ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΥΑ ΥΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΥΑ ΥΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΥΑ ΥΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώλπκν: Ρόσαρ Υιλ Όλνκα: Αλδξέα Παόια Παηξώλπκν: Φηληέι Ρόραο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Παπούζα Θέζη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: «Βηνινγία-Βηνρεκεία» από ην 2013 έσο ζήκεξα. Γηεπζύληξηα κε αλάζεζε ηνπ εξγαζηήξην Βηνινγίαο-Βηνρεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ από ην 2016 έσο ζήκεξα. 2

3 ΠΟΤΓΔ Γεκνηηθό ρνιείν (Escuela Anexa Femenina, Colombia) Λύθεην (Liceo Nacional, Colombia) Czech language school, Πξάγα, Σζερία Πξνπηπρηαθέο πνπδέο ζην Σκήκα Μνξηαθήο Bηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, Παλεπηζηήκην Καξόινπ, Πξάγα, Σζερία Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο (Master) ζην Σκήκα Μνξηαθήο Bηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, Παλεπηζηήκην Καξόινπ, Πξάγα, Σζερία. Supervisor: Dr. Michal Dvorak. Μ.Γ.Δ. (Master): Ηνύληνο, Γηδαθηνξηθό ζηελ Κπηηαξηθή θαη Μνξηαθή Βηνινγία ζην Σκήκα Μνξηαθήο βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, ρνιή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηήκην Καξόινπ, Πξάγα, Σζερία. Supervisor: Prof. Vladimir Vondrejs. Γηδαθηνξηθό Γίπισκα: Ηνύληνο, Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ειιεληθνύ εληαίν Λύθεην (πηζηνπνίεζε γλώζεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο) Γεληθό Λύθεην Μνιάσλ Λαθσλίαο Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ «Δθαξκνζκέλε Κιηληθή Γηαηηνινγία» Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Μάζηεξ) Πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα «Δπίδξαζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο /ππεξηλζνπιηλαηκίαο ζε κεραληζκνύο κεηαγσγήο ζήκαηνο ηεο ηλζνπιίλεο ζηα αηκνπεηάιηα» (Δπηβιέπνλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σ. Ννκηθόο) Γλώζζερ: Ηζπαληθά, Αγγιηθά, Σζέρηθα, Διιεληθά Παπακολούθηζη Δκπαιδεςηικών εμιναπίυν 1994 Advances in PCR technology and its application(academy of Sciences of the Czech Republic) 1994 Advances in Molecular Biology and Genetics (Academy of Sciences of the Czech Republic) th European Congress of Cellular Biology 1995 Cellular and Molecular Biology of the plant regeneration 1995 Molecular Diagnosis (III Faculty of Medicine, Prague) 3

4 1995 Advances in Biology of the Yeast (Faculty of Microbiology, Charles University) th Postgraduate Course in Molecular and Cellular Endocrinology Como, Italy (May) 2000 EMBO Course on Microinjection and Detection of Probes in Cells EMBL, Heidelberg, Germany (June) 2000 Δμειίμεηο ζηελ θιηληθή νγθνινγία Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Παλεπηζηήκην Παηξώλ 1995-ζήκεξα πκκεηνρή (κε εξγαζίεο) ζε 81 Γηεζλή θαη 133 Διιεληθά ζπλέδξηα ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηo εξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο, θαη Γελεηηθήο, Σκήκα Βηνινγίαο. Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Τπεύζπλνη: Α. Μίληδαο, Αλαπι. Καζεγεηήο θαη Α. Εαραξνπνύινπ, Καζεγήηξηα. 1/1999-6/1999 Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην εξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Σκήκα Γελεηηθήο θαη Μηθξνβηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Καξόινπ, Σζερία. Τπεύζπλνο: V. Vondrejs Μεηαδηδαθηνξηθόο ππόηξνθνο-ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Καζ. Α. Γ. Παπαβαζηιείνπ) Μεηαδηδαθηνξηθόο ππόηξνθνο-ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Παηδνελδνθξηλνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Αλαπι. Καζ. Β. πειηώηε) 2006 Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ζην Δξγαζηήξην Μνξηαθήο (από /6 2010) Παηδνελδνθξηλνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (Αλαπι. Καζ. Β. πειηώηε). Θέζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, (δηνηθεηηθό νηθνλνκηθό) (ΗΓΑΥ) (ΦΔΚ 649/ η.β`.) ρέζε εξγαζίαο: Γηδάζθσλ σο Λέθηνξαο Βηνινγίαο-Βηνρεκείαο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ απηόλνκε δηδαζθαιία ησλ 4

5 ζήκεξα 2016-ζήκεξα πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ: Βηνινγία-Βηνρεκεία Η (α εμακήλνπ) Βηνινγία-Βηνρεκεία ΗΗ (β εμακήλνπ) Γελεηηθή ηνπ Αλζξώπνπ (β εμακήλνπ), Κιηληθή Βηνρεκεία ( ε εμακήλνπ), Κιηληθή Γηαηηνινγία (γ εμακήλνπ). Λέθηνξαο «Βηνινγίαο-Βηνρεκείαο» Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. ρνιή Δπηζηεκώλ Αλζξώπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηόηεηαο Εσήο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο (ΦΔΚ 479/ , ηεύρνο Γ. ΦΔΚ δηόξζσζεο παηξσλύκνπ 595/ η.γ ) Δπίθνπξε Καζεγήηξηα «Βηνινγίαο-Βηνρεκείαο» Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. ρνιή Δπηζηεκώλ Αλζξώπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηόηεηαο Εσήο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο (ΦΔΚ 184/ ηεύρνο Γ ) Γηεπζύληξηα ηνπ εξγαζηήξην Βηνινγίαο-Βηνρεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ : Τποηποθία UNESCO γηα πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο : Τποηποθία από ηο Τποςπγείο Παιδείαρ ηηρ Σζεσίαρ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 2002 Ππώηο βπαβείο, 29 ν ζςνέδπιο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο 2002 Έπαθλο «υηήπηρ Παπαζηαμάηηρ» 28 ν ζπλέδξην Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελώλ 2003 Travel Grant Award 85 th Annual Meeting of.the Endocrine Society, Pennsylvania, USA Travel Grant Award, 42 nd Annual Meeting of ESPE (European Society of Pediatric Endocrinology), Ljubljana Slovenia 2004 Έπαθλο «Τγεία και παιδί» Procter and Gamble 2005 Travel Grant Award, 44 nd Annual Meeting of ESPE, Lyon France 2006 Travel Grant Award 45 nd Annual Meeting of ESPE Rotterdam Holland 2009 Ππώηο βπαβείο, 30 ν ζπλέδξην Διιεληθήο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο 5

6 2010 Βπαβείο Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Πασςζαπκίαρ γηα ηελ θαιύηεξε εξγαζία ζηελ βαζηθή έξεπλα ηνπ 8 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Παρπζαξθίαο βξαβείν ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο γηα ηελ θαιύηεξε δεκνζηεπκέλε εξγαζία ζηελ βαζηθή ελδνθξηλνινγηθή έξεπλα γηα ην Βξαβείν ηεο εηαηξίαο ΔΠΑΚΑΝ ζην 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Καξδηνκεηαβνιηθώλ Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ Βξαβείν θαιύηεξεο πξνθνξηθήο αλαθνίλσζεο 11νπ Πνιπζεκαηηθνύ Ηαηξηθνύ πλεδξίνπ 1ν Βξαβείν θαιύηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 11νπ Πνιπζεκαηηθνύ Ηαηξηθνύ πλεδξίνπ 2014 Βξαβείν θαιύηεξεο πξνθνξηθήο αλαθνίλσζεο 41ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην ΔΝΔ, Υεξζόλεζν Κξήηε 4-7 Μαΐνπ 2014 e-poster award in the 53rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Dublin Ireland 2014 Έπαηλνο Διεπζεξώλ αλαθνηλώζεσλ 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο ζηελ ΠΦΤ Βξαβείν άξηζηεο απόδνζεο ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ εθαξκνζκέλε δηαηηνιόγηα-δηαηξνθή 2015 Βξαβείν γηα πξνθνξηθή αλαθνίλσζε 5ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθό πλέδξην ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ 1. Ακεξηθαληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία 2. Διιεληθή Δηαηξία Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο 3. Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξία 4. European Centre for research training and Development UK 6

7 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Μονογπαθίερ 1. Rojas Gil A. P (1994) The impact of phosphorylation on transactivation properties of v-myb oncoprotein. Master Thesis, Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, Παλεπηζηήκην Καξόινπ/ Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Ηνινγίαο Αθαδεκία Φπζηθώλ Δπηζηήκσλ Πξάγα, Σζερία. 2. Rojas Gil A. P (1999) Papillae tumors on colonies of the yeast Saccharomyces Cerevisiae and the phenomenon of Cairnisian mutations. PhD Thesis, Σκήκα Μνξηαθήο βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, Παλεπηζηήκην Καξόινπ, Πξάγα, Σζερία. 3. Rojas Gil A. P (2017) «Δπίδξαζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο /ππεξηλζνπιηλαηκίαο ζε κεραληζκνύο κεηαγσγήο ζήκαηνο ηεο ηλζνπιίλεο ζηα αηκνπεηάιηα». Ππυηόηςπα άπθπα ζε ελληνικά πεπιοδικά 1. Π. Γ. Εήξνο, Α.Π. Ρόσαρ Xιλ, Σ. Γεσξγαθόπνπινο, Η. Υακπαίνο, Γ. Κιέηζαο, Δ.Κ. Μπάζδξα, Α. Γ. Παπαβαζηιείνπ. Δπαγσγή ηεο νζηενγέλεζεο κέζσ κεραλνδηέξγεζεο ηνπ εηδηθνύ νζηενβιαζηηθνύ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα Cbfa1. (2002) Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο. 19 (5): Κ. Ρνύηζε, Π. Κνπηζνβίηεο,. Επγά, Π. Κνινβόο, Α. Ησαλλίδεο, Γ. Παλνπηζόπνπινο, Μ. Σζηξώλε, Γ.Δ. Κνπγηνπκηδή-Γεκνιηάλε, Α.Μ. Πηζηηθνύ, Μ. Μαγγαλά, Α.Π. Ρόσαρ-Υιλ. (2013) Ζ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο δηαηξνθηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηελ εκθάληζε παηδηθήο παρπζαξθίαο Δπηζεώξεζε Καξδηνκεηαβνιηθώλ Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ Σεύρνο 11: Οδεγίεο ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ Τγηεηλή ησλ Υεξηώλ ζηε Φξνληίδα Τγείαο: ύλνςε Greek Edition, Μέινο ηνπ Working group Aspioti E., Tsironi M., Rojas Gil AP., Sachlas A, Alikari V., Zyga S. (2015) Recording and management of abdominal acute pain cases in the emergency department hospital of Peloponnese region. A case study. Interscientific Health Care (2015) Vol 7, Issue3,

8 5. S. Tahtsidou, T. Βellali, V. Alikari, A.P. Rojas Gil, G. Panoutsopoulos, J. Stathoulis, S. Zyga. (2016). The effect of dependence on mobile phones and computers on the lifestyle and health of nursing students at the University of the Peloponnese. Archives of Hellenic Medicine, 33( ): Αηθαηεξίλε Καξγάθνπ, Α. αριάο, Γ.Ν. Λπξάθνο, νθία Επγά, Μαξία Σζηξώλε, Άνδπεα Παόλα Ρόσαρ Υιλ Τγεία θαη αηζηνδνμία: ν ξόινο ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο. 12 νπ Πνιπζεκαηηθό πλέδξην Λαθσλίαο. Σόκνο Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηώλ 12 νπ Πνιπζεκαηηθνύ ζπλεδξίνπ Λαθσλίαο ει Δπζηξαηίνπ Ησάλλα, Εαραξνπνύινπ Φσηεηλή, Επγά νθία, Σζηξώλε Μαξία, Μπαηζηθνύξα Μαξία, Καηζά Μαξία Δπζπκία, αριάο Αζαλάζηνο, Ρόσαρ Υιλ Ανδπέα Παόλα «Γλώζεηο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη κπεινύ ησλ νζηώλπαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθαζε γηα δσξεά κπεινύ ησλ νζηώλ». 12νπ Πνιπζεκαηηθό πλέδξην Λαθσλίαο. Σόκνο Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηώλ 12νπ Πνιπζεκαηηθνύ ζπλεδξίνπ Λαθσλίαο ει Ππυηόηςπα άπθπα ζε διεθνή πεπιοδικά με κπιηέρ Total Citations 1. Storchová, Z., Rojas-Gil, A-P., Vlasák, V., Janderová, B., Vondrejs, V. (1997) Accumulation of Ade + reversions in isoauxotrophic strains of Saccharomyces cerevisiae allelic in RAD6 during adenine starvation, Folia Microbiol. 42: Citations 4 2. Rojas-Gil, A-P., Storchová, Z., Vondrejs, V. (1997) Uracilles death and papilla formation in rad6-1 polyauxotrophic strains of Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 42 ( ). Citations 2 3. Storchová, Z, Rojas-Gil, A-P., Vondrejs, V. (1998) The involvement of the RAD6 gene in starvation-induced reverse mutation in Saccharomyces cerevisiae. Molecular and General Genetics, 258: Citations Rojas-Gil, A-P., Vondrejs, V. (1999) Development of papillae on colonies of two isopolyauxotrophic strains of Saccharomyces cerevisiae allelic in RAD6 under various conditions. Folia Microbiol, 44 (3): Citations 1 8

9 5. Vondrejs, V., Vlasák, J., Rojas-Gil, A-P., Storchová, Z. (1995) The ubiquitination system in Saccharomyces cerevisiae. Biol. list. 60 (4): (Review-Czech). 6. Ziros, P.G., Rojas-Gil, A-P, Georgakopoulos, T., Habeos, I., Kletsas, D., Basdra, E.K., Papavassiliou A.G. (2002) The bone-specific transcriptional regulator Cbfa1 is a target of mechanical signals in osteoblastic cells. J Biol Chem 28; 277 (26): Citations Kalosaka, K., Chrysanthis, G., Rojas-Gil, A-P, Theodoraki, M., Gourzi, P., Kyriakopoulos, A., Tatari, M., Zacharopoulou, A. and Mintzas, A.C. (2006). Evaluation of the activities of the medfly and Drosophila hsp70 promoters in vivo in germ-line transformed medflies Insect Mol Biol. 15 (3): Citations Rojas-Gil, A-P., Ziros, PG., Diaz, L., Kletsas, D., Basdra, E., Alexandridis, T K., Zadik, Z., Frank, S., Papathanasopoulou, B., Beratis, N., Papavassiliou, A G., Spilioti, B.E. (2006) Growth Hormone / JAK STAT Axis Signal Transduction Defect: A Novel Treatable Cause of Growth Failure. FEBS J Citations Rojas-Gil, A-P, * Ziros, P.*, Kanetsis, E., Papathanasopoulou, B., Papabassiliou A. G. Spiliotis B.E. (2007) Combined effect of the mutations in the GH1 gene and its proximal promoter region of in a child with growth hormone Neurosecretory Dysfunction (GHND) J Mol Med.;85(9): *Equal contribution Citations A. Dettoraki, A. P. Rojas Gil, B. E. Spiliotis (2009) Association between serum levels of soluble receptor (srage) for Advanced Glycation Endproducts (AGEs) and Receptor for AGEs (RAGE) protein expression in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in subjects with type I diabetes mellitus (IDDM) J. Pediatr Endocrinol Metab 22(10): Citations Karvela A, Rojas-Gil AP, Samkinidou E, Papadaki H, Pappa A, Georgiou G, Spiliotis BE. (2010). Endocannabinoid (EC) receptor, CB1, and EC enzymes' expression in primary adipocyte cultures of lean and obese pre-pubertal children in relation to adiponectin and insulin. J Pediatr Endocrinol Metab Oct;23 (10): Citations Andrea Paola Rojas Gil *, Eirini Kostopoulou, Ioulia Karageorgou, Konstantinos Kamzelas and Bessie Eugenia Spiliotis (2012) Increased growth hormone receptor (GHR)degradation due to over-expression of cytokine inducible SH2 domain-containing protein (CIS) as a cause of GH transduction defect 9

10 (GHTD) * Corresponding Author. J Pediatr Endocr Met 2012; 25(9-10): Citations Nikolitsa Koutroumani, Ioanna Partsalaki, Fotini Lamari, Athina Dettoraki Andrea Paola Rojas Gil, Alexia Karvela, Eirini Kostopoulou and Bessie E. Spiliotis (2013) Protective mechanisms against oxidative stress and angiopathy in young patients with diabetes type 1 (DM1) Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. Volume 26, Issue 3-4, Pages Citations Sofia Zyga, Colin A Hutchison, Stephanie Stringer, Andrea Paola Rojas Gil, Georgia Christopoulou, Paraskevi Giata, Maria Malliarou (2014) Inflammation and endothelial dysfunction in the initiation and propagation of cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease. British Journal of Medicine & Medical Research 4(13): Citations Eleni Grouni, Maria Tsironi, Panayiotis Prezerakos, Georgios I. Panoutsopoulos, Andrea Paola Rojas Gil, Victoria Alikari, Sofia Zyga, (2014) Correlation of presence of endogenous causative or aggravating factors as to the occurrence of pressure ulcers in patients of intensive care units, Perioperative Nursing 3, (3) Citations Anna Maria Pistikou, Sofia Zyga, Athanasios Sachlas, Maria Efthymia Katsa, Maria Daratsianou1 and Andrea Paola Rojas Gil. (2014) Determinative Factors of being an Effective Health-care Role Model. International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing, vol.1, no.3, 2014, Citations Panagiotis Andriopoulos, Antonia Kalogerakou, Dimitra Rebelou, Andrea Paola Rojas Gil, Sofia Zyga, Vassiliki Gennimata, Maria Tsironi. (2015) Prevalence of Brucella antibodies on a previously acute Brucellosis infected population. Sensitivity, specificity and predictive values of Rose Bengal and Wright Standard Tube Agglutination tests. Infection. Citations Kargakou Aikaterini, Sachlas Athanasios, Lyrakos N. Georgios, Zyga Sofia, Tsironi Maria and Rojas Gil Andrea Paola (2015) Association between optimism, dietary habits, lifestyle and general health self-assessment: a pilot study. International Journal of Health and Psychology Research. Vol.1, No.3, pp.13-28, September Kostopoulou E, Rojas-Gil AP, Karvela A, Spiliotis BE. (2017) Epidermal growth factor receptor (EGFR) involvement in successful growth hormone (GH) 10

11 signaling in GH transduction defect. J Pediatr Endocrinol Metab Jan 18. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem /jpem xml. doi: /jpem Labrinakou Stavroula*, Katsa Maria Efthymia*, Zyga Sofia, Ioannidis Anastasios, Sachlas Athanasios, Panoutsopoulos Georgios, Pistikou Anna Maria, Magana Maria, Kougioumtzi Dimoligianni Dafni Eleni, Kolovos Petros, Rojas Gil Andrea Paola. (2017) Correlations between nutrition habits, anxiety and metabolic parameters in Greek healthy adults. Advances in experimental Medicine and Biology (AEMB) in press. 21. Aikaterini Kargakou, Athanasios Sachlas, Georgios Lyrakos, Sofia Zyga, Maria Tsironi, Andrea Paola Rojas Gil. (2017) Does health perception, dietary habits and lifestyle effect optimism? A quantitative and qualitative study. Advances in experimental Medicine and Biology (AEMB) in press. 22. Paraskevi Patra, Alikari Victoria, Evagelos Fradelos, Athanasios Sachlas, Michael Kourakos, Andrea Paola Rojas Gil, Fotoula Babatsikou, Sofia Zyga. (2017) Assessment of depression in elderly. Is perceived social support related? A nursing home study. Advances in experimental Medicine and Biology (AEMB) in press. 23. Maria Efthymia Katsa, Anastasios Ioannidis, Sofia Zyga, Maria Tsironi, Paraskevas Koutsovitis, Stylianos Chatzipanagiotou, Demosthenes Panagiotakos, Athanasios Sachlas, Petros Kolovos, Kleopatra Routsi, Anna Maria Pistikou, Dafni Eleni Kougioumtzi Dimoliani, Andrea Paola Rojas Gil. (2017) The Effect of Nutrition and Sleep Habits on Predisposition for Metabolic Syndrome in Greek Children. Journal of Pediatric Nursing (under review) ύλνιν 81 Ανακοινώζειρ (ζςμμεηοσέρ) ζε διεθνή ζςνέδπια με ππακηικά 1. Rojas-Gil, A-P., Storchová, Z., Vondrejs, V. (1995): Tumours of yeast colonies. Int. J. Oncology 7:309. (Poster) 2. Rojas-Gil, A-P., Storchová, Z., Vlasák, J., Janderová, B., Vondrejs, V (1995): Late-arising mutations in rad6 strains of Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 40:560. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 11

12 3. Rojas-Gil, A-P., Storchová, Z., Vondrejs, V. (1995): Uracil-less death of rad6 mutants of Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 40: 560. (Poster) 4. Rojas-Gil, A-P., Vondrejs, V. (1995): Tumours on colonies of rad6 mutants in Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 40: 566. (Poster) 5. Rojas-Gil, A-P., Vondrejs, V. (1995): Use of ade2 for estimating the moment of mutation in Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 40: 561. (Poster) 6. Vlasák, J., Rojas-Gil, A-P, Janderová, B., Vondrejs, V., Angelis, K. (1995): Dependence of killing and induced mutagenesis of Saccharomyces cerevisiae rad6 mutants on the wavelength of UV radiation. Folia microbiol. 40: 566. (Poster) 7. Rojas-Gil, A-P, Storchova, Z., Vondrejs, V. (1996): Effect of osmotic stabilization on viability of rad6-1 mutants of Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 41: 288. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 8. Rojas-Gil, A-P, Vondrejs, V. (1996): Qualitative and Quantitative analysis of papilla formation under various conditions of adenine starvation in Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiol. 41: 288. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 9. Rojas-Gil, A-P, Bartošová, M., Storchová, Z., Vondrejs, V. (1997): Growth of colonies and topology of papilla formation in Saccharomyces cerevisiae. Folia microbiol. 42:650. (Poster) 10. Storchová, Z., Rojas-Gil, A-P., Janderová, B., Vondrejs, V. (1998): Adaptive mutation in yeast Saccharomyces cerevisiae. Kongres Ceskoslovenské spolecnosti mikrobiologiské. Hradec Kralové abst. p.71. Czech Rebuplic. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 11. Rojas-Gil, A-P., Čejka, P., Hlavatá, L., Vondrejs, V. (1998): Charakterizace papil na koloniích Saccharomyces cerevisiae BJC3. Abstrakta, XXVII. výroční konference o kvasinkách, Smolenice ( ), str. 61. Czech Rebuplic. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 12. Storchová, Z., Rojas-Gil, A-P, Vondrejs, V. (1998): Vliv inaktivace různých genů na mutagenezi indukovanou specifickým hladověním u Saccharomyces cerevisiae. Abstrakta, XXVII. výroční konference o kvasinkách, Smolenice ( ) str. 60. Czech Rebuplic. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 12

13 13. Rojas-Gil, A-P,. Vondrejs, V. Storchová, Z. (1998): Papilla formation in related strains of S. cerevisiae (ade2-1) under adenine-starvation. XIX International conference on yeast genetics and molecular biology. Rimini. Italy. (Poster) 14. Storchová, Z., Rojas-Gil, A-P., Vondrejs, V. (1998): Starvation-associated (adaptive) mutation in Saccharomyces cerevisiae. XIX International conference on yeast genetics and molecular biology. Rimini. Italy. (Poster) 15. Kokolakis, G. Papadimitriou, E., Chrisanthis, G., Rojas-Gil, A-P., Kalosaka, K., Chrisanthakopoulou, B., Zacharopoulou, A., Mintzas, A. (1999): Heat shock puff, genes and promoters in the Mediterranean fruit fly Ceratitis Capitata. Third International Workshop on transgenesis of Invertebrate Organism. Orthodox Academy of Crete. Kolymbari, Crete, Greece. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 16. Ziros, P.G., Rojas-Gil, A-P, Georgakopoulos, T, Basdra, E.K., Papavassiliou, A.G. (2002) The bone-specific transcriptional regulator Cbfa1 is a target of mechanical signals in osteoblastic cells. 29 th European Symposium on Calcified Tissues. Zagreb Croatia May (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 17. Ziros, PG, Rojas-Gil, A-P, Georgakopoulos, T, Habeos, I, Kletsas, D, Basdra, EK, Papavassiliou, AG. (2002) Targeting of Mechanical Signals to the Osteoblast-Specific Transcriptional Regulator Cbfa1. 9th Workshop on Cell Biology of Bone and Cartilage in Health and Disease Davos Switzerland, March (Poster) 18. Rojas-Gil, A-P, Ziros, P., Diaz, L., Kletsas, D., Basdra, E.K., Alexandridis, T., Beratis, N.G., Papavassiliou, A.G., Spiliotis, B.E (2002) Molecular profiles of the GH/IGF-I axis in fibroblasts of children with bioinactive GH: New insights into the defect. ESPE. Madrid Spain September. Horm Res. 2002;58 Suppl 2: (Poster) 19. Rojas-Gil, A-P., Papathanasopoulou, B, Kanetsis, E., Karinos, T., Ziros, PG., Basdra, EK., Alexandridis, T., Beratis, NG., Papavassiliou, AG,. Spiliotis, BE. (2003) Novel Aberrant splicing of the GH1 gene as a cause of idiopathic short stature. 12 th Balkan Congress of Endocrinology and 30 th Pan-Hellenic Congress of Endocrinology Thessalonica May (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 13

14 20. Habeos, I., Ziros, P.G., Georgakopoulos. T., Rojas-Gil, A-P, Vagenakis, A., Papavassiliou. A.G. (2003) Mechanism of statin action on triglyceride metabolism 12th Balkan Congress of Endocrinology and 30th Congress of the Greek Endocrine Society Thessalonica May (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 21. Rojas-Gil, A-P, Ziros, P., Diaz, L., Kletsas, D., Basdra, E.K., Alexandridis, T., Propona, A., B., Beratis, N.G., Papavassiliou, A.G., Spiliotis, B.E (2003) GH signal transduction defect: Open the black box of idiopathic short stature. The Endocrine Society s 85 th Annual Meeting. Pennsylvania.USA. June (Poster) 22. Rojas-Gil, A-P, Papathanasopoulou, B, Kanetsis, E., Nikolakopoulou, N., Karinos, T., Dimitracopoulos, A., Ziros, P.G., Basdra, E.K., Alexandridis, T., Beratis. N.G., Papavassiliou, AG,. Spiliotis, B.E. (2003). Novel Aberrant splicing of the growth hormone gene as a cause of familial bioinactive growth hormone. ESPE 42 nd Annual Meeting September, Ljubljana Slovenia. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 23. Ziros, P.G., Nikolakopoulou, N.M., Rojas-Gil, A-P., Chatzantoni, K., Mouzaki, A., Eliopoulou, M.I., Alexandrides, T.K., Spiliotis, B.E. (2004). Novel Mutations of the melanocortin 4 receptor gene ESPE 43 nd Annual Meeting September, Basel, Switzerland. (Poster) 24. Rojas-Gil, A-P., Ziros, P., Karageorgou, I., Spiliotis, B.E. (2005). Negative regulation of the GH/IGF-I pathway is implicated in the pathogenesis of Growth Hormone Transduction Defect (GHTD). ESPE 42 nd Annual Meeting Lyon, France. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 25. Ziros, P., Rojas-Gil, A-P., Kanetsis, E.,.Nikolakopoulou, N.M., Spiliotis, B.E. (2005) Novel Mutations of the GH-1 gene in a child with GH Neurosecretory Dysfunction (GHND) ESPE 42 nd Annual Meeting Lyon, France (Poster) 26. Rojas-Gil, A-P., Ziros, P., Karageorgou, I., Papavassiliou, A. Spiliotis, B. (2006) Defecto en la Transducciòn de Señales de la Hormona de Crecimiento Como Resultado de la Regulaciòn Negativa y Activaciòn Defectuosa del Eje GH/IGF-I. International Congress of Genetics. Bucaramanga Feb. Colombia (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 27. Ziros, P., Rojas-Gil, A-P,, Kanetsis, E., Spiliotis, B.E. (2006) Two novel mutations in the promoter region of GH1 gene in a child with GH 14

15 Neurosecretory Dysfunction (GHND) attenuate the DNA binding activity of Pit1 transcription factor. ESPE 43 nd Annual Meeting. Rotterdam Holland. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 28. Karvela A., Rojas-Gil, A-P, Papadaki H., Avgeropoulos A., Varakis J., Georgiou G., Spiliotis B.E. (2006) The involvement of adiponectin receptor 1 (AdipoR1) and peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR-γ) in adipocyte differentiation in obese children. ESPE 43 nd Annual Meeting. Rotterdam Holland. (Poster) 29. Rojas-Gil, A-P,, Karageorgou, Ioulia, Basdra, Efthymia, Varakis, John, Papavasiliou, Athanasios, Spiliotis, Bessie E. (2006) Enhanced inhibition of the GH transduction pathway by CIS in patients with Growth Hormone Transduction Defect (GHTD) is possibly overcome by Epidermal Growth Factor (EGF) administration. ESPE 43 nd Annual Meeting. Rotterdam Holland. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 30. Rojas-Gil A-P, Karageorgou, Ioulia, Ziros Panos Basdra, Efthymia, Varakis, John, Papavasiliou, Athanasios, Spiliotis, Bessie E. (2007) Enhanced protein degradation of the GHR/JAK2 complex through the proteasomes as a cause of abnormal GH signaling in GH Transduction Defect (GHTD). ESPE 44 nd Annual Meeting. Helsinki Finland. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 31. Karvela Alexia, Rojas-Gil A-P, Pappa Aliki, Papadaki Helen, Samkinidou Eustratia, Varakis John, Georgiou George, Spiliotis Bessie E. (2007) Expression of AdipoR1, PPAR-γ and CB1 in adipocyte primary cultures and serum Adiponectin in childhood obesity. ESPE 44 nd Annual Meeting. Helsinki Finland. (Poster) 32. Rojas-Gil, AP, Karageorgou, I 1, Ziros P 2 Basdra, E 4, Varakis, J 3, Papavasiliou, AG 2, Spiliotis, BE 1. (2007) Enhanced protein degradation of the GHR/JAK2 complex through the proteasomes as a cause of abnormal GH signaling in GH Transduction Defect (GHTD). General Meeting of International proteolysis society. Patras, Octomber (Poster) 33. Α. Karvela, Α. P. Rojas-Gil, A. Pappa, H. Papadaki, E. Samkinidou, J. Varakis, G. Georgiou, B. E. Spiliotis (2007) Serum adiponectin and expression of AdipoR1, PPAR-γ and CB1 in primary adipocyte cultures from abdominal 15

16 adipose tissue of lean pre-pubertal children. ISPAD Berlin (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 34. Α. Karvela, Α. P. Rojas-Gil, A. Pappa, H. Papadaki, E. Samkinidou, J. Varakis, G. Georgiou, B. E. Spiliotis. (2007) Differences in waist circumference and expression of AdipoR1, PPAR-γ and CB1 in primary adipocyte cultures from abdominal adipose tissue of obese and lean pre-pubertal children. ISPAD Berlin (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 35. Α. Karvela, Α. P. Rojas-Gil, A. Pappa, H. Papadaki, E. Samkinidou, J. Varakis, G. Georgiou, B. E. Spiliotis (2007) Study of the espression levels of AdipoR1 and PPAR-gama receptors in the adipocytes of children: indications of risk factors in obese children. ECOG Athens. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 36. Andrea Paola Rojas-Gil, Dimitris Κletsas, Kostas Kamzelas, Maria Karageorgiou, Evthimia Basdra Athanasios G Papavasiliou, Bessie E Spiliotis. (2008) Δnhanced protein degradation of the GHR via the proteasomes due to over-expression of CIS Ubiquitin-Ligase as a cause of abnormal gh signaling in gh transduction defect (GHTD). The Endocrine Society's 90th Annual Meeting San Francisco USA (Poster) 37. Alexia Karvela, Andrea Paola Rojas Gil, Aliki Pappa, Helen Papadaki, Eustratia Samkinidou, John Varakis, George Georgiou and Bessie Spiliotis. (2008) Expression of CB1 receptor in primary adipocyte cultures and serum adiponectin concentrations in normal lean children. The Endocrine Society's 90th Annual Meeting San Francisco USA (Poster) 38. Alexia Karvela, Andrea Paola Rojas Gil, Aliki Pappa, Helen Papadaki, Eustratia Samkinidou, John Varakis, George Georgiou and Bessie Spiliotis. (2008). Differences in waist circumference, serum high molecular weight (HMW) Adiponectin, serum insulin and expression of CB1 in primary adipocyte cultures of obese and lean children. The Endocrine Society's 90th Annual Meeting San Francisco USA (Poster) 39. Athina Dettoraki, Andrea Paola Rojas Gil, John Varakis, Bessie E. Spiliotis (2008). Association between serum levels of soluble receptor (srage) for Advanced Glycation Endproducts (AGEs) and Receptor for AGEs (RAGE) protein expression in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in children 16

17 and adolescents with type I diabetes mellitus (IDDM) ESPE 45 nd Meeting. Instanbul Turkey. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) Annual 40. Andrea Paola Rojas-Gil, Dimitris Κletsas, Kostas Kamzelas, Maria Karageorgiou, Bessie E Spiliotis. (2008) Over-expression of CIS ubiquitin (ub)-ligase and enhaced proteasome activity as a cause of abnormal GH signaling in GH transduction defect (GHTD). ESPE 45 nd Annual Meeting. Instanbul Turkey (Poster) 41. Αlexia Karvela, Αndrea Paola Rojas-Gil, Aliki Pappa, Helen Papadaki, Efstratia Samkinidou, John Varakis, Geroge Georgiou, Bessie E. Spiliotis. (2008) Cannabinoid receptor, CB1, expression in primary adipocyte cultures in lean and obese pre-pubertal children, in relation to High Molecular Weight (HMW) adiponectin, HOMA Insulin Resistance (IR) and waist circumference. ESPE 45 nd Annual Meeting. Instanbul Turkey. (Poster) 42. Andrea Paola Rojas-Gil, Dimitris Κletsas, Kostas Kamzelas, Maria Karageorgiou, Bessie E Spiliotis.(2008) Over-expression of CIS ubiquitin (ub)-ligase and enhaced proteasome activity as a possible cause of abnormal GH signaling in a child with GH transduction defect (GHTD). 33 rd FEBS congress Athens, Greece. (Poster) 43. A. Karvela, AP. Rojas Gil, H Papadaki, E. Samkinidou, J Varakis, G. Georgiou, BE Spiliotis. (2008) Differences in the expression of the cannabinoid receptor CB1 in primary adipocytes cultures of lean and obese pre-pubertal children correlated with high molecular (HMW) adiponectin, homa insulin resistence (IR) and waist circumference. 33 rd FEBS congres Athens, Greece. (Poster) 44. Ioanna Partsalaki, Alexia Karvela, Andrea Paola Rojas Gil, Bessie E. Spiliotis (2008). Metabolic Impact of a ketogenic diet as compared to a hypocaloric diet in obese children and adolescents. 34 th ISPAD Durban, South Africa. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 45. Andrea Paola Rojas Gil, Mary Smaili, Alexia Karvela, Ioannis Kehagias, Theodore K. Alexandrides, Dimitrios Linos, Fotis Kalfaretzos, Bessie E. Spiliotis. (2009) RAB5, GLUT-4 and PI3 Kinase expression in preadipocytes primary cultures of visceral, subcutaneous abdominal and gluteal tissue from 17

18 morbidly obese and lean adults in different states of insulin sensitivity. ENDO society Meeting, Washington DC. June. (Poster) 46. A. Karvela, A. Pappa, AP Rojas Gil, S Samkinidou, G Georgiou, BE Spiliotis. (2009). Serum adiponectin, AdipoR1 and the adaptor protein APPL1 in primary Adipocyte Culture of lean and obese prepubertal children in relation to insulin sensitivity. ENDO society Meeting, Washington DC. June. (Poster) 47. Andrea Paola Rojas Gil, Eirini Kostopoulou, Kostantinos Kamzelas, Bessie E Spiliotis (2009) Inhibition of the protein expression of CIS ubiquintin ligase overcomes the impairment in the GH signalling pathway in Growth Hormone Transduction Defect (GHTD). LWPES/ESPE 8th Joint Meeting New York City USA. September. (Poster) 48. Ioanna Giannakopoulou, Andrea Paola Rojas Gil, Bessie E Spiliotis. (2009). Two novel mutations in the promoter region of the growth hormone gene (GH1) in familial isolated growth hormone deficiency LWPES/ESPE 8th Joint Meeting New York City USA. September. (Poster) 49. Andrea Paola Rojas Gil, Mary Smaili, Alexia Karvela, Ioannis Kehagias, Theodore K. Alexandrides, Dimitrios Linos, Fotis Kalfaretzos, Bessie E. Spiliotis. (2009) RAB5 and GLUT-4 expression primary cultures of subcutaneous abdominal tissue from obese and lean children, and adults in association with insulin levels LWPES/ESPE 8th Joint Meeting New York City USA. September (Poster) 50. Alexia Karvela, Aliki Pappa, Andrea Paola Rojas-Gil, Eustratia Samkinidou, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis (2009) Serum HMW adiponectin, AdipoR1, the adaptor protein APPL1 and the GTPase RAB5 in primary adipocyte cultures of lean and obese prepubertal children in relation to insulin sensitivity. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting New York City USA. September (Oral presentation) 51. Nikolitsa Koutroumani, Andrea Paola Rojas Gil, Athina Dettoraki, Bessie E.Spiliotis (2010).Correlation between cyclooxygenase-2 (COX2), srage and matrix metalloproteinase 9 (MMP9) with haemoglobin A1C (HbA1c) and LDL cholesterol and their possible role in the growth of type type1 complications in 18

19 children. European Society for Paediatric Endocrinology 49nd Annual Meeting Prague Czech Republic. (Poster). Hormone Res Paediatr 74 (suppl 3). 52. Aikaterini Avgeri, Alexia Karvela, Andrea Paola Rojas-Gil, Eustratia Samkinidou, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis. (2010) Association of the nuclear receptor PPAR-γ and the proteins CAP and c-cbl with insulin resistance in primary adipocyte cultures of lean and obese adolescents. European Society for Pediatric Endocrinology 49nd Annual Meeting Prague Czech Republic. Horm Res Paediatr. 2010;74 Suppl 3: (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) Hormone Res Paediatr 74 (suppl 3) 53. Partsalaki I, Lamari F, Karvela A, Rojas Gil1 A P, Spiliotis B E. (2010).Effects of a ketogenic diet as compared to a hypocaloric diet on metabolic parameter,oxidative stress(os), Advanced Glycation End-products (AGES) and the soluble receptor for AGES (SRAGE) in obese children and adolescents. European Society for Pediatric Endocrinology 49nd Annual Meeting Prague Czech Republic Horm Res Paediatr. 2010;74 Suppl 3:1-316 (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) Hormone Res Paediatr 74 (suppl 3) 54. Aikaterini Avgeri, Alexia Karvela, Aliki Pappa, Andrea Paola Rojas-Gil, Eustratia Samkinidou, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis (2010). The Expression of AdipoR1 and APPL-1 in primary adipocyte cultures of lean and obese children and adolescents in relation to their serum ΖΜW Adiponectin. European Society for Pediatric Endocrinology 49nd Annual Meeting Prague Czech Republic. Horm Res Paediatr. 2010;74 Suppl 3:1-316 (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 55. Eirini Kostopoulou, Andrea Paola Rojas-Gil, Bessie E. Spiliotis. (2010) The role of Epidermal Growth Factor(EGF) in the treatment with human Growth Hormone of children with Growth Hormone Transduction Defect (GHTD). European Society for Pediatric Endocrinology 49nd Annual Meeting Prague Czech Republic Horm Res Paediatr. 2010;74 Suppl 3:1-316 (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 56. Andrea Paola Rojas Gil, Emmanouil Nikolenas, Alexia Karvela, Ioannis Kehagias, Theodore K. Alexandrides, Dimitrios Linos, Fotis Kalfarentzos, Bessie E. Spiliotis. (2010). Correlation of pro-inflamatory AKT-II, CD68, MCP- 19

20 1, IL6 and IL8 with obesity and insulin sensitivity in diabetes type II (DMII). 1 st Meeting of the International Diabetes and 19 th Obesity Foundation, Athens, Greece Diabetes, Obesity and Metabolism IDOF 12(1) PPO19:61-62, (Poster) 57. Partsalaki I, Lamari F, Karvela A, Rojas Gil1 A P, Spiliotis B E. (2010).Effects of a ketogenic diet as compared to a hypocaloric diet on metabolic parameter,oxidative stress(os), Advanced Glycation End-products (AGES) and the soluble receptor for AGES (SRAGE) in obese children and adolescents. 1st Meeting of the International Diabetes and Obesity Foundation IDOF, Athens, Greece Diabetes, Obesity and Metabolism 12(1), PP052: 73 (Poster) 58. Alexia Karvela Aikaterini Avgeri, Aliki Pappa, Andrea Paola Rojas-Gil, Eustratia Samkinidou, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis (2010). The expression of the endocannabinoid receptor CB1 in primary adipocyte cultures of lean and obese prepubertal children and adolescents in relation to insulin and High Molecular Weigh (HMW) adiponectin.1st Meeting of the International Diabetes and Obesity Foundation, Athens, Greece. Diabetes, Obesity and Metabolism IDOF 12(1) OPO3: 38. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 59. Aikaterini Avgeri, Alexia Karvela, Aliki Pappa, Andrea Paola Rojas-Gil, Eustratia Samkinidou, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis. (2010).The expression of PPAR-GAMA and CAP in primary adipocyte cultures from lean and obese prepubertal children and adolescents in relation to their serum HMW adiponectin. 1st Meeting of the International Diabetes and Obesity Foundation Athens, Greece. Diabetes, Obesity and Metabolism IDOF. 12(1) OPO5: 39. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 60. Nikolitsa Koutroumani, Andrea Paola Rojas-Gil, Alexia Karvela, Athina Dettoraki and Bessie E. Spiliotis (2011) Αdhesion molecules [ intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM- 1)], cyclooxygenase-2 (COX-2) and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in type 1 diabetic children and young adults (DMI). 50th Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE). Glasgow, Scotland (Poster) Hormone Research in Paediatrics 2011, Vol. 76, Suppl Nikolitsa Koutroumani, Ioanna Partsalaki, Fotini Lamari, Athina Dettoraki, Andrea Paola Rojas-Gil, Alexia Karvela, Eirini Kostopoulou and Bessie E. 20

21 Spiliotis. (2011) Markers of oxidative stress and expression of Advanced Glycation Endproducts (AGEs) receptor (RAGE), soluble RAGE (srage) and endogenous soluble RAGE (esrage) in type I diabetic children and young adults (DMI) 50th Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE). Glasgow, Scotland (Poster). Hormone Research in Paediatrics 2011, Vol. 76, Suppl Andrea-Paola Rojas Gil, Eirini Kostopoulou, Eirini Christopoulou, Athina Chatzikyprianou, Bessie E. Spiliotis (2012) Central regulation of TSH and mutations of the TSH receptor in children with subclinical hypothyroidism. 51st Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) Leipzig, Germany (Poster) 63. Alexia Karvela; Eleni Oikonomou; Aliki Pappa; Andrea Paola Roja-Gil; George Georgiou; Bessie E. Spiliotis (2013). Novel variants of aquaglyceroporin 7 (AQP7) gene promoter in relation to serum glycerol and susceptibility to low birth weight and type 2 diabetes in prepubertal children and adolescents. 52st Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology Milan Italy (Poster) Horm Res Paediatr 2013;80(suppl 1):1 64. Maria Magana, Kleopatra Routsi, Anastasios Ioannidis, Sofia Zyga, Maria Tsironi, George Panoutsopoulos, Petros Kolovos, Paraskevas Koutsovitis, Athanasios Sachlas, Anna Maria Pistikou, Maria Daratsianou, Dafni Eleni Kougioumtzi Dimoliani, Andrea Paola Rojas Gil. (2013) Association of sleep habits with metabolic disorders in children and adults. 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education & November, Athens. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 65. Pistikou Anna Maria, Sachlas Athanasios, Zyga Sofia, Daratsianou Maria, Katsa Maria Efthimia, Malliarou Maria, Rojas Gil Andrea Paola. (2014) Are health-care professionals effective as role models in Greece? 19 th Congres Balkan Military Medical Committee. Plovdiv Bulgaria 7-10 May. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 66. Magana Maria, Zyga Sofia, Sachlas Athanasios, Ioannidis Anastasios, Tsironi Maria, Daratsianou Maria, Kougioumtzi-Dimoliani Dafni Eleni, Pistikou Anna- 21

22 Maria, Malliarou Maria, Rojas Gil Andrea Paola. (2014) Metabolic disorders as an outcome of sleep deprivation. 19 th Congres Balkan Military Medical Committee. Plovdiv Bulgaria 7-10 May. (Poster) 67. Κatsa Maria Efthymia, Εyga Sofia, Ioannidis Anastasios, Kolovos Petros, Tsironi Maria, Koutsovitis Paraskevas Sachlas Athanasios, Pistikou Anna Maria, Dafni Eleni Kougioumtzi Dimoliani, Malliarou Maria, Rojas Andrea Paola Gil. (2014) Αssociation of life style with metabolic syndrome in greek children. 19 th Congres Balkan Military Medical Committee. Plovdiv Bulgaria 7-10 May. (Poster) 68. Sourila Dimitra, Prezerakos Panagiotis Tsironi Maria, Rojas Gil Andrea Paola, Maria Malliarou, Sofia Zyga (2014). Investigation of factors affecting frequency of breastfeeding in women at a general hospital. 19 th Congres Balkan Military Medical Committee. Plovdiv Bulgaria 7-10 May. 69. Grouni Helen, Tsironi Maria, Prezerakos Panagiotis, Rojas Andrea Paola Gil, Panoutsopoulos Georgios, Malliarou Maria, Zyga Sofia, (2014). Pressure ulcers in a greek intensive care unit. 19 th Congres Balkan Military Medical Committee. Plovdiv Bulgaria 7-10 May.(Poster) 70. Aroni Adamantia, Tsironi Maria, Panoutsopoulos Georgios, Theofilou Paraskevi, Rojas Gil Andrea Paola, Malliarou Maria, Presvelos Dimitrios, Zyga Sofia. (2014) Self assessment of pain in patients with end-stage renal disease (ESRD) 19 th Congres Balkan Military Medical Committee. Plovdiv Bulgaria 7-10 May. (Poster) 71. Katsa Maria Efthymia, Zyga Sofia, Tsironi Maria, Ioannidis Anastasios, Sachlas Athanasios, Kolovos Petros, Maggana Maria, Pisticou Anna Maria, Kougioumtzi Dimoliani Dafni Eleni, Rojas Gil Andrea Paola (2014) Association of lifestyle with metabolic syndrome in children. 53rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Dublin Ireland.(Poster) Horm Res Paediatr. 2014;82 Suppl 1: A. Kargakou, A. Sachlas, G.N. Lyrakos, S. Zyga, M. Tsironi, A.P. Rojas Gil, «The association between optimism, nutrition lifestyle and health self assessment. A quantitative and qualitative study», in 20th International Conference of the Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children (A.P.P.A.C.), Athens, (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 22

23 73. M. Magana, K. Routsi, S. Zyga, G. Panoutsopoulos, A. Ioannidis, A.Μ. Pistikou, D.Δ. Dimoliani, P. Kolovos, A.P. Rojas Gil, «Investigating predisposing factors for childhood obesity», in 54rd meetingof the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Barcelona Spain (2015). (Poster) Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1 74. M. Magana, A. Ioannidis, S. Zyga, M. E. Katsa, A.Μ. Pistikou, D.Δ. Dimoliani, M. Daratsianou, P. Kolovos, A.P. Rojas Gil, «Association of sleep habits and risk factors for metabolic disorders in children», in 54rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Barcelona Spain (2015). (Poster) Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1 75. M. Daratsianou, A. Ioannidis, S. Zyga,P. Koutsovitis,A. Sachlas,M. Xrona, M. Batsikoura,M.Δ. Katsa, Μ. Magana, E. Andronikanis, ΑP Rojas Gil, «Lifestyle habits and arterial hypertension in children and adolescents», in 54rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Barcelona Spain (2015). (Poster). Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1 76. M.E. Katsa, A. Ioannidis, S. Zyga, M. Tsironi, P. Koutsovitis, A. Sachlas, P. Kolovos, M. Magana, M. Daratsianou, AP Rojas Gil, «Uric acid and Triglycerides/HDL ratio as a predisposing factor for metabolic syndrome in children»,in 54rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Barcelona Spain (2015). (Poster) Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1 77. Eirini Kostopoulou, Andrea Paola Rojas Gil, Alexia Karvela, Bessie E. Spiliotis. The involvement of the Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) in the successful Growth Hormone (GH) signalling and the role of p21 in the negative regulation of the GH/GHR and EGF/EGFR pathways, in Growth Hormone Transduction Defect (GHTD).54rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Barcelona Spain (2015). (Poster) Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1 78. Eirini Kostopoulou, Andrea Paola Rojas Gil, Alexia Karvela, Bessie E. The role of β-trcpas a compensatory negative regulator in the successful GH/GHR and EGF/EGFR signaling in GHTS. 54rd meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology ESPE. Barcelona Spain (2015). (Poster) Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1 23

24 79. Maria Maganna, Maria Efthymia Katsa, Anastasios Ioannidis, Sofia Zyga, Maria Tsironi, Athanasios Sachlas, Kleopatra Routsi, Loukia Dolianiti & Andrea Paola Rojas Gil. The Role of Apoptotic Marker Apo-1/Fas in the Metabolism and Endothelial Function of Healthy Children. 55th Annual European Society for Paediatric Endocrinology ESPE Paris, France 10 September Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 80. Maria Efthymia Katsa, Anastasios Ioannidis, Sofia Zyga, Athanasios Sachlas, Maria Tsironi & Andrea Paola Rojas Gil. Association of Fasting Triglycerides to High-Density Lipoprotein Ratio with Risk for Metabolic Disorders in Children. 55th Annual European Society for Paediatric Endocrinology ESPE Paris, France 10 September Hormone Research in Paediatrics Volume 82 Supplement1. (Poster) 81. Maria Liakopoulou, Athanasios Sachlas, Stavroula Pavlerou, Andrea Paola Rojas Gil. The effect of anxiety on the postoperative outcome in relation to demographic and biochemical parameters. Rhodes Greece (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) ύλνιν 133 Ανακοινώζειρ (ζςμμεηοσέρ) ζε Δλληνικά ζςνέδπια 1. Καιόζαθα, Κ., Υξπζάλζεο, Γ., Θενδσξάθε, Μ., Rojas-Gil, A.-P., Εαραξνπνύινπ, Α., Μίληδαο, Α. (2000) Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ hsp70 ηεο Μεζνγεηαθήο κύγαο Ceratitis capitata. 22 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνινγίαο, θηάζνο. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 2. ηαπξνπνύινπ, Α., Εήξνο, Π., Rojas-Gil, A-P, Αγγειάηνπ, Φ., Μαηζόθεο, Ν., (2001) Αιιαγή ζηελ επαγνκέλε θσζθνξπιίσζε ηεο DARP-32 κέζν αγσληζηώλ ησλ ππνδνρέσλ A2A αδελνζίλεο θαη D2 ληνπακίλεο ζην γελεηηθό κνληέιν ηεο λόζνπ πάξθηλζνλ (κεηάιιαμε Weaver). 16 ν Γηεπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο γηα ηηο Νεπξνεπηζηήκεο. Θεζζαινλίθε. (Poster) 3. Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Εεpνο, Π., Νηίαδ, Λ., Παπαζαλαζνπνύινπ, Β., Πξνκπνλά, Α., Αιεμαλδξίδεο, Θ., Μπεξάηεο, Ν., Παπαβαζηιείνπ, Θ., πειηώηε, Β. (2002) 24

25 Μνξηαθή κειέηε ηνπ κεηαγσγηθνύ άμνλα ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ζε ηλνβιάζηεο παηδηώλ κε «Βηναλελεξγή» απμεηηθή νξκόλε. Νέα αληίιεςε ηεο βιάβεο. Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ Ησάλληλα Μαξηίνπ. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 4. Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Εήξνο, Π., Νηίαδ, Λ., Παπαζαλαζνπνύινπ, Β., Πξνκπνλά, Α., Αιεμαλδξίδεο, Θ., Μπεξάηεο, Ν., Παπαβαζηιείνπ, Θ., Κιέηζαο, Γ., Μπάζδξα, Δ. πειηώηε, Β. (2003) Διάηησκα ηνπ κεηαγσγηθνύ άμνλα ηεο απμεηηθήο νξκόλεο: Αλνίγνληαο ην καύξν θνπηί ηνπ ηδηνπαζνύο θνληνύ αλαζηήκαηνο. Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθήο. Ρόδνο, Ηνύληνο (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 5. Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Εήξνο, Π., Παπαζαλαζνπνύινπ, Β., Αιεμαλδξίδεο, Θ., Μπεξάηεο, Ν., Παπαβαζηιείνπ, Θ., Καλέηζεο, Δ., Νηθνιαθνπνύινπ, Ν., Καξίλνο, Θ., Γεκεηξαθόπνπινο, Α., Μπάζδξα, Δ., πειηώηε, Β. (2003). Νέα κεηάιιαμε ηνπ GH1 γνληδίνπ σο αίηην ηνπ θνληνύ αλαζηήκαηνο ιόγσ βηναλελεξγήο απμεηηθήο νξκόλεο. Παλειιήλην πλέδξην Παηδηαηξηθήο. Ρόδνο, Ηνύληνο. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 6. Εήξνο, Π.Γ, Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., πειηώηε, Β.Δ. (2005) Λεηηνπξγηθή κειέηε ηεο GH ζε αζζελή κε παζνινγηθή αλάπηπμε θαη κεηάιιαμε ηεο GH. Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ. Πάηξα. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 7. Εήξνο Π.Γ., Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Καλέηζεο, Δ., Νηθνιαθνπνύινπ, Ν.Μ., Αιεμαλδξίδεο, Θ.Κ., πειηώηε Β.Δ. (2005) Καηλνύξγηεο κεηαιιάμεηο ηνπ ππνθηλεηή ηεο GH1 γνλίδην ζε αζζελείο κε παζνινγηθή αλάπηπμε. Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ. Πάηξα. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε). 8. Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Εήξνο, Π.Γ, Καλέηζεο, Δ., πειηώηε Β.Δ. (2005) Μεηαιιάμεηο ηνπ GH1 γνληδίνπ ζε αλεπάξθεηα GH. Παλειιήλην πλέδξην Βηνινγίαο. Ναύπιην. (Poster) 9. Παπιάθεο, Α, Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Λεγάθε, Α, Γνπκαλάο, Κ, Νηίαδ, Σάπηαο Λ, Μαραίξα, Α. (2005) Δπίδξαζε ηεο πξόπνιεο ζηελ αλάπηπμε αληνρήο ζηελ Ομαθηιίλε ζ έλα ζηέιερνο ηνπ S. epidermidis.. 6 ν Πακπεινπνλλεζηαθό Οδνληηαηξηθό πλέδξην. πάξηε. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 10. Εήξνο, Π., Υαξηνπκπέθεο, Γ., Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Παπαβαζηιείνπ, Α., Υακπαίνο, Η. (2005) Έθθξαζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ FXR (Farnesoid X receptor) ζε αλζξώπηλα καθξνθάγα. 1. Παλειιήλην ζπλέδξην Aζεξνζθιήξσζεο Αζήλα. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 25

26 11. Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Καξαγεώξγνπ, Η., Εήξνο, Π., Μπάζδξα, Δ.Κ., Αζεκαθνπνύινπ, Μ., Βαξάθεο, Η., Παπαβαζηιείνπ Α.Γ., πειηώηε Β.Δ. (2006) Αξλεηηθή ξύζκηζε θαη θαζπζηεξεκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ GH/IGF-I κνλνπαηηνύ ζηελ παζνγέλεηα ηεο Γηαηαξαρήο Μεηαγσγήο ήκαηνο ηεο Απμεηηθήο Οξκόλεο (Growth Hormone Transduction Defect). 33 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ, Aζήλα. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 12. Παπιάθεο, Α, Ρόσαρ-Υιλ, Α.Π., Λεγάθε, Α, Γνπκαλάο, Κ, Νηίαδ, Σάπηαο Λ, Μαραίξα, Α,. (2006). H Πξόπνιε κεηώλεη ηελ αλάπηπμε αληνρήο ζηελ Ομαθηιίλε ζ έλα ζηέιερνο ηνπ S. epidermidis in vitro. 4 ν Πνιπζεκαηηθό Ηαηξηθό πλέδξην Λαθσλίαο. πάξηε (Poster). 13. Α. Καξβέια, Α. Π. Ρόσαρ Υιλ, Δ. Παπαδάθε, Α. Απγεξόπνπινο, Η. Βαξάθεο, Γ. Γεσξγίνπ, Β.Δ. πειηώηε. (2006) ΔΚΦΡΑΖ ΣΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ AdipoR1 KAI PPAR-γ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ. 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Αζεξνζθιήξσζεο, Αζήλα 29-2 Γεθεκβξίνπ. 14. Α. Καξβέια, Α. Π. Ρόσαρ Υιλ, Δ. Παπαδάθε, Α. Απγεξόπνπινο, Η. Βαξάθεο, Γ. Γεσξγίνπ, Β.Δ. πειηώηε. (2007) Μειέηε ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ AdipoR1 θαη PPAR-γ ιηπνθπηηάξσλ παηδηώλ: Έλδεημε ζηνηρείσλ θηλδύλνπ ζηα παρύζαξθα παηδηά. Παλειιήλην Γηαβεηνινγηθό πλέδξην Αζήλα (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 15. Α. Π. Ρόσαρ Υιλ, Ηνπιία Καξαγεώξγνπ, Παλνο Εήξνο, Έθε Κ. Μπάζδξα, Αζαλάζηνο Γ. Παπαβαζηιείνπ, Βαζηιηθή Δ. πειηώηε (2007) Απμεκέλε απνδόκεζε κέζσ πξνηεαζσκάηνο ηνπ ζπκπιέγκαηνο JAK2/GHR σο αηηία ηεο παζνινγηθήο κεηάδνζεο ηνπ GH ζήκαηνο ζηε Γηαηαξαρή Μεηαγσγήο ήκαηνο ηεο Απμεηηθήο Οξκόλεο (GHTD) 34 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ. Κξήηε (Poster) 16. Δπζύκηνο Καλέηζεο, Ανδπέα-Παόλα Ρόσαρ, Έθε Κ. Μπάζδξα, Αζαλάζηνο Γ. Παπαβαζηιείνπ, Βαζηιηθή Δ. πειηώηε. (2007) Μεηάιιαμε ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ GH1 γνληδίνπ ζε θνξίηζη κε Γηαηαξαρή Μεηαγσγήο ήκαηνο ηεο Απμεηηθήο Οξκόλεο (GHTD) 34 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ. Κξήηε (Poster) 17. Α. Καξβέια, Α. Π. Ρόσαρ Υιλ, Δ. Παπαδάθε, Α. Απγεξόπνπινο, Η. Βαξάθεο, Γ. Γεσξγίνπ, Β.Δ. πειηώηε.(2007) Έθθξαζε ησλ ππνδνρέσλ AdipoR1 θαη PPARγ θαη CB1 ζε ιεπηά θαη παρύζαξθα παηδηά. 34 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ. Κξήηε (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 26

27 18. A.P. Rojas-Gil, I. Karageorgou, P. Ziros, E. Basdra, J. Varakis, A.G. Papavassiliou, and B.E. Spiliotis (2007) Enhanced protein degradation of the GHR/JAK2 complex through the proteasomes as a cause of abnormal GH signaling in GH transduction defect (GHTD) 9 th Annual meeting of the Hellenic Research Club for connective tissue and Matrix Biology. Αζήλα (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 19. Andrea Paola Rojas-Gil, Ioulia Karageorgou,, Panos Ziros, Efthimia Basdra Dimitris Κletsas, Athanasios G Papavasiliou, Bessie E Spiliotis (2007) Enhanced protein degradation of the GHR/JAK2 complex through the proteasomes as a cause of abnormal GH signaling in GH Transduction Defect (GHTD). 59 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο Αζήλα (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε). 20. Alexia Karvela, Andrea Paola Rojas Gil, Helena Papadaki, Eustratia Samkinidou, John Varakis, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis. (2007) Differences in the expression levels of ADIPOR1 and CB1 in adipocyte cultures of children in association with serum adiponectin and waist circumference: dangerous implications in childhood obesity. 59 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο Αζήλα (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε). 21. Alexia Karvela, Andrea Paola Rojas Gil, Helena Papadaki, Eustratia Samkinidou, John Varakis, George Georgiou, Bessie E. Spiliotis. (2007) Expresssion of AdipoR1, PPAR-γ and CB1 in adipocyte primary cultures and serum adiponectin in childhood obesity. 2 ND πλέδξην Βηνεπηζηεκώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ. 22. Α. P. Rojas-Gil, I. Karageorgou, P. Ziros, E. Basdra, J. Varakis, A.G. Papavassiliou, and B.E. Spiliotis (2007). Enhanced protein degradation of the GHR/JAK2 as a cause of abnormal GH signaling in GH transduction defect (GHTD) 2 ND πλέδξην Βηνεπηζηεκώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ. 23. Ανδπέα Παόλα Ροσαρ Υιλ, Γεκήηξεο Κιέηζαο, Κώζηαο Κακδέιαο, Μαξία Καξαγεώξγνπ, Έθε Κ. Μπάζδξα, Αζαλάζηνο Γ. Παπαβαζηιείνπ, Βαζηιηθή Δ. πειηώηε. (2008) ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΜΖΖ ΣΟΤ GHR Χ ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΟΤ GH ΖΜΑΣΟ ΣΖ GHTD. 35 Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκό 2008 Αζήλα. (Πξνθνξηθή παξνπζίαζε) 27

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Mouse Gene 2.0 ST Array Shn3. Runx2 Shn3. Runx2 Shn3 Runx2. adult. (Schnurri, Shn)3/Hivep3. Runx2 Shn/Hivep. ST2 BMP-2 Shn3

Mouse Gene 2.0 ST Array Shn3. Runx2 Shn3. Runx2 Shn3 Runx2. adult. (Schnurri, Shn)3/Hivep3. Runx2 Shn/Hivep. ST2 BMP-2 Shn3 adult (Schnurri, Shn)3/Hivep3 Runx2 Shn/Hivep Shn3 Shn3 Shn3 Shn3 Shn1 Shn2 Shn3 gain-of-function loss-of-function Shn3 in vivo mimic MC3T3-E1 ST-2 ATDC5 C3H10T1/2 ALP RT-PCR alcian blue RT-PCR Affymetrix

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» 1 Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231

Διαβάστε περισσότερα

Metabolic pathways implicated in the pathogenesis and development of obesity-induced osteoarthritis (D155)

Metabolic pathways implicated in the pathogenesis and development of obesity-induced osteoarthritis (D155) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010» Metabolic pathways implicated in the pathogenesis and development of obesity-induced osteoarthritis (D155) Dionysios J. Papachristou MD, PhD Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών Ιούλιος 2005 Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών ρ. Α. Προµπονά Εργαστήριο Ρύθµισης της Μεταγραφής από το Βιολογικό Ρολόι Κιρκαδικό Ρολόι Ρυθµοί µε περίοδο ~ 24 ωρών

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDICIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAMME "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηπατικά επίπεδα του FOXP3 mrna στη χρόνια ηπατίτιδα Β εξαρτώνται από την έκφραση των οδών Fas/FasL και PD-1/PD-L1

Τα ηπατικά επίπεδα του FOXP3 mrna στη χρόνια ηπατίτιδα Β εξαρτώνται από την έκφραση των οδών Fas/FasL και PD-1/PD-L1 Τα ηπατικά επίπεδα του FOXP3 mrna στη χρόνια ηπατίτιδα Β εξαρτώνται από την έκφραση των οδών Fas/FasL και PD-1/PD-L1 Γ. Γερμανίδης, Ν. Αργέντου, Θ. Βασιλειάδης, Κ. Πατσιαούρα, Κ. Μαντζούκης, A. Θεοχαρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.10-1Β Έκδοση 2 η / 05-11-2016 Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Φοιτητές (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY" MASTER S THESIS

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Kαθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Kαθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών Σύντομο βιογραφικό Βενετσάνα Eλευθερίου Κυριαζοπούλου Kαθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών 2010-2014 Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου

Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου ΤΟΜΟΣ 2 - ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 Αίμα 2 (4) Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου ΑΙματολογικού Συνεδρίου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ISSN: 08-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ στρες Οξειδωτικό Κατάθλιψη Άγχος Ελαιόλαδο Άγχος και κατάθλιψη Οξειδωτικό στρες Ψυχή και σώμα Curr Neuropharmacol. 2014 Mar;12(2):140-7. doi: 10.2174/1570159X11666131120230309.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου Ερευνήτρια Β βαθμίδας 04/17/1962 ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ

ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ Γεώργιος Βαλσαμάκης Ενδοκρινολόγος Ευγενίδειο Νοσοκομείο και έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης μεταπτυχιακου Αρεταίειο Νοσοκομείο European SCOPE fellow

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication

Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication Η μοίρα του κυττάρου ρυθμίζεται από εξωτερικά σήματα (από το περιβάλλον και άλλα κύτταρα) survival division differentiation apoptosis Είδη κυτταρικής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001)

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Συµµετέχοντες ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 2 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

: - : *. (P<0.0001) RH

: - : *. (P<0.0001) RH Rh ABO ٣ ٢ ١ 1 * -1-2 -3 Tav.15600@gmail.com : - : *. :.. 251 237 :. 15 B(%23.7) 56 A (%24.9) 59 237 : 69 A(%63) 25 251 O(%45.1)107 AB(%6.3). O (%42.6) 101 AB (%6.8%) 18 B(%25.6). :. (P

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Χρήσεις του ροδιού (Punica granatum L.) στη διαιτητική θεραπεία: Νεοπλασίες, καρδιαγειακά, διαβήτης κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «Ιατρική Σχολή: Μέσον Επιστήμης και Πολιτισμού» Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires

Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Développement de virus HSV-1 (virus de l herpes simplex de type 1) oncolytiques ciblés pour traiter les carcinomes hépatocellulaires Aldo Decio Pourchet To cite this version: Aldo Decio Pourchet. Développement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Abstract... I. Zusammenfassung... II. 1 Aim of the work Introduction Short overview of Chinese hamster ovary cell lines...

Abstract... I. Zusammenfassung... II. 1 Aim of the work Introduction Short overview of Chinese hamster ovary cell lines... III Contents I II III Abstract... I Zusammenfassung... II Contents... III 1 Aim of the work... 1 2 Introduction... 2 2.1 Short overview of Chinese hamster ovary cell lines... 2 2.2 Unspecific mutations:

Διαβάστε περισσότερα

BRIEF CV TASSOS GEORGAKOPOULOS SEPTEMBER 2010

BRIEF CV TASSOS GEORGAKOPOULOS SEPTEMBER 2010 BRIEF CV TASSOS GEORGAKOPOULOS SEPTEMBER 2010 PERSONAL DATA ΝΑΜΕ: ΤASSOS GEORGAKOPOULOS DATE OF BIRTH: March 4 1965 PLACE OF BIRTH: ATHENS MARITAL STATUS: Married (2 children) ADDRESS TEL LABORATORY OF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού;

Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού; ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ORIGINAL ARTICLE Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού; Hard of hearing child or suffering from autism spectrum disorder? Χειμώνα Θ 1 Βλατάκη Μ 2 Πρώιμος Ε 1 Παπουτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 Universidad de Granada Spain 2021 Sociology and cultural studies, political sciences and civics 2 18 0 2 U 3 Panteion University of Social and Political

Διαβάστε περισσότερα

-1- Ιωάννης Γ. Χαμπαίος. Επίκουρος καθηγητής Παθολογία-Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά νοσήματα Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

-1- Ιωάννης Γ. Χαμπαίος. Επίκουρος καθηγητής Παθολογία-Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά νοσήματα Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Γ. Χαμπαίος Επίκουρος καθηγητής Παθολογία-Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά νοσήματα Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Βιογραφικό Σημείωμα Πάτρα εκέμβριος 2012-1- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : Χαραλαµπόπουλος Όνοµα : Ιωάννης Πατρώνυµο : Νικόλαος Τόπος γεννήσεως: : Πετρούπολη Αττικής Διεύθυνση Εργασίας : Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία,

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Χαιρετισμός Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Στις 22 & 23 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 1 ο Συμπόσιο Κλινικής Γενετικής & Δυσμορφολογίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με Διεθνή Συμμετοχή, υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική Νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Διαβητική Νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Διαβητική Νεφροπάθεια Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Ο ΣΔ αποτελεί τη συχνότερη αιτία ΧΝΝ τελικού σταδίου Seminars in Dialysis 23: 129 133, 2010 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηηακίλε D θαη Αλάινγα

Βηηακίλε D θαη Αλάινγα Βηηακίλε D θαη Αλάινγα Οκάδα ελψζεσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη: Φπζηθή βηηακίλε D Καιζηηξηφιε/Οξκφλε D (δξαζηηθφο κεηαβνιίηεο) Αιθαθαιζηδφιε (αλάινγν ηεο βηηακίλεο D) Φπζηθή Βηηακίλε D πκπεξηιακβάλεη ηελ εξγνθαιζηθεξφιε

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS:

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS: NAME: Wang Shijun CURRICULUM VITAE CURRENT POSITIONS: ADDRESS: Chair Professor Basic science discipline of integrated Chinese medicine with western medicine Taishan Scholar Program, Shandong province Dean

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα