15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ"

Transcript

1 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Κ. ΣΑΞΗΑΡΥΟΤ ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 15 εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ, ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ - ΑΓΟΡΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΥΟΛΔΗΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΥΑΡΣΔ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

4

5 -1-1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Αγαπητοί Συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην δύναμη της 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού, και εύχομαι σε σας και τις οικογένειες σας καλή διαμονή. Έχουμε την τιμή και την τύχη, να υπηρετούμε σ' έναν ένδοξο Σχηματισμό, με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, γεγονός που μας υποχρεώνει με έμπρακτο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση, να συμβάλλουμε δημιουργικά στην επίτευξη των στόχων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επιπλέον τόσο οι πόλεις της Καστοριάς και των Γρεβενών, καθώς και οι ευρύτερες περιοχές είναι τόποι με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τουριστικό ενδιαφέρον. Ως Διοικητής της 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού, με σκοπό την απρόσκοπτη αφοσίωση στο έργο σας, σας εφοδιάζω με τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσετε, τόσο εσείς όσο και τα μέλη των οικογενειών σας. Ταξίαρχος Διοικητής 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού

6 ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ Δίλαη ε ξήζε-απόθζεγκα, γξακκέλε ζηελ θνξπθή ηνπ εκβιήκαηνο ε νπνία απνηειεί ηνλ ζηνραζκό ελόο αλδξείνπ Άλδξα, ελόο Άλδξα πνπ ήμεξε λα πεηζαξρεί θαη λα αγαπάεη ην θόβν, αιιά πάλσ από όια λα αγαπάεη ηελ παηξίδα. Ζ θξάζε αλήθεη ζηνλ Λεσλίδα ν νπνίνο αληηκεηώπηζε ηνλ Ξέξμε ζηηο Θεξκνπύιεο θαη όηαλ ξσηήζεθε : «Πώο πεγαίλεηο κε ηόζνπο ιίγνπο λα πνιεκήζεηο ηόζνπο πνιινύο», εθείλνο απάληεζε : «Γελ πεγαίλσ λα πνιεκήζσ κε ηνπο αξηζκνύο, αιιά κε ηελ αλδξεία». Ζ παξάζηαζε ηνπ εκβιήκαηνο απεηθνλίδεη ην κπζνινγηθό δών «Γξύς» (κηζόο αεηόο θαη κηζόο ιηνληάξη) πνπ δεκηνπξγήζεθε κόλν ζηελ θαληαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ζηνηρεηνζεηεί νιόθιεξν ην λόεκα ηεο απνζηνιήο ηεο Σαμηαξρίαο. Σν θεθάιη θαη νη πηέξπγεο ηνπ αεηνύ ζπκβνιίδνπλ ηελ άγξππλε θξνύξεζε θαη ηαρύηεηα δξάζεο (Αεηίζην βιέκκα-δπέιηθηεο πηέξπγεο). Σν ζώκα θαη ηα δπλαηά πόδηα ηνπ ιηνληαξηνύ, όπσο θαη ην δίθνπν ηζεθνύξη δείρλνπλ ηε δύλακε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα. Ο Γξύπαο θαη ε θξάζε ηνπ Λεσλίδα ζπλδπαζκέλα αξκνληθά ζπκβνιίδνπλ ηελ επαγξύπλεζε ηεο Σαμηαξρίαο ζε ό,ηη θαη αλ αληηκεηώπηζε, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα δξα επέιηθηα θαη δπλακηθά ζαλ αεηόο, απνθαζηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά ζαλ ιηνληάξη, κε ιίγνπο εθιεθηνύο θαη ππεύζπλνπο, αληαπνθξηλόκελε θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ αιιά θαη ζηηο εληνιέο ησλ αλώηεξσλ.

7 ΗΣΟΡΗΑ 15 εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ Ζ Σαμηαξρία ζπγθξνηήζεθε ηελ 01 Απξ 1998 ζηελ πεξηνρή Καζηνξηάο από ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ΥV Μεξαξρίαο Πεδηθνύ MΠ. Ζ ΥV Μεξαξρία Πεδηθνύ ζπγθξνηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1940 θαη πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο ΗV Σαμηαξρίαο. Ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ηεο απνηέιεζε Μεγάιε Μνλάδα ηνπ ηξαηνύ καο θαηά ηνλ Διιελνηηαιηθό πόιεκν. Έιαβε κέξνο ζε πνιιέο κάρεο ζ απηό ηνλ πόιεκν γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδνο, θαη ζεκείσζε πνιιέο λίθεο. ηηο 25 Απξηιίνπ 1941, κε βάζε ηνπο όξνπο αλαθσρήο δηαιύζεθε γηα λα ζπγθξνηεζεί πάιη ηνλ Ηνύλην ηνπ ηελ νπζία ε Μεξαξρία πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο Γηνηθήζεσο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Αξρηθά θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 1948 ήηαλ Μεγάιε Μνλάδα ηνπ Β. Από ην έηνο 1949 κέρξη θαη ζήκεξα αλήθεη ζην Α. Από ηόηε κε έδξα ηε γξαθηθή πόιε ηεο Καζηνξηάο, αζρνιείηαη κε ηελ Δηξεληθή ηεο Απνζηνιή ζηνλ επαίζζεην απηό ρώξν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.

8 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ Ζ Καζηνξηά, ζηελ νπνία εδξεύεη ην ηξαηεγείν ηεο Σαμηαξρίαο, είλαη κία από ηηο πην αμηόινγεο πόιεηο όρη κόλν ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά ηεο Διιάδνο, κε ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνύ ήξζε ζην θσο ν πξώηνο πξντζηνξηθόο Ληκλαίνο Οηθηζκόο, πνπ ρξνλνινγείηαη πεξί ην 5500 π.υ, κε πιήζνο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ. ηνπο Ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Καζηνξηάο, βξηζθόηαλ ε νρπξή πόιε ηεο Οξεζηίδνο, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "ΚΔΛΔΣΡΟ". Σν όλνκα Καζηνξηά θαηά κία εθδνρή πξνέξρεηαη από ην κπζηθό Μαθεδόλα ήξσα Κάζηνξα, γην ηνπ Γία. Καη' άιινπο, από ηνπο πνιινύο θάζηνξεο πνπ άιινηε δηαβηνύζαλ θνληά ζηε ιίκλε. Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη θαηά ην Μαθεδνληθό Αγώλα ε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ππήξμε πνιύπιεπξε θαη νπζηαζηηθή. Δδώ έδξαζε θαη ζθνηώζεθε ν Ήξσαο ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, Παύινο Μειάο. Ζ Καζηνξηά απειεπζεξώζεθε από ηνλ ηνπξθηθό δπγό ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1912.

9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ, ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΖΜΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Σν θέθη θαη ην μεθάλησκα ηνπ θαζηνξηαλνύ θαξλαβαιηνύ είλαη πιένλ γλσζηά ζε όινπο. Σα Ραγθνπηζάξηα, όπσο νλνκάδνληαη ηα θαξλαβάιηα, γίλνληαη από ηηο 6 κέρξη ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ θαη είλαη ε θνξύθσζε ησλ ενξηώλ ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. ηηο εθδειώζεηο παίξλνπλ κέξνο όινη νη Καζηνξηαλνί πνπ μερύλνληαη ζηνπο δξόκνπο γηα λα γηνξηάζνπλ κε ρνξνύο, ηξαγνύδηα, πεηξάγκαηα θαη άθζνλν θξαζί. Σξηήκεξν θαξλαβάιη δηνξγαλώλεηαη από ζηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ζην Μαπξνρώξη θαη ζηε Ληζηά. Σα Κνιιίεληα, ηα παξαδνζηαθά θάιαληα, ηξαγνπδηνύληαη ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, από παξέεο πνπ γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα θξαηώληαο θαλαξάθηα θαη «καζηαιάδεο». Οη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ δηεμάγνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, είλαη ηα «Οξέζηεηα»,ην δηαβαιθαληθό ρνξσδηαθό θεζηηβάι Άξγνπο Οξεζηηθνύ, ε εβδνκάδα ηνπ απόδεκνπ Καζηνξηαλνύ, ηα Υξηζηνπνύιεηα θαη ν πνιηηηζηηθόο Αύγνπζηνο, ελώ ην πξώην αββαηνθύξηαθν ηνπ Απγνύζηνπ δηνξγαλώλεηαη ην River party, κηα κνπζηθή εθδήισζε πνπ γίλεηαη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα ζην Νεζηόξην θαη ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη πιήζνο λέσλ αλζξώπσλ. Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο εκπνξηθέο εθδειώζεηο είλαη ε έθζεζε γνύλαο ηνλ Απξίιην θαη ε εκπνξνπαλήγπξε ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ην ηειεπηαίν αββαηνθύξηαθν ηνπ επηεκβξίνπ. Σν θζηλόπσξν πξαγκαηνπνηνύληαη, γηνξηή ηζίπνπξνπ ζηε Ληζηά, γηνξηή θαζνιηνύ ζηα Λαθθώκαηα θαη γηνξηή θάζηαλνπ ζην Καζηαλόθπην. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ Κάζε θαινθαίξη ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ιακβάλνπλ ρώξα ζεηξά πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ππό ηελ αηγίδα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ. Οη εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλαπιίεο γλσζηώλ Διιήλσλ θαιιηηερλώλ, γηνξηέο (όπσο ε «Γηνξηή ησλ Υξσκάησλ», ε «Γηνξηή Κξαζηνύ» θαη ε «7ε παλειιήληα γηνξηή καληηαξηνύ»), Πάξηπ, Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο (όπσο νη «Μεηαθαπληθέο Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο») θαη Φεζηηβάι (όπσο ην «Φεζηηβάι Γαιιηθώλ Σαηληώλ»).

10 ΓΗΑΚΔΓΑΖ - ΑΓΟΡΑ Σόζν ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο, όζν θαη ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ιεηηνπξγνύλ ηαβέξλεο, FAST FOOD, Πηηζαξίεο, Καθεηεξίεο, Μπαξ, Νπρηεξηλά Κέληξα, Κηλεκαηνγξάθνη, θ.α. Ζ Καζηνξηά θαη ηα Γξεβελά απνηεινύλ πόιεηο κε ηζρπξή ηνπηθή αγνξά. πγθεθξηκέλα, ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο ιεηηνπξγεί εκπνξηθό θέληξν ην νπνίν θηινμελεί πιήζνο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, ελώ παξάιιεια ζην ίδην εκπνξηθό ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγνύλ ρώξνη αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο (Internet Καθέ, Καθεηεξίεο). Παξάιιεια ζε θνληηλή απόζηαζε από ηηο δπν πόιεηο ιεηηνπξγνύλ ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα: Καζηνξηά : Λεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθό θέληξν Βηηζίνπ ζην ρσξηό Ομπά 20 ρηι πεξίπνπ από ηελ πόιε ηεο Καζηνξηά. Γξεβελά : Λεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο Βαζηιίηζαο ηει :

11 ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ Αεξνπνξηθή ύλδεζε Ζ Καζηνξηάο εμππεξεηείηαη κε Α/Φ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο Athens Airways γηα Αζήλα. Σα δξνκνιόγηα ησλ εηαηξηώλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή. Σα γξαθεία ησλ εηαηξηώλ εδξεύνπλ ζην «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ζην Άξγνο Οξηζηηθό. ΚΣΔΛ Ζ Καζηνξηά θαη ηα Γξεβελά ζπλδένληαη κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα κέζσ δξνκνινγίσλ ησλ ΚΣΔΛ. ΚΣΔΛ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Γξεβελώλ Νεάπνιεο Οδηθή ύλδεζε Δπηπιένλ, νη δπν πόιεηο ζπλδένληαη κέζσ ζπγρξόλνπ νδηθνύ δηθηύνπ (ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ) κε ηα αζηηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ΘΔ/ΝΗΚΖ, ΚΟΕΑΝΖ θαη ΗΩΑΝΝΗΝΑ.

12 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ηξαηεγείν : ΣΚ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Γξαθεία: , Αεξνδξόκην ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ : , ΓΔΖ ΟΣΔ ΔΛΣΑ Καζηνξηάο : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : Καζηνξηάο : , Αξγνο Οξεζηηθό : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : Καζηνξηάο : Αξγνπο Οξεζηηθνύ: Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΑΣΤΝΟΜΗΑ Καζηνξηάο : , 83812, Αξγνπο Οξεζηηθνύ : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ Καζηνξηάο : Αξγνπο Οξεζηηθνύ : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ Καζηνξηά : Μεηαθνξηθή Παληειίδεο Μεηαθνξηθή Καζηνξηάο Γξεβελώλ : Μεηαθνξηθή Γξεβελώλ

13 - 9 - ΣΑΥΗ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο , 24670, Αξγνπο Οξεζηηθνύ , Γξεβελώλ Νεάπνιεο ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο ΣΚ Κ.Τ. Αξγνπο Οξεζηηθνύ , Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αξγνπ Οξεζηηθνύ Μαληάθνη : Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξεβελά Κ.Τ. Σζνηπιίνπ ΣΚ Αγξνηηθό Ηαηξείν Νεάπνιεο

14 ΥΟΛΔΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΚΑΣΟΡΗΑ : Λεηηνπξγνύλ δύν Γεκόζηνη θαη έλαο Ηδησηηθόο βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο. ηει ΑΡΓΟ ΟΡΔΣΗΚΟ : Λεηηνπξγεί από 1 Ηνπλ 2006 βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο ηει ΓΡΔΒΔΝΑ: Λεηηνπξγνύλ ηξεηο βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ηει ,28607,82605 ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 νο Καζηνξηάο Μεηξόπνιε νο Καζηνξηάο - Παιαηό Ννζνθνκείν νο Καζηνξηάο ΛΤΒ- Νηαειάθε νο Καζηνξηάο- Κεθαιάξη νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Μαληάθσλ Γξεβελά Νεάπνιε ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Παπαξέζθα ν Καζηνξηάο - Αγ Βαξβαξα ν Καζηνξηάο - Υξηζηνπνύινπ ν Καζηνξηάο - Μ. Αιεμάλδξνπ ν Καζηνξηάο - Γξάκκνπ ν Καζηνξηάο - Καιιηζέα ν Καζηνξηάο - Νηνιηζό

15 - 11-8ν Καζηνξηάο Παπαξέζθα ν Καζηνξηάο Πι Γξάκκνπ ν Καζηνξηάο - Μαθεδνλίαο νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) Καλνπνύινπ 3νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Θ. Εαηκίδε νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ- 25 εο Μαξηίνπ νο Μαληάθσλ νο Μαληάθσλ νο Μαληάθσλ Νεάπνιε Γξεβελώλ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Μαλσιάθε ν Καζηνξηάο - Αγ Μελά ν Καζηνξηάο - Α. Υξηηνπνύινπ ν Καζηνξηάο - Μ. Αιεμάλδξνπ ν Καζηνξηάο - Εαιόγγνπ ν Καζηνξηάο - Καιιηζέα ν Καζηνξηάο - Πι Νηνιηζό ν Καζηνξηάο Μαλσιάθε ν Καζηνξηάο Υιόε Δηδηθό Καζηνξηάο- Καξαηάζνπ ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ ν Μαληάθσλ ν Μαληάθσλ

16 Νεάπνιε Γξεβελώλ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΜΝΑΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο- Καξαβαγγέιε ν Καζηνξηάο- Γηνθιεηηαλνύ ν Καζηνξηάο Αγ Βαξβάξα ν Καζηνξηάο Λεσθ Κύθλσλ Δζπεξηλό- Υιόε νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Π. Μειά νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ - Κνκλελώλ Μαληάθνη Γξεβελά Νεάπνιεο ΛΤΚΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Ληβάδηα ν Καζηνξηάο- Ληβάδηα ν Καζηνξηάο Ληβάδηα ν Καζηνξηάο Ληβάδηα Δζπεξηλν ΔΚ Δξγαηηθέο Καηνηθίεο (ρνιηθό Δξγαζηήξη) ΣΔΔ νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ , νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ ΣΔΔ Γξεβελά Νεάπνιεο

17 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΖ Καζηνξηά: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Αξγνο Οξεζηηθό: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Μαληάθνη : Γελ ππάξρνπλ Γξεβελά : Βάηνο Β. Κάληζηξαο -Σδηόιαο Νεάπνιε : Μπαιηαηδήο ηέιηνο Ξαλζόπνπινο Υάξεο Νέηηα Καιηόπε ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΠΟΛΖ Καζηνξηά : Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Αξγνπο Οξεζηηθνύ: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Μαληάθνη : ηξαηεγάθε ηάηξα Αζελά Παληαδή Αθξνδίηε Πνιπδσίδνπ Διπίδα Γξεβελά : Δπίπεδν Καηζηώλε-Αιεμηάδε Δπξνγλώζε System Τπάξρνπλ θαη άιια θξνληηζηήξηα Ξέλσλ ΣΖΛΔΦΩΝΟ

18 Γισζζώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελώλ Νεάπνιε : Υαξηδνπνύινπ Νίθε Σζέθαξε Μαξία

19 ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΓΓΔΛΖ Β ΑΝΑΣΑΗΟΤ Γ ΜΟΝ. ΣΗΜΖ ΓΗΚΛ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Πεξηνρή Φνπληνπθιή 3 Ο ρηι. ΔΟ Καζηνξηάο Αζήλαο ΑΝΔΗ Γ Καζηνξηά ΒΤΕΑΝΣΗΟ Β Φνπληνπθιή ΓΑΛΑΞΗΑ Γ Μαπξνρώξη CASTOR Β ΛΤΒ ΓΔΓΖ Β ν ρηι ΔΟ Καζηνξηάο ΔΤΡΟΠΑ Γ Καζηνξηά GIORGIO IN Β Κνξεζόο ΚΑΣΟΡΗΑ Β Καζηνξηά ΚΔΛΔΣΡΟΝ Γ ΠΔΣΡΑ Β ΣΑΜΖ Β ΑΗΟΛΗ Α ΛΖΜΝΑΗΟΝ Α ΖΛΔΚΣΡΑ Γ Καζηνξηά 2 ν ρηι ΔΟ Καζηνξηά Αζήλα Γηζπειηό Καζηνξηά 4 ν Υηι ΔΟ Καζηνξηάο Αζήλαο Κξεπελή

20 ΣΟ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΖ ΒΔΝΔΣΟΤΛΑ Β Καζηνξηά ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ ΣΗΜΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. Ξελώλαο Πεξηνρή Β Ακκνπδάξαο Φνπληνπθιή Γαθόπνπινο Αξγνο Οξεζηηθό Β Υξήζηνο Γηαλλαθόπνπινο Βνηάλη Β σθξάηεο Μήξηζηνο Αξγνο Οξεζηηθό Γ Παλαγηώηεο Μπαηζέιαο Αξγνο Οξεζηηθό Β Αξγύξηνο 43770,43778 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΝΗΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΣΗΜΖ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΝΟΣΟ ΖΟΣΔL Α Μαληάθνη ΔΛΑΝΘΤ HOSTL Α Μαληάθνη ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΣΗΜΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

21 ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. ΑΗΓΛΖ Β Γξεβελά ΑΥΗΛΛΔΗΟΝ 2 ν ρηι Γξεβελώλ Β Κνδάλεο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ Β Γξεβελά ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΣΗΜΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. HOTEL Β Νεάπνιε GALINI ΞΔΝΩΝΔ ηελ Λέζρε Καζηνξηάο θαη ζηελ ιέζρε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ ιεηηνπξγνύλ μελώλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλνύκελσλ δηεξρόκελσλ ζηειερώλ.

22 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ Καηάζηαζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ, νδνληηάηξσλ θαη λνζνθνκείσλ ησλ λνκώλ Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Γξεβελώλ θαη Φιώξηλαο. ΠΟΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ α β ΜΟ γ δ ε Παγηαλλίδεο Μνλαζηεξίνπ Κνζκάο ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ Αθηηλνιόγνη Γηαγλσζηηθή Κνδάλεο Α.Δ. Ηππνθξάηεο Κνδάλεο Α.Δ Τγεία-Μαγλεηηθή Γηάγλσζε Μ. Γήκηζα Φηιίππνπ Β' Γνπκέξαο & Ξ Αζβεζηά ΚΟΕΑΝΖ Αιιεξγηνιόγνο Βνύξγα Βαζηιηθή αξαληαπόξνπ ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Γαζηξ/ιόγνη ηεθαλίδεο ηέθαλνο Βεληδέινπ Διεπζεξηάδεο Πέξδηθα Νηθόιανο ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΚΑΣΟΡΗΑ Γπλαηθνιόγνη Υαληδάξα Υξηζηίλα Μεινύλαο Καξηζίλεο Ζιίαο ηάκθνπ Αλαζηαζίνπ 3 Λαδαξίδεο Παύινο Μαηζνύθαο Μάλνπ Γήκεηξα Φπιαθηίδνπ Άξηεκηο Παπαδόπνπινο Λάδαξνο 25εο Μαξηίνπ ηξαηεγνύ Άξηε Κειέηξνπ Κπξηάδνο Θεόδσξνο Γηνηθεηεξίνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Γεξκαηνιόγνο Θσκάο Θσκάο Αζαλ. Γηάθνπ 1 & Μ. Αιεμ

23 ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Παπαδόπνπινο Ησάλλεο Κνλδύιε ΦΛΩΡΗΝΑ..//. αξαληαπόξνπ ΚΟΕΑΝΖ Αδακόπνπινο σηήξηνο Μεινύλαο 17θαη Μ. Αιεμ/ξνπ Κσλζηαληηλίδεο Ζιίαο Γήκηζα ΦΛΩΡΗΝΑ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Καξδηνιόγνη Μπνπληηνύθνο Δκκαλνπήι Κσλζηαληηλίδεο ηαύξνο Κεζθηιίδεο Υξήζηνο Δι. Βεληδέινπ Μεγαξόβνπ Δζληθήο Αληηζηάζεσο ΓΡΔΒΔΝΑ Εηώγαο σηήξηνο Λένληνο νθνύ ΚΟΕΑΝΖ Δλδνθξηλνιόγνη Νηάζηνο Νηθόιανο Παγνύλε Παπαδνπνύινπ- Ξελ Σζνπκή Δπκνξθίιε Σξηαληαθπιιίδε 4 Παπαδαραξίνπ Ηππνθξάηνπο Αηθαηεξίλε Ηππνθξάηεο Κνδάλεο Α.Δ Φηιίππνπ Β' Καηζηξκάο Παύινπ Μειά "ΑΝΑΛΤΖ" 11 ΚΑΣΟΡΗΑ Βηνπαζνιόγνη Πεηξηδεο Δπάγγεινο ηξγνπ Άξηε (Μηθξνβηνινγη Σνθαηιίδνπ Γέζπνηλα Θ θά Κνινθνηξώλε 4 Δξγαζηήξηα) ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ εβεληεθίδνπ Ησάλλα Β. Κσλ/λνπ Σαξαιίδνπ Αλαζηαζία Δζλ Αληηζηάζεσο 16 ΦΛΩΡΗΝΑ Ησάλλνπ Βαζίιεηνο Μ. Αιεμάλδξνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Μάξθνπ- Παπαγηαλλάθε Γ. Παπαδόπνπινο νθνθιήο 25εο Μαξηίνπ Δπαγγειηζηξίαο ΚΑΣΟΡΗΑ Νεθξνιόγνο Πάλνπ Διέλε Αιεμ.Κνκλελνύ

24 ΚΟΕΑΝΖ Αξβαληηάθεο Γεώξγηνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 1 Μπάγγνο Υξήζηνο Μεγ ΚΑΣΟΡΗΑ Αιεμάλδξνπ 11 Οδνληίαηξνη Σζίληδα-Μηηίδνγινπ Αι. Κνκλελνύ Βαζ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Μπνπηάξεο Θεόδσξνο Β. νθίαο ΚΟΕΑΝΖ Καξαηδέηδνο Υαξίζηνο Ληνύθε ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΦΛΩΡΗΝΑ Οξζνπεδηθνί Γεσξγαθόπνπινο Κσλ/λνο Αζαλαζηάδνπ Διεπζεξία πλ. Παπαζπύξνπ 16 αξαληαπόξνπ Βνπράξα Αηθαηεξίλε Γ.Παγνύλε θόξδαο Αζαλάζηνο Η. Σξάληα ΚΟΕΑΝΖ Κπλεγόπνπινο αξαληαπόξνπ Μύξσλ 3 ΚΑΣΟΡΗΑ Οθζαικίαηξνη Μπίδνγινπ Νηθόιανο Κνκλελνύ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Μνρίληξα έιιπ Μ. Αιεμάλδξνπ ΦΛΩΡΗΝΑ Πέξθαο Απόζηνινο Μεγαξόβνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Γνύιηα Όιγα Η Λένληνο νθνύ ΚΟΕΑΝΖ Οπξνιόγνο Σηάθάο Κσλ/λνο Β. Φόξε ΚΟΕΑΝΖ Ππξεληθόο Ηαηξόο Παγώλεο Γεώξγηνο Ρήγα Φεξαίνπ ΚΟΕΑΝΖ ΩΡΛ Σζηκπνύξαο Ζιίαο Δι. Βεληδέινπ ΚΟΕΑΝΖ Παηδίαηξνη Κνδηάθεο Γεκήηξηνο Δι. Βεληδέινπ Καξαζαλάζεο Μεγ Αζαλάζηνο Αιεμάλδξνπ 44 Οηθνλνκόπνπινο Παλαγ. Αξρεκήδνπο

25 Αλαζηαζνύδεο Αλαζηαζ. Θώκνπ-Μαγνύια Παξαζθεπή Μαθεδνλνκάρσ λ 4 Μ.Αιεμάλδξνπ Παπαγεσξγίνπ Αζ. Γηάθνπ Κσ/λνο ατλίδνπ νπιηάλα Ηνπζηηληαλνύ Σαιίδεο Γεκήηξηνο Κειέηξνπ ΚΑΣΟΡΗΑ Υαηδνπνύινπ Αζ. Γηάθνπ Βαζηιηθή Ρίκπα Αζεκνύια Γηνηθεηεξίνπ Μαπξνγέλε - Ηνπζηηληαλνύ Βαξζάκε ΑΜΤΝΣΑΗΟ Διεπζεξία Σδνύθθαο Γεκήηξηνο Παύινπ Μειά ΦΛΩΡΗΝΑ Παηδίαηξνη Διζάκη Γηαζεξ ηεθ Γξαγνύκε 17 Μαλσιάθε- Γ. Μπνπζίνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Σζαθλάθε Ησάλ Βαζηιόπνπινο Φαξδπθάκπνπ Βαζίιεηνο 2 Βαζηιόπνπινο ηέξγηνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ ΚΟΕΑΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Παζνιόγνη Βαδαξιήο Δπξηπίδεο Μαθεδνλνκάρσ λ Βόκβαο Αζαλάζηνο Γεκνθξαηίαο & Β.Φόξε 2 Γηαλλαθίδεο ηαύξνο Δι.Βεληδέινπ Λαδαξίδνπ Διέλε Ξελ Σξηαληαθπιιίδε Μαρηζίξαο Νηθόιανο 15 Ξελ Σξηαληαθπιιίδε 15 Σζηαλάθα Αλαζηαζία Σ. Σζόληδα Σζηξέθαο Δκκαλνπήι Πι. Απιηώηε Πειηέθεο Λεσλίδαο Δι.Βεληδέινπ Αιεμαλδξίδεο 11εο Γεώξγηνο Ννεκβξίνπ 8 ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΓΡΔΒΔΝΑ Κσλζηαληίλνπ Ησάλλεο Βνπηζάο Υξήζηνο Παηηαμάλζεο Θεόδσξνο Πι. Γ.Μόδα ε Οθησβξίνπ 20 Κ. Σαιηαδνύξε

26 ΚΟΕΑΝΖ Ηδηωη.θιηληθή Γελ. Κιηλ. "Εσνδόρνο Πεγή" Μ. Γήκηζα ΚΟΕΑΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΔΒΔΝΑ Ννζνθνκεία Γελ. Ννκαξρ. "Μακάηζεην" Γεληθό Ννκαξρ. Καζηνξηάο Γελ. Ννκ. "Μηηνδνζάθεην" Γελ. Ννκαξρ. Φιώξηλαο Γελ. Ννκαξρ. Γξεβελώλ Μακαηζίνπ Μαπξησηίζζεο Κνπξί Πι. Ννζνθνκείνπ 2 Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ

27 ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΟΤΠΟ Δ. ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ ΥΑΣΕΖ ΒΟΓΑΣΗΚΟ ΥΗΩΓΟΤ Γ. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΕΖΚΟΤ Β. ΜΑΝΗΑΚΟΗ ΖΡΓΖ Θ. 3εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΟΥΑΡΖ Α. Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΟΤ Π. 11εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΛΛΗΑΡΖ Θ. ΚΟΡΖΟ ΜΑΝΣΕΑΡΖ Ν Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΜΗΡΚΟΠΟΤΛΟ Α. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΗΡΚΟΠΟΤΛΟ Γ. 11εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΜΠΑΓΓΟ Υ. Α.ΟΡΔΣΗΚΟ ΜΠΑΗΡΑΚΣΑΡΖ Κ. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΠΟΤΣΑΖ Β. ΟΗΝΟΖ ΝΟΤΡΣΕΟΠΟΤΛΟ Α Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΝΣΑΗΟΤ Α. ΥΗΛΗΟΓΔΝΓΡΟ ΝΣΟΝΣΖ Α. ΓΡΑΜΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. ΓΡΑΜΜΟΤ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΤ Η. Α. ΓΗΑΚΟΤ ΠΑΥΑΛΖ Κ. ΔΡΜΟΤ ΑΜΑΡΑ Γ. ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ ΔΣΚΟ Γ. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΚΛΑΒΑΚΖ Δ. ΓΗΑΚΟΤ ΦΖΝΑΡΟΛΑΚΖ Α. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΣΑΣΗΓΖ Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΣΕΩΣΕΑ Θ. ΓΑΒΑΚΖ ΣΟΜΣΕΗΓΟΤ. ΜΑΝΗΑΚΟΗ ΣΗΡΟΤ Λ. ΜΑΤΡΟΥΩΡΗ ΓΚΟΤΓΚΟ Γ. Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΓΟΣΛΖ Γ. ΓΗΠΖΛΗΟ ΓΗΟΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Δ. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ σηήξε Αηθαηεξίλε Γεζθάηε

28 ΥΑΡΣΔ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΥΑΡΣΖ ΝΟΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ

29 ΥΑΡΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΣΟΡΗΑ

30 ΥΑΡΣΖ ΠΟΛΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

31 ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΔΓΑΖ - ΗΣΗΖ ΑΓΟΡΔ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ηελ θξνπξά Καζηνξηάο ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ΟΑ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο, κε ρσξεηηθόηεηα 22 δηακεξίζκαηα (ΟΑ) θαη 3 δηακεξίζκαηα (ΟΜΤ) θαη ζηελ πόιε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ κε ρσξεηηθόηεηα 13 δηακεξηζκάησλ (ΟΑ) θαη 5 (ΟΜΤ) όια κε θεληξηθή ζέξκαλζε. Σέινο, ΟΑ-ΟΜΤ πθίζηαληαη θαη ζηελ θξνπξά ησλ Γξεβελώλ κε ρσξεηηθόηεηα 6 δηακεξηζκάησλ (ΟΑ) θαη 1 (ΟΜΤ) γηα εμππεξέηεζε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ όπνπ ππεξεηνύλ ζηα Γξεβελά. ηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Καζηνξηάο (θαηεγνξίαο Γ), κπνξνύλ λα ζηηίδνληαη θαζεκεξηλά ηα ηειέρε θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο. Πξνεηνηκάδεηαη κελνύ θάζε κεζεκέξη, θαζώο θαη ςεηά ηεο ώξαο, θαηόπηλ παξαγγειίαο. Γηα δείπλν ιεηηνπξγεί κόλν ην θπιηθείν ηεο Λέζρεο, κε πξνεηνηκαζία ςεηώλ ηεο ώξαο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα, θαηόπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλνήζεσο, λα πξνεηνηκαζηεί γεύκα ζε παθέην, γηα όζνπο δελ επηζπκνύλ λα γεπκαηίζνπλ ζηηο αίζνπζεο ηεο Λέζρεο. Δπίζεο, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο ππεπζύλνπο, ε Λέζρε αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία εδεζκάησλ γηα θνηλσληθέο εθδειώζεηο, ζε πξνζηηέο ηηκέο. Αληίζηνηρεο ιέζρεο ιεηηνπξγνύλ θαη ζην Άξγνο Οξεζηηθό (ΛΑΦΑΟ, θαηεγνξίαο Γ) θαη ζηα Γξεβελά (ΛΑΦΓ, θαηεγνξίαο Γ) κε παξόκνηεο εμππεξεηήζεηο. Γηα ηηο θαζεκεξηλέο αγνξέο ιεηηνπξγεί ην ηξαηησηηθό Πξαηήξην, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο. Γηαζέηεη είδε παληνπσιείνπ ζε κεγάιε πνηθηιία, θαζώο θαη ζηξαηησηηθά είδε (ελδπκαζίαο, ππόδεζεο, δηαθξηηηθά θιπ.). Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, εθηόο Γεπηέξαο θαη Κπξηαθήο, από ηηο 8.30 σο ηηο θαη θάζε Σεηάξηε θαη Πέκπηε απόγεπκα από ηηο σο ηηο Γπλαηόηεηα αγνξώλ από ην Π έρνπλ όια ηα ηειέρε θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, θαηόπηλ έθδνζεο δειηίνπ εηζόδνπ. Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο πόιεηο Καζηνξηά, Άξγνο Οξεζηηθό θαη Γξεβελά δηαζέηεη θαζεκεξηλά έλα (1) Λ/Φ MINI BUS γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο (πξνζέιεπζε αλαρώξεζε).

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΓΖ ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο:

Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο: Η ιζηορία ηης Αδελθόηηηας Οη Σρσξηάδεο απιώλνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ όξνπο Νεκέξηζηθα, πνιύ θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα. Τν θπζηθό θάιινο ηεο πεξηνρήο είλαη κνλαδηθό θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ πνιιά.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΛΟΥΟΤ

ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΛΟΥΟΤ ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΙΔΡΟΤ ΛΟΥΟΤ Δίλαη κεηαιιηθό ραιθνύ ρξώκαηνο (ζπλήζσλ δηαζηάζεσλ 43ρ48 ρηι.), ην νπνίν έρεη ηε κνξθή θαηαθόξπθεο ζπάζεο πνπ επηθάζεηαη ζε θπθιηθό δάθληλν ζηεθάλη. ε νξηδόληην επίκεθεο κεηαιιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ»

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Μάζεµα: εµόζηεο πγθνηλσλίεο «ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο Μαινύηαο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα