ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Διπλωματική Εργασία του Πόνου Παύλου Θεσσαλονίκη, 7/213

2

3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Πόνος Παύλος Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 21 Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Σαμαράς Νικόλαος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 2/7/213 Σαμαράς Νικόλαος Σατρατζέμη Μάγια Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Πόνος Παύλος... iii

4 Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε μία πληθώρα βέλτιστων στιγμιοτύπων που κατασκευάστηκαν μέσα από γεννήτριες τυχαίων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψιν διάφορα χαρακτηριστικά των γραμμικών προβλημάτων. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για τον αλγόριθμο εξωτερικών σημείων που είναι απαραίτητο για την ανάλυση που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής περιγραφή του πειράματος που ακολουθήθηκε ώστε να δημιουργηθούν και να επιλυθούν τα 7873 τυχαία γραμμικά προβλήματα τα οποία εκτιμήθηκαν στατιστικά μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαίωσαν τις αρχικές μας προβλέψεις για τη καλή υπολογιστική συμπεριφορά του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων. Τελικά καταλήξαμε σε συγκεκριμένα μοντέλα χρονισμού που περιγράφουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών των γραμμικών προβλημάτων. Παρόμοια μοντέλα χρονισμού εξήχθησαν και για τον αριθμό των επαναλήψεων (niter). Για να βεβαιωθούμε ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα χρονισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προβλέψεις της απόδοσης του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων, ακολουθήσαμε τη διαδικασία της επικύρωσης των αποτελεσμάτων όπου δημιουργήθηκαν 79 διαφορετικά τυχαία γραμμικά προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν, ότι τα μοντέλα που προέκυψαν από την ανάλυση παλινδρόμησης ήταν αντιπροσωπευτικά της απόδοσης του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων. Λέξεις Κλειδιά: Γραμμικός Προγραμματισμός, Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων, Γραμμικό Πρόβλημα, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Μοντέλα Χρονισμού iv

5 Abstract In this master thesis, we investigate the computational complexity of the exterior point algorithm. For this purpose, a plethora of examples were randomly generated, taking into account the different characteristics of linear problems. Initially, there is a presentation of the theoretical foundation of the exterior point algorithm, which is necessary for the computational complexity analysis. Then, there is a detailed description of the procedure we followed in order to design the experiment, to create and solve 7873 random linear problems, which were statistically evaluated through regression analysis. The extracted results confirmed our initial expectations about the good behavior of the exterior point algorithm. Eventually, we were led to specific timing models, which best illustrate the relationship among the cpu time and the several characteristics of the linear problems. Similar timing models have been extracted in relation to the number of iterations (niter). To ensure that these particular timing models can be used to forecast the performance of other linear problems, we validated the results we had reached previously and we generated 79 different random linear problems. The outcome was, that the models which were derived from the regression analysis were indeed representative of the performance of the external point algorithm. Keywords: Linear Programming, Exterior Point Algorithm, Linear Problem, Regression Analysis, Timing Models v

6 Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, μου δίνεται η δυνατότητα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Σαμαρά Νικόλαο για την πολύτιμη βοήθεια του και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Για την εκπόνηση της εργασίας απαιτήθηκε αρκετός κόπος καθώς ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα τόσο αναλυτικά με ένα αντικείμενο που με ενδιαφέρει αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ. Αρκετά συχνά εμφανίστηκαν δυσκολίες οι οποίες χάρη στις γνώσεις και στην καθοδήγηση του κ. Σαμαρά δεν θα κατάφερνα να ξεπεράσω. Επίσης, τον ευχαριστώ θερμά για τους κώδικες που μου παραχώρησε, οι οποίοι προγραμματίστηκαν από τον ίδιο. Ο προγραμματισμός του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων από την αρχή θα ήταν μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση της εργασίας μου. Για τους λόγους αυτούς, τον ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να φανώ άξιος της εμπιστοσύνης και του χρόνου που αφιέρωσε. Ευχαριστώ επίσης θερμά την οικογένειά μου και τους δικούς μου ανθρώπους για το κουράγιο και τη συμπαράσταση που μου προσέφεραν αλλά και τη κατανόηση για το λίγο χρόνο που τους αφιέρωσα όλο αυτό τον καιρό. Η στήριξη τους ήταν καταλυτική για τη συνέχιση των προσπαθειών μου και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. vi

7 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ο Γραμμικός Προγραμματισμός Ιστορική αναδρομή Εφαρμογές και χρήσεις του Γραμμικού Προγραμματισμού Γνωστοί Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού Σκοπός και οργάνωση της εργασίας...8 Κεφάλαιο 2: Ο Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων Το γραμμικό πρόβλημα Ο Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων Γεωμετρία Αλγορίθμου Εξωτερικών Σημείων Περιγραφή του αλγορίθμου Εξωτερικών Σημείων Παραδείγματα επίλυσης γραμμικών προβλημάτων Επίλυση ενός βέλτιστου γραμμικού προβλήματος Επίλυση ενός απεριόριστου γραμμικού προβλήματος...26 Κεφάλαιο 3: Περιγραφή των δεδομένων της υπολογιστικής μελέτης Υπολογιστικό περιβάλλον για τη δημιουργία των γραμμικών προβλημάτων Δημιουργία γραμμικών προβλημάτων Χαρακτηριστικά γραμμικών προβλημάτων Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία D Κατηγορία E...36 Κεφάλαιο 4: Επίλυση των γραμμικών προβλημάτων με τον αλγόριθμο εξωτερικών σημείων Υπολογιστικό περιβάλλον για την επίλυση των γραμμικών προβλημάτων Αποτελέσματα υπολογιστικής μελέτης Κατηγοριοποίηση των γραμμικών προβλημάτων με βάση το αποτέλεσμα του αλγορίθμου Προβλήματα κατά την επίλυση των γραμμικών προβλημάτων...41 Κεφάλαιο 5: Υπολογιστική πολυπλοκότητα αλγορίθμου εξωτερικών σημείων Ανάλυση παλινδρόμησης Γραμμική παλινδρόμηση Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων Υπολογιστικό περιβάλλον για την ανάλυση παλινδρόμησης Μοντέλα χρονισμού Κατηγορία Α Χρόνος εκτέλεσης (cpu) Αριθμός επαναλήψεων (niter) Κατηγορία Β Χρόνος εκτέλεσης (cpu) Αριθμός επαναλήψεων (niter) Κατηγορία D Χρόνος εκτέλεσης (cpu) Αριθμός επαναλήψεων (niter) Κατηγορία E Χρόνος εκτέλεσης (cpu) Αριθμός επαναλήψεων (niter) Σύνολο των γραμμικών προβλημάτων...79 vii

8 Χρόνος εκτέλεσης (cpu) Αριθμός επαναλήψεων (niter) Επικύρωση μοντέλων χρονισμού γραμμικών προβλημάτων Αποτελέσματα επικύρωσης μοντέλων χρονισμού...89 Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα Προτάσεις...92 Βιβλιογραφία...94 viii

9 Περιεχόμενα Πινάκων Πίνακας 1.1 Πολυπλοκότητες αλγορίθμων Γραμμικού Προγραμματισμού...8 Πίνακας 2.1 Λεκτική περιγραφή Αλγορίθμου Εξωτερικών Σημείων...17 Πίνακας 3.1 Υπολογιστικό περιβάλλον δημιουργίας των γραμμικών προβλημάτων...31 Πίνακας 3.2 Εύρος τιμών των διανυσμάτων A, b, c και Eqin...32 Πίνακας 3.3 Χαρακτηριστικά γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας Α...34 Πίνακας 3.4 Χαρακτηριστικά γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας Β...35 Πίνακας 3.5 Χαρακτηριστικά γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας D...36 Πίνακας 3.6 Χαρακτηριστικά γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας E...36 Πίνακας 4.1 Υπολογιστικό περιβάλλον επίλυσης των γραμμικών προβλημάτων...38 Πίνακας 4.2 Κατηγοριοποίηση γραμμικών προβλημάτων με βάση το αποτέλεσμα επίλυσης...4 Πίνακας 4.3 Αριθμός γραμμικών προβλημάτων που αντικαταστάθηκαν ανά κατηγορία επίλυσης...42 Πίνακας 5.1 Υπολογιστικό περιβάλλον ανάλυσης παλινδρόμησης των γραμμικών προβλημάτων...47 Πίνακας 5.2 Ανάλυση παλινδρόμησης του χρόνου εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στο σύνολο των γραμμικών προβλημάτων...49 Πίνακας 5.3 Ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού των επαναλήψεων (niter) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στο σύνολο των γραμμικών προβλημάτων...5 Πίνακας 5.4 Ανάλυση παλινδρόμησης του χρόνου εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία Α αραιών γραμμικών προβλημάτων...52 Πίνακας 5.5 Ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού των επαναλήψεων (niter) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία Α αραιών γραμμικών προβλημάτων...56 Πίνακας 5.6 Ανάλυση παλινδρόμησης του χρόνου εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία Β αραιών γραμμικών προβλημάτων...59 Πίνακας 5.7 Ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού των επαναλήψεων (niter) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία Β αραιών γραμμικών προβλημάτων...63 Πίνακας 5.8 Ανάλυση παλινδρόμησης του χρόνου εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία D αραιών γραμμικών προβλημάτων...66 Πίνακας 5.9 Ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού των επαναλήψεων (niter) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία D αραιών γραμμικών προβλημάτων...7 Πίνακας 5.1 Ανάλυση παλινδρόμησης του χρόνου εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία E αραιών γραμμικών προβλημάτων...73 Πίνακας 5.11 Ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού των επαναλήψεων (niter) και των ανεξάρτητων μεταβλητών στην Κατηγορία E αραιών γραμμικών προβλημάτων...77 Πίνακας 5.12 Ανάλυση παλινδρόμησης του χρόνου εκτέλεσης (cpu) και των ανεξάρτητων μεταβλητών για το σύνολο των αραιών γραμμικών προβλημάτων...8 Πίνακας 5.13 Ανάλυση παλινδρόμησης του αριθμού των επαναλήψεων (niter) και των ανεξάρτητων μεταβλητών για το σύνολο των αραιών γραμμικών προβλημάτων...84 Πίνακας 5.14 Πλήθος προβλημάτων ανά κατηγορία επίλυσης για την επικύρωση των μοντέλων χρονισμού...87 Πίνακας 5.15 Προβλήματα που αντικαταστάθηκαν ανά κατηγορία επίλυσης πριν τη διαδικασία επικύρωσης των μοντέλων χρονισμού...88 Πίνακας 5.16 Προβλήματα που αντικαταστάθηκαν ανά κατηγορία επίλυσης...89 Πίνακας 5.17 Διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές και στις εκτιμημένες τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών ανά κατηγορία επίλυσης...91 ix

10 Περιεχόμενα Εικόνων Εικόνα 2.1 Κατηγοριοποίηση Γραμμικών Προβλημάτων...13 Εικόνα 2.2 Γεωμετρική αναπαράσταση γραμμικού προβλήματος...13 Εικόνα 4.1 Ένα αδύνατο γραμμικό πρόβλημα...4 Εικόνα 5.1 Κατάλοιπα ε i γραμμικής παλινδρόμησης...45 Εικόνα 5.2 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...53 Εικόνα 5.3 Γραφική παράσταση πλήθους μεταβλητών (n) Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...53 Εικόνα 5.4 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας Α του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...54 Εικόνα 5.5 Γραφική παράσταση βαθμού κατάστασης μήτρας Α (cond(a)) Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...54 Εικόνα 5.6 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...55 Εικόνα 5.7 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...55 Εικόνα 5.8 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...57 Εικόνα 5.9 Γραφική παράσταση πλήθους μεταβλητών (n) Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...57 Εικόνα 5.1 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας Α του αριθμού επαναλήψεων (niter)...57 Εικόνα 5.11 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...58 Εικόνα 5.12 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας Α γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...58 Εικόνα 5.13 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...6 Εικόνα 5.14 Γραφική παράσταση πλήθους μεταβλητών (n) Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...6 Εικόνα 5.15 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας Β του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...61 Εικόνα 5.16 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...61 Εικόνα 5.17 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...62 Εικόνα 5.18 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter...64 Εικόνα 5.19 Γραφική παράσταση πλήθους μεταβλητών (n) Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter...64 Εικόνα 5.2 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας Β του αριθμού επαναλήψεων (niter)...64 Εικόνα 5.21 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...65 Εικόνα 5.22 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας Β γραμμικών προβλημάτων του αριθμού x

11 επαναλήψεων (niter)...65 Εικόνα 5.23 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...67 Εικόνα 5.24 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας D του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...68 Εικόνα 5.25 Γραφική παράσταση βαθμού κατάστασης μήτρας Α (cond(a)) Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...68 Εικόνα 5.26 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...69 Εικόνα 5.27 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...69 Εικόνα 5.28 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...71 Εικόνα 5.29 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας D του αριθμού επαναλήψεων (niter)...71 Εικόνα 5.3 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...72 Εικόνα 5.31 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας D γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...72 Εικόνα 5.32 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...74 Εικόνα 5.33 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας E του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...74 Εικόνα 5.34 Γραφική παράσταση βαθμού κατάστασης μήτρας Α (cond(a)) Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...75 Εικόνα 5.35 Κανονικότητα μοντέλου Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...76 Εικόνα 5.36 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...76 Εικόνα 5.37 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...77 Εικόνα 5.38 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) γραμμικών προβλημάτων Κατηγορίας E του αριθμού επαναλήψεων (niter)...78 Εικόνα 5.39 Κανονικότητα μοντέλου E' Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...79 Εικόνα 5.4 Ιστόγραμμα καταλοίπων μοντέλου Κατηγορίας E γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...79 Εικόνα 5.41 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...81 Εικόνα 5.42 Γραφική παράσταση πλήθους μεταβλητών (n) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...81 Εικόνα 5.43 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...81 Εικόνα 5.44 Γραφική παράσταση μήκους δεδομένων (L) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...82 Εικόνα 5.45 Κανονικότητα μοντέλου για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...83 xi

12 Εικόνα 5.46 Ιστόγραμμα καταλοίπων για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του χρόνου εκτέλεσης (cpu)...83 Εικόνα 5.47 Γραφική παράσταση πλήθους περιορισμών (m) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...85 Εικόνα 5.48 Γραφική παράσταση πλήθους μεταβλητών (n) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter...85 Εικόνα 5.49 Γραφική παράσταση πυκνότητας (density) για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...85 Εικόνα 5.5 Κανονικότητα μοντέλου για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...86 Εικόνα 5.51 Ιστόγραμμα καταλοίπων για το σύνολο των γραμμικών προβλημάτων του αριθμού επαναλήψεων (niter)...86 xii

13 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Ο Γραμμικός Προγραμματισμός Ο Γραμμικός Προγραμματισμός εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα στο χώρο της μαθηματικής επιστήμης και έμελλε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης καθημερινότητας. Οι εφαρμογές του ακόμα και σήμερα επιλύουν μία πληθώρα προβλημάτων της καθημερινότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Θεωρείται ως ένας από τους 1 σημαντικότερους αλγορίθμους του 2ού αιώνα σύμφωνα με την ΙΕΕΕ [IEEE]. Σύμφωνα με τον Dantzig [Dantzig (1991)], «Ο Γραμμικός Προγραμματισμός μπορεί να θεωρηθεί μέρος μιας επαναστατικής διαδικασίας ανάπτυξης, που έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να θέτει γενικούς στόχους και να καθορίζει μια ακολουθία αποφάσεων με σκοπό να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τους στόχους που έθεσε, όταν μάλιστα αντιμετωπίζει καταστάσεις με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα». Αναμφίβολα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο γραμμικός προγραμματισμός αποτελεί το δημοφιλέστερο πρόβλημα στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας. Η μεγάλη επιτυχία που είχαν οι εφαρμογές του σε προβλήματα λήψης αποφάσεων αποδίδεται από τη μια στα επιτεύγματα της έρευνας των μαθηματικών και των οικονομολόγων σε θεωρητικό επίπεδο και από την άλλη στην επαναστατική ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήμης και τεχνολογίας [Σίσκος (1998)]. Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια μαθηματική μέθοδος για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος δεδομένου ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένους περιορισμούς. Χρησιμοποιείται από τους επιχειρησιακούς ερευνητές για την προσέγγιση προβλημάτων κατανομής περιορισμένων πόρων ή μέσων σε εναλλακτικές ή ανταγωνιστικές μεταξύ τους δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα κατανομής της πίτας [Σίσκος (1998)]. Γενικά ο γραμμικός προγραμματισμός βελτιστοποιεί (ελαχιστοποιώντας ή μεγιστοποιώντας) μια γραμμική αντικειμενική συνάρτηση που υπόκειται σε ένα σύνολο περιορισμών οι οποίοι εκφράζονται ως γραμμικές εξισώσεις, ισοτικές ή ανισοτικές. 1

14 Βασική επιδίωξη του γραμμικού προγραμματισμού είναι η βελτίωση του επιστημονικού τρόπου λήψης δύσκολων και πολύπλοκων οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητο να μελετηθεί με αυστηρό τρόπο το γραμμικό πρόβλημα και να αναλυθούν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του. Οι αποφάσεις οι οποίες προκύπτουν από ένα σύστημα λήψης αποφάσεων δεν μπορεί παρά να είναι βέλτιστες (με κάποιο κριτήριο) κάτι το οποίο μας οδηγεί στο γεγονός ότι ο γραμμικός προγραμματισμός βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση βέλτιστων λύσεων [Παπαρρίζος (1999)]. Η διαδικασία που ακολουθείται για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού στα προβλήματα της καθημερινότητας είναι τα μαθηματικά προβλήματα να περιγράφονται με λεπτομερείς μαθηματικούς όρους κάτι που είναι εφικτό με τη διατύπωση κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων. Στη συνέχεια πρέπει να ορίζονται τεχνικές επίλυσης των μοντέλων μέσω αντίστοιχων αλγορίθμων. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλυθούν τα προβλήματα του γραμμικού προγραμματισμού είναι να έχουμε στη διάθεσή μας μηχανήματα που μπορούν να εκτελέσουν επιτυχώς τα βήματα του αλγορίθμου αλλά και το αντίστοιχο λογισμικό. 1.2 Ιστορική αναδρομή Στις αρχές της δεκαετίας του 194, εμφανίζεται η ανάγκη για την αναμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η ανάγκη για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας αλλά και ευρείας χρήσης. Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη την ίδια περίοδο, φανερώνεται η ανάγκη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν ένα τρόπο ώστε να οργανώσουν τις δαπάνες και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους. Παράλληλα, η επιθυμία τους για μεγιστοποίηση των απωλειών των αντιπάλων τους μεγαλώνει. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία χρειάζεται να υλοποιήσει μία μέθοδο μηχανοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού των επιχειρήσεων της ώστε να υπολογίζει άμεσα ένα πρόγραμμα για τη σταδιακή, χρονικά ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την υλικοτεχνική προμήθεια ή ανεφοδιασμό. Εκείνη την περίοδο, ο George Dantzig εκτελεί χρέη μαθηματικού συμβούλου ως έφεδρος αξιωματικός στο Πεντάγωνο. Ο Dantzig εισάγει για πρώτη φορά τη μέθοδο simplex για 2

15 γραμμικά προβλήματα ωστόσο η έρευνά του δε δημοσιεύεται μέχρι το τέλος του πολέμου καθώς χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτική στρατηγική. Ο ίδιος δήλωσε ότι «η δύναμη της μεθόδου simplex είναι εκπληκτική», και εξηγεί το παράδειγμα της ανάθεσης 7 εργασιών σε 7 άτομα. Ο χρόνος που θα δαπανηθεί ώστε να ελεγχθούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί και να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος σε σχέση με το χρόνο που θα δαπανηθεί στην μέθοδο simplex για την εύρεση της βέλτιστης λύσης [Dantzig (1949)]. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο γραμμικός προγραμματισμός μέχρι εκείνο το σημείο είναι κάτι άγνωστο, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα σωστό. Από το 1823, ο Joseph Fourier ασχολείται με θέματα επίλυσης συστημάτων γραμμικών ανισοτήτων. Το 1911, ο Βέλγος de la Valle Poussin προτείνει ένα πρωτότυπο θεώρημα για το πρόβλημα Chebyshev κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την πρόοδο που θα ακολουθήσει σε θέματα γραμμικού προγραμματισμού. Παρόλα αυτά, καμία από τις δύο παραπάνω προσπάθειες δεν κατάφερε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό [Borwein et al (23)]. Το 1939, ο Ρώσος μαθηματικός Leonid Kantorovich, εργαζόμενος για τη σοβιετική κυβέρνηση καλείται να βρει μία μέθοδο βελτιστοποίησης της παραγωγής σε μία βιομηχανία κατασκευής κόντρα-πλακέ. Αναπτύσσει τότε μία μέθοδο που γίνεται γνωστή ως Γραμμικός Προγραμματισμός. Η δουλειά του εκείνη την εποχή λόγω του καθεστώτος στην Σοβιετική Ένωση δεν αξιοποιείται για ιδεολογικούς λόγους παρά μόνο δεκαετίες αργότερα και ενώ στη Δύση η ανάπτυξη του γραμμικού προγραμματισμού έχει ήδη προχωρήσει [Kantorovich (196)]. To 1941, ο Frank Lauern Hitchcock εκδίδει μία πρωτότυπη λύση για το πρόβλημα βέλτιστης μεταφοράς και κατανομής πόρων, ωστόσο και αυτή δεν τυγχάνει της απαραίτητης προσοχής. Ο μοναδικός λόγος που εξηγεί το μειωμένο ενδιαφέρον του κόσμου είναι ότι μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν είχε προκύψει, έντονα ακόμη, η ανάγκη για βελτιστοποίηση τόσο στο βιομηχανικό κλάδο όσο και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Το 1947, ο John Von Neumann αναπτύσσει τη θεωρία της δυϊκότητας για τα γραμμικά προβλήματα, ενώ την ίδια χρονιά δημοσιεύεται η έρευνα του Dantzig για τη μέθοδο simplex και την επίλυση γραμμικών προβλημάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι ο ίδιος ο Dantzig υποστήριζε ότι οι βασικές επιρροές του προήλθαν από τον Wassily Leontief που διατύπωσε το ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο εισροών-εκροών για την οικονομία αλλά και από τον John Von Neumann και την έρευνά του στον τομέα της Θεωρίας Παιγνίων και την ενασχόλησή του με θέματα οικονομικής ανάπτυξης [Dantzig (1949)], [Dantzig (1963)]. 3

16 Σύμφωνα με τον Robert Freund από το Μ.Ι.Τ., «o Dantzig συγκαταλέγεται στους τρεις ιδρυτές του Γραμμικού Προγραμματισμού μαζί με τους von Neumann και Kantorovich. Μέσα από την έρευνά του στη μαθηματική θεωρία, την υπολογιστική, την οικονομική ανάλυση και τις εφαρμογές σε προβλήματα που προκύπτουν στη βιομηχανία, συνέβαλλε περισσότερο από κάθε άλλο ερευνητή στην ανάπτυξη του Γραμμικού Προγραμματισμού» [Stanford University]. Το 1979, ο Leonid Khachiyan παρουσιάζει τον ελλειψοειδή αλγόριθμο επίλυσης γραμμικών προβλημάτων ωστόσο μέχρι εκείνη την περίοδο η μέθοδος simplex παραμένει σαφώς ανώτερη [Khachiyan (1979)], [Sanjeev (25)]. Το 1984, ο Narendra Karmarkar εισάγει τη μέθοδο εσωτερικών σημείων που συνδυάζει τις θεωρητικές ιδιότητες της ελλειψοειδούς μεθόδου και τα πρακτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου simplex [Karmarkar (1984)]. Τη δεκαετία του '9 για πρώτη φορά αναπτύσσεται μία νέα μορφή του αλγορίθμου simplex, ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων, ο οποίος καταφέρνει να προσεγγίσει σε λιγότερα βήματα την βέλτιστη λύση [Paparrizos (1991)]. Μέχρι και σήμερα η μέθοδος simplex μαζί με τη μέθοδο εσωτερικών σημείων αποτελούν τις κύριες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. 1.3 Εφαρμογές και χρήσεις του Γραμμικού Προγραμματισμού Ο γραμμικός προγραμματισμός τις τελευταίες δεκαετίες είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους ακαδημαϊκούς κύκλους συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα επιχειρησιακής έρευνας, οικονομικούς αναλυτές και μαθηματικούς. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η χρήση του γραμμικού προγραμματισμού σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη γιατί προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση για ένα δεδομένο σύνολο πόρων ή μέσων. Με τον όρο επιχειρησιακή έρευνα εννοούμε «την επιστήμη που ασχολείται με τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήματος». Ειδικότερα, «πρόκειται για ένα σύνολο από τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, δημιουργούν μια ποσοτική και ορθολογική βάση για τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία του υπό μελέτη συστήματος» [Τσάντας και Βασιλείου (2)]. Τα προβλήματα για τα οποία βρίσκουμε λύση με τη βοήθεια του γραμμικού προγραμματισμού 4

17 εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα δυσκολιών. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα από απλούς ανθρώπους μέχρι πολυεθνικές εταιρίες. Αυτό που πετυχαίνουμε μέσω του γραμμικού προγραμματισμού είναι ότι λαμβάνουμε υπόψιν μας όλες τις παραμέτρους ενός προβλήματος έτσι ώστε να καταλήξουμε στην μεγιστοποίηση των κερδών, την ελαχιστοποίηση του κόστους ή ώστε να φέρουμε σε πέρας όποιο άλλο στόχο έχουμε θέσει. Στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η προσπάθεια των επιχειρήσεων να εξοικονομήσουν πόρους αλλά και χρηματικά ποσά, τις αναγκάζει να αγοράζουν ή να πουλήσουν ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ώστε να παραμείνουν ή να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ενεργά τον γραμμικό προγραμματισμό στα συστήματα λήψης αποφάσεών τους. Οι περιοχές χρήσης του γραμμικού προγραμματισμού είναι η εύρεση βέλτιστων λύσεων σε προβλήματα ροής ή μεταφοράς και διάθεσης εμπορευμάτων, η μικροοικονομική επιστήμη, η επιστήμη των Η/Υ, οι βιομηχανίες, οι στρατιωτικές εφαρμογές αλλά και το management που καλύπτει τομείς όπως του σχεδιασμού, της παραγωγής, της μεταφοράς και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής που συναντώνται συχνά στους ακαδημαϊκούς κύκλους είναι το πρόβλημα της δίαιτας (φθηνά προϊόντα διατροφικές ανάγκες), η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου (ρίσκο επενδύσεις), η ανάθεση πληρώματος σε πτήσεις (χαμηλό κόστος τήρηση κανόνων), το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή, η κατανομή του εργατικού δυναμικού, του τεχνολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, οι τηλεπικοινωνίες και πολλά άλλα [Σίσκος (1998)]. Η ερώτηση η οποία μπορεί να προκύψει στο συγκεκριμένο σημείο είναι κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η εκτεταμένη χρήση και εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού στο επιχειρησιακό και βιομηχανικό περιβάλλον, δεδομένων των συνεχόμενων μεταβολών στις συνθήκες της αγοράς;. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πάντα οι επιχειρήσεις προσπαθούν, και θα εξακολουθούν να το πράττουν, να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος παραγωγής τους αξιοποιώντας τους περιορισμένους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Συνεπώς, τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυξάνονται και δυσκολεύουν συνεχώς και ο τρόπος να αντιμετωπιστούν, να εκφραστούν με μαθηματικό τρόπο και να επιλυθούν με μικρό κόστος, γρήγορα και αποτελεσματικά είναι με τη χρήση μεθόδων γραμμικού προγραμματισμού. 5

18 1.4 Γνωστοί Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ο Γραμμικός Προγραμματισμός βελτιστοποιεί (μεγιστοποιώντας ή ελαχιστοποιώντας) μία γραμμική αντικειμενική συνάρτηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο καθορίζεται από ένα σύνολο γραμμικών περιορισμών, ισοτικών ή ανισοτικών. Ο αλγόριθμος simplex που αναπτύχθηκε από τον George Dantzig, υπολογίζει και εξετάζει λύσεις του γραμμικού προβλήματος μέχρι να βρει τη βέλτιστη λύση. Γεωμετρικά μπορούμε να πούμε ότι κινείται από κορυφή σε κορυφή στα όρια της εφικτής περιοχής του προβλήματος, η οποία καθορίζεται από ένα σύνολο γραμμικών περιορισμών. Το κύριο μειονέκτημα των αλγορίθμων τύπου simplex (όπως είναι και ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων) είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον αριθμό των επαναλήψεων που χρειάζονται για την εύρεση της βέλτιστης λύσης στο πρόβλημα. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος του προβλήματος (αριθμός περιορισμών και μεταβλητών που συμμετέχουν σε αυτό) τόσο ο χρόνος υπολογισμού της βέλτιστης λύσης αυξάνει εκθετικά. Έχει αποδειχτεί από τους Klee και Minty ότι η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης των αλγορίθμων τύπου simplex είναι εκθετική [Klee and Minty (1972)]. Παρόλα αυτά, ο Borgwardt απέδειξε ότι σε μερικούς κανόνες περιστροφής που εκτελεί ο αλγόριθμος έχει πολυωνυμική συμπεριφορά [Borgwardt (1982)]. Μετά από αυτή την ανακάλυψη των Klee και Minty, το ενδιαφέρον των επιστημόνων στράφηκε στην κατασκευή αλγορίθμων με πολυωνυμική πολυπλοκότητα καθώς η εκθετική πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης του αλγορίθμου simplex τον καθιστά αποτρεπτικό στην επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Ο Ελλειψοειδής Αλγόριθμος που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του '7 από τον Khachiyan [Khachiyan (1979)], ως τροποποίηση του αλγορίθμου του Shor, ήταν ο πρώτος αλγόριθμος με πολυωνυμική πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης. Σε αντίθεση με τον αλγόριθμο simplex που κινείται από κορυφή σε κορυφή της εφικτής περιοχής, ο Ελλειψοειδής Αλγόριθμος προσεγγίζει τη βέλτιστη λύση μέσα από μία ακολουθία συρρικνούμενων ελλειψοειδών καμπυλών. Παραδόξως, παρά τη θεωρητική του αποτελεσματικότητα, στην πράξη υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους αλγόριθμους τύπου simplex. Επόμενος σταθμός στην πορεία του Γραμμικού Προγραμματισμού είναι η ανάπτυξη της 6

19 μεθόδου των εσωτερικών σημείων από τον Karmarkar τη δεκαετία του '8 [Karmarkar (1984)]. Σε αντίθεση με τον αλγόριθμο simplex, η μέθοδος των εσωτερικών σημείων κινείται μέσα στην εφικτή περιοχή δημιουργώντας μία ακολουθία σημείων στο εσωτερικό της, προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη λύση [Todd (22)]. O αλγόριθμος εσωτερικών σημείων παρουσιάζει πολυωνυμική συμπεριφορά και υπερέχει σημαντικά από τον simplex που εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν ότι ο πιο γρήγορος αλγόριθμος για την επίλυση γραμμικών προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Gondzio [Gondzio (1992)], ο αλγόριθμος εσωτερικών σημείων είναι 5 φορές ταχύτερος από τον αλγόριθμο simplex. Παρόλο που τη δεκαετία του '8 αναπτύχθηκε ο αλγόριθμος εσωτερικών σημείων που είχε πολυωνυμική πολυπλοκότητα και είναι κατά πολύ ταχύτερος του simplex σε προβλήματα μεγάλης κλίμακας, το ενδιαφέρον των ερευνητών για τον αλγόριθμο simplex δεν έπαψε να υπάρχει κυρίως εξαιτίας της προσαρμοστικότητάς του στην επίλυση πιο γενικών προβλημάτων [Παπαρρίζος (1999)]. Τη δεκαετία του '9, αναπτύσσεται για πρώτη φορά ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων που αποτελεί μία νέα μορφή της μεθόδου simplex [Paparrizos (1991)], [Papamanthou et al (24)], [Paparrizos et al (23)]. Ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο simplex, κατασκευάζει σημεία τα οποία είναι βασικά αλλά όχι εφικτά. Αυτό σημαίνει ότι τα εξωτερικά βασικά σημεία που κατασκευάζονται μας οδηγούν στη βέλτιστη λύση μέσα από συντομότερους δρόμους. Σε υπολογιστικές μελέτες που διενεργήθηκαν σε τυχαία γραμμικά προβλήματα, ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων υπερέχει μέχρι και 13 φορές έναντι του κλασικού αλγορίθμου simplex [Paparrizos et al (23a)], [Samaras et al (29)]. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αλγόριθμοι εξωτερικών σημείων δεν ακολουθούν πάντοτε σύντομους δρόμους. Για αυτό το λόγο στην υλοποίηση του αλγορίθμου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να χαθεί η επαφή με την εφικτή περιοχή, διαφορετικά η επάνοδος σε αυτήν είναι πολύ δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Αυτή η επαφή διευκολύνεται με ένα δεύτερο δρόμο εφικτών σημείων, ο οποίος δεν είναι τύπου simplex. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εισάγουμε στην εφικτή βάση οποιοδήποτε συνοριακό σημείο και έτσι να αποφύγουμε το σημαντικότερο υπολογιστικό μειονέκτημα των εφικτών αλγορίθμων simplex που είναι να κινούνται από γειτονική σε γειτονική κορυφή χωρίς να προχωρούν προς τη βέλτιστη λύση [Παπαρρίζος (29)]. Οι θεωρητικές πολυπλοκότητες των αλγορίθμων που αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή 7

20 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί: Πίνακας 1.1 Πολυπλοκότητες αλγορίθμων Γραμμικού Προγραμματισμού Πολυπλοκότητα Αλγόριθμος Χειρότερης Περίπτωσης Καλύτερης Περίπτωσης Simplex O(2 n ) O(n 2 ) Ελλειψοειδής O(n 4 L) O(n 4 L) Εσωτερικών Σημείων O(n 3.5 L) O(n 3.5 L) Εξωτερικών Σημείων O(2 n ) O(n 2 ) 1.5 Σκοπός και οργάνωση της εργασίας Η κλασική ανάλυση πολυπλοκότητας εξετάζει σε θεωρητικό επίπεδο τη συμπεριφορά των αλγορίθμων με βάση μόνο τη διάσταση των γραμμικών προβλημάτων που επιλύονται. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο γνωστοί αλγόριθμοι με θεωρητική πολυπλοκότητα πολυωνυμικού βαθμού να έχουν στην πράξη απογοητευτική συμπεριφορά. Το πρόβλημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η ανάλυση που γίνεται βασίζεται στη συμπεριφορά του αλγορίθμου στη χειρότερη και στη μέση περίπτωση. Η ανάλυση χειρότερης περίπτωσης, συχνά οδηγεί σε άδικα αποτελέσματα καθώς με βάση αυτήν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ένας αλγόριθμος έχει κακή απόδοση. Η ανάλυση μέσης περίπτωσης, είναι από την άλλη πολύ πιο αισιόδοξη καθώς λαμβάνει υπόψιν της ένα δείγμα τυχαία κατασκευασμένων προβλημάτων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι παραπλανητική καθώς τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τις περιπτώσεις που μπορεί να συναντήσει ένας αλγόριθμος σε πρακτικές εφαρμογές [Spielman and Shang (24)]. Ένα ακόμα πρόβλημα με την ανάλυση ευαισθησίας των αλγόριθμων είναι ότι οι πολυπλοκότητες μέσης και χειρότερης περίπτωσης περιγράφουν το χρόνο ΚΜΕ του αλγορίθμου μόνο ως συνάρτηση των διαστάσεων του γραμμικού προβλήματος. Οι εμπειρικές μελέτες και οι πειραματικές εφαρμογές από την άλλη πλευρά επηρεάζονται συν τοις άλλοις από το γεγονός ότι ο εκάστοτε αλγόριθμος υλοποιείται σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και υπολογίζεται με 8

21 αυτό τον τρόπο ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης και ο αριθμός των επαναλήψεων που εκτέλεσε για να βρει τη βέλτιστη λύση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Οι δύο παραπάνω τρόποι αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους για να υπολογιστεί η πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου. Στην εργασία αυτή, με τη βοήθεια της ανάλυσης παλινδρόμησης, εξετάζουμε ένα μεγάλο αριθμό από μοντέλα χρονισμού για τον αλγόριθμο εξωτερικών σημείων ώστε να καταλήξουμε στην υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλλά και σε αυτά που τον αντιπροσωπεύουν καλύτερα. Για λόγους εγκυρότητας και καταλληλότητας των μοντέλων, η μελέτη αυτή γίνεται πάνω σε ένα μεγάλο δείγμα τυχαίων αραιών γραμμικών προβλημάτων. Η διπλωματική εργασία αυτή είχε ως κύριο στόχο τη μελέτη της υπολογιστικής συμπεριφοράς του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων μέσα από ένα πλήθος 7873 αραιών προβλημάτων. Για να καλυφθεί όλο το φάσμα των περιπτώσεων που μπορεί να συναντήσει ο αλγόριθμος σε πρακτικά προβλήματα δημιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες αραιών προβλημάτων, η κάθε μία από αυτές είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το πλήθος των μεταβλητών, το πλήθος των περιορισμών αλλά και το είδος αυτών. Οι διαστάσεις των τυχαίων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις γεννήτριες προβλημάτων ήταν από προβλήματα μεγέθους 1x1 μέχρι προβλήματα μεγέθους 5x1. Πριν ξεκινήσουμε την μελέτη έπρεπε να καταλήξουμε στο τι ακριβώς θα εξετάζαμε. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι τα χαρακτηριστικά που μας ενδιέφεραν να εξετάσουμε στα μοντέλα χρονισμού είναι ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου (cpu) και ο αριθμός των επαναλήψεων (niter) που εκτελούνται για να καταλήξουμε στη βέλτιστη λύση. Ο λόγος που επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μοντέλα χρονισμού τόσο για το χρόνο εκτέλεσης (cpu) όσο και τον αριθμό των επαναλήψεων (niter) είναι γιατί θελήσαμε να έχουμε μία πιο σφαιρική εικόνα των δυνατοτήτων του αλγορίθμου στα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να κληθεί να λύσει αλλά και γιατί τα συγκεκριμένα στοιχεία που καταγράψαμε είναι σημαντικά όχι μόνο για τη δική μας εργασία αλλά και όσους ασχολούνται με παρόμοια θέματα ή επιχειρούν να κάνουν ανάλογη υπολογιστική μελέτη. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι όταν αναφερόμαστε στο χρόνο εκτέλεσης ενός αλγορίθμου πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι αυτός εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου του αλγορίθμου, το υπολογιστικό περιβάλλον, τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται καθώς επίσης και τη συγκεκριμένη υλοποίηση του αλγορίθμου. Το ζητούμενο είναι η έννοια του χρόνου εκτέλεσης να 9

22 απλοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξαρτάται μόνο από τον αλγόριθμο και από τα δεδομένα εισόδου [Σαμαράς κ. ά. (29)]. Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε μια υλοποίηση του αλγορίθμου που είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και έχει αποδειχτεί ότι τρέχει ικανοποιητικά. Μάλιστα η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει βελτιστοποιηθεί κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος εκτέλεσης που καταγράφετε είναι καθαρός χρόνος cpu και δεν περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται στην υλοποίηση του αλγορίθμου. Ο λόγος που έγινε αυτό ήταν γιατί δε θελήσαμε να ρισκάρουμε με μία έκδοση αλγορίθμου που θα υλοποιούνταν εξαρχής με συνέπεια τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν να μην είναι αντικειμενικά. Παράλληλα, οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν τα γραμμικά προβλήματα ήταν τέτοιες ώστε να αποτελούν πρόκληση για τον αλγόριθμο να τα λύσει. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, αφού καταλήξαμε στα καλύτερα μοντέλα χρονισμού με τη βοήθεια της ανάλυσης παλινδρόμησης, δημιουργήσαμε ένα τυχαίο δείγμα 79 αραιών γραμμικών προβλημάτων έτσι ώστε να ελέγξουμε την εγκυρότητα των μοντέλων που είχαμε κρατήσει για κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες προβλημάτων αλλά και για το σύνολο αυτών. Το δείγμα αυτό των γραμμικών προβλημάτων ήταν διαφορετικό από τα αρχικά μας δεδομένα και με αυτό τον τρόπο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα μοντέλα χρονισμού που εξάγαμε ήταν όντως αντιπροσωπευτικά της απόδοσης του αλγορίθμου εξωτερικών σημείων. Αναλυτικά η οργάνωση της εργασίας γίνεται ως εξής: στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των γραμμικών προβλημάτων, στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται τα δεδομένα των γραμμικών προβλημάτων της υπολογιστικής μελέτης ενώ στο Κεφάλαιο 4 γίνεται λεπτομερής περιγραφή της υπολογιστικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα μοντέλα χρονισμού για τον αλγόριθμο εξωτερικών σημείων και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε να ελέγξουμε την εγκυρότητα τους ενώ τέλος στο Κεφάλαιο 6 παραθέτονται τα συμπεράσματα της εργασίας και ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω μελέτη με το συγκεκριμένο αλγόριθμο. 1

23 Κεφάλαιο 2: Ο Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων 2.1 Το γραμμικό πρόβλημα Όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, το γραμμικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης (μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης), οι μεταβλητές του οποίου υπόκεινται σε γραμμικούς περιορισμούς (ισοτικούς ή ανισοτικούς). Ένας αλγόριθμος επίλυσης γραμμικών προβλημάτων θα κληθεί να λύσει μία από τις δύο παρακάτω μορφές αναπαράστασης ενός προβλήματος, την κανονική μορφή (ή ανισοτική) ή την τυποποιημένη μορφή (ή ισοτική). Η κανονική μορφή είναι η εξής: min (max) c 1 x 1 + c 2 x c n x n s.t. a 11 x 1 + a 12 x a n x n (, ) b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n (, ) b (, ) a m1 x 1 + a m2 x a mn x n (, ) b m x j, ( j = 1,, n) Η τυποποιημένη μορφή είναι η εξής: min (max) c 1 x 1 + c 2 x c n x n s.t. a 11 x 1 + a 12 x a n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b = a m1 x 1 + a m2 x a mn x n = b m x j, ( j = 1,, n) 11

24 Και στις δύο παραπάνω μορφές αναπαράστασης του γραμμικού προβλήματος όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα υπακούν στους περιορισμούς μη αρνητικότητας. Εφόσον χρησιμοποιηθεί η κανονική μορφή όλοι οι περιορισμοί είναι αυστηρώς ανισοτικοί ενώ στην αντίθετη περίπτωση (τυποποιημένη μορφή) όλοι οι περιορισμοί είναι αυστηρώς ισοτικοί. Σε μορφή διανυσμάτων και μητρών το γραμμικό πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: min (max) {z = c T x : Ax (, =, ) b, x }. Και στις δύο μορφές αναπαράστασης ενός γραμμικού προβλήματος, η συνάρτηση min (max) c 1 x 1 + c 2 x c n x n ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση, οι συντελεστές c j είναι οι συντελεστές κόστους ή κέρδους της αντικειμενικής συνάρτησης ενώ οι περιορισμοί x j λέγονται περιορισμοί μη αρνητικότητας ή φυσικοί περιορισμοί. Όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί ονομάζονται τεχνολογικοί περιορισμοί και προκύπτουν από την λεκτική περιγραφή του προβλήματος. Όταν δοθεί προς επίλυση ένα γραμμικό πρόβλημα πρέπει να μετασχηματιστεί στην κατάλληλη μορφή για τον αλγόριθμο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Οι μετασχηματισμοί που θα εκτελεστούν δεν πρέπει να αλλάξουν το γραμμικό πρόβλημα. Τα δύο προβλήματα πρέπει να είναι ισοδύναμα, δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των εφικτών σημείων και των αντικειμενικών τιμών [Παραρρίζος (29)]. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με το Θεμελιώδες Θεώρημα του Γραμμικού Προγραμματισμού [Παπαρρίζος (29)], ένα γραμμικό πρόβλημα είναι αδύνατο ή εφικτό. Αν το γραμμικό πρόβλημα είναι εφικτό τότε είναι είτε βέλτιστο είτε απεριόριστο. Λύση ενός γραμμικού προβλήματος ονομάζεται ο προσδιορισμός της κατηγορίας του, δηλαδή αν είναι αδύνατο, βέλτιστο ή απεριόριστο. Αν ένα πρόβλημα είναι βέλτιστο τότε μπορούμε να βρούμε τουλάχιστον ένα βέλτιστο σημείο αυτού. Διαγραμματικά, η κατηγοριοποίηση αυτή φαίνεται στην Εικόνα 2.1 παρακάτω: 12

25 Εικόνα 2.1 Κατηγοριοποίηση Γραμμικών Προβλημάτων 2.2 Ο Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων Γεωμετρία Αλγορίθμου Εξωτερικών Σημείων Ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων κατασκευάζει σημεία τα οποία είναι βασικά αλλά όχι εφικτά. Η προσφυγή στα εξωτερικά βασικά σημεία μπορεί να αποδειχτεί ιδανική για την ανάπτυξη γρήγορων αλγορίθμων τύπου simplex [Παπαρρίζος (1999)]. Για να γίνει κατανοητός ο λόγος που προσφεύγουμε στα εξωτερικά σημεία θα χρησιμοποιήσουμε τη γεωμετρία ενός γραμμικού προβλήματος στο χώρο R 2 όπως φαίνεται στο Εικόνα 2.2 παρακάτω: Εικόνα 2.2 Γεωμετρική αναπαράσταση γραμμικού προβλήματος Έστω ότι στο παράδειγμα της Εικόνας 2.2(α) το σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου είναι η κορυφή Α ενώ η βέλτιστη λύση βρίσκεται στην κορυφή D. Ο αλγόριθμος simplex για να μπορέσει να φτάσει στο βέλτιστο σημείο θα χρειαστεί τρεις επαναλήψεις είτε ακολουθήσει το δρόμο A, B, C, D είτε 13

26 το δρόμο A, E, F, D επειδή τα σημεία που επιλέγει να κινηθεί είναι πάνω στην εφικτή περιοχή. Από την άλλη πλευρά ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων μπορεί να φτάσει το σημείο D εκτελώντας δύο επαναλήψεις, είτε μέσω του δρόμου A, G, D είτε μέσω του δρόμου A, H, D. Και στους δύο πιθανούς δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει, τα σημεία G και H είναι βασικά αλλά όχι εφικτά αφού δεν είναι κορυφές του πολύγωνου της εφικτής περιοχής. Αν προσθέσουμε έναν ακόμα περιορισμό (ευθείες ε 1 και ε2 στην Εικόνα 2.2(β)) ο δρόμος που θα ακολουθήσει ο αλγόριθμος simplex είναι είτε ο δρόμος A, B 1, B 2, C, D είτε ο δρόμος A, E 1, E 2, F, D κάτι που συνεπάγεται ότι θα φτάσει στη βέλτιστη λύση εκτελώντας τέσσερις επαναλήψεις. Από την άλλη, και σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων θα εκτελέσει δύο επαναλήψεις περνώντας είτε από τα σημεία A, G, D είτε από τα σημεία A, Η, D. Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι αποφεύγοντας την εφικτή περιοχή μπορούμε να ακολουθήσουμε συντομότερους δρόμους προς τη βέλτιστη λύση, ανεξάρτητα από το πλήθος των περιορισμών που υπάρχουν στο γραμμικό πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων δεν ακολουθεί πάντοτε σύντομους δρόμους και αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η επαφή με την εφικτή περιοχή, σε περιπτώσεις ειδικά κατασκευασμένων προβλημάτων (benchmarks). O τρόπος για να κρατηθεί η επαφή με την εφικτή περιοχή είναι να κατασκευαστεί ένας δεύτερος δρόμος εφικτών σημείων που να αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα τα άκρα των οποίων μπορεί να είναι οποιαδήποτε συνοριακά σημεία. Έτσι αποφεύγεται το σημαντικότερο υπολογιστικό μειονέκτημα των εφικτών αλγορίθμων simplex, δηλαδή να κινούνται μόνο από κορυφή σε κορυφή της εφικτής περιοχής [Παπαρρίζος (29)] Περιγραφή του αλγορίθμου Εξωτερικών Σημείων Ο αλγόριθμος εξωτερικών σημείων που θα περιγραφεί σε αυτή την ενότητα και χρησιμοποιείται στην επίλυση των τυχαίων γραμμικών προβλημάτων της παρούσας εργασίας προέρχεται από το βιβλίο ([Παπαρρίζος (29)]) και η πρώτη υλοποίηση αυτού του αλγορίθμου έγινε τη δεκαετία του '9 [Paparrizos (1991)], [Paparrizos (1993)] με σκοπό την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου τύπου simplex που θα βρίσκει τη βέλτιστη λύση ενός γραμμικού προβλήματος σε λιγότερα βήματα από ότι η κλασσική μέθοδος simplex. 14

27 Έστω το παρακάτω γραμμικό πρόβλημα στην τυποποιημένη μορφή: min {c T x : Ax = b, x } όπου c, x R n, b R m και Α R mxn. Ο αλγόριθμος ξεκινά με μία εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν). Υπολογίζονται η μήτρα B 1 και τα διανύσματα x B, s N και w T. Στην πρώτη επανάληψη του αλγόριθμου ξεκινάμε μία διαμέριση όπου όλες οι χαλαρές μεταβλητές είναι βασικές και όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι μη βασικές. Στην περίπτωση που το πρόβλημα έχει εξαρχής κάποιους ισοτικούς περιορισμούς ελέγχουμε αν η επαυξημένη μήτρα [Α b] είναι πλήρους βαθμού και επιλέγουμε κάποιες από τις αρχικές μεταβλητές ως βασικές. Η μήτρα B 1 και τα διανύσματα x B, s N και w T βρίσκονται από τους εξής τύπους: Β 1 = Β, x B = B 1 b, s N = (c N ) T w T N και w T = (c B ) B 1. Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα σύνολα των μη βασικών δεικτών Ρ και Q όπου: P = { j N : s j < } και Q = {j N : s j }. Αν είναι P =, το πρώτο βασικό σημείο είναι βέλτιστο και ο αλγόριθμος σταματά. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται ένα τυχαίο θετικό διάνυσμα λ = (λ 1, λ 2,, λ p ) με το οποίο υπολογίζεται η διεύθυνση d Β και η ποσότητα s θέτοντας: s = λ j s j j P και d Β = λ j h j όπου d p = λ και d Q =. j P Υπενθυμίζεται ότι είναι h j = A B 1 a j και s j = c j w T a j. Το διάνυσμα d B χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της εξερχόμενης μεταβλητής x (B(r)) = x k. Συγκεκριμένα τίθεται: α = x (B(r)) d (B(r)) = min { x (B(i)) d (B(i)) : d (B(i)) < }. 15

28 Αν δεν υπάρχει εξερχόμενη μεταβλητή, δηλαδή αν είναι d B τότε το γραμμικό πρόβλημα είναι βέλτιστο ή απεριόριστο ανάλογα με το αν είναι s = ή s < αντίστοιχα. Διαφορετικά, υπολογίζεται το σημείο y = x + α d και προχωράμε στον προσδιορισμό της εισερχόμενης μεταβλητής x l. Υπολογίζονται τα διανύσματα H rp = (B 1 ) r. A P και H rq = (B 1 ) r. A Q που βοηθούν στην επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής x l τα οποία βρίσκονται με ένα σύνθετο έλεγχο ελαχίστου λόγου. Πιο συγκεκριμένα έχουμε θ 1 = ( s p ) h rp θ 2 = ( s q ) h rq = min { s j h rj : h rj > και j P} και = min { s j h rj : h rj < και j Q} από όπου εντοπίζονται οι δείκτες t 1 και t 2 έτσι ώστε P(t 1 ) = p και Q(t 2 ) = q. Αν ισχύει θ 1 θ 2 τότε θέτουμε l = p, αλλιώς l = q. Β, P Μετά την επιλογή της εισερχόμενης και εξερχόμενης μεταβλητής ανανεώνονται τα σύνολα και Q. H ανανέωση γίνεται ως εξής: Β = Β {k} {l} και Q = Q {k}. Αν ισχύει θ 1 θ 2 τότε τίθεται P = P {l}, αλλιώς τίθεται Q = Q {l}. Χρησιμοποιώντας τη νέα βάση Β υπολογίζεται η νέα βασική λύση y και ανανεώνονται διαδοχικά τα B 1, x B, s N, w T, d Β, s και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η λεκτική περιγραφή του αλγορίθμου δίνεται στον Πίνακα 2.1 με την παρακάτω μορφή: 16

29 Βήμα : Αρχικοποίηση Πίνακας 2.1 Λεκτική περιγραφή Αλγορίθμου Εξωτερικών Σημείων Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων Ξεκίνα με μία εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν). Υπολόγισε τα διανύσματα και τις μήτρες C B, C N, B 1, x B, w T, s N. Υπολόγισε τα σύνολα Ρ και Q. Επέλεξε ένα τυχαίο θετικό διάνυσμα λ και υπολόγισε το s και το d B. Βήμα 1: Έλεγχος βελτιστότητας και επιλογή εξερχόμενης μεταβλητής a) Αν είναι Ρ = STOP, το γραμμικό πρόβλημα είναι βέλτιστο. b) Αν είναι d B STOP, το γραμμικό πρόβλημα είναι βέλτιστο αν ισχύει s = ή απεριόριστο αν ισχύει s <. Διαφορετικά υπολόγισε τον έλεγχο ελαχίστου λόγου α και επέλεξε την εξερχόμενη μεταβλητή x (B(r)) = x k. Θέσε y = x + α d. Βήμα 2: Επιλογή εισερχόμενης μεταβλητής Υπολόγισε τα διανύσματα H rp = (B 1 ) r. A P και H rq = (B 1 ) r. A Q, τους λόγους θ 1, θ 2 και τους δείκτες t 1 και t 2. Αν ισχύει θ 1 θ 2 τότε θέσε l = p, διαφορετικά θέσε l = q. Η μεταβλητή x l είναι εισερχόμενη. Βήμα 3: Περιστροφή Ανανέωσε τα σύνολα Β, P και Q. Θέσε Β(r) = l. Αν είναι θ 1 θ 2 θέσε P = P {l} και Q = Q {k }. Διαφορετικά θέσε Q(t 2 ) = k. Χρησιμοποιώντας τη νέα διαμέριση υπολόγισε διαδοχικά τα y, B 1, x B, s N, w T, d Β, s και πήγαινε στο Βήμα 1. 17

30 2.3 Παραδείγματα επίλυσης γραμμικών προβλημάτων Επίλυση ενός βέλτιστου γραμμικού προβλήματος Να λυθεί το παρακάτω γραμμικό πρόβλημα: max z = 2x 1 x 2 + 3x 3 + x 4 s.t. x 1 + 2x 2 + x 3 + 3x x 1 + x 2 2x 3 + x 4 4 3x 1 2x 2 x 3 +2x 4 8 x j, j = 1, 2,3, 4 Στο παραπάνω γραμμικό πρόβλημα προσθέτουμε χαλαρές μεταβλητές στους ανισοτικούς περιορισμούς έτσι ώστε να το φέρουμε στην κανονική μορφή. Επίσης, η αντικειμενική συνάρτηση από συνάρτηση μεγιστοποίησης μετατρέπεται σε συνάρτηση ελαχιστοποίησης. Έχουμε λοιπόν: min z = 2x 1 + x 2 3x 3 x 4 s.t. x 1 + 2x 2 + x 3 + 3x 4 +x 5 = 12 4x 1 + x 2 2x 3 + x 4 x 6 = 4 3x 1 2x 2 x 3 +2x 4 +x 7 = 8 x j, j = 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 Σε μορφή μητρών, τα δεδομένα του γραμμικού προβλήματος αναπαρίστανται ως εξής: c T = [ ], A = [ ] και b = [ ]. 18

31 Βήμα : Δημιουργούμε μία εφικτή βάση B που περιέχει τις χαλαρές μεταβλητές: B=[5 6 7]. Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές πηγαίνουν στο σύνολο Ν : Ν = [ ]. Κατασκευάζουμε τον πίνακα Β 1 και τα διανύσματα x B, w T και (s N ) Τ : Β = [ 1 1 1] = B 1, x B = B 1 b = [ 1 1 1] [ 12 ] [ 4 = ], w T = (c B ) T B 1 = [ ] [ 1 1 [ 1 (s N ) T =(c N ) T w T N=[ ] [ ] 4 3 1] = [ ] και ] 1 =[ ]. Διαμερίζουμε στη συνέχεια το σύνολο Ν στα σύνολα P και Q και έχουμε: P = [1 3 4] και Q = [2]. και h j : Δημιουργούμε το διάνυσμα λ : λ = (λ 1 λ 2 λ 3 ) = [1 1 1]. Υπολογίζουμε τα s, d B s = j P [ λ j s j = [1 1 1] 2 3 1] = 6, d = B j P λ j h j = [1 1 1] [ 5 5 h j = B 1 A. j = [ 5 5, με h 4] 1 = B 1 A. 1 = [ 1 3] 4, h 3 = B 1 A. 3 = [ h 4 = B 1 A. 4 = [ 3 ] ] [ = 5 5, όπου 4] 1 2 και 1] 19

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 21: Δυϊκή Θεωρία, Θεώρημα Συμπληρωματικής Χαλαρότητας και τρόποι χρήσης του Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 18: Επίλυση Γενικών Γραμμικών Προβλημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 19: Επίλυση Γενικών Γραμμικών Προβλημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex

Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex Νίκος Τσάντας ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμ. Μαθηματικών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX. 2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX. 2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX 2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί Ο αλγόριθμος Simplex για τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, βλέπε Dntzig (1963), αποδίδει αρκετά καλά στην πράξη, ιδιαίτερα σε προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Fermat, 1638, Newton Euler, Lagrange, 1807

Fermat, 1638, Newton Euler, Lagrange, 1807 Εισαγωγή Μαθ Προγρ Κλασικά Προβλ Επεκτάσεις Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Ενότητα 1 Εισαγωγή Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 3 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 7: Γεωμετρία Γραμμικού Προβλήματος Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX Θεμελιώδης αλγόριθμος επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού που κάνει χρήση της θεωρίας της Γραμμικής Άλγεβρας Προτάθηκε από το Dantzig (1947) και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου

Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Προϋποθέσεις Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4. Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων Η περιγραφή του ΔΑΣΕΣ στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε με σκοπό να διευκολυνθούν οι αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Σχέσεις Πρωτεύοντος και Δυϊκού Προβλήματος, Χαρακτηριστικά Αλγορίθμων τύπου Simplex Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικό Πρόβληµα

Υπολογιστικό Πρόβληµα Υπολογιστικό Πρόβληµα Μετασχηµατισµός δεδοµένων εισόδου σε δεδοµένα εξόδου. Δοµή δεδοµένων εισόδου (έγκυρο στιγµιότυπο). Δοµή και ιδιότητες δεδοµένων εξόδου (απάντηση ή λύση). Τυπικά: διµελής σχέση στις

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GENERAL LINEAR MODEL) 5.1 Εναλλακτικά μοντέλα του απλού γραμμικού μοντέλου: Το εκθετικό μοντέλο

5. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GENERAL LINEAR MODEL) 5.1 Εναλλακτικά μοντέλα του απλού γραμμικού μοντέλου: Το εκθετικό μοντέλο 5. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GENERAL LINEAR MODEL) 5.1 Εναλλακτικά μοντέλα του απλού γραμμικού μοντέλου: Το εκθετικό μοντέλο Ένα εναλλακτικό μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης (που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εισαγωγή Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι ο πιο εφαρμοσμένος κλάδος της επιστήμης των Μαθηματικών με πληθώρα εφαρμογών στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 7: Επίλυση με τη μέθοδο Simplex (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα #3: Ακέραιος Προγραμματισμός Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 4: Μετασχηματισμοί Ισοδυναμίας Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση προβληµάτων

Μοντελοποίηση προβληµάτων Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Θεωρία γράφων

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς όρους όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς όρους όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές Ένα τυχαίο π.γ.π. maximize/minimize z=c x Αx = b x 0 Τυπική μορφή του π.γ.π. maximize z=c x Αx = b x 0 b 0 είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Γραμμικός Προγραμματισμός

Κεφάλαιο 3ο: Γραμμικός Προγραμματισμός Κεφάλαιο 3ο: Γραμμικός Προγραμματισμός 3.1 Εισαγωγή Πολλοί πιστεύουν ότι η ανάπτυξη του γραμμικού προγραμματισμού είναι μια από τις πιο σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις στα μέσα του εικοστού αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός και θεωρία Παιγνίων

Γραμμικός Προγραμματισμός και θεωρία Παιγνίων Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε πίνακες οι οποίοι δεν θα είναι γραμμικές εξισώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την γεωμετρική ερμηνεία των ανισώσεων. Μια ανίσωση διαιρεί τον n-διάστατο χώρο σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους

Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους ΠΜΣ: «Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας» ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους Επ. Καθηγητής Χάρης ούκας, Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 23: Κλασική Ανάλυση Ευαισθησίας, Βασικές Έννοιες Γραφημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η επιχειρησιακή έρευνα επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων από επιχειρήσεις οργανισμούς, κράτη κτλ. Στα πλαίσια της επιχειρησιακής έρευνας εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Γραμμικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κεφάλαιο 3 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κεφάλαιο 3 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 3 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού 1 Σχέση γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού Ενα πρόβλημα ακέραιου προγραμματισμού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Tel.: +30 2310998051, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Ιστότοπος Βιβλίου http://www.iep.edu.gr/ και «Νέα Βιβλία ΙΕΠ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ . ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εισαγωγή Οι κλασσικές μέθοδοι αριστοποίησης βασίζονται κατά κύριο λόγο στο διαφορικό λογισμό. Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός ο οποίος περιλαμβάνει τον Γραμμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραμμικός Προγραμματισμός Ελαχιστοποίηση γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Τ Η Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ω Ν Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 5. Πως υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου;

Α Ν Α Λ Τ Η Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ω Ν Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 5. Πως υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου; 5.1 Επίδοση αλγορίθμων Μέχρι τώρα έχουμε γνωρίσει διάφορους αλγόριθμους (αναζήτησης, ταξινόμησης, κ.α.). Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε ένα τρόπο εκτίμησης της επίδοσης (performance) η της αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιδέα του συμπτωτικού πολυωνύμου, του πολυωνύμου, δηλαδή, που είναι του μικρότερου δυνατού βαθμού και που, για συγκεκριμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές

Αλγοριθμικές Τεχνικές Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Αλγοριθμικές Τεχνικές 1 Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δυαδικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου. Επιχειρησιακή Έρευνα

Θεωρία Δυαδικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου. Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία Δυαδικότητας Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Βασικά Θεωρήματα 2. Παραδείγματα 3. Οικονομική Ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. http://xkcd.com/287/ Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είναι απίθανη(;)

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα 4 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009. Οι συγγραφείς. Κ. Παπαρρίζος, Ν. Σαμαράς, Α. Σιφαλέρας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009. Οι συγγραφείς. Κ. Παπαρρίζος, Ν. Σαμαράς, Α. Σιφαλέρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο «Δικτυακή Βελτιστοποίηση» γράφτηκε με κύριο στόχο να καλύψει τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος «Δικτυακός Προγραμματισμός», που διδάσκεται στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. http://xkcd.com/287/ Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είναι απίθανη(;)

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 4: Το Πρόβλημα Ανάθεσης Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 3.1 Γενικά Τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων βελτιστοποίησης έχει αναπτυχθεί με βάση τη θεωρία του μαθηματικού λογισμού. Οι διάφοροι μαθηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό Τι είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός; Είναι το σημαντικότερο μοντέλο στη Λήψη Αποφάσεων Αντικείμενό του η «άριστη» κατανομή περιορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

viii 20 Δένδρα van Emde Boas 543

viii 20 Δένδρα van Emde Boas 543 Περιεχόμενα Πρόλογος xi I Θεμελιώδεις έννοιες Εισαγωγή 3 1 Ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες 5 1.1 Αλγόριθμοι 5 1.2 Οι αλγόριθμοι σαν τεχνολογία 12 2 Προκαταρκτικές έννοιες και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Υπολογιστική Πολυπλοκότητα ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Γιατί κάποια (επιλύσιμα) προβλήματα είναι δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων Ι

Αναγνώριση Προτύπων Ι Αναγνώριση Προτύπων Ι Ενότητα 3: Στοχαστικά Συστήματα Αν. Καθηγητής Δερματάς Ευάγγελος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης

Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης με παραγώγους Μέθοδοι πολυδιάστατης ελαχιστοποίησης Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc64.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

σει κανένα modem των 128Κ. Θα κατασκευάσει συνολικά = 320,000 τεμάχια των 64Κ και το κέρδος της θα γίνει το μέγιστο δυνατό, ύψους 6,400,000.

σει κανένα modem των 128Κ. Θα κατασκευάσει συνολικά = 320,000 τεμάχια των 64Κ και το κέρδος της θα γίνει το μέγιστο δυνατό, ύψους 6,400,000. Σ ένα εργοστάσιο ειδών υγιεινής η κατασκευή των πορσελάνινων μπανιέρων έχει διαμορφωθεί σε τρία διαδοχικά στάδια : καλούπωμα, λείανση και βάψιμο. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα ωριαία δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING)

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητάμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής που θα μεγιστοποιήσει 1/20

Αναζητάμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής που θα μεγιστοποιήσει 1/20 Μια από τις εταιρείες γάλακτος στην προσπάθειά της να διεισδύσει στην αγορά του παγωτού πολυτελείας επενδύει σε μια μικρή πιλοτική γραμμή παραγωγής δύο προϊόντων της κατηγορίας αυτής. Πρόκειται για οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση Κεφάλαιο ο: Δικτυωτή Ανάλυση. Εισαγωγή Η δικτυωτή ανάλυση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ηλεκτρολογία. Όμως, ορισμένες έννοιες και τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμες και σε άλλες επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 013 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΘΕΜΑ 1 ο : Για το μοντέλο του π.γ.π. που ακολουθεί maximize

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 5: Ασκήσεις Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 1 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 1 ο Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα σημαντικών ιστορικών ή επιστημονικών προβλημάτων. Με τον όρο Πρόβλημα, εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης,και απαιτεί λύση

Διαβάστε περισσότερα

Κατώτερα φράγματα Κατώτερο φράγμα: εκτίμηση της ελάχιστης εργασίας που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος. Παραδείγματα: Αριθμός συγκρίσεων π

Κατώτερα φράγματα Κατώτερο φράγμα: εκτίμηση της ελάχιστης εργασίας που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος. Παραδείγματα: Αριθμός συγκρίσεων π Περιορισμοί Αλγοριθμικής Ισχύος Κατηγοριοποίηση πολυπλοκοτήτων Κατώτερα φράγματα Κατώτερο φράγμα: εκτίμηση της ελάχιστης εργασίας που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος. Παραδείγματα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής () Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 15 Ιουνίου 2009 1 / 26 Εισαγωγή Η ϑεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση & Ανάλυση Αλγορίθμων

Σχεδίαση & Ανάλυση Αλγορίθμων Σχεδίαση & Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 6 Γραμμικός Προγραμματισμός Σταύρος Δ. Νικολόπουλος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Webpage: www.cs.uoi.gr/~stavros Γραμμικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

5.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα 5.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχεις ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα έχεις κατανοήσει τις τεχνικές ανάλυσης των αλγορίθμων, θα μπορείς να μετράς την επίδοση των αλγορίθμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις)

Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις) Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις) ΤΕΙ Ηπείρου (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Γκόγκος Χρήστος (06-01-2015) 1. Γραφική επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού A) Με τη βοήθεια της γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

max f( x,..., x ) st. : g ( x,..., x ) 0 g ( x,..., x ) 0

max f( x,..., x ) st. : g ( x,..., x ) 0 g ( x,..., x ) 0 Μαθηματικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης - Εστιάζουμε στο ακόλουθο πρόβλημα μεγιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης f υπό ένα σύνολο ανισοτικών περιορισμών: max f( x,..., x ) { x,..., x } st. : g ( x,...,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ) Εικονικές Παράμετροι Μέχρι στιγμής είδαμε την εφαρμογή της μεθόδου Simplex σε προβλήματα όπου το δεξιό μέλος ήταν θετικό. Δηλαδή όλοι οι περιορισμοί ήταν της μορφής: όπου Η παραδοχή ότι b 0 μας δίδει τη

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός (ΓΠ)

Γραµµικός Προγραµµατισµός (ΓΠ) Γραµµικός Προγραµµατισµός (ΓΠ) Περίληψη Επίλυση δυσδιάστατων προβληµάτων Η µέθοδος simplex Τυπική µορφή Ακέραιος Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Παραγωγής Προϊόν Προϊόν 2 Παραγωγική Δυνατότητα Μηχ. 4 Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Διδάσκων: Ξενίδης Δημήτριος (xenides@uop.gr) Τόπος Διδασκαλίας: Αίθουσα Υ5 Ημέρα και Ώρα Διδασκαλίας: Παρασκευή 10:00-14:00 Βιβλίο Μαθήματος: Elementary Linear Programming with Applications Σελίδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης

Διαβάστε περισσότερα

(sensitivity analysis, postoptimality analysis).

(sensitivity analysis, postoptimality analysis). Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Ενότητα 7 Ανάλυση ευαισθησίας Παραμετρική ανάλυση Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 11 Φεβρουαρίου 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 5: Παραδείγματα. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 5: Παραδείγματα. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Παραδείγματα Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα