15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ"

Transcript

1 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Κ. ΣΑΞΗΑΡΥΟΤ ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 15 εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ, ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ - ΑΓΟΡΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΥΟΛΔΗΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΥΑΡΣΔ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

4

5 -1-1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Αγαπητοί Συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην δύναμη της 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού, και εύχομαι σε σας και τις οικογένειες σας καλή διαμονή. Έχουμε την τιμή και την τύχη, να υπηρετούμε σ' έναν ένδοξο Σχηματισμό, με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, γεγονός που μας υποχρεώνει με έμπρακτο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση, να συμβάλλουμε δημιουργικά στην επίτευξη των στόχων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επιπλέον τόσο οι πόλεις της Καστοριάς και των Γρεβενών, καθώς και οι ευρύτερες περιοχές είναι τόποι με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τουριστικό ενδιαφέρον. Ως Διοικητής της 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού, με σκοπό την απρόσκοπτη αφοσίωση στο έργο σας, σας εφοδιάζω με τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσετε, τόσο εσείς όσο και τα μέλη των οικογενειών σας. Ταξίαρχος Διοικητής 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού

6 ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ Δίλαη ε ξήζε-απόθζεγκα, γξακκέλε ζηελ θνξπθή ηνπ εκβιήκαηνο ε νπνία απνηειεί ηνλ ζηνραζκό ελόο αλδξείνπ Άλδξα, ελόο Άλδξα πνπ ήμεξε λα πεηζαξρεί θαη λα αγαπάεη ην θόβν, αιιά πάλσ από όια λα αγαπάεη ηελ παηξίδα. Ζ θξάζε αλήθεη ζηνλ Λεσλίδα ν νπνίνο αληηκεηώπηζε ηνλ Ξέξμε ζηηο Θεξκνπύιεο θαη όηαλ ξσηήζεθε : «Πώο πεγαίλεηο κε ηόζνπο ιίγνπο λα πνιεκήζεηο ηόζνπο πνιινύο», εθείλνο απάληεζε : «Γελ πεγαίλσ λα πνιεκήζσ κε ηνπο αξηζκνύο, αιιά κε ηελ αλδξεία». Ζ παξάζηαζε ηνπ εκβιήκαηνο απεηθνλίδεη ην κπζνινγηθό δών «Γξύς» (κηζόο αεηόο θαη κηζόο ιηνληάξη) πνπ δεκηνπξγήζεθε κόλν ζηελ θαληαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ζηνηρεηνζεηεί νιόθιεξν ην λόεκα ηεο απνζηνιήο ηεο Σαμηαξρίαο. Σν θεθάιη θαη νη πηέξπγεο ηνπ αεηνύ ζπκβνιίδνπλ ηελ άγξππλε θξνύξεζε θαη ηαρύηεηα δξάζεο (Αεηίζην βιέκκα-δπέιηθηεο πηέξπγεο). Σν ζώκα θαη ηα δπλαηά πόδηα ηνπ ιηνληαξηνύ, όπσο θαη ην δίθνπν ηζεθνύξη δείρλνπλ ηε δύλακε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα. Ο Γξύπαο θαη ε θξάζε ηνπ Λεσλίδα ζπλδπαζκέλα αξκνληθά ζπκβνιίδνπλ ηελ επαγξύπλεζε ηεο Σαμηαξρίαο ζε ό,ηη θαη αλ αληηκεηώπηζε, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα δξα επέιηθηα θαη δπλακηθά ζαλ αεηόο, απνθαζηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά ζαλ ιηνληάξη, κε ιίγνπο εθιεθηνύο θαη ππεύζπλνπο, αληαπνθξηλόκελε θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ αιιά θαη ζηηο εληνιέο ησλ αλώηεξσλ.

7 ΗΣΟΡΗΑ 15 εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ Ζ Σαμηαξρία ζπγθξνηήζεθε ηελ 01 Απξ 1998 ζηελ πεξηνρή Καζηνξηάο από ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ΥV Μεξαξρίαο Πεδηθνύ MΠ. Ζ ΥV Μεξαξρία Πεδηθνύ ζπγθξνηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1940 θαη πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο ΗV Σαμηαξρίαο. Ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ηεο απνηέιεζε Μεγάιε Μνλάδα ηνπ ηξαηνύ καο θαηά ηνλ Διιελνηηαιηθό πόιεκν. Έιαβε κέξνο ζε πνιιέο κάρεο ζ απηό ηνλ πόιεκν γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδνο, θαη ζεκείσζε πνιιέο λίθεο. ηηο 25 Απξηιίνπ 1941, κε βάζε ηνπο όξνπο αλαθσρήο δηαιύζεθε γηα λα ζπγθξνηεζεί πάιη ηνλ Ηνύλην ηνπ ηελ νπζία ε Μεξαξρία πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο Γηνηθήζεσο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Αξρηθά θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 1948 ήηαλ Μεγάιε Μνλάδα ηνπ Β. Από ην έηνο 1949 κέρξη θαη ζήκεξα αλήθεη ζην Α. Από ηόηε κε έδξα ηε γξαθηθή πόιε ηεο Καζηνξηάο, αζρνιείηαη κε ηελ Δηξεληθή ηεο Απνζηνιή ζηνλ επαίζζεην απηό ρώξν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.

8 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ Ζ Καζηνξηά, ζηελ νπνία εδξεύεη ην ηξαηεγείν ηεο Σαμηαξρίαο, είλαη κία από ηηο πην αμηόινγεο πόιεηο όρη κόλν ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά ηεο Διιάδνο, κε ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνύ ήξζε ζην θσο ν πξώηνο πξντζηνξηθόο Ληκλαίνο Οηθηζκόο, πνπ ρξνλνινγείηαη πεξί ην 5500 π.υ, κε πιήζνο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ. ηνπο Ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Καζηνξηάο, βξηζθόηαλ ε νρπξή πόιε ηεο Οξεζηίδνο, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "ΚΔΛΔΣΡΟ". Σν όλνκα Καζηνξηά θαηά κία εθδνρή πξνέξρεηαη από ην κπζηθό Μαθεδόλα ήξσα Κάζηνξα, γην ηνπ Γία. Καη' άιινπο, από ηνπο πνιινύο θάζηνξεο πνπ άιινηε δηαβηνύζαλ θνληά ζηε ιίκλε. Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη θαηά ην Μαθεδνληθό Αγώλα ε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ππήξμε πνιύπιεπξε θαη νπζηαζηηθή. Δδώ έδξαζε θαη ζθνηώζεθε ν Ήξσαο ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, Παύινο Μειάο. Ζ Καζηνξηά απειεπζεξώζεθε από ηνλ ηνπξθηθό δπγό ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1912.

9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ, ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΖΜΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Σν θέθη θαη ην μεθάλησκα ηνπ θαζηνξηαλνύ θαξλαβαιηνύ είλαη πιένλ γλσζηά ζε όινπο. Σα Ραγθνπηζάξηα, όπσο νλνκάδνληαη ηα θαξλαβάιηα, γίλνληαη από ηηο 6 κέρξη ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ θαη είλαη ε θνξύθσζε ησλ ενξηώλ ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. ηηο εθδειώζεηο παίξλνπλ κέξνο όινη νη Καζηνξηαλνί πνπ μερύλνληαη ζηνπο δξόκνπο γηα λα γηνξηάζνπλ κε ρνξνύο, ηξαγνύδηα, πεηξάγκαηα θαη άθζνλν θξαζί. Σξηήκεξν θαξλαβάιη δηνξγαλώλεηαη από ζηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ζην Μαπξνρώξη θαη ζηε Ληζηά. Σα Κνιιίεληα, ηα παξαδνζηαθά θάιαληα, ηξαγνπδηνύληαη ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, από παξέεο πνπ γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα θξαηώληαο θαλαξάθηα θαη «καζηαιάδεο». Οη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ δηεμάγνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, είλαη ηα «Οξέζηεηα»,ην δηαβαιθαληθό ρνξσδηαθό θεζηηβάι Άξγνπο Οξεζηηθνύ, ε εβδνκάδα ηνπ απόδεκνπ Καζηνξηαλνύ, ηα Υξηζηνπνύιεηα θαη ν πνιηηηζηηθόο Αύγνπζηνο, ελώ ην πξώην αββαηνθύξηαθν ηνπ Απγνύζηνπ δηνξγαλώλεηαη ην River party, κηα κνπζηθή εθδήισζε πνπ γίλεηαη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα ζην Νεζηόξην θαη ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη πιήζνο λέσλ αλζξώπσλ. Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο εκπνξηθέο εθδειώζεηο είλαη ε έθζεζε γνύλαο ηνλ Απξίιην θαη ε εκπνξνπαλήγπξε ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ην ηειεπηαίν αββαηνθύξηαθν ηνπ επηεκβξίνπ. Σν θζηλόπσξν πξαγκαηνπνηνύληαη, γηνξηή ηζίπνπξνπ ζηε Ληζηά, γηνξηή θαζνιηνύ ζηα Λαθθώκαηα θαη γηνξηή θάζηαλνπ ζην Καζηαλόθπην. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ Κάζε θαινθαίξη ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ιακβάλνπλ ρώξα ζεηξά πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ππό ηελ αηγίδα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ. Οη εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλαπιίεο γλσζηώλ Διιήλσλ θαιιηηερλώλ, γηνξηέο (όπσο ε «Γηνξηή ησλ Υξσκάησλ», ε «Γηνξηή Κξαζηνύ» θαη ε «7ε παλειιήληα γηνξηή καληηαξηνύ»), Πάξηπ, Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο (όπσο νη «Μεηαθαπληθέο Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο») θαη Φεζηηβάι (όπσο ην «Φεζηηβάι Γαιιηθώλ Σαηληώλ»).

10 ΓΗΑΚΔΓΑΖ - ΑΓΟΡΑ Σόζν ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο, όζν θαη ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ιεηηνπξγνύλ ηαβέξλεο, FAST FOOD, Πηηζαξίεο, Καθεηεξίεο, Μπαξ, Νπρηεξηλά Κέληξα, Κηλεκαηνγξάθνη, θ.α. Ζ Καζηνξηά θαη ηα Γξεβελά απνηεινύλ πόιεηο κε ηζρπξή ηνπηθή αγνξά. πγθεθξηκέλα, ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο ιεηηνπξγεί εκπνξηθό θέληξν ην νπνίν θηινμελεί πιήζνο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, ελώ παξάιιεια ζην ίδην εκπνξηθό ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγνύλ ρώξνη αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο (Internet Καθέ, Καθεηεξίεο). Παξάιιεια ζε θνληηλή απόζηαζε από ηηο δπν πόιεηο ιεηηνπξγνύλ ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα: Καζηνξηά : Λεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθό θέληξν Βηηζίνπ ζην ρσξηό Ομπά 20 ρηι πεξίπνπ από ηελ πόιε ηεο Καζηνξηά. Γξεβελά : Λεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο Βαζηιίηζαο ηει :

11 ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ Αεξνπνξηθή ύλδεζε Ζ Καζηνξηάο εμππεξεηείηαη κε Α/Φ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο Athens Airways γηα Αζήλα. Σα δξνκνιόγηα ησλ εηαηξηώλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή. Σα γξαθεία ησλ εηαηξηώλ εδξεύνπλ ζην «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ζην Άξγνο Οξηζηηθό. ΚΣΔΛ Ζ Καζηνξηά θαη ηα Γξεβελά ζπλδένληαη κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα κέζσ δξνκνινγίσλ ησλ ΚΣΔΛ. ΚΣΔΛ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Γξεβελώλ Νεάπνιεο Οδηθή ύλδεζε Δπηπιένλ, νη δπν πόιεηο ζπλδένληαη κέζσ ζπγρξόλνπ νδηθνύ δηθηύνπ (ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ) κε ηα αζηηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ΘΔ/ΝΗΚΖ, ΚΟΕΑΝΖ θαη ΗΩΑΝΝΗΝΑ.

12 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ηξαηεγείν : ΣΚ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Γξαθεία: , Αεξνδξόκην ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ : , ΓΔΖ ΟΣΔ ΔΛΣΑ Καζηνξηάο : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : Καζηνξηάο : , Αξγνο Οξεζηηθό : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : Καζηνξηάο : Αξγνπο Οξεζηηθνύ: Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΑΣΤΝΟΜΗΑ Καζηνξηάο : , 83812, Αξγνπο Οξεζηηθνύ : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ Καζηνξηάο : Αξγνπο Οξεζηηθνύ : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ Καζηνξηά : Μεηαθνξηθή Παληειίδεο Μεηαθνξηθή Καζηνξηάο Γξεβελώλ : Μεηαθνξηθή Γξεβελώλ

13 - 9 - ΣΑΥΗ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο , 24670, Αξγνπο Οξεζηηθνύ , Γξεβελώλ Νεάπνιεο ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο ΣΚ Κ.Τ. Αξγνπο Οξεζηηθνύ , Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αξγνπ Οξεζηηθνύ Μαληάθνη : Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξεβελά Κ.Τ. Σζνηπιίνπ ΣΚ Αγξνηηθό Ηαηξείν Νεάπνιεο

14 ΥΟΛΔΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΚΑΣΟΡΗΑ : Λεηηνπξγνύλ δύν Γεκόζηνη θαη έλαο Ηδησηηθόο βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο. ηει ΑΡΓΟ ΟΡΔΣΗΚΟ : Λεηηνπξγεί από 1 Ηνπλ 2006 βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο ηει ΓΡΔΒΔΝΑ: Λεηηνπξγνύλ ηξεηο βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ηει ,28607,82605 ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 νο Καζηνξηάο Μεηξόπνιε νο Καζηνξηάο - Παιαηό Ννζνθνκείν νο Καζηνξηάο ΛΤΒ- Νηαειάθε νο Καζηνξηάο- Κεθαιάξη νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Μαληάθσλ Γξεβελά Νεάπνιε ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Παπαξέζθα ν Καζηνξηάο - Αγ Βαξβαξα ν Καζηνξηάο - Υξηζηνπνύινπ ν Καζηνξηάο - Μ. Αιεμάλδξνπ ν Καζηνξηάο - Γξάκκνπ ν Καζηνξηάο - Καιιηζέα ν Καζηνξηάο - Νηνιηζό

15 - 11-8ν Καζηνξηάο Παπαξέζθα ν Καζηνξηάο Πι Γξάκκνπ ν Καζηνξηάο - Μαθεδνλίαο νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) Καλνπνύινπ 3νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Θ. Εαηκίδε νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ- 25 εο Μαξηίνπ νο Μαληάθσλ νο Μαληάθσλ νο Μαληάθσλ Νεάπνιε Γξεβελώλ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Μαλσιάθε ν Καζηνξηάο - Αγ Μελά ν Καζηνξηάο - Α. Υξηηνπνύινπ ν Καζηνξηάο - Μ. Αιεμάλδξνπ ν Καζηνξηάο - Εαιόγγνπ ν Καζηνξηάο - Καιιηζέα ν Καζηνξηάο - Πι Νηνιηζό ν Καζηνξηάο Μαλσιάθε ν Καζηνξηάο Υιόε Δηδηθό Καζηνξηάο- Καξαηάζνπ ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ ν Μαληάθσλ ν Μαληάθσλ

16 Νεάπνιε Γξεβελώλ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΜΝΑΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο- Καξαβαγγέιε ν Καζηνξηάο- Γηνθιεηηαλνύ ν Καζηνξηάο Αγ Βαξβάξα ν Καζηνξηάο Λεσθ Κύθλσλ Δζπεξηλό- Υιόε νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Π. Μειά νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ - Κνκλελώλ Μαληάθνη Γξεβελά Νεάπνιεο ΛΤΚΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Ληβάδηα ν Καζηνξηάο- Ληβάδηα ν Καζηνξηάο Ληβάδηα ν Καζηνξηάο Ληβάδηα Δζπεξηλν ΔΚ Δξγαηηθέο Καηνηθίεο (ρνιηθό Δξγαζηήξη) ΣΔΔ νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ , νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ ΣΔΔ Γξεβελά Νεάπνιεο

17 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΖ Καζηνξηά: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Αξγνο Οξεζηηθό: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Μαληάθνη : Γελ ππάξρνπλ Γξεβελά : Βάηνο Β. Κάληζηξαο -Σδηόιαο Νεάπνιε : Μπαιηαηδήο ηέιηνο Ξαλζόπνπινο Υάξεο Νέηηα Καιηόπε ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΠΟΛΖ Καζηνξηά : Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Αξγνπο Οξεζηηθνύ: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Μαληάθνη : ηξαηεγάθε ηάηξα Αζελά Παληαδή Αθξνδίηε Πνιπδσίδνπ Διπίδα Γξεβελά : Δπίπεδν Καηζηώλε-Αιεμηάδε Δπξνγλώζε System Τπάξρνπλ θαη άιια θξνληηζηήξηα Ξέλσλ ΣΖΛΔΦΩΝΟ

18 Γισζζώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελώλ Νεάπνιε : Υαξηδνπνύινπ Νίθε Σζέθαξε Μαξία

19 ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΓΓΔΛΖ Β ΑΝΑΣΑΗΟΤ Γ ΜΟΝ. ΣΗΜΖ ΓΗΚΛ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Πεξηνρή Φνπληνπθιή 3 Ο ρηι. ΔΟ Καζηνξηάο Αζήλαο ΑΝΔΗ Γ Καζηνξηά ΒΤΕΑΝΣΗΟ Β Φνπληνπθιή ΓΑΛΑΞΗΑ Γ Μαπξνρώξη CASTOR Β ΛΤΒ ΓΔΓΖ Β ν ρηι ΔΟ Καζηνξηάο ΔΤΡΟΠΑ Γ Καζηνξηά GIORGIO IN Β Κνξεζόο ΚΑΣΟΡΗΑ Β Καζηνξηά ΚΔΛΔΣΡΟΝ Γ ΠΔΣΡΑ Β ΣΑΜΖ Β ΑΗΟΛΗ Α ΛΖΜΝΑΗΟΝ Α ΖΛΔΚΣΡΑ Γ Καζηνξηά 2 ν ρηι ΔΟ Καζηνξηά Αζήλα Γηζπειηό Καζηνξηά 4 ν Υηι ΔΟ Καζηνξηάο Αζήλαο Κξεπελή

20 ΣΟ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΖ ΒΔΝΔΣΟΤΛΑ Β Καζηνξηά ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ ΣΗΜΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. Ξελώλαο Πεξηνρή Β Ακκνπδάξαο Φνπληνπθιή Γαθόπνπινο Αξγνο Οξεζηηθό Β Υξήζηνο Γηαλλαθόπνπινο Βνηάλη Β σθξάηεο Μήξηζηνο Αξγνο Οξεζηηθό Γ Παλαγηώηεο Μπαηζέιαο Αξγνο Οξεζηηθό Β Αξγύξηνο 43770,43778 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΝΗΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΣΗΜΖ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΝΟΣΟ ΖΟΣΔL Α Μαληάθνη ΔΛΑΝΘΤ HOSTL Α Μαληάθνη ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΣΗΜΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

21 ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. ΑΗΓΛΖ Β Γξεβελά ΑΥΗΛΛΔΗΟΝ 2 ν ρηι Γξεβελώλ Β Κνδάλεο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ Β Γξεβελά ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΣΗΜΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. HOTEL Β Νεάπνιε GALINI ΞΔΝΩΝΔ ηελ Λέζρε Καζηνξηάο θαη ζηελ ιέζρε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ ιεηηνπξγνύλ μελώλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλνύκελσλ δηεξρόκελσλ ζηειερώλ.

22 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ Καηάζηαζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ, νδνληηάηξσλ θαη λνζνθνκείσλ ησλ λνκώλ Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Γξεβελώλ θαη Φιώξηλαο. ΠΟΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ α β ΜΟ γ δ ε Παγηαλλίδεο Μνλαζηεξίνπ Κνζκάο ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ Αθηηλνιόγνη Γηαγλσζηηθή Κνδάλεο Α.Δ. Ηππνθξάηεο Κνδάλεο Α.Δ Τγεία-Μαγλεηηθή Γηάγλσζε Μ. Γήκηζα Φηιίππνπ Β' Γνπκέξαο & Ξ Αζβεζηά ΚΟΕΑΝΖ Αιιεξγηνιόγνο Βνύξγα Βαζηιηθή αξαληαπόξνπ ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Γαζηξ/ιόγνη ηεθαλίδεο ηέθαλνο Βεληδέινπ Διεπζεξηάδεο Πέξδηθα Νηθόιανο ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΚΑΣΟΡΗΑ Γπλαηθνιόγνη Υαληδάξα Υξηζηίλα Μεινύλαο Καξηζίλεο Ζιίαο ηάκθνπ Αλαζηαζίνπ 3 Λαδαξίδεο Παύινο Μαηζνύθαο Μάλνπ Γήκεηξα Φπιαθηίδνπ Άξηεκηο Παπαδόπνπινο Λάδαξνο 25εο Μαξηίνπ ηξαηεγνύ Άξηε Κειέηξνπ Κπξηάδνο Θεόδσξνο Γηνηθεηεξίνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Γεξκαηνιόγνο Θσκάο Θσκάο Αζαλ. Γηάθνπ 1 & Μ. Αιεμ

23 ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Παπαδόπνπινο Ησάλλεο Κνλδύιε ΦΛΩΡΗΝΑ..//. αξαληαπόξνπ ΚΟΕΑΝΖ Αδακόπνπινο σηήξηνο Μεινύλαο 17θαη Μ. Αιεμ/ξνπ Κσλζηαληηλίδεο Ζιίαο Γήκηζα ΦΛΩΡΗΝΑ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Καξδηνιόγνη Μπνπληηνύθνο Δκκαλνπήι Κσλζηαληηλίδεο ηαύξνο Κεζθηιίδεο Υξήζηνο Δι. Βεληδέινπ Μεγαξόβνπ Δζληθήο Αληηζηάζεσο ΓΡΔΒΔΝΑ Εηώγαο σηήξηνο Λένληνο νθνύ ΚΟΕΑΝΖ Δλδνθξηλνιόγνη Νηάζηνο Νηθόιανο Παγνύλε Παπαδνπνύινπ- Ξελ Σζνπκή Δπκνξθίιε Σξηαληαθπιιίδε 4 Παπαδαραξίνπ Ηππνθξάηνπο Αηθαηεξίλε Ηππνθξάηεο Κνδάλεο Α.Δ Φηιίππνπ Β' Καηζηξκάο Παύινπ Μειά "ΑΝΑΛΤΖ" 11 ΚΑΣΟΡΗΑ Βηνπαζνιόγνη Πεηξηδεο Δπάγγεινο ηξγνπ Άξηε (Μηθξνβηνινγη Σνθαηιίδνπ Γέζπνηλα Θ θά Κνινθνηξώλε 4 Δξγαζηήξηα) ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ εβεληεθίδνπ Ησάλλα Β. Κσλ/λνπ Σαξαιίδνπ Αλαζηαζία Δζλ Αληηζηάζεσο 16 ΦΛΩΡΗΝΑ Ησάλλνπ Βαζίιεηνο Μ. Αιεμάλδξνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Μάξθνπ- Παπαγηαλλάθε Γ. Παπαδόπνπινο νθνθιήο 25εο Μαξηίνπ Δπαγγειηζηξίαο ΚΑΣΟΡΗΑ Νεθξνιόγνο Πάλνπ Διέλε Αιεμ.Κνκλελνύ

24 ΚΟΕΑΝΖ Αξβαληηάθεο Γεώξγηνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 1 Μπάγγνο Υξήζηνο Μεγ ΚΑΣΟΡΗΑ Αιεμάλδξνπ 11 Οδνληίαηξνη Σζίληδα-Μηηίδνγινπ Αι. Κνκλελνύ Βαζ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Μπνπηάξεο Θεόδσξνο Β. νθίαο ΚΟΕΑΝΖ Καξαηδέηδνο Υαξίζηνο Ληνύθε ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΦΛΩΡΗΝΑ Οξζνπεδηθνί Γεσξγαθόπνπινο Κσλ/λνο Αζαλαζηάδνπ Διεπζεξία πλ. Παπαζπύξνπ 16 αξαληαπόξνπ Βνπράξα Αηθαηεξίλε Γ.Παγνύλε θόξδαο Αζαλάζηνο Η. Σξάληα ΚΟΕΑΝΖ Κπλεγόπνπινο αξαληαπόξνπ Μύξσλ 3 ΚΑΣΟΡΗΑ Οθζαικίαηξνη Μπίδνγινπ Νηθόιανο Κνκλελνύ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Μνρίληξα έιιπ Μ. Αιεμάλδξνπ ΦΛΩΡΗΝΑ Πέξθαο Απόζηνινο Μεγαξόβνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Γνύιηα Όιγα Η Λένληνο νθνύ ΚΟΕΑΝΖ Οπξνιόγνο Σηάθάο Κσλ/λνο Β. Φόξε ΚΟΕΑΝΖ Ππξεληθόο Ηαηξόο Παγώλεο Γεώξγηνο Ρήγα Φεξαίνπ ΚΟΕΑΝΖ ΩΡΛ Σζηκπνύξαο Ζιίαο Δι. Βεληδέινπ ΚΟΕΑΝΖ Παηδίαηξνη Κνδηάθεο Γεκήηξηνο Δι. Βεληδέινπ Καξαζαλάζεο Μεγ Αζαλάζηνο Αιεμάλδξνπ 44 Οηθνλνκόπνπινο Παλαγ. Αξρεκήδνπο

25 Αλαζηαζνύδεο Αλαζηαζ. Θώκνπ-Μαγνύια Παξαζθεπή Μαθεδνλνκάρσ λ 4 Μ.Αιεμάλδξνπ Παπαγεσξγίνπ Αζ. Γηάθνπ Κσ/λνο ατλίδνπ νπιηάλα Ηνπζηηληαλνύ Σαιίδεο Γεκήηξηνο Κειέηξνπ ΚΑΣΟΡΗΑ Υαηδνπνύινπ Αζ. Γηάθνπ Βαζηιηθή Ρίκπα Αζεκνύια Γηνηθεηεξίνπ Μαπξνγέλε - Ηνπζηηληαλνύ Βαξζάκε ΑΜΤΝΣΑΗΟ Διεπζεξία Σδνύθθαο Γεκήηξηνο Παύινπ Μειά ΦΛΩΡΗΝΑ Παηδίαηξνη Διζάκη Γηαζεξ ηεθ Γξαγνύκε 17 Μαλσιάθε- Γ. Μπνπζίνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Σζαθλάθε Ησάλ Βαζηιόπνπινο Φαξδπθάκπνπ Βαζίιεηνο 2 Βαζηιόπνπινο ηέξγηνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ ΚΟΕΑΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Παζνιόγνη Βαδαξιήο Δπξηπίδεο Μαθεδνλνκάρσ λ Βόκβαο Αζαλάζηνο Γεκνθξαηίαο & Β.Φόξε 2 Γηαλλαθίδεο ηαύξνο Δι.Βεληδέινπ Λαδαξίδνπ Διέλε Ξελ Σξηαληαθπιιίδε Μαρηζίξαο Νηθόιανο 15 Ξελ Σξηαληαθπιιίδε 15 Σζηαλάθα Αλαζηαζία Σ. Σζόληδα Σζηξέθαο Δκκαλνπήι Πι. Απιηώηε Πειηέθεο Λεσλίδαο Δι.Βεληδέινπ Αιεμαλδξίδεο 11εο Γεώξγηνο Ννεκβξίνπ 8 ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΓΡΔΒΔΝΑ Κσλζηαληίλνπ Ησάλλεο Βνπηζάο Υξήζηνο Παηηαμάλζεο Θεόδσξνο Πι. Γ.Μόδα ε Οθησβξίνπ 20 Κ. Σαιηαδνύξε

26 ΚΟΕΑΝΖ Ηδηωη.θιηληθή Γελ. Κιηλ. "Εσνδόρνο Πεγή" Μ. Γήκηζα ΚΟΕΑΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΔΒΔΝΑ Ννζνθνκεία Γελ. Ννκαξρ. "Μακάηζεην" Γεληθό Ννκαξρ. Καζηνξηάο Γελ. Ννκ. "Μηηνδνζάθεην" Γελ. Ννκαξρ. Φιώξηλαο Γελ. Ννκαξρ. Γξεβελώλ Μακαηζίνπ Μαπξησηίζζεο Κνπξί Πι. Ννζνθνκείνπ 2 Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ

27 ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΟΤΠΟ Δ. ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ ΥΑΣΕΖ ΒΟΓΑΣΗΚΟ ΥΗΩΓΟΤ Γ. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΕΖΚΟΤ Β. ΜΑΝΗΑΚΟΗ ΖΡΓΖ Θ. 3εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΟΥΑΡΖ Α. Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΟΤ Π. 11εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΛΛΗΑΡΖ Θ. ΚΟΡΖΟ ΜΑΝΣΕΑΡΖ Ν Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΜΗΡΚΟΠΟΤΛΟ Α. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΗΡΚΟΠΟΤΛΟ Γ. 11εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΜΠΑΓΓΟ Υ. Α.ΟΡΔΣΗΚΟ ΜΠΑΗΡΑΚΣΑΡΖ Κ. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΠΟΤΣΑΖ Β. ΟΗΝΟΖ ΝΟΤΡΣΕΟΠΟΤΛΟ Α Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΝΣΑΗΟΤ Α. ΥΗΛΗΟΓΔΝΓΡΟ ΝΣΟΝΣΖ Α. ΓΡΑΜΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. ΓΡΑΜΜΟΤ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΤ Η. Α. ΓΗΑΚΟΤ ΠΑΥΑΛΖ Κ. ΔΡΜΟΤ ΑΜΑΡΑ Γ. ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ ΔΣΚΟ Γ. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΚΛΑΒΑΚΖ Δ. ΓΗΑΚΟΤ ΦΖΝΑΡΟΛΑΚΖ Α. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΣΑΣΗΓΖ Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΣΕΩΣΕΑ Θ. ΓΑΒΑΚΖ ΣΟΜΣΕΗΓΟΤ. ΜΑΝΗΑΚΟΗ ΣΗΡΟΤ Λ. ΜΑΤΡΟΥΩΡΗ ΓΚΟΤΓΚΟ Γ. Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΓΟΣΛΖ Γ. ΓΗΠΖΛΗΟ ΓΗΟΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Δ. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ σηήξε Αηθαηεξίλε Γεζθάηε

28 ΥΑΡΣΔ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΥΑΡΣΖ ΝΟΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ

29 ΥΑΡΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΣΟΡΗΑ

30 ΥΑΡΣΖ ΠΟΛΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

31 ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΔΓΑΖ - ΗΣΗΖ ΑΓΟΡΔ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ηελ θξνπξά Καζηνξηάο ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ΟΑ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο, κε ρσξεηηθόηεηα 22 δηακεξίζκαηα (ΟΑ) θαη 3 δηακεξίζκαηα (ΟΜΤ) θαη ζηελ πόιε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ κε ρσξεηηθόηεηα 13 δηακεξηζκάησλ (ΟΑ) θαη 5 (ΟΜΤ) όια κε θεληξηθή ζέξκαλζε. Σέινο, ΟΑ-ΟΜΤ πθίζηαληαη θαη ζηελ θξνπξά ησλ Γξεβελώλ κε ρσξεηηθόηεηα 6 δηακεξηζκάησλ (ΟΑ) θαη 1 (ΟΜΤ) γηα εμππεξέηεζε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ όπνπ ππεξεηνύλ ζηα Γξεβελά. ηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Καζηνξηάο (θαηεγνξίαο Γ), κπνξνύλ λα ζηηίδνληαη θαζεκεξηλά ηα ηειέρε θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο. Πξνεηνηκάδεηαη κελνύ θάζε κεζεκέξη, θαζώο θαη ςεηά ηεο ώξαο, θαηόπηλ παξαγγειίαο. Γηα δείπλν ιεηηνπξγεί κόλν ην θπιηθείν ηεο Λέζρεο, κε πξνεηνηκαζία ςεηώλ ηεο ώξαο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα, θαηόπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλνήζεσο, λα πξνεηνηκαζηεί γεύκα ζε παθέην, γηα όζνπο δελ επηζπκνύλ λα γεπκαηίζνπλ ζηηο αίζνπζεο ηεο Λέζρεο. Δπίζεο, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο ππεπζύλνπο, ε Λέζρε αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία εδεζκάησλ γηα θνηλσληθέο εθδειώζεηο, ζε πξνζηηέο ηηκέο. Αληίζηνηρεο ιέζρεο ιεηηνπξγνύλ θαη ζην Άξγνο Οξεζηηθό (ΛΑΦΑΟ, θαηεγνξίαο Γ) θαη ζηα Γξεβελά (ΛΑΦΓ, θαηεγνξίαο Γ) κε παξόκνηεο εμππεξεηήζεηο. Γηα ηηο θαζεκεξηλέο αγνξέο ιεηηνπξγεί ην ηξαηησηηθό Πξαηήξην, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο. Γηαζέηεη είδε παληνπσιείνπ ζε κεγάιε πνηθηιία, θαζώο θαη ζηξαηησηηθά είδε (ελδπκαζίαο, ππόδεζεο, δηαθξηηηθά θιπ.). Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, εθηόο Γεπηέξαο θαη Κπξηαθήο, από ηηο 8.30 σο ηηο θαη θάζε Σεηάξηε θαη Πέκπηε απόγεπκα από ηηο σο ηηο Γπλαηόηεηα αγνξώλ από ην Π έρνπλ όια ηα ηειέρε θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, θαηόπηλ έθδνζεο δειηίνπ εηζόδνπ. Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο πόιεηο Καζηνξηά, Άξγνο Οξεζηηθό θαη Γξεβελά δηαζέηεη θαζεκεξηλά έλα (1) Λ/Φ MINI BUS γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο (πξνζέιεπζε αλαρώξεζε).

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ - 4 - - 5 - ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 ης ΣΡΑΣΗΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/EU-OHQ είλαη Μείδoλα Γηνίθεζε ηνπ Ξ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα