!"#ά%&'( 17 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 17 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0"

Transcript

1 N'ώ+<(0 A%(<(27(ύ#;0, 0&"1$ή 2&3,$,4&3ή 3'& 5'.3ό%4&' 2&3,$,4ί'!"#ά%&'( 17 *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0 65( 7"#ά%&'( &-5ό "<7&5&%"ί?(-4" 5;/ ό5' 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& (A91 "ί/&' 3"3(4έ/( 7&'?+(23'(+ίC"5&' "DE<"/ώ0, 7&' "?'7"/5+E/ό4&25" 25(/ 5&-5ό,+(/( G+&,-,+ό/'(?+(23'(+'24ό 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. ό5' G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ "ί/&' 3"3(4έ/(, ;?+(2&+4(<ή 5E/ 5'4ώ/ "ί/&' 25&3'&7ή. I &-5ή &?(5"%"ί 5; Gά2; 5;0!"#$%&'$ή *+,%έ..&%/ 25; 4&7+(('7(/(4'7ή. A-5ό?(- "D'2(++(?"ί 5;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό5&/ 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/?+(2&+4όC"5&' ά4"2& "ί/&' 4"5&G(%έ0 25( 2-/(%'7ό A91, ώ25" ; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ /& '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. 65;/!"J/2'&/ή?+(2έ<<'2;, (' 4"5&G(%έ0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' "7"ί/"0?(-?+(23'(+ίC(-/ G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5(- 2-/(%'7(ύ A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. 6" 4" 5( "?ί?"3( 5'4ώ/, ό5' 5& "?'5ό7'& 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(2&+4όC(/5&' ά4"2&, ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ 5;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 952', 25; 3'ά%"D; &-5ή "?'7"/5+E/ό4&25" 25; %"'5(-+<ί& 5E/ 7-4&'/(4έ/E/ '2(5'4'ώ/. 65;/ "?ό4"/; "D"5ά2(-4" 5; %"'5(-+<ί& '2(5'4'ώ/. I 2-/(%'7ή Cή5;2; 2" 4ί& &/('75ή ('7(/(4ί& &?(5"%"ί5&' &?ό 5έ22"+"'0 2-/'25ώ2"0: 5;/ '3'E5'7ή 7&5&/ά%E2;, 5; 3;4ό2'& 7&5&/ά%E2;, 5'0 "?"/3ύ2"'0 7&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 3;%&3ή 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0. Έ/&0 2;4&/5'7ό0?+(23'(+'25'7ό0?&+ά<E/ 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ "ί/&' 7&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&, 3;%&3ή ; 2,έ2; 5E/ "<,ώ+'e/ 5'4ώ/?+(0 5'0 5'4έ0, "7?"#+&24έ/"0 2" 7('/ό /ό4'24&. L" 3"3(4έ/( 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ G+&,-,+ό/'&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"' 5( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Ό5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 2-/(%'7ή?&+&<E<ή, 5( A91 7&' ; &?&2,ό%;2; &-Dά/(/5&' (' "?',"'+ή2"'0 &-Dά/(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 <'& /& &?(#ύ<(-/ 5;/ "Dά/5%;2; 5E/ 5(-0. Ό5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5; 2-/(%'7ή?&+&<E<ή (' "?',"'+ή2"'0?"+'7ό?5(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 <'& /& &?(#ύ<(-/ 5;/ -?"+G(%'7ή &ύd;2; 5E/ 5(-0. I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 4'&0 &/('75ή0 ('7(/(4ί&0 %&4Gά/"',ώ+& 25( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 ό?(- - 3"3(4έ/(- 5(- "?'?έ3(- 5'4ώ/, 5;0

2 ?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5E/ ('7(/(4'7ώ/ 25( "DE5"+'7ό - "?'7+&5(ύ/ 3ύ( 1+ώ5(/, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' -?;+"2'ώ/ '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, 7&', 3"ύ5"+(/, ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' G+ί27(/5&' 2" '2(++(?ί&.?+(23'(+'24ό0 5;0 G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί&0 &/&%ύ"5&' 4" Gά2; 4'& 3'&<+&44&5'7ή &/ά%-2; 25;/ (?(ί& ; '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ; (?(ί& 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, 5έ4/"5&' 4" 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0,?(- 2-/"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. Lί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή, ; (?(ί& (#"ί%"5&' 25;/ "?έ75&2; 5(-!"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0 <'& &/('75έ0 ('7(/(4ί"0 &?ό 5(/ Robert Mundell 25'0 &+,έ0 5;0 3"7&"5ί&0 5(- 1960, 4&0 -?(3"'7/ύ"'?E0 ; /(4'24&5'7ή 7&' ; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί <'& /& "D(-3"5"+ώ2"' G+&,-,+ό/'"0 3'&5&+&,έ0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Lό/'4"0 4"5&G(%έ0 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& /& 4"5&Gά%%(-/ 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, έ,(-/ &7ό4; 4"5&%ύ5"+"0 "?'?5ώ2"'0 25; G+&,-,+ό/'& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5( A91 &?ό ό5' ('?+(2E+'/έ0 4"5&G(%έ0. O25ό2(, ; ('7(/(4ί&?+(2"<<ίC"' 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;, 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 25&3'&7ή &ύd;2; 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/ ; (?(ί& &/&25+έ#"' 25&3'&7ά 5'0 "?'?5ώ2"'0 5'0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0 25;/?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. L&7+(,+ό/'&, 5( A91 "?'25+έ#"' 25;/?%ή+; &?&2,ό%;2; 7&' ό%"0 (' (/(4&25'7έ0 &Dί"0 (5'4έ0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "ί/&' &-D;4έ/"0 7&5ά 5(?(2(25ό 4"5&G(%ή0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. Lί& 4ό/'4; 4"5&G(%ή 25; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?ί2;0 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. Έ52', 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(7&%"ί 4"5&%ύ5"+; -?"+5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ 4"<&%ύ5"+; 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 &?ό 5;/?%"-+ά 5(- "DE5"+'7(ύ 5(4έ&, ; (?(ί& "D(-3"5"+ώ/"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 25( 2-/(%'7ό A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Έ/& 4"ίC(/?+&75'7ό?+όG%;4& 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 E0 "+<&%"ίe/ <'& 5; 5;0 ('7(/(4ί&0 &/&7ύ?5"' &?ό 5(/?"'+&24ό?(- 2

3 3;4'(-+<"ί 25'0 7-G"+/ή2"'0 /& 5'0,+;2'4(?('(ύ/ <'& G+&,-,+ό/'(-0?(%'5'7(ύ0 27(?(ύ0, 4" &?(5έ%"24& /& 3;4'(-+<"ί5&' 25;/ ('7(/(4ί&. Ά%%&?+(G%ή4&5& &/&7ύ?5(-/ &/&#(+'7ά 4" 5'0 3-27(%ί"0?+(23'(+'24(ύ 5E/ 3'&5&+&,ώ/?(-?+(7&%(ύ/ 3'&7-4ά/2"'0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, 7&' &/&#(+'7ά 4" 5'0,+(/'7έ0-25"+ή2"'0 4" 5'0 (?(ί"0 5ό2( (' 3'ά#(+"0 3'&5&+&,έ0 ό2( 7&' ; /(4'24&5'7ή 7&' 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?;+"άc(-/ 5'0 ('7(/(4ί" ! "#$%&'(ή *ή+,-, (.' +% /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ Ό?E0 "ί3&4" 25(!"#ά%&'( 12, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 2" 4ί& &/('75ή ('7(/(4ί& &?(5"%"ί5&' &?ό 5έ22"+"'0 2-/'25ώ2"0: 5;/ '3'E5'7ή 7&5&/ά%E2;, 5; 3;4ό2'& 7&5&/ά%E2;, 5'0 "?"/3ύ2"'0 7&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 3;%&3ή 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0. I 2-/(%'7ή Cή5;2;, "D '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά (A91 25;/ ('7(/(4ί&. Y = C + I + G + X M R R R R R R R R (17.1 ό?(- Y "ί/&' 5( 2-/(%'7ό?+(Sό/ (A91, C "ί/&' ; 2-/(%'7ή '3'E5'7ή 7&5&/&%E5'7ή 3&?ά/;, 9 "ί/&' ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "?"/3ύ2"'0, G "ί/&' ; 2-/(%'7ή 3;4ό2'& 7&5&/&%E5'7ή 3&?ά/;, X ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "D&<E<έ0 7&' : ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "'2&<E<έ0. Ό%"0 (' 4"5&G%;5έ0 (+ίc(/5&' 2"?+&<4&5'7(ύ0 ό+(-0, 3;%&3ή <'& "?ί?"3( 5'4ώ/. L&7+(,+ό/'& 5( 2-/(%'7ό?+(Sό/?+(23'(+ίC"5&' &?ό 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, ; (?(ί& 4" 5; 2"'+ά 5;0 "D&+5ά5&' &?ό 5(-0?ό+(-0 4'&0 ('7(/(4ί&0 (7"#ά%&'( 7&' "+<&2ί& 7&' 5;/ &?(5"%"24&5'7ό5;5& 25;/ 7&5&/(4ή 5(-0. I 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(2&+4όC"5&' ώ25" /& 4" 5;/?+(2#(+ά, 4έ2E?+(2&+4(<ή0 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/, 5E/ 7&' 5E/ "?'5(7ίE/. I 7"J/2'&/ή?+(2έ<<'2; (G%. Keynes (1936, Hicks (1937 "?'7"/5+ώ/"5&' 25; G+&,-,+ό/'&?"+ί(3(, 7&5ά 5;/ (?(ί& 5( "?ί?"3( 5E/ 5'4ώ/ (7&' 3"3(4έ/(. A?ό 5; 25'<4ή?(- 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/ 4?(+"ί /&?+(2&+4(25"ί ώ25" /& 3'&2#&%ί2"' 5;/ '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ;?+(2&+4(<ή <ί/"5&' 4έ2E 5(- 2-/(%'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. I 2-/(%'7ή?+(2#(+ά?+(2&+4όC"5&' 25'0 5;0 Cή5;2;0.!&5ά 2-/έ?"'&, G+&,-,+ό/'&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"' 5( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. A-5ή "ί/&' ; G&2'7ή 3'&#(+ά 5;0 7"J/2'&/ή0?+(2έ<<'2;0 &?ό 5; 4&7+(,+ό/'& 7%&22'7ή?+(2έ<<'2;. 65;/ 5;/ &?%(ύ25"+; 3-/&5ή 4(+#ή 5(- 7"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0. 3

4 %-:'%4'-;ό= +,= "#$%&'(ή= T"E+(ύ4" ό5' ; &;&<=&3ή 3'='$ά?<%/ C 2-/ά+5;2; 5(- "'2(3ή4&5(0. C = C(Y T RR R R R R R R R R (17.2 ό?(- T "ί/&' 5( ύp(0 5E/ Bό+<$. I 2,έ2; 4"5&Dύ '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0 7&' "'2(3ή4&5(0 ό5&/ &/"G&ί/"' 5( "'2ό3;4&, (' 7&5&/&%E5έ0 7&5&/&%ώ/(-/?"+'22ό5"+(. O25ό2(, ; ό5' <"/'7ά &/"G&ί/"' %'<ό5"+( 2" 2,έ2; 4" 5;/ ά/(3( 5(- "'2(3ή4&5(0, 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 &?(5&4'"ύ"5&'. U+;2'4(?('ώ/5&0 5;/?+ώ5;?&+ά<E<( 5;0 2-/ά+5;2;0 (17.2, (' &-5έ0 4?(+(ύ/ /& 25; 0 < C (Y T < 1 R R R R R R R R R (17.3 ό5' 5( ύd, =<$ "*"$;ύ%"<$ 9, "ί/&' G+&,-,+ό/'& "DE<"/έ0 (3"3(4έ/(, 7&' "D&+5ά5&' &?ό 5'0?+(23(7ί"0 5E/ "?',"ί+;2"e/ 7&' 5E/ "?"/3-5ώ/ <'& 5; 4"%%(/5'7ή 7"+3(#(+ί& 5(- 7"#&%&ί(-. V( ύp(0 5E/ Bό+<$ T 7&' 5E/ ;/4,%ί<$ ;'*'$ώ$ ό5'?+(23'(+ίc"5&' "DE<"/ώ0 &?ό 5;/ 7-Gέ+/;2;, 4έ2E?(%'5'7ώ/ &?(#ά2"e/?(- 5; 5(- 7+&5'7(ύ?+(J?(%(<'24(ύ. V( 5;0 2-/(%'7ή0 '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0, 5E/ "?"/3ύ2"E/ 7&' 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(23'(+ίC"' 5; ".Eώ+&' ;'*ά$/ E. A-5ή &/&#έ+"5&' 7&' E0 '*,++όb/%/, 7&' (+ίc"5&' E0, E = C + I + G = C(Y T + I + G R R R R R R R (17.4 L" 5'0 7ά/&4" E0 5ώ+&, ; 2-/(%'7; "<,ώ+'& 3&?ά/; &?ό 5( ύp(0 5(- 2-/(%'7(ύ "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 Y, 7&' 5( ύp(0 5E/ "?"/3ύ2"E/ 7&' 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, 7&' &+/;5'7ά &?ό 5( ύp(0 5E/ 2-/(%'7ώ/ #ό+e/ % /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ A?ό 5;/ (17.1, ; 3'&#(+ά "'2(3ή4&5(0 7&' 3&?ά/;0 '2(ύ5&' 4" 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0, 3;%&3ή 5( &%,Fύ.&, CA. 65( &?%ό &-5ό ό5' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ '2(ύ5&' 4" 5; 3'&#(+ά "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0 7&' -?;+"2'ώ/. 4

5 A?ό 5;/ (17.1 7&' 5; (17.4 '2,ύ"' ό5', Y E = X M R R R R R R R R R ( (7"'4έ/(- /&?+(23'(+'25"ί ; 3'&#(+ά 5(- 2-/(%'7(ύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 &?ό 5;/ 2-/(%'7ή "<,ώ+'& /& &/&%ύ2(-4" 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, CA = X M R R R R R R R R R R (17.6 ό?(- CA "ί/&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. T& ό5' ( ό<7(0 5E/ "D&<E<ώ/ "ί/&' &+/;5'7ή 2-/ά+5;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 Q, 2-/ά+5;2; 5;0 Cή5;2;0 &?ό 5( "DE5"+'7ό Y*. I?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&, '2(ύ5&' 4", Q = SP P * R R R R R R R R R R (17.7 O25ό2(, "?"'3ή 5& "?ί?"3& 5'4ώ/ P 7&' G+&,-,+ό/'& 3"3(4έ/&, (' 4"5&G(%έ0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "D&+5ώ/5&' &?ό 5'0 4"5&G(%έ0 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0.!&5ά 2-/έ?"'&, 4?(+(ύ4" /& <+άp(-4" 5; 2-/ά+5;2; Cή5;2;0 5E/ "D&<E<ώ/ E0, X = X(S,Y * R R R R R R R R R R (17.5 ό?(- S "ί/&' ; (/(4&25'7ή '2(5'4ί& 5(- /(4ί24&5(0. ό5', X S < 0,1 > X Y * > 0 R R R R R R R R R (17.6 A/&5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0?+(7&%"ί G+&,-,+ό/'& &/&5ί4;2; 7&' 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4"'ώ/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, 7ά/"' 5& "<,ώ+'& 7&' -?;+"2ί"0 &7+'Gό5"+& 2" 2,έ2; 4" 5& &/5ί25(',& 5(- "DE5"+'7(ύ. H?(5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0?+(7&%"ί G+&,-,+ό/'& -?(5ί4;2; 7&' 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, 7ά/"' 5& "<,ώ+'& 7&' -?;+"2ί"0 &7+'Gό5"+& 2" 2,έ2; 4" 5& &/5ί25(',& 5(- "DE5"+'7(ύ. 5

6 A?ό 5;/ ά%%;, 4ί& &ύd;2; 5(- A91 (Cή5;2;0 &-Dά/"' 5'0 "<,ώ+'"0 "D&<E<έ0, 4έ+(0 5;0 Cή5;2;0 5& "<,ώ+'& 7&' 5'0 "<,ώ+'"0 -?;+"2ί"0. ό5' ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ "7?"#+&24έ/(0 25( Dέ/( /ό4'24&, "ί/&' 2-/ά+5;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 Q, 2-/ά+5;2; 5(- "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 Y. O25ό2(, "3ώ &?&'5"ί5&' '3'&ί5"+;?+(2(,ή. ό<7(0 5E/ "<,ώ+'e/ "'2&<E<ώ/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24& (+ίc"5&' E0, M = M * /Q R R R R R R R R R R (17.7 ό?(- M* "ί/&' ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 4&0 2" Dέ/( /ό4'24&. Ό5&/ &/&5'4ά5&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& (&/"G&ί/"' 5( Q, <'& 3"3(4έ/( ό<7( "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24&, (' "<,ώ+'"0 "'2&<E<έ0 "7?"#+&24έ/"0 2" "<,ώ+'( /ό4'24& 4"'ώ/(/5&'. A?ό 5;/ ά%%;, ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24& &-Dά/"5&', 5& Dέ/&?+(Sό/5&' 2,"5'7ά ά+&?'( "%7-25'7ά. A/5ί25(',&, ό5&/ -?(5'4ά5&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& (?έ#5"' 5( Q, <'& 3"3(4έ/( ό<7( "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24&, (' "<,ώ+'"0 "'2&<E<έ0 "7?"#+&24έ/"0 2" "<,ώ+'( /ό4'24& &-Dά/(/5&'. A?ό 5;/ ά%%;, ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24& 4"'ώ/"5&', 5& Dέ/&?+(Sό/5&' 2,"5'7ά &7+'Gό5"+&, ά+& %'<ό5"+( "%7-25'7ά.!&5ά 2-/έ?"'&, 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&0 3"/ "ί/&' GέG&'( ό5'?+(7&%"ί &ύd;2; 5(- ό<7(- 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. A/5ί25(',&, 4ί& -?(5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 3"/ "ί/&' GέG&'( ό5'?+(7&%"ί 4"ίE2; 5(- ό<7(- 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"+#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. N'& /& 2-4G"ί 7ά5' 5έ5('(, ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 <'& /& "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 4(/ά3&, ώ25" /& "D(-3"5"+ώ2"' 5;/ "?ί?5e2; 5;0 4"5&G(%ή0 5E/ 2,"5'7ώ/ 5'4ώ/ 25(/ ό<7( 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. 65( &-5ή0 5;0 3'ά%"D;0 3"ί,/(-4" ό5' &-5ή ; 3;%&3ή ό5' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 <'& "'2&<E<έ0 "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 4(/ά3&, 3"/ "ί/&' &?&+&ί5;5;?+(7"'4έ/(- 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 /& "?'3"'/ώ2"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, ή 4ί& -?(5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 /& 5( G"%5'ώ2"'. 65;/?+&<4&5'7ό5;5& &?&'5"ί5&' 4ί& %'<ό5"+( &?&'5;5'7ή ; Marsall Lerner, 2ύ4#E/& 4" 5;/ (?(ί& 5( 5E/ &?ό%-5e/ 5'4ώ/ 5E/ "%&25'7(5ή5E/ 5;0 Cή5;2;0 <'& "'2&<E<έ0 7&' "D&<E<έ0 -?"+G&ί/"' 5; 4(/ά3&. 6

7 65; 2-/έ,"'& &-5ή 5;0 ό5' ; Marshall Lerner '7&/(?('"ί5&', 7&' ό5' 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ 7&' &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, "/ώ 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ 7&' 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. T& "?'?%έ(/ ό5', "?"'3ή 5& "?ί?"3& 5'4ώ/ P 7&' G+&,-,+ό/'& 3"3(4έ/&, (' G+&,-,+ό/'"0 4"5&G(%έ0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "D&+5ώ/5&' &?ό 5'0 4"5&G(%έ0 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0.!&5ά 2-/έ?"'&, 4?(+(ύ4" /& <+άp(-4" 5; 2-/ά+5;2; Cή5;2;0 5E/ "'2&<E<ώ/ E0, M == M (S,Y = M *(S,Y S R R R R R R R R (17.8 ό5', R R R R R R R M * Y > 0, M * S < 0 R R R R R R R R R (17.9 9ί4&25" 5ώ+& /& "D"5ά2(-4" 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. CA = X M = X(S,Y * M * (S,Y S = CA(S,Y,Y * RR R R R (17.10 A?ό 5'0 (17.5 7&' (17.8, 7&' 4" 5;/ ό5' '2,ύ"' ; Marshall Lerner, ; ( /"?ά<"5&', CA S < 0 R R R R R R R R R R (17.11 Lί& &/&5ί4;2; 5;0 '2(5'4ί&0 (&ύd;2; 5(- S "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, "/ώ 4ί& -?(5ί4;2; (4"ίE2; 5(- S 5( G"%5'ώ/"'. I -?(5ί4;2;?+(7&%"ί &ύd;2; 5(- ό<7(- 5E/ "D&<E<ώ/ ("D&<E<έ0 4"ί(/ "'2&<E<έ0 4"'ώ/"' 5'0 2,"5'7έ0 5'4έ0 "D&<(4έ/E/-"'2&<(4έ/E/ 7&'?+(7&%"ί &ύd;2; 5;0 2,"5'7ή0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/, "/ώ 5( 4ί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. 9?'?%έ(/, ; ( /"?ά<"5&', CA Y < 0 R R R R R R R R R R (

8 CA Y * > 0 R R R R R R R R R R (17.13 Lί& &ύd;2; 5(- "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "'2&<E<έ0, "/ώ 4ί& &ύd;2; 5(-?&<7ό24'(- "'2(3ή4&5(0 G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ B4.6#64ό$'. -+,$ D2%4ά D2.Eώ$ (.' Έ,(/5&0 &/&%ύ2"' 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, 4?(+(ύ4" 5ώ+& /& &/&%ύ2(-4" 5'0 <'& G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/. I 2-/(%'7ή '2(ύ5&' 4" 5( 5;0 2-/(%'7ή0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0 2-/ 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. H 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"5&' &?ό, D = C(Y T + I + G + CA(S,Y,Y * = D(Y, I,G,T,S,Y * R R R R (17.14 I 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 2-/ά+5;2; 5(- 2-/(%'7(ύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0, &%%ά ; "?ί?5e2; 5(- "'2(3ή4&5(0 25;/ 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5; 4(/ά3& <'& 3ύ( %ό<(-0. 1+ώ5(/, 3'ό5' 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 25'0 &?(5&4'"ύ2"'0, 7&', 3"ύ5"+(/, 3'ό5' 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 2" "'2&<E<έ0. I 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 "D&+5ά5&' &?ό 5'0 "?"/3ύ2"'0, 5'0 3;4ό2'"0 3&?ά/"0 7&' 5(?&<7ό24'( "'2ό3;4&, "/ώ "D&+5ά5&' &+/;5'7ά &?ό 5;/ 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5(-0 2-/(%'7(ύ0 #ό+(-0. 65;/ '2(++(?ί&, ; 2-/(%'7ή '2(ύ5&' 4" 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4&. T& '2,ύ"', Y = D(Y, I,G,T,S,Y * R R R R R R R R (17.15?+(23'(+'24ό0 5;0 '2(++(?ί&0?&+ί25&5&' 25( W'ά<+&44& (/ (+'Cό/5'( άd(/& 4"5+ά5&' 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& (Y 7&' 25(/ άd(/& ; 2-/(%'7ή Cή5;2; D. H '2(++(?ί& G+ί27"5&' 25( 2;4"ί(?(- ; 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 ( έ4/"5&' 4" 5;/ 4" 7%ί2; 45. 9ί/&' &?%ό /& 3"ίD"' 7&/"ί0 ό5' 4ί& &ύd;2; 5E/ "?"/3ύ2"E/, 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ 7&' 5(-?&<7ό24'(- "'2(3ή4&5(0 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 7&' 7&5ά 2-/έ?"'& 5(- A91. Lί& &ύd;2; 5E/ #ό+e/ (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 7&' 5(- A91. 8

9 V' "?'?5ώ2"'0 έ,"' ό4e0 4ί& 4"5&G(%ή 25;/ '2(5'4ί&; Lί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 (&ύd;2; 5(- S (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 7&' 4"5&7'/"ί 5; 2-/ά+5;2; D?+(0 5& 7ά5E.!&5ά 2-/έ?"'&, ό?e0 #&ί/"5&' 7&' 25( W'ά<+&44& 17.2, 4ί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91. 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 (4"ίE2; 5(- S (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 7&' 4"5&7'/"ί 5; 2-/ά+5;2; D?+(0 5& 7ά5E.!&5ά 2-/έ?"'&, ό?e0 #&ί/"5&' 7&' 25( W'ά<+&44& 17.2, 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91.!&5ά 2-/έ?"'&, 4" 3"3(4έ/(-0 5(-0 "DE<"/"ί0?&+ά<(/5"0?(- "?;+"άc(-/ 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, ό?e0 (' "?"/3ύ2"'0, (' 3;4ό2'"0 3&?ά/"0, (' #ό+(' 7&' 5(?&<7ό24'( A91, ; &%,++,*ί' %=/$ '.,+ά '.'1ώ$ 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή G+&,-,+ό/'& 2,έ2; 4"5&Dύ 2-/(%'7(ύ A91 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. A/&5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( A91, "/ώ -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή 7&' 5(?+&<4&5'7ό A91. I '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/?&+ί25&5&' &?ό 5;/ 7&4?ύ%; DD 25( W'ά<+&44& L?(+"ί /& 7&' E0 ; 3'4*ύ?/ Fή=/%/ '.'1ώ$ 2" 2,έ2; 4" 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. 5;0 7&4?ύ%;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 "D&+5ά5&' G"G&ίE0 &?ό 5(-0 -?ό%('?(-0 "DE<"/"ί0?&+ά<(/5"0. N'&?&+ά3"'<4&, 4ί& &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 DD?+(0 5& 3"D'ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; &-Dά/"5&', %ό<e 5E/ &-D;4έ/E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?(- &-Dά/(-/ 5; 2-/(%'7ή "<,ώ+'& 3&?ά/;. I?"+ί?5E2; &-5ή?&+ί25&5&' 25( W'ά<+&44& A/5ί25(',"0 "ί," 7&' 4ί& 4"ίE2; 5E/ #ό+e/, ; (3;<(ύ2" 2" &ύd;2; 5(- "'2(3ή4&5(0 5E/ 7&5&/&%E5ώ/ 7&' &ύd;2; 5;0 '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0, ή 4ί& &ύd;2; 5(-?&<7ό24'(- (3;<(ύ2" 2" &ύd;2; 5;0 Cή5;2;0 <'& "D&<E<έ B4.6#64ό$'. -+'= G4,;.+.2%4έ= I 7&4?ύ%; DD 3"/ &+7"ί <'& /&?+(23'(+ί2(-4" 5( "'2ό3;4& '2(++(?ί&0. L&0 %έ"' ή5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; <'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. O25ό2(, ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 3"/ "ί/&' 3"3(4έ/;. Ό?E0 "ί3&4" 25(!"#ά%&'( 15, ; G+&,-,+ό/'& '2(5'4ί&?+(2&+4όC"5&' έ52' ώ25" /& "D'2(++(?"ί 5; &<(+ά 2-/&%%ά<4&5(0, ώ25" /& '7&/(?('"ί5&' ; &7ά%-?5; '2(3-/&4ί& 5E/ "?'5(7ίE/. A/5ί25(',& 5& "<,ώ+'& "?'5ό7'&?+(2&+4όC(/5&' έ52' ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0. 1+(7"'4έ/(- /&?+(23'(+ί2(-4" 5&-5ό,+(/& 5( "'2ό3;4& 7&' 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& /& "/2E4&5ώ2(-4" 25;/ &/ά%-2ή 4&0 5'0 '2(++(?ί&0 5E/,+;4&5&<(+ώ/. 9

10 I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0 &?&'5"ί 5;/?+(2&+4(<ή 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0, 7&' 5;/ 5&-5ό,+(/; '7&/(?(ί;2; 5;0 &7ά%-?5;0 '2(3-/&4ί&0 5E/ "?'5(7ίE/, ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; &<(+ά 2-/&%%ά<4&5(0. Ό?E0 "ί3&4" 25; 3'ά%"D; 15, ; '2(++(?ί&0 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 "ί/&', M s P = M d P = L(Y,i R R R R R R R R R (17.16 ό?(- 5( : 5ώ+& 2-4G(%ίC"' 5;/?(2ό5;5& 5(-,+ή4&5(0 7&' ό,' 5'0 "'2&<E<έ0. I 2-/ά+5;2; L 2-4G(%ίC"' 5; Cή5;2;,+ή4&5(0 ; (?(ί& &?ό 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& Y 7&' &+/;5'7ά &?ό 5( (/(4&25'7ό "?'5ό7'( i. N'& 3"3(4έ/;?+(2#(+ά,+ή4&5(0 M s 7&' 3"3(4έ/( "?ί?"3( 5'4ώ/ P, ; ( /"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "<,ώ+'(- "'2(3ή4&5(0 Y 7&' (/(4&25'7(ύ "?'5(7ί(-, ώ25" ; &<(+ά,+ή4&5(0 /&?&+&4έ/"' 2" '2(++(?ί&. AύD;2; 5(-?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 &-Dά/"' 5; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0. L" 3"3(4έ/; 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 &-5ό &?&'5"ί 4ί& &ύd;2; 5E/ (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/ ώ25" /& ; Cή5;2;,+ή4&5(0 -?έ+ 5(7(#ό+E/,+"E<+ά#E/ 7&' /& ; '2(++(?ί&,E+ί0 /& &%%άd"' ; 2-/(%'7ή Cή5;2;,+ή4&5(0. &-5ή 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/,?(- &?(5"%"ί 5; &%,++,*ί' =/ ".Eώ+&' '.,+ά E+ή4'=,, 3"/ "ί/&'?&+ά ; </E25ή 4&0 7&4?ύ%; LM. 1&+ί25&5&' 3'&<+&44&5'7ά 25( 7ά5E 3"D'ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5( V&-5ό,+(/& ό4e0 4" 5;/ /& '7&/(?('"ί5&' 7&' ; '2(++(?ί&0 5E/ &<(+ώ/ 2-/&%%ά<4&5(0. A-5ή, 4" 5'0 έ,(-4" 7ά/"' <'& (-3"5"+ό5;5& 5E/ "?"/3-5ώ/ &?έ/&/5' 25(/ 7ί/3-/(, 3"/ "ί/&'?&+ά ; =<$ "*&=,3ί<$. A-5ή &?&'5"ί ό5', i = i * Se S S R R R R R R R R R (17.17 ό?(- i* "ί/&' 5( "?'5ό7'( 5(- Dέ/(- /(4ί24&5(0, 7&' S e ;?+(23(7ώ4"/; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. I (17.17,?(- &?(5"%"ί 5; '2(++(?ί&0 5E/ &<(+ώ/ 2-/&%%ά<4&5(0,?&+ί25&5&' 3'&<+&444&5'7ά 25( 7ά5E 7&' &+'25"+ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5(

11 I 5&-5ό,+(/; '7&/(?(ί;2; 5E/ ( &' (17.17?+(23'(+ίC"' 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ A91 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& -?ά+,"' G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0. A-5ή 2,έ2; &/&%ύ"5&' 3'&<+&44&5'7ά 25( W'ά<+&44& 17.5, ό?(- #&ί/"5&'?e0 ; 5&-5ό,+(/; '2(++(?ί& 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 &<(+έ0 2-/&%%&<4ά5(0?+(23'(+ίC(-/ 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 (5;/ 7&4?ύ%; AA, <'& 3"3(4έ/; "<,ώ+'&?+(2#(+ά,+ή4&5(0, 3"3(4έ/& "?'5ό7'& 7&' 3"3(4έ/"0?+(23(7ί"0 <'& 5;/?(+"ί& 5;0 4"%%(/5'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. &-5ή 2,έ2; 2-/ά<"5&' 25( "?ά/e 7&' 3"D'ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5( A?ό 5( W'ά<+&44& 17.5?+(7ύ?5"' ό5' ό2( -P;%ό5"+( "ί/&' G+&,-,+ό/'& 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&, 5ό2( /& "ί/&' 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, ώ25" /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0. HP;%ό5"+(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4& 2;4&ί/"' -P;%ό5"+& "<,ώ+'& "?'5ό7'&, ά+& 7&' -P;%ό5"+; '2(5'4ί&. &-5ή 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& 3'&5;+"ί5&' ; '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, &/&?&+ί25&5&' E0 ; 7&4?ύ%; AA 25( W'ά<+&44& V' 4"5&7'/"ί ό4e0 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0. Έ/&0?&+ά<E/ "ί/&' ; "<,ώ+'&?+(2#(+ά,+ή4&5(0. 65( W'ά<+&44& 17.7?&+(-2'άC(-4" 5'0 G+&,-,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 4ί&0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& 3"D'ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, &-Dά/"5&' 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&?(- &?&'5"ί5&' <'& /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, ή <'& 3"3(4έ/( "'2ό3;4& 4"'ώ/"5&' ; &?&'5(ύ4"/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. A-5ό 2-4G&ί/"' 3ί(5' 4ί& &ύd;2; 5;0 "<,ώ+'&0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0?+έ?"' /& 2-/(3"-5"ί& &?ό &/5ί25(',; &ύd;2; 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0. I Cή5;2;,+ή4&5(0 4?(+"ί /& G+&,-,+ό/'& "ί5" &/ ; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0 (&ύd;2; 5(-?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0, ή &/ 5& "<,ώ+'& (/(4&25'7ά "?'5ό7'& 7ά5'?(- (3;<"ί 2"?5ώ2; 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. "ί/&' (' "?'?5ώ2"'0 4'&0 &ύd;2;0 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/, 4'&0 &ύd;2;0 5E/ "?'5(7ίE/, 4ί&0 &ύd;2;0 5;0?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0, ή 4ί&0 &-5ό/(4;0 &ύd;2;0 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0. Ό%"0 &-5έ0 (' 4"5&G(%έ0 4"5&7'/(ύ/ 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& &+'25"+ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, 4"'ώ/"5&' 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&?(- &?&'5"ί5&' <'& /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, ή <'& 3"3(4έ/( "'2ό3;4& &-Dά/"5&' ; &?&'5(ύ4"/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& B4.6#64ό$'. -5 ;ί. D$%'(+ή 8'(%$%;ί. ' G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ 25'0,+;4&5&<(+έ0?+(23'(+ίC(-/ 5( A91 7&' 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί&?&+(-2'άC"5&' 25( W'ά<+&44&

12 V( A91 '2(++(?ί&0 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(23'(+ίC(/5&' 25( 2;4"ί( 5(4ή0 5E/ 3ύ( 7&4?-%ώ/ DD 7&' AA. 65( 2;4"ί( &-5ό 5( A91 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& '7&/(?('(ύ/ 5'0 '2(++(?ί&0 5ό2( 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό2( 7&' 25'0,+;4&5&<(+έ0. I '2(++(?ί& &-5ή "ί/&' A/ ; ('7(/(4ί& "75ό0 '2(++(?ί&0, ; 2-/&%%&<4&5'7ή ά4"2& ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ (',+;4&5&<(+έ0, "/ώ 5( "?ί2;0 ώ25" /& -?ά+d"' "Dί2E2; 5;0 2-/(%'7ή0?+(2#(+ά0 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. N'&?&+ά3"'<4&, &/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5;/?+(2#(+ά, (' 3(-/ 5& 5(-0 /& 4"'ώ/(/5&', &-Dή2(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0, 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;,?+(7"'4έ/(- /& &?(7&5&25ή2(-/ 5& 5(-0 25& 7&/(/'7ά 5(-0 "?ί?"3&. A/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5;/ 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, (' 3(-/ 5& 5(-0 /& &-Dά/(/5&', 4"'ώ2(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, ώ25" /& &?(#ύ<(-/ 2-22ώ+"-2; L"2(,+ό/'&, "75ό0 &?ό 5;/?+(2&+4(<ή 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5;0 2-/(%'7ή0?&+&<E<ή0?+(0 5'0 5;0 -?ά+d(-/ 7&' 4"5&G(%έ0 25( "?ί?"3( (3;<ή2(-/ 25&3'&7ά 5;/ ('7(/(4ί&?+(0 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;. 9ά/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; -?"+G&ί/"' 5;/?&+&<E<ή?%ή+(-0 -?ά+d(-/ &-Dή2"'0 7&' 5'4ώ/, "/ώ 2-4G"ί "ά/ ; Cή5;2; -?(%"ί?"5&' 5;0?&+&<E<ή0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. O25ό2(, G+&,-,+ό/'&, %ό<e 5;0 &7&4Pί&0 5E/ 7&' 5E/ 5'4ώ/, &/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 3"/ "ί/&' "?&+7ή0, ; ('7(/(4ί& 4?(+"ί /& '2(++(?ή2"' 2" "?ί?"3&?&+&<e<ή0?(- -?(%"ί?(/5&' 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2; ' +,= I.(4%%'(%$%;'(ή= 9%&'+'(ή= 9ά/ ; ('7(/(4ί& '2(++(?"ί 2" "?ί?"3& 7ά5E 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 25( G+&,-,+ό/'( &-5ό -?ό3"'<4& ; 4&7+(('7(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί /& 5;/ 4"5&7'/ή2"'?+(0 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;. T& 25'0 "?'?5ώ2"'0 &?ό 3ύ( "'3ώ/ 4"5&G(%έ0 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0. L"5&G(%έ0 25; $,4&%4'=&3ή *,?&=&3ή, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& 5; 4"5&G(%ή 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0, 7&' 4"5&G(%έ0 25; ;/4,%&,$,4&3ή *,?&=&3ή, 4" 5; 4(+#ή "ί5" 4"5&G(%ώ/ 5E/ 2-/(%'7ώ/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, "ί5" 4"5&G(%ώ/ 5E/ 2-/(%'7ώ/ #ό+e/. 65( W'ά<+&44& 17.9 "D"5άC(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0?+(2E+'/ή0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 4"ίE2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ 7&' 5;/ -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. I -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 4" 5; 2"'+ά 5;0 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5E/ "D&<E<ώ/, ; (?(ί& &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, 7&' έ52' 5( A91 &-Dά/"5&'. 9ά/ 5( A91 25( 2;4"ί( 1 G+ί27"5&' 7ά5E &?ό 5( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 4ί& 5έ5('&?(%'5'7ή?(- 5( (3;<"ί 25( 2;4"ί( 2, (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 &/"+<ί&0. 12

13 65( W'ά<+&44& "D"5άC(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0?+(2E+'/ή0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0, 4" 5; 4(+#ή "ί5" 5;0 &ύd;2;0 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, "ί5" 5;0 4"ίE2;0 5E/ #ό+e/. I 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0, ; (?(ί& (3;<"ί 2" &ύd;2; 5(- A91. O25ό2(, 4" 3"3(4έ/; 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; &-D;4έ/; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 5( 4"<&%ύ5"+( ό<7( 2-/&%%&<ώ/?(- 2-/"?ά<"5&' 5( -P;%ό5"+( A91 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/, ; (?(ί&?+(7&%"ί &/&5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& ; '2(++(?ί& 25'0 &<(+έ0 2-/&%%ά<4&5(0. L" 5; 2"'+ά 5;0, ; &/&5ί4;2; 5;0 '2(5'4ί&0 (3;<"ί 2"?"+&'5έ+E 4"ίE2; 5E/ "D&<E<ώ/, 4" &?(5έ%"24& /& -?ά+,"' 4"+'7ή "D(-3"5έ+E2; (crowding out 5E/ "?'?5ώ2"E/ 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2;. I ('7(/(4ί& '2(++(?"ί 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( 5ό2( 5( A91 ό2( 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& G+ί27(/5&' 2" -P;%ό5"+& "?ί?"3&. 6-4?"+&24&5'7ά, 4ί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί ά4"2; -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή 4&0 "?'5+έ?"' /& &/&%ύ2(-4" 5'0 "/3"/3"'<4έ/"0 &/5'3+ά2"'0 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 2" "DE<"/"ί0 3'&5&+&,έ0 (' (?(ί"0?+(7&%(ύ/ &?(7%ί2"'0 5(- A91 &?ό 5( A91?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. N'&?&+ά3"'<4&, &0 3(ύ4" 5;/?"+ί?5E2; 5(- W'&<+ά44&5( I ('7(/(4ί& &+,'7ά G+ί27"5&' 25( 2;4"ί( 1, 25( (?(ί( 5( A91 "ί/&' 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 Y f, 7&' ; (/(4&25'7ή '2(5'4ί& 25( "?ί?"3( S 1. Xό<E 4'&0 &/&?ά/5",;0 ύ#"2;0, 4"'ώ/"5&' 5(?&<7ό24'( A91 Y*, 7ά5'?(- (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 Cή5;2;0 <'& 5'0 "<,ώ+'"0 "D&<E<έ0, 7&' 4"5&7ί/;2; 5;0 7&4?ύ%;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 DD?+(0 5& &+'25"+ά. I /έ& G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& "ί/&' 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91 "ί/&',&4;%ό5"+& (έ,"' 7-7%'7ή &/"+<ί&, 7&' 5( /ό4'24& έ,"' ; 4"ίE2; 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0?(-?+(7&%"ί5&' &?ό 5; 4"ίE2; 5(- A91 (3;<"ί 2" -?"+Gά%%(-2&?+(2#(+ά,+ή4&5(0 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0, 4"ίE2; 5E/ (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/ 7&' &-5ή 4" 5; 2"'+ά 5;0?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. I 4"ίE2; 5E/ "?'5(7ίE/ 7&' ; -?(5ί4;2; &-Dά/(-/ "/ 4έ+"' 5;/ "<,ώ+'& Cή5;2;, &%%ά &-5ό 3"/ &+7"ί <'& 5;/ &?(7&5ά25&2; 5;0 Cή5;2;0 25( &+,'7ό 5;0 "?ί?"3(. Wύ( "ί/&' (' 5+ό?(' 4" 5(-0 (?(ί(-0 ; 4?(+(ύ2" /& "D(-3"5"+ώ2"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 &-5ή0 5;0 3'&5&+&,ή0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. ή5&/ 4ί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;, ; (3;<(ύ2" 2" /έ& 4"5&7ί/;2; 5;0 7&4?ύ%;0 DD?+(0 5& 3"D'ά, έe0 ό5(- ; &+,'7ή '2(++(?ί&. 13

14 65;/ &+,'7ή &-5ή '2(++(?ί& ; 4"'E4έ/; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, %ό<e 5;0?5ώ2;0 5;0 Cή5;2;0, &?ό 5;/ &-D;4έ/; "<,ώ+'& Cή5;2;?(-?+(7&%"ί ; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;, 7&' 5( A91 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "?&/έ+,(/5&' 25& &+,'7ά 5(-0 "?ί?"3&. 3"ύ5"+(0 ή5&/ 4ί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0 &?ό : 1 25( : 2, ; (3;<(ύ2" 2"?"+&'5έ+E 4"ίE2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ 7&'?"+&'5έ+E -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 ; 5( A91 25( &+,'7ό "?ί?"3(?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 (2;4"ί( 3 25( W'ά<+&44& &/5'3+ά2"' ; 4&7+(('7(/(4'7ή?(%'5'7ή 2" 4ί& 5έ5('& 3'&5&+&,ή έ,"' "?'?5ώ2"'0 <'& 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&.!&' 25'0 3ύ(?"+'?5ώ2"'0 5( A91 "?&/έ+,"5&' 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. O25ό2(, 25;/?"+ί?5E2; 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0 &-5ό <ί/"5&' 4έ2E &ύd;2;0 5;0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0, "/ώ 25;/?"+ί?5E2; 5;0 /(4'24&5'7ή0 "?έ75&2;0 &-5ό <ί/"5&' 4έ2E 5;0 &ύd;2;0 5E/ "D&<E<ώ/, ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& -?(5'4ά5&'?"+&'5έ+E. ' "?'?5ώ2"'0 4'&0 3"ύ5"+;0 4&7+(('7(/(4'7ή0 3'&5&+&,ή0 &/&%ύ(/5&' 25( W'ά<+&44& "ί ό5' %ό<e &-D;4έ/;0 &G"G&'ό5;5&0 &-Dά/"5&'?+(2E+'/ά ; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'&?+(%;?5'7(ύ0 %ό<(-0 (&-D;4έ/; Cή5;2; +"-25ό5;5&0. A-5ό 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& &+'25"+ά. A/ 3"/ -?ά+d"' &/5ί3+&2; 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0, ; &?ό 5( 2;4"ί( 1 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( 5( A91 4"'ώ/"5&' 7ά5E &?ό 5( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 5& "?'5ό7'& &-Dά/(/5&' 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& &/&5'4ά5&', έ52' ώ25" /& "D'2(++(?ή2"' "7 /έ(- ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' &<(+έ0 2-/&%%ά<4&5(0. I 4?(+(ύ2" /& "?&/&#έ+"' 5;/ ('7(/(4ί& 25;/ &+,'7ή '2(++(?ί&, &-Dά/(/5&0 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, έ52' ώ25" /& ; &-D;4έ/; Cή5;2;,+ή4&5(0,E+ί0 5;/ &/ά<7; 4"ίE2;0 5(- A91, &ύd;2;0 5E/ "?'5(7ίE/ 7&' &/&5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0. ή5&/ 7&' ; "/3"3"'<4έ/; &/5ί3+&2; 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0. 9/&%%&75'7ά, 5( 4?(+(ύ2" /& 25( "?ί?"3(?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 4έ2E 4'&0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0, ; (3;<(ύ2" 5;/ ('7(/(4ί& 25( 2;4"ί( 3, 4" &7ό4;?'( &/&5'4;4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' -P;%ό5"+& "?'5ό7'&. 65( W'ά<+&44& &/&%ύ(-4" 5'0 G+&,-,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4ό/'4;0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ &7ό4& 4"<&%ύ5"+; -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 2" 2,έ2; 4" 4ί& '2(3ύ/&4; &%%ά?+(2e+'/ή &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. %ό<(0 "ί/&' ό5' ; 4ό/'4; &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0 "?;+"άc"' 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή "Dέ%'D; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I 5+έ,(-2& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& -?(5'4ά5&', &%%ά 3;4'(-+<(ύ/5&' 7&'?+(23(7ί"0 4"%%(/5'7ή0 -?(5ί4;2;0, (' (?(ί"0 7ά/(-/ 5;/ 5+έ,(-2& -?(5ί4;2; &7ό4; 4"<&%ύ5"+;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& /& -?ά+,"' 4"<&%ύ5"+; "?ί?5e2; 25; 2-/(%'7ή Cή5;2;, 7&' 5( A91 /& G+&,-,+ό/'&?"+'22ό5"+( ό5&/ -?ά+,"' 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0,?&+ά ό5&/ ; ί3'& &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0 14

15 ,+ή4&5(0 "ί/&'?+(2e+'/ή. 65;/?"+ί?5E2; 5;0?+(2E+'/ή0 &ύd;2;0 ; ('7(/(4ί& 4"5&7'/"ί5&' 25( 2;4"ί( 2, "/ώ 25;/?"+ί?5E2; 5;0 4ό/'4;0 &ύd;2;0 25( 2;4"ί( 3. Lί& 4ό/'4; &ύd;2; έ,"' 4"2(,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 25&3'&7ά 5( "?ί?"3( &+,ί2"' /& &-Dά/"5&', έ/& 4έ+(0 5;0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 /& &/5'25+έ#"5&', 7&' 5( A91 /& "?'25+έ#"'?+(0 5;/ &+,'7ή 5(- '2(++(?ί&. Vέ%(0, 25( W'ά<+&44& &/&%ύ(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4ό/'4;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0. Lί& 4ό/'4; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;?+(7&%"ί 4"<&%ύ5"+; &/&5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή, "?;+"άc"' 5'0?+(23(7ί"0 7&' <'& 5; 4"%%(/5'7ή "Dέ%'D; 5;0 '2(5'4ί&0. Έ52', (' "?'?5ώ2"'0 5;0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 25( 2-/(%'7ό A91 "ί/&' 4'7+ό5"+"0 &?ό ό5' (' "?'?5ώ2"'0 4'&0 &/5ί25(',;0?+(2E+'/ή0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0. 65;/?"+ί?5E2; 3"?(- 25;/ '2(++(?ί&0 5( A91 ή5&/ 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 4ί& 4ό/'4; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;?+(7&%"ί 5ό2( 4"<ά%; -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& 4;/ -?ά+,"' 5"%'7ά 7&44ί& "?ί?5e2; 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; o 7"#ά%&'( &-5ό 25( G+&,-,+ό/'(?+(23'(+'24ό 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2ή 4&0 G&2ί25;7" 25;/ ό5' G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ "ί/&' 3"3(4έ/(, ;?+(2&+4(<ή 5E/ 5'4ώ/ "ί/&' 4ί& 2,"5'7ά &+<ή 7&' 25&3'&7ή 3'&3'7&2ί&. I &-5ή &?(5"%"ί 5; Gά2; 5;0!"J/2'&/ή0?+(2έ<<'2;0 25; 4&7+(('7(/(4'7ή. A-5ό?(- "D'2(++(?"ί 5;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό5&/ 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/?+(2&+4όC"5&' ά4"2& "ί/&' 4"5&G(%έ0 25( 2-/(%'7ό A91, ώ25" ; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ /& '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. 65;/!"J/2'&/ή?+(2έ<<'2;, (' 4"5&G(%έ0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' "7"ί/"0?(-?+(23'(+ίC(-/ G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5(- 2-/(%'7(ύ A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. 6" 4" 5( "?ί?"3( 5'4ώ/, ό5' 5& "?'5ό7'& 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(2&+4όC(/5&' ά4"2&, ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ 5;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 W"ίD&4" ό5' ; G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 4'&0 &/('75ή0 ('7(/(4ί&0 %&4Gά/"',ώ+& 25( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 ό?(- - 3"3(4έ/(- 5(- "?'?έ3(- 5'4ώ/, 5;0?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5E/ ('7(/(4'7ώ/ 25( "DE5"+'7ό - ; 2-/(%'7ή Cή5;2; '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, 7&' ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' G+ί27(/5&' 2" 2-/",ή '2(++(?ί&.?+(23'(+'24ό0 5;0 G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί&0 &/&%ύ"5&' 4" Gά2; 4'& 3'&<+&44&5'7ή &/ά%-2; 25;/ (?(ί& ; '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ; (?(ί& 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 15

16 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, 5έ4/"5&' 4" 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0,?(- 2-/"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. Lί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή, ; (?(ί& (#"ί%"5&' 25;/ "?έ75&2; 5(-!"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0 <'& &/('75έ0 ('7(/(4ί"0 &?ό 5(/ Robert Mundell 25'0 &+,έ0 5;0 3"7&"5ί&0 5(- 1960, 4&0 -?(3"'7/ύ"'?E0 ; /(4'24&5'7ή 7&' ; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί <'& /& "D(-3"5"+ώ2"' G+&,-,+ό/'"0 3'&5&+&,έ0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Lό/'4"0 4"5&G(%έ0 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& /& 4"5&Gά%%(-/ 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, έ,(-/ &7ό4; 4"<&%ύ5"+"0 "?'?5ώ2"'0 25; G+&,-,+ό/'& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5( A91 &?ό ό,5' ('?+(2E+'/έ0 4"5&G(%έ0. O25ό2(, ; ('7(/(4ί&?+(2"<<ίC"' 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;, 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 25&3'&7ή &ύd;2; 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/ ; (?(ί& &/&25+έ#"' 25&3'&7ά 5'0 "?'?5ώ2"'0 5'0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0 25;/?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. L&7+(,+ό/'&, 5( A91 "?'25+έ#"' 25;/?%ή+; &?&2,ό%;2; 7&' ό%"0 (' (/(4&25'7έ0 &Dί"0 (5'4έ0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "ί/&' &-D;4έ/"0 7&5ά 5(?(2(25ό 4"5&G(%ή0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. Lί& 4ό/'4; 4"5&G(%ή 25; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?ί2;0 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. Έ52', 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(7&%"ί 4"5&%ύ5"+; -?"+5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ 4"<&%ύ5"+; 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 &?ό 5;/?%"-+ά 5(- "DE5"+'7(ύ 5(4έ&, ; (?(ί& "D(-3"5"+ώ/"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 25( 2-/(%'7ό A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Έ/& 4"ίC(/?+&75'7ό?+όG%;4& 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 E0 "+<&%"ίe/ <'& 5; 5;0 ('7(/(4ί&0 &/&7ύ?5"' &?ό 5(/?"'+&24ό?(- 3;4'(-+<"ί 25'0 7-G"+/ή2"'0 /& 5'0,+;2'4(?('(ύ/ <'& G+&,-,+ό/'(-0?(%'5'7(ύ0 27(?(ύ0, 4" &?(5έ%"24& /& 3;4'(-+<"ί5&' 25;/ ('7(/(4ί&. Ά%%&?+(G%ή4&5& &/&7ύ?5(-/ &/&#(+'7ά 4" 5'0 3-27(%ί"0?+(23'(+'24(ύ 5E/ 3'&5&+&,ώ/?(-?+(7&%(ύ/ 3'&7-4ά/2"'0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, 7&' &/&#(+'7ά 4" 5'0,+(/'7έ0-25"+ή2"'0 4" 5'0 (?(ί"0 5ό2( (' 3'ά#(+"0 3'&5&+&,έ0 ό2( 7&' ; /(4'24&5'7ή 7&' 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?;+"άc(-/ 5'0 ('7(/(4ί"0. 16

17 W'ά<+&44& 17.1 I 6-/(%'7ή Yή5;2; 7&' ( *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- A91 Συνολικη Ζήτηση D D=Y D(I,G,T,S,Y * D 1 45 o Y 1 Συνολικό Προϊόν Υ 17

18 W'ά<+&44& 17.2 L"5&G(%έ0 25;/ =2(5'4ί&, 6-/(%'7ή Yή5;2; 7&' A91 Συνολικη Ζήτηση D D 3 3 D=Y D(S 3 Υποτίµηση D(S 1 D 1 1 Ανατίµηση D(S 2 D 2 2 Y 2 Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 18

19 W'ά<+&44& 17.3 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' 6-/ά+5;2; 6-/(%'7ή0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S 2 2 S 1 1 S 3 3 DD Y 2 Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 19

20 W'ά<+&44& 17.4 W;4ό2'"0 W&?ά/"0 7&' L"5&7'/ή2"'0 25; 6-/ά+5;2; 6-/(%'7ή0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S DD(G 2 DD(G 1 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 20

21 W'ά<+&44& /&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί&, 9?'5ό7'& 7&' =2(++(?ί& 25'0 U+;4&5&<(+έ0 S AA S 2 S 1 S 3 45 o S S 2 S 1 S 3 Y 3 Y 1 Y 2 Y i 3 i 1 ι*-(s e -S/S Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος i i 2 Εγχώρια Αγορά Χρήµατος LM(M s /P 21

22 W'ά<+&44& 17.6 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' =2(++(?ί& 25'0 U+;4&5&<(+έ0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 2 S 1 1 S 3 Y 3 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 22

23 W'ά<+&44& 17.7 L"5&G(%έ0 25;/ 1+(2#(+ά U+ή4&5(0 7&' L"5&7'/ή2"'0 5;0 =2(++(?ί&0 5E/ U+;4&5&<(+ώ/ Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 23

24 W'ά<+&44& 17.8 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' *+&,-,+ό/'& =2(++(?ί& 2" 4ί& A/('75ή '7(/(4ί& Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 1 1 DD Y 1 Συνολικό Προϊόν Υ 24

25 W'ά<+&44& ?'?5ώ2"'0 4'&0 1+(2E+'/ή0 AύD;2;0 5;0 1+(2#(+ά0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S S 2 DD Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 25

26 W'ά<+&44& ?'?5ώ2"'0 4'&0 1+(2E+'/ή0 W;4(2'(/(4'7ή0 9?έ75&2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 2 2 S 1 1 DD(G 2 DD(G 1 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 26

27 W'ά<+&44& I 9?'3ίED; 5;0 1%ή+(-0 A?&2,ό%;2;0: L"ίE2; 5;0 1&<7ό24'&0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S 1 1 S 2 2 S 3 3 DD DD' Y 2 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 27

28 W'ά<+&44& I 9?'3ίED; 5;0 1%ή+(-0 A?&2,ό%;2;0: A-5ό/(4; AύD;2; 5;0 Yή5;2;0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S 3 3 AA' AA S 2 2 S 1 1 DD(G 3 DD(G 1 Y 2 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 28

29 W'ά<+&44& *+&,-,+ό/'"0 9?'?5ώ2"'0 4'&0 Lό/'4;0 AύD;2;0 5;0 1+(2#(+ά0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S S 3 3 DD Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 29

30 W'ά<+&44& *+&,-,+ό/'"0 9?'?5ώ2"'0 4'&0 Lό/'4;0 W;4(2'(/(4'7ή0 9?έ75&2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 3 S 2 S DD(G 2 DD(G 1 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 30

31 *'G%'(<+&#ί& Hicks J.R. (1937, Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation, Econometrica, 5, pp Keynes J.M. (1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London. Krugman P. and M. Obstfeld (2012, International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mundell R. (1963, Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29, pp

32 9.4ά4+,;. J5K.&.ί%# 17! "#$Eή(, Marshall Lerner (.' +% /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ I?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& (+ίc"5&' E0, Q = SP P * R R R R R R R R R R (117.1 ' 2-/&+5ή2"'0 Cή5;2; "D&<E<ώ/ 7&' "'2&<E<ώ/ 3ί/(/5&' &?ό, X = X(Q,Y * RR R R R R R R R R (117.2 M = P * M *(Q,Y SP ό5', = 1 M *(Q,Y R R R R R R R (117.3 Q X M * < 0, Q Q > 0 R R R R R R R R R (117.4 X M * > 0, Y * Y > 0 R R R R R R R R R (117.5 V( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ (+ίc"5&' E0, CA = X Q = X(Q,Y * 1 M *(Q,Y R R R R R R (117.6 Q N'& /& 3(ύ4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4"5&G(%ή0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 25( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%ά<E/ %&4Gά/(-4" 5( (%'7ό 3'&#(+'7ό 5;0 ( " 2,έ2; 4" 5;/?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&. dca = X(Q,Y * Q 1 Q M *(Q,Y Q + M *(Q,Y Q 2 dq R R R R ( ( (?(ί( 2-/"?ά<"5&', dca dq X(Q,Y * = 1 Q Q M *(Q,Y Q + M *(Q,Y Q 2 RR R R R (117.8 L'&?+&<4&5'7ή -?(5ί4;2; (4"ίE2; 5(- G"%5'ώ2"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ "ά/, 32

33 X(Q,Y * 1 M *(Q,Y Q Q Q + M *(Q,Y Q 2 < 0 R R R R R (117.9 ό5' &+,'7ά 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ G+'27ό5&/ 2" '2(++(?ί&, 3;%&3ή ό5' (' "'2&<E<έ0 "ί/&' ί2"0 4" 5'0 "D&<E<έ0. A-5ό 2-/"?ά<"5&', X(Q,Y * = 1 M *(Q,Y R R R R R R R R ( Q 1(%%&?%&2'άC(/5&0 5;/ (117.9 "?ί, Q X(Q,Y * = Q 2 M * (Q,Y G%έ?(-4" ό5' ; (117.9 '2(3-/&4"ί 4" 5; η η * +1 < 0, ή, η + η* > 1 R R R R R R R R R R ( ό?(-, η = X(Q,Y * Q Q X(Q,Y * "ί/&' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/ η* = Μ *(Q,Y * Q Q 2 Μ *(Q,Y * "ί/&' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 "'2&<E<ώ/ I ( "ί/&' </E25ή E0 ; Marshall Lerner, &?ό 5(-0 ('7(/(4(%ό<(-0 Alfred Marshall 7&' Aba Lerner?(- 5;/ "?'2ή4&/&/ <'&?+ώ5; #(+ά. N'& /& G"%5'ώ2"' 4ί&?+&<4&5'7ή -?(5ί4;2; 5( 5( 5E/ "%&25'7(5ή5E/ 5;0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/ 7&' "'2&<E<ώ/ E0?+(0 5;/?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& /& "ί/&' 4"<&%ύ5"+( &?ό 5; 4(/ά3&. 33

!"#ά%&'( 18 )*&+",έ. )/0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί"., 7&,"28ά5"'. 5*90 :1(,ά )/0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή

!#ά%&'( 18 )*&+,έ. )/0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί., 7&,28ά5'. 5*90 :1(,ά )/0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή L'ώ,1(. :%(1(53(ύ#9.,!"#$%ή' ("*%*+"ή," -,.ό0+", ("*%*+ί,!"#ά%&'( 18 *&+",έ. /0&%%&12&*'3έ. 45(*'2ί"., 7&,"28ά5"'. 5*90 :1(,ά /0&%%ά12&*(. 3&' ;&3,(('3(0(2'3ή 7(%'*'3ή *( 3"#ά%&'( &/*ό ">'3"0*,?0ό2&5*"

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

(&)*%+",έ. /",0102ί%. 4$ί25,5.,5" 0!"%61ή. 45*52%+"82ό. *'. :5+5;);ή.

(&)*%+,έ. /,0102ί%. 4$ί25,5.,5 0!%61ή. 45*52%+82ό. *'. :5+5;);ή. !"ά$%&' 8 (&)*%+",έ. /",0102ί%. 4$ί25,5.,5" 0!"%61ή. 45*52%+"82ό. *'. :5+5;);ή.!"# $%ά'()# *+"ή $%(-(+./ύ1( "/ 234 /% ()3"(-%5έ4 /%5/./1ί(4 5'ί1*5*4 12/-/ύ..* 5*8/-ί9/+. "/ $%(8.ή 5*"*1(-%91ό "#4 2*-*;3;ή4

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

!#ά%&'( 14 )' *'+,ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί. I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, ='"+,ώ, @012&3&4(0ώ,, 6&'

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 15 )*ή,&, -.'/ό1'&, /( -.ί."3( 4',ώ6 1&' (' 786&%%&9,&/'1έ; <=(/',ί";

!#ά%&'( 15 )*ή,&, -.'/ό1'&, /( -.ί.3( 4',ώ6 1&' (' 786&%%&9,&/'1έ; <=(/',ί; F'ώ*9(; H%(9(=(ύ#@;,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 5 )*ή,&, -.'/ό'&, /( -.ί."3( 4',ώ6 &' (' 786&%%&9,&/'έ; "'6(ύ," /@ 3'"*"ύ6@=@ /(8 *ό%(8 /(8 A*ή,&/(; =/(6.*(=3'(*'=,ό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 7: Περί χρήματος. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 7: Περί χρήματος. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 7: Περί χρήματος Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑ TΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΧΡΗΜΑ TΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 1. Σημασία του Χρήματος Η σημασία του χρήματος πηγάζει από το γεγονός της απλούστευσης των καθημερινών συναλλαγών. Σε μια οικονομία χωρίς χρήμα, με μέσο συναλλαγής την ανταλλαγή προϊόντων (ανταλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν µέλος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 Νεοκλασικοί Keynes (1871-1936) Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης TOE-ΠΘ

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 Νεοκλασικοί Keynes (1871-1936) Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης TOE-ΠΘ Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 Νεοκλασικοί Keynes (1871-1936) Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης TOE-ΠΘ Η «μαρτζιναλιστική επανάσταση» 1871-1874 Η πλήρης αυτονόμηση της οικονομικής θεωρίας από Ιστορία-Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σχολή Δημόσιας Οικονομίας Τμήμα Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης Μέλιου Άννα Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6/2015 Οκτώβριος 2015 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ανδρέας Θεοφάνους Αλεξία Σακαδάκη 6/2015 Οκτώβριος 2015 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση

Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση Monthly Review, Νο. 53 (118) Μάιος 2009 Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση Θεόδωρος Μαριόλης * Εισαγωγή Οι διεθνείς οικονομικές ολοκληρώσεις συνιστούν μορφές διευθέτησης και τρόπους ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΑΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜ. ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡ.& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 14 Oκτ 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θέμα Πτυχιακής Εργασίας:

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: 5 ο λ ο?7 Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Συγκριτική Ανάλυση των Βασικών Οικονομικών Θεωριών» Φοιτητής: Χρήστος Τόκας,

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2014 Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών Η πιο διαδεδοµένη σήµερα προσέγγιση στην ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Επισήμανση: οι φοιτητές είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της Προχωρημένης Οικονομικής Ανάλυσης του 1 ου εξαμήνου.

Παραδόσεις 4. Επισήμανση: οι φοιτητές είναι χρήσιμο να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της Προχωρημένης Οικονομικής Ανάλυσης του 1 ου εξαμήνου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνείς οικονομικές σχέσεις ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724 Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη Του Charles J. Whalen* Γραφείο Προϋπολογισµού του Κογκρέσου των ΗΠΑ Μάιος 2012 * Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ ЀԀ

ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ ЀԀ ĀĀĀĀĀ ĀĀĀĀĀĀĀȀ Ѐ Ԁ Ā Āሀ ༀጀĀࠀЀ ĀЀ Ā ༀကᄀ ࠀ!"!#Ā$!%&&&ĀȀ ༀጀ Ā' ࠀ ĀЀ Ā Ā Ā Āᔀက ሀ ĀᴀĀḀἀࠀĀༀ ᰀĀ ࠀᔀ ᘀĀᜀက ᘀᤀĀ ༀጀ Ā Ā Ā ᨀ Ѐ ᔀ ĀကĀ( ༀĀ Ā က ༀጀ ကᘀ)ĀࠀĀ!!Ā ༀကࠀༀᨀ *Ā ጀ+ Ԁ *ĀᴀĀကᘀԀ Ā +ጀᘀༀጀᘀက ᘀ*Āကᔀ +က *Ā ༀ က ᘀ*,Āᜀ-Ѐ + ᤀĀ(

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΚΕ ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Θεωρία Παιγνίων;

Τι είναι η Θεωρία Παιγνίων; Θεωρία Παιγνίων Τι είναι η Θεωρία Παιγνίων; Η ανάλυση ανταγωνιστικών (ή συγκρουσιακών) καταστάσεων με χρήση μαθηματικών μοντέλων Το πώς παίζεται το παίγνιο εξαρτάται από τη στρατηγική σχέδιο δράσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS)

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2010-2011 Εξάµηνο: 8 ο Τύπος µαθήµατος: Επιλογής Συναντήσεις: Τρίτη: 08.15-10.00 (339) Διδάσκων: Κλαίρη Οικονοµίδου :

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός, Εργατικά. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : 210-3676416 (κιν:

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές

Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Φύλλο εργασίας για τους µαθητές Μετάφραση από Δρ. Σφλώµος Γεώργιος Ένα σετ που απαρτίζεται από 14 λωρίδες αναπαριστά τα χρωµοσώµατα από τη µητέρα (θηλυκό) δράκο. Το άλλο, διαφορετικά χρωµατισµένο σετ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 5/6/05 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 05-06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

Νοµισµατική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Νοµισµατική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Νοµισµατική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πτυχιακή Εργασία : Παναγοπούλου Ευτυχία (6883) Επιβλέπων : Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ A/A

Διαβάστε περισσότερα

Προσκτήσεις 3ου Τετραμήνου 2013 Παραρτήματος Ρόδου (180)

Προσκτήσεις 3ου Τετραμήνου 2013 Παραρτήματος Ρόδου (180) Προσκτήσεις 3ου Τετραμήνου 2013 Παραρτήματος Ρόδου (180) [1] : Arasse, Daniel : Ιστορίες ζωγραφικής / Ντανιέλ Αράς ; μετάφραση: Μαρία Μάνδακα [2] : Connell, R. W. : Το κοινωνικό φύλο / R.G.Connell ; μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

2013 2 2013 7 19 2013 9 18 70903262 @sfc.keio.ac.jp 1

2013 2 2013 7 19 2013 9 18 70903262 @sfc.keio.ac.jp 1 2013 2 2013 7 19 2013 9 18 70903262 @sfc.keio.ac.jp 1 1 2 3 4 5 6 2 0 1 0 2 0 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 5 5 1 NPO 5 2 NPO 5 3 5 4 NPO 5 5 5 6 5 6 1 NPO 5 6 2 AIR 5 6 3 5

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης

Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης Μάϊος 212 Γιατί θεωρούν µοιραία την έξοδο από το Ευρώ? Roubini (211): «Με την σηµερινή λιτότητα και

Διαβάστε περισσότερα