!"#ά%&'( 17 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 17 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0"

Transcript

1 N'ώ+<(0 A%(<(27(ύ#;0, 0&"1$ή 2&3,$,4&3ή 3'& 5'.3ό%4&' 2&3,$,4ί'!"#ά%&'( 17 *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0 65( 7"#ά%&'( &-5ό "<7&5&%"ί?(-4" 5;/ ό5' 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& (A91 "ί/&' 3"3(4έ/( 7&'?+(23'(+ίC"5&' "DE<"/ώ0, 7&' "?'7"/5+E/ό4&25" 25(/ 5&-5ό,+(/( G+&,-,+ό/'(?+(23'(+'24ό 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. ό5' G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ "ί/&' 3"3(4έ/(, ;?+(2&+4(<ή 5E/ 5'4ώ/ "ί/&' 25&3'&7ή. I &-5ή &?(5"%"ί 5; Gά2; 5;0!"#$%&'$ή *+,%έ..&%/ 25; 4&7+(('7(/(4'7ή. A-5ό?(- "D'2(++(?"ί 5;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό5&/ 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/?+(2&+4όC"5&' ά4"2& "ί/&' 4"5&G(%έ0 25( 2-/(%'7ό A91, ώ25" ; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ /& '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. 65;/!"J/2'&/ή?+(2έ<<'2;, (' 4"5&G(%έ0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' "7"ί/"0?(-?+(23'(+ίC(-/ G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5(- 2-/(%'7(ύ A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. 6" 4" 5( "?ί?"3( 5'4ώ/, ό5' 5& "?'5ό7'& 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(2&+4όC(/5&' ά4"2&, ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ 5;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 952', 25; 3'ά%"D; &-5ή "?'7"/5+E/ό4&25" 25; %"'5(-+<ί& 5E/ 7-4&'/(4έ/E/ '2(5'4'ώ/. 65;/ "?ό4"/; "D"5ά2(-4" 5; %"'5(-+<ί& '2(5'4'ώ/. I 2-/(%'7ή Cή5;2; 2" 4ί& &/('75ή ('7(/(4ί& &?(5"%"ί5&' &?ό 5έ22"+"'0 2-/'25ώ2"0: 5;/ '3'E5'7ή 7&5&/ά%E2;, 5; 3;4ό2'& 7&5&/ά%E2;, 5'0 "?"/3ύ2"'0 7&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 3;%&3ή 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0. Έ/&0 2;4&/5'7ό0?+(23'(+'25'7ό0?&+ά<E/ 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ "ί/&' 7&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&, 3;%&3ή ; 2,έ2; 5E/ "<,ώ+'e/ 5'4ώ/?+(0 5'0 5'4έ0, "7?"#+&24έ/"0 2" 7('/ό /ό4'24&. L" 3"3(4έ/( 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ G+&,-,+ό/'&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"' 5( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Ό5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 2-/(%'7ή?&+&<E<ή, 5( A91 7&' ; &?&2,ό%;2; &-Dά/(/5&' (' "?',"'+ή2"'0 &-Dά/(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 <'& /& &?(#ύ<(-/ 5;/ "Dά/5%;2; 5E/ 5(-0. Ό5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5; 2-/(%'7ή?&+&<E<ή (' "?',"'+ή2"'0?"+'7ό?5(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 <'& /& &?(#ύ<(-/ 5;/ -?"+G(%'7ή &ύd;2; 5E/ 5(-0. I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 4'&0 &/('75ή0 ('7(/(4ί&0 %&4Gά/"',ώ+& 25( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 ό?(- - 3"3(4έ/(- 5(- "?'?έ3(- 5'4ώ/, 5;0

2 ?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5E/ ('7(/(4'7ώ/ 25( "DE5"+'7ό - "?'7+&5(ύ/ 3ύ( 1+ώ5(/, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' -?;+"2'ώ/ '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, 7&', 3"ύ5"+(/, ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' G+ί27(/5&' 2" '2(++(?ί&.?+(23'(+'24ό0 5;0 G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί&0 &/&%ύ"5&' 4" Gά2; 4'& 3'&<+&44&5'7ή &/ά%-2; 25;/ (?(ί& ; '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ; (?(ί& 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, 5έ4/"5&' 4" 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0,?(- 2-/"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. Lί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή, ; (?(ί& (#"ί%"5&' 25;/ "?έ75&2; 5(-!"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0 <'& &/('75έ0 ('7(/(4ί"0 &?ό 5(/ Robert Mundell 25'0 &+,έ0 5;0 3"7&"5ί&0 5(- 1960, 4&0 -?(3"'7/ύ"'?E0 ; /(4'24&5'7ή 7&' ; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί <'& /& "D(-3"5"+ώ2"' G+&,-,+ό/'"0 3'&5&+&,έ0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Lό/'4"0 4"5&G(%έ0 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& /& 4"5&Gά%%(-/ 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, έ,(-/ &7ό4; 4"5&%ύ5"+"0 "?'?5ώ2"'0 25; G+&,-,+ό/'& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5( A91 &?ό ό5' ('?+(2E+'/έ0 4"5&G(%έ0. O25ό2(, ; ('7(/(4ί&?+(2"<<ίC"' 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;, 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 25&3'&7ή &ύd;2; 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/ ; (?(ί& &/&25+έ#"' 25&3'&7ά 5'0 "?'?5ώ2"'0 5'0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0 25;/?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. L&7+(,+ό/'&, 5( A91 "?'25+έ#"' 25;/?%ή+; &?&2,ό%;2; 7&' ό%"0 (' (/(4&25'7έ0 &Dί"0 (5'4έ0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "ί/&' &-D;4έ/"0 7&5ά 5(?(2(25ό 4"5&G(%ή0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. Lί& 4ό/'4; 4"5&G(%ή 25; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?ί2;0 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. Έ52', 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(7&%"ί 4"5&%ύ5"+; -?"+5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ 4"<&%ύ5"+; 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 &?ό 5;/?%"-+ά 5(- "DE5"+'7(ύ 5(4έ&, ; (?(ί& "D(-3"5"+ώ/"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 25( 2-/(%'7ό A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Έ/& 4"ίC(/?+&75'7ό?+όG%;4& 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 E0 "+<&%"ίe/ <'& 5; 5;0 ('7(/(4ί&0 &/&7ύ?5"' &?ό 5(/?"'+&24ό?(- 2

3 3;4'(-+<"ί 25'0 7-G"+/ή2"'0 /& 5'0,+;2'4(?('(ύ/ <'& G+&,-,+ό/'(-0?(%'5'7(ύ0 27(?(ύ0, 4" &?(5έ%"24& /& 3;4'(-+<"ί5&' 25;/ ('7(/(4ί&. Ά%%&?+(G%ή4&5& &/&7ύ?5(-/ &/&#(+'7ά 4" 5'0 3-27(%ί"0?+(23'(+'24(ύ 5E/ 3'&5&+&,ώ/?(-?+(7&%(ύ/ 3'&7-4ά/2"'0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, 7&' &/&#(+'7ά 4" 5'0,+(/'7έ0-25"+ή2"'0 4" 5'0 (?(ί"0 5ό2( (' 3'ά#(+"0 3'&5&+&,έ0 ό2( 7&' ; /(4'24&5'7ή 7&' 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?;+"άc(-/ 5'0 ('7(/(4ί" ! "#$%&'(ή *ή+,-, (.' +% /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ Ό?E0 "ί3&4" 25(!"#ά%&'( 12, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 2" 4ί& &/('75ή ('7(/(4ί& &?(5"%"ί5&' &?ό 5έ22"+"'0 2-/'25ώ2"0: 5;/ '3'E5'7ή 7&5&/ά%E2;, 5; 3;4ό2'& 7&5&/ά%E2;, 5'0 "?"/3ύ2"'0 7&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 3;%&3ή 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0. I 2-/(%'7ή Cή5;2;, "D '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά (A91 25;/ ('7(/(4ί&. Y = C + I + G + X M R R R R R R R R (17.1 ό?(- Y "ί/&' 5( 2-/(%'7ό?+(Sό/ (A91, C "ί/&' ; 2-/(%'7ή '3'E5'7ή 7&5&/&%E5'7ή 3&?ά/;, 9 "ί/&' ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "?"/3ύ2"'0, G "ί/&' ; 2-/(%'7ή 3;4ό2'& 7&5&/&%E5'7ή 3&?ά/;, X ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "D&<E<έ0 7&' : ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "'2&<E<έ0. Ό%"0 (' 4"5&G%;5έ0 (+ίc(/5&' 2"?+&<4&5'7(ύ0 ό+(-0, 3;%&3ή <'& "?ί?"3( 5'4ώ/. L&7+(,+ό/'& 5( 2-/(%'7ό?+(Sό/?+(23'(+ίC"5&' &?ό 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, ; (?(ί& 4" 5; 2"'+ά 5;0 "D&+5ά5&' &?ό 5(-0?ό+(-0 4'&0 ('7(/(4ί&0 (7"#ά%&'( 7&' "+<&2ί& 7&' 5;/ &?(5"%"24&5'7ό5;5& 25;/ 7&5&/(4ή 5(-0. I 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(2&+4όC"5&' ώ25" /& 4" 5;/?+(2#(+ά, 4έ2E?+(2&+4(<ή0 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/, 5E/ 7&' 5E/ "?'5(7ίE/. I 7"J/2'&/ή?+(2έ<<'2; (G%. Keynes (1936, Hicks (1937 "?'7"/5+ώ/"5&' 25; G+&,-,+ό/'&?"+ί(3(, 7&5ά 5;/ (?(ί& 5( "?ί?"3( 5E/ 5'4ώ/ (7&' 3"3(4έ/(. A?ό 5; 25'<4ή?(- 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/ 4?(+"ί /&?+(2&+4(25"ί ώ25" /& 3'&2#&%ί2"' 5;/ '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ;?+(2&+4(<ή <ί/"5&' 4έ2E 5(- 2-/(%'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. I 2-/(%'7ή?+(2#(+ά?+(2&+4όC"5&' 25'0 5;0 Cή5;2;0.!&5ά 2-/έ?"'&, G+&,-,+ό/'&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"' 5( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. A-5ή "ί/&' ; G&2'7ή 3'&#(+ά 5;0 7"J/2'&/ή0?+(2έ<<'2;0 &?ό 5; 4&7+(,+ό/'& 7%&22'7ή?+(2έ<<'2;. 65;/ 5;/ &?%(ύ25"+; 3-/&5ή 4(+#ή 5(- 7"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0. 3

4 %-:'%4'-;ό= +,= "#$%&'(ή= T"E+(ύ4" ό5' ; &;&<=&3ή 3'='$ά?<%/ C 2-/ά+5;2; 5(- "'2(3ή4&5(0. C = C(Y T RR R R R R R R R R (17.2 ό?(- T "ί/&' 5( ύp(0 5E/ Bό+<$. I 2,έ2; 4"5&Dύ '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0 7&' "'2(3ή4&5(0 ό5&/ &/"G&ί/"' 5( "'2ό3;4&, (' 7&5&/&%E5έ0 7&5&/&%ώ/(-/?"+'22ό5"+(. O25ό2(, ; ό5' <"/'7ά &/"G&ί/"' %'<ό5"+( 2" 2,έ2; 4" 5;/ ά/(3( 5(- "'2(3ή4&5(0, 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 &?(5&4'"ύ"5&'. U+;2'4(?('ώ/5&0 5;/?+ώ5;?&+ά<E<( 5;0 2-/ά+5;2;0 (17.2, (' &-5έ0 4?(+(ύ/ /& 25; 0 < C (Y T < 1 R R R R R R R R R (17.3 ό5' 5( ύd, =<$ "*"$;ύ%"<$ 9, "ί/&' G+&,-,+ό/'& "DE<"/έ0 (3"3(4έ/(, 7&' "D&+5ά5&' &?ό 5'0?+(23(7ί"0 5E/ "?',"ί+;2"e/ 7&' 5E/ "?"/3-5ώ/ <'& 5; 4"%%(/5'7ή 7"+3(#(+ί& 5(- 7"#&%&ί(-. V( ύp(0 5E/ Bό+<$ T 7&' 5E/ ;/4,%ί<$ ;'*'$ώ$ ό5'?+(23'(+ίc"5&' "DE<"/ώ0 &?ό 5;/ 7-Gέ+/;2;, 4έ2E?(%'5'7ώ/ &?(#ά2"e/?(- 5; 5(- 7+&5'7(ύ?+(J?(%(<'24(ύ. V( 5;0 2-/(%'7ή0 '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0, 5E/ "?"/3ύ2"E/ 7&' 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(23'(+ίC"' 5; ".Eώ+&' ;'*ά$/ E. A-5ή &/&#έ+"5&' 7&' E0 '*,++όb/%/, 7&' (+ίc"5&' E0, E = C + I + G = C(Y T + I + G R R R R R R R (17.4 L" 5'0 7ά/&4" E0 5ώ+&, ; 2-/(%'7; "<,ώ+'& 3&?ά/; &?ό 5( ύp(0 5(- 2-/(%'7(ύ "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 Y, 7&' 5( ύp(0 5E/ "?"/3ύ2"E/ 7&' 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, 7&' &+/;5'7ά &?ό 5( ύp(0 5E/ 2-/(%'7ώ/ #ό+e/ % /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ A?ό 5;/ (17.1, ; 3'&#(+ά "'2(3ή4&5(0 7&' 3&?ά/;0 '2(ύ5&' 4" 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0, 3;%&3ή 5( &%,Fύ.&, CA. 65( &?%ό &-5ό ό5' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ '2(ύ5&' 4" 5; 3'&#(+ά "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0 7&' -?;+"2'ώ/. 4

5 A?ό 5;/ (17.1 7&' 5; (17.4 '2,ύ"' ό5', Y E = X M R R R R R R R R R ( (7"'4έ/(- /&?+(23'(+'25"ί ; 3'&#(+ά 5(- 2-/(%'7(ύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 &?ό 5;/ 2-/(%'7ή "<,ώ+'& /& &/&%ύ2(-4" 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, CA = X M R R R R R R R R R R (17.6 ό?(- CA "ί/&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. T& ό5' ( ό<7(0 5E/ "D&<E<ώ/ "ί/&' &+/;5'7ή 2-/ά+5;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 Q, 2-/ά+5;2; 5;0 Cή5;2;0 &?ό 5( "DE5"+'7ό Y*. I?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&, '2(ύ5&' 4", Q = SP P * R R R R R R R R R R (17.7 O25ό2(, "?"'3ή 5& "?ί?"3& 5'4ώ/ P 7&' G+&,-,+ό/'& 3"3(4έ/&, (' 4"5&G(%έ0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "D&+5ώ/5&' &?ό 5'0 4"5&G(%έ0 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0.!&5ά 2-/έ?"'&, 4?(+(ύ4" /& <+άp(-4" 5; 2-/ά+5;2; Cή5;2;0 5E/ "D&<E<ώ/ E0, X = X(S,Y * R R R R R R R R R R (17.5 ό?(- S "ί/&' ; (/(4&25'7ή '2(5'4ί& 5(- /(4ί24&5(0. ό5', X S < 0,1 > X Y * > 0 R R R R R R R R R (17.6 A/&5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0?+(7&%"ί G+&,-,+ό/'& &/&5ί4;2; 7&' 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4"'ώ/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, 7ά/"' 5& "<,ώ+'& 7&' -?;+"2ί"0 &7+'Gό5"+& 2" 2,έ2; 4" 5& &/5ί25(',& 5(- "DE5"+'7(ύ. H?(5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0?+(7&%"ί G+&,-,+ό/'& -?(5ί4;2; 7&' 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, 7ά/"' 5& "<,ώ+'& 7&' -?;+"2ί"0 &7+'Gό5"+& 2" 2,έ2; 4" 5& &/5ί25(',& 5(- "DE5"+'7(ύ. 5

6 A?ό 5;/ ά%%;, 4ί& &ύd;2; 5(- A91 (Cή5;2;0 &-Dά/"' 5'0 "<,ώ+'"0 "D&<E<έ0, 4έ+(0 5;0 Cή5;2;0 5& "<,ώ+'& 7&' 5'0 "<,ώ+'"0 -?;+"2ί"0. ό5' ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ "7?"#+&24έ/(0 25( Dέ/( /ό4'24&, "ί/&' 2-/ά+5;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 Q, 2-/ά+5;2; 5(- "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 Y. O25ό2(, "3ώ &?&'5"ί5&' '3'&ί5"+;?+(2(,ή. ό<7(0 5E/ "<,ώ+'e/ "'2&<E<ώ/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24& (+ίc"5&' E0, M = M * /Q R R R R R R R R R R (17.7 ό?(- M* "ί/&' ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 4&0 2" Dέ/( /ό4'24&. Ό5&/ &/&5'4ά5&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& (&/"G&ί/"' 5( Q, <'& 3"3(4έ/( ό<7( "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24&, (' "<,ώ+'"0 "'2&<E<έ0 "7?"#+&24έ/"0 2" "<,ώ+'( /ό4'24& 4"'ώ/(/5&'. A?ό 5;/ ά%%;, ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24& &-Dά/"5&', 5& Dέ/&?+(Sό/5&' 2,"5'7ά ά+&?'( "%7-25'7ά. A/5ί25(',&, ό5&/ -?(5'4ά5&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& (?έ#5"' 5( Q, <'& 3"3(4έ/( ό<7( "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24&, (' "<,ώ+'"0 "'2&<E<έ0 "7?"#+&24έ/"0 2" "<,ώ+'( /ό4'24& &-Dά/(/5&'. A?ό 5;/ ά%%;, ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24& 4"'ώ/"5&', 5& Dέ/&?+(Sό/5&' 2,"5'7ά &7+'Gό5"+&, ά+& %'<ό5"+( "%7-25'7ά.!&5ά 2-/έ?"'&, 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&0 3"/ "ί/&' GέG&'( ό5'?+(7&%"ί &ύd;2; 5(- ό<7(- 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. A/5ί25(',&, 4ί& -?(5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 3"/ "ί/&' GέG&'( ό5'?+(7&%"ί 4"ίE2; 5(- ό<7(- 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"+#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. N'& /& 2-4G"ί 7ά5' 5έ5('(, ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 <'& /& "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 4(/ά3&, ώ25" /& "D(-3"5"+ώ2"' 5;/ "?ί?5e2; 5;0 4"5&G(%ή0 5E/ 2,"5'7ώ/ 5'4ώ/ 25(/ ό<7( 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. 65( &-5ή0 5;0 3'ά%"D;0 3"ί,/(-4" ό5' &-5ή ; 3;%&3ή ό5' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 <'& "'2&<E<έ0 "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 4(/ά3&, 3"/ "ί/&' &?&+&ί5;5;?+(7"'4έ/(- 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 /& "?'3"'/ώ2"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, ή 4ί& -?(5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 /& 5( G"%5'ώ2"'. 65;/?+&<4&5'7ό5;5& &?&'5"ί5&' 4ί& %'<ό5"+( &?&'5;5'7ή ; Marsall Lerner, 2ύ4#E/& 4" 5;/ (?(ί& 5( 5E/ &?ό%-5e/ 5'4ώ/ 5E/ "%&25'7(5ή5E/ 5;0 Cή5;2;0 <'& "'2&<E<έ0 7&' "D&<E<έ0 -?"+G&ί/"' 5; 4(/ά3&. 6

7 65; 2-/έ,"'& &-5ή 5;0 ό5' ; Marshall Lerner '7&/(?('"ί5&', 7&' ό5' 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ 7&' &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, "/ώ 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ 7&' 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. T& "?'?%έ(/ ό5', "?"'3ή 5& "?ί?"3& 5'4ώ/ P 7&' G+&,-,+ό/'& 3"3(4έ/&, (' G+&,-,+ό/'"0 4"5&G(%έ0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "D&+5ώ/5&' &?ό 5'0 4"5&G(%έ0 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0.!&5ά 2-/έ?"'&, 4?(+(ύ4" /& <+άp(-4" 5; 2-/ά+5;2; Cή5;2;0 5E/ "'2&<E<ώ/ E0, M == M (S,Y = M *(S,Y S R R R R R R R R (17.8 ό5', R R R R R R R M * Y > 0, M * S < 0 R R R R R R R R R (17.9 9ί4&25" 5ώ+& /& "D"5ά2(-4" 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. CA = X M = X(S,Y * M * (S,Y S = CA(S,Y,Y * RR R R R (17.10 A?ό 5'0 (17.5 7&' (17.8, 7&' 4" 5;/ ό5' '2,ύ"' ; Marshall Lerner, ; ( /"?ά<"5&', CA S < 0 R R R R R R R R R R (17.11 Lί& &/&5ί4;2; 5;0 '2(5'4ί&0 (&ύd;2; 5(- S "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, "/ώ 4ί& -?(5ί4;2; (4"ίE2; 5(- S 5( G"%5'ώ/"'. I -?(5ί4;2;?+(7&%"ί &ύd;2; 5(- ό<7(- 5E/ "D&<E<ώ/ ("D&<E<έ0 4"ί(/ "'2&<E<έ0 4"'ώ/"' 5'0 2,"5'7έ0 5'4έ0 "D&<(4έ/E/-"'2&<(4έ/E/ 7&'?+(7&%"ί &ύd;2; 5;0 2,"5'7ή0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/, "/ώ 5( 4ί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. 9?'?%έ(/, ; ( /"?ά<"5&', CA Y < 0 R R R R R R R R R R (

8 CA Y * > 0 R R R R R R R R R R (17.13 Lί& &ύd;2; 5(- "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "'2&<E<έ0, "/ώ 4ί& &ύd;2; 5(-?&<7ό24'(- "'2(3ή4&5(0 G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ B4.6#64ό$'. -+,$ D2%4ά D2.Eώ$ (.' Έ,(/5&0 &/&%ύ2"' 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, 4?(+(ύ4" 5ώ+& /& &/&%ύ2(-4" 5'0 <'& G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/. I 2-/(%'7ή '2(ύ5&' 4" 5( 5;0 2-/(%'7ή0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0 2-/ 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. H 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"5&' &?ό, D = C(Y T + I + G + CA(S,Y,Y * = D(Y, I,G,T,S,Y * R R R R (17.14 I 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 2-/ά+5;2; 5(- 2-/(%'7(ύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0, &%%ά ; "?ί?5e2; 5(- "'2(3ή4&5(0 25;/ 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5; 4(/ά3& <'& 3ύ( %ό<(-0. 1+ώ5(/, 3'ό5' 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 25'0 &?(5&4'"ύ2"'0, 7&', 3"ύ5"+(/, 3'ό5' 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 2" "'2&<E<έ0. I 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 "D&+5ά5&' &?ό 5'0 "?"/3ύ2"'0, 5'0 3;4ό2'"0 3&?ά/"0 7&' 5(?&<7ό24'( "'2ό3;4&, "/ώ "D&+5ά5&' &+/;5'7ά &?ό 5;/ 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5(-0 2-/(%'7(ύ0 #ό+(-0. 65;/ '2(++(?ί&, ; 2-/(%'7ή '2(ύ5&' 4" 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4&. T& '2,ύ"', Y = D(Y, I,G,T,S,Y * R R R R R R R R (17.15?+(23'(+'24ό0 5;0 '2(++(?ί&0?&+ί25&5&' 25( W'ά<+&44& (/ (+'Cό/5'( άd(/& 4"5+ά5&' 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& (Y 7&' 25(/ άd(/& ; 2-/(%'7ή Cή5;2; D. H '2(++(?ί& G+ί27"5&' 25( 2;4"ί(?(- ; 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 ( έ4/"5&' 4" 5;/ 4" 7%ί2; 45. 9ί/&' &?%ό /& 3"ίD"' 7&/"ί0 ό5' 4ί& &ύd;2; 5E/ "?"/3ύ2"E/, 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ 7&' 5(-?&<7ό24'(- "'2(3ή4&5(0 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 7&' 7&5ά 2-/έ?"'& 5(- A91. Lί& &ύd;2; 5E/ #ό+e/ (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 7&' 5(- A91. 8

9 V' "?'?5ώ2"'0 έ,"' ό4e0 4ί& 4"5&G(%ή 25;/ '2(5'4ί&; Lί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 (&ύd;2; 5(- S (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 7&' 4"5&7'/"ί 5; 2-/ά+5;2; D?+(0 5& 7ά5E.!&5ά 2-/έ?"'&, ό?e0 #&ί/"5&' 7&' 25( W'ά<+&44& 17.2, 4ί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91. 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 (4"ίE2; 5(- S (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 7&' 4"5&7'/"ί 5; 2-/ά+5;2; D?+(0 5& 7ά5E.!&5ά 2-/έ?"'&, ό?e0 #&ί/"5&' 7&' 25( W'ά<+&44& 17.2, 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91.!&5ά 2-/έ?"'&, 4" 3"3(4έ/(-0 5(-0 "DE<"/"ί0?&+ά<(/5"0?(- "?;+"άc(-/ 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, ό?e0 (' "?"/3ύ2"'0, (' 3;4ό2'"0 3&?ά/"0, (' #ό+(' 7&' 5(?&<7ό24'( A91, ; &%,++,*ί' %=/$ '.,+ά '.'1ώ$ 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή G+&,-,+ό/'& 2,έ2; 4"5&Dύ 2-/(%'7(ύ A91 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. A/&5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( A91, "/ώ -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή 7&' 5(?+&<4&5'7ό A91. I '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/?&+ί25&5&' &?ό 5;/ 7&4?ύ%; DD 25( W'ά<+&44& L?(+"ί /& 7&' E0 ; 3'4*ύ?/ Fή=/%/ '.'1ώ$ 2" 2,έ2; 4" 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. 5;0 7&4?ύ%;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 "D&+5ά5&' G"G&ίE0 &?ό 5(-0 -?ό%('?(-0 "DE<"/"ί0?&+ά<(/5"0. N'&?&+ά3"'<4&, 4ί& &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 DD?+(0 5& 3"D'ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; &-Dά/"5&', %ό<e 5E/ &-D;4έ/E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?(- &-Dά/(-/ 5; 2-/(%'7ή "<,ώ+'& 3&?ά/;. I?"+ί?5E2; &-5ή?&+ί25&5&' 25( W'ά<+&44& A/5ί25(',"0 "ί," 7&' 4ί& 4"ίE2; 5E/ #ό+e/, ; (3;<(ύ2" 2" &ύd;2; 5(- "'2(3ή4&5(0 5E/ 7&5&/&%E5ώ/ 7&' &ύd;2; 5;0 '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0, ή 4ί& &ύd;2; 5(-?&<7ό24'(- (3;<(ύ2" 2" &ύd;2; 5;0 Cή5;2;0 <'& "D&<E<έ B4.6#64ό$'. -+'= G4,;.+.2%4έ= I 7&4?ύ%; DD 3"/ &+7"ί <'& /&?+(23'(+ί2(-4" 5( "'2ό3;4& '2(++(?ί&0. L&0 %έ"' ή5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; <'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. O25ό2(, ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 3"/ "ί/&' 3"3(4έ/;. Ό?E0 "ί3&4" 25(!"#ά%&'( 15, ; G+&,-,+ό/'& '2(5'4ί&?+(2&+4όC"5&' έ52' ώ25" /& "D'2(++(?"ί 5; &<(+ά 2-/&%%ά<4&5(0, ώ25" /& '7&/(?('"ί5&' ; &7ά%-?5; '2(3-/&4ί& 5E/ "?'5(7ίE/. A/5ί25(',& 5& "<,ώ+'& "?'5ό7'&?+(2&+4όC(/5&' έ52' ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0. 1+(7"'4έ/(- /&?+(23'(+ί2(-4" 5&-5ό,+(/& 5( "'2ό3;4& 7&' 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& /& "/2E4&5ώ2(-4" 25;/ &/ά%-2ή 4&0 5'0 '2(++(?ί&0 5E/,+;4&5&<(+ώ/. 9

10 I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0 &?&'5"ί 5;/?+(2&+4(<ή 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0, 7&' 5;/ 5&-5ό,+(/; '7&/(?(ί;2; 5;0 &7ά%-?5;0 '2(3-/&4ί&0 5E/ "?'5(7ίE/, ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; &<(+ά 2-/&%%ά<4&5(0. Ό?E0 "ί3&4" 25; 3'ά%"D; 15, ; '2(++(?ί&0 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 "ί/&', M s P = M d P = L(Y,i R R R R R R R R R (17.16 ό?(- 5( : 5ώ+& 2-4G(%ίC"' 5;/?(2ό5;5& 5(-,+ή4&5(0 7&' ό,' 5'0 "'2&<E<έ0. I 2-/ά+5;2; L 2-4G(%ίC"' 5; Cή5;2;,+ή4&5(0 ; (?(ί& &?ό 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& Y 7&' &+/;5'7ά &?ό 5( (/(4&25'7ό "?'5ό7'( i. N'& 3"3(4έ/;?+(2#(+ά,+ή4&5(0 M s 7&' 3"3(4έ/( "?ί?"3( 5'4ώ/ P, ; ( /"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "<,ώ+'(- "'2(3ή4&5(0 Y 7&' (/(4&25'7(ύ "?'5(7ί(-, ώ25" ; &<(+ά,+ή4&5(0 /&?&+&4έ/"' 2" '2(++(?ί&. AύD;2; 5(-?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 &-Dά/"' 5; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0. L" 3"3(4έ/; 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 &-5ό &?&'5"ί 4ί& &ύd;2; 5E/ (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/ ώ25" /& ; Cή5;2;,+ή4&5(0 -?έ+ 5(7(#ό+E/,+"E<+ά#E/ 7&' /& ; '2(++(?ί&,E+ί0 /& &%%άd"' ; 2-/(%'7ή Cή5;2;,+ή4&5(0. &-5ή 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/,?(- &?(5"%"ί 5; &%,++,*ί' =/ ".Eώ+&' '.,+ά E+ή4'=,, 3"/ "ί/&'?&+ά ; </E25ή 4&0 7&4?ύ%; LM. 1&+ί25&5&' 3'&<+&44&5'7ά 25( 7ά5E 3"D'ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5( V&-5ό,+(/& ό4e0 4" 5;/ /& '7&/(?('"ί5&' 7&' ; '2(++(?ί&0 5E/ &<(+ώ/ 2-/&%%ά<4&5(0. A-5ή, 4" 5'0 έ,(-4" 7ά/"' <'& (-3"5"+ό5;5& 5E/ "?"/3-5ώ/ &?έ/&/5' 25(/ 7ί/3-/(, 3"/ "ί/&'?&+ά ; =<$ "*&=,3ί<$. A-5ή &?&'5"ί ό5', i = i * Se S S R R R R R R R R R (17.17 ό?(- i* "ί/&' 5( "?'5ό7'( 5(- Dέ/(- /(4ί24&5(0, 7&' S e ;?+(23(7ώ4"/; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. I (17.17,?(- &?(5"%"ί 5; '2(++(?ί&0 5E/ &<(+ώ/ 2-/&%%ά<4&5(0,?&+ί25&5&' 3'&<+&444&5'7ά 25( 7ά5E 7&' &+'25"+ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5(

11 I 5&-5ό,+(/; '7&/(?(ί;2; 5E/ ( &' (17.17?+(23'(+ίC"' 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ A91 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& -?ά+,"' G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0. A-5ή 2,έ2; &/&%ύ"5&' 3'&<+&44&5'7ά 25( W'ά<+&44& 17.5, ό?(- #&ί/"5&'?e0 ; 5&-5ό,+(/; '2(++(?ί& 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 &<(+έ0 2-/&%%&<4ά5(0?+(23'(+ίC(-/ 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 (5;/ 7&4?ύ%; AA, <'& 3"3(4έ/; "<,ώ+'&?+(2#(+ά,+ή4&5(0, 3"3(4έ/& "?'5ό7'& 7&' 3"3(4έ/"0?+(23(7ί"0 <'& 5;/?(+"ί& 5;0 4"%%(/5'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. &-5ή 2,έ2; 2-/ά<"5&' 25( "?ά/e 7&' 3"D'ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5( A?ό 5( W'ά<+&44& 17.5?+(7ύ?5"' ό5' ό2( -P;%ό5"+( "ί/&' G+&,-,+ό/'& 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&, 5ό2( /& "ί/&' 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, ώ25" /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0. HP;%ό5"+(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4& 2;4&ί/"' -P;%ό5"+& "<,ώ+'& "?'5ό7'&, ά+& 7&' -P;%ό5"+; '2(5'4ί&. &-5ή 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& 3'&5;+"ί5&' ; '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, &/&?&+ί25&5&' E0 ; 7&4?ύ%; AA 25( W'ά<+&44& V' 4"5&7'/"ί ό4e0 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0. Έ/&0?&+ά<E/ "ί/&' ; "<,ώ+'&?+(2#(+ά,+ή4&5(0. 65( W'ά<+&44& 17.7?&+(-2'άC(-4" 5'0 G+&,-,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 4ί&0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& 3"D'ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, &-Dά/"5&' 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&?(- &?&'5"ί5&' <'& /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, ή <'& 3"3(4έ/( "'2ό3;4& 4"'ώ/"5&' ; &?&'5(ύ4"/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. A-5ό 2-4G&ί/"' 3ί(5' 4ί& &ύd;2; 5;0 "<,ώ+'&0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0?+έ?"' /& 2-/(3"-5"ί& &?ό &/5ί25(',; &ύd;2; 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0. I Cή5;2;,+ή4&5(0 4?(+"ί /& G+&,-,+ό/'& "ί5" &/ ; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0 (&ύd;2; 5(-?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0, ή &/ 5& "<,ώ+'& (/(4&25'7ά "?'5ό7'& 7ά5'?(- (3;<"ί 2"?5ώ2; 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. "ί/&' (' "?'?5ώ2"'0 4'&0 &ύd;2;0 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/, 4'&0 &ύd;2;0 5E/ "?'5(7ίE/, 4ί&0 &ύd;2;0 5;0?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0, ή 4ί&0 &-5ό/(4;0 &ύd;2;0 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0. Ό%"0 &-5έ0 (' 4"5&G(%έ0 4"5&7'/(ύ/ 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& &+'25"+ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, 4"'ώ/"5&' 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&?(- &?&'5"ί5&' <'& /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, ή <'& 3"3(4έ/( "'2ό3;4& &-Dά/"5&' ; &?&'5(ύ4"/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& B4.6#64ό$'. -5 ;ί. D$%'(+ή 8'(%$%;ί. ' G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ 25'0,+;4&5&<(+έ0?+(23'(+ίC(-/ 5( A91 7&' 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί&?&+(-2'άC"5&' 25( W'ά<+&44&

12 V( A91 '2(++(?ί&0 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(23'(+ίC(/5&' 25( 2;4"ί( 5(4ή0 5E/ 3ύ( 7&4?-%ώ/ DD 7&' AA. 65( 2;4"ί( &-5ό 5( A91 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& '7&/(?('(ύ/ 5'0 '2(++(?ί&0 5ό2( 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό2( 7&' 25'0,+;4&5&<(+έ0. I '2(++(?ί& &-5ή "ί/&' A/ ; ('7(/(4ί& "75ό0 '2(++(?ί&0, ; 2-/&%%&<4&5'7ή ά4"2& ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ (',+;4&5&<(+έ0, "/ώ 5( "?ί2;0 ώ25" /& -?ά+d"' "Dί2E2; 5;0 2-/(%'7ή0?+(2#(+ά0 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. N'&?&+ά3"'<4&, &/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5;/?+(2#(+ά, (' 3(-/ 5& 5(-0 /& 4"'ώ/(/5&', &-Dή2(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0, 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;,?+(7"'4έ/(- /& &?(7&5&25ή2(-/ 5& 5(-0 25& 7&/(/'7ά 5(-0 "?ί?"3&. A/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5;/ 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, (' 3(-/ 5& 5(-0 /& &-Dά/(/5&', 4"'ώ2(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, ώ25" /& &?(#ύ<(-/ 2-22ώ+"-2; L"2(,+ό/'&, "75ό0 &?ό 5;/?+(2&+4(<ή 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5;0 2-/(%'7ή0?&+&<E<ή0?+(0 5'0 5;0 -?ά+d(-/ 7&' 4"5&G(%έ0 25( "?ί?"3( (3;<ή2(-/ 25&3'&7ά 5;/ ('7(/(4ί&?+(0 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;. 9ά/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; -?"+G&ί/"' 5;/?&+&<E<ή?%ή+(-0 -?ά+d(-/ &-Dή2"'0 7&' 5'4ώ/, "/ώ 2-4G"ί "ά/ ; Cή5;2; -?(%"ί?"5&' 5;0?&+&<E<ή0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. O25ό2(, G+&,-,+ό/'&, %ό<e 5;0 &7&4Pί&0 5E/ 7&' 5E/ 5'4ώ/, &/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 3"/ "ί/&' "?&+7ή0, ; ('7(/(4ί& 4?(+"ί /& '2(++(?ή2"' 2" "?ί?"3&?&+&<e<ή0?(- -?(%"ί?(/5&' 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2; ' +,= I.(4%%'(%$%;'(ή= 9%&'+'(ή= 9ά/ ; ('7(/(4ί& '2(++(?"ί 2" "?ί?"3& 7ά5E 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 25( G+&,-,+ό/'( &-5ό -?ό3"'<4& ; 4&7+(('7(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί /& 5;/ 4"5&7'/ή2"'?+(0 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;. T& 25'0 "?'?5ώ2"'0 &?ό 3ύ( "'3ώ/ 4"5&G(%έ0 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0. L"5&G(%έ0 25; $,4&%4'=&3ή *,?&=&3ή, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& 5; 4"5&G(%ή 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0, 7&' 4"5&G(%έ0 25; ;/4,%&,$,4&3ή *,?&=&3ή, 4" 5; 4(+#ή "ί5" 4"5&G(%ώ/ 5E/ 2-/(%'7ώ/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, "ί5" 4"5&G(%ώ/ 5E/ 2-/(%'7ώ/ #ό+e/. 65( W'ά<+&44& 17.9 "D"5άC(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0?+(2E+'/ή0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 4"ίE2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ 7&' 5;/ -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. I -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 4" 5; 2"'+ά 5;0 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5E/ "D&<E<ώ/, ; (?(ί& &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, 7&' έ52' 5( A91 &-Dά/"5&'. 9ά/ 5( A91 25( 2;4"ί( 1 G+ί27"5&' 7ά5E &?ό 5( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 4ί& 5έ5('&?(%'5'7ή?(- 5( (3;<"ί 25( 2;4"ί( 2, (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 &/"+<ί&0. 12

13 65( W'ά<+&44& "D"5άC(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0?+(2E+'/ή0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0, 4" 5; 4(+#ή "ί5" 5;0 &ύd;2;0 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, "ί5" 5;0 4"ίE2;0 5E/ #ό+e/. I 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0, ; (?(ί& (3;<"ί 2" &ύd;2; 5(- A91. O25ό2(, 4" 3"3(4έ/; 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; &-D;4έ/; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 5( 4"<&%ύ5"+( ό<7( 2-/&%%&<ώ/?(- 2-/"?ά<"5&' 5( -P;%ό5"+( A91 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/, ; (?(ί&?+(7&%"ί &/&5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& ; '2(++(?ί& 25'0 &<(+έ0 2-/&%%ά<4&5(0. L" 5; 2"'+ά 5;0, ; &/&5ί4;2; 5;0 '2(5'4ί&0 (3;<"ί 2"?"+&'5έ+E 4"ίE2; 5E/ "D&<E<ώ/, 4" &?(5έ%"24& /& -?ά+,"' 4"+'7ή "D(-3"5έ+E2; (crowding out 5E/ "?'?5ώ2"E/ 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2;. I ('7(/(4ί& '2(++(?"ί 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( 5ό2( 5( A91 ό2( 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& G+ί27(/5&' 2" -P;%ό5"+& "?ί?"3&. 6-4?"+&24&5'7ά, 4ί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί ά4"2; -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή 4&0 "?'5+έ?"' /& &/&%ύ2(-4" 5'0 "/3"/3"'<4έ/"0 &/5'3+ά2"'0 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 2" "DE<"/"ί0 3'&5&+&,έ0 (' (?(ί"0?+(7&%(ύ/ &?(7%ί2"'0 5(- A91 &?ό 5( A91?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. N'&?&+ά3"'<4&, &0 3(ύ4" 5;/?"+ί?5E2; 5(- W'&<+ά44&5( I ('7(/(4ί& &+,'7ά G+ί27"5&' 25( 2;4"ί( 1, 25( (?(ί( 5( A91 "ί/&' 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 Y f, 7&' ; (/(4&25'7ή '2(5'4ί& 25( "?ί?"3( S 1. Xό<E 4'&0 &/&?ά/5",;0 ύ#"2;0, 4"'ώ/"5&' 5(?&<7ό24'( A91 Y*, 7ά5'?(- (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 Cή5;2;0 <'& 5'0 "<,ώ+'"0 "D&<E<έ0, 7&' 4"5&7ί/;2; 5;0 7&4?ύ%;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 DD?+(0 5& &+'25"+ά. I /έ& G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& "ί/&' 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91 "ί/&',&4;%ό5"+& (έ,"' 7-7%'7ή &/"+<ί&, 7&' 5( /ό4'24& έ,"' ; 4"ίE2; 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0?(-?+(7&%"ί5&' &?ό 5; 4"ίE2; 5(- A91 (3;<"ί 2" -?"+Gά%%(-2&?+(2#(+ά,+ή4&5(0 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0, 4"ίE2; 5E/ (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/ 7&' &-5ή 4" 5; 2"'+ά 5;0?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. I 4"ίE2; 5E/ "?'5(7ίE/ 7&' ; -?(5ί4;2; &-Dά/(-/ "/ 4έ+"' 5;/ "<,ώ+'& Cή5;2;, &%%ά &-5ό 3"/ &+7"ί <'& 5;/ &?(7&5ά25&2; 5;0 Cή5;2;0 25( &+,'7ό 5;0 "?ί?"3(. Wύ( "ί/&' (' 5+ό?(' 4" 5(-0 (?(ί(-0 ; 4?(+(ύ2" /& "D(-3"5"+ώ2"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 &-5ή0 5;0 3'&5&+&,ή0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. ή5&/ 4ί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;, ; (3;<(ύ2" 2" /έ& 4"5&7ί/;2; 5;0 7&4?ύ%;0 DD?+(0 5& 3"D'ά, έe0 ό5(- ; &+,'7ή '2(++(?ί&. 13

14 65;/ &+,'7ή &-5ή '2(++(?ί& ; 4"'E4έ/; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, %ό<e 5;0?5ώ2;0 5;0 Cή5;2;0, &?ό 5;/ &-D;4έ/; "<,ώ+'& Cή5;2;?(-?+(7&%"ί ; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;, 7&' 5( A91 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "?&/έ+,(/5&' 25& &+,'7ά 5(-0 "?ί?"3&. 3"ύ5"+(0 ή5&/ 4ί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0 &?ό : 1 25( : 2, ; (3;<(ύ2" 2"?"+&'5έ+E 4"ίE2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ 7&'?"+&'5έ+E -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 ; 5( A91 25( &+,'7ό "?ί?"3(?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 (2;4"ί( 3 25( W'ά<+&44& &/5'3+ά2"' ; 4&7+(('7(/(4'7ή?(%'5'7ή 2" 4ί& 5έ5('& 3'&5&+&,ή έ,"' "?'?5ώ2"'0 <'& 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&.!&' 25'0 3ύ(?"+'?5ώ2"'0 5( A91 "?&/έ+,"5&' 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. O25ό2(, 25;/?"+ί?5E2; 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0 &-5ό <ί/"5&' 4έ2E &ύd;2;0 5;0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0, "/ώ 25;/?"+ί?5E2; 5;0 /(4'24&5'7ή0 "?έ75&2;0 &-5ό <ί/"5&' 4έ2E 5;0 &ύd;2;0 5E/ "D&<E<ώ/, ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& -?(5'4ά5&'?"+&'5έ+E. ' "?'?5ώ2"'0 4'&0 3"ύ5"+;0 4&7+(('7(/(4'7ή0 3'&5&+&,ή0 &/&%ύ(/5&' 25( W'ά<+&44& "ί ό5' %ό<e &-D;4έ/;0 &G"G&'ό5;5&0 &-Dά/"5&'?+(2E+'/ά ; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'&?+(%;?5'7(ύ0 %ό<(-0 (&-D;4έ/; Cή5;2; +"-25ό5;5&0. A-5ό 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& &+'25"+ά. A/ 3"/ -?ά+d"' &/5ί3+&2; 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0, ; &?ό 5( 2;4"ί( 1 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( 5( A91 4"'ώ/"5&' 7ά5E &?ό 5( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 5& "?'5ό7'& &-Dά/(/5&' 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& &/&5'4ά5&', έ52' ώ25" /& "D'2(++(?ή2"' "7 /έ(- ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' &<(+έ0 2-/&%%ά<4&5(0. I 4?(+(ύ2" /& "?&/&#έ+"' 5;/ ('7(/(4ί& 25;/ &+,'7ή '2(++(?ί&, &-Dά/(/5&0 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, έ52' ώ25" /& ; &-D;4έ/; Cή5;2;,+ή4&5(0,E+ί0 5;/ &/ά<7; 4"ίE2;0 5(- A91, &ύd;2;0 5E/ "?'5(7ίE/ 7&' &/&5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0. ή5&/ 7&' ; "/3"3"'<4έ/; &/5ί3+&2; 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0. 9/&%%&75'7ά, 5( 4?(+(ύ2" /& 25( "?ί?"3(?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 4έ2E 4'&0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0, ; (3;<(ύ2" 5;/ ('7(/(4ί& 25( 2;4"ί( 3, 4" &7ό4;?'( &/&5'4;4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' -P;%ό5"+& "?'5ό7'&. 65( W'ά<+&44& &/&%ύ(-4" 5'0 G+&,-,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4ό/'4;0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ &7ό4& 4"<&%ύ5"+; -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 2" 2,έ2; 4" 4ί& '2(3ύ/&4; &%%ά?+(2e+'/ή &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. %ό<(0 "ί/&' ό5' ; 4ό/'4; &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0 "?;+"άc"' 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή "Dέ%'D; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I 5+έ,(-2& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& -?(5'4ά5&', &%%ά 3;4'(-+<(ύ/5&' 7&'?+(23(7ί"0 4"%%(/5'7ή0 -?(5ί4;2;0, (' (?(ί"0 7ά/(-/ 5;/ 5+έ,(-2& -?(5ί4;2; &7ό4; 4"<&%ύ5"+;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& /& -?ά+,"' 4"<&%ύ5"+; "?ί?5e2; 25; 2-/(%'7ή Cή5;2;, 7&' 5( A91 /& G+&,-,+ό/'&?"+'22ό5"+( ό5&/ -?ά+,"' 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0,?&+ά ό5&/ ; ί3'& &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0 14

15 ,+ή4&5(0 "ί/&'?+(2e+'/ή. 65;/?"+ί?5E2; 5;0?+(2E+'/ή0 &ύd;2;0 ; ('7(/(4ί& 4"5&7'/"ί5&' 25( 2;4"ί( 2, "/ώ 25;/?"+ί?5E2; 5;0 4ό/'4;0 &ύd;2;0 25( 2;4"ί( 3. Lί& 4ό/'4; &ύd;2; έ,"' 4"2(,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 25&3'&7ά 5( "?ί?"3( &+,ί2"' /& &-Dά/"5&', έ/& 4έ+(0 5;0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 /& &/5'25+έ#"5&', 7&' 5( A91 /& "?'25+έ#"'?+(0 5;/ &+,'7ή 5(- '2(++(?ί&. Vέ%(0, 25( W'ά<+&44& &/&%ύ(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4ό/'4;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0. Lί& 4ό/'4; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;?+(7&%"ί 4"<&%ύ5"+; &/&5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή, "?;+"άc"' 5'0?+(23(7ί"0 7&' <'& 5; 4"%%(/5'7ή "Dέ%'D; 5;0 '2(5'4ί&0. Έ52', (' "?'?5ώ2"'0 5;0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 25( 2-/(%'7ό A91 "ί/&' 4'7+ό5"+"0 &?ό ό5' (' "?'?5ώ2"'0 4'&0 &/5ί25(',;0?+(2E+'/ή0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0. 65;/?"+ί?5E2; 3"?(- 25;/ '2(++(?ί&0 5( A91 ή5&/ 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 4ί& 4ό/'4; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;?+(7&%"ί 5ό2( 4"<ά%; -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& 4;/ -?ά+,"' 5"%'7ά 7&44ί& "?ί?5e2; 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; o 7"#ά%&'( &-5ό 25( G+&,-,+ό/'(?+(23'(+'24ό 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2ή 4&0 G&2ί25;7" 25;/ ό5' G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ "ί/&' 3"3(4έ/(, ;?+(2&+4(<ή 5E/ 5'4ώ/ "ί/&' 4ί& 2,"5'7ά &+<ή 7&' 25&3'&7ή 3'&3'7&2ί&. I &-5ή &?(5"%"ί 5; Gά2; 5;0!"J/2'&/ή0?+(2έ<<'2;0 25; 4&7+(('7(/(4'7ή. A-5ό?(- "D'2(++(?"ί 5;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό5&/ 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/?+(2&+4όC"5&' ά4"2& "ί/&' 4"5&G(%έ0 25( 2-/(%'7ό A91, ώ25" ; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ /& '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. 65;/!"J/2'&/ή?+(2έ<<'2;, (' 4"5&G(%έ0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' "7"ί/"0?(-?+(23'(+ίC(-/ G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5(- 2-/(%'7(ύ A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. 6" 4" 5( "?ί?"3( 5'4ώ/, ό5' 5& "?'5ό7'& 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(2&+4όC(/5&' ά4"2&, ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ 5;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 W"ίD&4" ό5' ; G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 4'&0 &/('75ή0 ('7(/(4ί&0 %&4Gά/"',ώ+& 25( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 ό?(- - 3"3(4έ/(- 5(- "?'?έ3(- 5'4ώ/, 5;0?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5E/ ('7(/(4'7ώ/ 25( "DE5"+'7ό - ; 2-/(%'7ή Cή5;2; '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, 7&' ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' G+ί27(/5&' 2" 2-/",ή '2(++(?ί&.?+(23'(+'24ό0 5;0 G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί&0 &/&%ύ"5&' 4" Gά2; 4'& 3'&<+&44&5'7ή &/ά%-2; 25;/ (?(ί& ; '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ; (?(ί& 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 15

16 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, 5έ4/"5&' 4" 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0,?(- 2-/"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. Lί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή, ; (?(ί& (#"ί%"5&' 25;/ "?έ75&2; 5(-!"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0 <'& &/('75έ0 ('7(/(4ί"0 &?ό 5(/ Robert Mundell 25'0 &+,έ0 5;0 3"7&"5ί&0 5(- 1960, 4&0 -?(3"'7/ύ"'?E0 ; /(4'24&5'7ή 7&' ; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί <'& /& "D(-3"5"+ώ2"' G+&,-,+ό/'"0 3'&5&+&,έ0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Lό/'4"0 4"5&G(%έ0 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& /& 4"5&Gά%%(-/ 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, έ,(-/ &7ό4; 4"<&%ύ5"+"0 "?'?5ώ2"'0 25; G+&,-,+ό/'& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5( A91 &?ό ό,5' ('?+(2E+'/έ0 4"5&G(%έ0. O25ό2(, ; ('7(/(4ί&?+(2"<<ίC"' 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;, 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 25&3'&7ή &ύd;2; 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/ ; (?(ί& &/&25+έ#"' 25&3'&7ά 5'0 "?'?5ώ2"'0 5'0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0 25;/?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. L&7+(,+ό/'&, 5( A91 "?'25+έ#"' 25;/?%ή+; &?&2,ό%;2; 7&' ό%"0 (' (/(4&25'7έ0 &Dί"0 (5'4έ0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "ί/&' &-D;4έ/"0 7&5ά 5(?(2(25ό 4"5&G(%ή0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. Lί& 4ό/'4; 4"5&G(%ή 25; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?ί2;0 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. Έ52', 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(7&%"ί 4"5&%ύ5"+; -?"+5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ 4"<&%ύ5"+; 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 &?ό 5;/?%"-+ά 5(- "DE5"+'7(ύ 5(4έ&, ; (?(ί& "D(-3"5"+ώ/"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 25( 2-/(%'7ό A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Έ/& 4"ίC(/?+&75'7ό?+όG%;4& 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 E0 "+<&%"ίe/ <'& 5; 5;0 ('7(/(4ί&0 &/&7ύ?5"' &?ό 5(/?"'+&24ό?(- 3;4'(-+<"ί 25'0 7-G"+/ή2"'0 /& 5'0,+;2'4(?('(ύ/ <'& G+&,-,+ό/'(-0?(%'5'7(ύ0 27(?(ύ0, 4" &?(5έ%"24& /& 3;4'(-+<"ί5&' 25;/ ('7(/(4ί&. Ά%%&?+(G%ή4&5& &/&7ύ?5(-/ &/&#(+'7ά 4" 5'0 3-27(%ί"0?+(23'(+'24(ύ 5E/ 3'&5&+&,ώ/?(-?+(7&%(ύ/ 3'&7-4ά/2"'0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, 7&' &/&#(+'7ά 4" 5'0,+(/'7έ0-25"+ή2"'0 4" 5'0 (?(ί"0 5ό2( (' 3'ά#(+"0 3'&5&+&,έ0 ό2( 7&' ; /(4'24&5'7ή 7&' 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?;+"άc(-/ 5'0 ('7(/(4ί"0. 16

17 W'ά<+&44& 17.1 I 6-/(%'7ή Yή5;2; 7&' ( *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- A91 Συνολικη Ζήτηση D D=Y D(I,G,T,S,Y * D 1 45 o Y 1 Συνολικό Προϊόν Υ 17

18 W'ά<+&44& 17.2 L"5&G(%έ0 25;/ =2(5'4ί&, 6-/(%'7ή Yή5;2; 7&' A91 Συνολικη Ζήτηση D D 3 3 D=Y D(S 3 Υποτίµηση D(S 1 D 1 1 Ανατίµηση D(S 2 D 2 2 Y 2 Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 18

19 W'ά<+&44& 17.3 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' 6-/ά+5;2; 6-/(%'7ή0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S 2 2 S 1 1 S 3 3 DD Y 2 Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 19

20 W'ά<+&44& 17.4 W;4ό2'"0 W&?ά/"0 7&' L"5&7'/ή2"'0 25; 6-/ά+5;2; 6-/(%'7ή0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S DD(G 2 DD(G 1 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 20

21 W'ά<+&44& /&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί&, 9?'5ό7'& 7&' =2(++(?ί& 25'0 U+;4&5&<(+έ0 S AA S 2 S 1 S 3 45 o S S 2 S 1 S 3 Y 3 Y 1 Y 2 Y i 3 i 1 ι*-(s e -S/S Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος i i 2 Εγχώρια Αγορά Χρήµατος LM(M s /P 21

22 W'ά<+&44& 17.6 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' =2(++(?ί& 25'0 U+;4&5&<(+έ0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 2 S 1 1 S 3 Y 3 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 22

23 W'ά<+&44& 17.7 L"5&G(%έ0 25;/ 1+(2#(+ά U+ή4&5(0 7&' L"5&7'/ή2"'0 5;0 =2(++(?ί&0 5E/ U+;4&5&<(+ώ/ Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 23

24 W'ά<+&44& 17.8 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' *+&,-,+ό/'& =2(++(?ί& 2" 4ί& A/('75ή '7(/(4ί& Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 1 1 DD Y 1 Συνολικό Προϊόν Υ 24

25 W'ά<+&44& ?'?5ώ2"'0 4'&0 1+(2E+'/ή0 AύD;2;0 5;0 1+(2#(+ά0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S S 2 DD Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 25

26 W'ά<+&44& ?'?5ώ2"'0 4'&0 1+(2E+'/ή0 W;4(2'(/(4'7ή0 9?έ75&2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 2 2 S 1 1 DD(G 2 DD(G 1 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 26

27 W'ά<+&44& I 9?'3ίED; 5;0 1%ή+(-0 A?&2,ό%;2;0: L"ίE2; 5;0 1&<7ό24'&0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S 1 1 S 2 2 S 3 3 DD DD' Y 2 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 27

28 W'ά<+&44& I 9?'3ίED; 5;0 1%ή+(-0 A?&2,ό%;2;0: A-5ό/(4; AύD;2; 5;0 Yή5;2;0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S 3 3 AA' AA S 2 2 S 1 1 DD(G 3 DD(G 1 Y 2 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 28

29 W'ά<+&44& *+&,-,+ό/'"0 9?'?5ώ2"'0 4'&0 Lό/'4;0 AύD;2;0 5;0 1+(2#(+ά0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S S 3 3 DD Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 29

30 W'ά<+&44& *+&,-,+ό/'"0 9?'?5ώ2"'0 4'&0 Lό/'4;0 W;4(2'(/(4'7ή0 9?έ75&2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 3 S 2 S DD(G 2 DD(G 1 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 30

31 *'G%'(<+&#ί& Hicks J.R. (1937, Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation, Econometrica, 5, pp Keynes J.M. (1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London. Krugman P. and M. Obstfeld (2012, International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mundell R. (1963, Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29, pp

32 9.4ά4+,;. J5K.&.ί%# 17! "#$Eή(, Marshall Lerner (.' +% /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ I?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& (+ίc"5&' E0, Q = SP P * R R R R R R R R R R (117.1 ' 2-/&+5ή2"'0 Cή5;2; "D&<E<ώ/ 7&' "'2&<E<ώ/ 3ί/(/5&' &?ό, X = X(Q,Y * RR R R R R R R R R (117.2 M = P * M *(Q,Y SP ό5', = 1 M *(Q,Y R R R R R R R (117.3 Q X M * < 0, Q Q > 0 R R R R R R R R R (117.4 X M * > 0, Y * Y > 0 R R R R R R R R R (117.5 V( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ (+ίc"5&' E0, CA = X Q = X(Q,Y * 1 M *(Q,Y R R R R R R (117.6 Q N'& /& 3(ύ4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4"5&G(%ή0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 25( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%ά<E/ %&4Gά/(-4" 5( (%'7ό 3'&#(+'7ό 5;0 ( " 2,έ2; 4" 5;/?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&. dca = X(Q,Y * Q 1 Q M *(Q,Y Q + M *(Q,Y Q 2 dq R R R R ( ( (?(ί( 2-/"?ά<"5&', dca dq X(Q,Y * = 1 Q Q M *(Q,Y Q + M *(Q,Y Q 2 RR R R R (117.8 L'&?+&<4&5'7ή -?(5ί4;2; (4"ίE2; 5(- G"%5'ώ2"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ "ά/, 32

33 X(Q,Y * 1 M *(Q,Y Q Q Q + M *(Q,Y Q 2 < 0 R R R R R (117.9 ό5' &+,'7ά 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ G+'27ό5&/ 2" '2(++(?ί&, 3;%&3ή ό5' (' "'2&<E<έ0 "ί/&' ί2"0 4" 5'0 "D&<E<έ0. A-5ό 2-/"?ά<"5&', X(Q,Y * = 1 M *(Q,Y R R R R R R R R ( Q 1(%%&?%&2'άC(/5&0 5;/ (117.9 "?ί, Q X(Q,Y * = Q 2 M * (Q,Y G%έ?(-4" ό5' ; (117.9 '2(3-/&4"ί 4" 5; η η * +1 < 0, ή, η + η* > 1 R R R R R R R R R R ( ό?(-, η = X(Q,Y * Q Q X(Q,Y * "ί/&' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/ η* = Μ *(Q,Y * Q Q 2 Μ *(Q,Y * "ί/&' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 "'2&<E<ώ/ I ( "ί/&' </E25ή E0 ; Marshall Lerner, &?ό 5(-0 ('7(/(4(%ό<(-0 Alfred Marshall 7&' Aba Lerner?(- 5;/ "?'2ή4&/&/ <'&?+ώ5; #(+ά. N'& /& G"%5'ώ2"' 4ί&?+&<4&5'7ή -?(5ί4;2; 5( 5( 5E/ "%&25'7(5ή5E/ 5;0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/ 7&' "'2&<E<ώ/ E0?+(0 5;/?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& /& "ί/&' 4"<&%ύ5"+( &?ό 5; 4(/ά3&. 33

!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

!#ά%&'( 14 )' *'+,ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί. I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, ='"+,ώ, @012&3&4(0ώ,, 6&'

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν µέλος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση

Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση Monthly Review, Νο. 53 (118) Μάιος 2009 Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση Θεόδωρος Μαριόλης * Εισαγωγή Οι διεθνείς οικονομικές ολοκληρώσεις συνιστούν μορφές διευθέτησης και τρόπους ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS)

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2010-2011 Εξάµηνο: 8 ο Τύπος µαθήµατος: Επιλογής Συναντήσεις: Τρίτη: 08.15-10.00 (339) Διδάσκων: Κλαίρη Οικονοµίδου :

Διαβάστε περισσότερα

Νοµισµατική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Νοµισµατική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Νοµισµατική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πτυχιακή Εργασία : Παναγοπούλου Ευτυχία (6883) Επιβλέπων : Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : 210-3676416 (κιν:

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός, Εργατικά. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Δυναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία. Γέννησης : 12/5/1967 Τόπος Γέννησης Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος (2 παιδιά) Τηλ. 694 7310868 e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. An overview of Euro area expansion: Current state and future prospects, Journal of International Money and Finance, 2008, 27(2), (μεηά ηος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σεπτέμβριος 2011. 2008-, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Τραπεζική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Περικλής Γκόγκας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή 69100, Τηλ. +30 2310 321930, Κιν.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης.

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης. Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης Διπλωµατική Εργασία µε θέµα: Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Περίληψη: Η οικονομική κρίση σήμερα αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ιδιαίτερα για τις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία Φακέλων ΑΞΕ

Βιβλιογραφία Φακέλων ΑΞΕ Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι αποµένει από τη θεωρία της διαχείρισης της ζήτησης σε έναν παγκοσµιοποιηµένο

Τι αποµένει από τη θεωρία της διαχείρισης της ζήτησης σε έναν παγκοσµιοποιηµένο Νο. 130, 2014 Τι αποµένει από τη θεωρία της διαχείρισης της ζήτησης σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο; Του Amit Bhaduri Ακόµη και αν αλλάζουν οι κοινωνίες, οι ισχυρές κοινωνικές θεωρίες µπορεί να επιβιώνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ

!#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ L'ώ+;(? I%(;(3/(ύ#7?, =->?1ή7 @-(+1+,-(ή!"#ά%&'( 21 To )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& /&' 4( )*+ώ 9( )*+,-&./ό 1(2'32&4'/ό 5ύ3472& ()15) :72'(*+;ή=7/" 2"4ά 47> /&4ά++"*37 4(* 3*34ή2&4(? 34&="+ώ> '3(4'2'ώ>

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών Dr. Bitzenis

Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών Dr. Bitzenis Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών Dr. Bitzenis Μετρώντας τις κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών Η συναλλαγματική ισοτιμία μετράει την αξία ενός νομίσματος σε μονάδες ενός άλλου νομίσματος. Όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα Periklis Gogas Assistant Professor Department of International Economic Relations & Development perrygogas@gmail.com 1 ΑΜΑ: Γενικά Σημαντικό έργο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 789. Πλήρης Απασχόληση: Ένας δρόµος που δεν ακολουθήθηκε. Της

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 789. Πλήρης Απασχόληση: Ένας δρόµος που δεν ακολουθήθηκε. Της Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 789 Πλήρης Απασχόληση: Ένας δρόµος που δεν ακολουθήθηκε Της Pavlina R. Tcherneva Levy Economics Institute of Bard College Μάρτιος 2014 The Levy Economics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 18/6/014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αναφορικά με τη λήψη επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002.

Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002. Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002. Ο άνθρωπος είναι το άριστο από τα ζώα, αν όµως του λείπουν ο νόµος και η δικαιοσύνη, είναι το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα

Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 4 Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι ιδέες των οικονομολόγων και των πολιτικών φιλοσόφων,

Διαβάστε περισσότερα