ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας από Μονάδα ορίζεται η τεχνική δυνατότητα της Μονάδας σύµφωνα µε τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της, για παραµονή σε κατάσταση Ετοιµότητας προς Παροχή ή για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας κατόπιν Εντολής Κατανοµής. 2. Ως Ετοιµότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας από Μονάδα ορίζεται η τεχνική δυνατότητα της Μονάδας, σε πραγµατικό χρόνο και σύµφωνα µε τα ηλωµένα Χαρακτηριστικά της, για παραµονή σε κατάσταση αναµονής για την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας κατόπιν Εντολής Κατανοµής. Η Ετοιµότητα Παροχής αντιδιαστέλλεται έναντι της Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας η οποία αφορά στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο. Άρθρο 116 Κατηγορίες Επικουρικών Υπηρεσιών Οι Επικουρικές υπηρεσίες διακρίνονται σε: Α) ρύθµιση συχνότητας, Β) στρεφόµενη εφεδρεία, Γ) έλεγχο τάσης, και ) επανεκκίνηση του Συστήµατος. 113

2 Άρθρο 117 Ρύθµιση συχνότητας - Ορισµοί 1. Η ρύθµιση της συχνότητας διακρίνεται σε: Α) πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας, Β) δευτερεύουσα ρύθµιση συχνότητας, και Γ) τριτεύουσα ρύθµιση συχνότητας. 2. Ως πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας ορίζεται η αυτόµατη διορθωτική αντίδραση που λαµβάνει χώρα εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων µετά την εκδήλωση κάποιας µεταβολής στη συχνότητα, εφόσον η συχνότητα παραµένει εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50. Η αυτόµατη διορθωτική αντίδραση µπορεί να είναι το αποτέλεσµα είτε της µεταβολής του φορτίου των κινητήρων λόγω της µεταβολής της συχνότητας, είτε της αυτόµατης ρύθµισης της Ενεργού Ισχύος εξόδου των Μονάδων ανάλογα µε το στατισµό του ρυθµιστή φορτίου. Επίσης η αυτόµατη διορθωτική αντίδραση µπορεί να είναι το αποτέλεσµα άλλων λειτουργιών, όπως η µεγιστοποίηση της παραγωγής των θερµικών στροβίλων, η ανάληψη φορτίου από Μονάδες σε λειτουργία σύγχρονου πυκνωτή ή η αντίδραση των Αντλητικών Μονάδων που ενεργοποιούνται εξαιτίας της µεταβολής της συχνότητας. 3. Ως δευτερεύουσα ρύθµιση συχνότητας ορίζεται η ρύθµιση η οποία είναι το αποτέλεσµα συνδυασµού χειροκίνητων και αυτόµατων ενεργειών, και λαµβάνει χώρα σε χρονικό διάστηµα µεταξύ είκοσι πέντε (25) δευτερολέπτων και δέκα πέντε (15) λεπτών µετά τη µεταβολή της συχνότητας. Τέτοιες ενέργειες είναι ιδίως η αυτόµατη αντίδραση του ρυθµιστή φορτίου ή άλλων συστηµάτων ελέγχου των Μονάδων, η χειροκίνητη αύξηση της Ενεργού Ισχύος εξόδου των Μονάδων που γίνεται κατ εκτέλεση Εντολών Κατανοµής, και η χρήση συστήµατος αυτόµατης ρύθµισης παραγωγής που επιδρά άµεσα στην Ενεργό Ισχύ εξόδου των Μονάδων. 4. Ως τριτεύουσα ρύθµιση συχνότητας ορίζεται η ρύθµιση που λαµβάνει χώρα εξήντα (60) δευτερόλεπτα µετά τη µεταβολή της συχνότητας η οποία έχει ως στόχο την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της δευτερεύουσας ρύθµισης σε περίπτωση παρατεταµένων ή έντονων µεταβολών της συχνότητας. Άρθρο 118 Στρεφόµενη Εφεδρεία - Ορισµοί 1. Η Στρεφόµενη Εφεδρεία διακρίνεται σε: Α) πρωτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία, Β) δευτερεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία, και Γ) τριτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία. 114

3 2. Στο πλαίσιο του άρθρου αυτού ως «σηµαντικό συµβάν» νοείται το συµβάν που προκάλεσε ή θα προκαλέσει εάν δεν παρασχεθεί Στρεφόµενη Εφεδρεία πτώση της συχνότητας εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας του Συστήµατος τα οποία καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρωτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία συνιστά η δυνατότητα αύξησης της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ πέντε (5) και δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων µετά από σηµαντικό συµβάν, ως αυτόµατη αντίδραση του ρυθµιστή στροφών. Η ποσότητα και ο τρόπος διάθεσης της πρωτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές συστάσεις της UCΤE, τις οποίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να τηρεί. 4. ευτερεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία συνιστά η δυνατότητα αύξησης της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δεκαπέντε (15) και ενενήντα (90) δευτερολέπτων µετά από σηµαντικό συµβάν. Η ποσότητα και ο τρόπος διάθεσης της δευτερεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές συστάσεις της UCΤE, τις οποίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να τηρεί. 5. Τριτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία συνιστά η δυνατότητα αύξησης της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ενενήντα (90) δευτερολέπτων και είκοσι (20) λεπτών µετά το σηµαντικό συµβάν, η οποία απαιτείται για τη διατήρηση της ευτερεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας στα προκαθορισµένα επίπεδα. Άρθρο 119 Έλεγχος Τάσης Μέσα επίτευξης 1. Ο έλεγχος τάσης επιτυγχάνεται µε τα εξής µέσα: Α) Χρήση µέσων του Συστήµατος, και ιδίως µε αλλαγή σχέσης τυλιγµάτων των µετασχηµατιστών, διακοπή ή ενεργοποίηση γραµµών ή καλωδίων, χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων αντιστάθµισης, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτεπαγωγών και πυκνωτών, έλεγχο της χωρητικότητας του Συστήµατος, Β) Αλλαγή θέσης των µεταγωγέων των Μετασχηµατιστών των Μονάδων, και Γ) Αξιοποίηση της ικανότητας των Μονάδων για ρύθµιση της παραγωγής Αέργου Ισχύος ή για αυτόµατο έλεγχο της τάσης εξόδου. 2. Η χωρητικότητα του Συστήµατος µπορεί ειδικότερα να ελεγχθεί µε ελεγχόµενη µεταβολή της τάσης του Συστήµατος. Εάν η ζήτηση Αέργου Ισχύος είναι υψηλή, ιδίως εξαιτίας υψηλής ζήτησης Ενεργού Ισχύος, η τάση του Συστήµατος δύναται να ρυθµίζεται προς το υψηλότερο τµήµα της επιτρεπόµενης περιοχής ελέγχου. Εάν η ζήτηση Αέργου Ισχύος είναι χαµηλή, ιδίως εξαιτίας χαµηλής 115

4 ζήτησης Ενεργού Ισχύος, η τάση του Συστήµατος δύναται να ρυθµίζεται προς το χαµηλότερο τµήµα της επιτρεπόµενης περιοχής ελέγχου. 3. Ως Επικουρικές Υπηρεσίες ελέγχου τάσης νοούνται οι υπηρεσίες των υποπαραγράφων (Β) και (Γ) της παραγράφου (1). Άρθρο 120 Επανεκκίνηση του Συστήµατος Η Επικουρική Υπηρεσία επανεκκίνησης του Συστήµατος παρέχεται από προκαθορισµένους Σταθµούς Επανεκκίνησης στην περίπτωση κατά την οποία το Σύστηµα βρίσκεται εκτός τάσης µετά από γενική ή µερική διακοπή λειτουργίας. Άρθρο 121 Κατηγορίες Εφεδρείας Ενέργειας 1. Η Εφεδρεία Ενέργειας διακρίνεται σε: Στατή Εφεδρεία, Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων και Ψυχρή Εφεδρεία. 2. Στο πλαίσιο του άρθρου αυτού ως «σηµαντικό συµβάν» νοείται το συµβάν που προκάλεσε ή θα προκαλέσει εάν δεν παρασχεθεί Εφεδρεία Ενέργειας πτώση της συχνότητας εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας του Συστήµατος που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι κατηγορίες Εφεδρείας Ενέργειας ορίζονται ως εξής: Α) Στατή Εφεδρεία συνιστά η δυνατότητα αύξησης της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ είκοσι (20) λεπτών και τεσσάρων (4) ωρών µετά από σηµαντικό συµβάν. Β) Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων συνιστά η δυνατότητα αύξησης της παραγόµενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων οι οποίες επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα των Μονάδων και των ιασυνδέσεων, και το Φορτίο του Συστήµατος. Γ) Η Στατή Εφεδρεία και η Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων εξασφαλίζεται από Μονάδες συγχρονισµένες στο Σύστηµα ή σε κατάσταση Ετοιµότητας για συγχρονισµό εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος. ) Ψυχρή Εφεδρεία είναι η διαθεσιµότητα ικανότητας παραγωγής κατά τη διάρκεια ειδικών περιστάσεων πολύ υψηλού φορτίου στο Σύστηµα, κατά τις οποίες οι Κατανεµόµενες Μονάδες και οι Συµβεβληµένες Μονάδες οι οποίες έχουν σύµβαση παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Στατής Εφεδρείας ή/και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων, δεν επαρκούν για την κάλυψη του φορτίου του Συστήµατος και την παροχή των απαιτούµενων Επικουρικών Υπηρεσιών, Στατής Εφεδρείας Ενέργειας και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων. Η Ψυχρή Εφεδρεία παρέχεται από Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας µε βάση 116

5 συµβάσεις που έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή Ψυχρής Εφεδρείας, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28. Άρθρο 122 Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και την Εφεδρεία Ενέργειας 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό και για τη διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών και της Εφεδρείας Ενέργειας. 2. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά ώστε να είναι διαθέσιµες οι αναγκαίες Επικουρικές Υπηρεσίες και Εφεδρεία Ενέργειας για την καλή και ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος αντίστοιχα. Για τον σκοπό αυτό εποπτεύει το σύνολο των διαθέσιµων και παρεχόµενων Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας και εκτιµά την ανάγκη Παροχής ή/και Ετοιµότητας προς Παροχή τους ανά περίοδο Κατανοµής και ανά κατηγορία Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Κεφάλαιο. 3. Κατά τον προγραµµατισµό και κατά τη διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι συνολικές δαπάνες που προκαλούνται είναι οι ελάχιστες δυνατές, καθόσον τούτο δεν αντιβαίνει στην υποχρέωση διασφάλισης της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος. 4. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δίνει εντολή Ετοιµότητας Παροχής ή εντολή Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας σε Κατανεµόµενες Μονάδες ή Συµβεβληµένες Μονάδες, µέσω του Προγράµµατος Κατανοµής ή/και Εντολών Κατανοµής. Οι εντολές εκδίδονται βάσει των ηλωµένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων. 5. Εντολή κατά την προηγούµενη παράγραφο που απευθύνεται σε Κατανεµόµενη Μονάδα εκδίδεται ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί Προσφορά Έγχυσης στον ΗΕΠ, και ανεξάρτητα αν η Μονάδα έχει συµπεριληφθεί στο Πρόγραµµα ΗΕΠ. Άρθρο 123 Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και την Εφεδρεία Ενέργειας Οι υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής Κατανεµόµενων Μονάδων και Συµβεβληµένων Μονάδων σχετικά µε τη ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα Παροχής και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας, συνίστανται ιδίως στο να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι Μονάδες τους να είναι διαθέσιµες προς λειτουργία σύµφωνα µε τα ηλωµένα Χαρακτηριστικά τους και το Πρόγραµµα Κατανοµής, και στο να εφαρµόζουν το Πρόγραµµα Κατανοµής 117

6 και να συµµορφώνονται προς τις Εντολές Κατανοµής που εκδίδει ο ιαχειριστής του Συστήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 124 Ρύθµιση συχνότητας Καθορισµός αναγκών Ο ιαχειριστής του Συστήµατος κατά τη ιαδικασία Κατανοµής εκτιµά την ανάγκη για Παροχή ή/και Ετοιµότητα Παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας ρύθµισης συχνότητας ανά κατηγορία ρύθµισης συχνότητας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής ρύθµιση της συχνότητας του Συστήµατος εντός των ορίων που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και από την UCTE. Άρθρο 125 Στρεφόµενη Εφεδρεία και Στατή Εφεδρεία Ενέργειας Καθορισµός αναγκών 1. Για την κάλυψη των αποκλίσεων µεταξύ της Πρόβλεψης Φορτίου και της ζήτησης Φορτίου στο Σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών του Συστήµατος, ο ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά για την εξασφάλιση της Ετοιµότητας Παροχής και την Παροχή Στρεφόµενης Εφεδρείας και Εφεδρείας Ενέργειας. 2. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να καθορίζει τις εκάστοτε απαιτούµενες ποσότητες Στρεφόµενης Εφεδρείας και Στατής Εφεδρείας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του Συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη σχετικούς παράγοντες και ιδίως το βαθµό αξιοπιστίας κάθε Μονάδας και την αβεβαιότητα της Πρόβλεψης Φορτίου. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιµες σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της UCTE. Για τον καθορισµό των ποσοτήτων αυτών ανά Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής λαµβάνονται υπόψη σχετικοί παράγοντες και ιδίως το Πρόγραµµα ΗΕΠ, η έκταση των επιτρεπτών Περικοπών Φορτίου, ο χρόνος που παρήλθε από την τελευταία Περικοπή Φορτίου, ιδιαίτερα περιστατικά που σηµειώθηκαν στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαµβάνει το Σύστηµα µεταφοράς και τις Μονάδες παραγωγής ή σε γειτονικά συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιολογούν την παροχή πρόσθετης Εφεδρείας, η διαθέσιµη ισχύς και η ισχύς λειτουργίας της πιο µεγάλης Μονάδας και η πιο µεγάλη εισαγωγή ενέργειας µέσω διασυνδέσεων που συµµετέχουν στην τροφοδοσία του Συστήµατος κατά τη συγκεκριµένη Περίοδο Κατανοµής σύµφωνα µε το 118

7 Πρόγραµµα ΗΕΠ, η προβλεπόµενη παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ιδιαίτερα από εκείνες που επηρεάζονται άµεσα από τις καιρικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία των Μονάδων και την αξιοπιστία του Συστήµατος, η πιθανότητα εµφάνισης ειδικών περιπτώσεων υψηλού Φορτίου, η προβλεπόµενη πτώση της συχνότητας σε περίπτωση απώλειας της µεγαλύτερης πηγής τροφοδοσίας, όπως αυτή καθορίζεται µέσω προσοµοίωσης µε τη χρήση δυναµικού µοντέλου του Συστήµατος, και οι περιορισµοί που επιβάλλονται από συµφωνίες µε διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς ενέργειας. Άρθρο 126 Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων Καθορισµός αναγκών Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά κατά τη ιαδικασία Κατανοµής την ανάγκη Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων για κάθε Περίοδο Κατανοµής, λαµβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, την αβεβαιότητα της Πρόβλεψης Φορτίου, θέµατα αξιοπιστίας των Κατανεµόµενων Μονάδων και των Συµβεβληµένων Μονάδων, καθώς και τους τεχνικούς περιορισµούς του Συστήµατος. Άρθρο 127 Έλεγχος Τάσης Καθορισµός αναγκών 1. Για τη διατήρηση της ασφάλειας και της συνοχής του Συστήµατος, την αποφυγή βλαβών του Συστήµατος και των εγκαταστάσεων των Χρηστών και για τη διατήρηση της τάσεως στα σηµεία σύνδεσης κάθε Χρήστη εντός των ορίων που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50, ο ιαχειριστής του Συστήµατος ελέγχει την τάση του Συστήµατος εφαρµόζοντας µεθόδους δυναµικής και στατικής ρύθµισης. Για τον καθορισµό των αναγκών Επικουρικής Υπηρεσίας ελέγχου τάσης λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη παράγοντες µε ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και εποχιακό χαρακτήρα και ο ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει τα επιδιωκόµενα επίπεδα τάσης µε στόχο τον περιορισµό ή τον έλεγχο της επίδρασης της χωρητικότητας του Συστήµατος, τη βέλτιστη χρήση των µέσων ρύθµισης τάσης που διατίθενται και την ικανοποίηση των απαιτήσεων δυναµικής εφεδρείας Αέργου Ισχύος. 2. Ο έλεγχος της τάσης αποσκοπεί στην κάλυψη της ζήτησης Αέργου Ισχύος και στη διασφάλιση της ύπαρξης επαρκούς ικανότητας δυναµικής ρύθµισης τάσης στο Σύστηµα, ώστε να καλύπτονται οι µεταβολές στην κατανάλωση Αέργου Ισχύος που προκαλούνται από τη µεταβολή του φορτίου και να περιορίζεται η διάρκεια και η επέκταση των διακυµάνσεων της τάσης σε περίπτωση σφάλµατος. Για τους σκοπούς αυτούς απαιτείται να υπάρχει επαρκής στατική και δυναµική εφεδρεία Αέργου Ισχύος. 119

8 3. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διασφαλίζει µε τα µέσα που καθορίζονται κατά το Άρθρο 119 τη διάθεση της απαραίτητης κατάλληλης δυναµικής και στατικής Αέργου Ισχύος. 4. Η ποσότητα της απαιτούµενης Αέργου Ισχύος επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: Α) τη δυνατότητα φόρτισης του Συστήµατος µε Άεργο Ισχύ, Β) τη ζήτηση Αέργου Ισχύος από τους Πελάτες, Γ) τις απώλειες Αέργου Ισχύος του Συστήµατος, ) τη δυνατότητα παραγωγής Αέργου Ισχύος (χωρητικής ή επαγωγικής) από τις Κατανεµόµενες Μονάδες και τις Συµβεβληµένες Μονάδες, και Ε) τα µέσα ελέγχου τάσης. Άρθρο 128 Ψυχρή Εφεδρεία Καθορισµός αναγκών Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά κατά τη ιαδικασία Κατανοµής την ανάγκη Ετοιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας από Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας αποκλειστικά και µόνον για την αντιµετώπιση ειδικών περιστάσεων πολύ υψηλού φορτίου στο Σύστηµα, κατά τις οποίες οι Κατανεµόµενες Μονάδες και οι Συµβεβληµένες Μονάδες οι οποίες έχουν σύµβαση παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Στατής Εφεδρείας ή/και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων, δεν επαρκούν για την κάλυψη του φορτίου του Συστήµατος και την παροχή των απαιτούµενων Επικουρικών Υπηρεσιών, Στατής Εφεδρείας Ενέργειας και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων. Άρθρο 129 Επανεκκίνηση του Συστήµατος Καθορισµός αναγκών 1. Η ανάγκη για Παροχή ή/και Ετοιµότητα Παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας Επανεκκίνησης του Συστήµατος δεν εκτιµάται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κατανοµής. 2. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια Ηµέρας Κατανοµής το Σύστηµα βρίσκεται εκτός τάσης µετά από γενική ή µερική διακοπή λειτουργίας, η επανεκκίνηση του Συστήµατος επιτυγχάνεται µέσω της λειτουργίας των Σταθµών Επανεκκίνησης, κατά το Άρθρο

9 Άρθρο 130 Μεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός ιαθεσιµότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος προετοιµάζει και κοινοποιεί στη ΡΑΕ µέχρι το τέλος κάθε Έτους Αξιοπιστίας τον προγραµµατισµό κάλυψης των αναγκών ιαθεσιµότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας κατά τη διάρκεια του επόµενου Έτους Αξιοπιστίας. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µεριµνά ώστε ο προγραµµατισµός αυτός να είναι συµβατός µε την Μελέτη Επάρκειας Ισχύος. 2. Ειδικότερα µε τον προγραµµατισµό αυτό, ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά την ανάγκη για ιαθεσιµότητα Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος και άλλες συναφείς µελέτες που τυχόν διενεργεί. 3. Λεπτοµέρειες που αφορούν την µεθοδολογία υπολογισµού των αναγκών ιαθεσιµότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας, ανά κατηγορία αυτών, ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Άρθρο 131 Τήρηση Αρχείου Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας Εντός µήνα από την έναρξη κάθε Έτους Αξιοπιστίας, ο ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει και κοινοποιεί στη ΡΑΕ έκθεση η οποία αφορά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας και στην οποία περιλαµβάνει το συνολικό κόστος και την έκταση των Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της ιαδικασίας Κατανοµής, τις Υπηρεσίες για τις οποίες έδωσε Εντολή Ετοιµότητας και το ποσοστό αυτών για τις οποίες δόθηκε εντολή Παροχής, περιστατικά για τα οποία οι διαθέσιµες Επικουρικές Υπηρεσίες και Εφεδρεία Ενέργειας δεν ήταν επαρκείς και τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπήρξε συµµόρφωση προς τις Εντολές Κατανοµής για παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει προτάσεις για τη διαδικασία διάθεσης Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας. Εκτεταµένη περίληψη της έκθεσης δηµοσιοποιείται. 121

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 132 Γενικό πλαίσιο υποχρέωσης Οι Μονάδες που έχουν µέγιστη ικανότητα παραγωγής µεγαλύτερη των 2 MW, σύµφωνα µε τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά τους, υποχρεούνται να παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες και Εφεδρεία Ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κώδικα και τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται στην άδεια παραγωγής τους ή/και τις συµβάσεις παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας που τυχόν συνάπτουν µε τον ιαχειριστή του Συστήµατος. Άρθρο 133 Ρυθµιστής φορτίου Μονάδων Παραγωγής 1. Για τις ανάγκες της ρύθµισης συχνότητας οι κάτοχοι άδειας παραγωγής υποχρεούνται να λειτουργούν τις Μονάδες τους που συγχρονίζονται στο Σύστηµα συνεχώς υπό τον έλεγχο ρυθµιστή φορτίου Μονάδας. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται, µετά από έγκριση της ΡΑΕ, να ορίσει κατά περίπτωση τις ειδικότερες υποχρεώσεις κάθε Μονάδας για τη ρύθµιση συχνότητας. 2. Στην απόκριση των Μονάδων ουδεµία χρονική καθυστέρηση επιτρέπεται να υπεισέρχεται εκτός από εκείνες που είναι εγγενείς στην κατασκευή του ρυθµιστή φορτίου. Στη λειτουργία του ρυθµιστή φορτίου δεν επιτρέπεται να εφαρµόζεται ανενεργός ζώνη συχνότητας µεγαλύτερη των 10 mhz. 3. Περιορισµός της λειτουργίας του ρυθµιστή φορτίου επιτρέπεται κατ εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: Α) Μετά από έγκριση του ιαχειριστή του Συστήµατος, η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής, εφόσον ο περιορισµός απαιτείται για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μονάδας, ή για την διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της, σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στον τοµέα αυτό, ή Β) Εφόσον έχει εκδοθεί σχετική Εντολή Κατανοµής. 4. Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου (3) ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να καταγράφει τη φύση του περιορισµού, τους λόγους που τον προκάλεσαν καθώς και το χρόνο διάρκειάς του. 122

11 Άρθρο 134 Αυτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής 1. Ως αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής νοείται το σύστηµα δευτερεύουσας ρύθµισης παραγωγής. 2. Οι Μονάδες που έχουν καταχωρηµένη ικανότητα µεγαλύτερη των 60 MW υποχρεούνται να συµµετέχουν στην αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής και να λειτουργούν υπ αυτήν, όταν παραµένουν εντός της περιοχής ελέγχου που ορίζεται στα ηλωµένα Χαρακτηριστικά τους. 3. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να εκδίδει Εντολή Κατανοµής προς τις Κατανεµόµενες Μονάδες καθώς και τις Συµβεβληµένες Μονάδες που λειτουργούν υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής, για να παύσουν να λειτουργούν υπό το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης παραγωγής. 4. Η λειτουργία µίας Κατανεµόµενης Μονάδας υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής δύναται να διακοπεί και ο κάτοχος της άδειας παραγωγής να αναλάβει τον έλεγχο της Ενεργού Ισχύος εξόδου της Μονάδας χειροκίνητα µετά από έγκριση του ιαχειριστή του Συστήµατος, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μονάδας, ή για την διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της, σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στον τοµέα αυτό. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να επαναφέρει άµεσα τη λειτουργία της Μονάδας υπό αυτόµατη ρύθµιση παραγωγής, αµέσως µετά την αποκατάσταση του προβλήµατος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του ιαχειριστή του Συστήµατος. Άρθρο 135 Υποχρέωση Παροχής Στρεφόµενης Εφεδρείας και Εφεδρείας Ενέργειας 1. Οι Κατανεµόµενες Μονάδες και οι Συµβεβληµένες Μονάδες παρέχουν Στρεφόµενη Εφεδρεία το µέγιστο ύψος της οποίας ορίζεται για κάθε Μονάδα ως η διαφορά µεταξύ της Μέγιστης υνατότητας Παραγωγής της Μονάδας σύµφωνα µε τα ηλωµένα Χαρακτηριστικά της, και της παραγωγής ενέργειας που συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Κατανοµής ή σε σχετική Εντολή Κατανοµής, ως εξής: Α) Πρωτεύουσα και δευτερεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία παρέχουν οι Μονάδες οι οποίες είναι συγχρονισµένες στο Σύστηµα, Β) Τριτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία παρέχουν οι Μονάδες οι οποίες είναι συγχρονισµένες στο Σύστηµα ή έχουν λάβει Εντολή Κατανοµής για την Ετοιµότητα Παροχής τριτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας, 2. Οι Κατανεµόµενες Μονάδες και οι Συµβεβληµένες Μονάδες παρέχουν Στατή Εφεδρεία και Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων το µέγιστο ύψος της 123

12 οποίας ορίζεται για κάθε Μονάδα ως η Μέγιστη Συνεχής Ικανότητα, σύµφωνα µε τα ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. Οι Μονάδες αυτές είναι συγχρονισµένες στο Σύστηµα ή έχουν λάβει Εντολή Κατανοµής για την Ετοιµότητα Παροχής Στατής Εφεδρείας ή/και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων. 3. Τριτεύουσα Στρεφόµενη Εφεδρεία, Στατή Εφεδρεία και Εφεδρεία Απρόβλεπτων Καταστάσεων παρέχουν επίσης, εφόσον τους ζητηθεί, οι Αντλητικές Μονάδες µέσω της αυτόµατης ή χειροκίνητης µείωσης φορτίου. 4. Οι Συµβεβληµένες Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας παρέχουν Ψυχρή Εφεδρεία το µέγιστο ύψος της οποίας ορίζεται για κάθε Μονάδα ως η Μέγιστη Συνεχής Ικανότητα, σύµφωνα µε τα ηλωµένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας. Άρθρο 136 Υποχρέωση Παροχής Ελέγχου Τάσης 1. Οι Κατανεµόµενες Μονάδες και οι Συµβεβληµένες Μονάδες οι οποίες είναι συγχρονισµένες στο Σύστηµα παρέχουν Άεργο Ισχύ κατόπιν Εντολής Κατανοµής. 2. Το σύστηµα διέγερσης κάθε Κατανεµόµενης Μονάδας λειτουργεί υπό το συνεχή έλεγχο αυτόµατου ρυθµιστή τάσης, ο οποίος πρέπει να είναι ρυθµισµένος κατά τρόπο που να εξασφαλίζει σταθερή τάση στους ακροδέκτες της γεννήτριας. Η απενεργοποίηση και ο περιορισµός της λειτουργίας του αυτόµατου ρυθµιστή τάσης απαγορεύονται. 3. Η απενεργοποίηση ή ο περιορισµός της λειτουργίας του αυτόµατου ρυθµιστή τάσης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση µετά από έγκριση του ιαχειριστή του Συστήµατος, εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μονάδας, ή για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στον τοµέα αυτό. 4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιορισµούς λειτουργίας στη Μονάδα οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος και σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στον τοµέα αυτό. Στην περίπτωση αυτή, ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να εκδώσει και Εντολή Κατανοµής για αποσυγχρονισµό της Μονάδας. Άρθρο 137 Υποχρέωση Παροχής Επανεκκίνησης 1. Οι Σταθµοί Επανεκκίνησης διαθέτουν τουλάχιστον µία Μονάδα (εφεξής Μονάδα Επανεκκίνησης) η οποία έχει δυνατότητα εντός δύο (2) ωρών ή, εντός τριάντα (30) λεπτών αν πρόκειται για υδροηλεκτρικές µονάδες χωρίς 124

13 τροφοδότηση από εξωτερική πηγή ισχύος, επανεκκίνησης καθώς και ενεργοποίησης µέρους του Συστήµατος µετά από διακοπή λειτουργίας του Συστήµατος. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής διασφαλίζει τη δυνατότητα επανεκκίνησης της Μονάδας Επανεκκίνησης. 2. Τα χαρακτηριστικά της ικανότητας λειτουργίας των Μονάδων Επανεκκίνησης όπως αυτά καθορίζονται στη Σύµβαση Σύνδεσης, και διακρίνονται από τα λοιπά Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά των Μονάδων αυτών, λαµβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα κατά την επανεκκίνηση. 3. Στην περίπτωση που µία Μονάδα Επανεκκίνησης δεν µπορεί κατά την επανεκκίνηση να αντεπεξέλθει στο φορτίο τηρώντας τα όρια ασφαλούς λειτουργίας της, ενηµερώνεται άµεσα ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται είτε να δώσει οδηγίες για µεταβολή του φορτίου ή να αναδιατάξει το Σύστηµα ή να καθοδηγήσει τους Χρήστες σε αναδιάταξη των εγκαταστάσεών τους, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της Μονάδας Επανεκκίνησης. Η αλλαγή της λειτουργίας της Μονάδας επιτρέπεται στην περίπτωση που παρά τη λήψη των ανωτέρω µέτρων, συντρέχουν λόγοι ασφάλειας του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων της Μονάδας, ή διασφάλισης της αξιοπιστίας της σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στον τοµέα αυτό. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα τον ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε τέτοια αλλαγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 138 Υπολογισµός αποζηµίωσης ιαθεσιµότητας Η ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας είναι υποχρεωτική τόσο για τις Κατανεµόµενες Μονάδες όσο και για τις Συµβεβληµένες Μονάδες. Για τις Κατανεµόµενες Μονάδες δεν προβλέπεται αποζηµίωση για τη ιαθεσιµότητα Παροχής των υπηρεσιών αυτών, ενώ για τις Συµβεβληµένες Μονάδες, οι ειδικότεροι όροι σχετικά µε την υποχρέωσή τους αυτή, καθώς και η αποζηµίωσή τους καθορίζονται στη σχετική σύµβαση. Άρθρο 139 Υπολογισµός αποζηµίωσης Ετοιµότητας 1. Η Ετοιµότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών όπως αυτή ορίζεται στο Πρόγραµµα Κατανοµής ή/και στις Εντολές Κατανοµής είναι υποχρεωτική για τις Κατανεµόµενες Μονάδες. Η αποζηµίωση για την Ετοιµότητα Παροχής των 125

14 υπηρεσιών αυτών από Κατανεµόµενες Μονάδες υπολογίζεται ανά Περίοδο Κατανοµής ως το άθροισµα: Α) Της αποζηµίωσης για την παραγωγή ενέργειας που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της Εντολής Κατανοµής για την Ετοιµότητα Παροχής των Επικουρικών Υπηρεσιών, η οποία υπολογίζεται κατά το Άρθρο 141, Β) Της αποζηµίωσης για το µεταβλητό κόστος της Μονάδας, η οποία υπολογίζεται ανά κατηγορία Επικουρικών Υπηρεσιών ως εξής: (1) Για τη ρύθµιση συχνότητας δεν προβλέπεται αποζηµίωση, (2) Για την πρωτεύουσα και την δευτερεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία δεν προβλέπεται αποζηµίωση, (3) Για την τριτεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία στην περίπτωση που η Μονάδα η οποία την παρέχει είναι συγχρονισµένη στο Σύστηµα, δεν προβλέπεται αποζηµίωση, (4) Για την τριτεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία στην περίπτωση που η Μονάδα η οποία την παρέχει δεν είναι συγχρονισµένη στο Σύστηµα, προβλέπεται αποζηµίωση η οποία καλύπτει: (α) το κόστος προθέρµανσης εκτός φορτίου, υπολογιζόµενο µε βάση το κόστος καυσίµου, όπως αυτό καθορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας ανά ώρα, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα κατόπιν Εντολής Κατανοµής, και (β) το κόστος συντήρησης και το κόστος που αντιστοιχεί σε ανθρώπινο δυναµικό και αφορά στη διατήρηση της διαθεσιµότητας της Μονάδας όταν αυτή είναι διαθέσιµη αλλά δεν παράγει, όπως αυτό καθορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας ανά ώρα, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα κατόπιν Εντολής Κατανοµής. (5) Για τον έλεγχο τάσης δεν προβλέπεται αποζηµίωση, (6) Για την επανεκκίνηση του Συστήµατος δεν προβλέπεται αποζηµίωση. 2. Η Ετοιµότητα Παροχής Στατής Εφεδρείας και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων όπως αυτή ορίζεται στο Πρόγραµµα Κατανοµής ή/και στις Εντολές Κατανοµής είναι υποχρεωτική για τις Κατανεµόµενες Μονάδες. Για την Ετοιµότητα Παροχής των υπηρεσιών αυτών από Κατανεµόµενες Μονάδες προβλέπεται αποζηµίωση αποκλειστικά και µόνον εφόσον παρέχονται από Μονάδες οι οποίες δεν είναι συγχρονισµένες µε το Σύστηµα, η οποία καλύπτει: (α) Το κόστος προθέρµανσης εκτός φορτίου, υπολογιζόµενο µε βάση το κόστος καυσίµου, όπως αυτό καθορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας ανά ώρα, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα κατόπιν Εντολής Κατανοµής, και (β) Το κόστος συντήρησης καθώς και το κόστος που αντιστοιχεί σε ανθρώπινο δυναµικό και 126

15 αφορά στη διατήρηση της διαθεσιµότητας της Μονάδας όταν αυτή είναι διαθέσιµη αλλά δεν παράγει, όπως αυτό καθορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας ανά ώρα, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα κατόπιν Εντολής Κατανοµής. 3. Η Ετοιµότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας όπως αυτή ορίζεται στο Πρόγραµµα Κατανοµής ή/και στις Εντολές Κατανοµής είναι υποχρεωτική για τις Συµβεβληµένες Μονάδες. Οι ειδικότεροι όροι σχετικά µε την υποχρέωσή αυτή των Συµβεβληµένων Μονάδων, καθώς και η αποζηµίωσή τους καθορίζονται στη σχετική σύµβαση. 4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό της αποζηµίωσης των Κατανεµόµενων και των Συµβεβληµένων Μονάδων, και για την Ετοιµότητα Παροχής των υπηρεσιών του παρόντος άρθρου, ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. Άρθρο 140 Υπολογισµός αποζηµίωσης Παροχής 1. Η Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, Στατής Εφεδρείας και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων, όπως αυτή ορίζεται στο Πρόγραµµα Κατανοµής ή/και στις Εντολές Κατανοµής, είναι υποχρεωτική για τις Κατανεµόµενες Μονάδες. Η αποζηµίωση για την Παροχή των υπηρεσιών αυτών από Κατανεµόµενες Μονάδες συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στην αµοιβή για την παραγωγή ενέργειας, η οποία υπολογίζεται κατά το Άρθρο 141. Κατ εξαίρεση, η αποζηµίωση για την Παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας Επανεκκίνησης του Συστήµατος υπολογίζεται κατά το Άρθρο Η Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας όπως αυτή ορίζεται στο Πρόγραµµα Κατανοµής ή/και στις Εντολές Κατανοµής είναι υποχρεωτική για τις Συµβεβληµένες Μονάδες. Οι ειδικότεροι όροι σχετικά µε την υποχρέωσή αυτή των Συµβεβληµένων Μονάδων, καθώς και η αποζηµίωσή τους καθορίζονται στη σχετική σύµβαση. 3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό της αποζηµίωσης των Κατανεµόµενων και των Συµβεβληµένων Μονάδων, και για την Παροχή των υπηρεσιών του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. Άρθρο 141 Αποζηµίωση για την παραγωγή ενέργειας 1. Για τις Κατανεµόµενες Μονάδες, η αποζηµίωση για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση Εντολής Κατανοµής σχετικά µε την Ετοιµότητα Παροχής ή την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Στατής Εφεδρείας ή Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων, µε εξαίρεση την 127

16 Επικουρική Υπηρεσία επανεκκίνησης του Συστήµατος, υπολογίζεται ανά Περίοδο Κατανοµής ως εξής: Α) Για τη συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε από τη Μονάδα στο Σύστηµα και δεν υπερέβη τη Μέγιστη συνεχή ικανότητα της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία ορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας, η αποζηµίωση υπολογίζεται αποκλειστικά µε βάση τις Τιµολογούµενες Βαθµίδες Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας για την συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστηµα σε εκτέλεση Εντολής Κατανοµής για Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής. Β) Για τη συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε από τη Μονάδα στο Σύστηµα και υπερέβη, σε εκτέλεση Εντολής Κατανοµής Παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας, τη Μέγιστη συνεχή ικανότητα της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία ορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας, η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση την Τιµή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής, η οποία ορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας και για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχύθηκε στο Σύστηµα υπερέβη την Μέγιστη συνεχή ικανότητα της Ηµέρας Κατανοµής, σε εκτέλεση Εντολής Κατανοµής για Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής. Γ) Αν οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από Εκτάκτως ιαθέσιµη Μονάδα, για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης κατά τις ανωτέρω παραγράφους (Α) και (Β) λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις κατά το Άρθρο Για τις Συµβεβληµένες Μονάδες, η αποζηµίωση για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση Εντολής Κατανοµής σχετικά µε την Ετοιµότητα Παροχής ή την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας, µε εξαίρεση την Επικουρική Υπηρεσία επανεκκίνησης του Συστήµατος, καθορίζεται στη σχετική σύµβαση. 3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό της αποζηµίωσης των Κατανεµόµενων και των Συµβεβληµένων Μονάδων, και για την παραγωγή ενέργειας στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. Άρθρο 142 Αποζηµίωση για την επανεκκίνηση του Συστήµατος Η αποζηµίωση για την Παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας επανεκκίνησης του Συστήµατος κατόπιν Εντολής Κατανοµής, υπολογίζεται ως το άθροισµα: Α) Της αποζηµίωσης για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση της Εντολής Κατανοµής η οποία υπολογίζεται µε βάση τη ιοικητικά Οριζόµενη Οριακή Τιµή του Συστήµατος, και 128

17 Β) Της αποζηµίωσης για το κόστος εκκίνησης για να συγχρονίσει η Μονάδα από ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση. Άρθρο 143 Εκκαθάριση αποζηµιώσεων Η εκκαθάριση των αποζηµιώσεων για Επικουρικές Υπηρεσίες και Εφεδρεία Ενέργειας, διενεργείται ως εξής: Α) Η αποζηµίωση για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση Εντολής Κατανοµής σχετικά µε την Ετοιµότητα Παροχής ή την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας, εκκαθαρίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος σύµφωνα µε τη διαδικασία Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων. Β) Οι λοιπές αποζηµιώσεις για τη ιαθεσιµότητα Παροχής και την Ετοιµότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας εκκαθαρίζεται µέσω του Λογαριασµού Προσαυξήσεων του ιαχειριστή του Συστήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 144 Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας µε κατόχους άδειας παραγωγής για το σύνολο ή µέρος της ικανότητας παραγωγής των Μονάδων τους. Το περιεχόµενο της Σύµβασης Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 2. Ειδικά για τις Μονάδες Ψυχρής Εφεδρείας, ο ιαχειριστής του Συστήµατος συνάπτει Συµβάσεις Ψυχρής Εφεδρείας. 3. Αν η Σύµβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας αφορά το σύνολο της ικανότητας παραγωγής Μονάδας, η Μονάδα αυτή νοείται «Συµβεβληµένη Μονάδα». Αν η σύµβαση αφορά µέρος της ικανότητας παραγωγής Μονάδας, η Μονάδα αυτή ως προς το µέρος αυτό νοείται «Συµβεβληµένη Μονάδα», ενώ ως προς το υπολειπόµενο µέρος, το οποίο δεν ρυθµίζεται από την ως άνω σύµβαση, η Μονάδα αυτή νοείται Κατανεµόµενη Μονάδα. 129

18 4. Σε κάθε Περίοδο Κατανοµής µία Μονάδα επιτρέπεται να λειτουργεί είτε µόνο στο πλαίσιο της Σύµβασης Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας είτε µόνο ως Κατανεµόµενη Μονάδα. Στην πρώτη περίπτωση η Μονάδα νοείται «Συµβεβληµένη Μονάδα» 5. Οι ειδικότεροι όροι των Συµβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας καθορίζονται έτσι ώστε να είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων διά των ως άνω Συµβάσεων είναι δυνατή εφόσον αυτές δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Άρθρο 145 Περιεχόµενο Συµβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας Οι Συµβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών ή/και Εφεδρείας Ενέργειας περιλαµβάνουν, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Α) Ορισµό και λεπτοµερή τεχνική περιγραφή της παρεχόµενης Επικουρικής Υπηρεσίας ή/και Εφεδρείας Ενέργειας («Υπηρεσία»). Β) Υποχρεώσεις του κατόχου άδειας παραγωγής στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως η υποχρέωση διατήρησης του επιπέδου ιαθεσιµότητας Παροχής Υπηρεσίας που ορίζεται στη Σύµβαση καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, η υποχρέωση θέσης της Μονάδας σε Ετοιµότητα Παροχής Υπηρεσίας και Παροχής Υπηρεσίας από τη Μονάδα κατόπιν σχετικών Εντολών Κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος καθώς και η υποχρέωση υποβολής ηλώσεων Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων και ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας για τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Γ) Συµφωνηθέντα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μονάδας αναλόγως του είδους της Υπηρεσίας, στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως το µέγεθος της συµφωνηµένης καθαρής ισχύος της Μονάδας, το συµφωνηµένο επίπεδο ιαθεσιµότητας Υπηρεσίας, στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου κατά την θέση της Μονάδας σε Ετοιµότητα Παροχής Υπηρεσίας και κατά την Παροχή Υπηρεσίας καθώς και ο αποδεκτός χρόνος απόκρισης της Μονάδας κατόπιν Εντολής Κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος. ) Τον τρόπο υπολογισµού και καταβολής τιµήµατος για τη ιαθεσιµότητας Παροχής Υπηρεσίας, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος κεφαλαίου και στο σταθερό κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας και καταβάλλεται στον κάτοχο άδειας παραγωγής για τη διατήρηση της ιαθεσιµότητας Παροχής Υπηρεσίας στο επίπεδο που συµφωνείται µε τη Σύµβαση, καθώς και διαδικασίας αποµείωσης του εν λόγω τιµήµατος σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το συµβατικά οριζόµενο επίπεδο ιαθεσιµότητας Παροχής Υπηρεσίας. 130

19 Ε) Τον τρόπο υπολογισµού, εκκαθάρισης και καταβολής αποζηµίωσης για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα Παροχής Υπηρεσίας κατόπιν Εντολής Κατανοµής, η οποία υπολογίζεται µε βάση τις ακόλουθες αρχές: (1) εν προβλέπεται αποζηµίωση για τη ρύθµιση συχνότητας, (2) εν προβλέπεται αποζηµίωση για την πρωτεύουσα και την δευτερεύουσα στρεφόµενη εφεδρεία, (3) Προβλέπεται αποζηµίωση για την Ετοιµότητα Παροχής τριτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας σύµφωνα µε τα ακόλουθα: i) Στην περίπτωση Ετοιµότητας Παροχής τριτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας µε τη Μονάδα συγχρονισµένη στο Σύστηµα, εφόσον η Μονάδα συγχρονίζεται κατόπιν Εντολής Κατανοµής αποκλειστικά για την παροχή τριτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας, ενώ ήταν αποσυγχρονισµένη κατά την έναρξη της Περιόδου Κατανοµής κατά την οποία καλείται να συγχρονιστεί για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Η αποζηµίωση ισούται µε το άθροισµα των εξής: (αα) του απαιτούµενου κόστους εκκίνησης για να συγχρονίσει η Μονάδα από ψυχρή, ενδιάµεση ή θερµή κατάσταση αναµονής, όπως αυτό καθορίζεται στην Τεχνοοικονοµική ήλωση της Μονάδας, (ββ) του κόστους ενέργειας το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο (ΣΤ) της παραγράφου αυτής. ii) Στην περίπτωση Ετοιµότητας Παροχής τριτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας µε τη Μονάδα µη συγχρονισµένη µε το Σύστηµα, η αποζηµίωση καλύπτει: (α) το απαιτούµενο κόστος προθέρµανσης εκτός φορτίου, υπολογιζόµενο µε βάση το κόστος καυσίµου, όπως αυτό καθορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας ανά ώρα, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα κατόπιν Εντολής Κατανοµής, και (β) το κόστος συντήρησης καθώς και το κόστος που αντιστοιχεί σε ανθρώπινο δυναµικό και αφορά στη διατήρηση της διαθεσιµότητας της Μονάδας όταν αυτή είναι διαθέσιµη αλλά δεν παράγει, όπως αυτό καθορίζεται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας ανά ώρα, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα κατόπιν Εντολής Κατανοµής. (4) εν προβλέπεται αποζηµίωση για τον έλεγχο τάσης, (5) εν προβλέπεται αποζηµίωση για την επανεκκίνηση του Συστήµατος, (6) Προβλέπεται αποζηµίωση για την Ετοιµότητα Παροχής Στατής Εφεδρείας και Εφεδρείας Απρόβλεπτων Καταστάσεων, η οποία υπολογίζεται κατά πλήρη αντιστοιχία προς τα ανωτέρω υπό στοιχείο (Ε.3.ii) οριζόµενα για την Ετοιµότητα Παροχής 131

20 τριτεύουσας Στρεφόµενης Εφεδρείας από Μονάδα µη συγχρονισµένη µε το Σύστηµα. ΣΤ) Τον τρόπο υπολογισµού, εκκαθάρισης και καταβολής αποζηµίωσης για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παρέχει Υπηρεσία κατόπιν Εντολής Κατανοµής, η οποία καλύπτει αποκλειστικά το µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων που υποβάλλει ο κάτοχος άδειας παραγωγής στο πλαίσιο του ΗΕΠ και τα συµφωνηθέντα στη Σύµβαση τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μονάδας. Ζ) Τον τρόπο υπολογισµού της αποζηµίωσης για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση Εντολής Κατανοµής σχετικά µε την Ετοιµότητα Παροχής ή την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας, στις περιπτώσεις που αυτή λαµβάνεται υπόψη κατά τα οριζόµενα στις υποπαραγράφους (Ε) και (ΣΤ). Η αµοιβή αυτή αντιστοιχεί αποκλειστικά στο µεταβλητό κόστος παραγωγής ενέργειας από τη Μονάδα και υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων της Μονάδας. Η) Τον τρόπο υπολογισµού της αποζηµίωσης για την Παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας επανεκκίνησης του Συστήµατος, κατά το Άρθρο 143, στην περίπτωση που η υπηρεσία αυτή αποτελεί αντικείµενο της Σύµβασης. Θ) Τον τρόπο ελέγχου από τον ιαχειριστή του Συστήµατος της ιαθεσιµότητας, της Ετοιµότητας και της Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας, σε ετήσια βάση περιλαµβανοµένων τυχόν µετρήσεων και δοκιµών που είναι αναγκαίες, επιπλέον των οριζοµένων στον παρόντα Κώδικα, για την διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας παραγωγής που απορρέουν από τη Σύµβαση. Ι) Τις περιπτώσεις καταγγελίας της Σύµβασης από οποιοδήποτε εκ των δύο αντισυµβαλλόµενων, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση. ΙΑ) Λοιπούς όρους στους οποίους περιλαµβάνονται ιδίως όροι για την επίλυση διαφορών σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κώδικα, όροι σχετικά µε τη µη εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας, όροι σχετικά µε την περίπτωση µεταβολής της ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και όροι σχετικά µε την εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του κατόχου άδειας παραγωγής που απορρέουν από την Σύµβαση. 132

21 Άρθρο 146 ιαγωνισµοί για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διεξάγει διαγωνισµούς µε αντικείµενο τη σύναψη συµβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας ανάλογα µε τις ανάγκες που εκάστοτε κρίνει ότι συντρέχουν. 2. Οι διαγωνισµοί διεξάγονται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας προσαρµογής προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΚ, όπως ισχύει. 3. Με την διακήρυξη του διαγωνισµού καθορίζονται ιδίως: Α) Η κατηγορία ή οι κατηγορίες Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας που αποτελούν αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την παροχή τους. Β) Η διαδικασία που ακολουθείται και τα επιµέρους στάδια του διαγωνισµού. Γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. ) Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Ε) Τα κριτήρια για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισµού. ΣΤ) Το µέγιστο και ελάχιστο όριο των προσφορών. Ζ) Σχέδιο Σύµβασης Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύµβασης Εφεδρείας Ενέργειας, ανάλογα µε την περίπτωση. 4. Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού, ο ιαχειριστής του Συστήµατος ορίζει Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη και είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ Άρθρο 147 Γενικοί όροι 1. Η θέση της Μονάδας στην κατηγορία Ψυχρής Εφεδρείας γίνεται εφόσον ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποβάλλει σχετική δήλωση στον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 35 του παρόντος Κώδικα και µετά από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ. 133

22 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών Ψυχρής Εφεδρείας κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα αποτελεί η σύναψη Σύµβασης Ψυχρής Εφεδρείας µεταξύ του κατόχου της άδειας παραγωγής και του ιαχειριστή του Συστήµατος. Το περιεχόµενο της Σύµβασης Ψυχρής Εφεδρείας εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 3. Με τη Σύµβαση Ψυχρής Εφεδρείας καταβάλλεται στον Παραγωγό Τίµηµα ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας, αποζηµίωση για τη θέση της Μονάδας σε Ετοιµότητα Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας και αποζηµίωση για την Παροχή Ψυχρής Εφεδρείας από τη Μονάδα. 4. Το Τίµηµα ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας καθορίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος ώστε να καλύπτει το κόστος κεφαλαίου του κατόχου άδειας παραγωγής για τη Μονάδα και το σταθερό κόστος συντήρησης της Μονάδας. Το κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται από την αναπόσβεστη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων της Μονάδας µε επιτόκιο απόδοσης κεφαλαίου που καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Το σταθερό κόστος συντήρησης της Μονάδας υπολογίζεται από τα αποτελέσµατα κοστολογικού ελέγχου που διενεργεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το Τίµηµα ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας καταβάλλεται στον κάτοχο άδειας παραγωγής για τη διατήρηση της ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας στο επίπεδο που συµφωνείται µε τη Σύµβαση Ψυχρής Εφεδρείας. 5. Η αποζηµίωση Ετοιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας καλύπτει το κόστος προθέρµανσης της Μονάδας εκτός φορτίου καθώς και το κόστος συντήρησης και το κόστος που αντιστοιχεί σε ανθρώπινο δυναµικό και που αφορά στη διατήρηση της διαθεσιµότητας της Μονάδας όταν αυτή είναι διαθέσιµη αλλά δεν παράγει. Η αποζηµίωση Ετοιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας καταβάλλεται µόνον για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας κατόπιν Εντολής Κατανοµής 6. Η αποζηµίωση Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας καλύπτει το µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα και καταβάλλεται µόνον για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παράγει ηλεκτρική ενέργεια κατόπιν Εντολής Κατανοµής. 7. Οι ειδικότεροι όροι των Συµβάσεων Ψυχρής Εφεδρείας καθορίζονται έτσι ώστε να είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων δια των ως άνω Συµβάσεων είναι δυνατή εφόσον αυτές δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 8. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται, αποκλειστικά και µόνο εφόσον έχει ήδη εκδώσει Εντολή Κατανοµής προς Μονάδα Ψυχρής Εφεδρείας για Παροχή Ψυχρής Εφεδρείας, να εκδώσει προς τη Μονάδα αυτή και Εντολή Κατανοµής για Παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της Σύµβασης Ψυχρής Εφεδρείας. 134

23 Άρθρο 148 Περιεχόµενο των Συµβάσεων Ψυχρής Εφεδρείας Οι Συµβάσεις Ψυχρής Εφεδρείας περιλαµβάνουν, κατ ελάχιστο, τα ακόλουθα: Α) Ορισµό της υπηρεσίας Ψυχρής Εφεδρείας καθώς και των Επικουρικών Υπηρεσιών που θα παρέχει η Μονάδα, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 147. Β) Υποχρεώσεις του κατόχου άδειας παραγωγής στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως η υποχρέωση διατήρησης του επιπέδου ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας που ορίζεται στη Σύµβαση καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, η υποχρέωση θέσης της Μονάδας σε Ετοιµότητα Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας και Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας από τη Μονάδα κατόπιν σχετικών Εντολών Κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος καθώς και η υποχρέωση υποβολής ηλώσεων Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων και ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας για τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Γ) Συµφωνηθέντα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μονάδας στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως το µέγεθος της συµφωνηµένης καθαρής ισχύος της Μονάδας, το συµφωνηµένο επίπεδο ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας, η ειδική κατανάλωση καυσίµου της Μονάδας κατά την Παροχή Ψυχρής Εφεδρείας καθώς και ο αποδεκτός χρόνος απόκρισης της Μονάδας για τη θέση της Μονάδας από ψυχρή σε θερµή κατάσταση κατόπιν Εντολής Κατανοµής του ιαχειριστή του Συστήµατος. ) Τον τρόπο υπολογισµού και καταβολής του τιµήµατος ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας, περιλαµβανοµένης διαδικασίας αποµείωσης του εν λόγω τιµήµατος σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το συµβατικά οριζόµενο επίπεδο ιαθεσιµότητας Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας. Ε) Τον τρόπο υπολογισµού, εκκαθάρισης και καταβολής αποζηµίωσης για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παραµένει σε Ετοιµότητα Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας κατόπιν Εντολής Κατανοµής, η οποία καλύπτει το απαιτούµενο κόστος προθέρµανσης εκτός φορτίου υπολογιζόµενου µε βάση το κόστος καυσίµου καθώς και το κόστος συντήρησης και το κόστος που αντιστοιχεί σε ανθρώπινο δυναµικό και που αφορά στη διατήρηση της διαθεσιµότητας της Μονάδας όταν αυτή είναι διαθέσιµη αλλά δεν παράγει. Τα ανωτέρω υπολογίζονται µε βάση τα στοιχεία της ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων που υποβάλλει ο κάτοχος άδειας παραγωγής στο πλαίσιο του ΗΕΠ και τα συµφωνηθέντα στη Σύµβαση τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μονάδας. ΣΤ) Τον τρόπο υπολογισµού, εκκαθάρισης και καταβολής αποζηµίωσης για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Μονάδα παρέχει Ψυχρή 135

24 Εφεδρεία κατόπιν Εντολής Κατανοµής, η οποία καλύπτει το µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα όπως υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων που υποβάλλει ο κάτοχος άδειας παραγωγής στο πλαίσιο του ΗΕΠ και τα συµφωνηθέντα στη Σύµβαση τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μονάδας. Ζ) Τον τρόπο ελέγχου από τον ιαχειριστή του Συστήµατος της ιαθεσιµότητας, της Ετοιµότητας και της Παροχής Ψυχρής Εφεδρείας, σε ετήσια βάση περιλαµβανοµένων τυχόν µετρήσεων και δοκιµών που είναι αναγκαίες, επιπλέον των οριζοµένων στον παρόντα Κώδικα, για την διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας παραγωγής που απορρέουν από τη Σύµβαση. Η) Τις περιπτώσεις καταγγελίας της Σύµβασης από οποιοδήποτε εκ των δύο αντισυµβαλλόµενων, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση. Θ) Λοιπούς όρους στους οποίους περιλαµβάνονται ιδίως όροι για την επίλυση διαφορών σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κώδικα, όροι σχετικά µε τη µη εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας, όροι σχετικά µε την περίπτωση µεταβολής της ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και όροι σχετικά µε την εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του κατόχου άδειας παραγωγής που απορρέουν από την Σύµβαση. 136

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Περαιτέρω, µετά την παρέλευση κάθε Ηµέρα Κ

Εβδοµαδιαίας ιαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Περαιτέρω, µετά την παρέλευση κάθε Ηµέρα Κ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 13 ηλώσεις ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων 1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαµβανοµένων των Υδροηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών στις Επικουρικές Υπηρεσίες ιασυνδεδεµένου Συστήµατος

Η συµβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών στις Επικουρικές Υπηρεσίες ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Η συµβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών στις Επικουρικές Υπηρεσίες ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Κυριάκος Ζιζάς ιπλ. Μ-Η Μηχανικός Τοµεάρχης Ενεργειακής ιαχείρισης ιεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, Σχέδιο γνωµοδότησης της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ VII ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Γενικές διατάξεις Άρθρο 209 Σκοπός O Μηχανισµός ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος αποσκοπεί στη διασφάλιση µακροχρόνιας διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : , 732 Φαξ :

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : , 732 Φαξ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr ΑΡ./ΗΜ./ ΛΑΓΗΕ/4831/26.7.2012 Προς: ρ. Ν. Βασιλάκο Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 269 Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 1. Η ανάπτυξη του Συστήµατος, που περιλαµβάνει την ενίσχυση και την επέκτασή του, µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

.: , FAX : ,

.: , FAX : , 85 115 26,.: 69 68 000, FAX : 77 01 209, E-mail: heron@terna.gr Θέμα: ημόσια διαβούλευση προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ 09-Απριλίου-2008 Κύριοι, Στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση)

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Απρίλιος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ημ/νία μεταβολής Αντικείμενο μεταβολής Απόφαση ΡΑΕ 12.4.2012 Ρυθμίσεις εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Εξέλιξη

Η Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Εξέλιξη : ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Εξέλιξη Μιχάλης Ε. Φιλίππου Διευθυντής Κλάδου Ημερήσιου Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 11 Μαρτίου 2010 Σελίδα ii Ιστορικό Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Μαΐου 2007, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις βάσει: του Ν.3426/2005, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf.

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf. Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα