Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ"

Transcript

1 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012

2

3 Πεξηερόκελα 1. Δηζαγσγή Ιςτορικι αναδρομι Αυτοκινιτου Εξζλιξθ κινθτιρα ΜΕΚ Λεηηνπξγία ΜΔΚ Βαςικόσ κινθματικόσ μθχανιςμόσ μετατροπισ παλινδρομικισ κίνθςθσ ςε περιςτροφικι ώμα των κυλίνδρων (Μπλοκ) Σα ζμβολα με τα εξαρτιματα τουσ Διωςτιρασ (μπιζλα) τροφαλοφόροσ άξονασ φόνδυλοσ ι βολάν Κπιηλδξνθεθαιή θαη θηλεκαηηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο βαιβίδσλ Κπιηλδξνθεθαιή Βαζηθό θηλεκαηηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο βαιβίδσλ Δθθεληξνθόξνο άμνλαο Βαιβίδεο Μεηάδνζε θίλεζεο από ην ζηξνθαινθόξν ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα Θέζεηο βαιβίδσλ Μεραληζκόο θίλεζεο βαιβίδσλ πζηήκαηα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ βαιβίδσλ Βαςικοί τφποι ςυςτθμάτων μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων Ρυκμιηόμενοσ τεντωτιρασ αλυςίδασ (Vario cam) φςτθμα μεταβολισ τθσ κίνθςθσ των βαλβίδων (Honda) φςτθμα μεταβολι προπορείασ εκκεντροφόρου Vanos τθσ BMW Σο ςφςτθμα VVT-i τθσ Toyota VVTL-i: H εξζλιξθ του VVT-i φςτθμα μεταβλθτοφ χρονιςμοφ valvelift τθσ Audi φςτθμα Valvetronic τθσ BMW Ηλεκτρομαγνθτικι κίνθςθ των βαλβίδων Καηαζθεπή Λογιςμικό Δθμιουργίασ Μοντζλων 3D CAD Σριςδιάςτατοσ εκτυπωτισ Λογιςμικό τριςδιάςτατου εκτυπωτι Catalyst EX i

4 4.4 χεδιαςμόσ και καταςκευι εκκεντροφόρου άξονα χεδιαςμόσ και καταςκευι ηυγώκρου (κοκοράκι) χεδιαςμόσ και καταςκευι κεντρικοφ ηυγώκρου (κοκοράκι) χεδιαςμόσ και καταςκευι βάςθσ εδράνων κφλιςθσ εκκεντροφόρου άξονα χεδιαςμόσ και καταςκευι μθχανιςμοφ εμπλοκισ ηυγώκρων χεδιαςμόσ και καταςκευι μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ διάκενου βαλβίδων χεδιαςμόσ και καταςκευι βάςθσ ςτιριξθσ χεδιαςμόσ και καταςκευι ςυςτιματοσ μετάδοςθσ κίνθςθσ χεδιαςμόσ και καταςκευι μοντζλου κυλινδροκεφαλισ χεδιαςμόσ και καταςκευι βαλβίδων χεδιαςμόσ και καταςκευι θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου Σελικι ςυναρμολόγθςθ τθσ καταςκευισ υμπεράςματα Βιβλιογραφία Παράρτθμα Α Παξάξηεκα Β ii

5 1. Δηζαγωγή ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξώηε πξνζέγγηζε πξνο ην ζρεδηαζκό ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ βαιβίδσλ γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, αξρηθά ζην θεθ. 1 γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζηεο ηερλνινγίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ηνπ. ην θεθ.2 γίλεηαη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεξώλ πνπ απαξηίδνπλ έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθή θαύζεο. Ζ αλάιπζε ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηε βηνκεραλία ζπλνδεύεηαη από παξαδείγκαηα γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ην θεθ.3 γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα από ηα γλσζηόηεξα ζπζηήκαηα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηξόπνο πνπ απηά ιεηηνπξγνύλ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ ζε θάζε πεξίπησζε ηξόπνπ ειέγρνπ ηνπο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ζρεδηαζκνύ γηα ην θάζε εμάξηεκα θαη ε επηινγή ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. Δπίζεο γίλεηαη ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηνπ ζύζηεκα ηνπ ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ γηα λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή ζηηγκή ηνλ έιεγρν ηεο εκπινθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή Απηνθηλήηνπ Πξηλ από ρξόληα πεξίπνπ, έγηλε ζεκαληηθή πξόνδνο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνύ, θαη ηελ ρξήζε ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπ. Ωζηόζν, κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, πεξίπνπ ρξόληα πξηλ, ηε κέγηζηε ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζεκεξηλνύ ηξόπνπ δσήο επεξέαζαλ δύν αλαθαιύςεηο ην ειεθηξηθό θώο θαη ην απηνθίλεην. Σν ειεθηξηθό θώο εμαθάληζε ην όξην κεηαμύ εκέξαο θαη λύρηαο, ελώ ην απηνθίλεην κεγάισζε ηα γεσγξαθηθά όξηα θαη επέηξεςε ηηο, ρσξίο πεξηνξηζκό, κεηαθηλήζεηο ηνπ αλζξώπνπ. Μέρξη ηελ εθεύξεζε ηεο αηκνκεραλήο, ην 1712, ην όλεηξν γηα έλα κεραλνθίλεην κεηαθνξηθό κέζν άλεθε ζην ρώξν ηεο θαληαζίαο θαη κόλν. Από ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηώλα ιέγεηαη, όηη ε αηκνκεραλή είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ηέηνηνπ νρήκαηνο, αιιά ηα νρήκαηα απηά ήηαλ νγθώδε, δύζρξεζηα θαη βξαδπθίλεηα. Σν 1769 ν Γάινο Νηθνιά Κηληό (Nicholas cugnot, αμησκαηηθόο ηνπ κεραληθνύ) θαηαζθεύαζε ην πξώην αηκνθίλεην όρεκα πνπ θηλήζεθε κε δηθή ηνπ ηζρύ (εηθόλα 1) 1

6 Δηθόλα 1. Τν απηνθίλεην όρεκα ηνπ Κηληό (1769) Σν όρεκα απηό ήηαλ έλα ηξίθπθιν κε έλα ηεξάζηην θαδάλη εκπξόο από ηνλ εκπξόζζην ηξνρό ηνπ. Δμαηηίαο ηνπ βάξνπο ηνπ, ε νδήγεζε ήηαλ πνιύ δύζθνιε, ελώ ε ηαρύηεηα ηνπ έθηαλε ηα 3 ρικ. αλά ώξα. Δπηπιένλ, αθόκε θαη ζηηο πην εμειηγκέλεο κνξθέο ηνπο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ πνιύ αξγόηεξα, ρξεηαδόηαλ πνιύο ρξόλνο ώζπνπ λα ζεξκαλζεί θαη λα βξάζεη ην λεξό, ώζηε λα κπνξέζεη λα θηλεζεί έλα ηέηνην όρεκα. πλέπεηα όισλ απηώλ ήηαλ λα κελ ππάξμεη θακία νπζηαζηηθή εμέιημε ζην είδνο απηόλ ησλ νρεκάησλ. 1.2 Δμέιημε θηλεηήξα ΜΔΚ Δπί ελάκηζε αηώλα, νη αηκνκεραλέο παξήγαγαλ ηνλ αηκό έμσ από ην ζύζηεκα, ζην νπνίν έδηλαλ θίλεζε. Ο αηκόο πνπ ζρεκαηηδόηαλ από ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ εηζεξρόηαλ ζε έλαλ θύιηλδξν θαη θηλνύζε έλα έκβνιν. Μήπσο, όκσο, ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κίγκα εύθιεθησλ αηκώλ θαη αέξα, ην νπνίν λα ππξνδνηεζεί θαη λα θαεί πνιύ γξήγνξα κέζα ζηνλ θύιηλδξν, νπόηε ηόηε, ε ηζρύο απηήο ηεο εζσηεξηθήο θαύζεο ζα θηλνύζε απεπζείαο θαη άξα θαιύηεξα ην έκβνιν. Δάλ κάιηζηα ε θαύζηκε ύιε ήηαλ αέξην ή έλα πγξό πνπ λα εμαηκίδεηαη εύθνια ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ εληππσζηαθά. Αλ, ινηπόλ θαηαζθεπαδόηαλ κηα ηέηνηα κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο, ζα ήηαλ πνιύ κηθξόηεξε από κία αηκνκεραλή θαη, επνκέλσο, ζα ήηαλ πνιύ πην εύθνιν λα θηλεζεί. Έλα κίγκα αέξα θαη εύθιεθησλ αηκώλ κπνξεί λα εθξαγεί κε κία ζπίζα, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηεο αηκνκεραλήο εμσηεξηθήο θαύζεο ν βξαζκόο ηνπ λεξνύ κε θσηηά είλαη κηα αξγή δηεξγαζία. Ζ εκθάληζε ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα, πξνζέθεξε πνιύ πεξηζζόηεξεο ειπίδεο. Δθείλν πνπ ρξεηαδόηαλ ηώξα, ήηαλ κία θαηάιιειε θαύζηκε ύιε, πνπ δελ ήηαλ άιιε από ηελ βελδίλε, έλα δειαδή πξντόλ ηεο θιαζκαηηθήο απόζηαμεο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ είρε κηθξά κόξηα, κε απνηέιεζκα λα εμαηκίδεηαη θαη λα αλαθιέγεηαη εύθνια. 2

7 Ζ πξώηε κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο πνπ ιεηηνπξγνύζε ηθαλνπνηεηηθά θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ Εαλ-Ενδέθ-Δηηέλ Λελνπάξ (Jean-Joseph-Etienne Lenoir, ), έλαλ Γάιιν εθεπξέηε γελλεκέλν ζην Βέιγην. Ζ κεραλή απηή ρξεζηκνπνηνύζε σο θαύζηκν έλα κίγκα από θάξβνπλν, θσηαέξην θαη αέξα. Σν 1860, ν Λελνπάξ ηνπνζέηεζε κηα ηέηνηα κεραλή ζε έλα κηθξό όρεκα θαη έηζη δεκηνύξγεζε κηα "άκαμα ρσξίο άινγα". Τπήξραλ ήδε ηέηνηεο άκαμεο πνπ θηλνύληαλ κε αηκό, αιιά ην όρεκα ηνπ Λελνπάξ ήηαλ πην κηθξό θαη είρε θαιύηεξε νδηθή ζπκπεξηθνξά. Δλ ηνύηνηο, ε κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο ηνπ Λελνπάξ είρε πνιύ ρακειή απόδνζε. Ο Απζηξηαθόο Είγθθξηλη Μάξθνπο (Siegfried Marcus) έθαλε πεηξάκαηα κε κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ σο θαύζηκν ηε βελδίλε. Ο Μάξθνπο ηνπνζέηεζε κηα ηέηνηα κεραλή πάλσ ζε κηα ρεηξάκαμα ην 1864 θαη ε θαηαζθεπή απηή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ην πξώην βελδηλνθίλεην απηνθίλεην.h πξώηε, όκσο, κεραλή κε βελδίλε πνπ ήηαλ αξθεηά απνδνηηθή ώζηε λα δηαδνζεί επξέσο, ζα θαηαζθεπαδόηαλ ηελ επόκελε δεθαεηία. Ο Γεξκαλόο κεραληθόο Νηθνιάνπο Ά- νπγθνπζη Όηην (Nikolaus August Otto, ) θαηαζθεύαζε κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ θηλεηήξα, ζηελ νπνία ην έκβνιν πξαγκαηνπνηνύζε ηέζζεξηο θηλήζεηο ζε κία πιήξε πεξηζηξνθή. Δηθόλα 2. Κύθινο ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα Έηζη, θαζώο ην έκβνιν θηλνύληαλ πξνο ηα θάησ (πξώηνο ρξόλνο), αλαξξνθνύζε κέζα ζηνλ θύιηλδξν έλα κίγκα αέξα θαη εύθιεθησλ αηκώλ. Καηόπηλ, ην έκβνιν θηλνύηαλ πξνο ηα επάλσ ζπκπηέδνληαο ην κίγκα απηό (δεύηεξνο ρξόλνο). Όηαλ ε ζπκπίεζε έθζαλε ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο, έλαο ζπηλζήξαο πξνθαινύζε ηελ αλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο, ελώ ε πίεζε ησλ αεξίσλ πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηελ αλάθιεμε σζνύζε ην έκβνιν πξνο ηα θάησ (ηξίηνο ρξόλνο), κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή έξγνπ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε θίλεζε. Όηαλ ην έκβνιν θηλνύληαλ μαλά πξνο ηα επάλσ (ηέηαξηνο ρξόλνο), σζνύζε ηα αέξηα πξντόληα ηεο θαύζεο (θαπζαέξηα) έμσ από ηνλ θύιηλδξν. ηε ζπλέρεηα ν θύθινο επαλαιακβαλόηαλ από ηελ αξρή. Ο Όηην θαηαζθεύαζε κηα ηέηνηα ηεηξάρξνλε κεραλή ην 1876 : κε βειηησκέλε αιιά όρη ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε. Ο θηλεηήξαο Όηην, όπσο νλνκάζηεθε, απνηεινύζε κηα ηεξάζηηα βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηε κεραλή ηνπ Λελνπάξ θαη γξήγνξα δηαδόζεθε ε ρξήζε ηνπ. Ζ ζρεδίαζε θαη ε θηινζνθία ηνπ θηλεηήξα αζηνύ απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ ζεκεξηλώλ εμειηγκέλσλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο. 3

8 Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ ν Γεξκαλόο κεραλνιόγνο-κεραληθόο Καξι Φξίληξηρ Μπεληο (Carl Fried rich Benz, ) θαηαζθεύαζε, ηνλ πξώην πξαγκαηηθά απνδνηηθό βελδηλνθηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο, ηνλ νπνίν ηνπνζέηεζε ζε έλα όρεκα δηθήο ηνπ θαηαζθεπήο. Σν όρεκα απηό ηνπ Μπεληο, (ρήκα 1.2), ήηαλ ην πξώην εύρξεζην απηνθίλεην κε βελδηλνθίλεηε κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο θαη είρε ηξεηο ηξνρνύο, όκνηνπο κε εθείλνπο ηνπ πνδειάηνπ (δύν κεγάινπο πίζσ θαη έλαλ κηθξόηεξν εκπξόο), ελώ αλέπηπζζε αλώηαηε ηαρύηεηα 15 ρηιηνκέηξσλ ηελ ώξα θαη απνηέιεζε ηνλ πξνάγγειν ησλ κεηέπεηηα εμειίμεσλ. Δηθόλα 3. Τν ηξίηξνρν απηνθίλεην ηνπ Μπέληο Σν όρεκα απηό ήηαλ επίζεο εθνδηαζκέλν κε έλαλ νξηδόληην πδξόςπθην κνλνθύιηλδξν θηλεηήξα, ηνπνζεηεκέλν επάλσ από ηνλ νπίζζην άμνλα. Ο θπιηλδξηζκόο ηνπ θηλεηήξα ήηαλ 984 cm 3, θαη απέδηδε 0,9 hp ή 0,7 kw ζηηο 400 ζηξνθέο αλά ιεπηό θαη ην ζπλνιηθό βάξνο ηνπ νρήκαηνο αζηνύ ήηαλ 313 θηιά. Αο ζεκεησζεί, πάλησο, όηη ε εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ησλ απηνθηλήησλ γηλόηαλ αθόκε θαη κέρξη ην 1911, κε έλαλ ρεηξνζηξόθαιν (καληβέια) πνπ εηζαγόηαλ ζην πξόζζην κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη πεξηέζηξεθε ηνλ ξόηνξα. Ζ πεξηζηξνθή απηή, βέβαηα ρξεηαδόηαλ κεγάιε πξνζπάζεηα. Δπί πιένλ, όηαλ άξρηδε λα ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο, ν ρεηξνζηξόθαινο πεξηζηξεθόηαλ κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη ππήξρε θίλδπλνο λα πξνθαιέζεη θαηάγκαηα ζηα ρέξηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ ηνλ ρεηξηδόηαλ. Σν 1911, ν Ακεξηθαλόο εθεπξέηεο Σζαξιο Φξάλθιηλ Κέηηεξηλγθ (Charles Franklin Kettering, ) επηλόεζε έλαλ ειεθηξηθό εθθηλεηήξα (κίδα) πνπ έζεηε ζε θίλεζε ηε κεραλή κε ην γύξηζκα ελόο θιεηδηνύ θαη ηελ ηαπηόρξνλε παξνρή ξεύκαηνο. Σνλ εθθηλεηήξα απηόλ πξσηνρξεζηκνπνίεζε ε απηνθηλεηνβηνκεραλία Κάληηιαθ, (Cadillac) ην 1912, θαη γξήγνξα ηνλ πηνζέηεζαλ θαη άιινη θαηαζθεπαζηέο. Δθόζνλ ιύζεθε ην πξόβιεκα ηνπ ρεηξνζηξνθάινπ, νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κπνξνύζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλεζε θαη λα νδεγήζνπλ έλα απηνθίλεην, κε απνηέιεζκα λα εμαπισζεί ξαγδαία ε ρξήζε ηνπ. 4

9 Γεληθά, ηα πξώηα απηνθίλεηα είραλ θηλεηήξεο κε κηθξέο ηππνδπλάκεηο θαη ρακειέο ζηξνθέο, ελώ ε θαηαζθεπή θαη νη αλέζεηο ηνπο έδεηρλαλ ηελ άκεζε θαηαγσγή ηνπο από ηηο ηππήιαηεο άκαμεο. Βέβαηα, ηελ ίδηα επνρή ηα απηνθίλεηα αγώλσλ είραλ ζεκαληηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο θάηη πνπ ζπκβαίλεη, εμάιινπ, θαη ζήκεξα ελώ, επίζεο, θαιύηεξεο επηδόζεηο είραλ θαη νξηζκέλα αθξηβά απηνθίλεηα, ζηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδνληαη έλα ηέηνην αγσληζηηθό απηνθίλεην, θαη έλα από ηα πξώηα απηνθίλεηα επηδόζεσλ ηεο επνρήο. Δηθόλα 4. Bugatti Type 35 To Type 35 ηεο Bugatti θαηαζθεπάζηεθε ην 1926 γηα αγσληζηηθή ρξίζε, Ο θηλεηήξαο ηνπ ήηαλ 2262 θαη ε ηππνδύλακε ηνπ έθηαλε ζην εμσπξαγκαηηθό γηα ηελ επνρή λνύκεξν ησλ 130 hp ή 96 kw πνπ απνδηδόηαλ ζηεο 5000 ζηξνθέο αλά ιεπηό. Όπσο είλαη αλακελόκελν γηα ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο ην βάξνο ηνπ ήηαλ 802 kg. Δηθόλα 5. Ford Model T To Model T θαηαζθεπάζηεθε από ηελ Ford motor company ζην Νηηηξόηη ην Ο θπιηλδξηζκόο ηνπ ήηαλ 2896 κε ηππνδύλακε 20 hp ή 15 kw πνπ απνδηδόηαλ ζηηο 1600 ζηξνθέο αλά ιεπηό θαη ην βάξνο ηνπ αλεξρόηαλ ζηα 660 kg. Ζ εηαηξεία Ford έθεξε ηελ επαλαζηαηηθή θαηλνηνκία ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο κε ην κνληέιν Model T ην νπνίν θαζηέξσζε γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο παγθόζκηαο απηνθίλεζεο ηελ καδηθή παξαγσγή. 5

10 2. Λεηηνπξγία ΜΔΚ ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα κέξε πνπ απνηεινύλ κηα κεραλή εζσηεξηθή θαύζεο. Σν θάζε εμάξηεκα αλαιύεηαη μερσξηζηά αιιά θαη ζε νκάδεο πνπ απηά ιεηηνπξγνύλ ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζεσξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 2.1 Βαζηθόο θηλεκαηηθόο κεραληζκόο κεηαηξνπήο παιηλδξνκηθήο θίλεζεο ζε πεξηζηξνθηθή Ο βαζηθόο θηλεκαηηθόο κεραληζκόο εκβόινπ - δησζηήξα - ζηξνθάινπ αλαθέξεηαη θαη σο ζύζηεκα παξαγσγήο επζύγξακκεο- παιηλδξνκηθήο θίλεζεο ζηνπο εκβνινθόξνπο θηλεηήξεο. Σν ζύζηεκα απηό απνηειείηαη από ην βαζηθό θηλεκαηηθό κεραληζκό ηνπ εκβόινπ πνπ κε ηνλ δησζηήξα θαη ηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα παξάγνπλ ηελ θίλεζε θαη ηελ κεηαηξέπνπλ, όπσο αλαθέξζεθε, από επζύγξακκε παιηλδξνκηθή ζε πεξηζηξνθηθή. Σα θπξία κέξε ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ηα αθόινπζα: Σν ζώκα ησλ θπιίλδξσλ (Μπινθ ή θνξκόο). Σα έκβνια κε ηα εμαξηήκαηα ηνπο. Οη δησζηήξεο (Μπηέιεο). Ο ζηξνθαινθόξνο άμνλαο. Ο ζθόλδπινο (Βνιάλ) ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κία ζρεκαηηθή δηάηαμε ησλ πέληε απηώλ βαζηθώλ ηκεκάησλ, θαζώο θαη ν ηξόπνο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, ώζηε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα παξάγεηαη θίλεζε θαη λα κεηαηξέπεηαη από επζύγξακκε παιηλδξνκηθή ζε πεξηζηξνθηθή, όπσο πην πάλσ αλαθέξζεθε. 6

11 Δηθόλα 6. Σρεκαηηθή δηάηαμε βαζηθνύ θηλεκαηηθνύ κεραληζκνύ εκβόινπ δησζηήξα ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ώκα ηωλ θπιίλδξωλ (Μπινθ) ώκα ησλ θπιίλδξσλ, ή θνξκόο, ή κπινθ θηλεηήξα, νλνκάδεηαη γεληθά, ν ζθειεηόο ηνπ θηλεηήξα, όπνπ δηακνξθώλνληαη νη θύιηλδξνη θαη ζηεξεώλνληαη όινη νη άιινη κεραληζκνί ηνπ. Δηθόλα 7. Κνξκόο ηεηξαθύιηλδξνπ ελ ζεηξά θηλεηήξα. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη ηα πδξνρηηώληα ησλ θπιίλδξσλ πνπ απνηεινύλ αλεμάξηεην θνκκάηη ζε θηλεηήξεο κε αινπκηλέλην θνξκό 7

12 Σν επί κέξνπο απηό ζύζηεκα είλαη κία πνιύπινθε, ζρεηηθά, θαηαζθεπή, πνπ πεξηιακβάλεη εθηόο από ηνπο θπιίλδξνπο, θαη ηνπο ζαιάκνπο θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ (πδξνρηηώληα), ηηο βάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα θαη ηνπ εθθεληξνθόξνπ (αλ απηόο είλαη ζηα πιάγηα), έλα ηκήκα ησλ αγσγώλ θπθινθνξίαο ηνπ ιαδηνύ, ην ρώξν γηα ηα γξαλάδηα ρξνληζκνύ, ηηο βάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηνπ θαπαθηνύ ηεο ειαηνιεθάλεο θαη ηεο αληιίαο ιαδηνύ, θιπ. Σν ζρήκα ηνπ ζώκαηνο ησλ θπιίλδξσλ εμαξηάηαη από ηε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ην ζύζηεκα ςύμεο. Αλ είλαη αεξόςπθηνο ν θηλεηήξαο, ηόηε εμσηεξηθά νη θύιηλδξνη έρνπλ πνιιέο ζεηξέο από πηεξύγηα πνπ απμάλνπλ ηελ επηθάλεηά ηνπο πξνζδίδνληάο ηνπο αεξνδπλακηθό ραξαθηήξα, γηα θαιύηεξε ςύμε. Αλ ν θηλεηήξαο είλαη πδξόςπθηνο, ζρεκαηίδνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ, νη ζάιακνη θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ Σα έκβνια κε ηα εμαξηήκαηα ηνπο Σν έκβνιν είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά κέξε ηνπ θηλεηήξα. Δθηίζεηαη ζε πνιύ π- ςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ θαύζε ηνπ θαπζίκνπ, θαη απηό γηαηί ηα αέξηα θαύζεο εμαζθνύλ κεγάιεο πηέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εκβόινπ θαη έηζη κεηαηξέπεηαη κέξνο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε κεραληθή, ε νπνία κεηαθέξεηαη από ην δησζηήξα (κπηέια) ζην ζηξνθαινθόξν άμνλα. Δπίζεο, ην έκβνιν είλαη απηό πνπ δεκηνπξγεί ηελ απαξαίηεηε ππνπίεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ κίγκαηνο ζην ζάιακν θαύζεο θαη απσζεί ηα θαπζαέξηα γηα λα θαζαξίζεη ν θύιηλδξνο. Έηζη, ην έκβνιν εξγάδεηαη θάησ από πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ε θεθαιή ηνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ θηάλνπλ ζπλήζσο από C έσο C θαη δέρεηαη κεγάιεο θαηαπνλήζεηο. Γη απηό, πξέπεη ε θαηαζθεπή ηνπ αιιά θαη ην πιηθό ηεο θαηαζθεπήο ηνπο λα έρνπλ αλάινγε αληνρή θαη αμηνπηζηία. 8

13 Μέξε εκβόινπ Α. Σα βαζηθά κέξε ηνπ εκβόινπ, όπσο θαίλνληαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, είλαη: α) Ζ θεθαιή. Σν ζρήκα ηεο κπνξεί λα είλαη επίπεδν αιιά θαη άιιεο κνξθήο, όπσο ζθαηξηθό, εκηζθαηξηθό, κε δηακνξθσκέλν πάλσ ζ' απηήλ ην ζάιακν θαύζεο θιπ. β) Ζ δώλε ησλ ειαηεξίσλ. ηελ δώλε ησλ ειαηεξίσλ ππάξρνπλ νη απιαθώζεηο - νδεγνί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειαηεξίσλ ζπκπίεζεο θαη ιαδηνύ. γ) Σα έδξαλα ηνπ πείξνπ. ηα ζεκεία απηά ζηεξεώλεηαη ν πείξνο πνπ ζπλδέεη ην έκβνιν κε ηε κπηέια. δ) Ζ πνδηά ηνπ εκβόινπ. Δηθόλα 8. Έκβνιν κε ηα ειαηήξηα ζπκπίεζεο θαη ιαδηνύ Β. Σα επί κέξνπο ηκήκαηα ηνπ εκβόινπ είλαη: α) Διαηήξηα εκβόινπ Σα έκβνια πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ζηεγαλά ζην εζσηεξηθό ηνπ θπιίλδξνπ, ώζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα δηαθύγνπλ ηα αέξηα ηεο θαύζεο πξνο ηνλ ζηξνθαινζάιακν ή αληίζηξνθα ην ιάδη ιίπαλζεο λα πεξάζεη ζην ζάιακν θαύζεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ζηηο απιαθώζεηο - νδεγνύο ηνπ εκβόινπ εθαξκόδνληαη εηδηθά ειαηήξηα πνπ εμαζθαιίδνπλ πιήξε ζηεγαλόηεηα ζην ρώξν ηνπ θπιίλδξνπ. 9

14 β) Πείξνο εκβόινπ Ο πείξνο ηνπ εκβόινπ έρεη πξννξηζκό λα ζπλδέεη ην έκβνιν κε ηελ κπηέια. Δίλαη έλα ζσιελσηό εμάξηεκα κε θπιηλδξηθό ζρήκα, γηα λα έρεη ηε κεγαιύηεξε αληνρή κε ην κηθξόηεξν δπλαηό βάξνο. Ο πείξνο θαηαπνλείηαη πνιύ, γηαηί κεηαθέξεη όιεο ηηο δπλάκεηο από ην έκβνιν ζηε κπηέια, ηδηαίηεξα ζηε θάζε ηεο εθηόλσζεο θαη ηεο ζπκπίεζεο Γηωζηήξαο (κπηέια) Ο πξννξηζκόο ηεο κπηέιαο είλαη λα κεηαθέξεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ εκβόινπ ζην ζηξνθαινθόξν άμνλα, αιιά θαη αληίζηξνθα. λα κεηαθέξεη δει. ηε δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη ην έκβνιν από ηνλ ζηξνθαινθόξν, ηδηαίηεξα ζηε θάζε ηεο ζπκπίεζεο θαη ιηγόηεξν θαηά ηε θάζε ηεο εμαγσγήο θαη ηεο εηζαγσγήο. Δηθόλα 9. Γησζηήξαο (Μπηέια) ηηο παξαπάλσ ηξεηο θάζεηο - εθηόλσζε, ζπκπίεζε, εμαγσγή - ε κπηέια θαηαπνλείηαη ζε ζιίςε θαη ιπγηζκό, ελώ ζηελ θάζε ηεο εηζαγσγήο ζε εθειθπζκό. 10

15 2.1.4 ηξνθαινθόξνο άμνλαο Ο πξννξηζκόο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα είλαη λα κεηαηξέπεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηξνθάινπ, ηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ηνπ εκβόινπ ζε πεξηζηξνθηθή. Δηθόλα 10. Σηξνθαινθόξνο άμνλαο. Γηαθξίλεηαη επίζεο ζην αξηζηεξό κέξνο ην γξαλάδη πνπ κεηαδίδεη θίλεζε ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα Ο ζηξνθαινθόξνο άμνλαο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θηλεηήξεο είλαη εληαίνο θαη θαηαζθεπάδεηαη από ζθπξήιαην ράιπβα γηα κεγαιύηεξε αληνρή. Σα θπξηόηεξα κέξε ελόο ζηξνθαινθόξνπ άμνλα είλαη ηα εμήο Σα θνκβία βάζεο Σα θνκβία κπηειώλ Οη βξαρίνλεο ή θηζάξεο Οη αγσγνί ιαδηνύ Σα αληίβαξα θόλδπινο ή βνιάλ 0 ζθόλδπινο ή ην βνιάλ είλαη έλαο αξθεηά βαξύο κεηαιιηθόο δίζθνο, πνπ απνζεθεύεη ελέξγεηα από ηνλ σθέιηκν ρξόλν ηεο εθηόλσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνδεζκεύεη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ππόινηπνη ηξεηο παζεηηθνί ρξόλνη, (ε εηζαγσγή, ε ζπκπίεζε θαη ε εμαγσγή). 11

16 Σν βνιάλ, εμαηηίαο ηεο ζρεηηθά κεγάιεο κάδαο ηνπ, όηαλ αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη, απνξξνθά έλα κέξνο από ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ν ρξόλνο ηεο εθηόλσζεο θαη «παξαζύξεη» κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ην έκβνιν, γηα λα εθηειέζεη θαη ηνπο ππόινηπνπο ηξεηο ρξόλνπο. Δηθόλα 11 Σθόλδπινο (Βνιάλ) θαηαζθεπαζκέλνο από αινπκίλην. Σηελ πεξηθέξεηα ηνπ βξίζθεηαη ε νδνλησηή ζηεθάλε ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ε κίδα πκπεξαίλεηαη ινηπόλ, όηη όζνπο πεξηζζόηεξνπο θπιίλδξνπο έρεη έλαο θηλεηήξαο, ηόζν κηθξόηεξν βάξνο έρεη ην βνιάλ. Κη απηό, γηαηί νη λεθξνί ρξόλνη ηνπ ελόο θπιίλδξνπ θαιύπηνληαη από ηελ εθηόλσζε πνπ ηπραίλεη λα θάλεη θάπνηνο άιινο θύιηλδξνο. Πάλσ ζην βνιάλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, βξίζθεηαη ε νδνλησηή ζηεθάλε ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ην γξαλάδη ηεο κίδαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζθνλδύινπ είλαη ιεία, γηαηί ζ : απηή ζηεξίδεηαη ν ζπκπιέθηεο (δίζθνο-πιαηό) θαη κεηαθέξεηαη ε θίλεζε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ Κπιηλδξνθεθαιή θαη θηλεκαηηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο βαιβίδωλ Παξαθάησ αλαιύεηαη ν θηλεκαηηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ βαιβίδσλ θαη επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε δηάθνξεο δηάηαμεο θαη ζέζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο. 12

17 2.2.1 Κπιηλδξνθεθαιή Καηαζθεπαζκέλε ζπλήζσο από αινπκίλην νπζηαζηηθά ζθξαγίδεη ηνπο θπιίλδξνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο εμαξηήκαηα: ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ θπιίλδξνπ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ κείγκαηνο αέξα θαπζίκνπ θαη εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ην ζύζηεκα ζηήξημεο ηνπο. Σνλ εθθεληξνθόξν άμνλα (ή ηνπο εθθεληξνθόξνπο άμνλεο) ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, έηζη ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Ζ θίλεζε ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα εμαξηάηαη από ην ζηξνθαινθόξν κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη κέζσ αιπζίδαο (θαδέλαο) ε ηκάληα. Ο θάζε εθθεληξνθόξνο έρεη αλάγιπθα επάλσ ηνπ ηόζα έθθεληξα όζα θαη νη βαιβίδεο πνπ πξέπεη λα θηλήζεη. θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ, ηα έθθεληξα θηλνύλ ηα δύγσζξα θαη απηά πηέδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο βαιβίδεο πξνο ηα θάησ γηα λα αλνίμνπλ. ηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο δελ ππάξρνπλ δύγσζξα αιιά ην έθθεληξν επελεξγεί άκεζα ζηε βαιβίδα κέζσ ελόο πδξαπιηθνύ σζηήξηνπ, νπόηε κηιάκε πιένλ γηα απηνξπζκηδόκελεο βαιβίδεο. Ζ γεσκεηξία ηνπ έθθεληξνπ θαζνξίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα κείλεη αλνηρηή κία βαιβίδα θαζώο θαη ην βύζηζκα ηεο. πλήζσο ππάξρνπλ δύν εθθεληξνθόξνη, έλαο γηα ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αληίζηνηρα. ν αξηζκόο ησλ βαιβίδσλ πνηθίιιεη, αλ θαη ζήκεξα ν πην ζπρλόο αξηζκόο είλαη δύν γηα ηελ εηζαγσγή θαη δύν γηα ηελ εμαγσγή. Ο θαζνξηζκόο ηεο ζηηγκήο πνπ ζα αλνίμνπλ νη βαιβίδεο εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπ εκβόινπ θαη ην ρξόλν πνπ απηό βξίζθεηαη. Από ηε ζηηγκή πνπ ν ζηξνθαινθόξνο θαη ν εθθεληξνθόξνο ζπλδένληαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ εμαξηάηαη από ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ δύν αμόλσλ θαη ε ξύζκηζε απηή νλνκάδεηαη ρξνληζκόο θηλεηήξα. Οη εθθεληξνθόξνη παιαηόηεξα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε από καληέκη θαη ήηαλ ζπκπαγείο, αληίζεηα ζήκεξα είλαη θνίινη γηα κείσζε ηνπ βάξνπο. Ζ επηθάλεηα ηεο θεθαιήο πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηνπο θπιίλδξνπο είλαη θακπύιε, ώζηε όηαλ ην έκβνιν βξεζεί ζην ΑΝΣ λα δεκηνπξγείηαη έλα κηθξόο ρώξνο, ν ζάιακνο θαύζεο. Δδώ ζπκπηέδεηαη ην θαύζηκν κείγκα, ελώ ζηελ θνξπθή ηνπ ππάξρεη ν ζπηλζεξηζηήο (κπνπδί) ν νπνίνο δεκηνπξγεί ην ζπηλζήξα αλάθιεμεο. Δηθόλα 12. Κπιηλδξνθεθαιή αινπκηλίνπ κε ηέζζεξεηο βαιβίδεο αλά θύιηλδξν 13

18 2.2.2 Βαζηθό θηλεκαηηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο βαιβίδωλ Ο εθθεληξνθόξνο άμνλαο θαη νη βαιβίδεο απνηεινύλ ηα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηνπ θαπζίκνπ θαη απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ πξνο θαη από ηνλ θάζε θύιηλδξν. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζρεδίαζεο ηνπ θηλεηήξα, ππάξρνπλ θαη ηα δεπηεξεύνληα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηνπ θαπζίκνπ, πνπ είλαη νη κεραληζκνί θίλεζεο ησλ εμαξηεκάησλ απηώλ. Δηθόλα 13. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη ηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θηλεκαηηθό κεραληζκό ηνπ εκβόινπ θαη ηνλ βαιβίδσλ Σα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαιύνληαη παξαθάησ Δθθεληξνθόξνο άμνλαο Δίλαη έλαο άμνλαο πνπ θέξεη έλα ζύλνιν έθθεληξσλ. Όηαλ ν εθθεληξνθόξνο πεξηζηξέθεηαη ηα έθθεληξα ζπξώρλνπλ ηα σζηήξηα ησλ βαιβίδσλ ελώ αλάινγα κε ηελ δηάηαμε ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα ππάξμεη έλαο ή θαη πεξηζζόηεξνη εθθεληξνθόξνη. Οη πεξηζζόηεξνη ζύγρξνλνη θηλεηήξεο εμνπιίδνληαη κε δύν εθθεληξνθόξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο θπιηλδξνθεθαιήο θαη ιακβάλνπλ θίλεζε από ηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα κέζσ ηκάληα, νδνλησηώλ ηξνρώλ ή αιπζίδαο (θαδέλα). Ο εθθεληξνθόξνο άμνλαο πεξηζηξέθεηαη κε ηηο κηζέο ζηξνθέο από όηη ν ζηξνθαινθόξνο. 14

19 Δηθόλα 14. Δθθεληξνθόξνη δεθαεμαβάιβηδνπ θηλεηήξα πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ θπιηλδξνθεθαιή (DOHC) ηνπο παιηόηεξεο ηερλνινγίαο θηλεηήξεο ν εθθεληξνθόξνο βξίζθνληαλ ζηα πιάγηα ηνπ θηλεηήξα θαη θηλνύζε ηηο βαιβίδεο κέζσ σζηηθώλ σζηεξίσλ. Οη ζύγρξνλνη θηλεηήξεο ρξεζηκνπνηνύλ «επηθεθαιήο εθθεληξνθόξνπο» όπνπ ζα πξέπεη λα πνύκε πσο έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζρεδίαζε ησλ βαιβίδσλ έηζη ώζηε ν εθθεληξνθόξνο λα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλνο ζηελ θπιηλδξνθεθαιή θαη αθξηβώο πάλσ από απηέο. Οιόθιεξνο ν κεραληζκόο γίλεηαη πην ζπκπαγήο ζε δηαζηάζεηο θαη βξίζθεηαη θνληύηεξα ζηηο βαιβίδεο θαη έηζη ηα κέξε ηνπ όινπ κεραληζκνύ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηόο ηνπο κπνξνύλ λα είλαη θαη πην ειαθξηά. Οη βαιβίδεο κπνξνύλ λα αλνηγνθιείλνπλ πην γξήγνξα θαη ζπλεπώο ν θηλεηήξαο λα είλαη πην εύζηξνθνο θαη πην ειαζηηθόο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. ηα ζπζηήκαηα κε έλαλ επηθεθαιή εθθεληξνθόξν (SOHC) ν ίδηνο εθθεληξνθόξνο θηλεί όιεο ηηο βαιβίδεο ελώ ζηνπο θηλεηήξεο κε δύν επηθεθαιήο εθθεληξνθόξνπο (DOHC) ν έλαο θηλεί ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη ν άιινο ηηο βαιβίδεο εμαγσγήο. 15

20 2.2.4 Βαιβίδεο Πξννξηζκόο ησλ βαιβίδσλ είλαη λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ηνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ ρξόλσλ εηζαγσγήο, ζπκπίεζεο, εθηόλσζεο θαη εμαγσγήο. Δηθόλα 15. Σηελ εηθόλα ππάξρνπλ βαιβίδεο δηαθόξσλ κεγεζώλ Σα κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη ε βαιβίδα είλαη ηα εμήο : 1. Ζ θεθαιή 2. Ζ έδξα 3. Σν ζηέιερνο θαη 4. Ζ νπξά Δλώ ην ζύζηεκα ζηήξημεο, θίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο πεξηιακβάλεη : 5. Σελ ππνδνρή ηεο έδξαο 6. Σνλ νδεγό 7. Σν εζσηεξηθό ειαηήξην 8. Σν εμσηεξηθό ειαηήξην 9. Σελ αζθάιεηα 10. Σε ξνδέια 11. Σν δηάθελν 12. Σε βίδα ξύζκηζεο ηνπ δηάθελνπ θαη 13. Σν δύγσζξν 16

21 Ζ έδξα θαη ν νδεγόο είλαη κέξε ηεο θπιηλδξνθεθαιήο. Έρνπλ, όκσο άκεζε ζρέζε ηόζν κε ηελ βαιβίδα όζν θαη κεηαμύ ηνπο, αθνύ από ηε ζσζηή ζρέζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, εμαξηάηαη ε θαιή ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βαιβίδαο. Οη βαιβίδεο θαηαζθεπάδνληαη από δηάθνξα θξάκαηα ράιπβα. Γηα ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο ρξεζηκνπνηνύληαη ληθειηνύρα, ρξσκηνληθειηνύρα ή ρξσκηνκνιπβδαηληνύρα θξάκαηα ράιπβα. Γηα ηηο βαιβίδεο εμαγσγήο ρξεζηκνπνηνύληαη ράιπβεο πςειήο αληνρήο, όπσο ππξηηηνρξσκηνύρνη ή θνβαιηηνρξσκηνύρνη ράιπβεο ή σζηεληηηθνί ράιπβεο κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ληθειίνπ, ρξσκίνπ, θ.ιπ. Γηα αύμεζε ηεο αληνρήο ησλ βαιβίδσλ από δηάβξσζε, νη θεθαιέο ηνπο επηθαιύπηνληαη, επηπξόζζεηα, κε εηδηθό θξάκα κεηάιισλ (ληθέιην 80% θαη ρξώκην 20%) ή κε θξάκα αινπκηλίνπ. Σύπνη βαιβίδσλ Οη θαηαζθεπαζηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηώζνπλ ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο πξνο ηεο βαιβίδεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξνπο ηύπνπο κεραληζκώλ ή βαιβίδσλ, νη θπξηόηεξνη είλαη : 1. Οη απιέο βαιβίδεο 2. Οη βαιβίδεο κε επηθάιπςε 3. Οη βαιβίδεο πνπ ςύρνληαη κε λάηξην. ηηο βαιβίδεο απηέο ην ζηέιερνο θαη ε θεθαιή είλαη θνίια, ελώ έλα κέξνο ηεο θνηιόηεηαο ηνπο πεξηέρεη λάηξην ή δηάθνξα άιαηα γηα ηελ θαιύηεξε ςύμε ηνπο. 4. Οη δεζκνδξνκηθέο βαιβίδεο. ε απηέο ηεο βαιβίδεο δελ ππάξρνπλ ειαηήξηα γηα ηελ επαλαθνξά ηνπο ζε θιεηζηή ζέζε, αιιά θιείλνπλ θαη αλνίγνπλ κε ηελ βνήζεηα κίαο δηάηαμεο από δύν έθθεληξα θαη δύγσζξα ηνπνζεηεκέλα έηζη ώζηε ην έλα δεύγνο λα σζεί ηελ βαιβίδα θαη ην δεύηεξν λα ηελ επαλαθέξεη ζηελ ζέζε ηεο. 17

22 Δηθόλα 16. Σύζηεκα δεζκνδξνκηθώλ βαιβίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ducati ζηεο κνηνζπθιέηεο πνπ θαηαζθεπάδεη Οη βαιβίδεο απηνύ ηνπ ηύπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ζπλήζσο ζηνπο πνιύζηξνθνπο θηλεηήξεο, κε εκθαλή αύμεζε ηεο ξνπήο, θαη κύσζεο ηεο θαηαλάισζεο ζρεδόλ 10% θαηαξγώληαο ηα ειαηήξηα ησλ βαιβίδσλ ηα νπνία, ζπκπηεδόκελα, θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα. Με κεηνλέθηεκα θπζηθά ηα πνιιά κεραληθά κέξε. 5. Πεξηζηξνθηθέο βαιβίδεο. Οη βαιβίδεο απηέο έρνπλ ζθαηξηθό ζρήκα κε θνίιν εζσηεξηθό αγσγό θαη είλαη ηνπνζεηεκέλεο επάλσ ζε έλαλ άμνλα. Ο άμνλαο απηόο παίξλεη θίλεζε από ηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα, νπνύ κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπο ν εζσηεξηθόο αγσγόο θαηεπζύλεη ην θαύζηκν κίγκα πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. Δηθόλα 17. Γηάηαμε κε δύν επηθεθαιήο πεξηζηξνθηθέο βαιβίδεο αλά θύιηλδξν 18

23 Με ηεο πεξηζηξνθηθέο βαιβίδεο κεηώλνληαη ηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηεο ζπκβαηηθέο βαιβίδεο, όπσο ην πώο ζα παξακείλνπλ «δνκηθά ζηαζεξέο» ζε νινέλα απμεκέλνπο ξπζκνύο πεξηζηξνθήο θαη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαύζεο ζηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο. 6. Οη απηνξπζκηδόκελεο βαιβίδεο κε απηνξπζκηδόκελα πδξαπιηθά σζηήξηα. ηηο βαιβίδεο απηέο ππάξρεη πιήξεο επαθή ζηηο αξζξώζεηο. Με ηνλ ηξόπν απηό, δελ ππάξρεη θαζόινπ δηάθελν κεηαμύ σζηήξηνπ θαη βαιβίδαο θαη νη δηαζηνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηεξώλνληαη από ην πδξαπιηθά ξπζκηδόκελν σζηήξην. Δηθόλα 18. Υδξαπιηθά σζηήξηα δηαθόξσλ κεγεζώλ πλήζσο ην σζηήξην δηακνξθώλεηαη ζε θύιηλδξν, ελώ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηλείηαη έλα έκβνιν. 19

24 Μεηάδνζε θίλεζεο από ην ζηξνθαινθόξν ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα Ζ θίλεζε ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα κεηαδίδεηαη από ην ζηξνθαινθόξν άμνλα. Σξείο είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλνη ηξόπνη κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Δηθόλα 19. Μεηάδνζε θίλεζεο ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα ζε πεξηπηώζεηο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηα πιάγηα ηνπ θηλεηήξα. Δπίζεο, δηαθξίλεηαη ε δηαθνξά ζην κέγεζνο ησλ γξαλαδηώλ γηα λα επηηεπρζεί κεηάδνζε 2 πξνο 1 κεηαμύ ζηξνθαινθόξνπ θαη εθθεληξνθόξνπ άμνλα Μεηάδνζε κε γξαλάδηα. Ο ηξόπνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν εθθεληξνθόξνο άμνλαο είλαη ζηα πιάγηα ηνπ θηλεηήξα. Έρεη πςειό θόζηνο θαηαζθεπήο, ρξεηάδεηαη ιίπαλζε, παξέρεη όκσο κεγάιε αμηνπηζηία ζηελ κεηαθνξά ηεο θίλεζεο θαη πξνζθέξεη αζόξπβε ιεηηνπξγία. Μεηάδνζε κε αιπζίδα. Ο ηξόπνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν εθθεληξνθόξνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο είηε ζηα πιάγηα είηε είλαη επηθεθαιήο. Έρεη θαη απηόο πςειό ζρεηηθά θόζηνο θαηαζθεπήο, ρξεηάδεηαη ιίπαλζε, παξέρεη κεγάιε αμηνπηζηία ζηελ κεηαθνξά ηεο θίλεζεο, παξνπζηάδεη όκσο, ζρεηηθά ζνξπβώδε ιεηηνπξγία, πνπ γίλεηαη πεξηζζόηεξν έληνλε κεηά από πνιιέο ώξεο ιεηηνπξγίαο. 20

25 Δηθόλα 20. Γηάηαμε ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδα ζηνπο εθθεληξνθόξνπο V8 θηλεηήξα Μεηάδνζε κε νδνλησηό ηκάληα. Ο ηξόπνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν εθθεληξνθόξνο είλαη είηε ζηα πιάγηα είηε είλαη επηθεθαιήο. Έρεη ρακειό θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη δελ ρξεηάδεηαη ιίπαλζε. Γηα αζθάιεηα, πάλησο ζηε κεηαθνξά ηεο θίλεζεο θαη γηα αζόξπβε ιεηηνπξγία, πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δηθόλα 21. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ε ηξνρηά πνπ αθνινπζεί ν νδνλησηόο ηκάληαο ώζηε λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεη ηελ αληιία λεξνύ ζην αξηζηεξό κέξνο 21

26 Η ζρέζε κεηάδνζεο από ην ζηξνθαινθόξν ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα γηα ηνπο 4ρξνλνπο θηλεηήξεο, είλαη 2:1. Γειαδή, ζηηο δύν πεξηζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα, ν εθθεληξνθόξνο πεξηζηξέθεηαη θαηά κία ζηξνθή Θέζεηο βαιβίδωλ 1. Πιεπξηθέο Δηθόλα 22. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ε βαιβίδα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηα πιάγηα ηνπ θνξκνύ Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην πιεπξό ηνπ θπιίλδξνπ. δειαδή, θαηά κήθνο ηνπ ηνηρώκαηνο. Απηή ε ιύζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη πηα ιόγν ηνπ κεγάινπ θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο ζηελ επίβιεςε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ. 2. Δπί θεθαιήο ελ ζεηξά Δηθόλα 23. Βαιβίδεο επηθεθαιήο ηνπνζεηεκέλεο ελ ζεηξά 22

27 Οη βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο είλαη επί θεθαιήο ηνπ θπιίλδξνπ, ελ ζεηξά. ε απηνύ ηνπ είδνπο ηεο δηαηάμεηο νη βαιβίδεο αλά θύιηλδξν ζπάληα μεπεξλνύλ ηηο δύν ιόγν ηνπ κεγάινπ κήθνπο ηεο δηάηαμεο. 3. Πιεπξηθέο θαη επί θεθαιήο Δηθόλα 24. Σπλδπαζκόο ηνλ δύν παξαπάλσ κεζόδσλ ηνπνζέηεζεο ησλ βαιβίδσλ Απηή ε ιύζε εθαξκόδεηαη ζήκεξα από κεξηθνύο θαηαζθεπαζηέο θηλεηήξσλ Άγγινπο θαη Ακεξηθαλνύο. Ζ βαιβίδα εηζαγσγήο επξίζθεηαη επί θεθαιήο ελώ ηεο εμαγσγήο είλαη πιεπξηθή. 4. Δπί θεθαιήο ππό θιίζε Δηθόλα 25. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ν ζάιακνο θαύζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξηερόκελε γσληά κεηαμύ ησλ δύν βαιβίδσλ 23

28 Οη βαιβίδεο είλαη επί θεθαιήο κε θιίζε κηαο νξηζκέλεο γσληάο. πλήζσο ε ιύζε απηή εθαξκόδεηαη ζε πνιπβάιβηδνπο θηλεηήξεο ώζηε λα εθκεηαιιεπόκαζηε ηελ πεξηερόκελε γσλία κεηαμύ ηνπο ζαλ ρώξν θαύζεο. ήκεξα είλαη ν πην ζπρλόο ηξόπνο ηνπνζέηεζεο Μεραληζκόο θίλεζεο βαιβίδωλ Ο κεραληζκόο θίλεζεο πεξηιακβάλεη όια εθείλα ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θζάζεη ε θίλεζε από ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα κέρξη ηηο βαιβίδεο. Δηθόλα 26. Γηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπνζέηεζεο ησλ βαιβίδσλ Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εθθεληξνθόξνπ σο πξνο ηηο βαιβίδεο, πνηθίινπλ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Όηαλ κάιηζηα ν εθθεληξνθόξνο βξίζθεηαη ζηα πιάγηα θαη νη βαιβίδεο επηθεθαιήο, ππάξρεη έλαο πιήξεο θηλεκαηηθόο κεραληζκόο. Ωζηήξην (πνηεξάθη) Δίλαη έλαο θύιηλδξνο θιεηζηόο από ηε κία πιεπξά θαη αλνηρηόο από ηελ άιιε (ρήκα 4.57). Έρεη ζρήκα κηθξνύ θπιηλδξηθνύ πνηεξηνύ κε δηάκεηξν πεξίπνπ 1,5 κέρξη 2,5 cm θαη ύςνο 4 κε 6 cm. Ζ βάζε ηνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα, ελώ ζην εζσηεξηθό ηνπ έξρεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ε σζηηθή ξάβδνο. 24

29 Ωζηηθή ξάβδνο (θαιάκη) Δηθόλα 27. Γηάθνξα κεγέζε σζηεξίσλ (πνηεξάθηα) Δίλαη κία θπιηλδξηθή ξάβδνο κε πεπιαηπζκέλεο ηηο άθξεο ζπλήζσο, ε άθξε πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην σζηήξην είλαη ζθαηξηθή, ελώ ε άιιε άθξε πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην δύγσζξν είλαη θνίιε. Ο ξόινο ηεο ξάβδνπ απηήο είλαη λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε από ην σζηήξην ζην δύγσζξν. Δηθόλα 28. Ωζηηθέο ξάβδνη (θαιάκηα). Τα άθξα ηνπο είλαη δηακνξθσκέλα ώζηε λα ζπγθξαηνύληαη ζηελ ζέζε ηνπο Εύγωζξν (θνθνξάθη) Σν δύγσζξν είλαη έλαο κηθξόο κεηαιιηθόο κνριόο (πιήθηξν). Βξίζθεηαη ζηεξεσκέλν επάλσ ζε έλαλ άμνλα, ηνλ πιήθηξν θνξέα, θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από απηόλ. Γέρεηαη ζηε κηα πιεπξά ηνπ ηελ θίλεζε από ηελ σζηηθή ξάβδν θαη από ηελ άιιε πιεπξά πηέδεη ηε βαιβίδα λα αλνίμεη. 25

30 Δηθόλα 29. Τα δύγσζξα (θνθνξάθηα) παίξλνπλ ην ζρήκα ηνπο αλαιόγσο ηελ εθαξκνγή θαη ην κέγεζνο ηνπ θηλεηήξα πνπ ηνπνζεηνύληαη Πιεθηξνθνξέαο Δίλαη έλαο άμνλαο ζηνλ νπνίν ζηεξεώλνληαη ηα δύγσζξα ησλ βαιβίδσλ. Ο άμνλαο απηόο έρεη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο αγσγνύο γηα ηε ιίπαλζε ησλ βαιβίδσλ, ελώ επάλσ ηνπ βξίζθνληαη, επίζεο, θαη ηα ειαηήξηα «απνζηάηεο», πνπ θξαηνύλ ζηε ζσζηή ζέζε κεηαμύ ηνπο ηα δύγσζξα. Δηθόλα 30. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ν πιεθηξνθνξέαο κε ηα δύγσζξα ηνπνζεηεκέλα ζε απηόλ 26

31 2.3 Θεωξεηηθή ιεηηνπξγία ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα ΟΣΣΟ Γηα λα κειεηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ ΜΔΚ ρξεζηκνπνηνύκε ηα δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο. Οη κεραλέο ιεηηνπξγνύλ κε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ζεσξεηηθνύο ζεξκνδπλακηθνύο θύθινπο, πνπ ην όλνκα ηνπο νθείιεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο εθεπξέηεο ηνπο Κύθινο βελδηλνθηλεηήξα ή θύθινο ΟΣΣΟ ε έλαλ θηλεηήξα, ρξόλνο νλνκάδεηαη ε δηαδξνκή πνπ εθηειεί ην έκβνιν κεηαμύ ηνπ Άλσ Νεθξνύ εκείνπ (ΑΝ) θαη ηνπ Κάησ λεθξνύ εκείνπ (ΚΝ) ή αληίζηξνθα. Γηα ηνπο ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο ρξεηάδνληαη δύν παιηλδξνκήζεηο ηνπ εκβόινπ γηα λα έρνπκε έλα πιήξε θύθιν ιεηηνπξγίαο (4 ρξόλνπο) ή δύν πεξηζηξνθέο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα, ελώ γηα ηνπο δίρξνλνπο ρξεηάδεηαη κνλό κία παιηλδξόκεζε ηνπ εκβόινπ (2 ρξόλνπο) ή κία πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα Θεωξεηηθό δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο 4ρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα Οη ζρέζεηο κεηαμύ εηδηθνύ όγθνπ θαη πίεζεο απεηθνλίδνληαη ζε δηαγξάκκαηα. Γηα ηνλ ηεηξάρξνλν βελδηλνθηλεηήξα δεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα Πίεζεο- Δηδηθνύ όγθνπ ιεηηνπξγίαο, ζε έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Ρ-v θαηαγξάθνπκε ηηο πίεζεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ θύιηλδξν θαη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ εκβόινπ ζε ζρέζε κε απηόλ. Σν παξαθάησ ζεσξεηηθό δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ζρεκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ησλ ηέιεησλ αεξίσλ. Δηθόλα 31. Γηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα κε άμνλεο αλαθνξάο πίεζεο θαη όγθνπ (p-v) 27

32 Καηά ηελ κεηαβνιή από 0 ζε 1 ην κείγκα αέξα βελδίλεο αλαξξνθάηαη ζηελ θάζνδν ηνπ εκβόινπ από ην ΑΝ πξνο ην ΚΝ. Ζ κεηαβνιή ζεσξνύκε όηη γίλεηαη ππό ζηαζεξή πίεζε, δειαδή όηη είλαη ηζνβαξήο. ηε ζπλέρεηα εθηειείηαη ε κεηαβνιή. 1, 3. Μόιηο ην έκβνιν θζάζεη ζην ΚΝ θιεηλή ε βαιβίδα εηζαγσγήο. Σν έκβνιν θαηά ηελ άλνδν ηνπ πξνο ην ΑΝ ζπκπηέδεη αδηαβαηηθά ην θαύζηκν κείγκα θαη έηζη πξνθαιείηαη αύμεζε ηεο πίεζεο ηεο πίεζεο. Ζ ζπκπίεζε γίλεηαη πνιύ γξήγνξα θαη ζεσξνύκε όηη δελ «πξνιαβαίλεη» λα πξαγκαηνπνηεζεί αληαιιαγή ζεξκόηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη έηζη ε ζπκπίεζε είλαη αδηαβαηηθή. ηε κεηαβνιή από 3 ζε 4, θαη ελώ ην εκβνιν βξίζθεηαη ζην ΑΝ δίλεηαη ν ζπηλζήξαο κε απνηέιεζκα ηελ θαύζε ηνπ κείγκαηνο, ηελ παξαγσγή ζεξκόηεηαο θαη ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο. Θεσξνύκε όηη ε θαύζε γίλεηαη αθαξηαία, ηε ζηηγκή πνπ ην έκβνιν βξίζθεηαη ζην ΑΝ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αύμεζε ηεο πίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ππό ζηαζεξό όγθν, δειαδή ηζόρσξα. ηε κεηαβνιή από 4 ζε 5 ηα θαπζαέξηα έρνπλ πςειή πίεζε θαη εθηνλώλνληαη (δηαζηέιινληαη) θηλώληαο ην έκβνιν πξνο ηα θάησ. Έηζη, έρνπκε ηε παξαγσγή έξγνπ έσο όηνπ θηάζεη ην έκβνιν ζην ΚΝ. Απηή ε κεηαβνιή ζεσξείηαη αδηαβαηηθή. ηε κεηαβνιή από 5 ζε 1, ελώ ην έκβνιν θηάλεη ζην ΚΝ, αλνίγεη ε βαιβίδα εμαγσγήο θαη ζεσξεηηθά έρνπκε αθαξηαία απαγσγή ζεξκόηεηαο από ην ζύζηεκα πξνο ην πεξηβάιινλ ππό ζηαζεξό όγθν. Σν ζύζηεκα απνθηά ηελ αξρηθή ηνπ πίεζε. Ζ κεηαβνιή απηή ζεσξείηαη ηζόρσξε. ηε κεηαβνιή από 1 ζε 0, θαζώο ην έκβνιν κεηαθηλείηαη από ην ΚΝ πξνο ην ΑΝ, σζεί ηα θαπζαέξηα πνύ εμέξρνληαη πξνο ην πεξηβάιινλ, ππό ζηαζεξή (ζεσξεηηθά) πίεζε. Ζ κεηαβνιή απηή ζεσξείηαη ηζνβαξήο. 28

33 2.3.3 Πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία 4ρξνλεο βελδηλνκεραλήο Ζ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία δηαθέξεη από ηε ζεσξεηηθή ζηα αθόινπζα ζεκεία: Καηά ηελ εηζαγσγή: Όηαλ ην έκβνιν θηλείηαη πξνο ην ΚΝ, ζηνλ θύιηλδξν δεκηνπξγείηαη ππνπίεζε (πίεζε κηθξόηεξε απηήο ηνπ πεξηβάιινληνο) ιόγσ αύμεζεο ηνπ όγθνπ ηνπ, ε νπνία είλαη κηθξόηεξε θαηά 0,1 έσο 0.2 bar από ηελ εμσηεξηθή πίεζε. Λόγσ απηήο ηεο δηαθνξάο πίεζεο αλαξξνθάηαη αέξαο από ην πεξηβάιινλ πξνο ηνλ θύιηλδξν, ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζηνλ θύιηλδξν κέζα από ηε βαιβίδα εηζαγσγήο. Σν θαύζηκν κείγκα δελ πξνιαβαίλεη λα θαηαιάβεη όινλ ηνλ όγθν ηνπ θπιίλδξνπ ιόγσ ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο ηνπ εκβόινπ θαη ησλ ηξηβώλ πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε πξαγκαηηθή πίεζε λα είλαη κηθξόηεξε από ηε ζεσξεηηθή θαη όρη ζηαζεξή, κε απνηέιεζκα λα παξηζηάλεηαη κε θακπύιε γξακκή ζην δηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη όρη κε επζεία όπσο ζην δηάγξακκα ζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ βαιβίδα εηζαγσγήο θιείλεη αθνύ ην έκβνιν έρεη κεηαθηλεζεί αξθεηά κεηά ην ΚΝ γηα λα γίλεη ε απαξαίηεηε ηξνθνδνζία κείγκαηνο ζηνλ θύιηλδξν ηεο κεραλήο. Γηα θαιύηεξε πιήξσζε ηνπ θπιίλδξνπ θαηά ηελ αλαξξόθεζε κε θαύζηκν κείγκα, πνπ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο ηζρύνο, αλνίγεη ε βαιβίδα εηζαγσγήο 10 έσο 20 κνίξεο πξίλ από ην ΑΝ θαη αξρίδεη λα θιείλεη 30 έσο 45 κνίξεο κεηά ην ΚΝ. Καηά ηε ζπκπίεζε: Καηά ηελ θίλεζε ηνπ εκβόινπ πξνο ην ΑΝ ην κείγκα ζπκπηέδεηαη ελώ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο είλαη θαη νη δύν θιεηζηέο. Καηά ηελ θαύζε - εθηόλσζε: ε κία δεδνκέλε ζηηγκή θαη πξηλ ην έκβνιν θζάζεη ζην ΑΝ, δίλεηαη ν ζπηλζήξαο από ην κπνπδί, ώζηε λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα νινθιεξσζεί ε θαύζε. Ζ πίεζε αθνινπζεί ηελ θακπύιε ηνπ ζρήκαηνο θαη από εθεί θαη κεηά αξρίδεη ε εθηόλσζε ησλ αεξίσλ. Αλάινγα κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ην ζεκείν αλάθιεμεο βξίζθεηαη 0 έσο πεξίπνπ 40 κνίξεο πξηλ από ην ΑΝ. ηηο πςειέο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ε ηαρύηεηα ηνπ εκβόινπ είλαη κεγάιε θαη πξέπεη ν ζπηλζήξαο λα δνζεί αξθεηέο κνίξεο πξηλ ην έκβνιν θηάζεη ζην ΑΝ ώζηε ηα θαπζαέξηα λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ κεγαιύηεξε πίεζε όηαλ ην έκβνιν θηάζεη ζην ΑΝ. Σα θαπζαέξηα εθηνλώλνληαη απόηνκα θαη πηέδνπλ ην έκβνιν πξνο ην ΚΝ. Απηόο είλαη ν ελεξγεηηθόο ρξόλνο ηεο κεραλήο, δειαδή ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν παξάγεηαη κεραληθό έξγν. 29

34 Καηά ηελ εμαγσγή: Ζ βαιβίδα εμαγσγήο αλνίγεη 30 έσο 50 ή θαη 60 κνίξεο, πξηλ ην έκβνιν θηάζεη ζην ΚΝ, γηα λα ππάξρεη ρξόλνο αξθεηόο ώζηε λα εμηζσζεί ε πίεζε ησλ θαπζαεξίσλ κε ηελ αηκνζθαηξηθή θαη λα κεησζεί ε αληίζηαζε ζηελ άλνδν ηνπ εκβόινπ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ, ε βαιβίδα εμαγσγήο θιείλεη 0 έσο θαη 15ή αθόκε θαη 20 κνίξεο κεηά ην ΑΝ ζε νξηζκέλνπο θηλεηήξεο, ελώ ε βαιβίδα εηζαγσγήο αξρίδεη λα αλνίγεη πξηλ ε βαιβίδα εμαγσγήο θιείζεη. Ζ θάζε θαηά ηελ νπνία θαη ε βαιβίδα εηζαγσγήο θαη ε βαιβίδα εμαγσγήο είλαη αλνηθηέο νλνκάδεηαη επηθάιπςε θαη δηεπθνιύλεη ηελ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ από ηνλ θύιηλδξν, ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζην ζάιακν θαύζεο, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηνπ θπιίλδξνπ κε θαηλνύξγην θαύζηκν κείγκα. Ζ ξνή ηεο εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ από ηνλ θύιηλδξν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ππνπίεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο. Δμαηηίαο απηήο ηεο δηαθνξάο πίεζεο, ην θαύζηκν κείγκα σζείηαη πξνο ηελ εηζαγσγή πξηλ αξρίζεη ε θίλεζε ηνπ εκβόινπ πξνο ην ΚΝ ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα, έρνληαο σο άμνλεο αλαθνξάο ηελ πίεζε θαη ηνλ εηδηθό όγθν. (P-v) Δηθόλα 32. Γηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα 30

35 Σν παξαπάλσ δηάγξακκα νλνκάδεηαη θαη ελδεηθηηθό δηάγξακκα. Γείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ηνπ ξεπζηνύ ζηνλ θύιηλδξν ζηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ. Όζν απμάλεη ε ζπκπίεζε ηνπ θηλεηήξα ηόζν κεγαιώλεη θαη ε επηθάλεηα ζην δηάγξακκα, άξα θαη ην έξγν πνπ απνδίδεη ν θηλεηήξαο. Σν έξγν πνπ παξάγεηαη ζε έλα θύθιν πνιιαπιαζηαδόκελν κε ηνλ αξηζκό ησλ εθηνλώζεσλ πνπ γίλνληαη ζε θάζε ιεπηό, καο δίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηζρύ ηνπ θηλεηήξα. Ζ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα. Σν δηάγξακκα απηό νλνκάδεηαη ζπεηξνεηδέο γηαηί κνηάδεη κε ζπείξα. Παξηζηάλεη γξαθηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρξνληζκό ηνπ θηλεηήξα. ην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε δηάξθεηα ησλ θάζεσλ ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε κνίξεο γσλίαο ζηξνθάινπ. Δηθόλα 33. Σπεηξνεηδέο δηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα ην επάλσ κέξνο ηνπ δηαγξάκκαηνο ππάξρεη ην ΑΝ θαη ζην θάησ ην ΚΝ ηεο θίλεζεο ηνπ εκβόινπ. Ξεθηλώληαο από ηηο 0 κνίξεο κε δεμηόζηξνθε θνξά, ζεκεηώλνληαη νη ηηκέο ησλ γσληώλ θάζε θάζεο. ην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξθεηα θάζε θάζεο θαζώο θαη νη κνίξεο πξηλ ή κεηά ην ΑΝ ή από ην ΚΝ κε ηηο νπνίεο αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. 31

36 3. πζηήκαηα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ βαιβίδωλ ε έλαλ θηλεηήξα πνπ ιεηηνπξγεί κε πςειέο ζηξνθέο, ε βαιβίδα εμαγσγήο αξρίδεη λα αλνίγεη αξθεηά πξηλ ην έκβνιν θζάζεη ζην ΚΝ θαη θιείλεη αθνύ πεξάζεη ην ΑΝ. Αληίζηνηρα, ε βαιβίδα εηζαγσγήο αλνίγεη ελώ ην έκβνιν θηλείηαη αθόκα πξνο ην ΑΝ θαη θιείλεη αξθεηά κεηά ην ΚΝ, δειαδή αθνύ ην έκβνιν αξρίζεη λα αλεβαίλεη πξνο ην ΑΝ. Με ηνλ ηξόπν απηό, εθκεηαιιεπόκαζηε ηε δπλακηθή ηεο θίλεζεο ησλ αεξίσλ από θαη πξνο ηνπο θπιίλδξνπο θαη εμαζθαιίδνπκε κηα βειηησκέλε πιήξσζε ησλ θπιίλδξσλ θαη κηα θαιύηεξε εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο θακπύιεο ρξνληζκνύ ησλ βαιβίδσλ (εηθόλα 34) κε ην πξόσξν άλνηγκα θαη ην θαζπζηεξεκέλν θιείζηκν ησλ βαιβίδσλ δεκηνπξγνύληαη επηθαιύςεηο πνπ δελ ελνρινύλ όκσο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα, όζν νη ζηξνθέο ηνπ είλαη πςειέο. Αληίζεηα, ζε ρακειέο ζηξνθέο θαη ζην ξειαληί ε δπλακηθή ηεο θίλεζεο ησλ αεξίσλ είλαη κεησκέλε θαη ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο ώζηε λα δηαθύγνπλ θαπζαέξηα πξνο ηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο θαη κείγκα πξνο ηε βαιβίδα εμαγσγήο. Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο κε επηζπκεηήο δηαθίλεζεο ησλ αεξίσλ, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ επηθάιπςε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ βαιβίδσλ ζηηο ρακειέο ζηξνθέο, είλαη έλα αζηαζέο ξειαληί θαη ε θαθή αληαπόθξηζε ηνπ θηλεηήξα ζεο επηηαρύλζεηο θάησ από έλα νξηζκέλν επίπεδν ζηξνθώλ. Δηθόλα 34. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη νη θακπύιεο ρξνληζκνύ ησλ βαιβίδσλ κε ην ζεκείν ηεο κεηαμύ ηνπο επηθάιπςεο Γηα ην ιόγν απηό. νξηαθέο επηθαιύςεηο ζην άλνηγκα ησλ βαιβίδσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηνθίλεηα αγώλσλ, όπνπ ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ηνπο ζε πςειά επίπεδα ζηξνθώλ είλαη δεδνκέλε. ηηο ρακειέο ζηξνθέο επνκέλσο πξέπεη λα ππάξρεη κηθξή επηθάιπςε, γηα κέγηζηε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα θαη ζεο πςειέο κεγάιε γηα λα έρνπκε πάληνηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή ξνπή. Ο κεηαβιεηόο ρξνληζκόο βαιβίδσλ επηηξέπεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηθαιύςεσλ αλάινγα κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο γηα λα επηηύρνπκε κεγαιύηεξε ηζρύ δηαηεξώληαο ζε νιόθιεξν ην θάζκα ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα ηε ξνπή ζηξέςεο ζε πςειά επίπεδα. Παξάιιεια καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κεηώζνπκε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηνπο εθπεκπόκελνπο 32

37 ξύπνπο. Με ην κεηαβιεηό ρξνληζκό επηηπγράλεηαη ε κεηαηόπηζε ηεο ζηηγκήο πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ νη βαιβίδεο, ε κείσζε ηεο επηθάιπςεο ησλ βαιβίδσλ ζεο ρακειέο ζηξνθέο ή ε αύμεζε ηεο επηθάιπςεο ζεο πςειέο, αιιά θαη ην βύζηζκα ζε νξηζκέλεο θαηαζθεπέο. Ζ γσληαθή κεηαηόπηζε ηεο αληηζηνηρίαο ηνπ εθθεληξνθόξνπ εηζαγσγήο ζε ζρέζε κε ηνλ εθθεληξνθόξν εμαγσγήο (ή ην γξαλάδη ηνπ εθθεληξνθόξνπ) πνπ ζεο πεξηπηώζεηο απηέο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηελ θπιηλδξνθεθαιή. γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο, κε νξηζκέλνπο από ηνπο νπνίνπο κεηαβάιιεηαη θαη ην βύζηζκα ησλ βαιβίδσλ. 3.1 Βαζηθνί ηύπνη ζπζηεκάηωλ κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ βαιβίδωλ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ν Giovanni Torazza επηλνεί γηα ηελ Fiat έλα πδξαπιηθό ζύζηεκα πνπ κεηαβάιεη ηνλ ρξνληζκό θαη ηελ βύζηζε ησλ βαιβίδσλ. Σν πξώην απηνθίλεην παξαγσγήο κε κεραληθό ζύζηεκα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ ήηαλ ε Alfa Romeo Spider ηνπ Από ηόηε παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά παξόκνηα ζπζηήκαηα γηα ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο, ζηηο ρακειέο ζηξνθέο, κε ζηόρν ηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ ξύπσλ, θαη αξθεηά ζπζηήκαηα γηα κεηαβνιή ηνπ ρξνληζκνύ ζηεο πςειέο ζηξνθέο ώζηε λα επηηύρνπλ αύμεζε ηζρύνο. Μεξηθνί από απηνύο ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνύο ηύπνπο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ Ρπζκηδόκελνο ηεληωηήξαο αιπζίδαο (Vario cam) ην ζύζηεκα απηό (Δηθόλα) νη δύν εθθεληξνθόξνη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε κία αιπζίδα (θαδέλα) κε ηελ νπνία ν εθθεληξνθόξνο εμαγσγήο θηλεί ηνλ εθθεληξνθόξν εηζαγσγήο. Ζ γσληαθή κεηαηόπηζε ηνπ ελόο εθθεληξνθόξνπ σο πξνο ηνλ άιιν επηηπγράλεηαη κε ηελ πδξαπιηθή κεηαηόπηζε ηνπ ηελησηήξα ηεο αιπζίδαο από ηελ επάλσ ζέζε. όπνπ βξίζθεηαη ζηηο ρακειέο ζηξνθέο, πξνο ηελ θάησ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ ην κήθνο ηεο αιπζίδαο ζην επάλσ κέξνο από κεγαιύηεξν γίλεηαη κηθξόηεξν από απηό ηεο θάησ πιεπξάο, ώζηε λα αιιάδεη γσληαθά ε ζέζε ησλ δύν εθθεληξνθόξσλ κεηαμύ ηνπο. Δηθόλα 35. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ην έκβνιν πνπ κεηαηνπίδεηαη θαη κεηαβάιεη ηελ γσλία ηνπ εθθεληξνθόξνπ 33

38 Όηαλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ζε πςειέο ζηξνθέο, ε καγλεηηθή βαιβίδα θιείλεη ηνλ έλαλ αγσγό ηνπ ιαδηνύ. Σν ιάδη πηέδεη ην πίξν θαη ηνλ θηλεί αληίζεηα πξνο ηε δύλακε ηνπ ειαηεξίνπ. Ο πείξνο ειεπζεξώλεη ην ξπζκηζηηθό έκβνιν ην νπνίν θηλείηαη πξνο ηα θάησ. Ο ρώξνο παξνρήο ιαδηνύ έρεη κία νπή εμαέξσζεο ζην πάλσ ηνπ άθξν, από ηελ νπνία ιαδώλεηαη ζπγρξόλσο ε αιπζίδα. ηε ζέζε βξαδππνξίαο ν ηελησηήξαο βξίζθεηαη ζηελ πάλσ ζέζε θαη ν εθθεληξνθόξνο εηζαγσγήο ζηε ζέζε αξγά. Όηαλ ν ηελησηήξαο σζείηαη από ην ιάδη πξνο ηα θάησ, ηόηε ην θάησ κέξνο ηεο αιπζίδαο επηκεθύλεηαη, ελώ ην επάλσ θνληαίλεη κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζηξνθή ησλ δύν εθθεληξνθόξσλ κεηαμύ ηνπο. ηε ζέζε απηή ν εθθεληξνθόξνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε λσξίο ύζηεκα κεηαβνιήο ηεο θίλεζεο ηωλ βαιβίδωλ (Honda) Με ην ζύζηεκα απηό ε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ αλνίγκαηνο θαζώο θαη ην βύζηζκα ηνπ αλνίγκαηνο ηεο βαιβίδαο πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. ην ζπγθεθξηκέλν θηλεηήξα κε 4 βαιβίδεο αλά θύιηλδξν, ν κεραληζκόο απνηειείηαη από ηξία θνθνξάθηα πνπ παίξλνπλ θίλεζε από ίζν αξηζκό έθθεληξσλ ηνπ εθθεληξνθόξνπ. Ο θάζε εθθεληξνθόξνο έρεη δπν εηδώλ έθθεληξα. Έλα γηα ρακειέο θαη έλα γηα πςειέο ζηξνθέο. Δηθόλα 36. Σύζηεκα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ V-Tec ηεο HONDA 34

39 Σα δύγσζξα κπνξνύλ λα θηλνύληαη αλεμάξηεηα ην έλα από ην άιιν ή λα παξαθνινπζνύλ ηελ θίλεζε ηνπ κεζαίνπ. Ζ θίλεζή ηνπο ζπληνλίδεηαη από έλα άμνλα εκπινθήο, πνπ θηλείηαη κε πδξαπιηθή πίεζε έηζη ώζηε αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ λα ζπκπιέθεη ή λα απνζπκπιέθεη ην κεζαίν κε ηα αθξαία δύγσζξα. Σν έθθεληξν πνπ θηλεί ην κεζαίν δύγσζξν έρεη δηαθνξεηηθό ύςνο θαη άιιε γσλία ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηα έθθεληξα πνπ θηλνύλ ηα δύν αθξαία. ηηο ρακειέο ζηξνθέο νη βαιβίδεο θηλνύληαη από ην πξσηεύνλ θαη ην δεπηεξεύνλ δύγσζξν. Σν κεζαίν ηαιαληώλεηαη ειεύζεξα ελώ ππάξρεη θαη ειαηήξην πνπ απνζβέλεη ηε ηαιάλησζε. ηηο πςειέο ζηξνθέο ελεξγνπνηείηαη ε καγλεηηθή βαιβίδα θαη ε πίεζε ηνπ ιαδηνύ ηνπ θηλεηήξα επελεξγεί ζην έκβνιν Α. κεηαθηλώληαο ηα έκβνια Α θαη Β πξνο ηα δεμηά θαη αληίζεηα πξνο ην ειαηήξην επαλαθνξάο ηνπο θαη εκπιέθεη ηα ηξία δύγσζξα κεηαμύ ηνπο. Οη βαιβίδεο ηώξα αλνίγνπλ από ην κεζαίν έθθεληξν, πνπ δίλεη κεγαιύηεξε δηάξθεηα αλνίγκαηνο θαη εμαζθαιίδεη ην κέγηζην βύζηζε ησλ βαιβίδσλ. Ζ ζέζε ηνπ άμνλα, πνπ ζπκπιέθεη θαη απνζπκπιέθεη ηα δύγσζξα, ξπζκίδεηαη πδξαπιηθά κέζσ κίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο, πνπ κε απηό ην ζύζηεκα αιιάδεη ην βύζηζκα ησλ βαιβίδσλ ηνπ θηλεηήξα, εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ, ην θνξηίν θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα ύζηεκα κεηαβνιή πξνπνξείαο εθθεληξνθόξνπ Vanos ηεο BMW Σν ζύζηεκα κεηαβάιιεη ηε γσλία πξνπνξείαο ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα πνπ θηλεί ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο. Ζ κεηαβνιή ηεο γσλίαο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξεκβνιήο ελόο κεραληζκνύ κε γξαλάδηα κεηαμύ ηνπ θπξίσο γξαλαδηνύ, πνπ κεηαδίδεη ηε θίλεζε ζηνπο εθθεληξνθόξνπο, θαη ηνπ εθθεληξνθόξνπ εηζαγσγήο. Σα γξαλάδηα ζπκπιέθνληαη ή απνζπκπιέθνληαη πδξαπιηθά κέζσ δύν βαιβίδσλ πνπ ειέγρνληαη ειεθηξνληθά. Δηθόλα 37. Σύζηεκα κεηαβνιήο πξνπνξείαο ηνπ εθθεληξνθόξνπ Vanos ηεο BMW Σν Vanos ρξεζηκνπνηεί κηα καγλεηηθή βαιβίδα, ε όπνηα αλάινγα κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα παίξλεη ηέηνηα ζέζε, ώζηε λα κεηαβάιιεηαη ε πίεζε ηνπ ιαδηνύ θαη λα κεηαηνπίδεη έλα πδξαπιηθό έκβνιν. 35

40 Ζ αμνληθή θίλεζε ηνπ εκβόινπ κεηαηνπίδεη κέζσ ηεο νδόλησζεο ηνπ εθθεληξνθόξνπ πξνο ηε ζέζε λσξίο ή αξγά ζε ζρέζε κε ην γξαλάδη ηεο θαδέλαο (αιπζνηξνρόο). ην δηπιό Vanos ζηξέθνληαη θαη νη δύν εθθεληξνθόξνη σο πξνο ηνλ αιπζνηξνρό. Ωο απνηέιεζκα έρνπκε ηε βειηησκέλε αύμεζε ηεο ξνπήο, ηόζν ζηηο ρακειέο όζν θαη ζηηο κεζαίεο ζηξνθέο. Έλα αλάινγν ζύζηεκα απεηθνλίδεηαη παξαπάλσ. Σν πξώην δηπιό VANOS εκθαλίζηεθε ην 1995 ζηελ BMW M3. Ζ κεηαβνιή ηνπ ρξνληζκνύ επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαηόπηζε κίαο ζπλαξκνγήο γξαλαδηώλ πνπ βξίζθεηαη από ηελ κεξηά πνπ παίξλνπλ θίλεζε νη εθθεληξνθόξνη δηπιό Vanos εμειίζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηα λεόηεξα κνληέια ηεο BMW Σν ζύζηεκα VVT-i ηεο Toyota Ο «έμππλνο» κεηαβιεηόο ρξνληζκόο βαιβίδσλ ηεο Toyota ή θνηλώο VVT-i ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ ζε όια ηα κνληέια ηεο εηαηξείαο. H ιέμε «έμππλνο» δίλεη έκθαζε ζην εμειηγκέλν πξόγξακκα δηαρείξηζεο, πνπ κεηαβάιιεη ην ρξνληζκό ησλ βαιβίδσλ αλάινγα κε ηηο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, ζπλππνινγίδνληαο θαη άιιεο παξακέηξνπο, όπσο ηελ επηηάρπλζε ή ηελ θιίζε ηνπ νδνζηξώκαηνο. Οη αηζζεηήξεο θαηαγξάθνπλ ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ηε ζέζε ηνπ γθαδηνύ. Σα δεδνκέλα έξρνληαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) ε νπνία, κε βάζε ηελ απαηηνύκελε ζηηγκηαία απόδνζε, θαζνξίδεη ην βέιηηζην ρξνληζκό ησλ βαιβίδσλ θαη πεξηζηξέθεη πδξαπιηθά ηνλ εθθεληξνθόξν εηζαγσγήο γηα πξνπνξεία ή θαζπζηέξεζε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ βαιβίδσλ. H πδξαπιηθή πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνξίδεηαη από ηε βαιβίδα ειέγρνπ ιαδηνύ (OCV) πνπ ειέγρεηαη από ηελ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα. ε πνιύ ρακειέο ζηξνθέο (όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν θηλεηήξαο δνπιεύεη ζην ξειαληί) ε πεηαινύδα ηνπ γθαδηνύ είλαη θιεηζηή ιεηηνπξγώληαο ζαλ πεξηνξηζηήο θαη δεκηνπξγώληαο ππνπίεζε ζηνπο απινύο εηζαγσγήο. ε απηήλ ηελ θιίκαθα ζηξνθώλ (θάησ από ηηο Α.Λ.), ην πξόσξν άλνηγκα ησλ βαιβίδσλ δελ είλαη επηζπκεηό γηαηί, ιόγσ ηεο ππνπίεζεο, κέξνο ησλ θαπζαεξίσλ βγαίλεη από ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη αλακηγλύεηαη κε ην κίγκα θαπζίκνπ-αέξα. Απηό επεξεάδεη ηελ θαύζε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αζηάζεηα ηνπ αξηζκνύ ζηξνθώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο ζην ξειαληί. ε απηέο ηηο ζηξνθέο, ινηπόλ, ην VVT-i θαζπζηεξεί ην άλνηγκα ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο. ηε κεζαία θιίκαθα ζηξνθώλ, ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα δελ είλαη κεγάιν θαη νη απαηηήζεηο εζηηάδνληαη, θπξίσο, ζηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη ηα θαζαξά θαπζαέξηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην VVT-i δίλεη κηα πξνπνξεία ζην ρξνληζκό ησλ βαιβίδσλ, πξνθαιώληαο αλαθύθισζε ησλ θαπζαεξίσλ (Δxhaust Gas Recirculation), πνπ απνηειεί κηα ζπρλά εθαξκνδόκελε ηερληθή γηα θαιύηεξε θαύζε ζηνλ θηλεηήξα θαη θαζαξόηεξα θαπζαέξηα. Σν όθεινο πξνθύπηεη από ην γεγνλόο πσο κέξνο ηνπ άθαπζηνπ θαπζίκνπ πνπ πεξηέρνπλ ηα θαπζαέξηα αλαθπθιώλεηαη, κεηώλνληαο ην πνζνζηό πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ θηάλεη εληέιεη ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε κίμε 36

41 αλελεξγώλ αεξίσλ ζην κείγκα θαπζίκνπ-αέξα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία θαύζεο θαη, επνκέλσο, ηε κείσζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ ζηα θαπζαέξηα. Όηαλ ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα είλαη κεγάιν, όπσο θαηά ηε δηάξθεηα πιήξνπο επηηάρπλζεο ή αλάβαζεο ζε δξόκν κε κεγάιε θιίζε, ην δεηνύκελν από ηνλ θηλεηήξα είλαη όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηζρύνο θαη ξνπήο. Δηθόλα 38. Τν ζύζηεκα VVT-I ηεο Toyota Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα απνθεπρζνύλ νη απώιεηεο ζηελ πνζόηεηα κίγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα πνπ ζα εηζαρζεί ζηνλ θύιηλδξν. Έηζη, ην VVT-i θαλνλίδεη ην πξόσξν άλνηγκα, θαη, επνκέλσο, ην πξόσξν θιείζηκν ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο, πξηλ ην έκβνιν αξρίζεη ηελ άλνδν θαηά ηε θάζε ηεο ζπκπίεζεο. Δπηπιένλ, ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε ππνπίεζε ζηνπο απινύο εηζαγσγήο είλαη πνιύ κηθξή θαη δελ ππάξρεη κίμε ηνπ θαπζίκνπ κε ηα θαπζαέξηα, επνκέλσο, ν θύιηλδξνο γεκίδεη κε θαζαξό κίγκα θαπζίκνπ-αέξα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηέιεηα θαύζε. Ωζηόζν, ην VVT-i, όληαο έλα απιό ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζύζηεκα, ινγηθά παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε ππεξθάιπςε ηνπ ρξνληζκνύ ησλ βαιβίδσλ ζηηο κεζαίεο ζηξνθέο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ θαηαλάισζε θαη ηελ έθιπζε θαζαξόηεξσλ θαπζαεξίσλ. Όκσο, ην θησρόηεξν κείγκα κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο πξνθαιεί απώιεηεο ηζρύνο. Γηα ην ιόγν απηόλ, όινη νη θηλεηήξεο πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην VVT-i έρνπλ απινύο εηζαγσγήο κεηαβιεηνύ κήθνπο, νη νπνίνη, δεκηνπξγώληαο θαηλόκελν αλαξξόθεζεο, δηεπθνιύλνπλ ηελ έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ θαη απνηξέπνπλ ηελ αλάκημή ηνπο κε ην θαύζηκν. 37

42 3.1.5 VVTL-i: H εμέιημε ηνπ VVT-i Σν VVTL-i ζεσξείηαη έλα από ηα πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. H ιεηηνπξγία ηνπ πεξηιακβάλεη ζπλερόκελν κεηαβιεηό ρξνληζκό, κεηαβιεηή βύζηζε ζε δύν ζηάδηα, καδί κε κεηαβιεηή δηάξθεηα βύζηζεο ησλ βαιβίδσλ, ελώ επηπιένλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνπο εθθεληξνθόξνπο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. Θα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ζπλδπαζκόο ηνπ ππάξρνληνο VVT-i θαη ηνπ VTEC ηεο Honda, παξόηη ν κεραληζκόο γηα ηε βύζηζε ησλ βαιβίδσλ δηαθέξεη από απηόλ ηεο Honda. Όπσο θαη ζην VVT-i, ν ρξνληζκόο επηηπγράλεηαη αιιάδνληαο ηε γσλία ηνπ εθθεληξνθόξνπ κέζσ πδξαπιηθνύ κεραληζκνύ. Σν ζεκαληηθόηεξν είλαη όκσο ην επξύ θάζκα κεηαβνιήο ηεο θάζεο ηνπ εθθεληξνθόξνπ, πνπ θηάλεη ηηο 60 θαη ην θαζηζηά έλα από ηα πην απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα. Απηό πνπ θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ VVTL-i θαη ηνπ VVT-i είλαη ην γξάκκα L (Lift) γηα ηε κεηαβιεηή βύζηζε ησλ βαιβίδσλ. Όπσο θαη ην VTEC ηεο Honda, ην ζύζηεκα ηεο Toyota ρξεζηκνπνηεί έλα κνλό δύγσζξν, γηα ηελ θίλεζε θαη ησλ δύν βαιβίδσλ εηζαγσγήο (ή εμαγσγήο). Δπίζεο, ν εθθεληξνθόξνο ζε θάζε ζέζε έρεη δύν έθθεληξα κε δηαθνξεηηθή δηαηνκή: έλα κε κεγάιε δηαηνκή γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα θαη βύζηζε βαιβίδσλ, πνπ ελεξγεί ζηηο πςειέο ζηξνθέο θαη έλα κε κηθξή δηαηνκή γηα ηηο ρακειέο ζηξνθέο. Δηθόλα 39. Η κεηάβαζε ιεηηνπξγίαο από ρακειό ζε πςειό ξπζκό πεξηζηξνθήο ζην ζύζηεκα VVTL-i ηηο ρακειέο ζηξνθέο, ην «αξγό» έθθεληξν ζέηεη ζε θίλεζε ην δύγσζξν, ελώ ην κεγάιν έθθεληξν δελ έρεη θακία επίδξαζε, θαζώο ππάξρεη θελό θάησ από ην έκβνιν ζην νπνίν ελεξγεί. Όηαλ, όκσο, νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα μεπεξάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν όξην, έλαο πείξνο κεηαθηλείηαη κε πδξαπιηθή πίεζε θαη θαιύπηεη ην θελό, ελεξγνπνηώληαο ην «γξήγνξν» έθθεληξν πνπ απμάλεη ηε βύζηζε, ελώ ε κεγαιύηεξε επηθάλεηα ηνπ εκβόινπ πνπ ελεξγεί απμάλεη ηε δηάξθεηα. 38

43 3.1.6 ύζηεκα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ valvelift ηεο Audi Παξαθνινπζώληαο ηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ ζηνπο ΜΔΚ νη κεραληθνί ηεο Audi πξόζθαηα, ζρεδίαζαλ έλα ζύζηεκα κε γλώκνλα ηελ ρακειή θαηαλάισζε θαη ηελ αύμεζε ηεο ηζρύνο πνπ ζα απνδίδεηαη από ηνπο θηλεηήξεο ηεο. Σν ζύζηεκα απηό είλαη ην Valvelift. Καηαζθεπαζηηθά κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη είλαη πην απιό θαηαζθεπαζηηθά από αληίζηνηρα ζπζηήκαηα όπσο είλαη ην VTEC ηεο Honda ή ην Mivec ηεο Mitsubishi θιπ. γηαηί δελ ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ δύγσζξα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Δηθόλα 40. Σύζηεκα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ valvelift ηεο Audi. Σην αξηζηεξό κέξνο θαίλεηαη ν ειεθηξνκαγλεηηθόο πείξνο ζε ιεηηνπξγία Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαπάλσ, Ο εθθεληξνθόξνο δελ απνηειείηαη από έλα κνλνθόκκαην θνκκάηη κεηάιινπ, αιά από πέληε θνκκάηηα (γηα 4θύιηλδξν ζύλνιν). Απνηειείηαη από έλαλ άμνλα πνπ επάλσ ηνπ νιηζζαίλνπλ ηέζζεξα θπιηλδξηθά ηκήκαηα πνπ θέξνπλ ηέζζεξα έθθεληξα ην θαζέλα (Έλα γηα θάζε δεύγνο βαιβίδσλ) νπνύ θηλνύληαη αμνληθά επάλσ ηνπ ζε έλαλ νδεγό, θαη θιεηδώλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνκαγλεηηθώλ πείξσλ. Κάζε θπιηλδξηθό ηκήκα θέξεη δύν έθθεληξα κε ρακειό βύζηζκα θαη δύν κε δηαθνξεηηθό βύζηζκα θαη δηάξθεηα, θαη δύν ειηθνεηδείο νδεγνύο γηα ηνπο πείξνπο νπνύ θαζώο βπζίδνληαη κεηαηνπίδνπλ ηα έθθεληξα αμνληθά γηα λα έρνπκε νκαιή κεηάβαζε, από ην έλα έθθεληξν ζην άιιν. Δπηηπγράλνληαο έηζη ρακειή θαηαλάισζε ζηεο ρακειέο ζηξνθέο πεξηζηξνθήο θαη αύμεζε ηεο ηζρύνο ζηεο κεζαίεο θαη πςειέο ζηξνθέο. 39

44 Δηθόλα 41. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη θαη νη δύν θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Με πξάζηλν ρξώκα γηα ηεο ρακειέο ζηξνθέο θαη θόθθηλν γηα πςειό ξπζκό πεξηζηξνθήο ύζηεκα Valvetronic ηεο BMW Σν ζύζηεκα Valvetronic ηεο BMW είλαη έλα από ηα ζπζηήκαηα πνπ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο ζπκβαηηθνύο βελδηλνθηλεηήξεο, ην νπνίν είλαη ε πεηαινύδα ηνπ γθαδηνύ. Μέρξη ζήκεξα γλσξίδακε, όηη ε ηζρύο θαη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ειέγρνληαη από κηα πεηαινύδα ε νπνία αλνηγνθιείλεη ζπλερώο, κε απνηέιεζκα όηαλ ε πεηαινύδα είλαη θιεηζηή ε αλαξξόθεζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ην θάζε έκβνιν θαζώο απηό πξνζπαζεί λα αλαξξνθήζεη ην θαύζηκν κίγκα, αλαγθάδεη ηνλ θηλεηήξα λα ιεηηνπξγεί θάησ από ζπλζήθεο ππνπίεζεο δπζθνιεύνληαο έηζη ην έξγν ηνπ. Δηθόλα 42. Τα εμαξηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην ζύζηεκα Valvetronic ηεο BMW ην ζύζηεκα απηό ν εθθεληξνθόξνο δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα δύγσζξα ησλ βαιβίδσλ αθνύ αλάκεζα ηνπο παξεκβάιιεηαη έλα ζύζηεκα κόριεπζεο, κε έλαλ άμνλα θαη έλαλ κνριό. ηε κία άθξε ηνπ κνρινύ επεκβαίλεη ν έθθεληξνο άμνλαο πνπ ηνλ κεηαηνπίδεη έηζη ώζηε λα κεηαβάιεη ηελ απόζηαζε ηνπ κνρινύ θαη ηνπ 40

45 εθθεληξνθόξνπ κε ηελ βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα. Όηαλ ν εθθεληξνθόξνο πεξηζηξέθεηαη ν κνριόο θηλείηαη ζαλ εθθξεκέο κεηαδίδνληαο ηελ θίλεζε ζην δύγσζξν ηεο βαιβίδαο. Όηαλ ν ειεθηξνθηλεηήξαο πεξηζηξέθεη ηνλ άμνλα νπζηαζηηθά κεηαβάιεη ηελ γσλία κόριεπζεο κεηαμύ εθθεληξνθόξνπ θαη βαιβίδαο κε απνηέιεζκα ηε ζπλερόκελε κεηαβνιή βπζίζκαηνο Γηάξθεηαο αλάινγα κε ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα. Σν ζύζηεκα Valvetronic ζε ζπλδπαζκό κε ην ζύζηεκα Double Vanos θαηαθέξλεη λα κείσζε ηελ θαηαλάισζε πεξίπνπ 10% ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνύο βελδηλνθηλεηήξεο Ζιεθηξνκαγλεηηθή θίλεζε ηωλ βαιβίδωλ Μηα λέα ηερλνινγία πνπ ππόζρεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θίλεζε ησλ βαιβίδσλ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία πνπ αλνίγνπλ ηηο βαιβίδεο ελάληηα ζε έλα ειαηήξην θαη κε ξύζκηζε ηνπ ρξνληζκνύ ηνπο από ηνλ θεληξηθό ειεθηξνληθό εγθέθαιν (ECU). Δηθόλα 43. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνκαγλεηηθήο ιεηηνπξγίαο βαιβίδσλ Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε αθξίβεηα ζηελ επηθάιπςε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ βαιβίδσλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ζε έλα κεγάιν θάζκα ξπζκηζηηθώλ δπλαηνηήησλ θαη ε πνιύ κηθξή απαίηεζε ζε ηζρύ γηα ηελ θίλεζε ησλ βαιβίδσλ, αθνύ δελ απαηηνύληαη πιένλ εθθεληξνθόξνη, γξαλάδηα θιπ. 41

46 4 Καηαζθεπή ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ κνληέινπ ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ βαιβίδσλ κεραλήο εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ε επηινγή ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο. Καζώο επίζεο παξνπζηάδεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ηνπ κεραληζκνύ εκπινθήο 4.1 Λνγηζκηθό Γεκηνπξγίαο Μνληέιωλ 3D CAD Σν ινγηζκηθό κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ είλαη ην SolidWorks 2010, έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζηηθό παθέην ην νπνίν βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζηελ ζύγρξνλε Βηνκεραλία. πγθεθξηκέλα ην SolidWorks απνηειεί έλα παθέην 3D CAD κνληεινπνίεζεο, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft Windows θαη έρεη αλαπηπρηεί από ηελ εηαηξία Dassault Systèmes SolidWorks Corp, ζπγαηξηθή ηεο Dassault Systèmes, S. A. Σν SolidWorks ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα από πεξηζζόηεξνπο από 1,3 εθ. κεραληθνύο θαη ζρεδηαζηέο θαη πεξηζζόηεξεο από εηαηξίεο αλά ηνλ θόζκν. Ηζηνξηθά ην SolidWorks εκθαλίζηεθε ζηε δηεζλή αγνξά ην Γεθέκβξην ηνπ 1993 από ηνλ Jon Hirschtick, νπνίνο κε έδξα ην Concord, Μαζαρνπζέηε, ΖΠΑ πξνζέιαβε κηα νκάδα κεραληθώλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο, ε νπνία ζα αλέπηπζζε έλα 3D CAD ινγηζκηθό ην νπνίν ήηαλ εύθνιν ζηε ρξίζε, πξνζηηό θαη ηθαλό λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλαλ ζπκβαηηθό πξνζσπηθό ππνινγηζηή. Σν 1997 ε Dassault Systèmes, εηαηξία γλσζηή ζην ρώξν ησλ ινγηζκηθώλ κνληεινπνίεζεο γηα ην CATIA CAD ινγηζκηθό ηεο, απέθηεζε ηελ εηαηξεία θαη ζήκεξα θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρώλ ηεο. 42

47 Πιαηθόξκεο πνπ ελζσκαηώλεη ην παθέην ηνπ SolidWorks είλαη: Σν SolidWorks Simulation, ην νπνίν απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ επηθύξσζε ηνπ κεραλνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σν εξγαιείν απηό αλαδεηθλύεη ζηνπο κεραληθνύο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρεδηαζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη. πλεπώο κε ηελ πιαηθόξκα ηνπ SolidWorks Simulation κπνξεί λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρεδηαζκέλνπ αληηθείκελν ππό ηελ επίδξαζε δπλακηθώλ θαη ζεξκηθώλ θνξηίσλ, λα επξεζεί ε ηδηνζπρλόηεηά ηνπ θ.α. Σν SolidWorks Motion, πνπ απνηειεί έλα εηθνληθό εξγαιείν πξνηππνπνίεζεο, ην νπνίν παξέρεη δπλαηόηεηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θίλεζεο ελόο κεραληζκνύ, ειέγρνληαο κε ηνλ ηξόπν απηόλ ηελ νκαιή θαη επηδησθόκελε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν SolidWorks Flow Simulation, ην νπνίν απνηειεί έλα πιήξεο εηθνληθό εξγαιείν πξνζνκνίσζεο ηεο ξνήο ξεπζηνύ θαη ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο κεραληθνύο λα δηεμάγνπλ δνθηκέο ζε εηθνληθά πξσηόηππα. 43

48 4.2 Σξηζδηάζηαηνο εθηππωηήο Ζ ηξηζδηάζηαηε εθηύπσζε (3D printing) είλαη κηα κέζνδνο πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο ζηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη αληηθείκελα κέζσ ηεο δηαδνρηθήο πξόζζεζεο επάιιεισλ ζηξώζεσλ πιηθνύ. ηε ηξηζδηάζηαηε εθηύπσζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξνη ηύπνη πιηθνύ, όπσο θεξακηθά θαη πνιπκεξή. Οη ηξηζδηάζηαηνη εθηππσηέο είλαη ζπλήζσο ηαρύηεξνη, θζελόηεξνη θαη επθνιόηεξνη ζηε ρξήζε από άιιεο κεζόδνπο κνληεινπνίεζεο. Δηθόλα 44. Καηαζθεπή κνληέινπ από ABS ελόο θηλεηήξα V6. Γηαθξίλεηαη ε πνιππινθόηεηα ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζα ήηαλ αξθεηά πεξίπινθν θαη ρξνλνβόξν λα θαηαζθεπαζηεί κε άιιε κέζνδν Οη ηξηζδηάζηαηνη εθηππσηέο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή θπζηθώλ κνληέισλ θαη πξσηνηύπσλ από ζρεδηαζηέο, κεραληθνύο θαη νκάδεο αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθηππώλνπλ κέξε θαη εμαξηήκαηα από δηάθνξα πιηθά, κε δηαθνξεηηθέο κεραληθέο θαη θπζηθέο ηδηόηεηεο θαη ζπρλά ζε κηα εληαία δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. 44

49 Δηθόλα 45. Μόζρεπκα θαηαζθεπαζκέλν από ζθόλε ηηηαλίνπ ζε ηξηζδηάζηαην εθηππσηή. Τν κόζρεπκα ηνπνζεηήζεθε ζε κία 80ρξνλή κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην κέιινλ ηεο δηαδηθαζίαο ην εξγαζηήξην ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ηνπ ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο δύν κεραλώλ ηξηζδηάζηαηεο εθηύπσζεο ηεο DIMENSION elite θαη ηεο DIENSION bst 768. Δηθόλα 46. ηξηζδηάζηαηνο εθηππσηήο DIENSION bst768 Ο ηξηζδηάζηαηνο εθηππσηήο DIENSION bst768 θαηαζθεπάδεη ηεκάρηα κε δπλαηόηεηα επηινγή πάρνπο ζηξώζεο 0.254mm θαη 0,3302mm θαη ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηα θαηαζθεπάζεη είλαη ην ABS (Acrylonitrile butadiene styrene). 45

50 Δηθόλα 47. Τξηζδηάζηαηνο εθηππσηήο DIENSION elite Ο ηξηζδηάζηαηνο εθηππσηήο DIENSION elite ραξαθηεξίδεηαη από πνηνηηθή θαη ιεπηνκεξή θαηαζθεπή ηνλ ηεκαρίσλ κηαο θαη έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 0.254mm θαη mm γηα ην πάρνο ηεο θάζε ζηξώζεο επηηπγράλνληαο έηζη θαηαζθεπή κνληέισλ κε πνιύπινθε γεσκεηξία. Δπίζεο, ην πιηθό βάζεο (support) πνπ ζηεξίδεη ην κνληέιν (main) κπνξεί λα αθαηξεζεί ζε εηδηθό βξαζηήξα απνκάθξπλζεο πιηθνύ ρσξίο λα επέκβνπκε ζηελ δηαδηθαζία, απνθεύγνληαο έηζη αηπρήκαηα θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζε πνιύπινθεο γεσκεηξίεο. 4.3 Λνγηζκηθό ηξηζδηάζηαηνπ εθηππωηή Catalyst EX Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ ζε ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ (π.ρ. SolidWorks, Pro/Engineer, 3ds max) γίλεηαη εμαγσγή ηνπο ζε κνξθή ζηεξεάο κνληεινπνίεζεο θαη ην ζρέδην απνθηά θαηάιεμε.stl (stereolithography), απηό ηξνθνδνηείηαη ζην ινγηζκηθό ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εθηππσηή (Catalyst EX) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην mesh ηνπ STL γηα κεηάθξαζε ηνπ αξρείνπ ζηελ γιώζζα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εθηππσηή. Σν ινγηζκηθό ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εθηππσηή (Catalyst EX) δηαρεηξίδεηαη ηε ζηνίβα ησλ ςεθηαθώλ δηαηνκώλ γηα λα παξάγεη ην θάζε επίπεδν πιηθνύ, ην έλα πάλσ ζην άιιν. 46

51 Δηθόλα 48. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ην πιηθό ζηήξημεο (κπιε ρξώκα) γηα ηε ζηήξημε ηνπ κνληέινπ (θόθθηλν), ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απνθεύγνληαο κεηαβνιέο ζηελ γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ Δπίζεο, επηιέγεη κε βάζε ηε γεσκεηξία ηνπ ζρεδίνπ ζε πνία ζεκεία ζα ηνπνζεηεζεί πιηθό ζηήξημεο ζην κνληέινπ, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ κεηαβνιέο ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ιόγσ ηνλ κεγάισλ ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εθηππσηή. 4.4 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή εθθεληξνθόξνπ άμνλα Ο εθθεληξνθόξνο άμνλαο είλαη ην βαζηθόηεξν κέξνο ελόο ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ απηνύ ηνπ είδνπο. Οπόηε θξίζεθε απαξαίηεην ν ζρεδηαζκόο λα μεθηλήζεη από απηόλ ώζηε λα ππάξρεη κία βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ κνληέινπ, σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ όγθν ηνπ. 47

52 Δηθόλα 49. Ο εθθεληξνθόξνο έρεη ηξία έθθεληξα, έλα γηα θάζε δύγσζξν ηνπ κνληέινπ καο Ο εθθεληξνθόξνο έρεη ηξία έθθεληξα. Έλα γηα θάζε δύγσζξν (θνθνξάθη) ώζηε λα ππάξρεη ε κεηάβαζε από ην νκαιό έθθεληξν, ζην έθθεληξν κε ην κεγάιν βύζηζκα. Σα νκαιά έθθεληξα έρνπλ βύζηζκα 5mm, θαη ην έθθεληξν κε ην κεγαιύηεξν βύζηζκα έρεη 10mm. Με απνηέιεζκα θαηά ηελ εκπινθή λα έρνπκε αύμεζε θαηά 5mm ηνπ βπζίζκαηνο ησλ βαιβίδσλ. Δηθόλα 50. Σηελ εηθόλα ηνπ εθθεληξνθόξνπ δηαθξίλεηαη ε δηαθνξά ζην ύςνο ησλ έθθεληξσλ, πνπ νξίδεηαη ζηα 5mm Σν πιηθό πνπ είρε επηιερζεί γηα ηελ θαηαζθεπήο ηνπ εθθεληξνθόξνπ αξρηθά ήηαλ ην ABS (Acrylonitrile butadiene styrene). Σν νπνίν ζα θαηαζθεπαδόηαλ ζε 3d printer ζην εξγαζηήξην Ρνκπνηηθήο. 48

53 Δηθόλα 51. Ο άμνλαο κε ηνπνζεηεκέλα ηα έθθεληξα. Σην πιάη ηνπ δηαθξίλεηαη ν ζθελόδξνκνο γηα λα επηηύρνπκε ηελ κεηαμύ ηνπο εκπινθή ηελ ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθε από ξάβδνπο αινπκηλίνπ ζηξνγγπιήο δηαηνκήο κηαο θαη ήηαλ θνληά ζηελ επηζπκεηή γεσκεηξία. Δηθόλα 52. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη νη δνθνί αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ καο 49

54 Η θαηαζθεπή ηνπ εθθεληξνθόξνπ έγηλε ζε θξέδα ζε δύν ηκήκαηα. Καηαζθεπή έθθεληξσλ. Γεκηνπξγία ζθελόδξνκνπ ζηνλ άμνλα πνύ ζα ηα ζηεξίδεη. Δηθόλα 53. Τα έθθεληξα πξηλ ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ άμνλα ηνπο Μεηά ηελ εμσηεξηθή κνξθνπνίεζε ησλ έθθεληξσλ θαη ην ηξύκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν άμνλαο, έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπκε ζθελόδξνκν ζην εζσηεξηθό ηνπο. Σν ζθελόδξνκν είλαη όκνην κε απηό ηνπ άμνλα γηα λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Δηθόλα 54. Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ν ζθελόδξνκνο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα γηα ηελ ζηήξημε ησλ έθθεληξσλ 50

55 Ο άμνλαο ηνπ εθθεληξνθόξνπ θαηαζθεπάζηεθε από δνθό αινπκηλίνπ Φ10mm. Δπηθαλεηαθά δεκηνπξγήζεθε ζθελόδξνκν, ώζηε κε ηελ ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζθήλαο λα επηηπγράλεηαη ε ζσζηή ζπλαξκνγή κε ηα έθθεληξα. Δηθόλα 55. Ο άμνλαο κε ηα έθθεληξα πξηλ ζπλαξκνινγεζνύλ Δπίζεο, ην έλα ηνπ άθξν έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια ώζηε λα εθαξκόδεη ζηνλ νδνλησηό ηξνρό πνπ ζα ηνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε. Δηθόλα 56. Ο εθθεληξνθόξνο άμνλαο νινθιεξσκέλνο θαη έηνηκνο γηα ρξήζε Μεηά ιεηάλζεθε γηα λα έρνπκε νκαιέο επηθάλεηεο θαη θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. 51

56 4.5 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή δπγώζξνπ (θνθνξάθη) Γηα ηα δύγσζξα αξρηθά επηιέρηεθε ζαλ πιηθό θαηαζθεπήο ην ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπο βαζίζηεθε ζηελ αληνρή ηνπ πιηθνύ, θαζώο θαη ζηελ αληνρή ζηηο αλαπηπζζόκελεο ηξηβέο θαηά ηελ θύιηζε ησλ δπγώζξσλ κε ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα. Δηθόλα 57. Σην αξρηθό ζρέδην γηα ην δύγσζξν, θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ εδξάλνπ νιίζζεζεο (ξνπιεκάλ) γηα ηελ έδξαζε ηνπ θαη ε ζέζε ηνπ εδξάλνπ νιίζζεζεο (ξνπιεκάλ) γηα ην ζεκείν επαθήο ηνπ κε ηνλ εθθεληξνθόξν ηε ζπλέρεηα, ελώ είρε θξηζεί αλαγθαία ε ηνπνζέηεζε εδξάλσλ θύιηζεο (ξνπιεκάλ) γηα ηελ έδξαζε ηνπ δύγσζξνπ ιόγσ ηεο ηξηβήο κε ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα παξαηεξήζεθε όηη απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο ρξόλνπο επαλαθνξάο ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 52

57 Δηθόλα 58. Τν δύγσζξν κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εδξάλσλ νιίζζεζεο (ξνπιεκάλ). Σην επάλσ κέξνο θαίλεηαη ην ζεκείν όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην έιαζκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνύ από ηξηβέο Βάζεη ησλ παξαπάλσ, αθνύ αθαηξέζεθαλ ηα έδξαλα θύιηζεο, ην ζρέδην ηξνπνπνηήζεθε έηζη ώζηε λα ηνπνζεηεζεί έιαζκα ζην ζεκείν ηξηβήο ηνπ δύγσζξνπ κε ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα. Δπίζεο αθαηξέζεθε θαη ην ξνπιεκάλ έδξαζεο ζηε βάζε ώζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθόο ηνπ όγθνο, αιιά απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε θζνξά ηνπ πιηθνύ ιόγσ ηξηβήο κε ηνλ άμνλα ζηήξημεο. Έηζη επηιέρηεθε σο πιηθό θαηαζθεπήο ην αινπκίλην θαη γηα απηό ην ζηνηρείν. Δηθόλα 59. Η ηειηθή κνξθή ηνπ ζρεδίνπ, κεηά ηελ επηινγή ηνπ αινπκηλίνπ ζαλ πιηθό θαηαζθεπήο. Τν ζρέδην πξνζαξκόζηεθε κε ηε γεσκεηξία ησλ δνθώλ αινπκηλίνπ ηεο αγνξάο 53

58 Καηά ζπλέπεηα, ην ζρέδην ηξνπνπνηήζεθε κε βάζε ηηο δνθνύο αινπκηλίνπ νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά, ώζηε λα είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή. Δηθόλα 60. Τν δύγσζξν έρεη πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κεηά από θαηεξγαζία ζε θξέδα Ζ θαηαζθεπή ηνπ δύγσζξνπ έγηλε ζε θξέδα θαη κεηά ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε έγηλε ιείαλζε ώζηε λα έρνπκε ιείεο επηθάλεηεο. 4.6 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή θεληξηθνύ δπγώζξνπ (θνθνξάθη) Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ δπγώζξνπ ζα είλαη επίζεο ην αινπκίλην, πεξηνξίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηε ρξήζε ηνπ ABS πνπ είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Δηθόλα 61. Η ηειηθή κνξθή ηνπ θεληξηθνύ δύγσζξνπ, είλαη βαζηζκέλε ζην ζρέδην ησλ άιισλ δπν δπγώζξσλ 54

59 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ θεληξηθνύ δπγώζξνπ ζα βαζηζηεί ζηελ εμέηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηα άιια δύν δύγσζξα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ηε κεγαιύηεξε δηαηνκή ηνπ αθνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ πξόθεηηαη λα θηινμελήζεη έλα Micro Servo θαη ηνλ κεραληζκό εκπινθήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμύ ησλ ηξηώλ δπγώζξσλ. Δηθόλα 62. Κεληξηθό δύγσζξν κεηά ηελ θαηεξγαζία ζε θξέδα Ζ θαηαζθεπή ηνπ δύγσζξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θξέδα. Καηόπηλ ιεηάλζεθε γηα λα κεησζνύλ νη ηξηβέο ζην ζεκείν επαθήο κε ηνλ εθθεληξνθόξν. 4.7 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή βάζεο εδξάλωλ θύιηζεο εθθεληξνθόξνπ άμνλα ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ηξηβώλ ζε όια ηα θηλεηά θαη πεξηζηξεθόκελα κέξε ηεο θαηαζθεπήο θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε εδξάλσλ θύιηζεο (ξνπιεκάλ) γηα ηε ζηήξημε ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα. 55

60 Δηθόλα 63. Σηελ βάζε ζηήξημεο ηνπ εδξάλνπ νιίζζεζεο (ξνπιεκάλ) δηαθξίλνληαη νη ηέζζεξηο νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνριηώλ πνύ ζα ην ζηεξίδνπλ Μεηά ηελ επηινγή ησλ ξνπιεκάλ βάζεη ηεο εζσηεξηθήο ηνπο δηακέηξνπ d=10 mm θαη εθόζνλ πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ άμνλα Φ10mm ηνπ εθθεληξνθόξνπ ζρεδηάζηεθε ε βάζε ζηήξημήο ηνπο. Δηθόλα 64. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη ηα έδξαλα νιίζζεζεο (ξνπιεκάλ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα Γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ, θξίζεθε επαξθήο ε αληνρή ηνπ ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) κεηά από αλάιπζε ζην ππνινγηζηηθό πξόγξακκα SolidWorks.. 56

61 Δηθόλα 65. Τν έδξαλν ζηήξημεο ηνπνζεηεκέλν ζηελ βάζε πνπ ην ζπγθξαηεί Μεηά ηελ ζρεδίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηήξημεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή ζην εξγαζηήξην Ρνκπνηηθήο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. 4.8 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή κεραληζκνύ εκπινθήο δπγώζξωλ Καηόπηλ ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηξηώλ δπγώζξσλ έπξεπε λα ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο κεραληζκόο πνπ λα κπνξεί λα εκπιέθεη θαη λα απεκπιέθεη ηα δύν αθξηαλά δύγσζξα κε ην θεληξηθό πνπ ζα θέξεη ηνλ κεραληζκό. 57

62 Δηθόλα 66. Τν πηεξύγην πνπ δεκηνπξγεί ηελ εκπινθή ηνπνζεηεκέλν ζην MICRO SERVO πνπ ζα ην θηλεί Αθνύ έγηλε ε επηινγή ηνπ MICRO SERVO βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γηα ηα κεγέζε ηεο ηζρύνο θαη ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ επελεξγεηή, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηζηή απεηθόληζε ηνπ ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή ζην ζρεδηαζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ SolidWorks ώζηε λα κπνξνύλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο θηλεκαηηθέο αλαιύζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθό ηνπ θεληξηθνύ δπγώζξνπ. Δηθόλα 67. Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ MICRO SERVO πνύ ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάησ κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δύγσζξνπ Καηόπηλ, έγηλε ε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο ηξνραιίαο επέθηαζεο ηνπ MICRO SERVO, θαη ε ζρεδίαζε ηνπ πηεξπγίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαμύ ηνπο εκπινθή. 58

63 Δηθόλα 68. Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο ηξνραιίαο επέθηαζεο ηνπ MICRO SERVO, ζπλαξκνινγεκέλε κε ην πηεξύγην εκπινθήο ησλ δπγώζξσλ Αθνύ ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα απαξηίδνπλ ην κεραληζκό καο είραλ ζρεδηαζηεί, ηξνπνπνηήζεθε ην θεληξηθό δύγσζξν ώζηε λα επηηξέπεη ηε ζηήξημε ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ γηα λα είλαη δπλαηή ε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία. Δηθόλα 69. Σηελ εηθόλα απηή δηαθξίλεηαη ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη θαηεξγαζία γηα αθαίξεζε πιηθνύ, ώζηε λα δερηεί ζην εζσηεξηθό ηνπ ην MICRO SERVO θαη ηελ ηξνραιία κε ην πηεξύγην Καηόπηλ κειέηεο εληνπίζηεθε ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηεο απνκάθξπλζεο πιηθνύ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ MICRO SERVO, ζην θάησ κέξνο ηνπ δύγσζξνπ. Δπίζεο, ζρεδηάζηεθε ν νδεγόο ζηα πιάγηα ηνπ, γηα ηελ νδήγεζε ηνπ πηεξύγηνπ ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπινθή ηνπ κε ηα δύν πιατλά δύγσζξα. 59

64 Δηθόλα 70. Τειηθή κνξθή ηνπ θεληξηθνύ δύγσζξνπ κεηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε Δηθόλα 71. Η ηξνραιία επέθηαζεο ηνπ MICRO SERVO ηνπνζεηεκέλε ζην πηεξύγην εκπινθήο Σν πιηθό πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πηεξπγίνπ εκπινθήο είλαη ην αινπκίλην έλαληη ηνπ ABS, ιόγσ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπινθήο, θαη ηεο κεγάιεο πηζαλόηεηαο αζηνρίαο πνπ ζα παξνπζίαδε εάλ ην πιηθό θαηαζθεπήο ήηαλ ην ABS (Acrylonitrile butadiene styrene). 60

65 Δηθόλα 72. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ε θαηεξγαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ θεληξηθνύ δπγώζξνπ γηα ηελ αθαίξεζε πιηθνύ Όπσο θαη όιεο νη πξνεγνύκελεο θαηεξγαζίεο έηζη θαη εδώ ε αθαίξεζε ηνπ πιηθνύ από ην θεληξηθό δύγσζξν έγηλε ζε θξέδα. Δηθόλα 73. Σην πξνθίι ηνπ θεληξηθνύ δπγώζξνπ δηαθξίλεηαη ν νδεγόο ηνπ πηεξπγίνπ εκπινθήο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζε θξέδα Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πιηθνύ από ην εζσηεξηθό ηνπ δύγσζξνπ, ζεηξά είρε ε δεκηνπξγία νδεγνύ ζηα πιάγηα γηα ηελ νδήγεζε ηνπ πηεξύγηνπ πνπ ζα δεκηνπξγεί ηελ εκπινθή κε ηα άιια δύγσζξα. 61

66 Δηθόλα 74. Τν θεληξηθό δύγσζξν κε ην πηεξύγην εκπινθήο ηνπνζεηεκέλν ζε αλνηρηή ζέζε Αθνύ όια ηα κέξε ηνπ κεραληζκνύ θαηαζθεπάζηεθαλ, ζεηξά είρε ε κεηαμύ ηνπο ζπλαξκνιόγεζε γηα λα εμαζθαιίζνπκε όηη όια ζα ιεηηνπξγήζνπλ όπσο πξνβιέπεη ν ζρεδηαζκόο. Δηθόλα 75. Σην θάησ κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δπγώζξνπ δηαθξίλεηαη ην MICRO SERCO. Δπίζεο, θξίζεθε απαξαίηεην γηα κείσζε ησλ ηξηβώλ θαη γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο ε ιείαλζε ησλ επηθαλεηώλ. 62

67 4.9 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή κεραληζκνύ ξύζκηζεο δηάθελνπ βαιβίδωλ Αθόηνπ νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνύ εκπινθήο, ελ ζπλερεία πινπνηήζεθε ν κεραληζκόο ξύζκηζεο ηνπ δηαθέλνπ ηνλ βαιβίδσλ. Δηθόλα 76. Τν δύγσζξν ζπλαξκνινγεκέλν κε ην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηνπ δηάθελνπ Ο κεραληζκόο πνπ ζρεδηάζηεθε πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ήδε νινθιεξσκέλα κέξε ηνπ δπγώζξνπ. Δηθόλα 77. Σηελ εηθόλα απηή δηαθξίλεηαη ην εζσηεξηθό πεξηθόριην πνύ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην ζηέιερνο γηα λα επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηνπ, καδί κε ηνλ θνριία 63

68 Σν βαζηθό ζηέιερνο θέξεη θνριία γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ δηάθελνπ. Δπίζεο, ε κεησπηθή επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο είλαη αξθεηά κεγάιε, ώζηε λα έρεη ζπλερή επαθή κε ηελ βαιβίδα, θαζώο αιιάδεη ε κεηαμύ ηνπο γσλία. Δηθόλα 78. Σην άθξν ηνπ δύγσζξνπ δηαθξίλεηαη ν νδεγόο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην ζηέιερνο κε ηνλ θνριία, θαη ε νπή ηνπ θνριία ζηήξημεο Αθνύ νινθιεξώζεθε ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ δύν δπγώζξσλ, ώζηε λα ζπλεξγαζηνύλ, δεκηνπξγήζεθε έλαο νδεγόο ζην άθξν ηνπο. Ο ξόινο ηνπ είλαη λα δερηεί ην θηλνύκελν ζηέιερνο πνπ ζα θέξεη ζην εζσηεξηθό ηνπ έλα πεξηθόριην θαη κε ηελ βνήζεηα ελόο ξπζκηζηηθνύ θνριία ζα κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί, έηζη ώζηε λα ξπζκίδεη ην δηάθελν όπσο πξνέβιεπε ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο. Δηθόλα 79. Η ηειηθή κνξθή ηνπ δύγσζξνπ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνύ ξύζκηζεο ηνπ δηάθελνπ Λόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηειέρνπο, (ύπαξμε θελνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηθνριίνπ), θαηαζθεπάζηεθε από ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) ζε 3D PRINTER ζην εξγαζηήξην ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ηνπ ΣΔΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ. 64

69 Δηθόλα 80. Τν θηλνύκελν ζηέιερνο θαηαζθεπαζκέλν από ABS ζπλαξκνινγεκέλν κε ηνλ θνριία πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ ζέζε ηνπ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηλνύκελνπ ζηειέρνπο ζεηξά είρε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ δύγσζξνπ ώζηε λα ζπλαξκνζηεί επάλσ ηνπ. Δηθόλα 81. Τν δύγσζξν κεηά ηελ θαηεξγαζία ζε θξέδα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ νδεγνύ Αθνύ ε θαηεξγαζία ζην άθξν ηνπ δύγσζξνπ νινθιεξώζεθε, ζεηξά είρε ε κεηαμύ ηνπο ζπλαξκνιόγεζε γηα λα εμαζθαιίζνπκε όηη όια ζα ιεηηνπξγήζνπλ όπσο ζρεδηάζηεθαλ. 65

70 Δηθόλα 82. Τν δύγσζξν ζπλαξκνινγεκέλν κε ην κεραληζκό ξύζκηζεο δηάθελνπ. Σην πιάη ηνπ δηαθξίλεηαη ν νδεγόο πνπ ζα εηζέξρεηαη ην πηεξύγην θαη ζα δεκηνπξγεί ηελ εκπινθή Οη θαηεξγαζίεο ζηα δύν δύγσζξα έγηλαλ ζε θξέδα, θαη εθόζνλ ήηαλ νινθιεξσκέλα ιεηάλζεθαλ επηθαλεηαθά γηα κείσζε ησλ ηξηβώλ ζην ζεκείν επαθήο κε ηνλ εθθεληξνθόξν αιιά θαη γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή βάζεο ζηήξημεο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εθθεληξνθόξνπ θαη ησλ δπγώζξσλ, ζεηξά είρε ε βάζε ζηήξημεο. Δηθόλα 83. Τν αξρηθό ζρέδην ηεο βάζεο ζηήξημεο πνπ είρε ζαλ πιηθό θαηαζθεπήο ηα θύιια πιαζηηθνύ Ertalon 66

71 Ζ βάζε ζηήξημεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηνλ άμνλα πνπ εδξάδνληαη ηα δύγσζξα θαη ηηο βάζεηο πνπ ζα θέξνπλ ηα έδξαλα θύιηζεο (ξνπιεκάλ) γηα ηελ έδξαζε ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα. Οη δύν άμνλεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε απόζηαζε ηόζε ώζηε λα ηεξείηαη ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο. Δηθόλα 84. Τν δεύηεξν ζρέδην ηεο βάζεο κε πιηθό θαηαζθεπήο ην αλνμείδσην αηζάιη Σα ζρέδηα ηεο βάζεο ζηήξημεο άιιαμαλ αξθεηέο θνξέο, ηόζν ζηελ γεσκεηξία όζν θαη ζην πιηθό θαηαζθεπήο. Σειηθά επηιέρζεθαλ ηα δηάθαλα θύιια πιαζηηθνύ (fiberglass). Δηθόλα 85. Τν ζρέδην ηεο βάζεο ζηήξημεο από δηάθαλα θύιια πιαζηηθνύ (fiberglass) 67

72 ηα ζρέδηα γηα ηε βάζε ζηήξημεο, έρεη πξνβιεθζεί θαη ε ζέζε γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ ζα δίλεη θίλεζε ζην κνληέιν καο. Δηθόλα 86. Η αξρηθή θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηήξημεο πνπ είρε ζαλ πιηθό θαηαζθεπήο θύιια πιαζηηθνύ Ertalon Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ έγηλαλ θαη αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηαζθεπή καο έσο όηνπ πξνθύςεη ε βέιηηζηε γηα ηελ εθαξκνγή καο. Δηθόλα 87. Λόγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ πάρνπο ηνπο ην Ertalon απνξξίθηεθε ζαλ πιηθό θαηαζθεπήο 68

73 Αξρηθά, θαηαζθεπάζηεθε από θύιια πιαζηηθνύ Ertalon αθνύ ήηαλ εύθνιν λα θαηεξγαζηεί. Όκσο γηα λα είλαη ζηηβαξή ε θαηαζθεπή ην κέγεζνο ηνπο έπξεπε λα είλαη κεγάιν κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε θαιή νπηηθή επαθή κε ηα θηλνύκελα κέξε ηνπ κνληέινπ. Δηθόλα 88. Με πιηθό θαηαζθεπήο ην αλνμείδσην αηζάιη επηηεύρζεθε ε ζηηβαξόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηελ δεύηεξε θαηαζθεπή ζαλ πιηθό επηιέρζεθε ην αλνμείδσην αηζάιη. Έηζη κεηά από ηελ θνπή ηεο βέξγαο θαη ηε κνξθνπνίεζε ηεο ζε εηδηθό θνπξκπαδόξν ήηαλ δπλαηή ε ζπλαξκνγή ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ κε απηήλ. Δηθόλα 89. Σηελ εηθόλα απηή δηαθξίλνληαη ηα δηάθαλα θύιια πιαζηηθνύ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ώζηε λα δηαθξίλνληαη όια ηα κέξε ηεο θαηαζθεπήο Όκσο γηα αηζζεηηθνύο απηή ηε θνξά ιόγνπο επηιέρζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ από δηάθαλα θύιια πιαζηηθνύ (fiberglass). 69

74 4.11 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο είλαη έλα εμίζνπ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο θαηαζθεπή κηαο θαη από απηό εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηθόλα 90. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζπλαξκνινγεκέλνο κε ηνλ νδνλησηό ηξνρό Αθνύ έγηλε ε επηινγή ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, γηα ηα κεγέζε ηεο ηζρύνο θαη ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ, πξέπεη λα γίλεη κειέηε ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ κε επηινγή ηνπ ζεκείνπ ζηήξημήο ηνπ θαη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα. Εικόνα 91. Το ςφςτημα μετάδοςησ κίνηςησ ςυναρμολογημζνο Δπνκέλσο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ έγηλε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ώζηε λα κπνξνύλ λα γίλνπλ θηλεκαηηθέο αλαιύζεηο ηνπ κνληέινπ καο αιιά θαη λα ηξνπνπνηνύληαη νη ζέζεηο ηνπ κέρξη λα βξεζεί ε βέιηηζηε. 70

75 Δηθόλα 92. Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ έρεη επηιεγεί λα θηλεί ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα Αθνύ έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα ηνπνζεηεζεί ν ειεθηξνθηλεηήξαο δίπια από ηνλ εθθεληξνθόξν, (δει ζε απεπζείαο κεηάδνζε) ε ιύζε απηή απνξξίθζεθε ιόγσ ηνπ όγθνπ ηνπ κνληέινπ καο πνπ κεγάισλε αξθεηά θαη παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηελ ζηαζεξόηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δηθόλα 93. Τνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζηα πιάγηα ηνπ εθθεληξνθόξνπ γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο Μεηά από δηάθνξεο πξνζπάζεηεο επηιέρζεθε λα ηνπνζεηεζεί ν ειεθηξνθηλεηήξαο πιάγηα θαη πίζσ από ηνλ εθθεληξνθόξν. Με απηή ηελ δηάηαμε έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο όπσο ηκάληα, αιπζίδα, γξαλάδηα θιπ. 71

76 Δηθόλα 94. Οη νδνλησηνί ηξνρνί κε ηνλ ηκάληα γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε Καιύηεξνο θαη πην εύθνια πξνζαξκόζηκνο ζηα δηθά καο δεδνκέλα θξίζεθε ε κεηάδνζε κε νδνλησηό ηκάληα. Μεηά από έξεπλα αγνξάο θαηαιήμακε ζε δύν όκνηνπο νδνλησηνύο ηξνρνύο θαη έλαλ νδνλησηό ηκάληα πνπ λα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο. Δηθόλα 95. Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο ηξνραιίαο πνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα Δπίζεο, γηα λα ηνπνζεηεζνύλ θαη γηα λα κπνξνύλ λα γίλνπλ νη θηλεκαηηθέο αλαιύζεηο, έπξεπε λα γίλεη ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ ηκάληα θαη ησλ νδνλησηώλ ηξνρώλ. 72

77 Δηθόλα 96. Τξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ νδνλησηνύ ηκάληα πνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε Αθνύ ην ζρεδηαζηηθό θνκκάηη νινθιεξώζεθε, ζεηξά είρε ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπο. Δηθόλα 97. Τα εμαξηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ κεραληζκό κεηάδνζεο θίλεζεο ζπλαξκνινγεκέλα Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, είλαη δπλαηή ε εύξεζε ηνπ ζεκείνπ ππνδνρήο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζηε βάζε ζηήξημεο. Δπίζεο, θαηαζθεπάζηεθε νδεγόο πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηακήθε θίλεζε ηεο κηαο ηξνραιίαο γηα λα είλαη δπλαηή ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα ώζηε λα κελ παξνπζηάδεηαη νιίζζεζε. 73

78 Δηθόλα 98. Η βάζε ζηήξημεο κε ηνπνζεηεκέλα ζε απηή ηα δύγσζξα θαη ν εθθεληξνθόξνο άμνλαο. Δπίζεο δηαθξίλεηαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο ηνπνζεηεκέλνο ζην εζσηεξηθό κέξνο ηεο βάζεο ζηήξημεο Μεηά ηηο παξαπάλσ αιιαγέο έγηλε ε επηινγή ηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζην εζσηεξηθό κέξνο ηεο βάζεο ζηήξημεο. Έηζη πξνέθπςε κηα ζπκπαγήο θαηαζθεπή πνπ καο εμαζθαιίδεη ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο, επεηδή πξόθεηηαη γηα θνξεηό κνληέιν. 74

79 4.12 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή κνληέινπ θπιηλδξνθεθαιήο Αθνύ νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηάζηεθε ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή, έλα κνληέιν θπιηλδξνθεθαιήο ζε ηνκή ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ ζε απηό βαιβίδεο γηα πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Δηθόλα 99. Σηελ εηθόλα ππάξρεη ην αξρηθό ζρέδην γηα ηεο ζπξίδεο. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη νη νδεγνί ησλ βαιβίδσλ Καηόπηλ ην ζρέδην ηξνπνπνηήζεθε, αθνύ ε βάζε ζηήξημεο είρε ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο από ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό θαη κε ηειεπηαία πξνζζήθε ηα πιατλά θύιια plexiglass πνπ πεξηόξηδαλ ην κέγηζην πιάηνο ηνπ κνληέινπ ηεο θπιηλδξνθεθαιήο. Δηθόλα 100. Σρέδην ηεο ζπξίδαο κε ηνλ ζάιακν θαύζεο Αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ώζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ήδε νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηεο βάζεο, έγηλε έιεγρνο ηνπ όγθν ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ρξεηαδόηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζην ινγηζκηθό CATALYST EX πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή. 75

80 Δηθόλα 101. Τν ζρέδην ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο κεηά ηηο επεκβάζεηο ζην ζρήκα ηνπ ώζηε λα ηνπνζεηεζεί ζηε βάζε ζηήξημεο Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ ινγηζκηθνύ CATALYS EX γηα ηνλ όγθν ηνπ κνληέινπ απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο αθνύ εμαξηάηαη από ηνλ όγθν ηνπ πιηθνύ πνπ ζα θαηαλαισζεί. Δηθόλα 102. Σηελ εηθόλα δηαθξίλνληαη νη βάζεηο ζηήξημεο ζηα πιάγηα ηνπ κνληέινπ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 76

81 Μεηά θαη ηηο επεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην κνληέιν γηα κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ θαη ησλ αλαιύζεσλ ζην ινγηζκηθό CATALYST EX πνπ επηβεβαίσλαλ απηό ην απνηέιεζκα, απνθαζίζηεθε ε θαηαζθεπή λα γίλεη ζε κνξθή SPARSE αθνύ ν ηξηζδηάζηαηνο εθηππσηήο καο δίλεη απηή ηε δπλαηόηεηα. Γειαδή, δελ γίλεηαη ζπκπαγήο θαηαζθεπή αιιά ζην εζσηεξηθό ηνπ κνληέινπ καο θαηαζθεπάδεηαη έλα πιέγκα από ην ίδην πιηθό κειεηεκέλν έηζη ώζηε λα δηαηεξεί ηελ αξρηθή γεσκεηξία θαη λα ην εληζρύεη δνκηθά γηα απνθπγή αζηνρίαο. Δηθόλα 103. Δηθόλεο από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ CATALYST EX πνπ καο επηηξέπνπλ λα θξίλνπκε ηελ γσλία πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πξνο εθηύπσζε Δπίζεο, έγηλε κειέηε ζην ινγηζκηθό CATALIST EX γηα ηελ γσλία πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πξνο εθηύπσζε δηόηη ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ ζρεδίνπ κεηαβάιιεηαη αξθεηά ε πνζόηεηα ηνπ SUPPORT (πιηθνύ ζηήξημεο ηνπ γηα ην βαζηθό πιηθό ηεο θαηαζθεπήο) κε ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο. 77

82 Δηθόλα 104. Δηθόλα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εθηππσηή ηελ ώξα ηεο εθηύπσζεο ηνπ κνληέινπ Αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη κειέηεο όγθνπ θαη ζηήξημεο ηνπ ηεκαρίνπ ζεηξά είρε ε θαηαζθεπή ηνπ ζηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή ηνπ εξγαζηεξίνπ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ηνπ ΣΔΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ. Δηθόλα 105. Μεηά ην πέξαο ηεο εθηύπσζεο ζεηξά είρε ε αθαίξεζε ηνπ πιηθνύ ζηήξημεο (support) από ηα πιάγηα θαη ην εζσηεξηθό ηνπ κνληέινπ Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηεκαρίνπ έγηλε ζηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή DIMENSION Elite ιόγν ηεο κεγαιύηεξεο ηνπ αθξίβεηαο πνπ αλέξρεηαη ζε mm πάρνπο θάζε ζηξώζεο θαη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη πην πηζηά ηεο θακπύιεο ηνπ ηεκαρίνπ. 78

83 Δηθόλα 106. Τν κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο ζπλαξκνινγεκέλν κε ππόινηπα εμαξηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο Δπίζεο, ην πιηθό ζηήξημεο (SUPPORT) αθαηξείηαη ζε εηδηθό βξαζηήξα απνκάθξπλζεο πιηθνύ γηα απνθπγή αηπρεκάησλ ιόγσ ηεο πνιύπινθεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή βαιβίδωλ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ ηεο θπιηλδξνθεθαιήο ζεηξά είραλ νη βαιβίδεο πνπ ζα ηνπνζεηνύληαλ ζε απηό Δηθόλα 107. Σην ζρέδην ηεο βαιβίδαο δηαθξίλεηαη ε εγθνπή γηα ηελ αζθάιεηα 79

84 Οη βαιβίδεο ιόγν ηεο απιήο γεσκεηξίαο ηνπο ήηαλ πνιύ εύθνιν λα ηηο δηαρεηξηζηνύκε θαη λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κνληέινπ ηεο θπιηλδξνθεθαιήο. Δηθόλα 108. Οη δύν βαιβίδεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο Καηόπηλ έγηλε έιεγρνο ηνπ κήθνπο ηνπο αθνύ απηέο νξίδνπλ ηελ απόζηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο θπιηλδξνθεθαιήο από ηα δύγσζξα. Δπίζεο, έγηλε κειέηε γηα ηα ειαηήξηα πνπ ζα επαλαθέξνπλ ηηο βαιβίδεο. Δηθόλα 109. Οη βαιβίδεο ζπλαξκνινγεκέλεο κε ην κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο 80

85 Μεηά από έξεπλα ζηελ αγνξά γηα ειαηήξηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζπγθξίλνληαο ηα κε ηηο δπλακηθέο αλαιύζεηο ζην ζηέιερνο ηεο βαιβίδαο θαηαιήμακε ζε κία νκάδα ειαηεξίσλ θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην αηζάιη. Δηθόλα 110. Δηθόλα από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ CATALYST EX κε ηελ βαιβίδα ηνπνζεηεκέλε ζηα πιάγηα. Απηή ε δηάηαμε θαηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο πιηθνύ ζηήξημεο Αθνύ ην ζηέιερνο ηεο βαιβίδαο δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα από ηε δύλακε πνπ αζθνύζε ην ειαηήξην πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επαλαθνξά ηνλ δπγώζξσλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο επηινγέο εθόζνλ θάπνηα δελ είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα ηα επαλαθέξνπλ. Δηθόλα 111. Δηθόλα από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ CATALYST EX κε ηε βαιβίδα ηνπνζεηεκέλε θάζεηα γηα πνηνηηθόηεξν απνηέιεζκα ηνπ κνληέινπ 81

86 Καηόπηλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ε δύλακε ησλ ειαηεξίσλ δελ εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα, πεξηνξίδνληαο έηζη ηεο επηινγέο καο ζε 3 ειαηήξηα πνπ πιεξνύζαλ ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνύο. Δηθόλα 112. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ην ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε ηάζε (εγθνπή αζθάιεηαο) Καηόπηλ ζρεδηάζηεθαλ ηα θπάζηα (θαπειόηα) πνπ ζα ζπγθξαηνύλ ην ειαηήξην ζηελ ζέζε ηνπ όπσο επίζεο θαη κία αζθάιεηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηθόλα 113. Τν κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο κε ηηο βαιβίδεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο Έπεηηα, νη βαιβίδεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή DIMENSION ELITE, ελώ ηα θπάζηα (θαπειόηα) θαηαζθεπάζηεθαλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην εθηππσηή DIMENSION BST

87 Δηθόλα 114. Τν κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο θαηά ηελ ώξα ηεο ζπλαξκνιόγεζεο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ζεηξά είρε ε ζπλαξκνιόγεζε κε ην κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη όια ιεηηνπξγνύλ ζηελ εληέιεηα. Δηθόλα 115. Τν κνληέιν ηεο θπιηλδξνθεθαιήο κε ηηο βαιβίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε απηό Δπίζεο, θαηαζθεπάζηεθε βάζε ζηήξημε ειαηεξίνπ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ θεληξηθνύ δπγώζξνπ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Ζ επηινγή ηνπ ειαηεξίνπ έγηλε κε ην θξηηήξην ηεο επαλαθνξάο ζηελ αξρηθή ζέζε κηαο θαη ζε απηό δελ ππάξρεη πξόζζεηεο δπλάκεηο ηξηβήο από βαιβίδα. 83

88 4.14 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ Σν ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ην MICRO SERVO ηνπ κνληέινπ καο. Έηζη έγηλε επηινγή ηεο πιαηθόξκαο ARDUINO UNO γηα ηνλ έιεγρν, κηαο θαη είλαη κία αλνηρηνύ θώδηθα ινγηζκηθνύ πιαηθόξκα ε νπνία κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέζσ ηνπ δηθνύ ηνπ δσξεάλ πξνγξάκκαηνο ( IDE: Integrated Development Environment) κε πάξα πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη εύθνιε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο. Δηθόλα 116. Σηελ εηθόλα δηαθξίλεηαη ν Arduino Uno κε ηνλ επεμεξγαζηή ATmega328 Όκσο ιόγν ηνπ θόζηνπο ηνπ απνθαζίζηεθε λα θαηαζθεπαζηεί κηα πιαθέηα πνπ λα κπνξεί λα δερηεί ηνλ επεμεξγαζηή ηνπ ARDUINO UNO ησλ ATmega328, ν νπνίνο έρεη πξνεγθαηεζηεκέλν bootloader ώζηε λα κπνξνύκε λα ηνλ πξνγξακκαηίζνπκε. Δηθόλα 117. Ο επεμεξγαζηήο ATmega328 Ζ πιαθέηα αξρηθά ζρεδηάζηεθε ζην ινγηζκηθό pcb123. Σν ινγηζκηθό pcb123 είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ πνπ επηηξέπεη ησλ δηαδξαζηθό έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αλνρώλ ειέγρνληαο ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα δηαξθέζεη. 84

89 Δηθόλα 118. Τν ζρέδην ηεο πιαθέηαο ζην ινγηζκηθό pcb123 Καηόπηλ θαηαζθεπάζηεθε ζην Δξγαζηήξην κηθξνεπεμεξγαζηώλ ηνπ ΣΔΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ όπνπ θαη έγηλε ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ εμαξηεκάησλ ώζηε απηή λα ιεηηνπξγήζεη. Δηθόλα 119. Η πιαθέηα πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηνπο δηαθόπηεο πνπ ηελ ειέγρνπλ Σα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη: Δπεμεξγαζηήο ATmega328 1 θσηνεπαίζζεηε πιαθέηα κνλήο όςεο 2 ππθλσηέο 1 θξύζηαιινο 16 MHz 1 led ρακειήο θσηεηλόηεηαο 4 jack supply 85

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ Αιέμαλδξνο Μέηηαο Πεξηερόκελν Πξνγξάκκαηνο Παξαζθεπή 4/2/2011- Δηζαγσγή ζηελ ελόηεηα ησλ κεραληζκώλ, κεραληζκνί Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Σξίηε 8/2/2011 Γλσξηκία κε ην βηβιίν ηεο Β γπκλαζίνπ, κεραληζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα