ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ. 3οσ ΟΡΟΦΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ. 3οσ ΟΡΟΦΟ akaza@upatras.gr"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 3οσ ΟΡΟΦΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (1/2) Εισαγωγικά: Η αημοζθαιπική πύπανζε μέζα από ηεν Ιζηοπία Ηλιακή ακηινοβολία και γήινε αημόζθαιπα Αέρια Ρύπανση: Χεμικέρ ενώζειρ ζηεν αημόζθαιπα Αιωπούμενα ζωμαηίδια

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (2/2) Μετεωρολογικές σσνθήκες και ρύπανση Ακτινοβολία και ρύπανση Μετρήσεις και μοντέλα ατμοσυαιρικής ρύπανσης Σύγτρονα θέματα έρεσνας Όξινε βποσή Μείωζε ηερ ζηοιβάδαρ ηος ζηπαηοζθαιπικού όδονηορ Φαινόμενο ηος Θεπμοκεπίος κ.α.

4 ΓΕΝΙΚΑ Ατμοςφαιρική ρφπανςη: Η παρουςία ςτθν ατμόςφαιρα ρφπων, δθλαδι κάκε είδουσ ουςιών, κορφβου ι ακτινοβολίασ ςε ποςότθτα, ςυγκζντρωςθ ι διάρκεια τζτοια ώςτε να είναι δυνατόν να προκλθκοφν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανκρώπινθ υγεία, ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και τα οικοςυςτιματα Ρφποσ: Κάκε ουςία, θ οποία διοχετεφεται άμεςα ι ζμμεςα ςτον αζρα και ενδζχεται να ζχει επιβλαβείσ επιπτώςεισ ςτθν ανκρώπινθ υγεία ι/και ςτο περιβάλλον ςτο ςφνολό του

5 Η ατμοςφαιρική ρφπανςη έχει ανθρωπογενή και φυςική προέλευςη Η ανθρωπογενήσ προέλευςη τησ αέριασ ρφπανςησ «Μόλισ ζφυγα μακριά από τον πνιγερό αζρα τθσ Ρώμθσ και από τθ βρωμιά των καπνοδόχων που κάπνιηαν, διαχζοντασ ολόγυρα κανατθφόρα αζρια και αικάλθ, ζνιωςα να αλλάηει θ διάκεςι μου», ζνεκασ, 61 μ.χ μ.χ. : Η Ελεονόρα φεφγει... από το Tutbury Castle του Nottingham 1306 μ.χ. : Ο Εδουάρδοσ ο 1οσ, απαγορεφει τθ χριςθ κάρβουνου ςτισ αςβεςτοκαμίνουσ του Λονδίνου. Ποινι για τουσ παραβάτεσ: απαγχονιςμόσ

6 Βιομηχανική επανάςταςη... ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 20οσ αιώνασ... London, «Σο μεγάλο νζφοσ»

7 Los Angeles, Σο μεγάλο «φωτοχθμικό» νζφοσ...

8 Όξινθ βροχι ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

9 Μείωςθ του ςτρατοςφαιρικοφ όηοντοσ Πρώτθ εικόνα τθσ «τρφπασ του όηοντοσ» ςτθν Ανταρκτικι (ζτοσ δθμοςίευςθσ: 1985)

10 Κλιματικι αλλαγι ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

11 Η φυςική προέλευςη τησ αέριασ ρφπανςησ Ηφαίςτεια...

12 Μεγάλεσ ηφαιςτειακέσ εκρήξεισ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Santorini, 1628 BC Etna, 44 BC Laki, 1783 Tambora, 1815 St. Helens, 1980 Pinatubo, 1991

13 During several of the summer months of the year 1783, when the effect of the sun s rays to heat the earth in these northern regions should have been greatest, there existed a constant fog over all Europe, and great part of North America. This fog was of a permanent nature; it was dry, and the rays of the sun seemed to have little effect towards dissipating it, as they easily do a moist fog, arising from water. They were indeed rendered so faint in passing through it, that when collected in the focus of a burning glass, they would scarce kindle brown paper. Of course, their summer effect in heating the earth was exceedingly diminished. Hence the earth was early frozen, Hence the first snows remained on it unmelted, and received continual additions. Hence the air was more chilled, and the winds more severely cold. Hence perhaps the winter of , was more severe, than any that had happened for many years. The cause of this universal fog is not yet ascertained. Whether it was adventitious to this earth, and merely a smoke, proceeding from the consumption by fire of some of those great burning balls or globes which we happen to meet within our rapid course round the sun, and which are sometimes seen to kindle and be destroyed in passing our atmosphere, and whose smoke might be attracted and retained by our earth; or whether it was the vast quantity of smoke, long continuing to issue during the summer from Hecla in Iceland, and that other volcano which arose out of the sea near that island, which smoke might be spread by various winds, over the northern part of the world, is yet uncertain.

14 I had a dream, which was not all a dream. The bright sun was extinguish'd, and the stars Did wander darkling in the eternal space, Rayless, and pathless, and the icy earth Swung blind and blackening in the moonless air; Morn came and went and came, and brought no day, And men forgot their passions in the dread Of this their desolation; and all hearts Were chill'd into a selfish prayer for light: And they did live by watchfires and the thrones, The palaces of crowned kings the huts, The habitations of all things which dwell, Were burnt for beacons; cities were consumed, And men were gather'd round their blazing homes To look once more into each other's face;... Darkness by Byron, 1816

15 J.M.W. Turner, 1828 J.M.W. Turner, 1833

16

17

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

André Kertész. μια μικρή παρουσίαση. Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς)

André Kertész. μια μικρή παρουσίαση. Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς) André Kertész μια μικρή παρουσίαση Πάτρα, 2013 (Γ. Κοπανάς) Born Died Occupation Religion Spouse(s) Kertész Andor 2 July 1894 Budapest, Hungary 28 September 1985 (aged 91) New York, New York, U.S. Photographer

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Νικολάου Δέσποινα Γεωργιάδου Κατερίνα Κόρδα Δέσποινα Κωνσταντινίδου

Λίτσα Νικολάου Δέσποινα Γεωργιάδου Κατερίνα Κόρδα Δέσποινα Κωνσταντινίδου 1 Αγλαΐα Τυπάλδου Αθηνά Τζιτζιμπάση Αλέξανδρος Μαδούρος Ανδρέας Τυπάλδος Αντωνία Σιάγκα Βάσια Κεφαλάκη Βασίλης Παπαϊωάννου Γεωργία Κονδύλη Γιάννης Παναγιώτου Γιώργος Λύκος Γιώργος Τσιβακούδης Γιώργος Χασάπας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαβασιλείου. Αγγλικά. Β' Γυμνασίου. Advanced level Προχωρημένοι. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Μαρία Παπαβασιλείου. Αγγλικά. Β' Γυμνασίου. Advanced level Προχωρημένοι. Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών Μαρία Παπαβασιλείου Αγγλικά Β' Γυμνασίου Advanced level Προχωρημένοι Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών Περιεχόμενα Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή Unit

Διαβάστε περισσότερα

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, welcome to another holiday issue of our newspaper Mindbubbles. Another

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αγγλικά. Book 2 - ADVANCED Level. Βιβλίο Προετοιμασίας που περιλαμβάνει:

Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αγγλικά. Book 2 - ADVANCED Level. Βιβλίο Προετοιμασίας που περιλαμβάνει: Πανελλαδικές Εξετάσεις Αγγλικά Book 2 - ADVANCED Level Βιβλίο Προετοιμασίας που περιλαμβάνει: 1. 10 Preparation Units 2. 15 complete PRACTICE TESTS (at a higher level of difficulty) 2. Glosssary for the

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες Part 1. Ελληνική Έκθεση ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER Fr. Elpidios Karalis 9328 7452 (T&F) 0407 260 071 (Mobile) Email address:

Διαβάστε περισσότερα

(011) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20 ου ΑΙΩΝΑ (ΜΕΡΟΣ Β-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

(011) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20 ου ΑΙΩΝΑ (ΜΕΡΟΣ Β-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) (011) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20 ου ΑΙΩΝΑ (ΜΕΡΟΣ Β-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΟΛΙΚΑ, Π. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Τοµέας Μετεωρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

332 PSYCHIATRIKI 21 (4), 2010. History and therapeutic properties of Hypericum Perforatum from antiquity until today. Psychiatriki 2010, 21:332 338

332 PSYCHIATRIKI 21 (4), 2010. History and therapeutic properties of Hypericum Perforatum from antiquity until today. Psychiatriki 2010, 21:332 338 332 PSYCHIATRIKI 21 (4), 2010 General article Γενικό άρθρο History and therapeutic properties of Hypericum Perforatum from antiquity until today C.I. Istikoglou, 1 V. Mavreas, 2 G. Geroulanos 1 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

A SPIRITED WITNESS The Feast of Pentecost (Year A)! June 12, 2011

A SPIRITED WITNESS The Feast of Pentecost (Year A)! June 12, 2011 A SPIRITED WITNESS The Feast of Pentecost (Year A)! June 12, 2011 This Sundayʼs Lessons Acts 2:1-21 Psalm 104:24-34, 3b 1st Corinthians 12:3b-13 St. John 20:19-23 Prayer of the Day Pastor David J. Risendal

Διαβάστε περισσότερα

THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC August 10, 2014 9th Sunday of Matthew THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ALL WEEKDAY AND SATURDAY

Διαβάστε περισσότερα

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon THE BIRTH OF A CHILD The Nativity of Our Lord; Christmas Eve December 24, 2013 Lessons Isaiah 9:2-7 Psalm 96 Titus 2:11-14 St. Luke 2:1-14 [15-20] Pastor David J. Risendal www.onelittleword.org www.stplc.org

Διαβάστε περισσότερα

THE FORERUNNER «ΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

THE FORERUNNER «ΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» THE FORERUNNER «ΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» September 2011 Volume 9, Issue 9 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Έναμηνιαίοενημερωτικόδελτίοτης ΕλληνικήςΟρθοδόξουΕκκλησίας τουαγίουιωάννουτουβαπτιστού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY «Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 th PRIMARY SCHOOL OF GLYFADA Πενήντα μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ou are not aware so much of a landscape coming to meet you invisibly over those blue miles of water, as of a climate, Lawrence Durell

ou are not aware so much of a landscape coming to meet you invisibly over those blue miles of water, as of a climate, Lawrence Durell I N T H E W A T E R ou are not aware so much of a landscape coming to meet you invisibly over those blue miles of water, as of a climate, Lawrence Durell Υ wrote about sailing from Calabria to Corfu in

Διαβάστε περισσότερα

A Greek Odyssey Middle School

A Greek Odyssey Middle School 1. Introducing the Odyssey The following sequence sets the scene for introducing the program at school and on arrival at the Garden. The adventure begins In the tenth year of the Trojan War, the Greeks

Διαβάστε περισσότερα

Maria Benardis. Πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Σίδνεϊ

Maria Benardis. Πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Σίδνεϊ 36 Maria Benardis Πρέσβειρα της ελληνικής κουζίνας στο Σίδνεϊ Μια γυναίκα που ξεχειλίζει από αγάπη για τη μαγειρική και την ελληνική της κληρονομιά και ταυτόχρονα γεμάτη πάθος για τις αρχαίες σοφίες και

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιστήριες Επιστολές. Welcome Letters

Χαιρετιστήριες Επιστολές. Welcome Letters Χαιρετιστήριες Επιστολές Welcome Letters Σηµείωση του Επιµελητή Σύνταξης: Η παρούσα ενότητα αποτελεί συνέχεια των χαιρετιστήριων επιστολών οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στο πρώτο τεύχος του Approaches (τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Σχολική Χρονιά 2012-2013. Συνήθειες Ενηλίκων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Habbits of Adults on Saving Energy.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Σχολική Χρονιά 2012-2013. Συνήθειες Ενηλίκων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Habbits of Adults on Saving Energy. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Σχολική Χρονιά 2012-2013 ΕΡΕΥΝΑ Συνήθειες Ενηλίκων για την εξοικονόμηση ενέργειας. RESEARCH Habbits of Adults on Saving Energy. Αποτελέσματα & Γραφικές Παραστάσεις. Results and graphical

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα