15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ"

Transcript

1 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Κ. ΣΑΞΗΑΡΥΟΤ ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 15 εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ, ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ - ΑΓΟΡΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΥΟΛΔΗΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΥΑΡΣΔ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

4

5 -1-1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Αγαπητοί Συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην δύναμη της 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού, και εύχομαι σε σας και τις οικογένειες σας καλή διαμονή. Έχουμε την τιμή και την τύχη, να υπηρετούμε σ' έναν ένδοξο Σχηματισμό, με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, γεγονός που μας υποχρεώνει με έμπρακτο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση, να συμβάλλουμε δημιουργικά στην επίτευξη των στόχων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επιπλέον τόσο οι πόλεις της Καστοριάς και των Γρεβενών, καθώς και οι ευρύτερες περιοχές είναι τόποι με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τουριστικό ενδιαφέρον. Ως Διοικητής της 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού, με σκοπό την απρόσκοπτη αφοσίωση στο έργο σας, σας εφοδιάζω με τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσετε, τόσο εσείς όσο και τα μέλη των οικογενειών σας. Ταξίαρχος Διοικητής 15 ης Ταξιαρχίας Πεζικού

6 ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ Δίλαη ε ξήζε-απόθζεγκα, γξακκέλε ζηελ θνξπθή ηνπ εκβιήκαηνο ε νπνία απνηειεί ηνλ ζηνραζκό ελόο αλδξείνπ Άλδξα, ελόο Άλδξα πνπ ήμεξε λα πεηζαξρεί θαη λα αγαπάεη ην θόβν, αιιά πάλσ από όια λα αγαπάεη ηελ παηξίδα. Ζ θξάζε αλήθεη ζηνλ Λεσλίδα ν νπνίνο αληηκεηώπηζε ηνλ Ξέξμε ζηηο Θεξκνπύιεο θαη όηαλ ξσηήζεθε : «Πώο πεγαίλεηο κε ηόζνπο ιίγνπο λα πνιεκήζεηο ηόζνπο πνιινύο», εθείλνο απάληεζε : «Γελ πεγαίλσ λα πνιεκήζσ κε ηνπο αξηζκνύο, αιιά κε ηελ αλδξεία». Ζ παξάζηαζε ηνπ εκβιήκαηνο απεηθνλίδεη ην κπζνινγηθό δών «Γξύς» (κηζόο αεηόο θαη κηζόο ιηνληάξη) πνπ δεκηνπξγήζεθε κόλν ζηελ θαληαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ζηνηρεηνζεηεί νιόθιεξν ην λόεκα ηεο απνζηνιήο ηεο Σαμηαξρίαο. Σν θεθάιη θαη νη πηέξπγεο ηνπ αεηνύ ζπκβνιίδνπλ ηελ άγξππλε θξνύξεζε θαη ηαρύηεηα δξάζεο (Αεηίζην βιέκκα-δπέιηθηεο πηέξπγεο). Σν ζώκα θαη ηα δπλαηά πόδηα ηνπ ιηνληαξηνύ, όπσο θαη ην δίθνπν ηζεθνύξη δείρλνπλ ηε δύλακε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα. Ο Γξύπαο θαη ε θξάζε ηνπ Λεσλίδα ζπλδπαζκέλα αξκνληθά ζπκβνιίδνπλ ηελ επαγξύπλεζε ηεο Σαμηαξρίαο ζε ό,ηη θαη αλ αληηκεηώπηζε, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα δξα επέιηθηα θαη δπλακηθά ζαλ αεηόο, απνθαζηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά ζαλ ιηνληάξη, κε ιίγνπο εθιεθηνύο θαη ππεύζπλνπο, αληαπνθξηλόκελε θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ αιιά θαη ζηηο εληνιέο ησλ αλώηεξσλ.

7 ΗΣΟΡΗΑ 15 εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ Ζ Σαμηαξρία ζπγθξνηήζεθε ηελ 01 Απξ 1998 ζηελ πεξηνρή Καζηνξηάο από ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ΥV Μεξαξρίαο Πεδηθνύ MΠ. Ζ ΥV Μεξαξρία Πεδηθνύ ζπγθξνηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1940 θαη πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο ΗV Σαμηαξρίαο. Ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ηεο απνηέιεζε Μεγάιε Μνλάδα ηνπ ηξαηνύ καο θαηά ηνλ Διιελνηηαιηθό πόιεκν. Έιαβε κέξνο ζε πνιιέο κάρεο ζ απηό ηνλ πόιεκν γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδνο, θαη ζεκείσζε πνιιέο λίθεο. ηηο 25 Απξηιίνπ 1941, κε βάζε ηνπο όξνπο αλαθσρήο δηαιύζεθε γηα λα ζπγθξνηεζεί πάιη ηνλ Ηνύλην ηνπ ηελ νπζία ε Μεξαξρία πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο Γηνηθήζεσο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Αξρηθά θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 1948 ήηαλ Μεγάιε Μνλάδα ηνπ Β. Από ην έηνο 1949 κέρξη θαη ζήκεξα αλήθεη ζην Α. Από ηόηε κε έδξα ηε γξαθηθή πόιε ηεο Καζηνξηάο, αζρνιείηαη κε ηελ Δηξεληθή ηεο Απνζηνιή ζηνλ επαίζζεην απηό ρώξν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.

8 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ Ζ Καζηνξηά, ζηελ νπνία εδξεύεη ην ηξαηεγείν ηεο Σαμηαξρίαο, είλαη κία από ηηο πην αμηόινγεο πόιεηο όρη κόλν ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά ηεο Διιάδνο, κε ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνύ ήξζε ζην θσο ν πξώηνο πξντζηνξηθόο Ληκλαίνο Οηθηζκόο, πνπ ρξνλνινγείηαη πεξί ην 5500 π.υ, κε πιήζνο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ. ηνπο Ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Καζηνξηάο, βξηζθόηαλ ε νρπξή πόιε ηεο Οξεζηίδνο, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "ΚΔΛΔΣΡΟ". Σν όλνκα Καζηνξηά θαηά κία εθδνρή πξνέξρεηαη από ην κπζηθό Μαθεδόλα ήξσα Κάζηνξα, γην ηνπ Γία. Καη' άιινπο, από ηνπο πνιινύο θάζηνξεο πνπ άιινηε δηαβηνύζαλ θνληά ζηε ιίκλε. Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη θαηά ην Μαθεδνληθό Αγώλα ε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ππήξμε πνιύπιεπξε θαη νπζηαζηηθή. Δδώ έδξαζε θαη ζθνηώζεθε ν Ήξσαο ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, Παύινο Μειάο. Ζ Καζηνξηά απειεπζεξώζεθε από ηνλ ηνπξθηθό δπγό ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1912.

9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ, ΑΞΗΟΛΟΓΑ ΖΜΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Σν θέθη θαη ην μεθάλησκα ηνπ θαζηνξηαλνύ θαξλαβαιηνύ είλαη πιένλ γλσζηά ζε όινπο. Σα Ραγθνπηζάξηα, όπσο νλνκάδνληαη ηα θαξλαβάιηα, γίλνληαη από ηηο 6 κέρξη ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ θαη είλαη ε θνξύθσζε ησλ ενξηώλ ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. ηηο εθδειώζεηο παίξλνπλ κέξνο όινη νη Καζηνξηαλνί πνπ μερύλνληαη ζηνπο δξόκνπο γηα λα γηνξηάζνπλ κε ρνξνύο, ηξαγνύδηα, πεηξάγκαηα θαη άθζνλν θξαζί. Σξηήκεξν θαξλαβάιη δηνξγαλώλεηαη από ζηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ζην Μαπξνρώξη θαη ζηε Ληζηά. Σα Κνιιίεληα, ηα παξαδνζηαθά θάιαληα, ηξαγνπδηνύληαη ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, από παξέεο πνπ γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα θξαηώληαο θαλαξάθηα θαη «καζηαιάδεο». Οη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ δηεμάγνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, είλαη ηα «Οξέζηεηα»,ην δηαβαιθαληθό ρνξσδηαθό θεζηηβάι Άξγνπο Οξεζηηθνύ, ε εβδνκάδα ηνπ απόδεκνπ Καζηνξηαλνύ, ηα Υξηζηνπνύιεηα θαη ν πνιηηηζηηθόο Αύγνπζηνο, ελώ ην πξώην αββαηνθύξηαθν ηνπ Απγνύζηνπ δηνξγαλώλεηαη ην River party, κηα κνπζηθή εθδήισζε πνπ γίλεηαη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα ζην Νεζηόξην θαη ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη πιήζνο λέσλ αλζξώπσλ. Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο εκπνξηθέο εθδειώζεηο είλαη ε έθζεζε γνύλαο ηνλ Απξίιην θαη ε εκπνξνπαλήγπξε ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ην ηειεπηαίν αββαηνθύξηαθν ηνπ επηεκβξίνπ. Σν θζηλόπσξν πξαγκαηνπνηνύληαη, γηνξηή ηζίπνπξνπ ζηε Ληζηά, γηνξηή θαζνιηνύ ζηα Λαθθώκαηα θαη γηνξηή θάζηαλνπ ζην Καζηαλόθπην. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ Κάζε θαινθαίξη ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ιακβάλνπλ ρώξα ζεηξά πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ππό ηελ αηγίδα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ. Οη εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλαπιίεο γλσζηώλ Διιήλσλ θαιιηηερλώλ, γηνξηέο (όπσο ε «Γηνξηή ησλ Υξσκάησλ», ε «Γηνξηή Κξαζηνύ» θαη ε «7ε παλειιήληα γηνξηή καληηαξηνύ»), Πάξηπ, Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο (όπσο νη «Μεηαθαπληθέο Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο») θαη Φεζηηβάι (όπσο ην «Φεζηηβάι Γαιιηθώλ Σαηληώλ»).

10 ΓΗΑΚΔΓΑΖ - ΑΓΟΡΑ Σόζν ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο, όζν θαη ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ιεηηνπξγνύλ ηαβέξλεο, FAST FOOD, Πηηζαξίεο, Καθεηεξίεο, Μπαξ, Νπρηεξηλά Κέληξα, Κηλεκαηνγξάθνη, θ.α. Ζ Καζηνξηά θαη ηα Γξεβελά απνηεινύλ πόιεηο κε ηζρπξή ηνπηθή αγνξά. πγθεθξηκέλα, ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο ιεηηνπξγεί εκπνξηθό θέληξν ην νπνίν θηινμελεί πιήζνο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, ελώ παξάιιεια ζην ίδην εκπνξηθό ζπγθξόηεκα ιεηηνπξγνύλ ρώξνη αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο (Internet Καθέ, Καθεηεξίεο). Παξάιιεια ζε θνληηλή απόζηαζε από ηηο δπν πόιεηο ιεηηνπξγνύλ ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα: Καζηνξηά : Λεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθό θέληξν Βηηζίνπ ζην ρσξηό Ομπά 20 ρηι πεξίπνπ από ηελ πόιε ηεο Καζηνξηά. Γξεβελά : Λεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο Βαζηιίηζαο ηει :

11 ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ Αεξνπνξηθή ύλδεζε Ζ Καζηνξηάο εμππεξεηείηαη κε Α/Φ ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο Athens Airways γηα Αζήλα. Σα δξνκνιόγηα ησλ εηαηξηώλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή. Σα γξαθεία ησλ εηαηξηώλ εδξεύνπλ ζην «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ζην Άξγνο Οξηζηηθό. ΚΣΔΛ Ζ Καζηνξηά θαη ηα Γξεβελά ζπλδένληαη κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα κέζσ δξνκνινγίσλ ησλ ΚΣΔΛ. ΚΣΔΛ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Γξεβελώλ Νεάπνιεο Οδηθή ύλδεζε Δπηπιένλ, νη δπν πόιεηο ζπλδένληαη κέζσ ζπγρξόλνπ νδηθνύ δηθηύνπ (ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ) κε ηα αζηηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ΘΔ/ΝΗΚΖ, ΚΟΕΑΝΖ θαη ΗΩΑΝΝΗΝΑ.

12 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ηξαηεγείν : ΣΚ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Γξαθεία: , Αεξνδξόκην ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ : , ΓΔΖ ΟΣΔ ΔΛΣΑ Καζηνξηάο : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : Καζηνξηάο : , Αξγνο Οξεζηηθό : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : Καζηνξηάο : Αξγνπο Οξεζηηθνύ: Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΑΣΤΝΟΜΗΑ Καζηνξηάο : , 83812, Αξγνπο Οξεζηηθνύ : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ Καζηνξηάο : Αξγνπο Οξεζηηθνύ : Γξεβελώλ : Νεάπνιεο : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ Καζηνξηά : Μεηαθνξηθή Παληειίδεο Μεηαθνξηθή Καζηνξηάο Γξεβελώλ : Μεηαθνξηθή Γξεβελώλ

13 - 9 - ΣΑΥΗ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο , 24670, Αξγνπο Οξεζηηθνύ , Γξεβελώλ Νεάπνιεο ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Καζηνξηάο ΣΚ Κ.Τ. Αξγνπο Οξεζηηθνύ , Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αξγνπ Οξεζηηθνύ Μαληάθνη : Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξεβελά Κ.Τ. Σζνηπιίνπ ΣΚ Αγξνηηθό Ηαηξείν Νεάπνιεο

14 ΥΟΛΔΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΚΑΣΟΡΗΑ : Λεηηνπξγνύλ δύν Γεκόζηνη θαη έλαο Ηδησηηθόο βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο. ηει ΑΡΓΟ ΟΡΔΣΗΚΟ : Λεηηνπξγεί από 1 Ηνπλ 2006 βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο ηει ΓΡΔΒΔΝΑ: Λεηηνπξγνύλ ηξεηο βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ηει ,28607,82605 ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 νο Καζηνξηάο Μεηξόπνιε νο Καζηνξηάο - Παιαηό Ννζνθνκείν νο Καζηνξηάο ΛΤΒ- Νηαειάθε νο Καζηνξηάο- Κεθαιάξη νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Μαληάθσλ Γξεβελά Νεάπνιε ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Παπαξέζθα ν Καζηνξηάο - Αγ Βαξβαξα ν Καζηνξηάο - Υξηζηνπνύινπ ν Καζηνξηάο - Μ. Αιεμάλδξνπ ν Καζηνξηάο - Γξάκκνπ ν Καζηνξηάο - Καιιηζέα ν Καζηνξηάο - Νηνιηζό

15 - 11-8ν Καζηνξηάο Παπαξέζθα ν Καζηνξηάο Πι Γξάκκνπ ν Καζηνξηάο - Μαθεδνλίαο νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) Καλνπνύινπ 3νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Θ. Εαηκίδε νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ- 25 εο Μαξηίνπ νο Μαληάθσλ νο Μαληάθσλ νο Μαληάθσλ Νεάπνιε Γξεβελώλ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Μαλσιάθε ν Καζηνξηάο - Αγ Μελά ν Καζηνξηάο - Α. Υξηηνπνύινπ ν Καζηνξηάο - Μ. Αιεμάλδξνπ ν Καζηνξηάο - Εαιόγγνπ ν Καζηνξηάο - Καιιηζέα ν Καζηνξηάο - Πι Νηνιηζό ν Καζηνξηάο Μαλσιάθε ν Καζηνξηάο Υιόε Δηδηθό Καζηνξηάο- Καξαηάζνπ ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ ν Αξγνπο Οξεζηηθνύ ν Μαληάθσλ ν Μαληάθσλ

16 Νεάπνιε Γξεβελώλ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΜΝΑΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο- Καξαβαγγέιε ν Καζηνξηάο- Γηνθιεηηαλνύ ν Καζηνξηάο Αγ Βαξβάξα ν Καζηνξηάο Λεσθ Κύθλσλ Δζπεξηλό- Υιόε νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ Π. Μειά νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ - Κνκλελώλ Μαληάθνη Γξεβελά Νεάπνιεο ΛΤΚΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 ν Καζηνξηάο Ληβάδηα ν Καζηνξηάο- Ληβάδηα ν Καζηνξηάο Ληβάδηα ν Καζηνξηάο Ληβάδηα Δζπεξηλν ΔΚ Δξγαηηθέο Καηνηθίεο (ρνιηθό Δξγαζηήξη) ΣΔΔ νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ , νο Αξγνπο Οξεζηηθνύ ΣΔΔ Γξεβελά Νεάπνιεο

17 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΖ Καζηνξηά: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Αξγνο Οξεζηηθό: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Μαληάθνη : Γελ ππάξρνπλ Γξεβελά : Βάηνο Β. Κάληζηξαο -Σδηόιαο Νεάπνιε : Μπαιηαηδήο ηέιηνο Ξαλζόπνπινο Υάξεο Νέηηα Καιηόπε ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΠΟΛΖ Καζηνξηά : Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Αξγνπο Οξεζηηθνύ: Τπάξρνπλ πνιιά επώλπκα θαη θαιά θξνληηζηήξηα Μαληάθνη : ηξαηεγάθε ηάηξα Αζελά Παληαδή Αθξνδίηε Πνιπδσίδνπ Διπίδα Γξεβελά : Δπίπεδν Καηζηώλε-Αιεμηάδε Δπξνγλώζε System Τπάξρνπλ θαη άιια θξνληηζηήξηα Ξέλσλ ΣΖΛΔΦΩΝΟ

18 Γισζζώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελώλ Νεάπνιε : Υαξηδνπνύινπ Νίθε Σζέθαξε Μαξία

19 ΞΔΝΩΝΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΓΓΔΛΖ Β ΑΝΑΣΑΗΟΤ Γ ΜΟΝ. ΣΗΜΖ ΓΗΚΛ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Πεξηνρή Φνπληνπθιή 3 Ο ρηι. ΔΟ Καζηνξηάο Αζήλαο ΑΝΔΗ Γ Καζηνξηά ΒΤΕΑΝΣΗΟ Β Φνπληνπθιή ΓΑΛΑΞΗΑ Γ Μαπξνρώξη CASTOR Β ΛΤΒ ΓΔΓΖ Β ν ρηι ΔΟ Καζηνξηάο ΔΤΡΟΠΑ Γ Καζηνξηά GIORGIO IN Β Κνξεζόο ΚΑΣΟΡΗΑ Β Καζηνξηά ΚΔΛΔΣΡΟΝ Γ ΠΔΣΡΑ Β ΣΑΜΖ Β ΑΗΟΛΗ Α ΛΖΜΝΑΗΟΝ Α ΖΛΔΚΣΡΑ Γ Καζηνξηά 2 ν ρηι ΔΟ Καζηνξηά Αζήλα Γηζπειηό Καζηνξηά 4 ν Υηι ΔΟ Καζηνξηάο Αζήλαο Κξεπελή

20 ΣΟ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΣΖ ΒΔΝΔΣΟΤΛΑ Β Καζηνξηά ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ ΣΗΜΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. Ξελώλαο Πεξηνρή Β Ακκνπδάξαο Φνπληνπθιή Γαθόπνπινο Αξγνο Οξεζηηθό Β Υξήζηνο Γηαλλαθόπνπινο Βνηάλη Β σθξάηεο Μήξηζηνο Αξγνο Οξεζηηθό Γ Παλαγηώηεο Μπαηζέιαο Αξγνο Οξεζηηθό Β Αξγύξηνο 43770,43778 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΝΗΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΣΗΜΖ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΝΟΣΟ ΖΟΣΔL Α Μαληάθνη ΔΛΑΝΘΤ HOSTL Α Μαληάθνη ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΣΗΜΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

21 ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. ΑΗΓΛΖ Β Γξεβελά ΑΥΗΛΛΔΗΟΝ 2 ν ρηι Γξεβελώλ Β Κνδάλεο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ Β Γξεβελά ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΣΗΜΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝ. ΓΗΚΛ. HOTEL Β Νεάπνιε GALINI ΞΔΝΩΝΔ ηελ Λέζρε Καζηνξηάο θαη ζηελ ιέζρε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ ιεηηνπξγνύλ μελώλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλνύκελσλ δηεξρόκελσλ ζηειερώλ.

22 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ Καηάζηαζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ, νδνληηάηξσλ θαη λνζνθνκείσλ ησλ λνκώλ Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Γξεβελώλ θαη Φιώξηλαο. ΠΟΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ α β ΜΟ γ δ ε Παγηαλλίδεο Μνλαζηεξίνπ Κνζκάο ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ Αθηηλνιόγνη Γηαγλσζηηθή Κνδάλεο Α.Δ. Ηππνθξάηεο Κνδάλεο Α.Δ Τγεία-Μαγλεηηθή Γηάγλσζε Μ. Γήκηζα Φηιίππνπ Β' Γνπκέξαο & Ξ Αζβεζηά ΚΟΕΑΝΖ Αιιεξγηνιόγνο Βνύξγα Βαζηιηθή αξαληαπόξνπ ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Γαζηξ/ιόγνη ηεθαλίδεο ηέθαλνο Βεληδέινπ Διεπζεξηάδεο Πέξδηθα Νηθόιανο ΚΟΕΑΝΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΚΑΣΟΡΗΑ Γπλαηθνιόγνη Υαληδάξα Υξηζηίλα Μεινύλαο Καξηζίλεο Ζιίαο ηάκθνπ Αλαζηαζίνπ 3 Λαδαξίδεο Παύινο Μαηζνύθαο Μάλνπ Γήκεηξα Φπιαθηίδνπ Άξηεκηο Παπαδόπνπινο Λάδαξνο 25εο Μαξηίνπ ηξαηεγνύ Άξηε Κειέηξνπ Κπξηάδνο Θεόδσξνο Γηνηθεηεξίνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Γεξκαηνιόγνο Θσκάο Θσκάο Αζαλ. Γηάθνπ 1 & Μ. Αιεμ

23 ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Παπαδόπνπινο Ησάλλεο Κνλδύιε ΦΛΩΡΗΝΑ..//. αξαληαπόξνπ ΚΟΕΑΝΖ Αδακόπνπινο σηήξηνο Μεινύλαο 17θαη Μ. Αιεμ/ξνπ Κσλζηαληηλίδεο Ζιίαο Γήκηζα ΦΛΩΡΗΝΑ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Καξδηνιόγνη Μπνπληηνύθνο Δκκαλνπήι Κσλζηαληηλίδεο ηαύξνο Κεζθηιίδεο Υξήζηνο Δι. Βεληδέινπ Μεγαξόβνπ Δζληθήο Αληηζηάζεσο ΓΡΔΒΔΝΑ Εηώγαο σηήξηνο Λένληνο νθνύ ΚΟΕΑΝΖ Δλδνθξηλνιόγνη Νηάζηνο Νηθόιανο Παγνύλε Παπαδνπνύινπ- Ξελ Σζνπκή Δπκνξθίιε Σξηαληαθπιιίδε 4 Παπαδαραξίνπ Ηππνθξάηνπο Αηθαηεξίλε Ηππνθξάηεο Κνδάλεο Α.Δ Φηιίππνπ Β' Καηζηξκάο Παύινπ Μειά "ΑΝΑΛΤΖ" 11 ΚΑΣΟΡΗΑ Βηνπαζνιόγνη Πεηξηδεο Δπάγγεινο ηξγνπ Άξηε (Μηθξνβηνινγη Σνθαηιίδνπ Γέζπνηλα Θ θά Κνινθνηξώλε 4 Δξγαζηήξηα) ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ εβεληεθίδνπ Ησάλλα Β. Κσλ/λνπ Σαξαιίδνπ Αλαζηαζία Δζλ Αληηζηάζεσο 16 ΦΛΩΡΗΝΑ Ησάλλνπ Βαζίιεηνο Μ. Αιεμάλδξνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Μάξθνπ- Παπαγηαλλάθε Γ. Παπαδόπνπινο νθνθιήο 25εο Μαξηίνπ Δπαγγειηζηξίαο ΚΑΣΟΡΗΑ Νεθξνιόγνο Πάλνπ Διέλε Αιεμ.Κνκλελνύ

24 ΚΟΕΑΝΖ Αξβαληηάθεο Γεώξγηνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 1 Μπάγγνο Υξήζηνο Μεγ ΚΑΣΟΡΗΑ Αιεμάλδξνπ 11 Οδνληίαηξνη Σζίληδα-Μηηίδνγινπ Αι. Κνκλελνύ Βαζ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Μπνπηάξεο Θεόδσξνο Β. νθίαο ΚΟΕΑΝΖ Καξαηδέηδνο Υαξίζηνο Ληνύθε ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΦΛΩΡΗΝΑ Οξζνπεδηθνί Γεσξγαθόπνπινο Κσλ/λνο Αζαλαζηάδνπ Διεπζεξία πλ. Παπαζπύξνπ 16 αξαληαπόξνπ Βνπράξα Αηθαηεξίλε Γ.Παγνύλε θόξδαο Αζαλάζηνο Η. Σξάληα ΚΟΕΑΝΖ Κπλεγόπνπινο αξαληαπόξνπ Μύξσλ 3 ΚΑΣΟΡΗΑ Οθζαικίαηξνη Μπίδνγινπ Νηθόιανο Κνκλελνύ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ Μνρίληξα έιιπ Μ. Αιεμάλδξνπ ΦΛΩΡΗΝΑ Πέξθαο Απόζηνινο Μεγαξόβνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Γνύιηα Όιγα Η Λένληνο νθνύ ΚΟΕΑΝΖ Οπξνιόγνο Σηάθάο Κσλ/λνο Β. Φόξε ΚΟΕΑΝΖ Ππξεληθόο Ηαηξόο Παγώλεο Γεώξγηνο Ρήγα Φεξαίνπ ΚΟΕΑΝΖ ΩΡΛ Σζηκπνύξαο Ζιίαο Δι. Βεληδέινπ ΚΟΕΑΝΖ Παηδίαηξνη Κνδηάθεο Γεκήηξηνο Δι. Βεληδέινπ Καξαζαλάζεο Μεγ Αζαλάζηνο Αιεμάλδξνπ 44 Οηθνλνκόπνπινο Παλαγ. Αξρεκήδνπο

25 Αλαζηαζνύδεο Αλαζηαζ. Θώκνπ-Μαγνύια Παξαζθεπή Μαθεδνλνκάρσ λ 4 Μ.Αιεμάλδξνπ Παπαγεσξγίνπ Αζ. Γηάθνπ Κσ/λνο ατλίδνπ νπιηάλα Ηνπζηηληαλνύ Σαιίδεο Γεκήηξηνο Κειέηξνπ ΚΑΣΟΡΗΑ Υαηδνπνύινπ Αζ. Γηάθνπ Βαζηιηθή Ρίκπα Αζεκνύια Γηνηθεηεξίνπ Μαπξνγέλε - Ηνπζηηληαλνύ Βαξζάκε ΑΜΤΝΣΑΗΟ Διεπζεξία Σδνύθθαο Γεκήηξηνο Παύινπ Μειά ΦΛΩΡΗΝΑ Παηδίαηξνη Διζάκη Γηαζεξ ηεθ Γξαγνύκε 17 Μαλσιάθε- Γ. Μπνπζίνπ ΓΡΔΒΔΝΑ Σζαθλάθε Ησάλ Βαζηιόπνπινο Φαξδπθάκπνπ Βαζίιεηνο 2 Βαζηιόπνπινο ηέξγηνο Μεγ. Αιεμάλδξνπ ΚΟΕΑΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Παζνιόγνη Βαδαξιήο Δπξηπίδεο Μαθεδνλνκάρσ λ Βόκβαο Αζαλάζηνο Γεκνθξαηίαο & Β.Φόξε 2 Γηαλλαθίδεο ηαύξνο Δι.Βεληδέινπ Λαδαξίδνπ Διέλε Ξελ Σξηαληαθπιιίδε Μαρηζίξαο Νηθόιανο 15 Ξελ Σξηαληαθπιιίδε 15 Σζηαλάθα Αλαζηαζία Σ. Σζόληδα Σζηξέθαο Δκκαλνπήι Πι. Απιηώηε Πειηέθεο Λεσλίδαο Δι.Βεληδέινπ Αιεμαλδξίδεο 11εο Γεώξγηνο Ννεκβξίνπ 8 ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΓΡΔΒΔΝΑ Κσλζηαληίλνπ Ησάλλεο Βνπηζάο Υξήζηνο Παηηαμάλζεο Θεόδσξνο Πι. Γ.Μόδα ε Οθησβξίνπ 20 Κ. Σαιηαδνύξε

26 ΚΟΕΑΝΖ Ηδηωη.θιηληθή Γελ. Κιηλ. "Εσνδόρνο Πεγή" Μ. Γήκηζα ΚΟΕΑΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΔΒΔΝΑ Ννζνθνκεία Γελ. Ννκαξρ. "Μακάηζεην" Γεληθό Ννκαξρ. Καζηνξηάο Γελ. Ννκ. "Μηηνδνζάθεην" Γελ. Ννκαξρ. Φιώξηλαο Γελ. Ννκαξρ. Γξεβελώλ Μακαηζίνπ Μαπξησηίζζεο Κνπξί Πι. Ννζνθνκείνπ 2 Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ

27 ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΟΤΠΟ Δ. ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ ΥΑΣΕΖ ΒΟΓΑΣΗΚΟ ΥΗΩΓΟΤ Γ. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΕΖΚΟΤ Β. ΜΑΝΗΑΚΟΗ ΖΡΓΖ Θ. 3εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΟΥΑΡΖ Α. Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΟΤ Π. 11εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΛΛΗΑΡΖ Θ. ΚΟΡΖΟ ΜΑΝΣΕΑΡΖ Ν Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΜΗΡΚΟΠΟΤΛΟ Α. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΗΡΚΟΠΟΤΛΟ Γ. 11εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΜΠΑΓΓΟ Υ. Α.ΟΡΔΣΗΚΟ ΜΠΑΗΡΑΚΣΑΡΖ Κ. Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΠΟΤΣΑΖ Β. ΟΗΝΟΖ ΝΟΤΡΣΕΟΠΟΤΛΟ Α Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΝΣΑΗΟΤ Α. ΥΗΛΗΟΓΔΝΓΡΟ ΝΣΟΝΣΖ Α. ΓΡΑΜΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Η. ΓΡΑΜΜΟΤ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΤ Η. Α. ΓΗΑΚΟΤ ΠΑΥΑΛΖ Κ. ΔΡΜΟΤ ΑΜΑΡΑ Γ. ΗΟΤΣΗΝΗΑΝΟΤ ΔΣΚΟ Γ. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΚΛΑΒΑΚΖ Δ. ΓΗΑΚΟΤ ΦΖΝΑΡΟΛΑΚΖ Α. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΣΑΣΗΓΖ Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΣΕΩΣΕΑ Θ. ΓΑΒΑΚΖ ΣΟΜΣΕΗΓΟΤ. ΜΑΝΗΑΚΟΗ ΣΗΡΟΤ Λ. ΜΑΤΡΟΥΩΡΗ ΓΚΟΤΓΚΟ Γ. Α. ΟΡΔΣΗΚΟ ΓΟΣΛΖ Γ. ΓΗΠΖΛΗΟ ΓΗΟΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Δ. ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ σηήξε Αηθαηεξίλε Γεζθάηε

28 ΥΑΡΣΔ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΥΑΡΣΖ ΝΟΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ

29 ΥΑΡΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΣΟΡΗΑ

30 ΥΑΡΣΖ ΠΟΛΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

31 ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΔΓΑΖ - ΗΣΗΖ ΑΓΟΡΔ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ηελ θξνπξά Καζηνξηάο ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ΟΑ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο, κε ρσξεηηθόηεηα 22 δηακεξίζκαηα (ΟΑ) θαη 3 δηακεξίζκαηα (ΟΜΤ) θαη ζηελ πόιε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ κε ρσξεηηθόηεηα 13 δηακεξηζκάησλ (ΟΑ) θαη 5 (ΟΜΤ) όια κε θεληξηθή ζέξκαλζε. Σέινο, ΟΑ-ΟΜΤ πθίζηαληαη θαη ζηελ θξνπξά ησλ Γξεβελώλ κε ρσξεηηθόηεηα 6 δηακεξηζκάησλ (ΟΑ) θαη 1 (ΟΜΤ) γηα εμππεξέηεζε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ όπνπ ππεξεηνύλ ζηα Γξεβελά. ηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Καζηνξηάο (θαηεγνξίαο Γ), κπνξνύλ λα ζηηίδνληαη θαζεκεξηλά ηα ηειέρε θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο. Πξνεηνηκάδεηαη κελνύ θάζε κεζεκέξη, θαζώο θαη ςεηά ηεο ώξαο, θαηόπηλ παξαγγειίαο. Γηα δείπλν ιεηηνπξγεί κόλν ην θπιηθείν ηεο Λέζρεο, κε πξνεηνηκαζία ςεηώλ ηεο ώξαο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα, θαηόπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλνήζεσο, λα πξνεηνηκαζηεί γεύκα ζε παθέην, γηα όζνπο δελ επηζπκνύλ λα γεπκαηίζνπλ ζηηο αίζνπζεο ηεο Λέζρεο. Δπίζεο, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο ππεπζύλνπο, ε Λέζρε αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία εδεζκάησλ γηα θνηλσληθέο εθδειώζεηο, ζε πξνζηηέο ηηκέο. Αληίζηνηρεο ιέζρεο ιεηηνπξγνύλ θαη ζην Άξγνο Οξεζηηθό (ΛΑΦΑΟ, θαηεγνξίαο Γ) θαη ζηα Γξεβελά (ΛΑΦΓ, θαηεγνξίαο Γ) κε παξόκνηεο εμππεξεηήζεηο. Γηα ηηο θαζεκεξηλέο αγνξέο ιεηηνπξγεί ην ηξαηησηηθό Πξαηήξην, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο. Γηαζέηεη είδε παληνπσιείνπ ζε κεγάιε πνηθηιία, θαζώο θαη ζηξαηησηηθά είδε (ελδπκαζίαο, ππόδεζεο, δηαθξηηηθά θιπ.). Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, εθηόο Γεπηέξαο θαη Κπξηαθήο, από ηηο 8.30 σο ηηο θαη θάζε Σεηάξηε θαη Πέκπηε απόγεπκα από ηηο σο ηηο Γπλαηόηεηα αγνξώλ από ην Π έρνπλ όια ηα ηειέρε θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, θαηόπηλ έθδνζεο δειηίνπ εηζόδνπ. Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο πόιεηο Καζηνξηά, Άξγνο Οξεζηηθό θαη Γξεβελά δηαζέηεη θαζεκεξηλά έλα (1) Λ/Φ MINI BUS γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο (πξνζέιεπζε αλαρώξεζε).

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα