπδσθά Κέξ Κέξ Ζκέξ Ννζνθνκεί Ζκέξ 2 27 Πξνξάκκ θ' νίθν νζειεί 2 23 Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί Σύν Πεή: Ηζόνπν Ξεώ Υξπή, 2007, ζύκθσ κε Τπνπξείν Τεί & Κνσθή Αιιειεύε, Γεύζπζε Φπθή Τεί θ Μνάδ Τπνζήξμε & Πξθνινύζεζε "Φπξώ - Β θάζε", Βάζε Γεδνκέσ Έξσ, πίθ ειθξώ ξνπνπνεκέν χκθσ κε ν Υάξε Μνάδσ Φπθή Τεί νπ Τπνπξείν Τεί & Κνσθή Αιιειεχε πιέν ένπ ππζεί θ ιενπξνύ ν Μνάδε Φπθή Τεί πνπ πξνπζάδν ζν Πίθ 4 (Υάξε Μνάδσ Φπθή Τεί, 31

33 Πίθ 4 Μνάδε Ψσική Υεί π έσν νπσθεί κι ειπύν έυ ζήμεπ Τύπ Μνάδ Πήθ Φπξθά Σκήκ ζε Γεθά Ννζνθνκεί 53 Πδνπξθά Σκήκ ζε Γεθά Ννζνθνκεί 11 Οθνξνθεί 126 Ξεψε 103 Πξνζεπφκε Γκεξίζκ 233 Κέξ Φπθή Τεί 40 Ηξνπδσθά Κέξ 18 Κέξ Ζκέξ 68 Ννζνθνκεί Ζκέξ 4 Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί 25 Πξνξάκκ θ' νίθν νζειεί 2 Κέξ Alzheimer, 7 Γνκέ πζθά άνκ 9 Σύν 686 Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε δεδνκέσ νπ Υάξε Μνάδσ Φπθή Τεί εκθή εί επίζε ε πξφνδν πνπ έε επεπζεί ζν νκέ ε επεικθή πνθάζζε θ εξζθή έμε σ φκσ κε ξφε πθέ δξέ κε ε ζχζζε θ ιενπξί Κνσθψ πεξζκψ Πεξνξζκέε Δπζχε (Κν..Π.Δ.), ν νπνίν ένπ δεζεί σ πξάδεκ βέιζε πξθθή ε θενπνίεζε νπ δπκθνχ ε θνσθή νθννκί θ ε άζθεζε θνσθή επεξεκθφε. Ήδε, κέξ ζήκεξ ένπ ζπζζεί 15 Κν..Π.Δ. ζε δάθνξε πεξνέ ε ψξ (Δπεξεζθό Πξόξκκ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ, 32

34 3.5 Πυσίσ υ σχεδισμύ πιική ι ν Χυχική Τεί» ι ν πείδ έω χεδισμό O ζεδζκφ ε πνιθή ε Φπθή Τεί ε πεξίνδν έσ ν 2015 πεξικβάε εμή (Ππάε 2007): Αζεψξεζε νπ πξνξάκκν «Φπξψ» , ψζε ζπεζεί ε άππμε σ κνάδσ Φπθή Τεί ζε φιε ε ψξ. Χ ζφν πξκέε πά ε νινθιήξσζε σ δθχσ σ θννθψ δνκψ θά ξφπν ψζε θιπθζνχ ν άθε Φπθή Τεί νπ πιεζπζκνχ. Γ ε δεθεί ζφν εί επίζε ε θάξεζε / κεζεκζκφ σ ππνινίπσ Φπξθψ Ννζνθνκείσ (Γθί, Γξνκνθΐεν, Θεζζινίθε, Λέξνπ) θ ε άππμε εμεδθεπκέσ δνκψ εδθέ θενξίε θψ (ιθννιζκφ, νμθνεμάξεζε, θιπ). Ζ θάξεζε σ Φπξθψ Ννζνθνκείσ θ ν κεζεκζκφ νπ ζε δίθπ θννθψ κνάδσ ζ θζεί εθθφ εθφζν ν ξφν ζζεεί πνπ νζειεχν ζε πά κεβνχ ζε δνκέ πνθνσθή πνθάζζε ζε θνφε (Ξεψε, Οθνξνθεί, Γκεξίζκ), εψ ν έν ζζεεί, πξέπε ί δνεεχν ζ Φπξεί κεσπίδν ζεξπεπθά ζ κνάδε Φπθή Τεί ζε θνφε (Ζ εμέιμε ε Β Φάζε νπ Πξνξάκκν ΦΤΥΑΡΓΧ, Ζ ππνζήξμε ε επεικθή πνθάζζε θ εξζθή έμε σ φκσ κε πθέ δξέ, δκέζνπ ε άππμε πεξζζφεξσ επεξεκθψ πξσνβνπιψ ζπεξζθνχ ξθήξ (Κνσθνί πεξζκνί Πεξνξζκέν Δπζχε Κν..Π.Δ.) Ζ πεξέξσ πξνψζεζε, θνχξσζε θ ζπκπιήξσζε νπ νκνζεθνχ πιζίνπ ε Φπθή Τεί, ε νκενπνίεζε θ ε θνσθή εζσκάσζε σ πθά πζφσ. 33

35 3.5.2 ΕΠΑ : Επιχεισικό Πόμμ «Ανάπυξ Ανθώπινυ Δυνμικύ» Ζ ιήμε ε πεξφδνπ εθξκνή νπ Γ ΚΠ βξήθε ν πξφξκκ «Φπξψ» πξνζπζεί εμζθιίζε ξεκνδφεζε πφ θάπνν επεξεζθφ πξφξκκ ε Γ Πξνξκκθή Πεξφδνπ (ΔΠΑ, ). Σειθά εάζεθε ζν Δπεξεζθφ Πξφξκκ «Αάππμε Αζξψπνπ Γπκθνχ» ε θάιπε δπψ ιενπξί έσ δνκψ θ ε πξνζξκνή νπ ζξψπνπ δπκθνχ, ε εδπάκσζε σ νκέσ Φπθή Τεί θ ε εεκέξσζε θ επζζενπνίεζε νπ θννχ. πκπιεξσκθά, ν θφζν άππμε ππνδνκψ, ε εθνπνίεζε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ ε βάζκζε σ εθπδεπθψ πξνξκκάσ ππθψ θ κεππθψ ζπνπδψ επεικψ Φπθή Τεί ζ θιπθζεί πφ άιι ΔΠ νπ ΔΠΑ (Πεξθεξεθά ΔΠ, ΔΠ Φεθθή χθιζε, ΔΠ Γ βίνπ Μάζεζε ίζν) (Δπεξεζθό Πξόξκκ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ, Σν Δπεξεζθφ Πξφξκκ (ΔΠ) «Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ» εί έ πφ νθψ Σνκεθά Πξνξάκκ ε Διιάδ ε Πξνξκκθή Πεξίνδν θ έ εθ σ ξψ (3) Πξνξκκάσ ε ψξ πνπ ζπξεκνδννχ πφ ν Δπξσπθφ Κνσθφ Σκείν. Κεξθό ζόν ε ππμθή ζξεθή νπ Δπεξεζθνχ Πξνξάκκν εί ε μνπνίεζε νπ ζπφινπ νπ ζξψπνπ δπκθνχ σ θεήξ δχκε ε άππμε ε ψξ θ ε είζπζε ε θνσθή ζπνή. Ο θεξθφ πφ ζφν νπ Δπεξεζθνχ Πξνξάκκν ιχε ζε δχν επκέξνπ ξεθνύ όνπ ν νπνίν κε ε ζεξά νπ, εμεδθεχν ζε έζζεξ Γεθνύ όνπ, ν νπνίν ζννχ ζνπ Θεκθνύ Άμνε Πξνεξόε (Άμνε 2-5) νπ Δπεξεζθνχ Πξνξάκκν. Ζ εμεδίθεπζε ε ππμθή ζξεθή θ σ φσ νπ Δπεξεζθνχ Πξνξάκκν πνππψε ζν Γάξκκ 1 πνπ θνινπζεί : 34

36 Γεθνί όν / Θεκθνί ΑΠ ξεθνί όν Κεξθό όν Γάξκκ 1: ΔΠ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ Αμνπνίεζε νπ ζπφινπ νπ ζξψπνπ δπκθνχ σ θεήξ δχκε ε άππμε ε ψξ θ ε είζπζε ε θνσθή ζπνή Πννθή βάζκζε θ πξνζξκνή νπ ζξψπνπ δπκθνχ θ σ επεξήζεσ Κπνιέκεζε σ δθξίζεσ θ νπ θνσθνχ πνθιεζκνχ Δδξίσζε ε κεξξχζκζε Δίζπζε ε πξνζξκνζθφε νπ ζξψπνπ δπκθνχ θ σ επεξήζεσ Γεπθφιπζε πξφζβζε ζε πζφιεζε Πιήξε εζσκάσζε ζπφινπ ζξψπνπ δπκθνχ ζε κ θνσί ίζσ επθξψ ζν Σνκέ ε Φπθή Τεί, άππμε Πξσνβάζκ Φξνίδ Τεί θ πξνάζπζε ε Γεκφζ Τεί νπ πιεζπζκνχ Πεή: Δπεξεζθό Πξόξκκ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ, ΔΠΑ

37 Ο Θεκθφ Άμν Πξνεξφε 5 ζνεί ζν Γεθφ φν «Δδξίσζε ε κεξξύζκζε ζν Σνκέ ε Φπθή Τεί. Αάππμε ε Πξσνβάζκ Φξνίδ Τεί, θ πξνάζπζε ε Γεκόζ Τεί νπ πιεζπζκνύ» θ πνειεί πφ νπ θφινπζνπ εδθνχ ζφνπ: Αβάζκζε σ πξεφκεσ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ εδξίσζε θ νινθιήξσζε ε πξθή κεξξχζκζε. Πξνψζεζε εφ ένπ ιενπξθνχ κνέινπ Πξσνβάζκ Φξνίδ Τεί θ βειίσζε ε πεί νπ πιεζπζκνχ κέζσ ε πξφιεε σ ψ νζεξφε θ ζεζκφε, ε πξνσή ε πεί θ ε εεκέξσζε νπ πιεζπζκνχ. Ακφξθσζε θ εθζπξνζκφ σ θνξέσ θ σ ππεξεζψ δεκφζ πεί Δδεθθέ θενξίε πξεκβάζεσ πνπ ζείδν κε ν ζφν ε βάζκζε σ πξεφκεσ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ ε νινθιήξσζε ε πξθή κεξξύζκζε εί ν εμή: Φπνθνσθή Απνθάζζε - Πξφιεε ε ξννπνίεζε σ έσ πεξζθψ - Απνθάζζε φκσ κε πξνβιήκ Φπθή Τεί πνπ δβνχ ζε θνφε ή ζε δνκέ πνθάζζε. Δμζθάιζε νπ ζπενχ ε θξνίδ - Μεζεκζκφ Φπξθψ Ννζνθνκείσ - Οινθιήξσζε ε θάιπε σ θψ πεξίζιε ζε θννθέ δνκέ. Κάξζε επεικψ Φπθή Τεί θ ζειεψ άιισ νκέσ. Αάππμε θ πινπνίεζε νξδφσ θ δνκεθψ πξνξκκάσ πξφιεε σ δξψ ζε επιεκένπ πιεζπζκνχ «πεινχ θδχνπ», πξνσή ε Φπθή Τεί, θενπνίεζε εζεινψ, είζπζε ε ζπιινθή έθθξζε σ ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ ζπενξί, εεκέξσζε- εθπίδεπζε νπ θννχ θ θπνιέκεζε νπ ζίκν θ σ πξνθιήεσ. Πξθνινχζεζε, πξνππνπνίεζε, μνιφεζε θ πζνπνίεζε ππεξεζψ Φπθή Τεί. Γνθεθή, ιενπξθή θ επζεκνθή ππνζήξμε σ Σνκεθψ Δπξνπψ Φπθή Τεί ε πξνψζεζε νπ ζεζκνχ θ ε ζήξμε νπ έξνπ νπ. 36

38 Τπνζήξμε ε πνειεζκθφε, ε βσζκφε θ νπ πννθνχ ξθήξ σ πξεκβάζεσ ε εδξίσζε ε πξθή κεξξχζκζε Κάξζε, εθξκνή, μνιφεζε θ ζεψξεζε ζεδίσ δξάζεσ ε κεψπζε θψ, θζψ θ ε δζθάιζε ε διενπξθφε σ θνξέσ, άππμε θ πινπνίεζε Δπδεκνινθψ Δξεπψ. νπ Πίθε 5, 6 θ 7 πνπ θνινπζνχ δίν ζνεί ν εδθφ ζφν «Αβάζκζε σ πξεφκεσ ππεξεζψ Φπθή Τεί ζχκθσ κε ν Δζθφ ζεδζκφ, εδξίσζε θ νινθιήξσζε ε πξθή κεξξχζκζε» ζ 8 Πεξθέξεε χθιζε (Ανιθή Μθεδνί - Θξάθε, Ήπεξν, Θεζζιί, Ηφ Νεζά, Γπθή Διιάδ, Πεινπφεζν, Βφξεν Αίν θ Κξήε), 3 Πεξθέξεε δθή Δμφδνπ (Κεξθή Μθεδνί, Γπθή Μθεδνί, Αθή θ 2 Πεξθέξεε δθή Δζφδνπ (εξεά Διιάδ, Νφν Αίν) ίζν. Πίθ 5 8 Πεπιθέπειε Σύκιζ (Ανική Μκεδνί - Θπάκ, Ήπειπ, Θεζζί, Ιόνι Νζιά, Γική Δάδ, Πεπόννζ, Βόπει Αιί κι Κπή) Γείκε Σόσ έυ 2015 Λενπξί έσ δνκψ Φπθή Τεί ζε θνφε Πιήζν ζειεψ Φπθή Τεί πνπ ζ ζπκκεένπ ζε εέξεε θάξζε Λενπξί έσ ή επεθεφκεσ Φπξθψ Σκεκάσ ζε εθά νζνθνκεί Πνζνζφ νπ πιεζπζκνχ πνπ ζ θιχπε κε πξσνβάζκε ππεξεζίε Φπθή Τεί ζε θνφε % Πεή: Δπεξεζθό Πξόξκκ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ, ΔΠΑ , ειθξώ ξνπνπνεκέν πίθ 37

39 Πίθ 6 3 Πεπιθέπειε Σδική Δξόδ (Κενπική Μκεδνί, Γική Μκεδνί, Αική) Γείκε Σόσ έυ 2015 Λενπξί έσ δνκψ Φπθή Τεί ζε θνφε 89 Πιήζν ζειεψ Φπθή Τεί πνπ ζ ζπκκεένπ ζε εέξεε θάξζε Λενπξί έσ ή επεθεφκεσ Φπξθψ Σκεκάσ ζε εθά νζνθνκεί Πνζνζφ νπ πιεζπζκνχ πνπ ζ θιχπε κε πξσνβάζκε ππεξεζίε Φπθή Τεί ζε θνφε % Πεή: Δπεξεζθό Πξόξκκ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ, ΔΠΑ , ειθξώ ξνπνπνεκέν πίθ Πίθ 7 2 Πεπιθέπειε Σδική Διζόδ (Σεπεά Δάδ, Νόι Αιί) Γείκε Σόσ έυ 2015 Λενπξί έσ δνκψ Φπθή Τεί ζε θνφε 16 Πιήζν ζειεψ Φπθή Τεί πνπ ζ ζπκκεένπ ζε εέξεε θάξζε Λενπξί έσ ή επεθεφκεσ Φπξθψ Σκεκάσ ζε εθά νζνθνκεί Πνζνζφ νπ πιεζπζκνχ πνπ ζ θιχπε κε πξσνβάζκε ππεξεζίε Φπθή Τεί ζε θνφε % Πεή: Δπεξεζθό Πξόξκκ Αάππμε Αζξώπνπ Γπκθνύ, ΔΠΑ , ειθξώ ξνπνπνεκέν πίθ 38

40 3.6 Πβήμ υ Πάμμ «Χυχώ» Σν δθίσκ ζε δσή έμσ πφ δξχκ, ε επζεί κθζβήεζε νπ εθιεζκνχ, ε έμε σ πθά ζζεψ ζν θνσθφ πεξβάιιν θ ν έιν ε πεξζσξνπνίεζή νπ πξνβάιιν εδψ θ ξφ σ ζφν ε πξθή κεξξχζκζε. χκθσ κε κειεεέ, ν έσ ψξ πνινζκφ δείε πξφνδν ιιά θ πξνβιήκ, πνπ ζείδν κε έιιεκκ ζν εθφεξν ζπνζκφ, πιδξφκεζε ιφσ ξθενθξί, θζπζεξήζε ζε ζπεξζί Τπνπξείσ Τεί θ Οθννκθψ θ νθννκθή δπζέξε πνπ επείε ε ιφσ νθννκθή θξίζε πεξθνπή δεκνζίσ δπψ (Σεξδνύδε 2010). χκθσ κε experts νπ «Φπξψ», ε Φπξθή Μεξξχζκζε θινίζζεθε ε ειεπί πεεί, εμί ε έιιεε ζξεθή, σ νιφεσ πεξθνπψ σ δπψ θ ε ζπενχ άξξπζκε ππνξεκνδφεζε πφ κέξνπ νπ Τπνπξείνπ Τεί. Ζ κεφκεε ζεψξεζε νπ πξνξάκκν «Φπξψ» ε δεθεί δε νινθιεξψζεθε πνέ θζψ δεήζεθε πφ ε πνιθή εεζί έ επδεκνινθή κειέε, ε νπνί θφκ θξάθε. (Θενδσξνπιάθε 2010). Ο δνκέ νπ «Φπξψ» ξεκνδννχ πφ ε ΔΔ νπ πξψνπ 12 ή 18 κήε ιενπξί νπ, άιν κε ν πξφθε ππεξεζίε ή δνκέ ζέζε ίζν, θ ε ζπεεί πνθιεζθά πφ ν θξθφ πξνυπνινζκφ. Γπζπψ, ζχκθσ κε θξθέ πφεσ θ κξπξίε πνιιψ εξδνκέσ, πνιιέ έε δνκέ δεκνπξήζεθ πξνθεκένπ πνξξνθεζνχ επξσπθά θνδχι, σξί φκσ πξφν ε επβίσζε θ ε ζπέεά νπ κεά νπ 12 ή 18 κήε (Σεξδνύδε 2010). Σ πξνβιήκ κνάδε Φπθή Τεί θ νπ θνξεί κεά ε ιήμε ε πεξφδνπ ζπξεκνδφεζε ζπνπθά πεξξάθν πφ νπ εθπξνζψπνπ σ θνξέσ ΝΠΗΓ, πνπ ζπκκεένπ ζε Φπξθή Μεξξχζκζε σ εμή (Θενδσξνπιάθε 2010): Πεξνξζκφ ζεξπεπθψ δξάζεσ θ δξζεξνήσ πνθνσθή πνθάζζε. Τπνβάζκζε ε πνφε δσή θ θινμεί σ πθά πζφσ. πεεί πνσξήζε πξνζσπθνχ θ εμσεξθψ ζπεξψ ιφσ σ εξάζσ θζπζεξήζεσ ζ πιεξσκέ νπ. 39

41 πζζψξεπζε ξεψ θ ζεξά σψ θ εμψζεσ. Αζζήκ ζθάιε θ κίσζε φζν πφ πιεπξά σ εξδνκέσ φζν θ πφ πιεπξά σ εμππεξενχκεσ. Αθχξσζε ζεξπεπθψ θ θνσθψ πνειεζκάσ, νπνί ένπ επεπζεί κε πνιχ θφπν. Κά πεξφδνπ, ν εμφθιεε νθειέ νπ Τπνπξείνπ Τεί πξν κνάδε Φπθή Τεί θ νπ θνξεί ίδνπ θφκ θ 30 εθνκκχξ επξψ πειψ, θά πνιινχ ξκφδνπ, ε πξθή κεξξχζκζε κε δθνπή θ ζξνθή. Γπζπψ, κειέε πνίκεζε θξάθνπ πφε, ζχκθσ κε νπνίε εί νξφ ν θίδπν επζξνθή σ πθά πζφσ ζ πξεί, θπξψν ζεξά ζπκθσψ κε ε Δπξσπθή Έσζε θ ν ζχνιν σ δεζκεχζεσ ε σξά, ε νπνί έε εζεί ζε επήξεζε ζεξά ιζψ θ πξιήεσ. Ζ εδεζενξθθή έξεπ έδεμε πεξπψζε δνκψ, πνπ θάζεθ ζείινπ ε ιενπξί νπ ιφσ νθννκθψ πξνβιεκάσ θ ειιείεσ πξνζσπθνχ ε άμε νπ 30%-40% (Θενδσξνπιάθε 2010). Ζ θζπζέξεζε ε Φπξθή Μεξξχζκζε, πεξάπε, ζχκθσ κε ζπειεζέ ε, κε ε ππνξθή νπ ζύκθσνπ Δπξόπνπ Spidla- Τπ.ΤΚΑ Αβξκόπνπινπ ν 2009, ζχκθσ κε ν νπνίν «ν Διιεθέ ξέ, δεζκεύν νινθιεξώζνπ ε Φπξθή κεξξύζκζε, έσ , μνπνώ κε ν θιύεξν δπό ξόπν όιε πξνξκκζκέε πξεκβάζε νπ νκέ ε πεί, ζν πιίζν σ Πξνξκκάσ νπ Δζθνύ ξεθνύ εδίνπ Αθνξά Γ ν ζθνπό πό ν Διιεθέ Αξέ ζ δζέζνπ όιν ν ζξώπν δπκθό, θ νπ πιθνύ θ εζθνύ ξεκνδνθνύ πόξνπ πνπ πνύ» (χκθσν Spidla, 2009) χκθσ κε κειεεέ. ε ζνβξή έιιεε νθννκθψ πφξσ εί έ πφ πνιιά πξνβιήκ πνπ κεσπίδε ε κέξ ψξ πινπνίεζε νπ πξνξάκκν «Φπξψ», θζψ ζε πφ ν πξφβιεκ έξν πξνζεζνχ (Υνδξό 2007): ε ζνβξή έιιεε εμεδθεπκέσ ζξψπσ πφξσ, ε πξνζπκί ε πνιθή εεζί ζπκβάιιε νπζζθά ζε πινπνίεζε νπ, ε πξνζπκί σ δνθήζεσ σ Γεθψ Ννζνθνκείσ δεκνπξήζνπ Οινθιεξσκέ Φπξθά Σκήκ, ν ζεδζκφ σξί ε ζπίεζε σ εκπιεθνκέσ κεξψ, 40

42 ε κθξή δάπζε σ ζφσ θ σ πνειεζκάσ θ ε ζεδφ θζνιθή ίζζε ζε ιιή κεξίδ σ επεικψ Φπθή Τεί. Μεξίδ experts ε κεξξχζκζε, ζεσξεί φ ν «Φπξψ» ιενχξεζε πεξζζφεξν σ έ Δπξσπθφ Πξφξκκ θ φ ιφεξν σ έ ζχνιν πνιθή δξάζε πνπ ζνεχε πξσίζσ ζε ιιή ε ννξνπί σ επεικψ Φπθή Τεί. Δππιέν, ππνζεξίδε φ δεκνχξεζε πξνζδνθίε ζνπ ιήπε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ ζ νθνέεέ νπ, ν νπνίε ιφσ δθφξσ δπζιενπξψ είε πεξνξίζεθ είε θπξψζεθ. πθεθξκέ, νίδε φ εψ δεκνπξήζεθ ν δνκέ ζε θνφε δε ππήξμε ε θάιιειε ππνζήξμε θνσθννθννκθή επέμε σ πθά ζζεψ. Δππξνζζέσ, ππνξκκίδε φ εξάζν έιιεκκ πξνπζάδε ζε Κέξ Ζκέξ κε πνέιεζκ ν πθά ζζεεί κε ένπ ε ππνζήξμε πνπ πξέπε ψζε πξνθπιζνχ πφ πζέ ππνξνπέ ε πεί νπ. Απφ πξπάσ δθίε πσ ν «Φπξψ» βξίζθε πιέν ζε θξίζκε θκπή, πφ, ζχκθσ κε κειεεέ, βζθφ κέιεκ πξέπε θζεί φζν ε εδξίσζε σ έσ ψξ πξεκβάζεσ νπ φζν θ ε κε εί ξπζκνχ άππμε κνάδσ πξσνβάζκ πεξίζιε (θέξσ Φπθή Τεί, θεψ πξθψ κνάδσ, Ηξνπδσθψ θέξσ θι) έζ ψζε πνξπεί ε δεκνπξί εό ένπ θχθινπ ζπινπνίεζε, ε νπνί, ιφσ ε νθννκθή θξίζε, βξίζθε πξν σ ππιψ (Υνδξό 2007). 41

43 4. Πυσίσ Μεθόδυ Ανάυσ υμμεόχων 4.1 Οισμό κι χσιμό Ανάυσ υμμεόχων Γ ίε θνεή ε ξεζκφε ε άιπζε ζπκκεφσ ζε εππή πινπνίεζε κ ιιή ( έξνπ, πνιθή, πξνξάκκν, κεξξχζκζε), πξέπε ξθά δεπθξζεί ε έν σ ζπκκένσ (ζν εμή stakeholders). Ο stakeholders εί κεκνσκέ άνκ/θνξεί πνπ είε εκπιέθν εεξά ζε θάπνν έξν είε ζπκθέξνά νπ κπνξεί επεξεάδν ζεθά ή ξεθά πφ ε εθέιεζε ή ε εππή νινθιήξσζε εφ έξνπ. πήζσ ένπ ζθή θ δθνξεθά ζπκθέξν, δε ένπ δίεξ θιή επθνσί κεμχ νπ, κεσπίδνπ δπζθνιίε ζε κεμχ νπ ζπεξζί ένπ δθνξεθή θνπινχξ, θνβνχ ε ιιή, δε ικβάνπ πξσνβνπιίε θ ένπ θξπθή δέ κε πνέιεζκ κε κπνξεί εχθνι δσζεί ε ζάζε νπ σ πξν έ έξν (Οδεό Project Cycle Management, 2006). Ο stakeholders κπνξνχ θενξνπνεζνχ σ εμή (Schmeer 1999): - stakeholders πνπ ένπ δεζή/ππεξεζθά ζπκθέξν (δεζή νξζκνί, Δ.Δ. Π.Ο.Τ) - stakeholders πνπ ένπ εζθά/πνιθά ζπκθέξν (νκνζέε, θπβεξήζε) - stakeholders πνπ ένπ ζπεθά ζπκθέξν (ζσκεί, ζχιινν, νκνζπνδίε) - stakeholders πνπ ένπ δσθά ζπκθέξν - stakeholders κε θεξδνζθνπθνχ ξθήξ (ΜΚΟ) - θνσί σ πνιψ - ξεζέ/θισέ. Γθξίν δε ζε (Wikipedia): - εθείνπ πνπ επεξεάδν άκεζ (ζεθά ή ξεθά) πφ ε πινπνίεζε εφ έξνπ - εθείνπ πνπ επεξεάδν έκκεζ (ζεθά ή ξεθά) πφ ε πινπνίεζε εφ έξνπ - εθείνπ πνπ επεξεάδνπ ζεκθά ε πινπνίεζε ή φ εφ έξνπ (εμξήσ ν ίδν επεξεάδν άκεζ ε έκκεζ). 42

44 Έν ψξ νξίζε κε ζθήε ε έν σ stakeholders, ίε επθνιφεξ θνεή έν ε άιπζε ζπκκεφσ. Ζ άιπζε ζπκκεόσ εί κί δδθζί ζπζεκθή ζπιινή θ άιπζε ξήζκσ πιεξνθνξψ ψζε ενπζνχ εθείν ν stakeholders ζπκθέξν σ νπνίσ πξέπε ιεθζνχ ππφε θά ν ζεδζκφ θ ε πινπνίεζε εφ έξνπ. πθεθξκέ πεξικβάε ε ζπιινή πιεξνθνξψ θνξθά (Schmeer 1999): - κε ε ψζε πνπ ένπ ν stakeholders ν έξν θ ν πξφβιεκ/άθε, πνπ ν πξνθάιεζε. - κε ζπκθέξνά νπ - κε ε ζάζε νπ πέ ζν έξν - κε δπεθέ ζπκκίε πνπ κπνξεί θάνπ κεμχ νπ θ - κε ε θφε νπ επεξεάζνπ ε πινπνίεζε νπ έξνπ, ιφσ ζχν ή εεθψ θνήσ. Γ ζπιιεζνχ πέ ν πιεξνθνξίε πξέπε πεζνχ ν εμή βζθέ εξσήζε (Schmeer 1999): Ζ πινπνίεζε νπ έξνπ πξάε σθέικ πνχ πνειέζκ (νθννκθά, ζπζζεκθά) ή δεκψν; Σ ζπζά θίεξν πνχ; Σ πιεξνθφξεζε ζέινπ ένπ ζεθά κε ν έξν; Πνφ ξφπν επθνσί πξνκνχ; Σ πζεχνπ ν έξν; Ζ άπνε πνπ ένπ δκνξθψζε ζεξίδε ζε ζσζή πιεξνθφξεζε ή φ; Πν εί εθεί άνκ/θνξεί θι πνπ επεξεάδνπ ε ζάζε νπ πέ ζν έξν; ε πεξίπσζε πνπ δε ππνζεξίδνπ ν έξν, ζ ή πφ πνπ ζ νπ έθε ιιάμνπ ε ζάζε νπ θ ν ππνζεξίμνπ; Πννπ άιινπ επεξεάδε ε δθή νπ ζάζε πέ ζν έξν; Απφ πξπάσ θζίζ ζθέ φ ε δεμσή ε άιπζε ζπκκεφσ πμάε πζφεε έ έξν πινπνεζεί εππψ θ πνδεθχε δίεξ ξήζκε φζνπ δκνξθψνπ θ πινπννχ έξ θζψ ζπιιέν πξπάσ πιεξνθνξίε κπνξνχ επθνσήζνπ πν πνειεζκθά κε νπ βζθνχ stakeholders θ νπ επεξεάζνπ ζεθά ψζε ππνζεξίμνπ, 43

45 ενπίδν θ πνθεχν ζπκπεξθνξέ πνπ ζ δεκνπξνχζ εκπφδ ζε πινπνίεζε σ έξσ (Schmeer 1999). Έ ξθεά πνειεζκθφ ξφπν πεζνχ πέ ν εξσήζε εί κέζσ πξνζσπθή ζπέεπμε κε εξσεκνιφν. Με πφ ν ξφπν νθνδνκεί θ κί ζέζε εκπζνζχε κεμχ σ stakeholders θ σ ππεπζχσ πινπνίεζε νπ έξνπ (Οδεό Project Cycle Management, 2006). Ζ άιπζε ζπκκεφσ πνειεί πφ θφινπζ βήκ (Schmeer 1999): εδζκό ε δδθζί Αξθά πξέπε θζνξζεί ν ζθνπφ ε άιπζε θζψ θ ε ξεζκφε σ πνειεζκάσ ε. Δππιέν πξέπε νξζεί ε νκάδ εξζί πνπ ζ ε πξκνπνήζε θζψ θ έ ξννδάξκκ ε νινθιήξσζή ε. Απνζθήζε ε πνιθή/νπ έξνπ Έπε πξέπε ζπθεθξκενπνεζεί ν έξν/ε πνιθή πνπ πξφθε πινπνεζεί θ δεπθξζνχ ν βζθέ νπ δξάζε/δέε. Πξνζδνξζκό/ώξζε σ ζεκθώ stakeholders Αθνινχζσ πξέπε ενπζνχ εθείν ν stakeholders πνπ πίδνπ ζεκθφ ξφιν ζε πινπνίεζε νπ έξνπ. Απφ κπνξεί ίε κέζσ ππάξνπζ πιεξνθφξεζε κε ε ξήζε δεπεξνεψ πεψ ή θ κέζσ πιεξνθφξεζε πφ εδθνχ. πιινή πξίεσ πιεξνθνξώ ε ζπέε πξέπε ζπιιένπ πιεξνθνξίε ζεθά κε: - ν πφζν θιά σξίδνπ ν stakeholders ε πξν πινπνίεζε πνιθή, - ε ζάζε νπ πέ ε (ε ππνζεξίδνπ ή φ;), - πιενεθήκ θ κενεθήκ πνπ έε πνχ (δειδή ζπκθέξνπ ένπ), - ν εά ζπεξάδν κε άιι άνκ ή θνξεί ε ππνζήξμε ε ζάζε νπ, - ν δζένπ νπ πξίενπ πφξνπ (νθννκθνχ ζξψπνπ) θ κπνξνχ νπ θενπνήζνπ ππέξ ή θά ε πνιθή, - ν πν εί ζχ πνπ θένπ θ κπνξνχ επεξεάζνπ ε πνιθή, - ν ένπ ή φ πξφζεζε δξάζνπ είε ππέξ είε θά ε ε ιφσ πνιθή. 44

46 Ζ ζπιινή σ πιεξνθνξψ ίε κέζσ πξνζσπθή ζπέεπμε κε δνκεκέν εξσεκνιφν θ κπνξεί πεξικβάε φζν νέ φζν θ θιεζέ εξσήζε. Κξθή σ πιεξνθνξώ ν επφκεν βήκ ζ πξέπε πξψ θξθεί φζε πιεξνθνξί ππάξε δζέζκε ζε δεπεξνεεί πεέ νπ ζεκθνχ stakeholders (ε πιεξνθνξί πή πξέπε εί πν ιεπνκεξή πφ εθείε πνπ ζπιιέζεθε ζν ξίν βήκ) θ ζε ζπέε δεμζνχ ν πξνζσπθέ ζπεεχμε πφ ε νκάδ εξζί. Αάιπζε σ πιεξνθνξώ θ εμσή ξήζκσ ζπκπεξζκάσ ν έθν βήκ θνχ ένπ ζπιιεζεί φιε ν πξίεε πιεξνθνξίε ζ πξέπε ιπζνχ ψζε εμζνχ ξήζκ ζπκπεξάζκ θνξθά κε πξν εμέζε ξθεξζθά σ stakeholders. Υξήζε σ πιεξνθνξώ ν ζεδζκνύ ε επθνσί ν έβδνκν θ ειεπίν βήκ ζ πξέπε ξεζκνπνεζνχ ζπκπεξάζκ πνπ βήθ ψζε ζεδζεί ε θάιιειε επθνσί νπ stakeholders ψζε ε πινπνίεζε νπ έξνπ θζεί εππεί 4.2 Πυσίσ Σεχνικών Απεικόνισ Ανάυσ υμμεόχων. Σ ζπκπεξάζκ πνπ εμήζεζ πφ ε άιπζε ζπκκεφσ κπνξνχ πεθνζνχ κε δάθνξε εθέ ιφσ ζε πν ξθεξζθά σ stakeholders δίε έκθζε θάζε θνξά. Αθνινπζνχ κεξθά πξδείκ ένσ εθψ Η Σεχνική Μή (Stakeholder Matrix) ε ζπθεθξκέε εθή πεθφζε ν stakeholders νπνζενχ ζε κί κήξ θ εμεάδν σ πξν δχν κεβιεέ. Απέ ν κεβιεέ κπνξεί εί είε ) ν βζκφ ζν νπνίν ε πινπνίεζε νπ έξνπ επεξεάδε νπ stakeholders-ν πφξν πνπ ένπ ζε δάζεζή νπ είε β) ν βζκφ ε ζεκθφε (ζχν) σ stakeholders-ε επξξνή πνπ ζθνχ ζε πινπνίεζε νπ έξνπ (Οδεό Project Cycle Management, 2006). 45

47 ν Γάξκκ 2 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε έ πξάδεκ πεθφζε σ stakeholders βάζε ε ζπθεθξκέε εθή. Γάξκκ 2: Stakeholder Matrix Δπξξνή σ stakeholders Μεάιε Αξθεή Λίε/Κζόινπ Άσζν Βζκό ε ζεκθόε σ stakeholders Άσζν Λίε/Κζόινπ Αξθεή Μεάιε Γ Α Γ Β Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε Οδενύ Project Cycle Management, 2006 Αιχν ν πξπάσ δάξκκ ίε εχθνι ιεπφ φ θά ν ζεδζκφ θ ε πινπνίεζε εφ έξνπ 1 ε πξνεξφε σ θνξέσ πινπνίεζε πξέπε εί ν stakeholders πνπ βξίζθν ζε πεξνή Α θζψ ένπ ξθεφ/κεάιν βζκφ ζεκθφε θ ζθνχ ξθεή/κεάιε επξξνή. Με ε ίδ ινθή 2 ε πξνεξφε πξέπε εί ν stakeholders πνπ βξίζθν ζε πεξνή Β, 3 ε πξνεξφε πξέπε εί ν stakeholders πνπ βξίζθν ζε πεξνή Γ θ 4 ε πξνεξφε πξέπε εί ν stakeholders πνπ βξίζθν ζε πεξνή Γ Η Σεχνική πεικόνισ ων stakeholders βάσει Ισχύ κι Ενδιφέν ε ζπθεθξκέε εθή πεθφζε ν stakeholders νπνζενχ ζε έ δάξκκ θ εμεάδν σ πξν δχν κεβιεέ: ε ζχν (ζεκθφε) νπ θ νπ εδθέξνν πνπ ένπ ν έξν (Οδεό Project Cycle Management, 2006). ν Γάξκκ 3 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε έ πξάδεκ πεθφζε σ stakeholders βάζε ε ζπθεθξκέε εθή. 46

48 Γάξκκ 3:Stakeholder Map Μεάιε Ηζύ Ικνπίζ υν νκών Σνεσή επθή: Βζικί πίκε Λιόεπ ζμνικί Δνμέπυζ Υκειή Υκειφ Δδθέξν Τειφ Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε Οδενύ Project Cycle Management, 2006 Ζ ζέζε πνπ θικβάε θάζε stakeholder πάσ ζν δάξκκ θζνξίδε δξάζε πνπ ζ πξέπε ίνπ πφ θά ν ζεδζκφ θ ε πινπνίεζε εφ έξνπ. πθεθξκέ: Stakeholders π έσν μεά ιζσύ κι ό ενδιθέπν: πξέπε επδψθε ε ζπεή επθή κδί νπ θ θβάιιε ε κέζε δπή πξνζπάζε εί θνπνεκέν, θζψ εί δίεξ ζεκθνί. Stakeholders π έσν μεά ιζσύ κι σμό ενδιθέπν: πξέπε θβάιιε πξνζπάζε εί θνπνεκέν, σξί φκσ ζπεή επθή κδί νπ δφ ππάξε θίδπν θνπξζνχ θ ζκήζνπ πνθξίν. Stakeholders π έσν σμή ιζσύ κι ό ενδιθέπν: πξέπε ικβάνπ πιήξε εεκέξσζε θ δζθιίδε φ δε κεσπίδνπ πξνβιήκ κε ε πινπνίεζε νπ έξνπ θζψ κπνξεί, ίνπ ν θιχεξν ζχκκν. Stakeholders π έσν σμή ιζσύ κι σμό ενδιθέπν: πξέπε ππάξε επθνσί κδί νπ σξί φκσ θβάιιε κεάιε πξνζπάζε. 47

49 4.2.3 Η Σεχνική πεικόνισ βάσει υ Πσδιισμύ ων stakeholders Ο πξνζδνξζκφ/ψξζε σ stakeholders κπνξεί ίε (Οδεό Project Cycle Management, 2006): - κε ε βνήζε εδθώ. Πά ππάξνπ άζξσπν ζε ζέζε θιεδά φπσ εξεπεέ, θδεκθνί, ζχκβνπιν πνπ κπνξνχ βνεζήζνπ πξν πή ε θεχζπζε. - κε ε βνήζε άιισ stakeholders. Ο ίδν ν stakeholders κπνξνχ ζπζήζνπ άιινπ stakeholders. Δδψ εέε ν θίδπν ν stakeholders πνπ ζ ζπζήζνπ εί νκνδεάε νπ κε πνέιεζκ κε πξνζδνξζνχ εθείν ν stakeholders πνπ ένπ ίζεε άπνε. - κέζσ δεπεξνεώ πεώ. Σένε εί ξπέ εθζέζε, δεδνκέ πφ έξεπε, νξνξάκκ εξεψ θι - κέζσ πξνζθιήζεσ ζ ΜΜΔ. Ζ πξφζθιεζε σ δπεθψ stakeholders ζε δεκφζν δάινν (ζν ξδφθσν, ζ εθεκεξίδε, ζε ειεφξζε) νπ δίε ε δπφε πνπξνζδνξζκνχ. ν Γάξκκ 4 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε έ πξάδεκ πεθφζε σ stakeholders βάζε ε ζπθεθξκέε εθή (φπνπ Α, Β, Γ, Γ, Δ θι ν stakeholders). Γάξκκ 4:Πξνζδνξζκό σ stakeholders Α Β Γ Γ Δ ΔΡΓΟ Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε Οδενύ Project Cycle Management,

50 4.2.4 Η Σεχνική Απεικόνισ ων stakeholders βάσει Ισχύ, Νμιμό κι Πίεσ Φόνυ ε ζπθεθξκέε εθή πεθφζε ν stakeholders νπνζενχ ζε έ δάξκκ θ εμεάδν σ πξν ξε κεβιεέ νπνίε κπνξεί δζένπ είε εζπείδε είε ζπείδε: ε νκκφε, ε ζχ θ ε πίεζε ξφνπ. ε έν ε νκκόε εκπεξέε ε δεννινί θάζε stakeholder. Ζ ζύ νξίδε σ ε δχκε επξξνή πνπ έε θάζε stakeholder ζε άιινπ stakeholders θ κπνξεί νθείιε είε ζε ζέζε πνπ έε είε ζε πιθνχ-νθννκθνχ πφξνπ πνπ κπνξεί δζέε. Ζ πίεζε ξόνπ εί ε θφε πνπ έε θάζε stakeholder πείζε φ ζπκθέξνά νπ πξέπε εμππεξεεζνχ άκεζ δφ εά ππάξμε θζπζέξεζε πφ ζ έε κεάιν θφζν (Οδεό Project Cycle Management, 2006). Βάζε πψ σ ξθεξζθψ ν stakeholders θενξνπννχ σ εμή: Αθνεί stakeholders: πφ ξί ξθεξζθά δζένπ κφν ζχ Γικπιικί stakeholders: πφ ξί ξθεξζθά δζένπ κφν νκκφε Απιικί stakeholders: πφ ξί ξθεξζθά δζένπ κφν πίεζε ξφνπ Κπίπσι stakeholders: πφ ξί ξθεξζθά δζένπ ζχ θ νκκφε φ φκσ πίεζε ξφνπ Δπικίνδνι stakeholders: πφ ξί ξθεξζθά δζένπ ζχ θ πίεζε ξφνπ φ φκσ νκκφε Δξπμένι stakeholders: πφ ξί ξθεξζθά δζένπ πίεζε ξφνπ θ νκκφε φ φκσ ζχ Ππζδιπιζμένι stakeholders: δζένπ θ ξί ξθεξζθά Αδιάθπι stakeholders: δε δζένπ θέ πφ ξί ξθεξζθά (νπζζθά δε εί stakeholders). ν Γάξκκ 5 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε έ πξάδεκ πεθφζε σ stakeholders βάζε ε ζπθεθξκέε εθή. 49

51 Γάξκκ 5: Ηζύ, Ννκκόε, Πίεζε Υξόνπ ΗΥΤ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ Αθνεί stakeholders Κπίπσι stakeholders Δπικίνδνι stakeholders Ππζδιπιζμένι stakeholders Δξπμένι stakeholders Γικπιικί stakeholders Απιικί stakeholders Αδιάθπι stakeholders ΠΗΔΖ ΥΡΟΝΟΤ Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε Οδενύ Project Cycle Management, Η Σεχνική υ Κύκυ Ζ άιπζε ζπκκεφσ ζνεχε θπξίσ ζν πμήζε πζφεε εππί νπ έξνπ. Απφ ίε κέζσ νπ ενπζκνχ θ ε άιπζε σ θψ σ stakeholders, ν νπνίε κπνξεί εμειζνχ είε ζε πξνυπνζέζε είε ζε πεξνξζκνχ ε εππή πινπνίεζε νπ έξνπ. Όκσ ν άθε σ stakeholders ιιάδνπ ζπεψ δφ ν πεξβάιιν χξσ νπ ιιάδε ζπεψ πφ ν ιφν ε ζπθεθξκέε εθή πξνείε θνινπζεζνχ πξθάσ βήκ (Οδεό Project Cycle Management, 2006): 50

52 Πξνζδνξζκφ Αξθά πξέπε πξνζδνξζνχ εθείν ν stakeholders ν νπνίν επεξεάδν πφ ε πινπνίεζε νπ έξνπ θζψ θ ν θζνδεεέ ψκε. Απφ κπνξεί ίε κέζσ πξνζσπθψ ζπεεχμεσ φπνπ ζε θάζε stakeholder ζ δεεζεί θάμε νπ άιινπ ζε θενξίε. Αάιπζε Έπε πξέπε ίε άιπζε εππψζεσ: πψ πξνθχπνπ θ πψ επεξεάδνπ νπ stakeholders. Γείξζε Δ ζπεεί πξέπε βξεζεί ξφπν ίε πνδνθή θ πνειεζκθή δείξζε σ εκάσ σ stakeholders θ δζθιζεί φ ν ππνζέζε πνπ νπ δίν εί ξειζθέ. Έιεν Σέιν πξέπε ά θά ξνθά δζήκ ειέε εά πξάκ ένπ ιιάμε, δειδή ένπ ιιάμε ν εππψζε, ν πξνεξφεε θ ππάξνπ έν stakeholders. Με ε ήξεζε σ πξπάσ βεκάσ ε ξνξάθεζε σ stakeholders κεξέπε ζε κί δπκθή δδθζί πνπ νδεεί ζν πμεζνχ ν πζφεε εππί νπ έξνπ. ν Γάξκκ 6 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε έ πξάδεκ πεθφζε σ stakeholders βάζε ε ζπθεθξκέε εθή. Γάξκκ 6 Πεξβάιιν σ stakeholders. Πεξνξζκνί Δζξνέ ΈΡΓΟ Δθξνέ Απήζε Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε Οδενύ Project Cycle Management,

53 4.2.6 Η Σεχνική υ Διάμμ Δικύυ (Network Diagram) Ζ ζπθεθξκέε εθή πξέε ξήνξε, εχθνιε θ δθή πιεξνθφξεζε εκπιεθφκε κέξε θ ν ξφιν πνπ ένπ ζν ζπθεθξκέν έξν. Ο stakeholders δθξίν ζε ειθνχ ιήπε θ ζε πξνκεζεπέ (Οδεό Project Cycle Management, 2006). Ο εικί ήπε (κινυνί) εί εθεί άνκ πνπ βξίζθν ζε κεάιε άθε θ κένπ πφ ε πνιεί νπ πξέε θάιιειε ππεξεζίε ψζε βεισζεί ε θάζζή νπ. Δί πνιχ ζεκθφ σξζνχ ν ειθνί ιήπε ζε ππφ-θενξίε ιφσ νπ πφζν κεάιε άθε ένπ. Δθείν πνπ ένπ κειχεξε άθε νπνζενχ ξζεξά ζν άσ κέξν νπ δξάκκν κε ε θφινπζε ζήκζε (+++) θ εθείν πνπ ένπ ζπθξθά κθξφεξε άθε νπνζενχ δεμφεξ κε ε ζήκζε (+). Κάπνν ειθνί ιήπε εδέε δεκσζνχ πφ ε πινπνίεζε νπ έξνπ θ πφ ν ιφσ ν ζκπνάξνπ. Απνί νπνζενχ ζν δεμφεξν ζεκείν νπ άσ κέξνπ νπ δξάκκν κε ε ζήκζε (-). ν θάσ κέξν νπ δξάκκν νπνζενχ φιν ν θνξεί πνπ εκπιέθν ζε πινπνίεζε νπ έξνπ θ πνεινχ νπ πξνκεζεπέ. Ο πξνκεζεπέ σξίδν θ πνί ζε θενξίε. Δθείν πνπ εί ππεχζπν ε πινπνίεζε νπ έξνπ νπνζενχ ξζεξά (θξβψ θάσ πφ νπ ειθνχ ιήπε πνπ ένπ νπνζεεζεί κε ε ζήκζε +++) θ δίπι νπ εθείν πνπ εκπιέθν κε ιιά δε εί ππεχζπν ε πινπνίεζή νπ (θξβψ θάσ πφ νπ ειθνχ ιήπε πνπ ένπ νπνζεεζεί κε ε ζήκζε +). Υξεζκφε ε ζπθεθξκέε εθή Ζ εθή νπ δξάκκν δθχνπ εί δίεξ ξήζκε θζψ: - εμεάδε κεάιν ξζκφ stakeholders δεπθξίδν ν ξφιν πνπ έε ν θζέ. - εμεάδε ζε βάζν πζέ πειέ ενπίδν φζνπ ζκπνάξνπ ε πινπνίεζε νπ έξνπ. - θζζά ζθέ πνν εί εθείν ν stakeholders κε νπ νπνίνπ ζ πξέπε ππάξε ζεή ζπεξζί θά ε πινπνίεζε νπ έξνπ. ν Γάξκκ 7 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε έ πξάδεκ πεθφζε σ stakeholders βάζε ε ζπθεθξκέε εθή. 52

54 Γάξκκ 7:Network Diagram Άνκ κε εδθέ άθε (+++) εξδφκεν (+) Γπίθε (+) Άεξν (+) Δξνδφε (-) Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Α ΔΡΓΑΗΑ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Τ Σ Δ πδθά εξδνκέσ Τπνπξείν Απζφιεζε Τπνπξείν Γθνζχε Αζπνκί Κέξν Δπ/θή Δθπίδεπζε Τπνπξείν Δζσεξθψ Τπνπξείν Πδεί Πεή: Ίδ δκόξθσζε βάζε Οδενύ Project Cycle Management,

55 5. Εφμή Μεθόδυ Ανάυσ υμμεόχων σν Πείπωσ ων Λπών Τπεσιών Χυχική Τεί κι ων Οικενειών 5.1 Από ν Θεωί σν Πάξ Stakeholders Χυχιική Μεύθμισ H ξνξάθεζε νπ ζπφινπ σ stakeholders ε Φπξθή Μεξξχζκζε ζε Διιάδ, νδεεί ζε κί δίεξ κθξνζθειή ιίζ πνπ πεξικβάε, κεμχ άιισ: - ν Τπνπξείν Τεί θ Κνσθή Αιιειεχε - ππφ θάξεζε επνκεί Φπξθά Ννζνθνκεί θ Φπξθά Ννζνθνκεί πνπ κεζεκίζεθ - Γεθά Ννζνθνκεί πνπ θινχ πχμνπ Φπξθά Σκήκ, - Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπθνχ ξθήξ πνπ ένπ ιάβε ε ίδξπζε θ ιενπξί δνκψ ζε θνφε (νθνξνθεί μεψε θι), - ε Σνπθή Απνδνίθεζε, - νπ επεικίε Φπθή Τεί, - νπ εξδφκενπ ζε Φπθή Τεί, - νπ ιήπε σ ππεξεζψ Φπθή Τεί - νθνέεε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί - νπ πξνκεζεπέ σ θνξέσ Φπθή Τεί - νπ θνίθνπ σ πεξνψ ππνδνή θννθψ δνκψ Φπθή Τεί - νπ δνθήε θ εξδφκενπ δσθψ δνκψ Φπθή Τεί - νπ θνξεί ξεκνδφε ε κεξξχζκζε (ΔΔ, Πεξθέξεε, ΟΣΑ θιπ) Ανάυσ Ομάδ υμμεόχων - Η Πείπωσ ων πών κι ων ικενειών υ Ζ πξνχζ εξζί ζνεχε, φπσ πξνθέξζεθε, ζε κειέε ε πεξίπσζε σ ιεπώ σ ππεξεζώ Φπθή Τεί θ σ νθνεεώ νπ (νκάδ 54

56 ζφν), κέζσ ε εθξκνή ε κεζφδνπ άιπζε ζπκκένσ. Ζ Φπξθή Μεξξχζκζε θνξά ε νκάδ ζφν φζν θέ άιιν θζψ εππί ή ε εδεφκεε πνπί ε πινπνίεζε νπ Πξνξάκκν «Φπξψ» ζ επεξεάζε άκεζ ε θζεκεξφε νπ θ ζ θζνξίζε ν κέιιν νπ, ε δσή νπ. Ο ιήπε σ ππεξεζψ πθή πεί δθξίν ζε: - ζπιθνχ ζζεεί κε κθξφξνε νζειεί, - ζπιθνχ ζζεεί πνπ ιφσ ε πνζπινπνίεζε πιέν δβνχ ζε θννθέ δνκέ (μεψε, νθνξνθεί θι), - ζζεεί κε πξνβιήκ Φπθή Τεί πνπ δβνχ ζε θνφε θ δε ένπ πνέ νζειεπεί ζε πξείν, - νθνχ ζζεεί (πάζνπ πφ Alzheimer θ ζπθεί δξέ), - ζζεεί κε δξέ πζθνχ χπνπ, - ζζεεί κε δεπεξνεεί πθέ δξέ (άνκ εμξεκέ πφ νπζίε, ιθννιθνί θι). Όπσ θέξζεθε θ ζε εφε 1.3, ιφσ νπ πεξνξζκένπ δζέζκνπ ξφνπ ε πξάδνζε ε ζπθεθξκέε εξζί δε θέζε δπφ κειεεζεί φιν ν θάζκ σ ιεπψ σ ππεξεζψ πθή πεί πξά κφν ν ζπιθνί ζζεεί πνπ ιφσ ε πνζπινπνίεζε πιέν δβνχ ζε θννθέ δνκέ θ ν ζζεεί κε πξνβιήκ Φπθή Τεί πνπ δβνχ ζε θνφε θ δε ένπ πνέ νζειεπεί ζε πξείν. Ζ κέζνδν πνπ θνινπζήζεθε ε άιπζε ε νκάδ ζφνπ εί εθείε πνπ πξνπζάδεζ ζε εφε 4.1. Χ ζθνπό ε άιπζε θζνξίζεθε ε θξθή ε ζάζε σ ιεπψ σ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ σ νθνεεψ νπ πέ ζε Φπξθή Μεξξχζκζε θ ν πξνζδνξζκφ νπ επίπεδνπ θνπνίεζή νπ πφ πή. Ο πιεξνθνξίε πνπ ζπιιέζεθ, κέζσ εξσεκνινίσ, πεξικβάνπ ν πφζν θιά σξίδε ε νκάδ ζφν ε Φπξθή Μεξξχζκζε, ε ζάζε ε πέ ε, ν επεξεάδε ή φ πφ ξίνπ ε δκφξθσζε ε ζάζε ε θ πφ πννπ, ν ππνζεξίδε ή φ εεξά ε ζάζε ε, ν ζπεξάδε κε άιι άνκ ή θνξεί ε ππνζήξμε ε ζάζε ε, πιενεθήκ θ κενεθήκ πνπ έε ε Φπξθή Μεξξχζκζε πή θ ν βζκφ θνπνίεζή ε πφ κέξ ψξ πξφκε πνειέζκ νπ «Φπξψ». 55

57 ε ζπέε πξνπζάδν πνειέζκ ε έξεπ πνπ πξνέθπ πφ ε άιπζε σ εξσεκνινίσ. Σ πνειέζκ πά εί δίεξ ξήζκ θ ζ ζπκβάιινπ ζν ζεδζκφ νπ πιέν πνειεζκθνχ ξφπνπ επθνσί ε νκάδ ζφν, ψζε δκνξθψζε ζεθή ζάζε σ πξν θχξε ππέ νπ Πξνξάκκν. 5.2 Πυσίσ ων πεεσμάων έευν-εξωή συμπεσμάων Χ εζσή θ ζ δχν είδε εξσεκνινίσ, πξίζε ν νξζκφ ε Φπξθή Μεξξχζκζε, ζχκθσ κε ν Τπνπξείν Τεί θ Κνσθή Αιιειεχε. Όπσ θέξζεθε ζε πξνενχκεν θεθάιν, σ Φπξθή Μεξξχζκζε νξίδε ν ζύνιν σ πξεκβάζεσ πνπ επξέπνπ ζν πθά ζζεή πξκείε εεξό πνιίε κέζ ζε θνόε, κέζ ζν νθνεεθό νπ πεξβάιιν, κε πννκί, νθννκθή δξάζε θ θνσθή έμε, δίν νπ ε δπόε έε κί εειώ δθνξεθή δσή πό εθείε πνπ ζ είε έ κθξνξό έθιεζν ζν Φπξείν ε 1 ε εξψεζε, Κά ε ώκε ζ ε ζεκεξή πξκθόε, όπσ εζεί ε βώεε, ξάδε κε ν πξπάσ νξζκό;, ε πιενεθί νπ δείκν, ζε πνζνζφ 59,4%, ζεσξεί φ ξάδε κε ιιά ε κέξε, ν 15,6% ζεσξεί φ ξάδε πφιπ θ ν 25% ζεσξεί φ δε ξάδε θζφινπ. Ζ δθνξνπνίεζε πή εί πζφ νθείιε ζ δθνξεθά βψκ πνπ έε θάζε stakeholder. ν Γξάθεκ 1 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε. Γξάθεκ 1 n=32 56

58 ε ίζνε εξψεζε, Πζεύεε ό ε ζεκεξή πξκθόε, έζ όπσ πή έε δκνξθσζεί ζύκθσ κε κέξ ώξ πξόκε πνειέζκ νπ πξνξάκκν «Φπξψ», ξάδε κε ν πξπάσ νξζκό;, ν ζύνιν σ experts νπ Πξνξάκκν πζεχε φ ένπ ίε ζεκθά βήκ πξν πή ε θεύζπζε ιιά ππάξνπ θφκε ξθεά ίνπ. χκθσ κε ιεφκεά νπ, ε ζεκεξή πξκθφε πζεξεί ζε δξάζε θ ν ζίκ δε έε θφκ πιήξσ θπνιεκεζεί, θζψ πξέπε πξψ ιιάμε ε θνπινχξ σ εξδνκέσ ζε Φπθή Τεί ιιάμε ε θνπινχξ ε θνσί πέ ζε πθή φζν. Δππιέν θέξνπ σ ππξθφ πξφβιεκ ε ππνξεκνδφεζε σ Ν.Π.Η.Γ. Απφ πξπάσ, δθίε φ ε άπνε ε πιενεθί ε νκάδ ζφνπ πίδε κε εθείε σ experts νπ «Φπξψ». ε 2 ε εξψεζε, Πν εί πό νθέιε πνπ πνθνκίζε θ πνπ κέεε πνθνκίζεε κειινθά πό ε Φπξθή Μεξξύζκζε;, ε πξψε ζέζε σ άκεζν φθειν, κε πνζνζφ 53%, θικβάε ε θνσθννθννκθή επέμε θ ε επεικθή πνθάζζε κέζσ Κν.Π.Δ. Αθνινπζνχ ε ξήζε σ θννθψ δνκψ (Οθνξνθεί, Ξεψε, Κέξ Ζκέξ θι) θ ν ζεβζκφ ζν επφ κνπ, κε πνζνζφ 28% θ 19% ίζν, εψ ειεπί έξε ε πνζπινπνίεζε κε πνζνζφ 3%. ν Γξάθεκ 2 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε. Γξάθεκ 2 n=32 Κν..Π.Δ. 57

59 ε ίζνε εξψεζε, Πν εί πό νθέιε πνπ πεθόκζ θ πνπ κέεε πνθνκίζνπ κειινθά ν ξήζε σ ππεξεζώ πθή πεί θ ν νθνέεε νπ πό ε πξθή κεξξύζκζε;, ν ζύνιν σ experts ζεσξεί φ νθέιε πνπ ήδε πεθόκζε ε νκάδ ζφν εί ε δεκνπξί δνκψ ζε θνφε (Οθνξνθεί, Ξεψε, Κέξ Ζκέξ, Κέξ Φπθή Τεί, Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί θι), ν πεξνξζκφ νπ ζίκν, ε πνινθή ππνζήξμε πνπ νπ πξέε, ε θενπνίεζε νπ Απνεθπξνζψπεζε θ ε πνζπινπνίεζε. Μειινθά, πζεχνπ φ ζ θπνιεκεζεί ν θνσθφ ζίκ θ ν πνζκζκφ ε νθνέε, φ ν ιήπε σ ππεξεζψ πθή πεί ζ πνθήζνπ θζνιθή πννκί (επεικθή πνθάζζε, θνσθή επέμε) θ φ Κέξ Ζκέξ ζ πξένπ πν εμεδθεπκέε ππεξεζίε νπ ιήπε, δίν ε δπφε ζε νθνέε διείκκ ζε θξνίδ. Απφ ε πξπάσ άιπζε, δθίε ε εμή δθνξνπνίεζε: εψ ε νκάδ ζφν ζεσξεί φ ν βζθφ φθειν πνπ έε ήδε πνθνκίζε πφ ε Φπξθή Μεξξχζκζε εί ε θνσθννθννκθή επέμε θ ε επεικθή πνθάζζε κέζσ Κν..Π.Δ, ν experts νπ «Φπξψ» ζεσξνχ φ πφ ζ επεπζεί ζν κέιιν. Δί πζφ ε δθνξά πή νθείιε ζε πφε νπ δείκν. εθά κε ππφινπ νθέιε θίε πψ ζε εθέ ξκκέ ππάξε ύζε πόεσ κεμχ ε νκάδ ζφνπ θ σ experts νπ «Φπξψ». ε 3 ε εξψεζε (θιεζνχ χπνπ), Πν εί ε ζάζε ζ πέ ζε Φπξθή Μεξξύζκζε, έζ όπσ ε έε νξίζε ν Τπνπξείν Τεί-Πξόξκκ «Φπξώ»; ν 66% νπ δείκν δειψε πψ ε ππνζεξίδε πνιύσ, ν 25% πψ ε ππνζεξίδε ε κέξε, ν 3% πψ νχε ε ππνζεξίδε νχε ίζε ζε πή, ν 3% πψ ίζε ε κέξε (δειδή ζε ζπθεθξκέε δξάζε νπ Πξνξάκκν) εψ δε ππάξε θέ πνπ ίζε πιήξσ. ν Γξάθεκ 3 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε. 58

60 Γξάθεκ 3 n=32 ε ίζνε εξψεζε (θιεζνχ χπνπ), Πν πζεύεε ό εί ε ζάζε ε νκάδ ζόνπ πέ ζε Φπξθή Μεξξύζκζε, έζ όπσ πή έε νξζζεί (Πξόξκκ «Φπξώ»);, ε πιενεθί σ experts ζεσξεί φ ε ζάζε ε νκάδ ζόνπ δε εί εί. Σε άπνή νπ πή ε ζεξίδνπ ζε πξνζσπθή νπ εκπεξί ζπκθψ κε ε νπνί: - πνιινί ιήπε θ πνιιέ νθνέεε δε σξίδνπ εί ε κεξξχζκζε, πιψ πνικβάνπ πνειέζκά ε, - πνιιέ νθνέεε ππνζεξίδνπ ε επζξνθή σ ζζεψ ζ Φπξεί είε επεδή εί θξθά (ε ζέζε κε δνκέ ε πνζπινπνίεζε πνπ σ επί ν πιείζν ήθνπ ζε Ν.Π.Η.Γ.), είε επεδή ν ζζεή νπ εί βάξν θ δε κπνξνχ δεξζνχ ε ειεπζεξί νπ. Απφ ε άιιε, κεξίδ σ experts ζεσξεί φ ε νκάδ ζφν, ζν ζχνιφ ε, ππνζεξίδε πνιχσ ε Φπξθή Μεξξχζκζε, θζψ βάζε ε πξνζσπθή ε εκπεξί: - θέ ζζεή πνπ έε πνζπινπνεζεί δε ζέιε επζξέε ζν πξείν, - ν ζζεεί ζε πιενεθί νπ εί εεκεξσκέν ν Πξφξκκ «Φπξψ» θ δενχ ζπκκεένπ ζε πφ, 59

61 - φζν ν ιήπε φζν θ ν νθνέεέ νπ ένπ ήδε νξσζεί ζε ζπιιφνπ θ ζσκεί πνπ ππνζεξίδνπ ε Φπξθή Μεξξχζκζε. Βάζε σ πξπάσ, δθίε φ ε νκάδ ζφν δθνξνπνεί πφ πφ πνπ πζεχε εθείε ε πιενεθί σ experts νπ «Φπξψ», θζψ ζχκθσ κε πήζε έε εί ζάζε σ πξν ν Πξφξκκ, ππνζεξίδνά ν ζε ζπξπθή ε πιενεθί. Μειεψ πξπάσ, πξνθχπνπ θφινπζ εξσήκ: ) ζε βζκφ πνθξίε ζε πξκθφε ε άπνε φ ε νκάδ ζφν δε έε ψζε νπ «Φπξψ» θ φ ε ζάζε ε πέί νπ δε εί εί; β) κήπσ, ε νκάδ ζφν εί πνιχ πν εεκεξσκέε ε Φπξθή Μεξξχζκζε θ πνιχ πν δξζήξ πφ φ πζεχε ε πιενεθί σ experts νπ Πξνξάκκν; ε εξψεζε 4 (θιεζνχ χπνπ), εκεώζε ξε πν σζέ ζε εζά δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ», Κέξ Ζκέξ θικβάνπ ε πξψε ζέζε κε πνζνζφ 44%, εψ θνινπζνχ ν Ξεψε θ Κέξ Φπθή Τεί. ν Γξάθεκ 4 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 4 n=32 ε ίζνε εξψεζε (θιεζνχ χπνπ), Αθέξε ξε δξάζε νπ «Φπξώ», πνπ εί πεξζζόεξν σζέ ζε νκάδ ζόν, ν ζύνιν σ experts ζεσξεί σ πν σζή δξάζε Κέξ Ζκέξ θ θνινπζνχ ν Ξεψε (πνπ ζνβζκνχ κε Οθνξνθεί) θ Κέξ Φπθή Τεί (πνπ ζνβζκνχ κε Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί). 60

62 Απφ ε κειέε σ πξπάσ, θίε πψ ν experts νπ «Φπξψ» ένπ πιήξε επίσζε σ δξάζεσ πνπ εί πν σζέ ζε νκάδ ζφν θ κάιζ εξξνχ θ κε ε ίδ ζεξά. ε εξψεζε 4β (θιεζνχ χπνπ), εκεώζε ξε ιόεξν σζέ ζε εζά δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ», ν Φινμενύζε νθνέεε θικβάνπ ε πξψε ζέζε κε πνζνζφ 50%, εψ θνινπζνχ ε Φξνίδ ζν ζπί θ ε Σνκενπνίεζε ν Γξάθεκ 5 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 5 n=32 ε ίζνε εξψεζε (θιεζνχ χπνπ), Αθέξε ξε δξάζε νπ «Φπξώ», πνπ εί ιόεξν σζέ ζε νκάδ ζόν, ν ζύνιν σ experts ζεσξεί σ ιφεξν σζή δξάζε ε πενξί θ θνινπζνχ ε Σνκενπνίεζε θ ν Φινμενχζε νθνέεε. Απφ ε κειέε σ πξπάσ, θίε πψ ν experts νπ «Φπξψ» ένπ επίσζε σ δξάζεσ πνπ εί ιφεξν σζέ ζε νκάδ ζφν. ε πφ ν ζεκείν πξέπε ζεκεσζεί φ θ ε νκάδ ζφν θάζζε ε πενξί ζ ιφεξε σζέ δξάζε ιιά φ ζε πξψε ξάδ. Ο experts νπ «Φπξψ», θιήζεθ εππιέν πήζνπ ζε εξψεζε Πζεύεε ό ε επθνσί νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» ζε νκάδ ζόν εί πνειεζκθή;. Ο πφε νπ δίζ, θζψ ν κζνί ζεσξνχ φ ε 61

63 επθνσί εί πνειεζκθή (ζε κεξθέ φκσ πεξπψζε) εψ ν άιιν κζνί ζεσξνχ φ δε εί θ ξθεξίδνπ ν «Φπξψ» σ έ δίεξ εζσζξεθέ Πξφξκκ. ε 5 ε εξψεζε (θιεζνχ χπνπ), Κά πόζν ππνζεξίδεε πξθάσ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ»;, ε ζπξπθή πιενεθί νπ δείκν δειψε ζεδφ φιε δξάζε φ ππνζεξίδε. ε πεξίπσζε φκσ ε πενξί θ ε Σνκενπνίεζε ν 51,6% θ ν 48,4% ίζν, δειψε φ δε σξίδε. Δππιέν ξθεά κεάιν πνζνζφ δειψε φ δε σξίδε Ηξνπδσθά Κέξ (38,7%), ε Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί (35,5%), Φινμενχζε νθνέεε (35,5%), ε Φξνίδ ζν ζπί (32,3%) θ Φπξθά κήκ σ Γεθψ Ννζνθνκείσ (25,8%). ε πφ ν ζεκείν πξέπε ζεκεσζεί, φ ζε πξψε άιπζε θίε πψ ε νκάδ ζφν θάζθε θνχ, ιφσ ε πήζεσ πνπ δφζεθ ζε εξψεζε 4β, ζ έκεε θεί ν δξάζε πνπ ζ ζπθέξσ ν κειχεξν πνζνζφ φκσ πνπ δε σξίδε ή πξψ ν Φινμενχζε νθνέεε, έπε ε Φξνίδ ζν ζπί θ κεά ε Σνκενπνίεζε. ν Γξάθεκ 6 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε 62

64 Αιιή ζάζε επεικώ πεί Φπνινθή ζήξμε Βειίσζε πνόε ππεξεζώ Κκπάε θά νπ ίκν Κπνιέκεζε Κν/θνύ Απνθιεζκνύ Απνεθπξνζώπεζε 12,9% 6,5% 16,2% 12,9% 9,7% 12,9% 16,2% Γξάθεκ 6 80,7% 83,8% 87,1% 90,3% 87,1% 83,8% πενξί 6,5% 51,6% 41,9% ΚνΠΔ Σνκενπνίεζε 12,9% 3,2% 3,2% 6,5% 48,4% 45,1% 80,7% Κέξ Ζκέξ 6,5% 9,7% 83,8% Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί 35,5% 64,5% Ηξνπδσθά Κέξ 9,7% 38,7% 51,6% Κέξ Φπθή Τεί 3,2% 19,4% 77,4% Φπξθά κήκ Ννζνθνκείσ Φξνίδ ζν ζπί Φινμενύζε νθνέεε Πξνζεπόκε δκεξίζκ Ξεώε Οθνξνθεί 25,8% 12,9% 6,5% 32,3% 3,2% 35,5% 3,2% 6,5% 3,2% 6,5% 3,2% 3,2% 12,9% 6,5% 9,7% 12,9% 3,2% 54,8% 54,8% 64,5% 77,4% 74,2% Γε ε σξίδσ Σε ππνζεξίδσ Ούε ε ππνζεξίδσ νύε ίζεκ Γε ε ππνζεξίδσ 87,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% n=32 ν Γξάθεκ 7 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε θάζε δξάζε ν πνζνζφ ππνζήξμε πνπ ζπθεξψε 63

65 Γξάθεκ 7 n=32 Απφ ν πξπάσ ξάθεκ, θίε φ ε δξάζε πνπ ζπθεξψε ν κειχεξν πνζνζφ ππνζήξμε εί ν θκπάε θά νπ ίκν (90,3%). Δππιέν πξεξεί φ ε πιενεθί σ δξάζεσ ζπθεξψε πνζνζφ ππνζήξμε άσ νπ 60%. Πέε κφν δξάζε ζπθεξψνπ πνζνζφ ππνζήξμε κθξφεξν νπ 60%. Μειεψ ν Γξάθεκ 6 πξεξεί φ πφ νθείιε ζν φ έ ζεκθφ πνζνζφ ε νκάδ ζφνπ δε σξίδε ζπθεθξκέε δξάζε θ φ ζν φ δε ππνζεξίδε. Αθφκ πφ ν Γξάθεκ 6 θίε φ ε νκάδ ζφν δε ίζε ζε πιενεθί σ δξάζεσ, ιιά θ ζε φζε ίζε ν πνζνζό ε ίζεζε εί πνιύ κθξό θζψ δε μεπεξά ν 6,5% νπ δείκν. 64

66 ε ζνί κε ε 5 ε εξψεζε πνπ έζεθε ζε νκάδ ζφν, ν experts νπ «Φπξψ» θιήζεθ πήζνπ ζ θφινπζε εξσήζε (θιεζνχ χπνπ): ) ε πνε πό πξθάσ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» πζεύεε ό ε νκάδ ζόν πνθξίε ζεθά θ β) ε πνε πό πξθάσ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» πζεύεε ό ε νκάδ ζόν δάθε ξεθά;. Ο experts ζν ζύνιν νπ: - πκθψεζ, πσ επεδή ν νκάδ ζφν πνθιείε δάθε ξεθά ζε θάπν δξάζε νπ Πξνξάκκν, ε εξψεζε β έπξεπε θξεζεί πφ ν εξσεκνιφν θ - επεζήκ φ ε άιιε εξψεζε ( ε εξψεζε ) έπξεπε δππσζεί σ εμή: ε πνε πό πξθάσ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» πζεύεε ό ε νκάδ ζόν πνθξίε;, θζψ θά ε άπνή νπ δε πνθξίε ζεκίε φ δε σξίδε θ φ φ εί ίζεε ζε πέ (ζν Πξάξεκ 8.1 πξίζε ν εξσεκνιφν πξ θ κεά ξνπνπνήζε). Αθνξθά κε δξάζε: ππάξνπ θάπνε νπνίε ν experts, ζν ζύνιό νπ ζπκθσνύ φ ε νκάδ ζφν πνθξίε θ άιιε νπνίε, ζν ζύνιό νπ ζπκθσνύ φ ε νκάδ ζφν δε σξίδε. Τπάξνπ φκσ θ δξάζε νπνίε ν πφε νπ δθέξνπ, θζψ άιιν ζεσξνχ φ ε νκάδ ζφν πνθξίε εψ άιιν πζεχνπ πψ δε σξίδε. Ο δξάζε νπνίε φιν ν experts νπ Πξνξάκκν ζπκθσνύ φ ε νκάδ ζφν πνθξίε-κέξ Ζκέξ, Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί,Κέξ Φπθή Τεί, Ξεψε, Οθνξνθεί, Πξνζεπφκε Γκεξίζκζπθεξψνπ πειφ πνζνζφ ππνζήξμε πφ ε νκάδ ζφν (βι. Γξάθεκ 7), πνπ θπκίε πφ 64,5% (Κεέ Μνάδε Φπθή Τεί) έσ 87,1% (Πξνζεπφκε Γκεξίζκ). Όκσ, ν δξάζε πνπ ζπθεξψνπ πειόεξ πνζνζά ππνζήξμε πφ φιε (βι. Γξάθεκ 7), δειδή ν Κκπάε θά νπ ίκν κε 90,3%, ε βειίσζε ε πνφε σ πξενκέσ ππεξεζψ κε 87,1% θ ε θπνιέκεζε νπ θνσθνχ πνθιεζκνχ κε 87,1%, δε ζπκπεξικβάν ζε εθείε νπνίε ν ζχνιν σ experts ζπκθσεί φ ε νκάδ ζφν πνθξίε. Αζέσ ζπκπεξικβάν, κεμχ άιισ, ζε εθείε δξάζε νπνίε ππάξε δάζζε πφεσ κεμχ σ experts. πθεθξκέ ν πόε σ experts 65

67 πέ δξάζε δίζ, θζψ νξζκέν ζεσξνχ φ ε νκάδ ζφν πνθξίε εψ άιιν φ δε σξίδε. Γενχ ινπφ θφινπζ εξσήκ: ) ί πξνθχπε πή ε δθνξνπνίεζε; β) ί ν experts νπ «Φπξψ» δε ένπ εί ίιεε ε ζάζε ε νκάδ ζφνπ θνξθά κε δξάζε νπνίε ε ίδ ε νκάδ ζφν δειψε ζε ζπξπθή ε πιενεθί φ ππνζεξίδε; Ο δξάζε νπνίε φιν ν experts νπ Πξνξάκκν ζπκθσνύ φ ε νκάδ ζφν δε σξίδε-πενξί, Σνκενπνίεζε, Ηξνπδσθά Κέξ, Φξνίδ ζν ζπί, Φινμενχζε νθνέεε- ζπθεξψνπ πειά πνζνζά φκσ πνπ δε σξίδνπ (βι. Γξάθεκ 6),πνπ θπκίε πφ 32,3% (Φξνίδ ζν ζπί) έσ 51,6% (πενξί). Απφ ε πξπάσ ζχθξζε, ζε πξψε άιπζε θίε φ ν experts ίζσ δε ένπ πόιπ ζθή εθό ε νκάδ ζφνπ δφ κε ζ πξπάσ δξάζε ν πνζνζφ σ φκσ πνπ δε σξίδε εί ξθεά πειφ ιιά κφν ζε πεξίπσζε ε Σνκενπνεζε θ ε πενξί ίδε θ μεπεξάε ίζν ν 50% νπ δείκν. Ο δξάζε νπνίε ν πφε σ experts δθνξνπννύ σ πξν ν ε νκάδ ζφν πνθξίε ή δε σξίδε εί: ) Φπξθά κήκ Γεθψ Ννζνθνκείσ, πνπ ζχκθσ κε ν Γξάθεκ 6 ν 25,8% νπ δείκν δε σξίδε, β) ε ιιή ζάζε/ζπκπεξθνξά ζε επεικίε πεί, ζπνκθνχ, δθζθνχ θι θ ε πνινθή ζήξμε νθνεεψ-ιεπψ, πνπ ζεκεψνπ δίεξ πειά πνζνζά ππνζήξμε πφ ε νκάδ ζφν (βι. Γξάθεκ 7) θ ) ν δξάζε ε Απνεθπξνζψπεζε θ σ Κν..Π.Δ., πνπ ζεκεψνπ θ πέ δίεξ πειά πνζνζά ππνζήξμε πφ ε νκάδ ζφν (βι. Γξάθεκ 7). ε εξψεζε 6, Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» νπνίε ππνζεξίδεε, κε πνό ξόπν έεε εθδειώζε ε ππνζήξμή ζ; Σ εέξεε έεε θάε;, ε πξψε ζέζε, κε πνζνζφ 81%, θικβάε ε εθδήισζε ε ππνζήξμε κέζ πφ ε ξήζε σ θννθώ δνκώ θ θνινπζεί κε 50% ε ζπκκενή ζε ζσκείν ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί. Αμίδε ζεκεσζεί φ ν πνζνζφ νπ δείκν πνπ δε έε θάε θκά εέξε εί ζεθά κθξφ (12,5%) ν Γξάθεκ 8 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε 66

68 Γξάθεκ 8 n=32 ε ίζνε εξψεζε, Γ πξπάσ δξάζε ζ νπνίε ε νκάδ ζόν πνθξίε, κε πνό ξόπν έε εθδειώζε ε ππνζήξμή ε; Σ εέξεε έε θάε;, ν experts έθεξ σ ξφπνπ εθδήισζε ε ππνζήξμε, ε ξήζε θννθώ δνκώ θ ε ζπκκενή ζε ζσκεί ιεπψ θ νθνεεψ. Απφ πξπάσ, δθίε ππάξε ύζε πόεσ κεμχ ε νκάδ ζφνπ θ σ experts νπ «Φπξψ». ε εξψεζε 6β (θιεζνχ χπνπ), Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» νπνίε ππνζεξίδεε, πήξε ε πξσνβνπιί ππνζεξίμεε;, ε ζπξπθή πιενεθί νπ δείκν πάεζε πψ πήξε ε πξσνβνπιί. ν Γξάθεκ 9 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε 67

69 Γξάθεκ 9 n=32 ε ίζνε εξψεζε, Γ πξπάσ δξάζε ζ νπνίε ε νκάδ ζόν πνθξίε, πήξε ε πξσνβνπιί ππνζεξίμε ή πεξίκεε πό άιινπ εδθεξόκενπ ν πξάμνπ πξών;, ν πφε σ experts δθνξνπννχ. Ζ πιενεθί ππνζεξίδε φ ε νκάδ ζφν έε πάξε ζεξά πξσνβνπιψ, άιιν φ πξσνβνπιί ένπ πάξε κφν ν νθνέεε θ φ ν ιήπε, εψ ιίν ππνζεξίδνπ πψ ε νκάδ ζφν δε έε πάξε θκί πξσνβνπιί. Απφ πξπάσ, θίε πψ ζε εθέ ξκκέ ν experts φ ένπ επίσζε ε ζάζε ε νκάδ ζφνπ. ε εξψεζε 6 (θιεζνχ χπνπ), Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» νπνίε ππνζεξίδεε, ε ππνζήξμή ζ εί δεκόζ;, ε ζπξπθή πιενεθί νπ δείκν πάεζε Ν. ν Γξάθεκ 10 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 10 ΟΥΗ ΝΑΗ n=32 68

70 πθξίν ν Γξάθεκ 9 κε ν Γξάθεκ 10, θίε πσ ν πνζνζφ νπ δείκν πνπ δήισζε φ πήξε πξσνβνπιί θ ππνζήξμε δξάζε νπ Πξνξάκκν εί ν ίδν κε ν πνζνζφ πνπ δήισζε φ ε ππνζήξμή νπ εί δεκφζ (80,7%). ε πξψε άιπζε ν ενφ πφ δείε φ ε νκάδ ζφν εί δξζήξ θ φ ζε πιενεθί ε εθά ν θνσθό ζίκ. ε ίζνε εξψεζε, Γ πξπάσ δξάζε ζ νπνίε ε νκάδ ζόν πνθξίε, ε ππνζήξμή νπ εί δεκόζ;, Ζ πιενεθί σ experts ζεσξεί φ εί δεκφζ. Απφ πξπάσ, ζπκπεξίε φ ν experts (ζε πιενεθί νπ) ένπ επίσζε ε ζάζε ε νκάδ ζφνπ. Ο experts νπ «Φπξψ», θιήζεθ εππιέν πήζνπ ζε εξψεζε Γ πξπάσ δξάζε ζ νπνίε ε νκάδ ζόν πνθξίε, δζέε νπ πνύκενπ νθννκθνύ θ ζξώπνπ πόξνπ ππνζεξίμε;. ε ζπξπθή νπ πιενεθί πάεζ πψ δε νπ δζέε, εψ πφ ιίνπ ππνζεξίεθε ε άπνε φ κπνξεί κε δζέε νπ νθννκθνχ πφξνπ ιιά δζέε νπ ζξψπνπ. ε εξψεζε 6δ, Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» νπνίε ππνζεξίδεε, ζπεξάδεζε κε άιι άνκ ή θνξεί ε ππνζήξμε νπ; Α πνν εί πνί;, ε πιενεθί νπ δείκν πάεζε πψ ζπεξάδε. ν Γξάθεκ 11 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 11 n=32 69

71 Ο θνξεί/ άνκ πνπ έθεξε ε νκάδ ζόν ό ζπεξάδε εί (ν θνξέ πνπ βξίζθε πξψν ζε ιίζ εί εθείν πνπ θέξζεθε πεξζζφεξε θνξέ πφ ε νκάδ ζφν θ.ν.θ.): χιινν ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί Π.Δ.Φ.Α.Δ.Δ. (Πειιδθή Έσζε ε Φπνθνσθή Απνθάζζε θ ε Δπεικθή Δπέμε) Π.Ο..Ο.Φ.Τ. (Πειιή Οκνζπνδί πιιφσ Οθνεεψ ε Φπθή Τεί) ΚΗΝ.Α.ΦΤ. (Κίεζε Αδειθψ φκσ κε Φπνθνσθέ δπζθνιίε) Γίθπν ε Φπνθνσθή Απνθάζζε θ ε Φπθή Τεί ΑΡΓΧ Κν..Π.Δ. Διιεθή Φπξθή Δξεί Διιάδν Δ.Π.Α.Φ.Τ. (Δξεί Πεξθεξεθή Αάππμε θ Φπθή Τεί) Δ.ΑκεΑ (Δζθή πνκνζπνδί Αφκσ κε Απεξί), Eufami (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness), GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks- Europe), Πάεν Πεπζήκν Πειιδθή πζπείξσζε ε Φπξθή Μεξξχζκζε, Οξάσζε πενξί Αζίκ, Διιεθή Γπνιθή Οξάσζε, Κέξ Ζκέξ, Δξδφκεν ζε Ξεψε, Γξνί θ επεικίε Φπθή Τεί Δ.ΚΔΦ.Τ.Δ. (Διιεθφ Κέξν Φπθή Τεή θ Δξεπψ). Δί άμν επζήκζε πψ ε πιενεθί νπ δείκν πάεζε πψ ζπεξάδε κε ξίνπ ε ππνζήξμε νπ «Φπξψ» θ φ ν θάινν σ θνξέσ (φπσ θίε πξπάσ) εί ζεδφ εμιεθφ, ενφ πνπ επβεβψε ε δπίζσζε φ ε νκάδ ζόν εί δίεξ δξζήξ, επθέξν ζν πξνζθήν ε θφινπζε εξψεζε: Μήπσ, ε νκάδ ζφν εί πνιχ πν εεκεξσκέε ε Φπξθή Μεξξχζκζε θ πνιχ πν δξζήξ πφ φ πζεχε ε πιενεθί σ experts νπ Πξνξάκκν; 70

72 ε ίζνε εξψεζε, Γ πξπάσ δξάζε ζ νπνίε ε νκάδ ζόν πνθξίε, ζπεξάδε κε άιι άνκ ή θνξεί ππνζεξίμε, Α πνν εί πνί;, ν experts νπ Φπξψ ζν ζύνιό νπ πάεζ πψ ζπεξάδε θ έθεξ νπ θφινπζνπ θνξεί/άνκ: Δπεικίε Φπθή Τεί χιινν ιεπψ ππεξεζψ Φπθή Τεί θ νθνεεψ Κν..Π.Δ. ΔΑκεΑ (Δζθή πνκνζπνδί Αφκσ κε Απεξί), Eufami (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) Απφ πξπάσ, δθίε φ ν experts ικβάν κε φ ππάξε ζπεξζί, ιιά δε σξίδνπ ν εύξν ε. ε 7 ε εξψεζε, Τπό πνίε ζπζήθε ζ ζκνύζε ππνζεξίδεε πξπάσ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ»;, ν 39% νπ δείκν πάεζε Πνέ, ν 29% ζκνχζε ν πξφξκκ ππεξεεί ν ζθνπφ ν νπνίν έε, εψ ν 12% δε σξίδε ζ ή πφ πνπ ζ ν νδενχζε ζκήζε ππνζεξίδε ν Πξφξκκ. ν Γξάθεκ 12 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 12 n=32 71

73 Απφ πξπάσ πήζε δθίε πψ ε ππνζήξμε ε νκάδ ζφνπ ζν Πξφξκκ δε εί δεδνκέε. Γ πφ ν ιφν πξέπε ζπειεζέ ε Φπξθή Μεξξχζκζε θξνίζνπ ζπείζε ππεξεεί ν ζθνπφ ν νπνίν έε. ε ίζνε εξψεζε, Τπό πνίε ζπζήθε πζεύεε ό ε νκάδ ζόν ζ ζκνύζε ππνζεξίδε ν Πξόξκκ «Φπξώ»;, ε πιενεθί σ experts ζεσξεί φ ε νκάδ ζφν δε σξίδε ζ ή πφ πνπ ζ ε νδενχζε ζκήζε ππνζεξίδε ν Πξφξκκ, κεξθνί ζεσξνχ φ δε ππάξνπ ένε ζπζήθε θζψ ε νκάδ ζφν πνικβάε θζεκεξά ζεθά πνειέζκ ε κεξξχζκζε, εψ ιίν πζεχνπ φ ε νκάδ ζφν ζ ζκνχζε ε ππνζήξμε ε δε ππήξε φξκ θ εκπζνζχε ζ ππεξεζίε, δειδή ζκνχζε ν Πξφξκκ ππεξεεί ν ζθνπφ ν νπνίν έε. Απφ πξπάσ δθίε πψ ν πήζε πνπ δφζεθ πφ νπ experts ζπκπεξικβάν ζε εθείε πνπ δφζεθ πφ ε νκάδ ζφν. Θ πεξίκεε φκσ θεί ε πιενεθί σ experts ζεσξεί είε φ ε νκάδ ζφν δε ζ ζκήζε πφε ππνζεξίδε ν πξφξκκ είε φ ζ ζκνχζε ε ππνζήξμε ε δε ππήξε φξκ θ εκπζνζχε ζ ππεξεζίε νπ «Φπξψ». Ππήπζ: Όπσ πξνθέξζεθε, ν ζύνιν σ experts νπ «Φπξώ» ζπκθώεζε πσ ε νκάδ ζόν πνθιείε δάθε ξεθά ζε θάπν δξάζε νπ. Γ πό ν ιόν εξσήζε 8, β,, δ θ 9 πνπ θνινπζνύ θ θνξνύ ζε νκάδ ζόν, δε ππάξνπ ίζνε εξσήζε πνπ πήζεθ πό νπ experts νπ Πξνξάκκν (ζν Πξάξεκ 8.1 πξίζε ν εξσεκνιφν πξ θ κεά ξνπνπνήζε). ε εξψεζε 8, Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» ζ νπνίε ίζεζε, κε πνό ξόπν έεε εθδειώζε ε ίζεζή ζ; Σ εέξεε έεε θάε;, ε ζπξπθή πιενεθί φζσ ίζε κε θάπν δξάζε δειψε φ δε έε εθδειψζε εεξά ε ίζεζε ε ιιά θ ν ππφινπν πιά ένπ εθθξάζε ε ίζεζή νπ κέζσ ζπδεήζεσ. ν Γξάθεκ 13 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε 72

74 Γξάθεκ 13 n=5 ε πφ ν ζεκείν, πξέπε ζεκεσζεί φ πνζνζφ νπ δείκν πνπ δήισζε φ ίζε ζε θάπν δξάζε νπ «Φπξψ» εί ζεθά κθξφ, φπσ θίε θ ζν Γξάθεκ 14 πνπ θνινπζεί. Γξάθεκ 14 n=32 ε εξψεζε 8β (θιεζνχ χπνπ), Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» ζ νπνίε ίζεζε, πήξε ε πξσνβνπιί εθθξάζεε ε ίζεζή ζ;, κφι ν 20% φζσ ίζε δήισζε φ έε πάξε ε πξσνβνπιί ε εθθξάζε. ν Γξάθεκ 15 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε 73

75 Γξάθεκ 15 n=5 Απφ ε ζχθξζε νπ Γξθήκν 9 κε ν Γξάθεκ 15, δθίε φ ε νκάδ ζφν πίξε, ζε ζπξπθφ πνζνζφ, πξσνβνπιί εθθξάζε ε ππνζήξμε ε ιιά δε πίξε πξσνβνπιί εθθξάζε ε ίζεζή ε. ε εξψεζε 8 (θιεζνχ χπνπ), Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» ζ νπνίε ίζεζε, ε ίζεζή ζ εί δεκόζ;, θ εδψ κφι ν 20% φζσ ίζε δήισζε φ εί δεκφζ. ν Γξάθεκ 16 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 16 n=5 Απφ ε ζχθξζε νπ Γξθήκν 10 κε ν Γξάθεκ 16, δθίε φ ε νκάδ ζφν εθθξάδε δεκφζ ε ππνζήξμή ε, ιιά δε εθθξάδε δεκφζ ε ίζεζή ε. 74

76 ε εξψεζε 8δ, Γ πέ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ» ζ νπνίε ίζεζε, ζπεξάδεζε κε άιι άνκ ή θνξεί ε ππνζήξμε ε ίζεζή ζ; Α πνν εί πνί;, ε πφιπε πιενεθί φζσ ίζε κε θάπν δξάζε πάεζε πσ δε ζπεξάδε κε θέ. Απφ ε ζχθξζε νπ Γξθήκν 11 κε ε πάεζε ζε εξψεζε 8δ, θίε πψ εψ ε νκάδ ζφν δεκνπξεί ζπεξζίε ε ππνζήξμε σ δξάζεσ ζ νπνίε πνθξίε ζεθά δε ζπκβίε ν ίδν φ πξφθε ε ππνζήξμε ίζεζή ε ε εξψεζε 9, Τπό πνίε ζπζήθε ζ ππνζεξίδε πξπάσ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ», ε πφιπε πιενεθί φζσ ίζε κε θάπν δξάζε πάεζε πψ δε σξίδε. Απφ πξπάσ, δθίε πψ ν experts νπ «Φπξψ» νξζώ πζεύνπ ό ε νκάδ ζόν δε ίζε ζ δξάζε νπ Πξνξάκκν θζψ ιχν εξσήζε 8, β,, δ πξεξεί θεί φζν φ ν πνζνζφ ε ίζεζε εί ζεθά κθξφ φζν θ φ πή ε ίζεζε δε εθθξάδε δεκφζ θ νχε εί νξσκέε, ζπεπψ εί ζ κε ππάξε. ε εξψεζε 10, Σ πξνζδνθώκε πνειέζκ πό ε εθξκνή νπ Πξνξάκκν «Φπξώ», εί θόινπζ. ε βζκό πνθξίν ζήκεξ ζ άθε-πξνζδνθίε ζ, όπνε θ εί πέ; ( θάζε έ πνέιεζκ επιέμε κή πό 0-10) ε κειφεξε βζκνινί πίξνπ ν Πξσνβάζκε ππεξεζίε Φπθή Τεί κε κέζν φξν 6,3 εψ ε πειφεξε ε Τπνζεξδφκεε δβίσζε ζε θνφε κε κέζν φξν 7,5. ν Γξάθεκ 17 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε 75

77 Γξάθεκ 17 n=32 Απφ ν πξπάσ ξάθεκ, θίε πψ ε θνπνίεζε ε νκάδ ζφνπ θεί ζε έ κέζν επίπεδν σξί ππάξε δίεξε δθνξνπνίεζε κεμχ σ δξάζεσ. Ο κέζν όξν θνπνίεζε ε νκάδ ζφνπ πφ ν ζύνιν σ πνειεζκάσ ε Φπξθή Μεξξχζκζε εί 6,9. ε ίζνε εξψεζε, Κά ε ώκε ζ κε ε νινθιήξσζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ», ν 2015 (εθόζν πεύε νπ ζόνπ νπ), ζε βζκό ζ πνθξίν πξπάσ πνειέζκ ζ πξνζδνθίε ε νκάδ ζόνπ; θάζε έ πνέιεζκ επιέμε κή πό 0-10), ν experts νπ «Φπξψ» βζκνιννχ κειφεξ ε Δπέμε σ ιεπψ ζε νξά εξζί (ΚνΠΔ θι) κε κέζν φξν 5, εψ βζκνιννχ πειφεξ ε Απνζπινπνίεζε θ θιείζκν σ πξείσ κε κέζν φξν 9,8. 76

78 ν Γξάθεκ 18 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 18 n=4 Πξέπε ζεκεσζεί φ εψ ν experts νπ Πξνξάκκν ένπ εξσεζεί θ ε Σνκενπνίεζε, ε νκάδ ζφν δε έε., θζψ ζχκθσ κε ζπειεζέ ε Φπξθή Μεξξχζκζε ε Σνκενπνίεζε κε ίε πξν φθειν ε νκάδ ζφνπ, ιιά δε ε θνξά σ ππεξεζί, δφ ν ξφιν ε εί δεκνπξεί 77

79 θνπνεθφ δίθπν ππεξεζψ Φπθή Τεί ζε θνφε ιφσ σ θψ νπ πιεζπζκνχ. Απφ ν πξπάσ ξάθεκ, θίε φ ππάξε δθνξνπνίεζε κεμχ σ δξάζεσ σ πξν ε βζκνινί πνπ έιβ πφ νπ experts νπ Πξνξάκκν. Κά ε ψκε νπ, κε ε νινθιήξσζε νπ Πξνξάκκν «Φπξψ», ν 2015 (εθφζν πεχε νπ ζφνπ νπ), ε Απνζπινπνίεζε - θιείζκν σ πξείσ θ ε Τπνζεξδφκεε δβίσζε ζε θνφε ζ πνθξίν ζεδφ ζν 100% σ πξνζδνθψ ε νκάδ ζφνπ, εψ ε Γζθάιζε ε ζπέε ε θξνίδ ζν επίπεδν ε θνφε θ ε Δπέμε σ ιεπψ ζε νξά εξζί (ΚνΠΔ θι) ζ πνθξίν κφν ζν 50% σ πξνζδνθψ ε.. χκθσ ψξ κε ε βζκνινί σ experts, ν κέζν όξν νπ ζπνιθνχ βζκνχ πφθξζε σ πνειεζκάσ ζ άθε-πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ κε ε νινθιήξσζε νπ «Φπξψ» ν 2015 (εθφζν πεχε νπ ζφνπ νπ), εί θ πφ 6,9 (εμξνπκέε ε Σνκενπνίεζε). Πξνθχπε ινπφ ν θφινπζν εξψεκ : Ο βζκφ θνπνίεζε σ θψπξνζδνθψ ε νκάδ ζφνπ, θάζε έ πφ κέξ ζήκεξ πνειέζκ νπ «Φπξψ», θά πόζν ζπθιίε κε ν βζκφ πνπ πζεχνπ ν experts νπ Πξνξάκκν φ πά πνειέζκ ζ πνθξίν ζ άθεπξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ κε ε νινθιήξσζε νπ «Φπξψ» ν 2015 (εθφζν πεχε νπ ζφνπ νπ); Μ πξψε πάεζε δίε πφ νπ κέζνπ φξνπ πνπ εμήζεζ πξπάσ θ ν νπνίν ζπκπίπνπ (6.9). ε πξψε άιπζε ν ενφ πφ ππνδειψε φ ε νκάδ ζόν εί πεξζζόεξν θνπνεκέε πφ πνειέζκ νπ Πξνξάκκν πφ φ πζεχνπ ν experts, θζψ ν κέζν φξν ε νκάδ ζφνπ εί ν ζήκεξ εψ σ experts ν ν Γξάθεκ 19 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν θάζε δξάζε, (εθθξζκέν ζε πνζνζφ επί ν %), ν ζεκεξφ βζκφ πφθξζε σ πνειεζκάσ ζ πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ θ ν βζκφ πνπ πζεχνπ ν experts νπ Πξνξάκκν φ πά πνειέζκ ζ πνθξίν ζ άθεπξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ κε ε νινθιήξσζε νπ «Φπξψ» ν 2015 (εθφζν πεχε νπ ζφνπ νπ). 78

80 Γξάθεκ 19 Απφ ν πξπάσ ξάθεκ, πξεξεί φ ππάξνπ δξάζε νπνίε ε νκάδ ζόν εί πεξζζόεξν θνπνεκέε ζήκεξ, πφ φ πζεχνπ ν experts φ ζ εί ν Μί έν δξάζε εί ε Δπέμε σ ιεπψ ζε νξά εξζί (ΚνΠΔ θι) φπνπ ν πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ ππεξβίνπ ε ίιεε σ experts θά 23%. Δππιέν πξεξεί φ ππάξνπ δξάζε νπνίε ππάξε θόκ δξόκν δπζεί ψζε ε θνπνίεζε ε νκάδ ζφνπ ίε πή πνπ πζεχνπ ν experts φ ζ εί ν Μί έν δξάζε εί ε Τπνζεξδφκεε δβίσζε ζε θνφε φπνπ ν πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ ππνιείπν ε ίιεε σ experts θά 20%. 79

81 ν Γξάθεκ 20 πνπ θνινπζεί πξνπζάδε ε πφζζε πνπ ππάξε (ζεθή ή ξεθή), κεμχ νπ ζεκεξνχ βζκνχ πφθξζε σ πνειεζκάσ ζ πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ θ νπ βζκνχ πνπ πζεχνπ ν experts νπ Πξνξάκκν φ πά πνειέζκ ζ πνθξίν ζ άθεπξνζδνθίε ε κε ε νινθιήξσζε νπ «Φπξψ» ν 2015 Γξάθεκ 20 Δπέμε σ ιεπώ ζε νξά εξζί (Κν..Π.Δ. θι) Γζθάιζε ε ζπέε ε θξνίδ ζν επίπεδν ε θνόε Δδπάκσζε ιεπώ & νθνεεώ νπ Πξσνβάζκε ππεξεζίε Φπθή Τεί Κπνιέκεζε Κνσθνύ Απνθιεζκνύ & ίκν Αάππμε θννθώ δνκώ +23% +17% +7% +5% +2% 0-5% Τπνζεξδόκεε δβίσζε ζε θνόε -20% Απνζπινπνίεζε θ θιείζκν σ πξείσ -29% Απφ ν πξπάσ Γξάθεκ, θίε φ ε πιενεθί σ δξάζεσ ε νκάδ ζφν εί πεξζζφεξν θνπνεκέε πφ φ πζεχνπ ν experts φ ζ εί ν πθεθξκέ ν πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ δξάζε Κπνιέκεζε θνσθνχ πνθιεζκνχ θ ίκν, Πξσνβάζκε ππεξεζίε Φπθή Τεί, Δδπάκσζε ιεπψ θ νθνεεψ, Γζθάιζε ε ζπέε ε θξνίδ ζε θννθφ επίπεδν θ Δπέμε σ ιεπψ ζε νξά εξζί ππεξβίνπ ε ίιεε σ experts ζε πνζνζφ 2%, 5%, 7%, 17% θ 23%. Δππιέν πφ ν Γξάθεκ 20 πξεξεί φ ν πξνζδνθίε ε νκάδ ζφνπ ε δξάζε ε 80

82 άππμε θννθψ δνκψ ππνιείπν ειάζ ε ίιεε σ experts (5%), εψ θφκ πξέπε δπζεί δξφκν δξάζε ε πνζπινπνίεζε θ ε ππνζεξδφκεε δβίσζε ζε θνφε, ψζε ε θνπνίεζε ε νκάδ ζφνπ πφ πνειέζκ νπ Πξνξάκκν εί ν 2015 πή πνπ πζεχνπ ν experts φ ζ εί. Σέιν ζε εξψεζε 11 (θιεζνχ χπνπ), Κά ε ώκε ζ πνν εί εθείν ν θνξεί/νκάδε/άνκ πνπ ε ππνζήξμε ή ε ίζεζε νπ ζ δξάζε νπ Πξνξάκκν «Φπξώ», πίδε ζεκθό ξόιν ζε δκόξθσζε ε δθή ζ ζάζε;, ε πί εί ξθεά κνξζκέε κε νπ Δπεικίε Φπθή Τεί θικβάνπ ε πξψε ζέζε κε πνζνζφ 66%, εψ θνινπζεί ε Οθνέε κε 56%. ν Γξάθεκ 21 πνπ θνινπζεί πξνπζάδν ιπθά ν πήζε Γξάθεκ 21 n=32 81

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ. Oκαδνπνίεζε θαη ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ. Oκαδνπνίεζε θαη ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ Δξήλε Υαδεινπθά-Μαπξή 1 Άλλα Ηνξδαλίδνπ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ Oκαδνπνίεζε θα ζεξά δδαζθαιία σλ θεκέλσλ 1. Δζαγσγή Ζ εζαγσγή νπ Γαζεκαθνχ Δλαίνπ Πιαζίνπ Πξνγξάκκαν πνπδψλ ε Διιελθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β - - ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΤΑΜΕΙΟ ΥΝΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ (Α/3, Α/7, ΑΕΠ/3, ΑΜΠ/3 & ΑΝΑ/3) ΕΠΑ 2007-203 (Α/8

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση.

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. process of developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα