Πίνακας Προηεινόμενων Πηστιακών Εργαζιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Προηεινόμενων Πηστιακών Εργαζιών"

Transcript

1 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε /.0.04 ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ: Α (ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ) Α/Α Σίηλος Θέμαηος Μέλος Ε.Π. ύνηομη Περιγραθή Προαπαιηούμενα γνωζηικά πεδία Αριθμός Φοιηηηών Πξόβιεςε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ αζιεηηθώλ αλακεηξήζεσλ κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Αιεμαλδξίδεο Αιέμαλδξνο θνπόο ηεο πηπρηαθήο απηήο είλαη ε αλάπηπμε κνληέισλ βαζηζκέλσλ ζε λεπξσληθά δίθηπα κε ζηόρν ηελ παξνρή πξνβιέςεσλ γηα ηελ έθβαζε αζιεηηθώλ αλακεηξήζεσλ. Η εθπόλεζε ηεο πηπρηαθήο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο κέζσ ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. ύγθξηζε κεζόδσλ εμειηθηηθνύ ππνινγηζκνύ ζηελ εύξεζε νιηθώλ ειαρίζησλ. Εθαξκνγέο ζηελ θαηαζθεπή κεζόδσλ επίιπζεο δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Φακέιεο Θσάλλεο, Αιεμαλδξίδεο Αιέμαλδξνο Οη κεζνδνινγίεο εμειηθηηθνύ ππνινγηζκνύ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέζνδνη εύξεζεο νιηθνύ ειαρίζηνπ γηα καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο, πνπ κπνξνύλ λα πξνθύπηνπλ από πξνβιήκαηα επίιπζεο κε γξακκηθώλ ζπζηεκάησλ. Οη θιαζζηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκό άκεζα, θαη εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό ζηελ πξνζέγγηζε, ηεο Θαθσβηαλήο ηνπ καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο. Ωζηόζν απηό δελ είλαη πάληνηε εύθνιν ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ ζπλαξηήζεσλ θόζηνπο. Ελαιιαθηηθά, νη κεζνδνινγίεο εμειηθηηθνύ ππνινγηζκνύ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο λα απαηηείηαη ν ππνινγηζκόο ηεο Θαθσβηαλήο κηαο θαη αλαδεηνύλ ηα ειάρηζηα κε ζηνραζηηθό ηξόπν. ηελ δηπισκαηηθή απηή ζα ζπγθξηζνύλ κεζνδνινγίεο εμειηθηηθνύ ππνινγηζκνύ (όπσο Particle Swarm Optimization, Differential Evolution θηι) γηα ηελ εύξεζε νιηθώλ ειαρίζησλ κε ζηόρν ε ζπλάξηεζε θόζηνπο λα κεδελίδεηαη κε αξηζκεηηθή αθξίβεηα ππνινγηζηή. Σέηνηα πξνβιήκαηα ζπλαληάκε όηαλ ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε κεζόδνπο επίιπζεο δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ όπνπ νη ζπληειεζηέο ησλ κεζόδσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ «αθξηβώο» (δειαδή κε ηελ αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζηή) ζπγθεθξηκέλεο εμηζώζεηο. Η ζύγθξηζε ζα γίλεη ζε πξνβιήκαηα «ηεζη» (benchmarks) πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία εζηηάδνληαο ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ κεζόδσλ λα κεδελίδνπλ ηηο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο κε αθξίβεηα

2 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε /.0.04 κεραλήο (machine epsilon). 3 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ελεξγεηαθνύο θαηαγξαθείο ζε πεξηβάιινλ Android. ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ζε πεξηβάιινλ Android κε ρξήζε αλνηθηνύ θώδηθα γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ από ελεξγεηαθνύο θαηαγξαθείο. Οη θαηαγξαθείο απηνί κεηξνύλ βαζηθά ειεθηξηθά κεγέζε, όπσο ηάζε, ξεύκα πξαγκαηηθή ηζρύ, θαηλόκελε, άεξγε, ζπληειεζηή cosθ θ.α. θαη αλακεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ δηαύινπ Bluetooth. H εθαξκνγή ζα ηα ζπιιέγεη κέζσ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ δηαύινπ θαη ζα κπνξεί λα ηα απεηθνλίδεη θαη λα ηα επεμεξγάδεηαη. 4 Αλάπηπμε εθαξκνγήο Αζιεηηθώλ Νέσλ Αληηζθαίξηζεο ζε πεξηβάιινλ Android. ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ζε πεξηβάιινλ Android κε ρξήζε αλνηθηνύ θώδηθα. Η εθαξκνγή ζα εκθαλίδεη ηα αζιεηηθά λέα γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ αληηζθαίξηζεο θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γεπέδσλ, βαζκνινγίεο, θιεξώζεηο, εκεξνκελίεο/ώξεο δηεμαγσγήο αγώλσλ, πιεξνθνξίεο παηρηώλ, ζπληεηαγκέλεο GPS γηα πξόζβαζε ζηα γήπεδα, θσηνγξαθίεο ηέληο club θ.α. 5 Καηαζθεπή πιαηθόξκαο ειέγρνπ απηόκαησλ πηιόησλ αεξνλαπηηθήο ρξήζεο ζε πεξηβάιινλ Matlab-Simulink θαη X-plane. Η επξεία ρξήζε κε επαλδξσκέλσλ αεξνρεκάησλ (UAV) γηα εκπνξηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο απαηηεί ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ αζθαιή έιεγρν έμππλσλ ζπζηεκάησλ απηόκαηεο πινήγεζεο πνπ δηαζέηνπλ. Η αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ πηιόηνπ απαηηεί αξθεηέο πξνζνκνηώζεηο ζην εξγαζηήξην θαζώο θαη δνθηκέο πεδίνπ. Η γλώζε ιεηηνπξγίαο θαη επεκβαηηθήο αιιαγήο ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο απηόκαηνπ πηιόηνπ παξέρεη έλα εξγαιείν ηόζν εξεπλεηηθήο εξγαζίαο όζν θαη εθπαηδεπηηθήο. Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί κηα πιαηθόξκα δνθηκώλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απηόκαηνπ πηιόηνπ πνπ ζα ηξέρεη ζε πεξηβάιινλ Matlab / Simulink θαη ηα απνηειέζκαηα απηνύ ζα εηζάγνληα ζε έλαλ εμνκνησηήο πηήζεο (X-Plane) θαζώο θαη ζε έλαλ κηθξνειεγθηή πνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηνπ ειεγθηή θαη ζα θηλεί ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο ειέγρνπ. 6 ρεδηαζε θαη θαηαζθεπή ελεξγεηαθνύ θαηαγξαθέα. ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ελόο ελεξγεηαθνύο θαηαγξαθέα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο. Ο θαηαγξαθέαο ζα κεηξά βαζηθά ειεθηξηθά κεγέζε, όπσο ηάζε, ξεύκα πξαγκαηηθή ηζρύ, θαηλόκελε, άεξγε, ζπληειεζηή cosθ θαη ζα αλακεηαδίδεη ηα

3 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε /.0.04 δεδνκέλα κέηξεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ δηαύινπ Bluetooth. 7 ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή επεμεξγαζηή ήρνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ελόο επεμεξγαζηή ήρνπ ρακειήο πνηόηεηαο γηα δεκηνπξγία ερεηηθώλ εθέ ζε ειεθηξηθά όξγαλα. Η επεμεξγαζία ζα ιακβάλεη ρώξα ζην ςεθηαθό πεδίν θαη ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ ερεηηθώλ εθέ, αληήρεζε, παξακόξθσζε, θαζκαηηθή κεηάπησζε θ.η.ι. 8 9 Αλάπηπμε δηάηαμεο δηαζύλδεζεο ηειεθσληθνύ πίλαθα εθζηξαηείαο SB-30 C/GY κε αζύξκαην πνκπνδέθηε TRC-900 ρεδίαζε θπθισκάησλ γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζπρλόηεηεο κε ηερληθέο VLSI (Radio-Frequency Circuits with VLSI Techniques). ΠΑΣΗ ) ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ειεθηξνληθήο δηάηαμε βαζηζκέλε ζε κηθξνειεγθηή πνπ ζα επηηξέπεη θαηά πξώηνλ ηνλ ακθίπιεπξν έιεγρν θαη ζπγρξνληζκό ελόο ηειεθσληθνύ πίλαθα εθζηξαηείαο κε έλα αζύξκαην πνκπνδέθηε. Καηά δεύηεξσλ αθνύ ζα επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο θπζηθνύ θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο θσλεηηθώλ ζεκάησλ κε ακθίπιεπξν ηξόπν ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Επηζπκεηή κηα ζύληνκε πεξηγξαθή (κηαο παξαγξάθνπ κέρξη 00 ιέμεηο): θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη ρξήζε ηερληθώλ VLSI γηα ηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζπληνληζηώλ LC, εληζρπηώλ ηζρύνο, ηαιαλησηώλ θαη κεηαηξνπέσλ ζπρλόηεηαο. 0 ρεδίαζε πξνζνκνίσζε θπθισκάησλ κε ρξήζε ινγηζκηθνύ ANSYS Electromagnetics Suite ΠΑΣΗ Επηζπκεηή κηα ζύληνκε πεξηγξαθή (κηαο παξαγξάθνπ κέρξη 00 ιέμεηο): θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζρεδίαζεο θαη πξνζνκνίσζεο αλαινγηθώλ θπθισκάησλ κε ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. Πξνζαξκνγή καζήκαηνο αλαινγηθώλ ειεθηξνληθώλ γηα δηδαζθαιία κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ΣΘΝΑ ηεο DesignSoft ΠΑΣΗ Επηζπκεηή κηα ζύληνκε πεξηγξαθή (κηαο παξαγξάθνπ κέρξη 00 ιέμεηο): θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζεσξεηηθέο ζεκεηώζεηο ελόο καζήκαηνο αλαινγηθώλ ειεθηξνληθώλ (από ηα βαζηθά ζηνηρεία δηαηάμεσλ κέρξη ζρεδίαζε εληζρπηώλ, θίιηξσλ θηι) θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ηα παξαδείγκαηα, νη εθαξκνγέο θαη νη αζθήζεηο πάλσ ζην ινγηζκηθό ΣΘΝΑ. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο γηα θισβνύο πεηξακάησλ κειέηεο ζπκπεξηθνξάο πεηξακαηόδσσλ ΥΛΟΤΠΗ Θα ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζεί θύθισκα ειέγρνπ θαη ζπλνδεπηηθή εθαξκνγή (γηα εθηέιεζε από PC) γηα ηνλ ειεγρν νπηηθώλ, αθνπζηηθώλ, ζεξκηθώλ θαη γεπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζε ηππνπνηεκέλνπο θισβνύο δηεμαγσγήο πεηξακάησλ ζπκπεξηθνξηθήο κειέηεο. Οη θνηηεηεο/ηξηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ ελα ήδε πξνθαζνξηζκέλν Καιή γλώζε Αλαινγηθσλ Ηιεθηξνληθώλ & ειεθηξνληθώλ Θζρύνο, πξνγξακκαηηζκόο

4 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε /.0.04 ρξνλνδηάγξακκα. κε, γλώζε γιώζζαο C++ ή Java ή εθαξκνγήο Labview 3 Τινπνίεζε Δηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ ζε πεξηβάιινλ Seiscomp ΥΛΟΤΠΗ Θα πινπνηεζεί θαη ζα αμηνινγεζεί δηθηπαθή πιαηθόξκα παξνπζίαζεο εηδνπνηήζεσλ βαζηζκέλε ζηελ νηθνγέλεηα εθαξκνγώλ Seiscomp γηα ρξήζε κε επηηαρπλζηνγξάθνπο ρακεινύ θόζηνπο όζνλ αθνξά ηελ δπλαηόηεηα λα ππνζηεξίμεη ζπζηήκαηα εγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο από θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Θα εμεηαζηνπλ δύν ζελάξηα θηλδύλνπ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο : ζεηζκόο θαη θαηνιίζζεζε. Πνιπ θαιή γλώζε linux, πξνγξακκαηηζκόο C++, γλώζε XML, γλώζεηο δηαρείξηζεο δηθηύσλ 4 Αλαπηπμε Γξαθηθνύ Parser ζε πιαηθόξκα Matlab ΥΛΟΤΠΗ ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα αλαπηπρζεί ζην Matlab, γξαθηθό πεξηβαιινλ εθηέιεζεο ζπλαξηήζεσλ θαζώο θαη παξνπζίαζεο απνηειεζκαησλ ζύκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνύλ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία D βηνηαηξηθώλ θαζώο θαη γεσπεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ. Πνιύ θαιή γλώζε Matlab, θαιή γλώζε ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο 5 Οπηηθόο ραξαθηεξηζκόο κεξηθώο αδηαθαλώλ πιηθώλ ζηελ πγξή θαη ζηεξεή θάζε ΚΩΣΑ ΜΟΤΣΖΟΤΡΗ Η παξνύζα πηπρηαθή ζηνρεύεη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κηγαδηθνύ δείθηε δηάζιαζεο ζε πιηθά κε κεξηθή νπηηθή αδηαθάλεηα ζην νξαηό θαη ην θνληηλό ππέξπζξν. Η κειέηε ζα βαζηζηεί ζε πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο θαη αθόινπζε αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ. Σα όξηα θαη ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ζα πξνζδηνξηζηνύλ, κέζσ ζύγθξηζεο κε δεδνκέλα απνξξόθεζεο. 6 Οπηηθόο ραξαθηεξηζκόο πνιπκεξηθώλ πιηθώλ ΚΩΣΑ ΜΟΤΣΖΟΤΡΗ Η παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ ρξήζε πεηξακαηηθήο δηάηαμεο δηαζιαζηκεηξίαο πξηζκαηηθήο δεύμεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο πνιπκεξηθώλ πιηθώλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην κήθνο θύκαηνο θαη ηε ζεξκνθξαζία. Σα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζα αλαιπζνύλ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή ζεσξεηηθώλ εμηζώζεσλ δηαζπνξάο θαη ηελ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο κνξηαθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ. 7 Πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ κέζσ θαηαιιήινπ ινγηζκηθνύ ζε πεξηβάιινλ θηιηθό γηα ηνλ Κίκσλ Αλαζηαζηάδεο Γίλεηαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηόζν ησλ αξρώλ όζν θαη ηεο γεληθόηεξεο ζεσξίαο ιεηηνπξγίαο ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ θαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ πνπ ζα αλαπηπρζεί, επηδηώθεηαη ε πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθή Φπζηθή θαη επρέξεηα ζηνλ πξνγ/ζκό ζε

5 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε /.0.04 ρξήζηε. θηιηθό γηα ηνλ ρξήζηε. εκαληηθό ξόιν ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο παίδεη ε ζπκβαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ πξνζνκνίσζεο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ κε ηηο ήδε κειεηεζείζεο θαζώο επίζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα ππνινγηζηηθήο πιαηθόξκαο. γιώζζεο C++ θαη Java. 8 Τπνινγηζκόο θαη απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ θακππιώλ ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ κέζσ θαηαιιήινπ ινγηζκηθνύ ιακβάλνληαο ππ' όςε θπζηθά & γεσκεηξηθά δεδνκέλα. Κίκσλ Αλαζηαζηάδεο Γίλεηαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηόζν ησλ αξρώλ όζν θαη ηεο γεληθόηεξεο ζεσξίαο ιεηηνπξγίαο ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ από εκηαγσγνύο. Επηδηώθεηαη ε αλαγσγή ηεο κειέηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαηάμεσλ κε ρξήζε ζρέζεσλ πνπ βαζίδνληαη κόλν ζε γεσκεηξηθά ζηνηρεία θαη θπζηθέο ζηαζεξέο θαη όρη ζε θπθισκαηηθά ζηνηρεία θαη ζπλδεζκνινγίεο. εκαληηθό ξόιν ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο παίδεη ε ζπκβαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ πξνζνκνίσζεο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ κε ηηο ήδε κειεηεζείζεο θαζώο επίζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα ππνινγηζηηθήο πιαηθόξκαο. Ηιεθηξνληθή Φπζηθή θαη επρέξεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε γιώζζεο C++ ή Matlab. 9 Μειέηε ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ κε πξόγξακκα πξνζνκνίσζεο ΦΩΣΟΤΛΑ ΜΑΓΓΑΝΑ Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξόγξακκα δεκηνπξγίαο εηθνληθώλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ Labview κε ζηόρν λα ζρεδηαζηνύλ νη αζθήζεηο ησλ βαζηθώλ θπθισκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ Αλαινγηθώλ Ηιεθηξνληθώλ θαη ησλ Εληζρπηηθώλ Δηαηάμεσλ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θπθιώκαηα ησλ εληζρπηώλ κε BJT (θνηλνύ εθπνκπνύ, θνηλνύ ζπιιέθηε θαη θνηλήο βάζεο) θαη κε FET (θνηλήο εθξνήο, θνηλήο πεγήο θαη θνηλήο πύιεο). Επηπιένλ ζα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά θπθισκάησλ κε αξλεηηθή αλάδξαζε ηα νπνία βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή ζηηο ζύγρξνλεο αλαινγηθέο δηαηάμεηο. 0 Έμππλα πθάζκαηα θαη ξνύρα κε ελζσκαησκέλεο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο ΦΩΣΟΤΛΑ ΜΑΓΓΑΝΑ Η πξόνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο έρεη θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ απεπζείαο ζηελ επηθάλεηα ή ην εζσηεξηθό ηεο ύθαλζεο ησλ ξνύρσλ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζνύλ ηα αγώγηκα πιηθά θαη ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, νη ηερληθέο θαηαζθεπήο θαζώο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο. Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ ζεξκηθά απνδηεγεηξόκελσλ ξεπκξεπκάησλ απνπόισζεο ΔΗΜΟ ΣΡΘΑΝΣΗ ζε πνιπκεξή πιηθά κε

6 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε /.0.04 εκπινπηηζκό λαλνζσκαηηδίσλ. Καηλνηόκεο πεηξακαηηθέο ηερληθέο αλάδεημεο θαη αλάιπζεο ειεθηξηθώλ ζεκάησλ θαη αθνπζηηθώλ εθπνκπώλ ζε θπζηθά θαη ηερλεηά πιηθά ππό θαζεζηώο κεραληθήο θαηαπόλεζεο. Σξηάληεο Δήκνο, ηαύξαθαο Ηιίαο Θα εθαξκνζηνύλ θαη ζα αλαπηπρζνύλ πεξαηηέξσ νη θαηλνηόκεο πεηξακαηηθέο ηερληθέο αλάδεημεο ειεθηξηθώλ ζεκάησλ (ηερληθή PSC), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαγξαθή αθνπζηηθώλ εθπνκπώλ (ΑΕ) ζε πεηξάκαηα: α) κεραληθήο ζιηπηηθήο θαηαπόλεζεο θαη β) θάκςεο ηξηώλ ζεκείσλ, ζε δνθίκηα: α) θπζηθώλ ιίζσλ θαη β) πιηθώλ βαζηζκέλσλ ζε ηζηκέλην. Θα αθνινπζήζεη αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ηόρνο είλαη λα αλαδεηρζνύλ νη δηαδηθαζίεο ηεο παξακόξθσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο micro - θαη macro-cracks (fracture) ζηα πιηθά κε δπλεηηθέο εθαξκνγέο ζε κεζν-, θαη καθξν- θιίκαθα. έσο 4 (+) 3 ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε απηόλνκνπ ζπζηήκαηνο ρακεινύ θόζηνπο γηα ηε κέηξεζε αζζελώλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ. ηαύξαθαο Ηιίαο ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ Pressure Stimulated Currents (PSC) κε ηε ρξήζε απηόλνκσλ ζπζηεκάησλ κεηξήζεσλ ρακειώλ ξεπκάησλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο σο πξώην βήκα απαηηείηαη λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί έλα ζύζηεκα κέηξεζεο αζζελώλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ θαλαιηώλ. Δεδνκέλεο ηεο ζηάζκεο ηνπ κεηξνύκελνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπθιώκαηνο από πεγέο εμσηεξηθνύ ειεθηξηθνύ ζνξύβνπ. Ο ζρεδηαζκόο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη open hardware ηερλνινγία ώζηε λα πεξηνξηζηεί ην θόζηνο πινπνίεζεο. Επηπιένλ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ κεηξήζεσλ θαζώο θαη απνζηνιήο ηνπο κέζσ Wifi θαη 3G. 4 Αλίρλεπζε κηθξνδνκώλ κε ρξήζε ξαληάξ δηείζδπζεο εδάθνπο. ηαύξαθαο Ηιίαο Υινύπεο Γηώξγνο Μειέηε θαη ρξήζε ηνπ ξαληάξ δηείζδπζεο εδάθνπο(grp) γηα αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε δνκώλ θαη αζηνρηώλ ζε πιηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κε νξαηό ζεκείν ζην έδαθνο. Εηδηθόηεξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηξήζεηο ζε δνθίκηα δηαθνξεηηθώλ ειεθηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη δηαζηάζεσλ.. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ: α) Αμηνιόγεζε ηεο επηηπρνύο αλίρλεπζεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δνκώλ θαη β) Δηεξεύλεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ αληρλεπκέλσλ (κε πξνθαζνξηζκέλσλ) δνκώλ. 5 Μεηαηξνπέαο DC-AC 3KW Ναππαθηίηεο Δξόζνο Μειέηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ειεθηξνληθνύ θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη ηζρύνο κεηαηξνπέα από ζπλερή ηάζε ζε ελαιιαζζόκελε ηάζε, κέγηζηεο ηζρύνο 3KW

7 ΕΝ4.0-Α Έθδνζε ε / Πξνζνκνίσζε ραξαθηεξηζηηθήο ξεύκαηνοηάζεο ζε λαλνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο Φσηόπνπινο Παλαγηώηεο θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνβιεθζεί ε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ βαιιηζηηθήο αγσγηκόηεηαο κε ηελ ρξήζε θώδηθα Matlab. Οη δηαηάμεηο είλαη ηεο κνξθήο ελόο απινύ λαλναγσγνύ κε δύν επαθέο θαη λαλνηξαλδίζηνξο ηύπνπ FET. ύνολο Φοιηηηών Ο Δηεπζπληήο Σνκέα ΚΘΜΩΝ ΑΝΑΣΑΘΑΔΗ

Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 204-205 Α/Α Τίηλος θέμαηος Επιβλέπων Καθηγηηής Σύνηομη περιγραθή Προαπαιηούμενα γνωζηικά πεδία Αριθμός θοιηηηών Μειέηε θαη αλάπηπμε εθαξκνγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Αλάπηπμε επθπνύο ειεθηξνληθνύ ειεγθηή θαη θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα βέιηηζην έιεγρν θσηηζκνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ Φνπηξάθεο Παληειήο Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες Κωζηαρά Διεσζερία Δπηβιέπωλ θαζεγεηής: ίζθος ησιηαλός Αλαπιερωηής Καζεγεηής Θεζζαιολίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα