!"#ά%&'( 17 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#ά%&'( 17 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0"

Transcript

1 N'ώ+<(0 A%(<(27(ύ#;0, 0&"1$ή 2&3,$,4&3ή 3'& 5'.3ό%4&' 2&3,$,4ί'!"#ά%&'( 17 *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 6-/(%'7(ύ 9'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 6-/&%%&<4&5'7ή0 =2(5'4ί&0 65( 7"#ά%&'( &-5ό "<7&5&%"ί?(-4" 5;/ ό5' 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& (A91 "ί/&' 3"3(4έ/( 7&'?+(23'(+ίC"5&' "DE<"/ώ0, 7&' "?'7"/5+E/ό4&25" 25(/ 5&-5ό,+(/( G+&,-,+ό/'(?+(23'(+'24ό 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. ό5' G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ "ί/&' 3"3(4έ/(, ;?+(2&+4(<ή 5E/ 5'4ώ/ "ί/&' 25&3'&7ή. I &-5ή &?(5"%"ί 5; Gά2; 5;0!"#$%&'$ή *+,%έ..&%/ 25; 4&7+(('7(/(4'7ή. A-5ό?(- "D'2(++(?"ί 5;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό5&/ 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/?+(2&+4όC"5&' ά4"2& "ί/&' 4"5&G(%έ0 25( 2-/(%'7ό A91, ώ25" ; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ /& '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. 65;/!"J/2'&/ή?+(2έ<<'2;, (' 4"5&G(%έ0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' "7"ί/"0?(-?+(23'(+ίC(-/ G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5(- 2-/(%'7(ύ A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. 6" 4" 5( "?ί?"3( 5'4ώ/, ό5' 5& "?'5ό7'& 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(2&+4όC(/5&' ά4"2&, ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ 5;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 952', 25; 3'ά%"D; &-5ή "?'7"/5+E/ό4&25" 25; %"'5(-+<ί& 5E/ 7-4&'/(4έ/E/ '2(5'4'ώ/. 65;/ "?ό4"/; "D"5ά2(-4" 5; %"'5(-+<ί& '2(5'4'ώ/. I 2-/(%'7ή Cή5;2; 2" 4ί& &/('75ή ('7(/(4ί& &?(5"%"ί5&' &?ό 5έ22"+"'0 2-/'25ώ2"0: 5;/ '3'E5'7ή 7&5&/ά%E2;, 5; 3;4ό2'& 7&5&/ά%E2;, 5'0 "?"/3ύ2"'0 7&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 3;%&3ή 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0. Έ/&0 2;4&/5'7ό0?+(23'(+'25'7ό0?&+ά<E/ 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ "ί/&' 7&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&, 3;%&3ή ; 2,έ2; 5E/ "<,ώ+'e/ 5'4ώ/?+(0 5'0 5'4έ0, "7?"#+&24έ/"0 2" 7('/ό /ό4'24&. L" 3"3(4έ/( 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ G+&,-,+ό/'&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"' 5( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Ό5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 2-/(%'7ή?&+&<E<ή, 5( A91 7&' ; &?&2,ό%;2; &-Dά/(/5&' (' "?',"'+ή2"'0 &-Dά/(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 <'& /& &?(#ύ<(-/ 5;/ "Dά/5%;2; 5E/ 5(-0. Ό5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5; 2-/(%'7ή?&+&<E<ή (' "?',"'+ή2"'0?"+'7ό?5(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 <'& /& &?(#ύ<(-/ 5;/ -?"+G(%'7ή &ύd;2; 5E/ 5(-0. I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 4'&0 &/('75ή0 ('7(/(4ί&0 %&4Gά/"',ώ+& 25( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 ό?(- - 3"3(4έ/(- 5(- "?'?έ3(- 5'4ώ/, 5;0

2 ?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5E/ ('7(/(4'7ώ/ 25( "DE5"+'7ό - "?'7+&5(ύ/ 3ύ( 1+ώ5(/, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' -?;+"2'ώ/ '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, 7&', 3"ύ5"+(/, ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' G+ί27(/5&' 2" '2(++(?ί&.?+(23'(+'24ό0 5;0 G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί&0 &/&%ύ"5&' 4" Gά2; 4'& 3'&<+&44&5'7ή &/ά%-2; 25;/ (?(ί& ; '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ; (?(ί& 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, 5έ4/"5&' 4" 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0,?(- 2-/"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. Lί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή, ; (?(ί& (#"ί%"5&' 25;/ "?έ75&2; 5(-!"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0 <'& &/('75έ0 ('7(/(4ί"0 &?ό 5(/ Robert Mundell 25'0 &+,έ0 5;0 3"7&"5ί&0 5(- 1960, 4&0 -?(3"'7/ύ"'?E0 ; /(4'24&5'7ή 7&' ; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί <'& /& "D(-3"5"+ώ2"' G+&,-,+ό/'"0 3'&5&+&,έ0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Lό/'4"0 4"5&G(%έ0 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& /& 4"5&Gά%%(-/ 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, έ,(-/ &7ό4; 4"5&%ύ5"+"0 "?'?5ώ2"'0 25; G+&,-,+ό/'& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5( A91 &?ό ό5' ('?+(2E+'/έ0 4"5&G(%έ0. O25ό2(, ; ('7(/(4ί&?+(2"<<ίC"' 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;, 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 25&3'&7ή &ύd;2; 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/ ; (?(ί& &/&25+έ#"' 25&3'&7ά 5'0 "?'?5ώ2"'0 5'0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0 25;/?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. L&7+(,+ό/'&, 5( A91 "?'25+έ#"' 25;/?%ή+; &?&2,ό%;2; 7&' ό%"0 (' (/(4&25'7έ0 &Dί"0 (5'4έ0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "ί/&' &-D;4έ/"0 7&5ά 5(?(2(25ό 4"5&G(%ή0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. Lί& 4ό/'4; 4"5&G(%ή 25; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?ί2;0 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. Έ52', 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(7&%"ί 4"5&%ύ5"+; -?"+5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ 4"<&%ύ5"+; 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 &?ό 5;/?%"-+ά 5(- "DE5"+'7(ύ 5(4έ&, ; (?(ί& "D(-3"5"+ώ/"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 25( 2-/(%'7ό A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Έ/& 4"ίC(/?+&75'7ό?+όG%;4& 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 E0 "+<&%"ίe/ <'& 5; 5;0 ('7(/(4ί&0 &/&7ύ?5"' &?ό 5(/?"'+&24ό?(- 2

3 3;4'(-+<"ί 25'0 7-G"+/ή2"'0 /& 5'0,+;2'4(?('(ύ/ <'& G+&,-,+ό/'(-0?(%'5'7(ύ0 27(?(ύ0, 4" &?(5έ%"24& /& 3;4'(-+<"ί5&' 25;/ ('7(/(4ί&. Ά%%&?+(G%ή4&5& &/&7ύ?5(-/ &/&#(+'7ά 4" 5'0 3-27(%ί"0?+(23'(+'24(ύ 5E/ 3'&5&+&,ώ/?(-?+(7&%(ύ/ 3'&7-4ά/2"'0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, 7&' &/&#(+'7ά 4" 5'0,+(/'7έ0-25"+ή2"'0 4" 5'0 (?(ί"0 5ό2( (' 3'ά#(+"0 3'&5&+&,έ0 ό2( 7&' ; /(4'24&5'7ή 7&' 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?;+"άc(-/ 5'0 ('7(/(4ί" ! "#$%&'(ή *ή+,-, (.' +% /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ Ό?E0 "ί3&4" 25(!"#ά%&'( 12, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 2" 4ί& &/('75ή ('7(/(4ί& &?(5"%"ί5&' &?ό 5έ22"+"'0 2-/'25ώ2"0: 5;/ '3'E5'7ή 7&5&/ά%E2;, 5; 3;4ό2'& 7&5&/ά%E2;, 5'0 "?"/3ύ2"'0 7&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 3;%&3ή 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0. I 2-/(%'7ή Cή5;2;, "D '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά (A91 25;/ ('7(/(4ί&. Y = C + I + G + X M R R R R R R R R (17.1 ό?(- Y "ί/&' 5( 2-/(%'7ό?+(Sό/ (A91, C "ί/&' ; 2-/(%'7ή '3'E5'7ή 7&5&/&%E5'7ή 3&?ά/;, 9 "ί/&' ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "?"/3ύ2"'0, G "ί/&' ; 2-/(%'7ή 3;4ό2'& 7&5&/&%E5'7ή 3&?ά/;, X ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "D&<E<έ0 7&' : ; 2-/(%'7ή 3&?ά/; <'& "'2&<E<έ0. Ό%"0 (' 4"5&G%;5έ0 (+ίc(/5&' 2"?+&<4&5'7(ύ0 ό+(-0, 3;%&3ή <'& "?ί?"3( 5'4ώ/. L&7+(,+ό/'& 5( 2-/(%'7ό?+(Sό/?+(23'(+ίC"5&' &?ό 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, ; (?(ί& 4" 5; 2"'+ά 5;0 "D&+5ά5&' &?ό 5(-0?ό+(-0 4'&0 ('7(/(4ί&0 (7"#ά%&'( 7&' "+<&2ί& 7&' 5;/ &?(5"%"24&5'7ό5;5& 25;/ 7&5&/(4ή 5(-0. I 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(2&+4όC"5&' ώ25" /& 4" 5;/?+(2#(+ά, 4έ2E?+(2&+4(<ή0 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/, 5E/ 7&' 5E/ "?'5(7ίE/. I 7"J/2'&/ή?+(2έ<<'2; (G%. Keynes (1936, Hicks (1937 "?'7"/5+ώ/"5&' 25; G+&,-,+ό/'&?"+ί(3(, 7&5ά 5;/ (?(ί& 5( "?ί?"3( 5E/ 5'4ώ/ (7&' 3"3(4έ/(. A?ό 5; 25'<4ή?(- 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/ 4?(+"ί /&?+(2&+4(25"ί ώ25" /& 3'&2#&%ί2"' 5;/ '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ;?+(2&+4(<ή <ί/"5&' 4έ2E 5(- 2-/(%'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. I 2-/(%'7ή?+(2#(+ά?+(2&+4όC"5&' 25'0 5;0 Cή5;2;0.!&5ά 2-/έ?"'&, G+&,-,+ό/'&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"' 5( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. A-5ή "ί/&' ; G&2'7ή 3'&#(+ά 5;0 7"J/2'&/ή0?+(2έ<<'2;0 &?ό 5; 4&7+(,+ό/'& 7%&22'7ή?+(2έ<<'2;. 65;/ 5;/ &?%(ύ25"+; 3-/&5ή 4(+#ή 5(- 7"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0. 3

4 %-:'%4'-;ό= +,= "#$%&'(ή= T"E+(ύ4" ό5' ; &;&<=&3ή 3'='$ά?<%/ C 2-/ά+5;2; 5(- "'2(3ή4&5(0. C = C(Y T RR R R R R R R R R (17.2 ό?(- T "ί/&' 5( ύp(0 5E/ Bό+<$. I 2,έ2; 4"5&Dύ '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0 7&' "'2(3ή4&5(0 ό5&/ &/"G&ί/"' 5( "'2ό3;4&, (' 7&5&/&%E5έ0 7&5&/&%ώ/(-/?"+'22ό5"+(. O25ό2(, ; ό5' <"/'7ά &/"G&ί/"' %'<ό5"+( 2" 2,έ2; 4" 5;/ ά/(3( 5(- "'2(3ή4&5(0, 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 &?(5&4'"ύ"5&'. U+;2'4(?('ώ/5&0 5;/?+ώ5;?&+ά<E<( 5;0 2-/ά+5;2;0 (17.2, (' &-5έ0 4?(+(ύ/ /& 25; 0 < C (Y T < 1 R R R R R R R R R (17.3 ό5' 5( ύd, =<$ "*"$;ύ%"<$ 9, "ί/&' G+&,-,+ό/'& "DE<"/έ0 (3"3(4έ/(, 7&' "D&+5ά5&' &?ό 5'0?+(23(7ί"0 5E/ "?',"ί+;2"e/ 7&' 5E/ "?"/3-5ώ/ <'& 5; 4"%%(/5'7ή 7"+3(#(+ί& 5(- 7"#&%&ί(-. V( ύp(0 5E/ Bό+<$ T 7&' 5E/ ;/4,%ί<$ ;'*'$ώ$ ό5'?+(23'(+ίc"5&' "DE<"/ώ0 &?ό 5;/ 7-Gέ+/;2;, 4έ2E?(%'5'7ώ/ &?(#ά2"e/?(- 5; 5(- 7+&5'7(ύ?+(J?(%(<'24(ύ. V( 5;0 2-/(%'7ή0 '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0, 5E/ "?"/3ύ2"E/ 7&' 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(23'(+ίC"' 5; ".Eώ+&' ;'*ά$/ E. A-5ή &/&#έ+"5&' 7&' E0 '*,++όb/%/, 7&' (+ίc"5&' E0, E = C + I + G = C(Y T + I + G R R R R R R R (17.4 L" 5'0 7ά/&4" E0 5ώ+&, ; 2-/(%'7; "<,ώ+'& 3&?ά/; &?ό 5( ύp(0 5(- 2-/(%'7(ύ "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 Y, 7&' 5( ύp(0 5E/ "?"/3ύ2"E/ 7&' 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, 7&' &+/;5'7ά &?ό 5( ύp(0 5E/ 2-/(%'7ώ/ #ό+e/ % /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ A?ό 5;/ (17.1, ; 3'&#(+ά "'2(3ή4&5(0 7&' 3&?ά/;0 '2(ύ5&' 4" 5; 3'&#(+ά 5E/ "D&<E<ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0, 3;%&3ή 5( &%,Fύ.&, CA. 65( &?%ό &-5ό ό5' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ '2(ύ5&' 4" 5; 3'&#(+ά "D&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ &?ό 5'0 "'2&<E<έ0 7&' -?;+"2'ώ/. 4

5 A?ό 5;/ (17.1 7&' 5; (17.4 '2,ύ"' ό5', Y E = X M R R R R R R R R R ( (7"'4έ/(- /&?+(23'(+'25"ί ; 3'&#(+ά 5(- 2-/(%'7(ύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 &?ό 5;/ 2-/(%'7ή "<,ώ+'& /& &/&%ύ2(-4" 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, CA = X M R R R R R R R R R R (17.6 ό?(- CA "ί/&' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. T& ό5' ( ό<7(0 5E/ "D&<E<ώ/ "ί/&' &+/;5'7ή 2-/ά+5;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 Q, 2-/ά+5;2; 5;0 Cή5;2;0 &?ό 5( "DE5"+'7ό Y*. I?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&, '2(ύ5&' 4", Q = SP P * R R R R R R R R R R (17.7 O25ό2(, "?"'3ή 5& "?ί?"3& 5'4ώ/ P 7&' G+&,-,+ό/'& 3"3(4έ/&, (' 4"5&G(%έ0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "D&+5ώ/5&' &?ό 5'0 4"5&G(%έ0 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0.!&5ά 2-/έ?"'&, 4?(+(ύ4" /& <+άp(-4" 5; 2-/ά+5;2; Cή5;2;0 5E/ "D&<E<ώ/ E0, X = X(S,Y * R R R R R R R R R R (17.5 ό?(- S "ί/&' ; (/(4&25'7ή '2(5'4ί& 5(- /(4ί24&5(0. ό5', X S < 0,1 > X Y * > 0 R R R R R R R R R (17.6 A/&5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0?+(7&%"ί G+&,-,+ό/'& &/&5ί4;2; 7&' 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4"'ώ/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, 7ά/"' 5& "<,ώ+'& 7&' -?;+"2ί"0 &7+'Gό5"+& 2" 2,έ2; 4" 5& &/5ί25(',& 5(- "DE5"+'7(ύ. H?(5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0?+(7&%"ί G+&,-,+ό/'& -?(5ί4;2; 7&' 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, 7ά/"' 5& "<,ώ+'& 7&' -?;+"2ί"0 &7+'Gό5"+& 2" 2,έ2; 4" 5& &/5ί25(',& 5(- "DE5"+'7(ύ. 5

6 A?ό 5;/ ά%%;, 4ί& &ύd;2; 5(- A91 (Cή5;2;0 &-Dά/"' 5'0 "<,ώ+'"0 "D&<E<έ0, 4έ+(0 5;0 Cή5;2;0 5& "<,ώ+'& 7&' 5'0 "<,ώ+'"0 -?;+"2ί"0. ό5' ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 7&' -?;+"2'ώ/ "7?"#+&24έ/(0 25( Dέ/( /ό4'24&, "ί/&' 2-/ά+5;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 Q, 2-/ά+5;2; 5(- "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 Y. O25ό2(, "3ώ &?&'5"ί5&' '3'&ί5"+;?+(2(,ή. ό<7(0 5E/ "<,ώ+'e/ "'2&<E<ώ/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24& (+ίc"5&' E0, M = M * /Q R R R R R R R R R R (17.7 ό?(- M* "ί/&' ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 4&0 2" Dέ/( /ό4'24&. Ό5&/ &/&5'4ά5&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& (&/"G&ί/"' 5( Q, <'& 3"3(4έ/( ό<7( "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24&, (' "<,ώ+'"0 "'2&<E<έ0 "7?"#+&24έ/"0 2" "<,ώ+'( /ό4'24& 4"'ώ/(/5&'. A?ό 5;/ ά%%;, ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24& &-Dά/"5&', 5& Dέ/&?+(Sό/5&' 2,"5'7ά ά+&?'( "%7-25'7ά. A/5ί25(',&, ό5&/ -?(5'4ά5&' ;?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& (?έ#5"' 5( Q, <'& 3"3(4έ/( ό<7( "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24&, (' "<,ώ+'"0 "'2&<E<έ0 "7?"#+&24έ/"0 2" "<,ώ+'( /ό4'24& &-Dά/(/5&'. A?ό 5;/ ά%%;, ( ό<7(0 5E/ "'2&<E<ώ/ 2" Dέ/( /ό4'24& 4"'ώ/"5&', 5& Dέ/&?+(Sό/5&' 2,"5'7ά &7+'Gό5"+&, ά+& %'<ό5"+( "%7-25'7ά.!&5ά 2-/έ?"'&, 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&0 3"/ "ί/&' GέG&'( ό5'?+(7&%"ί &ύd;2; 5(- ό<7(- 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. A/5ί25(',&, 4ί& -?(5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 3"/ "ί/&' GέG&'( ό5'?+(7&%"ί 4"ίE2; 5(- ό<7(- 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"+#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. N'& /& 2-4G"ί 7ά5' 5έ5('(, ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 <'& /& "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 4(/ά3&, ώ25" /& "D(-3"5"+ώ2"' 5;/ "?ί?5e2; 5;0 4"5&G(%ή0 5E/ 2,"5'7ώ/ 5'4ώ/ 25(/ ό<7( 5E/ "'2&<E<ώ/ "7?"#+&24έ/E/ 2" "<,ώ+'( /ό4'24&. 65( &-5ή0 5;0 3'ά%"D;0 3"ί,/(-4" ό5' &-5ή ; 3;%&3ή ό5' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 <'& "'2&<E<έ0 "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5; 4(/ά3&, 3"/ "ί/&' &?&+&ί5;5;?+(7"'4έ/(- 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 /& "?'3"'/ώ2"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, ή 4ί& -?(5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 /& 5( G"%5'ώ2"'. 65;/?+&<4&5'7ό5;5& &?&'5"ί5&' 4ί& %'<ό5"+( &?&'5;5'7ή ; Marsall Lerner, 2ύ4#E/& 4" 5;/ (?(ί& 5( 5E/ &?ό%-5e/ 5'4ώ/ 5E/ "%&25'7(5ή5E/ 5;0 Cή5;2;0 <'& "'2&<E<έ0 7&' "D&<E<έ0 -?"+G&ί/"' 5; 4(/ά3&. 6

7 65; 2-/έ,"'& &-5ή 5;0 ό5' ; Marshall Lerner '7&/(?('"ί5&', 7&' ό5' 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ 7&' &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, "/ώ 4ί& &/&5ί4;2; 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ 7&' 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. T& "?'?%έ(/ ό5', "?"'3ή 5& "?ί?"3& 5'4ώ/ P 7&' G+&,-,+ό/'& 3"3(4έ/&, (' G+&,-,+ό/'"0 4"5&G(%έ0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 "D&+5ώ/5&' &?ό 5'0 4"5&G(%έ0 5;0 (/(4&25'7ή0 '2(5'4ί&0.!&5ά 2-/έ?"'&, 4?(+(ύ4" /& <+άp(-4" 5; 2-/ά+5;2; Cή5;2;0 5E/ "'2&<E<ώ/ E0, M == M (S,Y = M *(S,Y S R R R R R R R R (17.8 ό5', R R R R R R R M * Y > 0, M * S < 0 R R R R R R R R R (17.9 9ί4&25" 5ώ+& /& "D"5ά2(-4" 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5(- '2(C-<ί(- 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. CA = X M = X(S,Y * M * (S,Y S = CA(S,Y,Y * RR R R R (17.10 A?ό 5'0 (17.5 7&' (17.8, 7&' 4" 5;/ ό5' '2,ύ"' ; Marshall Lerner, ; ( /"?ά<"5&', CA S < 0 R R R R R R R R R R (17.11 Lί& &/&5ί4;2; 5;0 '2(5'4ί&0 (&ύd;2; 5(- S "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, "/ώ 4ί& -?(5ί4;2; (4"ίE2; 5(- S 5( G"%5'ώ/"'. I -?(5ί4;2;?+(7&%"ί &ύd;2; 5(- ό<7(- 5E/ "D&<E<ώ/ ("D&<E<έ0 4"ί(/ "'2&<E<έ0 4"'ώ/"' 5'0 2,"5'7έ0 5'4έ0 "D&<(4έ/E/-"'2&<(4έ/E/ 7&'?+(7&%"ί &ύd;2; 5;0 2,"5'7ή0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/, "/ώ 5( 4ί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. 9?'?%έ(/, ; ( /"?ά<"5&', CA Y < 0 R R R R R R R R R R (

8 CA Y * > 0 R R R R R R R R R R (17.13 Lί& &ύd;2; 5(- "<,E+ί(- "'2(3ή4&5(0 "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "'2&<E<έ0, "/ώ 4ί& &ύd;2; 5(-?&<7ό24'(- "'2(3ή4&5(0 G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ &-Dά/"' 5; Cή5;2; <'& "D&<E<έ B4.6#64ό$'. -+,$ D2%4ά D2.Eώ$ (.' Έ,(/5&0 &/&%ύ2"' 5(-0?+(23'(+'25'7(ύ0?&+ά<(/5"0 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, 4?(+(ύ4" 5ώ+& /& &/&%ύ2(-4" 5'0 <'& G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/. I 2-/(%'7ή '2(ύ5&' 4" 5( 5;0 2-/(%'7ή0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0 2-/ 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/. H 2-/(%'7ή Cή5;2;?+(23'(+ίC"5&' &?ό, D = C(Y T + I + G + CA(S,Y,Y * = D(Y, I,G,T,S,Y * R R R R (17.14 I 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 2-/ά+5;2; 5(- 2-/(%'7(ύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0, &%%ά ; "?ί?5e2; 5(- "'2(3ή4&5(0 25;/ 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5; 4(/ά3& <'& 3ύ( %ό<(-0. 1+ώ5(/, 3'ό5' 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 25'0 &?(5&4'"ύ2"'0, 7&', 3"ύ5"+(/, 3'ό5' 4έ+(0 5(- "'2(3ή4&5(0 2" "'2&<E<έ0. I 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 "D&+5ά5&' &?ό 5'0 "?"/3ύ2"'0, 5'0 3;4ό2'"0 3&?ά/"0 7&' 5(?&<7ό24'( "'2ό3;4&, "/ώ "D&+5ά5&' &+/;5'7ά &?ό 5;/ 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5(-0 2-/(%'7(ύ0 #ό+(-0. 65;/ '2(++(?ί&, ; 2-/(%'7ή '2(ύ5&' 4" 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4&. T& '2,ύ"', Y = D(Y, I,G,T,S,Y * R R R R R R R R (17.15?+(23'(+'24ό0 5;0 '2(++(?ί&0?&+ί25&5&' 25( W'ά<+&44& (/ (+'Cό/5'( άd(/& 4"5+ά5&' 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& (Y 7&' 25(/ άd(/& ; 2-/(%'7ή Cή5;2; D. H '2(++(?ί& G+ί27"5&' 25( 2;4"ί(?(- ; 2-/ά+5;2; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 ( έ4/"5&' 4" 5;/ 4" 7%ί2; 45. 9ί/&' &?%ό /& 3"ίD"' 7&/"ί0 ό5' 4ί& &ύd;2; 5E/ "?"/3ύ2"E/, 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ 7&' 5(-?&<7ό24'(- "'2(3ή4&5(0 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 7&' 7&5ά 2-/έ?"'& 5(- A91. Lί& &ύd;2; 5E/ #ό+e/ (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 7&' 5(- A91. 8

9 V' "?'?5ώ2"'0 έ,"' ό4e0 4ί& 4"5&G(%ή 25;/ '2(5'4ί&; Lί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 (&ύd;2; 5(- S (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, "?'3"'/ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 7&' 4"5&7'/"ί 5; 2-/ά+5;2; D?+(0 5& 7ά5E.!&5ά 2-/έ?"'&, ό?e0 #&ί/"5&' 7&' 25( W'ά<+&44& 17.2, 4ί& &/&5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91. 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 (4"ίE2; 5(- S (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0, G"%5'ώ/"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/, 7&' 4"5&7'/"ί 5; 2-/ά+5;2; D?+(0 5& 7ά5E.!&5ά 2-/έ?"'&, ό?e0 #&ί/"5&' 7&' 25( W'ά<+&44& 17.2, 4ί& -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91.!&5ά 2-/έ?"'&, 4" 3"3(4έ/(-0 5(-0 "DE<"/"ί0?&+ά<(/5"0?(- "?;+"άc(-/ 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, ό?e0 (' "?"/3ύ2"'0, (' 3;4ό2'"0 3&?ά/"0, (' #ό+(' 7&' 5(?&<7ό24'( A91, ; &%,++,*ί' %=/$ '.,+ά '.'1ώ$ 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή G+&,-,+ό/'& 2,έ2; 4"5&Dύ 2-/(%'7(ύ A91 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. A/&5ί4;2; 5;0 (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 4"'ώ/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( A91, "/ώ -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή 7&' 5(?+&<4&5'7ό A91. I '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/?&+ί25&5&' &?ό 5;/ 7&4?ύ%; DD 25( W'ά<+&44& L?(+"ί /& 7&' E0 ; 3'4*ύ?/ Fή=/%/ '.'1ώ$ 2" 2,έ2; 4" 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. 5;0 7&4?ύ%;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 "D&+5ά5&' G"G&ίE0 &?ό 5(-0 -?ό%('?(-0 "DE<"/"ί0?&+ά<(/5"0. N'&?&+ά3"'<4&, 4ί& &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 DD?+(0 5& 3"D'ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, ; 2-/(%'7ή Cή5;2; &-Dά/"5&', %ό<e 5E/ &-D;4έ/E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?(- &-Dά/(-/ 5; 2-/(%'7ή "<,ώ+'& 3&?ά/;. I?"+ί?5E2; &-5ή?&+ί25&5&' 25( W'ά<+&44& A/5ί25(',"0 "ί," 7&' 4ί& 4"ίE2; 5E/ #ό+e/, ; (3;<(ύ2" 2" &ύd;2; 5(- "'2(3ή4&5(0 5E/ 7&5&/&%E5ώ/ 7&' &ύd;2; 5;0 '3'E5'7ή0 7&5&/ά%E2;0, ή 4ί& &ύd;2; 5(-?&<7ό24'(- (3;<(ύ2" 2" &ύd;2; 5;0 Cή5;2;0 <'& "D&<E<έ B4.6#64ό$'. -+'= G4,;.+.2%4έ= I 7&4?ύ%; DD 3"/ &+7"ί <'& /&?+(23'(+ί2(-4" 5( "'2ό3;4& '2(++(?ί&0. L&0 %έ"' ή5&/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; <'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. O25ό2(, ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 3"/ "ί/&' 3"3(4έ/;. Ό?E0 "ί3&4" 25(!"#ά%&'( 15, ; G+&,-,+ό/'& '2(5'4ί&?+(2&+4όC"5&' έ52' ώ25" /& "D'2(++(?"ί 5; &<(+ά 2-/&%%ά<4&5(0, ώ25" /& '7&/(?('"ί5&' ; &7ά%-?5; '2(3-/&4ί& 5E/ "?'5(7ίE/. A/5ί25(',& 5& "<,ώ+'& "?'5ό7'&?+(2&+4όC(/5&' έ52' ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0. 1+(7"'4έ/(- /&?+(23'(+ί2(-4" 5&-5ό,+(/& 5( "'2ό3;4& 7&' 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& /& "/2E4&5ώ2(-4" 25;/ &/ά%-2ή 4&0 5'0 '2(++(?ί&0 5E/,+;4&5&<(+ώ/. 9

10 I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0 &?&'5"ί 5;/?+(2&+4(<ή 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0, 7&' 5;/ 5&-5ό,+(/; '7&/(?(ί;2; 5;0 &7ά%-?5;0 '2(3-/&4ί&0 5E/ "?'5(7ίE/, ώ25" /& "D'2(++(?"ί ; &<(+ά 2-/&%%ά<4&5(0. Ό?E0 "ί3&4" 25; 3'ά%"D; 15, ; '2(++(?ί&0 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 "ί/&', M s P = M d P = L(Y,i R R R R R R R R R (17.16 ό?(- 5( : 5ώ+& 2-4G(%ίC"' 5;/?(2ό5;5& 5(-,+ή4&5(0 7&' ό,' 5'0 "'2&<E<έ0. I 2-/ά+5;2; L 2-4G(%ίC"' 5; Cή5;2;,+ή4&5(0 ; (?(ί& &?ό 5( 2-/(%'7ό "'2ό3;4& Y 7&' &+/;5'7ά &?ό 5( (/(4&25'7ό "?'5ό7'( i. N'& 3"3(4έ/;?+(2#(+ά,+ή4&5(0 M s 7&' 3"3(4έ/( "?ί?"3( 5'4ώ/ P, ; ( /"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "<,ώ+'(- "'2(3ή4&5(0 Y 7&' (/(4&25'7(ύ "?'5(7ί(-, ώ25" ; &<(+ά,+ή4&5(0 /&?&+&4έ/"' 2" '2(++(?ί&. AύD;2; 5(-?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 &-Dά/"' 5; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0. L" 3"3(4έ/; 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 &-5ό &?&'5"ί 4ί& &ύd;2; 5E/ (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/ ώ25" /& ; Cή5;2;,+ή4&5(0 -?έ+ 5(7(#ό+E/,+"E<+ά#E/ 7&' /& ; '2(++(?ί&,E+ί0 /& &%%άd"' ; 2-/(%'7ή Cή5;2;,+ή4&5(0. &-5ή 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/,?(- &?(5"%"ί 5; &%,++,*ί' =/ ".Eώ+&' '.,+ά E+ή4'=,, 3"/ "ί/&'?&+ά ; </E25ή 4&0 7&4?ύ%; LM. 1&+ί25&5&' 3'&<+&44&5'7ά 25( 7ά5E 3"D'ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5( V&-5ό,+(/& ό4e0 4" 5;/ /& '7&/(?('"ί5&' 7&' ; '2(++(?ί&0 5E/ &<(+ώ/ 2-/&%%ά<4&5(0. A-5ή, 4" 5'0 έ,(-4" 7ά/"' <'& (-3"5"+ό5;5& 5E/ "?"/3-5ώ/ &?έ/&/5' 25(/ 7ί/3-/(, 3"/ "ί/&'?&+ά ; =<$ "*&=,3ί<$. A-5ή &?&'5"ί ό5', i = i * Se S S R R R R R R R R R (17.17 ό?(- i* "ί/&' 5( "?'5ό7'( 5(- Dέ/(- /(4ί24&5(0, 7&' S e ;?+(23(7ώ4"/; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. I (17.17,?(- &?(5"%"ί 5; '2(++(?ί&0 5E/ &<(+ώ/ 2-/&%%ά<4&5(0,?&+ί25&5&' 3'&<+&444&5'7ά 25( 7ά5E 7&' &+'25"+ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5(

11 I 5&-5ό,+(/; '7&/(?(ί;2; 5E/ ( &' (17.17?+(23'(+ίC"' 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ A91 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& -?ά+,"' G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0. A-5ή 2,έ2; &/&%ύ"5&' 3'&<+&44&5'7ά 25( W'ά<+&44& 17.5, ό?(- #&ί/"5&'?e0 ; 5&-5ό,+(/; '2(++(?ί& 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 &<(+έ0 2-/&%%&<4ά5(0?+(23'(+ίC(-/ 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 (5;/ 7&4?ύ%; AA, <'& 3"3(4έ/; "<,ώ+'&?+(2#(+ά,+ή4&5(0, 3"3(4έ/& "?'5ό7'& 7&' 3"3(4έ/"0?+(23(7ί"0 <'& 5;/?(+"ί& 5;0 4"%%(/5'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. &-5ή 2,έ2; 2-/ά<"5&' 25( "?ά/e 7&' 3"D'ά 5"5&+5;4ό+'( 5(- W'&<+ά44&5( A?ό 5( W'ά<+&44& 17.5?+(7ύ?5"' ό5' ό2( -P;%ό5"+( "ί/&' G+&,-,+ό/'& 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&, 5ό2( /& "ί/&' 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, ώ25" /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0. HP;%ό5"+(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4& 2;4&ί/"' -P;%ό5"+& "<,ώ+'& "?'5ό7'&, ά+& 7&' -P;%ό5"+; '2(5'4ί&. &-5ή 2,έ2; 4"5&Dύ?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0 7&' (/(4&25'7ή0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& 3'&5;+"ί5&' ; '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, &/&?&+ί25&5&' E0 ; 7&4?ύ%; AA 25( W'ά<+&44& V' 4"5&7'/"ί ό4e0 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0. Έ/&0?&+ά<E/ "ί/&' ; "<,ώ+'&?+(2#(+ά,+ή4&5(0. 65( W'ά<+&44& 17.7?&+(-2'άC(-4" 5'0 G+&,-,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 4ί&0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& 3"D'ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, &-Dά/"5&' 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&?(- &?&'5"ί5&' <'& /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, ή <'& 3"3(4έ/( "'2ό3;4& 4"'ώ/"5&' ; &?&'5(ύ4"/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. A-5ό 2-4G&ί/"' 3ί(5' 4ί& &ύd;2; 5;0 "<,ώ+'&0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0?+έ?"' /& 2-/(3"-5"ί& &?ό &/5ί25(',; &ύd;2; 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0. I Cή5;2;,+ή4&5(0 4?(+"ί /& G+&,-,+ό/'& "ί5" &/ ; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0 (&ύd;2; 5(-?+&<4&5'7(ύ "'2(3ή4&5(0, ή &/ 5& "<,ώ+'& (/(4&25'7ά "?'5ό7'& 7ά5'?(- (3;<"ί 2"?5ώ2; 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. "ί/&' (' "?'?5ώ2"'0 4'&0 &ύd;2;0 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/, 4'&0 &ύd;2;0 5E/ "?'5(7ίE/, 4ί&0 &ύd;2;0 5;0?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0, ή 4ί&0 &-5ό/(4;0 &ύd;2;0 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0. Ό%"0 &-5έ0 (' 4"5&G(%έ0 4"5&7'/(ύ/ 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& &+'25"+ά. N'& 3"3(4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, 4"'ώ/"5&' 5(?+&<4&5'7ό "'2ό3;4&?(- &?&'5"ί5&' <'& /& -?ά+,"' '2(++(?ί& 25'0,+;4&5&<(+έ0, ή <'& 3"3(4έ/( "'2ό3;4& &-Dά/"5&' ; &?&'5(ύ4"/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& B4.6#64ό$'. -5 ;ί. D$%'(+ή 8'(%$%;ί. ' G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί& 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ 25'0,+;4&5&<(+έ0?+(23'(+ίC(-/ 5( A91 7&' 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. I G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί&?&+(-2'άC"5&' 25( W'ά<+&44&

12 V( A91 '2(++(?ί&0 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(23'(+ίC(/5&' 25( 2;4"ί( 5(4ή0 5E/ 3ύ( 7&4?-%ώ/ DD 7&' AA. 65( 2;4"ί( &-5ό 5( A91 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& '7&/(?('(ύ/ 5'0 '2(++(?ί&0 5ό2( 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό2( 7&' 25'0,+;4&5&<(+έ0. I '2(++(?ί& &-5ή "ί/&' A/ ; ('7(/(4ί& "75ό0 '2(++(?ί&0, ; 2-/&%%&<4&5'7ή ά4"2& ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ (',+;4&5&<(+έ0, "/ώ 5( "?ί2;0 ώ25" /& -?ά+d"' "Dί2E2; 5;0 2-/(%'7ή0?+(2#(+ά0 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. N'&?&+ά3"'<4&, &/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4"<&%ύ5"+; &?ό 5;/?+(2#(+ά, (' 3(-/ 5& 5(-0 /& 4"'ώ/(/5&', &-Dή2(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0, 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;,?+(7"'4έ/(- /& &?(7&5&25ή2(-/ 5& 5(-0 25& 7&/(/'7ά 5(-0 "?ί?"3&. A/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' 4'7+ό5"+; &?ό 5;/ 2-/(%'7ή?+(2#(+ά, (' 3(-/ 5& 5(-0 /& &-Dά/(/5&', 4"'ώ2(-/ 5;/?&+&<E<ή 5(-0 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, ώ25" /& &?(#ύ<(-/ 2-22ώ+"-2; L"2(,+ό/'&, "75ό0 &?ό 5;/?+(2&+4(<ή 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5;0 2-/(%'7ή0?&+&<E<ή0?+(0 5'0 5;0 -?ά+d(-/ 7&' 4"5&G(%έ0 25( "?ί?"3( (3;<ή2(-/ 25&3'&7ά 5;/ ('7(/(4ί&?+(0 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;. 9ά/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; -?"+G&ί/"' 5;/?&+&<E<ή?%ή+(-0 -?ά+d(-/ &-Dή2"'0 7&' 5'4ώ/, "/ώ 2-4G"ί "ά/ ; Cή5;2; -?(%"ί?"5&' 5;0?&+&<E<ή0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. O25ό2(, G+&,-,+ό/'&, %ό<e 5;0 &7&4Pί&0 5E/ 7&' 5E/ 5'4ώ/, &/ ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 3"/ "ί/&' "?&+7ή0, ; ('7(/(4ί& 4?(+"ί /& '2(++(?ή2"' 2" "?ί?"3&?&+&<e<ή0?(- -?(%"ί?(/5&' 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2; ' +,= I.(4%%'(%$%;'(ή= 9%&'+'(ή= 9ά/ ; ('7(/(4ί& '2(++(?"ί 2" "?ί?"3& 7ά5E 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 25( G+&,-,+ό/'( &-5ό -?ό3"'<4& ; 4&7+(('7(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί /& 5;/ 4"5&7'/ή2"'?+(0 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;. T& 25'0 "?'?5ώ2"'0 &?ό 3ύ( "'3ώ/ 4"5&G(%έ0 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0. L"5&G(%έ0 25; $,4&%4'=&3ή *,?&=&3ή, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& 5; 4"5&G(%ή 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0, 7&' 4"5&G(%έ0 25; ;/4,%&,$,4&3ή *,?&=&3ή, 4" 5; 4(+#ή "ί5" 4"5&G(%ώ/ 5E/ 2-/(%'7ώ/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, "ί5" 4"5&G(%ώ/ 5E/ 2-/(%'7ώ/ #ό+e/. 65( W'ά<+&44& 17.9 "D"5άC(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0?+(2E+'/ή0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 4"ίE2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ 7&' 5;/ -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. I -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 4" 5; 2"'+ά 5;0 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5E/ "D&<E<ώ/, ; (?(ί& &-Dά/"' 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;, 7&' έ52' 5( A91 &-Dά/"5&'. 9ά/ 5( A91 25( 2;4"ί( 1 G+ί27"5&' 7ά5E &?ό 5( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 4ί& 5έ5('&?(%'5'7ή?(- 5( (3;<"ί 25( 2;4"ί( 2, (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 &/"+<ί&0. 12

13 65( W'ά<+&44& "D"5άC(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0?+(2E+'/ή0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0, 4" 5; 4(+#ή "ί5" 5;0 &ύd;2;0 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/, "ί5" 5;0 4"ίE2;0 5E/ #ό+e/. I 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (3;<"ί 2" &ύd;2; 5;0 2-/(%'7ή0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0, ; (?(ί& (3;<"ί 2" &ύd;2; 5(- A91. O25ό2(, 4" 3"3(4έ/; 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; &-D;4έ/; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'& 5( 4"<&%ύ5"+( ό<7( 2-/&%%&<ώ/?(- 2-/"?ά<"5&' 5( -P;%ό5"+( A91 (3;<"ί 2" &ύd;2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/, ; (?(ί&?+(7&%"ί &/&5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& ; '2(++(?ί& 25'0 &<(+έ0 2-/&%%ά<4&5(0. L" 5; 2"'+ά 5;0, ; &/&5ί4;2; 5;0 '2(5'4ί&0 (3;<"ί 2"?"+&'5έ+E 4"ίE2; 5E/ "D&<E<ώ/, 4" &?(5έ%"24& /& -?ά+,"' 4"+'7ή "D(-3"5έ+E2; (crowding out 5E/ "?'?5ώ2"E/ 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2;. I ('7(/(4ί& '2(++(?"ί 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( 5ό2( 5( A91 ό2( 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& G+ί27(/5&' 2" -P;%ό5"+& "?ί?"3&. 6-4?"+&24&5'7ά, 4ί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί ά4"2; -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή 4&0 "?'5+έ?"' /& &/&%ύ2(-4" 5'0 "/3"/3"'<4έ/"0 &/5'3+ά2"'0 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 2" "DE<"/"ί0 3'&5&+&,έ0 (' (?(ί"0?+(7&%(ύ/ &?(7%ί2"'0 5(- A91 &?ό 5( A91?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. N'&?&+ά3"'<4&, &0 3(ύ4" 5;/?"+ί?5E2; 5(- W'&<+ά44&5( I ('7(/(4ί& &+,'7ά G+ί27"5&' 25( 2;4"ί( 1, 25( (?(ί( 5( A91 "ί/&' 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 Y f, 7&' ; (/(4&25'7ή '2(5'4ί& 25( "?ί?"3( S 1. Xό<E 4'&0 &/&?ά/5",;0 ύ#"2;0, 4"'ώ/"5&' 5(?&<7ό24'( A91 Y*, 7ά5'?(- (3;<"ί 2" 4"ίE2; 5;0 Cή5;2;0 <'& 5'0 "<,ώ+'"0 "D&<E<έ0, 7&' 4"5&7ί/;2; 5;0 7&4?ύ%;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 DD?+(0 5& &+'25"+ά. I /έ& G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& "ί/&' 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( ; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 5( 2-/(%'7ό A91 "ί/&',&4;%ό5"+& (έ,"' 7-7%'7ή &/"+<ί&, 7&' 5( /ό4'24& έ,"' ; 4"ίE2; 5;0 Cή5;2;0,+ή4&5(0 <'& 2-/&%%&<έ0?(-?+(7&%"ί5&' &?ό 5; 4"ίE2; 5(- A91 (3;<"ί 2" -?"+Gά%%(-2&?+(2#(+ά,+ή4&5(0 25;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0, 4"ίE2; 5E/ (/(4&25'7ώ/ "?'5(7ίE/ 7&' &-5ή 4" 5; 2"'+ά 5;0?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0. I 4"ίE2; 5E/ "?'5(7ίE/ 7&' ; -?(5ί4;2; &-Dά/(-/ "/ 4έ+"' 5;/ "<,ώ+'& Cή5;2;, &%%ά &-5ό 3"/ &+7"ί <'& 5;/ &?(7&5ά25&2; 5;0 Cή5;2;0 25( &+,'7ό 5;0 "?ί?"3(. Wύ( "ί/&' (' 5+ό?(' 4" 5(-0 (?(ί(-0 ; 4?(+(ύ2" /& "D(-3"5"+ώ2"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 &-5ή0 5;0 3'&5&+&,ή0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. ή5&/ 4ί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;, ; (3;<(ύ2" 2" /έ& 4"5&7ί/;2; 5;0 7&4?ύ%;0 DD?+(0 5& 3"D'ά, έe0 ό5(- ; &+,'7ή '2(++(?ί&. 13

14 65;/ &+,'7ή &-5ή '2(++(?ί& ; 4"'E4έ/; Cή5;2; <'& "D&<E<έ0, %ό<e 5;0?5ώ2;0 5;0 Cή5;2;0, &?ό 5;/ &-D;4έ/; "<,ώ+'& Cή5;2;?(-?+(7&%"ί ; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;, 7&' 5( A91 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "?&/έ+,(/5&' 25& &+,'7ά 5(-0 "?ί?"3&. 3"ύ5"+(0 ή5&/ 4ί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0 &?ό : 1 25( : 2, ; (3;<(ύ2" 2"?"+&'5έ+E 4"ίE2; 5E/ "<,E+ίE/ "?'5(7ίE/ 7&'?"+&'5έ+E -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 ; 5( A91 25( &+,'7ό "?ί?"3(?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 (2;4"ί( 3 25( W'ά<+&44& &/5'3+ά2"' ; 4&7+(('7(/(4'7ή?(%'5'7ή 2" 4ί& 5έ5('& 3'&5&+&,ή έ,"' "?'?5ώ2"'0 <'& 5; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&.!&' 25'0 3ύ(?"+'?5ώ2"'0 5( A91 "?&/έ+,"5&' 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0. O25ό2(, 25;/?"+ί?5E2; 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0 &-5ό <ί/"5&' 4έ2E &ύd;2;0 5;0 "<,ώ+'&0 Cή5;2;0, "/ώ 25;/?"+ί?5E2; 5;0 /(4'24&5'7ή0 "?έ75&2;0 &-5ό <ί/"5&' 4έ2E 5;0 &ύd;2;0 5E/ "D&<E<ώ/, ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& -?(5'4ά5&'?"+&'5έ+E. ' "?'?5ώ2"'0 4'&0 3"ύ5"+;0 4&7+(('7(/(4'7ή0 3'&5&+&,ή0 &/&%ύ(/5&' 25( W'ά<+&44& "ί ό5' %ό<e &-D;4έ/;0 &G"G&'ό5;5&0 &-Dά/"5&'?+(2E+'/ά ; Cή5;2;,+ή4&5(0 <'&?+(%;?5'7(ύ0 %ό<(-0 (&-D;4έ/; Cή5;2; +"-25ό5;5&0. A-5ό 4"5&7'/"ί 5;/ 7&4?ύ%; AA?+(0 5& &+'25"+ά. A/ 3"/ -?ά+d"' &/5ί3+&2; 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0, ; &?ό 5( 2;4"ί( 1 25( 2;4"ί( 2, 25( (?(ί( 5( A91 4"'ώ/"5&' 7ά5E &?ό 5( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 5& "?'5ό7'& &-Dά/(/5&' 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& &/&5'4ά5&', έ52' ώ25" /& "D'2(++(?ή2"' "7 /έ(- ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' &<(+έ0 2-/&%%ά<4&5(0. I 4?(+(ύ2" /& "?&/&#έ+"' 5;/ ('7(/(4ί& 25;/ &+,'7ή '2(++(?ί&, &-Dά/(/5&0 5;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, έ52' ώ25" /& ; &-D;4έ/; Cή5;2;,+ή4&5(0,E+ί0 5;/ &/ά<7; 4"ίE2;0 5(- A91, &ύd;2;0 5E/ "?'5(7ίE/ 7&' &/&5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0. ή5&/ 7&' ; "/3"3"'<4έ/; &/5ί3+&2; 5;0 4&7+(('7(/(4'7ή0?(%'5'7ή0. 9/&%%&75'7ά, 5( 4?(+(ύ2" /& 25( "?ί?"3(?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0 4έ2E 4'&0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0, ; (3;<(ύ2" 5;/ ('7(/(4ί& 25( 2;4"ί( 3, 4" &7ό4;?'( &/&5'4;4έ/; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' -P;%ό5"+& "?'5ό7'&. 65( W'ά<+&44& &/&%ύ(-4" 5'0 G+&,-,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4ό/'4;0 &ύd;2;0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. A-5ή έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ &7ό4& 4"<&%ύ5"+; -?(5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 2" 2,έ2; 4" 4ί& '2(3ύ/&4; &%%ά?+(2e+'/ή &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. %ό<(0 "ί/&' ό5' ; 4ό/'4; &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0 "?;+"άc"' 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή "Dέ%'D; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I 5+έ,(-2& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& -?(5'4ά5&', &%%ά 3;4'(-+<(ύ/5&' 7&'?+(23(7ί"0 4"%%(/5'7ή0 -?(5ί4;2;0, (' (?(ί"0 7ά/(-/ 5;/ 5+έ,(-2& -?(5ί4;2; &7ό4; 4"<&%ύ5"+;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& /& -?ά+,"' 4"<&%ύ5"+; "?ί?5e2; 25; 2-/(%'7ή Cή5;2;, 7&' 5( A91 /& G+&,-,+ό/'&?"+'22ό5"+( ό5&/ -?ά+,"' 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0,?&+ά ό5&/ ; ί3'& &ύd;2; 5;0?+(2#(+ά0 14

15 ,+ή4&5(0 "ί/&'?+(2e+'/ή. 65;/?"+ί?5E2; 5;0?+(2E+'/ή0 &ύd;2;0 ; ('7(/(4ί& 4"5&7'/"ί5&' 25( 2;4"ί( 2, "/ώ 25;/?"+ί?5E2; 5;0 4ό/'4;0 &ύd;2;0 25( 2;4"ί( 3. Lί& 4ό/'4; &ύd;2; έ,"' 4"2(,+ό/'"0 "?'?5ώ2"'0 25&3'&7ά 5( "?ί?"3( &+,ί2"' /& &-Dά/"5&', έ/& 4έ+(0 5;0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 /& &/5'25+έ#"5&', 7&' 5( A91 /& "?'25+έ#"'?+(0 5;/ &+,'7ή 5(- '2(++(?ί&. Vέ%(0, 25( W'ά<+&44& &/&%ύ(-4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4ό/'4;0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0. Lί& 4ό/'4; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;?+(7&%"ί 4"<&%ύ5"+; &/&5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή, "?;+"άc"' 5'0?+(23(7ί"0 7&' <'& 5; 4"%%(/5'7ή "Dέ%'D; 5;0 '2(5'4ί&0. Έ52', (' "?'?5ώ2"'0 5;0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; 7&' 25( 2-/(%'7ό A91 "ί/&' 4'7+ό5"+"0 &?ό ό5' (' "?'?5ώ2"'0 4'&0 &/5ί25(',;0?+(2E+'/ή0 3;4(2'(/(4'7ή0 "?έ75&2;0. 65;/?"+ί?5E2; 3"?(- 25;/ '2(++(?ί&0 5( A91 ή5&/ 25( "?ί?"3( 5;0?%ή+(-0 &?&2,ό%;2;0, 4ί& 4ό/'4; 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2;?+(7&%"ί 5ό2( 4"<ά%; -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, ώ25" /& 4;/ -?ά+,"' 5"%'7ά 7&44ί& "?ί?5e2; 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; o 7"#ά%&'( &-5ό 25( G+&,-,+ό/'(?+(23'(+'24ό 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2ή 4&0 G&2ί25;7" 25;/ ό5' G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ "ί/&' 3"3(4έ/(, ;?+(2&+4(<ή 5E/ 5'4ώ/ "ί/&' 4ί& 2,"5'7ά &+<ή 7&' 25&3'&7ή 3'&3'7&2ί&. I &-5ή &?(5"%"ί 5; Gά2; 5;0!"J/2'&/ή0?+(2έ<<'2;0 25; 4&7+(('7(/(4'7ή. A-5ό?(- "D'2(++(?"ί 5;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ ό5&/ 5( "?ί?"3( 5'4ώ/ 3"/?+(2&+4όC"5&' ά4"2& "ί/&' 4"5&G(%έ0 25( 2-/(%'7ό A91, ώ25" ; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/ /& '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή Cή5;2;. 65;/!"J/2'&/ή?+(2έ<<'2;, (' 4"5&G(%έ0 25; 2-/(%'7ή Cή5;2; "ί/&' "7"ί/"0?(-?+(23'(+ίC(-/ G+&,-,+ό/'& 5( "?ί?"3( 5(- 2-/(%'7(ύ A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. 6" 4" 5( "?ί?"3( 5'4ώ/, ό5' 5& "?'5ό7'& 7&' ; 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&?+(2&+4όC(/5&' ά4"2&, ώ25" /& "D'2(++(?ή2(-/ 5;/ "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' 5'0 W"ίD&4" ό5' ; G+&,-,+ό/'& '2(++(?ί& 4'&0 &/('75ή0 ('7(/(4ί&0 %&4Gά/"',ώ+& 25( "?ί?"3( 5(- A91 7&' 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 ό?(- - 3"3(4έ/(- 5(- "?'?έ3(- 5'4ώ/, 5;0?+(23(7ώ4"/;0 4"%%(/5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 5E/ ('7(/(4'7ώ/ 25( "DE5"+'7ό - ; 2-/(%'7ή Cή5;2; '2(ύ5&' 4" 5; 2-/(%'7ή?+(2#(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, 7&' ; "<,ώ+'& &<(+ά,+ή4&5(0 7&' (' G+ί27(/5&' 2" 2-/",ή '2(++(?ί&.?+(23'(+'24ό0 5;0 G+&,-,+ό/'&0 '2(++(?ί&0 &/&%ύ"5&' 4" Gά2; 4'& 3'&<+&44&5'7ή &/ά%-2; 25;/ (?(ί& ; '2(++(?ί&0 25;/ &<(+ά 7&' -?;+"2'ώ/, ; (?(ί& 2-/"?ά<"5&' 4ί& &+/;5'7ή 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 15

16 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0, 5έ4/"5&' 4" 5; '2(++(?ί&0 25'0,+;4&5&<(+έ0,?(- 2-/"?ά<"5&' 2,έ2; 4"5&Dύ A91 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. Lί&?+(2E+'/ή /(4'24&5'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, ; (?(ί& 3"/ 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&,?+(7&%"ί -?(5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 7&' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0. Lί&?+(2E+'/ή 3;4(2'(/(4'7ή "?έ75&2; (&ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/ ή 4"ίE2; 5E/ #ό+e/ "?ί2;0?+(7&%"ί?+(2e+'/ή &ύd;2; 5(- A91 7&' 5;0 &?&2,ό%;2;0, ; (?(ί& ό4e0 2-/(3"ύ"5&' 4" -?"+5ί4;2; 5;0 2-/&%%&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0. I &/ά%-2; &-5ή, ; (?(ί& (#"ί%"5&' 25;/ "?έ75&2; 5(-!"J/2'&/(ύ -?(3"ί<4&5(0 <'& &/('75έ0 ('7(/(4ί"0 &?ό 5(/ Robert Mundell 25'0 &+,έ0 5;0 3"7&"5ί&0 5(- 1960, 4&0 -?(3"'7/ύ"'?E0 ; /(4'24&5'7ή 7&' ; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή 4?(+"ί <'& /& "D(-3"5"+ώ2"' G+&,-,+ό/'"0 3'&5&+&,έ0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Lό/'4"0 4"5&G(%έ0 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0, (' (?(ί"0 έ,(-/ E0 &?(5έ%"24& /& 4"5&Gά%%(-/ 7&' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&, έ,(-/ &7ό4; 4"<&%ύ5"+"0 "?'?5ώ2"'0 25; G+&,-,+ό/'& 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& 7&' 5( A91 &?ό ό,5' ('?+(2E+'/έ0 4"5&G(%έ0. O25ό2(, ; ('7(/(4ί&?+(2"<<ίC"' 5;/?%ή+; &?&2,ό%;2;, 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 25;/?+(2#(+ά,+ή4&5(0 έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5; 25&3'&7ή &ύd;2; 5(- "?'?έ3(- 5E/ 5'4ώ/ ; (?(ί& &/&25+έ#"' 25&3'&7ά 5'0 "?'?5ώ2"'0 5'0 &+,'7ή0 -?(5ί4;2;0 5;0 '2(5'4ί&0 25;/?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. L&7+(,+ό/'&, 5( A91 "?'25+έ#"' 25;/?%ή+; &?&2,ό%;2; 7&' ό%"0 (' (/(4&25'7έ0 &Dί"0 (5'4έ0 7&' 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& "ί/&' &-D;4έ/"0 7&5ά 5(?(2(25ό 4"5&G(%ή0 5;0?+(2#(+ά0,+ή4&5(0. Lί& 4ό/'4; 4"5&G(%ή 25; 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?ί2;0 4"5&Gά%%"' 5'0?+(23(7ί"0 <'& 5; 4"%%(/5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί&. Έ52', 4ί& 4ό/'4; &ύd;2; 5E/ 3;4(2ίE/ 3&?&/ώ/?+(7&%"ί 4"5&%ύ5"+; -?"+5ί4;2; 5(- /(4ί24&5(0 &?ό ό5' 4ί&?+(2E+'/ή &ύd;2;. A-5ό έ,"' E0 &?(5έ%"24& 5;/ 4"<&%ύ5"+; 4"ίE2; 5;0 2-/(%'7ή0 Cή5;2;0 &?ό 5;/?%"-+ά 5(- "DE5"+'7(ύ 5(4έ&, ; (?(ί& "D(-3"5"+ώ/"' 5'0 "?'?5ώ2"'0 5;0 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 25( 2-/(%'7ό A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;. Έ/& 4"ίC(/?+&75'7ό?+όG%;4& 5;0 /(4'24&5'7ή0 7&' 3;4(2'(/(4'7ή0?(%'5'7ή0 E0 "+<&%"ίe/ <'& 5; 5;0 ('7(/(4ί&0 &/&7ύ?5"' &?ό 5(/?"'+&24ό?(- 3;4'(-+<"ί 25'0 7-G"+/ή2"'0 /& 5'0,+;2'4(?('(ύ/ <'& G+&,-,+ό/'(-0?(%'5'7(ύ0 27(?(ύ0, 4" &?(5έ%"24& /& 3;4'(-+<"ί5&' 25;/ ('7(/(4ί&. Ά%%&?+(G%ή4&5& &/&7ύ?5(-/ &/&#(+'7ά 4" 5'0 3-27(%ί"0?+(23'(+'24(ύ 5E/ 3'&5&+&,ώ/?(-?+(7&%(ύ/ 3'&7-4ά/2"'0 25( A91 7&' 5;/ &?&2,ό%;2;, 7&' &/&#(+'7ά 4" 5'0,+(/'7έ0-25"+ή2"'0 4" 5'0 (?(ί"0 5ό2( (' 3'ά#(+"0 3'&5&+&,έ0 ό2( 7&' ; /(4'24&5'7ή 7&' 3;4(2'(/(4'7ή?(%'5'7ή "?;+"άc(-/ 5'0 ('7(/(4ί"0. 16

17 W'ά<+&44& 17.1 I 6-/(%'7ή Yή5;2; 7&' ( *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- A91 Συνολικη Ζήτηση D D=Y D(I,G,T,S,Y * D 1 45 o Y 1 Συνολικό Προϊόν Υ 17

18 W'ά<+&44& 17.2 L"5&G(%έ0 25;/ =2(5'4ί&, 6-/(%'7ή Yή5;2; 7&' A91 Συνολικη Ζήτηση D D 3 3 D=Y D(S 3 Υποτίµηση D(S 1 D 1 1 Ανατίµηση D(S 2 D 2 2 Y 2 Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 18

19 W'ά<+&44& 17.3 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' 6-/ά+5;2; 6-/(%'7ή0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S 2 2 S 1 1 S 3 3 DD Y 2 Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 19

20 W'ά<+&44& 17.4 W;4ό2'"0 W&?ά/"0 7&' L"5&7'/ή2"'0 25; 6-/ά+5;2; 6-/(%'7ή0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S DD(G 2 DD(G 1 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 20

21 W'ά<+&44& /&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί&, 9?'5ό7'& 7&' =2(++(?ί& 25'0 U+;4&5&<(+έ0 S AA S 2 S 1 S 3 45 o S S 2 S 1 S 3 Y 3 Y 1 Y 2 Y i 3 i 1 ι*-(s e -S/S Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος i i 2 Εγχώρια Αγορά Χρήµατος LM(M s /P 21

22 W'ά<+&44& 17.6 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' =2(++(?ί& 25'0 U+;4&5&<(+έ0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 2 S 1 1 S 3 Y 3 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 22

23 W'ά<+&44& 17.7 L"5&G(%έ0 25;/ 1+(2#(+ά U+ή4&5(0 7&' L"5&7'/ή2"'0 5;0 =2(++(?ί&0 5E/ U+;4&5&<(+ώ/ Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 23

24 W'ά<+&44& 17.8 A91, 6-/&%%&<4&5'7ή =2(5'4ί& 7&' *+&,-,+ό/'& =2(++(?ί& 2" 4ί& A/('75ή '7(/(4ί& Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 1 1 DD Y 1 Συνολικό Προϊόν Υ 24

25 W'ά<+&44& ?'?5ώ2"'0 4'&0 1+(2E+'/ή0 AύD;2;0 5;0 1+(2#(+ά0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S S 2 DD Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 25

26 W'ά<+&44& ?'?5ώ2"'0 4'&0 1+(2E+'/ή0 W;4(2'(/(4'7ή0 9?έ75&2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 2 2 S 1 1 DD(G 2 DD(G 1 Y 1 Y 2 Συνολικό Προϊόν Υ 26

27 W'ά<+&44& I 9?'3ίED; 5;0 1%ή+(-0 A?&2,ό%;2;0: L"ίE2; 5;0 1&<7ό24'&0 Yή5;2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S 1 1 S 2 2 S 3 3 DD DD' Y 2 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 27

28 W'ά<+&44& I 9?'3ίED; 5;0 1%ή+(-0 A?&2,ό%;2;0: A-5ό/(4; AύD;2; 5;0 Yή5;2;0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S S 3 3 AA' AA S 2 2 S 1 1 DD(G 3 DD(G 1 Y 2 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 28

29 W'ά<+&44& *+&,-,+ό/'"0 9?'?5ώ2"'0 4'&0 Lό/'4;0 AύD;2;0 5;0 1+(2#(+ά0 U+ή4&5(0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA(M 1 AA(M 2 S S 3 3 DD Y 1 Y 3 Συνολικό Προϊόν Υ 29

30 W'ά<+&44& *+&,-,+ό/'"0 9?'?5ώ2"'0 4'&0 Lό/'4;0 W;4(2'(/(4'7ή0 9?έ75&2;0 Συναλλαγματική Ισοτιμία S AA S 3 S 2 S DD(G 2 DD(G 1 Y f Συνολικό Προϊόν Υ 30

31 *'G%'(<+&#ί& Hicks J.R. (1937, Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation, Econometrica, 5, pp Keynes J.M. (1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London. Krugman P. and M. Obstfeld (2012, International Economics: Theory and Policy, Pearson, London. Mundell R. (1963, Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29, pp

32 9.4ά4+,;. J5K.&.ί%# 17! "#$Eή(, Marshall Lerner (.' +% /-%0ύ2'% 3456%#-ώ$ "#$.&&.2ώ$ I?+&<4&5'7ή 2-/&%%&<4&5'7ή '2(5'4ί& (+ίc"5&' E0, Q = SP P * R R R R R R R R R R (117.1 ' 2-/&+5ή2"'0 Cή5;2; "D&<E<ώ/ 7&' "'2&<E<ώ/ 3ί/(/5&' &?ό, X = X(Q,Y * RR R R R R R R R R (117.2 M = P * M *(Q,Y SP ό5', = 1 M *(Q,Y R R R R R R R (117.3 Q X M * < 0, Q Q > 0 R R R R R R R R R (117.4 X M * > 0, Y * Y > 0 R R R R R R R R R (117.5 V( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ (+ίc"5&' E0, CA = X Q = X(Q,Y * 1 M *(Q,Y R R R R R R (117.6 Q N'& /& 3(ύ4" 5'0 "?'?5ώ2"'0 4'&0 4"5&G(%ή0 5;0?+&<4&5'7ή0 '2(5'4ί&0 25( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%ά<E/ %&4Gά/(-4" 5( (%'7ό 3'&#(+'7ό 5;0 ( " 2,έ2; 4" 5;/?+&<4&5'7ή '2(5'4ί&. dca = X(Q,Y * Q 1 Q M *(Q,Y Q + M *(Q,Y Q 2 dq R R R R ( ( (?(ί( 2-/"?ά<"5&', dca dq X(Q,Y * = 1 Q Q M *(Q,Y Q + M *(Q,Y Q 2 RR R R R (117.8 L'&?+&<4&5'7ή -?(5ί4;2; (4"ίE2; 5(- G"%5'ώ2"' 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ "ά/, 32

33 X(Q,Y * 1 M *(Q,Y Q Q Q + M *(Q,Y Q 2 < 0 R R R R R (117.9 ό5' &+,'7ά 5( '2(Cύ<'( 5+",(-2ώ/ 2-/&%%&<ώ/ G+'27ό5&/ 2" '2(++(?ί&, 3;%&3ή ό5' (' "'2&<E<έ0 "ί/&' ί2"0 4" 5'0 "D&<E<έ0. A-5ό 2-/"?ά<"5&', X(Q,Y * = 1 M *(Q,Y R R R R R R R R ( Q 1(%%&?%&2'άC(/5&0 5;/ (117.9 "?ί, Q X(Q,Y * = Q 2 M * (Q,Y G%έ?(-4" ό5' ; (117.9 '2(3-/&4"ί 4" 5; η η * +1 < 0, ή, η + η* > 1 R R R R R R R R R R ( ό?(-, η = X(Q,Y * Q Q X(Q,Y * "ί/&' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/ η* = Μ *(Q,Y * Q Q 2 Μ *(Q,Y * "ί/&' ; "%&25'7ό5;5& 5;0 Cή5;2;0 "'2&<E<ώ/ I ( "ί/&' </E25ή E0 ; Marshall Lerner, &?ό 5(-0 ('7(/(4(%ό<(-0 Alfred Marshall 7&' Aba Lerner?(- 5;/ "?'2ή4&/&/ <'&?+ώ5; #(+ά. N'& /& G"%5'ώ2"' 4ί&?+&<4&5'7ή -?(5ί4;2; 5( 5( 5E/ "%&25'7(5ή5E/ 5;0 Cή5;2;0 "D&<E<ώ/ 7&' "'2&<E<ώ/ E0?+(0 5;/?+&<4&5'7ή '2(5'4ί& /& "ί/&' 4"<&%ύ5"+( &?ό 5; 4(/ά3&. 33

!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

!#ά%&'( 14 )' *'+,ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί. I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, ='"+,ώ, @012&3&4(0ώ,, 6&'

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση

Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση Monthly Review, Νο. 53 (118) Μάιος 2009 Η Ζώνη του Ευρώ και η Διεθνής Οικονομική Κρίση Θεόδωρος Μαριόλης * Εισαγωγή Οι διεθνείς οικονομικές ολοκληρώσεις συνιστούν μορφές διευθέτησης και τρόπους ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι ιδέες των οικονομολόγων και των πολιτικών φιλοσόφων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν µέλος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002.

Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002. Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002. Ο άνθρωπος είναι το άριστο από τα ζώα, αν όµως του λείπουν ο νόµος και η δικαιοσύνη, είναι το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη

Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη Δρ. Γεώργιος Μ. Κορρές, University of Newcastle, Centre of Urban and Regional Development Studies, CURDS,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ

ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ A : ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. An overview of Euro area expansion: Current state and future prospects, Journal of International Money and Finance, 2008, 27(2), (μεηά ηος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

OF~PURCHASING POWER PARITY ΙΝ ΤΗΕ TRANSITION EUROPEAN ECONOMIES:

OF~PURCHASING POWER PARITY ΙΝ ΤΗΕ TRANSITION EUROPEAN ECONOMIES: ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2009), 4-52 ΑΝ EMPIRICAL STUDY OF ΤΗΕ THEORY OF~PURCHASING POWER PARITY ΙΝ ΤΗΕ TRANSITION EUROPEAN ECONOMIES: ΤΗΕ CASE OF CZECH REPUBLIC Abstract The Theory

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Η ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Προσωπικά: Γεννήθηκα στα Χανιά Κρήτης, 1952 Θέσεις: 1.Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ράκος Προσωπικά Στοιχειά Εθνικότητα / Ιθαγένεια: Ελληνική Τόπος / Ηµερ. Γέννησης: Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1974 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών Email: kdrakos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A.

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία. Γέννησης : 12/5/1967 Τόπος Γέννησης Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος (2 παιδιά) Τηλ. 694 7310868 e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα

Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα Νο. 125, 2012 Ο Minsky και η πρόταση για το «στενό τραπεζικό» σύστηµα Μια οικονοµικά στρεβλή λύση για τη µεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα Jan Kregel Εισαγωγή Οι πρόσφατες απώλειες στην JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα