ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 Pictet Prospectus Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ιούλιος 2011 Juin 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 Pictet Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η παλιά ονομασία «Pictet Funds (LUX)» τροποποιήθηκε σε «Pictet» στις 20 Απριλίου Οι μετοχές της Pictet είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ποιες υποκατηγορίες μετοχών θα εισάγονται. Καμία άλλη πληροφορία δεν θα λαμβάνεται υπόψη πέραν εκείνων που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο και στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό. Το γαλλικό κείμενο είναι το αυθεντικό, με εξαίρεση συγκεκριμένες απαιτήσεις του ισχύοντος κειμένου που επιβάλλονται από την πλευρά των αρχών στις οποίες θα μπορούσε να καταχωρηθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή εάν προτίθεστε να προβείτε σε εγγραφή για αγορά μεριδίων της Pictet (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία σύμβουλο. Κανείς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πληροφορίες ή να κάνει συστάσεις σχετικά με την έκδοση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (τα «μερίδια») που δεν περιλαμβάνονται ή στα οποία δεν πραγματοποιείται αναφορά στο παρόν έγγραφο ή στις εκθέσεις που επισυνάπτονται σε αυτό. Ούτε η διανομή του παρόντος εγγράφου, ούτε η προσφορά, η έκδοση ή η πώληση μεριδίων δεν συνιστούν εγγύηση ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι ορθά σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου. Κανένα άτομο που λαμβάνει ένα αντίτυπο του παρόντος εγγράφου σε οποιοδήποτε έδαφος δεν μπορεί να το θεωρεί πρόσκληση, παρά μόνο εάν σε αυτό το συγκεκριμένο έδαφος θα μπορούσε να του απευθυνθεί μια τέτοια πρόσκληση δίχως να απαιτείται το εν λόγω άτομο να συμμορφώνεται με απαιτήσεις καταχώρησης ή άλλες νομικές προϋποθέσεις. Κάθε άτομο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει μερίδια έχει την ευθύνη να διασφαλίζει από μόνο του την τήρηση των νόμων που ισχύουν στο αντίστοιχο έδαφος ως προς την αγορά μεριδίων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των ενδεχόμενων απαιτούμενων κυβερνητικών αδειών και άλλων εξουσιοδοτήσεων ή της τήρησης όλων των άλλων διατυπώσεων που θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές στο εν λόγω έδαφος. Τα μερίδια δεν είναι καταχωρημένα και ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον «Νόμο περί Χρεογράφων των Ηνωμένων Πολιτειών» του 1933 όπως τροποποιήθηκε (ο «νόμος του 1933»), ούτε είναι καταχωρημένα ή εγκεκριμένα σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών σε μία από τις Πολιτείες ή άλλη πολιτική υποδιαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δυνατή ούτε η προσφορά ούτε η πώληση, ούτε η εκχώρηση ούτε η παράδοση των μεριδίων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε σε υπηκόους ούτε για λογαριασμό ούτε προς όφελος υπηκόων των ΗΠΑ (όπως ορίζονται στον κανονισμό S του νόμου του 1933), με εξαίρεση ορισμένες συναλλαγές που απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις καταχώρησης του νόμου του 1933 και όλων των άλλων νόμων οποιασδήποτε Πολιτείας ή νόμων σχετικών με τις κινητές αξίες. Τα μερίδια προσφέρονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την απαλλαγή από τους κανονισμούς περί καταχώρησης του νόμου του 1933 όπως αναφέρονται στον Κανόνα S του εν λόγω νόμου. Επιπλέον, τα μερίδια προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διαπιστευμένους επενδυτές («accredited investors») υπό την έννοια του Κανόνα 501(α) του νόμου του 1933 με βάση την απαλλαγή από τους κανονισμούς περί καταχώρησης του νόμου του 1933 όπως αναφέρονται στον Κανόνα 506 του εν λόγω νόμου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι καταχωρισμένο και ούτε πρόκειται να καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Investment Company Act) του 1940 (ο «νόμος του 1940») και επομένως είναι περιορισμένο ως προς τον αριθμό των κατόχων μεριδίων που μπορούν να είναι υπήκοοι των ΗΠΑ. Το καταστατικό περιλαμβάνει διατάξεις με στόχο να απαγορεύεται η κατοχή μεριδίων από υπηκόους των ΗΠΑ σε περιπτώσεις που θα οδηγούσαν σε παραβίαση των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να επιτρέπεται στους Συμβούλους να προβαίνουν σε αναγκαστική εξαγορά των μεριδίων που οι Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητη ή ενδεδειγμένη προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, κάθε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την έκδοση μεριδίων σε υπηκόους των ΗΠΑ θα φέρει ένα υπόμνημα το οποίο θα επισημαίνει ότι τα μερίδια δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον νόμο του 1933 και ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τον νόμο του 1940 και θα αναφέρει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με την εκχώρηση και την πώληση. Προειδοποιούνται οι υποψήφιοι επενδυτές ότι η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει κινδύνους. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στους συνήθεις επενδυτικούς κινδύνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δεχτούν δυσμενές πλήγμα από τις πολιτικές εξελίξεις ή και μεταβολές των τοπικών νόμων, των φόρων, των συναλλαγματικών ελέγχων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει επενδυτικούς κινδύνους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πιθανή απώλεια του κεφαλαίου. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η τιμή των μεριδίων μπορεί να σημειώσει πτώση όπως και άνοδο. 3

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 12 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 17 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 18 ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 18 ΕΞΑΓΟΡΕΣ 18 ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 19 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 21 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 22 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 23 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 23

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 24 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 24 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΥ 25 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 25 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 26 Παράρτημα 1: Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων PICTET EUR BONDS PICTET USD GOVERNMENT BONDS PICTET CHF LIQUIDITY PICTET USD LIQUIDITY PICTET EUR LIQUIDITY PICTET EUR CORPORATE BONDS PICTET GLOBAL EMERGING DEBT PICTET WORLD GOVERNMENT BONDS PICTET EUR HIGH YIELD PICTET EUR SHORT MID-TERM BONDS PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS PICTET CHF BONDS PICTET EUR GOVERNMENT BONDS PICTET EUR INFLATION LINKED BONDS PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT 66

7 17. PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES PICTET JPY LIQUIDITY PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT PICTET USD SOVEREIGN LIQUIDITY PICTET EUR SOVEREIGN LIQUIDITY PICTET US HIGH YIELD PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL 86 Παράρτημα 2: Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μετοχών PICTET EUROPEAN EQUITY SELECTION PICTET SMALL CAP EUROPE PICTET EMERGING MARKETS PICTET EASTERN EUROPE PICTET EUROPE INDEX PICTET USA INDEX PICTET EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES PICTET JAPAN INDEX PICTET PACIFIC EX JAPAN INDEX PICTET DIGITAL COMMUNICATION PICTET BIOTECH PICTET PREMIUM BRANDS PICTET WATER PICTET INDIAN EQUITIES PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES 118

8 39. PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN PICTET GREATER CHINA PICTET JAPANESE EQUITY SELECTION PICTET GENERICS PICTET EMERGING MARKETS INDEX PICTET EUROLAND INDEX PICTET US EQUITY GROWTH SELECTION PICTET SECURITY PICTET CLEAN ENERGY PICTET RUSSIAN EQUITIES PICTET TIMBER PICTET AGRICULTURE PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION PICTET US EQUITY VALUE SELECTION PICTET MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA PICTET ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION PICTET BRAZIL INDEX PICTET BRIC INDEX PICTET CHINA INDEX PICTET INDIA INDEX PICTET LATAM INDEX PICTET RUSSIA INDEX 168

9 Παράρτημα 3: Ισορροπημένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια PICTET PICLIFE PICTET ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED PICTET ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE PICTET CONVERTIBLE BONDS 176 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 179

10

11 Ενημερωτικό Δελτίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Έδρα της Εταιρείας 3, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πρόεδρος Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet Funds S.A., Genève Σύμβουλοι Michèle BERGER, Διευθύντρια, Pictet Funds (Europe) S.A., Luxembourg Christoph SCHWEIZER, Αναπληρωτής Διευθυντής, Pictet Funds S.A., Genève. Pascal CHAUVAUX, Βοηθός Διευθυντή, Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxembourg. Εταιρεία Διαχείρισης Pictet Funds (Europe) S.A. 3, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης Πρόεδρος Rémy BEST, Εταίρος, Pictet & Cie,Genève Μέλη Pierre ETIENNE, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet & Cie (Europe) S.A. Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Pictet Funds S.A., Genève Στελέχη της Εταιρείας Διαχείρισης Michèle BERGER, Διευθύντρια Pictet Funds (Europe) S.A. Christoph SCHWEIZER, Αναπληρωτής Διευθυντής, Pictet Funds S.A., Genève Rolf BANZ, Διευθυντής, Pictet & Cie, Genève Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet Funds S.A., Genève Cédric VERMESSE, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Genève Τράπεζα Θεματοφύλακας Pictet & Cie (Europe) S.A. 1, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο Πράκτορας Μεταβιβάσεων, Υπεύθυνος Διοίκησης και Πράκτορας Πληρωμών Pictet & Cie (Europe) S.A. 1, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο Διαχειριστές Pictet Asset Management S.A. 60 route des Acacias CH-1211 Γενεύη 73 Pictet Asset Management Limited Moor House, Level 11, 120 London Wall, Λονδίνο EC2Y 5ET, ΗΒ Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapour 8 Marina Boulevard #05-02Marina Bay Financial Centre Tower 1 Σιγκαπούρη Pictet Asset Management (Japan) Ltd Kishimoto Building 7F Marunouchi, Chiyoda-ku Τόκυο , Ιαπωνία Sectoral Asset Management Inc Sherbrooke Street Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 3G4, Καναδάς Waddell & Reed Investment Management Company, 6300 Lamar Shawnee Mission KS 66202, Ηνωμένες Πολιτείες Westwood Management Corp. 200 Crescent Court Suite 1200 Dallas, Texas 75201, Ηνωμένες Πολιτείες Metropolitan West Asset Management, LLC 865 South Figueroa Street, Los Angeles, CA Jabre Capital Partners S.A. 1, rue des Moulins CH Γενεύη Ελεγκτής Αμοιβαίου Κεφαλαίου Deloitte S.A. 560 rue de Neudorf, L-2220 Λουξεμβούργο Νομικός Σύμβουλος Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L-1340 Λουξεμβούργο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εάν δεν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, ως εργάσιμη ημέρα θα ορίζεται η ημέρα κατά την οποία διεξάγουν τις καθημερινές τους δραστηριότητές οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο (μια «Εργάσιμη Ημέρα»). Η διανομή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον συνοδεύεται από αντίτυπο της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αντίτυπο της τελευταίας εξαμηνιαίας έκθεσης, εφόσον έχει εκδοθεί μετά την ετήσια έκθεση. Οι εν λόγω εκθέσεις συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου. 11

12 Πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Pictet Europe Index, Pictet Japan Index, Pictet Pacific (Ex Japan) Index, Pictet Emerging Markets Index, Pictet Euroland Index, Pictet-Brazil Index, Pictet BRIC Index, Pictet China Index, Pictet-India Index, Pictet Latam Index και Pictet Russia Index: Τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια δεν προωθούνται ούτε προτείνονται ούτε πωλούνται από τη Morgan Stanley Capital International Inc. («MSCI»), ούτε τα υποκαταστήματα αυτής, τους παρόχους πληροφοριών αυτής ή κάποιον τρίτο (εφεξής «μέρη MSCI») που εμπλέκονται στη σύσταση, τον υπολογισμό ή τη δημιουργία οποιουδήποτε δείκτη MSCI. Οι δείκτες MSCI αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της MSCI. Το MSCI και τα ονόματα των δεικτών MSCI είναι σήματα υπηρεσιών της MSCI ή των υποκαταστημάτων αυτής και είναι εγκεκριμένα προς χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις από την Εταιρεία Διαχείρισης. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, στους κατόχους των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή σε οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού, για τη χρησιμότητα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια γενικότερα ή στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ειδικότερα ή για τη δυνατότητα οποιουδήποτε δείκτη MSCI να ακολουθήσει την απόδοση μιας αντίστοιχης χρηματιστηριακής αγοράς. Η MSCI ή τα υποκαταστήματα αυτής είναι οι εκχωρητές της άδειας ορισμένων κατατεθέντων σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών επωνυμιών, καθώς και δεικτών MSCI που έχουν οριστεί, διαμορφωθεί και υπολογιστεί από την MSCI, ανεξάρτητα από τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τον εκδότη ή τον κάτοχο των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εκδοτών ή κατόχων των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να ορίσει, να διαμορφώσει ή να υπολογίσει τους δείκτες MSCI. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν είναι υπεύθυνο, ούτε συμμετέχει στον ορισμό της ημερομηνίας έκδοσης των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, των τιμών αυτών ή των ποσοτήτων που θα εκδοθούν, ούτε στον καθορισμό ή τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν έχει την υποχρέωση ούτε την ευθύνη έναντι των κατόχων των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων για τη διοίκηση, την προώθηση ή την προσφορά των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Παρόλο που η MSCI λαμβάνει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών MSCI και προέρχονται από πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες από την MSCI, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν πιστοποιεί ούτε εγγυάται για την αυθεντικότητα, την ακρίβεια ή και πληρότητα οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, για τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν από τον δικαιούχο της άδειας, τους πελάτες αυτού ή τους αντισυμβαλλόμενους, τους εκδότες και τους κατόχους των αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, που απορρέουν από τη χρήση οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα εξουσιοδοτημένα δικαιώματα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν θεωρείται υπεύθυνο για οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε παράλειψη ή διακοπή οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή σχετικά με αυτόν ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Επιπλέον, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, και τα μέρη της MSCI δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την εμπορεύσιμη ποιότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών) είτε άμεση, είτε έμμεση, ειδική, ποινική ή άλλη, ακόμη και εάν είχε γνωστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης τέτοιας ζημίας. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η Pictet (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») είναι μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος του 2010»). Η εταιρεία συστάθηκε για απεριόριστη διάρκεια στις 20 Σεπτεμβρίου 1991 υπό την επωνυμία Pictet Umbrella Fund και το καταστατικό της δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Mémorial»), Ειδικό Τεύχος Εταιρειών και Ενώσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στις 29 Οκτωβρίου Τροποποιήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη στις 30 Οκτωβρίου 1992, η οποία δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 23 Ιανουαρίου 1993, καθώς και με συμβολαιογραφική πράξη στις 14 Ιουνίου 1995, η οποία δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 13 Ιουλίου 1995, με συμβολαιογραφική πράξη στις 8 Νοεμβρίου 1999, η οποία δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 7 Μαρτίου 2000, με συμβολαιογραφική πράξη στις 2 Μαΐου 2001, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου 2001, με συμβολαιογραφική πράξη στις 12 Σεπτεμβρίου 2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2003, με συμβολαιογραφική πράξη στις 8 Δεκεμβρίου 2005, η οποία δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2005, με συμβολαιογραφική πράξη στις 28 Απριλίου 2006, η οποία δημοσιεύτηκε στις 18 Μαΐου 2006, με συμβολαιογραφική πράξη στις 21 Μαΐου 2007, η οποία δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου 2007 με συμβολαιογραφική πράξη στις 27 Οκτωβρίου 2008, η οποία δημοσιεύτηκε στις 17 Νοεμβρίου 2008, με συμβολαιογραφική πράξη στις 23 Ιανουαρίου 2009, η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009 και τέλος με συμβολαιογραφική πράξη στις 9 Απριλίου 2010, η οποία δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου Η SICAV είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου με αριθμό Β Το κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού, ενώ το ελάχιστο επιτρεπόμενο κεφάλαιο θα ανέρχεται σε EUR. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση σε μια παγκόσμια γκάμα αγορών και μια ποικιλία επενδυτικών τεχνικών μέσω ενός εύρους εξειδικευμένων προϊόντων («επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια») συγκεντρωμένων σε μία και μοναδική δομή. Η επενδυτική πολιτική των διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα διασφαλίζεται η μεγάλη διασπορά των κινδύνων μέσω της διαφοροποίησης σε έναν μεγάλο αριθμό κινητών αξιών, η επιλογή των οποίων δεν θα είναι περιορισμένη με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στο κεφάλαιο «Επενδυτικοί περιορισμοί» που ακολουθεί ούτε από γεωγραφικής άποψης ούτε από πλευράς οικονομικού κλάδου, ούτε ως προς τον τύπο των χρησιμοποιούμενων κινητών αξιών. Συγκέντρωση (pooling) Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και εφόσον το επιτρέπουν οι επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων 12

13 κεφαλαίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θα μπορεί να αποφασίσει τη συνδιαχείριση ενός μέρους ή του συνόλου του ενεργητικού ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Pictet. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία ενεργητικού διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα υπόκεινται σε κοινή διαχείριση σύμφωνα με την προαναφερθείσα τεχνική. Τα συνδιαχειριζόμενα στοιχεία ενεργητικού θα αναφέρονται με τον όρο «συγκέντρωση» («pool»). Εντούτοις, αυτές οι συγκεντρώσεις θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εσωτερικής διαχείρισης. Δεν θα συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες και δεν θα είναι απευθείας προσιτές στους επενδυτές. Σε κάθε συνδιαχειριζόμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα κατανέμονται επομένως τα δικά του στοιχεία ενεργητικού. Όταν τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική, τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται αρχικά σε κάθε συνδιαχειριζόμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα καθορίζονται ανάλογα με την αρχική του συμμετοχή στη συγκέντρωση. Εν συνεχεία, η σύνθεση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού θα ποικίλει ανάλογα με τις συνεισφορές ή τις αναλήψεις που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το σύστημα καταμερισμού που αναφέρεται παραπάνω εφαρμόζεται σε κάθε επένδυση της συγκέντρωσης. Εφεξής, οι συμπληρωματικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο όνομα των συνδιαχειριζόμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα κατανέμονται στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού που πωλούνται θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τον ίδιο τρόπο από τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται σε κάθε ένα από τα συνδιαχειριζόμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (μερίσματα, τόκοι, μη συμβατικά έξοδα, δαπάνες) θα χρεώνονται στη συγκέντρωση και θα καταλογίζονται ξανά από λογιστικής άποψης στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια κατ αναλογία προς το καθένα κατά την ημέρα καταχώρισης των εν λόγω συναλλαγών (προμήθειες, τραπεζική καταχώρηση δαπανών ή και εσόδων). Αντιθέτως, τα συμβατικά έξοδα (αμοιβή θεματοφύλακα, διοικητικά έξοδα, έξοδα διαχείρισης, κ.τ.λ.) θα χρεώνονται απευθείας στα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το ενεργητικό και το παθητικό που αποδίδονται σε καθένα από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσδιοριστούν. Η μέθοδος της συγκέντρωσης (pooling) θα σέβεται την επενδυτική πολιτική καθενός από τα συναφή επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Κατηγορίες μεριδίων Τα καθαρά στοιχεία που συνιστούν την περιουσία κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αντιπροσωπεύονται από μερίδια τα οποία μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και υποκατηγορίες μεριδίων. Το σύνολο των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν την περιουσία ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί μια κατηγορία μεριδίων. Το σύνολο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων συνιστά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για την περίπτωση έκδοσης υποκατηγοριών μεριδίων, οι σχετικές πληροφορίες παραθέτονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η εταιρεία διαχείρισης θα μπορεί, προς όφελος των μεριδιούχων, να αποφασίζει ότι το σύνολο ή ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ένα ή περισσότερα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται έμμεσα, μέσω μιας εταιρείας απόλυτα ελεγχόμενης από την εταιρεία διαχείρισης και η οποία ασκεί τις δραστηριότητες διαχείρισης αποκλειστικά προς όφελος του εν λόγω ή των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Για τις ανάγκες του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, οι αναφορές στις «επενδύσεις» και τα «περιουσιακά στοιχεία» θα σημαίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, είτε τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και τα άμεσα διατηρούμενα περιουσιακά στοιχεία είτε τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και τα έμμεσα διατηρούμενα περιουσιακά στοιχεία από τις προαναφερθείσες εταιρείες. Σε περίπτωση προσφυγής σε θυγατρική εταιρεία, η εν λόγω προσφυγή θα προσδιορίζεται στο παράρτημα που αναφέρεται στο/α εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο/α κεφάλαιο/α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη δημιουργία νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Ένας κατάλογος των υφιστάμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων με την περιγραφή των επενδυτικών τους πολιτικών και των κύριων χαρακτηριστικών τους επισυνάπτεται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου και θα ενημερώνεται σε περίπτωση δημιουργίας νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει, για κάθε κατηγορία μεριδίων, τη δημιουργία δύο ή περισσότερων υποκατηγοριών των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία θα επενδύονται γενικά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική της σχετικής κατηγορίας. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, οι υποκατηγορίες μπορούν να διακρίνονται ανάλογα με τη διάρθρωση της συγκεκριμένης προμήθειας εγγραφής ή και εξαγοράς, τις συγκεκριμένες πολιτικές κάλυψης των συναλλαγματικών κινδύνων, τις συγκεκριμένες πολιτικές διανομής ή και τις συγκεκριμένες προμήθειες διαχείρισης ή παροχής συμβουλών ή άλλες ιδιαιτερότητες που ισχύουν για κάθε υποκατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι μετοχές της SICAV είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ποιες υποκατηγορίες μετοχών θα εισάγονται. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο κατάλογος των υφιστάμενων κατηγοριών μεριδίων περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει τη δημιουργία συμπληρωματικών κατηγοριών μεριδίων. Οι υποκατηγορίες μεριδίων που εκδίδονται ή προβλέπονται κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες, επισημαίνονται στα Παραρτήματα του ενημερωτικού δελτίου. Συνιστάμε στους επενδυτές να ενημερώνονται από τον ανταποκριτή τους προκειμένου να γνωρίζουν τον κατάλογο των εκδιδόμενων υποκατηγοριών μεριδίων. Τα μερίδια μπορούν να διακρίνονται στο πλαίσιο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σε μερίδια «I», «IS», «P», «R», «S», «Z», «J» και «MG». Τα μερίδια «Ι» και «J» απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 174 του Νόμου του 2010 («Θεσμικοί 13

14 Επενδυτές»), οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν ένα ελάχιστο αρχικό ποσό. Αυτό το ποσό προσδιορίζεται στο παράρτημα κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε σχέση με την υπόψη κατηγορία (I ή J) και τις αντίστοιχες κατηγορίες της (αντισταθμισμένη, εκδοθείσα σε άλλο νόμισμα ή διανομής). Οι εγγραφές σε μια άλλη κατηγορία εκτός από αυτές τις κατηγορίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αρχικού ελάχιστου ποσού εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί εντούτοις το δικαίωμα να δέχεται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εγγραφές ποσού κατώτερου από το αρχικό απαιτούμενο ποσό. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια Ι και «J» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτερο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτερο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν μερίδια IS στο πλαίσιο ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που επισημαίνονται προκειμένου να διακρίνονται, εάν είναι απαραίτητο, από τα μερίδια Ι ως προς τον υπολογισμό των διορθώσεων της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Τα μερίδια IS θα υπόκεινται στους ίδιους όρους με τα μερίδια Ι. Τα μερίδια «Ρ» και «R» δεν απαιτούν ελάχιστο ποσό επένδυσης. Χάρη στα αρκετά ευρέα χαρακτηριστικά τους, ανταποκρίνονται το ένα ή και το άλλο στις διαφορετικές εμπορικές πρακτικές που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου στις χώρες στις οποίες διατίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς η ευελιξία τους επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των στοχευόμενων αγορών. Τα μερίδια «P»: Τα μερίδια «R»: Μέγιστη προμήθεια εισόδου 5% υπέρ των διαμεσολαβητών. Μέγιστη προμήθεια εξόδου 1% υπέρ των διαμεσολαβητών. Προμήθεια διαχείρισης κατώτερη από εκείνη που επιβάλλεται στα μερίδια «R». Μέγιστη προμήθεια εισόδου 5% υπέρ των διαμεσολαβητών. Μέγιστη προμήθεια εξόδου 3% υπέρ των διαμεσολαβητών. Προμήθεια διαχείρισης ανώτερη από εκείνη που επιβάλλεται στα μερίδια «Ρ». Τα μερίδια «S» («Staff») διατίθενται αποκλειστικά στους εργαζόμενους του ομίλου Pictet. Καμία προμήθεια διαμεσολαβητή δεν θα επιβάλλεται στις εγγραφές και τις εξαγορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να επιβάλλει στις μετατροπές μέγιστη προμήθεια 2% υπέρ των διαμεσολαβητών. Τα μερίδια «Ζ» διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές που έχουν συνάψει σύμβαση συγκεκριμένης αμοιβής με την Pictet & Cie, Genève ή άλλη εταιρεία του Ομίλου Pictet. Οι μέγιστες προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια «Ζ» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτατο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτατο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια «MG» διατίθενται στους θεσμικούς επενδυτές που έχουν εγκριθεί ρητά από τον διαχειριστή του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια «MG» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτατο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτατο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια μπορούν να διακρίνονται σε μερίδια κεφαλαιοποίησης και σε μερίδια διανομής dy. Τα μερίδια διανομής θα δικαιούνται μέρισμα με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσό των μεριδίων κεφαλαιοποίησης δεν θα διανέμεται, αλλά θα επενδύεται στην εν λόγω κατηγορία μεριδίων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει μερίδια dm για τα οποία θα μπορεί να διανέμεται μηνιαίο μέρισμα. Αυτό το μέρισμα θα καταβάλλεται κατά κύριο λόγο στους μεριδιούχους της εν λόγω υποκατηγορίας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μεριδιούχων κατά την 20ή ημέρα του μήνα (την επόμενη ημέρα αν δεν πρόκειται για Εργάσιμη Ημέρα) και θα είναι πληρωτέο κατά κύριο λόγο εντός 4 εργάσιμων ημερών, στο νόμισμα της κατηγορίας, από την ημερομηνία αποκοπής. Δεν θα υπάρξει καμία φορολογική πληροφόρηση υπόψη των Γερμανών επενδυτών σε σχέση με αυτήν την κατηγορία μεριδίων. Σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δυνατό να δημιουργηθούν μερίδια που εκδίδονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα εν λόγω μερίδια θα μπορούν να είναι αντισταθμισμένα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή μη αντισταθμισμένα. Αντισταθμισμένα Μερίδια: Τα αντισταθμισμένα μερίδια «Η.» στοχεύουν στην κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του συναλλαγματικού κινδύνου αυτών των μεριδίων σε σχέση με ένα δεδομένο νόμισμα. Στα εν λόγω μερίδια θα επιβάλλονται οι ίδιες προμήθειες εισόδου και εξόδου με εκείνες που ισχύουν για τα αντίστοιχα μη αντισταθμισμένα μερίδια. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης για τα μερίδια που εκδίδονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα ενοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το ελάχιστο αρχικό ποσό επένδυσης που ισχύει για τα εν λόγω μερίδια, μετατρεπόμενο κατά την ημέρα της καθαρής αξίας ενεργητικού στο νόμισμα που ισχύει για την εν λόγω κατηγορία μεριδίων. Σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εισαγωγή μεριδίων «DH» «Duration Hedged», μέσω των οποίων οι επενδυτές θα μπορούν να ωφελούνται από τη διαχείριση του υπόψη επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζοντας τις δυνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις διακυμάνσεις επιτοκίων. Η στρατηγική κάλυψης θα υλοποιείται χρησιμοποιώντας παράγωγα μέσα (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων) και θα συνδέεται με τα κύρια σημεία της καμπύλης επιτοκίων και όχι με κάθε ληκτότητα ξεχωριστά. Θα παραμένει υπολειπόμενος κίνδυνος μεταβολής της καμπύλης επιτοκίων. Επιπλέον, η διάρκεια των κατηγοριών «duration hedged» θα κυμαίνεται μεταξύ -1 και +1. Εάν καλυφθεί ένα από αυτά τα όρια, θα απαιτούνται ενέργειες του διαχειριστή ώστε η διάρκεια να επανέλθει ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια εντός εύλογου διαστήματος. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδοποιήσεις καταβολής πρόσθετου περιθωρίου, τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται στις κατηγορίες «duration hedged» μπορούν να μην επενδυθούν πλήρως και, συνεπώς, μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση κατώτερης επένδυσης λόγω της στρατηγικής που χρησιμοποιείται για αυτές τις κατηγορίες DH. Εναπόκειται σε κάθε επενδυτή να εξακριβώσει αν πληροί τους όρους πρόσβασης της υποκατηγορίας μεριδίου στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί. Ο επενδυτής επιλέγει την υποκατηγορία μεριδίων στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί, γνωρίζοντας ότι, με εξαίρεση τους αντίθετους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, κάθε επενδυτής που πληροί όλες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε μια ορισμένη υποκατηγορία μεριδίων, θα μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή των μεριδίων του σε μερίδια της εν λόγω υποκατηγορίας. 14

15 Ομοίως, εάν ένας επενδυτής δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην υποκατηγορία των μεριδίων που κατέχει, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον εν λόγω μεριδιούχο τη μετατροπή των μεριδίων του σε μερίδια μιας άλλης υποκατηγορίας μεριδίων. Οι προϋποθέσεις μετατροπής περιγράφονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο «Μετατροπή». ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τον έλεγχο των συναλλαγών του, καθώς και για τον καθορισμό και την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Νόμο του 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μια εταιρεία διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης Η Pictet Funds (Europe) S.A., ανώνυμη εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, στη διεύθυνση 3, boulevard Royal, Λουξεμβούργο, ορίζεται ως εταιρεία διαχείρισης της SICAV, υπό την έννοια του Κεφαλαίου 15 του Νόμου του Η Pictet Funds (Europe) S.A. συστάθηκε στις 14 Ιουνίου 1995 για απεριόριστη διάρκεια, υπό την επωνυμία Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg) S.A. και με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Το κεφάλαιό της κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ανέρχεται σε CHF και τα ίδια κεφάλαιά της σε CHF. Ο μέτοχος πλειοψηφίας της Pictet Funds (Europe) S.A. είναι η Pictet Funds S.A. στη Γενεύη. Δραστηριότητα Διαχείρισης Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ως στόχο τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ ΕΚ, και η εν λόγω δραστηριότητα διαχείρισης καλύπτει τη διαχείριση, τη διοίκηση και την εμπορία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων όπως η SICAV. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει κυρίως την ευθύνη της διαχείρισης των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της SI- CAV στις εταιρείες που αναγράφονται παρακάτω. Η εν λόγω ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων που έχουν συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα και οι οποίες δύνανται να λυθούν είτε από τον έναν είτε από τον άλλο συμβαλλόμενο επιδίδοντας προειδοποίηση 3 μηνών ή 6 μηνών, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης. Pictet Asset Management SA, Genève («PAM SA») Η PAM SA είναι ένας διαχειριστής που ειδικεύεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων για επαγγελματίες πελάτες. Η PAM SA διαχειρίζεται περίπου σαράντα πέντε δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Η PAM SA δραστηριοποιείται στη διαχείριση ομολόγων, την ποσοτική διαχείριση και τη διαχείριση απόλυτης απόδοσης, και στηρίζεται στη στενή συνεργασία με τις οντότητες θεσμικής διαχείρισης που διαθέτει με βάση το Λονδίνο και την Ιαπωνία, οι οποίες δραστηριοποιούνται συγκεκριμένα στους τομείς των διεθνών, ευρωπαϊκών, ιαπωνικών μετοχών, των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και των μετοχών των αναδυόμενων αγορών. Τα στοιχεία ενεργητικού που διαχειρίζονται οι θεσμικές οντότητες του Ομίλου Pictet στον οποίο ανήκει η ΡΑΜ SA υπερβαίνουν τα ογδόντα δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Η PAM SA ανήκει κατά 100% στην Pictet & Cie. και ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Αγορών της Ελβετίας. Pictet Asset Management Limited («PAM Ltd») Η PAM Ltd είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολόγων για μια διεθνή πελατεία. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, η PAM Ltd διέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) και είναι καταχωρημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ως σύμβουλος επενδύσεων. Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapour («BPCAL») Η BPCAL είναι θυγατρική κατά 100% της Pictet & Cie για το σύνολο των δραστηριοτήτων της στην Ασία. Από το 1994, η BPCAL ασκεί τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο άδειας εμπορικής τράπεζας που έχει χορηγηθεί από τις νομισματικές αρχές της Σιγκαπούρης. Η BPCAL δραστηριοποιείται κυρίως στη διαχείριση ιδιωτικής και θεσμικής περιουσίας, καθώς και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων αναδυόμενου χρέους γενικότερα και ασιατικού ειδικότερα. Η διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων του ομίλου Pictet είναι επίσης μέρος των υπηρεσιών που παρέχει. Pictet Asset Management Japan Ltd («PAM Japan») Η PAM Japan είναι μια εταιρεία ιαπωνικού δικαίου, συσταθείσα το 1986 και ελεγχόμενη τελικά από τους εταίρους της Pictet & Cie, Genève. Η δραστηριότητά της έγκειται στη διαχείριση των θεσμικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Pictet και ελέγχεται από την «Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών». Sectoral Asset Management Inc. («Sectoral») Η Sectoral είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ανά κλάδο. Ο κύριος κλάδος που καλύπτεται είναι ο κλάδος της υγείας και της βιοτεχνολογίας. Η Sectoral επενδύει σε εισηγμένους και ιδιωτικούς τίτλους και διαθέτει μια ομάδα περισσότερων από 11 ειδικών συμβούλων επενδύσεων. Η Sectoral είναι καταχωρισμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κινητών Αξιών του Καναδά ως Σύμβουλος Επενδύσεων. Waddell & Reed Investment Management Company («W&R») Η W&R είναι μια αμερικανική εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων με έδρα στο Overland Park, Kansas. Απασχολώντας 70 επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων (στις ), η W&R είναι καταχωρημένη ως σύμβουλος επενδύσεων στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η W&R προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περίπου 78 αμοιβαία κεφάλαια που είναι καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορους θεσμικούς πελάτες. H W&R αποτελεί κατά 100% θυγατρική της Waddell & Reed Financial, Inc. Τα στοιχεία ενεργητικού που διαχειρίζονται οι οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει η W&R ανέρχονται σε 59,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ περίπου (στις ). Westwood Management Corp. Η Westwood Management Corp. είναι μια αμερικανική εταιρεία παροχής επενδυτικών συμβουλών που έχει εγγραφεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αμερικής (SEC) και έχει την έδρα της στο Ντάλας του Τέξας.Έχοντας ιδρυθεί το 1983, αυτή η θυγατρική που ανήκει κατά 100% στην Westwood Holdings Group, Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE/ σύμβολο:η Westwood ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση περιουσίας και απευθύνεται κυρίως στους θεσμικούς επενδυτές. Συνεπώς, προτείνει διαχωρισμένη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των υπηρεσιών επιμέρους παροχής συμβουλών σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.στους πελάτες της συγκαταλέγονται κυρίως επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά 15

16 ταμεία, κρατικά ταμεία, συνδικαλιστικά συνταξιοδοτικά ταμεία (που διέπονται από τον αμερικανικό νόμο Taft-Hartley), κληροδοτήματα, ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Το ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια (στοιχεία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2008). Απασχολεί 63 άτομα, εκ των οποίων τα 20 είναι επαγγελματίες στις επενδύσεις. Metropolitan West Asset Management LLC Η αμερικανική εταιρεία Metropolitan West Asset Management, που ιδρύθηκε το 1996, είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και εδρεύει στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια), παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Μόλις οριστικοποιηθεί η προσεχής εξαγορά της, θα ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο TCW Group, Inc., μια αμερικανική ιδιωτική εταιρεία, η οποία ανήκει με τη σειρά της στη Société Générale S.A., μια εταιρεία εισηγμένη στη Γαλλία. Η Metropolitan West ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των ομολόγων και απευθύνεται κυρίως στους θεσμικούς πελάτες. Συνεπώς, προτείνει διαχωρισμένη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των υπηρεσιών επιμέρους παροχής συμβουλών σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ποσό των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια (κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009). Απασχολεί 108 άτομα, εκ των οποίων τα 32 είναι επαγγελματίες στις επενδύσεις. Jabre Capital Partners S.A. («JCP S.A.») Η JCP SA είναι ένας διαχειριστής που ειδικεύεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων για επαγγελματίες πελάτες. Η JCP SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελβετία ως διαχειριστής πλούτου συλλογικών επενδύσεων από την Αρχή εποπτείας χρηματοοικονομικών αγορών (FINMA). Η JCP SA δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση, ειδικεύεται στις στρατηγικές απόλυτης απόδοσης ενώ στηρίζεται και συνεργάζεται στενά με τη δική της εταιρεία διαχείρισης που εδρεύει στα Νησιά Κέυμαν. Η JCP SA υπόκειται στον τελικό έλεγχο του κυρίου Philippe Jabre. Στις 8 Απριλίου 2005, η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) εξέδωσε μια Προειδοποίηση σε βάρος του κυρίου Jabre ζητώντας την ανάκληση της έγκρισής του από την FSA, καθώς επίσης την επιβολή χρηματικών κυρώσεων ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας, επειδή παραβίασε την Αρχή 1 (Ακεραιότητα) και την Αρχή 3 (Συμπεριφορά στην Αγορά) των αρχών της FSA για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα και επειδή διέπραξε κατάχρηση αγοράς. Κατόπιν συνεδρίασης ενώπιον της Επιτροπής Κανονιστικών Αποφάσεων (Regulatory Decisions Committee) της FSA (η «RDC»), η FSA εξέδωσε μια Κοινοποίηση Απόφασης σύμφωνα με την οποία ο κ. Jabre είχε διαπράξει κατάχρηση αγοράς και είχε παραβιάσει την Αρχή 2 (Προσοχή, σύνεση και επιμέλεια) και την Αρχή 3. Η RDC απέρριψε τον ισχυρισμό της FSA σύμφωνα με τον οποίο ο κ. Jabre είχε παραβιάσει την Αρχή 1 (η πιο σοβαρή παραβίαση). Η RDC επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους λιρών Αγγλίας αλλά δεν ανακάλεσε την έγκριση του κ. Jabre από την FSA. Ο κ. Jabre άσκησε έφεση κατά της απόφασης αλλά ακολούθως απέσυρε την αίτηση έφεσής του στις 27 Ιουλίου Το ζήτημα έχει πλέον κλείσει. Η FSA εξέδωσε μια Οριστική Κοινοποίηση με τους ίδιους όρους με την προαναφερόμενη Κοινοποίηση Απόφασης. Κατόπιν απόφασης της 23ης Νοεμβρίου 2006, ως επακόλουθο έρευνας που ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2003, η Επιτροπή Κυρώσεων της Αρχής κινητών αξιών και αγορών της Γαλλίας («AMF») επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους Ευρώ στην GLG Partners LP, επειδή χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες που είχε λάβει στη διάρκεια έρευνας αγοράς σε σχέση με την πρόταση εισαγωγής μετατρέψιμων ομολόγων από την Alcatel S.A. με σκοπό την ανταλλαγή μετοχών πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της εισαγωγής, όπου η εν λόγω ανταλλαγή είχε πραγματοποιηθεί από τον κ. Jabre στις 12 Δεκεμβρίου Ο ίδιος ο κ. Jabre δεν ήταν αντικείμενο της έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία άλλη έρευνα σε σχέση με τις συναλλαγες. Ο έλεγχος των ανατεθειμένων δραστηριοτήτων διαχείρισης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Pictet Funds (Europe) S.A. Κεντρική Διοίκηση Τα καθήκοντα κεντρικής διοίκησης της SICAV ανατίθενται στην Pictet & Cie (Europe) S.A. (ο «Πράκτορας Κεντρικής Διοίκησης»). Η Pictet & Cie (Europe) S.A. έχει οριστεί ως Πράκτορας Μεταβιβάσεων, Υπεύθυνος Διοίκησης και Πράκτορας Πληρωμών, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω συμβάσεις δύνανται να λυθούν είτε από τον έναν είτε από τον άλλο συμβαλλόμενο επιδίδοντας προειδοποίηση 3 μηνών. Η Pictet & Cie (Europe) S.A. είναι μια ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα στις 3 Νοεμβρίου 1989 σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το κεφάλαιό της κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ανέρχεται σε CHF πλήρως καταβεβλημένο. Ως υπεύθυνος μητρώου και πράκτορας μεταβιβάσεων, η Pictet & Cie (Europe) S.A. θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζει την έκδοση, τη μετατροπή και την εξαγορά μεριδίων, καθώς και την τήρηση του μητρώου των μεριδιούχων της SICAV. Ως υπεύθυνος διοίκησης και πράκτορας πληρωμών, η Pictet & Cie (Europe) S.A. είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) των μεριδίων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της SICAV και για τη διεκπεραίωση, για λογαριασμό της SICAV, όλων των διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών που απαιτεί η εν λόγω διαχείριση. Εμπορική Διάθεση Τα καθήκοντα της εμπορικής διάθεσης έχουν ανατεθεί στον όμιλο Pictet («ο Διανομέας») που ορίζεται πιο συγκεκριμένα ως κάθε νομική οντότητα του ομίλου που ανήκει είτε άμεσα είτε έμμεσα στην Pictet & Cie, Genève και είναι εξουσιοδοτημένη να εκτελεί τέτοια καθήκοντα. Ο Διανομέας θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις διανομής με κάθε επαγγελματία διαμεσολαβητή, ήτοι κυρίως με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, «Διαδικτυακές Υπεραγορές», ανεξάρτητους διαχειριστές, χρηματιστές, εταιρείες διαχείρισης ή κάθε άλλο ίδρυμα το οποίο έχει ως κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα τη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων και την παρακολούθηση της πελατείας. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας Η Pictet & Cie (Europe) S.A. έχει οριστεί ως Τράπεζα Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους σύμβασης που έχει συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ως θεματοφύλακας (εφεξής «η Τράπεζα Θεματοφύλακας») αναλαμβάνει, για λογαριασμό και προς όφελος των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη διαφύλαξη των μετρητών και των τίτλων που συνιστούν τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μπορεί, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης της ελεγκτικής αρχής, να αναθέτει τη 16

17 διαφύλαξη του συνόλου ή μέρους των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων σε άλλες τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας εκπληρώνει τα συνήθη καθήκοντα μιας τράπεζας από πλευράς καταθέσεων μετρητών και τίτλων. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου του Η Τράπεζα Θεματοφύλακας εκτελεί, κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου, τις πράξεις ουσιαστικής διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτελεί τις εντολές και συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις και το καταστατικό. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας οφείλει κυρίως: να εκτελεί όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την καθημερινή διαχείριση των τίτλων και ρευστών διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και πρωτίστως να καταβάλλει το αντίτιμο για την αγορά τίτλων έναντι της παράδοσής τους, να παραδίδει τους τίτλους που έχουν πωληθεί έναντι της είσπραξης του αντιτίμου τους, να εισπράττει τα μερίσματα και τα τοκομερίδια και να ασκεί τα δικαιώματα εγγραφής και διανομής, να διασφαλίζει ότι στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται επί των στοιχείων ενεργητικού της SICAV, το αντίτιμο τής κατατίθεται εντός των προθεσμιών χρήσης, να διασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά και η κατάργηση των μεριδίων που πραγματοποιείται από τη SI- CAV ή για λογαριασμό αυτής πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της SICAV, να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της SICAV διανέμονται σύμφωνα με το καταστατικό. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας μπορεί να υποχρεωθεί να προβεί σε εξαγορές μόνο στον βαθμό που οι νομικές διατάξεις, και κυρίως οι κανονισμοί περί συναλλάγματος, ή γεγονότα που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της, όπως μια απεργία, δεν την εμποδίζουν να καταβάλλει ή να μεταβιβάζει το αντίτιμο στην χώρα στην οποία ζητείται η εξαγορά. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, και με επίδοση έγγραφης προειδοποίησης τουλάχιστον τριών μηνών από τον έναν συμβαλλόμενο στον έτερο συμβαλλόμενο, να διακόψει τα καθήκοντα της Τράπεζας Θεματοφύλακα, με δεδομένη τη συμφωνία ότι η ανάκληση της Τράπεζας Θεματοφύλακα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στην προϋπόθεση ότι μια άλλη τράπεζα θεματοφύλακας αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας Θεματοφύλακα όπως ορίζονται από το καταστατικό, θεωρώντας ως δεδομένο από την άλλη πλευρά ότι εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διακόψει τα καθήκοντα της Τράπεζας Θεματοφύλακα, τα εν λόγω καθήκοντα θα συνεχίσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να απαλλαγεί η Τράπεζα Θεματοφύλακας από όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατείχε ή των οποίων τη διαφύλαξη είχε αναθέσει για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν καταγγελθεί η σύμβαση από την ίδια την Τράπεζα Θεματοφύλακα, ομοίως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα υποχρεούται να ορίσει μια νέα Τράπεζα Θεματοφύλακα η οποία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Τράπεζας Θεματοφύλακα σύμφωνα με το καταστατικό, θεωρώντας ως δεδομένο ότι, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της προειδοποίησης και έως την ημερομηνία ορισμού μιας νέας Τράπεζας Θεματοφύλακα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η Τράπεζα Θεματοφύλακας δεν θα έχει άλλο καθήκον πέραν της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές στο Λουξεμβούργο. Η εν λόγω αμοιβή εκφράζεται με τη μορφή ποσοστού επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. Σύμβουλοι Επενδύσεων Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να υποστηρίζεται από έναν ή περισσότερους συμβούλους επενδύσεων που είτε ανήκουν είτε δεν ανήκουν στον όμιλο Pictet με καθήκον την παροχή συμβουλών στην Εταιρεία Διαχείρισης σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εγκεκριμένοι Εταιρικοί Ελεγκτές Τα καθήκοντα των εταιρικών ελεγκτών έχουν ανατεθεί στην Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Λουξεμβούργο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Τα μερίδια κάθε κατηγορίας εκδίδονται με τη μορφή ονομαστικών μεριδίων ή με τη μορφή μεριδίων για λογαριασμό του κομιστή, δίχως ονομαστική αξία και είναι πλήρως καταβληθέντα. Μπορούν να εκδοθούν κλασματικά μερίδια έως και πέντε δεκαδικών ψηφίων. Εγγράφονται σε ένα μητρώο μεριδιούχων το οποίο θα διατηρείται στην έδρα της SICAV. Τα μερίδια που εξαγοράζονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταργούνται. Όλα τα μερίδια είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμα και συμμετέχουν ισότιμα στα οφέλη, τα έσοδα ρευστοποίησης και τα τελικά μερίσματα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο αναφέρονται. Σε κάθε μερίδιο αντιστοιχεί ένα δικαίωμα ψήφου. Οι μεριδιούχοι κατέχουν εξάλλου τα γενικά δικαιώματα των μεριδιούχων όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 και τους τροποποιητικούς νόμους αυτού, με εξαίρεση τα δικαιώματα προτίμησης για εγγραφή σε νέα μερίδια. Οι μεριδιούχοι θα λαμβάνουν απλώς μια επιβεβαίωση για την εγγραφή τους στο Μητρώο. Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων συγκαλείται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της SICAV ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στο Λουξεμβούργο, ο οποίος θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύγκλησης. Εάν η ημέρα αυτή δεν αποτελεί Εργάσιμη Ημέρα των τραπεζών στο Λουξεμβούργο, η συνέλευση θα διεξάγεται κατά την ακριβώς επόμενη Εργάσιμη Ημέρα των τραπεζών από την εν λόγω ημερομηνία. Ανακοινώσεις σύγκλησης θα αποστέλλονται σε όλους τους κατόχους ονομαστικών μεριδίων τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω ανακοινώσεις θα επισημαίνουν την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, την ημερήσια διάταξη, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τις απαιτήσεις από πλευράς απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Όλες οι αποφάσεις των μεριδιούχων που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λαμβάνονται σε Γενική Συνέλευση όλων των μεριδιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. Όλες οι αποφάσεις 17

18 που αφορούν μόνο τους μεριδιούχους ενός ή περισσότερων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να ληφθούν, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αποκλειστικά από τους μεριδιούχους των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, ισχύουν οι απαιτήσεις από πλευράς απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο καταστατικό. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Για τις αρχικές εγγραφές νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα συντάσσεται προσθήκη στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. Ο κατάλογος των ισχυόντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνεται σε παράρτημα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Σε ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, ο μεριδιούχος θα μπορεί να εγγράφεται σε διαφορετικές υποκατηγορίες μεριδίων. Οι εγγραφές στα μερίδια (ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε υποκατηγορία μεριδίων) κάθε ισχύοντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνονται αποδεκτές στην τιμή έκδοσης, όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο «Τιμή έκδοσης», στα ταμεία της Τράπεζας Θεματοφύλακα και στα ιδρύματα που είναι εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εφόσον οι διατηρούμενοι τίτλοι συμμορφώνονται με την επενδυτική πολιτική, τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται με αντίτιμο μια εισφορά σε είδος που θα αποτελεί αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον βαθμό που το απαιτεί το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω έκθεση θα είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση στην έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα σχετικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον επενδυτή. Πλην διαφορετικής μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε εγγραφή που διαβιβάζεται στην Τράπεζα Θεματοφύλακα την Εργάσιμη Ημέρα πριν από την ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στα Παραρτήματα, θα ισχύει η καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται κατά την εν λόγω ημερομηνία. Πλην διαφορετικής μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε εγγραφή που διαβιβάζεται στην Τράπεζα Θεματοφύλακα μετά την προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, η ισχύουσα τιμή θα είναι εκείνη που θα ορίζεται κατά την επόμενη Η πληρωμή της τιμής έκδοσης πραγματοποιείται μέσω καταβολής ή μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα Παραρτήματα στον λογαριασμό της Pictet & Cie (Europe) S.A. για λογαριασμό της Pictet αναφέροντας την κατηγορία ή τις κατηγορίες και το/α επιμέρους αμοιβαίο/α κεφάλαιο/α. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες καθώς επίσης και με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στο Λουξεμβούργο κατ εφαρμογή του νόμου της 12ης Νοεμβρίου 2004 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε, και με τις εγκυκλίους της Επιτροπής CSSF, οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα υπόκεινται σε υποχρεώσεις που έχουν στόχο να αποτρέψουν τη χρήση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Από αυτές τις διατάξεις προκύπτει ότι ο πράκτορας μεταβιβάσεων πρέπει κατά κύριο λόγο να ταυτοποιεί τον εγγραφόμενο κατ εφαρμογή των νόμων και κανονισμών του Λουξεμβούργου. Ο πράκτορας μεταβιβάσεων μπορεί να ζητήσει από τον εγγραφόμενο να προσκομίσει κάθε έγγραφο που κρίνει απαραίτητο για να προβεί στην εν λόγω ταυτοποίηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας προσκόμισης των ζητούμενων εγγράφων, το αίτημα εγγραφής (ή, κατά περίπτωση, εξαγοράς) δεν θα γίνεται δεκτό. Ούτε ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ούτε ο πράκτορας μεταβιβάσεων μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την καθυστέρηση ή τη μη εκτέλεση των συναλλαγών εφόσον ο επενδνυτής δεν προσκόμισε έγγραφα ή προσκόμισε ημιτελή τεκμηρίωση. Εξάλλου, οι μεριδιούχοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν συμπληρωματικά ή επικαιροποιημένα έγγραφα σύμφωνα με τις διαρκείς υποχρεώσεις ελέγχου και εποπτείας κατ εφαρμογή των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Η τιμή έκδοσης των μεριδίων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της υποκατηγορίας μεριδίων) αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ενός μεριδίου (αντιστοίχως της υποκατηγορίας μεριδίων) του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου η οποία υπολογίζεται κατά την πρώτη ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού μετά την ημερομηνία εγγραφής. Στην εν λόγω τιμή μπορεί να επιβάλλονται προμήθειες διαμεσολάβησης που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και οι οποίες θα καταβάλλονται υπέρ των διαμεσολαβητών ή και των διανομέων που παρεμβαίνουν στην επένδυση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι προμήθειες διαμεσολάβησης θα ποικίλλουν ανάλογα με την υποκατηγορία μεριδίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Υποκατηγορία μεριδίων». Στην εν λόγω τιμή έκδοσης θα επιβάλλονται οι τελικοί πληρωτέοι φόροι, τα τέλη και τα χαρτόσημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εξουσιοδοτημένο να επιβάλλει τις διορθώσεις της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να επιβάλει μια «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους» επί της έκδοσης μεριδίων, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους». ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ο μεριδιούχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μεριδίων του (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της υποκατηγορίας μεριδίων) στην τιμή εξαγοράς που ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο «Τιμή Εξαγοράς», απευθύνοντας στον Πράκτορα Μεταβιβάσεων ή στα άλλα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα ένα αμετάκλητο αίτημα εξαγοράς συνοδευόμενο, ανάλογα με την περίπτωση, από τα πιστοποιητικά των μεριδίων. Πλην αντίθετης μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε αίτημα εξαγοράς που απευθύνεται στον Πράκτορα Μεταβιβάσεων το αργότερο την Εργάσιμη Ημέρα πριν από την ημερομηνία 18

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Το παρόν Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυροκαι πρέπειναδιαβάζεταιαποκλειστικάσεσυνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΕνημερωτικού ελτίου με ημερομηνία1φεβρουαρίου2010 ΠαράρτημαΒτουΕνημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα