ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Μζλη ομάδας: Καντηζλθ Ελζνθ Μαυρογιάννθ Κυριακι Μαυρουδι Στεργιανι Μϊρου Μαρία

2 Περιεχόμενα Ρλαίςιο και Αντικείμενο Εργαςίασ ςελ. 3 Στόχοι Τοποκζτθςθ Αγορά Στόχοσ ςελ. 4 Ρροτάςεισ... ςελ. 5 Υλοποίθςθ των Ρροτάςεων....ςελ. 6 Αποτελζςματα....ςελ. 8 Ρροτάςεισ για Συνζχιςθ ςελ

3 ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Η επιχείρθςι Σκαλιδάκθσ ιδρφκθκε το 1938 με πολφ αγάπθ και μεράκι επάνω ςτθν Κρθτικι παράδοςθ των μαχαιριϊν, ακολουκϊντασ τα χνάρια του παπποφ Σκαλιδάκθ για τρίτθ γενιά.διακζτει παραδοςιακά μθχανιματα αλλά και ςφγχρονα, ϊςτε να δθμιουργεί τα παραδοςιακά κρθτικά μαχαίρια. Ζκτοτε, πιςτοί ςτθν παράδοςθ τθσ τζχνθσ, δθμιουργοφν τθ λαβι του μαχαιριοφ με φυςικά και ηωικά προϊόντα από κόκκαλο μοςχαριοφ, κζρατα κρθτικοφ κριοφ και τράγου, κζρατο βοδιοφ, ηαρκαδοκζρατο, ελαφοκζρατο, ξφλο ελιάσ και άλλοτε με τεχνθτά υλικά υψθλϊν προδιαγραφϊν. Δουλεφουν τθ λάμα με το ςφυρί ςτο καμίνι και ςτον τροχό με υλικά όπωσ ςοφςτεσ, λίμεσ, πλάνιεσ, άξονεσ και υψθλισ ποιότθτασ ατςάλια ςυνεχίηοντασ ζτςι τθν ιςτορία ςτθν καταςκευι των παραδοςιακϊν κρθτικϊν μαχαιριϊν. Ακολουκϊντασ τισ ανάγκεσ των πελατϊν, βελτιϊνουν εκςυγχρονίηουν και εμπλουτίηουν τθν ποικιλία των μαχαιριϊν, με απϊτερο ςκοπό τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και κάλυψθ των κακθμερινϊν αναγκϊν ςε ιδιωτικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Επίςθσ επιςκευάηουν χειροποίθτα όλα τα εργαλεία, κακϊσ και αναλαμβάνουν το ακόνιςμα των μαχαιριϊν και όλων των κοπτικϊν ειδϊν (ψαλίδια-πριόνια) και αποςτζλλουν όλα τα προϊόντα από οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ και του πλανιτθ. Η επιχείρθςθ διατθρεί ςελίδα ςτο internet κακϊσ και ςελίδα ςε site κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςτο facebook. Η ομάδα μασ, ανζλαβε τθν θλεκτρονικό μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ από τισ 20/03/2013 πραγματοποιϊντασ προωκθτικζσ ενζργειεσ μζςω διαδικτφου, και ςυγκεκριμζνα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον κάτοχο τθσ ιςτοςελίδασ λάβαμε τουσ κωδικοφσ τθσ ςελίδασ του facebook και πραγματοποιιςαμε διάφορεσ ενζργειεσ που κα περιγραφοφν παρακάτω, κακϊσ και προωκθτικζσ ενζργειεσ μζςω των προςωπικϊν μασ ςελίδων ςτο αντίςτοιχο site. ΠΡΟΙΟΝΣΑ Η επιχείρθςθ αναφζρει πωσ ςιμερα το κρθτικό μαχαίρι δείχνει να ξαναγεννιζται, κακϊσ μπορεί να φτιαχτεί ζνα πλιρεσ κρθτικό μαχαίρι με λεπίδα και κικθ (δερμάτινθ ι αςθμζνια) που να είναι εφάμιλλθ των παλιϊν, εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται φυςικά ςτθν επιχείρθςθ Σκαλιδάκθσ, θ οποία αναλαμβάνει: καταςκευι των παραδοςιακϊν κρθτικϊν μαχαιριϊν (παραδοςιακϊν μαχαιριϊν αςθμζνιων, χρθςτικϊν αναμνθςτικϊν, ειδικϊν καταςκευϊν, κθκϊν) καταςκευι μαχαιριϊν επϊνυμων οίκων καταςκευι μαχαιριϊν ανά κατθγορία χριςθσ (οικιακισ χριςεωσ, επαγγελματικισ χριςεωσ, ςουγιάδεσ και πολυεργαλεία, κυνθγετικά και κάμπινγκ) καταςκευι επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ καταςκευι κομπολογιϊν (από μοςχοκάρυδο, κόκκαλο καμιλασ, ξφλο ελιάσ κι άλλα) - 3 -

4 ΤΠΗΡΕΙΕ Ακόνιςμα μαχαιριϊν Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Μαχαιριϊν κουηίνασ (επαγγελματικϊν - ςεφ - οικιακισ χριςθσ), μαχαιριϊν γφρου (κλαςςικά ςτρογγυλά), μαχαιριϊν καλάςςθσ, μαχαιριϊν γκαηόν-κιπου, τςατιρεσ-μιςοτςάτθρα, μαχαιριϊν μθχανισ κιμά (πλάκα και μαχαίρι), μαχαιριϊν μθχανισ ηαμπόν, πλάνιεσ ξυλουργϊν. Ακόνιςμα ψαλιδιϊν Οικιακά (νυχιϊν υφαςμάτων), επαγγελματικά (μόδιςτρων - πενςάκια νυχιϊν - μανικιοφρ - πεντικιοφρ αιςκθτικϊν), κουροψάλιδα ψαλίδεσ, ψαλίδια κιπου όλων των τφπων Ακόνιςμα γεωργικϊν κοπτικϊν ειδϊν Ακόνιςμα πριονιϊν, πριόνια όλων των τφπων (παλαιοφ νζου), ςβαρνάδεσ, τςεκοφρια Αναπαλαιϊςεισ Αναπαλαιϊςεισ παλαιϊν μαχαιριϊν αντικειμζνων, αλλαγι λαβισ - υποφυλακτιρα - καμπτηζ. Γυάλιςμα, χάραξθ μαντινάδων, χαράξεισ με laser οποιαςδιποτε απεικόνιςθσ ςε λεπίδεσ, όπλα, αναπτιρεσ και άλλα μεταλλικά - πλαςτικά - ξφλινα αντικείμενα Κατά παραγγελία: Ειδικζσ καταςκευζσ, μαηικζσ παραγγελίεσ, μπομπονιζρεσ γάμουβάπτιςθσ (μαχαιράκια μινιατοφρεσ) Επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ: Ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ κουηινϊν, επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ κρεοπωλϊν Επιςκευζσ-καταςκευζσ ειδικϊν αντικειμζνων: Επιςκευζσ κουδουνιϊν (λζρια), καταςκευι κουδουνιάσ (πετςί δζρμα), καταςκευι χαρδαλαμιϊν. ΣΟΧΟΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΧΟ Κφριοσ ςτόχοσ και project το οποίο αναλάβαμε είναι θ προςζλκυςθ δυνθτικϊν καταναλωτϊν μζςω διαδικτφου. Η αγορά-ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ εςτιάηει κυρίωσ ςε τμιματα τα οποία ςυνδυάηονται ι μποροφν να αποτελζςουν δυνθτικοφσ καταναλωτζσ κακϊσ φυςικά και ςε όλο το κοινό το οποίο είναι δυνατό να ενδιαφζρεται για τθν κρθτικι παράδοςθ και κατ' επζκταςθ για τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ Σκαλιδάκθσ. Η γνωςτοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ πραγματοποιείται θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ κάκε τμιματοσ. Τζτοια τμιματα τθσ αγοράσ, ζνα μζροσ των οποίων καλφψαμε με τισ προωκθτικζσ μασ ενζργειεσ είναι: Εςτιατόρια κρθτικισ κουηίνασ, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα προϊόντα για διακόςμθςθ του χϊρου, για ςτολιςμό των πιάτων, κακϊσ και για επαγγελματικό εξοπλιςμό του εςτιατορίου. Κρθτικοί ςφλλογοι, χρθςιμοποιϊντασ το προϊόντα ςε κλθρϊςεισ, λαχνοφσ, κουπόνια. Κυνθγετικοί ςφλλογοι για προμικεια επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ. Κρεoπωλεία για προμικεια και ςυντιρθςθ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ - 4 -

5 Αγροτικοί ςφλλογοι για ενθμζρωςθ των αγροτϊν για τθ δυνατότθτα τθσ ςυντιρθςθσ πολλϊν εργαλείων τουσ. Τουρίςτεσ, διαφιμιςθ του καταςτιματοσ ςε θλεκτρονικά πρακτορεία για ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν πελατϊν. Η ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ είναι θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ. Το ςτάδιο του κφκλου ηωισ προϊόντοσ είναι θ ανάπτυξθ. Η κατεφκυνςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ ζχει ωσ ςτόχο, τθν προςζλκυςθ νζων πελατϊν, τθν προςζλκυςθ πελατϊν των ανταγωνιςτϊν, κακϊσ και τθ διατιρθςθ των υπαρχόντων πελατϊν και τθν αφξθςθ του μεριδίου τουσ. Πςον αφορά ςτθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ θ επιχείρθςθ, όπωσ και εμείσ με τθ ςειρά μασ, πραγματοποιεί διάφορεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ για τα υπάρχοντα και τα νζα προϊόντα τθσ ςτθν υπάρχουςα και τθ νζα αγορά. Ειδικότερα όςον αφορά ςτθν υπάρχουςα αγορά πραγματοποιεί ενζργειεσ ανταγωνιςτθκότθτασ, customization (κατά παραγγελία μαντινάδεσ), επζκταςθ εφρουσ προϊόντων (εξυπθρζτθςθ με νζα προϊόντα επαγγελματικισ χριςεωσ πολλϊν επαγγελματικϊν κλάδων), επζκταςθ γκάμασ προϊόντων (χειροποίθτα μαχαίρια κακϊσ και κατά παραγγελία μαχαίρια), κακϊσ και διατιρθςθ πολλϊν ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν (χειροποίθτθ επιςκευι εργαλείων, αποςτολι εργαλείων ςε όλθ τθν Ελλάδα). Πςον αφορά ςτθν νζα αγορά θ επιχείρθςθ, προςπακεί να επιτφχει μεγαλφτερθ γεωγραφικι κάλυψθ δυνθτικϊν καταναλωτϊν (φπαρξθ ιςτοςελίδων), χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο ωσ ςυμπλθρωματικό κανάλι προϊκθςθσ κακϊσ επίςθσ επεκτείνεται και ςε νζα μζςα (facebook- δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ επικεντρωκικαμε). Τζλοσ ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ πραγματοποιοφνται και ςτρατθγικζσ διεκνοποίθςθσ μζςω ςυναλλαγϊν με το εξωτερικό (ςθμειϊνεται ότι ζωσ 28/05 θ επιχείρθςθ παρείχε προςφορζσ για κρθτικοφσ ςυλλόγουσ εκτόσ Ελλάδοσ). ΠΡΟΣΑΕΙ Ρροκειμζνου να καταςτεί θ εταιρεία «ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ» ευρζωσ γνωςτι, μζςω προωκθτικϊν ενεργειϊν του θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ, προτάκθκαν διάφοροι τρόποι. Μερικοί από αυτοφσ ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία, άλλοι απζτυχαν και άλλοι δεν υλοποιικθκαν ποτζ. Εν ςυνεχεία, κα παρουςιαςτοφν πιο αναλυτικά, αξίηει ωςτόςο να ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό ότι, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ επιχείρθςθ είχε ιδθ διαμορφωμζνθ μια, πλιρουσ περιεχομζνου, ιςτοςελίδα (http://www.cretanknives.gr/), ο δικόσ μασ ρόλοσ περιορίςτθκε ςε αυτόν του ςυμβοφλου-διαχειριςτι τθσ ςελίδασ τθσ ςτο Facebook (https://www.facebook.com/pages/skalidakis-cretan-knives/ ?fref=ts). Με αυτόν τον τρόπο, αποκτιςαμε τα πλιρθ δικαιϊματα τθσ, και μασ επιτράπθκε θ εξ ολοκλιρου διαχείριςθ τθσ. Ζτςι, ξεκινιςαμε να ςχεδιάηουμε από τον μινα Μάρτιο, βάςει τθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ που επιλζξαμε, τισ καταλλθλότερεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ

6 Αρχικά, προτείναμε τθν ςυνεχι ανάρτθςθ φωτογραφικοφ και βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ τόςο ςτθν ςελίδα τθσ εταιρείασ, όςο και ςτουσ προςωπικοφσ μασ λογαριαςμοφσ, ςτο Facebook, με ςκοπό να αυξθκεί θ επιςκεψιμότθτα (views) από το επίπεδο των 221 likes που τθν παραλάβαμε, και θ αναγνωριςιμότθτα τθσ εταιρείασ. Η επιςκεψιμότθτα παράλλθλα, ιταν δυνατόν να αυξθκεί και με ζνα διαγωνιςμό Μαντινάδασ! Ζτςι, θ καλφτερθ μαντινάδα, κατόπιν ψθφοφορίασ των επιςκεπτϊν, κα αποτυπωνόταν ςε μαχαίρι, ωσ ζπακλο του διαγωνιςμοφ. Στθν ςυνζχεια, ζπρεπε να βροφμε ζνα τρόπο να τονϊςουμε το ενδιαφζρον των αγορϊν-ςτόχου ςτο Λεκανοπζδιο Αττικισ και όχι μόνο. Για τον λόγο αυτό, προτάκθκε θ αναηιτθςθ εςτιατορίων και ταβερνϊν και θ αποςτολι ςχετικϊν . Το ίδιο, ςκοπεφαμε να κάνουμε και με τουσ Κρθτικοφσ ςυλλόγουσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, ςτουσ οποίουσ θ «ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ» παρείχε ζκπτωςθ 10% και 15% αντίςτοιχα κακϊσ και με τουσ κυνθγετικοφσ ςυλλόγουσ. Για το τζλοσ, ςυλλάβαμε τθν ιδζα τθσ δθμιουργίασ εφαρμογισ για κινθτά τθλζφωνα (smartphones) για ακόμθ μεγαλφτερθ και ςυχνότερθ παρακολοφκθςθ των νζων προϊόντων. Το τελευταίο, απαιτοφςε αφενόσ τθν ςυναίνεςθ και αφετζρου τθν οικονομικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Στισ 29/3/2013 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ ανάρτθςθ φωτογραφίασ, ςε προςωπικό λογαριαςμό μζλουσ τθσ ομάδασ, ςτθν οποία απεικονιηόταν θ επωνυμία τθσ εταιρείασ «ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ Κρθτικά μαχαίρια» με αποτζλεςμα να φανεί γριγορα το ενδιαφζρον από τουσ χριςτεσ. Αυτι θ άμεςθ ανταπόκριςθ, εκτόσ από ενκαρρυντικι, ιταν ικανι να μασ κάνει να διαπιςτϊςουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ τακτικι κα οδθγοφςε ςίγουρα ςτθν αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ τθσ ςελίδασ, τθσ μζχρι τότε, άγνωςτθσ, πζραν του Κρθτικοφ κφκλου, εταιρείασ «ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ». Μετά από τθν θμζρα αυτι, ςυνεχίςτθκαν οι αναρτιςεισ φωτογραφιϊν και βίντεο ςτουσ προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ των μελϊν τθσ ομάδασ, και ςυγκεκριμζνα, τισ θμερομθνίεσ: 30/3, 2/4, 9/4, 10/4, 12/4, 14/5, 24/5 και 6/6 τα αποτελζςματα τθσ επιςκεψιμότθτασ κα αναλυκοφν παρακάτω. Η δεφτερθ προςπάκεια μασ, εςτιάςτθκε ςτθν ανάρτθςθ φωτογραφικοφ υλικοφ ςτθν ςελίδα «SKALIDAKIS CRETAN KNIVES» ςτο Facebook. Εκεί, είτε δθμιουργιςαμε είτε αυξιςαμε τα υπάρχοντα άλμπουμ, με περιςςότερεσ τθσ μίασ φωτογραφίασ απεικονιηόμενων μαχαιριϊν τθσ ίδιασ κατθγορίασ. Οι φωτογραφίεσ των ζτοιμων προϊόντων ελιφκθςαν ςε εμάσ μζςω , και ωσ διαχειριςτζσ τθσ ςελίδασ, τισ αναρτιςαμε. Συγκεκριμζνα, τθν 3/5 δθμιουργικθκε το άλμπουμ «Ιερατικζσ Λόγχεσ Άρτου» το οποίο περιελάμβανε αρχικά 40 φωτογραφίεσ και εν ςυνεχεία τθν 21/5 προςτζκθκαν 26 νζεσ. Τθν ίδια μζρα, αναρτικθκε και νζα φωτογραφία με το logo τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ τθν 24/5 δθμιουργικθκε το άλμπουμ «Δαμαςκινά» με 30 φωτογραφίεσ ζτοιμων για πϊλθςθ, μαχαιριϊν. Το «skalidakis old town» δθμιουργικθκε τθν 4/6 και περιλαμβάνει 14 φωτογραφίεσ. Τθν 26/4/2013 λιφκθκε θ απόφαςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ, να αποςτείλουμε ςε εςτιατόρια-ταβζρνεσ, Κρθτικοφσ ςυλλόγουσ (εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ) κακϊσ και ςε κυνθγετικοφσ - 6 -

7 ςυλλόγουσ, προκειμζνου να εξαπλϊςουμε τθν φιμθ τθσ επιχείρθςθσ και ςε γεωγραφικζσ περιοχζσ που, προφανϊσ, δεν ιταν γνωςτι. Ζτςι με τα παρακάτω κείμενα επικοινωνιςαμε με τισ ανωτζρω αγορζσ-ςτόχο: Α) Καλθςπζρα ςασ, Σασ αποςτζλλω το ςυγκεκριμζνο μινυμα προκειμζνου να ςασ ενθμερϊςω για τθν εταιρεία ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Κριτθ και εξειδικεφεται ςτθν παραγωγι παραδοςιακϊν μαχαιριϊν και κομπολογιϊν. Στα πλαίςια εργαςίασ ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο τμιμα του Μάρκετινγκ, εγϊ μαηί με άλλεσ τρείσ ςυμφοιτιτριζσ μου, επιλζξαμε τθν εταιρεία αυτι προκειμζνου να τθν κάνουμε γνωςτι ςτο ευρφτερο κοινό εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτα εςτιατόρια με κρθτικι κουηίνα. Τα προϊόντα τθσ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ κα μποροφςαν να ςασ φανοφν χριςιμα ςτθν κουηίνα, ςτθ διακόςμθςθ του χϊρου ςασ κακϊσ και ςτον ςτολιςμό των πιάτων ςασ, δίνοντασ ζνα τόνο αυκεντικισ παράδοςθσ. Η ςελίδα ςτο facebook είναι https://www.facebook.com/pages/skalidakis-cretan-knives/ και ςτο ιντερνζτ Θα χαρϊ πολφ να δω απάντθςι ςασ με ςχόλια ι απορίεσ! B) Καλθςπζρα ςασ, Σασ αποςτζλλω το ςυγκεκριμζνο μινυμα προκειμζνου να ςασ ενθμερϊςω για τθν εταιρεία ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Κριτθ και εξειδικεφεται ςτθν παραγωγι παραδοςιακϊν μαχαιριϊν και κομπολογιϊν. Στα πλαίςια εργαςίασ ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο τμιμα του Μάρκετινγκ, εγϊ μαηί με άλλεσ τρείσ ςυμφοιτιτριζσ μου, επιλζξαμε τθν εταιρεία αυτι προκειμζνου να τθν κάνουμε γνωςτι ςτο ευρφτερο κοινό εςτιάηοντασ Κρθτικοφσ ςυλλόγουσ, μεταλαμπαδευτζσ τθσ παράδοςθσ. Τα προϊόντα τθσ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ κα μποροφςαν να ςασ φανοφν χριςιμα ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτζσ ςασ, τισ οποίεσ πραγματοποιείτε με ςκοπό να γνωρίηουν και οι νεότεροι τισ ρίηεσ τθσ Κρθτικισ κουλτοφρασ. Ταυτόχρονα να ςασ ενθμερϊςουμε ότι θ επιχείρθςθ «ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ», ςεβόμενθ το επιφορτιςμζνο ζργο ςασ, διευκολφνει τθν απόκτθςθ των προϊόντων τθσ, παρζχοντασ ςε εςάσ ςυμφζρουςεσ εκπτϊςεισ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, θ ςελίδα ςτο facebook είναι https://www.facebook.com/pages/skalidakis-cretan-knives/ και ςτο ιντερνζτ Θα χαρϊ πολφ να δω απάντθςι ςασ με ςχόλια ι απορίεσ! Γ) Καλθςπζρα ςασ, Σασ αποςτζλλω το ςυγκεκριμζνο μινυμα προκειμζνου να ςασ ενθμερϊςω για τθν εταιρεία ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Κριτθ και εξειδικεφεται ςτθν παραγωγι παραδοςιακϊν μαχαιριϊν (διακοςμθτικϊν και χριςεωσ) και κομπολογιϊν. Στα πλαίςια εργαςίασ ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο τμιμα του Μάρκετινγκ, εγϊ μαηί με άλλεσ τρείσ ςυμφοιτιτριζσ μου, επιλζξαμε τθν εταιρεία αυτι, προκειμζνου να τθν κάνουμε γνωςτι ςτο ευρφτερο κοινό εςτιάηοντασ τθν προςπάκεια αυτι ςε κυνθγετικοφσ ςυλλόγουσ τθσ Ελλάδοσ. Τα προϊόντα τθσ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ κα μποροφςαν να ςασ φανοφν χριςιμα κατά τθν διάρκεια τθσ αγαπθμζνθσ ςασ αςχολίασ αφοφ ζχει τθν δυνατότθτα να ςχεδιάηει μαχαίρα για όλα τα ςε

8 «κθράματα»!. Η ςελίδα ςτο facebook είναι https://www.facebook.com/pages/skalidakis-cretan- Knives/ και ςτο ιντερνζτ Θα χαρϊ πολφ να δω απάντθςι ςασ με ςχόλια ι απορίεσ! Ροςοτικά, αποςτείλαμε ςε 45 ςυνολικά εςτιατόρια τθσ Αττικισ, 20 Κρθτικοφσ ςυλλόγουσ τθσ Ελλάδοσ, 10 του εξωτερικοφ και ςε 35 Κυνθγετικοφσ ςυλλόγουσ. Για το τζλοσ αφιςαμε τθν εφαρμογι για κινθτά τφπου smartphone. Η ιδζα τθσ εφαρμογισ ιρκε από τισ πρϊτεσ ςτο μυαλό λόγω τθσ ραγδαίασ εξάπλωςθσ αυτισ τθσ μορφισ, ροισ πλθροφοριϊν. Ππωσ προαναφζρκθκε, χρειαςτικαμε τθν ςυναίνεςθ και τθν οικονομικι υποςτιριξθ τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία πολφ γριγορα υλοποίθςε τθν ιδζα με αποτζλεςμα τθν 04/05/2013 να αναρτθκεί ςτθν ςελίδα του facebook και να είναι δωρεάν θ χριςθ τθσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ξεκινϊντασ με τα ποςοτικά αποτελζςματα, με τθ βοικεια του Google analytics οι μετριςεισ μασ δείχνουν ότι: Από τισ 20/3 που άρχιςαν οι προωκθτικζσ ενζργειεσ θ ςυνολικι προβολι τθσ ςελίδασ και μζχρι τισ 7/6 είναι Οι επιςκζπτεσ του site από 8/5 μζχρι και τισ 31/5 ιταν 1195 και μάλιςτα ο μζςοσ όροσ παραμονισ τουσ ςτθ ςελίδα ιταν 5 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. 357 μετροφνται οι επιςκζπτεσ από 1/6 μζχρι και τισ 7/6 με μζςο όρο παραμονισ 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν 1000 μοναδικοί επιςκζπτεσ. Τθ ςελίδα επιςκζφτθκαν μζςω : google.org 1229 άτομα Safari adventure 23 άτομα Google.gr 19 άτομα Facebook 16 άτομα Απευκείασ 205 άτομα Μζςα ςτθ περίοδο προϊκθςθσ θ επιςκεψιμότθτα δεν προιλκε μόνο από ανκρϊπουσ εντόσ τθσ χωράσ αλλά πιο ςυγκεκριμζνα: Ελλάδα επιςκζπτεσ, Κφπροσ- 33 επιςκζπτεσ, Αμερικι-9 επιςκζπτεσ, Αγγλία-8 επιςκζπτεσ, Γαλλία-6 επιςκζπτεσ, Βουλγαρία-5 επιςκζπτεσ, Γερμανία-5 επιςκζπτεσ, Νορβθγία-5 επιςκζπτεσ, Καναδάσ-4 επιςκζπτεσ, Ουκρανία-44 επιςκζπτεσ. Ζχοντασ ενεργοποιιςει και το ανάλογο application για android και smartphones για τθ ιςτοςελίδα ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ cretan knives δεν ζχουμε ακριβι αποτελζςματα αλλά ςθμαντικό μζροσ τθσ επιςκεψιμότθτασ κα ενιςχυκεί και από αυτό. Σχετικά με τθν προωκθτικζσ ενζργειεσ μζςω από τα 100 περίπου που ςτάλκθκαν ςε κρθτικοφσ ςυλλόγουσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ αλλά και ςε κρθτικά παραδοςιακά εςτιατόρια - 8 -

9 εντόσ τθσ Αττικισ, ζνα 10% απάντθςαν με ευχαριςτίεσ για τθν ενθμζρωςθ. Πςον αφορά τισ ενζργειεσ που ζγιναν μζςω Facebook θ ςχετικι ςελίδα Skalidakis cretan knives από τθν ζναρξθ τθσ προϊκθςθσ από εκεί που είχε 238 likes μζχρι και τισ 7/6 αυξικθκαν ςτα 442. Μάλιςτα ςτα φωτογραφικά άλμπουμ που ανζβθκαν ςτθ ςελίδα ζχουμε τα εξισ : skalidakis old town store 23 likes δαμαςκινά 14 likes ιερατικζσ λόγχεσ άρτου 16 likes ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ροιοτικό αποτζλεςμα είναι το γεγονόσ ότι με τισ ςυνεχείσ κοινοποιιςεισ τθσ ιςτοςελίδασ, τθσ ςελίδασ του Facebook και τα mail, ενζργειεσ οι οποίεσ δεν είχαν πραγματοποιθκεί ςτο παρελκόν, παρατθρικθκε αφξθςθ ςτθν αναγνωριςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ και μία περεταίρω ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ιδιαίτερθ αυτι παράδοςθ. Και μάλιςτα ςε παγκόςμιο επίπεδο, κακϊσ πλζον ο διαδικτυακόσ χϊροσ μασ φζρνει όλουσ πιο κοντά. Επιπλζον ςφμφωνα με τον ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ, ενθμερωκικαμε ότι δζχτθκε και κάποια τθλεφωνιματα από ςυλλόγουσ που είχαν παραλάβει το αντίςτοιχο . Ράραυτα πρόκειται για μία επιχείρθςθ θ οποία ανανεϊνει τα προϊόντα τθσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και για αυτό το λόγο χρειάηεται μία ςυνεχισ ενθμζρωςθ ζτςι ϊςτε να κινείται το ενδιαφζρον του κόςμου και να γίνεται γνωςτι θ ϋχάρθ του μαχαιριοφ ολοζνα και περιςςότερο ςε δυνθτικοφσ καταναλωτζσ. Ράντωσ θ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ τζχνθσ μεγαλϊνει κακϊσ διαπρζπει ςτο είδοσ παρόλο που μιλάμε για μία μικρι τοπικι επιχείρθςθ και όχι μια μεγάλθ βιοτεχνία. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΤΝΕΧΙΗ DO S 1) Ρροςφορά εκπτϊςεων για ςυλλόγουσ εκτόσ Ελλάδασ (υπιρχε θ προςφορά όμωσ ζχει αφαιρεκεί). 2) Δθμιουργία web-banners ςε αλλά site για παραπάνω διαφιμιςθ. 3) Μικροδιαγωνιςμοί ςτο facebook για αφξθςθ κινθτικότθτασ. 4) Το site να μεταφραςτεί και ς άλλεσ γλϊςςεσ για προςζλκυςθ περιςςότερων ξζνων επιςκεπτϊν. 5) Δθμιουργία νζου καναλιοφ λογαριαςμό ςτο twitter. DON TS 1) Επζκταςθ ςε άλλεσ αγορζσ-ςτόχουσ ϊςτε να κρατθκεί ακζραιο το προφίλ τθσ επιχείρθςθσ. 2) Επζκταςθ ςε άλλα προϊόντα κακϊσ ο ανταγωνιςμόσ μετά κα είναι πολφ μεγάλοσ

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ: https://www.facebook.com/pages/skalidakis-cretan-knives/ ΒΙΒΛΙΑ: Δθμθτριάδθσ Σ. & Μπάλτασ Γ., (2003), Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, 1θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ: Rosili. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

11 - 11 -

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ Ομάδασ: Αςουκίδθσ Γεϊργιοσ Μάριοσ Μαχαιρά Γαλινθ Παςιά Αςτερία Σάτςθ Φωτεινι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα