Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ"

Transcript

1 Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1

2 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art line. ε όλθ τθσ ζκταςθ τθσ εργαςίασ αυτισ εξετάηεται θ ίδρυςθ, θ λειτουργία και θ μζχρι τϊρα πορεία τθσ επιχείρθςθσ τοποκζτθςθσ ταπετςαριϊν και μοκετϊν ART LINE. Ιδρυτισ τθσ είναι ο κ. Δθμιτρθσ Παναγιωτόπουλοσ. Εκτόσ από δθμιουργόσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ είναι και δθμιουργόσ όλων των ζργων που αποτελοφν τθ μζχρι τϊρα πορεία τθσ art line. Η ίδρυςι τθσ ζλαβε μζροσ το 1973 και ςυνεχίηει μζχρι ςιμερα τθσ πορεία τθσ, προςκζτοντασ ςτο πελατολόγιο τθσ ςθμαντικά ονόματα όπωσ το Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, Village Park ςτο Ρζντθ, Dior, Prada, Louis Vuitton, Metro Mall,McArthur(Εκπτωτικό χωριό), Attrativo, H&M, Tsakiris Mallas, Attica, Hilton, Εκνικι Σράπεηα, Eurobank, Millenium Bank, Ρόδοσ Beach Hotel, Pantheon Hotel, Kinisi Palace, Astir Palace, Mont Parnes, Letropetra Hotel, Καηίνο Ρίου, Καηίνο Λουτρακίου, Athens Plaza Hotel,Roda beach. Όλα αυτά τα χρόνια θ art line ζχει καταφζρει να πείςει τον κόςμο ότι τθ διακόςμθςθ δεν αποτελοφν μόνο τα ζπιπλα ι οι πίνακεσ και τα κάδρα, αλλά ζνασ χϊροσ μπορεί να αναδειχκεί και μζςα από τισ ταπετςαρίεσ διάφορων χρωμάτων και ςχεδίων ι/ και τισ μοκζτεσ. τθν περίοδο όμωσ που ηοφμε και με τθ ραγδαία ανάπτυξθ που αναγνωρίηουν το διαδίκτυο και οι διαφθμίςεισ μζςω αυτοφ θ art lineζκανε πρόςφατα τθν είςοδό τθσ ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ με τθ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ αλλά και τθσ ςελίδασ ςτο πλζον διαδεδομζνο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ, το Facebook https://www.facebook.com/pages/art-line/ ?fref=ts. τόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι αφενόσ να ςυνεχίςει τθν πορεία που ζχει χαράξει ζωσ τϊρα και που τθν κακιςτά ςε μία από τισ καλφτερεσ επιχειριςεισ αυτοφ του τομζα αλλά και να προςελκφςει ολοζνα και περιςςότερο κόςμο μζςω του ζργου του ιδρυτι τθσ. Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν με τουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ μζςω τθσ ςελίδασ ςτο Facebook μπορεί να δει κανείσ ποιζσ δουλειζσ τθσ εταιρείασ είναι πιο αρεςτζσ από το κοινό. 2

3 ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΓΟΡΑ Όςον αφορά τθν αγορά τθσ χριςθσ ταπετςαριϊν και μοκετϊν, θ art line είναι ξεκάκαρο ότι δραςτθριοποιείται ςε ζναν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό κλάδο με κφριο ανταγωνιςτι τθν εταιρεία tapetseris.gr. ε αυτό το χϊρο βζβαια είναι φυςικό να παίηουν ρόλο και τα ςχόλια που κα ακουςτοφν μεταξφ των πελατϊν και των μελλοντικϊν/ υποψιφιων πελατϊν τθσ εταιρείασ. H εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε μια high involvement αγορά αφοφ αναφζρεται ςε ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ εμφάνιςθσ των πελατϊν τθσ και ςυγκεκριμζνα των επιχειριςεων που τθν προτιμοφν για τθν ανάδειξθ του χϊρου εργαςίασ τουσ. Παρόλ αυτά όμωσ είναι ςθμαντικό και για ζναν ιδιϊτθ που κζλει να διαμορφϊςει κατάλλθλα τον προςωπικό του χϊρο. Η καλείται να αντιμετωπίςει τόςο τον άμεςο ανταγωνιςμό (άλλα site ιδίου περιεχομζνου), όςο και τον ζμμεςο ανταγωνιςμό (προτιμιςεισ καταναλωτϊν, ςχόλια από ςτόμα ςε ςτόμα ). Ο κυριότεροσ άμεςοσ ανταγωνιςτισ είναι το site tapetseris.gr. Κακϊσ ο ανταγωνιςμόσ γίνεται όλο και πιο ζντονοσ δθμιουργείται θ ανάγκθ να κερδίςει το site όλο και μεγαλφτερθ παρουςία μζςω διαφορετικϊν καναλιϊν διανομισ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ϊςτε να κάνει αιςκθτι τθ παρουςία του ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου και να μπορεί να αλλθλεπιδρά μαηί τουσ και να αποκτά μεγαλφτερθ αξία ςτο μυαλό τουσ. ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία του site art-line.gr άρχιςε τον Ιανουάριου του Η ιδζα ξεκίνθςε με ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα site για τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν ταπετςαρία καταναλωτζσ, οι οποίοι μποροφν να δουν δουλειζσ τθσ εταιρείασ αλλά και να πάρουν ιδζεσ. 3

4 Σο site, παρόλο που λειτουργεί μόνο λίγουσ μινεσ, εμφανίηει ανοδικι πορεία κάκε μινα και αυτό γίνεται ςαφζσ από τθν ςυνεχϊσ αυξανόμενθ επιςκεψιμότθτά του. Η ςελίδα τθσ εταιρείασ ςτο Facebook δθμιουργικθκε το Μάρτιο του 2013 και κατάφερε να ςυγκεντρϊςει 380 likes και αρκετζσ δθμοςιεφςεισ επιςκεπτϊν, ζχοντασ μόνο δφο διαχειριςτζσ. Όςον αφορά τουσ επιςκζπτεσ του site art-line.gr, θ αγορά ςτόχοσ είναι : Καταναλωτισ με νζο ςπίτι: άτομο που δθμιουργεί από τθν αρχι τον προςωπικό του χϊρο, δίνει ζμφαςθ ςτθ διακόςμθςθ και επικυμεί να πραγματοποιιςει ζρευνα αγοράσ ϊςτε να εξαςφαλίςει το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Καταναλωτισ που πραγματοποιεί ανακαίνιςθ αλλαγζσ ςτο χϊρο του : άτομο που επικυμεί να βελτιϊςει τθν εικόνα του χϊρου του, πραγματοποιεί ζρευνα αγοράσ ι ηθτά τθ βοικεια ειδικοφ. Επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ διακόςμθςθσ : άτομα που αςχολοφνται με τον κλάδο(αρχιτζκτονεσ, διακοςμθτζσ) ι που αναλαμβάνουν κάποιο ζργο. Επιχειρθματίεσ : άτομα που επικυμοφν να βελτιϊςουν το χϊρο τουσ τόςο για να τον κάνουν περιςςότερο ελκυςτικό ςτουσ πελάτεσ, όςο και για να αποδϊςουν με καλφτερο και πιο ςαφι τρόπο τθ φιλοςοφία και τθν κουλτοφρα τθσ επιχείρθςισ τουσ. Η ςτρατθγικι <<one size fits all>> ίςωσ δεν ζχει αποτζλεςμα ςε ζναν κλάδο με υψθλι ανάμειξθ των καταναλωτϊν. υνεπϊσ, πρζπει να γίνει διαχωριςμόσ ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν οι καταναλωτζσ, διότι ζτςι οι ενζργειεσ μάρκετινγκ κα είναι περιςςότερο ςτοχευμζνεσ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τουσ. Σο art-line.gr ςτοχεφει μακροπρόκεςμα ςτθν αφξθςθ <<μεριδίου μυαλοφ>>. Με τον όρο αυτό, εννοείται να ζρχεται ςτο μυαλό του καταναλωτι που ενδιαφζρεται για ταπετςαρία, ωσ πρϊτθ επιλογι και να ανατρζχει ςε αυτό είτε για ενθμζρωςθ είτε για ψυχαγωγία. φμφωνα με τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ οι βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι τθσ εταιρείασ ορίηονται ωσ εξισ: 4

5 Αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ του site κατά 50% ςε χρονικό ορίηοντα ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ Αφξθςθ των fans τθσ ςελίδασ ςτο facebook από 380 που είναι ςιμερα ςε Εμφάνιςθ του site ςτισ 5 πρϊτεσ ςελίδεσ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google ςε λζξεισ κλειδιά αναφορικά με τθν ταπετςαρία, τθ μοκζτα, τθ διακόςμθςθ εςωτερικοφ χϊρου. Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, θ γενικότερθ ςτρατθγικι που ακολουκεί το site είναι αυτι τθσ διείςδυςθσ ςτθν αγορά. Βαςικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ςτρατθγικισ που ακολουκεί είναι θ χριςθ δθμιουργικϊν μζςων, θ χριςθ πολλϊν φωτογραφιϊν που κάνουν τθ ςελίδα ευχάριςτθ και δθμιουργικι, το πλεονζκτθμα τθσ τιμισ και θ ανάπτυξθ ςχεςιακοφ μάρκετινγκ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ Η εμφάνιςθ τθσ art line ςτο διαδίκτυο ζγινε πριν μερικοφσ μινεσ ενϊ θ λειτουργία τθσ ζχει ξεκινιςει εδϊ και πολλά χρόνια. Σο μεγαλφτερο μειονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ είναι θ χαμθλι επιςκεψιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ και ο ιςχυρόσ ανταγωνιςμόσ από τον κφριο ανταγωνιςτι τθσ tapetseris.gr κακϊσ ο δεφτεροσ ζχει αναπτφξει τθ θλεκτρονικι διαφιμιςι του πολφ πριν τον πρϊτο. Ενϊ το όνομα του ιδιοκτιτθ τθσ art line είναι ευρζωσ γνωςτό για τθν επιλογι ςτθν τοποκζτθςθ ταπετςαριϊν/ μοκετϊν το διαδίκτυο δεν είναι το δυνατό χαρτί τθσ εταιρείασ ακόμα. Επιπρόςκετα ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ δεν είναι ςτισ πρϊτεσ επιλογζσ (3 θ ςελίδα και 8 θ κζςθ ςτθν αναηιτθςθ ςτο google). ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚETING Η art-line.gr απευκφνεται ςε καταναλωτζσ που ενδιαφζρονται για τθ διαμόρφωςθ εςωτερικϊν χϊρων και τθ διακόςμθςθ ευρφτερα. Σο site ενθμερϊνει, προτείνει, παρουςιάηει προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ και δουλείεσ. Σο art-line.gr επιτυγχάνει τουσ παραπάνω ςτόχουσ μζςα από τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ςελίδασ με νζα τθσ εταιρείασ, κακϊσ και φωτογραφίεσ με τισ ζτοιμεσ δουλείεσ που αναλαμβάνει. 5

6 Σο site προςφζρει το πλιρεσ βιογραφικό του ιδρυτι τθσ εταιρείασ, που παρουςιάηει τισ ςπουδζσ, τισ ιδζεσ και όςα ζχει επιτφχει μζςα από δουλειά 40 χρόνων ςτον κλάδο. Ουςιαςτικά το site προςφζρει ςτουσ επιςκζπτεσ ενθμζρωςθ, διαςκζδαςθ, διαδραςτικότθτα, ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ, απαντιςεισ ςε κάκε προβλθματιςμό και δωρεάν πλοιγθςθ. Όςον αφορά τθ ςτρατθγικι τθσ τιμολόγθςθσ, οι επιςκζπτεσ του διαδικτφου, οι οποίοι επιλζγουν να επιςκεφκοφν προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τα κζματα που επικυμοφν τόςο το ίδιο το ίδιο το site όςο και τισ υπόλοιπεσ ιςτοςελίδεσ του ςτα social media δεν ζχουν καμία απολφτωσ χρζωςθ. Σο art-line.gr είναι ζνα site πλθροφόρθςθσ αυτόν το λόγο και το ςτοιχείο τθσ διανομισ του ταυτίηεται με τθν παρουςία του ςε περιςςότερα από ζνα μζςα. Αναλυτικότερα, το art-line.gr ζχει 2 κανάλια διανομισ και μπορεί κανείσ να το βρει μζςω: 1) Σθσ ιςτοςελίδασ : 2) Σου facebook : https://www.facebook.com/pages/artline/ ?fref=ts Όςον αφορά τθν προϊκθςθ, το προςφερόμενο budget είναι αρκετά περιοριςμζνο, ςυνεπϊσ θ επικοινωνία του art-line.gr ςτθρίηετε κυρίωσ ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ και τθ διαφθμιςτικι προβολι. Η διαφθμιςτικι προβολι πραγματοποιείται μζςω ζντυπθσ διαφιμιςθσ ςε επιλεγμζνα περιοδικά διακόςμθςθσ και χϊρου υπό τθ μορφι άρκρων ι ανταλλακτικισ ςυνεργαςίασ. Η διαφθμιςτικι προβολι ολοκλθρϊνεται μζςω τθσ χριςθσ του Internet και πιο ςυγκεκριμζνα μζςω Facebook Ads. Αναφορικά με τον τομζα δθμοςίων ςχζςεων αυτόσ κα επιτευχκεί μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ των ςχζςεων με γνωςτζσ προςωπικότθτεσ ςτο ευρφ κοινό που ζχει ςυνεργαςτεί και ςυνεργάηεται με τθν εταιρεία, προκειμζνου να είναι δυνατι θ παροχι ςχολίων και κριτικϊν ςτο site. Ζνασ επιπλζον τρόποσ εκμετάλλευςθσ των δθμοςίων ςχζςεων είναι οι δθμοςιεφςεισ άρκρων και ςυνεντεφξεων ςε περιοδικά που δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο χϊρο όπωσ τα Επιλογζσ&πίτι, Ιδανικό πίτι, Οικία και Διακόςμθςθ, Maison Decoration κλπ. Η αλλθλεπίδραςθ με το κοινό είναι ςυνεχισ και θ παροχι ανατροφοδότθςθσ αποτελεί κφριο μζλθμα τθσ εταιρείασ και τθσ φιλοςοφίασ που εκπροςωπεί. Η ανταπόκριςθ ςτισ απορίεσ των επιςκεπτϊν που εκφράηονται μζςω , post ςτθ ςελίδα ςτο Facebook ι προςωπικοφ μθνφματοσ είναι άμεςθ κακϊσ αποτελεί μια 6

7 από τισ πλζον βαςικζσ αρμοδιότθτεσ των διαχειριςτϊν. Οι διαχειριςτζσ δεν κάνουν περιςςότερο από μία εργάςιμθ μζρα να ανταποκρικοφν και να απαντιςουν ςε οποιοδιποτε ερϊτθμα τεκεί. Όπωσ ζχει αναφερκεί, οι πόροι για τθ λειτουργία του art-line.gr είναι πολφ περιοριςμζνοι. Για τον λόγο αυτό απαςχολοφνται μόνο 2 άτομα για τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ άλλα 2 άτομα εκτελοφν ςυμπλθρωματικζσ λειτουργίεσ. ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ Σο art-line διακζτει κάποια ιςχυρά ςθμεία που το κακιςτοφν ιςχυρό και ανταγωνιςτικό ςτο κλάδο όπου δραςτθριοποιείται. Χρθςιμοποιεί ςαφι λόγο αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ και προτείνοντασ καινοτόμεσ ιδζεσ ςτοχεφοντασ ςτθν άμεςθ πλθροφόρθςθ του μζςου καταναλωτι ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ ταπετςαριϊν και μοκετϊν. θμαντικότεροσ παράγοντασ είναι οι άνκρωποι που διακζτουν αναβακμιςμζνεσ ικανότθτεσ και βγάηουν εισ πζραν τθν δουλειά τουσ, και ςυγκεκριμζνα ο Κ. Παναγιωτόπουλοσ ο οποίοσ με τθν αφοςίωςθ του και τθν άρτια γνϊςθ που διακζτει ςτο αντικείμενο προςπακεί να επιτφχει ζνα άριςτο αποτζλεςμα. Σα βιματα που ακολουκοφν τα μζλθ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ παροχι εξατομικευμζνων και όχι μόνο υπθρεςιϊν, θ διεκπεραίωςθ κάκε παραγγελίασ, θ απόλυτθ ικανοποίθςθ του κάκε καταναλωτι αλλά και θ διατιρθςθ τθσ επαφισ με τον πελάτθ ακόμα και μετά το τζλοσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ. Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω το art-line ζχει ςυνεργαςτεί με μεγάλεσ εταιρείεσ και ζχει διακοςμιςει καταςτιματα με μεγάλα ονόματα. Κάποια από αυτά είναι τα εξισ :Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, Village Park ςτο Ρζντθ,Dior, Prada, Louis Vuitton, Metro Mall,McArthur(Εκπτωτικό χωριό), Attrativo, H&M, Tsakiris Mallas, Attica, Hilton, Εκνικι Σράπεηα, Eurobank, Millenium Bank, Ρόδοσ Beach Hotel, Pantheon Hotel, Kinisi Palace, Astir Palace, Mont Parnes, Letropetra Hotel, Καηίνο Ρίου, Καηίνο Λουτρακίου, Athens Plaza Hotel,Roda beach. Αυτι θ διάκριςθ ζρχεται και επιβεβαιϊνει τθν ςπουδαία και άριςτθ δουλειά του κάκε εργαηόμενου ςτθν Art - Line και κζλει να πείςει τθν αγορά-ςτόχο ότι είναι κατάλλθλθ για τθν υπθρεςία που προςφζρει αλλά και να δείξει μζςω του μεγάλου αρικμοφ εταιρειϊν που χει ςυνεργαςτεί ότι διαφοροποιείται ςτο αντικείμενο τθσ και αποτελεί μια επιχείρθςθ αξιόπιςτθ. Δυνατό ςθμείο ειδικά με τα δεδομζνα που επικρατοφν τϊρα ςτθν οικονομία είναι θ ζμφαςθ που ζχει δϊςει ςτθν προβολι του προϊόντοσ μζςω του internet διότι αποτελεί ζνα οικονομικό μζςο διαφιμιςθσ από 7

8 τθν πλευρά του επιχειρθματία. Από τθν μεριά του καταναλωτι είναι ζνα εφκολο μζςο προϊκθςθσ και προβολισ που δεν βάηει ςε μια δφςκολθ διαδικαςία τον πελάτθ ςε περίπτωςθ που ενδιαφζρεται για τθν ενθμζρωςθ και τθν πικανι αγορά κάποιου προϊόντοσ. Σο γεγονόσ επιπλζον ότι διακζτει πορτοφόλιο με εικόνεσ από δουλείεσ τθσ εταιρίασ που ζχει πραγματοποιιςει δίνει ςτον πελάτθ τθν ικανότθτα να ζρκει ςε οπτικι επαφι με το προϊόν, να πάρει ιδζεσ, να διαμορφϊςει τθν ταπετςαρία ι τθν μοκζτα όπωσ εκείνοσ επικυμεί χωρίσ να είναι απαραίτθτο να ζρκει ςε άμεςθ επαφι με τον επιχειρθματία εξ αρχισ και το προϊόν. ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΗ Για να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι προτείνουμε κάποιεσ ιδζεσ για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα να βελτιϊςουμε τα μζςα προϊκθςθσ και προβολισ του προϊόντοσ ςτο διαδίκτυο. Πιο αναλυτικά: 1. Αρχικά, να πραγματοποιείται διαρκϊσ ανανζωςθ ςτο site. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ επιχείρθςθ να δείχνει τθν δουλεία τθσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ανάρτθςθσ φωτογραφιϊν από ςυνεργαςίεσ που πραγματοποιεί ςυνεχϊσ. 2. Να δθμιουργιςει διάφορεσ ενότθτεσ για κάκε διαφορετικι κατθγορία, π.χ. μια ενότθτα με τίτλο παιδικό δωμάτιο, ςαλόνι, χϊροσ αναψυχισ κλπ, ζτςι ϊςτε κάκε επιςκζπτθσ του site να ζχει τθν ευκαιρία να ψάξει ακριβϊσ αυτό για το οποίο ενδιαφζρεται αλλά και να δει αντίςτοιχεσ δουλειζσ ανάλογα με τον χϊρο που κζλει να διακοςμιςει. 3. Μετά από κάκε ςυνεργαςία πάντα να επιδιϊκει τθν επαφι με τον πελάτθ ζτςι ϊςτε να προκαλεί το ενδιαφζρον του, να γνωρίηει εάν ζμεινε ικανοποιθμζνοσ ι ςε περίπτωςθ που κάτι τζτοιο δεν ςυμβεί, να προςπακιςει να βελτιϊςει τον τρόπο λειτουργίασ και εξυπθρζτθςθσ του. 4. ίγουρα ςθμαντικό ρόλο παίηει θ τιμι για τον πελάτθ για αυτό καλό κα ιταν να ζχει κάποιεσ ενδεικτικζσ τιμζσ ςτο site και ςτθ ςελίδα του facebook, αλλά και να χρθςιμοποιεί κάποια μζκοδο προςζλκυςθσ πελατϊν δθμιουργϊντασ για παράδειγμα προςφορζσ. 5. Να δθμιουργιςει μια εφαρμογι ςτο internet όπου κα μπορεί ο πελάτθσ από το ςπίτι του να ςχεδιάςει τθν ταπετςαρία όπωσ ακριβϊσ τθν επικυμεί και μετζπειτα θ επιχείρθςθ να δθμιουργεί το προϊόν. 6. Να πραγματοποιιςει ενζργειεσ και να προωκεί όςο περιςςότερο μπορεί τθν ςελίδα του διαδικτφου, ϊςτε το site να γίνει γνωςτό ςε όςουσ περιςςότερουσ είναι δυνατόν και να εμφανίηεται από τα πρϊτα ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Γενικότερα θ επιχείρθςθ πρζπει να αναπτφξει τθν πιςτότθτα του πελάτθ ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν ικανοποιθτικζσ πωλιςεισ, να δθμιουργθκεί κετικι από ςτόμα ςε ςτόμα επικοινωνία, να χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ ϊςτε ο επιςκζπτθσ να ξαναεπιςκεφκεί το site, να το ξαναχρθςιμοποιιςει και θ επιχείρθςθ να τον 8

9 γνωρίςει καλφτερα και να εμπλουτίςει τισ ςχζςεισ μαηί του. DO S Η ενεργι ςυμμετοχι των χρθςτϊν τθσ ςελίδασ με ςχόλια, απορίεσ, ερωτιςεισ, διευκρινίςεισ και θ άμεςθ ανταπόκριςθ των διαχειριςτϊν ςε αυτζσ κα ςυμβάλουν τόςο ςτθ βελτίωςθ τθσ εταιρείασ, όςο και ςτθ δθμιουργία φιλικοφ κλίματοσ με τουσ καταναλωτζσ. Να ςυνεχιςτεί θ ςυχνι ανανζωςθ του site με φωτογραφικό υλικό από δουλειζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, νζα τθσ εταιρείασ, επερχόμενεσ ςυνεργαςίεσ και ζργα. Να ςυνεχίςει να δίνει βαρφτθτα ςτα Google Adwords (ίςωσ και με περιςςότερεσ λζξεισ κλειδιά) ϊςτε να υπάρξει ςυχνότερθ εμφάνιςθ του artline.gr ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ. Να ςυνεχιςτεί θ διαφιμιςθ μζςω των Facebook ads και να υπάρξει ίςωσ και κάποια αφξθςθ ςτθν τιμι τουσ ϊςτε να χρειάηονται περιςςότερα clicks, πράγμα που ςθμαίνει μεγαλφτερθ θμεριςια απόδοςθ για το site άρα και μεγαλφτεροσ αρικμόσ πικανϊν επιςκεπτϊν. Να ςυνεχιςτοφν οι ενζργειεσ που γίνονται προκειμζνου να διαφθμιςτεί το site μζςω τθσ ανταλλακτικισ ςυνεργαςίασ (affiliate marketing) και ταυτόχρονα να υπάρξει μία διεφρυνςθ τθσ λίςτασ τόςο των περιοδικϊν όςο και των υπόλοιπων εταιρειϊν που κα ςυνεργάηεται με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ. Δθμιουργία διαγωνιςμϊν που κα προςφζρουν προνομιακζσ τιμζσ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ και κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ διαφιμιςθ του site μζςω κοινοποίθςισ του ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. DON Ts Να μθν αφινουν ανεκμετάλλευτθ τθν ευκαιρία ζντονθσ παρουςίασ του site ςε όλα τα social media (twitter,pinterest). Να μθν τεκεί κζμα φπαρξθσ κάποιασ ςυνδρομισ ςτο μζλλον για τουσ επιςκζπτεσ του art-line.gr. Η ευκφνθ των περιςςότερων δραςτθριοτιτων είναι πάνω ςε δφο άτομα καλό κα ιταν να υπάρχουν περιςςότερα άτομα τα οποία κα είναι καταρτιςμζνα ςε ςυγκεκριμζνα κζματα του site. 9

10 ΠΗΓΕ Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ τουσ κυρίουσ Αντρζα Παναγιωτόπουλο (διαχειριςτισ ςελίδασ ςτο facebook και ιςτότοπου τθσ επιχείρθςθσ) και Δθμιτρθ Παναγιωτόπουλο (ιδιοκτιτθ και ιδρυτι τθσ art line) για τισ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ τουσ! 1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. YΠΗΡΕΙΕ 3. ΠΟΡΣΦΟΛΙΟ 10

11 4. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 11

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα